ระบบการแพทย ฉ กเฉ น (EMS= Emergency Medical System)

Size: px
Start display at page:

Download "ระบบการแพทย ฉ กเฉ น (EMS= Emergency Medical System)"

Transcription

1 ระบบการแพทย ฉ กเฉ น (EMS= Emergency Medical System) กล าวนา ป จจ บ นระบบการแพทย ฉ กเฉ นของประเทศไทยได ม การพ ฒนาด ข นตามลาด บ หล งจากม การประกาศใช พรบ.การแพทย ฉ กเฉ น เม อ ๖ ม.ค. ๕๑ โดยป จจ บ นได ม หน วยงานร บผ ดชอบด านการแพทย ฉ กเฉ นของ ประเทศ ได แก สถาบ นการแพทย ฉ กเฉ นแห งชาต (สพฉ.) ซ งเหต ผลในการประกาศใช พรบ.ฉบ บน ค อ ในอด ตท ผ านมาการปฏ บ ต การด านการแพทย ฉ กเฉ นย งขาดระบบบร หารจ ดการด านบ คลากร อ ปกรณ และเคร องม อ ช วยเหล อผ ป วยฉ กเฉ น ทาให ผ ป วยฉ กเฉ นต องส ญเส ยช ว ต อว ยวะ หร อเก ดความบกพร องในการทางานของ อว ยวะสาค ญ รวมท งท าให การบาดเจ บหร ออาการป วยร นแรงข นโดยไม สมควร เพ อลดและป องก นความส ญเส ย ด งกล าว จ งกาหนดให ม คณะกรรมการการแพทย ฉ กเฉ นข น เพ อกาหนดมาตรฐาน หล กเกณฑ และว ธ ปฏ บ ต เก ยวก บการแพทย ฉ กเฉ น ตลอดจนกาหนดให ม สถาบ นการแพทย ฉ กเฉ นแห งชาต ข นมาเป นหน วยร บผ ดชอบ การบร หารจ ดการ การประสานระหว างหน วยงานท เก ยวข อง ท งภาคร ฐและเอกชน และการส งเสร มให องค กร ปกครองส วนท องถ นเข ามาม บทบาทในการบร หารจ ดการ เพ อให เก ดความร วมม อในการปฏ บ ต งานด าน การแพทย ฉ กเฉ นร วมก น อ นจะทาให ผ ป วยฉ กเฉ นได ร บการค มครองส ทธ ในการเข าถ งระบบการแพทย ฉ กเฉ น อย างท วถ ง เท าเท ยม ม ค ณภาพมาตรฐาน โดยได ร บการช วยเหล อและร กษาพยาบาลท ม ประส ทธ ภาพและท น ต อเหต การณ มากข น การแพทย ฉ กเฉ น (Emergency Medicine) ตามค าจาก ดความของ พรบ.การแพทย ฉ กเฉ น ๒๕๕๑ ม ความหมาย ท กว าง โดยให หมายถ ง (๑) การปฏ บ ต การฉ กเฉ น (๒) การศ กษา (๓) การฝ กอบรม (๔) การค นคว า (๕) การว จ ย และ (๖) การป องก นการเจ บป วยท เก ดข นฉ กเฉ น โดยท ง (๑) (๖) เก ยวก บการประเม น การ จ ดการ การบาบ ดร กษาผ ป วยฉ กเฉ น น บต งแต การร บร ถ งภาวการณ เจ บป วยฉ กเฉ น จนถ งการดาเน นการให ผ ป วยฉ กเฉ นได ร บการบาบ ดร กษาให พ นภาวะฉ กเฉ น จาแนกเป นการปฏ บ ต การในช มชน และการปฏ บ ต การ ต อผ ป วยฉ กเฉ นท งนอกโรงพยาบาลและในโรงพยาบาล จากท กล าวมาจะเห นได ว าประเทศไทยได ม การพ ฒนา และมองเห นความสาค ญในการให การด แล ผ ป วยฉ กเฉ นอย างเป นระบบมากข น ม อ กหลายส งท จะต องพ ฒนาไปพร อม ๆ ก น เช น เร องของการพ ฒนาองค ความร ของบ คลากร การจ ดการศ กษา การฝ กอบรม เพ อให ระบบการแพทย ฉ กเฉ นม ประส ทธ ภาพมากข น สาหร บเน อหาท นาเสนอน จะขอกล าวถ งงานส วนหน งของระบบการแพทย ฉ กเฉ นเท าน น ค อเร องของล กษณะ และข นตอนการปฏ บ ต งาน เพ อจะได ให ท านมองภาพรวมของงานระบบการแพทย ฉ กเฉ นอย างเป นระบบและ เข าใจข นตอนการปฏ บ ต งานได ด ข น ข นตอนการปฏ บ ต งานในระบบการแพทย ฉ กเฉ น การปฏ บ ต งานในระบบการแพทย ฉ กเฉ น ถ อเป นมาตรฐานสากลท เก ดข นในประเทศสหร ฐอเมร กา โดยม การ ออกแบบตราส ญล กษณ ของน กก ช พ ท ใช เคร องหมายแท งเหล ยมหกแฉกส น าเง น ม ร ปง พ นไม คทาอย กลางแท ง เหล ยมหกแฉก (Star of Life) ซ งแต ละแฉกหมายถ งระบบการท างานของหน วยแพทย ก ช พน นเอง โดยผ ท ทา การออกแบบ ค อ Mr.Leo R. Schwartz และได จดล ขส ทธ นาออกใช เม อ ๑ ก.พ. ค.ศ. ๑๙๗๗ โดยท ล ขส ทธ จะ ม ผลบ งค บใช เป นเวลาย ส บป น บแต ว นประกาศใช และหล งจากน นบ คคลท วไป สามารถใช งานได โดยท ไม ต องขอ อน ญาตในการใช งาน ด งน น จะเห นได ว าหน วยงานด านการแพทย ฉ กเฉ นต าง ๆ ได ใช ส ญล กษณ Star of Life เป น เคร องหมายของหน วยอย างแพร หลาย เพ อบ งบอกถ งล กษณะข นตอนการทางานของระบบการแพทย ฉ กเฉ น น นเอง ๑

2 ร ปส ญล กษณ ของการระบบแพทย ฉ กเฉ น (STAR OF LIFE) ข นตอนการปฏ บ ต งานในระบบการแพทย ฉ กเฉ นท ง ๖ ข นตอน ได แก ๑. การเจ บป วยฉ กเฉ นและการพบเหต (Detection) ๒. การแจ งเหต ขอความช วยเหล อ (Reporting) ๓. การออกปฏ บ ต การของช ดปฏ บ ต การฉ กเฉ น (Response) ๔. การร กษาพยาบาล ณ จ ดเก ดเหต (On Scene care) ๕. การลาเล ยงขนย ายและให การด แลระหว างนาส ง (Care in transit) ๖. การนาส งสถานพยาบาล (Transfer to the definitive care) ๑.การเจ บป วยฉ กเฉ นและการพบเหต (Detection) การเจ บป วยฉ กเฉ นเป นเหต ท เก ดข นอย างไม สามารถคาดการณ ไว ล วงหน าได แม ว าสามารถเตร ยมการ ป องก นได ก ตาม การส งเสร มหร อจ ดให ม ผ ท ม ความร ความสามารถในการต ดส นใจแจ งเหต เม อพบเหต ซ งผ น น อาจเป นผ เจ บป วยเองหร อคนข างเค ยง เป นเร องท จาเป นมาก เพราะว าจะสามารถทาให กระบวนการช วยเหล อ มาถ งได รวดเร ว ตรงก นข ามหากล าช า นาท ท สาค ญต อช ว ตของผ ป วยฉ กเฉ นจะหมดไปเร อยๆ จนกระท งสาย เก นแก ไขได ๒.การแจ งเหต ขอความช วยเหล อ (Reporting) การแจ งเหต ท รวดเร วโดยระบบการส อสารท ม ประส ทธ ภาพและม หมายเลขท จาได ง ายเป นเร องท จาเป นมากเช นก น เพราะว าเป นประต เข าไปส การช วยเหล อท เป นระบบ แต ผ แจ งเหต อาจจะต องม ความร ความสามารถในการให ข อม ลท ถ กต อง รวมท งม ความสามารถในการให การด แลข นต นตามความเหมาะสมอ ก ด วย ป จจ บ นประเทศไทยได ม การจ ดต งศ นย ร บแจ งเหต และส งการ (Dispatch Center) ไว ท กจ งหว ด และใช หมายเลข ๑๖๖๙ เป นหมายเลขท ใช แจ งในระบบการแพทย ฉ กเฉ น ๓. การออกปฏ บ ต การของช ดปฏ บ ต การฉ กเฉ น (Response) เพ อให การปฏ บ ต การฉ กเฉ นม ความเหมาะสมก บสภาวะการเจ บป วยฉ กเฉ นในแต ละเหต การณ สถาบ น การแพทย ฉ กเฉ นแห งชาต (สพฉ.) จ งได กาหนดมาตรฐานช ดปฏ บ ต การท เหมาะสมเพ อให การช วยเหล อ ณ จ ด เก ดเหต จนถ งสถานพยาบาล โดยช ดปฏ บ ต การจะประกอบด วย บ คลากร ได แก ห วหน าช ดผ ปฏ บ ต การ ผ ปฏ บ ต การ และผ ข บพาหนะฉ กเฉ น อ ปกรณ ต าง ๆ ได แก ยานพาหนะเพ อลาเล ยงหร อขนส ง อ ปกรณ ทาง การแพทย (เวชภ ณฑ และเคร องม อต างๆ ) ในการจ ดส งช ดปฏ บ ต การออกให ความช วยเหล อผ เจ บป วยฉ กเฉ น ๒

3 ผ ร บแจ งเหต และส งการช วยเหล อ (EMD = Emergency Medical Dispatcher) หร อผ บ ญชาการจะเป นผ พ จารณาความเหมาะสม ป จจ บ นช ดปฏ บ ต การฉ กเฉ น ม ด งน ๑.ช ดปฏ บ ต การฉ กเฉ นเบ องต น (First Responder Unit : FR) ห วหน าช ดปฏ บ ต การเป นผ ปฏ บ ต การ ฉ กเฉ นเบ องต น (First Responder) และท มปฏ บ ต การท เป นผ ปฏ บ ต การฉ กเฉ นเบ องต น รวมอย างน อย ๓ คน ๒. ช ดปฏ บ ต การฉ กเฉ นระด บต น (Basic Life Support Unit : BLS) ห วหน าช ดปฏ บ ต การเป นเวชกร ฉ กเฉ นระด บต น (Emergency Medical Technician Basic : EMT-B) และท มปฏ บ ต การท เป นเวชกร ฉ กเฉ นระด บต นหร อผ ปฏ บ ต การฉ กเฉ นเบ องต น รวมอย างน อย ๓ คน ๓. ช ดปฏ บ ต การฉ กเฉ นระด บกลาง (Intermediate Life Support Unit : ILS) ห วหน าช ดปฏ บ ต การ เป นเวชกรฉ กเฉ นระด บกลาง (Emergency Medical Technician Intermediate : EMT-I) และท ม ปฏ บ ต การเป นเวชกรกรฉ กเฉ นระด บกลาง เวชกรฉ กเฉ นระด บต น หร อผ ปฏ บ ต การฉ กเฉ นเบ องต น รวมอย าง น อย ๓ คน ๔. ช ดปฏ บ ต การฉ กเฉ นระด บส ง (Advance Life Support Unit : ALS) ห วหน าช ดปฏ บ ต การเป นเวช กรฉ กเฉ นระด บส ง (Emergency Medical Technician-Paramedic : EMT-P) หร อ พยาบาลก ช พ (Pre Hospital Emergency Nurse : PHEN) หร อแพทย ฉ กเฉ น (Emergency Physician : EP) หร อ แพทย (Physician) และท มปฏ บ ต การท เป นเวชกรฉ กเฉ นระด บกลาง เวชกรฉ กเฉ นระด บต น หร อผ ปฏ บ ต การฉ กเฉ น เบ องต น รวมอย างน อย ๓ คน ๔. การร กษาพยาบาล ณ จ ดเก ดเหต (On Scene care) การร กษาพยาบาลผ ป วยฉ กเฉ น ณ จ ดเก ดเหต เป นข นตอนหน งท ม ความสาค ญ ท ต องอาศ ยหล กการ และองค ความร ท ถ กต อง ในการต ดส นใจท รวดเร ว ถ กต อง และส งสาค ญท ส ดค อเร อง ของความปลอดภ ย ท ง ผ ปฏ บ ต งาน ประชาชนท อย ในเหต การณ โดยม เน อหาท เก ยวข องก บการปฏ บ ต งาน ณ จ ดเก ดเหต ด งน ๔.๑ การประเม นสถานการณ (Scene size-up) ในการปฏ บ ต งาน ณ จ ดเก ดเหต ส งสาค ญส งแรก ค อ การประเม นสถานการณ ต งแต เร มเด นทางไปจนถ งท เก ดเหต การประเม นสถานการณ เป นการรวบรวม ข อม ลต าง ๆ ท เก ยวข องก บสถานการณ สภาพแวดล อมท อาจเป นอ นตราย หร อความปลอดภ ยของสถานท น น ๆ เพ อเป นแนวทางในการพ จารณา วางแผนเข าไปช วยเหล อผ ป วยฉ กเฉ น ได อย างถ กต อง เก ดความปลอดภ ย ต อเจ าหน าท ท เข าไปช วยเหล อ รวมท งผ ป วยเจ บ ประชาชนท อย ในเหต การณ และเพ อเป นข อม ลในการร องขอ ความช วยเหล อ ส งสน บสน นจากหน วยงานอ น ๆ ท เก ยวข อง ในกรณ ท ม ผ ป วยฉ กเฉ น จานวนมาก (Mass casualty) เก นข ดความสามารถของหน วยท เข าไปช วยเหล อ ข อม ลท เก ยวก บการประเม นสถานการณ : ประกอบด วยส งต าง ๆ ด งน ๑) การป องก นตนเอง ประกอบด วย ๑.๑) การป องก นตนเองจากการส มผ สเช อโรค (Body substance isolation : BSI) พ งระล กไว เสมอว า เราไม ควรไปส มผ สก บผ ป วยฉ กเฉ นโดยตรง เพราะอาจทาให เราต ดเช อโรคต าง ๆ ตามมาได ด งน น จ ง ต องเตร ยมอ ปกรณ ป องก นตนเองท เหมาะสม เพ อไม ให ม การส มผ ส สารค ดหล ง เล อด หร อการไอ จาม จาก ผ ป วยฉ กเฉ น ด งน สวมแว นตา ถ าจาเป น สวมถ งม อ ถ าจ าเป น สวมเส อคล ม ถ าจาเป น สวมผ าป ดปาก ป ดจม ก ถ าจาเป น ล างม อ ล างยานพาหนะ ๓

4 ล างอ ปกรณ หล งการใช งาน ๑.๒) การป องก นอ นตรายท อาจเก ดข นระหว างการปฏ บ ต งานในบางสถานการณ สวมหมวกน รภ ย สวมร องเท าบ ท ๑.๓) การป องก นอ นตรายจากว ตถ อ นตราย กรณ ท ม สารพ ษ ต องให ผ เช ยวชาญมาควบค มสถานการณ ไม ควรเข าไปในสถานท ท อาจจะม สารพ ษ หร อว ตถ อ นตราย โดยไม ม อ ปกรณ ป องก น ตนเอง ๑.๔) การป องก นตนเองจากอ บ ต เหต จราจร ต องส งเกตส งต อไปน สภาพการจราจร สายไฟฟ า / ไฟฟ า น าม นเช อเพล งท ร วออกมา สารเคม / ว ตถ อ นตราย ๑.๕) การป องก นตนเองจากการถ กทาร าย พยายามอย าย งเก ยวก บเหต การณ ท ไม เก ยวข องก บการร กษาพยาบาล ม สต ควบค มอารมณ หล กเล ยงการโต แย ง ควรเก บร กษาว ตถ พยานต าง ๆ เท าท จะทาได ต ดต อเจ าหน าท ตารวจ เพ อช วยควบค มสถานการณ ๒) ความปลอดภ ยของสถานการณ (Scene safety) เป นการประเม นสภาพเหต การณ ว า จะเก ด อ นตรายซ าซ อนหร อไม เช น ต กถล ม ไฟไหม การวางระเบ ด รถชนก นท ม ไฟไหม เป นต น จาเป นต องร บ เคล อนย ายแบบฉ กเฉ นเพ อช วยช ว ตผ ป วยฉ กเฉ นไว ก อน ยกเว น ถ าเหต การณ ไม ปลอดภ ย ไม ควรเข าไปในท เก ด เหต ต องทาสถานการณ ให ปลอดภ ย หร อแจ งเจ าหน าท ท เก ยวข องมาทาให ปลอดภ ยเส ยก อน ๓) กลไกการบาดเจ บ (MOI = Mechanism of injuries) เป นการประเม นเพ อพ จารณาถ งความ ร นแรงของอาการ ในผ ป วยฉ กเฉ น โดยแบ งออกเป น ผ บาดเจ บ (Trauma) และผ เจ บป วย (Medical) ๓.๑) ผ บาดเจ บ (Trauma) ให พ จารณาถ งกลไกการบาดเจ บ (Mechanism of injuries) โดยการ ถามสาเหต ของการบาดเจ บ จากต วผ บาดเจ บเอง กรณ ผ บาดเจ บไม ร ส กต ว หร อไม สามารถให ประว ต ได ให สอบถามจากญาต ผ ท อย ในเหต การณ พร อมท งตรวจสอบสถานท ท เก ดเหต ประกอบ เพ อประเม นถ งความ ร นแรงของเหต การณ ต วอย าง เช น ข อม ลท สน บสน นว าผ บาดเจ บ น าจะม การบาดเจ บท ร นแรง ได แก รถชนปะทะก นด วยความเร วส ง ผ บาดเจ บอย ในรถท พล กคว า หร อกระเด นออกมาจากต วรถ อ บ ต เหต ท ม ผ เส ยช ว ตในเหต การณ เด ยวก น ตกจากท ส งมากกว า ๒๐ ฟ ต ในผ บาดเจ บท เป นผ ใหญ และมากกว า ๑๐ ฟ ต ใน ผ บาดเจ บท เป นทารกและเด ก บาดแผลทะล หร อม ว สด เส ยบคาท ศ รษะ ช องท อง หร อหน าอก ๓.๒) ผ เจ บป วย (Medical) ให พ จารณาจากการซ กประว ต จากผ ป วย ญาต หร อผ ท อย ในเหต การณ ว าขอความช วยเหล อด วยเร องอะไร (Chief complaint) ป ญหาหร อจ ดเร มต นของการเจ บป วย (NOI = Nature of illness) เช น การเจ บหน าอก ในผ ป วยโรคกล ามเน อห วใจขาดเล อด การปวดท อง ของผ ป วยไส ต ง อ กเสบ เป นต น ตลอดจนการส งเกตสถานท เก ดเหต ว าม ส งบอกเหต ของการเจ บป วย หร อไม เช น ซองยา ขวด ส รา เข มฉ ดยา ยาพ นแก หอบห ด เป นต น ๔

5 ๔) พ จารณาจานวนผ ป วยฉ กเฉ น (Number of patients) กรณ ม จานวนผ ป วยฉ กเฉ นมากเก นข ด ความสามารถท จะจ ดการ (Mass casualty) จะต องร องขอกาล งสน บสน นจากหน วยงานต างๆ ท เก ยวข อง ก อนท จะเข าไปช วยเหล อผ ป วยเจ บ ในขณะเด ยวก นก ต องท าการการค ดแยก (Triage) ผ ป วยเจ บ เพ อจ ดลาด บ ความเร งด วนในการช วยเหล อตามระด บความร นแรง ซ งเป นส งท ต องให ความสาค ญและต องกระทาท กคร ง ๕) การขอร บการสน บสน นทร พยากรและส งสน บสน นอ น ๆ (Additional resource) ในบาง สถานการณ อาจจาเป นต องขอร บการสน บสน นจากหน วยงานอ น ๆ ท เก ยวข อง เช น ท มก ช พข นส ง (ALS), ก ภ ย (Rescue), ตารวจ (Police) เป นต น สร ป การประเม นสภาพแวดล อม (Scene size-up) เป นข นตอนแรกและเป นข นตอนท สาค ญท ต อง ปฏ บ ต ณ จ ดเก ดเหต โดยคาถามแรกท ต องถามค อ ปลอดภ ยหร อไม ท จะเข าไปช วยเหล อผ ป วยเจ บ ประเม น ความจาเป นในการใช อ ปกรณ ป องก นตนเอง ให เก ดความปลอดภ ย ถ าสภาพแวดล อมไม ปลอดภ ย ต องทาให ปลอดภ ยก อน โดยการต ดต อขอร บการช วยเหล อจากท มก ภ ย และหน วยบรรเทาสาธารณภ ยก อน เม อ สถานการณ ม ความปลอดภ ยแล ว ให พ จารณาถ งกลไกการบาดเจ บ ความร นแรงของเหต การณ ตลอดจนจานวน ผ ป วยฉ กเฉ น ก อนท จะเร มประเม นสภาพการบาดเจ บข นต น (Initial assessment) กรณ ม ผ ป วยฉ กเฉ นจานวน มาก เก นข ดความสามารถของท มช วยเหล อ จะต องทาการค ดแยก (Triage) ผ ป วยเจ บก อน เพ อจ ดลาด บ ความสาค ญในการช วยเหล อ ก อนท มท เร ยกขอความช วยเหล อจะมาถ ง ๔.๒ การประเม นสภาพผ ป วยฉ กเฉ น (Patient assessment) ม ข นตอนต าง ๆ ด งน ๔.๒.๑ การประเม นข นต น (Initial assessment) เป นข นตอนแรกของการประเม นเพ อท จะ ค นหา พร อมก บให การร กษาภาวะค กคามต อช ว ต (Life threatening condition) โดยม งเน นไปท ๓ ระบบ ท ม ความสาค ญในภาวะว กฤต ได แก ระบบหายใจ (Respiratory) ระบบการไหลเว ยนเล อด (Circulatory) และ ระบบประสาท (Nervous system) การประเม นสภาพผ ป วยเจ บข นต น ณ จ ดเก ดเหต ใช เวลาในการประเม น ไม เก น ๑ นาท เท าน น ส งสาค ญท ต องประเม นและให การด แล ม ข นตอนการปฏ บ ต ด งน ก) สภาพท วไปของผ ป วยฉ กเฉ น (General appearance) ข) ระด บความร ส กต ว (Mental status) ค) ทางเด นหายใจ (Airway) ง) การหายใจ (Breathing) จ) การไหลเว ยนโลห ต (Circulation) ก) สภาพท วไปของผ ป วยฉ กเฉ น (General appearance) เป นส งท ต องให การด แลผ ป วย ฉ กเฉ นเป นลาด บแรก เป นการประเม นท นท ท พบผ ป วยเจ บ โดยใช สภาวะแวดล อมและอาการสาค ญ (Chief complaint โดยท วไป chief complaint ก ค ออาการท เป นสาเหต ให ต องตามรถพยาบาล ส งท จาเป นต อง ทราบม ด งน ผ ป วยฉ กเฉ นกาล งอย ในภาวะค กคามต อช ว ตหร อไม ภาวะท เก ดข นเป นความเจ บป วย (Medical) หร อเป นการบาดเจ บจากอ บ ต เหต (Trauma) ข อม ลพ นฐาน เช น อาย เพศ เช อชาต ถ าเป นการบาดเจ บ (Trauma) ควรจะทราบถ งกลไกการบาดเจ บ (Mechanism of injuries) ๕

6 ถ าเป นการเจ บป วย (Medical) ควรจะทราบป ญหาท เก ดเร มต น (Nature of illness) เช น การหายใจลาบาก การเจ บหน าอก เป นต น ในรายท ม การบาดเจ บ (trauma) และสงส ยว าม การบาดเจ บของกระด กคอและไขส นหล ง (c-spine injury) ร วมด วย ต องทาการย ดตร งบร เวณคอและศ รษะท นท (Stabilize Cervical Spine) ก อนท าการ ประเม นข นต อไป ข) ระด บความร ส กต ว (Mental status) ผ ป วยฉ กเฉ นท หมดสต (Unconscious) หร อไม ทราบสาเหต การบาดเจ บ (Unknown injuries) จะต องท าการย ดตร งกระด กส นหล ง (C-spine stabilize) ท ก คร ง การทางานของระบบประสาท สามารถประเม นอย างรวดเร ว โดยประเม นจากระด บของความร ส กต ว (Mental Status) ในการประเม นเป นการด การตอบสนองต อคาพ ด หร อการตอบสนองต อส งกระต นทาง กายภาพ โดยใช ต วอ กษรช วยจา AVPU เป นหล กในการประเม น ด งน Alert : ผ ป วยเจ บพ ดค ยได ร เร อง โดยไม ต องการกระต น Verbal stimulus : ผ ป วยเจ บตอบสนองต อเส ยงพ ด / เร ยก Painful stimulus : ผ ป วยเจ บไม ตอบสนองต อเส ยงพ ด แต ตอบสนองต อการกระต นด วยความ เจ บปวด Unresponsive : ผ ป วยเจ บไม ตอบสนองต อเส ยงพ ดและความเจ บปวด ว ธ ประเม นความร ส กต ว ๑) ตบท ไหล เบา ๆ ๒) เร ยกผ ป วยเจ บ พร อมแนะนาต วเอง และสอบถามอาการผ ป วย ๓) ถ าไม ส งเส ยงโต ตอบ ให ทดสอบการตอบสนองต อเส ยงเร ยก โดยให ทาตามคาส ง ให บ บม อ กระด ก เท า ว าผ ป วยทาตามได หร อไม ๔) ถ าไม ทาตาม ให ทดสอบการตอบสนองต อความเจ บปวด โดยใช ของแข งกดท โคนเล บ ประเม นว า ผ ป วยตอบสนองความเจ บปวดหร อไม เช น การป ด ขย บหน หร อเกร งต วงอแขน (decorticate) หร อเกร งต ว เหย ยดแขน (decerebrate) ๕) ถ าไม ตอบสนองใด ๆ หมายถ ง Unresponsive ค.) การประเม นทางเด นหายใจ (Assess Airway) ข นตอนต อมา ค อการประเม น ทางเด นหายใจ (Airway) และการหายใจ (Ventilation) ถ าผ ป วยเจ บพ ดค ยได หร อร องไห ได แสดงว าไม น าจะ ม ป ญหาเร องทางเด นหายใจ แต ถ าผ ป วยเจ บไม ร ส กต ว ต องทาการเป ดทางเด นหายใจ และตรวจสอบการหายใจ ว ธ การเป ดทางเด นหายใจ Head tilt chin lift : การกดหน าผาก และเชยคาง จะช วยยกล นท ตกไปป ดบร เวณ pharynx ว ธ ใช ก บผ เจ บป วยท วไป ท ไม ได ม การบาดเจ บ วางม อข างหน งท หน าผาก อ กม อจ บบร เวณขากรรไกร ออกแรงกดเอ ยง ๆ ท หน าผาก ในขณะท อ กม อยกขากรรไกรข นข างบน โดย ระว งไม ให ร มฝ ปากป ด อาจต องใช น วห วแม ม อช วยด งร มฝ ปากล างลง Jaw thrust without head tilt : ใช ในกรณ ท สงส ย C-spine injury วางน วห วแม ม อท งสองข างท บร เวณกระด ก maxilla และวางน วช และ น วกลางท บร เวณขากรรไกรล าง ออกแรงยกขากรรไกรข น โดยไม ให ม การเคล อนไหวของส วนคอ ๖

7 ง.) การประเม นการหายใจ (Assess Breathing) ในผ ป วยท ร ส กต วด ให ส งเกตค ณภาพการหายใจ ในผ ป วยท ไม ร ส กต ว ใช หล กการ Look, Listen, Feel ค อ ตามองด การขย บของ หน าอก ห ฟ งเส ยงลมหายใจ แก มส มผ สลมหายใจ ประเม นการหายใจ ด ว าหายใจเร ว ช า หร อปกต ค ณภาพการหายใจเป นอย างไร ต องใช กล ามเน ออ น ๆ ช วยหร อไม กรณ ท ม เคร องหาค าความอ มต วของออกซ เจนในเล อด (pulse oximeter) ให ทาการ ประเม นภาวะพร องออกซ เจนของผ ป วยด วย (ค าปกต %) ถ าค ณภาพการหายใจไม ด หร อไม เพ ยงพอ ต องให Mask with reservoir bag ต อ ออกซ เจนออกซ เจน ๑๐-๑๕ ล ตร/นาท, ถ าไม หายใจต องช วยหายใจ ออกซ เจน Mask with Ambu bag บ บ ๘-๑๐ คร ง/นาท เป ดออกซ เจน ๑๐-๑๕ ล ตร/นาท จ.) การประเม นระบบการไหลเว ยน (Assess Circulation) ม ด งน จ บช พจร ๒ ตาแหน งเปร ยบเท ยบก น ค อ Carotid artery (central pulse) และ Radial artery (peripheral pulse) ถ าคลาพบท Radial pulse บ งบอกได ว า Systolic pressure > 80 mm/hg ถ าพบเฉพาะ Carotid pulse แสดงว า Systolic pressure ประมาณ 60 mm/hg เป นการเปร ยบเท ยบความแตกต างของช พจร ๒ ตาแหน ง ว าเต น เร ว ปกต ช า เต นแรง เบา Look for major bleeding ค นหาบร เวณท ม เล อดออกมาก โดยเป ดเส อผ าบร เวณท ม เล อดออก หร อบร เวณท สงส ยให เห นช ดเจน เพ อท าการห ามเล อด Check skin ประเม นผ วหน ง (ประเม นต งแต ขณะจ บช พจรและประเม นเพ มเต ม) โดยด ส ผ ว (skin color) ผ ป วยซ ด เข ยว แดง เหล องท ใบหน า แขน ขา ซ ดขาว แสดงว าเส ย เล อดมากกว า ๓๐%, อ ณหภ ม (temperature) ร างกายร อน หร อเย น, ม เหง อออก หร อไม Check capillary refill โดยการกดท ปลายเล บ จะต องม เล อดกล บมาเล ยงภายใน 2 ว นาท สร ป การประเม นข นต น (Initial assessment) เป นข นตอนท เร มต งแต การพบเห นผ ป วยฉ กเฉ นคร ง แรก เพ อหาข อส นน ษฐานเบ องต น ด ข อม ลท วไป เช น อาย เพศ เช อชาต พ จารณาถ งกลไกการบาดเจ บ ในผ ท ได ร บอ บ ต เหต สาหร บผ เจ บป วย ควรทราบถ งป ญหาและอาการสาค ญของโรค ค นหาและจ ดการส งท ค กคามต อ ช ว ต ผ ป วยฉ กเฉ นท หมดสต หร อไม ทราบสาเหต การบาดเจ บ ต องย ดตร งกระด กส นหล งส วนต นคอเสมอ แล วจ ง เข าไปประเม นระด บความร ส กต ว, ทางเด นหายใจ, การหายใจ และระบบไหลเว ยนโลห ต เพ อจ ดลาด บความ เร งด วนในการด แลร กษาหร อการเคล อนย าย ต อไป ๔.๒.๒ การประเม นการบาดเจ บอย างรวดเร ว (Rapid trauma assessment) เป นการประเม น ผ บาดเจ บท ได ร บภย นตราย หร อกลไกการบาดเจ บท ร นแรง อาจทาให ม การบาดเจ บต อกระด กไขส นหล ง หร อ ระด บความร ส กต วท ผ ดปกต ด งน น จ งต องย ดตร งกระด กคอส วนหล ง (C-spine stabilization) ไปพร อม ๆ ก บ ก บการประเม นแบบศ รษะจรดปลายเท า (head to toe) ต อมาค อ การพ จารณาว าผ บาดเจ บต องการท มก ช พข นส ง (ALS) ในขณะน นหร อควรทาการส งต ออย างเร งด วน การประเม นซ า (Reassessment) ควรประเม น ระด บความร ส กต ว (AVPU) และทาการประเม นข นต น (Initial assessment) ในขณะท าการประเม นอย าง ๗

8 รวดเร วน น ส งสาค ญค อ การค นหาล กษณะของการบาดเจ บ โดยหล กการจา จะใช ต วอ กษรช วยจา DCAP-BTLS ในการประเม น ซ งม ความหมาย ด งน D = Deformities การผ ดร ป C = Contusion รอยฟกช า A = Abrasion แผลถลอก P = Puncture / Penetrations แผลจากการถ กแทง B = Burns แผลไหม T = Tenderness ตาแหน งเจ บ L = Lacerations แผลฉ กขาด S = Swelling อาการบวม ข นตอนการประเม นผ บาดเจ บอย างรวดเร วประกอบด วย ๑. ย ดตร งกระด กไขส นหล งส วนคอไว เสมอ (C-spine stabilization) ๒. ประเม นศ รษะ (Assess the head DCAP-BTLS and crepitus) ๓. ประเม นคอ (Assess the neck DCAP-BTLS,jugular vein distension, crepitus) ๔. ใส อ ปกรณ ดามคอ (Apply cervical spinal immobilization collar) ๕. ประเม นทรวงอก (Assess the chest DCAP-BTLS, paradoxical motion, crepitus, breath sound) ๖. ประเม นช องท อง (Assess the abdomen DCAP-BTLS, rigidity, distention) ๗. ประเม นกระด กเช งกราน (Assess the pelvis DCAP-BTLS, tender, instability) ๘. ประเม นระยางค ท ง ๔ (Assess all four extremities DCAP-BTLS, pulse, sensation, motor) ๙. พล กต วผ ป วยด วยความระม ดระว ง และประเม นด านหล ง (Posterior DCAP-BTLS) ๑๐. ประเม นส ญญาณช พและซ กประว ต (Assess vital signs and SAMPLE history) การตรวจศ รษะ : เพ อค นหาการบาดเจ บของศ รษะและใบหน า โดยม ข อระว งการบาดเจ บของกระด ก ส นหล งส วนคอไว เสมอ ตรวจโดยด การผ ดร ป การคลาอย างระม ดระว ง และแผ วเบาเพ อป องก นไม ให ช นกระด ก ท แตกลงไปกดเน อสมอง ในรายท ม กะโหลกศ รษะแตก อาจคลาได ลมท ใต ผ วหน งได การตรวจคอ : ช วยบอกถ งระบบการหายใจ ระบบห วใจและหลอดเล อด และการบาดเจ บต อกระด ก ส นหล งส วนคอ โดยด ล กษณะการผ ดร ป ด การผ ดร ปของกล องเส ยง การเอ ยงของหลอดลม (Trachea deviation) อาจเก ดจากภาวะม ลมค งในช องเย อห มปอด (Tension pneumothorax) การพบหลอดเล อดด าท คอโป งพอง (Jugular vein distension) บ งบอกถ งความผ ดปกต ของการถ ายเทเล อดเข าส ห วใจ การใส อ ปกรณ ดามคอ : หล งการประเม นคอด านหล งเสร จแล ว ต องใส อ ปกรณ ดามคอ (Hard collar) เพ อย ดตร งกระด กส นหล งส วนคอ ในผ ป วยฉ กเฉ นท ม การบาดเจ บท ร นแรง การตรวจทรวงอก : ตรวจโดยการด และคลาท งด านหน า ด านหล ง และด านข าง หากม บาดแผลท ทรวงอก ควรได ร บการป ดเพ อป องก นไม ให ลมถ กด ดเข าไปในช องอก หร อเก ดภาวะแรงด นบวกในช องอก ด การ ขยายต วของทรวงอกท งสองข างเปร ยบเท ยบก น จะบอกถ งอ นตรายก บทรวงอกได ในรายท ม ภาวะอกรวน (Fail chest) การเคล อนไหวของทรวงอกจะตรงก นข ามก บภาวะปกต (Paradoxical motion) ๘

9 การตรวจช องท อง : ด บาดแผลจากภายนอก การขยายต วของช องท องซ งเก ดจากม ลม หร อน าในช อง ท อง คลาด การต งของผน งช องท อง การคลาช องท องท งส ส วนแบบน มนวล เพ อหาจ ดกดเจ บ (Tenderness) ผน งหน าท องแข ง หร อการขยายของช องท อง การตรวจเช งกราน : ควรคล ากระด กเช งกรานโดยรอบ ในขณะท ส งเกตล กษณะของรอยช าและ บาดแผล การกดท กระด กเช งกราน เพ อด การแตก ทาโดยการกดท กระด กห วเหน า และกดเบา ๆ ท กระด ก สะโพก ถ าม อาการปวดหร อเร มร ส กว าม การเคล อนไหวของกระด กเช งกรานให หย ดการตรวจ การตรวจรยางค ล าง : การตรวจทาโดยการเปร ยบเท ยบขาท งสองข าง ตรวจจากส วนบนลงล าง โดย การด และคลา ส งสาค ญท ต องตรวจเสมอในการตรวจรยางค ล าง ค อการประเม นช พจร กาล งของกล ามเน อ และ ความร ส ก (PMS = pulse, motor and sensory) ของเท าแต ละข าง ซ งม ความสาค ญลาด บต น ๆ ในการ ร กษาผ บาดเจ บ การตรวจรยางค บน : การตรวจทาโดยการคลาล กษณะของกระด กตามแนวยาว ต งแต จากกระด กไห ปลาร าลงไปถ งม อ ประเม นช พจร กาล งของกล ามเน อ และความร ส ก (PMS = pulse, motor and sensory) การตรวจด านหล ง : พล กต วผ ป วยแบบท อนซ ง (Log roll) ตรวจบร เวณหล งผ บาดเจ บ เพ อหา ร องรอยการบาดเจ บ การประเม นส ญญาณช พต าง ๆ ช พจร การหายใจ ความด นโลห ต และอ ณหภ ม ร างกาย ซ งม ความสาค ญต อการร กษาและการเคล อนย ายส งต อ การเปล ยนแปลงของส ญญาณช พเหล าน ม ความสาค ญ ด งน นการประเม นส ญญาณช พเป นระยะ ๆ จ งเป นส งท ต องกระทา การซ กประว ต ผ บาดเจ บในกรณ ท ร ส กต ว ใช อ กษรช วยจา SAMPLE ในการซ กประว ต ด งน S = Signs and Symptoms = อาการและอาการแสดงท ผ ป วยฉ กเฉ นบอกกล าว A = Allergies = ประว ต อาการแพ ยาและส งอ น M = Medication = ประว ต การใช ยา P = Past History = ประว ต การเจ บป วยและบาดเจ บในอด ต L = Last oral intake = การร บประทานคร งส ดท าย E = Event = ลาด บเหต การณ สาค ญต าง ๆ ผ บาดเจ บท กลไกการบาดเจ บไม ร นแรง โดยท วไปผ บาดเจ บท อาการไม ร นแรง หล งจากการ ประเม นข นต นเพ อด ส งค กคามต อการเส ยช ว ตแล ว ไม ม ความจาเป นต องตรวจร างกายให ครบท กส วน โดยเน นท อาการของผ บาดเจ บ ซ งเป นการตรวจแบบเฉพาะเจาะจง (Focused assessment) เน นท ส วนของร างกายท ได ร บบาดเจ บ การประเม นส ญญาณช พ และซ กประว ต SAMPLE ก อนการเคล อนย ายและส งต อ ๔.๒.๓ การประเม นสภาพผ เจ บป วยฉ กเฉ นทางอาย รกรรม ประเด นสาค ญของการซ กประว ต และ การตรวจร างกายผ ป วยทางอาย รกรรม ทาไปเพ อการประเม นอาการและอาการแสดงของผ ป วยว าต องได ร บ การด แลอย างฉ กเฉ น ในรายท ร ส กต วด ควรทาการซ กประว ต ก อนการตรวจร างกาย แต ในผ ป วยท ไม ร ส กต ว การซ กประว ต อาจทาได จ าก ด ด งน นการตรวจร างกายในผ ป วยกล มน จะม ความสาค ญอย างมากในการต ดส นใจ ในการด แลผ ป วย การซ กประว ต ผ ป วยเป นการส มภาษณ เพ อให ได ประว ต การเจ บป วย เป นข นตอนแรกท ม ความสาค ญ ท ส ดในการประเม นผ ป วย เพราะเป นการเก บข อม ลเพ อให ได มาซ งการว น จฉ ยโรคเบ องต น ถ าข อม ลท ได ร บม ความครบถ วนและถ กต องมากเท าใด การว น จฉ ยโรคก ม ความถ กต องมากเท าน น โดยท วไปการซ กประว ต จะใช อ กษรช วยจา SAMPLE โดยข อม ลท ได จากการซ กประว ต ประกอบด วย ๙

10 Signs and Symptoms = อาการและอาการแสดง Allergies = ประว ต การแพ ยา อาหารหร อสารเคม Medication = ประว ต การใช ยา Past History = ประว ต การเจ บป วย/บาดเจ บในอด ต Last oral intake = การร บประทานคร งส ดท าย Event = เหต การณ ท น ามาซ งการเจ บป วยในคร งน อาการและอาการแสดง (Sign and Symptom) ผ ป วยทางอาย รกรรม จะม ความหลากหลายของอาการและอาการแสดง ซ งส มพ นธ ก บอาการสาค ญ ของผ ป วยอย างมาก เช น ผ ป วยท ม อาการหอบเหน อยอาจม อาการขาบวม เจ บหน าอกร วมด วย ผ ป วยท ม อาการ เจ บหน าอก อาจม อาการคล นไส อาเจ ยน เหง อออก ร วมด วยก ได ด งน นการซ กประว ต ผ ป วยว าม อาการอ น ๆ หร อความร ส กอ นๆ ท ส มพ นธ ก บอาการเจ บป วยป จจ บ น ซ งข อม ลส วนน ได จากการซ กประว ต การเจ บป วยตาม ระบบอว ยวะน นเอง ว ธ การหน งท จะช วยให จดจาค าถามท ต องใช บ อยๆ เก ยวก บอาการสาค ญ ก ค อการจาอ กษรย อ OPQRST (Onset, Provocation, Quality, Radiation, Severity, Time) ว นเวลาท เร มต นม อาการ (Onset) ให ผ ป วยอธ บายว าอาการสาค ญน นคร งแรกเก ดข นเม อไร และ ขณะน นกาล งท าก จกรรมใดอย ถ าม อาการสาค ญท เก ยวเน องก นสามารถบอกได หร อไม ว าอาการและ อาการแสดงเหล าน น เก ดข นตามลาด บก อนหล งอย างไร เช น ฉ นม อาการหอบเหน อยมา ๒ ว นแล ว และ ๑ ชม.ท แล วม อาการเจ บหน าอกข น ป จจ ยกระต น (Provocation) ให ผ ป วยอธ บายว าม พฤต กรรมใดท ทาให อาการแย ลงหร อด ข น เช น การเด นท าให อาการปวดมากข น ล กษณะของอาการน น (Quality) เป นการอธ บายล กษณะอาการสาค ญของผ ป วยด วยภาษาท วๆ ไป เช น ถ าอาการปวดเป นอาการสาค ญให ผ ป วยอธ บายว า อาการปวดน นเป นอย างไร เช น ปวดเหม อน จะแตกออกจากก น ปวดเหม อนม อะไรแทง ปวดต อ ๆ เป นต น ล กษณะการกระจายหร อร าวไปย งส วนต างๆ (Radiation) บางคร งอาการปวดอาจจะร าวหร อ กระจายไปย งส วนต างๆ ของร างกาย ให ผ ป วยอธ บายว าอาการปวดกระจายหร อร าวไปย งส วนใด เช น อาการเจ บหน าอกจากการอ ดต นของหลอดเล อดห วใจ Coronary อาจม อาการร าวไปย งต นแขนซ าย ด านใน บร เวณคอ หร อขากรรไกรซ าย เป นต น ความร นแรง (Severity) ในการประเม นความร นแรงโดยเฉพาะอาการปวดของผ ป วย บางคร งทาได ยาก การใช ระด บคะแนนเต ม ๑๐ (๑๐ point scale) และอาจม ประโยชน อย างมากในการช วย บอกระด บความร นแรงของอาการปวด ว ธ การค อให ผ ป วยให คะแนนความร นแรงของอาการปวด ต งแต ๑-๑๐ โดยท คะแนน ๑ หมายถ งอาการปวดเล กน อย และคะแนน ๑๐ หมายถ งคะแนนปวด มากท ส ด หล งจากท ประเม นคร งแรกแล ว ในการประเม นคร งต อไปให ใช คะแนนเด มในการประเม น ความเจ บปวดคร งต อไป ระยะเวลาท ม อาการ (Time) ให ผ ป วยบอกระยะเวลาของอาการสาค ญและอาการอ นๆ ท เก ยวข อง เช น ม อาการเจ บหน าอก ๑ ชม.มาแล ว ๑๐

11 การแพ ยา,อาหาร หร อสารเคม อ นๆ (Allergies) ให สอบถามประว ต การแพ ยา อาหารท ร บประทาน เช น บางรายอาจแพ อาหารทะเล หร อสารต างๆ เช น สารเคม บางชน ด หร อแพ พ ษส ตว แมลง เช น ผ ง ต อ แตน เป นต น ยาท ได ร บ (Medication) ให สอบถามถ งยาท ผ ป วยกาล งร บประทานอย อาจให นายาท ร บประทานอย โรงพยาบาลมาด วย ถ าทา ได ในผ ป วยส งอาย บางคร งไม สามารอธ บายเก ยวก บโรคหร อความเจ บป วยของตนเองได แต สามารถบอกได จากยา ท ผ ป วยก าล งร บประทานอย ประว ต การเจ บป วยในอด ต (Past History) ควรซ กประว ต การเจ บป วยในอด ตท สาค ญของผ ป วย เช น ประว ต การเข าร บการร กษาในโรงพยาบาล การผ าต ด ยาท ก าล งร บประทานอย และผ ป วยได ร บการด แลประจาจากแพทย หร อไม อาหารม อส ดท าย (Last oral intake) อาจเป นข อม ลท ม ประโยชน และสาค ญสาหร บผ ป วยบางกล ม โดยเฉพาะผ ป วยเบาหวานและผ ป วยท ต องเข าร บการผ าต ด เหต การณ ท นามาส การเจ บป วยคร งน (Event) นาข อม ลท ได มาเร ยงลาด บก อนหล งของเหต การณ ท ทาให ผ ป วยต องร องขอความช วยเหล อ ผ ป วยท ไม ตอบสนองต อส งกระต น ควรซ กประว ต ว าม อ บ ต เหต หร อไม อย างไรก ตามคาถามท ใช ซ กประว ต สาหร บผ ป วยล กษณะต างๆ จะแตกต างก น การต งคาถามตาม แนวทาง OPQRST ใช ได ด ก บอาการสาค ญ เช น อาการปวด หร อหายใจลาบาก ในสถานการณ อ น ๆ เช น การ เจ บครรภ ฉ กเฉ น การได ร บสารพ ษ อาจต องใช คาถามอ น ๆ เพ มเต ม ๕.การลาเล ยงขนย ายและการด แลระหว างนาส ง (Care in transit) หล กสาค ญย งในการลาเล ยงขนย ายผ ป วยเจ บค อ การไม ทาให เก ดการบาดเจ บซ าเต มต อผ ป วย ผ ท ทา หน าท ลาเล ยงขนย ายจะต องผ านการฝ กอบรมเทคน คว ธ การมาเป นอย างด ในการขนย าย และจะต องม การ ประเม นสภาพผ ป วยเจ บเป นระยะ ๆ ปฏ บ ต การบางอย างอาจกระท าบนรถฉ กเฉ นในขณะลาเล ยงนาส งได เช น การให สารน า การดามส วนท ม ลาด บรองลงมา เป นต น ๖. การนาส งสถานพยาบาล (Transfer to definitive care) การนาผ ป วยเจ บไปส งย งสถานท ใดเป นการช ชะตาช ว ตและม ผลต อผ ป วยเจ บได เป นอย างมาก การ นาส งจะต องใช ด ลยพ น จว าโรงพยาบาลท จะนาส งสามารถร กษาผ ป วยเจ บรายน น ๆ ได เหมาะสมด หร อไม ม ฉะน นแล ว เวลาท เส ยไป ก บความสามารถท ไม ถ งและไม พร อมของสถานพยาบาลน น ๆ จะทาให เก ดการ เส ยช ว ต พ การหร อม ป ญหาในการร กษาพยาบาลอย างไม ควรจะเก ดข น ๑๑

12 เอกสารอ างอ ง ว ทยา ชาต บ ญชาช ย และคณะ (๒๕๔๗) ตาราประกอบการเร ยนหล กส ตร เจ าพน กงานก ช พ. พ มพ คร งท ๑ ขอนแก น. โรงพ มพ ศ ร ภ ณฑ ออฟเซ ท. อ บล ย เฮง. เอกสารประกอบการบรรยาย การอบรมเช งปฏ บ ต การ การพ ฒนาคร และคร ช วยสอน หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง เวชก จฉ กเฉ น โรงเร ยนพยาบาล กองการศ กษา กรมแพทย ทหารเร อ ๒๗ ส.ค. ๒๕๕๒ เอกสารประกอบการการอบรมหล กส ตร Paramedic Nurse Training Course ร นท ๓ ระหว าง ๒๘-๓๑ ก.ค. ๒๕๕๑ ณ โรงแรมปางสวนแก ว จ.เช ยงใหม. เอกสารประกอบการอบรมหล กส ตร พยาบาลก ช พ (Pre-hospital Nurse) ร นท ๔ ระหว าง ๒๘ ม.ค. ถ ง ๘ เม.ย. ๕๔ ท ว ทยาล ยการสาธารณส ขส ร นธรขอนแก น จ.ขอนแก น Mark C.Henry and Edward R. Stapleton.(2010) EMT Prehospital Care 4 th Edition.Mosby,Inc; an affiliate of Elsevier Inc. Scott B.Frame and other. (2007) PHTLS Prehospital Trauma Life Support : Military Edition. Mosby,Inc; an affiliate of Elsevier Inc.... ๑๒

แบบสอบถามข อม ลพ นฐาน ในการจ ดท าแผนพ ฒนาขององค กรปกครองส วนท องถ น โปรดเก บร กษาแบบสอบถามน ไว ในท ปลอดภ ย เพ อใช จ ดเก บข อม ลในป 2557-2559

แบบสอบถามข อม ลพ นฐาน ในการจ ดท าแผนพ ฒนาขององค กรปกครองส วนท องถ น โปรดเก บร กษาแบบสอบถามน ไว ในท ปลอดภ ย เพ อใช จ ดเก บข อม ลในป 2557-2559 1 12/4/56 BE 5:37 PM www.rdic.cdd.go.th COVER_ (Manual Database).pdf ค ม อ การจ ดเก บข อม ลพ นฐาน ป 2557-2559 แบบสอบถามข อม ลพ นฐาน ในการจ ดท าแผนพ ฒนาขององค กรปกครองส วนท องถ น C M Y CM MY CY CMY K ป

More information

ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม

ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม (ปร บปร งจากค ม อการปฏ บ ต งานการท างานบร การส งคม ส าหร บพน กงานค มประพฤต เอกสารหมายเลข 8/2549) กล มงานบร การส งคม กองก จการช มชนและบร การส งคม กรมค มประพฤต เอกสารหมายเลข

More information

สภาวะ office Syndrome ในผ พ พากษา อน ส ทธ ไตรรงค ทอง

สภาวะ office Syndrome ในผ พ พากษา อน ส ทธ ไตรรงค ทอง 1 สภาวะ office Syndrome ในผ พ พากษา อน ส ทธ ไตรรงค ทอง ผลงานส วนบ คคลน เป นส วนหน งของการอบรม หล กส ตร ผ พ พากษาผ บร หารในศาลช นต น ร นท 13 สถาบ นพ ฒนาข าราชการฝ ายต ลาการศาลย ต ธรรม พ.ศ. 2557 2 สภาวะ

More information

หมวกน รภ ย ค ม อความปลอดภ ยบนท องถนน สำหร บผ กำหนดนโยบายและผ ปฏ บ ต

หมวกน รภ ย ค ม อความปลอดภ ยบนท องถนน สำหร บผ กำหนดนโยบายและผ ปฏ บ ต หมวกน รภ ย ค ม อความปลอดภ ยบนท องถนน หมวกน รภ ย ค ม อความปลอดภ ยบนท องถนน เร ยบเร ยงเพ มเต มจากฉบ บภาษาไทย หมวกน รภ ย ค ม อความปลอดภ ยบนท องถนน องค การอนาม ยโลก จ ดพ มพ และเผยแพร โดย ศ นย ว ชาการเพ อความปลอดภ

More information

ช อหน งส อ CBR Guidelines ขององค การอนาม ยโลก ฉบ บภาษาไทย (Community Based Rehabilitation)

ช อหน งส อ CBR Guidelines ขององค การอนาม ยโลก ฉบ บภาษาไทย (Community Based Rehabilitation) 1 ช อหน งส อ CBR Guidelines ขององค การอนาม ยโลก ฉบ บภาษาไทย (Community Based Rehabilitation) ท ปร กษา Mr. Mike Davies MS.Silvana Mehra ท ปร กษางานด าน CBR ขององค การ CBM และ ผ อานวยการแผนกพ ฒนาโครงการ

More information

สถานท ทำงานน าอย น าทำงาน

สถานท ทำงานน าอย น าทำงาน สถานท ทำงานน าอย น าทำงาน สะอาด ปลอดภ ย ส งแวดล อมด ม ช ว ตช วา จ ดทำโดย กรมอนาม ย กระทรวงสาธารณส ข ช อหน งส อ ค ม อ สถานท ทำงานน าอย น าทำงาน สะอาด ปลอดภ ย ส งแวดล อมด ม ช ว ตช วา ISBN 978-616-11-0336-1

More information

หล กส ตรการเร ยนการสอนก จกรรมล กเส อ

หล กส ตรการเร ยนการสอนก จกรรมล กเส อ แผนการสอนล กเส อสาม ญ ล กเส อเอก หน าท 1 หล กส ตรการเร ยนการสอนก จกรรมล กเส อ ในฐานะท คณะล กเส อแห งชาต (The National Scout Organization of Thailand: NSOT) เป นสมาช ก ขององค การล กเส อโลก (World Organization

More information

การประช มเช งปฏ บ ต การ เร อง การจ ดการม ลฝอยต ดเช อภาคเหน อประจ าป ๒๕๕๗

การประช มเช งปฏ บ ต การ เร อง การจ ดการม ลฝอยต ดเช อภาคเหน อประจ าป ๒๕๕๗ การประช มเช งปฏ บ ต การ เร อง การจ ดการม ลฝอยต ดเช อภาคเหน อประจ าป ๒๕๕๗ ว นท ๕ ม ถ นายน ๒๕๕๗ ณ ห องคอนเวนช นฮอลล โรงแรมท อปแลนด พ ษณ โลก โดย กระทรวงสาธารณส ข กระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม กระทรวงมหาดไทย

More information

ล กษณะงาน/โครงการ ใหม

ล กษณะงาน/โครงการ ใหม โครงการ เตร ยมความพร อมเผช ญสถานการณ ภ ยพ บ ต ทางธรรมชาต แผนงาน สร างและกระจายโอกาสทางการศ กษาให ท วถ งและเป นธรรม สนองกลย ทธ สพป.กจ.๑ ท ๒ ปล กฝ งค ณธรรมความสาน กในความเป นไทยและว ถ ช ว ต ตามหล กปร ชญาของเศรษฐก

More information

ย ทธศาสตร ต วช ว ด และแนวทางการจ ดเก บข อม ล กระทรวงสาธารณส ข ป งบประมาณ พ.ศ. 2558

ย ทธศาสตร ต วช ว ด และแนวทางการจ ดเก บข อม ล กระทรวงสาธารณส ข ป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ย ทธศาสตร ต วช ว ด และแนวทางการจ ดเก บข อม ล กระทรวงสาธารณส ข ป งบประมาณ พ.ศ. 2558 กระทรวงสาธารณส ข (ฉบ บปร บปร ง ว นท 30 ก นยายน 2557) ย ทธศาสตร ต วช ว ด และแนวทางการจ ดเก บข อม ล กระทรวงสาธารณส ข ประจาป

More information

แนวทางการดำเน นงานประเม นความเส ยงต อส ขภาพ ในการทำงานของแรงงานนอกระบบ ป พ.ศ. 2553

แนวทางการดำเน นงานประเม นความเส ยงต อส ขภาพ ในการทำงานของแรงงานนอกระบบ ป พ.ศ. 2553 แนวทางการดำเน นงานประเม นความเส ยงต อส ขภาพ ในการทำงานของแรงงานนอกระบบ ป พ.ศ. 2553 สำน กโรคจากการประกอบอาช พและส งแวดล อม กรมควบค มโรค แนวทางการดำเน นงานประเม นความเส ยงต อส ขภาพ ในการทำงานของแรงงานนอกระบบ

More information

การบร หารความเส ยง ในว ทยาล ยพยาบาลบรมชนน พะเยา

การบร หารความเส ยง ในว ทยาล ยพยาบาลบรมชนน พะเยา การบร หารความเส ยง ในว ทยาล ยพยาบาลบรมชนน พะเยา เฉล มพรรณ เมฆลอย พร บ ญม ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน พะเยา สถาบ นพระบรมราชชนก ส าน กงานปล ดกระทรวงสาธารณส ข กระทรวงสาธารณส ข ก ค าน า ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน

More information

โครงการศ กษา แนวทางการประเม นผลกระทบต อส ขภาพ (HIA) ในพระราชบ ญญ ต การสาธารณส ข พ.ศ. 2535

โครงการศ กษา แนวทางการประเม นผลกระทบต อส ขภาพ (HIA) ในพระราชบ ญญ ต การสาธารณส ข พ.ศ. 2535 โครงการศ กษา แนวทางการประเม นผลกระทบต อส ขภาพ (HIA) ในพระราชบ ญญ ต การสาธารณส ข พ.ศ. 2535 กรณ o การประกอบก จการหอพ กและอาคารห องเช า o การประกอบก จการโรงส ข าว o โรงไฟฟ าช วมวลขนาดก าล งการผล ตต ากว า

More information

การอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม

การอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม 1 การอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม การอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม หมายถ ง การใช ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมอย างฉลาด โดยใช ให น อย เพ อให เก ดประโยชน ส งส ด โดยคาน งถ งระยะเวลาในการใช

More information

โรงพยาบาลบ านแพ ว (องค การมหาชน) Banphaeo Hospital (Public Organization) รายงานประจาป 2556 ANNUAL REPORT

โรงพยาบาลบ านแพ ว (องค การมหาชน) Banphaeo Hospital (Public Organization) รายงานประจาป 2556 ANNUAL REPORT โรงพยาบาลบ านแพ ว (องค การมหาชน) Banphaeo Hospital (Public Organization) รายงานประจาป 2556 ANNUAL REPORT 2013 โรงพยาบาลบ านแพ ว (องค การมหาชน) Banphaeo Hospital (Public Organization) ANNUAL REPORT 2013

More information

จ ดท าโดย นางสาวส ดธ ดา กร งไกรวงศ นางร ตนาภรณ อมรร ตนไพจ ตร

จ ดท าโดย นางสาวส ดธ ดา กร งไกรวงศ นางร ตนาภรณ อมรร ตนไพจ ตร จ ดท าโดย นางสาวส ดธ ดา กร งไกรวงศ นางร ตนาภรณ อมรร ตนไพจ ตร การยศาสตร ในสถานท ท างาน สารบ ญ หน า 1. บทน า 1 2. การบาดเจ บ / การเจ บป วยท พบโดยท วไป 4 3. หล กการพ นฐานทางด วนการยศาสตร 8 ก. หน วยท ท างาน

More information

บทท 4 ผลการศ กษาสว สด การแรงงานในกล มประชาคมอาเซ ยน

บทท 4 ผลการศ กษาสว สด การแรงงานในกล มประชาคมอาเซ ยน บทท 4 ผลการศ กษาสว สด การแรงงานในกล มประชาคมอาเซ ยน ประชาคมอาเซ ยน (ASEAN Community) เป นการรวมต วก นของประเทศในเอเช ยตะว นออกเฉ ยงใต ในป 2558 ประกอบด วย ประเทศไทย ส งคโปร มาเลเซ ย อ นโดน เซ ย บร ไน ฟ

More information

แนวทางการดำเน นงาน สถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภ ย กายใจเป นส ข

แนวทางการดำเน นงาน สถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภ ย กายใจเป นส ข แนวทางการดำเน นงาน สถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภ ย กายใจเป นส ข แนวทางการดำเน นงาน สถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภ ย กายใจเป นส ข ท ปร กษา 1. ดร.นายแพทย พรเทพ ศ ร วนาร งสรรค อธ บด กรมควบค มโรค 2. นายแพทย นพพร

More information

ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท

ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท จ ดพ มพ เผยแพร โดย ส าน กงานหล กประก นส ขภาพแห งชาต (สปสช.) อาคาร B ช น ๒,๓ และ

More information

ค ม อแนวการจ ดท าแผนงานด านความปลอดภ ยในการท างาน ส าหร บงานก อสร าง

ค ม อแนวการจ ดท าแผนงานด านความปลอดภ ยในการท างาน ส าหร บงานก อสร าง ค ม อแนวการจ ดท าแผนงานด านความปลอดภ ยในการท างาน ส าหร บงานก อสร าง ส าน กความปลอดภ ยแรงงาน กรมสว สด การและค มครองแรงงาน ค าน า กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบร หารและการจ ดการด านความปลอดภ ย อาช วอนาม ย

More information

ป จจ ยการร บร เร องความปลอดภ ยในการทางาน ท ม ผลต อพฤต กรรมในการทางาน ของพน กงานระด บปฏ บ ต การ ประจ าการไฟฟ าส วนภ ม ภาค จ.

ป จจ ยการร บร เร องความปลอดภ ยในการทางาน ท ม ผลต อพฤต กรรมในการทางาน ของพน กงานระด บปฏ บ ต การ ประจ าการไฟฟ าส วนภ ม ภาค จ. ป จจ ยการร บร เร องความปลอดภ ยในการทางาน ท ม ผลต อพฤต กรรมในการทางาน ของพน กงานระด บปฏ บ ต การ ประจ าการไฟฟ าส วนภ ม ภาค จ.เช ยงใหม Factors of Safety in Workplace and their Influence at the Operational

More information

บทท ๒ โครงการ/แนวทางการดำเน นงาน ด านการป องก นและแก ไขป ญหายาเสพต ด ในสถานประกอบการของหน วยงานภาคร ฐ ขอบเขตเน อหา

บทท ๒ โครงการ/แนวทางการดำเน นงาน ด านการป องก นและแก ไขป ญหายาเสพต ด ในสถานประกอบการของหน วยงานภาคร ฐ ขอบเขตเน อหา บทท ๒ โครงการ/แนวทางการดำเน นงาน ด านการป องก นและแก ไขป ญหายาเสพต ด ในสถานประกอบการของหน วยงานภาคร ฐ ขอบเขตเน อหา ๒.๑ โครงการโรงงานส ขาวปลอดยาเสพต ด ๒.๒ โครงการตรวจสอบสถานะความเข มแข งของ สถานประกอบการ/โรงงานส

More information

บทท 4 การบร หาร และการจ ดการศ กษาพ เศษ 4.1 หล กการบร หารการศ กษาพ เศษ

บทท 4 การบร หาร และการจ ดการศ กษาพ เศษ 4.1 หล กการบร หารการศ กษาพ เศษ บทท 4 การบร หาร และการจ ดการศ กษาพ เศษ 4.1 หล กการบร หารการศ กษาพ เศษ การบร หารงานการศ กษาพ เศษ ม หล กการเช นเด ยวก บการบร หารงานการศ กษาท วไป ท งน ม งานหล กอย สามประการค อ บ คลากร งาน และสภาพแวดล อมของสงคม

More information

รป.1 แบบและว ธ การตรวจราชการ ของ ส าน กงานจเรต ารวจ (ใช ในการตรวจ สน., สภ.)

รป.1 แบบและว ธ การตรวจราชการ ของ ส าน กงานจเรต ารวจ (ใช ในการตรวจ สน., สภ.) แบบและว ธ การตรวจราชการ ของ ส าน กงานจเรต ารวจ (ใช ในการตรวจ สน., สภ.) รป.1 1. ด านการบร หารและบร การท วไป (100 คะแนน) ก จกรรมท 1 ด แลท กข ส ขของผ ใต บ งค บบ ญชาอย างใกล ช ด (13 คะแนน) 1.1 จ ดแบ งกล มการปกครองบ

More information

ร างแก ไข ณ ว นท 13 ส งหาคม 2556

ร างแก ไข ณ ว นท 13 ส งหาคม 2556 ร างแก ไข ณ ว นท 13 ส งหาคม 2556 (ร าง) แนวทางการจ ดทารายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อมโครงการหร อก จการประเภท โครงการน คมอ ตสาหกรรมตามกฎหมายว าด วยการน คม อ ตสาหกรรม หร อโครงการท ม ล กษณะเช นเด ยวก

More information

ค าน า กรมส งเสร มการปกครองท องถ น

ค าน า กรมส งเสร มการปกครองท องถ น 1 ค าน า ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการพ ฒนาเด กปฐมว ย พ.ศ. 2551 ก าหนดให เด กปฐมว ย ได ร บ การพ ฒนาอย างม ค ณภาพตามแนวนโยบายพ นฐานแห งร ฐตามท บ ญญ ต ไว ในร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กร ไทย โดยม งเน นให

More information

ค ม อการจ ดท าหล กส ตรการพยาบาลเฉพาะทาง

ค ม อการจ ดท าหล กส ตรการพยาบาลเฉพาะทาง ค ม อการจ ดท าหล กส ตรการพยาบาลเฉพาะทาง คณะอน กรรมการพ ฒนาและร บรองหล กส ตรการพยาบาลเฉพาะทาง สภาการพยาบาล 8 เมษายน 2552 ก ค าน า ในป จจ บ นน ป ญหาส ขภาพของประชาชนไทย ม ความซ บซ อนมากข น ต องอาศ ยความก

More information

มาตรฐานการดาเน นงานสร างเสร มภ ม ค มก นโรค

มาตรฐานการดาเน นงานสร างเสร มภ ม ค มก นโรค เอกสารหมายเลข 1 0 ตอนท 1 มาตรฐานการบร หารจ ดการว คซ นและระบบล กโซ ความเย น ตอนท 2 มาตรฐานค ณภาพการให บร การว คซ น ตอนท 3 มาตรฐานการบ นท กข อม ลในแฟ มข อม ลงานสร างเสร มภ ม ค มก นโรค ตอนท 1 มาตรฐานการบร

More information

การเย ยมบ าน และ การด แลผ ป วยท บ าน

การเย ยมบ าน และ การด แลผ ป วยท บ าน การเย ยมบ าน และ การด แลผ ป วยท บ าน (Home visit and Home Care) เอกสารประกอบการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การ ศ นย เร ยนร เวชศาสตร ครอบคร วเขต 18 โรงพยาบาลกาแพงเพชร 23-24 ม นาคม พ.ศ. 2555 ผศ.นพ. ว โรจน วรรณภ ระ

More information

แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558

แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558 แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558 แนวทางด าเน นการตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพการพยาบาลภาพรวมประเทศ จากประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพบร การพยาบาล 11 ประเด

More information