HR Practices after Crisis

Size: px
Start display at page:

Download "HR Practices after Crisis"

Transcription

1 07/12/54 HR Practices after Crisis แลกเปล ยนประสบการณ แนวปฏ บ ต ในการบร หารจ ดการด านทร พยากรมน ษย หล งภาวะว กฤต ว ทยากร : 9 ธ นวาคม ประว ต ย อว ทยากร : การศ กษา : ปร ญญาเอก การบร หารทร พยากรมน ษย Golden State Univ. U.S.A. ปร ญญาโทเศรษฐศาสตร ร น 1 มหาว ทยาล ยเช ยงใหม Certification in English Business Program Chi Chester Univ. ประเทศอ งกฤษ ประสบการณ ท างาน : - ผ จ ดการเขต ฝ ายทร พยากรมน ษย บร ษ ท บ กซ ซ เปอร เซ นเตอร จ าก ด (มหาชน) - ผ จ ดการฝ ายบ คคล ห างเซ นทร ลด พาร ทเม นท สโตร สาขากาดสวนแก วจ งหว ดเช ยงใหม - ผ เช ยวชาญด านทร พยากรมน ษย /ด านกลย ทธ และพ ฒนาองค กร /กฎหมายแรงงาน - ผ ตรวจประเม นหล กส ตร HRM โครงการพ ฒนาท ปร กษาธ รก จ ตามมาตรฐานเอเช ย-แปซ ฟ ค - ท ปร กษาอ สระ จดทะเบ ยนก บศ นย ข อม ลท ปร กษาไทย กท.การคล ง เลขทะเบ ยน 1559 ประเภท A - ท ปร กษาด านการแรงงานส มพ นธ กระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เลขทะเบ ยน 348/ ผ ทรงค ณว ฒ โครงการพ นธม ตรธ รก จ SMEs สถาบ นพ ฒนาว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม งานบร การส งคม : - น กเข ยนประจ าคอล มน Q & A HR Law น ตยสาร Go Training - กรรมการร บเช ญด าน CSR ส าน กพ ฒนาธ รก จ องค การสวนพฤกษศาสตร สมเด จพระนางเจ าส ร ก ต - ท ปร กษาด านทร พยากรมน ษย สภาอ ตสาหกรรมจ งหว ดเช ยงใหม - กรรมการด านก จกรรมภ ม ภาค สมาคมการจ ดการงานบ คคลแห งประเทศไทย (PMAT) - หน งในน กบร หารทร พยากรบ คคลด เด นแห งประเทศไทย (PMAT HR Award) ป พ.ศ

2 ข อกฎหมายท เก ยวข อง ประเด นน าสนใจ มาตรา 75 จะใช ได มากน อยแค ไหนหากจ าเป นต องเล กจ าง ควรปฏ บ ต อย างไรท ไม กระทบต อขว ญก าล งใจของพน กงาน มาตรา 120 การย ายสถานประกอบการ : ทางออกและ ข อควรระว งในการน าไปใช เตร ยมการปร บแผนก าล งคน : กลย ทธ วางแผนก าล งคน ท งระยะส นและระยะยาว ประเด นน าสนใจ(ต อ) Re Design HR ออกแบบงานบร หารทร พยากรบ คคลใหม ให ท นก บภาวะว กฤต HR Services (งานให บร การ) งานค าตอบแทน/สว สด การและผลประโยชน ต าง ๆ งานแรงงานส มพ นธ ) Employee Engagement (ความผ กพ นของพน กงาน) HRD & OD (งานพ ฒนาทร พยากรมน ษย และพ ฒนาองค การ) แนวปฏ บ ต ด าน HR ท ส าค ญ Wrap up and Conclusion / Q & A 2

3 ค ยก นก อน ความจร งว นน จากมหาอ ทกภ ยคร งย งใหญ ท ผ านมา... คงท าให เราเข าใจค าว าธรรมชาต มากข น... ธรรมชาต ท หม นเว ยนเป นว ฎจ กร... จะหว งว าท กอย างจะด อย างเด ยวไม ได... จ าเป นต องเตร ยมการส าหร บพร อมร บส งท ไม คาดฝ นด วย... อย างท เราก าล งเผช ญสภาพการณ ก นอย ในป จจ บ น ข อค ด เส ยอะไร..เส ยไปแต อย าเส ยก าล งใจ ท อได...แต อย าถอย ค าถามว นน ค อ... ค ยก นก อน ความจร งว นน เราจะสามารถช วยองค กรให ผ านการเปล ยนแปลง ตามธรรมชาต น ไปได อย างไร??? ท ส าค ญจะย งคงร กษาความม งม น ท มเท ขว ญก าล งใจ แรงจ งใจของพน กงานไว ท งในช วงขาลงและขาข น อ นเป นว ฎจ กรของธรรมชาต น ได หร อไม??? 3

4 แลกเปล ยนประสบการณ หล งว กฤต น าท วม ร วมก นแบ งป นข อม ล 1. โรงงาน/หน วยงาน/สถานประกอบการของท านได ร บผลกระทบจากน าท วม หร อไม ได ร บผลกระทบ ไม ได ร บผลกระทบ 2. ได ใช มาตรา 75 (หย ดก จการช วคราว)เป นระยะเวลา 1-3 เด อน มากกว า 3 เด อน(โปรดระบ )...เด อน แลกเปล ยนประสบการณ หล งว กฤต น าท วม ร วมก นแบ งป นข อม ล 3. ม การเล กจ างพน กงานหร อไม ม ไม ม 4. จากข อ 3 ถ าตอบม การเล กจ างจ ายค าชดเชยหร อไม จ าย ไม จ าย ม ข อตกลงอ น ๆ(โปรดระบ ) ม โครงการจะย ายสถานประกอบการ ย าย ไม ย าย 4

5 มาตรา 75 จะใช ได มากน อยแค ไหน ประเด นส าค ญ มาตรา 75 ในกรณ ท นายจ างม ความจ าเป นโดยเหต หน งเหต ใดท ส าค ญ อ นม ผลกระทบต อการประกอบก จการของนายจ างจนท าให นายจ างไม สามารถประกอบก จการได ตามปกต ซ งม ใช เหต ส ดว ส ยต องหย ดก จการท งหมดหร อบางส วนเป นการช วคราว ให นายจ างจ ายเง นให แก ล กจ างไม น อยกว าร อยละ 75 ของ ค าจ างในว นท างานท ล กจ างได ร บก อนนายจ างหย ดก จการ ตลอดระยะเวลาท นายจ างไม ได ให ล กจ างท างาน มาตรา 75 จะใช ได มากน อยแค ไหน เจตนารมณ ของกฎหมาย เพ อค มครองล กจ างไม ให ขาดรายได ระหว างท นายจ างม ความจ าเป นหย ดก จการท งหมดหร อบางส วนเป นการ ช วคราว ด งน น ตามข อกฎหมายมาตรา 75 จ งม ผลให นายจ างต องจ าย ค าจ างไม น อยกว าร อยละ 75 5

6 มาตรา 75 จะใช ได มากน อยแค ไหน ในทางปฏ บ ต ท งสองฝ ายสามารถตกลง ก นจ ายน อยกว าร อยละ 75 ได หร อไม ค าตอบ ข อตกลงใดๆ ท ข ดต อ กฎหมาย ฯ ไม ม ผลบ งค บใช มาตรา 75 จะใช ได มากน อยแค ไหน ส งท ต องพ จารณาต อไป 1. การเตร ยมงบประมาณในการจ าย 2. ระยะเวลาท จ าเป นต องให ล กจ างหย ดงานเป นการ ช วคราว 3. จ านวนพน กงานท ต องให หย ดงานเป นการช วคราว 4. หล งจากให ล กจ างหย ดไปแล วระยะหน งล กจ างไม กล บมาท างานจะม ว ธ การสรรหาคนอย างไร ควร เตร ยมการไว เป นการล วงหน าเพ อไม ให เก ดผลเส ยต อ การด าเน นงาน 6

7 มาตรา 75 จะใช ได มากน อยแค ไหน ส งท ต องพ จารณาต อไป 5. ระหว างล กจ างหย ดงาน ฯ แต ไปท างานให ก บนายจ าง อ นถ อว าผ ดระเบ ยบบร ษ ทหร อไม หากม ความจ าเป นต องเปล ยนแปลงสภาพการจ างและ สภาพการท างานต องด าเน นการอย างไร... (ด มาตรา 5, 11,12 แรงงานส มพ นธ และมาตรา 115/1 ค มครองแรงงาน) ทบทวนเร องเด ม สภาพการจ างค ออะไร สภาพการจ างประกอบไปด วย(มาตรา 5 แรงงานส มพ นธ ) เง อนไขการจ างหร อการท างาน ก าหนดว นและเวลาท างาน ค าจ าง สว สด การ การเล กจ าง ประโยชน อ นของนายจ างหร อล กจ าง อ นเก ยวก บการจ างหร อการท างาน 7

8 หากจ าเป นต องเล กจ าง ควรปฏ บ ต อย างไรท ไม กระทบต อขว ญก าล งใจของพน กงาน 1. อย างน อยขอให ปฏ บ ต ตามท ค มครองแรงงานก าหนดไว กล าวค อ จ ายค าชดเชยตามอาย การท างานและค าบอกกล าวล วงหน า หากบร ษ ทท ม ความสามารถในการจ ายอาจพ จารณาให เง น สมนาค ณพ เศษเพ ม 2. ช แจงและท าความเข าใจก บพน กงานด วยเหต ผลข อเท จจจร ง บอกถ งผลกระทบท บร ษ ทได ร บ 3. ใช หล กการแรงงานส มพ นธ เช งร ก ค อการให มากกว าท กฎหมาย ก าหนด การให ค าปร กษาหาร อก บพน กงาน การเป ดโอกาสใน การม ส วนร วมเพ อแก ไขป ญหาร วมก น หากจ าเป นต องเล กจ าง ควรปฏ บ ต อย างไรท ไม กระทบต อขว ญก าล งใจของพน กงาน 4. ถ าต องจากก นให จากก นด วยด เป นก ลยาณม ตรต อก น และเก บ ฐานข อม ลพน กงานไว ด วย หากสถานการณ ด ข นให พ จารณาร บ กล บเข ามาท างาน 5. ใช หล กการส อสารเพ อเสร มส มพ นธ อ นด ในองค กร สร างแรง กระต นสร างพล งแห งความม งม น จงผ านอ ปสรรคในคร งน ไปให ได อนาคต อ นสดใสรออย ข างหน า 6. ให ค าปร กษาทางด านจ ตว ทยาแก พน กงาน 8

9 มาตรา 120 การย ายสถานประกอบการ ทางออก และ ข อควรระว งในการน าไปใช ประเด นส าค ญ มาตรา120 การย ายสถานประกอบก จการอ นม ผล ต อการด ารงช ว ตของล กจ าง ล กจ างม ส ทธ บอกเล กส ญญาได...โดยม ส ทธ ได ร บ ค า ช ด เ ช ย พ เ ศ ษไม น อยกว าอ ต ร า ค าชดเชยท จะได ร บตามมาตรา 118 มาตรา 120 การย ายสถานประกอบการ ทางออก และ ข อควรระว งในการน าไปใช ข อกฎหมายให พ จารณา ส วนหน งของ ม. 120 การโยกย ายล กจ างไปท างานย งสถานท ท างานแห งอ น หร อต งสถานประกอบก จการเพ มเต มจากท ม อย เด ม แล วให ล กจ างไปท างานย งสถานท ท างานแห งใหม กรณ เช นน ไม ถ อเป นการย ายสถานประกอบก จการ 9

10 มาตรา 120 การย ายสถานประกอบการ ทางออก และ ข อควรระว งในการน าไปใช ค าถาม การขยายโรงงาน แล วโยกย ายล กจ างให ไปท างาน ถ อว าเป นการย ายหร อไม? ผลส ารวจ แนวทางท บร ษ ท ฯ ใช จ ดการก บป ญหาในช วงเศรษฐก จตกต า แหล งข อม ล : BCG-The Boston Consulting Group อ างในวารสารPMAT ฉบ บ2/2552 สามมาตรการท ใช ก นมาก ผลกระทบ 1. การต ดค าใช จ ายในการสรรหาและค ดเล อก + 2. การต ดค าใช จ ายด านก จกรรมองค กร - 3. การต ดค าใช จ ายโบน สซ งผ กพ น ก บผลประกอบการขององค กร มาตรการอ น ๆ ค อ การเล กจ าง การต ดค าใช จ ายการ ฝ กอบรมพ ฒนา - 10

11 เตร ยมการปร บแผนก าล งคน:การวางแผนทร พยากรมน ษย 1. เพ อรองร บการเปล ยนแปลง 2. เพ อให องค กรม ความพร อม 3. เพ อให องค กรม แนวทางในการปฏ บ ต งาน 4. เพ อให ได บ คลากรท ม ค ณภาพ ทบทวนความร เด ม กระบวนการวางแผนทร พยากรมน ษย (HRP) Human Resource Planning การวางแผนทร พยากรมน ษย Forecasting Human Resource Requirements Comparison of Requirements And Availability Forecasting Human Resource Availability Demand = Supply Surplus of Employees Shortage of Employees No Action Layoff Reduced Hours Early Retirement Recruitment Selection 11

12 กลย ทธ การวางแผนก าล งคนระยะส น ว เคราะห สถานการณ ป จจ บ นหล งภาวะว กฤตและประเม นความ ต องการอ ตราก าล งท เพ ยงพอในระยะ 3-6 เด อนข นอย ก บแต ละ ประเภทและขนาดขององค กร ทบทวนและก าหนดจ านวนพน กงานท จะร บผ ดชอบการปฏ บ ต ในแต ละส วนเพ อให การท างานม ประส ทธ ภาพและเป นไปตามเป าหมาย ขององค กร ทบทวนการจ ดรอบเวลาการท างานให สอดคล องก บจ านวน พน กงานและสภาพการท างานป จจ บ น กลย ทธ การวางแผนก าล งคนระยะส น ม การจ ดสรรทร พยากร หร อป จจ ยต างๆ ท เก ยวข องก บการ ด าเน นงานซ งม จ าก ดหล งภาวะว กฤต ควรจ ดให เหมาะสม และเก ดประโยชน ส งส ดก บองค กร ในช วงท พน กงานต องหย ดงานช วคราว อาจแนะน าอาช พ เสร มเพ อเพ มรายได ให ก บพน กงาน เช น โครงการตลาด เกษตรหล งเล กงาน โครงการเพ อนช วยเพ อน เพราะเม อ พ นช วงเวลา Downsizing ไปแล วโอกาสท พน กงานกล มน จะ กล บเข ามาท างานจะง ายข น 12

13 กลย ทธ การวางแผนก าล งคนระยะส น ม การส อสารก นอย างใกล ช ดก บฝ าย Line และสร างความ เข าใจร วมก นในกล มผ ปฏ บ ต งาน เพ อให สามารถ ปฏ บ ต งานตามท ต องการได อย างเหมาะสม ร วมม อก บฝ าย Line ในการควบค มและต ดตามผลเป น ระยะว า จ านวนบ คลากรท ม อย ม ความเหมาะสมก บ สถานการณ เพ อให การด าเน นงานเป นไปอย างม ประส ทธ ภาพ และประส ทธ ผล ข อควรระว ง การค ดเล อกจ านวนพน กงาน ท จ าเป นต อการปฏ บ ต งานขอให อย บนพ นฐานความเป นธรรมและ อ งก บผลการประเม นเพราะเช อว า พน กงานคงต องการร บค าจ าง เง นเด อน 100 % มากกว า 75 % 13

14 กลย ทธ การวางแผนก าล งคนระยะยาว ส งท ต องท าความเข าใจ ทบทวนโครงสร างหน าท งาน/การจ ดกล มงาน ม การว เคราะห งานอย างช ดเจนและเช อถ อได คาดการณ อ ตราก าล งท ต องการ ก าหนดกรอบอ ตราก าล งและการก าหนด หน าท ความร บผ ดชอบงาน เข าถ งแหล งก าล งคน ก าหนดงบประมาณ จ ดท าแผนการสรรหาและว ธ การค ดเล อกโดย ฝ ายบร หารเห นชอบ แลกเปล ยนประสบการณ ช วงท 2 Re Design HR ออกแบบงานบร หาร ทร พยากรบ คคลใหม ให ท นก บภาวะว กฤต HR Services(งานให บร การ) งานค าตอบแทน /งานสว สด การและ ผลประโยชน ต าง ๆ/งานแรงงานส มพ นธ ) Employee Engagement (ความผ กพ นของพน กงาน) HRD & OD (งานพ ฒนาทร พยากรมน ษย และพ ฒนา องค การ) 14

15 ออกแบบงานบร หารทร พยากรบ คคลใหม ให ท นก บภาวะว กฤต การบร หารค าจ างเง นเด อนเช งร ก HR Services จ ดการด านสว สด การและ ผลประโยชน แบบย ดหย นและจ งใจ Re Design HR Employee Engagement ความผ กพ นของพน กงาน HRD & OD เสร มสร างการแรงงานส มพ นธ เน น การม ส วนร วม/ส อสารอย างท วถ ง ใส ใจค ณภาพช ว ตให มากข น/ด แล สภาพการท างาน/ด แลด านจ ตใจ งานพ ฒนาฝ กอบรม/ความก าวหน า การบร หารและร กษาคนเก ง งานโครงสร าง/ระบบงาน/การ พ ฒนาอย างย งย น ความผ กพ นของพน กงาน ค ออะไร ความม งม น ความสามารถท จะอ ท ศตนเพ อความส าเร จขององค กร เป นความพยายามอย างละเอ ยดรอบคอบท จะอ ท ศเวลา สต ป ญญาและแรงงานของพน กงานใส ไปในงาน พน กงานท ม ความผ กพ นต อองค กร จะท างานด วยความเต มใจ และต งใจ พน กงานท ไม ม ความผ กพ น ค อพน กงานท ไม ม ความส ข ในการท างาน ไม ต งใจ ไม สนใจงาน Ref., Charlie Watts, Head of Towers Perrin 2003 Ref., IES (The Institute of Employment Studies 2004) Ref., The Gallup Organization 15

16 ความผ กพ นของพน กงาน ค ออะไร(ต อ) ส งท แสดงถ งความผ กพ น ประกอบด วย 1. ความต งใจ(The will) เป นความร ส กท หวงแหนและภ ม ใจ ม ความพยายาม อย างส ดความสามารถในการท างาน 2. ว ธ การ(The way) ค อแหล งทร พยากร การสน บสน นเคร องม อและ อ ปกรณ จากองค กรเพ อน าไปใช สร างความส าเร จตาม เป าหมายท ก าหนดไว องค กรท เน น ความย งย น 16

17 องค กรท เน นความย งย น ม ความช ดเจนในเช งนโยบาย ความม งม นของผ บร หารใน การเสร มสร างบรรยากาศ ก า รท า ง า น ท ม งเน นหล อ ห ล อ ม พ น ก ง า น ใ ห เ ก ด ค าน ยมและว ฒนธรรมการ ท างานในท ศทางเด ยวก น องค กรท เน นความย งย น ม การส งเสร มค ณธรรมและจร ยธรรม ท งทางด านการท างานและการใช ช ว ตส วนต ว ผ บร หารระด บส งม กแสดงให เห นเป น ต นแบบ(Role Model) ผ บร หารเป นจ ดรวมของก าล งใจและ แรงบ นดาลใจท ส าค ญของพน กงาน 17

18 แนวปฏ บ ต ด าน HR ท ส าค ญ ระด บต วบ คคล 1. HR ต องเตร ยมความพร อมในความไม แน นอน ตลอดเวลา 2. ต องเกาะต ดข าวสารข อม ลในท กเร องท เก ยวข องก บงานและองค กรของตนเอง เช น ประเด นทางข อกฎหมายแรงงานท เก ยวข อง สถาณการณ ด านแรงงาน แนวโน มอ ตราค าจ าง 3. ม ความว องไวในการตอบสนองต อองค กร ในขณะเก ดว กฤตและหล งจากภาวะว กฤต ม แผนการรองร บท น าไปปฏ บ ต ได โดยให เก ด ประโยชน ต อท กฝ าย แนวปฏ บ ต ด าน HR ท ส าค ญ ระด บต วบ คคล 4. ม ความแม นย าในข อม ลต าง ๆ เม อ เก ดว กฤตก อนการต ดส นใจ 5. เป นคนกลางในการสร างความม นใจ ต อความม นคงของก จการ ต อง ปล กฝ งแนวค ดในเช งบวก การร วมม อ ร วมใจจะผ านว กฤต 18

19 แนวปฏ บ ต ด าน HR ท ส าค ญ ระด บต วบ คคล 6. ม การส อสารอย างต อเน องด วยข อม ลท ถ กต อง 7. ให ความส าค ญก บมาตรการช วยเหล อ พน กงาน 8. เป นต วอย างท ด ในการรณรงค ให พน กงาน ช วยก นประหย ด แนวปฏ บ ต ด าน HR ท ส าค ญ ระด บฝ ายงาน 1. การเตร ยมความพร อมเพ อการเปล ยนแปลง 2. ม แผนงานประจ าป (ระยะส น/ระยะยาว)ท เช อมโยงก บ นโยบายและเป าหมายทางธ รก จขององค กร 3. ม การบร หารและควบค มอ ตราก าล งโดยไม ม ก าล งคน ส วนเก น (Surplus) และไม ม ก าล งคนส วนขาด(Shortage) 19

20 แนวปฏ บ ต ด าน HR ท ส าค ญ ระด บฝ ายงาน 4. ม โครงสร างค าตอบแทนท แข งข นได ในตลาดแรงงาน และองค กรสามารถจ ายได (Ability to pay) 5. ม การสร างและพ ฒนาระบบการให บร การพน กงาน(HR Services) โดยม งเน นประโยชน เพ อส งเสร มการแรงงาน ส มพ นธ แนวปฏ บ ต ด าน HR ท ส าค ญ ระด บฝ ายงาน 6. ท าหน าท ส อสารให พน กงานท งระด บ บร หารและระด บปฏ บ ต การเก ดความ เข าใจและยอมร บผลกระทบท เก ดข น จากการเปล ยนแปลง 7. จ ดก จกรรมเสร มสร างความผ กพ น ของพน กงาน 8. ข อ ใ ห ค ง ไ ว ใ น เ ร อ ง ก า ร พ ฒ น า ฝ กอบรมพน กงานในร ปแบบต าง ๆ และม ว ธ การต ดตามผลอย างเป น ร ปธรรม 20

21 สร ปประเด นส าค ญว นน ค าถาม ค าตอบ Wrap up and Conclusion / Q & A ขอขอบค ณและสว สด ค ะ 21

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม... ส วนท ๑ : ความจ าเป นและความส าค ญของการพ ฒนาทร พยากรบ คคล บทท ๑ เหต ผล ความจ าเป น ตามท ส าน กงาน ก.พ.

More information

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล พ.ศ. 2554-2558 สาน กงานปล ดกระทรวงการคล ง เสนอ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล พ.ศ. 2554-2558 สาน กงานปล ดกระทรวงการคล ง เสนอ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล พ.ศ. 2554-2558 ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง เสนอ สาน กงานปล ดกระทรวงการคล ง สารบ ญ บทท 1 บทนา... 3 บทท 2 แนวค ดเร องการจ ดทาแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคตามหล ก HR Scorecard...

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557)

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557) แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557) จ ดท าโดย ส าน กงานผ อ านวยการ มต คณะกรรมการบร หารส าน กคอมพ วเตอร ฯ คร งท 3/2554 ว นท 31 ม นาคม 2554 ค าน า แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554 2557) ส าน กคอมพ

More information

ภาพรวมแผนย ทธ ศาสตร ป 2555-2559 และ แผนปฏ บ ต การประจ าป 2556 ส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม

ภาพรวมแผนย ทธ ศาสตร ป 2555-2559 และ แผนปฏ บ ต การประจ าป 2556 ส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม ภาพรวมแผนย ทธ ศาสตร ป 25552559 และ แผนปฏ บ ต การประจ าป 2556 ส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม ย ทธศาสตร การด าเน นงาน ของส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม (สสว.). บทน า ส าน กงานส

More information

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร แผนพ ฒนา พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล ประจ าป งบประมาณ ป งบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๖๐) องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร งานการเจ าหน าท ส าน กงานปล ด โทร ๐ ๓๒๗๙

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กพ ฒนาทร พยากรบ คคล แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กพ ฒนาทร พยากรบ คคล ค าน า ส าน กงานเลขาธ

More information

แผนพ ฒนา-อ ตรากาล ง ป การศ กษา 2556

แผนพ ฒนา-อ ตรากาล ง ป การศ กษา 2556 แผนพ ฒนา-อ ตรากาล ง ป การศ กษา 2556 จ ดทาโดย : แผนกทร พยากรบ คคล ว ทยาล ยเซนต หล ยส 19 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กร งเทพมหานคร 10120 โทรศ พท 0 2675-5304(-12) โทรสาร 0 2675-5313 www.slc.ac.th 1 1 แผนพ

More information

การจ ดการเร ยนการสอน การท าว จ ย

การจ ดการเร ยนการสอน การท าว จ ย ค ม อและแนวปฏ บ ต การจ ดการเร ยนการสอน การท าว จ ย คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ค าน า พ นธก จด านการจ ดการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพบ ณฑ ตและพ นธ ก จด านการว จ ย เป นพ นธก จท ส าค ญของคณะว

More information

รายงาน การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕5 ของกรมชลประทาน แบบ รบ.-ก.

รายงาน การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕5 ของกรมชลประทาน แบบ รบ.-ก. รายงาน การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕5 ของกรมชลประทาน แบบ รบ.-ก. ๒ แบบ รบ. ก. - ๑ [ส วนท ๑] ข อม ลเบ องต นของส วนราชการ ๑.๑ ว ส ยท ศน พ นธก จ ย ทธศาสตร ของส วนราชการ ว ส ยท ศน น าสมบ

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 บทน า 1-1 บทท 2 กรอบแนวค ดการจ ดท าแผนย ทธศาสตร 2-1 บทท 3 ผลการว เคราะห ข อม ลเพ อจ ดท าแผนย ทธศาสตร 3-1 สร

More information

แผนย ทธศาสตร การบร หารทร พยากรบ คคล กรมการพ ฒนาช มชน พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

แผนย ทธศาสตร การบร หารทร พยากรบ คคล กรมการพ ฒนาช มชน พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ แผนย ทธศาสตร การบร หารทร พยากรบ คคล กรมการพ ฒนาช มชน พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ กองการเจ าหน าท กล มงานวางแผนอ ตราก าล ง โทร.๐๒-๑๔๑๖๑๙๔ ธ นวาคม ๒๕๕๔ บทสร ปส าหร บผ บร หาร แผนย ทธศาสตร การบร หารทร พยากรบ คคลกรมการพ

More information

แนวค ด ทฤษฎ ความหมายการจ ดการ ทร พยากรมน ษย ผศ.สราวรรณ เร องก ลปวงศ

แนวค ด ทฤษฎ ความหมายการจ ดการ ทร พยากรมน ษย ผศ.สราวรรณ เร องก ลปวงศ แนวค ด ทฤษฎ ความหมายการจ ดการ ทร พยากรมน ษย ผศ.สราวรรณ เร องก ลปวงศ 1 1. แนวค ดของ Ferderick W. Taylor 2. แนวค ดของ Hugo Munsterberg 3. แนวค ดของ Elton Mayo 4. แนวค ดของ Richard E. Walton 2 ความหมายการจ

More information

บทท 5 สร ปผลการว จ ยและข อเสนอแนะ

บทท 5 สร ปผลการว จ ยและข อเสนอแนะ บทท 5 สร ปผลการว จ ยและข อเสนอแนะ ช ดโครงการว จ ยเร องการศ กษาเพ อพ ฒนานโยบายและกลไกการส งเสร มความเสมอภาค และความเป นธรรมในส งคมม ว ตถ ประสงค การว จ ยแบ งออกเป น 2 ว ตถ ประสงค หล กค อ ว ตถ ประสงค ข อแรกเพ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558 1 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558 เทศบาลต าบลโคกกรวด อ าเภอเม องนครราชส มา จ งหว ดนครราชส มา 2 ค าน า การจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรของเทศบาลต าบลโคกกรวด เพ อให สอดคล องก บอ านาจหน าท ร บผ ดชอบตามกฎหมายท

More information

แผนปฏ บ ต การด านบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ. 2558 กองท นพ ฒนาสหกรณ กรมส งเสร มสหกรณ

แผนปฏ บ ต การด านบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ. 2558 กองท นพ ฒนาสหกรณ กรมส งเสร มสหกรณ แผนปฏ บ ต การด านบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ. 2558 กองท นพ ฒนาสหกรณ กรมส งเสร มสหกรณ คานา กองท นพ ฒนาสหกรณ ได จ ดทาแผนย ทธศาสตร ด านบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2562 เป นเคร องม อการบร

More information

การจ ดการคนเก งในศตวรรษท 21

การจ ดการคนเก งในศตวรรษท 21 การจ ดการคนเก งในศตวรรษท 21 แปลและเร ยบเร ยงโดย ชล ดา นภาพ พ ฒน ท มา เร อง Talent Management for the Twenty-first Century วารสาร Harvard Business Review ความล มเหลวในการจ ดการคนเก งเป นสาเหต ท ทาให ผ บร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559 คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน คานา แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน ฉบ บน จ ดท าข นภายใต กรอบ ย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนามหาว ทยาล ยในระยะ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ของ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 ขององค การบร หารส วนต าบลถ ารงค อ าเภอบ านลาด จ งหว ดเพชรบ ร

แผนพ ฒนาบ คลากร ของ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 ขององค การบร หารส วนต าบลถ ารงค อ าเภอบ านลาด จ งหว ดเพชรบ ร 1 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 ของ ขององค การบร หารส วนต าบลถ ารงค อ าเภอบ านลาด จ งหว ดเพชรบ ร 2 ค าน า ตามประกาศคณะกรรมการพน กงานส วนต าบลจ งหว ดเพชรบ ร เร อง หล กเกณฑ และเง อนไข เก

More information

การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit)

การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) 1. ความหมาย การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) เป นการตรวจสอบท เน นผลของการ ด าเน นงานท เก ดข นจร งในระหว างด าเน นการและหร อท แล วเสร จ ว าเป นไปตามว

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภานเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ.2555-2558) ส าน กงานสภานเรศวรฉบ บน จ ดท า ข นภายในใต แผนย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนาของส

More information

Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม

Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ค าน า มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ได จ ดวางระบบและจ ดท ารายงานควบค มภายในตามระเบ ยบ คณะกรรมการตรวจเง นแผ นด

More information

การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา

การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา ๑ ความน า การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา ยงย ทธ ส มส พ มพ ผ อ านวยการโรงเร ยนหว านใหญ ประชาคม สพป.อ ดรธาน เขต 3 สถานศ กษาม ภารก จหล กในการจ ดการศ กษาให ผ เร ยนได ร บการพ ฒนาอย างเต มตามศ กยภาพ สถานศ กษาจ

More information

รายงานผลการดำเน นงานประจำป งบประมาณ ๒๕๕๕

รายงานผลการดำเน นงานประจำป งบประมาณ ๒๕๕๕ สำน ก งาน กองท นปร บโครงสร างการผล ตภาคเกษตรเพ อเพ มข ดความสามารถการแข งข นของประเทศ สำน กงานเศรษฐก จการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ โทร. 0 2579 9036 โทรสาร. 0 2561 4726 http://www2.oae.go.th/fta/ E-mail

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) ของส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 *******************

แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) ของส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ******************* แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) ของส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ******************* ****-กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา ---------------------------------------------------

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคลระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคลระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคลระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ข อม ลพ นฐานและข อม ลบ คลากรคณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน คณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร

More information

บทท 5 การวางแผนโครงการ

บทท 5 การวางแผนโครงการ บทท 5 การวางแผนโครงการ ในข นตอนของการวางแผนโครงการจะเป นข นตอนแรกท ม ความเก ยวข องก บความเป นมาของ โครงการ โดยม แนวความค ดจากแหล งต างๆ ท ต องการให ม โครงการเก ดข นและเป นเร องเก ยวข องก บ การเปล ยนป จจ

More information

ค ม อ การด าเน นงานแผนงาน/โครงการเช งร ก :

ค ม อ การด าเน นงานแผนงาน/โครงการเช งร ก : ค ม อ การด าเน นงานแผนงาน/โครงการเช งร ก : การบร หารแผนงาน/โครงการ และการบร หารการเง นการบ ญช และพ สด ส าน กงานกองท นสน บสน นการสร างเสร มส ขภาพ ฉบ บปร บปร งคร งท 4 : 1 ม นาคม 2554 (ปร บบางส วน 5 ก นยายน

More information

แผนการพ ฒนาบ คลากร 3 ป

แผนการพ ฒนาบ คลากร 3 ป แผนการพ ฒนาบ คลากร 3 ป (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 2560) เทศบาลต าบลพระอ นทราชา อ าเภอบางปะอ น จ งหว ดพระนครศร อย ธยา ฝ ายการเจ าหน าท ส าน กปล ดเทศบาล ค าน า อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา 3/1 แห งพระราชบ

More information

ค ม อแนวทางการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔) เพ อการจ ดท างบประมาณ

ค ม อแนวทางการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔) เพ อการจ ดท างบประมาณ ค ม อแนวทางการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔) เพ อการจ ดท างบประมาณ ส าน กงบประมาณ ก มภาพ นธ ๒๕๕๒ ค าน า ตามน ยแห งพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการ บ านเม องท ด พ.ศ. 2546 ก าหนดให

More information