การใช โปรแกรมส าเร จร ป Microsoft Word 2003 ระด บ ปวส.

Size: px
Start display at page:

Download "การใช โปรแกรมส าเร จร ป Microsoft Word 2003 ระด บ ปวส."

Transcription

1 การใช โปรแกรมส าเร จร ป Microsoft Word 2003 ระด บ ปวส. เพ อให ผ เข าแข งข นสามารถใช WORD PROCESSOR ได ถ กต องตามประเภทของ งานและการใช ได อย างม ประส ทธ ภาพ สามารถเล อกใช ค าส งต อไปน การใช ค าส งจ กร ปแบบของข อความและอ กษรล กษณะต าง ๆ พ มพ รายงานตามร ปแบบท ก าหนด การแทรกร ปภาพ ค ดลอกและเคล อนย ายข อความ เข ยนข อความตะแคงข าง การสร างภาพลายน า การใส ลวดลายท ขอบกระดาษ ตาราง จดหมายเว ยน พ มพ เคร องหมายทางคณ ตศาสตร 3. เวลาท ใช ในการแข งข น 1 ช วโมง 4.1 ว เคราะห งานถ กต อง ( 20 คะแนน ) ก าหนดชน ดของข อม ลได เหมาะสม สามารถน าแฟ มข อม ลมาใช ได 4.2 ผลล พธ ท ถ กต อง ( 80 คะแนน ) ผลล พธ ถ กต องตามท โจทย ก าหนด แสดงรายงานถ กต องและเหมาะสม ( 100 คะแนน )

2 การใช โปรแกรมส าเร จร ป Microsoft Excel 2003 ระด บ ปวส. เพ อให ผ เข าแข งข นสามารถใช ค าส งพ นฐานของโปรแกรมส าเร จร ป จ ดรายงานใน เช งธ รก จ สามารถเล อกใช ค าส งต อไปน ค าส งในการจ ดการเก ยวก บ CELL, COLUMN ค าส งในการร บข อม ล แก ไขข อม ล ส ตร ค าส งในการใช FUNCTION รวมท ง FUNCTION ท ม เง อนไข ค าส งการเก บข อม ล การเร ยกข อม ลการใช งาน ค าส งในการจ ดเร ยงข อม ล ค าส งการแสดงรายงานตามร ปแบบของกราฟ ค าส งในการแทรกร ปภาพ การท างาน LINK ก นระหว าง SHEET การใช FUNCTION คณ ตศาสตร บวก, ลบ, ค ณ, หาร, การหาค า AVERAGE, MIN, MAX, % การหาผลรวมระหว าง SHEET การใช FUNCTION IF, VLOOKUP 3. เวลาท ใช ในการแข งข น 1 ช วโมง 4.1 ว เคราะห งานถ กต อง ( 30 คะแนน ) ก าหนดชน ดข อม ลได เหมาะสม ว เคราะห ป ญหาโจทย ได ช ดเจน 4.2 ผลล พธ ท ถ กต อง ( 50 คะแนน ) ผลล พธ ถ กต องตามท โจทย ก าหนด แสดงรายงานถ กต องและเหมาะสม

3 4.3 เทคน คการใช ค าส ง ( 20 คะแนน ) เล อกใช ค าส งท เหมาะสม เล อกใช FUNCTION ท จะช วยในการท างานได รวดเร วและเหมาะสม ( 100 คะแนน ) การใช โปรแกรมส าเร จร ป Microsoft Power Point 2003 ระด บ ปวส. เพ อน าเสนอผลงาน ความค ดสร างสรรค ในทางธ รก จ ใช ค าส งถ กต อง พ นฉากหล ง ภาพเคล อนไหว, effect Translation Build Link Loop Slide 3. เวลาท ใช ในการแข งข น 1 ช วโมง 4.1 ว เคราะห งานถ กต อง ( 30 คะแนน ) ความเหมาะสมของข อความ 4.2 ผลล พธ ท ถ กต อง ( 50 คะแนน ) ความเหมาะสมของผลงาน ( เก ยวก บการใช ส หร อต วอ กษร ) ความค ดสร างสรรค ความครบถ วนสมบ รณ ของผลงานตามโจทย ก าหนด 4.3 เทคน คการใช ค าส ง ( 20 คะแนน ) เล อกใช ค าส งท เหมาะสม

4 ความสวยงามจากการประย กต คส ง ( 100 คะแนน ) การใช โปรแกรม Microsoft Access 2003 ระด บ ปวส. เพ อให ผ เข าแข งข นสามารถใช โปรแกรม Microsoft Access ได ถ กต องตามประเภท ของงานและการใช ได อย างม ประส ทธ ภาพ สร างฐานข อม ล การสร างตารางอย างน อย 3 Table การสร างแบบสอบถาม การสร าง Form การสร างรายงาน Relation ค าส งการค านวณ, ฟ งก ช น 3. เวลาท ใช ในการแข งข น 2 ช วโมง 4.1 ว เคราะห งานถ กต อง ( 30 คะแนน ) ก าหนดชน ดของข อม ลได เหมาะสม ว เคราะห ป ญหาโจทย ได ช ดเจน 4.2 ผลล พธ ท ถ กต อง ( 50 คะแนน ) ผลล พธ ถ กต องตามท โจทย ก าหนด แสดงรายงานถ กต องและเหมาะสม 4.3 เทคน คการใช ค าส ง ( 20 คะแนน ) เล อกใช ค าส งท เหมาะสม เล อกใช Function ท จะช วยในการท างานได รวดเร วและเหมาะสม ( 100 คะแนน )

5 การใช ดปรแกรมส าเร จร ปสร างโฮมเพจ ( HOME PAGE ) ระด บ ปวส. เพ อให ผ เข าแข งข นสามารถประย กต ใช ความร ท ม เก ยวก บโปรแกรมส าเร จร ปต าง ๆ และอ นเตอร เน ต ตลอดจน HTML ในการสร างโฮมเพจ ( HOME PAGE ) สามารถเล อกใช โปรแกรมสพเร จร ปต าง ๆ ด งต อไปน Home Site Microsoft Word 2003 Microsoft Excel 2003 Microsoft Access 2003 Microsoft Power Point 2003 Note Pad Microsoft FrontPage 2003 Netscape communication Dream Weaver Net Fusion Photoshop Gif animation Swish 2.0 สามารถเล อกใช ค าส งด งต อไปน ค าส งเก ยวก บการก าหนดร ปแบบต วอ กษร ค าส งในการแสดงรายการ ( List ) ค าส งในการสร างตาราง ( Table ) ค าส งในการสร างเฟรม ( Frame ) ค าส งในการก าหนดร ปภาพ ค าส งเทคนคพ เศษ เช น ส ญล กษณ พ เศษ การก าหนดส พ น ลายพ น, JAVA, CGI, ASPเป นต น

6 3. เวลาท ใช ในการแข งข น 3 ช วโมง 4.1 ว เคราะห งานถ กต อง ( 20 คะแนน ) ว เคราะห งานได ถ กต องช ดเจน ก าหนดร ปแบบท น าเสนอได เหมาะสม 4.2 ผลล พธ ท ถ กต อง ( 35 คะแนน ) ผลล พธ ถ กต องตามท โจทย ก าหนด จ ดร ปแบบและองค ประกอบของผลงานได กลมกล นสวยงาม 4.3 เทคน คการใช ค าส ง ( 35 คะแนน ) เล อกใช ค าส งท เหมาะสมและเข ยนอย ในร ปแบบท ตรวจสอบง าย เล อกใช ค าส งเทคน คพ เศษท ท าให ผลงานด ม ช ว ตช วาเร าใจ น าด 4.4 ความสวยงาม ( 10 คะแนน ) สามารถจ ดองค ประกอบต าง ๆ โดยรวมสวยงาม ( 100 ค าแนน ) ทฤษฎ โปรแกรมควบค มเคร อง ( DOS VERSION 6.22 ) ระด บ ปวส. เพ อให ผ เข าแข งข นสามารถใช ค าส งในการควบค มเคร อง อ ปกรณ ข างเค ยงและ สามารถน าค าส งมาประย กต ใช งาน Application อ น ๆ ได สามารถเล อกใช ค าส งต อไปน การจ ดการเก ยวก บไดเร คทรอร ( DIRECTORY STRUCTURE ) การต ดต งแรมด สก ( RAM DISK ) การจ ดร ปแบบ I/O และการก าหนดท ศทางของ I/O ( MODE, REDIRTION,PIPING ) การต ดต งระบบ ENVIRONMENT และการจ ดการหน วยความจ าในไฟล CONFIG.SYS การสร างแบตซ ไฟล ( BATCH FILE ) การสร างค าพาราม เตอร,การเข ยนเมน

7 สามารถใช ค าส งพ นฐานท งค าส งภายใน ( INTERNAL COMMAND) และ ค าส งภายนอก ( EXTERNAL COMMAND) รวมท งค าส งต างๆท ใช ในแบต ไฟล เช น IF,GOTO,PAUSE,CALL เป นต น 3. เวลาท ใช ในการแข งข น 1 ช วโมง 4.1 ว เคราะห งานถ กต อง * ผลล พธ ท ถ กต อง * เทคน คการใช ค าส งถ กต อง (รวม 100 คะแนน) การเข ยนโปรแกรมภาษาปาสคาล VERSION 7.0 ระด บ ปวส. เพ อให ผ เข าแข งข นสามารถเข ยนโปรแกรมตามโครงสร างโปรแกรมภาษาปาสคาล เพ อแก ไขป ญหาโจทย เก ยวก บงานทางด านธ รก จได สามารถเล อกใช ค าส งต อไปน ค าส งในการท างานเน นในด านแนวความค ด แสดงผลล พธ ออกทางจอภาพ สามารถใช FUNCTION ในภาษาปาสคาล ท า PROCEDURE และ ARRAY 2 ม ต เป ดแฟ มข อม ล 3. เวลาท ใช ในการแข งข น 2 ช วโมง 4.1 ว เคราะห งานถ กต อง (30 คะแนน) * ออกแบบการร บข อม ลตามแบบฟอร มท ก าหนดให * ออกแบบแสดงผลตามแบบฟอร มท ก าหนดให 4.2 โปรแกรมการท างาน (50 คะแนน) * ต องได ผลล พธ ถ กต อง

8 * ใช ต วแปรเหมาะสม * เล อกใช ค าส งท ถ กต อง 4.3 ถ กหล กการเข ยนโปรแกรม (20 คะแนน) * ต องเข ยนโปรแกรมอย างม โครงสร าง * ม COMMAND แต ละช วงโปรแกรมการท างาน (100 คะแนน) การเข ยนโฮมเพจด วยภาษา HTML ระด บ ปวส. เพ อให ผ เข าแข งข นสามารถเข ยน HOMEPAGE โดยใช ภาษา HTML ได ถ กต อง ตลอดจนน าเสนองานตามความค ดสร างสรรค ได * ค าส งจ ดร ปแบบของข อความและต วอ กษรล กษณะต างๆ * ค าส งการก าหนดร ปภาพ,ค าส งการก าหนดส พ น ฉากหล ง * ค าส งเช อมโยง (HYPERLING) ค าส งการแสดงรายการ (LIST), ค าส งการสร าง ตาราง (TABLE) * ค าส งการสร างเฟรม (FRAME) * ค าส งการใช EFFECT,JAVA SCRIFT และเทคน คพ เศษต างๆ * โดยใช โปรแกรมประเภท TEXT EDITOR เช น NOTEPAD เป นต น * Edit Plus Version2 3. เวลาท ใช ในการแข งข น 3 ช วโมง 4.1 ว เคราะห งานถ กต อง (20 คะแนน) * ว เคราะห งานได ถ กต อง ช ดเจน * ก าหนดร ปแบบท น าเสนอได เหมาะสม 4.2 ผลล พธ ท ถ กต อง (35 คะแนน) * ผลล พธ ถ กต องตามท โจทย ก าหนด

9 * จ ดร ปแบบและองค ประกอบของผลงานได กลมกล น สวยงาม 4.3 เทคน คการใช ค าส ง (35 คะแนน) * เล อกใช ค าส งท เหมาะสม และเข ยนอย ในร ปแบบท ตรวจสอบง าย * เล อกใช ค าส งเทคน คพ เศษท ท าให ผลงานม ช ว ตช วา เร าใจ น าด 4.4 ความสวยงาม (10 คะแนน) * ความสามารถจ ดองค ประกอบต างๆ โดยรวมสวยงาม (100 คะแนน) การเข ยนโปรแกรม Microsoft-Visual Basic 6.0 ระด บ ปวส. เพ อให ผ เข าแข งข นสามารถสร าง Application ทางธ รก จได เหมาะสม โดยม การสร างฐานข อม ล(Database) * สร างฟอร มเพ อใช ในงานทางด านธ รก จท ก าหนดให ได อย างเหมาะสม * การใช ค าส งหร อฟ งก ช นเพ อการท างานได เหมาะสม เช น IF,SELECT CASE,DO While ช วโมง 3. เวลาท ใช ในการแข งข น ว เคราะห งานถ กต อง (30 คะแนน) * ก าหนดชน ดต วของต วแปรและค าคงท ได เหมาะสม * ว เคราะห ป ญหาโจทย ได ช ดเจน 4.2 ผลล พธ ท ถ กต อง (50 คะแนน) * ผลลพธ ถ กต องตามท โจทย ก าหนด 4.3 เทคน คการใช ค าส ง (20 คะแนน) * เล อกใช ค าส งท เหมาะสม * เล อกใช FUNCTION ท จะช วยในการท างานได รวดเร วและเหมาะสม (100 คะแนน)

10 การเข ยนโปรแกรภาษาซ ( TURBO C 2.01 ) ระด บ ปวส. เพ อให ผ เข าแข งข นสามารถใช ค าส งในการเข ยนโปรแกรมของภาษาเทอร โบซ เพ อ แก ป ญหาโจทย ท ให มา สามารถเล อกใช ค าส งต อไปน * การใช FUNCTION ในการพ มพ เช น printf ( ), gotoxy ( ) * การใช FUNCTION ในการป อนข อม ล เช นScanf ( ),gerchar ( ),getchs ( ),gts * การใช เง อนไช เช น if,switch, goto ( ) * การวนล ปค าส ง for, while, do..while * เป ดแฟ มข อม ล 3. เวลาท ใช ในการแข งข น 2 ช วโมง 4.1 ว เคราะห งานถ กต อง (20 คะแนน) 4.2 ก าหนดชน ดของข อม ลได เหมาะสม (10 คะแนน) 4.3 ผลล พธ ท ถ กต อง (50 คะแนน) 4.4 ออกแบบตกแต งได สวยงาม (20 คะแนน) (100 คะแนน) การต ดต งโปรแกรมคอมพ วเตอร ระด บ ปวส. เพ อให ผ เข าแข งข นสามารถต ดต งโปรแกรมและแก ไขป ญหาระบบคอมพ วเตอร โดนให เคร องคอมพ วเตอร สามารถใช งานได ตามท ต องการ การจ ดการเก ยวก บอ ปกรณ คอมพ วเตอร เช น Hard Disk ฯลฯ การต ดต งระบบโปรแกรมควบค มเคร อง ( ใช ระบบ WINDOWS XP) การต ดต งไดร ฟเวอร อ ปกรณ ต าง ๆ เช น Fax/Modem ( Internal / External ), Sound Card เป นต น

11 Set Partidition, Set Config Desktop, Driver 3. เวลาท ใช ในการแข งข น 2 ช วโมง 4.1 ว เคราะห งานถ กต อง ( 20 คะแนน ) ว เคราะห งามตามโจทย ก าหนดได ถ กต อง วางแผนการท างานอย างเป นระบบ 4.2 ผลล พธ ท ถ กต อง ( 50 คะแนน ) ผลล พธ ถ กต องตามท โจทย ก าหนด 4.3 เทคน คการใช ค าส ง ( 30 คะแนน ) สามารถแก ไขป ญหาพาะหน าได สามารถประย กต ระบบงานได ( 100 คะแนน )

หล กเกณฑ ค ณสมบ ต และกต กาท วไปส าหร บการทดสอบทดสอบมาตรฐานท กษะว ชาช พ (SVT) คร ง 8 ประจ าป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ...

หล กเกณฑ ค ณสมบ ต และกต กาท วไปส าหร บการทดสอบทดสอบมาตรฐานท กษะว ชาช พ (SVT) คร ง 8 ประจ าป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ... หล กเกณฑ ค ณสมบ ต และกต กาท วไปสาหร บการทดสอบทดสอบมาตรฐานท กษะว ชาช พ (SVT) คร ง 8 ประจาป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ... การทดสอบมาตรฐานท กษะว ชาช พสถาบ นในเคร อต งตรงจ ตร (SVT) จ ดเพ อส

More information

รายบ คคล 3. Homepage ด วย 1. ต ดส น Dreamweaver 8 2.

รายบ คคล 3. Homepage ด วย 1. ต ดส น Dreamweaver 8 2. ใบสม ครเข าร วมงานว นว ชาการและจ ดแสดงส นค า ว นจ นทร ท 8 ก มภาพ นธ 2553 โรงเร ยน...โทร... น กเร ยน...คนอาจารย ท มาร วมงาน 1...... โทรศ พท...... โทรศ พท... ท ระด บ โปรแกรม ช อ-สก ลผ เข าแข งข น (ระบ คาหน

More information

ว ตถ ประสงค 1. เพ อให บ คลากรเก ดการเร ยนร ในด านการท างานเพ มมากข น 2. เพ อให บ คลากรสามารถน าการเร ยนร ไปปร บร ปแบบใช ในการท างาน 3.

ว ตถ ประสงค 1. เพ อให บ คลากรเก ดการเร ยนร ในด านการท างานเพ มมากข น 2. เพ อให บ คลากรสามารถน าการเร ยนร ไปปร บร ปแบบใช ในการท างาน 3. ว ตถ ประสงค 1. เพ อให บ คลากรเก ดการเร ยนร ในด านการท างานเพ มมากข น 2. เพ อให บ คลากรสามารถน าการเร ยนร ไปปร บร ปแบบใช ในการท างาน 3. เพ อใช เป นแนวทางในการควบค มงบประมาณ 4. เพ อให ทราบจ านวนคร งท ใช

More information

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน หน วยท ช อหน วย/ห วข อการสอน จ านวน (ช วโมง) 1 จร ยธรรมและความร บผ ดชอบในการใช คอมพ วเตอร และ ระบบสารสนเทศ 1.1 จร ยธรรมในการใช ระบบคอมพ วเตอร 1.2 จรรยาบรรณในการใช คอมพ วเตอร

More information

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง )

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ รห สว ชา 00-000 ระด บ ปวช. ปวส. สาขางาน คอมพ วเตอร ธ รก จ ป การศ กษา / 6 ผ สอน นางจ ราย บ ญมาปล ก ล กษณะว ชา ทฤษฎ +ปฏ บ ต มาตรฐานรายว ชา.

More information

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2)

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2) หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) ว ชา การใช โปรแกรมน าเสนอข อม ล รห สว ชา - ระด บ ปวช. ปวส. สาขางาน คอมพ วเตอร ธ รก จ ป การศ กษา / 6 ผ สอน นางจ ราย บ ญมาปล ก ล กษณะว ชา ทฤษฎ +ปฏ บ ต มาตรฐานรายว ชา. อธ

More information

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร ประกอบด วย 4 ข นตอน 1. การว เคราะห และกาหนดรายละเอ ยดของป ญหา 2. การวางแผนในการแก ป ญหา 3. การดาเน นการแก ป ญหา 4. การตรวจสอบและปร บปร ง ว เคราะห ป ญหาหร อความต องการ

More information

หล กส ตร คอมพ วเตอร พ นฐานส าหร บส าน กงาน

หล กส ตร คอมพ วเตอร พ นฐานส าหร บส าน กงาน หล กส ตร คอมพ วเตอร พ นฐานส าหร บส าน กงาน (สมรรถนะท การใช คอมพ วเตอร พ นฐานส าหร บส าน กงาน) ( 30 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร เก ยวก บโปรแกรมพ นฐานเบ องต นท ใช ส าหร บส าน กงาน ประกอบด

More information

หล กส ตร บ รณการนาเสนอผลงานอย างม ออาช พโดยใช โปรแกรม Microsoft PowerPoint เวอร ช น 2013

หล กส ตร บ รณการนาเสนอผลงานอย างม ออาช พโดยใช โปรแกรม Microsoft PowerPoint เวอร ช น 2013 หล กส ตร บ รณการนาเสนอผลงานอย างม ออาช พโดยใช โปรแกรม Microsoft PowerPoint เวอร ช น 2013 ภาพรวมของหล กส ตร ศ กษาการใช โปรแกรมไมโครซอฟต พาวเวอร พอยท ในงานทางด านการน าเสนอผลงาน เวอร ช น 2013 ซ ง เป นเวอร

More information

แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการท 1 หน วยท - รห สว ชา สอนคร งท

แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการท 1 หน วยท - รห สว ชา สอนคร งท แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการท 1 หน วยท - รห สว ชา 2201-2404 การใช โปรแกรมตารางงาน สอนคร งท 1 (1-1) (Microsoft Office Excel 2003) 2(4) ช อหน วย/เร อง ปฐมน เทศ จ านวนช วโมง 1 ช.ม. สาระส าค ญ ในป จจ บ นคอมพ

More information

ซอฟต แวร ของระบบสารสนเทศ

ซอฟต แวร ของระบบสารสนเทศ ซอฟต แวร ของระบบสารสนเทศ ซอฟต แวร (Software) หมายถ ง ส วนท ท าหน าท เป นค าส งท ใช ควบค มการท างานของเคร อง คอมพ วเตอร หร ออาจเร ยกว า โปรแกรม ก ได ซ งหมายถ งค าส งหร อช ดค าส ง สามารถใช เพ อส ง ให คอมพ

More information

หล กส ตรท 1 การทางานด านการคานวณโดยใฃ โปรแกรม Microsoft Excel 2007 พ นฐาน

หล กส ตรท 1 การทางานด านการคานวณโดยใฃ โปรแกรม Microsoft Excel 2007 พ นฐาน หล กส ตรท 1 การทางานด านการคานวณโดยใฃ โปรแกรม Microsoft Excel 2007 พ นฐาน ศ กษาการใช โปรแกรมไมโครซอฟต เอกเซล 2007 ในงานทางด านการคานวณ โดยครอบคล ม เน อหาต งแต ความร เบ องต นเก ยวก บการทางานในเว ร กช ท

More information

หล กส ตรระยะส น ส าหร บน กศ กษา ข าราชการ และบ คคลท วไป ประจ าป 2555 *****************************

หล กส ตรระยะส น ส าหร บน กศ กษา ข าราชการ และบ คคลท วไป ประจ าป 2555 ***************************** 1 หล กส ตรระยะส น ส าหร บน กศ กษา ข าราชการ และบ คคลท วไป ประจ าป 2555 ***************************** หล กส ตรการอบรม/ ว นและเวลาอบรม หล กส ตร 1 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2010 ระด บพ นฐาน(Basic) -

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

รายละเอ ยดหล กส ตร โดย...สาน กบร การคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร http://training.ku.ac.th

รายละเอ ยดหล กส ตร โดย...สาน กบร การคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร http://training.ku.ac.th 4. ช อหล กส ตร : ครบเคร องการใช งาน Microsoft Excel ระด บองค กรข นส ง (ร นท 2) จานวนช วโมงท อบรม 18 ช วโมง (3 ว น) ว น/เวลาการอบรม 29 31 กรกฎาคม 2556 / 9.00-16.00 น. คาอธ บายหล กส ตร งานระด บในองค กรเป

More information

Computer for Animal Production: Introduction Page 1 of 6 บทน า

Computer for Animal Production: Introduction Page 1 of 6 บทน า Computer for Animal Production: Introduction Page 1 of 6 บทน า คอมพ วเตอร ค อ อ ปกรณ อ เล กทรอน กส ท ท างานตามช ดค าส งอย างอ ตโนม ต โดยจะท าการ ค านวณ เปร ยบเท ยบทางตรรกก บข อม ล และให ผลล พธ ออกมาตามต

More information

2. ค ณสมบ ต ท ส าค ญของ Microsoft Excel

2. ค ณสมบ ต ท ส าค ญของ Microsoft Excel 1 ใบความร ท 1 ประกอบโปรแกรมบทเร ยน เร อง ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรม Microsoft Excel (คร งท 1) ว ชา คอมพ วเตอร รห สว ชา ง 22206 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 2... 1. มาร จ กก บ Microsoft Excel โปรแกรม Microsoft

More information

การสร างเกมส อย างง าย

การสร างเกมส อย างง าย การสร างเกมส อย างง าย ป จจ บ นเป นท ยอมร บก นว าเด กๆ ไม เข าห องเร ยนเพราะต ดเกมส จากคอมพ วเตอร ทาให ม ผลกระทบต อเร ยน เร ยนไม จบ ซ งเกมส เหล าน นจะต องเส ยเง นค าช วโมงในการเล น เม อคร เราเจอ ป ญหาเก

More information

บทท 1 บทน า 1.1 ท มาและความส าค ญของป ญหา

บทท 1 บทน า 1.1 ท มาและความส าค ญของป ญหา 1 บทท 1 บทน า 1.1 ท มาและความส าค ญของป ญหา โครงการก อสร างในป จจ บ น ได ประสบป ญหาทางด านการบร หารจ ดการข อม ล ไม ว า จะเป นการรวบรวมข อม ล การจ ดเก บข อม ล และการแลกเปล ยนส อสารข อม ล ท งภายในและ ภายนอกองค

More information

เอกสารประกอบการเร ยนการสอน หล กส ตร

เอกสารประกอบการเร ยนการสอน หล กส ตร 1 เอกสารประกอบการเร ยนการสอน หล กส ตร Microsoft 2 ค าน า เอกสารประกอบการเร ยนการสอนเล มน เป นค ม อให ก บผ การเร ยนได ม ท กษะมากข น ในเร อง ของฮาร ดแวร ซอฟต แวร ฐานข อม ล และอ น เช น เคร องม อ ส ญล กษณ

More information

ใบความร ท 10 หน วยการเร ยนร สร างสรรค ตารางสวย รายว ชา คอมพ วเตอร 3 เร องการสร างฐานข อม ลเบ องต น เร อง การใช งานม มมองแผ นข อม ลตาราง

ใบความร ท 10 หน วยการเร ยนร สร างสรรค ตารางสวย รายว ชา คอมพ วเตอร 3 เร องการสร างฐานข อม ลเบ องต น เร อง การใช งานม มมองแผ นข อม ลตาราง ใบความร ท 10 ว ชา คอมพ วเตอร 3 ง30203 (การสร างฐานข อม ลเบ องต น) เร อง การใช งานม มมองแผ นข อม ลตาราง หน วยการเร ยนร สร างสรรค ตารางสวย การเข าส ม มมองแผ นข อม ล(Datasheet) Datasheet เป นอ กม มมองหน งของ

More information

เอกสารประกอบการเร ยนการสอน หล กส ตร มหาว ทยาล ยนเรศวร พะเยา ส วนงานเทคโนโลย สารสนเทศและส อการศ กษา

เอกสารประกอบการเร ยนการสอน หล กส ตร มหาว ทยาล ยนเรศวร พะเยา ส วนงานเทคโนโลย สารสนเทศและส อการศ กษา เอกสารประกอบการเร ยนการสอน หล กส ตร มหาว ทยาล ยนเรศวร พะเยา ส วนงานเทคโนโลย สารสนเทศและส อการศ กษา 3 สารบ ญ หน า ค าน า บทน า 1 เบ องต นก บ Microsoft Excel 2003 2 ความหมาย 2 การเข าส โปรแกรม Microsoft

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

โปรแกรมส าเร จร ปส าหร บส าน กงาน

โปรแกรมส าเร จร ปส าหร บส าน กงาน ตอนท 1 โปรแกรมส าเร จร ปส าหร บส าน กงาน โดย นายน วรรณ ไชยร ตน โรงเร ยนว ดหนองเป ด อ าเภอย านตาขาว ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาตร ง เขต 1 โปรแกรมประมวลผลค า โปรแกรมส าเร จร ปเป นโปรแกรมคอมพ วเตอร ท ใช งานเฉพาะทาง

More information

1.2 ค ณสมบ ต ของโปรแกรม

1.2 ค ณสมบ ต ของโปรแกรม ใบความร ท 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 2 ว ชา ง22202 เทคโนโลย สารสนเทศ 2 หน วยการเร ยนร ท 1 เร อง ความร พ นฐานเก ยวก บ Microsoft Excel 2007 เวลา 4 ช วโมง แผนการจ ดการเร ยนร

More information

แผนการจ ดการเร ยนร. ว ชา (ศศ ๐๔๑๗) โปรแกรมสาเร จและการประย กต ใช งาน (Software Package and Appication) อ. ก ศล น แสงว ชรส นทร อ.

แผนการจ ดการเร ยนร. ว ชา (ศศ ๐๔๑๗) โปรแกรมสาเร จและการประย กต ใช งาน (Software Package and Appication) อ. ก ศล น แสงว ชรส นทร อ. แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา (ศศ ๐๔๑๗) โปรแกรมสาเร จและการประย กต ใช งาน (Software Package and Appication) อ. ก ศล น แสงว ชรส นทร อ. ชด น ตศ ร ภาคเร ยนท ๓ ป การศ กษา ๒๕๕๔ ว ทยาล ยช มชนสม ทรสาคร ว ทยาล ยช มชนสม

More information

แผนการสอน โดย นางป ยะนาถ พ นธะศร

แผนการสอน โดย นางป ยะนาถ พ นธะศร แผนการสอน หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2546 ประเภทว ชาบร หารธ รก จ สาขางานเทคโนโลย ส าน กงาน รห สว ชา 3204-2306 ว ชา การใช โปรแกรมเพ องานค านวณ โดย นางป ยะนาถ พ นธะศร ว ทยาล ยเทคโนโลย

More information

ใบความร ท 1.2 เร อง การจ ดการฐานข อม ล

ใบความร ท 1.2 เร อง การจ ดการฐานข อม ล ใบความร ท 1.2 เร อง การจ ดการฐานข อม ล การจ ดการฐานข อม ล หมายถ ง การจ ดการข อม ลร ปแบบหน ง ท ม การจ ดเก บท งค าข อม ลพร อม โครงสร างข อม ลไว ด วยก น โดยจ ดเก บข อม ลท จ าเป นท งหมดขององค กรไว ในแหล งเด

More information

รห สว ชา CCOO6 ว ชา เสร มการใช โปรแกรมตารางงาน 1 ผ สอน อาจารย ศร ส ดา ร กสก ล ระด บช น ปวช.2 สาขาว ชาการขาย

รห สว ชา CCOO6 ว ชา เสร มการใช โปรแกรมตารางงาน 1 ผ สอน อาจารย ศร ส ดา ร กสก ล ระด บช น ปวช.2 สาขาว ชาการขาย รห สว ชา CCOO6 ว ชา เสร มการใช โปรแกรมตารางงาน 1 ผ สอน อาจารย ศร ส ดา ร กสก ล ระด บช น ปวช.2 สาขาว ชาการขาย หน วยท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรม Microsoft Excel -การบ นท กสม ดงาน (มาร จ กก บ Microsoft

More information