Plus HR,Health,Safety and Engineer Workshop

Size: px
Start display at page:

Download "Plus HR,Health,Safety and Engineer Workshop"

Transcription

1 บร หารโครงการม ออาช พด วย Microsoft Project Plus HR,Health,Safety and Engineer Workshop บร หารจ ดการโครงการของค ณอย างม ประส ทธ ภาพ ด วยเทคโนโลย ค ณภาพ Microsoft Project พร อมด วย Workshop เน นการเข ยนและบร หารโครงการได จร งในสายงานบ คล (HR) สายส ขภาพ (Health) สายอาช วอนาม ยและ ความปลอดภ ย (Safety) และงานว ศวกรรม (Engineer) การบร หารโครงการ (Project Management) ในป จจ บ นได ม บทบาทและความสาค ญในการทางานในองค กรเป นอย างมาก ท งน การบร หารโครงการโดยท วไปแล วเป นความร และข นตอนดาเน นงานในส วนของการวางแผน การจ ดการ การบร หารทร พยากร เพ อทาให โครงการแล วเสร จตามเป าหมายได ถ กต องตามท วางแผนไว โดยม ห วใจสาค ญค อการบร หารความส มพ นธ ระหว าง เวลา ราคา และค ณภาพ ในทร พยากรท กาหนดเพ อให ได เป าหมายตามต องการในงานสายงานต างๆ ได แก งานทร พยากรบ คคล งานซ อม บาร งใหญ ประจาป (Shut Down) งานส ขภาพและการสาธารณส ข ความปลอดภ ยในการทางาน งานโครงการก อสร างหร อโครงการ ใหม ต างๆ ขององค กร ในหล กส ตรน จ งน า Microsoft Project ซ งเป นโปรแกรมใช ในการบร หารโครงการโดยต วโปรแกรมสามารถจ ดการงาน เวลา ทร พยากรท ใช ในโครงการ และสามารถออกรายงานและเช อมโยงการทางานก บโปรแกรม Office ส วนอ น ๆ ด านการบร หารจ ดการ เวลา เช น Outlook หร อ Word โปรแกรมท ใช ในการอบรม Microsoft Project/Word/PowerPoint สอดแทรกระหว างการอบรม รายละเอ ยดหล กส ตร 1.แนะน าการบร หารโครงการพร อมต วอย าง เช น ก อสร าง ส ขภาพ Shut Down ฝ กอบรมและความปลอดภ ย 6.การจ ดการด านม มมอง (Views) 7.การจ ดการงบประมาณ ค าใช จ าย (Cost) 2. สร างไฟล งาน Project 8.จ ดระด บและปร บปร งทร พยากร 3.จ ดการว นท บนปฏ ท น (Calendar) 4.การจ ดการงานในโครงการ (Tasks) 9.ต ดตามโครงการและแสดงรายงานป ญหา (Tracking) 10.การเช อมโยงการทางานก บโปรแกรมอ น หล กส ตรน เหมาะสาหร บ บ คลากรในองค กรต าง ๆ ท งภาคร ฐและเอกชนของสายการผล ต สายบร การและสายก อสร าง ในตาแหน งการบร หารโครงการ เช น น กว เคราะห นโยบาย น กว เคราะห แผนงาน ผ จ ดการโครงการ ว ศวกร เจ าหน าท ความปลอดภ ย น กว ชาการสาธารณส ข เจ าหน าท ฝ กอบรม อบรม 2 ว น 9:00-16:00 น. ว นท ก มภาพ นธ 2556 ณ อาคารม ลต ม เด ย มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร บางเขน ค าลงทะเบ ยนอบรม 4,000 บาท

2 อบรมสร างงานส งพ มพ องค กรม ออาช พด วย Microsoft Publisher (ร นท 2) พบก บการพ ฒนาส อส งพ มพ ท งโปสเตอร โบรช ว แผ นพ บ และเอกสารประชาส มพ นธ ใน ระด บองค กรได อย างสะดวก รวดเร วและง ายดายด วยโปรแกรมสาน กงานยอดน ยม ในเคร อ Microsoft โปรแกรม Microsoft Publisher เป นโปรแกรมในเคร อ Microsoft Office ท น ามาจ ดการงานด านส งพ มพ ในระด บ องค กรท ได ร บความน ยมในขณะน เช น การ ด โปสเตอร ป านประชาส มพ นธ และงานระด บน ตยสารด านการพ มพ ท เน นความ สะดวก รวดเร วและใช งานง าย ด วยต วโปรแกรม Microsoft Publisher ถ กรรจ เข าเป นช ดโปรแกรมมาตรฐานของ Microsoft Office ต งแต เวอร ช น 2007 ทาให เป นเคร องม อหน งท ม บทบาทในงานสาน กงานระด บองค กรมากข น ในหล กส ตรน เป นการใช โปรแกรม Microsoft Publisher โดยจะให ผ เข าอบรมสามารถพ ฒนางานส งพ มพ ระด บองค กร ได อย างม ออาช พ ท ง Workshop การพ ฒนาส งพ มพ เช น การ ด โปสเตอร โบรช วร แผ นประชาส มพ นธ น ตยสาร จดหมาย ข าวในองค กร เน นให ผ เข าอบรมพ ฒนางานส งพ มพ ได จร งและสะดวก รวดเร ว (Part 1) จ ดการเน อหาข อความ จ ดการหน ากระดาษ จ ดการระบบว ตถ ส งพ มพ การส งพ มพ และเตร ยมไฟล สาหร บงานพ มพ Workshop การพ ฒนาส งพ มพ องค กร (Part 2) วางโครงสร างงานน ตยสาร การทาจดหมายเว ยนในองค กร พ ฒนาส งพ มพ บนส อเว บไซต จ ดการระบบต นแบบงานน าเสนอ Workshop วางเลย เอาท งานพ มพ เพ มเต ม บ คลากรในองค กรต าง ๆ ผ สนใจในการพ ฒนาส งพ มพ ในองค กร เช น สายงานด านประชาส มพ นธ สาย งานด านเอกสาร เป นต น โดยผ เข าอบรมไม จาเป นต องม ความร ด านงานส งพ มพ มาก อน ระด บหล กส ตร: ข นพ นฐานถ งปานกลาง อบรม 2 ว น 9:00-16:00 น. ว นท ม นาคม 2556 ณ อาคารม ลต ม เด ย ม.เกษตรศาสตร ค าลงทะเบ ยนท านละ 4,000 บาท

3 ครบเคร องการใช งาน Microsoft Excel ระด บองค กรข นส ง (ร นท 1) พบก บความครบเคร องท กการประย กต ใช งานร วมก บสายงานในองค กร ท งด านการขาย การตลาด งานบ คคล งานบ ญช การเง น ด วยการว เคราะห ข อม ล และระบบฟ งก ช นของ Microsoft Excel งานระด บในองค กรเป นงานท ใช การคานวณข อม ลและว เคราะห ข อม ลมากมาย ส ตรการคานวณค ดค าต าง ๆ ม ความ สล บซ บซ อนม ข อม ลในองค กรในหลายส วนประกอบก น ท งน ประส ทธ ภาพของงานข นอย ก บความรวดเร ว ถ กต อง และการตรวจสอบ อย างม ประส ทธ ภาพ ทาให โปรแกรม Microsoft Excel ท เน นการทางานด านคานวณข อม ลได ร บความน ยมในการเป นเคร องม อสาหร บ การคานวณในองค กร ในหล กส ตรน จ งน า Microsoft Excel มาใช งานในด านการจ ดการข อม ลและการคานวณส ตร ฟ งก ช นต าง ๆ ในงานระด บ องค กร โดยม เน อหาการน าข อม ลมาน าเสนอด วยตาราง PIVOT และแผนภ ม มาเพ มเต ม เพ อการทางานท สะดวกและม ประส ทธ ภาพ จ ดการฟ งก ช นท งหมดท ใช ใน Workshop แต ละสายงาน การออกผลสร ปข อม ลตามเง อนไข การจ ดร ปแบบชน ดข อม ลด วย Regular Expression การออกรายงานว เคราะห สร ปยอดขายด วย PIVOT คานวณระบบว นทางาน อาย งาน และอาย จร ง พร อมระบบการค ด ค าจ างสาหร บงานบ คคล แยกข อม ลด บออกมาเป นข อม ลแยกตามคอล มน ใน Excel คานวณดอกเบ ย เง นก ค าเส อมราคา ผลตอบแทน โครงการ Workshop: การทางบการเง นด วย PIVOTTABLE แนะน าจ ดทางานซ าซ อนด วย MACRO บ คลากรในองค กรต าง ๆ หร อผ สนใจในงานด านการขาย การตลาด งานบร หารบ คคล งานด านบ ญช การเง น พน กงานคานวณ/ว เคราะห งบประมาณ เป นต น โดยผ เข าอบรมจะต องม พ นฐานการใช งาน Microsoft Excel ในระด บท วไปมาก อน ระด บหล กส ตร: ข นปานกลางถ งข นส ง อบรม 3 ว น 9:00-16:00 น. ว นท ม นาคม 2556 ณ อาคารม ลต ม เด ย ม.เกษตรศาสตร ค าลงทะเบ ยนท านละ 5,500 บาท

4 สร างและจ ดการเว บไซต องค กรด วย Joomla (ร นท 5) เป ดอบรมต อเน องตามกระแสเร ยกร อง! โปรแกรมรางว ลการพ ฒนาเว บไซต องค กรยอด เย ยม! Step-to-Step สร างเว บไซต ในองค กรด วย Joomla ใครๆ ก เข ยนเว บได ไม ต องร เร องเข ยนโปรแกรม ในป จจ บ นม โปรแกรมสร างเว บไซต พร อมระบบบร หาร จ ดการ (Content Management System CMS) ท ให ผ พ ฒนา สามารถพ ฒนาเว บไซต ท ม ระบบฐานข อม ลพร อมก บระบบจ ดการ ข อม ลข าวสารได อย างรวดเร วและไม ต องใช ความร เร องการเข ยน โปรแกรม พ ฒนาเว บไซต มากน กทาให ได ร บความน ยมในหม เจ าของเว บไซต ท ต องการ พ ฒนาเว บไซต ในหน วยงานตนอย างม ประส ทธ ภาพ Joomla เป นโปรแกรมล ขส ทธ Open Source - CMS (สามารถใช งานได ฟร ไม เส ยค าใช จ าย) ประกอบด วยส วนเว บไซต ท แสดงเน อหาให ผ ท มาเย ยมชม และส วนระบบจ ดการเน อหาบนเว บไซต สาหร บผ ด แลระบบ ในหล กส ตรน ผ เข าอบรมจะสามารถใช งานและสร างเว บไซต ได ด วยตนเองจาก Joomla ด วยเน อหาฟ งก ช นระด บองค กร แนะน าและเร มต นสร างเว บไซต ด วย Joomla แนะน าโปรแกรมพ นฐานประกอบการอบรม จ ดการบทความ เน อหา หมวดหม จ ดการแม แบบ จ ดการ Module จ ดการ Components กาหนดส ทธ ของสมาช ก ต งค าระบบ ระบบ Server และการน าเว บไซต ข นส Server บ คลากรในองค กรต าง ๆ ท งภาคร ฐและเอกชนหร อผ สนใจ ในตาแหน งงานพ ฒนาเว บไซต เช น เจ าหน าท ด านสารสนเทศ (IT) เจ าหน าท ประชาส มพ นธ น กว ชาการคอมพ วเตอร เป นต น ท งน ผ เข า อบรมไม จาเป นต องม ความร เร องการเข ยนเว บไซต มาก อน ระด บหล กส ตร: ข นพ นฐาน อบรม 2 ว น 9:00-16:00 น. ว นท ม นาคม 2556 ณ อาคารม ลต ม เด ย ม.เกษตรศาสตร ค าลงทะเบ ยนท านละ 4,000 บาท

5 Joomla Advance Template & Mobile Workshop (ร นท 1) เจาะล ก การสร างและปร บแต ง Templates และสไตล ของ Joomla 2.5 พร อมค ณได พ ฒนาหน าเว บไซต สาหร บแสดงในม อถ อ ให ค ณพ ฒนาเว บไซต Joomla สไตล ค ณได อย าง ไร ข ดจาก ด Joomla เป นโปรแกรมระบบเว บไซต สาเร จร ปยอดน ยม ด วยความสวยงาม ใช งานง าย และโครงสร างระบบโปรแกรมเสร ม (Extensions) ท ม อย มากมายให ผ พ ฒนาเว บไซต น ามาปร บแต งได หลากหลาย ทาให ป จจ บ นม ผ ใช Joomla ในงานพ ฒนาเว บไซต มากมาย ด วยความหลากหลายของการปร บแต งระบบกราฟฟ กเว บไซต ตามไอเด ยของผ พ ฒนา จ งเป นท ต องการของผ พ ฒนาในการน า ระบบงานเหล าน มาใช ด งน น ในหล กส ตรน จ งม งเน นการให ผ เข าอบรมได พ ฒนาระบบงานเว บไซต Joomla ท ควบค มโดย Templates ผ ผ านการอบรมจะ สามารถพ ฒนาเว บไซต Joomla ได ตรงตามความต องการและสามารถประย กต ใช ระบบงานต าง ๆ เข าก บเว บไซต องค กรของตนให เก ด ประโยชน ได มากท ส ดพร อมท งปร บแต งเว บไซต ให แสดงผลบนอ ปกรณ Smart Phone ได เกร นน าหล กส ตร แนะน าเทคโนโลย HTML, XHTML อธ บาย Tag ท จาเป นในการสร าง Joomla Templates เร มต นเน อหาภาษา CSS เทคน คต าง ๆ ในภาษา CSS ร จ กโครงสร าง Joomla Templates เร มต นสร างแพคเกจ Templates เทคน คปร บแต ง Templates ให สวยงาม การต งค า CSS Module class Suffix ร จ กและปร บแต งระบบ Templates Framework ต งค าการปร บแสดงผล Framework ในม มมอง ของม อถ อ Workshop พ ฒนา Templates บ คลากรในองค กรต าง ๆ ท งภาคร ฐและเอกชนหร อผ สนใจ ในตาแหน งงานพ ฒนาเว บไซต เช น เจ าหน าท ด าน สารสนเทศ (IT) เจ าหน าท ประขาส มพ นธ น กว ชาการคอมพ วเตอร เป นต น ท งน ผ เข าอบรมจะต องประสบการณ การใช งาน Joomla หร อผ านการอบรมหล กส ตร Joomla มาก อน ระด บหล กส ตร: ข นปานกลางถ งข นส ง อบรม 3 ว น 9:00-16:00 น. ว นท ม นาคม 2556 ณ อาคารม ลต ม เด ย ม.เกษตรศาสตร ค าลงทะเบ ยนอบรมท านละ 7,500 บาท

6 เจาะล กการพ ฒนาฐานข อม ล Microsoft Access ข นส ง (ร นท 1) หล กส ตรเจาะล กเน น ๆ ระบบ Form Query Report พร อมด วย VBA สาหร บพ ฒนา ระบบฐานข อม ลองค กรด วย Microsoft Access ข นส งส ด Microsoft Access เป นโปรแกรมจ ดการฐานข อม ลยอดน ยมของค าย Microsoft ท เน นการใช งานง าย สะดวก รวดเร ว และม ประส ทธ ภาพ ด วยความสามารถน เองทาให การพ ฒนาระบบฐานข อม ลด วย Microsoft Access ได ร บ ความน ยมในการประย กต ใช การทางานในองค กรได ในหลากหลายแนวทาง ท งในการใช งานระบบฐานข อม ลท ใหญ และ ซ บซ อนหร องานฐานข อม ลเฉพาะทาง ด งน นในหล กส ตรน ผ เข าอบรมจะได เร ยนร การพ ฒนาระบบฐานข อม ลในองค กรด วย Microsoft Access ข นส ง ประกอบด วย Workshop การพ ฒนา Table Query Form Report สาหร บว เคราะห งานท ซ บซ อนและเฉพาะทาง มากมาย พร อมด วยหล กการของ VBA หร อการเข ยน Module และ Action การทางานก บว ตถ ต างๆ ในต วโปรแกรม เกร นน าคอนเซปฐานข อม ลและ MS Access เจาะล กระบบ Query และ Table ด วยฟ งก ช น เจาะล กการจ ดการข อม ลด วย Form ว เคราะห ข อม ลเช งล กและสวยงามด วย Report ปร บแต งระบบ Event ด วย MACRO ร จ กระบบ VBA และ Module พ ฒนา Module ควบค มการแสดงว ตถ ใน Access พ ฒนาระบบความปลอดภ ยการเข าถ ง ข อม ลใน Access บ คลากรในองค กรต าง ๆ ท งภาคร ฐและเอกชนหร อผ สนใจ ในตาแหน งงานท ใช งาน ว เคราะห และจ ดการ ฐานข อม ลองค กร เช น งานธ รการ งานขาย งานสาน กงาน งานพ สด งานสารบรรณ เป นต น โดยผ เข าอบรมจะต องม พ นฐานการใช งานโปรแกรม Microsoft Access มาก อน ระด บหล กส ตร: ข นปานกลางถ งข นส ง อบรม 3 ว น 9:00-16:00 น. ว นท 3-5 เมษายน 2556 ณ อาคารม ลต ม เด ย ม.เกษตรศาสตร ค าลงทะเบ ยนอบรมท านละ 5,500 บาท

7 สร างสรรค ส อประชาส มพ นธ และโลโก ส ดล าด วย Adobe Illustrator (ร นท 1) พ ฒนาส อกราฟฟ กส งพ มพ ต าง ๆ เช น การ ด โปสเตอร ฉลาก ป าย ส งพ มพ ประชาส มพ นธ โลโก ท กร ปแบบอย างม ออาช พด วยต วค ณเองจากโปรแกรม Illustrator เคร องม อยอดน ยมในการทากราฟฟ ก ด วยเคร องม อและเทคโนโลย การสร างส อส งพ มพ ท ท นสม ยในป จจ บ นส งผลให การออกแบบไฟล งานกราฟฟ กสาหร บงานพ มพ ต าง ๆ เช น โลโก ฉลากผล ตภ ณฑ ป ายโฆษณา นามบ ตร การ ดเป นท แพร หลาย โปรแกรม Adobe Illustrator จ งถ กน ามาใช ตอบสนอง ผ ใช งานในการแก ไขป ญหาข างต น ด วยจ ดเด นของโปรแกรมน ค อ สามารถสร างภาพลายเส นได เป นอย างด ขยายได ใหญ ภาพไม แตก นอกจากน ย งสามารถน าลายเส นท วาดมาด ด แก ไข ตกแต งได ง าย สามารถน าไปใช งานด านต าง ๆ ไม ว าจะเป นงานส งพ มพ web งาน ออกแบบโลโก หร อทาภาพประกอบ ต วการ ต น และส อชน ดต างๆ ได อย างสวยงาม ด งน น หล กส ตรน จ งม เน อหาการพ ฒนาส อส งพ มพ ระด บองค กรสาหร บงานประชาส มพ นธ พร อมท งม Workshop การสร าง และปร บแต งโลโก ด วยการใช โปรแกรม Adobe Illustartor แนะน าโปรแกรมเข าใจระบบ Vector Graphic ร จ กกล องเคร องม อ (Toolbox) ต างๆ ของโปรแกรม เร ยนร ระบบเส น Path และ Anchor ว ธ การลงส พ นและเส น การสร างถาดส จ ดการระบบ Styles & Appearance จ ดการ Group และ Layers สร างผลงานม ออาช พด วย Filters และ Effects สร างและปร บแต งข อความศ ลป จ ดการน าเข าข อม ลร ปภาพ สร างผลงานออกมาเป นไฟล และการส งพ มพ งาน Workshop: การสร างป ายประชาส มพ นธ Workshop: ออกแบบโลโก บ คลากรท สนใจในงานออกแบบและพ ฒนาส อส งพ มพ เช น โลโก ฉลากผล ตภ ณฑ ป ายโฆษณา ท ง ในงานส วนต ว ห างร าน บร ษ ทหร อหน วยงานราชการ โดยผ เข าอบรมไม จาเป นต องม พ นฐานการใช งานโปรแกรมกราฟฟ กใดมาก อน ระด บหล กส ตร: ข นพ นฐานถ งปานกลาง อบรม 2 ว น 9:00-16:00 น. ว นท เมษายน 2556 ค าลงทะเบ ยนอบรมท านละ 4,500 บาท

8 เป ดโลกพ ฒนาเว บไซต ไร ข ดจาก ดด วย HTML5 CSS3 JavaScript (ร นท 1) ให ค ณร จ กเทคโนโลย การเข ยนเว บไซต ใหม ล าส ด HTML5 CSS3 JavaScript ท Syntax ง ายข น รองร บ Multimedia ระบบ Form สามารถต อยอดในการพ ฒนาเว บไซต ของค ณ สาหร บการทางานบนอ ปกรณ ม อถ อและ Tablet ได ด ย งข น HTML5 ค อมาตรฐานการเข ยนโปรแกรมหน าเว บไซต หร อ HTML เวอร ช นใหม ท กาล งจะมาแทนมาตรฐานเด มค อ HTML4 ท เราใช พ ฒนาเว บไซต มาตลอดหลาย 10 ป ท ผ านมาน ด วยความสามารถของ HTML5 ท ถ กปร บปร งข นร บกระแส Web Service ต างๆ ในป จจ บ น ด วยการเข ยนโครงสร างโปรแกรมท กระช บ เพ มความสามารถของ SEO และการต ดต อส อสารก บผ ใช ท สะดวกและสวยงาม ย งข น และท สาค ญค อม ความสามมารถในการทางานบนอ ปกรณ ได ท กร ปแบบ ไม ว าจะเป นม อถ อ Tablet เป นต น ด งน น ในหล กส ตรน ผ เข าอบรมจะได ทราบแนวทางพ ฒนาของ HTML5 และสามารถพ ฒนาเว บไซต ท ม Service และระบบ Multimedia ต าง ๆ ได อย างม ประส ทธ ภาพ ด วยความสามารถครบคร น โดยม เน อหา CSS3 และ Javascript ท เก ยวข องไปด วย แนะน า HTML5 พ นฐานการทางานของ HTML5 ระบบ Form ของ HTML5 การทางานบนระบบ Multimedia ความสามารถใหม Canvas และ Drag & Drop ทบทวน CSS ระบบ CSS3 Selector CSS3 Animation และ Fonts ทบทวนพ นฐาน JavaScript ร จ กระบบ DOM และ AJAX ร จ ก JQuery Workshop: พ มนาเว บไซต บ คลากรในองค กรต าง ๆ ท งภาคร ฐและเอกชนหร อผ สนใจ ในงานพ ฒนาเว บไซต เข ยน โปรแกรม เช น เจ าหน าท ด านสารสนเทศ (IT) เจ าหน าท ประขาส มพ นธ น กว ชาการคอมพ วเตอร เป น ต น ระด บหล กส ตร: ข นพ นฐานถ งปานกลาง อบรม 3 ว น 9:00-16:00 น. ว นท เมษายน 2556 ณ อาคารม ลต ม เด ย ม.เกษตรศาสตร ค าลงทะเบ ยนอบรมท านละ 6,500 บาท

9 สร าง Android Application ม ออาช พด วย PhoneGap Framework (ร นท 1) พ ฒนา Android Application ใน Platform ต าง ๆ ด วยส ดยอด Framework เน น Workshop ต งแต พ ฒนา HTML5 ไปส การพ ฒนา Application ด วย PhoneGap Phonegap เป น Framework (ล ขส ทธ OpenSource) ท น ามาใช ในการพ ฒนา Mobile Application ท รองร บท ก OS ไม ว าจะ เป น ios, Android, Windows Phone, Black Berry เป นต น โดยคอนเซปของ PhoneGap ค อใช การพ ฒนา Application ด วยภาษา HTML5 CSS JavaScript แล วน าเข าการสร างเป น Mobile Application ของแต ละ OS ด วย PhoneGap Framework ทาให น กพ ฒนา สามารถพ ฒนา Application ได ในท ก OS ป จจ บ น PhoneGap ได ร บความน ยมน ามาพ ฒนา Application บนม อถ ออย างมากมาย ท แม แต บร ษ ท Adobe ได ซ อไปพ ฒนาเข าก บโปรแกรมของฝ งตน เช น DreamWeaver เป นต น ในหล กส ตรน จ งม งเน นให ผ เข าอบรมใช PhoneGap Framework ในการน ามาพ ฒนา Application บนม อถ อ (โดยในการอบรม จะม งเน นการพ ฒนาบน Android) โดยใช พ นฐานการพ ฒนาโปรแกรมด วย HTML5 CSS JavaScript น ามาพ ฒนาร วมก บ Library ของ PhoneGap Framework ต ดต งโปรแกรมท จาเป นในการพ ฒนา Eclipse PhoneGap สร าง PhoneGap Project บน Tools พ ฒนา Application ระบ ตาแหน ง (Accelerometer) พ ฒนาการระบ ตาแหน งบนแผนท (Location & Map) การจ ดการเก บข อม ล File Storage SQLite จ ดการระบบท ต ดต อ (Contacts) พ ฒนา Application จ ดการ ภาพ เส ยง ว ด โอ จ ดการเข าระบบ Native Event พ ฒนาระบบ DOM และ JQuery Mobile Workshop บ คลากรในองค กรต าง ๆ ท งภาคร ฐและเอกชนผ สนใจ ในสายงานการพ ฒนาโปรแกรมหร อ IT โดยผ เข าอบรม จะต องม ความร เบ องต นในการพ ฒนาภาษา HTML5 CSS JavaScript มาก อนการอบรม ระด บหล กส ตร: ข นปานกลางถ งข นส ง อบรม 3 ว น 9:00-16:00 น. ว นท 8-10 พฤษภาคม 2556 ณ อาคารม ลต ม เด ย ม.เกษตรศาสตร ค าลงทะเบ ยนอบรมท านละ 7,500 บาท

10 สร างเว บไซต E-Learning ด วย Moodle (ร นท 2) พ ฒนาเว บไซต นว ตกรรมการเร ยนร ได อย างไร ข ดจาก ด ด วยความสามารถระบบ ห องเร ยนออนไลน ของ Moodle การศ กษาหร อเผยแพร องค ความร และข อม ลข าวสารในป จจ บ นน ไม ได จาก ดเพ ยงการม ห องเร ยนและผ สอนในสถานศ กษา เท าน น การประย กต ใช เทคโนโลย Internet ในการเผยแพร ข อม ลข าวสารผ านเว บไซต และสร างระบบการสอนออนไลน ท ม การ ปฏ ส มพ นธ ระหว างผ เร ยนและผ สอน หร อเร ยกว าระบบ E-Learning จ งเข ามาม บทบาทให หลาย ๆ องค กรได พ ฒนาองค ความร และ เผยแพร การศ กษาได อย างอ สระ ไม ต องคาน งถ งข อจาก ดด านเวลาและสถานท ในหล กส ตรน จ งได ให ผ เข าอบรมได พ ฒนาเว บไซต E-Learning ด วยโปรแกรม Moodle เป นโปรแกรมสร างเว บไซต ระบบ บร หารเน อหาการสอนและการเร ยนร (Learning Content Management System LCMS) ท ได ร บความน ยมและม การทางานสร าง เว บไซต E-Learning ได อย างม ประส ทธ ภาพ ป จจ บ นม ผ น า Moodle ไปสร างระบบ E-Learning กว า 160 ประเทศท วโลก และต ว Moodle เองย งได พ ฒนาความสามารถของโปรแกรมอย างต อเน อง ดาวน โหลดและต ดต ง Moodle และโปรแกรมท เก ยวข องบนเคร อง ต งค าเว บไซต ท วไป (Configuration) จ ดการระบบสมาช ก สร างห องเร ยน ช นเร ยน หร อหล กส ตร (Course) จ ดการไฟล ประกอบการเร ยนท เก ยวข อง ลงส อประกอบการเร ยน (Medias) ระบบการบ าน (Assignments) ระบบ Chat ระบบเว บบอร ด (Forum) ระบบ Blog และหน าเพจส วนต ว ระบบปฏ ท นน ดหมาย (Calendars & Events) จ ดการระบบฐานข อม ลและ Backup บ คลากรในองค กรต าง ๆ ท งภาคร ฐและเอกชนท อย ในตาแหน งงานการพ ฒนาการเร ยนการสอน หร อองค ความร เช น คร อาจารย น กว ชาการ ว ทยากร ท ปร กษา เป นต นโดยผ เข าอบรมไม จาเป นต อง ม ความร เร องการพ ฒนาเว บไซต มาก อน ระด บหล กส ตร: ข นพ นฐานถ งปานกลาง อบรม 2 ว น 9:00-16:00 น. ว นท พฤษภาคม 2556 ค าลงทะเบ ยนอบรมท านละ 4,500 บาท

โครงการอบรมคอมพ วเตอร ประจาป 2556

โครงการอบรมคอมพ วเตอร ประจาป 2556 โครงการอบรมคอมพ วเตอร ประจาป 2556 หล กการและเหต ผล ในป จจ บ นเทคโนโลย สารสนเทศเข ามาม บทบาทในการทางานอย างมากมาย การนาคอมพ วเตอร มาใช ในการเร ยน การสอน การบร การ การส อสาร การจ ดการสารสนเทศในองค กรให ม

More information

หล กส ตรอบรมจ ดการร ปภาพด วย Adobe Photoshop ม ออาช พ (ร นท 1)

หล กส ตรอบรมจ ดการร ปภาพด วย Adobe Photoshop ม ออาช พ (ร นท 1) หล กส ตรอบรมจ ดการร ปภาพด วย Adobe Photoshop ม ออาช พ (ร นท 1) ให ค ณสร างสรรค ปร บแต ง งานกราฟฟ กร ปภาพช นเซ ยน ด วยส ดยอดเคร องม อ Photoshop สอนให ประย กต ใช งาน ได จร งด วย Workshop ประสบการณ ตรงจากว

More information

รายละเอ ยดหล กส ตร โดย...สาน กบร การคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร http://training.ku.ac.th

รายละเอ ยดหล กส ตร โดย...สาน กบร การคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร http://training.ku.ac.th 4. ช อหล กส ตร : ครบเคร องการใช งาน Microsoft Excel ระด บองค กรข นส ง (ร นท 2) จานวนช วโมงท อบรม 18 ช วโมง (3 ว น) ว น/เวลาการอบรม 29 31 กรกฎาคม 2556 / 9.00-16.00 น. คาอธ บายหล กส ตร งานระด บในองค กรเป

More information

1) หล กส ตร Microsoft Word/Excel สาหร บงานสาน กงานม ออาช พ (ร นท 7)

1) หล กส ตร Microsoft Word/Excel สาหร บงานสาน กงานม ออาช พ (ร นท 7) โครงการอบรมประจ าไตรมาส 2555 1 1) หล กส ตร Microsoft Word/Excel สาหร บงานสาน กงานม ออาช พ (ร นท 7) งานธ รการเป นงานท สาค ญในองค กรด านการจ ดการเอกสารระบบงานขององค กร รวมท ง ประสานงานท งภายใน/ภายนอกองค

More information

1. ช อหล กส ตร : การใช Microsoft Office สาหร บงานการเง น จานวนช วโมงท อบรม 12 ช วโมง (2 ว น)

1. ช อหล กส ตร : การใช Microsoft Office สาหร บงานการเง น จานวนช วโมงท อบรม 12 ช วโมง (2 ว น) 1. ช อหล กส ตร : การใช Microsoft Office สาหร บงานการเง น จานวนช วโมงท 12 ช วโมง (2 ว น) 21-22 พฤษภาคม 2558 / 9.00 16.00 น. (ในเวลาราชการ) คาอธ บายหล กส ตร บ ญช เป นว ชาช พท ต องจ ดท ารายงานต าง ๆ รวมท

More information

หล กส ตรระยะส น ส าหร บน กศ กษา ข าราชการ และบ คคลท วไป ประจ าป 2555 *****************************

หล กส ตรระยะส น ส าหร บน กศ กษา ข าราชการ และบ คคลท วไป ประจ าป 2555 ***************************** 1 หล กส ตรระยะส น ส าหร บน กศ กษา ข าราชการ และบ คคลท วไป ประจ าป 2555 ***************************** หล กส ตรการอบรม/ ว นและเวลาอบรม หล กส ตร 1 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2010 ระด บพ นฐาน(Basic) -

More information

ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต

ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต ต วบ งช ค ณภาพ ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต ต วต ง ต วหาร ผลล พธ (%หร อ ส ดส วน) (/ = บรรล, x = ไม บรรล

More information

หน วยท 1 ความร เก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร

หน วยท 1 ความร เก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร หน วยท 1 ความร เก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร 2 ห วข อเร องการสอน/การเร ยนร แผนบร หารการสอนประจาหน วยท 1 ความร เก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร 1. ความหมายและความสาค ญของเอกสาร 2. ความหมายของโปรแกรมเพ องานเอกสาร

More information

เอกสารประกอบการสอน ว ชาโปรแกรมส าเร จร ปในงานอาช พ รห สว ชา 3000-0201 หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2546

เอกสารประกอบการสอน ว ชาโปรแกรมส าเร จร ปในงานอาช พ รห สว ชา 3000-0201 หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2546 เอกสารประกอบการสอน ว ชาโปรแกรมส าเร จร ปในงานอาช พ รห สว ชา 3000-0201 หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 256 โดย นางสวรรญา น ระโส คร ช านาญการ คศ.2 2 แผนกสาม ญ ส มพ นธ ว ทยาล ยเทคน คนครศร ธรรมราช

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร แผนท ย ทธศาสตร Strategy Map แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด กลย ทธ ท 1 กลย ทธ ด านนโยบายและแผน เช อมโยงก บโครงการในแผนกลย

More information

๑. หล กการและเหต ผล โครงการพ ฒนาบ คลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ ตามสมรรถนะ ท กษะและความร ท จาเป นในงานด านคอมพ วเตอร ป ๒๕๕๕

๑. หล กการและเหต ผล โครงการพ ฒนาบ คลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ ตามสมรรถนะ ท กษะและความร ท จาเป นในงานด านคอมพ วเตอร ป ๒๕๕๕ 1 โครงการพ ฒนาบ คลากร ตามสมรรถนะ ท กษะและความร ท จาเป นในงาน ด านคอมพ วเตอร ป ๒๕๕๘ หล กส ตร การประย กต ใช โปรแกรมสารสนเทศทางภ ม ศาสตร (GIS) และการออกแบบฐานข อม ลทางการเกษตรและสหกรณ ระด บจ งหว ด ๑. หล กการและเหต

More information

รายงานต ดตามผลการดาเน นงานตาม แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556

รายงานต ดตามผลการดาเน นงานตาม แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 รายงานต ดตามผลการดาเน นงานตาม แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด ปร ชญา บร การม มาตรฐาน ย ดหล กธรรมาภ บาล ผลส มฤทธ งานม ค ณภาพ ว ส ยท ศน ม งพ ฒนาสาน กงานอธ การบด ส มาตรฐานสากล พ นธก จ 1. พ

More information

รายงาน การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕5 ของกรมชลประทาน แบบ รบ.-ก.

รายงาน การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕5 ของกรมชลประทาน แบบ รบ.-ก. รายงาน การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕5 ของกรมชลประทาน แบบ รบ.-ก. ๒ แบบ รบ. ก. - ๑ [ส วนท ๑] ข อม ลเบ องต นของส วนราชการ ๑.๑ ว ส ยท ศน พ นธก จ ย ทธศาสตร ของส วนราชการ ว ส ยท ศน น าสมบ

More information

แผนการพ ฒนาบ คลากรเทศบาล ( ๒๕๕๕-๒๕๕๗ )

แผนการพ ฒนาบ คลากรเทศบาล ( ๒๕๕๕-๒๕๕๗ ) แผนการพ ฒนาบ คลากรเทศบาล ( ๒๕๕๕-๒๕๕๗ ) โดย เทศบาลตาบลแวงใหญ อาเภอแวงใหญ จ งหว ดขอนแก น โทร./โทรสาร ๐-๔๓๔๙-๖๑๒๔-๕ www.wykklocal.go.th คานา การจ ดทาแผนการพ ฒนาบ คลากรของเทศบาลตาบลแวงใหญ เพ อให สอดคล องก

More information

หน วยท 7 คอมพ วเตอร ก บงานสารบรรณ

หน วยท 7 คอมพ วเตอร ก บงานสารบรรณ หน วยท 7 คอมพ วเตอร ก บงานสารบรรณ สาระการเร ยนร 1. ความสาค ญและองค ประกอบของคอมพ วเตอร 2. การใช คอมพ วเตอร ในการปฏ บ ต งานสารบรรณ 3. ประโยชน ของคอมพ วเตอร ก บงานสารบรรณ 4. ป ญหาและอ ปสรรคในการใช คอมพ วเตอร

More information

อาช วศ กษาจ งหว ดส งห บ ร ข อสอบต วเพ อซ อมสอบ Pre,V - NET ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ รห ส 2001 0001

อาช วศ กษาจ งหว ดส งห บ ร ข อสอบต วเพ อซ อมสอบ Pre,V - NET ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ รห ส 2001 0001 อาช วศ กษาจ งหว ดส งห บ ร ข อสอบต วเพ อซ อมสอบ Pre,V - NET ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ รห ส 2001 0001 1. คาอธ บายรายว ชา ศ กษาและปฏ บ ต การใช คอมพ วเตอร และระบบสารสนเทศเพ องานอาช พเบ องต น การต ดต งเคร

More information

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรด าน IT หล กส ตรการใช งานเทคโนโลย สารสนเทศ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรด าน IT หล กส ตรการใช งานเทคโนโลย สารสนเทศ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. สร ปผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรด าน IT หล กส ตรการใช งานเทคโนโลย สารสนเทศ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จ ดทาโดย งานเทคโนโลย สารสนเทศ งานแผนงาน สาน กงานเลขาน การกรม กรมการศาสนา

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป 2555 สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา

แผนปฏ บ ต การประจาป 2555 สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา แผนปฏ บ ต การประจาป สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา แผนปฏ บ ต การประจาป สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา กลย ทธ ท 1 การจ ดหาทร พยากร หมายเหต

More information

คอมพ วเตอร ก บงานสารบรรณ

คอมพ วเตอร ก บงานสารบรรณ เอกสารเสร มความร ห วข อส มมนาท ๑ คอมพ วเตอร ก บงานสารบรรณ ------------------------------------------------------- คอมพ วเตอร ก บงานสารบรรณม ความส าค ญมาก เน องจากป จจ บ นน คอมพ วเตอร เข ามา ม บทบาทในการปฏ

More information

หล กส ตรส งเสร มศ กยภาพส ความเป นเล ศของน กเร ยนส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น รายว ชาเพ มเต มคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย

หล กส ตรส งเสร มศ กยภาพส ความเป นเล ศของน กเร ยนส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น รายว ชาเพ มเต มคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หล กส ตรส งเสร มศ กยภาพส ความเป นเล ศของน กเร ยนส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น รายว ชาเพ มเต มคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย โดย กรมส งเสร มการปกครองท องถ น กระทรวงมหาดไทย ค าน า รายว

More information

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง การศ กษาค นคว าเร อง การพ ฒนาโปรแกรมคอมพ วเตอร ทางการเง นเพ อควบค มยอดเง น ทดรองราชการ คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยนเรศวร ผ ศ กษาค นคว าได ศ กษาเอกสารและ งานว จ ยท เก ยวข

More information

Chachoengsao Vocational College ว ทยาล ยเทคน คฉะเช งเทรา แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2555

Chachoengsao Vocational College ว ทยาล ยเทคน คฉะเช งเทรา แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2555 34 โครงการการเตร ยมความพร อมเพ อรองร บการประเม นค ณภาพภายนอกรอบสาม ว ทยาล ยเทคน คฉะเช งเทรา ประจาป งบประมาณ 2555 **************** งานสน บสน นการศ กษา/ แผนงานค ณภาพอาช วศ กษา/ โครงการพ ฒนาค ณภาพการเร ยนการสอน

More information

1.2 ค ณสมบ ต ของโปรแกรม

1.2 ค ณสมบ ต ของโปรแกรม ใบความร ท 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 2 ว ชา ง22202 เทคโนโลย สารสนเทศ 2 หน วยการเร ยนร ท 1 เร อง ความร พ นฐานเก ยวก บ Microsoft Excel 2007 เวลา 4 ช วโมง แผนการจ ดการเร ยนร

More information

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ประจาป 2554-2558 สาน กงานมาตรฐานผล ตภ ณฑ อ ตสาหกรรม

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ประจาป 2554-2558 สาน กงานมาตรฐานผล ตภ ณฑ อ ตสาหกรรม แผนกลย ทธ การบร หาร ประจาป 2554-2558 สาน กงานมาตรฐานผล ตภ ณฑ อ ตสาหกรรม กล มบร หาร คานา สาน กงานมาตรฐานผล ตภ ณฑ อ ตสาหกรรม (สมอ.) ได จ ดทาแผนกลย ทธ การบร หาร ป งบประมาณ 2554 2558 เพ อใช เป นแนวทางในการบร

More information

บทท 1. บทน ำ ช อโครงงำน โครงงาน ค ม อการทาป ายไวน ลโดยใช โปรแกรม Photo shop ช อผ จ ดทำโครงงำน 1.นางสาวสาว ณ สงคราม

บทท 1. บทน ำ ช อโครงงำน โครงงาน ค ม อการทาป ายไวน ลโดยใช โปรแกรม Photo shop ช อผ จ ดทำโครงงำน 1.นางสาวสาว ณ สงคราม 1 บทท 1 บทน ำ ช อโครงงำน โครงงาน ค ม อการทาป ายไวน ลโดยใช โปรแกรม Photo shop ช อผ จ ดทำโครงงำน 1.นางสาวสาว ณ สงคราม 2.นางสาวอาจส ดา ก ต กร ช ออำจำรย ท ปร กษำ อาจารย กาญจนา ประสานย ทธ 1.1 หล กกำรและเหต

More information

ช อหล กส ตร: การบร หารจ ดการและการสร างบทเร ยนอ เล ร นน ง (e-learning Manager&Course Creator) จ านวนช วโมงท อบรม 14 ช วโมง (2ว น)

ช อหล กส ตร: การบร หารจ ดการและการสร างบทเร ยนอ เล ร นน ง (e-learning Manager&Course Creator) จ านวนช วโมงท อบรม 14 ช วโมง (2ว น) ช อหล กส ตร: การบร หารจ ดการและการสร างบทเร ยนอ เล ร นน ง (e-learning Manager&Course Creator) 23-24 ม ถ นายน 2558/08.30-16.30น. ค าอธ บายหล กส ตร การจ ดการเร ยนการสอนออนไลน น บว าเป นการเร ยนการสอนท ได

More information

หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007

หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007 ห วข อเร องและงาน หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007 ภาพรวมของระบบ Microsoft Office 2007 ม อะไรใหม Microsoft Office 2007 โปรแกรม ส าน กงานท วไป ว ธ ต ดต งโปรแกรม Microsoft Office 2007 การเป ดใช งานเร

More information

รายงานการว จ ย การพ ฒนาระบบประเม นความพ งพอใจ ต อการเร ยนการสอนและส งสน บสน น ของมหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ว ทยาล ยสงฆ นครล าปาง

รายงานการว จ ย การพ ฒนาระบบประเม นความพ งพอใจ ต อการเร ยนการสอนและส งสน บสน น ของมหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ว ทยาล ยสงฆ นครล าปาง รายงานการว จ ย การพ ฒนาระบบประเม นความพ งพอใจ ต อการเร ยนการสอนและส งสน บสน น ของมหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ว ทยาล ยสงฆ นครล าปาง บ ร นทร ร จจนพ นธ ห วหน าโครงการว จ ย มหาว ทยาล ยเนช น จ งหว ดลาปาง

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557)

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557) แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557) จ ดท าโดย ส าน กงานผ อ านวยการ มต คณะกรรมการบร หารส าน กคอมพ วเตอร ฯ คร งท 3/2554 ว นท 31 ม นาคม 2554 ค าน า แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554 2557) ส าน กคอมพ

More information

บทเร ยนออนไลน ว ชาการใช โปรแกรมฐานข อม ล Microsoft Access 2007

บทเร ยนออนไลน ว ชาการใช โปรแกรมฐานข อม ล Microsoft Access 2007 บทเร ยนออนไลน ว ชาการใช โปรแกรมฐานข อม ล Microsoft Access 2007 นางสาวอรอ มา บ ญช นางสาวเพ ญประภา อ สาพรม นางสาวอาร ยา มหาน ช ต โครงการเล มน เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ ประเภทว

More information