ว ธ การปฏ บ ต งาน (Work Instruction)

Size: px
Start display at page:

Download "ว ธ การปฏ บ ต งาน (Work Instruction)"

Transcription

1 (Work Instruction) (Extension of Ship s License) เลขท เอกสาร : WI SRB - 03 ว นท เร มใช : กรกฎาคม 2557 หน วยงานท ถ อครองเอกสาร : ส าน กมาตรฐานทะเบ ยนเร อ ผ จ ดท า : ต าแหน ง ลงนาม ว นท น กว ชาการขนส งช านาญการ (ลงช อ) นางสาวประภา ช จ นทร น กว ชาการขนส งปฏ บ ต การ (ลงช อ) นางสาวก ลกน ษ จ นประพ ฒน กรกฎาคม 2557 เจ าพน กงานขนส งช านาญงาน (ลงช อ) นางธนภรณ จ าปาศร ผ ทบทวน : ห วหน าส วนทะเบ ยนเร อและน ต กรรม (ลงช อ) นายธว ชช ย สมน อย กรกฎาคม 2557 ผ อน ม ต : ผ อ านวยการส าน กมาตรฐานทะเบ ยนเร อ (ลงช อ) นายสมภพ ป ญญาไวย กรกฎาคม 2557

2 หน า : 2/9 1. ว ตถ ประสงค เพ อให บร การด านทะเบ ยนเร อ สามารถให บร ให แก ผ ร บบร การได อย าง ถ กต อง ม ประส ทธ ภาพ เป นมาตรฐานเด ยวก นตรงตาม พระราชบ ญญ ต การเด นเร อในน านน าไทย พระ พ ทธศ กราช 2456 กฎกระทรวง ค าส ง ระเบ ยบท เก ยวข อง เพ อให ผ ร บบร การม ความพ งพอใจส งส ด 2. ขอบเขต ฉบ บน ใช ส าหร บก จกรรมต งแต การร บค าร อง การตรวจเอกสารประกอบค าร อง การบ นท กข อม ลลงฐานข อม ลระบบทะเบ ยนเร อ การพ มพ ใบอน ญาตใช เร อผ าน เคร อง PASS BOOK และนายทะเบ ยนเร อลงนาม ตลอดจนการส งมอบเอกสารให ก บผ ร บบร การ (ผ ย นค า ขอ) 3. ค าจ าก ดความ 3.1 หมายถ ง การอน ญาตให ใช เร อให แก เร อท เคยได ร บใบอน ญาตใช เร อ แล ว 3.2 บ ตรประจ าต วบ คคล หมายถ ง ส าเนาบ ตรประจ าต วประชาชน หร อบ ตรประจ าต วของบ คคลซ ง ได ร บยกเว นไม ต องม บ ตรประจ าต วประชาชนตามกฎหมายว าด วยบ ตรประจ าต วประชาชน หร อ ใบส าค ญประจ าต วคนต างด าว หร อหน งส อเด นทางส าหร บชาวต างประเทศ 3.1 ผ ร บบร การ หมายถ ง เจ าของเร อ หร อผ แทนเจ าของเร อ 4. หน าท ความร บผ ดชอบ 4.1 เจ าหน าท ร บเร อง/เจ าหน าท การเง น ร บผ ดชอบในการร บค าร องของผ ร บบร การ ม หน าท ตรวจสอบความถ กต องครบถ วนของเอกสารหล กฐานประกอบค าร อง เร ยกเก บค าธรรมเน ยม และส งมอบ ใบอน ญาตใช เร อให แก ผ ร บบร การ 4.2 เจ าหน าท งานทะเบ ยนเร อ ร บผ ดชอบในการ บ นท กข อม ลต ออาย ลงฐานข อม ลระบบ ทะเบ ยนเร อ หมายเหต รายการต ออาย ในเอกสารแนบท ายใบอน ญาตใช เร อหร อออกใบอน ญาตใช เร อฉบ บ ใหม ท ต ออาย การอน ญาตให ใช เร อแล ว กรณ ใบอน ญาตใช เร อฉบ บเก าช องเอกสารแนบท ายบ นท กรายการต อ อาย หมดครบ 5 คร ง และลง ลปว. ก าก บเป นรายงาน 4.3 นายทะเบ ยนเร อ/ผ ได ร บมอบหมาย ท าหน าท เจ าพน กงานออกใบอน ญาต และร บผ ดชอบใน การด าเน น

3 5. แผนภ ม กระบวนงาน หน า : 3/9 ประชาชนย นค าร อง ตรวจเอกสาร / หล กฐาน ลงทะเบ ยนร บ เก บค าธรรมเน ยม 10 นาท บ นท กรายการลงฐานข อม ล พ มพ ใบอน ญาตใช เร อ นายทะเบ ยนเร อลงนาม จ ายเร องค น 20 นาท

4 หน า : 4/9 6. ข นตอนการปฏ บ ต งาน 6.1 เจ าหน าท ร บเร อง ม หน าท ในการร บค าร อง และต ดต อประสานงานก บผ ร บบร การ ตาม แบบค าร อง ก.5 กรณ ต ออาย ท วไป แบบค าร อง บ.81 ในกรณ ใบอน ญาตใช เร อส ญหายหร อช าร ด พร อมด วย เอกสารหล กฐานด งต อไปน 1. กรณ ต ออาย ท วไป (1) ใบอน ญาตใช เร อ (2) ใบส าค ญร บรองการตรวจเร อ (3) ส าเนากรมธรรม ประก นภ ยผ โดยสาร (กรณ ม ผ โดยสาร) (4) ส าเนาบ ตรประจ าต วบ คคลของผ ย นค าร อง 2. กรณ ต ออาย ใบอน ญาตใช เร อส ญหาย (1) ใบแจ งความเอกสารหายจากสถาน ต ารวจ (2) เอกสารเจ าของเร อ กรณ เจ าของเร อเป นบ คคลธรรมดา - ส าเนาบ ตรประจ าต วบ คคลเจ าของเร อ กรณ เจ าของเร อเป นน ต บ คคล - ส าเนาหน งส อร บรองการจดทะเบ ยนน ต บ คคล ซ งร บรองจากกรมพ ฒนาธ รก จ การค าไม เก น 6 เด อน - ส าเนาบ ตรประจ าต วบ คคลของกรรมการผ ม อ านาจลงนามแทนน ต บ คคล กรณ ต วแทนเจ าของเร อเป นผ ย นค าขอ - ส าเนาเอกสารเจ าของเร อ - หน งส อมอบอ านาจ - ส าเนาบ ตรประจ าต วผ ร บมอบอ านาจ 3. กรณ ต ออาย ใบอน ญาตใช เร อช าร ด (1) ใบอน ญาตใช เร อ (2) ส าเนาบ ตรประจ าต วผ ย นค าร อง ในกรณ ใบอน ญาตใช เร อส ญหายหร อช าร ด ให ตรวจสอบสารบบทะเบ ยนก อน เม อได ผล ตรวจสอบแล ว ให น าไปขอออกใบส าค ญร บรองการตรวจเร อเพ อต ออาย ใบอน ญาตใช เร อจากเจ าพน กงาน ตรวจเร อ 6.2 เจ าหน าท งานทะเบ ยนเร อ/เจ าหน าท การเง น ท าหน าท ตรวจสอบความถ กต องครบถ วน ของเอกสารหล กฐาน เม อเห นว าครบถ วนถ กต อง ให เร ยกเก บค าธรรมเน ยมใน อ ตราตามท ระบ ไว ในกฎกระทรวง (กฎกระทรวงก าหนดค าธรรมเน ยมใบอน ญาตใช เร อและยกเว น ค าธรรมเน ยมใบอน ญาตใช เร อ พ.ศ.2550) และหมายเหต การเก บค าธรรมเน ยมไว ในค าร อง ถ ากรณ ได ร บ การยกเว นค าธรรมเน ยม ให หมายเหต การยกเว นค าธรรมเน ยมไว ในค าร องด วย แล วท าการบ นท กข อม ล ลงฐานข อม ลระบบทะเบ ยนเร อ เสร จแล วพ มพ ราย

5 หน า : 4/9 ไว ในเอกสารแนบท ายใบอน ญาต ผ านทางเคร องพ มพ (PASS BOOK) และลง ลปว. ก าก บเป นรายงาน และ เสนอนายทะเบ ยนเร อ/ผ ได ร บมอบหมายลงนาม และประท บตราก าก บไว เว นแต ช องรายการใน เอกสารแนบท ายได ลงรายการหมดครบ 5 คร งแล วหร อใบอน ญาตใช เร อส ญหายหร อช าร ดให ออกใบอน ญาต ใช เร อฉบ บใหม แทนฉบ บเด ม 6.3 นายทะเบ ยนเร อ/ผ ได ร บมอบหมาย ม หน าท พ จารณาลงนามในใบอน ญาตใช เร อ แล วส ง เอกสารท งหมดให เจ าหน าท ร บเร องเพ อด าเน นการต อไป 6.4 เจ าหน าท ร บเร อง ส งมอบใบอน ญาตใช เร อให ผ ร บบร การ 7. เอกสารอ างอ ง 7.1 พระราชบ ญญ ต การเด นเร อในน านน าไทย พระพ ทธศ กราช 2456 (มาตรา 137 และมาตรา 143) มาตรา 137 เร องราวขอร บใบอน ญาตหร อขอต ออาย ใบอน ญาตน นให ย นต อเจ าท าหร อ เจ าพน กงาน ซ งได แต งต งข นเพ อการจดทะเบ ยนและต องเข ยนด วยกระดาษแบบพ มพ ของราชการ เวลาท ย นเร องราวของผ ขอใบอน ญาตต องน าเง นไม ต ากว าก งจ านวนเง นค าธรรมเน ยมส าหร บออกใบอน ญาตน นมา วางไว ด วย ถ าเป นเร อกลไฟหร อเร อยนต ท ประสงค จะเด นร บจ างบรรท กคนโดยสารหร อส นค า หร อ จ งเร อ ผ ย นเร องราวต องแจ งมาให ช ดเจน ถ าจะเด นร บจ างเป นการประจ าทางจะต องระบ ด วยว า ตนจะน า เร อน นไปเด นจากต าบลใดถ งต าบลใด เพ อประโยชน แห งมาตราน เร อกลไฟหร อเร อยนต ล าใดเด นร บจ างเป นการประจ า ระหว างต าบลใด ๆ ม ก าหนดต งแต 3 เด อนข นไป ให ถ อว าเป นเร อเด นประจ าทาง เร อกลไฟหร อเร อยนต ท ได ร บอน ญาตให เด นร บจ างบรรท กคนโดยสารหร อส นค า หร อ จ งเร อตามความประสงค ในวรรคก อนน แล ว ต อมาถ าจะขอแก ทะเบ ยนเปล ยนความประสงค ท ได ร บอน ญาตไว แต เด มน นก ได มาตรา 143* การออกใบอน ญาต หร อการออกใบอน ญาตใหม แทนฉบ บเด มท หมดอาย ส าหร บเร อท บ ญญ ต ไว ในหมวดท 3 หมวดท 4 และหมวดท 5 ในภาคท 2 ให เร ยกเก บค าธรรมเน ยมตามท ก าหนดในกฎกระทรวง แต ไม เก นฉบ บละสองพ นบาท ให ร ฐมนตร ว าการกระทรวงคมนาคมม อ านาจก าหนดเร อท ได ร บการ ยกเว นค าธรรมเน ยมในวรรคหน งไว ในกฎกระทรวง *[มาตรา 143 แก ไขโดยพระราชบ ญญ ต ฯ (ฉบ บท 10) พ.ศ.2510]

6 หน า : 6/9 7.2 กฎกระทรวงก าหนดหล กเกณฑ ว ธ การ และเง อนไขในการขอและการออกใบอน ญาต ใช เร อ และการประก นภ ยเร อส าหร บโดยสาร พ ทธศ กราช 2552 (ข อ 6) ข อ 6 ส ญญาประก นภ ยและกรมธรรม ประก นภ ยท น ามาย นขอร บใบอน ญาตใช เร อส าหร บ โดยสารต องระบ ให เจ าของเร อหร อผ ประกอบการเด นเร อส าหร บโดยสารเป นผ เอาประก นภ ย โดยก าหนดให ผ โดยสารท ได ร บความเส ยหายเน องจากการใช บร การเร อส าหร บโดยสารของตนหร อทายาทของผ โดยสารน น เป นผ ร บประโยชน กรมธรรม ประก นภ ยตามวรรคหน งอย างน อยต องม ข อก าหนดด งต อไปน (1) การค มครองผ โดยสารในกรณ เก ดอ บ ต เหต อ นเน องมาจากการใช เร อส าหร บโดยสาร (2) ความเส ยหายท ได ร บความค มครอง ได แก ความเส ยหายท ผ โดยสารได ร บอ นเน องมาจาก อ บ ต เหต จากการใช เร อส าหร บโดยสารจนถ งแก ความตาย ท พพลภาพถาวรส นเช ง ส ญเส ยอว ยวะ หร อ บาดเจ บ (3) จ านวนเง นเอาประก นภ ยตามกรมธรรม ประก นภ ยต องม อ ตราด งน (ก) ส ญเส ยช ว ตหร อ ท พพลภาพถาวรส นเช ง คนละไม น อยกว า 100,000 บาท (ข) ส ญเส ยม อหร อเท าหร อตาหร อ ส ญเส ยสมรรถภาพในการใช ม อ หร อเท าหร อสายตารวมสองข าง คนละไม น อยกว า 100,000 บาท (ค) ส ญเส ยม อหร อเท าหร อตาหร อ ส ญเส ยสมรรถภาพในการใช ม อ หร อเท าหร อสายตาข างเด ยว คนละไม น อยกว า 60,000 บาท (ง) ค าร กษาพยาบาลต ออ บ ต เหต แต ละคร ง คนละไม เก น 15,000 บาท 7.3 กฎกระทรวงก าหนดค าธรรมเน ยมใบอน ญาตใช เร อ และยกเว นค าธรรมเน ยม ใบอน ญาตใช เร อ พ.ศ.2550 ข อ 2 ให ก าหนดค าธรรมเน ยมใบอน ญาตใช เร อส าหร บเร อตามอ ตรา ด งต อไปน (1) เร อกลไฟและเร อยนต ขนาดไม เก น 5 ต นกรอส ฉบ บละ 20 บาท ขนาดเก น 5 ต นกรอส แต ไม เก น 6 ต นกรอส ฉบ บละ 60 บาท ขนาดเก น 6 ต นกรอส แต ไม เก น 10 ต นกรอส ฉบ บละ 100 บาท ขนาดเก น 10 ต นกรอส แต ไม เก น 20 ต นกรอส ฉบ บละ 150 บาท ขนาดเก น 20 ต นกรอส แต ไม เก น 30 ต นกรอส ฉบ บละ 200 บาท ขนาดเก น 30 ต นกรอส แต ไม เก น 40 ต นกรอส ฉบ บละ 300 บาท

7 หน า : 7/9 ขนาดเก น 40 ต นกรอส แต ไม เก น 60 ต นกรอส ฉบ บละ 400 บาท ขนาดเก น 60 ต นกรอส แต ไม เก น 80 ต นกรอส ฉบ บละ 500 บาท ขนาดเก น 80 ต นกรอส แต ไม เก น 100 ต นกรอส ฉบ บละ 600 บาท ขนาดเก น 100 ต นกรอส แต ไม เก น 200 ต นกรอส ฉบ บละ 700 บาท ขนาดเก น 200 ต นกรอส แต ไม เก น 400 ต นกรอส ฉบ บละ 800 บาท ขนาดเก น 400 ต นกรอส แต ไม เก น 600 ต นกรอส ฉบ บละ 900 บาท ขนาดเก น 600 ต นกรอส แต ไม เก น 800 ต นกรอส ฉบ บละ 1,000 บาท ขนาดเก น 800 ต นกรอส แต ไม เก น 1,000 ต นกรอส ฉบ บละ 1,100 บาท ขนาดเก น 1,000 ต นกรอส แต ไม เก น 2,000 ต นกรอส ฉบ บละ 1,200 บาท ขนาดเก น 2,000 ต นกรอส แต ไม เก น 3,000 ต นกรอส ฉบ บละ 1,300 บาท ขนาดเก น 3,000 ต นกรอส แต ไม เก น 4,000 ต นกรอส ฉบ บละ 1,400 บาท ขนาดเก น 4,000 ต นกรอส แต ไม เก น 5,000 ต นกรอส ฉบ บละ 1,500 บาท ขนาดเก น 5,000 ต นกรอส แต ไม เก น 6,000 ต นกรอส ฉบ บละ 1,600 บาท ขนาดเก น 6,000 ต นกรอส แต ไม เก น 7,000 ต นกรอส ฉบ บละ 1,700 บาท ขนาดเก น 7,000 ต นกรอส แต ไม เก น 8,000 ต นกรอส ฉบ บละ 1,800 บาท ขนาดเก น 8,000 ต นกรอส แต ไม เก น 9,000 ต นกรอส ฉบ บละ 1,900 บาท ขนาดเก น 9,000 ต นกรอสข นไป ฉบ บละ 2,000 บาท (2) เร อชน ดอ น ๆ นอกจากเร อกลไฟและเร อยนต ขนาดต งแต 1.5 ต นกรอส แต ไม เก น 3 ต นกรอส ฉบ บละ 20 บาท ขนาดเก น 3 ต นกรอส แต ไม เก น 6 ต นกรอส ฉบ บละ 30 บาท ขนาดเก น 6 ต นกรอส แต ไม เก น 10 ต นกรอส ฉบ บละ 40 บาท ขนาดเก น 10 ต นกรอส แต ไม เก น 20 ต นกรอส ฉบ บละ 60 บาท ขนาดเก น 20 ต นกรอส แต ไม เก น 30 ต นกรอส ฉบ บละ 80 บาท ขนาดเก น 30 ต นกรอส แต ไม เก น 40 ต นกรอส ฉบ บละ 100 บาท ขนาดเก น 40 ต นกรอส แต ไม เก น 60 ต นกรอส ฉบ บละ 150 บาท ขนาดเก น 60 ต นกรอส แต ไม เก น 80 ต นกรอส ฉบ บละ 200 บาท ขนาดเก น 80 ต นกรอส แต ไม เก น 100 ต นกรอส ฉบ บละ 300 บาท ขนาดเก น 100 ต นกรอส แต ไม เก น 200 ต นกรอส ฉบ บละ 350 บาท ขนาดเก น 200 ต นกรอส แต ไม เก น 400 ต นกรอส ฉบ บละ 400 บาท ขนาดเก น 400 ต นกรอส แต ไม เก น 600 ต นกรอส ฉบ บละ 450 บาท ขนาดเก น 600 ต นกรอส แต ไม เก น 800 ต นกรอส ฉบ บละ 500 บาท ขนาดเก น 800 ต นกรอส แต ไม เก น 1,000 ต นกรอส ฉบ บละ 550 บาท

8 หน า : 8/9 ขนาดเก น 1,000 ต นกรอส แต ไม เก น 2,000 ต นกรอส ฉบ บละ 600 บาท ขนาดเก น 2,000 ต นกรอส แต ไม เก น 3,000 ต นกรอส ฉบ บละ 650 บาท ขนาดเก น 3,000 ต นกรอส แต ไม เก น 4,000 ต นกรอส ฉบ บละ 700 บาท ขนาดเก น 4,000 ต นกรอส แต ไม เก น 5,000 ต นกรอส ฉบ บละ 750 บาท ขนาดเก น 5,000 ต นกรอส ข นไป ฉบ บละ 800 บาท ข อ 3 ให ยกเว นค าธรรมเน ยมใบอน ญาตใช เร อเป นระยะเวลาห าป น บแต ว นท เจ าของเร อจด ทะเบ ยนเร อเป นเร อไทย แจ งการเปล ยนแปลงชน ดเคร องยนต เร อ หร อปร บปร งเคร องยนต เร อ แล วแต กรณ ให ใช ก าซธรรมชาต อ ด (Compressed Natural Gas (CNG)) เป นเช อเพล ง เม อครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคหน งแล ว ให เร ยกเก บค าธรรมเน ยมใบอน ญาตใช เร อใน อ ตราก งหน งของอ ตราค าธรรมเน ยมใบอน ญาตใช เร อตาม (1) ของข อ ระเบ ยบกรมเจ าท า ว าด วยหล กเกณฑ และว ธ ปฏ บ ต เก ยวก บทะเบ ยนเร อไทยและ ใบอน ญาตใช เร อ พ.ศ (หมวด 3 ข อ 26-29) ข อ ๒6 การขอต ออาย ใบอน ญาตใช เร อให ย นค าร องด วยแบบ ก.๕ เป นรายล าต อนาย ทะเบ ยนเร อพร อมด วยเอกสารหล กฐานด งต อไปน (๑) ใบอน ญาตใช เร อ (๒) ใบส าค ญร บรองการตรวจเร อ (๓) ส าเนาส ญญาประก นภ ยและกรมธรรม ประก นภ ยผ โดยสาร ในกรณ ม ผ โดยสาร ข อ ๒7 การขอต ออาย ใบอน ญาตใช เร อในกรณ ส ญหายหร อช าร ดให ย นค าร องด วยแบบ บ.๘๑ เป นรายล าต อนายทะเบ ยนเร อพร อมด วยเอกสารหล กฐานด งต อไปน (๑) กรณ ส ญหาย (ก) ใบแจ งความเอกสารหายจากสถาน ต ารวจ (ข) เอกสารผ ถ อกรรมส ทธ เร อหร อผ แทนท ชอบด วยกฎหมาย ตามข อ 8(๕)- 8(๘) (๒) กรณ ช าร ด (ก) ใบอน ญาตใช เร อ (ข) ส าเนาบ ตรประจ าต วบ คคลผ ย นค าร อง เสร จแล วให ส งเร องไปขอตรวจสอบสารบบทะเบ ยนย งเจ าหน าท ผ ร กษาสม ดทะเบ ยน ของส าน กงานเจ าท าภ ม ภาคสาขาหร อส าน กมาตรฐานทะเบ ยนเร อ เม อได ผลตรวจสอบแล ว ให น าแบบ บ.๘๑ ท งสองกรณ ไปขอออกใบส าค ญร บรองการตรวจเร อ

9 หน า : 9/9 เม อได ใบส าค ญร บรองการตรวจเร อแล ว ให น าเอกสารหล กฐานท งหมดมาย นต อนาย ทะเบ ยนเร อ ท งน ในกรณ ม ผ โดยสาร ให น าส าเนาส ญญาประก นภ ยและกรมธรรม ประก นภ ยผ โดยสารมาย น ด วย ข อ ๒8 เม อได เร ยกเก บเง นค าธรรมเน ยมการต ออาย และการตรวจสอบสารบบ ทะเบ ยน (ถ าม ) ตามท ก าหนดในกฎกระทรวงแล วหมายเหต การเร ยกเก บเง นน นไว ในค าร อง ก.๕ หร อ บ.๘๑ โดยบ นท กจ านวนเง น เล มท เลขท ของใบเสร จร บเง น แล วให ผ ม หน าท ร บเง นลงนามและว นเด อนป ก าก บไว ให นายทะเบ ยนเร อหมายเหต รายโดยบ นท กข อม ลการต อ อาย ลงในฐานข อม ลระบบทะเบ ยนเร อ เสร จแล วพ มพ ใบอน ญาตใช เร อผ านทางเคร องพ มพ ท ช อง เอกสารแนบท าย เว นแต ช องเอกสารแนบท ายหมดหร อใบอน ญาตใช เร อส ญหายหร อช าร ด ให ออกใบอน ญาต ใช เร อฉบ บใหม โดยพ มพ ข อม ลของเร อลงใบอน ญาตใช เร อฉบ บใหม ผ านทางเคร องพ มพ แล วให นายทะเบ ยน เร อลงนาม พร อมประท บตราก าก บไว ข อ ๒9 เม อด าเน นการแล วเสร จ ให นายทะเบ ยนเร อรวบรวมเอกสารหล กฐานเก ยวก บ พร อมเก บใบส าค ญร บรองการตรวจเร อฉบ บเจ าของเร อเด ม (ถ าม ) ไว ก บเร องขอ ต ออาย เพ อส งให ส าน กมาตรฐานทะเบ ยนเร อตรวจสอบ แล วให นายทะเบ ยนเร อปฏ บ ต ตามข อ ๑5(๑) โดย อน โลม 8. แบบฟอร มท เก ยวข อง - แบบ ก.5 ค าร องท วไป - แบบ บ.81 ค าร องขอตรวจสอบทะเบ ยนใบอน ญาตใช เร อ 9. บทก าหนดโทษ - พระราชบ ญญ ต การเด นเร อในน านน าไทย (ฉบ บท 6) พ.ศ.2481 (มาตรา 9) มาตรา 9 ผ ใดใช เร อท ม ได ร บใบอน ญาตใช เร อ หร อใช เร อท ใบอน ญาตใช เร อส นอาย แล ว หร อใช เร อผ ดไปจากเขตหร อต าบลการเด นเร อท ก าหนดไว ในใบอน ญาตใช เร อ ต องระวางโทษปร บไม เก นหน ง หม นบาท และเจ าท าจะส งย ดใบอน ญาตใช เร อม ก าหนดไม เก นหกเด อนด วยก ได เจ าของเร อหร อเจ าของก จการเด นเร อท ถ กย ดใบอน ญาตใช เร อตามวรรคหน งม ส ทธ อ ทธรณ ต อร ฐมนตร ว าการกระทรวงคมนาคมภายในหน งเด อนน บแต ว นท ได ทราบค าส งค าช ขาดของร ฐมนตร เป นท ส ด แต ในระหว างท ร บมนตร ย งม ได ช ขาด ค าส งน นม ผลบ งค บได เร อใดถ กย ดใบอน ญาตใช เร อแล วย งข นเด นเร อกระท าการ นายเร อหร อผ ท ควบค มเร อ เจ าของเร อหร อเจ าของก จการเด นเร อ ต องระวางโทษปร บไม เก นห าหม นบาท..

พระราชบ ญญ ต จ ดหางานและค มครองคนหางาน พ.ศ. 2528

พระราชบ ญญ ต จ ดหางานและค มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 พระราชบ ญญ ต จ ดหางานและค มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร. ให ไว ณ ว นท 17 ส งหาคม พ.ศ. 2528 เป นป ท 40ในร ชกาลป จจ บ น พระบาทสมเด จพระปรม นทรมหาภ ม พลอด ลยเดช ม พระบรมราชโองการโปรดเกล าฯให ประกาศว

More information

พระราชบ ญญ ต จ ดหางานและค มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร. ให ไว ณ ว นท ๑๗ ส งหาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ เป นป ท ๔๐ ในร ชกาลป จจ บ น

พระราชบ ญญ ต จ ดหางานและค มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร. ให ไว ณ ว นท ๑๗ ส งหาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ เป นป ท ๔๐ ในร ชกาลป จจ บ น พระราชบ ญญ ต จ ดหางานและค มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร. ให ไว ณ ว นท ๑๗ ส งหาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ เป นป ท ๔๐ ในร ชกาลป จจ บ น ประกาศว า พระบาทสมเด จพระปรม นทรมหาภ ม พลอด ลยเดช ม พระบรมราชโองการโปรดเกล

More information

การจ ดเก บภาษ ป าย -------------------------------------- การจ ดเก บภาษ ป าย เป นงานในหน าท ของหน วยการบร หารราชการส วนท องถ น ตามท ก าหนด ไว ในพระราชบ ญญ ต ภาษ ป าย พ.ศ. 2510 และพระราชบ ญญ ต ภาษ ป าย

More information

๑. เอกสารแนบท ายเอกสาร สอบราคา

๑. เอกสารแนบท ายเอกสาร สอบราคา เอกสาร สอบราคาซ อ เลขท ๑/๒๕๕๘ สอบราคาซ อกระดาษถ ายเอกสาร ขนาด เอ ๔ น าหน ก ๗๐ แกรม จ านวน ๔,๐๐๐ ร ม ตามประกาศ โรงเร ยนกาญจนาน เคราะห จ งหว ดกาญจนบ ร ลงว นท ๑๓ พฤศจ กายน ๒๕๕๗... โรงเร ยนกาญจนาน เคราะห จ

More information

แนวทางการปฏ บ ต ตามระเบ ยบกระทรวงว ฒนธรรม ว าด วยกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด พ.ศ. ๒๕๕๖ ประว ต ความเป นมา กองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด เป นส

แนวทางการปฏ บ ต ตามระเบ ยบกระทรวงว ฒนธรรม ว าด วยกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด พ.ศ. ๒๕๕๖ ประว ต ความเป นมา กองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด เป นส แนวทางการปฏ บ ต ตามระเบ ยบกระทรวงว ฒนธรรม ว าด วยกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด พ.ศ. ๒๕๕๖ ประว ต ความเป นมา กองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด เป นส วนหน งของกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรม กรมส งเสร มว ฒนธรรม

More information

การค มครองผ บร โภคด านโฆษณา

การค มครองผ บร โภคด านโฆษณา การค มครองผ บร โภคด านโฆษณา การค มครองผ บร โภคด านโฆษณา เป นมาตรการหน งของ การค มครองผ บร โภค ตาม พระราชบ ญญ ต ค มครองผ บร โภค พ.ศ. 2522 ซ งแก ไขเพ มเต มโดยพระราชบ ญญ ต ค มครองผ บร โภค (ฉบ บท 2) พ.ศ. 2541

More information

ร างขอบเขตของงาน (TERMS OF REFERENCE : TOR) จ างก อสร างอาคารและอ นๆ ในโครงการพ ฒนาสถาบ นพ ฒนาเทคน คพล งงาน ด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส

ร างขอบเขตของงาน (TERMS OF REFERENCE : TOR) จ างก อสร างอาคารและอ นๆ ในโครงการพ ฒนาสถาบ นพ ฒนาเทคน คพล งงาน ด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส ร างขอบเขตของงาน (TERMS OF REFERENCE : TOR) จ างก อสร างอาคารและอ นๆ ในโครงการพ ฒนาสถาบ นพ ฒนาเทคน คพล งงาน ด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส 1. ความเป นมา ด วยสถาบ นพ ฒนาเทคน คพล งงาน กรมธ รก จพล งงานได ร บจ

More information

เอกสารสอบราคาซ อ เลขท

เอกสารสอบราคาซ อ เลขท -1- เอกสารสอบราคาซ อ เลขท 002/2556 โปรแกรมส าเร จร ป 1 รายการ ได แก Microsoft Office Standard 2013 GOL จ านวน 60 ช ด ตามประกาศส าน กงานคณะกรรมการนโยบายว ทยาศาสตร เทคโนโลย และนว ตกรรมแห งชาต ลงว นท 12 ก

More information

ค ม อการดาเน นงาน โครงการบร การว ชาการแก ส งคม กองบร หารงานว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยพะเยา

ค ม อการดาเน นงาน โครงการบร การว ชาการแก ส งคม กองบร หารงานว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยพะเยา ค ม อการดาเน นงาน โครงการบร การว ชาการแก ส งคม กองบร หารงานว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ค ม อการด าเน นงานโครงการบร การว ชาการแก ส งคมฉบ บน จ ดท าข นเพ อให ผ ท เก ยวข องก บการ ขอร

More information

ก ต มา อะส ร นทร (นางก ต มา อะส ร นทร ) บ คลากร 7 ว

ก ต มา อะส ร นทร (นางก ต มา อะส ร นทร ) บ คลากร 7 ว บ นท กข อความ ส วนราชการ สาน กปล ดเทศบาล ฝ ายบร หารงานท วไป งานการเจ าหน าท โทร/โทรสาร ๐๔๓-๔๙๖๑๒๔ ท ว นท กรกฎาคม ๒๕๕5 เร อง ขออน ม ต ดาเน นการโครงการฝ กอบรมหล กส ตร การเพ มประส ทธ ภาพและท ศนศ กษา ด งานบ

More information

ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการจ ดสว สด การภายในส วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ -----------------

ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการจ ดสว สด การภายในส วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ----------------- ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการจ ดสว สด การภายในส วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ----------------- โดยท เป นการสมควรปร บปร งระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการจ ดสว สด การภายใน ส วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๐ ให เหมาะสมย

More information

พ.ศ. ๒๕๔๕" -------------------

พ.ศ. ๒๕๔๕ ------------------- ระเบ ยบกรมการจ ดหางาน ว าด วยหล กทร พย และเง อนไขในการพ จารณาอน ญาต การท างานของคนต างด าว พ.ศ. ๒๕๔๕ ------------------- เพ อให การพ จารณาอน ญาตท างานของคนต างด าว ตามมาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๕ และมาตรา

More information

ค ม อการบร หารงาน พน กงานราชการ

ค ม อการบร หารงาน พน กงานราชการ ค ม อการบร หารงาน พน กงานราชการ ๒๕๕๕ ค าน า ระบบพน กงานราชการ (Government Employee System) เป นการจ างงานระบบ ส ญญาจ างในหน วยงานภาคร ฐ ท ม งเน นให ภาคร ฐม ร ปแบบการจ างงานท หลากหลาย ม หล กเกณฑ และว ธ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งานด านงานสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งานด านงานสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งานด านงานสารบรรณ โดย สำน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วภ ม พลอด ลยเดช เม อจะทำางาน อย าหย บยกเอาความขาดแคลนเป นข ออ าง จงทำาท ามกลางความขาดแคลนให

More information

ค ม อการจ ดทา Webpage งานพ สด

ค ม อการจ ดทา Webpage งานพ สด ค ม อการจ ดทา Webpage งานพ สด http://www.ubu.ac.th/web/libsupplies นางสาวพ มใจ คาฝอย ผ ปฏ บ ต งานบร หาร สาน กงานเลขาน การ สาน กว ทยบร การ มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน ส งหาคม 2557 คานา ค ม อการจ ดทาเว บเพจงานพ

More information

พระราชบ ญญ ต โรงเร ยนเอกชน (ฉบ บท ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

พระราชบ ญญ ต โรงเร ยนเอกชน (ฉบ บท ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ หน า ๑ พระราชบ ญญ ต โรงเร ยนเอกชน (ฉบ บท ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร. ให ไว ณ ว นท ๒ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เป นป ท ๖๖ ในร ชกาลป จจ บ น พระบาทสมเด จพระปรม นทรมหาภ ม พลอด ลยเดช ม พระบรมราชโองการโปรดเกล

More information

สำน กมาตรฐานการออกหน งส อสำค ญ ประจำป พ.ศ. ๒๕๔๙

สำน กมาตรฐานการออกหน งส อสำค ญ ประจำป พ.ศ. ๒๕๔๙ บ ญช รายช อหน งส อเว ยน ระเบ ยบ และคำส งต างๆ สำน กมาตรฐานการออกหน งส อสำค ญ ประจำป พ.ศ. ๒๕๔๙ ๑. เลขท หน งส อเว ยน ลำด บท ระเบ ยบ คำส ง ช อเร อง หน า ๒. ลงว น เด อน ป ๑. ด วนท ส ด ท มท ๐๕๑๖.๒/ ๐๓๘๖๘ อ

More information

ค ม อสว สด การร กษาพยาบาลข าราชการ

ค ม อสว สด การร กษาพยาบาลข าราชการ ค ม อสว สด การร กษาพยาบาลข าราชการ กรมบ ญช กลาง สารบ ญ บทท 1 บทนา 1 1.1 ความสาค ญและความเป นมา 1 1.2 ว ตถ ประสงค 2 1.3 ขอบเขต 2 บทท 2 สาระสาค ญของกฎหมายและระเบ ยบท เก ยวข อง 3 2.1 พระราชบ ญญ ต การกาหนดหล

More information

ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการพ สด พ.ศ. 2535 การควบค ม และการจ าหน ายพ สด

ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการพ สด พ.ศ. 2535 การควบค ม และการจ าหน ายพ สด ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการพ สด พ.ศ. 2535 การควบค ม และการจ าหน ายพ สด ส าน กมาตรฐานการจ ดซ อจ ดจ างภาคร ฐ กรมบ ญช กลาง กระทรวงการคล ง ก าก บด แลและบร หารการใช จ ายเง นของแผ นด นให เก ดประโยชน

More information

รายงานการประช ม คณะกรรมการบร หาร กพส. คร งท 2 ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ว นอ งคารท 31 พฤษภาคม 2554 เวลา 09.00 น. ณ ห องประช มช น 1 ส าน กพ

รายงานการประช ม คณะกรรมการบร หาร กพส. คร งท 2 ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ว นอ งคารท 31 พฤษภาคม 2554 เวลา 09.00 น. ณ ห องประช มช น 1 ส าน กพ รายงานการประช ม คณะกรรมการบร หาร กพส. คร งท 2 ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ว นอ งคารท 31 พฤษภาคม 2554 เวลา 09.00 น. ณ ห องประช มช น 1 ส าน กพ ฒนาระบบการบร หารการจ ดการสหกรณ กรมส งเสร มสหกรณ ****************************

More information

ประกาศสาน กงานค มประพฤต จ งหว ดยโสธร เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อเล อกสรรเป นพน กงานราชการท วไป

ประกาศสาน กงานค มประพฤต จ งหว ดยโสธร เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อเล อกสรรเป นพน กงานราชการท วไป ประกาศสาน กงานค มประพฤต จ งหว ดยโสธร เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อเล อกสรรเป นพน กงานราชการท วไป ด วยส าน กงานค มประพฤต จ งหว ดยโสธรประสงค จะร บสม ครบ คคลเพ อจ ดจ างเป น พน กงานราชการประเภท พน กงานราชการท วไป

More information

ประกาศ สหกรณ ออมทร พย คร เช ยงราย จาก ด เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อก เพ อบรรจ และแต งต งบ คคลเป นเจ าหน าท สหกรณ ฯ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ประกาศ สหกรณ ออมทร พย คร เช ยงราย จาก ด เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อก เพ อบรรจ และแต งต งบ คคลเป นเจ าหน าท สหกรณ ฯ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ประกาศ สหกรณ ออมทร พย คร เช ยงราย จาก ด เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อก เพ อบรรจ และแต งต งบ คคลเป นเจ าหน าท สหกรณ ฯ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ด วยสหกรณ ออมทร พย คร เช ยงราย จาก ด จะดาเน นการสอบค ดเล อก เพ อบรรจ

More information

รายงานการจ ดวางระบบการควบค มภายใน ตามระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง นแผ นด น พ.ศ. 2544 (ข อ 6) งวดประจาป งบประมาณ 2553

รายงานการจ ดวางระบบการควบค มภายใน ตามระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง นแผ นด น พ.ศ. 2544 (ข อ 6) งวดประจาป งบประมาณ 2553 รายงานการจ ดวางระบบการควบค มภายใน ตามระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง นแผ นด น พ.ศ. 2544 (ข อ 6) งวดประจาป งบประมาณ 2553 องค การบร หารส วนตาบลบ านยา อาเภอหนองหาน จ งหว ดอ ดรธาน สารบ ญ เร อง หน า 1. ระด บหน วยงานย

More information

ร างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) จ างเหมาก อสร าง อาคารสน บสน นบร การ เป นอาคาร คสล. ๕ ช น พ นท ใช สอยประมาณ ๔,๗๑๔ ตารางเมตร พร อมคร ภ ณฑ

ร างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) จ างเหมาก อสร าง อาคารสน บสน นบร การ เป นอาคาร คสล. ๕ ช น พ นท ใช สอยประมาณ ๔,๗๑๔ ตารางเมตร พร อมคร ภ ณฑ ร างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) จ างเหมาก อสร าง อาคารสน บสน นบร การ เป นอาคาร คสล. ๕ ช น พ นท ใช สอยประมาณ ๔,๗๑๔ ตารางเมตร พร อมคร ภ ณฑ โรงพยาบาลช มแพ จ งหว ดขอนแก น ๑ หล ง ด วยว ธ การทางอ

More information

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) การจ ดจ างเหมาบร ษ ทท วร จ ดบร การเพ อแลกเปล ยนประสบการณ ทางานด านส ทธ มน ษยชนระหว างประเทศ ตามโครงการฝ

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) การจ ดจ างเหมาบร ษ ทท วร จ ดบร การเพ อแลกเปล ยนประสบการณ ทางานด านส ทธ มน ษยชนระหว างประเทศ ตามโครงการฝ ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) การจ ดจ างเหมาบร ษ ทท วร จ ดบร การเพ อแลกเปล ยนประสบการณ ทางานด านส ทธ มน ษยชนระหว างประเทศ ตามโครงการฝ กอบรมหล กส ตรส ทธ มน ษยชนสาหร บเจ าหน าท ร ฐ ณ เคร อร ฐออสเตรเล

More information

ภาษ ม ลค าเพ ม Value Added Tax

ภาษ ม ลค าเพ ม Value Added Tax ภาษ ม ลค าเพ ม Value Added Tax 1 ภาษ ม ลค าเพ มเป นภาษ ท เร ยกเก บจากการบร โภค ของ ประชาชน แตกต างจากภาษ เง นได 2 ภาษ ม ลค าเพ ม เส ยเป นรายเด อน โดยคานวณจาก ภาษ ขาย - ภาษ ซ อ ภาษ ขาย หมายถ ง ภาษ ม ลค

More information

ค าน า กรมพ ฒนาธ รก จการค า ส าน กบร หารการประกอบธ รก จของคนต างด าว กรกฎาคม 2555

ค าน า กรมพ ฒนาธ รก จการค า ส าน กบร หารการประกอบธ รก จของคนต างด าว กรกฎาคม 2555 ค าน า ด วยคณะกรรมการการประกอบธ รก จของคนต างด าวได เห นชอบตามข อเสนอ ของคณะอน กรรมการพ จารณาทบทวนค าร บรองเก ยวก บการถ ายทอดเทคโนโลย และแนวทาง ในการต ดตามการด าเน นงานถ ายทอดเทคโนโลย ให ปร บปร งแบบค าร

More information

กรมป าไม ก นยายน 2551 ค ม อแนวทางการปฏ บ ต ในการตรวจสอบและรายงาน การขออน ญาตเข าทำประโยชน ในเขตพ นท ป าไม

กรมป าไม ก นยายน 2551 ค ม อแนวทางการปฏ บ ต ในการตรวจสอบและรายงาน การขออน ญาตเข าทำประโยชน ในเขตพ นท ป าไม คำนำ การใช ประโยชน ท ด นในเขตพ นท ป าไม เป นภารก จหล กท ม สำค ญในการควบค มด แล และ อย ในความร บผ ดชอบของกรมป าไม เน องจากทร พยากรป าไม น บว าม ความสำค ญท งในด าน เศรษฐก จและส งคมการใช ประโยชน ท ด นโดยม

More information

ใบสม ครเข าร บการศ กษา การบร หารเศรษฐก จสาธารณะสาหร บ น กบร หารระด บส ง ร นท 14 หล กส ตรประกาศน ยบ ตรช นส ง ข นตรงต อเลขาธ การ สถาบ นพระปกเกล า

ใบสม ครเข าร บการศ กษา การบร หารเศรษฐก จสาธารณะสาหร บ น กบร หารระด บส ง ร นท 14 หล กส ตรประกาศน ยบ ตรช นส ง ข นตรงต อเลขาธ การ สถาบ นพระปกเกล า ใบสม ครเข าร บการศ กษา หล กส ตรประกาศน ยบ ตรช นส ง การบร หารเศรษฐก จสาธารณะสาหร บ น กบร หารระด บส ง ร นท 14 ป การศ กษา พ.ศ. 2558-2559 ข นตรงต อเลขาธ การ สถาบ นพระปกเกล า รายละเอ ยดการสม ครเข าร บการศ กษา

More information

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 สปค. 53/08-20 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ส าน กเลขาธ การได ม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร ส าน กเลขาธ การ (พ.ศ. 2553-2556) โดยได ก าหนดว ส ยท

More information