แนวทางการปฏ บ ต งาน เก ยวก บการร บสม คร Undo

Size: px
Start display at page:

Download "แนวทางการปฏ บ ต งาน เก ยวก บการร บสม คร Undo"

Transcription

1 แนวทางการปฏ บ ต งาน เก ยวก บการร บสม คร Undo ส าหร บเจ าหน าท ส วนราชการ กรมบ ญช กลาง (สรจ.) สนง.คล งจ งหว ด กรมบ ญช กลาง กระทรวงการคล ง

2

3 Background

4 การกล บไปใช ส ทธ ในบ าเหน จบ านาญตาม พรบ.บ าเหน จบ านาญ ข าราชการ พ.ศ. 2494

5 พระราชบ ญญ ต การกล บไปใช ส ทธ ในบ าเหน จบ านาญตาม พระราชบ ญญ ต บ าเหน จบ านาญ ข าราชการ พ.ศ พ.ศ.. กฎหมาย Undo

6 คาดว า กฎหมาย Undo จะม ผลใช บ งค บประมาณ ธ นวาคม 2557 (พ น 30 ว น น บจากว นท ประกาศใช กฎหมาย)

7 สาระส าค ญของ กฎหมาย Undo

8 ให ส ทธ Undo ก บ ข าราชการ ผ ร บบ านาญ ผ ร บเบ ยหว ด ท เป นหร อเคยเป นสมาช ก กบข.โดยสม ครใจ (มาตรา 36 พรบ.กบข.)

9 Note การใช ส ทธ Undo 1 คน ม ได เพ ยง 1 สถานะ เท าน น ข าราชการ Undo ผ ร บบ านาญ Undo ผ ร บเบ ยหว ด Undo

10 Note การใช ส ทธ Undo เม อได ย นใช ส ทธ Undo แล ว จะขอยกเล กไม ได!

11 ข าราชการ ท เป นสมาช กกองท น ตามมาตรา 36 พรบ. กบข. ข าราชการ หมายถ ง 1 ข าชการพลเร อน 2 ข าราชการฝ ายต ลาการ 3 ข าราชการฝ ายอ ยการ 4 ข าราชการพลเร อนในมหาว ทยาล ย 5 ข าราชการคร 6 ข าราชการร ฐสภาสาม ญ 7 ข าราชการต ารวจ 8 ข าราชการทหาร 9 ข าราชการศาลร ฐธรรมน ญ 10 ข าราชการท ม กฎหมายบ ญญ ต ให เป นข าราชการตาม พรบ. กบข.

12 ข าราชการ 1 ให ใช ส ทธ เล อก ถ ดจากว นท กฎหมายม ผลใช บ งค บ ถ งว นท30 ม ถ นายน 2558 (ประมาณ 7 เด อน) กบข. 2 ได ร บเง นสะสม และดอกผล ค นจาก ต งแต ว นท หมดสมาช กภาพ กบข. (ต งแต 1 ต ลาคม 2558 เป นต นไป) 3 ไม ม ส ทธ ได ร บเง นประเด ม เง นชดเชย เง นสบทบ และดอกผลของเง นด งกล าว โดยร ฐจะให กบข. น าเง นน ไปใส ในบ ญช เง นส ารอง เพ อใช ในการ บร หารจ ดการภาระบ านาญต อไป

13 4 สมาช กภาพส นส ดลงน บต งแต ว นถ ดจาก ว นท30 ก นยายน 2558 ค อว นท1 ต ลาคม 2558 เว นแต จะขอลาออก หร อถ กส งให ออก ถ ดจาก 30 ม ถ นายน ถ ง 30 ก นยายน 2558 สมาช กภาพ ส นส ดลงต งแต ว นถ ดจากว นขอลาออก หร อถ กส ง ให ออก แล วแต กรณ 5 ข าราชการท ม เวลาราชการเหล ออย ไม ถ งว นท 30 ม ถ นายน 2558 เน องจากจะออกจากราชการ ไม ว ากรณ ใด (ขอลาออก หร อถ กส งให ออก)ให ใช ส ทธ เล อกได ไม เก นว นท ท จะออกจากราชการน น แล วแต กรณ (ว นท ขอลาออก หร อว นท ถ กส งให ออก) โดยสมาช กภาพส นส ดลงน บต งแต ว นถ ดจากว นออก จากราชการ แล วแต กรณ

14 6 เม อออกจากราชการไม ว ากรณ ใด และม ส ทธ ร บ บ านาญ จะได ร บบ านาญตาม พรบ. บ าเหน จบ านาญ 2494 จนถ งว นท เส ยช ว ต 7 หากแสดงความประสงค ไว แล ว และถ งแก ความตาย ก อนว นท 1 ต ลาคม 2558 หร อภายในว นท ท จะออกจากราชการไม ว ากรณ ใด (ว นท ขอลาออก หร อว นท ถ กส งให ออก) แล วแต กรณ ให ถ อว าการแสดงความประสงค น นเป นอ นส นผล

15 ว นท กฎหมาย ว นท ขอออก หร อถ กส ง ใช บ งค บ ให ออกจากราชการ 30 ก นยายน ม ย. 58 เล อก Undo เล อก Undo ว นท เล อก Undo แจ ง กบข.โอนเง นในบ ญช เง นรายบ คคลเข าบ ญช เง นส ารอง และจ ายเง นสะสม+ดอกผลให ผ ม ส ทธ ได ร บบ านาญส ตร เด มต งแต ว นท ออกจากราชการ ว นท เล อก Undo ว นท ขอ ออก หร อ ถ กส งให ออกจาก ราชการ งดห กเง นสะสม และงด เบ กเง นชดเชย+สบทบ ออกจากราชการ ได ร บบ านาญ ส ตรเด ม ส นผล ส นผล กฎหมาย บ าเหน จ บ านาญ ว นท เส ยช ว ต ว นท เส ยช ว ต ว นท เส ยช ว ต สมาช กภาพ กบข. ย งม อย สมาช ก ภาพ กบข. ย งม อย สมาช กภาพ กบข. ส นส ดลง สมาช ก ภาพ กบข. ย งม อย สมาช กภาพ กบข. ส นส ดลง

16 ข าราชการท ไม อย ก อนหร อในว นท กฎหมายน ใช บ งค บ และกล บเข าร บราชการ ภายหล งว นท30 ม ถ นายน ถ กส งให ออกจากราชการเพ อไปร บราชการตามกฎหมายว าด วยการร บราชการทหาร 2. ได ร บอน ม ต จากคณะร ฐมนตร ให ไปปฏ บ ต งานใดๆตาม พรฎ.ว าด วยการก าหนด หล กเกณฑ การส งให ข าราชการข าราชการไปท าการซ งให น บเวลาระหว างน น เหม อนเต มเวลาราชการ 3. ถ กส งให ออกจากราชการไว ก อน 4. อย ระหว างร องท กข หร ออ ทธรณ ค าส งให ออก ปลดออก หร อไล ออกจากราชการ 1 ให แสดงความประสงค ภายใน 60 ว น น บต งแต ว นกล บเข าร บราชการ 2 ให สมาช กภาพส นส ดลงน บถ ดจากว นท แสดงความประสงค

17 ให รวมถ งบ คคลด งต อไปน ด วย 1. ต ลาการศาลปกครองซ งเคยเป นข าราชการท เข าร บราชการ ก อนว นท 27 ม นาคม 2540 และลาออกจากราชการเพ อไป เป นต ลาการศาลปกครอง มาตรา 35 พรบ.กบข. 2. ข าราชการ ซ งเคยเป นข าราชการท เข าร บราชการก อนว นท 27 ม นาคม 2540 ซ งลาออกจากราชการและกล บเข า ร บราชการต งแต หมวด 3 พรบ. กบข.ใช บ งค บ มาตรา 35 พรบ.กบข. 3. ข าราชการส วนท องถ น ซ งเคยเป นข าราชการ ท เข าร บราชการก อนว นท 27 ม นาคม 2540 และม กฎหมาย หร อมต คณะร ฐมนตร ก าหนดให ม การถ ายโอนภารก จไปย ง องค กรปกครองส วนท องถ น มาตรา 70/1 พรบ.กบข. 4. พน กงานมหาว ทยาล ยในก าก บของร ฐ ซ งเคยเป น ข าราชการท เข าร บราชการก อนว นท 27 ม นาคม 2540 และม กฎหมายก าหนดให มหาว ทยาล ยหร อสถาบ นอ ดมศ กษาของร ฐ เป นหน วยงานในก าก บของร ฐ มาตรา 70/6 พรบ.กบข.

18 ให รวมถ งบ คคลด งต อไปน ด วย โดยสร ป ข าราชการท เข าร บราชการ ก อนว นท 27 ม นาคม 2540 และป จจ บ น(ว นท กฎหมาย Undo ม ผลใช บ งค บ) เป นสมาช ก กบข.ไม ว าด วยเหต ใดๆ ได ส ทธ Undo ท กคน

19 ในทางกล บก น ข าราชการท เข าร บราชการ ต งแต ว นท 27 ม นาคม 2540 และป จจ บ น(ว นท กฎหมาย Undo ม ผลใช บ งค บ) เป นสมาช ก กบข.ไม ว าด วยเหต ใดๆ ไม ได ส ทธ Undo แม แต คนเด ยว

20 เพ อประโยชน ในการด าเน นการ ให บทน ยามค าว า ข าราชการ ตามกฎหมาย Undo หมายความรวมถ งบ คคลตาม 1-4 และให น าบทบ ญญ ต เก ยวก บข าราชการตาม พรบ. บ าเหน จบ านาญ 2494 มาใช บ งค บก บบ คคล 1-4 โดยอน โลม

21

22 ส าหร บ ข าราชการส วนท องถ น ให น บเวลาต อเน อง+ค านวณบ านาญตาม ส ตร พรบ แต ให ไปร บบ านาญตามกฎหมายบ าเหน จบ านาญท องถ น พน กงานมหาว ทยาล ยในก าก บของร ฐ ให น บเวลาต อเน อง+ค านวณบ านาญตาม ส ตร พรบ โดยเง นเด อนส ดท ายค านวณตามกฎกระทรวงว าด วยการก าหนดบ ญช อ ตราเง นเด อนฯ +ร บบ านาญตามกฎหมายบ าเหน จบ านาญ 2494

23 ผ ร บบ านาญ เคยเป นสมาช กกองท นตาม มาตรา 36 พรบ. กบข. ในว นท ออกจากราชการ และเป นผ ร บบ านาญอย ในว นท กฎหมาย Undo ใช บ งค บ ย งม ช ว ตอย 1 ให ใช ส ทธ เล อก ต งแต ว นถ ดจากว นท กฎหมาย ม ผลใช บ งค บ ถ งว นท30 ม ถ นายน ไม ต องค นเง นสะสมและผลประโยชน

24 3 ต องค นเง นประเด ม เง นชดเชย เง นสบทบ และ ดอกผลของเง นด งกล าว ท กองท นค านวณให ในว นป ดบ ญช เง นรายบ คคล โดยว ธ ห กกลบลบก น 4 ได ร บ านาญตาม พรบ. บ าเหน จบ านาญ 2494 ย อนหล งต งแต ว นท ออกจากราชการถ ง ว นท30 ก นยายน 2558 โดยว ธ ห กกลบลบก น

25 5 เม อห กกลบลบก นแล ว 5.1 หากม ส วนต างต องช าระค นให ร ฐ ให ช าระค น ภายใน 30 ม ถ นายน 2558 ช าระท งก อนคร งเด ยว หร อให แบ งช าระเง นเป นส วนๆให เสร จส น ต งแต 1 กรกฎาคม ถ ง 30 ก นยายน 2558 หากไม สามารถช าระเง นค นได ภายในเวลาท ก าหนด(30 กย. 58)ให ถ อว าการแสดงเจตนาน น เป นอ นส นผล และหากได ช าระเง นบางส วน ให ร ฐแล ว ร ฐจะค นเง นกล าวให ผ ร บบ านาญน น 5.2 หากม ส วนต างท ร ฐต องจ ายค น ร ฐจะจ ายค นให ตามหล กเกณฑ และว ธ การท กระทรวงการคล ง ก าหนด (ต งแต 1 ตค. 58 เป นต นไป)

26 6 ให ผ ร บบ านาญตาม 5.1 ค นเง นให ร ฐผ าน ส วนราชการผ เบ ก เพ อน าส งต อให กรมบ ญช กลาง 7 เง นท ได ร บค นไม ต องน าส งคล งเป นรายได แผ นด น และให ร ฐโดยกรมบ ญช กลางสามารถน าเง นท ได ร บ ค นจากผ ร บบ านาญตาม 5.1 ไปจ ายค นให ผ ร บ บ านาญ ตาม 5.2 ได ส วนท เหล อให น าส งเข า บ ญช เง นส ารอง ให แล วเสร จภายใน ม นาคม 2559

27 8 หากแสดงความประสงค ไว แล ว และถ งแก ความตาย ก อนว นท 1 ต ลาคม 2558 ให ถ อว าการแสดง ความประสงค น น เป นอ นส นผล และหากได ค น เง นตาม 5.1 ให ร ฐแล ว ร ฐจะค นเง นด งกล าวให ก บ ผ ร บบ านาญ หร อทายาทตาม ป.พ.พ. แล วแต กรณ ต อไป 9 จะได ร บบ านาญตาม พรบ. บ าเหน จบ านาญ 2494 ต งแต 1 ต ลาคม 2558 เป นต นไปจนถ งว นท เส ยช ว ต

28 ให รวมถ งผ ร บบ านาญท เคย เป นบ คคลด งต อไปน ด วย

29 เพ อประโยชน ในการด าเน นการ ให น าบทบ ญญ ต เก ยวก บผ ร บบ านาญ ตาม พรบ.Undo มาใช บ งค บก บ ผ ร บบ านาญท เคยเป นบ คคล 1-4 ให น าบทบ ญญ ต เก ยวก บผ ร บบ านาญ ตามพรบ. บ าเหน จบ านาญ 2494 มาใช บ งค บก บผ ร บบ านาญท เคยเป น บ คคล 1-4 โดยอน โลม

30 ส าหร บผ ร บบ านาญท เคยเป น ข าราชการส วนท องถ น พน กงานมหาว ทยาล ยในก าก บของร ฐ

31 ค ดเฉพาะ Note เง นบ านาญ เท าน น ไม น า ชคบ.และเง นบ าเหน จด ารงช พ คร งท 1 และ 2 ท ได ร บไปแล ว มาร วมค านวณในข นตอน การขอ Undo แต จะน ามาค ดค านวณให ในภายหล ง ไม ค ด ดอกเบ ยท งในส วนของเง นก อนท จะต องค น และผลต างเง นบ านาญท จะได ร บค น

32 การน าเง นมาค น กรณ ขอแบ งช าระเป นส วนๆ Note กรกฎาคม ส งหาคม ก นยายน งวดละ เท าๆก น งวด 1 งวด 1 งวด 1 งวด 1 งวด 1 งวด 1 งวด 1 งวดละ เท าๆก น งวด 2 งวด 2 งวด งวด 2 งวด งวด 2 งวด 3 งวด 3 งวด 3 งวดละ เท าๆก น +เศษ งวด 3 งวด 3

33 ว นท กฎหมาย ใช บ งค บ ว นท 30 ก นยายน 58 ว นท เล อก Undo เล อก Undo ส นผล ว นท เส ยช ว ต ค นเง น ท งก อน 30 ม ย. 58 แบ งช าระ ไม ส งค นเง นให ส นผล แล วเสร จภายใน เวลาท ก าหนด ว นท เส ยช ว ต ส นผล ได เง นค น ได บ านาญส ตรเด ม กฎหมาย บ าเหน จ บ านาญ ว นท เส ยช ว ต

34 ผ ร บเบ ยหว ด (ทหารกองหน นม เบ ยหว ด) ท เคยเป นสมาช กกองท น ตามมาตรา 36 พรบ. กบข. กรณ พ นจากทหารกองหน นม เบ ยหว ด ภายหล ง 30 ก นยายน ให ใช ส ทธ เล อก ต งแต ว นท กฎหมาย ม ผลใช บ งค บ ถ งว นท30 ม ถ นายน ไม ต องค นเง นสะสมและผลประโยชน ท ได ร บไปแล ว 3 ต องค นเง นสบทบ และดอกผลของเง นด งกล าวให ร ฐ ภายใน 30 ม ถ นายน 2558 โดยให ค นเง นให ร ฐผ าน ส วนราชการผ เบ กเพ อน าส งต อให กรมบ ญช กลาง

35 4 ไม ม ส ทธ ได ร บเง นประเด ม เง นชดเชย และดอกผลของเง นด งกล าว โดยร ฐจะให กบข. น าเง นน ไปใส ในบ ญช เง นส ารอง เพ อใช ในการ บร หารจ ดการภาระบ านาญต อไป 5 สมาช กภาพส นส ดลงน บต งแต ว นถ ดจาก ว นท30 ก นยายน 2558 ค อว นท1 ต ลาคม เม อออกจากทหารกองหน นม เบ ยหว ดเพ อร บ บ านาญเหต ทดแทนจะได ร บบ านาญส ตรเด ม จนถ งว นท เส ยช ว ต

36 กรณ พ นจากทหารกองหน นม เบ ยหว ด ก อน 30 ก นยายน ให ใช ส ทธ เล อกได ไม เก นว นท ท จะออกจากทหาร กองหน นม เบ ยหว ดเพ อร บบ านาญเหต ทดแทน 2 ไม ต องค นเง นสะสมและผลประโยชน ท ได ร บไปแล ว 3 ต องค นเง นสบทบ และดอกผลของเง นด งกล าวให ร ฐ ภายในว นก อนว นออกจากทหารกองหน นม เบ ยหว ด เพ อร บบ านาญเหต ทดแทน โดยให ค นเง นให ร ฐผ าน ส วนราชการผ เบ กเพ อน าส งต อให กรมบ ญช กลาง 4 จะได ร บบ านาญส ตรเด ม ต งแต ว นถ ดจากว นออกจาก ทหารกองหน นม เบ ยหว ดเพ อร บบ านาญเหต ทดแทน

37 ท ง 2 กรณ หากแสดงความประสงค ไว แล ว และถ งแก ความตาย ก อนออกจากทหารกองหน นม เบ ยหว ดเพ อร บบ านาญ เหต ทดแทน แล วแต กรณ ให ถ อว าการแสดงความ ประสงค น นเป นอ นส นผล และหากได ค นเง นสบทบ และดอกผลของ เง นด งกล าวให ร ฐแล ว ร ฐจะค นเง นด งกล าวให ก บ ทายาทตาม ป.พ.พ.ต อไป

38 กรณ พ นจากทหารกองหน นม เบ ยหว ด ภายหล ง 30 ก นยายน 2558 ว นท กฎหมายใช บ งค บ ว นท 30 ก นยายน 58 ได ร บเบ ยหว ด และได ร บ เง นสะสม/สมทบ และผลประโยชน จาก กบข. ไปแล ว เล อก Undo ว นท เล อก Undo 30 ม ย. 58 พ นจากกองหน น ม เบ ยหว ด ค นเง นสมทบ+ ผลประโยชน (ไม ม กรณ ได เง นค น) กบข. ส ง เง นประเด ม เง นชดเชย +ผลประโยชน เข าบ ญช เง นส ารอง ได บ านาญส ตรเด ม จนเส ยช ว ต ส นผล ว นท เส ยช ว ต กฎหมาย บ าเหน จ บ านาญ ว นท เส ยช ว ต

39 กรณ พ นจากทหารกองหน นม เบ ยหว ด ก อน 30 ก นยายน 2558 ว นท กฎหมายใช บ งค บ ว นท พ นจาก กองหน น ม เบ ยหว ด ว นท 30 ก นยายน 58 ได ร บเบ ยหว ด และได ร บ เง นสะสม/สมทบ และผลประโยชน จาก กบข. ไปแล ว เล อก Undo ว นท เล อก Undo 30 ม ย. 58 ค นเง นสบทบ+ ผลประโยชน (ไม ม กรณ ได เง นค น) ได บ านาญส ตรเด มจนเส ยช ว ต ส นผล กบข. ส ง เง นประเด ม เง นชดเชย +ผลประโยชน เข าบ ญช เง นส ารอง กฎหมาย บ าเหน จ บ านาญ กฎหมาย บ าเหน จ บ านาญ ว นท เส ยช ว ต ว นท เส ยช ว ต ว นท เส ยช ว ต

40 Note ผ ร บเบ ยหว ด ไม ม การแบ งช าระเง นเป นส วนๆ

41 Note เง นก อนท ได ร บจาก กบข.หร อ กรมบ ญช กลาง แล วแต กรณ ได ร บการยกเว นภาษ ตาม มต คณะร ฐมนตร (ท ได น าไปใช ประโยชน ในการลดหย อนภาษ แล ว ก ไม ต องค น)

42 Note ว นส าค ญUndo 30 ม ถ นายน 2558 ว นส ดท ายแสดงความประสงค 30 ก นยายน 2558 ว นส ดท ายช าระเง น

43 ธค กย 2558 หน วยงานย งคงห กเง นสะสม และเบ กเง นชดเชย/ เง นสบทบของข าราชการท ใช ส ทธ Undo เข า กบข. ตามปกต และกบข.ย งต องน าเง นเหล าน นไปบร หาร ผ ร บบ านาญท ใช ส ทธ Undo ย งคงได ร บบ านาญ ส ตร กบข. ต อไป ต งแต 1 ต ลาคม 2558 กรมบ ญช กลางเร มทยอย จ ายเง นส วนเพ มให ผ ร บ บ านาญท ม ส ทธ ต งแต 20 ต ลาคม 2558 กบข. เร มทยอยจ ายเง น ให ข าราชการท ใช ส ทธ ข าราชการท ใช ส ท ธ Undo เกษ ยณ หร อ ออกจากราชการ ร บบ านาญ ธ นวาคม 2557 เร มต นย นเร อง 30 ม ถ นายน 2558 หมดเขตย นเร อง 1 ต ลาคม 2558 ผ ใช ส ทธ ส นสมาช กภาพ กบข. 31 ต ลาคม 2558 ผ ร บบ านาญท ใช ส ทธ เร มร บบ านาญ ก นยายน 2558 หน วยงานห กเง นสะสม และเบ กเง นชดเชย/เง นสบทบ ของข าราชการท ใช ส ทธ Undo เข า กบข.เด อนส ดท าย และ กบข.ย ต การบร หารเง นของข าราชการผ น น ผ ร บบ านาญท ใช ส ทธ Undo ได ร บบ านาญส ตร กบข. เด อนส ดท าย

44 หล กเกณฑ และว ธ การ ประกอบกฎหมาย Undo การแสดงความประสงค การค นเง นท งจ านวน หร อการแบ งช าระเง นเป น ส วนๆ การได ร กระทรวงการคล บเง นค น โดยการห กกลบลบก น งก าหนด ระหว างผ ร บบ านาญ ก บ ร ฐ การส งเง นประเด ม กบข.ก าหนดโดยความเห นชอบกระทรวงการคล เง นชดเชย เง นสบทบ ง และดอกผลของเง นด งกล าว ของผ ร บบ านาญ และข าราชการ เข าบ ญช เง นส ารอง การค นเง นสะสม และดอกผลของเง นด งกล าว ให ข าราชการ

45 สถานท ย นใบสม คร Undo +ร บช าระเง น (ถ าม ) ส วนราชการท ปฏ บ ต งานอย ข าราชการ ส วนราชการผ เบ กบ านาญ ผ ร บบ านาญ ผ ร บเบ ยหว ด

46 ใบสม คร หล กฐานย นย น การสม คร Undo (แบบ ข.1, บ.1) ส าเนาเอกสาร + ร บรองส าเนาโดยส วนราชการท ร บใบสม คร ใบร บแบบแสดงความประสงค (แบบ ข.2, บ.2,3,7) ออกจากระบบ e Pension โดยส วนราชการผ เบ กบ านาญ ใบร บรองส ทธ (แบบ ข.3, บ.4,5,8) ออกจากระบบ e Pension โดย สนง.คล งจ งหว ด, กรมบ ญช กลาง (สรจ.)

47 การกรอกข อม ลใน ใบสม คร Undo (แบบ ข.1, บ.1) ถ กต องตามข อเท จจร ง ถ กต องตามกฎหมาย ถ กใจ

48 การงดส งเง นให กบข. เม อ Undo ม ผลสมบ รณ แล ว หน วยงานท เบ กเง นเด อนให ข าราชการต องไม ล ม งดห กเง นสะสม และ งดเบ กเง นชดเชยและเง นสบทบ ต งแต ต ลาคม 2558 เป นต นไป

49 กรณ ผ ร บบ านาญไม ค นเง น ท แบ งช าระเป นส วนๆให แล วเสร จ ภายในเวลาท ก าหนด ไม ต องย นเอกสารใดๆ กรมบ ญช กลางจะค นเง น ท ได ร บไว แล วท งหมดให ผ ร บบ านาญ ต งแต ต ลาคม 2558 เป นต นไป

50 กรณ ผ ร บบ านาญท ย นความประสงค ไว แล วถ งแก ความตาย ก อน 1 ต ลาคม 2558 ผ ม ส ทธ ร บมรดกย น แบบ บ.6 ต อส วนราชการผ เบ กบ านาญ กรมบ ญช กลางจะค นเง น ท ได ร บไว ท งหมดให แก ผ ม ส ทธ ร บมรดก ต งแต ว นท ได ร บและตรวจสอบเอกสาร ถ กต องแล วเป นต นไป

51 จบ สาระส าค ญของ กฎหมาย Undo

52 ข อม ล ส วนหน ง ประกอบการต ดส นใจ

53 ความร วมม อ ก บ กบข. Web site กบข.และ บชก. Program ประมาณการยอดเง นท จะได ร บ/ไม ได ร บ เม อเล อก Undo ไปรษณ ย ถ งบ าน/หน วยงาน ผ ม ส ทธ Undo ข อม ลของ กบข. + ข อม ล บชก. +ตารางประมาณการ ร วมก นช แจง

54

55 โปรแกรมประเม น เป นเพ ยงการคาดการณ จากต วแปรเท าน น ระยะเวลารอคอยในการร บบ านาญส วนต าง ใหเท าก บเง นของร ฐหากเล อก Undo

56 ข อม ลเบ องต ประกอบการต ดส นใจ:ผ ร น บบ านาญ

57 ข อม ลเบ องต ประกอบการต ดส นใจ:ข น าราชการ

58 สามรถก าหนดต วแปรต อไปน 1 เง นเด อนป จจ บ น 2 เง นเด อนข นในอนาคตป ต อป 3 % ออมเพ มตามความสม ครใจ ป ต อป 4 ผลตอบแทนการลงท น กบข. ในอนาคต ป ต อป ** ท งน ต องยอมร บเง อนไขว า ผลของการประเม น เป นเพ ยง การคาดการณ อนาคตท เก ด จากการก าหนดต วแปรโดยต วท านเอง*** ท านเอง **

59 ค ดอย างไร Undo อาจจะค มกว าถ า... 1 อาย ราชการมาก ว นทว ค ณมาก และเง นเด อน 5 ป ส ดท ายไม ต น 2 ประเม นแล วบ านาญส วนเพ มม มาก 3 ประเม นระยะเวลารอคอยในการทะยอยเก บบ านาญส วนต าง ไม นานเก นรอ Undo อาจไม ค มถ า... 1 อาย ราชการปกต ไม ม ว นทว ค ณ 2 เง นเด อน 5 ป ส ดท ายต น ท าให ค านวณแล วบ านาญสองส ตรไม ต างก นมาก 3 ประเม นระยะเวลารอคอยในการทะยอยเก บบ านาญส วนต าง นานเก นไป 4 ม ภาระหน ส น จ าเป นต องน าบ านาญมาผ อนหน เง นเหล อใช ต อเด อนม น อย 5 ม ป ญหาส ขภาพ ท มา กบข.

60 ค ดอย างไร ถ าไม Undo กบข.ร บรองว าจะไม ขาดท นได หร อไม ท ผ านมาท าสมาช กเส ยหายเท าไร ข อม ลส าค ญพ งทราบ การสะสมเง นก บ กบข. ค อการ ซ อหน วยลงท น เหม อนการซ อทอง ราคา เปล ยนแปลงได จ านวนหน วยไม ลดหายตามราคาท เปล ยนไป กบข. น าเง นสมาช กไป ลงท นระยะยาว ไม ใช เล นห น ซ อเช า-ขายบ าย ก จการท กบข. ลงท นค อก จการท เป นรากฐานเศรษฐก จ ราคาของก จการ (ราคา ห น) ผ นผวนตามภาวะตลาดได แต ในระยะยาว ก จการเต บโตต อเน อง ท มา กบข.

61 การส งเง นเข ากองท น ค อการซ อหน วยลงท นในราคา ณ ว นส งเง นเข า หากย งไม เกษ ยณ ราคาท เปล ยนแปลง ค อ ราคาทางบ ญช (ขาดท น-ก าไร ทางบ ญช ) เม อเกษ ยณ และน าเง นออก ค อการขายหน วยลงท นท สะสมมา ณ ว นท ส งเง นเข า ผลประกอบการท ขาดท นในป 2551 ท าให สมาช กเกษ ยณป 2551 ขาดท น จากการซ อหน วยลงท นในราคา บาท แต ขายได ในราคา บาท แต หากสมาช ก ถ อหน วยลงท นต อ ก จะสามารถขายได ในราคาท ส งกว าในป ท ผลประกอบการด ท มา กบข.

62 ร จ กใบแจ งยอด/ร จ กหน วยลงท นและม ลค าต อหน วย 53, หน วย * บาท = 980, บาท ท มา กบข.

63 Undo หร อ ไม Undo ขอให เป นการต ดส นใจด วยต วเอง โปรดศ กษาข อม ลให ครบถ วนและรอบครอบ ก อนต ดส นใจ แต ละคนม เง อนไขต างก น

64 Guideline

65 1 แยกไปอบรม +ฝ กปฏ บ ต ห อง IT แยกไปอบรม +ฝ กปฏ บ ต ห อง IT 2

66 ข าราชการ Undo

67 ข าราชการ Undo สม คร Undo 1 2 ใบสม คร Undo แบบ ข.1 ใบร บ การสม คร +ส าเนาบ ตรประชาชน และส าเนาสม ดบ ญช เง นฝากธนาคารผ สม คร ท าส าเนาและร บรอง ส าเนา มอบให ผ สม คร Undoสมบ รณ +รอร บใบร บรองส ทธ จาก บก.และรอร บเง น สะสมและดอกผลจาก กบข. ส วนราชการท ปฏ บ ต งานอย ส วนราชการผ เบ กบ านาญ ในระบบ e Pension พ มพ จาก ระบบ e Pension 3 ตรวจสอบใบสม ครและ สถานะการเป นสมาช ก กบข. ในระบบ e Pension e Pension ใบร บการสม คร แบบ ข.2 เก บใบสม ครเป นรายว น แล วรวบรวมส ง สนง.คล งจ งหว ด/ กรมบ ญช กลาง (สรจ) ท กส นงวด กรมบ ญช กลาง สนง.คล งจ งหว ด 4 e Pension - ตรวจสอบเอกสาร - อน ม ต ในระบบ - ออกใบร บรองส ทธ ในระบบ - ส งข อม ลให บก. กรมบ ญช กลาง 5 e Pension -ประมวลผล -ส งข อม ลและรายงาน ผ ท ขอ Undoให กบข. รายงานกบข. กบข. 6 กบข. Statement รายต ว 30 กย 57 1 ประเด ม+ดผ 2 ชดเชย+ดผ 3 สบทบ +ดผ 4 สะสม +ดผ โอนเง นเข า บ ญช เง นฝาก ธนาคาร ผ ม ส ทธ จบ ใบร บรองส ทธ ใบแจ ง การโอนเง น Undoสมบ รณ +รอร บเง นสะสม และดอกผลจาก กบข. Undoสมบ รณ แบบ ข.3 8 เร ยกข อม ลข นมา ตรวจสอบ พ มพ ใบร บรอง ส ทธ และส งต อให ผ สม คร Undo ต อไป ใบร บรองส ทธ งดห กเง นสะสม และ งดเบ กเง นชดเชย และเง นสบทบ ใบร บรองส ทธ ม ลายม อช อ พ มพ จากระบบe Pension เก บใบสม คร เป นรายงวด แยกเป น ส วนราชการ 7 -สอบย นข อม ล ผ ม ส ทธ รายต วก บ รายงานของ กบข. -แจ งส วนราชการ งดห กเง นสะสม และ งดเบ กเง นชดเชย และเง นสบทบ ใบแจ ง การโอนเง น โอนเง น 1-3 เข า บ ญช เง นส ารอง รายงาน บก.

68 ส วนราชการ

69 ใบสม คร Undo e Pension Start ระหว างว น Database Pension ส นว น Statement งวดท. ว นทxx/xx/xx Summary รายว น Statement ว นทxx/xx/xx ช อ. ช อ. ช อ. ช อ. ช อ. รวมจ านวนใบสม คร... ฉบ บ Statement งวดท. ว นทxx/xx/xx Detail รายว น ตรวจสอบการร บสม คร และเก บเอกสาร เข าแฟ มประจ าว น ใบสม คร Undo รวมรวมเอกสารในแต ละงวดส ง สนง.คล งจ งหว ด/สรจ. ใบสม คร Undo Statement Statement Summary รายว น ท กว นท 15 Statement Detail รายว น

70 สนง.คล งจ งหว ด สรจ.

71 e Pension ถ ดจากว นท 15 รวมรวมเอกสารในแต ละงวดส ง สนง.คล งจ งหว ด/สรจ. Statement Statement เก บเข าแฟ มเป Statement นหล กฐาน ใบสม คร Summary Detail Undo รายว น รายว น Database Pension Statement ส วนราชการ.. งวดท xx ว นทxx/xx/xx ว นท xx/xx/xx ตรวจสอบใบสม คร และเอกาสารท กฉบ บให ถ กต องตรงก น ท งจ านวน และ รายการ ตรวจสอบรายช อผ สม คร+detail ก บ ฐานข อม ลในระบบ e Pension ช อ. ช อ. ช อ. ช อ. ช อ. ช อ. ช อ. ช อ. ช อ. ช อ. รวมจ านวนใบสม คร... ฉบ บ - อน ม ต ในระบบ -ออกใบร บรองส ทธ ในระบบ ส วนราชการด งข อม ลไปพ มพ และส งให ข าราชการ Undo ส งข อม ลและ รายงานให บก.

72 Note อย าล ม! งดห กเง นสะสม และ งดเบ กเง นชดเชยและเง นสบทบ ส าหร บข าราชการ Undo ต งแต ต ลาคม 2558 เป นต นไป

73 ผ ร บบ านาญ Undo (รวมผ ร บเบ ยหว ด)

74 ผ ร บบ านาญUndo สม คร Undo 1 2 ใบสม คร Undo แบบ บ.1 ส วนราชการผ เบ กบ านาญ ในระบบ e Pension ตรวจสอบใบสม ครและ สถานะการเป นสมาช ก กบข. ในระบบ e Pension กรมบ ญช กลาง สนง.คล งจ งหว ด กรมบ ญช กลาง กบข. ส าเนาบ ตร ปชช. e Pension e Pension e Pension ท าส าเนาและร บรอง ส าเนา มอบให ผ สม คร ใช บ ญช ท ร บโอนเง น บ านาญท ม อย แล ว ค านวณจ านวนเง น ห กกลบลบก นตามกฎหมาย 3 4 ได เง น เพ มจากร ฐ น าเง น มาค นร ฐ ใบร บใบสม คร ได เง นเพ ม ใบร บใบสม คร น าเง นมาค น Undoสมบ รณ +รอร บใบร บรองส ทธ และเง นเพ มจาก กรมบ ญช กลาง Undoย งไม สมบ รณ +ต องน าเง นไปค น ให ครบจ านวน ใบร บใบสม คร ได เง นเพ ม แบบ บ.2 ใบร บใบสม ครท ง 2 กรณ ออกด วยระบบ e Pension ใบร บใบสม คร น าเง นมาค น แบบ บ.3 ค านวณจ านวนเง น แบ งช าระ 3 งวด

75 ผ ร บบ านาญUndo 5 7 ส วนราชการผ เบ กบ านาญ ในระบบ e Pension ส นว น พ มพ รายงานจากระบบ e Pension ตรวจสอบ ก บใบสม คร เม อ ถ กต องให เเก บ ใบสม ครเป นรายว น แยกเป น กรณ ได เง นเพ ม และ กรณ ต องน าเง นมาค น ส นงวด พ มพ รายงานจากระบบ e Pension รวบรวม ใบสม ครแต ละว นใน งวดน น แยกเป น กรณ ได เง นเพ ม และ กรณ ต องน าเง นมาค น ส งให สนง.คล งจ งหว ด/ กรมบ ญช กลาง (สรจ) เร ยกข อม ลข นมา ตรวจสอบ พ มพ ใบร บรอง ส ทธ และส งต อให ผ สม คร Undo ต อไป กรมบ ญช กลาง สนง.คล งจ งหว ด 6 - ตรวจสอบเอกสาร - อน ม ต ในระบบ - ออกใบร บรองส ทธ ในระบบ - ส งข อม ลให บก. เก บใบสม คร เป นรายงวด แยกเป นกรณ / ส วนราชการ กรมบ ญช กลาง ข อม ล เปล ยนแปลง การเป นสมาช ก กบข. e Pension กบข. ใบร บรองส ทธ ไดเง นเพ ม Undoสมบ รณ +รอร บเง นเพ มจาก กรมบ ญช กลาง ใบร บรองส ทธ ไดเง นเพ ม แบบ บ.4 ใบร บรองส ทธ ม ลายม อช อ พ มพ จากระบบe Pension

76 ผ ร บบ านาญUndo ส วนราชการผ เบ กบ านาญ ในระบบ e Pension กรมบ ญช กลาง สนง.คล งจ งหว ด กรมบ ญช กลาง กบข. 8 น าเง นมาช าระค นร ฐ ใบเสร จร บเง น ร บเง น ออกใบเสร จร บเง น บ นท กข อม ลใน e Pension ใบเสร จร บเง น ท งจ านวน หร อ แบ งช าระเป นส วนๆ 3 งวด กค.-กย. 58 งวดร บเง นท 1 งวดร บเง นท 2 งวดร บเง นท 3 9 ส นว น -ท า Pay in A น าเง นท ได ร บ ในว นน นฝากเข าบ ญช เง น ฝากธนาคารของ ส วนราชการ(เป ดบ ญช ใหม ) -น า Pay in A บ นท กในระบบ e Pension ตามรายช อ ผ ร บบ านาญท น าเง นมา ช าระในว นน น -พ มพ รายงานจากระบบ e Pension เพ อ ตรวจสอบก บใบเสร จร บเง น และใบ Pay in A แล วเก บ เอกสารท งหมดไว เป น รายว น Pay in A ใบเสร จร บเง น

77 ผ ร บบ านาญUndo ส วนราชการผ เบ กบ านาญ ในระบบ e Pension กรมบ ญช กลาง สนง.คล งจ งหว ด กรมบ ญช กลาง กบข. 10 ใช ใบ Pay in แบบ พ เศษ 16 หล ก เพ อ น าเง นฝากเข าคล ง ส นงวด -เข ยนเช ค และท า Pay in TR เพ อถอนเง นจากบ ญช เง น ฝากธนาคารส วนราชการ และน าฝากเข าบ ญช เง น ฝากคล งของ กรมบ ญช กลาง/สนง.คล ง จ งหว ด -น า Pay in TR บ นท กในระบบ e Pension ตามรายช อผ ร บ บ านาญท น าเง นมาช าระใน งวดน น -พ มพ บ ญช รายช อ ผ ร บบ าบาญ ท ช าระเง น จากระบบ e Pension ส ง ให สนง. คล งจ งหว ด/ กรมบ ญช กลาง (สรจ) พร อมก บ Pay in TR ตรวจบ ญช รายช อก บ Pay in TR เก บ บ ญช รายช อ แยกเป นส วนราชการ 11 Pay in TR น า Pay in TR บ นท กข อม ล เง นฝากคล งใน GFMIS บ ญช รายช อ GFMIS GFMIS แล วรอกระทบยอด Pay in TR ใน ระบบ e Pension

78 ผ ร บบ านาญUndo ส วนราชการผ เบ กบ านาญ ในระบบ e Pension กรมบ ญช กลาง สนง.คล งจ งหว ด กรมบ ญช กลาง กบข. 12 กรมบ ญช กลางส ง ข อม ลการน าเง นส ง เข าบ ญช เง นฝาก คล งตาม Pay in TR จากระบบ GFMIS เข าระบบ e Pension 13 เม อตรวจสอบการ ได ร บช าระเง นค นใน ระบบe Pension ครบถ วนแล ว - อน ม ต ในระบบ - ออกใบร บรองส ทธ ในระบบ - ส งข อม ลให บก. GFMIS e Pension ใบร บรองส ทธ น าเง นมาค น Undoสมบ รณ เร ยกข อม ลข นมา ตรวจสอบ พ มพ ใบร บรอง ส ทธ และส งต อให ผ สม คร Undo ต อไป ใบร บรองส ทธ น าเง นมาค น 14 ต อจากน นให โอน ขายบ ลเง นฝากคล ง ด านร บเข าบ ญช เง น ฝากคล งด านจ ายใน ระบบ GFMIS ข อม ล เปล ยนแปลง การเป นสมาช ก กบข. แบบ บ.5 GFMIS GFMIS ขาร บเท าน น บ ญช เง นฝากคล ง -กรมบ ญช กลาง -สนง.คล งจ งหว ด ขาจ ายเท าน น บ ญช เง นฝากคล ง -กรมบ ญช กลาง ส วนกลาง

79 ผ ร บบ านาญUndo ส วนราชการผ เบ กบ านาญ ในระบบ e Pension กรมบ ญช กลาง สนง.คล งจ งหว ด กรมบ ญช กลาง กบข. SMS ขอเบ กเง นจากบ ญช เง นฝากคล งในระบบ GFMIS - โอนเง นเข าบ ญช เง นฝากธนาคาร ของผ ได ร บเง นเพ ม แต ละราย - ออกใบแจ งยอด โอนเง นเข าบ ญช ให ผ ได ร บเง นเพ ม ใบแจ ง ยอดเง น ใบแจ ง ยอดเง น จบ Undoสมบ รณ กรณ ได เง นค นจากร ฐ 16 -ทยอยเบ กเง น ชคบ. ส วนต าง -เร มเบ กบ านาญ 2494 และ ชคบ.ใหม ต งแต ต ลาคม ย นเร องขอร บ บ าเหน จด ารงช พ/ บ าเหน จค าประก น ส วนเพ มต อไป(ถ าต องการ ) 17 -เม อจบโครงการให สร ปยอดคงเหล อ เง นในบ ญช เง นฝากคล ง -ขอเบ กเง นคงเหล อ ด งกล าวให กบข. -ป ดบ ญช เง นฝากคล ง -ร บเง นและ น าเง นส ง เข าบ ญช เง นส ารอง -บร หาร เง นส ารอง ตาม กฎหมาย ต อไป

80 ส วนราชการ

81 ใบสม คร Undo e Pension Start ระหว างว น กรณ ได เง นเพ ม Statement งวดท. ว นทxx/xx/xx Summary รายว น Database Pension Statement ว นทxx/xx/xx ช อ จ านวนเง น ได เพ ม รวมคน ฉบ บ บาท Statement งวดท. ว นทxx/xx/xx Detail รายว น ส นว น ตรวจสอบการร บสม คร และเก บเอกสาร เข าแฟ มประจ าว น ใบสม คร Undo รวมรวมเอกสารในแต ละงวดส ง สนง.คล งจ งหว ด Statement Statement Summary รายว น ท กว นท 15 Statement Detail รายว น

82 ใบสม คร Undo e Pension Start ระหว างว น กรณ ต องค นเง น ข นร บสม คร Database Pension Statement ว นทxx/xx/xx ส นว น ตรวจสอบการร บสม คร และเก บเอกสาร เข าแฟ มประจ าว น ช อ เลขท บส จ านวนเง น คงเหล อ ยอดรวม รวมคน ฉบ บ บาท Statement งวดท. ว นทxx/xx/xx Summary รายว น Statement งวดท. ว นทxx/xx/xx Detail รายว น ใบสม คร Undo รวมรวมเอกสารในแต ละงวดส ง สนง.คล งจ งหว ด Statement Statement Summary รายว น ท กว นท 15 Statement Detail รายว น

83 ใบสม คร Undo e Pension ใบเสร จ ร บเง น Start ระหว างว น กรณ ต องค นเง น ข นร บช าระเง น Database Pension Pay in A ส นว น บ ญช เง นฝาก ธนาคาร สรก ท กว นท 15 Pay in TR Statement งวดท. ว นทxx/xx/xx Summary รายว น เลขท Pay in -TR Statement ว นทxx/xx/xx ช อ เลขท บส จ านวนเง น คงเหล อ ยอดรวม รวมคน ฉบ บ บาท บาท บาท เลขท Pay in - A Statement งวดท. ว นทxx/xx/xx Detail รายว น ตรวจสอบการร บเง น ฝากเง นเข าบ ญช ธนาคาร และเก บเอกสารเข าแฟ มประจ าว น ว นท1 xxxxx ว นท xxxxx รวม xxxxx Pay in TR Statement Summary รายว น บ ญช เง นฝาก ธนาคารTR ท กว นท 15 รวมรวมเอกสารในแต ละงวดส ง สนง.คล งจ งหว ด Statement Statement Detail รายว น

84 สนง.คล งจ งหว ด สรจ.

85 e Pension กรณ ได เง นเพ ม ถ ดจากว นท 15 รวมรวมเอกสารในแต ละงวดส ง สนง.คล งจ งหว ด Statement Statement Statement เก บเข าแฟ มเป นหล กฐาน Summary รายว น Detail รายว น Database Pension Statement ส วนราชการ.. งวดท xx ว นทxx/xx/xx ว นท xx/xx/xx ช อ จ านวนเง นได เพ ม.... รวม. คน รวมเง น.. ช อ จ านวนเง นได เพ ม.... รวม. คน รวมเง น ช อ จ านวนเง นได เพ ม.... รวม. คน รวมเง น รวมท งงวด คน รวมเง น ตรวจสอบใบสม คร และเอกสารท กฉบ บให ถ กต องตรงก น ท งจ านวน และ รายการ ตรวจสอบรายช อผ สม คร+จ านวนเง นได ร บเพ ม +detail ก บฐานข อม ลในระบบ e Pension - อน ม ต ในระบบ -ออกใบร บรองส ทธ ในระบบ ส วนราชการด งข อม ลไปพ มพ และส งให ข าราชการ Undo ส งข อม ลและ รายงานให บก.

86 e Pension กรณ ต องค นเง น ข นร บสม คร ถ ดจากว นท 15 รวมรวมเอกสารในแต ละงวดส ง สนง.คล งจ งหว ด Statement Statement Statement เก บเข าแฟ มเป นหล กฐาน Summary รายว น Detail รายว น Database Pension Statement ส วนราชการ.. งวดท xx ว นทxx/xx/xx ว นท xx/xx/xx ช อ จ านวนเง นต องค น.... รวม. คน รวมเง น.. ช อ จ านวนเง นต องค น.... รวม. คน รวมเง น ช อ จ านวนเง นต องค น.... รวม. คน รวมเง น รวมท งงวด คน รวมเง น ตรวจสอบใบสม คร และเอกสารท กฉบ บให ถ กต องตรงก น ท งจ านวน และ รายการ ตรวจสอบรายช อผ สม คร+จ านวนเง นท ต องได ร บค น +detail ก บฐานข อม ลในระบบ e Pension เก บใบสม คร รอไว ตรวจสอบก บรายการ ร บช าระเง นแบบท งจ านวน และแบ งช าระ เป นส วนๆ

87 e Pension กรณ ต องค นเง น ข นร บช าระเง น รวมรวมเอกสารในแต ละงวดส ง สนง.คล งจ งหว ด ถ ดจากว นท 15 Statement Statement Statement เก บเข าแฟ มเป นหล กฐาน Pay in TR Summary รายว น Detail รายว น Database Pension Statement ใบสม คร Undo ส วนราชการ.. งวดท xx ว นทxx/xx/xx ว นท xx/xx/xx ช อ เลขท PN จ านวนเง น คงเหล อ ยอดรวม ช อ เลขท PN จ านวนเง น คงเหล อ ยอดรวม ช อ เลขท PN จ านวนเง น คงเหล อ ยอดรวม น าใบสม ครท เก บไว มาตรวจสอบก บรายงานให ถ กต องตรงก น ท งจ านวน และ รายการ และน า Pay in TR บ นท กเข าระบบ GFMIS ตรวจสอบรายช อผ สม คร+จ านวนเง นท ช าระ จากระบบ GFMIS ท interface เข าในระบบ e Pension - อน ม ต ในระบบ เม อช าระ -ออกใบร บรองส ทธ ครบถ วนภายใน ในระบบ เวลาท ก าหนด ส วนราชการด งข อม ลไปพ มพ และส งให ข าราชการ Undo ส งข อม ลและ รายงานให บก.

88 ผ ร บบ านาญ 1 คน กรณ ต องน าเง นมาค นและขอแบ งช าระเง นเป นส วนๆ 3 ส วน ว นร บสม คร งวดท 1 งวดท 2 งวดท 3 ใบสม คร Undo e Pension ทะเบ ยนค ม ผ ร บบ านาญUndo ท ต องน าเง นมาค น ช อ... เง นท ต องได ร บค น... บาท ร บช าระแล วงวดท 1 เลขท บส... เลขท Pay in A.. เลขท Pay in TR... บาท Data base Pension ร บช าระแล วงวดท 2 เลขท บส... เลขท Pay in A.. เลขท Pay in TR... บาท ร บช าระแล วงวดท 3 เลขท บส... เลขท Pay in A.. เลขท Pay in TR... บาท คงเหล อ... บาท

89 ใบสม คร Undo -0-

90 ความส าค ญ Pay in TR สนง.คล ง/ สรจ บ นท กข อม ล รอ e Pension interface GFMIS รายงานงวดท xx Xx/xx/xx xx/xx/xx จ านวนเง น สนง.คล ง/ สรจ กระทบยอดเง น เลขท 16 หล ก Pay in TR เช ค แบบ Form กรอกข อม ล จ านวนเง น KTB - อน ม ต ในระบบ -ออกใบร บรองส ทธ ในระบบ แบบ บ.5

91 ระบบการจ ดเก บเอกสาร ของส วนราชการ แต ละว น ควรแยกเป น 4 ประเภท

92 1 ข าราชการ ใบสม คร Undo Statement Pension เอกสารประจ าว น xx/xx/xx 2 ผ ร บบ านาญ กรณ ไดเง นเพ ม ใบสม คร Undo Statement Pension แฟ มรวม 3 ผ ร บบ านาญ เบ ยหว ด กรณ ต องค นเง น ข นร บสม คร Statement Pension ใบสม คร Undo 1ว น 4 ผ ร บบ านาญ เบ ยหว ด Statement Pension ใบเสร จ ร บเง น กรณ ต องค นเง น ข นร บช าระเง น Pay in A

93 บางว นม 1 ประเภท หร อ 2 ประเภท หร อ 3 ประเภท หร อท ง 4 ประเภท ก ได

94 เก บเอกสารประจ าว น แยกเป นว นๆเร ยงตามล าด บว นท ว นท xx/xx/xx ว นท xx/xx/xx ว นท xx/xx/xx ว นท xx/xx/xx ว นท xx/xx/xx ว นท xx/xx/xx ว นท xx/xx/xx ว นท xx/xx/xx ว นท xx/xx/xx ว นท xx/xx/xx ว นท xx/xx/xx

95 เม อครบงวดให จ ดเอกสารส งให สนง.คล งจ งหว ด/สรจ. ส งเฉพาะ ใบสม คร และ Statement ปะหน า ว นท xx/xx/xx ว นท xx/xx/xx Pay in TR Statement งวดท. ว นทxx/xx/xx Summary รายว น เลขท Pay in -TR (ถ าม ) ตรวจสอบให ตรงก บเอกสาร ประจ าว นในงวดน น Statement งวดท. ว นทxx/xx/xx Detail รายว น เอกสารประจ างวดท xx ว นท xx/xx/xx ว นท xx/xx/xx แฟ มรวม 1งวด

96 ซองเอกสารท ส งให สนง.คล งจ งหว ด/สรจ. ส วนราชการ... เอกสารประจ างวดท xx ว นท xx/xx/xx ว นท xx/xx/xx Undo

97 เก บเอกสารประจ าว นส วนท เหล อไว ท ส วนราชการ ว นท xx/xx/xx ว นท xx/xx/xx ว นท xx/xx/xx ว นท xx/xx/xx ว นท xx/xx/xx ว นท xx/xx/xx ว นท xx/xx/xx ว นท xx/xx/xx ว นท xx/xx/xx ว นท xx/xx/xx ว นท xx/xx/xx ส วนท เหล อ ว นท xx/xx/xx ว นท xx/xx/xx ว นท xx/xx/xx ว นท xx/xx/xx ว นท xx/xx/xx ว นท xx/xx/xx ว นท xx/xx/xx ว นท xx/xx/xx ว นท xx/xx/xx ว นท xx/xx/xx ว นท xx/xx/xx

98 1 2 ข.3 ข.2 แบบ ข.1 บ.8 บ.7 บ.6 บ.5 บ.4 บ.3 บ.2 แบบ บ.1

99 โปรดให ความส าค ญ การตรวจสอบใบสม คร ถ กต องตามข อเท จจร ง ถ กต องตามกฎหมาย การบ นท กข อม ลใบสม คร การปฏ บ ต งานตามข นตอนและ แนวทางท ก าหนด

100 จบ Guideline 1 2

101 3 e Pension เทคน ค:การบ นท กข อม ลและ เร ยกรายงานเพ อตรวจสอบ ในระบบ e Pension-Undo แยกไปอบรม+ฝ กปฏ บ ต ห อง IT

102 4 GFMIS เทคน ค:การบ นท กข อม ลและ ด าเน นการโอนขายบ ล ในระบบ GFMIS แยกไปอบรม+ฝ กปฏ บ ต ห อง IT

103 ขอความกร ณาให แต ละส วนราชการ น าข อม ลท ได ร บในการอบรมคร งน ไปถ ายทอดต อย งหน วยงานและ บ คลากรในส งก ด พร อมก บจ ด ท มงาน Undo และมอบหมาย ให แต ละคนร บผ ดชอบงาน ในด านต างๆต งแต บ ดน เป นต นไป

104 ขอขอบค ณท กๆท าน ท ให ความร วมม อ อย างด ย ง

แนวทางการปฏ บ ต ตามระเบ ยบกระทรวงว ฒนธรรม ว าด วยกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด พ.ศ. ๒๕๕๖ ประว ต ความเป นมา กองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด เป นส

แนวทางการปฏ บ ต ตามระเบ ยบกระทรวงว ฒนธรรม ว าด วยกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด พ.ศ. ๒๕๕๖ ประว ต ความเป นมา กองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด เป นส แนวทางการปฏ บ ต ตามระเบ ยบกระทรวงว ฒนธรรม ว าด วยกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด พ.ศ. ๒๕๕๖ ประว ต ความเป นมา กองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด เป นส วนหน งของกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรม กรมส งเสร มว ฒนธรรม

More information

มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 19 (ปร บปร ง 2555) เร อง ผลประโยชน ของพน กงาน คาแถลงการณ

มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 19 (ปร บปร ง 2555) เร อง ผลประโยชน ของพน กงาน คาแถลงการณ มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 19 (ปร บปร ง 2555) เร อง ผลประโยชน ของพน กงาน คาแถลงการณ มาตรฐานการบ ญช ฉบ บน เป นไปตามเกณฑ ท กาหนดข นโดยมาตรฐานการบ ญช ระหว างประเทศ ฉบ บท 19 เร อง ผลประโยชน ของพน กงาน ซ งเป นฉบ

More information

บร ษ ทหล กทร พย ธนชาต จ าก ด (มหาชน) รายงาน และ งบการเง น 31 ธ นวาคม 2551 และ 2550

บร ษ ทหล กทร พย ธนชาต จ าก ด (มหาชน) รายงาน และ งบการเง น 31 ธ นวาคม 2551 และ 2550 บร ษ ทหล กทร พย ธนชาต จ าก ด (มหาชน) รายงาน และ งบการเง น 31 ธ นวาคม 2551 และ 2550 รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต เสนอต อผ ถ อห นของบร ษ ทหล กทร พย ธนชาต จ าก ด (มหาชน) ข าพเจ าได ตรวจสอบงบด ล ณ ว นท 31

More information

ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการจ ดสว สด การภายในส วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ -----------------

ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการจ ดสว สด การภายในส วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ----------------- ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการจ ดสว สด การภายในส วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ----------------- โดยท เป นการสมควรปร บปร งระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการจ ดสว สด การภายใน ส วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๐ ให เหมาะสมย

More information

การจ ดเก บภาษ ป าย -------------------------------------- การจ ดเก บภาษ ป าย เป นงานในหน าท ของหน วยการบร หารราชการส วนท องถ น ตามท ก าหนด ไว ในพระราชบ ญญ ต ภาษ ป าย พ.ศ. 2510 และพระราชบ ญญ ต ภาษ ป าย

More information

บร ษ ท แปซ ฟ กไพพ จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย

บร ษ ท แปซ ฟ กไพพ จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย งบการเง น และ รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต สาหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2554 และ 2553 รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต เสนอ ผ ถ อห นบร ษ ท แปซ ฟ กไพพ จาก ด (มหาชน) ข าพเจ าได ตรวจสอบ งบแสดงฐานะ การเง นรวมและงบแสดงฐานะการเง

More information

รายงานการประช ม คณะกรรมการบร หาร กพส. คร งท 2 ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ว นอ งคารท 31 พฤษภาคม 2554 เวลา 09.00 น. ณ ห องประช มช น 1 ส าน กพ

รายงานการประช ม คณะกรรมการบร หาร กพส. คร งท 2 ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ว นอ งคารท 31 พฤษภาคม 2554 เวลา 09.00 น. ณ ห องประช มช น 1 ส าน กพ รายงานการประช ม คณะกรรมการบร หาร กพส. คร งท 2 ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ว นอ งคารท 31 พฤษภาคม 2554 เวลา 09.00 น. ณ ห องประช มช น 1 ส าน กพ ฒนาระบบการบร หารการจ ดการสหกรณ กรมส งเสร มสหกรณ ****************************

More information

ค ม อการปฏ บ ต งานด านงานสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งานด านงานสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งานด านงานสารบรรณ โดย สำน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วภ ม พลอด ลยเดช เม อจะทำางาน อย าหย บยกเอาความขาดแคลนเป นข ออ าง จงทำาท ามกลางความขาดแคลนให

More information

ค ม อสว สด การร กษาพยาบาลข าราชการ

ค ม อสว สด การร กษาพยาบาลข าราชการ ค ม อสว สด การร กษาพยาบาลข าราชการ กรมบ ญช กลาง สารบ ญ บทท 1 บทนา 1 1.1 ความสาค ญและความเป นมา 1 1.2 ว ตถ ประสงค 2 1.3 ขอบเขต 2 บทท 2 สาระสาค ญของกฎหมายและระเบ ยบท เก ยวข อง 3 2.1 พระราชบ ญญ ต การกาหนดหล

More information

ร างขอบเขตของงาน (TERMS OF REFERENCE : TOR) จ างก อสร างอาคารและอ นๆ ในโครงการพ ฒนาสถาบ นพ ฒนาเทคน คพล งงาน ด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส

ร างขอบเขตของงาน (TERMS OF REFERENCE : TOR) จ างก อสร างอาคารและอ นๆ ในโครงการพ ฒนาสถาบ นพ ฒนาเทคน คพล งงาน ด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส ร างขอบเขตของงาน (TERMS OF REFERENCE : TOR) จ างก อสร างอาคารและอ นๆ ในโครงการพ ฒนาสถาบ นพ ฒนาเทคน คพล งงาน ด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส 1. ความเป นมา ด วยสถาบ นพ ฒนาเทคน คพล งงาน กรมธ รก จพล งงานได ร บจ

More information

การช แจงแนวทางการปฏ บ ต ตาม พ.ร.บ. UNDO ว นท 6 พฤษภาคม 2558

การช แจงแนวทางการปฏ บ ต ตาม พ.ร.บ. UNDO ว นท 6 พฤษภาคม 2558 การช แจงแนวทางการปฏ บ ต ตาม พ.ร.บ. UNDO ว นท 6 พฤษภาคม 2558 ณ ห องประช มพระธาต ขามแก น ศาลากลางจ งหว ดขอนแก น ช น 2 ส าน กงานคล งจ งหว ดขอนแก น ร างพระราชบ ญญ ต ฯ 1. ร าง พรบ.ระเบ ยบข าราชการ พลเร อน (ฉบ

More information

พระราชบ ญญ ต จ ดหางานและค มครองคนหางาน พ.ศ. 2528

พระราชบ ญญ ต จ ดหางานและค มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 พระราชบ ญญ ต จ ดหางานและค มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร. ให ไว ณ ว นท 17 ส งหาคม พ.ศ. 2528 เป นป ท 40ในร ชกาลป จจ บ น พระบาทสมเด จพระปรม นทรมหาภ ม พลอด ลยเดช ม พระบรมราชโองการโปรดเกล าฯให ประกาศว

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน งานธ รการ (ปร บปร ง พ.ศ. 2555) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร จ ดทาโดย งานธ รการ นายจ กรกฤษณ สนอ อง

ค ม อการปฏ บ ต งาน งานธ รการ (ปร บปร ง พ.ศ. 2555) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร จ ดทาโดย งานธ รการ นายจ กรกฤษณ สนอ อง ค ม อการปฏ บ ต งาน งานธ รการ (ปร บปร ง พ.ศ. 2555) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร จ ดทาโดย งานธ รการ นายจ กรกฤษณ สนอ อง สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร คานา งานธ รการ สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ได จ ดทาค ม

More information

ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการพ สด พ.ศ. 2535 การควบค ม และการจ าหน ายพ สด

ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการพ สด พ.ศ. 2535 การควบค ม และการจ าหน ายพ สด ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการพ สด พ.ศ. 2535 การควบค ม และการจ าหน ายพ สด ส าน กมาตรฐานการจ ดซ อจ ดจ างภาคร ฐ กรมบ ญช กลาง กระทรวงการคล ง ก าก บด แลและบร หารการใช จ ายเง นของแผ นด นให เก ดประโยชน

More information

WELCOME TO OFFICE OF THE AUDITOR GENERAL OF THAILAND

WELCOME TO OFFICE OF THE AUDITOR GENERAL OF THAILAND Page 1 of 9 ตอบข อหาร อเก ยวก บระเบ ยบ และมาตรฐานการควบค มภายใน ค าถามเก ยวก บระเบ ยบฯ ข อ 3 1. ผ ร บตรวจในองค กรปกครองท องถ น เช น นายกเทศมนตร หร อคณะเทศมนตร ตามระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง นแผ น ด น ครอบคล

More information

ข อบกพร องการเบ กจ ายเง นอ ดหน นให หน วยงานอ น

ข อบกพร องการเบ กจ ายเง นอ ดหน นให หน วยงานอ น ข อบกพร องการเบ กจ ายเง นอ ดหน นให หน วยงานอ น ข อบกพร องท ตรวจพบ ข อเสนอแนะ 1. องค การบร หารส วนต าบลจ ดท า ข อบ ญญ ต องค การบร หารส วนต าบล เร อง งบประมาณรายจ ายประจ าป งบประมาณ 2555 หมวดเง นอ ดหน น

More information

การเพ มประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการคด ในศาลอ ทธรณ ภาค 5

การเพ มประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการคด ในศาลอ ทธรณ ภาค 5 การเพ มประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการคด ในศาลอ ทธรณ ภาค 5 สมศ กด แก วร วมวงศ ผลงานส วนบ คคลน เป นส วนหน งของการอบรม หล กส ตร ผ พ พากษาผ บร หารในศาลช นต น ร นท 10 สถาบ นพ ฒนาข าราชการฝ ายต ลาการ ส าน กงานศาลย

More information

พระราชบ ญญ ต จ ดหางานและค มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร. ให ไว ณ ว นท ๑๗ ส งหาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ เป นป ท ๔๐ ในร ชกาลป จจ บ น

พระราชบ ญญ ต จ ดหางานและค มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร. ให ไว ณ ว นท ๑๗ ส งหาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ เป นป ท ๔๐ ในร ชกาลป จจ บ น พระราชบ ญญ ต จ ดหางานและค มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร. ให ไว ณ ว นท ๑๗ ส งหาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ เป นป ท ๔๐ ในร ชกาลป จจ บ น ประกาศว า พระบาทสมเด จพระปรม นทรมหาภ ม พลอด ลยเดช ม พระบรมราชโองการโปรดเกล

More information

Update มาตรฐานการบ ญช

Update มาตรฐานการบ ญช Update มาตรฐานการบ ญช มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 16 (ปร บปร ง 2552) เร อง ท ด น อาคาร อ ปกรณ มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 23 (ปร บปร ง 2552) เร อง ต นท นการก ย ม มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 40 (ปร บปร ง 2552) เร อง อส งหาร

More information

กระบวนการจ ดบ ญช ของก จการซ อมาขายไป (จาหน ายเอกสาร) นางสาว ณ ฐร กา ช ยส ทธ

กระบวนการจ ดบ ญช ของก จการซ อมาขายไป (จาหน ายเอกสาร) นางสาว ณ ฐร กา ช ยส ทธ กระบวนการจ ดบ ญช ของก จการซ อมาขายไป (จาหน ายเอกสาร) นางสาว ณ ฐร กา ช ยส ทธ เสนอต อฝ ายว ชาการโรงเร ยนเทคโนโลย บร หารธ รก จ (St.theresa) เพ อเป นส วนหน งของหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ ประเภทว ชาบร หารธ

More information

แนวทาง การจ ดท ารายงานการควบค มภายใน

แนวทาง การจ ดท ารายงานการควบค มภายใน แนวทาง การจ ดท ารายงานการควบค มภายใน กล มพ ฒนาระบบงานคล ง กล มพ ฒนาระบบงานคล ง กองคล ง กรมพ ฒนาท ด น กองคล ง กรกฎาคม กรกฎาคม 2555 2555 ค าน า คณะกรรมการตรวจเง นแผ นด นได ประกาศใช ระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง

More information

โครงการจ ดทาต นท นผลผล ตและถ ายทอดความร เพ อลดต นท นการผล ตอ อยของเกษตรกร ในป เพาะปล ก 2557/58

โครงการจ ดทาต นท นผลผล ตและถ ายทอดความร เพ อลดต นท นการผล ตอ อยของเกษตรกร ในป เพาะปล ก 2557/58 เอกสารประกอบการฝ กอบรม โครงการจ ดทาต นท นผลผล ตและถ ายทอดความร เพ อลดต นท นการผล ตอ อยของเกษตรกร ในป เพาะปล ก 2557/58 ส าน กงานค ณะกรร มการอ อยแ ละน าต าลทราย 2-2 คานา มหาว ทยาล ยข อนแ ก น อ อยเป นพ ชอ

More information

ส ยท ศน ว ส ยท ศ เป นองค กรม งเน นความเป นกลาง ม ความเป นอ สระ ด ารงธรรมาภ บาล ให ความเช อม นแก ผ บร หาร พ นธก ตถ ประสงค

ส ยท ศน ว ส ยท ศ เป นองค กรม งเน นความเป นกลาง ม ความเป นอ สระ ด ารงธรรมาภ บาล ให ความเช อม นแก ผ บร หาร พ นธก ตถ ประสงค ว น ว ส ยท ศ ส ยท ศน เป นองค กรม งเน นความเป นกลาง ม ความเป นอ สระ ด ารงธรรมาภ บาล ให ความเช อม นแก ผ บร หาร พ จ พ นธก นธก จ ((Mi ission)) 1. ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานตามมาตรฐานการตรวจสอบ ภายในของส

More information

ว ส ยท ศน : ก าก บด แลและบร หารการใช จ ายเง นของแผ นด นให เก ดประโยชน ส งส ด

ว ส ยท ศน : ก าก บด แลและบร หารการใช จ ายเง นของแผ นด นให เก ดประโยชน ส งส ด ว ส ยท ศน : ก าก บด แลและบร หารการใช จ ายเง นของแผ นด นให เก ดประโยชน น ส งส ด แผนปฏ บ บ ต ราชการของกรมบ ญช กลาง ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 ค าน า ตามพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก

More information

แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554

แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554 แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554 1. ช อโครงการ 3.1.2 บร หารทร พย ส นของร ฐและทร พยากรของประเทศ (1) การปร บปร งการใช ประโยชน ท าเร อกร งเทพ

More information

บร ษ ท บางจากป โตรเล ยม จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย งบการเง นสาหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2556 และ รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต

บร ษ ท บางจากป โตรเล ยม จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย งบการเง นสาหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2556 และ รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต งบการเง นสาหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2556 และ รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต เสนอ ผ ถ อห นบร ษ ท บางจากป โตรเล ยม จาก ด (มหาชน) ข าพเจ าได ตรวจสอบและของบร ษ ท บางจากป โตรเล

More information

ค ม อ แนวทางการเป ดเผย รายละเอ ยดค าใช จ ายเก ยวก บการจ ดซ อจ ดจ าง ราคากลางและการค านวณราคากลาง

ค ม อ แนวทางการเป ดเผย รายละเอ ยดค าใช จ ายเก ยวก บการจ ดซ อจ ดจ าง ราคากลางและการค านวณราคากลาง ค ม อ แนวทางการเป ดเผย รายละเอ ยดค าใช จ ายเก ยวก บการจ ดซ อจ ดจ าง ราคากลางและการค านวณราคากลาง ศ นย ก าก บด แลการจ ดซ อจ ดจ างภาคร ฐ สารบ ญ บทท หน า 1. บทน า 1 2. น ยามค าศ พท 3 2.1 หน วยงานของร ฐ 3

More information

องค ความร ท 3 การบร หารแผนงาน/โครงการ

องค ความร ท 3 การบร หารแผนงาน/โครงการ องค ความร ท 3 การบร หารแผนงาน/โครงการ การบร หารแผนงาน/โครงการ การด าเน นงานแผนงาน/โครงการจะประสบผลส าเร จ บรรล ว ตถ ประสงค และเป าหมายได ต องอาศ ย ความร วมม อและความร บผ ดชอบของผ เก ยวข องท กคน ซ งจ าเป

More information

การค มครองผ บร โภคด านโฆษณา

การค มครองผ บร โภคด านโฆษณา การค มครองผ บร โภคด านโฆษณา การค มครองผ บร โภคด านโฆษณา เป นมาตรการหน งของ การค มครองผ บร โภค ตาม พระราชบ ญญ ต ค มครองผ บร โภค พ.ศ. 2522 ซ งแก ไขเพ มเต มโดยพระราชบ ญญ ต ค มครองผ บร โภค (ฉบ บท 2) พ.ศ. 2541

More information

ค ม อการดาเน นงาน โครงการบร การว ชาการแก ส งคม กองบร หารงานว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยพะเยา

ค ม อการดาเน นงาน โครงการบร การว ชาการแก ส งคม กองบร หารงานว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยพะเยา ค ม อการดาเน นงาน โครงการบร การว ชาการแก ส งคม กองบร หารงานว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ค ม อการด าเน นงานโครงการบร การว ชาการแก ส งคมฉบ บน จ ดท าข นเพ อให ผ ท เก ยวข องก บการ ขอร

More information