6. การสร างตารางค านวณ

Size: px
Start display at page:

Download "6. การสร างตารางค านวณ"

Transcription

1 6. การสร างตารางค านวณ 6.1 การสร างตารางค านวณ การใช โปรแกรมตารางค านวณ ม ข นตอนเหม อนการใช โปรแกรมส าเร จร ป ทางด านประย กต ใช งานอ นๆ โดยม ข นตอนด งต อไปน 1. จ ดหาโปรแกรมตารางค านวณมาใช โปรแกรมตารางค านวณท ม ใช ใน ประเทศไทยเวลาน ม สองแบบ ค อ แบบท ใช ได โดยไม ต องขออน ญาต เพราะผ จ ดท า ยอมให เผยแพร อย แล ว ได แก โปรแกรมตารางค านวณ ซ งในป จจ บ นท างานบน ระบบปฏ บ ต การล น กส (Linux Operating System) ซ งเป นซอฟต แวร ท แจกให ใช ฟร ส วนอ กแบบหน งเป นโปรแกรมท จะต องซ อมาใช โดยในป จจ บ นท น ยมใช อย าง แพร หลาย ค อ โปรแกรม Microsoft Excel ซ งขายมาพร อมช ดโปรแกรม Microsoft Office 2. ต ดต งโปรแกรมตารางค านวณในเคร องคอมพ วเตอร โดยศ กษาว ธ ต ดต งจาก ค ม อท มาพร อมก บโปรแกรม 3. ฝ กใช โปรแกรมตามค าแนะน าท อย ในค ม อ หร อหน งส อแนะน าการใช งาน โปรแกรมท ม วางขายท วไปในท องตลาด รวมไปถ งการสม ครเข าร บการฝ กอบรมการใช งานโปรแกรมจากหน วยงานท ให บร การฝ กอบรมการใช งานโปรแกรมคอมพ วเตอร เช น สถาบ นพ ฒนาฝ ม อแรงงานภาค และศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ด ท ม อย ท วประเทศ เพ อให เก ดท กษะในการใช งานอย างถ กต อง 4. ก าหนดว ธ การต ดต งช อแฟ มข อม ลให เป นระบบ เพ อจะได สามารถค นหา แฟ มข อม ลท บรรจ ตารางค านวณต างๆ ได อย างรวดเร วและไม ส ญหาย 5. ใช งานจร ง โดยระหว างใช จะต องคอยบ นท ก (Save) ข อม ลท พ มพ แล วลงบน จานแม เหล กเป นระยะ เน องจากหากกระแสไฟฟ าข ดข อง หร อเก ดเหต การณ ไม คาดฝ น

2 60 จนท าให คอมพ วเตอร หย ดท างาน ข อม ลท งหมดท พ มพ ไว แต ย งไม ท นบ นท กจะหายไป ท นท 6. แฟ มข อม ล (File) ท พ มพ แก ไขตรวจทานและจ ดท าเป นเอกสารแล วควร ส ารองข อม ล (Backup File) ลงบนแผ นด สก เกตต เก บไว แล วลบแฟ มข อม ลเด มออก เพ อไม ให เปล องเน อท เก บบนจานแม เหล ก และเพ อไม ให เก ดความส บสน ม ด งน การใช งานโปรแกรม Microsoft Excel เพ อใช ในการสร างตารางค านวณ โดยสร ป (1) การเล อนต าแหน งการป อนข อม ล นอกจากการเล อนต าแหน งการป อนข อม ลไปย งเซลล ต างๆ ด วยการคล กเมาส ณ ต าแหน งเซลล ท ต องการแล ว ย งสามารถใช ป มต างๆ บนแป นพ มพ ด งน - ป มห วล กศร ในท ศทางต างๆ ค อ ข นบน, ลงล าง, ไปด านซ าย และไป ด านขวา โดยจะเล อนต าแหน งการป อนข อม ลไปท ละหน งช องเซลล - ป ม Tab ในการเล อนไปทางขวาท ละหน งช องเซลล และจะกล บมาเร มป อน ข อม ลในแถวถ ดไปเม อกดป ม Enter - ป Enter ม ในการเล อนลงด านล างท ละหน งช องเซลล - ป Home ม ในการเล อนไปย งเซลล แรกส ดของแถว ซ งก ค อ เซลล ในคอล มน A น นเอง - ป ม Ctrl + Home ในการเล อนไปย งเซลล แรกส ดของช ตงาน ซ งก ค อ เซลล A1 น นเอง - ป Ctrl ม + End ในการเล อนไปย งเซลล ท ม ข อม ลส ดท ายของช ตงาน (2) การอ างอ งต าแหน งการป อนข อม ล ในการอ างอ งต าแหน งการป อนข อม ลของเซลล ต างๆ ซ งถ อว าม ความส าค ญมาก ในการท างานในโปรแกรม Microsoft Excel เพราะจะเป นส งท ใช ในการอ างอ ง โดยเฉพาะในการค านวณค าต างๆ เราจะอ างอ งโดยย ดหล กการของการอ านพ ก ด X-Y

3 61 น นค อ การอ างอ งโดยใช ช อของห วคอล มน แล วตามด วยช อห วแถว เช น เซลล A1 หมายถ ง เซลล ณ ต าแหน งคอล มน A แถวท 1 น นเอง นอกจากน เราย งสามารถด ช อของเซลล ท ต าแหน งการป อนข อม ลไปอย ใน ป จจ บ น โดยส งเกตท กล องช อ บนแถบเคร องม อ และส งเกตท ห วคอล มน และห วแถว โดยช อจะเป นต วเข ม ด งแสดงในภาพท 6.1 ส งเกตจากกล องช อ ส งเกตท ห วคอล มน และห วแถว ภาพท 6.1 ต วอย างการส งเกตต าแหน งเซลล (3) การป อนข อม ลลงในพ นท ท างาน เราสามารถป อนข อม ลต างๆ ท งท เป นข อความ (Text) และต วเลข (Number) ลง ในพ นท ท างานของโปรแกรมซ งในท น ค อ เซลล ต างๆ ท ประกอบก นเป นช ตงาน โดย การป อนข อม ลน นจะแตกต างจากการป อนข อม ลในโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด เน องจากในโปรแกรม Microsoft Excel จะไม ม เคอร เซอร กระพร บเพ อร บข อม ลจาก การป อนผ านทางแป นพ มพ แต จะม ต าแหน งการป อนข อม ล เป นต วก าก บว าจะป อน ข อม ลลงในช องเซลล ใด ท งน การพ มพ ข อม ลในโปรแกรม Microsoft Excel ถ อเป นการพ มพ แทรกท บ ซ งหมายความว าเม อต าแหน งการป อนข อม ลไปอย ณ ต าแหน งเซลล ใด หากเราพ มพ ข อม ลใดใดลงไป ข อม ลน นจะไปแทนท ข อความเด มท ม อย ในเซลล น น แต ถ าหากเรา

4 62 ต องการแก ไขข อม ลเพ ยงบางส วนในเซลล เราสามารถท าได โดยด บเบ ลคล กท ช องเซลล เพ อเร ยกเคอร เซอร ข นมาในเซลล แล วท าการแก ไขตามต องการ หร ออาจใช การพ มพ แก ไขท แถบส ตรก ได ภาพท 6.2 การป อนข อม ลลงในพ นท ท างาน เม อเราป อนข อม ลลงในเซลล ใดใดแล ว จะส งเกตได ว าจะม เคอร เซอร ปรากฏ เพ อร บข อม ลจากเรา เม อป อนข อม ลเสร จแล วให จบการพ มพ ข อม ลในเซลล น น ด วย การกดป ม Enter บนแป นพ มพ ข อส งเกตอ กประการหน ง ค อ ในกรณ ท ข อม ลท เป นข อความ โปรแกรมจะยอม ให ข อม ลน นยาวล นออกนอกเซลล ได หากเซลล ด านขวาม อน นไม ม ข อม ลใดอย แต ใน กรณ ท ข อม ลเป นต วเลขและว นท โปรแกรมจะไม ยอมให ล นออกนอกเซลล ได ข อพ งระว งอ กประการหน งในการป อนข อม ลในเซลล ค อ หล กเล ยงการเคาะป ม Space Bar เพราะจะเป นการให ข อม ลท เป นช องว าง ซ งจะม ผลให ข อม ลกลายเป น ข อความท นท

5 63 (4) การก าหนดพ นท ของเซลล เม อเราต องการปร บปร งร ปร าง ล กษณะ และค ณสมบ ต ต างๆ ของเซลล ในช ต งานของโปรแกรมแล ว เราจ าเป นต องม การก าหนดพ นท ของเซลล เพ อบอกให โปรแกรม ร ว าเราต องการปร บปร งค ณสมบ ต ของเซลล ใดบ าง โดยม ว ธ การก าหนดพ นท หลาย ล กษณะ ด งต อไปน - การคล กท เซลล ใดใด เพ อก าหนดพ นท เซลล น นเซลล เด ยว - การแดรกเมาส เพ อก าหนดพ นท กล มของเซลล ท อย ต ดก น แต ถ าหาก ต องการก าหนดพ นท หลายๆ ท ไม อย ต ดก น ให ใช การกดป ม Ctrl บน แป นพ มพ ขณะแดรกเมาส เล อกเซลล อ นด วย - การคล กท ห วแถวและห วคอล มน เพ อก าหนดท งแถวและท งคอล มน ตามล าด บ - การแดรกเมาส ท ห วแถวและห วคอล มน เพ อก าหนดท งแถว หลายๆ แถว และท งคอล มน หลายๆ คอล มน ตามล าด บ - การคล กท ม มระหว างห วแถวและห วคอล มน เพ อก าหนดพ นท ท งช ตงาน (5) การปร บปร งร ปแบบต วอ กษร (Font Formatting) เม อเราต องการปร บปร งร ปร างและล กษณะ ของต วอ กษรท พ มพ ลงไปในเซลล ของโปรแกรมแล ว สามารถท าได ตามข นตอน ด งต อไปน 1. แดรกเมาส ก าหนดพ นท ของเซลล ท ต องการปร บปร ง 2. คล กเล อกค าส งการปร บปร งจากแถบเคร องม อ ได แก - แบบอ กษร ซ งควรเล อกแบบอ กษรท ลงท ายด วย New หร อ UPC เพ อให แสดงเป นภาษาไทยได - ขนาดแบบอ กษร ซ งตามปกต ในโปรแกรม Microsoft Excel จะก าหนด ขนาดมาตรฐานของต วอ กษรเป นขนาด 14 เน องจากเป นโปรแกรมท น ามาใช สร างตารางเป นหล ก หากใช ขนาด 16 จะท าให ด แน นเก นไป - ล กษณะของต วอ กษร ท ต องการ ได แก ต วหนา (Bold) ต วเอ ยง (Italic) และต วข ดเส นใต (Underline)

6 64 - ส แบบอ กษรและส พ นหล งเซลล โดยคล กเล อกจากป มส แบบอ กษรและป ม ส เต ม ตามล าด บ แบบอ กษร ล กษณะของต วอ กษร ขนาดแบบอ กษร ส แบบอ กษรและส พ นหล ง ภาพท 6.3 การปร บปร งร ปร างและล กษณะของต วอ กษร (6) การจ ดต าแหน งของข อม ล (Alignment) เม อเราต องการจ ดต าแหน ง ของต วอ กษรท พ มพ ลงไปในเซลล ของโปรแกรม แล ว สามารถท าได ตามข นตอน ด งต อไปน 1. แดรกเมาส ก าหนดพ นท ของต วอ กษรท ต องการจ ดต าแหน ง 2. คล กเล อกค าส งการจ ดต าแหน งจากแถบเคร องม อ ได แก การจ ดช ดซ าย, ก งกลาง และจ ดช ดขวา จ ดช ดซ าย จ ดช ดขวา จ ดก งกลาง ภาพท 6.4 การจ ดต าแหน งของข อม ล นอกจากการใช ป มบนแถบเคร องม อในการจ ดวางต าแหน งข อม ลในเซลล ด งกล าวแล ว เราย งสามารถจ ดวางต าแหน งข อม ลในร ปแบบอ น ๆ ตามต องการ สามารถท าได ตามข นตอน ด งต อไปน 1. แดรกเมาส ก าหนดพ นท เซลล ท ต องการ 2. คล กท เมน ร ปแบบ

7 65 3. คล กเล อกค าส งเซลล คล กเล อกแท บการจ ดต าแหน ง 5. ต งค าตามต องการ 6. คล กตกลง ภาพท 6.5 การจ ดต าแหน งของข อม ลผ านทางเมน ร ปแบบ

8 66 (7) การผสานเซลล (Cell Combined) เม อเราต องการใส รวมเซลล ท อย ต ดก นต งแต สองเซลล ข นไปให เป นเซลล เด ยว เพ อให ได ตารางท เหมาะสมก บการท างานของเราในโปรแกรมแล ว สามารถท าได ตาม ข นตอน ด งต อไปน 1. แดรกเมาส ก าหนดพ นท ของเซลล ท ต องการผสานรวมก น 2. คล กเล อกค าส งจากป มผสานและจ ดกลางจากแถบเคร องม อ 1 2 เซลล ท ผสานก นเสร จเร ยบร อยแล ว ภาพท 6.6 การผสานเซลล

9 67 (8) การแยกเซลล ท ผสานก นออก (Cell Split) เม อเราต องการใส แยกเซลล ท เราได ผสานก นไว ให กล บมาเป นเซลล ในสภาพ เด ม สามารถท าได ตามข นตอน ด งต อไปน 1. คล กเล อกเซลล ท ต องการแยก 2. คล กเล อกค าส งจากป มผสานและจ ดกลางจากแถบเคร องม อ 1 2 เซลล ท ผสานก น จะแยกกล บมาเป นเซลล ปกต ภาพท 6.7 การแยกเซลล ท ผสานก นออก

10 68 (9) การจ ดร ปแบบข อม ลท เป นต วเลขและว นท (Number & Date Format) เม อเราต องการจ ดร ปแบบของข อม ลท เป นต วเลขและว นท ในเซลล เพ อให ได ร ปแบบข อม ลท เหมาะสมก บการท างานของเราในโปรแกรมแล ว สามารถท าได ตาม ข นตอน ด งต อไปน 1. แดรกเมาส ก าหนดพ นท เซลล ท ต องการ 2. คล กท เมน ร ปแบบ 3. คล กเล อกค าส งเซลล คล กเล อกแท บต วเลข 5. คล กเล อกร แบบก อนจะต งค าตามต องการ 6. คล กตกลง ภาพท 6.8 การจ ดร ปแบบของข อม ลท เป นต วเลขและว นท

11 69 (10) การต เส นตาราง เม อเราท าการป อนข อม ลลงในเซลล เพ อสร างตารางตามความต องการในการ ท างานของเราแล ว เราจะท าการต เส นตารางเพ อความเป นระเบ ยบเร ยบร อย เพราะใน หน าจอของโปรแกรมท เรามองเห นเส นแบ งเซลล น น ในความเป นจร งจะไม ม เส นใดใด หากเราต องการเส นตาราง เราต องท าการต เส นตาราง โดยสามารถท าได ตามข นตอน ด งต อไปน 1. แดรกเมาส ก าหนดพ นท เซลล ท ต องการ 2. คล กป มเส นขอบบนแถบเคร องม อ เพ อเล อกร ปแบบของเส นตารางท ต องการ 1 2 เส นตารางท ต เร ยบร อยแล ว ภาพท 6.9 การต เส นตาราง

12 70 เม อเราท าการต เส นตารางแล ว เราย งสามารถจ ดร ปแบบของเส นตารางตาม ต องการ โดยสามารถท าได ตามข นตอน ด งต อไปน 1. แดรกเมาส ก าหนดพ นท เซลล ท ต องการ 2. คล กท เมน ร ปแบบ 3. คล กเล อกค าส งเซลล คล กเล อกแท บเส นขอบ 5. ต งค าตามต องการ 6. คล กตกลง ภาพท 6.10 การจ ดร ปแบบของเส นตาราง

13 71 (11) การลบเส นตาราง ในกรณ ท เราต องการลบเส นตารางท ไม ต องการ หากเป นการลบเส นตาราง ท งหมด สามารถท าได ตามข นตอน ด งต อไปน 1. แดรกเมาส ก าหนดพ นท เซลล ท ต องการลบเส นตาราง 2. คล กป มเส นขอบบนแถบเคร องม อ เพ อเล อกร ปแบบไม ม เส นขอบ 1 2 เส นตารางถ กลบหายไป ภาพท 6.11 การลบเส นตาราง

14 72 แต ในกรณ ท เราต องการลบเส นตารางเพ ยงบางเส น สามารถท าได ตามข นตอน ด งต อไปน 1. แดรกเมาส ก าหนดพ นท เซลล ตารางท ต องการลบ 2. คล กท เมน ร ปแบบ 3. คล กเล อกค าส งเซลล คล กเล อกแท บเส นขอบ 5. คล กเล อกเส นท ไม ต องการออกจากช องเส นขอบ 6. คล กตกลง ภาพท 6.12 การลบเส นตารางบางเส น

15 73 (12) การลบข อม ลในช องเซลล (Delete) ในกรณ ท เราต องการลบข อม ลในเซลล ต างๆ สามารถท าได ตามข นตอน ด งต อไปน 1. แดรกเมาส ก าหนดพ นท เซลล ท ต องการลบข อม ล 2. กดป ม Delete บนแป นพ มพ ข อม ลในเซลล ท เล อก จะหายไปท นท 1 2 ภาพท 6.13 การลบข อม ลในช องเซลล

16 74 (13) การลบเซลล (Cell Delete) ในกรณ ท เราต องการลบเซลล ต าง ๆ สามารถท าได ตามข นตอน ด งต อไปน 1. แดรกเมาส ก าหนดพ นท เซลล ท ต องการลบ 2. คล กท เมน แก ไข 3. คล กเล อกค าส งลบ เล อกร ปแบบการลบท ต องการ 5. คล กตกลง เซลล ท เล อกไว จะหายไปท นท ภาพท 6.14 การลบเซลล

17 75 (14) การย อหร อขยายม มมองของหน าจอภาพ (Zoom) การย อหร อขยายม มมองของหน าจอภาพ ม กใช ในกรณ ท ต องการปร บม มมอง ในการท างานเพ อให เก ดความสะดวกในการท างานมากย งข นน น สามารถท าได ตาม ข นตอน ด งต อไปน 1. คล กท ป มย อ /ขยาย บนแถบเคร องม อ 2. เล อกม มมองท เป นเปอร เซ นต ตามท ต องการ 1 2 ภาพท 6.15 การย อหร อขยายม มมองของหน าจอภาพ (15) การแทรกส ญล กษณ (Symbol) การแทรกส ญล กษณ พ เศษ เช น ส ญล กษณ ทางคณ ตศาสตร หร อ ส ญล กษณ ทาง ว ทยาศาสตร ท ไม ม บนแป นพ มพ ลงในช องเซลล สามารถท าได ตามข นตอน ด งต อไปน 1. ด บเบ ลคล กให เก ดเคอร เซอร ณ ต าแหน งท ต องการให ม ส ญล กษณ ปรากฏ ภายในเซลล 2. คล กท เมน แทรก (Insert) 3. คล กเล อกค าส งส ญล กษณ คล กเล อกส ญล กษณ ท ต องการ 5. คล กป มแทรก

18 ภาพท 6.16 การแทรกส ญล กษณ (16) การแทรกภาพต ดปะ (Clip Art) การแทรกร ปภาพการ ต นท เป นไฟล ภาพในล กษณะภาพต ดปะ (Clip Art) ซ งม อย ในโปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ศ สามารถท าได ตามข นตอน ด งต อไปน 1. คล ก ณ ต าแหน งเซลล ท ต องการให เป นจ ดเร มต นของภาพ 2. คล กท เมน แทรก (Insert) 3. เล อนเมาส ไปท ร ปภาพ 4. คล กเล อกค าส งภาพต ดปะ... โปรแกรมจะท าการเป ดบานหน าต างงาน ข น ทางด านขวาม อของหน าจอภาพ 5. คล กท ค าส ง Clip Organizer โปรแกรมจะเป ดกล องโต ตอบ Microsoft Clip Organizer 6. คล กเล อกหมวดหม ของภาพท ต องการ 7. คล กเล อกภาพตามท ต องการ แล วคล กเล อกค าส งค ดลอก จากน นให ป ด กล องโต ตอบ Microsoft Clip Organizer 8. คล กป มวางบนแถบเคร องม อ

19 ภาพท 6.17 การแทรกภาพต ดปะ (17) การแทรกภาพจากแฟ มภาพ (From File) การแทรกร ปภาพท เป นไฟล ภาพ โดยอาจหาได จากการดาวน โหลดจากระบบ อ นเตอร เน ต จากกล องด จ ตอล หร อจากการสแกนภาพ ตลอดจนหาซ อตามท องตลาด เพ อประกอบเป นส วนหน งของตาราง ให ม ความสมบ รณ มากย งข นน น สามารถท าได ตามข นตอน ด งต อไปน 1. คล ก ณ ต าแหน งเซลล ท ต องการให เป นจ ดเร มต นของภาพ 2. คล กท เมน แทรก (Insert) 3. เล อนเมาส ไปท ร ปภาพ

20 78 4. คล กเล อกค าส งจากแฟ ม คล กหาแหล งเก บภาพแล วคล กเล อกภาพตามท ต องการ 6. คล กป มแทรก (Insert) ภาพท 6.18 การแทรกภาพจากแฟ มภาพ (18) การแทรกแผนผ งองค กร (Organization Chart) การแทรกแผนผ งองค กร เพ อประกอบเป นส วนหน งของช ตงานให ม ความ สมบ รณ มากย งข นน น สามารถท าได ตามข นตอน ด งต อไปน 1. คล ก ณ ต าแหน งเซลล ท ต องการให เป นจ ดเร มต นของแผนผ ง

21 79 2. คล กท เมน แทรก (Insert) 3. เล อนเมาส ไปท ร ปภาพ 4. คล กเล อกค าส งแผนผ งองค กร 5. ป อนช อและต าแหน งบ คคลตามกล องผ งองค กร โดยสามารถเพ มผ งองค กร ได จากแถบเคร องม อของแผนผ งองค กร คล กเล อกผ งท ต องการเพ มกล องแล วเล อกผ งตามท ต องการ ภาพท 6.19 การแทรกแผนผ งองค กร

22 80 (19) การแทรกร ปร างอ ตโนม ต การแทรกร ปร างอ ตโนม ต ซ งโปรแกรม Microsoft Excel ได จ ดเตร ยมเอาไว เพ อ ประกอบเป นส วนหน งของช ตงานให ม ความสมบ รณ มากย งข นน น สามารถท าได ตาม ข นตอน ด งต อไปน 1. คล กท เมน แทรก (Insert) 2. เล อนเมาส ไปท ร ปภาพ 3. คล กเล อกค าส งร ปร างอ ตโนม ต จะปรากฏกล องเคร องม อของร ปร าง อ ตโนม ต ข น 4. คล กเล อกร ปร างอ ตโนม ต ท ต องการ 5. แดรกเมาส ลากให เก ดเป นร ปร างตามต องการ ภาพท 6.20 การแทรกร ปร างอ ตโนม ต

23 81 (20) การแทรกอ กษรศ ลป (Word Art) การแทรกอ กษรศ ลป ซ งโปรแกรม Microsoft Excel ได จ ดเตร ยมเอาไว เพ อ ประกอบเป นส วนหน งของช ตงานให ม ความสมบ รณ มากย งข นน น สามารถท าได ตาม ข นตอน ด งต อไปน 1. คล กท เมน แทรก (Insert) 2. เล อนเมาส ไปท ร ปภาพ 3. คล กเล อกค าส ง WordArt จะปรากฏกล องท เก บ Word Art ข น 4. คล กเล อกร ปแบบของอ กษรศ ลป ท ต องการ แล วคล กตกลง 5. พ มพ ข อความตามต องการ แล วคล กตกลง ภาพท 6.21 การแทรกอ กษรศ ลป

24 82 (21) การแทรกแผนภ ม (Chart) การแทรกแผนภ ม ซ งโปรแกรม Microsoft Excel ได จ ดเตร ยมเอาไว เพ อ ประกอบเป นส วนหน งของช ตงานให ม ความสมบ รณ มากย งข นน น โดยเป นต วท ใช ใน การแสดงข อม ลเพ อเปร ยบเท ยบค าต างๆ สามารถท าได ตามข นตอน ด งต อไปน 1. แดรกเมาส ก าหนดพ นท ของข อม ลท จะเปร ยบเท ยบ 2. คล กท เมน แทรก (Insert) 3. คล กเล อกค าส ง แผนภ ม จะปรากฏกล องต วช วยสร างแผนภ ม ข น 4. ในข นท 1 คล กเล อกชน ดและชน ดย อยของแผนภ ม จากน นคล กป มถ ดไป 5. ในข นท 2 เป นการก าหนดพ นท เปร ยบเท ยบซ งเราได ท ามาแล วจากข อ 1 จ ง คล กป มถ ดไป ได เลย 6. ในข นท 3 ท าการต งค าแผนภ ม ตามต องการจากแท บต วเล อกต างๆ จากน น คล กป มถ ดไป 7. ในข นท 4 ท าการคล กเล อกว าจะแสดงแผนภ ม ในช ตงานใหม หร อช ตงาน เด ม จากน นคล กป มเสร จส น จะปรากฏแผนภ ม ณ กลางหน าจอภาพ ภาพท 6.22 การแทรกแผนภ ม

25 ภาพท 6.22 การแทรกแผนภ ม (ต อ)

26 84 (22) การค ดลอกข อม ล (Copy & Paste) การค ดลอกข อม ล เพ อช วยในการกรอกข อม ลแก ช ตงานให ได อย างรวดเร ว ใน กรณ ท ต องการค ดลอกข อม ลบางต วท ไม ต องการพ มพ ใหม น น สามารถท าได ตาม ข นตอน ด งต อไปน 1. แดรกเมาส ก าหนดเซลล ท ม ข อม ลท ต องการจะค ดลอก 2. คล กป มค ดลอกบนแถบเคร องม อ หร อ คล กท เมน แก ไขแล วคล กเล อก ค ดลอก หร ออาจใช การกดแป นพ มพ Ctrl+C อย างใดอย างหน ง เป นการ ค ดลอกข อม ล 3. คล ก ณ เซลล ท ต องการวางข อม ล 4. คล กป มวางบนแถบเคร องม อ หร อ คล กท เมน แก ไขแล วคล กเล อกวาง หร อ อาจใช การกดแป นพ มพ Ctrl+V อย างใดอย างหน ง เป นการวางข อม ล ภาพท 6.23 การค ดลอกข อม ล

27 85 (23) การย ายข อม ล (Cut & Paste) การย ายข อม ล เพ อช วยในการกรอกข อม ลแก ช ตงานให ได อย างรวดเร ว ในกรณ ท ต องการเปล ยนแปลงต าแหน งของข อม ลบางตอน ไปย งต าแหน งใหม น น สามารถท า ได ตามข นตอน ด งต อไปน 1. แดรกเมาส ก าหนดเซลล ท ม ข อม ลท ต องการจะย าย 2. คล กป มต ดบนแถบเคร องม อ หร อ คล กท เมน แก ไขแล วคล กเล อกต ด หร อ อาจใช การกดแป นพ มพ Ctrl+X อย างใดอย างหน ง เป นการย ายข อม ล 3. คล ก ณ เซลล ท ต องการวางข อม ล 4. คล กป มวางบนแถบเคร องม อ หร อ คล กท เมน แก ไขแล วคล กเล อกวาง หร อ อาจใช การกดแป นพ มพ Ctrl+V อย างใดอย างหน ง เป นการวางข อม ล ภาพท 6.24 การย ายข อม ล

28 86 (24) การบ นท กสม ดงาน (Save) การบ นท กสม ดงาน เป นการเก บบ นท กส งท เราได สร างในช ตงาน ท งท เป นตาราง ส ตรค านวณ และการแทรกว ตถ ต างๆ ไปในแหล งเก บท ต องการ สามารถท าได ตาม ข นตอน ด งต อไปน 1. คล กท เมน แฟ ม (File) 2. คล กเล อกค าส งบ นท ก ถ าเป นการบ นท กแฟ มงานคร งแรก โปรแกรมจะเป ด กล องโต ตอบ (Dialog Box) ของการบ นท กเป น (Save as) ข นมาโดย อ ตโนม ต 3. คล กหาแหล งเก บแฟ มข อม ลจากช องบ นท กใน (Save in) 4. พ มพ ช อแฟ มงานตามท ต องการ 5. คล กป มบ นท ก ภาพท 6.25 การบ นท กสม ดงาน

29 การเข ยนส ตรค านวณพ นฐาน ในโปรแกรม Microsoft Excel ม ฟ งก ช นท ใช ในการค านวณต างๆ มากมายถ ง 339 ฟ งก ช น และสามารถแบ งออกได เป น 10 กล ม ได แก 1. ฟ งก ช นค านวณทางด านการเง น (Financial Functions) 2. ฟ งก ช นค านวณทางด านว นท และเวลา (Date & Time Functions) 3. ฟ งก ช นค านวณทางด านคณ ตศาสตร (Mathematical Functions) 4. ฟ งก ช นค านวณทางด านสถ ต (Statistical Functions) 5. ฟ งก ช นค านวณทางด านการค นหาและอ างอ ง (Lookup & Reference Functions) 6. ฟ งก ช นค านวณทางด านฐานข อม ล (Database Functions) 7. ฟ งก ช นค านวณทางด านข อความ (Text Functions) 8. ฟ งก ช นค านวณทางด านตรรกศาสตร (Logical Functions) 9. ฟ งก ช นค านวณทางด านข อม ลข าวสาร (Information Functions) 10. ฟ งก ช นค านวณทางด านว ศวกรรม (Engineering Functions) แต ในท น ขอยกเอาฟ งก ช นพ นฐาน ท น ยมใช งานในงานอาช พท วไป ด งต อไปน (1) ฟ งก ช นพ นฐาน ฟ งก ช นค านวณพ นฐานในโปรแกรม Microsoft Excel ท ส าค ญ ประกอบด วย 1. ฟ งก ช น SUM ใช ในการหาค าผลรวมของช วงข อม ลท ต ดก นต งแต 3 เซลล ข นไป 2. ฟ งก ช น MAX ใช ในการหาค าส งส ดของช วงข อม ลท ต ดก นต งแต 2 เซลล ข นไป 3. ฟ งก ช น MIN ใช ในการหาค าต าส ดของช วงข อม ลท ต ดก นต งแต 2 เซลล ข นไป 4. ฟ งก ช น COUNT ใช ในการน บจ านวนเซลล ท ม ข อม ลของช วงเซลล ท ต ดก น 5. ฟ งก ช น STDEV ใช ในการหาส วนเบ ยงเบนมาตรฐานของช วงเซลล ท ต ดก น

30 88 โดยฟ งก ช นพ นฐานด งกล าว ม ร ปแบบในการเข ยนส ตร เพ อค านวณค าในเซลล ต างๆ เหม อนก น ค อ =ช อฟ งก ช น (ช วงของข อม ล) ต วอย าง =SUM(B5:B10) หมายถ ง การหาค าผลรวมของข อม ลในเซลล ต งแต เซลล B5 ถ ง B10 ต วอย างการใช ฟ งก ช นค านวณพ นฐานในโปรแกรม Microsoft Excel ด งแสดง ในภาพท 6.26 ภาพท 6.26 การใช ฟ งก ช นค านวณพ นฐาน (2) ฟ งก ช นCOUNTIF เป นฟ งก ช นค านวณในโปรแกรม Microsoft Excel ท ใช ในการน บผลสร ปของส ง ท ต องการ ในช วงข อม ลท ต ดก นต งแต 3 เซลล ข นไป โดยม ร ปแบบในการเข ยนส ตร ค อ

31 89 = COUNTIF (ช วงของข อม ล,ส งท จะให น บ) ต วอย าง หมายถ ง =COUNTIF(J5:J9,"ผ าน") การน บในเซลล ต งแต เซลล J5 ถ ง J9 ม ข อม ลว า ผ าน ก คน ต วอย างการใช ฟ งก ช น COUNFIF ด งแสดงในภาพท 6.26 ในส วนของการหา จ านวนผ สอบผ าน และไม ผ าน ในเซลล C16 และ C17 ตามล าด บ (3) ฟ งก ช นIF เป นฟ งก ช นค านวณในโปรแกรม Microsoft Excel ท ได ร บความน ยมในการ น ามาใช แก ป ญหา หร อค ดค านวณข อม ลท เป นเง อนไขต าง ๆ โดยอาศ ยหล กการของ ตรรกศาสตร หร อ ความเป นเหต เป นผล โดยม ร ปแบบในการเข ยนส ตร ค อ = IF (เง อนไข,ส วนแสดงถ าเง อนไขถ ก,ส วนแสดงถ าเง อนไขผ ด) ต วอย าง หมายถ ง =IF(I5<0.5*$I$4,"ตก","ผ าน") ถ าหากค าในเซลล I5 ม ค าต ากว าร อยละ 50 ของเซลล I4 จะแสดงผลว า ตก แต หากผ ดจากเง อนไขน จะแสดงผลว า ผ าน ต วอย างการใช ฟ งก ช น IF ด งแสดงในภาพท 6.26 ในส วนของการหาผลสอบ ใน เซลล J5 ถ ง J9 ส าหร บเคร องหมาย $ ท ใส ก าก บเซลล I4 ตามต วอย าง เป นการล อค เซลล ท เป นค าคงท เน องจากเม อเราได ส ตรท ถ กต องแล ว ในการค ดของข อม ลแถวต อมา ไม จ าเป นต องพ มพ ใหม แต เราสามารถค ดลอกส ตรอ ตโนม ต โดยการแดรกเมาส ท ป ม ส เหล ยมม มล างขวาม อของเซลล ต นฉบ บ แล วลากจนถ งเซลล ท ต องการได

32 90 ภาพท 6.27 การแดรกเมาส ค ดลอกส ตรอ ตโนม ต อน ง การใช ฟ งก ช น IF ในการแก ไขป ญหาท เป นเง อนไข สามารถท าได ถ ง 7 เง อนไข หร อท เร ยกว า ฟ งก ช น IF 7 ช น ขอให พ จารณาต วอย างการใช ฟ งก ช น IF 4 ช น จากต วอย างในภาพท 6.28 ภาพท 6.28 ต วอย างการใช ฟ งก ช น IF 4 ช น

33 91 ในการเข ยนส ตรฟ งก ช น IF ของผ เร มต นใช งานโปรแกรม Microsoft Excel ค อนข างจะม ป ญหามาก เน องจากมองท ศทางและเง อนไขในการแก ป ญหาไม ออก ด งน น ผ สอนจ งขอเสนอแนวทางในการเข ยนส ตรของฟ งก ช น IF เป นข นตอน ด งน 1. หาข อม ล ด งต อไปน a. ต องการหาอะไร b. เง อนไข ค อ อะไร c. ต วแปรม อะไรบ าง 2. น าข อม ลท ได มาเข ยนเป นแผนภาพ (Diagram) ซ งเปร ยบเสม อนแผนท ของ การสร างส ตรของฟ งก ช น IF 3. เข ยนส ตรตามร ปแบบ ด งน จากต วอย างในภาพท 6.28 หากจะสร างส ตรตามแนวทางข างต น สามารถท าได 1. หาข อม ล ต องการหา เกรด เง อนไข คะแนนรวมร อยละ 0-49 ได เกรด F ได เกรด D ได เกรด C ได เกรด B ได เกรด A ต วแปร คะแนนรวม

34 92 2. เข ยนเป นแผนภาพ (Diagram) เกรด คะแนนรวม <50% F คะแนนรวม <60% D คะแนนรวม <70% C คะแนนรวม <80% B A ภาพท 6.29 ต วอย างการเข ยนแผนภาพของฟ งก ช น IF 4 ช น 3. เข ยนส ตร =IF(I4<0.5*$I$3,"F",IF(I4<0.6*$I$3,"D",IF(I4<0.7*$I$3,"C",IF(I4<0.8*$I$3," B","A"))))

35 93 (4) ฟ งก ช นVLOOKUP เป นฟ งก ช นค านวณในโปรแกรม Microsoft Excel ท ได ร บความน ยมในการ น ามาใช ในการด งข อม ลมาแสดงในเซลล ท ก าหนด โดยม ร ปแบบในการเข ยนส ตร ค อ =VLOOKUP(เซลล ร บค าค นหา,ช วงของข อม ลท กคอล มน,ล าด บคอล มน ) ต วอย าง หมายถ ง =VLOOKUP(A3,$A$6:$C$10,2) หากเซลล ร บค า ค อ เซลล A3 ม ค าตรงก บช วงของข อม ลในช วงเซลล A6:C10 จะแสดงผลท ตรงก บคอล มน ท 2 ต วอย างการใช ฟ งก ช น VLOOKUP ด งแสดงในภาพท 6.30 ภาพท 6.30 ต วอย างการใช ฟ งก ช น VLOOKUP

36 94 ใบงาน จงสร างแฟ มงานท เป นตารางค านวณ โดยใช เน อหาตามต วอย าง และสร าง ส ตรค านวณในส วนของเซลล ท เว นว างไว โดยม เง อนไข ค อ เวลาเร ยนไม ถ งร อยละ 80 ผลสอบ ค อ ต ด ร. คะแนนรวมร อยละ 0-49 ผลสอบ ค อ 0 คะแนนรวมร อยละ ผลสอบ ค อ 1 คะแนนรวมร อยละ ผลสอบ ค อ 2 คะแนนรวมร อยละ ผลสอบ ค อ 3 คะแนนรวมร อยละ ผลสอบ ค อ

37 95 เฉลย เฉลยส ตรในเซลล ต าง ๆ ด งน คะแนนรวม เซลล M5 =SUM(C5:L5) ผลสอบ เซลล O5 =IF(N5<0.8*$N$4,"ร.",IF(M5<0.5*$M$4,"0", IF(M5<0.6*$M$4,"1",IF(M5<0.7*$M$4,"2", IF(M5<0.8*$M$4,"3","4"))))) คะแนนส งส ด เซลล C12 =MAX(M5:M9) คะแนนต าส ด เซลล C13 =MIN(M5:M9) คะแนนเฉล ย เซลล C14 =AVERAGE(M5:M9) ส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน เซลล C15 =STDEV(M5:M9) จ านวนผ เร ยน เซลล L12 =COUNT(M5:M9) จ านวนผ สอบผ าน เซลล L13 =L12-L14-L15 จ านวนผ สอบไม ผ าน เซลล L14 =COUNTIF(O5:O9,"0") จ านวนผ ต ด ร. เซลล L15 =COUNTIF(O5:O9, "ร.")

MICROSOFT EXCEL 2007 ส าน กบร หารเทคโนโลย สารสนเทศ. http://cc.rmu.ac.th

MICROSOFT EXCEL 2007 ส าน กบร หารเทคโนโลย สารสนเทศ. http://cc.rmu.ac.th MICROSOFT EXCEL 2007 ส าน กบร หารเทคโนโลย สารสนเทศ http://cc.rmu.ac.th สารบ ญ เร อง หน า ส วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Excel 2007 การเร ยกใช โปรแกรม Excel 2007 1 ส วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Excel 2007

More information

บทท 1 การเข าโปรแกรมและส วนประกอบของ MS-Excel 97

บทท 1 การเข าโปรแกรมและส วนประกอบของ MS-Excel 97 บทท 1 การเข าโปรแกรมและส วนประกอบของ MS-Excel 97 1.1 แนะน า MICROSOFT EXCEL 97 โปรแกรมส าหร บงานค านวณประเภทสเปรดช ด (Spreadsheet) หร อกระดาษทด อ เล กทรอน กส ในป จจ บ นคงจะไม ม โปรแกรมใด ม ความสามารถโดดเด

More information

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น บทท 1 การใช งานเบ องต น เร ยกใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 1. คล กป ม Start menu บนทาสก บาร จากน นคล กเมาส ท All Program > Microsoft Office 2. คล กเมาส ท Microsoft

More information

Microsoft Excel 2010

Microsoft Excel 2010 1 ตอนท 1 Microsoft Excel 2010 หน าจอของ Excel 2010 ม ส วนประกอบหล กท ควรร จ ก ด งน ส วนบนของหน าจอค อแถบร บบ น ซ งประกอบไปด วย แท บต าง ๆ โดยปกต จะม จ านวน 7 แท บ ได แก หน าแรก แทรก เค าโครงหน ากระดาษ

More information

บทท 2 การใช งานโปรแกรมประมวลผลค าด วย Microsoft Word 2003

บทท 2 การใช งานโปรแกรมประมวลผลค าด วย Microsoft Word 2003 บทท 2 การใช งานโปรแกรมประมวลผลค าด วย Microsoft Word 2003 ว ตถ ประสงค 1. สามารถจ ดร ปแบบของเอกสารได 2. สามารถใช งานจดหมายและเมล ได 3. สามารถจ ดร ปแบบตารางได 4. สามารถใช งานส ตรค านวณในตารางได 5. สามารถจ

More information

แผนการจ ดการเร ยนร กล มสาระ การงานอาช พและเทคโนโลย (คอมพ วเตอร ) ช นประถมศ กษาป ท 5 จ ดท าโดย นายช นกฤต ต นสต ล

แผนการจ ดการเร ยนร กล มสาระ การงานอาช พและเทคโนโลย (คอมพ วเตอร ) ช นประถมศ กษาป ท 5 จ ดท าโดย นายช นกฤต ต นสต ล แผนการจ ดการเร ยนร กล มสาระ การงานอาช พและเทคโนโลย (คอมพ วเตอร ) ช นประถมศ กษาป ท 5 จ ดท าโดย นายช นกฤต ต นสต ล สารบ ญ หน า ก าหนดการสอน หน วยท 1 เร อง มาร จ กก บโปรแกรมตารางงานก นเถอะ จ านวน 7 ช วโมง

More information

Microsoft Excel 2013

Microsoft Excel 2013 Microsoft Excel 2013 โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน ง ท อย ในช ด Microsoft Office ม จ ดเด นในด าน การ คานวณเก ยวก บต วเลข โดยการท างานของโปรแกรมจะใช ตารางตามแนวนอน (Row) และแนวต ง (Column) เป น

More information

เอกสารประกอบ MS.WORD เบ องต น

เอกสารประกอบ MS.WORD เบ องต น เอกสารประกอบ MS.WORD เบ องต น 2 บทท 1 การใช งานเบ องต น การเร ยกใช โปรแกรม Word 1. คล กป ม Start menu บนทาสก บาร จากน นคล กเมาส ท Program > Microsoft Office 2. คล กเมาส ท Microsoft Word หร อกรณ ท ม ไอคอนของโปรแกรม

More information

หน วยการเร ยนท 7 ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมโปรแกรมตารางค านวณ

หน วยการเร ยนท 7 ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมโปรแกรมตารางค านวณ -159- หน วยการเร ยนท 7 ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมโปรแกรมตารางค านวณ สาระส าค ญ โปรแกรม Microsoft Excel 2007 เป นโปรแกรมตารางค านวณท น ยมใช ก นมากในส าน กงาน ม ส วนประกอบท เป นเซลล เป นตารางในแผ นงานช

More information

เอกสารประกอบการเร ยนการสอนว ชา

เอกสารประกอบการเร ยนการสอนว ชา P a g e 1 เอกสารประกอบการเร ยนการสอนว ชา Package ส ปดาห ท 1 แนะนารายว ชา ช แจงแนวการสอน อธ บายความหมาย ว ตถ ประสงค ความสาค ญชองโปรแกรมสาเร จร ป ประโยชน ของ โปรแกรมสาเร จร ป - ความร เบ องต นโปรแกรมสาเร

More information

หน วยท 6 เร อง การใช โปรแกรมตารางทาการเพ อการคานวณ

หน วยท 6 เร อง การใช โปรแกรมตารางทาการเพ อการคานวณ หน วยท 6 เร อง การใช โปรแกรมตารางทาการเพ อการคานวณ ห วข อเร อง สาระส าค ญ 1. ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมตารางทาการ 2. การจ ดการก บข อม ลในเซลล 3. การจ ดการก บคอล มน และแถว 4. การจ ดการก บแผ นงาน 5. การจ

More information

บทท 12 คณะว ศวกรรมศาสตร สาขาว ศวกรรมไฟฟ า มทร.ล านนา เขตพ นท เช ยงใหม

บทท 12 คณะว ศวกรรมศาสตร สาขาว ศวกรรมไฟฟ า มทร.ล านนา เขตพ นท เช ยงใหม 261 จ ดประสงค การสอน 4.2 เข าใจเก ยวก บ 4.2.1 ส วนประกอบต างๆ ของโปรแกรม 4.2.2 การป อนและแก ไขข อม ลในแผ นงาน 4.2.3 การจ ดร ปแบบข อม ลในแผ นงาน 4.2.4 การสร างและจ ดร ปแบบแผนภ ม 4.2.5 การใช ส ตรค านวณและการใช

More information

หน วยท 5 การใช โปรแกรม Microsoft Excel. 1 ร จ กก บ Microsoft office Excel 2003

หน วยท 5 การใช โปรแกรม Microsoft Excel. 1 ร จ กก บ Microsoft office Excel 2003 1 หน วยท 5 การใช โปรแกรม Microsoft Excel ร จ กก บ Microsoft Office Excel 2003 ช องตารางหร อเซลล (Cell) และเว ร กช ต (Worksheet) ส ตร (Formulas) และฟ งก ช น (Function) การตกแต งเว ร กช ต การใช แผนภ ม 1

More information

หน าจอและการพ มพ ข อความ

หน าจอและการพ มพ ข อความ 1 หน าจอและการพ มพ ข อความ บทนา โปรแกรม Microsoft Excel ค ออะไร โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน ง ท จ ดอย ในช ด Microsoft Office โปรแกรม MS Excel ม ช อเส ยงในด าน การค านวณเก ยวก บต วเลข และการท

More information

บทท. การใช งานโปรแกรม OpenOffice.org Calc

บทท. การใช งานโปรแกรม OpenOffice.org Calc 4 บทท การใช งานโปรแกรม OpenOffice.org Calc การเป ดใช โปรแกรม OpenOffice.org Calc การเป ดเอกสารใหม การบ นท ก และเป ดไฟล เอกสาร การต งค าหน ากระดาษ การตกแต งห วกระดาษ และท ายกระดาษ การพ มพ อ กขระต างๆ การผสานเซลล

More information

ก จกรรมท 3 เร ยนร เคร องม อสร างงานในตารางท างาน

ก จกรรมท 3 เร ยนร เคร องม อสร างงานในตารางท างาน ก จกรรมท 3 เร ยนร เคร องม อสร างงานในตารางท างาน 1. จ ดประสงค ให ผ เร ยนสามารถ 1.1 ป อนและแก ไขข อม ลในตารางท างาน 1.2 จ ดร ปแบบข อม ลในตารางท างาน 1.3 ใช ส ตรและฟ งก ช นในการค านวณค าของข อม ลในตารางท

More information

บทท 2 การเข าและออกจากตารางท างาน

บทท 2 การเข าและออกจากตารางท างาน บทท 2 การเข าและออกจากตารางท างาน โปรแกรมตารางท างานท อ างถ งน เป นโปรแกรมท ช อ ไมโครซอฟต Excel 7 ท ท างานภายใต โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ WINDOWS ซ งจ าเป นต องม อ ปกรณ ต าง ๆ ของเคร องคอมพ วเตอร อย างต า

More information

Microsoft Excel 2007 โปรแกรมตารางงานยอดน ยม

Microsoft Excel 2007 โปรแกรมตารางงานยอดน ยม ค ม อการใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 2007 1 Microsoft Excel 2007 โปรแกรมตารางงานยอดน ยม 1. ความร พ นฐานเก ยวก บโปรแกรม Microsoft Excel 2007 ล กษณะท วไปของโปรแกรม Excel โปรแกรมตารางงาน หร อโปรแกรมสเปรทช

More information

เอกสารประกอบการสอน ว ชาโปรแกรม ไมโครซอฟฑ เอ กเซล รห สว ชา 1204-1204 หน วยท 3 การจ ดการก บข อม ลและสม ดงาน จ านวน 3 ช วโมง

เอกสารประกอบการสอน ว ชาโปรแกรม ไมโครซอฟฑ เอ กเซล รห สว ชา 1204-1204 หน วยท 3 การจ ดการก บข อม ลและสม ดงาน จ านวน 3 ช วโมง เอกสารประกอบการสอน ว ชาโปรแกรม ไมโครซอฟฑ เอ กเซล รห สว ชา 1204-1204 หน วยท 3 การจ ดการก บข อม ลและสม ดงาน จ านวน 3 ช วโมง ห วข อเน อหา 1. การป อนข อม ล แก ไข เพ มเต ม ลบข อม ล 1.1 ชน ดของข อม ล 1.2 การป

More information

จ ดทำโดย นำงนภำภรณ สำผ ว แผนกว ชาเทคโนโลย พ นฐาน ว ทยาล ยเทคน คขอนแก น

จ ดทำโดย นำงนภำภรณ สำผ ว แผนกว ชาเทคโนโลย พ นฐาน ว ทยาล ยเทคน คขอนแก น เอกสารประกอบการสอน ตามหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ(ปวช.) พ ทธศ กราช 2545 ปร บปร ง พ.ศ. 2546 สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ ว ชาคอมพ วเตอร เพ องานอาช พ รห สว ชา 2001-0001 จ ดทำโดย นำงนภำภรณ

More information

การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กซ เซล

การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กซ เซล เอกสารประกอบว ชา 204100 เร อง การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กซ เซล โดย อ.วรว ฒ ศร ส ขค า และ อ.ประภาพร เตชอ งก ร ภาคว ชาว ทยาการคอมพ วเตอร คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม สารบ ญ หน า การเข าส การใช งานโปรแกรม

More information

หน วยท 1 ความร พ นฐานเก ยวก บโปรแกรม Microsoft Excel 2007

หน วยท 1 ความร พ นฐานเก ยวก บโปรแกรม Microsoft Excel 2007 หน วยท 1 ความร พ นฐานเก ยวก บโปรแกรม Microsoft Excel 2007 หน วยท 1 ความร พ นฐานเก ยวก บโปรแกรม Microsoft Excel 2007 โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมสเปรดช ต (Spread Sheet) หร อตารางค านวณอ เล กทรอน

More information

เอกสารประกอบการสอน ว ชา

เอกสารประกอบการสอน ว ชา เอกสารประกอบการสอน ว ชา การใช โปรแกรมส าเร จร ปในช ว ตประจ าว น รห สว ชา ศท 072006 หน วยการเร ยนท 3 การใช โปรแกรมพ มพ เอกสารไมโครซอฟต เว ร ด (Microsoft Word) จ านวน 9 ช วโมง จ ดประสงค การเร ยนร เพ อให

More information

คร ผ สอน นายคธาว ช ทว ก ล

คร ผ สอน นายคธาว ช ทว ก ล คร ผ สอน นายคธาว ช ทว ก ล เกณฑ การให คะแนน การต ดส นผลการเร ยน แบ งเป นอ ตราส วน 60:40 คะแนนเก บ 60 คะแนน คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน คะแนนสอบปลายภาค 20 คะแนน คะแนน 0 49 เกรด 0 คะแนน 50 54 เกรด 1 คะแนน 55

More information

เอกสารประกอบการเร ยนการสอน หล กส ตร

เอกสารประกอบการเร ยนการสอน หล กส ตร 1 เอกสารประกอบการเร ยนการสอน หล กส ตร Microsoft 2 ค าน า เอกสารประกอบการเร ยนการสอนเล มน เป นค ม อให ก บผ การเร ยนได ม ท กษะมากข น ในเร อง ของฮาร ดแวร ซอฟต แวร ฐานข อม ล และอ น เช น เคร องม อ ส ญล กษณ

More information

เอกสารประกอบการเร ยนการสอน หล กส ตร โดย นางสาวร ตนา ผเด จพล

เอกสารประกอบการเร ยนการสอน หล กส ตร โดย นางสาวร ตนา ผเด จพล 1 เอกสารประกอบการเร ยนการสอน หล กส ตร Microsoft โดย นางสาวร ตนา ผเด จพล อ ทยานว ทยาศาสตร พระจอมเกล า ณ หว ากอ จ งหว ดประจวบค ร ข นธ ส าน กบร การงานการศ กษานอกโรงเร ยน ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ กระทรวงศ

More information

ร ปท 8-1 เปร ยบเท ยบล กษณะหน าตาของโปรแกรม Excel ร น 2003 (ร ปซ ายม อ) ก บ 2010 (ร ปขวาม อ)

ร ปท 8-1 เปร ยบเท ยบล กษณะหน าตาของโปรแกรม Excel ร น 2003 (ร ปซ ายม อ) ก บ 2010 (ร ปขวาม อ) ปฏ บ ต การท 8 การใช โปรแกรมส าน กงาน Microsoft Excel ว ตถ ประสงค 1. ร จ กโปรแกรม Microsoft Excel ซ งเป นโปรแกรมในช ดของ Microsoft Office 2. ร จ กค าส งพ นฐานและฟ งก ช นต าง ๆ ในโปรแกรม Excel 3. สามารถประย

More information

การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553)

การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553) การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553) โดย รองศาสตราจารย ดร. กมล บ ษบา ภาคว ชาคณ ตศาสตร และสถ ต คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร kamon@mathstat.sci.tu.ac.th

More information

ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010

ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010 1 ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010 บร ษ ทไมโครซอฟต ได พ ฒนาไมโครซอฟต เว ร ดออกมาอย างต อเน อง ร น ป จจ บ นค อ ไมโครซอฟต เว ร ด 2010 ท มาพร อมในช ดไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 2010 (Microsoft Office 2010) บร

More information

แผนบร หารการสอนประจาบทท 11

แผนบร หารการสอนประจาบทท 11 แผนบร หารการสอนประจาบทท 11 1. ห วข อเน อหาประจาบท 1) การใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 2) ส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม 3) การจ ดร ปแบบข อม ลในแผ นงาน 4) การจ ดร ปแบบตารางและข อม ลในตาราง 5) การลาด บความสาค

More information