Plus HR,Health,Safety and Engineer Workshop

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Plus HR,Health,Safety and Engineer Workshop"

Transcription

1 บร หารโครงการม ออาช พด วย Microsoft Project Plus HR,Health,Safety and Engineer Workshop บร หารจ ดการโครงการของค ณอย างม ประส ทธ ภาพ ด วยเทคโนโลย ค ณภาพ Microsoft Project พร อมด วย Workshop เน นการเข ยนและบร หารโครงการได จร งในสายงานบ คล (HR) สายส ขภาพ (Health) สายอาช วอนาม ยและ ความปลอดภ ย (Safety) และงานว ศวกรรม (Engineer) การบร หารโครงการ (Project Management) ในป จจ บ นได ม บทบาทและความสาค ญในการทางานในองค กรเป นอย างมาก ท งน การบร หารโครงการโดยท วไปแล วเป นความร และข นตอนดาเน นงานในส วนของการวางแผน การจ ดการ การบร หารทร พยากร เพ อทาให โครงการแล วเสร จตามเป าหมายได ถ กต องตามท วางแผนไว โดยม ห วใจสาค ญค อการบร หารความส มพ นธ ระหว าง เวลา ราคา และค ณภาพ ในทร พยากรท กาหนดเพ อให ได เป าหมายตามต องการในงานสายงานต างๆ ได แก งานทร พยากรบ คคล งานซ อม บาร งใหญ ประจาป (Shut Down) งานส ขภาพและการสาธารณส ข ความปลอดภ ยในการทางาน งานโครงการก อสร างหร อโครงการ ใหม ต างๆ ขององค กร ในหล กส ตรน จ งน า Microsoft Project ซ งเป นโปรแกรมใช ในการบร หารโครงการโดยต วโปรแกรมสามารถจ ดการงาน เวลา ทร พยากรท ใช ในโครงการ และสามารถออกรายงานและเช อมโยงการทางานก บโปรแกรม Office ส วนอ น ๆ ด านการบร หารจ ดการ เวลา เช น Outlook หร อ Word โปรแกรมท ใช ในการอบรม Microsoft Project/Word/PowerPoint สอดแทรกระหว างการอบรม รายละเอ ยดหล กส ตร 1.แนะน าการบร หารโครงการพร อมต วอย าง เช น ก อสร าง ส ขภาพ Shut Down ฝ กอบรมและความปลอดภ ย 6.การจ ดการด านม มมอง (Views) 7.การจ ดการงบประมาณ ค าใช จ าย (Cost) 2. สร างไฟล งาน Project 8.จ ดระด บและปร บปร งทร พยากร 3.จ ดการว นท บนปฏ ท น (Calendar) 4.การจ ดการงานในโครงการ (Tasks) 9.ต ดตามโครงการและแสดงรายงานป ญหา (Tracking) 10.การเช อมโยงการทางานก บโปรแกรมอ น หล กส ตรน เหมาะสาหร บ บ คลากรในองค กรต าง ๆ ท งภาคร ฐและเอกชนของสายการผล ต สายบร การและสายก อสร าง ในตาแหน งการบร หารโครงการ เช น น กว เคราะห นโยบาย น กว เคราะห แผนงาน ผ จ ดการโครงการ ว ศวกร เจ าหน าท ความปลอดภ ย น กว ชาการสาธารณส ข เจ าหน าท ฝ กอบรม อบรม 2 ว น 9:00-16:00 น. ว นท ก มภาพ นธ 2556 ณ อาคารม ลต ม เด ย มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร บางเขน ค าลงทะเบ ยนอบรม 4,000 บาท

2 อบรมสร างงานส งพ มพ องค กรม ออาช พด วย Microsoft Publisher (ร นท 2) พบก บการพ ฒนาส อส งพ มพ ท งโปสเตอร โบรช ว แผ นพ บ และเอกสารประชาส มพ นธ ใน ระด บองค กรได อย างสะดวก รวดเร วและง ายดายด วยโปรแกรมสาน กงานยอดน ยม ในเคร อ Microsoft โปรแกรม Microsoft Publisher เป นโปรแกรมในเคร อ Microsoft Office ท น ามาจ ดการงานด านส งพ มพ ในระด บ องค กรท ได ร บความน ยมในขณะน เช น การ ด โปสเตอร ป านประชาส มพ นธ และงานระด บน ตยสารด านการพ มพ ท เน นความ สะดวก รวดเร วและใช งานง าย ด วยต วโปรแกรม Microsoft Publisher ถ กรรจ เข าเป นช ดโปรแกรมมาตรฐานของ Microsoft Office ต งแต เวอร ช น 2007 ทาให เป นเคร องม อหน งท ม บทบาทในงานสาน กงานระด บองค กรมากข น ในหล กส ตรน เป นการใช โปรแกรม Microsoft Publisher โดยจะให ผ เข าอบรมสามารถพ ฒนางานส งพ มพ ระด บองค กร ได อย างม ออาช พ ท ง Workshop การพ ฒนาส งพ มพ เช น การ ด โปสเตอร โบรช วร แผ นประชาส มพ นธ น ตยสาร จดหมาย ข าวในองค กร เน นให ผ เข าอบรมพ ฒนางานส งพ มพ ได จร งและสะดวก รวดเร ว (Part 1) จ ดการเน อหาข อความ จ ดการหน ากระดาษ จ ดการระบบว ตถ ส งพ มพ การส งพ มพ และเตร ยมไฟล สาหร บงานพ มพ Workshop การพ ฒนาส งพ มพ องค กร (Part 2) วางโครงสร างงานน ตยสาร การทาจดหมายเว ยนในองค กร พ ฒนาส งพ มพ บนส อเว บไซต จ ดการระบบต นแบบงานน าเสนอ Workshop วางเลย เอาท งานพ มพ เพ มเต ม บ คลากรในองค กรต าง ๆ ผ สนใจในการพ ฒนาส งพ มพ ในองค กร เช น สายงานด านประชาส มพ นธ สาย งานด านเอกสาร เป นต น โดยผ เข าอบรมไม จาเป นต องม ความร ด านงานส งพ มพ มาก อน ระด บหล กส ตร: ข นพ นฐานถ งปานกลาง อบรม 2 ว น 9:00-16:00 น. ว นท ม นาคม 2556 ณ อาคารม ลต ม เด ย ม.เกษตรศาสตร ค าลงทะเบ ยนท านละ 4,000 บาท

3 ครบเคร องการใช งาน Microsoft Excel ระด บองค กรข นส ง (ร นท 1) พบก บความครบเคร องท กการประย กต ใช งานร วมก บสายงานในองค กร ท งด านการขาย การตลาด งานบ คคล งานบ ญช การเง น ด วยการว เคราะห ข อม ล และระบบฟ งก ช นของ Microsoft Excel งานระด บในองค กรเป นงานท ใช การคานวณข อม ลและว เคราะห ข อม ลมากมาย ส ตรการคานวณค ดค าต าง ๆ ม ความ สล บซ บซ อนม ข อม ลในองค กรในหลายส วนประกอบก น ท งน ประส ทธ ภาพของงานข นอย ก บความรวดเร ว ถ กต อง และการตรวจสอบ อย างม ประส ทธ ภาพ ทาให โปรแกรม Microsoft Excel ท เน นการทางานด านคานวณข อม ลได ร บความน ยมในการเป นเคร องม อสาหร บ การคานวณในองค กร ในหล กส ตรน จ งน า Microsoft Excel มาใช งานในด านการจ ดการข อม ลและการคานวณส ตร ฟ งก ช นต าง ๆ ในงานระด บ องค กร โดยม เน อหาการน าข อม ลมาน าเสนอด วยตาราง PIVOT และแผนภ ม มาเพ มเต ม เพ อการทางานท สะดวกและม ประส ทธ ภาพ จ ดการฟ งก ช นท งหมดท ใช ใน Workshop แต ละสายงาน การออกผลสร ปข อม ลตามเง อนไข การจ ดร ปแบบชน ดข อม ลด วย Regular Expression การออกรายงานว เคราะห สร ปยอดขายด วย PIVOT คานวณระบบว นทางาน อาย งาน และอาย จร ง พร อมระบบการค ด ค าจ างสาหร บงานบ คคล แยกข อม ลด บออกมาเป นข อม ลแยกตามคอล มน ใน Excel คานวณดอกเบ ย เง นก ค าเส อมราคา ผลตอบแทน โครงการ Workshop: การทางบการเง นด วย PIVOTTABLE แนะน าจ ดทางานซ าซ อนด วย MACRO บ คลากรในองค กรต าง ๆ หร อผ สนใจในงานด านการขาย การตลาด งานบร หารบ คคล งานด านบ ญช การเง น พน กงานคานวณ/ว เคราะห งบประมาณ เป นต น โดยผ เข าอบรมจะต องม พ นฐานการใช งาน Microsoft Excel ในระด บท วไปมาก อน ระด บหล กส ตร: ข นปานกลางถ งข นส ง อบรม 3 ว น 9:00-16:00 น. ว นท ม นาคม 2556 ณ อาคารม ลต ม เด ย ม.เกษตรศาสตร ค าลงทะเบ ยนท านละ 5,500 บาท

4 สร างและจ ดการเว บไซต องค กรด วย Joomla (ร นท 5) เป ดอบรมต อเน องตามกระแสเร ยกร อง! โปรแกรมรางว ลการพ ฒนาเว บไซต องค กรยอด เย ยม! Step-to-Step สร างเว บไซต ในองค กรด วย Joomla ใครๆ ก เข ยนเว บได ไม ต องร เร องเข ยนโปรแกรม ในป จจ บ นม โปรแกรมสร างเว บไซต พร อมระบบบร หาร จ ดการ (Content Management System CMS) ท ให ผ พ ฒนา สามารถพ ฒนาเว บไซต ท ม ระบบฐานข อม ลพร อมก บระบบจ ดการ ข อม ลข าวสารได อย างรวดเร วและไม ต องใช ความร เร องการเข ยน โปรแกรม พ ฒนาเว บไซต มากน กทาให ได ร บความน ยมในหม เจ าของเว บไซต ท ต องการ พ ฒนาเว บไซต ในหน วยงานตนอย างม ประส ทธ ภาพ Joomla เป นโปรแกรมล ขส ทธ Open Source - CMS (สามารถใช งานได ฟร ไม เส ยค าใช จ าย) ประกอบด วยส วนเว บไซต ท แสดงเน อหาให ผ ท มาเย ยมชม และส วนระบบจ ดการเน อหาบนเว บไซต สาหร บผ ด แลระบบ ในหล กส ตรน ผ เข าอบรมจะสามารถใช งานและสร างเว บไซต ได ด วยตนเองจาก Joomla ด วยเน อหาฟ งก ช นระด บองค กร แนะน าและเร มต นสร างเว บไซต ด วย Joomla แนะน าโปรแกรมพ นฐานประกอบการอบรม จ ดการบทความ เน อหา หมวดหม จ ดการแม แบบ จ ดการ Module จ ดการ Components กาหนดส ทธ ของสมาช ก ต งค าระบบ ระบบ Server และการน าเว บไซต ข นส Server บ คลากรในองค กรต าง ๆ ท งภาคร ฐและเอกชนหร อผ สนใจ ในตาแหน งงานพ ฒนาเว บไซต เช น เจ าหน าท ด านสารสนเทศ (IT) เจ าหน าท ประชาส มพ นธ น กว ชาการคอมพ วเตอร เป นต น ท งน ผ เข า อบรมไม จาเป นต องม ความร เร องการเข ยนเว บไซต มาก อน ระด บหล กส ตร: ข นพ นฐาน อบรม 2 ว น 9:00-16:00 น. ว นท ม นาคม 2556 ณ อาคารม ลต ม เด ย ม.เกษตรศาสตร ค าลงทะเบ ยนท านละ 4,000 บาท

5 Joomla Advance Template & Mobile Workshop (ร นท 1) เจาะล ก การสร างและปร บแต ง Templates และสไตล ของ Joomla 2.5 พร อมค ณได พ ฒนาหน าเว บไซต สาหร บแสดงในม อถ อ ให ค ณพ ฒนาเว บไซต Joomla สไตล ค ณได อย าง ไร ข ดจาก ด Joomla เป นโปรแกรมระบบเว บไซต สาเร จร ปยอดน ยม ด วยความสวยงาม ใช งานง าย และโครงสร างระบบโปรแกรมเสร ม (Extensions) ท ม อย มากมายให ผ พ ฒนาเว บไซต น ามาปร บแต งได หลากหลาย ทาให ป จจ บ นม ผ ใช Joomla ในงานพ ฒนาเว บไซต มากมาย ด วยความหลากหลายของการปร บแต งระบบกราฟฟ กเว บไซต ตามไอเด ยของผ พ ฒนา จ งเป นท ต องการของผ พ ฒนาในการน า ระบบงานเหล าน มาใช ด งน น ในหล กส ตรน จ งม งเน นการให ผ เข าอบรมได พ ฒนาระบบงานเว บไซต Joomla ท ควบค มโดย Templates ผ ผ านการอบรมจะ สามารถพ ฒนาเว บไซต Joomla ได ตรงตามความต องการและสามารถประย กต ใช ระบบงานต าง ๆ เข าก บเว บไซต องค กรของตนให เก ด ประโยชน ได มากท ส ดพร อมท งปร บแต งเว บไซต ให แสดงผลบนอ ปกรณ Smart Phone ได เกร นน าหล กส ตร แนะน าเทคโนโลย HTML, XHTML อธ บาย Tag ท จาเป นในการสร าง Joomla Templates เร มต นเน อหาภาษา CSS เทคน คต าง ๆ ในภาษา CSS ร จ กโครงสร าง Joomla Templates เร มต นสร างแพคเกจ Templates เทคน คปร บแต ง Templates ให สวยงาม การต งค า CSS Module class Suffix ร จ กและปร บแต งระบบ Templates Framework ต งค าการปร บแสดงผล Framework ในม มมอง ของม อถ อ Workshop พ ฒนา Templates บ คลากรในองค กรต าง ๆ ท งภาคร ฐและเอกชนหร อผ สนใจ ในตาแหน งงานพ ฒนาเว บไซต เช น เจ าหน าท ด าน สารสนเทศ (IT) เจ าหน าท ประขาส มพ นธ น กว ชาการคอมพ วเตอร เป นต น ท งน ผ เข าอบรมจะต องประสบการณ การใช งาน Joomla หร อผ านการอบรมหล กส ตร Joomla มาก อน ระด บหล กส ตร: ข นปานกลางถ งข นส ง อบรม 3 ว น 9:00-16:00 น. ว นท ม นาคม 2556 ณ อาคารม ลต ม เด ย ม.เกษตรศาสตร ค าลงทะเบ ยนอบรมท านละ 7,500 บาท

6 เจาะล กการพ ฒนาฐานข อม ล Microsoft Access ข นส ง (ร นท 1) หล กส ตรเจาะล กเน น ๆ ระบบ Form Query Report พร อมด วย VBA สาหร บพ ฒนา ระบบฐานข อม ลองค กรด วย Microsoft Access ข นส งส ด Microsoft Access เป นโปรแกรมจ ดการฐานข อม ลยอดน ยมของค าย Microsoft ท เน นการใช งานง าย สะดวก รวดเร ว และม ประส ทธ ภาพ ด วยความสามารถน เองทาให การพ ฒนาระบบฐานข อม ลด วย Microsoft Access ได ร บ ความน ยมในการประย กต ใช การทางานในองค กรได ในหลากหลายแนวทาง ท งในการใช งานระบบฐานข อม ลท ใหญ และ ซ บซ อนหร องานฐานข อม ลเฉพาะทาง ด งน นในหล กส ตรน ผ เข าอบรมจะได เร ยนร การพ ฒนาระบบฐานข อม ลในองค กรด วย Microsoft Access ข นส ง ประกอบด วย Workshop การพ ฒนา Table Query Form Report สาหร บว เคราะห งานท ซ บซ อนและเฉพาะทาง มากมาย พร อมด วยหล กการของ VBA หร อการเข ยน Module และ Action การทางานก บว ตถ ต างๆ ในต วโปรแกรม เกร นน าคอนเซปฐานข อม ลและ MS Access เจาะล กระบบ Query และ Table ด วยฟ งก ช น เจาะล กการจ ดการข อม ลด วย Form ว เคราะห ข อม ลเช งล กและสวยงามด วย Report ปร บแต งระบบ Event ด วย MACRO ร จ กระบบ VBA และ Module พ ฒนา Module ควบค มการแสดงว ตถ ใน Access พ ฒนาระบบความปลอดภ ยการเข าถ ง ข อม ลใน Access บ คลากรในองค กรต าง ๆ ท งภาคร ฐและเอกชนหร อผ สนใจ ในตาแหน งงานท ใช งาน ว เคราะห และจ ดการ ฐานข อม ลองค กร เช น งานธ รการ งานขาย งานสาน กงาน งานพ สด งานสารบรรณ เป นต น โดยผ เข าอบรมจะต องม พ นฐานการใช งานโปรแกรม Microsoft Access มาก อน ระด บหล กส ตร: ข นปานกลางถ งข นส ง อบรม 3 ว น 9:00-16:00 น. ว นท 3-5 เมษายน 2556 ณ อาคารม ลต ม เด ย ม.เกษตรศาสตร ค าลงทะเบ ยนอบรมท านละ 5,500 บาท

7 สร างสรรค ส อประชาส มพ นธ และโลโก ส ดล าด วย Adobe Illustrator (ร นท 1) พ ฒนาส อกราฟฟ กส งพ มพ ต าง ๆ เช น การ ด โปสเตอร ฉลาก ป าย ส งพ มพ ประชาส มพ นธ โลโก ท กร ปแบบอย างม ออาช พด วยต วค ณเองจากโปรแกรม Illustrator เคร องม อยอดน ยมในการทากราฟฟ ก ด วยเคร องม อและเทคโนโลย การสร างส อส งพ มพ ท ท นสม ยในป จจ บ นส งผลให การออกแบบไฟล งานกราฟฟ กสาหร บงานพ มพ ต าง ๆ เช น โลโก ฉลากผล ตภ ณฑ ป ายโฆษณา นามบ ตร การ ดเป นท แพร หลาย โปรแกรม Adobe Illustrator จ งถ กน ามาใช ตอบสนอง ผ ใช งานในการแก ไขป ญหาข างต น ด วยจ ดเด นของโปรแกรมน ค อ สามารถสร างภาพลายเส นได เป นอย างด ขยายได ใหญ ภาพไม แตก นอกจากน ย งสามารถน าลายเส นท วาดมาด ด แก ไข ตกแต งได ง าย สามารถน าไปใช งานด านต าง ๆ ไม ว าจะเป นงานส งพ มพ web งาน ออกแบบโลโก หร อทาภาพประกอบ ต วการ ต น และส อชน ดต างๆ ได อย างสวยงาม ด งน น หล กส ตรน จ งม เน อหาการพ ฒนาส อส งพ มพ ระด บองค กรสาหร บงานประชาส มพ นธ พร อมท งม Workshop การสร าง และปร บแต งโลโก ด วยการใช โปรแกรม Adobe Illustartor แนะน าโปรแกรมเข าใจระบบ Vector Graphic ร จ กกล องเคร องม อ (Toolbox) ต างๆ ของโปรแกรม เร ยนร ระบบเส น Path และ Anchor ว ธ การลงส พ นและเส น การสร างถาดส จ ดการระบบ Styles & Appearance จ ดการ Group และ Layers สร างผลงานม ออาช พด วย Filters และ Effects สร างและปร บแต งข อความศ ลป จ ดการน าเข าข อม ลร ปภาพ สร างผลงานออกมาเป นไฟล และการส งพ มพ งาน Workshop: การสร างป ายประชาส มพ นธ Workshop: ออกแบบโลโก บ คลากรท สนใจในงานออกแบบและพ ฒนาส อส งพ มพ เช น โลโก ฉลากผล ตภ ณฑ ป ายโฆษณา ท ง ในงานส วนต ว ห างร าน บร ษ ทหร อหน วยงานราชการ โดยผ เข าอบรมไม จาเป นต องม พ นฐานการใช งานโปรแกรมกราฟฟ กใดมาก อน ระด บหล กส ตร: ข นพ นฐานถ งปานกลาง อบรม 2 ว น 9:00-16:00 น. ว นท เมษายน 2556 ค าลงทะเบ ยนอบรมท านละ 4,500 บาท

8 เป ดโลกพ ฒนาเว บไซต ไร ข ดจาก ดด วย HTML5 CSS3 JavaScript (ร นท 1) ให ค ณร จ กเทคโนโลย การเข ยนเว บไซต ใหม ล าส ด HTML5 CSS3 JavaScript ท Syntax ง ายข น รองร บ Multimedia ระบบ Form สามารถต อยอดในการพ ฒนาเว บไซต ของค ณ สาหร บการทางานบนอ ปกรณ ม อถ อและ Tablet ได ด ย งข น HTML5 ค อมาตรฐานการเข ยนโปรแกรมหน าเว บไซต หร อ HTML เวอร ช นใหม ท กาล งจะมาแทนมาตรฐานเด มค อ HTML4 ท เราใช พ ฒนาเว บไซต มาตลอดหลาย 10 ป ท ผ านมาน ด วยความสามารถของ HTML5 ท ถ กปร บปร งข นร บกระแส Web Service ต างๆ ในป จจ บ น ด วยการเข ยนโครงสร างโปรแกรมท กระช บ เพ มความสามารถของ SEO และการต ดต อส อสารก บผ ใช ท สะดวกและสวยงาม ย งข น และท สาค ญค อม ความสามมารถในการทางานบนอ ปกรณ ได ท กร ปแบบ ไม ว าจะเป นม อถ อ Tablet เป นต น ด งน น ในหล กส ตรน ผ เข าอบรมจะได ทราบแนวทางพ ฒนาของ HTML5 และสามารถพ ฒนาเว บไซต ท ม Service และระบบ Multimedia ต าง ๆ ได อย างม ประส ทธ ภาพ ด วยความสามารถครบคร น โดยม เน อหา CSS3 และ Javascript ท เก ยวข องไปด วย แนะน า HTML5 พ นฐานการทางานของ HTML5 ระบบ Form ของ HTML5 การทางานบนระบบ Multimedia ความสามารถใหม Canvas และ Drag & Drop ทบทวน CSS ระบบ CSS3 Selector CSS3 Animation และ Fonts ทบทวนพ นฐาน JavaScript ร จ กระบบ DOM และ AJAX ร จ ก JQuery Workshop: พ มนาเว บไซต บ คลากรในองค กรต าง ๆ ท งภาคร ฐและเอกชนหร อผ สนใจ ในงานพ ฒนาเว บไซต เข ยน โปรแกรม เช น เจ าหน าท ด านสารสนเทศ (IT) เจ าหน าท ประขาส มพ นธ น กว ชาการคอมพ วเตอร เป น ต น ระด บหล กส ตร: ข นพ นฐานถ งปานกลาง อบรม 3 ว น 9:00-16:00 น. ว นท เมษายน 2556 ณ อาคารม ลต ม เด ย ม.เกษตรศาสตร ค าลงทะเบ ยนอบรมท านละ 6,500 บาท

9 สร าง Android Application ม ออาช พด วย PhoneGap Framework (ร นท 1) พ ฒนา Android Application ใน Platform ต าง ๆ ด วยส ดยอด Framework เน น Workshop ต งแต พ ฒนา HTML5 ไปส การพ ฒนา Application ด วย PhoneGap Phonegap เป น Framework (ล ขส ทธ OpenSource) ท น ามาใช ในการพ ฒนา Mobile Application ท รองร บท ก OS ไม ว าจะ เป น ios, Android, Windows Phone, Black Berry เป นต น โดยคอนเซปของ PhoneGap ค อใช การพ ฒนา Application ด วยภาษา HTML5 CSS JavaScript แล วน าเข าการสร างเป น Mobile Application ของแต ละ OS ด วย PhoneGap Framework ทาให น กพ ฒนา สามารถพ ฒนา Application ได ในท ก OS ป จจ บ น PhoneGap ได ร บความน ยมน ามาพ ฒนา Application บนม อถ ออย างมากมาย ท แม แต บร ษ ท Adobe ได ซ อไปพ ฒนาเข าก บโปรแกรมของฝ งตน เช น DreamWeaver เป นต น ในหล กส ตรน จ งม งเน นให ผ เข าอบรมใช PhoneGap Framework ในการน ามาพ ฒนา Application บนม อถ อ (โดยในการอบรม จะม งเน นการพ ฒนาบน Android) โดยใช พ นฐานการพ ฒนาโปรแกรมด วย HTML5 CSS JavaScript น ามาพ ฒนาร วมก บ Library ของ PhoneGap Framework ต ดต งโปรแกรมท จาเป นในการพ ฒนา Eclipse PhoneGap สร าง PhoneGap Project บน Tools พ ฒนา Application ระบ ตาแหน ง (Accelerometer) พ ฒนาการระบ ตาแหน งบนแผนท (Location & Map) การจ ดการเก บข อม ล File Storage SQLite จ ดการระบบท ต ดต อ (Contacts) พ ฒนา Application จ ดการ ภาพ เส ยง ว ด โอ จ ดการเข าระบบ Native Event พ ฒนาระบบ DOM และ JQuery Mobile Workshop บ คลากรในองค กรต าง ๆ ท งภาคร ฐและเอกชนผ สนใจ ในสายงานการพ ฒนาโปรแกรมหร อ IT โดยผ เข าอบรม จะต องม ความร เบ องต นในการพ ฒนาภาษา HTML5 CSS JavaScript มาก อนการอบรม ระด บหล กส ตร: ข นปานกลางถ งข นส ง อบรม 3 ว น 9:00-16:00 น. ว นท 8-10 พฤษภาคม 2556 ณ อาคารม ลต ม เด ย ม.เกษตรศาสตร ค าลงทะเบ ยนอบรมท านละ 7,500 บาท

10 สร างเว บไซต E-Learning ด วย Moodle (ร นท 2) พ ฒนาเว บไซต นว ตกรรมการเร ยนร ได อย างไร ข ดจาก ด ด วยความสามารถระบบ ห องเร ยนออนไลน ของ Moodle การศ กษาหร อเผยแพร องค ความร และข อม ลข าวสารในป จจ บ นน ไม ได จาก ดเพ ยงการม ห องเร ยนและผ สอนในสถานศ กษา เท าน น การประย กต ใช เทคโนโลย Internet ในการเผยแพร ข อม ลข าวสารผ านเว บไซต และสร างระบบการสอนออนไลน ท ม การ ปฏ ส มพ นธ ระหว างผ เร ยนและผ สอน หร อเร ยกว าระบบ E-Learning จ งเข ามาม บทบาทให หลาย ๆ องค กรได พ ฒนาองค ความร และ เผยแพร การศ กษาได อย างอ สระ ไม ต องคาน งถ งข อจาก ดด านเวลาและสถานท ในหล กส ตรน จ งได ให ผ เข าอบรมได พ ฒนาเว บไซต E-Learning ด วยโปรแกรม Moodle เป นโปรแกรมสร างเว บไซต ระบบ บร หารเน อหาการสอนและการเร ยนร (Learning Content Management System LCMS) ท ได ร บความน ยมและม การทางานสร าง เว บไซต E-Learning ได อย างม ประส ทธ ภาพ ป จจ บ นม ผ น า Moodle ไปสร างระบบ E-Learning กว า 160 ประเทศท วโลก และต ว Moodle เองย งได พ ฒนาความสามารถของโปรแกรมอย างต อเน อง ดาวน โหลดและต ดต ง Moodle และโปรแกรมท เก ยวข องบนเคร อง ต งค าเว บไซต ท วไป (Configuration) จ ดการระบบสมาช ก สร างห องเร ยน ช นเร ยน หร อหล กส ตร (Course) จ ดการไฟล ประกอบการเร ยนท เก ยวข อง ลงส อประกอบการเร ยน (Medias) ระบบการบ าน (Assignments) ระบบ Chat ระบบเว บบอร ด (Forum) ระบบ Blog และหน าเพจส วนต ว ระบบปฏ ท นน ดหมาย (Calendars & Events) จ ดการระบบฐานข อม ลและ Backup บ คลากรในองค กรต าง ๆ ท งภาคร ฐและเอกชนท อย ในตาแหน งงานการพ ฒนาการเร ยนการสอน หร อองค ความร เช น คร อาจารย น กว ชาการ ว ทยากร ท ปร กษา เป นต นโดยผ เข าอบรมไม จาเป นต อง ม ความร เร องการพ ฒนาเว บไซต มาก อน ระด บหล กส ตร: ข นพ นฐานถ งปานกลาง อบรม 2 ว น 9:00-16:00 น. ว นท พฤษภาคม 2556 ค าลงทะเบ ยนอบรมท านละ 4,500 บาท

บร หารโครงการม ออาช พด วย Microsoft Project Plus HR Health Safety Engineer Workshop (ร นท 5)

บร หารโครงการม ออาช พด วย Microsoft Project Plus HR Health Safety Engineer Workshop (ร นท 5) บร หารโครงการม ออาช พด วย Microsoft Project Plus HR Health Safety Engineer Workshop (ร นท 5) บร หารจ ดการโครงการของค ณอย างม ประส ทธ ภาพ ด วยเทคโนโลย ค ณภาพ Microsoft Project พร อมด วย Workshop เน นการเข

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

รายละเอ ยดหล กส ตร โดย...สาน กบร การคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร http://training.ku.ac.th

รายละเอ ยดหล กส ตร โดย...สาน กบร การคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร http://training.ku.ac.th 4. ช อหล กส ตร : ครบเคร องการใช งาน Microsoft Excel ระด บองค กรข นส ง (ร นท 2) จานวนช วโมงท อบรม 18 ช วโมง (3 ว น) ว น/เวลาการอบรม 29 31 กรกฎาคม 2556 / 9.00-16.00 น. คาอธ บายหล กส ตร งานระด บในองค กรเป

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

บร หารโครงการม ออาช พด วย Microsoft Project Plus HR Health Safety Engineer Workshop (ร นท 8, 9)

บร หารโครงการม ออาช พด วย Microsoft Project Plus HR Health Safety Engineer Workshop (ร นท 8, 9) บร หารโครงการม ออาช พด วย Microsoft Project Plus HR Health Safety Engineer Workshop (ร นท 8, 9) บร หารจ ดการโครงการของค ณอย างม ประส ทธ ภาพ ด วยเทคโนโลย ค ณภาพ Microsoft Project พร อมด วย Workshop เน นการเข

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป FreeWebFree.com Page 2 of 23 สารบ ญ การเข าส ระบบ 3 การแก ไขส วนแสดงผลด านบนห วเว บไซต 4 การแก ไขส วนแสดงผลด านล างเว บไซต 5 การแก ไขเมน บาร, เมน บร การร านค า, เมน หมวดหม

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

หล กส ตรอบรมสร างและจ ดการเว บไซต องค กรด วย Joomla (ร นท 4)

หล กส ตรอบรมสร างและจ ดการเว บไซต องค กรด วย Joomla (ร นท 4) หล กส ตรอบรมสร างและจ ดการเว บไซต องค กรด วย Joomla (ร นท 4) เป ดอบรมต อเน องตามกระแสเร ยกร อง! โปรแกรมรางว ลการพ ฒนาเว บไซต องค กรยอดเย ยม! Step-to-Step สร างเว บไซต ในองค กรด วย Joomla ใครๆ ก เข ยนเว

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ (๕.๑) ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

ง14201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 4 เวลา 80 ช วโมง

ง14201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 4 เวลา 80 ช วโมง ง1201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มการงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 80 ช วโมง ศ กษา ค นคว า การใช โปรแกรม Windows Movie Maker สร าง Music video ส วนต ว ต ดต อเพลงและว ด โอ การใช โปรแกรม Internet

More information

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2)

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2) หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) ว ชา การใช โปรแกรมน าเสนอข อม ล รห สว ชา - ระด บ ปวช. ปวส. สาขางาน คอมพ วเตอร ธ รก จ ป การศ กษา / 6 ผ สอน นางจ ราย บ ญมาปล ก ล กษณะว ชา ทฤษฎ +ปฏ บ ต มาตรฐานรายว ชา. อธ

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม www.thatoomhsp.com เร อง พ ฒนาระบบรายงานโปรแกรม HOSxP สมาช ก ประกอบด วยเจ าหน าท ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ 2 คน นายธราท พย พรหมบ ตร ห วหน าศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ

More information

EO/2 ระบบปฏ บ ต การ Windows XP

EO/2 ระบบปฏ บ ต การ Windows XP การว เคราะห หล กส ตรฐานรายว ชา ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ รห ส 200-000 ระด บ ปวช ล กษณะว ชา ทฤฎ +ปฏ บ ต สาขางาน ช างอ เล กทรอน กส ป การศ กษา 2 255 ผ สอน ชาต ชาย ส วรรณช ญ ค าอธ บายรายว ชา ศ กษาและปฏ

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

การพ ฒนาโปรแกรมฐานข อม ล ส าหร บแฟ มข อม ลในคอมพ วเตอร ส วนบ คคล

การพ ฒนาโปรแกรมฐานข อม ล ส าหร บแฟ มข อม ลในคอมพ วเตอร ส วนบ คคล ว ทยาล ยการสาธารณส ขส ร นธร จ งหว ดพ ษณ โลก การพ ฒนาโปรแกรมฐานข อม ล ส าหร บแฟ มข อม ลในคอมพ วเตอร ส วนบ คคล THE DEVELOPMENT OF DATABASE PROGRAM FOR FILES OF PERSONAL COMPUTER éóâö ë½ë ÂÛËÎâÖ ÁÐ ã» ß ÃÛÂé

More information

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม ใบงานท ๔.๑ (ทดสอบปฏ บ ต ) เร องการใช เคร องม อโปรแกรม Microsoft Office Word 2007 ว ชา ง ๒๐๒๐๑ การใช โปรแกรมเพ อการปฏ บ ต งาน รายว ชาเพ มเต ม หน วยการเร ยนร ท ๔ ช อหน วย ซอฟต แวร งานพ มพ เอกสาร ช นม ธยมศ

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

งานอาช พ 2. อธ บายส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม ในหน วยท 4 โครงสร างของเน อการ ค นคว า และการม ส วนร วมใน (5 ส ปดาห )

งานอาช พ 2. อธ บายส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม ในหน วยท 4 โครงสร างของเน อการ ค นคว า และการม ส วนร วมใน (5 ส ปดาห ) แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน หน วยท สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร ก จกรรมการเร

More information

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ ( และบ คคลภายนอก) ตาแหน ง ค ณสมบ ต เฉพาะตาแหน ง 1. ผ ตรวจสอบ ระด บ 4 (ด าน IT) / หญ ง ปร ญญาตร ทางด านคอมพ วเตอร ตามท กพ. ร บรอง - ผ ม ประสบการณ ในการตรวจสอบ

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร ท 2 ข อม ลและสารสนเทศ ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ห วข อเร อง การ เวลา 1 ช วโมง ว นท ใช แผน 12 พฤศจ กายน 2557 ผ ใช แผน

More information

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน หน วยท ช อหน วย/ห วข อการสอน จ านวน (ช วโมง) 1 จร ยธรรมและความร บผ ดชอบในการใช คอมพ วเตอร และ ระบบสารสนเทศ 1.1 จร ยธรรมในการใช ระบบคอมพ วเตอร 1.2 จรรยาบรรณในการใช คอมพ วเตอร

More information

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร ร จ กคอมพ วเตอร ป จ บ นคอมพ วเตอร เป นอ ปกรณ เทคโนโลย สารสนเทศท น ยมใช ก นอย างแพร หลาย โดยท วไปเราจะน าคอมพ วเตอร มาใช ในการท างานต าง ๆ เช นการค ดค านวณ การพ

More information

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1. ว ตถ ประสงค รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1.1 ช วยงานธ รการตามคาส งผ บ งค บบ ญชา 1.2 บ นท กข อม ลในระบบฐานข อม ล และเว ปไซด 1.2 พ มพ เอกสารราชการและงานอ น ๆ ตามค าส งผ บ งค บบ ญชา 1.4

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

การพ ฒนาศ กยภาพด าน IT ของ บ คลากร วศ. ประจ าป งบประมาณ 2549

การพ ฒนาศ กยภาพด าน IT ของ บ คลากร วศ. ประจ าป งบประมาณ 2549 การพ ฒนาศ กยภาพด าน IT ของ บ คลากร วศ. ประจ าป งบประมาณ 2549 ความเป นมา การพ ฒนาศ กยภาพด าน IT ของบ คลากร วศ. เป นก จกรรมย อยภายใต โครงการพ ฒนาระบบ เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารของกรมว ทยาศาสตร บร การ

More information

หล กในการน าเสนอ เคร องม อในการ น าเสนอ การพ ฒนาส อการน าเสนอ ด วยเทคโนโลย สารสนเทศ

หล กในการน าเสนอ เคร องม อในการ น าเสนอ การพ ฒนาส อการน าเสนอ ด วยเทคโนโลย สารสนเทศ แนะน ารายว ชา แนะนารายวชา 0012005 Computer and Presentation Anirut By Saiysing ค าอธ บายรายว ชา คาอธบายรายวชา หล กในการน าเสนอ เคร องม อในการ น าเสนอ การพ ฒนาส อการน าเสนอ ด วยเทคโนโลย สารสนเทศ ว ตถประสงค

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

- พระราชกฤษฎ กาว าด วยว ธ การแบบปลอดภ ยในการท าธ รกรรมทาง อ เล กทรอน กส พ.ศ. ๒๕๕๓

- พระราชกฤษฎ กาว าด วยว ธ การแบบปลอดภ ยในการท าธ รกรรมทาง อ เล กทรอน กส พ.ศ. ๒๕๕๓ ค าอธ บายระบบ เป นระบบสารสนเทศเพ อการต ดต อประสานงานระหว างส าน กงาน ปปง. ก บบ คคล หร อหน วยงานภายภาคร ฐ ภาคเอกชน บ คคลท วไป และหน วยงานระหว างประเทศต างๆ เพ อขอข อม ลหร อให ข อม ลการท าธ รกรรม โดยแบ งออกเป

More information

รายละเอ ยดเน อหาว ชาและการจ ดการเวลาเร ยน

รายละเอ ยดเน อหาว ชาและการจ ดการเวลาเร ยน แผนบร หารการสอน รายว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ รห สว ชา 3524301 จ านวน 3 หน วยก ต 3 ช วโมง ว ชาท ต องเร ยนมาก อน : 3521101 (การเง นธ รก จ) และ 3521102 (การบ ญช 2) ค าอธ บายรายว ชา ศ กษาเก ยวก บการพ ฒนาและว

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได แบบบ นท กหน วยการเร ยนร หน วยการเร ยนร ท 5 เร องโครงคอมพ วเตอร รห สว ชา ง32212 ช อว ชาการเข ยนโปรแกรมข นส ง กล มสาระการเร ยนร การอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 2 เวลา 8 ช วโมง ผ สอน นายณ

More information

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System)

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) การบร หารงานต างๆของภาคร ฐและเอกชน จะต องม การจ ดประช มเป นประจ า ซ งตามปกต แล วต องม การส งหน งส อเช ญประช มพร อมระเบ ยบวาระการประช ม เพ อให ผ เข าร วมประช

More information

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง 4-1-001 มาตรฐานก าหนดต าแหน ง สายงาน ปฏ บ ต งานธ รการ ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งต าแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานธ รการและงานสารบรรณ ซ งม ล กษณะงาน ท ปฏ บ ต เก ยวก บการร าง โต ตอบ บ นท ก ย อเร อง ตรวจทานหน

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3-1 บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3.1 ร จ กระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส ระบบการแจ งข าวประชาส มพ นธ ค อ โปรแกรมระบบงานท

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

นโยบาย น กว เคราะห แผนงาน ผ จ ดการโครงการ น กบร หารโครงการในองค กร เป นต น (โปรดชาระค าลงทะเบ ยนก อนการอบรมหน งส ปดาห )

นโยบาย น กว เคราะห แผนงาน ผ จ ดการโครงการ น กบร หารโครงการในองค กร เป นต น (โปรดชาระค าลงทะเบ ยนก อนการอบรมหน งส ปดาห ) หล กส ตรอบรมสร างและบร หารโครงการอย าง ม ออาช พด วย Microsoft Project (ร นท 1) บร หารจ ดการโครงการของค ณอย าง ม ประส ทธ ภาพ ด วยเทคโนโลย ค ณภาพของ MS Office การบร หารโครงการ (Project Management) ในป จจ

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login 1 ระบบงานบร หารงานเคร อข าย ระบบงานบร หารงานเคร อข าย เป นระบบงานท เก บรวบรวมข อม ล เก ยวก บเคร อข ายต างๆ ประกอบด วย องค กรสว สด การส งคมและอาสาสม คร รวมท งข อม ลในด านอ นๆ เป นต นว าก จกรรมการด าเน นงาน

More information

เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น

เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น (1) เร อง งานว จ ยเพ อแก ไขและพ ฒนาท องถ น 2553 (2) ว น เด อน ป สถานท ท จ ด 2 กรกฎาคม 2553 โรงแรมแคนทาร ฮ ลล จ.เช ยงใหม (3) ว ตถ ประสงค ของการจ ด เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว

More information

แผนบร หารการสอนประจาว ชา รห สว ชา 7134901 รายว ชา การว จ ยดาเน นงาน 3(2-2-5) คาอธ บายรายว ชา ว ตถ ประสงค ท วไป เน อหา. Operation Research

แผนบร หารการสอนประจาว ชา รห สว ชา 7134901 รายว ชา การว จ ยดาเน นงาน 3(2-2-5) คาอธ บายรายว ชา ว ตถ ประสงค ท วไป เน อหา. Operation Research แผนบร หารการสอนประจาว ชา รห สว ชา 7134901 รายว ชา การว จ ยดาเน นงาน 3(2-2-5) Operation Research คาอธ บายรายว ชา หล กการเบ องต นเก ยวก บโครงสร างและแบบจ าลองทางคณ ตศาสตร ทฤษฎ การต ดส นใจ การ เล ยนแบบทางสถ

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖ หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๖. องค ประกอบการประเม นและส ดส วนของการประเม น. หล กการประเม นผลการปฏ บ ต งานของพน

More information

1) หล กส ตร Microsoft Word/Excel สาหร บงานสาน กงานม ออาช พ (ร นท 7)

1) หล กส ตร Microsoft Word/Excel สาหร บงานสาน กงานม ออาช พ (ร นท 7) โครงการอบรมประจ าไตรมาส 2555 1 1) หล กส ตร Microsoft Word/Excel สาหร บงานสาน กงานม ออาช พ (ร นท 7) งานธ รการเป นงานท สาค ญในองค กรด านการจ ดการเอกสารระบบงานขององค กร รวมท ง ประสานงานท งภายใน/ภายนอกองค

More information

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑)

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑) แผนปฏ บ ต งานการจ ดเก บภาษ ป าย ประจ าป ๒๕๕๗ แยกปฏ บ ต ตามข นตอนของก จกรรม ก. ข นเตร ยมการ ๑. ตรวจสอบและค ดลอกรายช อผ อย ในเกณฑ เส ยภาษ ในป งบประมาณ ก นยายน (บ ญช ล กหน ตามเกณฑ ค างร บ) ๒. สารวจและจ ดเตร

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

พ มพ งานคล อง สามารถท างานร วมก บผ อ นได ด ม ความร บผ ดชอบ กระต อร อร น ละเอ ยดรอบคอบ

พ มพ งานคล อง สามารถท างานร วมก บผ อ นได ด ม ความร บผ ดชอบ กระต อร อร น ละเอ ยดรอบคอบ หน า 1 บร ษ ท เว ลด ไวด ซ สเต มส จ าก ด เป นธ รก จจ ดจ าหน ายส นค าไอท เคร องใช ไฟฟ า ส นค า ระบบภาพ และระบบเส ยง ส าหร บห องประช ม ภายในออฟฟ ศ และโรงงาน ทางบร ษ ทฯ ด าเน นธ รก จ มาแล วกว า 13 ป ก าล งขยายงาน

More information

คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา

คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา มาตรฐานรายว ชา 1. อธ บายความหมาย หน าท และส วนประกอบของโปรแกรมประมวลผลคา

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus)

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus) 1 อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ ง 347 จานวน 1.0 หน วยก ต ( คาบ/ส ปดาห ) ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 5 กล มสาระการงานอาช พและเทคโนโลย

More information

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 0 Course ID Course Name Time IT001 1 ว น หล กการและเหต ผล งานขายเป นห วใจของการด าเน นธ รก จ No Selling No Business ค ากล าวน คงไม ต องการค าอธ

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

บทท 3 การพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

บทท 3 การพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร 23 บทท 3 การพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร ในการจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร เพ อ พ ฒนาสมรรถนะการบร หารทร พยากรบ คคลให ม ค ณภาพ ม ความร

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน

แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน หน วยท สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร ก จกรรมการเร

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

โครงการอบรมคอมพ วเตอร ประจาป 2556

โครงการอบรมคอมพ วเตอร ประจาป 2556 โครงการอบรมคอมพ วเตอร ประจาป 2556 หล กการและเหต ผล ในป จจ บ นเทคโนโลย สารสนเทศเข ามาม บทบาทในการทางานอย างมากมาย การนาคอมพ วเตอร มาใช ในการเร ยน การสอน การบร การ การส อสาร การจ ดการสารสนเทศในองค กรให ม

More information

กรรมการประสานงานภาคปกต อ.ส นต อ. สาว ตร

กรรมการประสานงานภาคปกต อ.ส นต อ. สาว ตร หมายเหต ป 2 การจ ดการ 11 การบ ญช 7 การท องเท ยว 12 การจ ดการ 9 คอมพ วเตอร การบ ญช การท องเท ยว 10 201 57 THT 223 การวางแผนการจ ดนาเท ยว THT 112 จ ตบร การ อ.ดวงดาว ส ขภาพ ส ขภาพ ส ขภาพ ส ขภาพ มหาล ยกร งเทพส

More information

การผล ตส อม ลต ม เด ย ด วยโปรแกรม PointeCast Publisher

การผล ตส อม ลต ม เด ย ด วยโปรแกรม PointeCast Publisher 1 การผล ตส อม ลต ม เด ย ด วยโปรแกรม PointeCast Publisher PointeCast Publisher เป นโปรแกรมท ช วยสร างส อบทเร ยนอ เล กทรอน กส จาก โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2000, XP/2002 และ 2003 เพ อให เก ดไฟล ในร ปแบบ

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ โปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ (Provincial-directory: P-dir) เป นโปรแกรมส าหร บแสดง รายช อ/ส บค นข อม ลหน วยงาน และรายช อห วหน าส วนราชการภายในจ งหว ด การท

More information

MICROSOFT ACCESS 2010 INTERMEDIATE

MICROSOFT ACCESS 2010 INTERMEDIATE MICROSOFT ACCESS 2010 INTERMEDIATE หมวดหม Office Automation > Microsoft Access 2010 Intermediate จานวนช วโมง 18 ช วโมง ว ตถ ประสงค อบรมว นท 1 1. ผ อบรมสามารถออกแบบฐานข อม ลอย างง ายได 2. ผ อบรมสามารถบอกความสามารถและหน

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information