ส าหร บผ ร บบร ร การ พ.ศ. ๒๕๕๗

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ส าหร บผ ร บบร ร การ พ.ศ. ๒๕๕๗"

Transcription

1 ค ม อการปฏ บ ต งานสารบรรณ ส าหร บผ ร บบร ร การ กล มงานบร หารท วไป ส าน กงานเลขาน การกรม ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล ล อม พ.ศ. ๒๕๕๗

2 ค าน า การจ ดท าค ม อในการปฏ บ ต งานสารบรรณน กล มงานบร หารท วไป ส าน กงานเลขาน การกรม ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม จ ดท าข นเพ อเป นแนวปฏ บ ต ในการปฏ บ ต งาน สารบรรณ และการด าเน นงานของหน วยงานในส งก ดส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และ ส งแวดล อม ให เป นระบบเด ยวก น และอ างอ งได เพ อเอ ออ านวยต อการปฏ บ ต งานให เป นไปด วยความสะดวก รวดเร ว ประหย ดเวลาและงบประมาณ ท าให ม ประส ทธ ภาพในการจ ดการภาระงาน และงานบร หารส าน กงาน ม ประส ทธ ภาพมากย งข น ท งน กล มงานบร หารท วไป ได รวบรวมข อม ลระเบ ยบงานสารบรรณ จากค ม อและ เอกสารการให ความร ต างๆ เพ อให ค ม อเล มน ม ประโยชน และบรรล ว ตถ ประสงค ในการด าเน นงาน และการ ปฏ บ ต งานให เป นไปตามระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ ปร บปร งแก ไข (ฉบ บ ท ๒ พ.ศ.๒๕๔๘) พร อมค าอธ บาย เพ อเป นแนวทางปฏ บ ต อย างเด ยวก น และพร อมร บฟ งความค ดเห นอ นจะ เป นประโยชน ต อการด าเน นงานเพ อน ามาปร บปร งค ม อน ให เหมาะสมย งข นต อไป กล มงานบร หารท วไป ส าน กงานเลขาน การกรม ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และ ส งแวดล อม หว งเป นอย างย งว าค ม อเล มน จะเป นประโยชน ต อหน วยงานต างๆ ในส งก ดส าน กงานนโยบายและ แผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ในการด าเน นภารก จต างๆ ให บรรล ว ตถ ประสงค ต อไป กล มงานบร หารท วไป ส าน กงานเลขาน การกรม ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม

3 สารบรรณ หน า ๑. บทน า ๑ ๒. บทบาทและหน าท ความร บผ ดชอบ ๒ ๓. กระบวนการร บ-ส งหน งส อราชการ ๓ ๔. การลงทะเบ ยนหน งส อร บเข า ๓ ๕. การลงทะเบ ยนหน งส อส งออก ๕ ๖. การจ ดส งหน งส อราชการ ๕ ๗. ล กษณะของจดหมาย ของต พ มพ พ สด ไปรษณ ย ๖ ๘. ผ งกระบวนการท างาน ๘ ๙. ผ งกระบวนการร บ-ส งหน งส อราชการ ๙ ๑๐. ผ งห องกล มงานบร หารท วไป ๑๑ ๑๑. ข นตอนการส งหน งส อให นายทะเบ ยนหน งส อร บเข าลงทะเบ ยน ๑๒ ๑๒. ข นตอนการน าหน งส อมาให นายทะเบ ยนหน งส อส งออกลงทะเบ ยน ๑๓ ๑๓. การด าเน นการเก ยวก บจดหมายส วนต วท ส งมาทางไปรษณ ย (ปณ.) ๑๔ ๑๔. ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยงานสารบรรณ ๑๕ ๑๕. ชน ดของหน งส อราชการ ๑๖ ๑๖. ความแตกต างระหว าง หน งส อภายใน ก บ บ นท ก ๑๘ ๑๗. ความแตกต างระหว าง หน งส อภายใน ก บ หน งส อภายนอก ๑๙ ๑๘. การใช หน งส อราชการภาษาอ งกฤษ ๑๙ ๑๙. ตารางสร ปการใช หน งส อราชการภาษาอ งกฤษ ๒๑ ๒๐. แบบต วอย างหน งส อภาษาอ งกฤษ ๒๔

4 บทท ๑ บทน า... ๑. หล กการและเหต ผล ส บเน องจากแผนกลย ทธ ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม (สผ.) พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘ ภายใต ย ทธศาสตร ท ๔ เพ มประส ทธ ภาพการปฏ บ ต การและบร หารจ ดการ ภายใน ซ งก าหนดเป าประสงค ให บ คลากรของ สผ. สามารถปฏ บ ต หน าท และบร หารจ ดการภายในได อย างม ประส ทธ ภาพ บ รณาการ และสอดคล องก บหล กธรรมาภ บาลและว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด ซ งใน ป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ส าน กงานเลขาน การกรม (สลก.) จ งได ด าเน นการส ารวจความพ งพอใจของ เจ าหน าท สผ. ท ม ผลต อการให บร การของหน วยงานต างๆ ใน สลก. ซ งผลการส ารวจความพ งพอใจต อการ บร การของ สลก. ในภาพรวมผ ร บบร การม ระด บความพ งพอใจอย ในระด บปานกลาง จากรายงานการส ารวจความพ งพอใจต อการบร การของ สลก. ด งกล าว กล มงานบร หารท วไป จ งประสงค ท จะพ ฒนาปร บปร งการบร การของกล มงานบร หารท วไป ด วยการจ ดท าค ม อกระบวนการสารบรรณ เพ อให เจ าหน าท ผ ร บผ ดชอบงานสารบรรณ และผ สนใจได ร บความร ความเข าใจในบทบาทหน าท ความ ร บผ ดชอบ และเพ อใช เป นแนวทางในการให บร การลงทะเบ ยนร บ-ส งหน งส อราชการด วยความถ กต อง รวดเร ว และม ประส ทธ ภาพ เพ อให สลก.สามารถสน บสน นการด าเน นงานของส าน ก/กอง และหน วยงานอ สระของ สผ. ได อย างม ประส ทธ ภาพย งข นต อไป ๒. ว ตถ ประสงค ค ม อปฏ บ ต งานฉบ บน จ ดท าข นเพ อให เจ าหน าท ผ ร บผ ดชอบเก ยวก บการปฏ บ ต งานสาร บรรณ ใช เป นแนวทางในการด าเน นงานสารบรรณให เป นมาตรฐานเด ยวก น ม ข นตอนการด าเน นงานท จ ดเจน ปฏ บ ต งานด วยความรวดเร ว ถ กต อง ท นตามก าหนดเวลา และเก ดประส ทธ ภาพส งส ด ๓. ขอบเขต ๓.๑ การลงทะเบ ยนร บ ส ง หน งส อเข าจากหน วยงานภายในและภายนอกในฐานะสารบรรณกลาง ของกล มงานบร หารท วไป สลก. ๓.๒ ตรวจสอบความถ กต องของหน งส อ ค ดแยกหน งส อตามระเบ ยบงานสารบรรณ หาข อม ล ข อเสนอ แนะประกอบการพ จารณาส งการของผ บร หาร เพ อพ จารณาส งหน งส อไปถ งบ คคล/หน วยงานท เก ยวข อง

5 บทท ๒ บทบาทและหน าท ความร บผ ดชอบ ๑. บทบาทความร บผ ดชอบ ปฏ บ ต งานในฐานะผ ปฏ บ ต งานซ งผ ท จะท างานสารบรรณได ด จ าเป นต องร งานธ รการด วย เช น การต ดต อ โต ตอบ และประสานงาน ร จ กความควรหร อไม ควร ม ความคล องแคล วว องไว นอกจากน นต องม ความร ทางด านภาษาเป นอย างด โดยเฉพาะอย างย งภาษาไทย และควรร ระบบข าวสารท งปวง สามารถพ มพ ด ด ได เม อม ความจ าเป นจะต องกระท าการปฏ บ ต งานสารบรรณ หากม ส วนเก ยวข องงานทางเทคน คควรต ดต อ ประสานก บผ ท ม ความร ทางเทคน คน นๆ โดยตรงด วย ผ ท ท างานสารบรรณท เก ยวข องก บการประช มจะต องม ความสามารถในการจดรายงานการประช มและสามารถถอดความค ดเห นของท ประช มออกมาได ถ กต องและ เข าใจได ด ๒. ล กษณะงานท ปฏ บ ต ๒.๑ ด าเน นการจ ดท าทะเบ ยนร บ-ส ง หน งส อราชการท งภายในและภายนอกด วยระบบสารบรรณ อ เล กทรอน กส ๒.๒ ร าง-โต ตอบหน งส อราชการ - หน งส อราชการจากภายในและภายนอก สผ. ตามท ได ร บมอบหมาย - พ มพ หน งส อราชการท งภายในและภายนอก พร อมจ ดท าส าเนาไว เป นหล กฐาน ๒.๓ ปฏ บ ต งานช วยเหล อและสน บสน นงานบร หารต างๆ เช น งานบ นท กข อม ล งานธ รการ งานสาร บรรณ งานพ สด งานบร การท วไปธ รการ เพ อสน บสน นให งานต างๆ ด าเน นไปได โดยสะดวก ๒.๔ ต ดต อประสานงานก บบ คคลท งภายในและภายนอกหน วยงาน เพ อให การปฏ บ ต งานเป นไปด วย ความเร ยบร อย ๒.๕ ให ค าแนะน า ตอบป ญหา แก ไขป ญหาในการปฏ บ ต งานให แก ผ ร บบร การ ท งภายในและภายนอก หน วยงาน เพ อ านวยความสะดวกและเสร มสร างความร ความเข าใจในงานบร หารงานท วไป ๒.๖ ประสาน แลกเปล ยนความร และข อม ลต างๆ เก ยวก บงานในหน าท ท งภายในและภายนอก หน วยงาน เพ อให การปฏ บ ต งานเป นไปด วยความสะดวกรวดเร วและม ประส ทธ ภาพ

6 บทท ๓ กระบวนการร บ-ส งหน งส อราชการ ในท กส วนราชการท งในระด บกระทรวง ทบวง กรม หร อจ งหว ด จะม หน วยงานกลางในการร บ-ส ง หน งส อราชการให แก ส วนราชการซ งเราเร ยกว าหน วยงานสารบรรณ หร อหน วยงานร บ-ส งของส วนราชการ ซ ง จะม เจ าหน าท ร บผ ดชอบในการร บ-ส งหน งส อราชการโดยเฉพาะ ระบบการร บ-ส งหน งส อราชการท ด จะช วย ป องก นม ได หน งส อส ญหายและท าให การร บ-ส งหน งส อราชการเป นไปได ด วยความรวดเร ว รวมท งช วยในการ ต ดตามค นหาหน งส อได อย างรวดเร วและม ประส ทธ ภาพ ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ม กล มงานบร หารท วไป ส าน กงาน เลขาน การกรม เป นหน วยงานสารบรรณ ท าหน าท ร บ-ส งหน งส อราชการท ได ร บเข ามาจากหน วยงานภายใน และหน วยงานภายนอก โดยม ว ธ การปฏ บ ต ด งต อไปน ๑. การลงทะเบ ยนหน งส อร บเข า ๑.๑ การร บหน งส อ ได แก หน งส อภายนอกท เข ามาย งส วนราชการ ให เจ าหน าท ของหน วยงานสาร บรรณ ปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ด งต อไปน ๑.๑.๑ ให เจ าหน าท ผ ร บหน งส อจ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน งส อเพ อ ด าเน นการก อนหล ง ผ ร บหน งส อจะต องพ จารณาว า หน งส อท ร บมาน นเป นหน งส อ ท อย ในความร บผ ดชอบของหน วยงานหร อไม ถ าเป นหน งส อท อย ในความร บผ ดชอบ ของหน วยงานแล วหน งส อน นเป นหน งส อท ม ความส าค ญในระด บใด เช น เป น หน งส อราชการล บหร อธรรมดา ถ าเป นหน งส อราชการล บ ก ต องน าเสนอให เจ าหน าท ผ ม อ านาจพ จารณาด าเน นการ ตามระเบ ยบว าด วยการร กษาความล บของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔ หร อระเบ ยบส าน ก นายกร ฐมนตร ว าด วยการร กษาความปลอดภ ยแห งชาต พ.ศ.๒๕๕๒ ถ าเป นหน งส อธรรมดา ก จะต องพ จารณาด าเน นการตามช นความเร ว หน งส อด วน ภายในก าหนดเวลา ก ต องร บปฏ บ ต ก อนเพ อให ท นตามก าหนดเวลาท ระบ ไว ต อจากน น ก เป นไปตามช นความเร วของหน งส อน นๆ แล วจ งเป นหน งส อปกต ธรรมดา ผ ร บหน งส อจะต องเป ดซองตรวจสอบเอกสารด ว าม เอกสารครบถ วนตามรายการส งท ส งมาด วยหร อไม ตลอดจนความถ กต องในด านอ นๆ เช นม ลายม อช อของเจ าของ หน งส อและต าแหน งถ กต องหร อไม เป นต น หากเอกสารท ได ร บไม ถ กต องสมบ รณ ก ต อง ด าเน นการให ถ กต อง โดยแจ งให หน วยงานท ออกหน งส อทราบ หร อบ นท กข อบกพร องไว เป นหล กฐาน

7 เม อผ ร บหน งส อตรวจสอบแล วพบว า หน งส อท ร บน นถ กต องสมบ รณ ก จะ ประท บตราร บหน งส อไว ม มขวาของหน งส อ การประท บตราหน งส อจะเป นหล กฐานให ตรวจสอบว า หน วยงานได ร บหน งส อมาเม อใด เวลาใด เม อประท บตราร บหน งส อแล ว ก น าหน งส อน นไปลงทะเบ ยนร บหน งส อในระบบสาร บรรณอ เล กทรอน กส การลงทะเบ ยนร บหน งส อจะท าให สามารถตรวจสอบปร มาณ หน งส อท ร บเข ามาในแต ละป ว าม ปร มาณเท าไร เป นหล กฐานในการตรวจสอบว าหน งส อ ท ร บมาน นขณะน อย ท ส วนราชการใด ซ งจะเป นการป องก นม ให หน งส อส ญหายไปได ๑.๒ การเสนอหน งส อ การเสนอหน งส อ ค อ การน าหน งส อท ด าเน นการช นเจ าหน าท เสร จแล วเสนอต อผ บ งค บบ ญชาเพ อ พ จารณา บ นท ก ส งการ ทราบ และลงช อ การเสนอหน งส อ ให เสนอไปตามสายการปฏ บ ต งาน ตามล าด บช นผ บ งค บบ ญชา ยกเว นกรณ ด งต อไปน ๑.๒.๑ เร องท ม การก าหนดช นความเร วหร อเฉพาะเจาะจงถ งบ คคล ให เสนอโดยตรงได แต ต องรายงานให ผ บ งค บบ ญชาทราบด วย ๑.๒.๒ เร องท ม กฎหมาย กฎ ข อบ งค บ ระเบ ยบ ก าหนดไว โดยเฉพาะ เช น เร องร องเร ยน การกล าวหาหร ออ ทธรณ ค าส งต อผ บ งค บบ ญชาช นเหน อข นไป (ของ สผ.จะม เร อง ท เก ยวก บ EIA ให ส งถ ง สวผ.โดยตรง และเร องการขอร บใบอน ญาตเป นผ ม ส ทธ ท า รายงาน ให ส งกล มน ต การ ว ธ เสนอหน งส อ เจ าหน าท ผ รวบรวมเร องเสนอ ควรแยกหน งส อเสนอออกเป นประเภทๆ -เร องล บ ให แยกปฏ บ ต ตามระเบ ยบว าด วยการร กษาความล บของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔ และระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการร กษาความปลอดภ ยแห งชาต พ.ศ.๒๕๕๒ -เร องด วน ด วนมาก ด วนท ส ด ให แยกออกปฏ บ ต โดยเร วและร บเสนอข นไปท นท -เร องอ นๆ ให พ จารณาและจ ดเร ยงล าด บว าเป นเร องท ต องส งการ พ จารณา หร อเพ อทราบ การจ ดแฟ มเสนอหน งส อ ให ผ รวบรวมเร องเสนอควรม บ นท กย อไว ว าหน งส อในแฟ มม เร อง อะไรบ าง เม อร บแฟ มค นจะได ตรวจสอบว าเร องใดได ร บการพ จารณา ส งการ หร อลงช อ เร องใดถ กน าออกจาก แฟ มไปเพ อเอาไว พ จารณา ในกรณ ท ผ บ งค บบ ญชาน าเร องออกจากแฟ มไปพ จารณา จะต องเข ยนบ นท กสอด ไว ในแฟ มแทนท เร องท น าออกไปด วย

8 การเสนอหน งส อเร องส าค ญซ งม รายละเอ ยดจะต องพ จารณามาก ผ ท าเร องอาจขอน าเร องเสนอ ด วยตนเองก ได ท งน เพ อเป ดโอกาสให ผ บ งค บบ ญชาสอบถามเหต ผลบางประการประกอบการพ จารณา เม อ ได ร บอน ม ต แล วก น าเร องไปเสนอด วยตนเอง ๒. การลงทะเบ ยนหน งส อส งออก หน งส อส ง ค อ หน งส อท ส งออกไปภายนอกให ปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ด งน ๒.๑ ให เจ าหน าท เจ าของเร องตรวจสอบความเร ยบร อยของหน งส อ รวมท งส งท จะส งไปด วยให ครบถ วน และผ บ งค บบ ญชาผ ม อ านาจลงนามได ลงลายม อช อแล ว แล วส งให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณกลาง ๒.๒ เม อเจ าหน าท หน วยงานสารบรรณกลางได ร บเร องตามข อ ๒.๑ แล ว ให ปฏ บ ต ด งน ๒.๑.๑ ลงทะเบ ยนส งหน งส อในทะเบ ยนส ง (ในระบบอ เล กทรอน กส ) ตามแบบท ก าหนด ๒.๑.๒ ลงเลขท และว นเด อนป ในหน งส อท จะส งออกท งในต นฉบ บ และส าเนาค ฉบ บ ให ตรงก บ เลขทะเบ ยนส ง และว นเด อนป ในทะเบ ยนหน งส อส ง ๒.๓ ก อนบรรจ ซอง ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณกลาง ตรวจความเร ยบร อยของหน งส อ ตลอดจนส งท ส งไปด วยอ กคร งหน ง แล วป ดผน ก ๒.๔ กรณ ท เจ าหน าท เจ าของเร องน าหน งส อมาลงทะเบ ยนส งหน งส อและน ากล บข นไปย งส าน ก/กอง ให เจ าหน าท ธ รการของส าน ก/กองเจ าของเร องเป นผ ตรวจความเร ยบร อยของหน งส อตามข อ ๒.๓ ๒.๕ การลงทะเบ ยนหน งส อส งออกท ม ช นความล บ ให ปฏ บ ต ตามระเบ ยบว าด วยการร กษาความล บของ ทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔ และระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการร กษาความปลอดภ ยแห งชาต พ.ศ. ๒๕๕๒ ๓. การจ ดส งหน งส อราชการ (จดหมาย) ให เจ าหน าท เจ าของเร องพ จารณาการจ ดส งหน งส อ(จดหมาย) ด งน ๓.๑ จ ดส งโดยเจ าหน าท ของส าน กงานฯ โดยใช สม ดส งหน งส อ หร อม ใบร บแนบต ดไปก บซอง และม เจ าหน าท ของส าน ก/กองเจ าของเร อง หร อเจ าหน าท ส งหน งส อประจ าหน วยงานสารบรรณ เป นผ ไปส งด วย ตนเอง กรณ ท ใช ใบร บแนบต ดไปก บซองจดหมาย เม อม ผ ลงช อร บหน งส อแล วให น าใบร บมาแนบไว ก บส าเนา ค ฉบ บท เจ าของเร องเก บไว ด วย ๓.๒ การจ ดส งหน งส อโดยทางไปรษณ ย ๓.๒.๑ ให เจ าของเร องหร อธ รการของส าน ก/กอง น าซองหน งส อราชการ(จดหมาย) ท จะให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณด าเน นการจ ดส งให ไปให เจ าหน าท ส งหน งส อประจ า หน วยงานสารบรรณ โดยจะต องกรอกรายละเอ ยดในแบบฟอร มน าส งจดหมายทาง ไปรษณ ย ท หน วยงานสารบรรณจ ดท าไว ให เพ อให สามารถต ดตามตรวจค นการจ ดหน ง หน งส อ(จดหมาย)ในโอกาสต อไปได

9 ๓.๒.๒ การจ ดส งจดหมายธรรมดาท ม จ านวนมาก (หลายฉบ บ) ให เจ าของเร องส งให ธ รการของ ส าน ก/กอง ด าเน นการกรอกรายละเอ ยดในแบบฟอร มการขอส งไปรษณ ย ภ ณฑ พร อม ส าเนา ๑ ช ด แนบก บจดหมายโดยแยกเป นช ดๆ ส งให เจ าหน าท หน วยงานสารบรรณ ด าเน นการจ ดส งไปรษณ ย ๓.๒.๓ การจ ดส งจดหมายกรณ พ เศษ ท จะต องม การกรอกแบบฟอร มเพ มเต มเช น บร การไปรษณ ย ด วนพ เศษ (EMS) บร การไปรษณ ย ลงทะเบ ยน บร การไปรษณ ย ตอบร บ ท งภายในประเทศและต างประเทศ ให เจ าของเร องหร อธ รการส าน ก/กอง ด าเน นการ กรอกรายละเอ ยดในแบบฟอร มให ครบถ วน (แบบฟอร มต างๆ ขอได จากเจ าหน าท หน วย งานสารบรรณ) และจ ดส งให เจ าหน าท หน วยงานสารบรรณด าเน นการจ ดส งให ต อไป อน ง เน องจากการจ ดส งจดหมายไปรษณ ย ด วนพ เศษ (EMS) น นจะม ค าบร การมาก กว าการจ ดส งจดหมายทางไปรษณ ย ธรรมดา ด งน น ขอให ส าน ก/กอง ท ประสงค จะจ ด ไปรษณ ย ด วนพ เศษ (EMS) ขออน ม ต การจ ดส งต อเลขาน การกรม ก อนท กคร ง กล มงานบร หารท วไป ส าน กงานเลขาน การกรม ขอน าไปรษณ ยน เทศ ซ งเป นสม ดกฎ ข อบ งค บ ค าส งหร อ ประกาศว าด วยการไปรษณ ย ท วไปอ นพ งต องปฏ บ ต ตามความในพระราชบ ญญ ต ไปรษณ ย พ ทธศ กราช ๒๔๗๗ หร อตามอน ส ญญาสากลไปรษณ ย ท ว าด วยการให บร การไปรษณ ย ซ งประเทศสมาช กสหภาพสากลไปรษณ ย ย ดถ อเป นแนวทางปฏ บ ต ในการให บร การไปรษณ ย ระหว างก น ในส วนท เก ยวข องก บการใช บร การของ สผ. ด งต อไปน ข อ ๖๘ จดหมาย ค อ ไปรษณ ยภ ณฑ ท ม ล กษณะเป นข าวสารส วนต วไม ว าจะเข าห อซองป ดผน ก หร อไม ป ดผน กหร อม ได เข าห อซองเลยก ตาม ฯ ข อ ๖๙ จดหมายม ขนาดอย างส งและอย างต า ด งน ๖๙.๑ ขนาดอย างส ง ๖๙.๑.๑ กว าง ยาว และหนารวมก นไม เก น ๙๐๐ ม ลล เมตร แต ด านยาวท ส ดต อง ไม เก น ๖๐๐ ม ลล เมตร (คลาดเคล อนได ไม เก น ๒ ม ลล เมตร) ๖๙.๑.๒ ถ าเป นม วนกลม ด านยาวบวกก บสองเท าของเส นผ าศ นย กลางไม เก น ๑,๐๔๐ ม ลล เมตร แต ด านยาวท ส ดต องไม เก น ๙๐๐ ม ลล เมตร (คลาดเคล อนได ไม เก น ๒ ม ลล เมตร) ๖๙.๒ ขนาดอย างต า ๖๙.๒.๑ ไม ต ากว า ๙๐ x ๑๔๐ ม ลล เมตร (คลาดเคล อนได ไม เก น ๒ ม ลล เมตร) ๖๙.๒.๒ ถ าเป นม วนกลม ด านยาวบวกก บสองเท าของเส นผ าศ นย กลางไม ต ากว า ๑๗๐ ม ลล เมตร แต ด านยาวท ส ดต องไม ต ากว า ๑๐๐ ม ลล เมตร (คลาด เคล อนได ไม เก น ๒ ม ลล เมตร) ข อ ๗๐ จดหมายม น าหน กอย างส งไม เก น ๒,๐๐๐ กร ม

10 ข อ ๗๗ ของต พ มพ ค อ ไปรษณ ยภ ณฑ ท ม ล กษณะเป นข อความ ร ป หร อรอยประด ษฐ บนกระดาษ กระดาษแข งหร อว สด ท ใช ก นโดยท วไปในก จการพ มพ ซ งท าข นเป นหลายส าเนาเหม อนก นท กประการด วย กระบวนการทางเคร องกลไก หร อการถ ายภาพอ นเก ยวข องก บการใช แม พ มพ ต นแบบ กระดาษไข เนกาต ฟ หร อส งอ นๆ ท ใช ก นโดยท วไปในก จการพ มพ ท งน ของต พ มพ ต องห มห อในล กษณะท สามารถเป ดตรวจด ส ง บรรจ ภายในได ข อ ๗๘ ของต พ มพ ม ขนาดอย างส งและอย างต า ด งน ๗๘.๑ ขนาดอย างส ง ๗๘.๑.๑ กว าง ยาว และหนารวมก นไม เก น ๙๐๐ ม ลล เมตร แต ด านยาวท ส ดต อง ไม เก น ๖๐๐ ม ลล เมตร (คลาดเคล อนได ไม เก น ๒ ม ลล เมตร) ๗๘.๑.๒ ถ าเป นม วนกลม ด านยาวบวกก บสองเท าของเส นผ าศ นย กลางไม เก น ๑,๐๔๐ ม ลล เมตร แต ด านยาวท ส ดต องไม เก น ๙๐๐ ม ลล เมตร (คลาดเคล อนได ไม เก น ๒ ม ลล เมตร) ๗๘.๒ ขนาดอย างต า ๗๘.๒.๑ ไม ต ากว า ๙๐ x ๑๔๐ ม ลล เมตร (คลาดเคล อนได ไม เก น ๒ ม ลล เมตร) ๗๘.๒.๒ ถ าเป นม วนกลม ด านยาวบวกก บสองเท าของเส นผ าศ นย กลางไม ต ากว า ๑๗๐ ม ลล เมตร แต ด านยาวท ส ดต องไม ต ากว า ๑๐๐ ม ลล เมตร (คลาดเคล อนได ไม เก น ๒ ม ลล เมตร) ข อ ๗๙ ของต พ มพ ม น าหน กอย างส ง ด งน ๗๙.๑ ของต พ มพ ในประเทศม น าหน กอย างส งไม เก น ๒,๐๐๐ กร ม (หากเป นหน งส อเล ม เด ยวหร อหลายเล มแต อย ในห อเด ยวก นสามารถฝากส งได ไม เก น ๕,๐๐๐ กร ม ๗๙.๒ ของต พ มพ ระหว างประเทศม น าหน กอย างส งไม เก น ๕,๐๐๐ กร ม ข อ ๘๙ พ สด ไปรษณ ย หมายถ ง ห บห อบรรจ ส งของ ต วอย างส นค าหร อส นค าซ งฝากส งตาม หล กเกณฑ และเง อนไขของพ สด ไปรษณ ย ข อ ๙๐ พ สด ไปรษณ ย ม ขนาดอย างส งและอย างต า ด งน ๙๐.๑ ขนาดอย างส ง แต ละด านยาวไม เก น ๑,๕๐๐ ม ลล เมตร และด านยาวท ส ดรวมก บ ความยาวว ดโดยรอบต วห อพ สด ไปรษณ ย ส วนท ใหญ ท ส ดในท ศทางของด านอ นซ งม ใช ด านท ม ความยาวท ส ด ต องไม เก น ๓,๐๐๐ ม ลล เมตร (คลาดเคล อนได ไม เก น ๒ ม ลล เมตร) ๙๐.๒ ขนาดอย างต า ๙๐.๒.๑ ไม ต ากว า ๙๐ x ๑๔๐ ม ลล เมตร (คลาดเคล อนได ไม เก น ๒ ม ลล เมตร) ๙๐.๒.๒ ถ าเป นม วนกลม ด านยาวบวกก บสองเท าของเส นผ าศ นย กลาง ไม ต า กว า ๑๗๐ ม ลล เมตร แต ด านยาวท ส ดต องไม ต ากว า ๑๐๐ ม ลล เมตร (คลาดเคล อนได ไม เก ด ๒ ม ลล เมตร)

11 ผ งกระบวนการท างาน กล มงานบร หารท วไป สลก. กระบวนงานสารบรรณ ส งค น ไม ถ กต อง ร บจดหมาย/พ สด ไปรษณ ย ภ ณฑ หน งส อจากหน วยงาน ภายนอก/ภายใน ไม ถ กต อง ส งค น ค ดแยก หน งส อ - ปกต นาท - ล าช า 1 ชม. จดหมายส วนบ คคลน า ใส ต ส าน ก/กอง หน งส อราชการถ ง สผ. ลงทะเบ ยนหน งส อร บเข า - ปกต 2 นาท - ล าช า 5-10 นาท ส นส ดกระบวนการ พ จารณา/ ว เคราะห / แยกประเภท/ กล นกรอง/ สร ปเร อง - ปกต 5 นาท - ล าช า นาท ลนก. กล ม/ฝ าย สลก. แจ งเว ยนในระบบสารบรรณ อ เล กทรอน กส ร างโต ตอบ เสนอ ลนก. เสนอ ผ บร หาร พ จารณาส ง การ ผ บร หาร พ จารณาลง นาม - ปกต 5นาท - ล าช า 1 ชม. - ไม สามารถท าตามเวลา ข นอย ก บผ บร หาร ส าน ก/กอง/กล มงานอ สระ ร างโต ตอบ ส าน ก/กอง/กล มงาน อ สระ/กล มงานท เก ยวข อง ลงทะเบ ยนหน งส อส งออก - ปกต 2 นาท /ฉบ บ - ล าช า 2-5 นาท ส งค นส าน ก/กอง/กล มงานอ สระ (กล มงานเจ าของเร อง) น าส งจดหมายทาง ปณ. น าส งจดหมายให หน วยงาน/ บ คคลภายนอก - ปกต 1-3 ชม. - ล าช า 1-2 ว น เจ าของเร องจ ดเก บเอกสาร (ต นฉบ บ) ส นส ดกระบวนการ

12 ผ งกระบวนการร บ-ส งหน งส อราชการ (Work Flow) ล าด บ ผ งกระบวนการ ๑. กระบวนการร บหน งส อ (จดหมาย/พ สด / ไปรษณ ย ภ ณฑ ) ๒. กระบวนการลงทะเบ ยนหน งส อร บเข า ๒ นาท ๕-๑๐ นาท (ประสาน ก บ หน วยงาน ท เก ยวข อง) ๓. กระบวนการพ จารณา/ว เคราะห /แยก ประเภท/กล นกรอง/สร ปเร อง ๔. กระบวนการน าหน งส อเสนอ ผ บ งค บบ ญชา(เลขาน การกรม)หร อส งให ส าน ก/กอง ๕. กระบวนการเสนอผ บร หารพ จารณาส ง การ ระยะเวลา ปกต ล าช า รายละเอ ยดงาน ๑๐-๒๐ ๑ ชม. ด าเน นการค ดแยกจดหมาย/พ สด / นาท ไปรษณ ย ภ ณฑ ท เจ าหน าท ของ ไปรษณ ย น ามาส ง โดยน าหน งส อ ส วนบ คคลใส ต ส าน ก/กอง และน า หน งส อราชการไปลงทะเบ ยน ร บเข า ๕ นาท ๑๐-๒๐ นาท ๕ นาท ๑๐-๒๐ นาท กรณ ผ บร หาร ต ด ราชการ ๕ นาท ๑ ชม. กรณ ผ บร หาร ต ด ราชการ ด าเน นการลงทะเบ ยนหน งส อร บ ด วยระบบสารบรรณ อ เล คทรอน กส ด าเน นการว เคราะห /ประสาน ส าน ก/กอง และสร ปเร องเพ อให ข อม ลท ถ กต องเพ อให ผ บร หาร สามารถพ จารณาส งการได อย าง ถ กต อง ด าเน นการสแกนหน งส อในระบบ พร อมแนบเลขท ทะเบ ยนหน งส อ ร บเข า เพ อให ส าน า/กอง สามารถ เป ดด ในระบบสารบรรณ อ เล กทรอน กส ได น าหน งส อเข าแฟ มเสนอผ บร หาร พ จารณาส งการ หมายเหต เจ าหน าท ปณ.จะน า จดหมายมา ส งให สผ. ๒ รอบ/ว น กรณ ระบบ เก ดข ดข อง จะไม สามารถ ก าหนดเวลา ได ประสานท ง หน วยงาน ภายในและ หน วยงาน ภายนอก ไม สามารถ ก าหนดเวลา ได ข นอย ก บ ผ บร หาร

13 ล าด บ ผ งกระบวนการ ระยะเวลา ปกต ล าช า ๖. กระบวนการลงทะเบ ยนหน งส อส งออก ๒ นาท ๒-๕ นาท เน องจาก ต อง สแกน ส าเนา แนบเร อง ๗. กระบวนการน าส งหน งส อราชการ ๑-๓ ชม. ๑-๒ ว น (จดหมาย) ไปย งบ คคลและหน วยงาน น าหน งส อ น าส ง ภายนอก ไปส งด วย ปณ. ตนเอง รายละเอ ยดงาน ด าเน นการลงทะเบ ยนหน งส อ ส งออกในระบบสารบรรณ อ เล กทรอน กส น าหน งส อราชการ(จดหมาย)ท เจ าของเร องหร อเจ าหน าท ธ รการ ส าน ก/กอง ด าเน นการตามท ก าหนดไว เป นท เร ยบร อยแล วไปส ง ให แก บ คคลหร อหน วยงาน ภายนอกด วยตนเองหร อโดยทาง ไปรษณ ย หมายเหต อาจล าช า หากระบบ เก ดข ดข อง

14 ผ งห อง กล มงานบร หารท วไป (กบท.)/ส าน กงานเลขาน การกรม (สลก.) กระบวนการร บ - ส งหน งส อ (ด านหล งห อง) เจ าหน าท แสกนหน งส อร บเข า/หน งส อเว ยน (นางสาวสมหญ ง เดชาชาต ) โต ะว เคราะห /แยกประเภท/กล นกรอง/ สร ปเร อง/เสนอเร อง (นางโชต กา ค าว โส) โต ะ 5 โต ะ 4 น าหน งส อส งส าน ก/กอง (นายเท ยม พ นธ ร ด ) โต ะ 6 โต ะ 2 โต ะนายทะเบ ยนหน งส อส ง กนกพร เท ยมคง) (นาง โต ะน าส งจดหมายทาง ไปรษณ ย (ปณ.) หร อ ถ อไปส งเอง (นายส ธา อ วมเก ด) โต ะ 3 โต ะ 1 โต ะนายทะเบ ยนหน งส อร บ (นายไพเล ศ เข ยวค า) กล มอ านวยการ และ ประชาส มพ นธ (หน าห อง) กล มบร หารงาน บ คคล

15 ๑. ข นตอนการส งหน งส อให นายทะเบ ยนหน งส อร บลงทะเบ ยน ๑.๑ การส งหน งส อ(จดหมาย)ให ลงทะเบ ยนหน งส อร บ ให ปฏ บ ต ด งต อไปน ๑.๑.๑ กรณ ผ น าส งหน งส อเป นบ คคลภายนอกท วไป ๑.๑.๑.๑ ถ าจะให เซ นร บหน งส อให แจ งให นายทะเบ ยนหน งส อร บทราบ กรณ นายทะเบ ยนหน งส อร บไม อย ประจ าท โต ะ ให แจ งเจ าหน าท ภายใน ห องกล มงานบร หารท วไปเซ นร บหน งส อแทน ๑.๑.๑.๒ กรณ ผ น าส งได น าส งท ส งมาด วยไปให ส าน ก/กอง ก อนแล ว จะต องให ส าน ก/กอง ท ร บเร องเข ยนหมายเหต ไว ท ายหน งส อว าส าน ก/กอง ใด ได ร บส งท ส งมาด วยไว เร ยบร อยแล ว พร อมท งลงช อผ ร บไว ด วย ๑.๑.๒ กรณ ผ น าส งหน งส อเป นเจ าหน าท ของส าน ก/กอง ๑.๑.๒.๑ ให หมายเหต ท ายหน งส อว าเป นเร องของส าน ก/กองใด และส งท ส งมา ด วยได ร บไว ครบถ วนเร ยบร อยแล วหร อไม พร อมท งลงช อไว ในหมาย เหต ด วย ๑.๑.๒.๒ กรณ เป นเร องเร งด วนท จะต องให ม การลงทะเบ ยนร บโดยท นท หาก ล าช าอาจก อให เก ดความเส ยหาย เช น หน งส อส งมอบงาน ให เจ าหน า ท ผ ถ อหน งส อมาแจ งให นายทะเบ ยนหน งส อร บหร อเจ าหน าท ท ท าการ แทนได ทราบ ไม ควรน าหน งส อไปวางไว โดยม ได แจ งให เจ าหน าท ทราบ แต อย างใด ๑.๒ ให นายทะเบ ยนหน งส อร บด าเน นการด งต อไปน ๑.๒.๑ จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน งส อ เพ อด าเน นการก อนหล ง ๑.๒.๒ ด าเน นการเป ดซองตรวจสอบเอกสาร หากไม ถ กต องให ต ดต อหน วยงานเจ าของหน งส อ เพ อด าเน นการให ถ กต องครบถ วน หร อบ นท กข อบกพร องไว เป นหล กฐาน แล วจ ง ด าเน นการลงทะเบ ยนหน งส อน นต อไป ๑.๒.๓ เพ อให การลงทะเบ ยนหน งส อร บด าเน นไปด วยความสะดวกเร ยบร อยและรวดเร ว ให นายทะเบ ยนหน งส อร บส ารวจทะเบ ยนหน งส อร บเข าเป นประจ าว าหน งส อ ตามทะเบ ยนร บน นได ม การปฏ บ ต ไปแล วเพ ยงใด และให ม การต ดตามเร องท ม ได ม การด าเน นการ พร อมรายงานให ผ บ งค บบ ญชาทราบต อไป

16 ๒. ข นตอนการน าหน งส อมาให นายทะเบ ยนหน งส อส งออกลงทะเบ ยน ๒.๑ ให เจ าของเร องหร อผ น าหน งส อมาลงทะเบ ยนหน งส อส งออกปฏ บ ต ด งต อไปน ๒.๑.๑ ด าเน นการตรวจสอบหน งส อท จะน ามาลงทะเบ ยนหน งส อส งออกให เร ยบ ร อยว าผ บร หารได ม การลงนามแล ว ๒.๑.๒ น าหน งส อท ม การลงนามเร ยบร อยแล วมาลงทะเบ ยนส งออกท เจ าหน าท นายทะเบ ยนหน งส อส ง และก อนใส ซองป ดผน กให ส งเร องให นายทะเบ ยน หน งส อส งได ตรวจสอบความถ กต องให อ กคร งหน ง กรณ น าหน งส อท ลงทะเบ ยนส งออกแล วกล บข นไปย งส าน ก/กอง ให แจ งให นายทะเบ ยนหน งส อส งได ทราบด วย ๒.๑.๓ กรณ เจ าของเร องหร อส าน ก/กอง ได ม การจองเลขท หน งส อส งออกไว ก อนแล ว ให ผ น าหน งส อมาลงทะเบ ยนส งแจ งให นายทะเบ ยนส งออกทราบก อนออกเลข เพ อป องก นการออกเลขซ าซ อน กรณ ด งกล าวน ให นายทะเบ ยนหน งส อส งตรวจสอบการจองเลขท หน งส อส งออกว าถ กต องก บผ ขอจองไว หร อไม และจะต องตรวจสอบว นท ใน ส าเนาค ฉบ บก อนลงทะเบ ยนส งว าผ บร หารได ม การลงว นท ไว ตรงก บว นท จอง เลขท หน งส อส งออกหร อไม หากไม ตรงให แจ งให เจ าของเร องเร งด าเน นการ แก ไขให ถ กต องก อนจ งจะลงทะเบ ยนหน งส อส งได

17 ๓. การด าเน นการเก ยวก บจดหมายส วนต วท ส งมาทางไปรษณ ย (ปณ.) ๓.๑ เจ าหน าท จะด าเน นการค ดแยกจดหมายเพ อน าไปใส ไว ในต ใส จดหมายส าน ก/กอง หน ากล ม งานบร หารท วไป สลก. กรณ ท จดหมายส วนบ คคลม ได ระบ ช อส าน ก/กองท ท านส งก ดอย เจ าหน าท จะน าไปใส กล องไว ด านหน าห องและอาจถ กต กล บหากไม ม การมาร บจดไป ด งน น ผ ใดท ประสงค จะส งจดหมายส วนต วมาย ง ส าน กงานฯ ก ขอให ระบ ช อส าน ก/กองท ท างานไว บนหน าซองด วยท กคร ง ๓.๒ ขอให หล กเล ยงการส งจดหมายลงทะเบ ยนท จะต องม การเซ นช อร บมาท ส าน กงานฯ เน องจาก ๓.๒.๑ เจ าหน าท ของกล มงานบร หารท วไป ม งานลงทะเบ ยนร บ-ส งหน งส อราชการใน แต ละว นเป นจ านวนมากพออย แล ว ไม ม เวลาท จะประสานให เจ าของจดหมายลง ไปเซ นร บได ๓.๒.๒ และเม อเจ าหน าท ของกล มบร หารท วไป ได เซ นช อร บจดหมายให แล วไม ม เจ าของ จดหมายหร อธ รการส าน ก/กอง ลงไปเซ นร บจดหมายท าให จดหมายลงทะเบ ยน เก ดการส ญหายอย บ อยคร ง และเจ าหน าท ของกล มงานบร หารท วไปต องถ กต าหน และให ร บผ ดชอบแทน ซ งม ใช หน าท ท จะต องให บร การในเร องส วนต วถ งขนาดน น แต อย างใด

18 บทท ๔ ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยงานสารบรรณ ๑. ระเบ ยบท เก ยวข อง ป จจ บ นงานสารบรรณม ระเบ ยบท เก ยวข อง ๒ ฉบ บ ค อ ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยงาน สารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๔๘ ซ งเป นการ เพ มเต มค าน ยามเก ยวก บเอกสาร อ เล กทรอน กส และค าว า ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ๒. ความหมายของงานสารบรรณ ตามระเบ ยบข อ ๖ ได ให ความหมายของค าว า งานสารบรรณ ไว ว า หมายถ ง งานท เก ยวก บ การบร หารงานเอกสาร เร มต งแต การจ ดท า การร บ การส ง การเก บร กษา การย ม จนถ งการท าลาย ซ งเป น การก าหนดข นตอนและขอบข ายของงานสารบรรณ ว าเก ยวข องก บเร องอะไรบ าง แต ในทางปฏ บ ต การ บร หารงานเอกสารท งปวง จะเร มต งแต การค ด อ าน ร าง เข ยน แต ง พ มพ จด จ า ท าส าเนา ส งหร อส อข อความ ร บ บ นท ก จดรายงานการประช ม สร ป ย อเร อง เสนอ ส งการ ตอบ ท ารห ส เก บเข าท ค นหา ต ดตามและ ท าลาย ท งน ต องเป นระบบท ให ความสะดวก รวดเร ว ถ กต อง และม ประส ทธ ภาพเพ อประหย ดเวลา แรงงาน และค าใช จ าย ๓. ความหมายของหน งส อราชการ หน งส อราชการ ในระเบ ยบข อ ๙ หมายถ ง เอกสารท เป นหล กฐานในราชการซ งได แก ๓.๑ หน งส อท ม ไปมาระหว างส วนราชการ ๓.๒ หน งส อท ส วนราชการม ไปถ งหน วยงานอ นซ งม ใช ส าน กงานราชการหร อไปถ งบ คคลภายนอก ๓.๓ หน งส อท หน วยงานอ นใดซ งม ใช ส วนราชการหร อท บ คคลภายนอกม มาถ งส วนราชการ ๓.๔ เอกสารท ทางราชการจ ดท าข นเพ อเป นหล กฐานในราชการ ๓.๕ เอกสารท ทางราชการจ ดท าข นตามกฎหมาย ระเบ ยบหร อข อบ งค บ ๓.๖ ข อม ลข าวสารหร อหน งส อท ได ร บจากระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยงานสารบรรณ (ฉบ บท ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ ข อ ๔ ให เพ ม น ยามค าว า อ เล กทรอน กส และค าว า ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ระหว างน ยามค าว า หน งส อ และ ส วนราชการ ในข อ ๖ แห งระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ อ เล กทรอน กส หมายความว า การประย กต ใช ว ธ การทางอ เล กตรอน ไฟฟ า คล น แม เหล กไฟฟ า หร อว ธ อ นใดในล กษณะคล ายก น และให หมายความรวมถ งการประย กต ใช ว ธ การทางแสง ว ธ การทางแม เหล ก หร ออ ปกรณ ท เก ยวข องก บการประย กต ใช ว ธ ต างๆ เช นว าน น

19 ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส หมายความว า การร บส งข อม ลข าวสารหร อหน งส อผ าน ระบบส อสารด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส ๔. ชน ดของหน งส อราชการ หน งส อราชการ ม ๖ ชน ด ค อ ๔.๑ หน งส อภายนอก ๔.๒ หน งส อภายใน ๔.๓ หน งส อประท บตรา ๔.๔ หน งส อส งการ ๔.๕ หน งส อประชาส มพ นธ ๔.๖ หน งส อท เจ าหน าท ท าข นหร อร บไว เป นหล กฐานในราชการ ๔.๑ หน งส อภายนอก ตามระเบ ยบข อ ๑๑ หน งส อภายนอกค อ หน งส อต ดต อราชการท เป นแบบพ ธ โดยใช กระดาษตราคร ฑ ๔.๒ หน งส อภายใน ตามระเบ ยบข อ ๑๒ หน งส อภายในค อ หน งส อต ดต อราชการท เป นแบบพ ธ น อย กว าหน งส อภายนอก เป นหน งส อต ดต อภายในกระทรวงทบวงกรม หร อจ งหว ดเด ยวก น ใช กระดาษบ นท ก ข อความ ๔.๓ หน งส อประท บตรา ตามระเบ ยบข อ ๑๓ หน งส อประท บตรา ค อหน งส อท ใช ประท บตราแทนการ ลงช อของห วหน าส วนราชการระด บกรมข นไป โดยให ห วหน าส วนราชการระด บกอง หร อผ ท ได ร บมอบหมาย จากห วหน าส วนราชการระด บกรมข นไป เป นผ ร บผ ดชอบลงช อย อก าก บตรา ๔.๔ หน งส อส งการ ตามระเบ ยบข อ ๑๕ หน งส อส งการ ม ๓ ชน ด ได แก ค าส ง ระเบ ยบ และข อบ งค บ ๔.๔.๑ ค าส ง ตามระเบ ยบข อ ๑๖ ค าส งค อ บรรดาข อความท ผ บ งค บบ ญชาส งการให ปฏ บ ต โดยชอบด วยกฎหมาย ใช กระดาษคร ฑ ๔.๔.๒ ระเบ ยบ ตามระเบ ยบข อ ๑๗ ระเบ ยบค อ บรรดาข อความท ผ ม อ านาจหน าท ได วางไว โดยจะอาศ ยอ านาจของกฎหมายหร อไม ก ได เพ อถ อเป นหล กปฏ บ ต งานเป นการประจ า ใช กระดาษตราคร ฑ ๔.๔.๓ ข อบ งค บ ตามระเบ ยบข อ ๑๘ ข อบ งค บ ค อ บรรดาข อความท ผ ม อ านาจหน าท ก าหนด ให ใช โดยอาศ ยอ านาจของกฎหมายท บ ญญ ต ให กระท าได ใช กระดาษตราคร ฑ ๔.๕ หน งส อประชาส มพ นธ ตามระเบ ยบข อ ๑๙ หน งส อประชาส มพ นธ ม ๓ ชน ด ค อ ประกาศ แถลงการณ และ ข าว ๔.๕.๑ ประกาศ ตามระเบ ยบข อ ๒๐ ประกาศค อ บรรดาข อความท ทางราชการประกาศหร อ ช แจงให ทราบ หร อแนะแนวทางปฏ บ ต ใช กระดาษตราคร ฑ

20 ๔.๕.๒ แถลงการณ ตามระเบ ยบข อ ๒๑ แถลงการณ ค อ บรรดาข อความท ทางราชการแถลง เพ อท าความเข าใจในก จการของทางราชการ หร อเหต การณ หร อกรณ ใดๆ ให ทราบ ช ดเจนโดยท วก น ใช กระดาษตราคร ฑ ๔.๕.๓ ข าว ตามระเบ ยบข อ ๒๒ ข าวค อ บรรดาข อความท ทางราชการเห นสมควรเผยแพร ให ทราบ ๔.๖ หน งส อท เจ าหน าท ท าข นหร อร บไว เป นหล กฐานในราชการ ตามระเบ ยบข อ ๒๓ ค อหน งส อท ทางราชการท าข นนอกจากท กล าวมาแล วข างต น หร อหน งส อท หน วยงานอ นใดซ งม ใช ส วนราชการหร อ บ คคลภายนอกม มาถ งส วนราชการ และส วนราชการร บไว เป นหล กฐานของทางราชการ ม ๔ ชน ด ๔.๖.๑ หน งส อร บรอง ตามระเบ ยบข อ ๒๔ หน งส อร บรองค อ หน งส อท ส วนราชการออกให เพ อร บรองแก บ คคล น ต บ คคล หร อหน วยงาน เพ อว ตถ ประสงค อย างหน งอย างใดให ปรากฎแก บ คคลโดยท วไปไม จ าเพาะเจาะจง ใช กระดาษตราคร ฑ ๔.๖.๒ รายงานการประช ม ตามระเบ ยบข อ ๒๕ รายงานการประช มค อ การบ นท กความค ด เห นของผ มาประช ม ผ เข าร วมประช ม และมต ของท ประช มไว เป นหล กฐาน ๔.๖.๓ บ นท ก ตามระเบ ยบข อ ๒๖ บ นท กค อ ข อความซ งผ ใต บ งค บบ ญชาเสนอต อผ บ งค บ บ ญชา หร อผ บ งค บบ ญชาส งการแก ผ ใต บ งค บบ ญชา หร อข อความท เจ าหน าท หร อ หน วยงานระด บต ากว าส วนราชการระด บกรมต ดต อก นในการปฏ บ ต ราชการ โดยปกต ใช กระดาษบ นท กข อความ ๔.๖.๔ หน งส ออ น ตามระเบ ยบข อ ๒๗ หน งส ออ น ค อหน งส อหร อเอกสารอ นใดท เก ดข นเน อง จากการปฏ บ ต งานของเจ าหน าท เพ อเป นหล กฐานในทางราชการ ซ งรวมถ ง ภาพถ าย ฟ ล ม แถบบ นท กเส ยง แถบบ นท กภาพ และส อกลางบ นท กข อม ลด วย หร อหน งส อของ บ คคลภายนอกท ย นต อเจ าหน าท และเจ าหน าท ได ร บเข าทะเบ ยนร บหน งส อของทาง ราชการแล ว ม ร ปแบบตามท กระทรวงทบวงกรมจะก าหนดข นใช ตามความเหมาะสม เว นแต ม แบบตามกฎหมายเฉพาะเร องให ท าตามแบบ เช น โฉนด แผนท แบบ แผนผ ง ส ญญา หล กฐานการส บสวนและสอบสวน และค าร อง เป นต น ส อกลางบ นท กข อม ล หมายความถ งส อใดๆ ท อาจใช บ นท กข อม ลได ด วยอ ปกรณ ทางอ เล กทรอน กส เช น แผ นบ นท กข อม ล เทปแม เหล ก จานแม เหล ก แผ นซ ด อ าน อย างเด ยว หร อ แผ นด จ ท ลเอนกประสงค เป นต น

21 ความแตกต างระหว าง หน งส อภายใน ก บ บ นท ก รายการ หน งส อภายใน บ นท ก ความหมาย เป นหน งส อต ดต อราชการท เป นแบบพ ธ น อย กว าหน งส อภายนอก เป นหน งส อต ดต อ ภายในกระทรวงทบวงกรมหร อจ งหว ด เด ยวก น เป นข อความซ งผ ใต บ งค บบ ญชาเสนอ ต อผ บ งค บบ ญชา หร อผ บ งค บบ ญชา ส งการแก ผ ใต บ งค บบ ญชา หร อ ข อความท เจ าหน าท หร อหน วยงาน ระด บต ากว าส วนราชการระด บกรม ต ดต อก นในการปฏ บ ต ราชการ กระดาษท ใช ใช กระดาษบ นท กข อความเท าน น ใช กระดาษบ นท กข อความหร อไม ใช ก ได ส วนราชการ ต องระบ ว าส วนราชการใดเป นเจ าของหน งส อ ไม จ าเป นต องระบ ท ต องลงรห สและเลขประจ าของเจ าของเร อง ก บเลขทะเบ ยนหน งส อส ง(ออก) ไม จ าเป นต องระบ ว นท ให ลงว นท ช อเต มของเด อนและต วเลขของป พ ทธศ กราชท ออกหน งส อ ถ าใช กระดาษบ นท กข อความ ก ให ลง ว นท เช นเด ยวก น แต ถ าหากว าม ได ใช กระดาษบ นท กข อความ ให เข ยน ว น เด อน ป ท บ นท กไว ใต ลายม อช อผ บ นท ก ไม จ าเป นต องระบ เร อง ให ลงเร องย อท เป นใจความส นท ส ดของ หน งส อฉบ บน น ค าข นต น ใช ค าข นตามฐานะของผ ร บหน งส อตามตาราง เหม อนหน งส อภายใน การใช ค าข นต นสรรพนาม และค าลงท าย ข อความ ให ลงสาระส าค ญของเร องให ช ดเจน และ ล กษณะเด ยวก น แต ไม เร ยกว า เข าใจง าย ข อความ เร ยกว าสาระส าค ญของเร อง ลงช อและต าแหน ง ให ลงลายม อช อเจ าของหน งส อและให พ มพ ช อ ให ลงลายม อช อและต าแหน งของผ เต มของเจ าของลายม อช อไว ใต ลายม อช อและ บ นท กโดยไม จ าเป นต องพ มพ ช อเต ม ลงต าแหน งของเจ าของหน งส อ ของเจ าของลายม อช อไว ใต ลายม อช อ เจ าของหน งส อ ออกในนามของส วนราชการ ออกในนามบ คคลถ งบ คคล

22 ความแตกต างระหว าง หน งส อภายใน ก บ หน งส อภายนอก ล าด บท หน งส อภายใน หน งส อภายนอก ๑ ไป มา ในเร องราชการ ไป มา เป นทางราชการ ๒ ต ดต อก บบ คคลผ ด ารงต าแหน ง ต ดต อระหว างต าแหน งต อต าแหน ง ๓ ใช กระดาษบ นท กข อความ ใช กระดาษตราคร ฑ ๔ ไม ผ กม ด เปล ยนแปลงได สภาพหน งส อผ กม ดถาวรตลอดไป ๕ ใช บ นท กแทน ร ปแบบหน งส อเป นแบบหน งส อลงนามเต ม ฉบ บ และแบบประท บตรา ๖ ค าข นต นใช เร ยน อ างถ งหน งส อใส ในข อความ ค าข นต น ประกอบด วย เร อง เร ยน อ างถ ง ส งท ส งมาด วย ๗ ใช ค าย อของต าแหน งหร อส วนราชการ และ ว น เด อน ป ได ห ามใช อ กษรย อ ต องใช ค าเต มท งช อส วน ราชการ ว น เด อน ป ๘ ไม ม ค าลงท าย ค าลงท ายใช ขอแสดงความน บถ อหร ออ นๆ แล วแต กรณ ๕. การใช หน งส อราชการภาษาอ งกฤษ ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยงานสารบรรณ (ฉบ บท ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ ภาคผนวก ๔ หน งส อราชการภาษาอ งกฤษ ก าหนดการใช หน งส อราชการแต ละประเภทไว ด งต อไปน ๕.๑ หน งส อท ลงช อ ม ๓ ชน ด ได แก ๕.๑.๑ หน งส อราชการท เป นแบบพ ธ (First Person Formal Note) ม ๒ แบบ ค อ แบบท ใช ในการต ดต อทางการท ตระหว างส วนราชการไทยก บส วนราชการต างประเทศหร อองค การระหว างประเทศ และแบบท ใช ในการต ดต อระหว างส วนราชการไทยก บหน วยงานท วไป เป นหน งส อท เข ยนโดยใช สรรพนามบ ร ษ ท ๑ และต องลงช อ โดยปกต ห วหน าส วนราชการจะเป นผ ลงช อเอง ใช ในเร องราชการส าค ญ เช น เร องท เก ยวก บนโยบายส าค ญของร ฐบาล เร องท เป นการแสดงอ ธยาศ ยไมตร เร องท ขอความช วยเหล อหร อขอความ สะดวกเป นกรณ พ เศษ เป นต น โดยปกต หน งส อท ส วนราชการไทยใช ต ดต อก บหน วยงานเอกชน จะเป นหน งส อราชการ ท ไม เป นแบบพ ธ (First Person Informal Note) แต ถ าเป นเร องราชการส าค ญ เช น เร องท เก ยวก บนโยบาย ต อก จการน นๆ หร อกรณ ท เห นเหมาะสมจะใช หน งส อราชการท เป นแบบพ ธ ด วยก ได

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operation Procedure)

มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operation Procedure) : SOP 1-3-01 ถ ง SOP 1-3-04 : SOP 1-5-01 ถ ง SOP 1-5-04 เลขท สาเนาเอกสาร :... งานสารบรรณ ด านบร หารและวางแผน คณะบร หารธ รก จและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม งานจ ดเอกสาร SOP 1-5-01

More information

ความส าค ญของการร บ - ส งหน งส อราชการ (ภายนอก)

ความส าค ญของการร บ - ส งหน งส อราชการ (ภายนอก) ความส าค ญของการร บ - ส งหน งส อราชการ (ภายนอก) งานสารบรรณ ค อ งานท เก ยวก บการบร หารงานเอกสาร เร มต งแต การจ ดท า การร บ การส ง การเก บร กษา การย ม และการท าลายเอกสาร จากความหมายของ งานสารบรรณ สามารถเห

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน งานบร หารธ รการและงานสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน งานบร หารธ รการและงานสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน งานบร หารธ รการและงานสารบรรณ จ ดท าโดย ผ องพรรณ ก นธ ยะ เจ าหน าท บร หารงานท วไปช านาญการพ เศษ ห วหน าสาน กงานคณบด คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า มหาว ทยาล ยแม โจ 2555 ค านา ค

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา ในป พ.ศ.2546 กรมอ ต น ยมว ทยาสามารถลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเก นกว าร อยละ 50 ซ งมากกว ามต คณะร ฐมนตร ท ให ส วนราชการลดข นตอนลง 30-50% และได ร

More information

ข นตอนการร บ-ส งหน งส อ ของรองอธ การบด (นางจ ราภรณ ส พทานนท )

ข นตอนการร บ-ส งหน งส อ ของรองอธ การบด (นางจ ราภรณ ส พทานนท ) ข นตอนการร บ-ส งหน งส อ ของรองอธ การบด (นางจ ราภรณ ส พทานนท ).. การลงร บหน งส อราชการม ว ตถ ประสงค เพ อ ๑. เพ อเป นหล กฐานทางราชการในการย นย นการร บหน งส อเข า ๒. ป องก นหน งส อราชการส ญหาย ๓. ง ายต อการส

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท (ฉบ บปร บปร ง) ว นท บ งค บใช ๑ ส งหาคม ๒๕๕๔ หน า ๑ ของ ๙ สารบ ญ ห วข อ หน า ว ตถ ประสงค ๑ ขอบเขต ๒

More information

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง 4-1-001 มาตรฐานก าหนดต าแหน ง สายงาน ปฏ บ ต งานธ รการ ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งต าแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานธ รการและงานสารบรรณ ซ งม ล กษณะงาน ท ปฏ บ ต เก ยวก บการร าง โต ตอบ บ นท ก ย อเร อง ตรวจทานหน

More information

แผนผ งข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการ องค การบร หารส วนต าบลบางพระเหน อ (งานธ รการ)

แผนผ งข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการ องค การบร หารส วนต าบลบางพระเหน อ (งานธ รการ) แผนผ งข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการ องค การบร หารส วนต าบลบางพระเหน อ (งานธ รการ) 1. แผนผ งข นตอนระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการไว เด ม ร บหน งส อ/ เป ดซอง/ลงร บ ในทะเบ ยนร บ ผ านปล ด อบต.เพ อ แยกส วน แยกหน

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

ค ม อการร บ-ส งหน งส อราชการ (OBEC e-office)

ค ม อการร บ-ส งหน งส อราชการ (OBEC e-office) ค ม อการร บ-ส งหน งส อราชการ (OBEC e-office) การร บหน งส อด วยระบบ (OBEC e-office) (สารบรรณกล ม) 1. เป ดเว บไซต http://portal.obec.go.th/wps/portal หร อเป ดผ านเว บไซต http://www.aya1.go.th/ ( Obec e-office

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

ข อ ๓ การขออน ญาตน าเข าว ตถ อ นตราย ให ย นหน งส อขออน ญาตน าเข าตามแบบ วอ./อก.๑๒

ข อ ๓ การขออน ญาตน าเข าว ตถ อ นตราย ให ย นหน งส อขออน ญาตน าเข าตามแบบ วอ./อก.๑๒ (ร าง) ประกาศกระทรวงอ ตสาหกรรม เร อง หล กเกณฑ การน าเข า หร อม ไว ในครอบครองซ งว ตถ อ นตรายชน ดท ๔ เพ อใช เป นสารมาตรฐานในการว เคราะห ทางห องปฏ บ ต การ ท กรมโรงงานอ ตสาหกรรม ร บผ ดชอบ พ.ศ.... อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

Page 1 4-1-001-ปะหน า มาตรฐานก าหนดต าแหน ง ต าแหน งประเภท ท วไป สายงาน ปฏ บ ต งานธ รการ ล กษณะงานโดยท วไป

Page 1 4-1-001-ปะหน า มาตรฐานก าหนดต าแหน ง ต าแหน งประเภท ท วไป สายงาน ปฏ บ ต งานธ รการ ล กษณะงานโดยท วไป 4 1 001 4-1-001-ปะหน า มาตรฐานก าหนดต าแหน ง ต าแหน งประเภท ท วไป สายงาน ปฏ บ ต งานธ รการ ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งต าแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานธ รการและงานสารบรรณ ซ งม ล กษณะงาน ท ปฏ บ ต เก ยวก บการร

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน หน า 1/6 ผ จ ดทา ผ ตรวจสอบ.. (นางสาวมณฑ รา ถาวรย ต การต ) (นางสาวอ มพ ชน นวลแสง) ห วหน าฝ ายตรวจประเม น ผ แทนฝ ายบร หาร 14 / ม.ค. / 55 12 / ม.ค. / 55 ผ อน ม ต (นางธน ฏฐา จงพ ร เพ ยร) ผ อ านวยการศ นย พ

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

ข นตอนการลงบ ญช ค มพ สด

ข นตอนการลงบ ญช ค มพ สด ข นตอนการลงบ ญช ค มพ สด ข นตอนท 1 งานด านการควบค มพ สด เป นข นตอนท ร บช วงต อจากหน วยงานด านการจ ดหา หร อหน วยท ได ร บการบร จาคช วยเหล อมา เม อหน วยงานด งกล าวน ได ด าเน นการตามข นตอนต าง ๆ ตาม กระบวนการของแต

More information

3-4 ห น า 1 3. รห สผ ใช ค อ เลขประจาต ว ประชาชน 13 หล ก 4. รห สผ าน 10 ต วอ กษร ด งน ช อภาษาอ งกฤษ 3 ต วแรก นามสก ลอ งกฤษ 3 ต วแรก ว นท เด อน ต วอย าง

3-4 ห น า 1 3. รห สผ ใช ค อ เลขประจาต ว ประชาชน 13 หล ก 4. รห สผ าน 10 ต วอ กษร ด งน ช อภาษาอ งกฤษ 3 ต วแรก นามสก ลอ งกฤษ 3 ต วแรก ว นท เด อน ต วอย าง ห น า 1 สร ปข นตอนการใช ระบบ E-Office งานสารบรรณ ว ธ ท ไม เสนอผ านระบบ สารบรรณกลางของโรงเร ยนเป นผ ปฏ บ ต เข าระบบ 1. เข าเว บไซต ท http://portal.obec.go.th 2. LOGIN 2 3. รห สผ ใช ค อ เลขประจาต ว ประชาชน

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System)

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) การบร หารงานต างๆของภาคร ฐและเอกชน จะต องม การจ ดประช มเป นประจ า ซ งตามปกต แล วต องม การส งหน งส อเช ญประช มพร อมระเบ ยบวาระการประช ม เพ อให ผ เข าร วมประช

More information

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3-1 บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3.1 ร จ กระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส ระบบการแจ งข าวประชาส มพ นธ ค อ โปรแกรมระบบงานท

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

3-4 ห น า 1 3. รห สผ ใช ค อ เลขประจาต ว ประชาชน 13 หล ก 4. รห สผ าน 10 ต วอ กษร ด งน ช อภาษาอ งกฤษ 3 ต วแรก นามสก ลอ งกฤษ 3 ต วแรก ว นท เด อน ต วอย าง

3-4 ห น า 1 3. รห สผ ใช ค อ เลขประจาต ว ประชาชน 13 หล ก 4. รห สผ าน 10 ต วอ กษร ด งน ช อภาษาอ งกฤษ 3 ต วแรก นามสก ลอ งกฤษ 3 ต วแรก ว นท เด อน ต วอย าง ห น า 1 สร ปข นตอนการใช ระบบ E-Office งานสารบรรณ ว ธ คร ท กคนท เป นเจ าของเร องโดยตรงเป นผ เสนอผ านระบบ เข าระบบ 1. เข าเว บไซต ท http://portal.obec.go.th 2. LOGIN 2 3. รห สผ ใช ค อ เลขประจาต ว ประชาชน

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

portal.obec.go.th งานสารบรรณ 1. การเข าใช งานระบบ

portal.obec.go.th งานสารบรรณ 1. การเข าใช งานระบบ งานสารบรรณ 1. การเข าใช งานระบบ เร มต นการใช ระบบสาน กงานอ เล กทรอน กส OBEC e-office ได ท เว บไซต portal.obec.go.th โดยเข ามาใช งานในบทบาท สารบรรณกลางโรงเร ยน 1.1. คล กท เมน LOGIN เข าส ระบบ portal.obec.go.th

More information

บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส

บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส 8-1 8.1 เร มร จ กก บโปรแกรม บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนา ค อ โปรแกรมระบบงานท สน

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

- พระราชกฤษฎ กาว าด วยว ธ การแบบปลอดภ ยในการท าธ รกรรมทาง อ เล กทรอน กส พ.ศ. ๒๕๕๓

- พระราชกฤษฎ กาว าด วยว ธ การแบบปลอดภ ยในการท าธ รกรรมทาง อ เล กทรอน กส พ.ศ. ๒๕๕๓ ค าอธ บายระบบ เป นระบบสารสนเทศเพ อการต ดต อประสานงานระหว างส าน กงาน ปปง. ก บบ คคล หร อหน วยงานภายภาคร ฐ ภาคเอกชน บ คคลท วไป และหน วยงานระหว างประเทศต างๆ เพ อขอข อม ลหร อให ข อม ลการท าธ รกรรม โดยแบ งออกเป

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

ลาด บท ประเด น แนวปฏ บ ต ๖. การลงทะเบ ยน ส งเอกสาร

ลาด บท ประเด น แนวปฏ บ ต ๖. การลงทะเบ ยน ส งเอกสาร ประกาศมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน แนวปฏ บ ต ในการใช ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส และระบบจ ดเก บเอกสาร (E-Document) ------------------------------------------------------- ตามท มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ

More information

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งานร บจดทะเบ ยนเป นผ ค าน าม นเช อเพล งตามมาตรา 10 แห ง พ.ร.บ.การค าน าม นเช อเพล ง พ.ศ. 2543

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งานร บจดทะเบ ยนเป นผ ค าน าม นเช อเพล งตามมาตรา 10 แห ง พ.ร.บ.การค าน าม นเช อเพล ง พ.ศ. 2543 ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งานร บจดทะเบ ยนเป นผ ค าน าม นเช อเพล งตามมาตรา 10 แห ง พ.ร.บ.การค าน าม นเช อเพล ง พ.ศ. 2543 ประกาศกระทรวงพาณ ชย เร อง ก าหนดปร มาณการค าและขนาดของถ งเก บ น าม นเช อเพล งท ม อย ของผ

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย จ ดท าโดย นางสาวพ ไลพรรณ โพธ สม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ค ม อการใช

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

สายงานพน กงานธ รการ ช อและระด บของต าแหน ง ต าแหน งในสายงานน ม ช อและระด บของต าแหน งด งน ค อ พน กงานธ รการ ระด บ 2

สายงานพน กงานธ รการ ช อและระด บของต าแหน ง ต าแหน งในสายงานน ม ช อและระด บของต าแหน งด งน ค อ พน กงานธ รการ ระด บ 2 สายงานพน กงานธ รการ ล กษณะงานท วไป สายงานน คล มถ งต าแหน งต าง ๆ ท ปฏ บ ต งานธ รการและงานสารบรรณ ซ งม ล กษณะ งานท ปฏ บ ต ค อนข างยากเก ยวก บการร บ - ส ง ลงทะเบ ยนหน งส อ เก บและค นหาหน งส อ รวบรวมข อม

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

แบบประเม นผลตนเองก อนเร ยนหน วยท 9

แบบประเม นผลตนเองก อนเร ยนหน วยท 9 1 แบบประเม นผลตนเองก อนเร ยนหน วยท 9 ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความร เด มของน กศ กษาเก ยวก บเร อง "การจ ดการเอกสาร" คาแนะนา ขอให น กศ กษาอ านคาถามแล วเข ยนวงกลมล อมรอบข อคาตอบท ถ กต องท ส ด 1. รายงานความก

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

ค ม อหน งส อร บรองเง นเด อน

ค ม อหน งส อร บรองเง นเด อน 1. เป ดการใช งาน Website โดยเล อก Browser ใดก ได ข นมา เช น Internet Explorer, Chorme, Mozilla Firefox จากน นพ มพ Bangkok.go.th/iad ในช อง URL: 2. เล อกเมน หน งส อร บรองเง นเด อน ตรงแถบBanner ทางซ ายม

More information

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ ( และบ คคลภายนอก) ตาแหน ง ค ณสมบ ต เฉพาะตาแหน ง 1. ผ ตรวจสอบ ระด บ 4 (ด าน IT) / หญ ง ปร ญญาตร ทางด านคอมพ วเตอร ตามท กพ. ร บรอง - ผ ม ประสบการณ ในการตรวจสอบ

More information

ผนวก ค าแนะน าและแบบมาตรฐานการพ มพ หน งส อราชการภาษาไทย ด วยโปรแกรมการพ มพ ในเคร องคอมพ วเตอร

ผนวก ค าแนะน าและแบบมาตรฐานการพ มพ หน งส อราชการภาษาไทย ด วยโปรแกรมการพ มพ ในเคร องคอมพ วเตอร ผนวก ค าแนะน าและแบบมาตรฐานการพ มพ หน งส อราชการภาษาไทย ด วยโปรแกรมการพ มพ ในเคร องคอมพ วเตอร การพ มพ หน งส อราชการภาษาไทย การจ ดท ากระดาษตราคร ฑและกระดาษบ นท กข อความ โดยใช โปรแกรมการพ มพ ในเคร องคอมพ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

ระบบส ำน กงำนอ เลกทรอน กส

ระบบส ำน กงำนอ เลกทรอน กส ระบบส ำน กงำนอ เลกทรอน กส (MY OFFICE) ศ นย เทคโนโลย สำรสนเทศและกำรส อสำร ส ำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำม ธยมศ กษำ เขต 4 คำน ำ ค ม อระบบส ำน กงำนอ เลกทรอน กส (My Office) ส ำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำม ธยมศ กษำ เขต

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1. ว ตถ ประสงค รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1.1 ช วยงานธ รการตามคาส งผ บ งค บบ ญชา 1.2 บ นท กข อม ลในระบบฐานข อม ล และเว ปไซด 1.2 พ มพ เอกสารราชการและงานอ น ๆ ตามค าส งผ บ งค บบ ญชา 1.4

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน สาน กงานอาคารสถานท กล มอานวยการกลาง มหาว ทยาล ยศร ปท ม บางเขน จ ดทาเม อ 17 เมษายน พ.ศ. 2557

ค ม อการปฏ บ ต งาน สาน กงานอาคารสถานท กล มอานวยการกลาง มหาว ทยาล ยศร ปท ม บางเขน จ ดทาเม อ 17 เมษายน พ.ศ. 2557 ค ม อการปฏ บ ต งาน สาน กงานอาคารสถาน กล มอานวยการกลาง มหาว ทยาล ยศร ปท ม บางเขน จ ดทาเม อ 7 เมษายน พศ 7 ค ม อการปฏ บ ต งาน สาน กงานอาคารสถาน Page คานา ตามมหาว ทยาล ยได ม นโยบายให ท กหน วยงาน จ ดทาค ม อการปฏ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน การประสานงานและความร วมม อ ในประเทศและระหว างประเทศ กองก จการระหว างประเทศ ฝ ายสารบรรณ สาน กงานเลขาน การกรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน การประสานงานและความร วมม อ ในประเทศและระหว างประเทศ กองก จการระหว างประเทศ ฝ ายสารบรรณ สาน กงานเลขาน การกรม การประสานงานและความร วมม อ ในประเทศและระหว างประเทศ กองก จการระหว างประเทศ ฝ ายสารบรรณ สาน กงานเลขาน การกรม การประสานงานและความร วมม อ ในประเทศและระหว างประเทศ P- วางแผน การวางแผนงานประจาป (รวบรวมข อม

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) กล มพ ฒนาระบบบร หาร

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : 1 การบ งช ความร จ ดประช มภายในหน วยเพ อ ว เคราะห และตรวจสอบองค ความร ท ม อย และต องใช โครงการสรรหา พน กงาน สามารถบรรจ พน กงานได ตาม ความต องการ ระเบ ยบ

More information

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล Page 27 ตอนท 3 การนาเข าข อม ล 3.1 การเร ยกเมน สาหร บกรอกรายงาน การกรอกรายงาน จาเป นต อง Login เข าส ระบบก อน เพ อเป นการตรวจสอบส ทธ การใช งาน (ด ห วข อการ Log in เข าส ระบบ) โดยการกรอกรายงานสามารถดาเน

More information

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย --------------------------

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย -------------------------- ร ปแบบ และการก าหนดรห ส อน ม ต โดย ตรวจสอบโดย จ ดท าโดย -------------------------- (...) กรรมการ / ผ จ ดการใหญ ผ แทนฝ ายบร หาร -------------------------- (...) ผ ช วยผ จ ดการ แผนกมาตรฐานค ณภาพ และความปลอดภ

More information

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System)

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System) 1 จ ดเตร ยมข อสอบมาตรฐานฯ 10 สาขา เพ อใช สาหร บนาร อง การทดลองระบบฯ พร อมจ ดทาโครงการฯ และแต งต ง ฝ ม อแรงงาน และศ นย เทคโนโลย กองแผนงานและ 2 ประช ม จ ดทาแผนปฏ บ ต งาน กาหนดร ปแบบฐานข อม ล การ ออกแบบหน

More information

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑)

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑) แผนปฏ บ ต งานการจ ดเก บภาษ ป าย ประจ าป ๒๕๕๗ แยกปฏ บ ต ตามข นตอนของก จกรรม ก. ข นเตร ยมการ ๑. ตรวจสอบและค ดลอกรายช อผ อย ในเกณฑ เส ยภาษ ในป งบประมาณ ก นยายน (บ ญช ล กหน ตามเกณฑ ค างร บ) ๒. สารวจและจ ดเตร

More information

ค ม อการจ ดการองค ความร

ค ม อการจ ดการองค ความร ค ม อการจ ดการองค ความร การพ มพ หน งส อราชการ ด วยโปรแกรม Microsoft Word จ ดทาโดย คณะกรรมการการจ ดการความร สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดหนองบ วลาภ ป การศ กษา ๒๕๕5 1 การพ มพ หน งส อราชการด วยโปรแกรม

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

หน วยงาน : งานเวชระเบ ยน ระบ หน วยงานท เก ยวข อง : - ท กหน วยงานท ใช งานระบบโปรแกรมบร หารงานโรงพยาบาล ทบทวนโดย ผ แทนฝ ายบร หาร... (นายพงษ ศ กด สมใจ)

หน วยงาน : งานเวชระเบ ยน ระบ หน วยงานท เก ยวข อง : - ท กหน วยงานท ใช งานระบบโปรแกรมบร หารงานโรงพยาบาล ทบทวนโดย ผ แทนฝ ายบร หาร... (นายพงษ ศ กด สมใจ) จ ตเวชขอนแก นราชนคร นทร ฉบ บท : A แก ไขคร งท 01 เร อง : การด แลระบบ หน าท 1 หน วยงาน : งานเวชระเบ ยน ระบ หน วยงานท เก ยวข อง : - ท กหน วยงานท ใช งานระบบ จ ดท าโดย ผ ด แลระบบ.... (นายร ตนกร ค าภ กด ) ทบทวนโดย

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

การแจ งท อย หล กในการจ ดส ง หน งส อมอบฉ นทะและเอกสารเช ญประช ม (Principal Address)

การแจ งท อย หล กในการจ ดส ง หน งส อมอบฉ นทะและเอกสารเช ญประช ม (Principal Address) การแจ งท อย หล กในการจ ดส ง หน งส อมอบฉ นทะและเอกสารเช ญประช ม (Principal Address) ด วยประกาศของกรมพ ฒนาธ รก จการค า กระทรวงพาณ ชย เม อเด อนก มภาพ นธ 2556 ได ก าหนดให ผ ถ อห น ท จะมอบฉ นทะให บ คคลอ นเข

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา ต าแหน ง. ว ทยฐานะ.. กล มสาระการเร ยนร. โรงเร ยนสตร ท งสง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 12 กระทรวงศ กษาธ การ 255.. 2 บ

More information

ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส เพ อประส ทธ ภาพในการท างาน ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ได ร บการออกแบบให เก บข อม ลเป นป เช นเด ยวก บ สม ดทะเบ ยนร บส งเอกสาร ท แยกสม ดร บ-ส งเป นป เม อข นป ใหม ท านจะส งเกตเห นป ฐานข อม ลให เล อก ด งภาพ

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information