แนวทางการปฏ บ ต งาน เก ยวก บการร บสม คร Undo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "แนวทางการปฏ บ ต งาน เก ยวก บการร บสม คร Undo"

Transcription

1 แนวทางการปฏ บ ต งาน เก ยวก บการร บสม คร Undo ส าหร บเจ าหน าท ส วนราชการ กรมบ ญช กลาง (สรจ.) สนง.คล งจ งหว ด กรมบ ญช กลาง กระทรวงการคล ง

2

3 Background

4 การกล บไปใช ส ทธ ในบ าเหน จบ านาญตาม พรบ.บ าเหน จบ านาญ ข าราชการ พ.ศ. 2494

5 พระราชบ ญญ ต การกล บไปใช ส ทธ ในบ าเหน จบ านาญตาม พระราชบ ญญ ต บ าเหน จบ านาญ ข าราชการ พ.ศ พ.ศ.. กฎหมาย Undo

6 คาดว า กฎหมาย Undo จะม ผลใช บ งค บประมาณ ธ นวาคม 2557 (พ น 30 ว น น บจากว นท ประกาศใช กฎหมาย)

7 สาระส าค ญของ กฎหมาย Undo

8 ให ส ทธ Undo ก บ ข าราชการ ผ ร บบ านาญ ผ ร บเบ ยหว ด ท เป นหร อเคยเป นสมาช ก กบข.โดยสม ครใจ (มาตรา 36 พรบ.กบข.)

9 Note การใช ส ทธ Undo 1 คน ม ได เพ ยง 1 สถานะ เท าน น ข าราชการ Undo ผ ร บบ านาญ Undo ผ ร บเบ ยหว ด Undo

10 Note การใช ส ทธ Undo เม อได ย นใช ส ทธ Undo แล ว จะขอยกเล กไม ได!

11 ข าราชการ ท เป นสมาช กกองท น ตามมาตรา 36 พรบ. กบข. ข าราชการ หมายถ ง 1 ข าชการพลเร อน 2 ข าราชการฝ ายต ลาการ 3 ข าราชการฝ ายอ ยการ 4 ข าราชการพลเร อนในมหาว ทยาล ย 5 ข าราชการคร 6 ข าราชการร ฐสภาสาม ญ 7 ข าราชการต ารวจ 8 ข าราชการทหาร 9 ข าราชการศาลร ฐธรรมน ญ 10 ข าราชการท ม กฎหมายบ ญญ ต ให เป นข าราชการตาม พรบ. กบข.

12 ข าราชการ 1 ให ใช ส ทธ เล อก ถ ดจากว นท กฎหมายม ผลใช บ งค บ ถ งว นท30 ม ถ นายน 2558 (ประมาณ 7 เด อน) กบข. 2 ได ร บเง นสะสม และดอกผล ค นจาก ต งแต ว นท หมดสมาช กภาพ กบข. (ต งแต 1 ต ลาคม 2558 เป นต นไป) 3 ไม ม ส ทธ ได ร บเง นประเด ม เง นชดเชย เง นสบทบ และดอกผลของเง นด งกล าว โดยร ฐจะให กบข. น าเง นน ไปใส ในบ ญช เง นส ารอง เพ อใช ในการ บร หารจ ดการภาระบ านาญต อไป

13 4 สมาช กภาพส นส ดลงน บต งแต ว นถ ดจาก ว นท30 ก นยายน 2558 ค อว นท1 ต ลาคม 2558 เว นแต จะขอลาออก หร อถ กส งให ออก ถ ดจาก 30 ม ถ นายน ถ ง 30 ก นยายน 2558 สมาช กภาพ ส นส ดลงต งแต ว นถ ดจากว นขอลาออก หร อถ กส ง ให ออก แล วแต กรณ 5 ข าราชการท ม เวลาราชการเหล ออย ไม ถ งว นท 30 ม ถ นายน 2558 เน องจากจะออกจากราชการ ไม ว ากรณ ใด (ขอลาออก หร อถ กส งให ออก)ให ใช ส ทธ เล อกได ไม เก นว นท ท จะออกจากราชการน น แล วแต กรณ (ว นท ขอลาออก หร อว นท ถ กส งให ออก) โดยสมาช กภาพส นส ดลงน บต งแต ว นถ ดจากว นออก จากราชการ แล วแต กรณ

14 6 เม อออกจากราชการไม ว ากรณ ใด และม ส ทธ ร บ บ านาญ จะได ร บบ านาญตาม พรบ. บ าเหน จบ านาญ 2494 จนถ งว นท เส ยช ว ต 7 หากแสดงความประสงค ไว แล ว และถ งแก ความตาย ก อนว นท 1 ต ลาคม 2558 หร อภายในว นท ท จะออกจากราชการไม ว ากรณ ใด (ว นท ขอลาออก หร อว นท ถ กส งให ออก) แล วแต กรณ ให ถ อว าการแสดงความประสงค น นเป นอ นส นผล

15 ว นท กฎหมาย ว นท ขอออก หร อถ กส ง ใช บ งค บ ให ออกจากราชการ 30 ก นยายน ม ย. 58 เล อก Undo เล อก Undo ว นท เล อก Undo แจ ง กบข.โอนเง นในบ ญช เง นรายบ คคลเข าบ ญช เง นส ารอง และจ ายเง นสะสม+ดอกผลให ผ ม ส ทธ ได ร บบ านาญส ตร เด มต งแต ว นท ออกจากราชการ ว นท เล อก Undo ว นท ขอ ออก หร อ ถ กส งให ออกจาก ราชการ งดห กเง นสะสม และงด เบ กเง นชดเชย+สบทบ ออกจากราชการ ได ร บบ านาญ ส ตรเด ม ส นผล ส นผล กฎหมาย บ าเหน จ บ านาญ ว นท เส ยช ว ต ว นท เส ยช ว ต ว นท เส ยช ว ต สมาช กภาพ กบข. ย งม อย สมาช ก ภาพ กบข. ย งม อย สมาช กภาพ กบข. ส นส ดลง สมาช ก ภาพ กบข. ย งม อย สมาช กภาพ กบข. ส นส ดลง

16 ข าราชการท ไม อย ก อนหร อในว นท กฎหมายน ใช บ งค บ และกล บเข าร บราชการ ภายหล งว นท30 ม ถ นายน ถ กส งให ออกจากราชการเพ อไปร บราชการตามกฎหมายว าด วยการร บราชการทหาร 2. ได ร บอน ม ต จากคณะร ฐมนตร ให ไปปฏ บ ต งานใดๆตาม พรฎ.ว าด วยการก าหนด หล กเกณฑ การส งให ข าราชการข าราชการไปท าการซ งให น บเวลาระหว างน น เหม อนเต มเวลาราชการ 3. ถ กส งให ออกจากราชการไว ก อน 4. อย ระหว างร องท กข หร ออ ทธรณ ค าส งให ออก ปลดออก หร อไล ออกจากราชการ 1 ให แสดงความประสงค ภายใน 60 ว น น บต งแต ว นกล บเข าร บราชการ 2 ให สมาช กภาพส นส ดลงน บถ ดจากว นท แสดงความประสงค

17 ให รวมถ งบ คคลด งต อไปน ด วย 1. ต ลาการศาลปกครองซ งเคยเป นข าราชการท เข าร บราชการ ก อนว นท 27 ม นาคม 2540 และลาออกจากราชการเพ อไป เป นต ลาการศาลปกครอง มาตรา 35 พรบ.กบข. 2. ข าราชการ ซ งเคยเป นข าราชการท เข าร บราชการก อนว นท 27 ม นาคม 2540 ซ งลาออกจากราชการและกล บเข า ร บราชการต งแต หมวด 3 พรบ. กบข.ใช บ งค บ มาตรา 35 พรบ.กบข. 3. ข าราชการส วนท องถ น ซ งเคยเป นข าราชการ ท เข าร บราชการก อนว นท 27 ม นาคม 2540 และม กฎหมาย หร อมต คณะร ฐมนตร ก าหนดให ม การถ ายโอนภารก จไปย ง องค กรปกครองส วนท องถ น มาตรา 70/1 พรบ.กบข. 4. พน กงานมหาว ทยาล ยในก าก บของร ฐ ซ งเคยเป น ข าราชการท เข าร บราชการก อนว นท 27 ม นาคม 2540 และม กฎหมายก าหนดให มหาว ทยาล ยหร อสถาบ นอ ดมศ กษาของร ฐ เป นหน วยงานในก าก บของร ฐ มาตรา 70/6 พรบ.กบข.

18 ให รวมถ งบ คคลด งต อไปน ด วย โดยสร ป ข าราชการท เข าร บราชการ ก อนว นท 27 ม นาคม 2540 และป จจ บ น(ว นท กฎหมาย Undo ม ผลใช บ งค บ) เป นสมาช ก กบข.ไม ว าด วยเหต ใดๆ ได ส ทธ Undo ท กคน

19 ในทางกล บก น ข าราชการท เข าร บราชการ ต งแต ว นท 27 ม นาคม 2540 และป จจ บ น(ว นท กฎหมาย Undo ม ผลใช บ งค บ) เป นสมาช ก กบข.ไม ว าด วยเหต ใดๆ ไม ได ส ทธ Undo แม แต คนเด ยว

20 เพ อประโยชน ในการด าเน นการ ให บทน ยามค าว า ข าราชการ ตามกฎหมาย Undo หมายความรวมถ งบ คคลตาม 1-4 และให น าบทบ ญญ ต เก ยวก บข าราชการตาม พรบ. บ าเหน จบ านาญ 2494 มาใช บ งค บก บบ คคล 1-4 โดยอน โลม

21

22 ส าหร บ ข าราชการส วนท องถ น ให น บเวลาต อเน อง+ค านวณบ านาญตาม ส ตร พรบ แต ให ไปร บบ านาญตามกฎหมายบ าเหน จบ านาญท องถ น พน กงานมหาว ทยาล ยในก าก บของร ฐ ให น บเวลาต อเน อง+ค านวณบ านาญตาม ส ตร พรบ โดยเง นเด อนส ดท ายค านวณตามกฎกระทรวงว าด วยการก าหนดบ ญช อ ตราเง นเด อนฯ +ร บบ านาญตามกฎหมายบ าเหน จบ านาญ 2494

23 ผ ร บบ านาญ เคยเป นสมาช กกองท นตาม มาตรา 36 พรบ. กบข. ในว นท ออกจากราชการ และเป นผ ร บบ านาญอย ในว นท กฎหมาย Undo ใช บ งค บ ย งม ช ว ตอย 1 ให ใช ส ทธ เล อก ต งแต ว นถ ดจากว นท กฎหมาย ม ผลใช บ งค บ ถ งว นท30 ม ถ นายน ไม ต องค นเง นสะสมและผลประโยชน

24 3 ต องค นเง นประเด ม เง นชดเชย เง นสบทบ และ ดอกผลของเง นด งกล าว ท กองท นค านวณให ในว นป ดบ ญช เง นรายบ คคล โดยว ธ ห กกลบลบก น 4 ได ร บ านาญตาม พรบ. บ าเหน จบ านาญ 2494 ย อนหล งต งแต ว นท ออกจากราชการถ ง ว นท30 ก นยายน 2558 โดยว ธ ห กกลบลบก น

25 5 เม อห กกลบลบก นแล ว 5.1 หากม ส วนต างต องช าระค นให ร ฐ ให ช าระค น ภายใน 30 ม ถ นายน 2558 ช าระท งก อนคร งเด ยว หร อให แบ งช าระเง นเป นส วนๆให เสร จส น ต งแต 1 กรกฎาคม ถ ง 30 ก นยายน 2558 หากไม สามารถช าระเง นค นได ภายในเวลาท ก าหนด(30 กย. 58)ให ถ อว าการแสดงเจตนาน น เป นอ นส นผล และหากได ช าระเง นบางส วน ให ร ฐแล ว ร ฐจะค นเง นกล าวให ผ ร บบ านาญน น 5.2 หากม ส วนต างท ร ฐต องจ ายค น ร ฐจะจ ายค นให ตามหล กเกณฑ และว ธ การท กระทรวงการคล ง ก าหนด (ต งแต 1 ตค. 58 เป นต นไป)

26 6 ให ผ ร บบ านาญตาม 5.1 ค นเง นให ร ฐผ าน ส วนราชการผ เบ ก เพ อน าส งต อให กรมบ ญช กลาง 7 เง นท ได ร บค นไม ต องน าส งคล งเป นรายได แผ นด น และให ร ฐโดยกรมบ ญช กลางสามารถน าเง นท ได ร บ ค นจากผ ร บบ านาญตาม 5.1 ไปจ ายค นให ผ ร บ บ านาญ ตาม 5.2 ได ส วนท เหล อให น าส งเข า บ ญช เง นส ารอง ให แล วเสร จภายใน ม นาคม 2559

27 8 หากแสดงความประสงค ไว แล ว และถ งแก ความตาย ก อนว นท 1 ต ลาคม 2558 ให ถ อว าการแสดง ความประสงค น น เป นอ นส นผล และหากได ค น เง นตาม 5.1 ให ร ฐแล ว ร ฐจะค นเง นด งกล าวให ก บ ผ ร บบ านาญ หร อทายาทตาม ป.พ.พ. แล วแต กรณ ต อไป 9 จะได ร บบ านาญตาม พรบ. บ าเหน จบ านาญ 2494 ต งแต 1 ต ลาคม 2558 เป นต นไปจนถ งว นท เส ยช ว ต

28 ให รวมถ งผ ร บบ านาญท เคย เป นบ คคลด งต อไปน ด วย

29 เพ อประโยชน ในการด าเน นการ ให น าบทบ ญญ ต เก ยวก บผ ร บบ านาญ ตาม พรบ.Undo มาใช บ งค บก บ ผ ร บบ านาญท เคยเป นบ คคล 1-4 ให น าบทบ ญญ ต เก ยวก บผ ร บบ านาญ ตามพรบ. บ าเหน จบ านาญ 2494 มาใช บ งค บก บผ ร บบ านาญท เคยเป น บ คคล 1-4 โดยอน โลม

30 ส าหร บผ ร บบ านาญท เคยเป น ข าราชการส วนท องถ น พน กงานมหาว ทยาล ยในก าก บของร ฐ

31 ค ดเฉพาะ Note เง นบ านาญ เท าน น ไม น า ชคบ.และเง นบ าเหน จด ารงช พ คร งท 1 และ 2 ท ได ร บไปแล ว มาร วมค านวณในข นตอน การขอ Undo แต จะน ามาค ดค านวณให ในภายหล ง ไม ค ด ดอกเบ ยท งในส วนของเง นก อนท จะต องค น และผลต างเง นบ านาญท จะได ร บค น

32 การน าเง นมาค น กรณ ขอแบ งช าระเป นส วนๆ Note กรกฎาคม ส งหาคม ก นยายน งวดละ เท าๆก น งวด 1 งวด 1 งวด 1 งวด 1 งวด 1 งวด 1 งวด 1 งวดละ เท าๆก น งวด 2 งวด 2 งวด งวด 2 งวด งวด 2 งวด 3 งวด 3 งวด 3 งวดละ เท าๆก น +เศษ งวด 3 งวด 3

33 ว นท กฎหมาย ใช บ งค บ ว นท 30 ก นยายน 58 ว นท เล อก Undo เล อก Undo ส นผล ว นท เส ยช ว ต ค นเง น ท งก อน 30 ม ย. 58 แบ งช าระ ไม ส งค นเง นให ส นผล แล วเสร จภายใน เวลาท ก าหนด ว นท เส ยช ว ต ส นผล ได เง นค น ได บ านาญส ตรเด ม กฎหมาย บ าเหน จ บ านาญ ว นท เส ยช ว ต

34 ผ ร บเบ ยหว ด (ทหารกองหน นม เบ ยหว ด) ท เคยเป นสมาช กกองท น ตามมาตรา 36 พรบ. กบข. กรณ พ นจากทหารกองหน นม เบ ยหว ด ภายหล ง 30 ก นยายน ให ใช ส ทธ เล อก ต งแต ว นท กฎหมาย ม ผลใช บ งค บ ถ งว นท30 ม ถ นายน ไม ต องค นเง นสะสมและผลประโยชน ท ได ร บไปแล ว 3 ต องค นเง นสบทบ และดอกผลของเง นด งกล าวให ร ฐ ภายใน 30 ม ถ นายน 2558 โดยให ค นเง นให ร ฐผ าน ส วนราชการผ เบ กเพ อน าส งต อให กรมบ ญช กลาง

35 4 ไม ม ส ทธ ได ร บเง นประเด ม เง นชดเชย และดอกผลของเง นด งกล าว โดยร ฐจะให กบข. น าเง นน ไปใส ในบ ญช เง นส ารอง เพ อใช ในการ บร หารจ ดการภาระบ านาญต อไป 5 สมาช กภาพส นส ดลงน บต งแต ว นถ ดจาก ว นท30 ก นยายน 2558 ค อว นท1 ต ลาคม เม อออกจากทหารกองหน นม เบ ยหว ดเพ อร บ บ านาญเหต ทดแทนจะได ร บบ านาญส ตรเด ม จนถ งว นท เส ยช ว ต

36 กรณ พ นจากทหารกองหน นม เบ ยหว ด ก อน 30 ก นยายน ให ใช ส ทธ เล อกได ไม เก นว นท ท จะออกจากทหาร กองหน นม เบ ยหว ดเพ อร บบ านาญเหต ทดแทน 2 ไม ต องค นเง นสะสมและผลประโยชน ท ได ร บไปแล ว 3 ต องค นเง นสบทบ และดอกผลของเง นด งกล าวให ร ฐ ภายในว นก อนว นออกจากทหารกองหน นม เบ ยหว ด เพ อร บบ านาญเหต ทดแทน โดยให ค นเง นให ร ฐผ าน ส วนราชการผ เบ กเพ อน าส งต อให กรมบ ญช กลาง 4 จะได ร บบ านาญส ตรเด ม ต งแต ว นถ ดจากว นออกจาก ทหารกองหน นม เบ ยหว ดเพ อร บบ านาญเหต ทดแทน

37 ท ง 2 กรณ หากแสดงความประสงค ไว แล ว และถ งแก ความตาย ก อนออกจากทหารกองหน นม เบ ยหว ดเพ อร บบ านาญ เหต ทดแทน แล วแต กรณ ให ถ อว าการแสดงความ ประสงค น นเป นอ นส นผล และหากได ค นเง นสบทบ และดอกผลของ เง นด งกล าวให ร ฐแล ว ร ฐจะค นเง นด งกล าวให ก บ ทายาทตาม ป.พ.พ.ต อไป

38 กรณ พ นจากทหารกองหน นม เบ ยหว ด ภายหล ง 30 ก นยายน 2558 ว นท กฎหมายใช บ งค บ ว นท 30 ก นยายน 58 ได ร บเบ ยหว ด และได ร บ เง นสะสม/สมทบ และผลประโยชน จาก กบข. ไปแล ว เล อก Undo ว นท เล อก Undo 30 ม ย. 58 พ นจากกองหน น ม เบ ยหว ด ค นเง นสมทบ+ ผลประโยชน (ไม ม กรณ ได เง นค น) กบข. ส ง เง นประเด ม เง นชดเชย +ผลประโยชน เข าบ ญช เง นส ารอง ได บ านาญส ตรเด ม จนเส ยช ว ต ส นผล ว นท เส ยช ว ต กฎหมาย บ าเหน จ บ านาญ ว นท เส ยช ว ต

39 กรณ พ นจากทหารกองหน นม เบ ยหว ด ก อน 30 ก นยายน 2558 ว นท กฎหมายใช บ งค บ ว นท พ นจาก กองหน น ม เบ ยหว ด ว นท 30 ก นยายน 58 ได ร บเบ ยหว ด และได ร บ เง นสะสม/สมทบ และผลประโยชน จาก กบข. ไปแล ว เล อก Undo ว นท เล อก Undo 30 ม ย. 58 ค นเง นสบทบ+ ผลประโยชน (ไม ม กรณ ได เง นค น) ได บ านาญส ตรเด มจนเส ยช ว ต ส นผล กบข. ส ง เง นประเด ม เง นชดเชย +ผลประโยชน เข าบ ญช เง นส ารอง กฎหมาย บ าเหน จ บ านาญ กฎหมาย บ าเหน จ บ านาญ ว นท เส ยช ว ต ว นท เส ยช ว ต ว นท เส ยช ว ต

40 Note ผ ร บเบ ยหว ด ไม ม การแบ งช าระเง นเป นส วนๆ

41 Note เง นก อนท ได ร บจาก กบข.หร อ กรมบ ญช กลาง แล วแต กรณ ได ร บการยกเว นภาษ ตาม มต คณะร ฐมนตร (ท ได น าไปใช ประโยชน ในการลดหย อนภาษ แล ว ก ไม ต องค น)

42 Note ว นส าค ญUndo 30 ม ถ นายน 2558 ว นส ดท ายแสดงความประสงค 30 ก นยายน 2558 ว นส ดท ายช าระเง น

43 ธค กย 2558 หน วยงานย งคงห กเง นสะสม และเบ กเง นชดเชย/ เง นสบทบของข าราชการท ใช ส ทธ Undo เข า กบข. ตามปกต และกบข.ย งต องน าเง นเหล าน นไปบร หาร ผ ร บบ านาญท ใช ส ทธ Undo ย งคงได ร บบ านาญ ส ตร กบข. ต อไป ต งแต 1 ต ลาคม 2558 กรมบ ญช กลางเร มทยอย จ ายเง นส วนเพ มให ผ ร บ บ านาญท ม ส ทธ ต งแต 20 ต ลาคม 2558 กบข. เร มทยอยจ ายเง น ให ข าราชการท ใช ส ทธ ข าราชการท ใช ส ท ธ Undo เกษ ยณ หร อ ออกจากราชการ ร บบ านาญ ธ นวาคม 2557 เร มต นย นเร อง 30 ม ถ นายน 2558 หมดเขตย นเร อง 1 ต ลาคม 2558 ผ ใช ส ทธ ส นสมาช กภาพ กบข. 31 ต ลาคม 2558 ผ ร บบ านาญท ใช ส ทธ เร มร บบ านาญ ก นยายน 2558 หน วยงานห กเง นสะสม และเบ กเง นชดเชย/เง นสบทบ ของข าราชการท ใช ส ทธ Undo เข า กบข.เด อนส ดท าย และ กบข.ย ต การบร หารเง นของข าราชการผ น น ผ ร บบ านาญท ใช ส ทธ Undo ได ร บบ านาญส ตร กบข. เด อนส ดท าย

44 หล กเกณฑ และว ธ การ ประกอบกฎหมาย Undo การแสดงความประสงค การค นเง นท งจ านวน หร อการแบ งช าระเง นเป น ส วนๆ การได ร กระทรวงการคล บเง นค น โดยการห กกลบลบก น งก าหนด ระหว างผ ร บบ านาญ ก บ ร ฐ การส งเง นประเด ม กบข.ก าหนดโดยความเห นชอบกระทรวงการคล เง นชดเชย เง นสบทบ ง และดอกผลของเง นด งกล าว ของผ ร บบ านาญ และข าราชการ เข าบ ญช เง นส ารอง การค นเง นสะสม และดอกผลของเง นด งกล าว ให ข าราชการ

45 สถานท ย นใบสม คร Undo +ร บช าระเง น (ถ าม ) ส วนราชการท ปฏ บ ต งานอย ข าราชการ ส วนราชการผ เบ กบ านาญ ผ ร บบ านาญ ผ ร บเบ ยหว ด

46 ใบสม คร หล กฐานย นย น การสม คร Undo (แบบ ข.1, บ.1) ส าเนาเอกสาร + ร บรองส าเนาโดยส วนราชการท ร บใบสม คร ใบร บแบบแสดงความประสงค (แบบ ข.2, บ.2,3,7) ออกจากระบบ e Pension โดยส วนราชการผ เบ กบ านาญ ใบร บรองส ทธ (แบบ ข.3, บ.4,5,8) ออกจากระบบ e Pension โดย สนง.คล งจ งหว ด, กรมบ ญช กลาง (สรจ.)

47 การกรอกข อม ลใน ใบสม คร Undo (แบบ ข.1, บ.1) ถ กต องตามข อเท จจร ง ถ กต องตามกฎหมาย ถ กใจ

48 การงดส งเง นให กบข. เม อ Undo ม ผลสมบ รณ แล ว หน วยงานท เบ กเง นเด อนให ข าราชการต องไม ล ม งดห กเง นสะสม และ งดเบ กเง นชดเชยและเง นสบทบ ต งแต ต ลาคม 2558 เป นต นไป

49 กรณ ผ ร บบ านาญไม ค นเง น ท แบ งช าระเป นส วนๆให แล วเสร จ ภายในเวลาท ก าหนด ไม ต องย นเอกสารใดๆ กรมบ ญช กลางจะค นเง น ท ได ร บไว แล วท งหมดให ผ ร บบ านาญ ต งแต ต ลาคม 2558 เป นต นไป

50 กรณ ผ ร บบ านาญท ย นความประสงค ไว แล วถ งแก ความตาย ก อน 1 ต ลาคม 2558 ผ ม ส ทธ ร บมรดกย น แบบ บ.6 ต อส วนราชการผ เบ กบ านาญ กรมบ ญช กลางจะค นเง น ท ได ร บไว ท งหมดให แก ผ ม ส ทธ ร บมรดก ต งแต ว นท ได ร บและตรวจสอบเอกสาร ถ กต องแล วเป นต นไป

51 จบ สาระส าค ญของ กฎหมาย Undo

52 ข อม ล ส วนหน ง ประกอบการต ดส นใจ

53 ความร วมม อ ก บ กบข. Web site กบข.และ บชก. Program ประมาณการยอดเง นท จะได ร บ/ไม ได ร บ เม อเล อก Undo ไปรษณ ย ถ งบ าน/หน วยงาน ผ ม ส ทธ Undo ข อม ลของ กบข. + ข อม ล บชก. +ตารางประมาณการ ร วมก นช แจง

54

55 โปรแกรมประเม น เป นเพ ยงการคาดการณ จากต วแปรเท าน น ระยะเวลารอคอยในการร บบ านาญส วนต าง ใหเท าก บเง นของร ฐหากเล อก Undo

56 ข อม ลเบ องต ประกอบการต ดส นใจ:ผ ร น บบ านาญ

57 ข อม ลเบ องต ประกอบการต ดส นใจ:ข น าราชการ

58 สามรถก าหนดต วแปรต อไปน 1 เง นเด อนป จจ บ น 2 เง นเด อนข นในอนาคตป ต อป 3 % ออมเพ มตามความสม ครใจ ป ต อป 4 ผลตอบแทนการลงท น กบข. ในอนาคต ป ต อป ** ท งน ต องยอมร บเง อนไขว า ผลของการประเม น เป นเพ ยง การคาดการณ อนาคตท เก ด จากการก าหนดต วแปรโดยต วท านเอง*** ท านเอง **

59 ค ดอย างไร Undo อาจจะค มกว าถ า... 1 อาย ราชการมาก ว นทว ค ณมาก และเง นเด อน 5 ป ส ดท ายไม ต น 2 ประเม นแล วบ านาญส วนเพ มม มาก 3 ประเม นระยะเวลารอคอยในการทะยอยเก บบ านาญส วนต าง ไม นานเก นรอ Undo อาจไม ค มถ า... 1 อาย ราชการปกต ไม ม ว นทว ค ณ 2 เง นเด อน 5 ป ส ดท ายต น ท าให ค านวณแล วบ านาญสองส ตรไม ต างก นมาก 3 ประเม นระยะเวลารอคอยในการทะยอยเก บบ านาญส วนต าง นานเก นไป 4 ม ภาระหน ส น จ าเป นต องน าบ านาญมาผ อนหน เง นเหล อใช ต อเด อนม น อย 5 ม ป ญหาส ขภาพ ท มา กบข.

60 ค ดอย างไร ถ าไม Undo กบข.ร บรองว าจะไม ขาดท นได หร อไม ท ผ านมาท าสมาช กเส ยหายเท าไร ข อม ลส าค ญพ งทราบ การสะสมเง นก บ กบข. ค อการ ซ อหน วยลงท น เหม อนการซ อทอง ราคา เปล ยนแปลงได จ านวนหน วยไม ลดหายตามราคาท เปล ยนไป กบข. น าเง นสมาช กไป ลงท นระยะยาว ไม ใช เล นห น ซ อเช า-ขายบ าย ก จการท กบข. ลงท นค อก จการท เป นรากฐานเศรษฐก จ ราคาของก จการ (ราคา ห น) ผ นผวนตามภาวะตลาดได แต ในระยะยาว ก จการเต บโตต อเน อง ท มา กบข.

61 การส งเง นเข ากองท น ค อการซ อหน วยลงท นในราคา ณ ว นส งเง นเข า หากย งไม เกษ ยณ ราคาท เปล ยนแปลง ค อ ราคาทางบ ญช (ขาดท น-ก าไร ทางบ ญช ) เม อเกษ ยณ และน าเง นออก ค อการขายหน วยลงท นท สะสมมา ณ ว นท ส งเง นเข า ผลประกอบการท ขาดท นในป 2551 ท าให สมาช กเกษ ยณป 2551 ขาดท น จากการซ อหน วยลงท นในราคา บาท แต ขายได ในราคา บาท แต หากสมาช ก ถ อหน วยลงท นต อ ก จะสามารถขายได ในราคาท ส งกว าในป ท ผลประกอบการด ท มา กบข.

62 ร จ กใบแจ งยอด/ร จ กหน วยลงท นและม ลค าต อหน วย 53, หน วย * บาท = 980, บาท ท มา กบข.

63 Undo หร อ ไม Undo ขอให เป นการต ดส นใจด วยต วเอง โปรดศ กษาข อม ลให ครบถ วนและรอบครอบ ก อนต ดส นใจ แต ละคนม เง อนไขต างก น

64 Guideline

65 1 แยกไปอบรม +ฝ กปฏ บ ต ห อง IT แยกไปอบรม +ฝ กปฏ บ ต ห อง IT 2

66 ข าราชการ Undo

67 ข าราชการ Undo สม คร Undo 1 2 ใบสม คร Undo แบบ ข.1 ใบร บ การสม คร +ส าเนาบ ตรประชาชน และส าเนาสม ดบ ญช เง นฝากธนาคารผ สม คร ท าส าเนาและร บรอง ส าเนา มอบให ผ สม คร Undoสมบ รณ +รอร บใบร บรองส ทธ จาก บก.และรอร บเง น สะสมและดอกผลจาก กบข. ส วนราชการท ปฏ บ ต งานอย ส วนราชการผ เบ กบ านาญ ในระบบ e Pension พ มพ จาก ระบบ e Pension 3 ตรวจสอบใบสม ครและ สถานะการเป นสมาช ก กบข. ในระบบ e Pension e Pension ใบร บการสม คร แบบ ข.2 เก บใบสม ครเป นรายว น แล วรวบรวมส ง สนง.คล งจ งหว ด/ กรมบ ญช กลาง (สรจ) ท กส นงวด กรมบ ญช กลาง สนง.คล งจ งหว ด 4 e Pension - ตรวจสอบเอกสาร - อน ม ต ในระบบ - ออกใบร บรองส ทธ ในระบบ - ส งข อม ลให บก. กรมบ ญช กลาง 5 e Pension -ประมวลผล -ส งข อม ลและรายงาน ผ ท ขอ Undoให กบข. รายงานกบข. กบข. 6 กบข. Statement รายต ว 30 กย 57 1 ประเด ม+ดผ 2 ชดเชย+ดผ 3 สบทบ +ดผ 4 สะสม +ดผ โอนเง นเข า บ ญช เง นฝาก ธนาคาร ผ ม ส ทธ จบ ใบร บรองส ทธ ใบแจ ง การโอนเง น Undoสมบ รณ +รอร บเง นสะสม และดอกผลจาก กบข. Undoสมบ รณ แบบ ข.3 8 เร ยกข อม ลข นมา ตรวจสอบ พ มพ ใบร บรอง ส ทธ และส งต อให ผ สม คร Undo ต อไป ใบร บรองส ทธ งดห กเง นสะสม และ งดเบ กเง นชดเชย และเง นสบทบ ใบร บรองส ทธ ม ลายม อช อ พ มพ จากระบบe Pension เก บใบสม คร เป นรายงวด แยกเป น ส วนราชการ 7 -สอบย นข อม ล ผ ม ส ทธ รายต วก บ รายงานของ กบข. -แจ งส วนราชการ งดห กเง นสะสม และ งดเบ กเง นชดเชย และเง นสบทบ ใบแจ ง การโอนเง น โอนเง น 1-3 เข า บ ญช เง นส ารอง รายงาน บก.

68 ส วนราชการ

69 ใบสม คร Undo e Pension Start ระหว างว น Database Pension ส นว น Statement งวดท. ว นทxx/xx/xx Summary รายว น Statement ว นทxx/xx/xx ช อ. ช อ. ช อ. ช อ. ช อ. รวมจ านวนใบสม คร... ฉบ บ Statement งวดท. ว นทxx/xx/xx Detail รายว น ตรวจสอบการร บสม คร และเก บเอกสาร เข าแฟ มประจ าว น ใบสม คร Undo รวมรวมเอกสารในแต ละงวดส ง สนง.คล งจ งหว ด/สรจ. ใบสม คร Undo Statement Statement Summary รายว น ท กว นท 15 Statement Detail รายว น

70 สนง.คล งจ งหว ด สรจ.

71 e Pension ถ ดจากว นท 15 รวมรวมเอกสารในแต ละงวดส ง สนง.คล งจ งหว ด/สรจ. Statement Statement เก บเข าแฟ มเป Statement นหล กฐาน ใบสม คร Summary Detail Undo รายว น รายว น Database Pension Statement ส วนราชการ.. งวดท xx ว นทxx/xx/xx ว นท xx/xx/xx ตรวจสอบใบสม คร และเอกาสารท กฉบ บให ถ กต องตรงก น ท งจ านวน และ รายการ ตรวจสอบรายช อผ สม คร+detail ก บ ฐานข อม ลในระบบ e Pension ช อ. ช อ. ช อ. ช อ. ช อ. ช อ. ช อ. ช อ. ช อ. ช อ. รวมจ านวนใบสม คร... ฉบ บ - อน ม ต ในระบบ -ออกใบร บรองส ทธ ในระบบ ส วนราชการด งข อม ลไปพ มพ และส งให ข าราชการ Undo ส งข อม ลและ รายงานให บก.

72 Note อย าล ม! งดห กเง นสะสม และ งดเบ กเง นชดเชยและเง นสบทบ ส าหร บข าราชการ Undo ต งแต ต ลาคม 2558 เป นต นไป

73 ผ ร บบ านาญ Undo (รวมผ ร บเบ ยหว ด)

74 ผ ร บบ านาญUndo สม คร Undo 1 2 ใบสม คร Undo แบบ บ.1 ส วนราชการผ เบ กบ านาญ ในระบบ e Pension ตรวจสอบใบสม ครและ สถานะการเป นสมาช ก กบข. ในระบบ e Pension กรมบ ญช กลาง สนง.คล งจ งหว ด กรมบ ญช กลาง กบข. ส าเนาบ ตร ปชช. e Pension e Pension e Pension ท าส าเนาและร บรอง ส าเนา มอบให ผ สม คร ใช บ ญช ท ร บโอนเง น บ านาญท ม อย แล ว ค านวณจ านวนเง น ห กกลบลบก นตามกฎหมาย 3 4 ได เง น เพ มจากร ฐ น าเง น มาค นร ฐ ใบร บใบสม คร ได เง นเพ ม ใบร บใบสม คร น าเง นมาค น Undoสมบ รณ +รอร บใบร บรองส ทธ และเง นเพ มจาก กรมบ ญช กลาง Undoย งไม สมบ รณ +ต องน าเง นไปค น ให ครบจ านวน ใบร บใบสม คร ได เง นเพ ม แบบ บ.2 ใบร บใบสม ครท ง 2 กรณ ออกด วยระบบ e Pension ใบร บใบสม คร น าเง นมาค น แบบ บ.3 ค านวณจ านวนเง น แบ งช าระ 3 งวด

75 ผ ร บบ านาญUndo 5 7 ส วนราชการผ เบ กบ านาญ ในระบบ e Pension ส นว น พ มพ รายงานจากระบบ e Pension ตรวจสอบ ก บใบสม คร เม อ ถ กต องให เเก บ ใบสม ครเป นรายว น แยกเป น กรณ ได เง นเพ ม และ กรณ ต องน าเง นมาค น ส นงวด พ มพ รายงานจากระบบ e Pension รวบรวม ใบสม ครแต ละว นใน งวดน น แยกเป น กรณ ได เง นเพ ม และ กรณ ต องน าเง นมาค น ส งให สนง.คล งจ งหว ด/ กรมบ ญช กลาง (สรจ) เร ยกข อม ลข นมา ตรวจสอบ พ มพ ใบร บรอง ส ทธ และส งต อให ผ สม คร Undo ต อไป กรมบ ญช กลาง สนง.คล งจ งหว ด 6 - ตรวจสอบเอกสาร - อน ม ต ในระบบ - ออกใบร บรองส ทธ ในระบบ - ส งข อม ลให บก. เก บใบสม คร เป นรายงวด แยกเป นกรณ / ส วนราชการ กรมบ ญช กลาง ข อม ล เปล ยนแปลง การเป นสมาช ก กบข. e Pension กบข. ใบร บรองส ทธ ไดเง นเพ ม Undoสมบ รณ +รอร บเง นเพ มจาก กรมบ ญช กลาง ใบร บรองส ทธ ไดเง นเพ ม แบบ บ.4 ใบร บรองส ทธ ม ลายม อช อ พ มพ จากระบบe Pension

76 ผ ร บบ านาญUndo ส วนราชการผ เบ กบ านาญ ในระบบ e Pension กรมบ ญช กลาง สนง.คล งจ งหว ด กรมบ ญช กลาง กบข. 8 น าเง นมาช าระค นร ฐ ใบเสร จร บเง น ร บเง น ออกใบเสร จร บเง น บ นท กข อม ลใน e Pension ใบเสร จร บเง น ท งจ านวน หร อ แบ งช าระเป นส วนๆ 3 งวด กค.-กย. 58 งวดร บเง นท 1 งวดร บเง นท 2 งวดร บเง นท 3 9 ส นว น -ท า Pay in A น าเง นท ได ร บ ในว นน นฝากเข าบ ญช เง น ฝากธนาคารของ ส วนราชการ(เป ดบ ญช ใหม ) -น า Pay in A บ นท กในระบบ e Pension ตามรายช อ ผ ร บบ านาญท น าเง นมา ช าระในว นน น -พ มพ รายงานจากระบบ e Pension เพ อ ตรวจสอบก บใบเสร จร บเง น และใบ Pay in A แล วเก บ เอกสารท งหมดไว เป น รายว น Pay in A ใบเสร จร บเง น

77 ผ ร บบ านาญUndo ส วนราชการผ เบ กบ านาญ ในระบบ e Pension กรมบ ญช กลาง สนง.คล งจ งหว ด กรมบ ญช กลาง กบข. 10 ใช ใบ Pay in แบบ พ เศษ 16 หล ก เพ อ น าเง นฝากเข าคล ง ส นงวด -เข ยนเช ค และท า Pay in TR เพ อถอนเง นจากบ ญช เง น ฝากธนาคารส วนราชการ และน าฝากเข าบ ญช เง น ฝากคล งของ กรมบ ญช กลาง/สนง.คล ง จ งหว ด -น า Pay in TR บ นท กในระบบ e Pension ตามรายช อผ ร บ บ านาญท น าเง นมาช าระใน งวดน น -พ มพ บ ญช รายช อ ผ ร บบ าบาญ ท ช าระเง น จากระบบ e Pension ส ง ให สนง. คล งจ งหว ด/ กรมบ ญช กลาง (สรจ) พร อมก บ Pay in TR ตรวจบ ญช รายช อก บ Pay in TR เก บ บ ญช รายช อ แยกเป นส วนราชการ 11 Pay in TR น า Pay in TR บ นท กข อม ล เง นฝากคล งใน GFMIS บ ญช รายช อ GFMIS GFMIS แล วรอกระทบยอด Pay in TR ใน ระบบ e Pension

78 ผ ร บบ านาญUndo ส วนราชการผ เบ กบ านาญ ในระบบ e Pension กรมบ ญช กลาง สนง.คล งจ งหว ด กรมบ ญช กลาง กบข. 12 กรมบ ญช กลางส ง ข อม ลการน าเง นส ง เข าบ ญช เง นฝาก คล งตาม Pay in TR จากระบบ GFMIS เข าระบบ e Pension 13 เม อตรวจสอบการ ได ร บช าระเง นค นใน ระบบe Pension ครบถ วนแล ว - อน ม ต ในระบบ - ออกใบร บรองส ทธ ในระบบ - ส งข อม ลให บก. GFMIS e Pension ใบร บรองส ทธ น าเง นมาค น Undoสมบ รณ เร ยกข อม ลข นมา ตรวจสอบ พ มพ ใบร บรอง ส ทธ และส งต อให ผ สม คร Undo ต อไป ใบร บรองส ทธ น าเง นมาค น 14 ต อจากน นให โอน ขายบ ลเง นฝากคล ง ด านร บเข าบ ญช เง น ฝากคล งด านจ ายใน ระบบ GFMIS ข อม ล เปล ยนแปลง การเป นสมาช ก กบข. แบบ บ.5 GFMIS GFMIS ขาร บเท าน น บ ญช เง นฝากคล ง -กรมบ ญช กลาง -สนง.คล งจ งหว ด ขาจ ายเท าน น บ ญช เง นฝากคล ง -กรมบ ญช กลาง ส วนกลาง

79 ผ ร บบ านาญUndo ส วนราชการผ เบ กบ านาญ ในระบบ e Pension กรมบ ญช กลาง สนง.คล งจ งหว ด กรมบ ญช กลาง กบข. SMS ขอเบ กเง นจากบ ญช เง นฝากคล งในระบบ GFMIS - โอนเง นเข าบ ญช เง นฝากธนาคาร ของผ ได ร บเง นเพ ม แต ละราย - ออกใบแจ งยอด โอนเง นเข าบ ญช ให ผ ได ร บเง นเพ ม ใบแจ ง ยอดเง น ใบแจ ง ยอดเง น จบ Undoสมบ รณ กรณ ได เง นค นจากร ฐ 16 -ทยอยเบ กเง น ชคบ. ส วนต าง -เร มเบ กบ านาญ 2494 และ ชคบ.ใหม ต งแต ต ลาคม ย นเร องขอร บ บ าเหน จด ารงช พ/ บ าเหน จค าประก น ส วนเพ มต อไป(ถ าต องการ ) 17 -เม อจบโครงการให สร ปยอดคงเหล อ เง นในบ ญช เง นฝากคล ง -ขอเบ กเง นคงเหล อ ด งกล าวให กบข. -ป ดบ ญช เง นฝากคล ง -ร บเง นและ น าเง นส ง เข าบ ญช เง นส ารอง -บร หาร เง นส ารอง ตาม กฎหมาย ต อไป

80 ส วนราชการ

81 ใบสม คร Undo e Pension Start ระหว างว น กรณ ได เง นเพ ม Statement งวดท. ว นทxx/xx/xx Summary รายว น Database Pension Statement ว นทxx/xx/xx ช อ จ านวนเง น ได เพ ม รวมคน ฉบ บ บาท Statement งวดท. ว นทxx/xx/xx Detail รายว น ส นว น ตรวจสอบการร บสม คร และเก บเอกสาร เข าแฟ มประจ าว น ใบสม คร Undo รวมรวมเอกสารในแต ละงวดส ง สนง.คล งจ งหว ด Statement Statement Summary รายว น ท กว นท 15 Statement Detail รายว น

82 ใบสม คร Undo e Pension Start ระหว างว น กรณ ต องค นเง น ข นร บสม คร Database Pension Statement ว นทxx/xx/xx ส นว น ตรวจสอบการร บสม คร และเก บเอกสาร เข าแฟ มประจ าว น ช อ เลขท บส จ านวนเง น คงเหล อ ยอดรวม รวมคน ฉบ บ บาท Statement งวดท. ว นทxx/xx/xx Summary รายว น Statement งวดท. ว นทxx/xx/xx Detail รายว น ใบสม คร Undo รวมรวมเอกสารในแต ละงวดส ง สนง.คล งจ งหว ด Statement Statement Summary รายว น ท กว นท 15 Statement Detail รายว น

83 ใบสม คร Undo e Pension ใบเสร จ ร บเง น Start ระหว างว น กรณ ต องค นเง น ข นร บช าระเง น Database Pension Pay in A ส นว น บ ญช เง นฝาก ธนาคาร สรก ท กว นท 15 Pay in TR Statement งวดท. ว นทxx/xx/xx Summary รายว น เลขท Pay in -TR Statement ว นทxx/xx/xx ช อ เลขท บส จ านวนเง น คงเหล อ ยอดรวม รวมคน ฉบ บ บาท บาท บาท เลขท Pay in - A Statement งวดท. ว นทxx/xx/xx Detail รายว น ตรวจสอบการร บเง น ฝากเง นเข าบ ญช ธนาคาร และเก บเอกสารเข าแฟ มประจ าว น ว นท1 xxxxx ว นท xxxxx รวม xxxxx Pay in TR Statement Summary รายว น บ ญช เง นฝาก ธนาคารTR ท กว นท 15 รวมรวมเอกสารในแต ละงวดส ง สนง.คล งจ งหว ด Statement Statement Detail รายว น

84 สนง.คล งจ งหว ด สรจ.

85 e Pension กรณ ได เง นเพ ม ถ ดจากว นท 15 รวมรวมเอกสารในแต ละงวดส ง สนง.คล งจ งหว ด Statement Statement Statement เก บเข าแฟ มเป นหล กฐาน Summary รายว น Detail รายว น Database Pension Statement ส วนราชการ.. งวดท xx ว นทxx/xx/xx ว นท xx/xx/xx ช อ จ านวนเง นได เพ ม.... รวม. คน รวมเง น.. ช อ จ านวนเง นได เพ ม.... รวม. คน รวมเง น ช อ จ านวนเง นได เพ ม.... รวม. คน รวมเง น รวมท งงวด คน รวมเง น ตรวจสอบใบสม คร และเอกสารท กฉบ บให ถ กต องตรงก น ท งจ านวน และ รายการ ตรวจสอบรายช อผ สม คร+จ านวนเง นได ร บเพ ม +detail ก บฐานข อม ลในระบบ e Pension - อน ม ต ในระบบ -ออกใบร บรองส ทธ ในระบบ ส วนราชการด งข อม ลไปพ มพ และส งให ข าราชการ Undo ส งข อม ลและ รายงานให บก.

86 e Pension กรณ ต องค นเง น ข นร บสม คร ถ ดจากว นท 15 รวมรวมเอกสารในแต ละงวดส ง สนง.คล งจ งหว ด Statement Statement Statement เก บเข าแฟ มเป นหล กฐาน Summary รายว น Detail รายว น Database Pension Statement ส วนราชการ.. งวดท xx ว นทxx/xx/xx ว นท xx/xx/xx ช อ จ านวนเง นต องค น.... รวม. คน รวมเง น.. ช อ จ านวนเง นต องค น.... รวม. คน รวมเง น ช อ จ านวนเง นต องค น.... รวม. คน รวมเง น รวมท งงวด คน รวมเง น ตรวจสอบใบสม คร และเอกสารท กฉบ บให ถ กต องตรงก น ท งจ านวน และ รายการ ตรวจสอบรายช อผ สม คร+จ านวนเง นท ต องได ร บค น +detail ก บฐานข อม ลในระบบ e Pension เก บใบสม คร รอไว ตรวจสอบก บรายการ ร บช าระเง นแบบท งจ านวน และแบ งช าระ เป นส วนๆ

87 e Pension กรณ ต องค นเง น ข นร บช าระเง น รวมรวมเอกสารในแต ละงวดส ง สนง.คล งจ งหว ด ถ ดจากว นท 15 Statement Statement Statement เก บเข าแฟ มเป นหล กฐาน Pay in TR Summary รายว น Detail รายว น Database Pension Statement ใบสม คร Undo ส วนราชการ.. งวดท xx ว นทxx/xx/xx ว นท xx/xx/xx ช อ เลขท PN จ านวนเง น คงเหล อ ยอดรวม ช อ เลขท PN จ านวนเง น คงเหล อ ยอดรวม ช อ เลขท PN จ านวนเง น คงเหล อ ยอดรวม น าใบสม ครท เก บไว มาตรวจสอบก บรายงานให ถ กต องตรงก น ท งจ านวน และ รายการ และน า Pay in TR บ นท กเข าระบบ GFMIS ตรวจสอบรายช อผ สม คร+จ านวนเง นท ช าระ จากระบบ GFMIS ท interface เข าในระบบ e Pension - อน ม ต ในระบบ เม อช าระ -ออกใบร บรองส ทธ ครบถ วนภายใน ในระบบ เวลาท ก าหนด ส วนราชการด งข อม ลไปพ มพ และส งให ข าราชการ Undo ส งข อม ลและ รายงานให บก.

88 ผ ร บบ านาญ 1 คน กรณ ต องน าเง นมาค นและขอแบ งช าระเง นเป นส วนๆ 3 ส วน ว นร บสม คร งวดท 1 งวดท 2 งวดท 3 ใบสม คร Undo e Pension ทะเบ ยนค ม ผ ร บบ านาญUndo ท ต องน าเง นมาค น ช อ... เง นท ต องได ร บค น... บาท ร บช าระแล วงวดท 1 เลขท บส... เลขท Pay in A.. เลขท Pay in TR... บาท Data base Pension ร บช าระแล วงวดท 2 เลขท บส... เลขท Pay in A.. เลขท Pay in TR... บาท ร บช าระแล วงวดท 3 เลขท บส... เลขท Pay in A.. เลขท Pay in TR... บาท คงเหล อ... บาท

89 ใบสม คร Undo -0-

90 ความส าค ญ Pay in TR สนง.คล ง/ สรจ บ นท กข อม ล รอ e Pension interface GFMIS รายงานงวดท xx Xx/xx/xx xx/xx/xx จ านวนเง น สนง.คล ง/ สรจ กระทบยอดเง น เลขท 16 หล ก Pay in TR เช ค แบบ Form กรอกข อม ล จ านวนเง น KTB - อน ม ต ในระบบ -ออกใบร บรองส ทธ ในระบบ แบบ บ.5

91 ระบบการจ ดเก บเอกสาร ของส วนราชการ แต ละว น ควรแยกเป น 4 ประเภท

92 1 ข าราชการ ใบสม คร Undo Statement Pension เอกสารประจ าว น xx/xx/xx 2 ผ ร บบ านาญ กรณ ไดเง นเพ ม ใบสม คร Undo Statement Pension แฟ มรวม 3 ผ ร บบ านาญ เบ ยหว ด กรณ ต องค นเง น ข นร บสม คร Statement Pension ใบสม คร Undo 1ว น 4 ผ ร บบ านาญ เบ ยหว ด Statement Pension ใบเสร จ ร บเง น กรณ ต องค นเง น ข นร บช าระเง น Pay in A

93 บางว นม 1 ประเภท หร อ 2 ประเภท หร อ 3 ประเภท หร อท ง 4 ประเภท ก ได

94 เก บเอกสารประจ าว น แยกเป นว นๆเร ยงตามล าด บว นท ว นท xx/xx/xx ว นท xx/xx/xx ว นท xx/xx/xx ว นท xx/xx/xx ว นท xx/xx/xx ว นท xx/xx/xx ว นท xx/xx/xx ว นท xx/xx/xx ว นท xx/xx/xx ว นท xx/xx/xx ว นท xx/xx/xx

95 เม อครบงวดให จ ดเอกสารส งให สนง.คล งจ งหว ด/สรจ. ส งเฉพาะ ใบสม คร และ Statement ปะหน า ว นท xx/xx/xx ว นท xx/xx/xx Pay in TR Statement งวดท. ว นทxx/xx/xx Summary รายว น เลขท Pay in -TR (ถ าม ) ตรวจสอบให ตรงก บเอกสาร ประจ าว นในงวดน น Statement งวดท. ว นทxx/xx/xx Detail รายว น เอกสารประจ างวดท xx ว นท xx/xx/xx ว นท xx/xx/xx แฟ มรวม 1งวด

96 ซองเอกสารท ส งให สนง.คล งจ งหว ด/สรจ. ส วนราชการ... เอกสารประจ างวดท xx ว นท xx/xx/xx ว นท xx/xx/xx Undo

97 เก บเอกสารประจ าว นส วนท เหล อไว ท ส วนราชการ ว นท xx/xx/xx ว นท xx/xx/xx ว นท xx/xx/xx ว นท xx/xx/xx ว นท xx/xx/xx ว นท xx/xx/xx ว นท xx/xx/xx ว นท xx/xx/xx ว นท xx/xx/xx ว นท xx/xx/xx ว นท xx/xx/xx ส วนท เหล อ ว นท xx/xx/xx ว นท xx/xx/xx ว นท xx/xx/xx ว นท xx/xx/xx ว นท xx/xx/xx ว นท xx/xx/xx ว นท xx/xx/xx ว นท xx/xx/xx ว นท xx/xx/xx ว นท xx/xx/xx ว นท xx/xx/xx

98 1 2 ข.3 ข.2 แบบ ข.1 บ.8 บ.7 บ.6 บ.5 บ.4 บ.3 บ.2 แบบ บ.1

99 โปรดให ความส าค ญ การตรวจสอบใบสม คร ถ กต องตามข อเท จจร ง ถ กต องตามกฎหมาย การบ นท กข อม ลใบสม คร การปฏ บ ต งานตามข นตอนและ แนวทางท ก าหนด

100 จบ Guideline 1 2

101 3 e Pension เทคน ค:การบ นท กข อม ลและ เร ยกรายงานเพ อตรวจสอบ ในระบบ e Pension-Undo แยกไปอบรม+ฝ กปฏ บ ต ห อง IT

102 4 GFMIS เทคน ค:การบ นท กข อม ลและ ด าเน นการโอนขายบ ล ในระบบ GFMIS แยกไปอบรม+ฝ กปฏ บ ต ห อง IT

103 ขอความกร ณาให แต ละส วนราชการ น าข อม ลท ได ร บในการอบรมคร งน ไปถ ายทอดต อย งหน วยงานและ บ คลากรในส งก ด พร อมก บจ ด ท มงาน Undo และมอบหมาย ให แต ละคนร บผ ดชอบงาน ในด านต างๆต งแต บ ดน เป นต นไป

104 ขอขอบค ณท กๆท าน ท ให ความร วมม อ อย างด ย ง

การช แจงแนวทางการปฏ บ ต ตาม พ.ร.บ. UNDO ว นท 6 พฤษภาคม 2558

การช แจงแนวทางการปฏ บ ต ตาม พ.ร.บ. UNDO ว นท 6 พฤษภาคม 2558 การช แจงแนวทางการปฏ บ ต ตาม พ.ร.บ. UNDO ว นท 6 พฤษภาคม 2558 ณ ห องประช มพระธาต ขามแก น ศาลากลางจ งหว ดขอนแก น ช น 2 ส าน กงานคล งจ งหว ดขอนแก น ร างพระราชบ ญญ ต ฯ 1. ร าง พรบ.ระเบ ยบข าราชการ พลเร อน (ฉบ

More information

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น 5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น การบ นท กรายการขอจ ายช าระเง นผ าน GFMIS Web Online ให ใช แบบ ขจ05 โดยการอ างอ ง ให เล อกป พ.ศ.ของรายการขอเบ กเง น ตามด วยระบ เลขท เอกสารจ านวน 10 หล ก ค อ

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑)

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑) แผนปฏ บ ต งานการจ ดเก บภาษ ป าย ประจ าป ๒๕๕๗ แยกปฏ บ ต ตามข นตอนของก จกรรม ก. ข นเตร ยมการ ๑. ตรวจสอบและค ดลอกรายช อผ อย ในเกณฑ เส ยภาษ ในป งบประมาณ ก นยายน (บ ญช ล กหน ตามเกณฑ ค างร บ) ๒. สารวจและจ ดเตร

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน UNDO (ฉบ บปร บปร ง)

ค ม อการปฏ บ ต งาน UNDO (ฉบ บปร บปร ง) ค ม อการปฏ บ ต งาน UNDO (ฉบ บปร บปร ง) ตามหล กเกณฑ และว ธ การแสดงความประสงค กล บไปใช ส ทธ ในบาเหน จ บานาญตามพระราชบ ญญ ต บาเหน จบานาญข าราชการ พ.ศ. 2494 สาน กการเง นการคล ง สาน กบร หารการร บ-จ ายเง นภาคร

More information

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล Page 27 ตอนท 3 การนาเข าข อม ล 3.1 การเร ยกเมน สาหร บกรอกรายงาน การกรอกรายงาน จาเป นต อง Login เข าส ระบบก อน เพ อเป นการตรวจสอบส ทธ การใช งาน (ด ห วข อการ Log in เข าส ระบบ) โดยการกรอกรายงานสามารถดาเน

More information

การปฏ บ ต งานในระบบส นทร พย ถาวร ค าส ง/แบบฟอร ม Terminal Excel เอกสาร/หล กฐาน รายงานการตรวจสอบ ว ธ การปร บปร งแก ไข หมายเหต

การปฏ บ ต งานในระบบส นทร พย ถาวร ค าส ง/แบบฟอร ม Terminal Excel เอกสาร/หล กฐาน รายงานการตรวจสอบ ว ธ การปร บปร งแก ไข หมายเหต การปฏ บ ต งานในระบบส นทร พย ถาวร /ว ธ การปฏ บ ต เอกสาร/หล กฐาน รายงานการตรวจสอบ ว ธ การปร บปร งแก ไข 1. การสร างข อม ลหล กส นทร พย ถาวร 1. กองคล ง -รายงานส นทร พย รายต ว กรณ การให สร างข อม ลส นทร พย ว

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

บทท 3 การบ นท กเอกสารส ารองเง น (สง.01) เอกสารส ารองเง น ค อ การสร างเอกสารเพ อจองเง นงบประมาณภายใต รห สแหล งของเง น ป ป จจ บ น ท ไม สามารถด าเน

บทท 3 การบ นท กเอกสารส ารองเง น (สง.01) เอกสารส ารองเง น ค อ การสร างเอกสารเพ อจองเง นงบประมาณภายใต รห สแหล งของเง น ป ป จจ บ น ท ไม สามารถด าเน บทท 3 การบ นท กเอกสารส ารองเง น (สง.01) เอกสารส ารองเง น ค อ การสร างเอกสารเพ อจองเง นงบประมาณภายใต รห สแหล งของเง น ป ป จจ บ น ท ไม สามารถด าเน นการเบ กจ ายเง นได ท นภายในว นส นป งบประมาณ และหน วยงานย

More information

การใช งานระบบโปรแกรม

การใช งานระบบโปรแกรม การใช งานระบบโปรแกรม 1. เข าส ระบบข นทะเบ ยนเกษตรกรผ ปล กพ ชเศรษฐก จ ท URL: http://ecoplant.doae.go.th/ หร อ http://www.ecoplant.doae.go.th จะปรากฏหน าจอด งภาพ 2. ท าการ LOGIN เข าส ระบบ โดยให LOGIN ตามช

More information

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก 1. 2. 3. 4. 5. งานสว สด การบ านพ ก เป นระบบท จ ดสรรอาคารบ านพ ก ให ก บเจ าหน าท ภายในทบ. โดยจ ดสรรอาคารให แต ละหน วย และ แต ละหน วย จะจ ดสรรอาคารให ก บเจ าหน าท ภายใน หน วย 5.1. ข นตอนค นหาอาคารบ านพ ก

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน - 74 - ค ม อต ดต งโปรแกรมระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต (NRPM Offline) การต ดต งโปรแกรม NRMP Offline 1. ต

More information

เอกสารค ม อการใช ระบบงาน เวอร ช น 1.0.1 โครงการพ ฒนาระบบคอมพ วเตอร และระบบฐานข อม ล

เอกสารค ม อการใช ระบบงาน เวอร ช น 1.0.1 โครงการพ ฒนาระบบคอมพ วเตอร และระบบฐานข อม ล 1. ข นตอนการใช งานในแต ละโปรแกรม 1.1 WVPODT01 : ค นหารายการแจ งความต องการจ ดหา ว ตถ ประสงค : เพ อค นหารายการแจ งความต องการจ ดหาท หน วยงานท าการบ นท กไว ผ ใช : หน วยงานท ต องการขอซ อ/จ าง เง อนไข : หากม

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operation Procedure)

มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operation Procedure) : SOP 1-3-01 ถ ง SOP 1-3-04 : SOP 1-5-01 ถ ง SOP 1-5-04 เลขท สาเนาเอกสาร :... งานสารบรรณ ด านบร หารและวางแผน คณะบร หารธ รก จและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม งานจ ดเอกสาร SOP 1-5-01

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

ผลการด าเน นงานในป งป.๕๑

ผลการด าเน นงานในป งป.๕๑ ผลการด าเน นงานในป งป.๕๑ ระด บคะแนน ๑ ปฏ บ ต หน าท ตาม พ.ร.บ.ข อม ลข าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ - ได ระด บคะแนน ๕ ระด บคะแนน ๒ จ ดระบบข าวสารตาม พ.ร.บ. ข อม ลข าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๙ - ได ระด บคะแนน

More information

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม ค ม อระบบรายงานการดาเน นงานรายเด อน (version 2.0) 1 ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม 1. เป นป มท ใช เพ อล างค าของข อม ลท ใช ในการกาหนดเง อนไขในการค นหาของแต ละเมน 2.

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย จ ดท าโดย นางสาวพ ไลพรรณ โพธ สม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ค ม อการใช

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

แผนปฏ บ ต การจ ดเก บภาษ โรงเร อนและท ด น ประจาป 2558

แผนปฏ บ ต การจ ดเก บภาษ โรงเร อนและท ด น ประจาป 2558 แยกปฏ บ ต ตามห วงเวลา แผนปฏ บ ต การจ ดเก บภาษ โรงเร อนและท ด น ประจาป 2558 ก นยายน 2557 - ค ดลอกบ ญช ผ ท อย ในเกณฑ เส ยภาษ ในป งบประมาณจ ดเก บ จาก ผ.ท. 5 - ประชาส มพ นธ เร องการเส ยภาษ โรงเร อนและท ด น

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

Web Online. เว บไซต สอ.ชป. www.ridsaving.com ค อ ระบบท สหกรณ ฯ ม ไว บร การ สาหร บให สมาช ก สามารถตรวจสอบข อม ลของตนเอง ทางหน าเว บไซต

Web Online. เว บไซต สอ.ชป. www.ridsaving.com ค อ ระบบท สหกรณ ฯ ม ไว บร การ สาหร บให สมาช ก สามารถตรวจสอบข อม ลของตนเอง ทางหน าเว บไซต ร เว บไซต สอ.ชป. www.ridsaving.com Web Online ค อ ระบบท สหกรณ ฯ ม ไว บร การ สาหร บให สมาช ก สามารถตรวจสอบข อม ลของตนเอง ทางหน าเว บไซต ต ดต อสอบถามการใช งาน โทร. 0-2669-6576 ฝ ายสารสนเทศ เร มต นการใช งาน

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 0 Course ID Course Name Time IT001 1 ว น หล กการและเหต ผล งานขายเป นห วใจของการด าเน นธ รก จ No Selling No Business ค ากล าวน คงไม ต องการค าอธ

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1 ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1. เป ด Browser เข าท http://plannan.ednan1.go.th กรอก User Name และ Password แล วใช Mouse คล กท ป ม เข าส ระบบ 2. เม อเข าส โปรแกรมแล วจะปรากฏรายละเอ

More information

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1. ว ตถ ประสงค รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1.1 ช วยงานธ รการตามคาส งผ บ งค บบ ญชา 1.2 บ นท กข อม ลในระบบฐานข อม ล และเว ปไซด 1.2 พ มพ เอกสารราชการและงานอ น ๆ ตามค าส งผ บ งค บบ ญชา 1.4

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

ระเบ ยบคณะกรรมการการเล อกต ง ว าด วยเง นส งเสร มประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งานท ด ของพน กงานและล กจ างประจ าของส าน กงานคณะกรรมการการเล อกต ง พ.ศ.

ระเบ ยบคณะกรรมการการเล อกต ง ว าด วยเง นส งเสร มประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งานท ด ของพน กงานและล กจ างประจ าของส าน กงานคณะกรรมการการเล อกต ง พ.ศ. หน า ๒๐ ระเบ ยบคณะกรรมการการเล อกต ง ว าด วยเง นส งเสร มประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งานท ด ของพน กงานและล กจ างประจ าของส าน กงานคณะกรรมการการเล อกต ง พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยท คณะกรรมการการเล อกต งเป นองค กรอ สระตามร ฐธรรมน

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

ข อควรร ในการจ ดท าเอกสารทางด าน การเง นการคล ง โดย นางวล ร ตน กาญจนปกรณ ช ย ผ อ านวยการกองคล ง

ข อควรร ในการจ ดท าเอกสารทางด าน การเง นการคล ง โดย นางวล ร ตน กาญจนปกรณ ช ย ผ อ านวยการกองคล ง ข อควรร ในการจ ดท าเอกสารทางด าน การเง นการคล ง โดย นางวล ร ตน กาญจนปกรณ ช ย ผ อ านวยการกองคล ง เอกสารทางด านการเง นการคล ง ประกอบด วย เอกสารทางด านการเง นด านร บ เอกสารทางด านการเง นด านจ าย ข นตอนการด

More information

คล กท ป ม เม อต องการยกเล กการลบข อม ล คล กท ป ม เม อต องการลบข อม ล จะแสดงหน าจอด งร ป

คล กท ป ม เม อต องการยกเล กการลบข อม ล คล กท ป ม เม อต องการลบข อม ล จะแสดงหน าจอด งร ป คล กท ป ม เม อต องการยกเล กการลบข อม ล คล กท ป ม เม อต องการลบข อม ล จะแสดงหน าจอด งร ป คล กท ป ม เพ อย นย นการลบข อม ล คล ก Tab บ คคลในครอบคร ว จะแสดงหน าจอด งร ป ลบข อม ล ว ธ ท 1 1. จากตารางข อม ลในครอบคร

More information

เอกสารประกอบการบ นท กบ ญช

เอกสารประกอบการบ นท กบ ญช 14 เอกสารประกอบการบ นท กบ ญช รายการเง นต าง ๆ ท เก ดข นในธ รก จของสหกรณ ร านค าจะต องม การจดบ นท ก เหต การณ เพ อจะใช เป นหล กฐานประกอบการบ นท กบ ญช การจดบ นท กรายการเง นต าง ๆ เหล าน น จะกระท าได โดยใช

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส เพ อประส ทธ ภาพในการท างาน ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ได ร บการออกแบบให เก บข อม ลเป นป เช นเด ยวก บ สม ดทะเบ ยนร บส งเอกสาร ท แยกสม ดร บ-ส งเป นป เม อข นป ใหม ท านจะส งเกตเห นป ฐานข อม ลให เล อก ด งภาพ

More information

การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57

การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57 การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57 1. ผ ใช งานเข าส ระบบ PDX ท pdx.rta.mi.th เพ อเข าส หน า LOGIN ด งภาพด านล าง 2. เม อเข าส ระบบแล ว ไปท เมน ด านซ าย คล กท แล

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login 1 ระบบงานบร หารงานเคร อข าย ระบบงานบร หารงานเคร อข าย เป นระบบงานท เก บรวบรวมข อม ล เก ยวก บเคร อข ายต างๆ ประกอบด วย องค กรสว สด การส งคมและอาสาสม คร รวมท งข อม ลในด านอ นๆ เป นต นว าก จกรรมการด าเน นงาน

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

ข อ ๓ การขออน ญาตน าเข าว ตถ อ นตราย ให ย นหน งส อขออน ญาตน าเข าตามแบบ วอ./อก.๑๒

ข อ ๓ การขออน ญาตน าเข าว ตถ อ นตราย ให ย นหน งส อขออน ญาตน าเข าตามแบบ วอ./อก.๑๒ (ร าง) ประกาศกระทรวงอ ตสาหกรรม เร อง หล กเกณฑ การน าเข า หร อม ไว ในครอบครองซ งว ตถ อ นตรายชน ดท ๔ เพ อใช เป นสารมาตรฐานในการว เคราะห ทางห องปฏ บ ต การ ท กรมโรงงานอ ตสาหกรรม ร บผ ดชอบ พ.ศ.... อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา

More information

U S E R T R A I N I N G. A C C O U N T I N G W E B R e d e s ig n

U S E R T R A I N I N G. A C C O U N T I N G W E B R e d e s ig n U S E R T R A I N I N G A C C O U N T I N G W E B R e d e s ig n ส าหร บ ผ ร บเหมาใหม ข นตอนส าหร บ พ มพ ใบแจ งหน ผ าน Web เข า Link: www.scglogistics.co.th หล งจากท ท าการแต งต ง ผรม.เสร จเร ยบร อยแล

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

หน วยงาน : งานเวชระเบ ยน ระบ หน วยงานท เก ยวข อง : - ท กหน วยงานท ใช งานระบบโปรแกรมบร หารงานโรงพยาบาล ทบทวนโดย ผ แทนฝ ายบร หาร... (นายพงษ ศ กด สมใจ)

หน วยงาน : งานเวชระเบ ยน ระบ หน วยงานท เก ยวข อง : - ท กหน วยงานท ใช งานระบบโปรแกรมบร หารงานโรงพยาบาล ทบทวนโดย ผ แทนฝ ายบร หาร... (นายพงษ ศ กด สมใจ) จ ตเวชขอนแก นราชนคร นทร ฉบ บท : A แก ไขคร งท 01 เร อง : การด แลระบบ หน าท 1 หน วยงาน : งานเวชระเบ ยน ระบ หน วยงานท เก ยวข อง : - ท กหน วยงานท ใช งานระบบ จ ดท าโดย ผ ด แลระบบ.... (นายร ตนกร ค าภ กด ) ทบทวนโดย

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

ตารางก าหนดอาย การเก บเอกสารการเง น และเอกสารท เก ยวข อง ล าด บท ช อเร อง ก าหนดอาย การเก บ หมายเหต

ตารางก าหนดอาย การเก บเอกสารการเง น และเอกสารท เก ยวข อง ล าด บท ช อเร อง ก าหนดอาย การเก บ หมายเหต 1 ส าเนาหน งส อเว ยนเก ยวก บการเง น 1.1 ส าเนาหน งส อเว ยนเพ อทราบ เช น 1.1.1 ส าเนา พ.ร.บ.ให อ านาจกระทรวง- การคล งก เง นจากต างประเทศ 1.1.2 ส าเนาพระราชก าหนด เร องให อ านาจ กระทรวงการคล งปร บโครงสร

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System)

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) การบร หารงานต างๆของภาคร ฐและเอกชน จะต องม การจ ดประช มเป นประจ า ซ งตามปกต แล วต องม การส งหน งส อเช ญประช มพร อมระเบ ยบวาระการประช ม เพ อให ผ เข าร วมประช

More information

ข นตอนการลงบ ญช ค มพ สด

ข นตอนการลงบ ญช ค มพ สด ข นตอนการลงบ ญช ค มพ สด ข นตอนท 1 งานด านการควบค มพ สด เป นข นตอนท ร บช วงต อจากหน วยงานด านการจ ดหา หร อหน วยท ได ร บการบร จาคช วยเหล อมา เม อหน วยงานด งกล าวน ได ด าเน นการตามข นตอนต าง ๆ ตาม กระบวนการของแต

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

เอกสารประกอบฎ กา เบ กจ ายเง น เบกจายเงน

เอกสารประกอบฎ กา เบ กจ ายเง น เบกจายเงน 03/10/57 เอกสารประกอบฎ กา เบ กจ ายเง น เบกจายเงน 1 ข อบกพร อง เอกสารประกอบฎ กาเบ กจ ายเง น 1. ส งใช เง นย มไม ม ฎ กาเบ กจ ายให ตรวจสอบ 2. ไม ม ใบเสร จร บเง นประกอบฎ กาให ตรวจสอบ 3. ไม ม หล กฐานประกอบการเบ

More information

การลดข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต งานของงานป องก นและบรรเทาสาธารณภ ยใน การสน บสน นน าอ ปโภคบร โภค

การลดข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต งานของงานป องก นและบรรเทาสาธารณภ ยใน การสน บสน นน าอ ปโภคบร โภค การลดข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต งานของงานป องก นและบรรเทาสาธารณภ ยใน การสน บสน นน าอ ปโภคบร โภค 1. แผนผ งเสดงข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการท ก าหนดไว เด ม ประชาชน ย นค าร อง รายงาน ผ ผ บ งค บบ ญชา เพ

More information

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ค ม อ การใช ข อม ลในระบบ ISO DATA CENTER SP-EMC- 445 2-0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย --------------------------

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ค ม อ การใช ข อม ลในระบบ ISO DATA CENTER SP-EMC- 445 2-0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย -------------------------- อน ม ต โดย ตรวจสอบโดย จ ดท าโดย -------------------------- (...) กรรมการ / ผ จ ดการใหญ ผ แทนฝ ายบร หาร -------------------------- (...) ผ ช วยผ จ ดการ แผนกมาตรฐานค ณภาพ และความปลอดภ ย --------------------------

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

แบบฟอร ม 2 แผนการจ ดการความร (KM

แบบฟอร ม 2 แผนการจ ดการความร (KM ช อส วนราชการ/จ งหว ด : ท ท าการปกครองจ งหว ดเช ยงราย/จ งหว ดเช ยงราย หน า 1/7 ท จ าเป น (K) การป องก นและแก ไขป ญหา ต วช ว ดตามค าร บรอง (KPI) ระด บความส าเร จของในการป องก นและแก ไขป ญหา 1. การจ ดต งคณะท

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

การแจ งท อย หล กในการจ ดส ง หน งส อมอบฉ นทะและเอกสารเช ญประช ม (Principal Address)

การแจ งท อย หล กในการจ ดส ง หน งส อมอบฉ นทะและเอกสารเช ญประช ม (Principal Address) การแจ งท อย หล กในการจ ดส ง หน งส อมอบฉ นทะและเอกสารเช ญประช ม (Principal Address) ด วยประกาศของกรมพ ฒนาธ รก จการค า กระทรวงพาณ ชย เม อเด อนก มภาพ นธ 2556 ได ก าหนดให ผ ถ อห น ท จะมอบฉ นทะให บ คคลอ นเข

More information

เอกสารประช ม ทางโทรศ พท ระหว าง ธพ. พนจ. และ สบพน. เร อง

เอกสารประช ม ทางโทรศ พท ระหว าง ธพ. พนจ. และ สบพน. เร อง เอกสารประช ม ทางโทรศ พท ระหว าง ธพ. พนจ. และ สบพน. เร อง การจ ดทาแบบน าส งเง นเข ากองท นน าม นเช อเพล ง เพ อจ ดส งให ผ ค าน าม น ว นศ กร ท 12 ก.ย. 57 ณ ห องประช ม 1 ช น 15 ความเป นมา ตามคาส ง คสช. ท 120/2557

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน สร ปผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร รอบ 6 เด อน (ม ถ นายน พฤศจ กายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช ความร ประเด นการจ ดการ 1 ประเด

More information

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3-1 บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3.1 ร จ กระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส ระบบการแจ งข าวประชาส มพ นธ ค อ โปรแกรมระบบงานท

More information

บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส

บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส 8-1 8.1 เร มร จ กก บโปรแกรม บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนา ค อ โปรแกรมระบบงานท สน

More information

ค ม อการใช งานผ ค าก บภาคร ฐ (Electronic Bidding : e-bidding)

ค ม อการใช งานผ ค าก บภาคร ฐ (Electronic Bidding : e-bidding) ค ม อการใช งานผ ค าก บภาคร ฐ (Electronic Bidding : e-bidding) จ ดท าโดย กล มงานมาตรฐานการจ ดซ อจ ดจ างด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส สารบ ญ 1. ขอร บ/ ช อเอกสาร... 1 หน า 2. เสนอราคา... 16 ค ม อการใช งานของผ

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

มาตรฐานการปฏ บ ต งาน เร อง การควบค มเอกสาร PE - EMC - 445-1 - 0 ตรวจสอบโดย --------------------------

มาตรฐานการปฏ บ ต งาน เร อง การควบค มเอกสาร PE - EMC - 445-1 - 0 ตรวจสอบโดย -------------------------- อน ม ต โดย ตรวจสอบโดย จ ดท าโดย -------------------------- (...) กรรมการ / ผ จ ดการใหญ ผ แทนฝ ายบร หาร -------------------------- (...) ผ ช วยผ จ ดการ แผนกมาตรฐานค ณภาพ และความปลอดภ ย --------------------------

More information

ค ม อการใช ระบบกรอกภาระงานบ คลากรคณะว ทยาศาสตร (สายผ สอน)

ค ม อการใช ระบบกรอกภาระงานบ คลากรคณะว ทยาศาสตร (สายผ สอน) 1 ค ม อการใช ระบบกรอกภาระงานบ คลากรคณะว ทยาศาสตร (สายผ สอน) ภาพท 1 ข นตอนการกรอกภาระงาน และประเม นผลการปฏ บ ต งาน 2 ข นตอนการใช งานระบบกรอกภาระงาน และประเม นผลการปฏ บ ต งานตนเอง บ คลากรสายผ สอน ม 8 ข นตอนด

More information

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย --------------------------

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย -------------------------- ร ปแบบ และการก าหนดรห ส อน ม ต โดย ตรวจสอบโดย จ ดท าโดย -------------------------- (...) กรรมการ / ผ จ ดการใหญ ผ แทนฝ ายบร หาร -------------------------- (...) ผ ช วยผ จ ดการ แผนกมาตรฐานค ณภาพ และความปลอดภ

More information

มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ระบบการประเม นค ณภาพการบร หารงาน มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ม ข!นตอนการใช

มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ระบบการประเม นค ณภาพการบร หารงาน มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ม ข!นตอนการใช 1 ค ม อการใช งานระบบการประเม นค ณภาพการบร หารงาน (AQS) มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน งานด งต อไปน! ระบบการประเม นค ณภาพการบร หารงาน มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ม ข!นตอนการใช 1. ท านสามารถเข าส ระบบการประเม

More information

โปรแกรมขายหน าร านและบร หารส นค าคงคล ง

โปรแกรมขายหน าร านและบร หารส นค าคงคล ง หน า 1 จาก 15 การทางานของโปรแกรม โปรแกรมขายหน าร านและบร หารส นค าคงคล ง 1. ควบค มบ ญช เจ าหน ระบบสามารถรายงานให ทราบว าท านค างช าระเจ าหน รายใดบ าง จ านวนก บ ล และม เจ าหน รายใดท ย ง ไม ครบก าหนดช าระ

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก

ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก เร มการใช งาน สามารถเข าหน าหล กของระบบงานสารบรรณโดยเข าท www.plkhealth.go.th/archivesn หร อเข าทางล งค ในหน าหล กเว บไซท ของส าน

More information

แผนผ งข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการ องค การบร หารส วนต าบลบางพระเหน อ (งานธ รการ)

แผนผ งข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการ องค การบร หารส วนต าบลบางพระเหน อ (งานธ รการ) แผนผ งข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการ องค การบร หารส วนต าบลบางพระเหน อ (งานธ รการ) 1. แผนผ งข นตอนระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการไว เด ม ร บหน งส อ/ เป ดซอง/ลงร บ ในทะเบ ยนร บ ผ านปล ด อบต.เพ อ แยกส วน แยกหน

More information

งานสถ ต และรายงาน. (Statistic & Reporting Module) ค ม อการใช งานระบบห องสม ดอ ตโนม ต สพฐ. เวอร ช น 3 1

งานสถ ต และรายงาน. (Statistic & Reporting Module) ค ม อการใช งานระบบห องสม ดอ ตโนม ต สพฐ. เวอร ช น 3 1 งานสถ ต และรายงาน (Statistic & Reporting Module) ค ม อการใช งานระบบห องสม ดอ ตโนม ต สพฐ. เวอร ช น 3 1 งานสถ ต และรายงาน แบ งออกเป น 2 ส วน ส วนแรกอย หน าหล กเป นเมน การเก บสถ ต ผ เข าใช บร การ ห องสม ด

More information

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต จ ดท าข นเพ ออ านวยความสะดวกให ก บ ภาคว ชาและคณะได ท าการจ ดอาจารย ผ สอนลงตามคาบเวลาตามท

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งานร บจดทะเบ ยนเป นผ ค าน าม นเช อเพล งตามมาตรา 10 แห ง พ.ร.บ.การค าน าม นเช อเพล ง พ.ศ. 2543

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งานร บจดทะเบ ยนเป นผ ค าน าม นเช อเพล งตามมาตรา 10 แห ง พ.ร.บ.การค าน าม นเช อเพล ง พ.ศ. 2543 ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งานร บจดทะเบ ยนเป นผ ค าน าม นเช อเพล งตามมาตรา 10 แห ง พ.ร.บ.การค าน าม นเช อเพล ง พ.ศ. 2543 ประกาศกระทรวงพาณ ชย เร อง ก าหนดปร มาณการค าและขนาดของถ งเก บ น าม นเช อเพล งท ม อย ของผ

More information