ส าหร บผ ร บบร ร การ พ.ศ. ๒๕๕๗

Size: px
Start display at page:

Download "ส าหร บผ ร บบร ร การ พ.ศ. ๒๕๕๗"

Transcription

1 ค ม อการปฏ บ ต งานสารบรรณ ส าหร บผ ร บบร ร การ กล มงานบร หารท วไป ส าน กงานเลขาน การกรม ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล ล อม พ.ศ. ๒๕๕๗

2 ค าน า การจ ดท าค ม อในการปฏ บ ต งานสารบรรณน กล มงานบร หารท วไป ส าน กงานเลขาน การกรม ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม จ ดท าข นเพ อเป นแนวปฏ บ ต ในการปฏ บ ต งาน สารบรรณ และการด าเน นงานของหน วยงานในส งก ดส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และ ส งแวดล อม ให เป นระบบเด ยวก น และอ างอ งได เพ อเอ ออ านวยต อการปฏ บ ต งานให เป นไปด วยความสะดวก รวดเร ว ประหย ดเวลาและงบประมาณ ท าให ม ประส ทธ ภาพในการจ ดการภาระงาน และงานบร หารส าน กงาน ม ประส ทธ ภาพมากย งข น ท งน กล มงานบร หารท วไป ได รวบรวมข อม ลระเบ ยบงานสารบรรณ จากค ม อและ เอกสารการให ความร ต างๆ เพ อให ค ม อเล มน ม ประโยชน และบรรล ว ตถ ประสงค ในการด าเน นงาน และการ ปฏ บ ต งานให เป นไปตามระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ ปร บปร งแก ไข (ฉบ บ ท ๒ พ.ศ.๒๕๔๘) พร อมค าอธ บาย เพ อเป นแนวทางปฏ บ ต อย างเด ยวก น และพร อมร บฟ งความค ดเห นอ นจะ เป นประโยชน ต อการด าเน นงานเพ อน ามาปร บปร งค ม อน ให เหมาะสมย งข นต อไป กล มงานบร หารท วไป ส าน กงานเลขาน การกรม ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และ ส งแวดล อม หว งเป นอย างย งว าค ม อเล มน จะเป นประโยชน ต อหน วยงานต างๆ ในส งก ดส าน กงานนโยบายและ แผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ในการด าเน นภารก จต างๆ ให บรรล ว ตถ ประสงค ต อไป กล มงานบร หารท วไป ส าน กงานเลขาน การกรม ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม

3 สารบรรณ หน า ๑. บทน า ๑ ๒. บทบาทและหน าท ความร บผ ดชอบ ๒ ๓. กระบวนการร บ-ส งหน งส อราชการ ๓ ๔. การลงทะเบ ยนหน งส อร บเข า ๓ ๕. การลงทะเบ ยนหน งส อส งออก ๕ ๖. การจ ดส งหน งส อราชการ ๕ ๗. ล กษณะของจดหมาย ของต พ มพ พ สด ไปรษณ ย ๖ ๘. ผ งกระบวนการท างาน ๘ ๙. ผ งกระบวนการร บ-ส งหน งส อราชการ ๙ ๑๐. ผ งห องกล มงานบร หารท วไป ๑๑ ๑๑. ข นตอนการส งหน งส อให นายทะเบ ยนหน งส อร บเข าลงทะเบ ยน ๑๒ ๑๒. ข นตอนการน าหน งส อมาให นายทะเบ ยนหน งส อส งออกลงทะเบ ยน ๑๓ ๑๓. การด าเน นการเก ยวก บจดหมายส วนต วท ส งมาทางไปรษณ ย (ปณ.) ๑๔ ๑๔. ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยงานสารบรรณ ๑๕ ๑๕. ชน ดของหน งส อราชการ ๑๖ ๑๖. ความแตกต างระหว าง หน งส อภายใน ก บ บ นท ก ๑๘ ๑๗. ความแตกต างระหว าง หน งส อภายใน ก บ หน งส อภายนอก ๑๙ ๑๘. การใช หน งส อราชการภาษาอ งกฤษ ๑๙ ๑๙. ตารางสร ปการใช หน งส อราชการภาษาอ งกฤษ ๒๑ ๒๐. แบบต วอย างหน งส อภาษาอ งกฤษ ๒๔

4 บทท ๑ บทน า... ๑. หล กการและเหต ผล ส บเน องจากแผนกลย ทธ ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม (สผ.) พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘ ภายใต ย ทธศาสตร ท ๔ เพ มประส ทธ ภาพการปฏ บ ต การและบร หารจ ดการ ภายใน ซ งก าหนดเป าประสงค ให บ คลากรของ สผ. สามารถปฏ บ ต หน าท และบร หารจ ดการภายในได อย างม ประส ทธ ภาพ บ รณาการ และสอดคล องก บหล กธรรมาภ บาลและว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด ซ งใน ป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ส าน กงานเลขาน การกรม (สลก.) จ งได ด าเน นการส ารวจความพ งพอใจของ เจ าหน าท สผ. ท ม ผลต อการให บร การของหน วยงานต างๆ ใน สลก. ซ งผลการส ารวจความพ งพอใจต อการ บร การของ สลก. ในภาพรวมผ ร บบร การม ระด บความพ งพอใจอย ในระด บปานกลาง จากรายงานการส ารวจความพ งพอใจต อการบร การของ สลก. ด งกล าว กล มงานบร หารท วไป จ งประสงค ท จะพ ฒนาปร บปร งการบร การของกล มงานบร หารท วไป ด วยการจ ดท าค ม อกระบวนการสารบรรณ เพ อให เจ าหน าท ผ ร บผ ดชอบงานสารบรรณ และผ สนใจได ร บความร ความเข าใจในบทบาทหน าท ความ ร บผ ดชอบ และเพ อใช เป นแนวทางในการให บร การลงทะเบ ยนร บ-ส งหน งส อราชการด วยความถ กต อง รวดเร ว และม ประส ทธ ภาพ เพ อให สลก.สามารถสน บสน นการด าเน นงานของส าน ก/กอง และหน วยงานอ สระของ สผ. ได อย างม ประส ทธ ภาพย งข นต อไป ๒. ว ตถ ประสงค ค ม อปฏ บ ต งานฉบ บน จ ดท าข นเพ อให เจ าหน าท ผ ร บผ ดชอบเก ยวก บการปฏ บ ต งานสาร บรรณ ใช เป นแนวทางในการด าเน นงานสารบรรณให เป นมาตรฐานเด ยวก น ม ข นตอนการด าเน นงานท จ ดเจน ปฏ บ ต งานด วยความรวดเร ว ถ กต อง ท นตามก าหนดเวลา และเก ดประส ทธ ภาพส งส ด ๓. ขอบเขต ๓.๑ การลงทะเบ ยนร บ ส ง หน งส อเข าจากหน วยงานภายในและภายนอกในฐานะสารบรรณกลาง ของกล มงานบร หารท วไป สลก. ๓.๒ ตรวจสอบความถ กต องของหน งส อ ค ดแยกหน งส อตามระเบ ยบงานสารบรรณ หาข อม ล ข อเสนอ แนะประกอบการพ จารณาส งการของผ บร หาร เพ อพ จารณาส งหน งส อไปถ งบ คคล/หน วยงานท เก ยวข อง

5 บทท ๒ บทบาทและหน าท ความร บผ ดชอบ ๑. บทบาทความร บผ ดชอบ ปฏ บ ต งานในฐานะผ ปฏ บ ต งานซ งผ ท จะท างานสารบรรณได ด จ าเป นต องร งานธ รการด วย เช น การต ดต อ โต ตอบ และประสานงาน ร จ กความควรหร อไม ควร ม ความคล องแคล วว องไว นอกจากน นต องม ความร ทางด านภาษาเป นอย างด โดยเฉพาะอย างย งภาษาไทย และควรร ระบบข าวสารท งปวง สามารถพ มพ ด ด ได เม อม ความจ าเป นจะต องกระท าการปฏ บ ต งานสารบรรณ หากม ส วนเก ยวข องงานทางเทคน คควรต ดต อ ประสานก บผ ท ม ความร ทางเทคน คน นๆ โดยตรงด วย ผ ท ท างานสารบรรณท เก ยวข องก บการประช มจะต องม ความสามารถในการจดรายงานการประช มและสามารถถอดความค ดเห นของท ประช มออกมาได ถ กต องและ เข าใจได ด ๒. ล กษณะงานท ปฏ บ ต ๒.๑ ด าเน นการจ ดท าทะเบ ยนร บ-ส ง หน งส อราชการท งภายในและภายนอกด วยระบบสารบรรณ อ เล กทรอน กส ๒.๒ ร าง-โต ตอบหน งส อราชการ - หน งส อราชการจากภายในและภายนอก สผ. ตามท ได ร บมอบหมาย - พ มพ หน งส อราชการท งภายในและภายนอก พร อมจ ดท าส าเนาไว เป นหล กฐาน ๒.๓ ปฏ บ ต งานช วยเหล อและสน บสน นงานบร หารต างๆ เช น งานบ นท กข อม ล งานธ รการ งานสาร บรรณ งานพ สด งานบร การท วไปธ รการ เพ อสน บสน นให งานต างๆ ด าเน นไปได โดยสะดวก ๒.๔ ต ดต อประสานงานก บบ คคลท งภายในและภายนอกหน วยงาน เพ อให การปฏ บ ต งานเป นไปด วย ความเร ยบร อย ๒.๕ ให ค าแนะน า ตอบป ญหา แก ไขป ญหาในการปฏ บ ต งานให แก ผ ร บบร การ ท งภายในและภายนอก หน วยงาน เพ อ านวยความสะดวกและเสร มสร างความร ความเข าใจในงานบร หารงานท วไป ๒.๖ ประสาน แลกเปล ยนความร และข อม ลต างๆ เก ยวก บงานในหน าท ท งภายในและภายนอก หน วยงาน เพ อให การปฏ บ ต งานเป นไปด วยความสะดวกรวดเร วและม ประส ทธ ภาพ

6 บทท ๓ กระบวนการร บ-ส งหน งส อราชการ ในท กส วนราชการท งในระด บกระทรวง ทบวง กรม หร อจ งหว ด จะม หน วยงานกลางในการร บ-ส ง หน งส อราชการให แก ส วนราชการซ งเราเร ยกว าหน วยงานสารบรรณ หร อหน วยงานร บ-ส งของส วนราชการ ซ ง จะม เจ าหน าท ร บผ ดชอบในการร บ-ส งหน งส อราชการโดยเฉพาะ ระบบการร บ-ส งหน งส อราชการท ด จะช วย ป องก นม ได หน งส อส ญหายและท าให การร บ-ส งหน งส อราชการเป นไปได ด วยความรวดเร ว รวมท งช วยในการ ต ดตามค นหาหน งส อได อย างรวดเร วและม ประส ทธ ภาพ ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ม กล มงานบร หารท วไป ส าน กงาน เลขาน การกรม เป นหน วยงานสารบรรณ ท าหน าท ร บ-ส งหน งส อราชการท ได ร บเข ามาจากหน วยงานภายใน และหน วยงานภายนอก โดยม ว ธ การปฏ บ ต ด งต อไปน ๑. การลงทะเบ ยนหน งส อร บเข า ๑.๑ การร บหน งส อ ได แก หน งส อภายนอกท เข ามาย งส วนราชการ ให เจ าหน าท ของหน วยงานสาร บรรณ ปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ด งต อไปน ๑.๑.๑ ให เจ าหน าท ผ ร บหน งส อจ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน งส อเพ อ ด าเน นการก อนหล ง ผ ร บหน งส อจะต องพ จารณาว า หน งส อท ร บมาน นเป นหน งส อ ท อย ในความร บผ ดชอบของหน วยงานหร อไม ถ าเป นหน งส อท อย ในความร บผ ดชอบ ของหน วยงานแล วหน งส อน นเป นหน งส อท ม ความส าค ญในระด บใด เช น เป น หน งส อราชการล บหร อธรรมดา ถ าเป นหน งส อราชการล บ ก ต องน าเสนอให เจ าหน าท ผ ม อ านาจพ จารณาด าเน นการ ตามระเบ ยบว าด วยการร กษาความล บของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔ หร อระเบ ยบส าน ก นายกร ฐมนตร ว าด วยการร กษาความปลอดภ ยแห งชาต พ.ศ.๒๕๕๒ ถ าเป นหน งส อธรรมดา ก จะต องพ จารณาด าเน นการตามช นความเร ว หน งส อด วน ภายในก าหนดเวลา ก ต องร บปฏ บ ต ก อนเพ อให ท นตามก าหนดเวลาท ระบ ไว ต อจากน น ก เป นไปตามช นความเร วของหน งส อน นๆ แล วจ งเป นหน งส อปกต ธรรมดา ผ ร บหน งส อจะต องเป ดซองตรวจสอบเอกสารด ว าม เอกสารครบถ วนตามรายการส งท ส งมาด วยหร อไม ตลอดจนความถ กต องในด านอ นๆ เช นม ลายม อช อของเจ าของ หน งส อและต าแหน งถ กต องหร อไม เป นต น หากเอกสารท ได ร บไม ถ กต องสมบ รณ ก ต อง ด าเน นการให ถ กต อง โดยแจ งให หน วยงานท ออกหน งส อทราบ หร อบ นท กข อบกพร องไว เป นหล กฐาน

7 เม อผ ร บหน งส อตรวจสอบแล วพบว า หน งส อท ร บน นถ กต องสมบ รณ ก จะ ประท บตราร บหน งส อไว ม มขวาของหน งส อ การประท บตราหน งส อจะเป นหล กฐานให ตรวจสอบว า หน วยงานได ร บหน งส อมาเม อใด เวลาใด เม อประท บตราร บหน งส อแล ว ก น าหน งส อน นไปลงทะเบ ยนร บหน งส อในระบบสาร บรรณอ เล กทรอน กส การลงทะเบ ยนร บหน งส อจะท าให สามารถตรวจสอบปร มาณ หน งส อท ร บเข ามาในแต ละป ว าม ปร มาณเท าไร เป นหล กฐานในการตรวจสอบว าหน งส อ ท ร บมาน นขณะน อย ท ส วนราชการใด ซ งจะเป นการป องก นม ให หน งส อส ญหายไปได ๑.๒ การเสนอหน งส อ การเสนอหน งส อ ค อ การน าหน งส อท ด าเน นการช นเจ าหน าท เสร จแล วเสนอต อผ บ งค บบ ญชาเพ อ พ จารณา บ นท ก ส งการ ทราบ และลงช อ การเสนอหน งส อ ให เสนอไปตามสายการปฏ บ ต งาน ตามล าด บช นผ บ งค บบ ญชา ยกเว นกรณ ด งต อไปน ๑.๒.๑ เร องท ม การก าหนดช นความเร วหร อเฉพาะเจาะจงถ งบ คคล ให เสนอโดยตรงได แต ต องรายงานให ผ บ งค บบ ญชาทราบด วย ๑.๒.๒ เร องท ม กฎหมาย กฎ ข อบ งค บ ระเบ ยบ ก าหนดไว โดยเฉพาะ เช น เร องร องเร ยน การกล าวหาหร ออ ทธรณ ค าส งต อผ บ งค บบ ญชาช นเหน อข นไป (ของ สผ.จะม เร อง ท เก ยวก บ EIA ให ส งถ ง สวผ.โดยตรง และเร องการขอร บใบอน ญาตเป นผ ม ส ทธ ท า รายงาน ให ส งกล มน ต การ ว ธ เสนอหน งส อ เจ าหน าท ผ รวบรวมเร องเสนอ ควรแยกหน งส อเสนอออกเป นประเภทๆ -เร องล บ ให แยกปฏ บ ต ตามระเบ ยบว าด วยการร กษาความล บของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔ และระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการร กษาความปลอดภ ยแห งชาต พ.ศ.๒๕๕๒ -เร องด วน ด วนมาก ด วนท ส ด ให แยกออกปฏ บ ต โดยเร วและร บเสนอข นไปท นท -เร องอ นๆ ให พ จารณาและจ ดเร ยงล าด บว าเป นเร องท ต องส งการ พ จารณา หร อเพ อทราบ การจ ดแฟ มเสนอหน งส อ ให ผ รวบรวมเร องเสนอควรม บ นท กย อไว ว าหน งส อในแฟ มม เร อง อะไรบ าง เม อร บแฟ มค นจะได ตรวจสอบว าเร องใดได ร บการพ จารณา ส งการ หร อลงช อ เร องใดถ กน าออกจาก แฟ มไปเพ อเอาไว พ จารณา ในกรณ ท ผ บ งค บบ ญชาน าเร องออกจากแฟ มไปพ จารณา จะต องเข ยนบ นท กสอด ไว ในแฟ มแทนท เร องท น าออกไปด วย

8 การเสนอหน งส อเร องส าค ญซ งม รายละเอ ยดจะต องพ จารณามาก ผ ท าเร องอาจขอน าเร องเสนอ ด วยตนเองก ได ท งน เพ อเป ดโอกาสให ผ บ งค บบ ญชาสอบถามเหต ผลบางประการประกอบการพ จารณา เม อ ได ร บอน ม ต แล วก น าเร องไปเสนอด วยตนเอง ๒. การลงทะเบ ยนหน งส อส งออก หน งส อส ง ค อ หน งส อท ส งออกไปภายนอกให ปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ด งน ๒.๑ ให เจ าหน าท เจ าของเร องตรวจสอบความเร ยบร อยของหน งส อ รวมท งส งท จะส งไปด วยให ครบถ วน และผ บ งค บบ ญชาผ ม อ านาจลงนามได ลงลายม อช อแล ว แล วส งให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณกลาง ๒.๒ เม อเจ าหน าท หน วยงานสารบรรณกลางได ร บเร องตามข อ ๒.๑ แล ว ให ปฏ บ ต ด งน ๒.๑.๑ ลงทะเบ ยนส งหน งส อในทะเบ ยนส ง (ในระบบอ เล กทรอน กส ) ตามแบบท ก าหนด ๒.๑.๒ ลงเลขท และว นเด อนป ในหน งส อท จะส งออกท งในต นฉบ บ และส าเนาค ฉบ บ ให ตรงก บ เลขทะเบ ยนส ง และว นเด อนป ในทะเบ ยนหน งส อส ง ๒.๓ ก อนบรรจ ซอง ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณกลาง ตรวจความเร ยบร อยของหน งส อ ตลอดจนส งท ส งไปด วยอ กคร งหน ง แล วป ดผน ก ๒.๔ กรณ ท เจ าหน าท เจ าของเร องน าหน งส อมาลงทะเบ ยนส งหน งส อและน ากล บข นไปย งส าน ก/กอง ให เจ าหน าท ธ รการของส าน ก/กองเจ าของเร องเป นผ ตรวจความเร ยบร อยของหน งส อตามข อ ๒.๓ ๒.๕ การลงทะเบ ยนหน งส อส งออกท ม ช นความล บ ให ปฏ บ ต ตามระเบ ยบว าด วยการร กษาความล บของ ทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔ และระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการร กษาความปลอดภ ยแห งชาต พ.ศ. ๒๕๕๒ ๓. การจ ดส งหน งส อราชการ (จดหมาย) ให เจ าหน าท เจ าของเร องพ จารณาการจ ดส งหน งส อ(จดหมาย) ด งน ๓.๑ จ ดส งโดยเจ าหน าท ของส าน กงานฯ โดยใช สม ดส งหน งส อ หร อม ใบร บแนบต ดไปก บซอง และม เจ าหน าท ของส าน ก/กองเจ าของเร อง หร อเจ าหน าท ส งหน งส อประจ าหน วยงานสารบรรณ เป นผ ไปส งด วย ตนเอง กรณ ท ใช ใบร บแนบต ดไปก บซองจดหมาย เม อม ผ ลงช อร บหน งส อแล วให น าใบร บมาแนบไว ก บส าเนา ค ฉบ บท เจ าของเร องเก บไว ด วย ๓.๒ การจ ดส งหน งส อโดยทางไปรษณ ย ๓.๒.๑ ให เจ าของเร องหร อธ รการของส าน ก/กอง น าซองหน งส อราชการ(จดหมาย) ท จะให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณด าเน นการจ ดส งให ไปให เจ าหน าท ส งหน งส อประจ า หน วยงานสารบรรณ โดยจะต องกรอกรายละเอ ยดในแบบฟอร มน าส งจดหมายทาง ไปรษณ ย ท หน วยงานสารบรรณจ ดท าไว ให เพ อให สามารถต ดตามตรวจค นการจ ดหน ง หน งส อ(จดหมาย)ในโอกาสต อไปได

9 ๓.๒.๒ การจ ดส งจดหมายธรรมดาท ม จ านวนมาก (หลายฉบ บ) ให เจ าของเร องส งให ธ รการของ ส าน ก/กอง ด าเน นการกรอกรายละเอ ยดในแบบฟอร มการขอส งไปรษณ ย ภ ณฑ พร อม ส าเนา ๑ ช ด แนบก บจดหมายโดยแยกเป นช ดๆ ส งให เจ าหน าท หน วยงานสารบรรณ ด าเน นการจ ดส งไปรษณ ย ๓.๒.๓ การจ ดส งจดหมายกรณ พ เศษ ท จะต องม การกรอกแบบฟอร มเพ มเต มเช น บร การไปรษณ ย ด วนพ เศษ (EMS) บร การไปรษณ ย ลงทะเบ ยน บร การไปรษณ ย ตอบร บ ท งภายในประเทศและต างประเทศ ให เจ าของเร องหร อธ รการส าน ก/กอง ด าเน นการ กรอกรายละเอ ยดในแบบฟอร มให ครบถ วน (แบบฟอร มต างๆ ขอได จากเจ าหน าท หน วย งานสารบรรณ) และจ ดส งให เจ าหน าท หน วยงานสารบรรณด าเน นการจ ดส งให ต อไป อน ง เน องจากการจ ดส งจดหมายไปรษณ ย ด วนพ เศษ (EMS) น นจะม ค าบร การมาก กว าการจ ดส งจดหมายทางไปรษณ ย ธรรมดา ด งน น ขอให ส าน ก/กอง ท ประสงค จะจ ด ไปรษณ ย ด วนพ เศษ (EMS) ขออน ม ต การจ ดส งต อเลขาน การกรม ก อนท กคร ง กล มงานบร หารท วไป ส าน กงานเลขาน การกรม ขอน าไปรษณ ยน เทศ ซ งเป นสม ดกฎ ข อบ งค บ ค าส งหร อ ประกาศว าด วยการไปรษณ ย ท วไปอ นพ งต องปฏ บ ต ตามความในพระราชบ ญญ ต ไปรษณ ย พ ทธศ กราช ๒๔๗๗ หร อตามอน ส ญญาสากลไปรษณ ย ท ว าด วยการให บร การไปรษณ ย ซ งประเทศสมาช กสหภาพสากลไปรษณ ย ย ดถ อเป นแนวทางปฏ บ ต ในการให บร การไปรษณ ย ระหว างก น ในส วนท เก ยวข องก บการใช บร การของ สผ. ด งต อไปน ข อ ๖๘ จดหมาย ค อ ไปรษณ ยภ ณฑ ท ม ล กษณะเป นข าวสารส วนต วไม ว าจะเข าห อซองป ดผน ก หร อไม ป ดผน กหร อม ได เข าห อซองเลยก ตาม ฯ ข อ ๖๙ จดหมายม ขนาดอย างส งและอย างต า ด งน ๖๙.๑ ขนาดอย างส ง ๖๙.๑.๑ กว าง ยาว และหนารวมก นไม เก น ๙๐๐ ม ลล เมตร แต ด านยาวท ส ดต อง ไม เก น ๖๐๐ ม ลล เมตร (คลาดเคล อนได ไม เก น ๒ ม ลล เมตร) ๖๙.๑.๒ ถ าเป นม วนกลม ด านยาวบวกก บสองเท าของเส นผ าศ นย กลางไม เก น ๑,๐๔๐ ม ลล เมตร แต ด านยาวท ส ดต องไม เก น ๙๐๐ ม ลล เมตร (คลาดเคล อนได ไม เก น ๒ ม ลล เมตร) ๖๙.๒ ขนาดอย างต า ๖๙.๒.๑ ไม ต ากว า ๙๐ x ๑๔๐ ม ลล เมตร (คลาดเคล อนได ไม เก น ๒ ม ลล เมตร) ๖๙.๒.๒ ถ าเป นม วนกลม ด านยาวบวกก บสองเท าของเส นผ าศ นย กลางไม ต ากว า ๑๗๐ ม ลล เมตร แต ด านยาวท ส ดต องไม ต ากว า ๑๐๐ ม ลล เมตร (คลาด เคล อนได ไม เก น ๒ ม ลล เมตร) ข อ ๗๐ จดหมายม น าหน กอย างส งไม เก น ๒,๐๐๐ กร ม

10 ข อ ๗๗ ของต พ มพ ค อ ไปรษณ ยภ ณฑ ท ม ล กษณะเป นข อความ ร ป หร อรอยประด ษฐ บนกระดาษ กระดาษแข งหร อว สด ท ใช ก นโดยท วไปในก จการพ มพ ซ งท าข นเป นหลายส าเนาเหม อนก นท กประการด วย กระบวนการทางเคร องกลไก หร อการถ ายภาพอ นเก ยวข องก บการใช แม พ มพ ต นแบบ กระดาษไข เนกาต ฟ หร อส งอ นๆ ท ใช ก นโดยท วไปในก จการพ มพ ท งน ของต พ มพ ต องห มห อในล กษณะท สามารถเป ดตรวจด ส ง บรรจ ภายในได ข อ ๗๘ ของต พ มพ ม ขนาดอย างส งและอย างต า ด งน ๗๘.๑ ขนาดอย างส ง ๗๘.๑.๑ กว าง ยาว และหนารวมก นไม เก น ๙๐๐ ม ลล เมตร แต ด านยาวท ส ดต อง ไม เก น ๖๐๐ ม ลล เมตร (คลาดเคล อนได ไม เก น ๒ ม ลล เมตร) ๗๘.๑.๒ ถ าเป นม วนกลม ด านยาวบวกก บสองเท าของเส นผ าศ นย กลางไม เก น ๑,๐๔๐ ม ลล เมตร แต ด านยาวท ส ดต องไม เก น ๙๐๐ ม ลล เมตร (คลาดเคล อนได ไม เก น ๒ ม ลล เมตร) ๗๘.๒ ขนาดอย างต า ๗๘.๒.๑ ไม ต ากว า ๙๐ x ๑๔๐ ม ลล เมตร (คลาดเคล อนได ไม เก น ๒ ม ลล เมตร) ๗๘.๒.๒ ถ าเป นม วนกลม ด านยาวบวกก บสองเท าของเส นผ าศ นย กลางไม ต ากว า ๑๗๐ ม ลล เมตร แต ด านยาวท ส ดต องไม ต ากว า ๑๐๐ ม ลล เมตร (คลาดเคล อนได ไม เก น ๒ ม ลล เมตร) ข อ ๗๙ ของต พ มพ ม น าหน กอย างส ง ด งน ๗๙.๑ ของต พ มพ ในประเทศม น าหน กอย างส งไม เก น ๒,๐๐๐ กร ม (หากเป นหน งส อเล ม เด ยวหร อหลายเล มแต อย ในห อเด ยวก นสามารถฝากส งได ไม เก น ๕,๐๐๐ กร ม ๗๙.๒ ของต พ มพ ระหว างประเทศม น าหน กอย างส งไม เก น ๕,๐๐๐ กร ม ข อ ๘๙ พ สด ไปรษณ ย หมายถ ง ห บห อบรรจ ส งของ ต วอย างส นค าหร อส นค าซ งฝากส งตาม หล กเกณฑ และเง อนไขของพ สด ไปรษณ ย ข อ ๙๐ พ สด ไปรษณ ย ม ขนาดอย างส งและอย างต า ด งน ๙๐.๑ ขนาดอย างส ง แต ละด านยาวไม เก น ๑,๕๐๐ ม ลล เมตร และด านยาวท ส ดรวมก บ ความยาวว ดโดยรอบต วห อพ สด ไปรษณ ย ส วนท ใหญ ท ส ดในท ศทางของด านอ นซ งม ใช ด านท ม ความยาวท ส ด ต องไม เก น ๓,๐๐๐ ม ลล เมตร (คลาดเคล อนได ไม เก น ๒ ม ลล เมตร) ๙๐.๒ ขนาดอย างต า ๙๐.๒.๑ ไม ต ากว า ๙๐ x ๑๔๐ ม ลล เมตร (คลาดเคล อนได ไม เก น ๒ ม ลล เมตร) ๙๐.๒.๒ ถ าเป นม วนกลม ด านยาวบวกก บสองเท าของเส นผ าศ นย กลาง ไม ต า กว า ๑๗๐ ม ลล เมตร แต ด านยาวท ส ดต องไม ต ากว า ๑๐๐ ม ลล เมตร (คลาดเคล อนได ไม เก ด ๒ ม ลล เมตร)

11 ผ งกระบวนการท างาน กล มงานบร หารท วไป สลก. กระบวนงานสารบรรณ ส งค น ไม ถ กต อง ร บจดหมาย/พ สด ไปรษณ ย ภ ณฑ หน งส อจากหน วยงาน ภายนอก/ภายใน ไม ถ กต อง ส งค น ค ดแยก หน งส อ - ปกต นาท - ล าช า 1 ชม. จดหมายส วนบ คคลน า ใส ต ส าน ก/กอง หน งส อราชการถ ง สผ. ลงทะเบ ยนหน งส อร บเข า - ปกต 2 นาท - ล าช า 5-10 นาท ส นส ดกระบวนการ พ จารณา/ ว เคราะห / แยกประเภท/ กล นกรอง/ สร ปเร อง - ปกต 5 นาท - ล าช า นาท ลนก. กล ม/ฝ าย สลก. แจ งเว ยนในระบบสารบรรณ อ เล กทรอน กส ร างโต ตอบ เสนอ ลนก. เสนอ ผ บร หาร พ จารณาส ง การ ผ บร หาร พ จารณาลง นาม - ปกต 5นาท - ล าช า 1 ชม. - ไม สามารถท าตามเวลา ข นอย ก บผ บร หาร ส าน ก/กอง/กล มงานอ สระ ร างโต ตอบ ส าน ก/กอง/กล มงาน อ สระ/กล มงานท เก ยวข อง ลงทะเบ ยนหน งส อส งออก - ปกต 2 นาท /ฉบ บ - ล าช า 2-5 นาท ส งค นส าน ก/กอง/กล มงานอ สระ (กล มงานเจ าของเร อง) น าส งจดหมายทาง ปณ. น าส งจดหมายให หน วยงาน/ บ คคลภายนอก - ปกต 1-3 ชม. - ล าช า 1-2 ว น เจ าของเร องจ ดเก บเอกสาร (ต นฉบ บ) ส นส ดกระบวนการ

12 ผ งกระบวนการร บ-ส งหน งส อราชการ (Work Flow) ล าด บ ผ งกระบวนการ ๑. กระบวนการร บหน งส อ (จดหมาย/พ สด / ไปรษณ ย ภ ณฑ ) ๒. กระบวนการลงทะเบ ยนหน งส อร บเข า ๒ นาท ๕-๑๐ นาท (ประสาน ก บ หน วยงาน ท เก ยวข อง) ๓. กระบวนการพ จารณา/ว เคราะห /แยก ประเภท/กล นกรอง/สร ปเร อง ๔. กระบวนการน าหน งส อเสนอ ผ บ งค บบ ญชา(เลขาน การกรม)หร อส งให ส าน ก/กอง ๕. กระบวนการเสนอผ บร หารพ จารณาส ง การ ระยะเวลา ปกต ล าช า รายละเอ ยดงาน ๑๐-๒๐ ๑ ชม. ด าเน นการค ดแยกจดหมาย/พ สด / นาท ไปรษณ ย ภ ณฑ ท เจ าหน าท ของ ไปรษณ ย น ามาส ง โดยน าหน งส อ ส วนบ คคลใส ต ส าน ก/กอง และน า หน งส อราชการไปลงทะเบ ยน ร บเข า ๕ นาท ๑๐-๒๐ นาท ๕ นาท ๑๐-๒๐ นาท กรณ ผ บร หาร ต ด ราชการ ๕ นาท ๑ ชม. กรณ ผ บร หาร ต ด ราชการ ด าเน นการลงทะเบ ยนหน งส อร บ ด วยระบบสารบรรณ อ เล คทรอน กส ด าเน นการว เคราะห /ประสาน ส าน ก/กอง และสร ปเร องเพ อให ข อม ลท ถ กต องเพ อให ผ บร หาร สามารถพ จารณาส งการได อย าง ถ กต อง ด าเน นการสแกนหน งส อในระบบ พร อมแนบเลขท ทะเบ ยนหน งส อ ร บเข า เพ อให ส าน า/กอง สามารถ เป ดด ในระบบสารบรรณ อ เล กทรอน กส ได น าหน งส อเข าแฟ มเสนอผ บร หาร พ จารณาส งการ หมายเหต เจ าหน าท ปณ.จะน า จดหมายมา ส งให สผ. ๒ รอบ/ว น กรณ ระบบ เก ดข ดข อง จะไม สามารถ ก าหนดเวลา ได ประสานท ง หน วยงาน ภายในและ หน วยงาน ภายนอก ไม สามารถ ก าหนดเวลา ได ข นอย ก บ ผ บร หาร

13 ล าด บ ผ งกระบวนการ ระยะเวลา ปกต ล าช า ๖. กระบวนการลงทะเบ ยนหน งส อส งออก ๒ นาท ๒-๕ นาท เน องจาก ต อง สแกน ส าเนา แนบเร อง ๗. กระบวนการน าส งหน งส อราชการ ๑-๓ ชม. ๑-๒ ว น (จดหมาย) ไปย งบ คคลและหน วยงาน น าหน งส อ น าส ง ภายนอก ไปส งด วย ปณ. ตนเอง รายละเอ ยดงาน ด าเน นการลงทะเบ ยนหน งส อ ส งออกในระบบสารบรรณ อ เล กทรอน กส น าหน งส อราชการ(จดหมาย)ท เจ าของเร องหร อเจ าหน าท ธ รการ ส าน ก/กอง ด าเน นการตามท ก าหนดไว เป นท เร ยบร อยแล วไปส ง ให แก บ คคลหร อหน วยงาน ภายนอกด วยตนเองหร อโดยทาง ไปรษณ ย หมายเหต อาจล าช า หากระบบ เก ดข ดข อง

14 ผ งห อง กล มงานบร หารท วไป (กบท.)/ส าน กงานเลขาน การกรม (สลก.) กระบวนการร บ - ส งหน งส อ (ด านหล งห อง) เจ าหน าท แสกนหน งส อร บเข า/หน งส อเว ยน (นางสาวสมหญ ง เดชาชาต ) โต ะว เคราะห /แยกประเภท/กล นกรอง/ สร ปเร อง/เสนอเร อง (นางโชต กา ค าว โส) โต ะ 5 โต ะ 4 น าหน งส อส งส าน ก/กอง (นายเท ยม พ นธ ร ด ) โต ะ 6 โต ะ 2 โต ะนายทะเบ ยนหน งส อส ง กนกพร เท ยมคง) (นาง โต ะน าส งจดหมายทาง ไปรษณ ย (ปณ.) หร อ ถ อไปส งเอง (นายส ธา อ วมเก ด) โต ะ 3 โต ะ 1 โต ะนายทะเบ ยนหน งส อร บ (นายไพเล ศ เข ยวค า) กล มอ านวยการ และ ประชาส มพ นธ (หน าห อง) กล มบร หารงาน บ คคล

15 ๑. ข นตอนการส งหน งส อให นายทะเบ ยนหน งส อร บลงทะเบ ยน ๑.๑ การส งหน งส อ(จดหมาย)ให ลงทะเบ ยนหน งส อร บ ให ปฏ บ ต ด งต อไปน ๑.๑.๑ กรณ ผ น าส งหน งส อเป นบ คคลภายนอกท วไป ๑.๑.๑.๑ ถ าจะให เซ นร บหน งส อให แจ งให นายทะเบ ยนหน งส อร บทราบ กรณ นายทะเบ ยนหน งส อร บไม อย ประจ าท โต ะ ให แจ งเจ าหน าท ภายใน ห องกล มงานบร หารท วไปเซ นร บหน งส อแทน ๑.๑.๑.๒ กรณ ผ น าส งได น าส งท ส งมาด วยไปให ส าน ก/กอง ก อนแล ว จะต องให ส าน ก/กอง ท ร บเร องเข ยนหมายเหต ไว ท ายหน งส อว าส าน ก/กอง ใด ได ร บส งท ส งมาด วยไว เร ยบร อยแล ว พร อมท งลงช อผ ร บไว ด วย ๑.๑.๒ กรณ ผ น าส งหน งส อเป นเจ าหน าท ของส าน ก/กอง ๑.๑.๒.๑ ให หมายเหต ท ายหน งส อว าเป นเร องของส าน ก/กองใด และส งท ส งมา ด วยได ร บไว ครบถ วนเร ยบร อยแล วหร อไม พร อมท งลงช อไว ในหมาย เหต ด วย ๑.๑.๒.๒ กรณ เป นเร องเร งด วนท จะต องให ม การลงทะเบ ยนร บโดยท นท หาก ล าช าอาจก อให เก ดความเส ยหาย เช น หน งส อส งมอบงาน ให เจ าหน า ท ผ ถ อหน งส อมาแจ งให นายทะเบ ยนหน งส อร บหร อเจ าหน าท ท ท าการ แทนได ทราบ ไม ควรน าหน งส อไปวางไว โดยม ได แจ งให เจ าหน าท ทราบ แต อย างใด ๑.๒ ให นายทะเบ ยนหน งส อร บด าเน นการด งต อไปน ๑.๒.๑ จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน งส อ เพ อด าเน นการก อนหล ง ๑.๒.๒ ด าเน นการเป ดซองตรวจสอบเอกสาร หากไม ถ กต องให ต ดต อหน วยงานเจ าของหน งส อ เพ อด าเน นการให ถ กต องครบถ วน หร อบ นท กข อบกพร องไว เป นหล กฐาน แล วจ ง ด าเน นการลงทะเบ ยนหน งส อน นต อไป ๑.๒.๓ เพ อให การลงทะเบ ยนหน งส อร บด าเน นไปด วยความสะดวกเร ยบร อยและรวดเร ว ให นายทะเบ ยนหน งส อร บส ารวจทะเบ ยนหน งส อร บเข าเป นประจ าว าหน งส อ ตามทะเบ ยนร บน นได ม การปฏ บ ต ไปแล วเพ ยงใด และให ม การต ดตามเร องท ม ได ม การด าเน นการ พร อมรายงานให ผ บ งค บบ ญชาทราบต อไป

16 ๒. ข นตอนการน าหน งส อมาให นายทะเบ ยนหน งส อส งออกลงทะเบ ยน ๒.๑ ให เจ าของเร องหร อผ น าหน งส อมาลงทะเบ ยนหน งส อส งออกปฏ บ ต ด งต อไปน ๒.๑.๑ ด าเน นการตรวจสอบหน งส อท จะน ามาลงทะเบ ยนหน งส อส งออกให เร ยบ ร อยว าผ บร หารได ม การลงนามแล ว ๒.๑.๒ น าหน งส อท ม การลงนามเร ยบร อยแล วมาลงทะเบ ยนส งออกท เจ าหน าท นายทะเบ ยนหน งส อส ง และก อนใส ซองป ดผน กให ส งเร องให นายทะเบ ยน หน งส อส งได ตรวจสอบความถ กต องให อ กคร งหน ง กรณ น าหน งส อท ลงทะเบ ยนส งออกแล วกล บข นไปย งส าน ก/กอง ให แจ งให นายทะเบ ยนหน งส อส งได ทราบด วย ๒.๑.๓ กรณ เจ าของเร องหร อส าน ก/กอง ได ม การจองเลขท หน งส อส งออกไว ก อนแล ว ให ผ น าหน งส อมาลงทะเบ ยนส งแจ งให นายทะเบ ยนส งออกทราบก อนออกเลข เพ อป องก นการออกเลขซ าซ อน กรณ ด งกล าวน ให นายทะเบ ยนหน งส อส งตรวจสอบการจองเลขท หน งส อส งออกว าถ กต องก บผ ขอจองไว หร อไม และจะต องตรวจสอบว นท ใน ส าเนาค ฉบ บก อนลงทะเบ ยนส งว าผ บร หารได ม การลงว นท ไว ตรงก บว นท จอง เลขท หน งส อส งออกหร อไม หากไม ตรงให แจ งให เจ าของเร องเร งด าเน นการ แก ไขให ถ กต องก อนจ งจะลงทะเบ ยนหน งส อส งได

17 ๓. การด าเน นการเก ยวก บจดหมายส วนต วท ส งมาทางไปรษณ ย (ปณ.) ๓.๑ เจ าหน าท จะด าเน นการค ดแยกจดหมายเพ อน าไปใส ไว ในต ใส จดหมายส าน ก/กอง หน ากล ม งานบร หารท วไป สลก. กรณ ท จดหมายส วนบ คคลม ได ระบ ช อส าน ก/กองท ท านส งก ดอย เจ าหน าท จะน าไปใส กล องไว ด านหน าห องและอาจถ กต กล บหากไม ม การมาร บจดไป ด งน น ผ ใดท ประสงค จะส งจดหมายส วนต วมาย ง ส าน กงานฯ ก ขอให ระบ ช อส าน ก/กองท ท างานไว บนหน าซองด วยท กคร ง ๓.๒ ขอให หล กเล ยงการส งจดหมายลงทะเบ ยนท จะต องม การเซ นช อร บมาท ส าน กงานฯ เน องจาก ๓.๒.๑ เจ าหน าท ของกล มงานบร หารท วไป ม งานลงทะเบ ยนร บ-ส งหน งส อราชการใน แต ละว นเป นจ านวนมากพออย แล ว ไม ม เวลาท จะประสานให เจ าของจดหมายลง ไปเซ นร บได ๓.๒.๒ และเม อเจ าหน าท ของกล มบร หารท วไป ได เซ นช อร บจดหมายให แล วไม ม เจ าของ จดหมายหร อธ รการส าน ก/กอง ลงไปเซ นร บจดหมายท าให จดหมายลงทะเบ ยน เก ดการส ญหายอย บ อยคร ง และเจ าหน าท ของกล มงานบร หารท วไปต องถ กต าหน และให ร บผ ดชอบแทน ซ งม ใช หน าท ท จะต องให บร การในเร องส วนต วถ งขนาดน น แต อย างใด

18 บทท ๔ ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยงานสารบรรณ ๑. ระเบ ยบท เก ยวข อง ป จจ บ นงานสารบรรณม ระเบ ยบท เก ยวข อง ๒ ฉบ บ ค อ ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยงาน สารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๔๘ ซ งเป นการ เพ มเต มค าน ยามเก ยวก บเอกสาร อ เล กทรอน กส และค าว า ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ๒. ความหมายของงานสารบรรณ ตามระเบ ยบข อ ๖ ได ให ความหมายของค าว า งานสารบรรณ ไว ว า หมายถ ง งานท เก ยวก บ การบร หารงานเอกสาร เร มต งแต การจ ดท า การร บ การส ง การเก บร กษา การย ม จนถ งการท าลาย ซ งเป น การก าหนดข นตอนและขอบข ายของงานสารบรรณ ว าเก ยวข องก บเร องอะไรบ าง แต ในทางปฏ บ ต การ บร หารงานเอกสารท งปวง จะเร มต งแต การค ด อ าน ร าง เข ยน แต ง พ มพ จด จ า ท าส าเนา ส งหร อส อข อความ ร บ บ นท ก จดรายงานการประช ม สร ป ย อเร อง เสนอ ส งการ ตอบ ท ารห ส เก บเข าท ค นหา ต ดตามและ ท าลาย ท งน ต องเป นระบบท ให ความสะดวก รวดเร ว ถ กต อง และม ประส ทธ ภาพเพ อประหย ดเวลา แรงงาน และค าใช จ าย ๓. ความหมายของหน งส อราชการ หน งส อราชการ ในระเบ ยบข อ ๙ หมายถ ง เอกสารท เป นหล กฐานในราชการซ งได แก ๓.๑ หน งส อท ม ไปมาระหว างส วนราชการ ๓.๒ หน งส อท ส วนราชการม ไปถ งหน วยงานอ นซ งม ใช ส าน กงานราชการหร อไปถ งบ คคลภายนอก ๓.๓ หน งส อท หน วยงานอ นใดซ งม ใช ส วนราชการหร อท บ คคลภายนอกม มาถ งส วนราชการ ๓.๔ เอกสารท ทางราชการจ ดท าข นเพ อเป นหล กฐานในราชการ ๓.๕ เอกสารท ทางราชการจ ดท าข นตามกฎหมาย ระเบ ยบหร อข อบ งค บ ๓.๖ ข อม ลข าวสารหร อหน งส อท ได ร บจากระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยงานสารบรรณ (ฉบ บท ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ ข อ ๔ ให เพ ม น ยามค าว า อ เล กทรอน กส และค าว า ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ระหว างน ยามค าว า หน งส อ และ ส วนราชการ ในข อ ๖ แห งระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ อ เล กทรอน กส หมายความว า การประย กต ใช ว ธ การทางอ เล กตรอน ไฟฟ า คล น แม เหล กไฟฟ า หร อว ธ อ นใดในล กษณะคล ายก น และให หมายความรวมถ งการประย กต ใช ว ธ การทางแสง ว ธ การทางแม เหล ก หร ออ ปกรณ ท เก ยวข องก บการประย กต ใช ว ธ ต างๆ เช นว าน น

19 ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส หมายความว า การร บส งข อม ลข าวสารหร อหน งส อผ าน ระบบส อสารด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส ๔. ชน ดของหน งส อราชการ หน งส อราชการ ม ๖ ชน ด ค อ ๔.๑ หน งส อภายนอก ๔.๒ หน งส อภายใน ๔.๓ หน งส อประท บตรา ๔.๔ หน งส อส งการ ๔.๕ หน งส อประชาส มพ นธ ๔.๖ หน งส อท เจ าหน าท ท าข นหร อร บไว เป นหล กฐานในราชการ ๔.๑ หน งส อภายนอก ตามระเบ ยบข อ ๑๑ หน งส อภายนอกค อ หน งส อต ดต อราชการท เป นแบบพ ธ โดยใช กระดาษตราคร ฑ ๔.๒ หน งส อภายใน ตามระเบ ยบข อ ๑๒ หน งส อภายในค อ หน งส อต ดต อราชการท เป นแบบพ ธ น อย กว าหน งส อภายนอก เป นหน งส อต ดต อภายในกระทรวงทบวงกรม หร อจ งหว ดเด ยวก น ใช กระดาษบ นท ก ข อความ ๔.๓ หน งส อประท บตรา ตามระเบ ยบข อ ๑๓ หน งส อประท บตรา ค อหน งส อท ใช ประท บตราแทนการ ลงช อของห วหน าส วนราชการระด บกรมข นไป โดยให ห วหน าส วนราชการระด บกอง หร อผ ท ได ร บมอบหมาย จากห วหน าส วนราชการระด บกรมข นไป เป นผ ร บผ ดชอบลงช อย อก าก บตรา ๔.๔ หน งส อส งการ ตามระเบ ยบข อ ๑๕ หน งส อส งการ ม ๓ ชน ด ได แก ค าส ง ระเบ ยบ และข อบ งค บ ๔.๔.๑ ค าส ง ตามระเบ ยบข อ ๑๖ ค าส งค อ บรรดาข อความท ผ บ งค บบ ญชาส งการให ปฏ บ ต โดยชอบด วยกฎหมาย ใช กระดาษคร ฑ ๔.๔.๒ ระเบ ยบ ตามระเบ ยบข อ ๑๗ ระเบ ยบค อ บรรดาข อความท ผ ม อ านาจหน าท ได วางไว โดยจะอาศ ยอ านาจของกฎหมายหร อไม ก ได เพ อถ อเป นหล กปฏ บ ต งานเป นการประจ า ใช กระดาษตราคร ฑ ๔.๔.๓ ข อบ งค บ ตามระเบ ยบข อ ๑๘ ข อบ งค บ ค อ บรรดาข อความท ผ ม อ านาจหน าท ก าหนด ให ใช โดยอาศ ยอ านาจของกฎหมายท บ ญญ ต ให กระท าได ใช กระดาษตราคร ฑ ๔.๕ หน งส อประชาส มพ นธ ตามระเบ ยบข อ ๑๙ หน งส อประชาส มพ นธ ม ๓ ชน ด ค อ ประกาศ แถลงการณ และ ข าว ๔.๕.๑ ประกาศ ตามระเบ ยบข อ ๒๐ ประกาศค อ บรรดาข อความท ทางราชการประกาศหร อ ช แจงให ทราบ หร อแนะแนวทางปฏ บ ต ใช กระดาษตราคร ฑ

20 ๔.๕.๒ แถลงการณ ตามระเบ ยบข อ ๒๑ แถลงการณ ค อ บรรดาข อความท ทางราชการแถลง เพ อท าความเข าใจในก จการของทางราชการ หร อเหต การณ หร อกรณ ใดๆ ให ทราบ ช ดเจนโดยท วก น ใช กระดาษตราคร ฑ ๔.๕.๓ ข าว ตามระเบ ยบข อ ๒๒ ข าวค อ บรรดาข อความท ทางราชการเห นสมควรเผยแพร ให ทราบ ๔.๖ หน งส อท เจ าหน าท ท าข นหร อร บไว เป นหล กฐานในราชการ ตามระเบ ยบข อ ๒๓ ค อหน งส อท ทางราชการท าข นนอกจากท กล าวมาแล วข างต น หร อหน งส อท หน วยงานอ นใดซ งม ใช ส วนราชการหร อ บ คคลภายนอกม มาถ งส วนราชการ และส วนราชการร บไว เป นหล กฐานของทางราชการ ม ๔ ชน ด ๔.๖.๑ หน งส อร บรอง ตามระเบ ยบข อ ๒๔ หน งส อร บรองค อ หน งส อท ส วนราชการออกให เพ อร บรองแก บ คคล น ต บ คคล หร อหน วยงาน เพ อว ตถ ประสงค อย างหน งอย างใดให ปรากฎแก บ คคลโดยท วไปไม จ าเพาะเจาะจง ใช กระดาษตราคร ฑ ๔.๖.๒ รายงานการประช ม ตามระเบ ยบข อ ๒๕ รายงานการประช มค อ การบ นท กความค ด เห นของผ มาประช ม ผ เข าร วมประช ม และมต ของท ประช มไว เป นหล กฐาน ๔.๖.๓ บ นท ก ตามระเบ ยบข อ ๒๖ บ นท กค อ ข อความซ งผ ใต บ งค บบ ญชาเสนอต อผ บ งค บ บ ญชา หร อผ บ งค บบ ญชาส งการแก ผ ใต บ งค บบ ญชา หร อข อความท เจ าหน าท หร อ หน วยงานระด บต ากว าส วนราชการระด บกรมต ดต อก นในการปฏ บ ต ราชการ โดยปกต ใช กระดาษบ นท กข อความ ๔.๖.๔ หน งส ออ น ตามระเบ ยบข อ ๒๗ หน งส ออ น ค อหน งส อหร อเอกสารอ นใดท เก ดข นเน อง จากการปฏ บ ต งานของเจ าหน าท เพ อเป นหล กฐานในทางราชการ ซ งรวมถ ง ภาพถ าย ฟ ล ม แถบบ นท กเส ยง แถบบ นท กภาพ และส อกลางบ นท กข อม ลด วย หร อหน งส อของ บ คคลภายนอกท ย นต อเจ าหน าท และเจ าหน าท ได ร บเข าทะเบ ยนร บหน งส อของทาง ราชการแล ว ม ร ปแบบตามท กระทรวงทบวงกรมจะก าหนดข นใช ตามความเหมาะสม เว นแต ม แบบตามกฎหมายเฉพาะเร องให ท าตามแบบ เช น โฉนด แผนท แบบ แผนผ ง ส ญญา หล กฐานการส บสวนและสอบสวน และค าร อง เป นต น ส อกลางบ นท กข อม ล หมายความถ งส อใดๆ ท อาจใช บ นท กข อม ลได ด วยอ ปกรณ ทางอ เล กทรอน กส เช น แผ นบ นท กข อม ล เทปแม เหล ก จานแม เหล ก แผ นซ ด อ าน อย างเด ยว หร อ แผ นด จ ท ลเอนกประสงค เป นต น

21 ความแตกต างระหว าง หน งส อภายใน ก บ บ นท ก รายการ หน งส อภายใน บ นท ก ความหมาย เป นหน งส อต ดต อราชการท เป นแบบพ ธ น อย กว าหน งส อภายนอก เป นหน งส อต ดต อ ภายในกระทรวงทบวงกรมหร อจ งหว ด เด ยวก น เป นข อความซ งผ ใต บ งค บบ ญชาเสนอ ต อผ บ งค บบ ญชา หร อผ บ งค บบ ญชา ส งการแก ผ ใต บ งค บบ ญชา หร อ ข อความท เจ าหน าท หร อหน วยงาน ระด บต ากว าส วนราชการระด บกรม ต ดต อก นในการปฏ บ ต ราชการ กระดาษท ใช ใช กระดาษบ นท กข อความเท าน น ใช กระดาษบ นท กข อความหร อไม ใช ก ได ส วนราชการ ต องระบ ว าส วนราชการใดเป นเจ าของหน งส อ ไม จ าเป นต องระบ ท ต องลงรห สและเลขประจ าของเจ าของเร อง ก บเลขทะเบ ยนหน งส อส ง(ออก) ไม จ าเป นต องระบ ว นท ให ลงว นท ช อเต มของเด อนและต วเลขของป พ ทธศ กราชท ออกหน งส อ ถ าใช กระดาษบ นท กข อความ ก ให ลง ว นท เช นเด ยวก น แต ถ าหากว าม ได ใช กระดาษบ นท กข อความ ให เข ยน ว น เด อน ป ท บ นท กไว ใต ลายม อช อผ บ นท ก ไม จ าเป นต องระบ เร อง ให ลงเร องย อท เป นใจความส นท ส ดของ หน งส อฉบ บน น ค าข นต น ใช ค าข นตามฐานะของผ ร บหน งส อตามตาราง เหม อนหน งส อภายใน การใช ค าข นต นสรรพนาม และค าลงท าย ข อความ ให ลงสาระส าค ญของเร องให ช ดเจน และ ล กษณะเด ยวก น แต ไม เร ยกว า เข าใจง าย ข อความ เร ยกว าสาระส าค ญของเร อง ลงช อและต าแหน ง ให ลงลายม อช อเจ าของหน งส อและให พ มพ ช อ ให ลงลายม อช อและต าแหน งของผ เต มของเจ าของลายม อช อไว ใต ลายม อช อและ บ นท กโดยไม จ าเป นต องพ มพ ช อเต ม ลงต าแหน งของเจ าของหน งส อ ของเจ าของลายม อช อไว ใต ลายม อช อ เจ าของหน งส อ ออกในนามของส วนราชการ ออกในนามบ คคลถ งบ คคล

22 ความแตกต างระหว าง หน งส อภายใน ก บ หน งส อภายนอก ล าด บท หน งส อภายใน หน งส อภายนอก ๑ ไป มา ในเร องราชการ ไป มา เป นทางราชการ ๒ ต ดต อก บบ คคลผ ด ารงต าแหน ง ต ดต อระหว างต าแหน งต อต าแหน ง ๓ ใช กระดาษบ นท กข อความ ใช กระดาษตราคร ฑ ๔ ไม ผ กม ด เปล ยนแปลงได สภาพหน งส อผ กม ดถาวรตลอดไป ๕ ใช บ นท กแทน ร ปแบบหน งส อเป นแบบหน งส อลงนามเต ม ฉบ บ และแบบประท บตรา ๖ ค าข นต นใช เร ยน อ างถ งหน งส อใส ในข อความ ค าข นต น ประกอบด วย เร อง เร ยน อ างถ ง ส งท ส งมาด วย ๗ ใช ค าย อของต าแหน งหร อส วนราชการ และ ว น เด อน ป ได ห ามใช อ กษรย อ ต องใช ค าเต มท งช อส วน ราชการ ว น เด อน ป ๘ ไม ม ค าลงท าย ค าลงท ายใช ขอแสดงความน บถ อหร ออ นๆ แล วแต กรณ ๕. การใช หน งส อราชการภาษาอ งกฤษ ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยงานสารบรรณ (ฉบ บท ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ ภาคผนวก ๔ หน งส อราชการภาษาอ งกฤษ ก าหนดการใช หน งส อราชการแต ละประเภทไว ด งต อไปน ๕.๑ หน งส อท ลงช อ ม ๓ ชน ด ได แก ๕.๑.๑ หน งส อราชการท เป นแบบพ ธ (First Person Formal Note) ม ๒ แบบ ค อ แบบท ใช ในการต ดต อทางการท ตระหว างส วนราชการไทยก บส วนราชการต างประเทศหร อองค การระหว างประเทศ และแบบท ใช ในการต ดต อระหว างส วนราชการไทยก บหน วยงานท วไป เป นหน งส อท เข ยนโดยใช สรรพนามบ ร ษ ท ๑ และต องลงช อ โดยปกต ห วหน าส วนราชการจะเป นผ ลงช อเอง ใช ในเร องราชการส าค ญ เช น เร องท เก ยวก บนโยบายส าค ญของร ฐบาล เร องท เป นการแสดงอ ธยาศ ยไมตร เร องท ขอความช วยเหล อหร อขอความ สะดวกเป นกรณ พ เศษ เป นต น โดยปกต หน งส อท ส วนราชการไทยใช ต ดต อก บหน วยงานเอกชน จะเป นหน งส อราชการ ท ไม เป นแบบพ ธ (First Person Informal Note) แต ถ าเป นเร องราชการส าค ญ เช น เร องท เก ยวก บนโยบาย ต อก จการน นๆ หร อกรณ ท เห นเหมาะสมจะใช หน งส อราชการท เป นแบบพ ธ ด วยก ได

ค ม อการปฏ บ ต งานด านงานสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งานด านงานสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งานด านงานสารบรรณ โดย สำน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วภ ม พลอด ลยเดช เม อจะทำางาน อย าหย บยกเอาความขาดแคลนเป นข ออ าง จงทำาท ามกลางความขาดแคลนให

More information

ค ม อ งานสารบรรณ งานสารบรรณอ เล กทรอน กส

ค ม อ งานสารบรรณ งานสารบรรณอ เล กทรอน กส ค ม อ งานสารบรรณ งานสารบรรณอ เล กทรอน กส ฝ ายสารบรรณ สล.กรอ. ม ถ นายน 2555 คานา ตามระเบ ยบข อ ๖ ของระเบ ยบสาน กนายกร ฐมนตร ว าด วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ ได ให ความหมาย ของคาว า งานสารบรรณ ไว ว า หมายถ ง งานท

More information

ค าน า งานธ รการ ส าน กอธ การบด ว ทยาล ยเทคโนโลย ภาคใต (SCT.) ค ม องานสารบรรณ ส าน กอธ การบด หน าท 1/48

ค าน า งานธ รการ ส าน กอธ การบด ว ทยาล ยเทคโนโลย ภาคใต (SCT.) ค ม องานสารบรรณ ส าน กอธ การบด หน าท 1/48 หน าท 1/48 ค าน า การจ ดท าค ม อในการปฏ บ ต งานสารบรรณ และการจ ดระบบเอกสาร น งานธ รการ ส าน กอธ การบด จ ดท าข นเพ อเป นแนวปฏ บ ต ในการปฏ บ ต งานสารบรรณ และการจ ดระบบเอกสาร การ ด าเน นงานของหน วยงานในว

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน งานธ รการ (ปร บปร ง พ.ศ. 2555) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร จ ดทาโดย งานธ รการ นายจ กรกฤษณ สนอ อง

ค ม อการปฏ บ ต งาน งานธ รการ (ปร บปร ง พ.ศ. 2555) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร จ ดทาโดย งานธ รการ นายจ กรกฤษณ สนอ อง ค ม อการปฏ บ ต งาน งานธ รการ (ปร บปร ง พ.ศ. 2555) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร จ ดทาโดย งานธ รการ นายจ กรกฤษณ สนอ อง สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร คานา งานธ รการ สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ได จ ดทาค ม

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน งานสารบรรณ และ การจ ดเก บเอกสาร

ค ม อการปฏ บ ต งาน งานสารบรรณ และ การจ ดเก บเอกสาร ค ม อการปฏ บ ต งาน งานสารบรรณ และ การจ ดเก บเอกสาร ว นท...เด อน...2553 ค าน า การจ ดท าค ม อในการปฏ บ ต งานสารบรรณ และการจ ดระบบเอกสารน งานสารบรรณ ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม จ ดท าข นเพ

More information

ส ยท ศน ว ส ยท ศ เป นองค กรม งเน นความเป นกลาง ม ความเป นอ สระ ด ารงธรรมาภ บาล ให ความเช อม นแก ผ บร หาร พ นธก ตถ ประสงค

ส ยท ศน ว ส ยท ศ เป นองค กรม งเน นความเป นกลาง ม ความเป นอ สระ ด ารงธรรมาภ บาล ให ความเช อม นแก ผ บร หาร พ นธก ตถ ประสงค ว น ว ส ยท ศ ส ยท ศน เป นองค กรม งเน นความเป นกลาง ม ความเป นอ สระ ด ารงธรรมาภ บาล ให ความเช อม นแก ผ บร หาร พ จ พ นธก นธก จ ((Mi ission)) 1. ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานตามมาตรฐานการตรวจสอบ ภายในของส

More information

ค ม อ การปฏ บ ต งานพน กงานเจ าหน าท ส งเสร มความประพฤต น กเร ยนและน กศ กษา

ค ม อ การปฏ บ ต งานพน กงานเจ าหน าท ส งเสร มความประพฤต น กเร ยนและน กศ กษา ค ม อ การปฏ บ ต งานพน กงานเจ าหน าท ส งเสร มความประพฤต น กเร ยนและน กศ กษา ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า กระทรวงศ กษาธ การ ม หน าท ในการส งเสร มความประพฤต น กเร ยนและน กศ กษา

More information

ค ม อการบร หารงาน พน กงานราชการ

ค ม อการบร หารงาน พน กงานราชการ ค ม อการบร หารงาน พน กงานราชการ ๒๕๕๕ ค าน า ระบบพน กงานราชการ (Government Employee System) เป นการจ างงานระบบ ส ญญาจ างในหน วยงานภาคร ฐ ท ม งเน นให ภาคร ฐม ร ปแบบการจ างงานท หลากหลาย ม หล กเกณฑ และว ธ

More information

WELCOME TO OFFICE OF THE AUDITOR GENERAL OF THAILAND

WELCOME TO OFFICE OF THE AUDITOR GENERAL OF THAILAND Page 1 of 9 ตอบข อหาร อเก ยวก บระเบ ยบ และมาตรฐานการควบค มภายใน ค าถามเก ยวก บระเบ ยบฯ ข อ 3 1. ผ ร บตรวจในองค กรปกครองท องถ น เช น นายกเทศมนตร หร อคณะเทศมนตร ตามระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง นแผ น ด น ครอบคล

More information

แนวทาง การจ ดท ารายงานการควบค มภายใน

แนวทาง การจ ดท ารายงานการควบค มภายใน แนวทาง การจ ดท ารายงานการควบค มภายใน กล มพ ฒนาระบบงานคล ง กล มพ ฒนาระบบงานคล ง กองคล ง กรมพ ฒนาท ด น กองคล ง กรกฎาคม กรกฎาคม 2555 2555 ค าน า คณะกรรมการตรวจเง นแผ นด นได ประกาศใช ระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง

More information

รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม

รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม จ ดท าโดย นางสาวช ณห พ มาน เก ดนาค ต าแหน งน กทร พยากรบ คคลชานาญการพ เศษ รายงานน เป นส วนหน งของการฝ

More information

แนวทางการปฏ บ ต ตามระเบ ยบกระทรวงว ฒนธรรม ว าด วยกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด พ.ศ. ๒๕๕๖ ประว ต ความเป นมา กองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด เป นส

แนวทางการปฏ บ ต ตามระเบ ยบกระทรวงว ฒนธรรม ว าด วยกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด พ.ศ. ๒๕๕๖ ประว ต ความเป นมา กองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด เป นส แนวทางการปฏ บ ต ตามระเบ ยบกระทรวงว ฒนธรรม ว าด วยกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด พ.ศ. ๒๕๕๖ ประว ต ความเป นมา กองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด เป นส วนหน งของกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรม กรมส งเสร มว ฒนธรรม

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน นางสาวจาลอง สมสวย ตาแหน งบรรณาร กษ ปฏ บ ต หน าท ห วหน างานห องสม ด

ค ม อการปฏ บ ต งาน นางสาวจาลอง สมสวย ตาแหน งบรรณาร กษ ปฏ บ ต หน าท ห วหน างานห องสม ด ค ม อการปฏ บ ต งาน นางสาวจาลอง สมสวย ตาแหน งบรรณาร กษ ปฏ บ ต หน าท ห วหน างานห องสม ด งานห องสม ด กองบร การการศ กษา สาน กงานอธ การบด สถาบ นเทคโนโลย ปท มว น ม นาคม 2558 2 คานา ค ม อการปฏ บ ต งาน เป นเคร

More information

ค ม อการจ ดทำแบบบรรยายล กษณะงาน

ค ม อการจ ดทำแบบบรรยายล กษณะงาน ค ม อการจ ดทำ แบบบรรยายล กษณะงาน ค ม อการจ ดทำแบบบรรยายล กษณะงาน โครงการศ กษาข อม ลและพ ฒนาองค ความร เพ อรองร บการกำหนดตำแหน งในส วนราชการ ช อหน งส อ ค ม อการจ ดทำาแบบบรรยายล กษณะงาน ISBN 978-616-548-076-5

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป 2552

แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป 2552 แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป 2552 ค าน า ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร โดยคณะกรรมการนโยบายและแผนส าน กเลขาธ การ คณะร ฐมนตร ได มอบหมายให ส าน ก/กองผ ร บผ ดชอบโครงการประจ าป 2552 พ จารณาทบทวนโครงการ

More information

ค ม อการดาเ งา เคร อข าย ส งคมสงเคราะห ใ งา ราชท ณฑ

ค ม อการดาเ งา เคร อข าย ส งคมสงเคราะห ใ งา ราชท ณฑ ๑ ๒๕๕๗ ค ม อการดาเ งา เคร อข าย ส งคมสงเคราะห ใ งา ราชท ณฑ กระทรวงย ต ธรรม กรมราชท ณฑ กองส งคมสงเคราะห สารบ ญ เร อง หน า ๒ การดาเน นงานเคร อข ายส งคมสงเคราะห ในงานราชท ณฑ 3 แนวทางการประสานงานก บหน วยงานภาคส

More information

พระราชบ ญญ ต จ ดหางานและค มครองคนหางาน พ.ศ. 2528

พระราชบ ญญ ต จ ดหางานและค มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 พระราชบ ญญ ต จ ดหางานและค มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร. ให ไว ณ ว นท 17 ส งหาคม พ.ศ. 2528 เป นป ท 40ในร ชกาลป จจ บ น พระบาทสมเด จพระปรม นทรมหาภ ม พลอด ลยเดช ม พระบรมราชโองการโปรดเกล าฯให ประกาศว

More information

ค ม อปฏ บ ต งาน. การจ ดฝ กอบรมหล กส ตร In-house Training ท ส าน กฝ กอบรมเป นเจ าของโครงการ

ค ม อปฏ บ ต งาน. การจ ดฝ กอบรมหล กส ตร In-house Training ท ส าน กฝ กอบรมเป นเจ าของโครงการ ค ม อปฏ บ ต งาน การจ ดฝ กอบรมหล กส ตร In-house Training ท ส าน กฝ กอบรมเป นเจ าของโครงการ โดย นางแอนนา ทร พย ภ ย น กว ชาการศ กษาช านาญการ ห วหน ากล มงานบร การฝ กอบรม ส าน กฝ กอบรม สถาบ นบ ณพ ตพ ฒนบร หารศาสตร

More information

การจ ดเก บภาษ ป าย -------------------------------------- การจ ดเก บภาษ ป าย เป นงานในหน าท ของหน วยการบร หารราชการส วนท องถ น ตามท ก าหนด ไว ในพระราชบ ญญ ต ภาษ ป าย พ.ศ. 2510 และพระราชบ ญญ ต ภาษ ป าย

More information

ค ม อแนวการจ ดท าแผนงานด านความปลอดภ ยในการท างาน ส าหร บงานก อสร าง

ค ม อแนวการจ ดท าแผนงานด านความปลอดภ ยในการท างาน ส าหร บงานก อสร าง ค ม อแนวการจ ดท าแผนงานด านความปลอดภ ยในการท างาน ส าหร บงานก อสร าง ส าน กความปลอดภ ยแรงงาน กรมสว สด การและค มครองแรงงาน ค าน า กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบร หารและการจ ดการด านความปลอดภ ย อาช วอนาม ย

More information

ค ม อ การด าเน นงานแผนงาน/โครงการเช งร ก :

ค ม อ การด าเน นงานแผนงาน/โครงการเช งร ก : ค ม อ การด าเน นงานแผนงาน/โครงการเช งร ก : การบร หารแผนงาน/โครงการ และการบร หารการเง นการบ ญช และพ สด ส าน กงานกองท นสน บสน นการสร างเสร มส ขภาพ ฉบ บปร บปร งคร งท 4 : 1 ม นาคม 2554 (ปร บบางส วน 5 ก นยายน

More information

การค มครองผ บร โภคด านโฆษณา

การค มครองผ บร โภคด านโฆษณา การค มครองผ บร โภคด านโฆษณา การค มครองผ บร โภคด านโฆษณา เป นมาตรการหน งของ การค มครองผ บร โภค ตาม พระราชบ ญญ ต ค มครองผ บร โภค พ.ศ. 2522 ซ งแก ไขเพ มเต มโดยพระราชบ ญญ ต ค มครองผ บร โภค (ฉบ บท 2) พ.ศ. 2541

More information

การจ ดการเร ยนการสอน การท าว จ ย

การจ ดการเร ยนการสอน การท าว จ ย ค ม อและแนวปฏ บ ต การจ ดการเร ยนการสอน การท าว จ ย คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ค าน า พ นธก จด านการจ ดการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพบ ณฑ ตและพ นธ ก จด านการว จ ย เป นพ นธก จท ส าค ญของคณะว

More information

ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม

ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม (ปร บปร งจากค ม อการปฏ บ ต งานการท างานบร การส งคม ส าหร บพน กงานค มประพฤต เอกสารหมายเลข 8/2549) กล มงานบร การส งคม กองก จการช มชนและบร การส งคม กรมค มประพฤต เอกสารหมายเลข

More information

รายงานการจ ดวางระบบการควบค มภายใน ตามระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง นแผ นด น พ.ศ. 2544 (ข อ 6) งวดประจาป งบประมาณ 2553

รายงานการจ ดวางระบบการควบค มภายใน ตามระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง นแผ นด น พ.ศ. 2544 (ข อ 6) งวดประจาป งบประมาณ 2553 รายงานการจ ดวางระบบการควบค มภายใน ตามระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง นแผ นด น พ.ศ. 2544 (ข อ 6) งวดประจาป งบประมาณ 2553 องค การบร หารส วนตาบลบ านยา อาเภอหนองหาน จ งหว ดอ ดรธาน สารบ ญ เร อง หน า 1. ระด บหน วยงานย

More information

ร างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) จ างเหมาก อสร าง อาคารสน บสน นบร การ เป นอาคาร คสล. ๕ ช น พ นท ใช สอยประมาณ ๔,๗๑๔ ตารางเมตร พร อมคร ภ ณฑ

ร างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) จ างเหมาก อสร าง อาคารสน บสน นบร การ เป นอาคาร คสล. ๕ ช น พ นท ใช สอยประมาณ ๔,๗๑๔ ตารางเมตร พร อมคร ภ ณฑ ร างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) จ างเหมาก อสร าง อาคารสน บสน นบร การ เป นอาคาร คสล. ๕ ช น พ นท ใช สอยประมาณ ๔,๗๑๔ ตารางเมตร พร อมคร ภ ณฑ โรงพยาบาลช มแพ จ งหว ดขอนแก น ๑ หล ง ด วยว ธ การทางอ

More information

เอกสารสอบราคาซ อ เลขท

เอกสารสอบราคาซ อ เลขท -1- เอกสารสอบราคาซ อ เลขท 002/2556 โปรแกรมส าเร จร ป 1 รายการ ได แก Microsoft Office Standard 2013 GOL จ านวน 60 ช ด ตามประกาศส าน กงานคณะกรรมการนโยบายว ทยาศาสตร เทคโนโลย และนว ตกรรมแห งชาต ลงว นท 12 ก

More information

ค ม อปฏ บ ต งานสาน กงาน คณะว ทยาการจ ดการ ป การศ กษา 2552

ค ม อปฏ บ ต งานสาน กงาน คณะว ทยาการจ ดการ ป การศ กษา 2552 ค ม อปฏ บ ต งานสาน กงาน คณะว ทยาการจ ดการ ป การศ กษา 2552 ประว ต ความเป นมาของคณะว ทยาการจ ดการ ประว ต คณะว ทยาการจ ดการ คณะว ทยาการจ ดการ พ ฒนามาจากภาคว ชาสหกรณ คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ตาม นโยบายของร

More information

ค ม อการดาเน นงาน โครงการบร การว ชาการแก ส งคม กองบร หารงานว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยพะเยา

ค ม อการดาเน นงาน โครงการบร การว ชาการแก ส งคม กองบร หารงานว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยพะเยา ค ม อการดาเน นงาน โครงการบร การว ชาการแก ส งคม กองบร หารงานว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ค ม อการด าเน นงานโครงการบร การว ชาการแก ส งคมฉบ บน จ ดท าข นเพ อให ผ ท เก ยวข องก บการ ขอร

More information

บทสร ปส าหร บผ บร หาร

บทสร ปส าหร บผ บร หาร บทสร ปส าหร บผ บร หาร การบ ญญ ต ให สถานศ กษาเป น น ต บ คคล ในกฎหมายว าด วยระเบ ยบบร หารราชการ กระทรวงศ กษาธ การน บเป นการปฏ ร ปการศ กษาคร งส าค ญของประเทศไทย ซ งสอดคล องก บ เจตนารมณ ของพระราชบ ญญ ต การศ

More information