บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล

Size: px
Start display at page:

Download "บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล"

Transcription

1 1.1 หล กการและเหต ผล บทท 1 บทน า ในย คของส งคมสารสนเทศ ได เข ามาม บทบาทส าค ญต อช ว ตความเป นอย ของคนในส งคม และการ พ ฒนาประเทศทางด านเศรษฐก จ ส งคม และการศ กษาโดยม เทคโนโลย สารสนเทศและการส.อสารเป นต ว ข บเคล.อนในการพ ฒนาโดยเฉพาะในแง ของการส.อสารเพ.อส งผ านข อม ลสารสนเทศไปย งสารสนเทศ องค การต างๆ ในป จจ บ นได ให ความส าค ญต อการด าเน นของเทคโนโลย อ นเทอร เน ต (Internet) ส งผลอย างมากต อการ ส.อสารสารสนเทศ กล าวค ออ นเทอร เน ตสามารถใช เป นแหล งสารสนเทศและเคร.องม อในการเข าถ งและ เผยแพร สารสนเทศไปย งผ ใช และช องทางในการเผยแพร สารสนเทศผ านอ นเทอร เน ตท.ได ร บการยอมร บ มากในป จจ บ น ค อ การพ ฒนาเว บไซต โปรแกรมต างๆ ห องสม ดเพ.อการเร ยนร และศ นย สารสนเทศต างๆ ท =งน =เพ.อตอบสนองความต องการ ตลอดจนเพ.มทางเล อกแก ผ ใช บร การ ในการเข าถ งข อม ลและบร การโดยไม จ าก ดด วยเวลาและระยะทางได กล าวถ งข อด ของการจ ดบร การและเผยแพร สารสนเทศผ านเว บไซต ท.เป น ว ธ การช วยให เผยแพร สาราสนเทศเข าถ งคนจ านวนมากท.วโลก ในขณะเด ยวก นก เป ดโอกาสให คนสามารถ เร ยกใช บร การต างๆ ได ตามความต องการ นอกจากน =เว บไซต ย งเป นแหล งบร การสารสนเทศท.ม ค าใช จ ายใน ราคาไม แพง อ กท =งสามารถส.อสารข อม ลไป-กล บ ในเวลาอ นรวดเร วและย งช วยเสร มภาพล กษณ ขององค กร ด านเทคโนโลย และความท นสม ยด วย เน.องจากม การเข าถ งอ นเทอร เน ตได ง าย ด งน =นคณะผ จ ดท าได เล งเห นความส าค ญของเทคโนโลย ด าน อ นเทอร เน ตเข ามาม ส วนร วมในการออกแบบและพ ฒนาเว บไซต ในการสอนคอมพ วเตอร ทางผ จ ดท าจ งได จ ดท าเว บไซต น =ข =นเพ.อตอบสนองความต องการแก ผ สนใจเร.องคอมพ วเตอร เบ =องต น เพ.อเป นการเข าถ ง ข อม ลได สะดวก และเข าใช งานได ท กท.ท กเวลา 1

2 2 1.2 ว ตถ ประสงค 1.3 ขอบเขต C. เพ.อสามารถออกแบบและพ ฒนาเว บไซต เพ.อการเร ยนร ด านคอมพ วเตอร E. เพ.อให ความร ในการใช คอมพ วเตอร เบ =องต น F. เพ.อให ความสะดวกในการเข าถ งแหล งข อม ลในการใช งาน 1. การสร างเว บไซต เพ.อการเร ยนร ด านคอมพ วเตอร 1.4 ข "นตอนการด าเน นงาน 1. ประช มวางแผน 2. เสนอโครงการเพ.อขออน ม ต 3. ด าเน นงานตามโครงการ 4. สร ปผลการด าเน นการ 1.5 ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ 1.ได ท กษะในการออกแบบเว บไซต เพ.อการเร ยนร ด านคอมพ วเตอร 2. ได ความร ในการใช คอมเบ =องต น 3. เป นทางเล อกใหม ของการเร ยนร ในป จจ บ น

3 3 1.6 แผนการด าเน นโครงการ ส ปดาห -เด อน-ป ข "นตอนการด าเน นการ พ.ศ พ.ศ ธ นวาคม มกราคม ก มภาพ นธ ม นาคม การเตร ยมการ - จ ดต =งกล ม - ประช มกล ม - ขออน ม ต โครงการ 2. การด าเน นการ - การออกแบบ - การจ ดหาอ ปกรณ - การสร างเว บไซต 3. รายงานความก าวหน า 4. การทดลองโครงการ - ตรวจสอบค ณภาพ และประส ทธ ภาพ - แก ไขข อบกพร อง 5. จ ดท าร ปเล ม - แก ไข 6. สร ปผลของโครงการ - การท ารายงาน - การน าเสนอ - การสอบโครงการ

4 4 1.7 งบประมาณค าใช จ าย ล าด บท รายการ ค าใช จ าย หมายเหต 1 ค ากระดาษ ค าอ นเตอร เน ต ค าเข าเล ม อ.น ๆ 500 รวม 1,050

5 5 >. แนวค ดและทฤษฎ บทท 2 แนวค ดและทฤษฎ ในการออกแบบและพ ฒนาเว บไซต สอนคอมพ วเตอร ได ใช แนวค ดและทฤษฎ ด งน = 2.C อ นเตอร เน ต E.E ม ลต ม เด ย E.F โปรแกรม Adobe Photo Shop CS 2.4 โปรแกรม Joomla 2.5 Microsoft Office อ นเตอร เน ต อ นเทอร เน ต (Internet) ค อ เคร อข ายนานาชาต ท.เก ดจากเคร อข ายเล ก ๆ มากมาย รวมเป นเคร อข าย เด ยวก นท =งโลก หร อท =งจ กรวาล อ นเทอร เน ต (Internet) ค อ เคร อข ายส.อสาร ซ.งเช.อมโยงก นระหว าง คอมพ วเตอร ท =งหมด ท.ต องการเข ามา ในเคร อข าย อ นเทอร เน ต (Internet) ค อ การเช.อมต อก นระหว าง เคร อข ายอ นเทอร เน ต (Internet) ค อ เคร อข ายของเคร อข าย (A network of network) ส าหร บค าว า internet หากแยกศ พท จะได ออกมา E ค า ค อ ค าว า Inter และค าว า net ซ.ง Inter หมายถ งระหว าง หร อท ามกลาง และค าว า Net มาจากค าว า Network หร อเคร อข าย เม.อน าความหมาย ของท =ง E ค ามารวมก น จ งแปลได ว า การเช.อมต อก นระหว างเคร อข าย

6 6 ประว ต ความเป นมา - อ นเทอร เน ต ซ.งเป นโครงการของ ARPAnet (Advanced Research Projects Agency Network) ซ.ง เป นหน วยงานท.ส งก ด กระทรวงกลาโหม ของสหร ฐ (U.S.Department of Defense - DoD) ถ กก อต =ง เม.อ ประมาณ ป ค.ศ. Cmno (พ.ศ. EpoF) และได ถ กพ ฒนาเร.อยมา - ค.ศ. Cmnm (พ.ศ. EpCE) ARPA ได ร บท นสน บสน นจากหลายฝ าย ซ.งหน.งในผ สน บสน นก ค อ Edward Kenedy และเปล.ยนช.อจาก ARPA เป น DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) พร อมเปล.ยนแปลงนโยบายบางอย าง และในป ค.ศ. Cmnm (พ.ศ.EpCE) น = เองท.ได ทดลองการเช.อมต อ คอมพ วเตอร คนละชน ด จาก t แห ง เข าหาก นเป นคร = งแรก ค อ มหาว ทยาล ยแคล ฟอร เน ย สถาบ นว จ ย สแตนฟอร ด มหาว ทยาล ยแคล ฟอร เน ย และมหาว ทยาล ยย ทาห เคร อข ายทดลองประสบความส าเร จอย างมาก ด งน =นในป ค.ศ. Cmvp (พ.ศ. EpCw) จ งได เปล.ยนจากเคร อข ายทดลอง เป นเคร อข ายท.ใช งานจร ง ซ.ง DARPA ได โอนหน าท.ร บผ ดชอบ โดยตรง ให แก หน วยการส.อสารของกองท พสหร ฐ (Defense Communications Agency - ป จจ บ นค อ Defense Informations Systems Agency) แต ในป จจ บ น Internet ม คณะท างานท. ร บผ ดชอบบร หาร เคร อข ายโดยรวม เช น ISOC (Internet Society) ด แลว ตถ ประสงค หล ก, IAB (Internet Architecture Board) พ จารณาอน ม ต มาตรฐานใหม ใน Internet, IETF (Internet Engineering Task Force) พ ฒนามาตรฐานท.ใช ก บ Internet ซ.งเป นการท างานโดยอาสาสม คร ท =งส =น - ค.ศ.CmwF (พ.ศ. EpEn) DARPA ต ดส นใจน า TCP/IP (Transmission Control Protocal/Internet Protocal) มาใช ก บคอมพ วเตอร ท กเคร.องในระบบ ท าให เป นมาตรฐานของว ธ การต ดต อ ในระบบเคร อข าย Internet จนกระท.งป จจ บ น จ งส งเกตได ว า ในเคร.องคอมพ วเตอร ท กเคร.องท.จะต อ internet ได จะต องเพ.ม TCP/IP ลงไปเสมอ เพราะ TCP/IP ค อข อก าหนดท.ท าให คอมพ วเตอร ท.วโลก ท ก platform ค ยก นร เร.อง และ ส.อสารก นได อย างถ กต อง - การก าหนดช.อโดเมน (Domain Name System) ม ข = นเม.อ ค.ศ. Cmwn (พ.ศ.EpEm) เพ.อสร าง ฐานข อม ล แบบกระจาย (Distribution database) อย ในแต ละเคร อข าย และให ISP (Internet Service Provider) ช วยจ ดท าฐานข อม ลของตนเอง จ งไม จ าเป นต องม ฐานข อม ลแบบรวมศ นย - DARPA ได ท าหน าท.ร บผ ดชอบด แลระบบ internet เร.อยมาจนถ ง ค.ศ. Cmwo (พ.ศ. EpFF) และให ม ลน ธ ว ทยาศาสตร แห งชาต (National Science Foundation - NSF) เข ามาด แลแทนร วม ก บอ กหลาย หน วยงาน

7 - ในความเป นจร ง ไม ม ใครเป นเจ าของ internet และไม ม ใครม ส ทธ ขาดแต เพ ยงผ เด ยว ในการ ก าหนดมาตรฐานใหม ต าง ๆ ผ ต ดส นว าส.งไหนด มาตรฐานไหนจะได ร บการยอมร บ ค อ ผ ใช ท.กระจายอย ท.วท กม มโลก ท.ได ทดลองใช มาตรฐานเหล าน =น และจะใช ต อไปหร อไม เท าน =น ส วนมาตรฐานเด มท.เป น พ =นฐานของระบบ เช น TCP/IP หร อ Domain name ก จะต องย ดตามน =นต อไป เพราะ Internet เป นระบบ กระจายฐานข อม ล การจะเปล.ยนแปลงระบบพ =นฐาน จ งไม ใช เร.องง ายน ก ในป จจ บ น เทคโนโลย สารสนเทศ (Information Technology) หร อท.เร ยกก นส =นๆ ว า ไอท (IT) ก าล งได ร บ ความสนใจเป นอย างมาก เพราะเทคโนโลย สารสนเทศ (Information Technology) จะเป นต วท.ท า ให เก ดความร ว ธ การประมวลผล การจ ดเก บรวบรวมข อม ล การเร ยกใช ข อม ล ตลอดจนการเร ยกใช ข อม ล ด วยว ธ การทางอ เล คทรอน คส เม.อเราให ความส าค ญก บเทคโนโลย สารสนเทศ (Information Technology) ความจ าเป นท.จะต องม เคร.องม อในการใช งานไอท เคร.องม อน =นก ค อเคร.องคอมพ วเตอร และอ ปกรณ ส.อสาร โทรคมนาคม อ นเตอร เน ตน บว าเป นเคร.องม ออย างหน.งในการประย กต ใช เทคโนโลย สารสนเทศ (Information Technology) หร อไอท เพราะเราสามารถท.จะใช งาน หาข อม ลข าวสาร และเข าถ งข อม ล ได ด วย เวลาอ นรวดเร ว อ นเตอร เน ตเปร ยบเสม อนห องสม ดขนาดใหญ ท.ม ข อม ลเร.องราวต างๆ มากมาย ให เราค นหา ข าวสารท.ท นสม ย ท นต อเหต การณ ท.เก ดข =นท.วท กม มโลกเราสามารถท.จะทราบได ท นท จ งน บได ว า อ นเตอร เน ตน =นเป นเคร.องม อส าค ญอย างหน.งในการประย กต ใช เทคโนโลย สารสนเทศ(Information Technology) ท =งในระด บองค กรและในระด บบ คคล Telnet เคร.องม อพ =นฐาน ท.ใช ส าหร บต ดต อก บเคร.อง Server ท.เป น UNIX หร อ LINUX เพ.อใช เข าไป ควบค ม การท างานของเคร.อง หร อใช อ าน mail หร อใช ปร บปร ง homepage หร อใช เร ยกโปรแกรม ประมวลผลใด ๆ หร อใช พ ฒนาโปรแกรมและใช งานในเคร.องน =น เป นต น เพราะระบบ UNIX หร อ LINUX จะยอมให ผ ใช สร าง application ด วย Compiler ภาษาต าง ๆ ได อย างอ สระ และเช.อมต อก บ Internet ได อย างม ประส ทธ ภาพ เพราะ Internet เร.มต นมาจากระบบ UNIX น =เอง ประโยชน อย างหน. งท.ผ ใช โปรแกรม Telnet ม กค นเคย ค อการใช โปรแกรม PINE ซ.งม อย ใน Telnet ส าหร บร บ-ส ง mail และม ผ ใช อ กมากท.ไม ร ต ว ว าตนเองก าล งใช งาน UNIX อย ท =ง ๆ ท.ใช PINE ต ดต องานอย ท กว น เด มท.ระบบ UNIX ไม ม โปรแกรม PINE แต ม น กศ กษาท.มหาว ทยาล ย WASHINGTON University เพราะใช ง ายกว าการใช ค าส.ง mail ในการร บ-ส งมาก 7

8 แต ผ ใช ท.ใช ก บเคร.อง UNIX หร อ LINUX ซ. งใช ตามมาตรฐาน IMAP ม กเป นกล ม น กศ กษา ในมหาว ทยาล ย ท.มหาว ทยาล ยได ให บร การ ซ. งม ข อจ าก ดบางประการ และหลาย มหาว ทยาล ย เช นก นท.ท าฐานข อม ล Mail ใน UNIX และให บร การ Mail ผ าน browser ได ซ.งเป นหล กการท. ผ ให บร การ mail ฟร หลายแห งใช ก นอย ส าหร บโปรแกรม Telnet ผ ต องการใช บร การ ไม จ าเป นต องไป download เพราะเคร.องท.ท าการ ต ดต =ง TCP/IP จะต ดต =งโปรแกรม telnet.exe ไว ในห อง c:\windows เพ.อให ผ ใช สามารถเร ยกใช ได อย แล ว แต ป ญหาหน กอย ท.ว ธ การใช เพราะระบบ UNIX เป นการท างานใน Text mode เป นหล ก การจะใช ค าส.งต าง ๆ ผ ใช จะต องเร ยนร มาก อน จ งจะใช งานได ในระด บท.พ.งตนเองได ม เช นน =นก จะเหม อน คนตาบอดเด นอย กลางถนน หากใช ค าส.งไม ถ กต อง อาจท าให เก ดป ญหาท =งก บตนเอง และระบบได ภาพ mailtel.gif ในย คแรกของ Internet บร การ USENET ได ม ผ ใช บร การ อย างแพร หลายอย างมาก เพราะเป นแหล ง ท.ผ ใช จะส งค าถามเข าไป และผ ใช คนอ.น ๆ ท.พอจะตอบค าถามได จะช วยตอบ ท าให เก ดส งคมของ การ แลกเปล.ยนข าวสาร นอกจากการส งข อความเข าไปใน USENET แล ว ผ ใช ย งส งแฟ มในร ปแบบใด ๆ เข าไปก ได ซ.งเร ยกว า Attach file หากแฟ มท.ส งเข าไปเป นภาพ gif หร อ jpg หร อแฟ มท.ม การรองร บ ในระบบ internet ก จะเป ดได ท นท ด วย browser หร อแล วแต โปรแกรมท.ใช เป ด USENET น =น แต ส าหร บประเทศไทย ส งเกตว า ม การเข าไปใช บร การในส วนน =ไม มาก เพราะกล มข าว (News group) ท.ช.อ soc.culture.thai ซ.งเป น C ในหลายหม.นกล มข าว และม ช.อท.เป นไทยอย างช ดเจน กล บม คน ต างชาต เข าไปฝากข อความไว กว าคร.ง และม คนไทยเพ ยงคร.งเด ยว ซ.งเข าใจว าผ ใช Internet ในประเทศไทย ม กเน นการใช บร การ Internet F อย างน = ค อ Browser และ PIRC และ ICQ อ กเหต ผลหน.ง ท.คนไทยไม ได เข าไปใช บร การ USENET เท าท.ควรก เพราะ ในเว บของคนไทย หลาย ๆ เว บจะให บร การท.ช.อว า ผ าน browser อย แล ว ซ.งม ล กษณะคล ายคล งก บ USENET อย าง มาก ท าให คนไทยห นมาใช แทน USENET ซ.งต องต ดต =งข อก าหนดเพ.มเต มให ก บ browser ซ.ง อาจร ส กย งยาก ไม ร หร อไม ค นเคยก เป นได และป จจ บ นบร การต าง ๆ ม กจะรวมมาไว ใน browser อย าง สมบ รณ ท าให ผ ใช มากมาย ไม เห นความจ าเป นท.ต องไปใช โปรแกรมอ.น เพราะท กว นน =ก ใช บร การ ท.อย ใน browser ไม หมดแล ว เช น web, mail, chat, game, quiz, pager, news, postcard, shopping, download เป นต น ถ าเคร.องท านถ ก setup ให อ าน news ได ท านสามารถเข าไปท. soc.culture.thai เพ.ออ าน หร อส ง ข าวสาร ต าง ๆ ได 8

9 FTP (File Transfer Protocal - บร การโอนย ายข อม ล) บร การน = สามารถใช download แฟ มผ าน browser ได เพราะการ download ค อ การค ดลอก โปรแกรมจาก server มาไว ในเคร.องของตน แต ถ าจะ upload แฟ ม ซ.งหมายถ ง การส งแฟ มจากเคร.องของตน เข าไปเก บใน server เช นการปร บปร ง homepage ให ท นสม ย ซ.ง homepage ของตนถ กจ ดเก บใน server ท.อย อ กซ กโลกหน.ง จะต องใช โปรแกรมอ.น เพ.อส งแฟ มเข าไปใน server เช นโปรแกรม cuteftpหร อ wsftpหร อ ftp ของ windows การ download น =นไม ยาก หากผ ให บร การยอมให ใครก ได เข าไป download แฟ มใน server ของตน และผ ใช บร การร ว าแฟ มท.ต องการน =นอย ท.ใด แต การ upload ม กไม ง าย เพราะต องใช โปรแกรมเป น และม ความเป นเจ าของในเน =อท.ท.จะกระท า รวมท =งม userid และ password เพ.อแสดงส ทธ ในการเข าใช บร การ การศ กษาการส งแฟ มเข าไปใน server อาจต องหา บทเร ยน ftp มาอ านเพ.อศ กษาว ธ การส ง หร อหาอ านได จาก เว บท.ให บร การ upload แฟ ม ซ.งม กเข ยนไว ละเอ ยดด อย แล ว WWW World Wide Web ค อบร การท.ให ผ ใช ใช โปรแกรม Browser เช น Netscape, Internet Explorer, Opera หร อ Neoplanet เป นต น ในการเป ดข อม ลในล กษณะ Homepage ซ. งสามารถน าเสนอได ท =งภาพ ภาพเคล.อนไหว และเส ยง ท าให ม การแพร หลาย และเป นส.อท.ได ร บความสนใจ และเต บโตอย างรวดเร ว บร การผ านเว บน = ได ร บการพ ฒนาไปอย างรวดเร ว ท าให ผ ใช สามารถต ดต อในล กษณะ Interactive ด วยโปรแกรมสน บสน นต าง ๆ จนท าให ผ ใช สามารถใช งานได หลากหลาย ต วอย างเช น การด ภาพยนตร ผ าน เว บ, การเล นเกมส, การท าข อสอบ, การส ง mail, การส ง pager, การต ดต อซ =อขาย, การส ง postcard เป นต น ICQ บร การน =เป น บร การท.เย.ยมมาก และได ร บความน ยม เพ.มข =นท กว น เพราะผ ท.ม คอมพ วเตอร เป น ของตนเอง และม โปรแกรม ICQ อย ในเคร.อง จะสามารถต ดต อก บเพ.อน ท.ใช โปรแกรม ICQ อย ได อย าง สะดวก เพราะเม.อเป ดเคร.อง โปรแกรมน =จะแสดงสถานะของเคร.องคอมพ วเตอร ท.ท าการตรวจสอบไว ว า online อย หร อไม เปร ยบเสม อนการม pager ต ดคอมพ วเตอร ไว ท เด ยว ได ม ผ พ ฒนาโปรแกรมเสร มอ กมากมาย ให ICQ สามารถท างานได หลายหลายมากข =น และย.ง แพร กระจายได เร ว ในกล มหน มสาว ท.ต องการเพ.ม เพราะจะแสดงสถานะของ เคร.องเพ.อน เม.อเป ด คอมพ วเตอร ท าให สามารถต ดต อได รวดเร ว โดยไม ต องโทรไปถามบ อย ๆ ว าเป ดคอมพ วเตอร หร อย ง เป น ต น 9

10 = บร การน =ผ ใช ต องไป download โปรแกรมมาต ดต =ง และเป นโปรแกรมท. download ได ฟร บร การน =คนไทยท กว ย ชอบก นมาก โดยเฉพาะโปรแกรม PIRC เพราะท าให สามารถค ยก บใครก ได ท.ใช โปรแกรม PIRC การค ยก นจะใช ผ านแป นพ มพ เป นส าค ญ โดยไม ต องเห นหน า หร อร บผ ดชอบต อส.ง ท. พ มพ ออกไป อย างจร งจ ง เพราะไม ม การควบค มจากศ นย ท.ช ดเจน ท าให ท กคนม อ สระท.จะค ดจะส ง ข อม ล ออกไป ได ท กชาต ท กภาษา ใน IRC ใด ๆ ม กจะม การแบ งเป นห อง ๆ โดยม ช.อห องบอกว า ในห องน =นจะค ยก นเร.องอะไร เช น "ว ธ แก เหงา" หากใครต องการค ยถ งว ธ แก เหงา เข าไปในห องน =น หร อหลาย ๆ ห องได และแสดงความเห น อะไรออกไปก ได และย งสามารถเล อกค ยก บใครเป นการส วนต ว หร อจะค ยให ท กคน ท.เป ดห วข อน = ร บทราบ ก ได เม.อค ยก นถ กคอก สามารถ ท.จะน ดพบก นตามสถานท.ต าง ๆ เพ.อนสร างส มพ นธ ท.ด ต อก น หร อจะน ดค ย ก นในคอมพ วเตอร ในคร =งต อไป ในห องท.ก าหนดข =นก ได จ งท าให ท กเพศท กว ยช.นชอบ ท.จะใช บร การน อย างมาก บร การน =ผ ใช ต องไป download โปรแกรมมาต ดต =ง และเป น Shareware หากผ ใช พอใจ สามารถท. จะ ลงทะเบ ยนเพ.อจ ายเง น $Eo ได Software Updating ม โปรแกรมมากมายท.ใช ประโยชน จาก Internet และหน.งในน =นก ค อ บร การปร บปร งโปรแกรม แบบ Online เช น โปรแกรมฆ าไวร ส ท.ม ช.อเส ยง เก อบท กโปรแกรม จะยอมให ผ ใช สามารถปร บปร งข อม ล ใหม เพ.อใช ส าหร บเตร ยมต อส ก บไวร ส ท.มาใหม เสมอ ผ ใช เพ ยงแต เล อก Click บนป ม Update จากน =น โปรแกรมจะท าท กอย างใหม หมด จนกระท.งการ update สมบ รณ หร อแม แต Microsoft Windows ท.ยอมให ผ ใช สามารถ Update โปรแกรมท.ตนขายไปแล ว แต มาพบข อผ ดพลาดท หล ง หล งจากแก ไข จะยอมให ผ ใช Update โปรแกรมได ฟร เพราะถ อเป นความผ ดพลาดท.ต องร บผ ดชอบ เป นต น Palm หร อ PocketPC Palm หร อ PocketPCน = นต างก เป น Organizer ย คใหม ม อ กช.อหน.งว า PDA (Personal Digital Assistant) ซ.งถ กต =งช.อโดย Apple ต =งแต ป Cmmo แต สม ยน =นย งไม ส าเร จ จ งม การพ ฒนาการเร.อยมา จนถ ง ป จจ บ น คอมพ วเตอร ขนาดเล ก ท.ม ความสามารถส งมาก เพราะสามารถพ ฒนาโปรแกรม ส.งให palm ท างานได หลาย ๆ อย าง ท าให ความสามารถหล กด าน organizer กลายเป นส วนประกอบไปเลย เพราะม ผ พ ฒนาโปรแกรมให ก บ palm มากท เด ยว คนไทยก ท าคร บ เพ.อให palm เข าใจภาษาไทย และใช ปากกาเข ยน ภาษาไทยให palm อ านร เร.องได ท นท 10

11 11 Palm สามารถท างานร วมก บคอมพ วเตอร โดยม การแลกเปล.ยนข อม ลก น โดยผ ใช palm สามารถ เข ยน mail ใน palm เพ.อต องการส งก upload เข าคอมพ วเตอร ท. online ก บ internet แล ว คอมพ วเตอร ก จะท า หน าท.ส ง mail ให อ ตโนม ต รวมถ งการร บ mail ใหม เข าไปใน palm ท าให สามารถอ าน mail จากท.ไหนก ได แต เป นการท างานแบบ offline นะคร บ ไม เหม อนม อถ อท.อ าน mail ได แบบ online แต palm ไม ใช ม อถ อภาพ ท =งหมดเก.ยวก บ palm ได มาจาก WAP ย อมาจากค าว า Wireless Application Protocal เป นเทคโนโลย ท.สามารถท าให โทรศ พท ม อถ อ หน าจอเล กๆ ของค ณสามารถเช.อมต อเข าส เคร อข ายอ นเทอร เน ต ได โดยตรง ท าให ค ณสามารถ ท าอะไรได หลากหลายเสม อนก บค ณใช เคร.องคอมพ วเตอร ท.บ านเช.อมต ออ นเทอร เน ตผ าน Browser เลยท เด ยว ไม ว าจะ เป น การค นหาส บค นข อม ล หร อการใช บร การต างๆ ของ WAP Site และท.ส าค ญท.ส ดค อ ค ณสามารถท า ก จกรรมเหล าน =ได ท กท.ท กเวลาตราบใดท.ย งม ส ญญาณม อถ อ หร อส ญญาณ GPRS อย น.นเอง 2.2 ม ลต ม เด ย ม ลต ม เด ย ค อ ระบบส.อสารข อม ลข าวสารหลายชน ด โดยผ านส.อทางคอมพ วเตอร ซ.งประกอบด วย ข อความ ฐานข อม ล ต วเลข กราฟ ก ภาพ เส ยง และว ด ท ศน ม ลต ม เด ย ค อ การใช คอมพ วเตอร ส.อความหมายโดยการผสมผสานส.อหลายชน ด เช น ข อความ กราฟ ภาพศ ลป (Graphic Art) เส ยง (Sound) ภาพเคล.อนไหว (Animation) และว ด ท ศน เป นต น ถ าผ ใช สามารถ ควบค มส.อเหล าน = ให แสดงออกมาตามต องการได ระบบน =จะเร ยกว า ม ลต ม เด ยปฏ ส มพ นธ (Interactive Multimedia) ม ลต ม เด ย ค อ โปรแกรมซอฟต แวร ท.อาศ ยคอมพ วเตอร เป นส.อในการน าเสนอโปรแกรมประย กต ซ.งรวมถ งการน าเสนอข อความส ส น ภาพ กราฟฟ ก (Graphic images) ภาพเคล.อนไหว (Animation) เส ยง (Sound) และภาพยนตร ว ด ท ศน (Full motion Video) ส วนม ลต ม เด ยปฏ ส มพ นธ (Interactive Multimedia) จะ เป นโปรแกรมประย กต ท.ร บการตอบสนองจากผ ใช โดยใช ค ย บอร ด (Keyboard) เมาส (Mouse) หร อต วช = (Pointer) เป นต น ด งน =นจ งสามารถสร ปความหมายของม ลต ม เด ยได ว า ม ลต ม เด ย ค อ การใช คอมพ วเตอร ร วมก บ โปรแกรมซอฟต แวร ในการส.อความหมายโดยการผสมผสานส.อหลายชน ด เช น ข อความ กราฟ ก (Graphic) ภาพเคล.อนไหว (Animation) เส ยง (Sound) และว ด ท ศน (Video) เป นต น และถ าผ ใช สามารถท.จะควบค มส.อ

12 = ให น าเสนอออกมาตามต องการได จะเร ยกว า ม ลต ม เด ยปฏ ส มพ นธ (Interactive Multimedia) การ ปฏ ส มพ นธ ของผ ใช สามารถจะกระท าได โดยผ านทางค ย บอร ด (Keyboard) เมาส (Mouse) หร อต วช = (Pointer) การใช ม ลต ม เด ยในล กษณะปฏ ส มพ นธ ก เพ.อช วยให ผ ใช สามารถเร ยนร หร อท าก จกรรม รวมถ งด ส.อต าง ๆ ด วยตนเอง ส.อต าง ๆ ท.น ามารวมไว ในม ลต ม เด ย เช น ภาพ เส ยง ว ด ท ศน จะช วยให เก ดความ หลากหลาย ชาน าสนใจ และเร าความสนใจ เพ.มความสน กสนานในการเร ยนร มากย.งข =น ม ลต ม เด ยสามารถ จ าแนกองค ประกอบของส.อต างๆ ได เป น p ชน ด ประกอบด วย ข อความหร อต วอ กษร (Text) ภาพน.ง (Still Image) ภาพเคล.อนไหว (Animation) เส ยง (Sound) และภาพว ด โอ (Video) แล วน ามาผสมผสานเข าด วยก น เพ.อใช ส าหร บการปฏ ส มพ นธ หร อโต ตอบ (Interaction) ระหว าง คอมพ วเตอร ก บผ ใช ซ.งถ อได ว าเป น ก จกรรมท.ผ ใช สามารถเล อกกระท าต อม ลต ม เด ยได ตามต องการ ต วอย างเช น ผ ใช ได ท าการเล อกรายการและตอบค าถามผ านทางจอภาพของเคร.องคอมพ วเตอร จากน =นระบบคอมพ วเตอร ก จ าท าการประมวลผลและแสดงผลล พธ ย อนกล บผ านทางจอภาพให ผ ใช เป น อ กคร =ง เป นต น นอกจากน = ย งม การปฏ ส มพ นธ ในร ปแบบอ.นๆ อ กมากมาย ท =งน =ข =นอย ก บเคร.องม อและร ปแบบท.จะ น ามาประย กต ใช งาน ต วอย างเช น การสร างป มเมน หร อข อความท.ม ส แตกต างจากข อความปกต เม.อผ ใช ม ปฏ ส มพ นธ ก บส วนน = ระบบก จะเช.อมโยงไปย งส วนอ.นๆ ท.เก.ยวข องซ.งอาจเป นไปได ท =ง ข อความ ภาพน.ง ภาพเคล.อนไหว เส ยงหร อว ด โอ ตามท.ได ม การออกแบบไว ล วงหน าแล ว ด งน =น จ งถ อได ว าการปฏ ส มพ นธ ในม ลต ม เด ยเป นส วนหน.งท.ม ความส าค ญไม น อยไปกว าส วนอ.นๆ ส าหร บห วข อย อยของเน =อหาส วนน ประกอบด วย C. ข อความหร อต วอ กษร (Text) E. ภาพน.ง (Still Image) F. ภาพเคล.อนไหว (Animation) t. เส ยง (Sound) p. ภาพว ด โอ (Video) ข อความหร อต วอ กษร (Text) ข อความหร อต วอ กษรถ อว าเป นองค ประกอบพ =นฐานท.ส าค ญของม ลต ม เด ย ระบบม ลต ม เด ยท. น าเสนอผ านจอภาพของเคร.องคอมพ วเตอร นอกจากจะม ร ปแบบและส ของต วอ กษรให เล อกมากมายตาม ความต องการแล วย งสามารถก าหนดล กษณะของการปฏ ส มพ นธ (โต ตอบ) ในระหว างการน าเสนอได อ กด วย ข อความ เป นส วนท.เก.ยวก บเน =อหาของม ลต ม เด ย ใช แสดงรายละเอ ยด หร อเน =อหาของเร.องท.น าเสนอซ.ง ป จจ บ น ม หลายร ปแบบ ได แก ข อความท.ได จากการพ มพ เป นข อความปกต ท.พบได ท.วไป ได จากการพ มพ 12

13 ด วย โปรแกรมประมวลผลงาน (Word Processor) เช น NotePad, Text Editor, Microsoft Word โดยต วอ กษร แต ละต วเก บ ในรห ส เช น ASCII ข อความจากการสแกน เป นข อความในล กษณะภาพ หร อ Image ได จาก การน าเอกสารท.พ มพ ไว แล ว เอกสารต นฉบ บ) มาท าการสแกน ด วยเคร.องสแกนเนอร (Scanner) ซ.งจะได ผล ออกมาเป นภาพ (Image) C ภาพ ป จจ บ นสามารถแปลงข อความภาพ เป นข อความปกต ได โดยอาศ ย โปรแกรม OCR ข อความอ เล กทรอน กส เป นข อความท.พ ฒนาให อย ในร ปของส.อ ท.ใช ประมวลผลได ข อความไฮเปอร เท กซ (HyperText) เป นร ปแบบของข อความ ท.ได ร บความน ยมส งมาก ในป จจ บ น โดยเฉพาะการเผยแพร เอกสารในร ปของเอกสารเว บ เน.องจากสามารถใช เทคน ค การล งก หร อเช.อม ข อความ ไปย งข อความ หร อจ ดอ.นๆ ได ภาพน ง (Still Image) ภาพน.งเป นภาพท.ไม ม การเคล.อนไหว เช น ภาพถ าย ภาพวาด และภาพลายเส น เป นต น ภาพน.งน บว า ม บทบาทต อระบบงานม ลต ม เด ยมากกว าข อความหร อต วอ กษร ท =งน =เน.องจากภาพจะให ผลในเช ง การเร ยนร หร อร บร ด วยการมองเห นได ด กว า นอกจากน =ย งสามารถถ ายทอดความหมายได ล กซ.งมากกว าข อความหร อ ต วอ กษรน.นเองซ.งข อความหร อต วอ กษรจะม ข อจ าก ดทางด านความแตกต างของแต ละภาษา แต ภาพน =น สามารถส.อความหมายได ก บท กชนชาต ภาพน.งม กจะแสดงอย บนส.อชน ดต างๆ เช นโทรท ศน หน งส อพ มพ หร อวารสารว ชาการ เป นต น ภาพกราฟ ก (Graphics) เป นส.อในการน าเสนอท.ด เน.องจากม ส สรรค ม ร ปแบบท.น าสนใจสามารถส.อ ความหมายได กว าง ประกอบด วยภาพบ ตแมพ (Bitmap) เป นภาพท.ม การเก บข อม ลแบบพ กเซล หร อจ ดเล กๆ ท.แสดงค าส ด งน =น ภาพหน.งๆ จ งเก ดจากจ ดเล กๆ หลายๆ จ ดประกอบก น (คล ายๆ ก บการป กผ าครอสต ก) ท าให ร ปภาพแต ละ ร ป เก บข อม ลจ านวนมาก เม.อจะน ามาใช จ งม เทคน คการบ บอ ดข อม ล ฟอร แมตของภาพบ ตแมพ ท.ร จ กก นด ได แก.BMP,.PCX,.GIF,.JPG,.TIF ภาพเวกเตอร (Vector) เป นภาพท.สร างด วยส วนประกอบของเส น ล กษณะต างๆ และค ณสมบ ต เก.ยวก บส ของเส นน =นๆ ซ.งสร างจากการค านวณทางคณ ตศาสตร เช น ภาพของ คน ก จะถ กสร างด วยจ ดของเส นหลายๆ จ ด เป นล กษณะของโครงร าง (Outline) และส ของคนก เก ดจากส ของเส นโครงร างน =นๆ ก บพ =นท.ผ วภายในน.นเอง เม.อม การแก ไขภาพ ก จะเป นการแก ไขค ณสมบ ต ของเส น ท าให ภาพไม ส ญเส ยความละเอ ยด เม.อม การขยายภาพน.นเอง ภาพแบบ Vector ท.หลายๆ ท านค นเคยก ค อ ภาพ.wmf ซ.งเป น clipart ของ Microsoft Office น.นเอง นอกจากน =ค ณจะสามารถพบภาพฟอร แมตน =ได ก บ ภาพในโปรแกรม Adobe Illustrator หร อ Macromedia Freehand 13

14 คล ปอาร ต (Clipart) เป นร ปแบบของการจ ดเก บภาพ จ านวนมากๆ ในล กษณะของตารางภาพ หร อห องสม ดภาพ หร อ คล งภาพ เพ.อให เร ยกใช ส บค น ได ง าย สะดวก และรวดเร ว HyperPicture ม กจะเป นภาพชน ดพ เศษ ท.พบได บนส.อม ลต ม เด ย ม ความสามารถเช.อมโยงไปย ง เน =อหา หร อรายละเอ ยดอ.นๆ ม การกระท า เช น คล ก (Click) หร อเอาเมาส มาวางไว เหน อต าแหน งท.ระบ (Over) ส าหร บการจ ดหาภาพ หร อเตร ยมภาพ ก ม หลายว ธ เช น การสร างภาพเอง ด วยโปรแกรมสร างภาพ เช น Adobe Photoshop, PhotoImpact, CorelDraw หร อการน าภาพ จากอ ปกรณ เช น กล องถ ายภาพด จ ตอล, กล องว ด โอด จ ตอล หร อสแกนเนอร ภาพเคล อนไหว (Animation) ภาพเคล.อนไหว หมายถ ง ภาพกราฟ กท.ม การเคล.อนไหวเพ.อแสดงข =นตอนหร อปรากฏ การณ ต างๆ ท.เก ดข =นอย างต อเน.อง เช น การเคล.อนท.ของอะตอมในโมเลก ล หร อการเคล.อนท.ของล กส บของเคร.องยนต เป นต น ท =งน =เพ.อสร างสรรค จ นตนาการให เก ดแรงจ งใจจากผ ชม การผล ตภาพเคล.อนไหวจะต องใช โปรแกรม ท.ม ค ณสมบ ต เฉพาะทางซ.งอาจม ป ญหาเก ดข =นอย บ างเก.ยวก บขนาดของไฟล ท.ต องใช พ =นท.ในการจ ดเก บ มากกว าภาพน.งหลายเท าน.นเอง เส ยง (Sound) เส ยงเป นองค ประกอบหน.งท.ส าค ญของม ลต ม เด ย โดยจะถ กจ ดเก บอย ในร ปของส ญญาณด จ ตอลซ.ง สามารถเล นซ =ากล บไปกล บมาได โดยใช โปรแกรมท.ออกแบบมาโดยเฉพาะส าหร บท างานด านเส ยงหากใน งานม ลต ม เด ยม การใช เส ยงท.เร าใจและสอดคล องก บเน =อหาในการน าเสนอ จะช วยให ระบบม ลต ม เด ยน =นเก ด ความสมบ รณ แบบมากย.งข =น นอกจากน = ย งช วยสร างความน าสนใจและน าต ดตามในเร.องราวต างๆ ได เป น อย างด ท =งน = เน.องจากเส ยงม อ ทธ พลต อผ ใช มากกว าข อความหร อภาพน.งน.นเอง ด งน = นเส ยงจ งเป น องค ประกอบท.จ าเป นส าหร บม ลต ม เด ยซ.งสามารถน าเข าเส ยงผ านทางไมโครโฟน แผ นซ ด ด ว ด เทป และว ทย เป นต น ล กษณะของเส ยง ประกอบด วย คล.นเส ยงแบบออด โอ (Audio) ซ.งม ฟอร แมตเป น.wav,.au การบ นท กจะบ นท กตามล กคล.นเส ยง โดยม การแปลงส ญญาณให เป นด จ ท ล และใช เทคโนโลย การบ บอ ดเส ยงให เล กลง (ซ.งค ณภาพก ต.าลงด วย) เส ยง CD เป นร ปแบบการบ นท ก ท.ม ค ณภาพส ง ได แก เส ยงท.บ นท กลงในแผ น CD เพลงต างๆ MIDI (Musical Instrument Digital Interface) เป นร ปแบบของเส ยงท.แทนเคร.องดนตร ชน ดต างๆ สามารถเก บ ข อม ลและให วงจรอ เล กทรอน กส สร างเส ยงตามต วโน ตเสม อนการเล นของเคร.องเล นดนตร น =นๆ เทคโนโลย เก.ยวก บเส ยง ประกอบด วยการบ นท กข อม ลเส ยง เส ยงท.ท างานผ านคอมพ วเตอร เป นส ญญาณด จ ตอล ซ.งม E ร ปแบบค อ Synthesize Sound เป นเส ยงท.เก ดจากต วว เคราะห เส ยง ท.เร ยกว า MIDI โดยเม.อต วโน ตท างาน 14

15 ค าส.ง MIDI จะถ กส งไปย ง Synthesize Chip เพ.อท าการแยกส ยงว าเป นเส ยงดนตร ชน ดใด ขนาดไฟล MIDI จะม ขนาดเล ก เน.องจากเก บค าส.งในร ปแบบง ายๆ Sound Data เป นเส ยงจากท.ม การแปลงจากส ญญาณ analog เป นส ญญาณ digital โดยจะม การบ นท กต วอย างคล.น (Sample) ให อย ท.ใดท.หน.งในช วงของเส ยงน =นๆ และ การบ นท กต วอย างคล.นเร ยงก นเป นจ านวนมาก เพ.อให ม ค ณภาพท.ด ก จะท าให ขนาดของไฟล โตตามไปด วย Sample Rate จะแทนด วย khz ใช อธ บายค ณภาพของเส ยง อ ตรา มาตรฐานของ sample rate เท าก บ CCkHz, EEkHz, ttkhz Sample Size แทนค าด วย bits ค อ w และ Cn บ ท ใช อธ บายจ านวนของข อม ลท.ใช จ ดเก บใน คอมพ วเตอร ค ณภาพเส ยงท.ด ท.ส ด ได แก Auido-CD ท. เท าก บ ttkhz ระบบ Cn บ ท เป นต น มาตรฐานการบ บอ ดข อม ล เส ยงท.ม ค ณภาพด ม กจะม ขนาดโต จ งต องม การบ บอ ดข อม ลให ม ขนาดเล กลง มาตรฐานการบ บอ ดข อม ล ได แก ADPCM - Adaptive Differential Pulse Code Modulation โดยจะท าการบ บอ ดข อม ลท.ม การ บ นท กแบบ w หร อ Cn บ ท โดยม อ ตราการบ บอ ด ประมาณ t:c หร อ E:Cu-law, A-law เป นมาตรฐานท.ก าหนดโดย CCITT สามารถบ บอ ดเส ยง Cn บ ท ได ใน อ ตรา E:CMACE ม จ ดเด นค อ บ บอ ดและขยายข อม ลให ม ขนาดเท าเด มได จ งใช ได เฉพาะข อม ลเส ยง w บ ต อ ตรา การบ บอ ดค อ F:C และ n:c อย างไรก ตามค ณภาพเส ยงไม ด เท าท.ควร และท างานได เฉพาะก บ Mac เท าน =น MPEG เป นมาตรฐานการบ บอ ดข อม ลท.น ยมมากในป จจ บ น โดยช.อน = เป นช.อย อของท มงานพ ฒนา Moving Picture Export Group โดยป จจ บ นม ฟอร แมตท.น ยมค อ MPF (MPEG C Audio Layer F) ซ.งก ค อ เทคโนโลย การบ บอ ดข อม ลเส ยงของมาตรฐาน MPEG C น.นเอง เป นไฟล ท.น ยมใช ก บเคร อข ายอ นเทอร เน ต ด วย ว ด โอ (Video) ว ด โอเป นองค ประกอบของม ลต ม เด ยท.ม ความส าค ญเป นอย างมาก เน.องจากว ด โอในระบบด จ ตอล สามารถน าเสนอข อความหร อร ปภาพ (ภาพน.งหร อภาพเคล.อนไหว) ประกอบก บเส ยงได สมบ รณ มากกว า องค ประกอบชน ดอ.นๆ อย างไรก ตาม ป ญหาหล กของการใช ว ด โอในระบบม ลต ม เด ยก ค อ การส =นเปล อง ทร พยากรของพ =นท.บนหน วยความจ าเป นจ านวนมาก เน.องจากการน าเสนอว ด โอด วยเวลาท.เก ดข =นจร ง (Real-Time) จะต องประกอบด วยจ านวนภาพไม ต.ากว า Fo ภาพต อว นาท (Frame/Second) ถ าหากการ ประมวลผลภาพด งกล าวไม ได ผ านกระบวนการบ บอ ดขนาดของส ญญาณมาก อน การน าเสนอภาพเพ ยง C นาท อาจต องใช หน วยความจ ามากกว า Coo MB ซ.งจะท าให ไฟล ม ขนาดใหญ เก นขนาดและม ประส ทธ ภาพใน การท างานท.ด อยลง ซ.งเม.อม การพ ฒนาเทคโนโลย ท.สามารถบ บอ ดขนาดของภาพอย างต อเน.องจนท าให ภาพ ว ด โอสามารถท างานได อย างม ประส ทธ ภาพมากย.งข =นและกลายเป นส.อท.ม บทบาทส าค ญต อระบบม ลต ม เด ย (Multimedia System) Video file format เป นร ปแบบท.ใช บ นท กภาพและเส ยงท.สามารถท างานก บ คอมพ วเตอร ได เลย ม หลายร ปแบบได แก AVI (Audio/ Video Interleave) เป นฟอร แมตท.พ ฒนาโดยบร ษ ท ไมโครซอฟต เร ยกว า Video for Windows ม นามสก ลเป น.aviป จจ บ นม โปรแกรมแสดงผลต ดต =งมาพร อม ก บช ด Microsoft Windows ค อ Windows Media Player MPEG - Moving Pictures Experts Group ร ปแบบ 15

16 = = ของไฟล ท.ม การบ บอ ดไฟล เพ.อให ม ขนาดเล กลง โดยใช เทคน คการบ บข อม ลแบบ Inter Frame หมายถ ง การ น าความแตกต างของข อม ลในแต ละภาพมาบ บ และเก บ โดยสามารถบ บข อม ลได ถ ง Eoo : C หร อเหล อข อม ล เพ ยง Coo kb/sec โดยค ณภาพย งด อย ม การพ ฒนาอย างต อเน.อง โดย MPEG-C ม นามสก ล ค อ.mpg Quick Time เป นฟอร แมตท.พ ฒนาโดยบร ษ ท Apple น ยมใช น าเสนอข อม ลไฟล ผ านอ นเทอร เน ต ม นามสก ลเป น.mov >.c Adobe Photoshop Adobe Photoshop CSF ค ออะไร Adobe Photoshop CSF เป นโปรแกรมคอมพ วเตอร ท.รวบรวมเคร. องม อส าหร บตกแต งภาพ ประส ทธ ภาพส ง เพ.อการท างานระด บมาตรฐานส าหร บน กออกแบบม ออาช พท.ต องการสร างสรรค งาน กราฟ กท.โดดเด น ท =งงานท.ใช บนเว บและงานส.งพ มพ ความละเอ ยดของภาพกราฟ ก ภาพท.ปรากฏบนหน า จอคอมพ วเตอร น =น เก ดจากจ ดส.เหล.ยมเล กๆ ของส ท.เราเร ยกว า พ กเซล (Pixel)(พ กเซลเป นองค ประกอบท. เล กท.ส ดของภาพ) มาประกอบก นเป นภาพขนาดต างๆ ความละเอ ยดของภาพจะม หน วยว ดเป น พ กเซล/ตารางน =ว และงาน กราฟ กในแต ละแบบก จะใช ความละเอ ยดท.แตกต างก น ด งน ภาพท.แสดงบนหน าจอคอมพ วเตอร เช น หน าเว บ หร องานพร เซนเตช.น ใช ความละเอ ยด ve พ ก เซล/ตารางน =ว ภาพถ ายท.วๆไป ใช ความละเอ ยด Cpo พ กเซล/ตารางน =ว ภาพในงานพ มพ ใช ความละเอ ยด Foo พ กเซล/ตารางน =ว พ "นท การท างาน (Work Area) Work Area หร อพ =นท.การท างานของโปรแกรม Adobe Photoshop จะประกอบด วยเคร.องม อส าหร บ การตกแต งไฟล ภาพต าง ๆ ด งน C. Menu bar ค อส วนท.แสดงช.อเมน ต างๆ ของโปรแกรม ก จะประกอบด วย File, Edit, Image, Layer, Select, Filter,View, Window, Help C.C File หมายถ ง ค าส.งเก.ยวก บการจ ดเก บและเร ยกใช ไฟล ร ปภาพต างๆ C.E Edit หมายถ ง ค าส.งเก.ยวก บการแก ไขล กษณะของร ปภาพและ Image ต างๆ C.F Image หมายถ ง ค าส.งการจ ดการร ปภาพและ Image ต างเช น การเปล.ยนส และการ เปล.ยนขนาด C.t Layer หมายถ ง ช =นหร อล าด บของร ปภาพและว ตถ ท.เราต องการจะท า Effects C.p Select เป นค าส.งการเล อกพ =นท.หร อส วนต างของร ปภาพและว ตถ ในการท.จะเล น Effects ต างๆ 16

17 17 ไฟล C.n Filter เป นค าส.งการเล น Effects ต างๆส าหร บร ปภาพและว ตถ C.v View เป นค าส.งเก.ยวก บม มมองของภาพและว ตถ ในล กษณะต างๆ เช น การขยายภาพ และย อภาพให ด เล ก C.w Window เป นส วนค าส.งในการเล อกใช อ ปกรณ เสร มต างๆท.จ าเป นในการใช สร าง Effects ต างๆ C.m Help เป นค าส.งเพ.อแนะน าเก.ยวก บการใช โปรแกรมฯและจะม ลายละเอ ยดของ โปรแกรม อย ในน =น E. Toolbox ค อส วนของอ ปกรณ ต าง ๆ ท.ใช ในการสร างช =นงานหร อตกแต งภาพ F. Tool options bar ค อส วนท.ก าหนดค ณสมบ ต ของอ ปกรณ ท.เล อกจาก Toolbox t. Palettes ค อส วนท.ใช ตรวจสอบและก าหนดค ณสมบ ต ต าง ๆ ให ก บร ปภาพ p. Status bar ค อส วนท.แสดงรายละเอ ยดต าง ๆ ของช =นงาน เช น ขนาดของม มมองร ปภาพ ขนาดของ 2.4 Joomla Joomlaค อ CMS ต วหน. งจากหลาย ๆ ต วท.ได ร บความน ยมในป จจ บ น ส าหร บค ณท.ย งไม ร จ ก ว า CMS ค ออะไร ขออธ บายส =น ๆ เพ.มเต มด งน =ค ะ CMS น =นเป นอ กษรย อของ ค าว า "Content Management System" ซ.งเม.อแปลเป นภาษาไทย หมายถ ง ระบบบร หารจ ดการเน =อหาของเว บไซต น.นหมายความว า ส.งท. เราจะต องด แลก ค อเน =อหาของเว บไซต เช น การเพ.มบทความ การเพ.มร ปภาพ หร อการปร บแต งโยกย ายโมด ล ต าง ๆ ไม จ าเป นจะต องมาน.งเข ยน Code ด วยภาษา HTML, PHP, SQL เพ ยงแต เร ยนร ว ธ การต ดต =ง การ ปร บแต ง การใช งาน CMS เท าน =น ส าหร บ Code ต าง ๆ ท.น ามาสร าง และ ออกแบบเว บไซต จะท าโดย ท มงานของผ พ ฒนา CMS ของแต ละท ม ซ.งท าให ประหย ดเวลาในการสร าง และออกแบบเว บไซต ได อย าง มาก Joomla เป น CMS ท.ได ร บความน ยมเป นอ นด บต น ๆ เพราะม ระบบการจ ดการเน =อหาท.ม ร ปแบบ สากล การปร บแต งหน าตาของเว บไซต ท าได ง าย เพราะถ กออกแบบมาให รองร บก บเทคโนโลย การ ออกแบบเว บไซต สม ยใหม ไม ว าจะเป นการรองร บ Flash หร อ GIF Animation นอกจากน =ค ณย งสามารถ Download Template ได อย างมากมายม ท =งแบบท.สามารถน ามาใช งานได ฟร (โดยให เครด ตผ สร างน ดหน อย เช น ไม ลบช.อท มพ ฒนา Template น = นออกจาก Template เป นต น) หร อหากต องการ Template ท.ม ประส ทธ ภาพ และม ความสวยงาม ก สามารถหาซ =อมาใช ได เพราะม เว บไซต ท.ให บร การจ ดท า Template ของ อย มากมาย จ ดเด นอ กจ ดหน.งก ค อม Extension จ านวนมากให เราสามารถน ามาประย กต ใช งาน เช น Component, Module, Plugin ม ท =งแบบฟร และแบบต องช าระเง น ส าหร บเว บไซต อย างเป นทางการ ค อ เป นศ นย รวมข าวสารการ Update joomla และค ณสามารถ download extension ต าง ๆ ได จากท.น.

18 Joomla ม การ Update อย างส ม. าเส มอ ท าให เราม.นใจได ว าการ ออกแบบเว บไซต ด วย CMS joomla จะม ความปลอดภ ย ซ.งป จจ บ น(ต ลาคม 2553) เป นร น และท.ส าค ญท.ส ดค อ รองร บ ภาษาไทย 100% เพราะม ท มงานท.คอยด แลเร.องภาษา ท าให เราไม ต องมาก งวลก บการใช งานภาษาไทยว าจะ ผ ดเพ =ยนในส วนใดหร อไม และในขณะน = Team ผ พ ฒนาก าล งร วมก นพ ฒนาร นใหม ค อ joomla1.6 ซ.ง ในขณะน =ก ใกล จะได ใช งานก นในเวลาอ นใกล น =ค อ Joomla Released ส าหร บในเวอร ช.น1.5 ก ย งคง พ ฒนาเพ.มเต มมาจนถ ง หากท านใดใช เวอร ช.นเก าอย ก แนะน าให upgrade ให ท นสม ยอย เสมอนะคร บ ท =งน =เพ.อประส ทธ ภาพ และความปลอดภ ยของเว บไซต ของท านเอง 2.5 Microsoft Office 2007 โปรแกรมส าหร บพ มพ งานเอกสารท.ม ผ ใช งานมากท.ส ดในโลกต วหน.ง จากบร ษ ท Microsoft ซ.งเป น บร ษ ทท.ผล ตโปรแกรมต างๆ มากมาย อาจส บเน.องมาจากความน ยมในการใช งานโปรแกรม Windows ซ.ง เป นระบบปฏ บ ต การท.เราใช งานก นในท กๆ เคร.องคอมพ วเตอร (เก อบท =งโลก) ด งน =นจ งท าให Microsoft Word เป นอ กหน.งโปรแกรมท.เราใช งานก นอย เป นมาตรฐานเช นเด ยวก น Microsoft Word เป นหน.งโปรแกรมของโปรแกรม Suite (รวมม ตร) ซ.งประกอบด วยโปรแกรมหล กๆ ค อ 18 Microsoft Word - งานเอกสาร Microsoft Excel - งานตาราง ค านวณ Microsoft PowerPoint - งานน าเสนอข อม ล Microsoft Access - งานระบบฐานข อม ล

บทท 2 ทฤษฎ และงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 2 ทฤษฎ และงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 2 ทฤษฎ และงานว จ ยท เก ยวข อง การศ กษาค นคว าน ผ จ ดท างานว จ ยได ท าการศ กษาเอกสาร และงานว จ ยท เก ยวข องก บ งานว จ ยในคร งน โดยแบ งออกเป นห วข อต างๆ ได ด งน 2.1 ทฤษฎ ท เก ยวข อง 2.1.1 ทฤษฎ ท เก

More information

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง ในการดาเน นโครงการ จ ดทาเว บไซต E-Learning ในรายว ชา การใช โปรแกรมเพ องานเอกสาร (Word Processing Software Usage)น ผ จ ดทาได ศ กษาค นคว าเอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง เพ

More information

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง 8 บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง การศ กษาการออกแบบเว บเพจของโรงเร ยนในโครงการเคร อข ายคอมพ วเตอร เพ อโรงเร ยน ไทย ผ ว จ ยได ศ กษาเอกสารและงานว จ ยท เก ยวข องในประเด นด งต อไปน 1. ความหมายและความเป

More information

ศ พท คอมพ วเตอร น าร

ศ พท คอมพ วเตอร น าร - 1 - SiamInteract.com ศ พท คอมพ วเตอร น าร ย นด ต อนร บ ศ พท คอมพ วเตอร น าร ของ ตารางด านล างน เป นการประมวลคาศ พท คอมพ วเตอร ท นามาใช บ อยท ส ด สามารถหาความหมาย คาศ พท หร อต วย อ หร อวล ต างๆท เก ยวข

More information

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง การศ กษาค นคว าเร อง การพ ฒนาโปรแกรมคอมพ วเตอร ทางการเง นเพ อควบค มยอดเง น ทดรองราชการ คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยนเรศวร ผ ศ กษาค นคว าได ศ กษาเอกสารและ งานว จ ยท เก ยวข

More information

ว ชาการสร างเว บเพจ ค ณคร เมธาส ทธ ต อภ คชยาน นท

ว ชาการสร างเว บเพจ ค ณคร เมธาส ทธ ต อภ คชยาน นท ว ชาการสร างเว บเพจ ค ณคร เมธาส ทธ ต อภ คชยาน นท คำนำ ในป จจ บ นน เทคโนโลย ได เข ามาม บทบาทในด านการศ กษา เร ยกได ว า ยกระด บค ณภาพช ว ตอย างต อเน อง ในย คด จ ตอล เป าหมายท สำค ญท ส ดของมน ษยชาต ค อ การถ

More information

ETDA : e-commerce Pocket Series ท ำเว บไซต ด วยต วเองไม ยากอย างท ค ด รวบรวมเทคน คการท ำเว บไซต ให ประสบความส ำเร จท ค ณก ท ำได

ETDA : e-commerce Pocket Series ท ำเว บไซต ด วยต วเองไม ยากอย างท ค ด รวบรวมเทคน คการท ำเว บไซต ให ประสบความส ำเร จท ค ณก ท ำได ETDA : e-commerce Pocket Series ท ำเว บไซต ด วยต วเองไม ยากอย างท ค ด รวบรวมเทคน คการท ำเว บไซต ให ประสบความส ำเร จท ค ณก ท ำได 1 ใน ETDA e-commerce Pocket Series เราป นหน งส อเล มน เพ อ เถ าแก ย คไอท

More information

หล กส ตร คอมพ วเตอร พ นฐาน หล กส ตร 60.ช วโมง ประจาป 2557.

หล กส ตร คอมพ วเตอร พ นฐาน หล กส ตร 60.ช วโมง ประจาป 2557. หล กส ตร คอมพ วเตอร พ นฐาน หล กส ตร 60.ช วโมง ประจาป 2557. จ ดทาโดย คร ประจากล มระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) ศ นย การศ กษานกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยอาเภอพาน คำนำ งานการศ กษาเพ อพ ฒนาท กษะอาช พ ศ

More information

การออกแบบระบบฐานข อม ลบ คลากรว ทยาล ยเทคโนโลย อาช วศ กษาหนองม วง ด วยโปรแกรม Microsoft Office Access 2007 กนกวรรณ คงบ ตร จ กรศร จ าปางาม

การออกแบบระบบฐานข อม ลบ คลากรว ทยาล ยเทคโนโลย อาช วศ กษาหนองม วง ด วยโปรแกรม Microsoft Office Access 2007 กนกวรรณ คงบ ตร จ กรศร จ าปางาม การออกแบบระบบฐานข อม ลบ คลากรว ทยาล ยเทคโนโลย อาช วศ กษาหนองม วง ด วยโปรแกรม Microsoft Office Access 2007 กนกวรรณ คงบ ตร จ กรศร จ าปางาม โครงงานน เป นส วนหน งของการศ กษาหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส

More information

บทท 1 หน งส ออ เล กทรอน กส 1. ความหมายของหน งส ออ เล กทรอน กส e-book (electronic + Book = e-book) ได กลายมาเป นส วนหน งของการปฏ ว ตนว ตกรรม ท เร วมาก

บทท 1 หน งส ออ เล กทรอน กส 1. ความหมายของหน งส ออ เล กทรอน กส e-book (electronic + Book = e-book) ได กลายมาเป นส วนหน งของการปฏ ว ตนว ตกรรม ท เร วมาก บทท 1 หน งส ออ เล กทรอน กส 1. ความหมายของหน งส ออ เล กทรอน กส e-book (electronic + Book = e-book) ได กลายมาเป นส วนหน งของการปฏ ว ตนว ตกรรม ท เร วมาก (Hottest) บนระบบเคร อข าย อ นเทอร เน ตท กว นน ผ บร

More information

นฤมล โชคอ มส วรรณ NARUMOL CHOKIMSUWAN

นฤมล โชคอ มส วรรณ NARUMOL CHOKIMSUWAN ระบบการจ ดการเอกสารค ณภาพภายในโรงพยาบาลเกษมราษฎร ประชาช น Electronic Document Management System Kasemrad Prachachuen Hospital นฤมล โชคอ มส วรรณ NARUMOL CHOKIMSUWAN สารน พนธ ฉบ บน เป นส วนหน งของการศ กษา

More information

แผนการเร ยนร รายว ชา การเข ยนเว บไซต ประจาภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2551 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 4

แผนการเร ยนร รายว ชา การเข ยนเว บไซต ประจาภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2551 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 4 แผนการเร ยนร รายว ชา การเข ยนเว บไซต ประจาภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2551 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 4. มาตรฐานการเร ยนร มาตรฐานท 4.1 ข อ 1 เข าใจหล กการและว ธ การของเทคโนโลย

More information

สร ปย อ ว ชาเทคโนโลย การบร หารงานเอกสาร สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางานเทคโนโลย สาน กงาน

สร ปย อ ว ชาเทคโนโลย การบร หารงานเอกสาร สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางานเทคโนโลย สาน กงาน สร ปย อ ว ชาเทคโนโลย การบร หารงานเอกสาร สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางานเทคโนโลย สาน กงาน แนวค ดเบ องต นเก ยวก บการจ ดการเอกสาร ว ว ฒนาการ ความหมาย และความสาค ญของการจ ดการเอกสาร 1. ว ว ฒนาการของการจ

More information

รายงานการว จ ย การพ ฒนาระบบประเม นความพ งพอใจ ต อการเร ยนการสอนและส งสน บสน น ของมหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ว ทยาล ยสงฆ นครล าปาง

รายงานการว จ ย การพ ฒนาระบบประเม นความพ งพอใจ ต อการเร ยนการสอนและส งสน บสน น ของมหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ว ทยาล ยสงฆ นครล าปาง รายงานการว จ ย การพ ฒนาระบบประเม นความพ งพอใจ ต อการเร ยนการสอนและส งสน บสน น ของมหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ว ทยาล ยสงฆ นครล าปาง บ ร นทร ร จจนพ นธ ห วหน าโครงการว จ ย มหาว ทยาล ยเนช น จ งหว ดลาปาง

More information

หน วยท 5 เร อง การใช โปรแกรมเพ อการผล ตส อและน าเสนอผลงาน ห วข อเร อง

หน วยท 5 เร อง การใช โปรแกรมเพ อการผล ตส อและน าเสนอผลงาน ห วข อเร อง หน วยท 5 เร อง การใช โปรแกรมเพ อการผล ตส อและน าเสนอผลงาน ห วข อเร อง 1. ความร เบ องต นเก ยวก บไมโครซอฟท พาวเวอร พอยต 2. การเตร ยมการสร างงานนาเสนอ 3. การทางานก บข อความ 4. การจ ดการก บภาพน ง 5. ตกแต งภาพน

More information

ระบบเทคโนโลย สารสนเทศส าหร บโรงแรม พ มพ รว ทหารแกล ว จ รว ฒน สม ตส นต โรงเร ยนการท องเท ยวและการบร การ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต

ระบบเทคโนโลย สารสนเทศส าหร บโรงแรม พ มพ รว ทหารแกล ว จ รว ฒน สม ตส นต โรงเร ยนการท องเท ยวและการบร การ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต เอกสารประกอบการสอน ระบบเทคโนโลย สารสนเทศส าหร บโรงแรม พ มพ รว ทหารแกล ว จ รว ฒน สม ตส นต โรงเร ยนการท องเท ยวและการบร การ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต เอกสารประกอบการสอน ระบบเทคโนโลย สารสนเทศส าหร บโรงแรม

More information

เว บไซต ส อการเร ยนการสอนผ านเว บไซต ว ชา Microsoft Office Word 2010 E-learning Microsoft Office Word 2010 จ ดทาโดย นายภาณ พงศ น นทร ตนาก ล

เว บไซต ส อการเร ยนการสอนผ านเว บไซต ว ชา Microsoft Office Word 2010 E-learning Microsoft Office Word 2010 จ ดทาโดย นายภาณ พงศ น นทร ตนาก ล เว บไซต ส อการเร ยนการสอนผ านเว บไซต ว ชา Microsoft Office Word 2010 E-learning Microsoft Office Word 2010 จ ดทาโดย นายภาณ พงศ น นทร ตนาก ล โครงการน เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช

More information

ผลงานท เป นผลการด าเน นงานท ผ านมา โดย

ผลงานท เป นผลการด าเน นงานท ผ านมา โดย ผลงานท เป นผลการด าเน นงานท ผ านมา การน าเสนองานด านป าไม ด วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint กรณ น าเสนองานอ ทยานแห งชาต FORESTRY PRESENTATION WITH Microsoft PowerPoint PROGRAM : IN CASE OF NATIONAL PARK

More information

บทท 9 เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการบร หารจ ดการ

บทท 9 เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการบร หารจ ดการ บทท 9 เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการบร หารจ ดการ การบร หารจ ดการ ความหมายและความสาค ญของการบร หารจ ดการ การบร หารและการจ ดการ ม ความหมายใกล เค ยงก น แต ใช ในบร บทต างก น กล าวค อ การบร หาร (Administration) ใช

More information

ค ม อการใช งาน Joomla 2.5.x

ค ม อการใช งาน Joomla 2.5.x 1 ค ม อการใช งาน Joomla 2.5.x ว ธ ต ดต ง ข นตอน การต ดต ง joomla 2.5.x บน Server จ าลอง Localhost ข นก อนการต ดต ง Joomla ค อโปรแกรม OpenSource จ าพวก CMS (Content Management System) ซ งใช ส าหร บสร างเว

More information

การใช Microsoft Word 2007 2

การใช Microsoft Word 2007 2 การใช Microsoft Word 2007 เพ อพ ฒนาบ คลากร ณ ห องปฏ บ ต การคอมพ วเตอร เทคโนโลย สารสนเทศ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ว ทยาเขตพระราชว งสนามจ นทร นครปฐม การใช Microsoft Word 2007 2 ท าความร จ ก Microsoft

More information

เอกสารประกอบการสอน DIGITAL MEDIA PRODUCTION รายว ชาการผล ตส อระบบด จ ท ล การผล ตส อระบบด จ ท ล 1031502

เอกสารประกอบการสอน DIGITAL MEDIA PRODUCTION รายว ชาการผล ตส อระบบด จ ท ล การผล ตส อระบบด จ ท ล 1031502 1 เอกสารประกอบการสอน DIGITAL MEDIA PRODUCTION 1031502 รายว ชาการผล ตส อระบบด จ ท ล 2 บทท 3 ข อความด จ ท ล ข อความด จ ท ล หร อ Digital Text เป นข อความแบบอ เล กทรอน กส ท พบได บนอ นเทอร เน ตหร อหน า จอคอมพ

More information

การน าเสนอโจทย ทางคณ ตศาสตร ในส วนของฟ งก ช น. ในร ปของ e-learning แบบ Interactive สม ชชา ศ ร ต งสก ล

การน าเสนอโจทย ทางคณ ตศาสตร ในส วนของฟ งก ช น. ในร ปของ e-learning แบบ Interactive สม ชชา ศ ร ต งสก ล การน าเสนอโจทย ทางคณ ตศาสตร ในส วนของฟ งก ช น ในร ปของ e-learning แบบ Interactive สม ชชา ศ ร ต งสก ล โครงการศ กษาค นคว าด วยตนเองน เป นส วนหน งของการศ กษา ตามหล กส ตรปร ญญาว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการจ

More information

ค ม อผ ใช (ใช ส ำหร บผล ตภ ณฑ เวอร ช น 4.2 ข นไป) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / NT4 / 2000 / 2003 / 2008

ค ม อผ ใช (ใช ส ำหร บผล ตภ ณฑ เวอร ช น 4.2 ข นไป) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / NT4 / 2000 / 2003 / 2008 ค ม อผ ใช (ใช ส ำหร บผล ตภ ณฑ เวอร ช น 4.2 ข นไป) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / NT4 / 2000 / 2003 / 2008 สารบ ญ 1. ESET NOD32 Antivirus 4...4 1.1 ม อะไรใหม...4 1.2 ความต องการของระบบ...4 ล ขส ทธ 2010

More information

ส อการเร ยนการสอนผ านเว บไซต ว ชาการใช งานโปรแกรม PowerPoint 2010 เบ องต น E-learning for Microsoft office PowerPoint 2010 System จ ดทาโดย

ส อการเร ยนการสอนผ านเว บไซต ว ชาการใช งานโปรแกรม PowerPoint 2010 เบ องต น E-learning for Microsoft office PowerPoint 2010 System จ ดทาโดย ส อการเร ยนการสอนผ านเว บไซต ว ชาการใช งานโปรแกรม PowerPoint 2010 เบ องต น E-learning for Microsoft office PowerPoint 2010 System จ ดทาโดย นางสาวน นท ตา นางสาวจ ลาวรรณ ธรรมดา สร อยว ชา โครงการน เป นส วนหน

More information

อาช วศ กษาจ งหว ดส งห บ ร ข อสอบต วเพ อซ อมสอบ Pre,V - NET ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ รห ส 2001 0001

อาช วศ กษาจ งหว ดส งห บ ร ข อสอบต วเพ อซ อมสอบ Pre,V - NET ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ รห ส 2001 0001 อาช วศ กษาจ งหว ดส งห บ ร ข อสอบต วเพ อซ อมสอบ Pre,V - NET ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ รห ส 2001 0001 1. คาอธ บายรายว ชา ศ กษาและปฏ บ ต การใช คอมพ วเตอร และระบบสารสนเทศเพ องานอาช พเบ องต น การต ดต งเคร

More information

ว าท ร อยตร หญ งศ ภ คชญา สมค ด พน กงานราชการ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ

ว าท ร อยตร หญ งศ ภ คชญา สมค ด พน กงานราชการ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ แผนการเร ยนร แบบม งเน นสมรรถนะ และบ รณาการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง รายว ชาคอมพ วเตอร และสารสนเทศเพ องานอาช พ รห สว ชา 2001-2001 สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช) จ ดทาโดย

More information

รายงานว จ ยฉบ บสมบ รณ

รายงานว จ ยฉบ บสมบ รณ รายงานว จ ยฉบ บสมบ รณ การพ ฒนาระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานบ คลากร ศ นย การจ ดการศ กษาพ เศษ (จอมทอง) The development of Personnel Management System for Rajamangala University of Technology Lana (Chomthong).

More information

เอกสารประกอบการเร ยนร

เอกสารประกอบการเร ยนร เอกสารประกอบการเร ยนร รายว ชาเพ มเต ม (Basic Microsoft Office Word 2007) ระด บช นม ธยมศ กษา คร ผ สอน นายณ ฐ ว ฒ อ นอ อน กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย โรงเร ยนว ดว งก ว เวการาม สาน กงานเขตพ นท

More information

100 ท ปง าย ๆ ท ท าได ด วยต วค ณเอง. ท าไมต อง Office 2010?

100 ท ปง าย ๆ ท ท าได ด วยต วค ณเอง. ท าไมต อง Office 2010? 1 100 ท ปง าย ๆ ท ท าได ด วยต วค ณเอง หากพ ดถ งโปรแกรม Microsoft Office แล ว คงม น อยคนท จะบอกว าไม ร จ กเพราะ Microsoft Office น ค อส ดยอดโปรแกรมส าหร บงานเอกสารท ได ร บความน ยมใช ก นอย างกว างขวางและม

More information