บทท 1 สาระสาค ญ จ ดประสงค

Size: px
Start display at page:

Download "บทท 1 สาระสาค ญ จ ดประสงค"

Transcription

1 14 บทท 1 สาระสาค ญ โปรแกรม Microsoft Excel 2010 เป นโปรแกรมประเภทตารางงานหร อโปรแกรมสเปรดช ต (Spreadsheet) น ยมใช ในการเก บบ นท กข อม ล ต วเลข ในร ปแบบตารางหร อใช ในการค านวณ ว เคราะห ข อม ลต าง ๆ ม ฟ งก ช นส ตรคานวนต าง ๆ และย งสามารถนาเสนอข อม ลในร ปแบบของกราฟ ได ซ งโปรแกรม Microsoft Excel 2010 ได ม การพ ฒนาให ม ค ณสมบ ต การท างานของโปรแกรมให ง าย ต อการใช งานมากข น โดยการใช งานจะสร างงานบนเว ร กบ ค ก บ เว ร กช ต จ ดประสงค เม อน กเร ยนศ กษา บทท 1 ค ณสมบ ต พ นฐานของโปรแกรม Microsoft Excel 2010 จบแล ว น กเร ยนม ความสามารถ ต อไปน 1. สามารถบอกค ณสมบ ต ท น าสนใจของโปรแกรม Microsoft Excel 2010 ได 2. สามารถเป ด-ป ดโปรแกรม Microsoft Excel 2010 ได 3. สามารถระบ ต าแหน งและหน าท ของส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม Microsoft Excel 2010 ได 4. สามารถอธ บายความส มพ นธ ของเว ร กช ตและเว ร กบ คได 5. สามารถสร างไฟล ใหม โดยใช Blank Workbook (เอกสารเปล า) ได 6. สามารถบ นท กไฟล เอกสารได 7. สามารถเป ดไฟล เก า ด วยคาส ง Recent, Open ได 8. สามารถส งพ มพ เอกสาร ได

2 15 โปรแกรม Microsoft Excel 2010 เป นโปรแกรมประเภทตารางงาน หร อโปรแกรมสเปรดช ต (Spreadsheet) น ยมใช ส าหร บเก บข อม ลเก ยวก บต วเลขท ม ปร มาณ เพ อน าข อม ลมาว เคราะห หร อ ค านวณผล สามารถเร ยงล าด บข อม ล หร อเล อกด เฉพาะข อม ลท ต องการได เช น การท าตารางสอน การท ารายงานผลการเร ยนเป นตารางคะแนน กราฟแสดงผลการ การท าบ ญช รายร บ-รายจ าย เป นต น ด วยความโดดเด นของ โปรแกรม Microsoft Excel 2010 ท สามารถค านวณและว เคราะห ข อม ล โดยใช ฟ งก ช นส ตรค านวนต าง ๆ และย งสามารถน าเสนอข อม ลในร ปแบบของกราฟได อย าง ง ายด วย โปรแกรม Microsoft Excel 2010 ถ งแม จะน ยมใช ในงานประเภทข อม ล ตารางข อม ลแต บางคนย งใช โปรแกรม Microsoft Excel 2010 ในงานเอกสารหร อจ ดร ปแบบเอกสาร ซ งสามารถได ด ไม แพ โปรแกรม Microsoft Word โปรแกรม Microsoft Excel 2010 ม การพ ฒนาข ดความสามารถของโปรแกรมให ด ข น กว า เวอร ช นเด ม อาท เช น การเปล ยนร บบอน(Ribbon) ให ม ประส ทธ ภาพข น ใส ส ตรฟ งก ช นได ง ายกว าเด ม การจ ดร ปแบบอ ตโนม ต ท ม ให เล อกอย างหลากหลาย เป นต น ด วยความสามารถของโปรแกรม Microsoft Excel 2010 พบว าโปรแกรม Microsoft Excel 2010 ย งสามารถน ามาประย กต สร างสรรค เกมการศ กษาอย างง าย ซ งสามารถช วยพ ฒนาท กษะ การใช โปรแกรมและฝ กท กษะด านการค ดได ด วยเช นก น น กออกแล วค ะ... เคยเห นค ณคร ใช โปรแกรม Microsoft Excel 2010 ทาตารางสอน ต ดหน าช น ทาตารางบ นท กคะแนนเก บของพวกเรา ด วย.บางคร ง ค ณคร ก ท าเกมให พวกเราเล นอ ก ด จ ง...จะห ดใช โปรแกรมน บ าง เพ อนๆ มาเร ยนร และฝ กปฏ บ ต ไปพร อมหน ด นะคะ..

3 ค ณสมบ ต ท น าสนใจของ โปรแกรม Microsoft Excel 2010 ค ณสมบ ต ท โดดเด นของโปรแกรม Microsoft Excel 2010 ม ด งน (เฉพาะบางส วนท ส าค ญ เท าน น) - เพ มแท บ File เข ามาใหม โดยจะรวบรวมรายการท ใช งานบ อย ๆ เช น การบ นท ก เอกสาร(Save, Save As) การเป ด(Open) เป ดไฟล เอกสารข นมาทางานต อได เร วข น(Recent)การพ มพ เอกสาร(Print) เป นต น 16 ภาพท 1.1 แสดงแท บ File ของโปรแกรม Microsoft Excel แสดงต วอย างของงานท ส งพ มพ (Print Preview) ออกมาได ท นท ช วยทาให ลดข นตอนรายละเอ ยดในการส งพ มพ ภาพท 1.2 แสดงต วอย างของงานท ส งพ มพ (Print Preview)

4 17 - ปร บปร งเคร องม อท ใช ในการแก ไขและตกแต งภาพถ าย ให ม ความสามารถ หร อ ล กเล นมากข น เช น การปร บโทนส ภาพ เปล ยนภาพถ ายเป นภาพวาดได ภาพท 1.3 แสดงต วอย างภาพถ ายท ใช เคร องม อท แก ไขและตกแต งภาพ งานอย - เพ ม Screenshort สาหร บจ บภาพหน าจอคอมพ วเตอร มาวางไว ในเว ร กช ตท เป ดใช ภาพท 1.4 แสดงต วอย าง Screenshort จ บภาพหน าจอคอมพ วเตอร นอกจากน โปรแกรม Microsoft Excel 2010 ย งม การปร บปร งเคร องม ออ น ๆ ท สน บสน น งานว เคราะห ข อม ลต วเลข งานข อม ล และกราฟต าง ๆ อ กด วย ว าว...แค ค ณสมบ ต ของ โปรแกรม Microsoft Excel 2010 ก น าสนใจแล ว อยากตกแต งภาพเป นสวย ๆ บ าง แต ตอนน...อยากร ก อนว าของ โปรแกรม Microsoft Excel 2010 ม หน าตาเป นอย างไรก นนะ?

5 18 การเป ด-ป ด ใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 2010 ข นตอนการเป ดโปรแกรม Microsoft Excel คล ก 2. คล ก All Programs 3. คล ก Microsoft Office 4. คล กเล อก Microsoft Excel 2010 ภาพท 1.5 แสดงข นตอนการเป ดโปรแกรม Microsoft Excel 2010 การป ดเว ร กบ คและโปรแกรม ข นตอนการป ดเว ร กบ คและโปรแกรม 1. คล ก File 2. คล ก Close หน าต างของไฟล งานท เป ดอย ถ กป ดไป 3. คล ก เพ อป ดโปรแกรม Microsoft Excel 2010 ภาพท 1.6 แสดงข นตอนการป ดเว ร กบ คและโปรแกรม

6 ส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม Microsoft Excel 2010 ก อนท จะใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 2010 ควรเร ยนร เก ยวก บส วนประกอบของ หน าต างโปรแกรมก อน ท งน เพ อให สามารถเร ยกใช งานโปรแกรมได ถ กต อง รวดเร ว ส วนประกอบ ของหน าต างโปรแกรม Microsoft Excel 2010 ม รายละเอ ยดด งน 19 ส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม Microsoft Excel 2010 ภาพท 1.7 แสดงส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม Microsoft Excel 2010 หมายเลข 1 ร บบอน (Ribbon) เป นแท บท รวบรวมคาส งต าง ๆ โดยคาส งท จะแบ งเป นหมวดหม จะ ถ กเก บไว ในแท บรายช อเด ยวก นเพ อให สะดวก ง ายต อการเร ยกใช งาน หมายเลข 2 แท บ File(แฟ ม) เป นส วนท ใช ในการจ ดเก บคาส งการทางานในโปรแกรม เช น สร าง เอกสารใหม (New), เป ดเอกสาร (Open), บ นท ก (Save) และค าส งพ มพ (Print) เป นต น หมายเลข 3 แถบเคร องม อด วน (Quick Access Toolbar) เป นส วนท ใช ในการแสดงคาส งท ใช งานบ อย ซ งสามารถเพ มหร อลบป มคาส งได ตามต องการ

7 หมายเลข 4 แถบช อเร อง (Title Bar) เป นส วนท ใช แสดงช อโปรแกรม และรายช อไฟล ท ก าล งเป ด ใช งานอย หมายเลข 5 กล องช อ (Name Box) เป นช องท ใช แสดงช อเซลล หร อ กล มเซลล ท ใช งานอย ใน ขณะน น หมายเลข 6 แถบส ตร (Formula Bar) เป นช องท ใช ป อนข อม ลและส ตรค านวณ หร อแก ไขข อม ล แสดงการใช งานส ตรการคานวณต าง ๆ หมายเลข 7 พ นท ท างาน (Worksheet) เป นพ นท ส าหร บแสดงหร อป อนข อม ลต าง ๆ โดยข อม ล จะถ กเก บและแสดงอย ในช องเล ก ๆ ท เร ยกว า เซลล หมายเลข 8 ป ายช อช ต (Sheet Tab) เป นแถบท ใช แสดงจานวน sheet และแสดงช อ sheet หมายเลข 9 แถว (Row) เป นช องเซลล ท เร ยงก นในแนวนอน หมายเลข 10 คอล มน (Column) เป นช องเซลล ท เร ยงก นในแนวต ง หมายเลข 11 ม มมองเอกสาร (View Shortcuts) เป นคาส งสาหร บกาหนดม มมองการแสดงผล ของเอกสารในร ปแบบต าง ๆ หมายเลข 12 ควบค ม ย อ/ขยายเอกสาร (Zoom Controls) ใช สาหร บปร บขนาดการแสดงผล ย อ/ขยาย หน าจอ เพ อให สามารถทางานได ง ายข น - ถ าต องการ ย อให ขนาดการแสดงเล กลง ให เล อนไปทาง ลบ (-) - ถ าต องการ ขยายให ขนาดการแสดงขนาดใหญ ข น ให เล อนไปทาง บวก (+) หมายเลข 13 แถบเล อน (Scroll Bar) เป นเคร องม อชน ดหน งท ใช ในการเล อนข อม ลในตาแหน งท ต องการในกรณ ท พ นท การทางานม ขนาดใหญ การใช งานจะใช การเล อนเอกสารไป ซ าย - ขวา หร อ เล อนข น ลง หมายเลข 14 ป มควบค ม (Program Window Controls) เป นส วนท ใช ควบค มหน าต างโปรแกรม ประกอบด วย - คาส งป ดหน าต าง(Close) ค อ ใช ป ดโปรแกรม - คาส งขยายหน าต าง (Maximize) ค อ ใช ขยายหน าต างโปรแกรมให ม ขนาดใหญ ส ด จะปรากฏเม อย อหน าต างโปรแกรม - คาส งย อนกล บไปย งขนาดเด ม (Restore) ค อ ใช ปร บขนาดหน าต างไปย ง ขนาดเด ม จะปรากฏเม อหน าต างโปรแกรมแบบไม เต มจอภาพ - คาส งย อหน าต าง (Minimize) ค อ ใช ย อหน าต างให ม ขนาดเล กท ส ด 20

8 ความส มพ นธ ของ เว ร กบ ค ก บ เว ร กช ต โปรแกรม Microsoft Excel 2010 ม คา 2 คา ท อาจทาให ผ ใช เก ดความส บสนได ด งน น ส งแรกท ต องร จ กและท าความเข าใจให ตรงก น ค อ เว ร กบ ค (Workbook) ค อ ไฟล ข อม ลของงานท สร างจากโปรแกรม Microsoft Excel 2010 ท กคร งท เป ดโปรแกรมใช งาน โปรแกรมจะทาการเป ดเว ร กบ คใหม เสมอ ม ช อว า Book1 เว ร กช ต (Work Sheet) ค อ แผ นงานท บรรจ ข อม ลย อย ๆ ภายในแต ละ เว ร กบ ค 21 ภาพท 1.8 แสดงความส มพ นธ ของเว ร กบ ค ก บ เว ร กช ต ส วนท เร ยกว า เว ร กบ ค ช อของเว ร กบ ค จะเป นช อของไฟล งานท เราบ นท กไว ต วอย าง ช อ Book1 ส วนท เร ยกว า เว ร กช ต ช อของเว ร กช ต จะเป นช อของแผ นงาน ต วอย าง ช อ Sheet1 ภาพท 1.9 แสดงพ นท ของเว ร กบ ค ก บ เว ร กช ต

9 สร างไฟล ใหม โดยใช Blank Workbook (เอกสารเปล า) เม อเป ดโปรแกรม Microsoft Excel 2010 ข นมา จะม การสร างเว ร กบ คใหม ข นมาอ ตโนม ต ม 3 เว ร กช ต ท สามารถใช งานได ท นท แต ถ าในระหว างท ท างานต องการสร างเว ร กบ คใหม สามารถ ทาได ตามข นตอน ด งน ข นตอนการสร างไฟล ใหม โดยใช Blank Workbook 1. คล ก File 2. คล ก New 3. คล ก Blank Workbook 4. คล ก Create จะม Workbook ใหม ปรากฏข นมา พร อมท ใช ทางานได 22 ภาพท 1.10 แสดงข นตอนการสร างไฟล ใหม โดยใช Blank Workbook เว ร กบ ค ก บเว ร กช ต 2 คาน เพ อน ๆ อย าล มนะคะ การสร างไฟล ใหม จะม การสร างเว ร กบ คใหม ข นมาอ ตโนม ต จะม เว ร กช ต 3 เว ร กช ต ค ะ

10 การบ นท กไฟล เอกสาร เม อต องการบ นท กไฟล เอกสารท ท าไว เพ อให สามารถน ากล บมาท างานต อ สามารถท าได ตามข นตอน ด งน ข นตอนการบ นท กไฟล เอกสาร 1. คล ก File 2. คล ก Save As 3. คล กเล อกโฟลเดอร ท จะเก บไฟล ต งช อไฟล ในช อง File name 4. คล ก 23 เม อม การแก ไขหร อ พ มพ ข อม ลเพ มเต ม ให คล กท ก จะ ทาการบ นท กไฟล ท บ ลงในข อม ลเด ม ส งเกต ท แถบช อเร อง จะ เปล ยนเป นช อท เราได ต ง ภาพท 1.11 แสดงข นตอนการบ นท กไฟล เอกสาร

11 การเป ดไฟล เก า ด วยคาส ง Recent, Open เม อต องการเป ดไฟล เก าท เคยบ นท กไว เพ อเป ดข นมาท างานต อ เพ มเต ม แก ไขข อม ล ใน เอกสาร สามารถทาได ตามข นตอน ด งน ข นตอนการเป ดไฟล ด วยคาส ง Recent (เป ดเอกสารล าส ด) 1. คล ก File 2. คล ก Recent 3. คล กท ช อไฟล ท ต องการเป ดใช งาน ไฟล เอกสารน นก จะปรากฏข นมาพร อมท ใช ท างานได 24 ภาพท 1.12 แสดงข นตอนการเป ดไฟล ด วยค าส ง Recent ข นตอนการเป ดไฟล ด วยคาส ง Open 1. คล ก File 2. คล ก Open 3. คล กเล อกโฟลเดอร ท จ ดเก บไฟล ไว แล วคล กเล อก ไฟล ท ต องการ 4. คล กป ม Open ไฟล เอกสารน น ก จะปรากฏข นมา พร อมท ใช ทางานได ภาพท 1.13 แสดงข นตอนการเป ดไฟล ด วยค าส ง Open

12 การส งพ มพ เอกสาร การส งพ มพ เอกสารในโปรแกรม Microsoft Excel 2010 น น สามารถทาได ตามข นตอน ด งน ข นตอนการส งพ มพ เอกสาร 1. คล ก File 2. คล ก Print 3. กาหนดจ านวนช ดของเอกสารท จะส งพ มพ 4. กาหนดช อเคร องพ มพ 5. กาหนดช อ เว ร กช ต ท ต องการส งพ มพ 6. เม อกาหนดการพ มพ เร ยบร อยแล ว คล ก เพ อส งพ มพ 25 ภาพท 1.14 แสดงข นตอนการส งพ มพ เอกสาร เป นอย างไรบ างคะ เพ อน ๆ ฝ กปฏ บ ต บ อย นะคะ จะได เก ดท กษะ ความชานาญคะ

13 26 ใบงานท 1 เร อง ค ณสมบ ต พ นฐานของโปรแกรม Microsoft Excel 2010 น กเร ยนท าก จกรรมใบงาน โดยใช เวลา 15 นาท 1. ให สมาช กกล มท กคนร วมก นศ กษาความร ในเอกสารประกอบการเร ยนโปรแกรม Microsoft Excel 2010 หน าท เร อง ค ณสมบ ต พ นฐานของโปรแกรม Microsoft Excel 2010 ค ณสมบ ต ท น าสนใจของ โปรแกรม Microsoft Excel 2010 การเป ด-ป ด ใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 2010 การป ดเว ร กบ คและโปรแกรม ส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม Microsoft Excel สมาช กในกล มช วยก นสร ป และทาก จกรรมต อไปน - เข ยน Mind Map ค ณสมบ ต ท น าสนใจของโปรแกรม Microsoft Excel เต มต วเลขส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม Microsoft Excel 2010 ให ถ กต อง 3. ส งต วแทนกล มนาเสนอผลงาน

14 27 ช อกล ม... สมาช กกล ม 1....ช น ป...เลขท ช น ป...เลขท ช น ป...เลขท ช น ป...เลขท ช น ป...เลขท...

15 28 เต มต วเลขส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม Microsoft Excel 2010 ลงในช อง ให ถ กต อง หมายเลข 1 ป ายช อช ต หมายเลข 2 แถบเคร องม อด วน หมายเลข 3 แถบช อเร อง หมายเลข 4 กล องช อ หมายเลข 5 ป มควบค ม หมายเลข 6 ร บบอน หมายเลข 7 คอล มน หมายเลข 8 แถว หมายเลข 9 พ นท ทางาน หมายเลข 10 ม มมองเอกสาร หมายเลข 11 ควบค ม ย อ/ขยายเอกสาร หมายเลข 12 แถบส ตร

16 29 แบบฝ กห ดท 1 เร อง ค ณสมบ ต พ นฐานของโปรแกรม Microsoft Excel 2010 คาช แจง ให น กเร ยนตอบคาถามต อไปน 1. โปรแกรม Microsoft Excel 2010 จ ดเป นโปรแกรมประเภทใด (2 คะแนน) ตอบ โปรแกรม ให น กเร ยน ยกต วอย างเอกสาร หร องาน ท สามารถใช โปรแกรม Microsoft Excel 2010 ในการทาได (ตอบอย างน อย 5 ข อ) (5 คะแนน) ตอบ ให น กเร ยน บอกค ณสมบ ต ท น าสนใจของโปรแกรม Microsoft Excel 2010 (ตอบอย างน อย 3 ข อ) (3 คะแนน) ตอบ พยายามนะคร บเพ อน ๆ ส ๆๆ ม แบบฝ กห ดต อ ตอนท 2 คร บ

17 30 ตอนท 2 จงเข ยนข นตอนการเป ด ป ด โปรแกรม Microsoft Excel 2010 ข นตอนการเป ดโปรแกรม Microsoft Excel 2010 (5 คะแนน) ข นตอนการป ดโปรแกรม Microsoft Excel 2010 (5 คะแนน)

18 31 ใบงานท 2 เร อง เร มต นใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 2010 น กเร ยนท าก จกรรมใบงาน โดยใช เวลา 20 นาท 1. น กเร ยนจ บค ก บเพ อน เพ อช วยก นศ กษาความร ในเอกสารประกอบการเร ยนโปรแกรม Microsoft Excel 2010 หน าท น กเร ยน สร างไฟล ใหม โดยใช Blank Workbook (เอกสารเปล า) - น กเร ยนพ มพ เลขท ของท ง 2 คน 3. น กเร ยนบ นท กไฟล เอกสาร - ให น กเร ยนจ ดเก บข อม ลโดยบ นท กในตาแหน ง My documents - ต งช อแฟ มว า ใบงานท 2 4. น กเร ยนฝ กปฏ บ ต เป ดไฟล เอกสาร โดยใช เป ดไฟล เก า ด วยคาส ง Recent, Open 5. น กเร ยนส งผลงาน ให คร ตรวจ (น กเร ยนแจ งให คร ตรวจผลงาน)

19 32 แบบฝ กห ดท ายบท กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย (คอมพ วเตอร ) ช นประถมศ กษาป ท 6 เร อง แนะน าโปรแกรม Microsoft Excel 2010 คะแนนเต ม 10 คะแนน เวลา 15 นาท ช อ-สก ล.. เลขท. ช นประถมศ กษาป ท. คาช แจง ให น กเร ยนท าเคร องหมาย X ท บข อท ถ กท ส ด 1. โปรแกรม Microsoft Excel 2010 เป นโปรแกรมประเภทใด ก. โปรแกรมกราฟฟ ก ข. โปรแกรมสร างแผ นพ บ ค. โปรแกรมตารางคานวณ ง. โปรแกรมประมวลผลคา 2. ข อใดต อไปน กล าวถ กต องเก ยวก บโปรแกรม Microsoft Excel 2010 ก. เป นโปรแกรมท ม ค ณสมบ ต ใหม ค อแพคเกจสาหร บซ ด ข. เป นโปรแกรมท สามารถใส ส ต างๆ ลงในตารางได แต ไม สามารถคานวณส ตรได ค. เป นโปรแกรมท ไม สามารถสร างข อม ลให เป นกราฟได ง. เป นโปรแกรมท สามารถคานวณส ตรได อย างแม นยา 3. ข อใด ไม ใช ค ณสมบ ต ใหม ในโปรแกรม Microsoft Excel 2010 ก. ปร บปร งเคร องม อท ใช ในการแก ไขและตกแต งภาพถ าย ข. แสดงต วอย างของงานท ส งพ มพ (Print Preview) ออกมาได ท นท ค. ม Screenshort สาหร บจ บภาพหน าจอคอมพ วเตอร ง. ม ร บบอน(Ribbon) 4. ข อใดค อการเป ดโปรแกรม Microsoft Excel 2010 ท ถ กต อง ก. ด บเบ ลคล กท Shortcut ของโปรแกรม Microsoft Excel บน Desktop ข. คล กท Microsoft Shortcut Bar ท ปรากฏอย ด านบนของ Desktop ค. คล ก คล ก All Programs คล ก Microsoft Office คล กเล อก Microsoft Excel 2010 ง. ถ กท กข อ

20 33 5. ข อใดเป นส วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Excel 2010 ท ใช เป นพ นท สาหร บแสดงและ ป อนข อม ลต าง ๆ ก. ร บบอน ข. เว ร กช ต ค. กล องช อ ง. แถบช อเร อง 6. ข อใด ต อไปน กล าวถ กต องท ส ด ก. เว ร กบ ค 1 เว ร กบ ค ประกอบด วย เว ร กช ต 2 เว ร กช ต เท าน น ข. เว ร กช ต เป นแผ นงานท บรรจ ข อม ลย อย ๆ ภายในของแต ละเว ร กบ ค ค. เว ร กช ต 1 เว ร กช ต ประกอบด วย เว ร กบ ค 2 เว ร กบ ค เท าน น ง. เว ร กบ ค เป นแผ นงานท บรรจ ข อม ลย อย ๆ ภายในของแต ละเว ร กช ต 7. ข อต อไปน ปฏ บ ต ข นตอนการสร างไฟล ใหม โดยใช Blank Workbook (เอกสารเปล า) ถ กต องท ส ด ก. ใบบ ว คล ก File คล ก New คล ก Blank Workbook คล ก Create เพ อสร างไฟล ใหม ข. ต นข าว คล ก File คล ก File คล ก Recent ค. ส ดา คล ก Home คล ก New ง. มานะเป ดใช งานโปรแกรม คร งแรก ม ช อ เว ร กบ คว า document 8. ใบหม อน ต องการบ นท กข อม ล ใบหม อน ควรปฏ บ ต ตามข อใด ก. คล ก Home คล ก Save ข. คล ก ค. คล ก File คล ก Save ง. คล ก 9. ข อใดต อน เม อปฏ บ ต แล ว สามารถเป ดไฟล งานท เคยเป ดใช งานแล ว ได ก. คล ก File คล ก Recent คล กท ช อไฟล ข. คล ก Menu คล ก Open ค. คล ก Home คล ก Open ง. คล ก Home คล ก Recent คล กท ช อไฟล 10. หน ด ต องการพ มพ เอกสาร (Print) หน ด ต องปฏ บ ต ตาม ข อใด ก. คล ก Home คล ก Save ข. คล ก ค. คล ก File คล ก Save ง. คล ก

แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007

แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007 1 แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007 ค ณสมบ ต ของโปรแกรม Microsoft Excel 2007 Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน งท ทางานภายใต โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ ว นโดวส โดยโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel

More information

ค ม อ MICROSOFT EXCEL2010

ค ม อ MICROSOFT EXCEL2010 ค ม อ MICROSOFT EXCEL2010? สาหร บน กศ กษาเอกคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ว ทยากร ค ณอ ญชล ท พย โยธ น ว ทยากรประจาหล กส ตร Excel ม ประสบการณ การสอนหล กส ตร Excleท งคนไทยและคนต างชาต ฝ ายเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

หน วยท 6. เร อง การใช งานโปรแกรมตารางงาน (Microsoft Excel) ส ปดาห ท 9 จ านวน 3 ช วโมง สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร

หน วยท 6. เร อง การใช งานโปรแกรมตารางงาน (Microsoft Excel) ส ปดาห ท 9 จ านวน 3 ช วโมง สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร หน วยท 6 เร อง การใช งานโปรแกรมตารางงาน (Microsoft Excel) ส ปดาห ท 9 จ านวน 3 ช วโมง สาระการเร ยนร 1. ร จ กก บ Microsoft Excel 2. การเข าส โปรแกรม 3. ส วนประกอบต าง ๆ ของ Microsoft Excel 4. การจ ดการเว

More information

หน วยย อยท 1 ความร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word 2007 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย (คอมพ วเตอร ) ช นประถมศ กษาป ท 5

หน วยย อยท 1 ความร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word 2007 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย (คอมพ วเตอร ) ช นประถมศ กษาป ท 5 หน วยย อยท 1 ความร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word 2007 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย (คอมพ วเตอร ) ช นประถมศ กษาป ท 5 แบบทดสอบม จานวน 10 ข อ 10 คะแนน เวลา 10 นาท คาช แจง ให น กเร ยนเล อกคาตอบท

More information

จ ดประสงค เช งพฤต กรรม

จ ดประสงค เช งพฤต กรรม สาระสาค ญ Microsoft PowerPoint 2010 เป นโปรแกรมหน งในตระก ล Microsoft Office 2010 เหมาะส าหร บสร างงานน าเสนอข อม ล ซ งถ กน าไปใช อย างกว างขวางท งทางด านธ รก จ การประช ม ส มมนาหร อทางด านการศ กษา เพราะม

More information

แผนการสอน/แผนการเร ยนร ภาคทฤษฎ

แผนการสอน/แผนการเร ยนร ภาคทฤษฎ แผนการสอน/แผนการเร ยนร ภาคทฤษฎ แผนการสอน/การเร ยนร ภาคทฤษฎ หน วยท 6 ช อว ชา คอมพ วเตอร และสารสนเทศเพ องานอาช พ สอนส ปดาห ท 9-10 ช อหน วย การใช โปรแกรมตารางงาน Microsoft Excel 2010 รวม 6 ช วโมง ช อเร อง

More information

บทท 1 ความร เบ องต นส าหร บโปรแกรม Ms Excel ว ตถ ประสงค

บทท 1 ความร เบ องต นส าหร บโปรแกรม Ms Excel ว ตถ ประสงค บทท 1 ความร เบ องต นส าหร บโปรแกรม Ms Excel ว ตถ ประสงค ในบทน ค ณจะได ศ กษาถ ง หน าท และความสามารถของโปรแกรม ส วนประกอบต างๆ ของโปรแกรม การเร มต นการใช งานโปรแกรม การท างานก บไฟล ข อม ล Introduction to

More information

เอกสารประกอบการเร ยน กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย สาระท 3 เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ช นประถมศ กษาป ท 6

เอกสารประกอบการเร ยน กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย สาระท 3 เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ช นประถมศ กษาป ท 6 เอกสารประกอบการเร ยน กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย สาระท 3 เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ช นประถมศ กษาป ท 6 เร อง การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟต เพาเวอร พอยท 2007 เล มท 1 ทาความร จ กก บโปรแกรมนาเสนอ

More information

หน วยการเร ยนท 6 ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมประมวลผลค า

หน วยการเร ยนท 6 ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมประมวลผลค า -139- หน วยการเร ยนท 6 ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมประมวลผลค า สาระส าค ญ โปรแกรม Microsoft Office Word 2007 เป นโปรแกรมประมวลผลค าท น ยมใช ก นมากอย ในป จจ บ นน เพราะม ค ณล กษณะท ด เช น ม ผ ช วยคอยให

More information

ภาคว ชาว ทยาการคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยนเรศวร - 1 -

ภาคว ชาว ทยาการคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยนเรศวร - 1 - ปฏ บ ต การท 4 การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด (Microsoft Word : 1) ว ชา 001272 คอมพ วเตอร สารสนเทศข นพ นฐาน รห ส ช อ สาขา คณะ หม เร ยนท ว นท เด อน พ.ศ ว ตถ ประสงค เพ อให น ส ตสามารถสร างเอกสารอย างง ายได

More information

คาช แจง การใช เอกสารประกอบการเร ยน

คาช แจง การใช เอกสารประกอบการเร ยน 1 คาช แจง การใช เอกสารประกอบการเร ยน คาช แจงส าหร บคร 1. เอกสารประกอบการเร ยนเล มน ใช ประกอบการเร ยน รายว ชา ง20205 งานนาเสนอข อม ล (Microsoft PowerPoint 2010) ช นม ธยมศ กษาป ท 3 2. ให น กเร ยนใช เอกสารประกอบการเร

More information

เล มท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรม

เล มท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรม ก ช ดเสร มท กษะการใช งานโปรแกรมประมวลผลคา จ ดทาข นเพ อใช ประกอบก จกรรมการเร ยน การสอน ในรายว ชา เทคโนโลย สารสนเทศ (การสร างงานเอกสารจากโปรแกรมคอมพ วเตอร ) รห สว ชา ง 20201 (ว ชาเพ มเต ม) สาหร บน กเร ยนระด

More information

บทท. การใช งานโปรแกรม OpenOffice.org Calc

บทท. การใช งานโปรแกรม OpenOffice.org Calc 4 บทท การใช งานโปรแกรม OpenOffice.org Calc การเป ดใช โปรแกรม OpenOffice.org Calc การเป ดเอกสารใหม การบ นท ก และเป ดไฟล เอกสาร การต งค าหน ากระดาษ การตกแต งห วกระดาษ และท ายกระดาษ การพ มพ อ กขระต างๆ การผสานเซลล

More information

การใช งาน Microsoft Excel 2010

การใช งาน Microsoft Excel 2010 Microsoft Excel 2010 - - - - ห น า 1 การใช งาน Microsoft Excel 2010 แนะน า Microsoft Excel 2010 เอกสารประกอบการเร ยน Microsoft Excel 2010 จ ดท าโดย นายประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก Microsoft Excel

More information

แผนการสอน โดย นางป ยะนาถ พ นธะศร

แผนการสอน โดย นางป ยะนาถ พ นธะศร แผนการสอน หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2546 ประเภทว ชาบร หารธ รก จ สาขางานเทคโนโลย ส าน กงาน รห สว ชา 3204-2306 ว ชา การใช โปรแกรมเพ องานค านวณ โดย นางป ยะนาถ พ นธะศร ว ทยาล ยเทคโนโลย

More information

เอกสารประกอบการสอน ว ชา

เอกสารประกอบการสอน ว ชา เอกสารประกอบการสอน ว ชา การใช โปรแกรมส าเร จร ปในช ว ตประจ าว น รห สว ชา ศท 072006 หน วยการเร ยนท 3 การใช โปรแกรมพ มพ เอกสารไมโครซอฟต เว ร ด (Microsoft Word) จ านวน 9 ช วโมง จ ดประสงค การเร ยนร เพ อให

More information

หน วยท 3 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลค าจ ดท าเอกสาร ส ปดาห ท 5 จ านวน 3 ช วโมง สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร

หน วยท 3 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลค าจ ดท าเอกสาร ส ปดาห ท 5 จ านวน 3 ช วโมง สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร หน วยท 3 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลค าจ ดท าเอกสาร ส ปดาห ท 5 จ านวน 3 ช วโมง สาระการเร ยนร 1. ความเป นมาของโปรแกรมประมวลผลค า 2. การเข าส โปรแกรมและจบการท างาน 3. ส วนประกอบหน าจอของ Microsoft Office

More information

2. ค ณสมบ ต ท ส าค ญของ Microsoft Excel

2. ค ณสมบ ต ท ส าค ญของ Microsoft Excel 1 ใบความร ท 1 ประกอบโปรแกรมบทเร ยน เร อง ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรม Microsoft Excel (คร งท 1) ว ชา คอมพ วเตอร รห สว ชา ง 22206 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 2... 1. มาร จ กก บ Microsoft Excel โปรแกรม Microsoft

More information

แผนการจ ดการเร ยนร กล มสาระ การงานอาช พและเทคโนโลย (คอมพ วเตอร ) ช นประถมศ กษาป ท 5 จ ดท าโดย นายช นกฤต ต นสต ล

แผนการจ ดการเร ยนร กล มสาระ การงานอาช พและเทคโนโลย (คอมพ วเตอร ) ช นประถมศ กษาป ท 5 จ ดท าโดย นายช นกฤต ต นสต ล แผนการจ ดการเร ยนร กล มสาระ การงานอาช พและเทคโนโลย (คอมพ วเตอร ) ช นประถมศ กษาป ท 5 จ ดท าโดย นายช นกฤต ต นสต ล สารบ ญ หน า ก าหนดการสอน หน วยท 1 เร อง มาร จ กก บโปรแกรมตารางงานก นเถอะ จ านวน 7 ช วโมง

More information

บทท 5 การประย กต ใช โปรแกรมพาวเวอร พอยต ในการสร างงานน าเสนอ

บทท 5 การประย กต ใช โปรแกรมพาวเวอร พอยต ในการสร างงานน าเสนอ บทท 5 การประย กต ใช โปรแกรมพาวเวอร พอยต ในการสร างงานน าเสนอ โปรแกรมไมโครซอฟท พาวเวอร พอยต (Microsoft PowerPoint) เป นซอฟต แวร ส าเร จร ป (Application Software) ในประเภทโปรแกรมน าเสนอข อม ล (Presentation)

More information

บทท 1 ความร เก ยวก บการใช โปรแกรมส าเร จร ป (Ms.-Office)

บทท 1 ความร เก ยวก บการใช โปรแกรมส าเร จร ป (Ms.-Office) บทท 1 ความร เก ยวก บการใช โปรแกรมส าเร จร ป (Ms.-Office) โปรแกรมส าเร จร ป (Package Software) ค อ ซอฟต แวร ท สร างข นเพ อใช ในส าน กงาน หร อ ส าหร บบ คลท ว ๆ ไป สร างโดยบร ษ ทท ม ความช านาญในด านน น ๆ

More information

บทท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร

บทท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร บทท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร เน อหาสาระ 1. ความหมายของเอกสาร 2. ความหมายของโปรแกรมเพ องานเอกสาร 3. ประโยชน ของโปรแกรมเพ องานเอกสาร 4. ค ณสมบ ต ของโปรแกรมเพ องานเอกสาร 5. ส วนประกอบของโปรแกรมเพ

More information

ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว

ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว โครงการจ ดการความร ของคณะมน ษยศาสตร ฯ - ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว ผ ช วยศาสตราจารย เพชรร ตน บร ส ทธ โปรแกรม Microsoft Office Excel เป นโปรแกรมประเภทสเปรดซ ท (Spreadsheet) หร อตารางค านวณอ เล กทรอน

More information

หน าตาใหม ของ Word 2007 Microsoft Word 2007 จะม หน าตาแตกต างจาก Word เวอร ช นอ นๆ เน องจากม แถบเคร องม อ เพ มข นท าให เร ยกใช งานได สะดวกมากย งข น ส

หน าตาใหม ของ Word 2007 Microsoft Word 2007 จะม หน าตาแตกต างจาก Word เวอร ช นอ นๆ เน องจากม แถบเคร องม อ เพ มข นท าให เร ยกใช งานได สะดวกมากย งข น ส 1 หน าตาใหม ของ Word 2007 Microsoft Word 2007 จะม หน าตาแตกต างจาก Word เวอร ช นอ นๆ เน องจากม แถบเคร องม อ เพ มข นท าให เร ยกใช งานได สะดวกมากย งข น ส าหร บส วนประกอบของหน าจอ Word 2007 ม ด งน 2 เมน ของ

More information

หน วยท 6 เร อง การใช โปรแกรมตารางทาการเพ อการคานวณ

หน วยท 6 เร อง การใช โปรแกรมตารางทาการเพ อการคานวณ หน วยท 6 เร อง การใช โปรแกรมตารางทาการเพ อการคานวณ ห วข อเร อง สาระส าค ญ 1. ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมตารางทาการ 2. การจ ดการก บข อม ลในเซลล 3. การจ ดการก บคอล มน และแถว 4. การจ ดการก บแผ นงาน 5. การจ

More information

แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการท 1 หน วยท - รห สว ชา สอนคร งท

แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการท 1 หน วยท - รห สว ชา สอนคร งท แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการท 1 หน วยท - รห สว ชา 2201-2404 การใช โปรแกรมตารางงาน สอนคร งท 1 (1-1) (Microsoft Office Excel 2003) 2(4) ช อหน วย/เร อง ปฐมน เทศ จ านวนช วโมง 1 ช.ม. สาระส าค ญ ในป จจ บ นคอมพ

More information

บทท 16 สาระส าค ญความร เก ยวก บคอมพ วเตอร ส าหร บน กเร ยนระด บช นประถมศ กษา

บทท 16 สาระส าค ญความร เก ยวก บคอมพ วเตอร ส าหร บน กเร ยนระด บช นประถมศ กษา บทท 16 สาระส าค ญความร เก ยวก บคอมพ วเตอร ส าหร บน กเร ยนระด บช นประถมศ กษา ความร เก ยวก บคอมพ วเตอร ส าหร บน กเร ยนระด บช นประถมศ กษาป ท 1 สาระส าค ญ ศ กษาความหมาย ความสาค ญ ส วนประกอบ ประโยชน และการทางานของคอมพ

More information

หน วยท 9. เร อง การใช โปรแกรมน าเสนอผลงาน (Powerpoint) ส ปดาห ท 13 จ านวน 3 ช วโมง สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร

หน วยท 9. เร อง การใช โปรแกรมน าเสนอผลงาน (Powerpoint) ส ปดาห ท 13 จ านวน 3 ช วโมง สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร หน วยท 9 เร อง การใช โปรแกรมน าเสนอผลงาน (Powerpoint) ส ปดาห ท 13 จ านวน 3 ช วโมง สาระการเร ยนร 1. ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2. แนวทางการท าสไลด และน าเสนองานพร เซนเตช น 3. การสร

More information

เร อง การใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 เบ องต น และ การสร างงานน าเสนอ (Presentation)

เร อง การใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 เบ องต น และ การสร างงานน าเสนอ (Presentation) 1 เร อง การใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 เบ องต น และ การสร างงานน าเสนอ (Presentation) งานพร เซนเตช นก บ PowerPoint PowerPoint เป นหน งโปรแกรมสาหร บสร างงานพร เซนเตช นท ได ร บความน ยม โดยจะช

More information

ใบความร เร อง สม ดงาน

ใบความร เร อง สม ดงาน ใบความร 6 เร อง สม ดงาน (Workbook) Microsoft Office Excel 2007 ----------------------------------------------- Microsoft Office Excel 2007 เป นโปรแกรมประเภทตารางทางาน หร อ สเปรดช ด (Spread Sheet) ม ล กษณะเป

More information