Information Technology Examination (ITE) Tutorial

Size: px
Start display at page:

Download "Information Technology Examination (ITE) Tutorial"

Transcription

1 Information Technology Examination (ITE) Tutorial อ.วล พร จ ตรพงษ & อ.บ ญศ ร บญศ มะส น MOS Master Certified Instructor School of Information Technology Path 1 : Social Media & Social Network ความหมายของ Social Network Social Network หร อ บร การส งคมออนไลน หร อ ช มชนออนไลน ใช เร ยก โครงสร างทางส งคมประเภทหน งท เก ดจากการรวมต วของคนท ม ความสนใจเร องเด ยวก นผ าน เคร อข ายออนไลน ซ งการท มน ษย สามารถเช อมโยงถ งก น ท าความร จ กก น ส อสารถ งก นได ผ าน ทางระบบอ นเทอร เน ต ในร ปแบบการให บร การผ านเว บไซต ท เช อมโยงระหว างบ คคลต อบ คคล ไปจนถ งบ คคลก บกล มบ คคล ไว ด วยก น ความหมายของ Social Media Social media เป นส อท ใช เทคโนโลย ออนไลน และ ว ธ การท ให ผ คนแบ งป นข อม ล ความ ค ดเห นท ศนคต ประสบการณ ม มมอง และส อข อม ลของตน โดย... ส อท สามารถเข ยน แก ไขด วยตนเอง ส อท ใช ก นมากในขณะน ส อส าหร บสนทนาระหว างก น ส อท แพร หลาย กระจายต วเร ว ส อท ม การบ นท กและจ ดเก บไว ได

2 ประเภทของ Social Network บร การท ม ล กษณะ Social Network สามารถแบ งเป นประเภท ได 6 ประเภท ด งน 1. ประเภทเผยแพร ต วตน (Identity Network) เว บไซต เหล าน ใช สาหร บนาเสนอต วตน และ เผยแพร เร องราวของตนเองทางอ นเตอร เน ตสามารถเข ยน blog สร างอ ลบ มร ปของต วเอง สร างกล ม เพ อน และสร างเคร อข ายข นมาได ต วอย างเช น Facebook, hi 5, My Space ประเภทของ Social Network 2. ประเภทเผยแพร ผลงาน (Creative Network) โดยเว บไซต เหล าน สามารถใช ในการน าเสนอผลงานของต วเองได อย างง ายดาย ไม ว าจะเป นว ด โอ ร ปภาพ หร อเส ยงเพลง โดยน าไปเผยแพร ผ านทาง YouTube หร อการน าเสนอผลงานภาพถ ายของ ต วเอง ผ านทาง Multiply ม การแลกเปล ยนความค ดเห น ต ชมร ปภาพ ต วอย างของ Social Network ประเภทน ได แก YouTube, Yahoo VDO, Google VDO, Flickr, Multiply ประเภทของ Social Network 3. ประเภทความสนใจตรงก น (Interested Network) เป นร ปแบบของเว บไซต ท ม การรวมก นของสมาช ก ซ งม ความสนใจท ตรงก นหร อสนใจในเร องเด ยวก น ต วอย างเช น del.icio.us เป น Online Bookmarking หร อ Social Bookmarking โดยม แนวค ดท ว า แทนท เราจะ Bookmark เว บท เราชอบเก บไว ในเคร องของเราคนเด ยว ก เปล ยนร ปแบบให สามารถแบ งให ผ อ นด ได ด วย และสามารถร ได ด วยว าเว บไซต ใดท ได ร บความน ยมมาก เป นท น าสนใจ โดยด ได จาก จ านวนต วเลขท เว บไซต น นถ ก Bookmark เอาไว จากสมาช กคนอ นๆ น นเอง ประเภทของ Social Network 4. ประเภทร วมก นท างาน (Collaboration Network) เป นล กษณะของเว บไซต ท ม การท างานร วมก น หร อม การใช ข อม ลร วมก นในเร องเด ยวก น ต วอย างเช น Wikipedia เป นสาราน กรม ท อน ญาตให ใครก ได เข ามาช วยก นเข ยน และแก ไขบทความต างๆ ได ตลอดเวลา ท าให เก ดเป นสาราน กรมออนไลน ขนาดใหญ ท รวบรวมความร ข าวสาร และเหต การณ ต างๆ ไว มากมาย และม ภาษาไทยด วย Google Maps ป จจ บ นสร างแผนท ของต วเอง หร อแชร แผนท ให คนอ นได จ งท าให ม สถานท สาค ญ หร อสถานท ต างๆ ถ กป กหม ดเอาไว พร อมก บข อม ลของสถานท น นๆ ไว พร อมท งแสดงผลจากการ ค นหาได อ กด วย

3 ประเภทของ Social Network 5. ประเภทPeer to Peer (P2P) P2P เป นการเช อมต อก นระหว าง Client (เคร องผ ใช, เคร องล กข าย) ก บ Client โดยตรง ซ ง โปรแกรม Skype ได น าหล กการน มาใช เป นโปรแกรมสนทนาผ านอ นเตอร เน ต และก ม BitTorrent เก ด ข นมาเป นเทคโนโลย ท ท าให เก ดการแบ งป นไฟล ต างๆ ได อย างกว างขวาง และรวดเร ว ประเภทของ Social Network 6. ประเภทโลกเสม อน (Gaming / Virtual Reality) โลกเสม อนในท น ค อเกมส ออนไลน ต วอย างเช น Second Life เป นโลกเสม อนจร ง สามารถสร างต ว ละครโดยสมมต ให เป นต วเราเองข นมาได ม การใช ช ว ตอย ในเกมส อย ในช มชนเสม อน (Virtual Community) สามารถซ อขายท ด น และหารายได จากการท าก จกรรมต างๆ ได ประเภทของ Social Media 1. Blog หร อ Weblog เป นระบบจ ดการเน อหา (Content Management System: CMS) ร ปแบบหน ง ซ งท าให ผ ใช สามารถเข ยนบทความเร ยกว า Post และท าการเผยแพร ได โดยง าย Blog เป ดโอกาสให ใครๆท ม ความสามารถในด านต างๆ สามารถเผยแพร ความร ด งกล าว ด วยการเข ยนได อย างเสร ท าให เพ มเน อหาให ก บโลกออนไลน ได เป นจ านวนมาก นอกจากน เคร องม อท ส าค ญท ท าให เก ดล กษณะของ Social ค อการเป ดให เพ อนๆเข ามาแสดงความเห นได น นเอง ประเภทของ Social Media (2) Twitter และ Microblog อ นๆ เป นร ปแบบหน งของ Blog ท จ าก ดขนาดของการ Post แต ละคร งไว ท 140 ต วอ กษร โดยผ ออกแบบ Twitter ต องการให ผ ใช เข ยนเร องราวว าค ณ ก าล งท าอะไรอย ในขณะน (What are you doing ท งน เราย งสามารถใช เป นเคร องม อในการ ประชาส มพ นธ บทความใหม ๆบน Blog ของเราได ด วย Twitter น นเป นน ยมข นมากอย างรวดเร ว

4 ประเภทของ Social Media (3) Social Networking เป นเคร อข ายท เช อมโยงเราก บเพ อนๆ จนกลายเป นส งคม ท งน ผ ใช จะเร มต นสร างต วตนของตนเองข นในส วนของ Profile ซ งประกอบด วยข อม ลส วนต ว (Info) ร ป (Photo) การจดบ นท ก (Note) หร อการใส ว ด โอ (Video) และอ นๆ และย งม เคร องม อส าค ญในการ สร างจ านวนเพ อนให มากข น ค อ ในส วนของ Invite Friend และ Find Friend รวมถ งการสร างเพ อน จากเพ อนของเพ อนอ กด วย เว บไซต ท ม ล กษณะของ Social Networking อาจจะแบ งได เป น 2 ประเภท ค อ ประเภทแรกจะสนใจ ในการสร างเคร อข ายระหว างเพ อนๆหร อครอบคร ว เช น Facebook, Hi5 หร อ Myspace และอ ก ประเภท ค อสนใจในการสร างเคร อข ายในเช งธ รก จ ท เป ดให ใส Resume และข อม ลเช งอาช พต างๆ เช น LinkedIn หร อ Plaxo เป นต น ประเภทของ Social Media (4) Media Sharing เป นเว บไซต ท เป ดโอกาสให เราสามารถ upload ร ปหร อว ด โอเพ อ แบ งป นให ก บครอบคร ว เพ อนๆ หร อแม กระท งเพ อเผยแพร ต อสาธารณชน อย าง YouTube หาก ความค ดของเราเป นท ช นชอบ ก ท าให เก ดการบอกต ออย างแพร หลาย หร อการถ ายร ปแล วน าข นไปส เว บไซต อย าง Flickr เพ อให ล กค าได ชม หร ออย างกรณ ของ Multiply ท คนไทยน ยมน าร ปภาพท ตนเองถ ายมาแสดงฝ ม อ เหม อนเป นแกลลอร ส วนต ว ประเภทของ Social Media (5) Social News and Bookmarking เป นเว บไซต ท เช อมโยงไปย งบทความหร อเน อหา ใดในอ นเทอร เน ต โดยผ ใช เป นผ ส งและเป ดโอกาสให คะแนนและท าการโหวตได เป นเสม อนมหาชน ช วยกล นกรองว าบทความหร อเน อหาใดน นเป นท น าสนใจท ส ด ในส วนของ Social Bookmarking น น เป นการท เป ดโอกาสให ค ณสามารถท าการ Bookmark เน อหาหร อเว บไซต ท ช นชอบ โดยไม ข นอย ก บคอมพ วเตอร เคร องใดเคร องหน ง แต สามารถท าผ านออนไลน และเน อหาในส วนท เราท า Bookmark ไว น สามารถท จะแบ งป นให คนอ นๆได ด วย น กการตลาดจะใช เป นเคร องม อในการบอก ต อและสร างจ านวนคนเข ามาย งท เว บไซต หร อ Campaign การตลาดท ต องการ ประเภทของ Social Media (6) Online Forums ถ อเป นร ปแบบของ Social Media ท เก าแก ท ส ด เป นเสม อนสถานท ท ให ผ คนเข ามาพ ดค ยในห วข อท พวกเขาสนใจ ซ งอาจจะเป นเร อง เพลง หน ง การเม อง ก ฬา ส ขภาพ หน งส อ การลงท น และอ นๆอ กมากมาย ได ท าการแลกเปล ยนความค ดเห น แสดงข อม ลข าวสาร ตลอดจนถ งการแนะน าส นค าหร อบร การต างๆ น กการตลาดควนสนใจเน อหาท พ ดค ยใน Forums เหล าน เช น เว บไซต Pantip.com

5 แนวโน ม Social Network 1. พฤต กรรมผ บร โภค ต อเว บไซต Social Network ก จกรรมอะไรท พบได บ อยใน Social Network ท มา : The Nielsen Company แนวโน มจ านวนผ เข าใช เว บไซต และแนวโน มระยะเวลาการใช Social Network แนวโน ม Social Network 2. เทคโนโลย สน บสน นการเข าถ ง Social Network 2.1 ม อถ อช องทางใหม ของการเข าส อ นเทอร เน ต เน องจากป จจ บ น Smart Phone หร อโทรศ พท ท สามารถเข าส อ นเทอร เน ต ม มากข น แต ราคา ถ กลง และโปรแกรม-แอพพ ลเคช น รวมถ งเน อหา (Content) เพ มมากข น และความเร วการเข าถ ง อ นเทอร เน ตผ านม อถ อก เพ มมากข น จากการเป ดให บร การ 3G หร อ Wi-Max ท าให อ นเทอร เน ต ผ านโทรศ พท ม อถ อได ร บความน ยมมากข นเร อยๆ จากการใช Social Network ผ าน Smart phone โดยการแบ งป น การแชร แบบเก ดข นจร งในขณะน น ถ อว าเป นการสร างส มพ นธ เหม อนท กคนท ต องการการยอมร บและการเข าส งคม การแบ งป น ร ปเพ อให ท กคนแสดงความค ดเห นร วมก น แนวโน ม Social Network 2. เทคโนโลย สน บสน นการเข าถ ง Social Network 2.2 ร ปแบบข อม ลท ตอบร บระบบอ นเทอร เน ตและระบบ Social Network เม อความเร วอ นเทอร เน ตเพ มข น เน อหาข อม ลจากเด มท เป นต วหน งส อ ก เปล ยนร ปแบบของข อม ลเป น ร ปแบบ ภาพว ด โอ เพราะด วยการสร างไฟล ว ด โอท าได ไม ยาก สามารถสร างได จากโทรศ พท ม อถ อ และ สามารถอ พโหลดไปเก บไว ได ง ายๆ ผ านผ ให บร การมากมายหลายแหล ง จะท าให ข อม ลร ปแบบว ด โอ เป น เร องท เห นก นมากข น 2.3 ระบบอ นเทอร เน ต ระบบอ นเทอร เน ตท ม ความเร วส งข น สอดร บท ศทางการเปล ยนแปลงของเทคโนโลย เพราะความเร ว Internet ในป จจ บ น สามารถส งภาพ กระท ว ด โอได อย างรวดเร ว ในท กๆการอ พโหลดข อม ลหร อร ปภาพ น นๆ ท กเวบไซต ท ก Blog เม อม เน อหาใหม ก ท าการอ พโหลดข อม ลไว ส อ Social Network จ งช วยให คน สามารถร จ กมากข น

6 Do and Don t in Facebook Do (ควรปฏ บ ต ) ให เน อหาท ม ค ณค า ก บกล มเป าหมาย เพ อว าจะท าให พวกเขากล บเข ามาอ าน และแสดงความ ค ดเห น หร อท าให เก ดการแบ งป นให คนอ นๆ ใช Facebook เป นเคร องม อในการตอบค าถามหร อข อสงส ยต างๆ สามารถท าเป น One Stop โดยใช เป นอ กช องทางไปพร อมๆ ก บ Call Center ใส ป ม Like ไว ในเว บไซต หร อจดหมายข าวของค ณ ต องม บ คล กภาพของ Page ท ต อเน องและสม าเสมอ และน าเสนอด วยบ คล กภาพของสถาบ น ไม ใช บ คล กภาพของเราเอง Do and Don t in Facebook Do (ควรปฏ บ ต ) หากจ ดก จกรรมทางการตลาดข นมา การใช ฟ งก ช น Event เพ อเช อเช ญบรรดา Fan เข ารวมถ อ เป นเคร องม อท ด ในการประชาส มพ นธ งานโดยไม ม ค าใช จ าย การแนะน าองค กร อาจด าเน นในร ปแบบท ไม เป นทางการ สบายๆ ซ งน าจะเหมาะก บ Facebook มากกว า แทนท จะเป นว ด โอแนะน าองค กรท แสนจะทางการแบบท เคยเป น Do and Don t in Facebook Don t (ไม ควรปฏ บ ต ) อย าเอาแต ลงเน อหาเพ อประชาส มพ นธ Facebook เพราะม นน าเบ อ และไม ชวนให ต ดตาม การช ชวน ด วยบทสนทนา การต งค าถาม การยกต วอย าง การแนะน าเร องใดเร องหน ง การป ดก นการแสดงความค ดเห น เว นแต เป นค าหยาบ หร อก อให เก ดความข ดแย ง หร อใส ภาพ ลามก และควรแจ งนโยบายไว อย างเป ดเผย 1. ข อใดให ความหมายของค าว า Social Network ได ถ กต องท ส ด A. โครงสร างทางส งคมประเภทหน งท เก ดจากการรวมต วของคนท ม ความสนใจเร องเด ยวก นผ านเคร อข ายออนไลน B. บร การประเภทหน งท เป ดให คนท สนใจเร องเด ยวก น รวมต วก นเพ อ แลกเปล ยนความร ก น C. เคร องม อท ถ กพ ฒนาข นมาเพ อให ผ คนท สนใจเร องเด ยวก น ได รวมต วก นแลกเปล ยนประสบการณ ก น D. เว บไซต ท ถ กพ ฒนาข นเพ อเป นช องทางให ผ ท สนใจเร องเด ยวก น ได แลกเปล ยนความร ก น

7 2. ข อใดให ความหมายของค าว า Social Media ได ถ กต องท ส ด A. โครงสร างทางส งคมประเภทหน งท เก ดจากการรวมต วของคนท ม ความสนใจเร องเด ยวก นผ านเคร อข ายออนไลน B. บร การประเภทหน งท เป ดให คนท สนใจเร องเด ยวก น รวมต วก นเพ อ แลกเปล ยนความร ก น C. ส อหร อกล มของแอพพล เคช นบนอ นเทอร เน ตท ถ กสร างข นบน พ นฐานทางส งคม เพ อเป นช องทางในการแลกเปล ยนเน อหาความร ของ กล มผ ใช D. กล มของผ คนท สนใจเร องเด ยวก น รวมต วก นเป ดเว บไ ซต เพ อ แลกเปล ยนข อม ลก น 3. ข อใดให ความหมายของค าว า Social Network Site/Service (SNS) ได ถ กต องท ส ด A. โครงสร างทางส งคมประเภทหน งท เก ดจากการรวมต วของคนท ม ความ สนใจเร องเด ยวก นผ านเคร อข ายออนไลน B. เคร องม อหร อเว บไซต ประเภทท ถ กสร างข นมาเพ อตอบสนองการ ส อสารบนส งคมออนไลน C. ส อหร อกล มของแอพพล เคช นบนอ นเทอร เน ตท ถ กสร างข นบน พ นฐานทางส งคม เพ อเป นช องทางในการแลกเปล ยนเน อหาความร ของ กล มผ ใช D. กล มของผ คนท สนใจเร องเด ยวก น รวมต วก นเป ดเว บไซต เพ อ แลกเปล ยนข อม ลก น 4. ข อใดค อความหมายของเว บไซต Social Network ประเภทเผยแพร ต วตน (Identity Network) A. เว บไซต ท ใช ส าหร บน าเสนอข อม ลส วนต ว และเผยแพร เร องราว ของตนเองผ านทางอ นเทอรเน ต B. เว บไซต ท ใช ส าหร บน าเสนอผลงานของต วเองในร ปแบบว ด โอ ร ปภาพ หร อเส ยงเพลง C. เว บไซต ท ม การรวมก นของสมาช ก ซ งม ความสนใจท ตรงก นหร อ สนใจในเร องเด ยวก น 5. ข อใด ไม ใช ประเภทของ Social Network A. ประเภท Peer to Peer (P2P) B. ประเภทร วมก นท างาน (Collaboration Network) C. ประเภทเผยแพร ผลงาน (Creative Network) D. ประเภท Online Chat D. เว บไ ซ ต ท ม การท างานร วมก น หร อใ ช ข อม ลร วมก นใ น เ ร อง เด ยวก น

8 6. ข อใด ไม ใช เว บไซต Social Network ประเภทเผยแพร ผลงาน (Creative Network) A. YouTube B. Flickr C. Multiply D. Wikipedia 7. ข อใดต อไปน ไม ใช ประเภทของ Social Media A. Microblogs B. Social Networking C. Social News and Bookmarking D. Social Sharing Online 8. ข อใดต อไปน ค อช องทางส อสารบน Social Media ประเภท Microblogs A. Hi5 B. YouTube C. Twitter D. Second Life 9. ข อใดต อไปน ค อค ณสมบ ต เด นของเว บไซต Social Media ประเภท Microblogs A. เป นร ปแบบของ Blog ท จ าก ดต วอ กษรของการ Post ในแต ละคร ง ไม เก น 140 ต วอ กษร B. เป นร ปแบบของเว บ ท จ าก ดขนาดไฟล VDO ในการ Post แต ละคร ง C. เป นร ปแบบของ Blog ท จ าก ดประเภทของแฟ มข อม ลในการ Post แต ละคร ง D. เป นร ปแบบของเว บ ท จ าก ดขนาด และประเภทของต วอ กษรของการ Post ในแต ละคร ง

9 10. ข อใดต อไปน ค อเว บไซต Social Media ประเภท Social Network ท เป ดโอกาสให ผ ใช ใส Resume และข อม ลเช งอาช พ A. Hi5 B. Linkedin C. Twitter D. Second Life 11. ข อใดกล าวถ งค ณสมบ ต ของ Social Media ประเภท Social News and Bookmarking ได ถ กต องท ส ด A. เป นเว บไซต ท เป ดโอกาสให ผ ใช สามารถ Upload ร ป หร อว ด โอ เพ อ เผยแพร ได B. เป นเว บไซต ท เป ดโอกาสให ผ ใช สามารถ Post ข อความหร อแบ งป น ประสบการณ ได C. เป นเว บไซต ท เป ดโอกาสให ผ ใช สามารถ เช ญชวนเพ อนให มาเข าร วม กล มได D. เป นเว บไซต ท เป ดโอกาสให ผ ใช ให คะแนนหร อโหวตบทความท น าสนใจ หร อท าการ Bookmark เว บไซต ท ช นชอบ 12. ข อใดต อไปน จ ดอย ในเว บไซต ประเภท Online Forum A. Multiply B. Hi5 C. Pantip D. Myspace 13. ข อใดต อไปน ไม จ ด อย ในประเภทการท างานของ Facebook A. Profile B. Fan Page C. Sharing D. Group

10 14. ข อใดกล าวถ ง News Feed ใน Facebook Profile ได ถ กต องท ส ด A. เป นหน าหล กท แสดงให เห นหล งจากท ได Login เข าส ระบบ Facebook แล ว B. ใช ปร บเปล ยน หร อแก ไขข อม ลส วนต ว C. ใช ส งข าวสารให แก สมาช กทราบ D. ใช ส าหร บสม ครเข าร วมเป นสมาช ก 15. ข อใดกล าวถ งความแตกต างระหว าง Facebook Profile ก บ Facebook Page ได ถ กต องท ส ด A. Facebook Profile จ าก ดจ านวนเพ อนเพ ยง 5,000 คนเท าน น ในขณะท Facebook Page ไม จ าก ดจ านวน Fan B. Facebook Profile ต องสม ครเป นสมาช กในนามบ คคล แต Facebook Page ต องสม ครเป นสมาช กในนามกล มบ คคล C. Facebook Profile สามารถสม ครได ท นท ไม ต องรอให ได ร บอน ญาต แต ถ าสม ครเป น Fan ใน Facebook Page ต องได ร บอน ญาตก อน D. Facebook Page เน นเร องความเป นส วนต วมากกว า Facebook Profile 16. ข อใดกล าวถ งค ณสมบ ต ของ Facebook Group ได ถ กต องท ส ด A. เป นหน าท คล ายก บกล ม Community หร อ Web board B. สามารถเข าร วมเป นสมาช ก (Member) ได ท นท โดยไม ต องขอ อน ญาตก อน C. ม ล กษณะคล ายก บ Facebook Fan Page ผสมก บ Facebook Profile D. ถ กท กข อ 17.ข อใดต อไปน กล าวถ งจ ดม งหมายของเว บไซต LinkedIn ท ส ด ได ถ กต อง A. เป นการน าประว ต ส วนต ว หร อองค กรไปเช อมโยงก บบ คคลในสาขา อาช พต างๆ เพ อประโยชน และสร างโอกาสทางธ รก จ หร อหน าท การงาน ท ด เหม อนการแลกเปล ยนนามบ ตรก น B. เป นการน าร ปภาพส วนต ว ไปฝากไว ในเว บไซต เพ อแบ งป นให ผ อ นเข า มา Download ไปใช ในเช งธ รก จ C. เป นการน า VDO ส วนต ว ไปฝากไว ในเว บไซต เพ อการประชาส มพ นธ ให ผ ใช ในระบบอ นเทอรเน ตได ร บร D. เป นการแลกเปล ยนแฟ มข อม ลด าน Multimedia ระหว างก นในกล ม สมาช ก

11 18.ข อใดต อไปน เป นพฤต กรรมการใช Social Network ในทางท ไม ถ กต อง A. ป นป นใช Facebook ในการต ดต อก บเพ อนเก า B. เอมม ใช Facebook ส ง Application เกมส ให เพ อน C. เจเจใช Youtube ในการเผยแพร ว ด โอท ตนท าข น D. ธ นวาใช Multiply ในการแชร ร ปท ถ ายไว 19. ข อต อไปน ไม ใช ค ากล าว ท บอกถ งความเป นย คเว บ Web 2.0 A. เป นการปฏ ว ต เว บไซต ให กลายเป นเพ อนก บผ บร โภคมากข น B. การเก ดข นของเน อหาไม สามารถบ งค บหร อช น าได C. อ ปกรณ เคล อนท (Mobile Devices) เป นส วนหน งของย ค Web 2.0 D. เป นย คท คอมพ วเตอร สามารถค ยส อสารก นเองได ร เร อง 20.ข อใดต อไปน ให ความหมาของค าว า Facebook Etiquette ได ถ กต อง ท ส ด A. กฏ ระเบ ยบในการใช งาน Facebook ผ านระบบอ นเทอรเน ต B. กฏระเบ ยบในการส งต อข อม ลผ าน Facebook C. มารยาทในการ Chat Online ผ าน Facebook D. มารยาทในการใช Facebook เพ อให เก ดการส อสารทาง Facebook อย างม ประส ทธ ภาพ Path 1 : ICT Concepts ( ÇÒÁÃÙŒ¾ é¹ Ò¹ ŒÒ¹à â¹âåâõêòãê¹à È)

12 ความหมายของเทคโนโลย สารสนเทศ (IT) เทคโนโลย สารสนเทศ (Information Technology) ความหมายของเทคโนโลย สารสนเทศ หมายถ ง อ ปกรณ หร อเคร องม อท เก ยวข องก บการรวบรวม ประมวล เก บร กษา และเผยแพร ข อม ล และสารสนเทศโดยรวมท งฮาร ดแวร ซอฟต แวร ฐานข อม ล และการส อสาร โทรคมนาคม ความหมายของข อม ล (Data) ข อม ล (Data) ค อ ข อเท จจร งเก ยวก บเหต การณ หร อข อม ลด บท ย งไม ผ านการประมวลผล ย งไม ม ความหมายในการน าไปใช งาน ข อม ลอาจเป นต วเลข ต วอ กษร ส ญล กษณ ร ปภาพ เส ยง หร อภาพเคล อนไหว ความหมายของสารสนเทศ (Information) สารสนเทศ (Information) ค อ ข อม ลท ได ผ านการประมวลผลหร อจ ดระบบแล ว เพ อให ม ความหมาย และค ณค าส าหร บผ ใช ล กษณะสารสนเทศท ด ความสมบ รณ ครอบคล ม (completeness) ความส มพ นธ ก บเร อง (relevance) ความถ กต อง (accuracy) ความเช อถ อได (reliability) การตรวจสอบได (verifiability) องค ประกอบระบบสารสนเทศท ใช คอมพ วเตอร ระบบสารสนเทศเพ อการจ ดการท ใช คอมพ วเตอร (Computer-based information systems CBIS) ม องค ประกอบท ส าค ญ 6 ส วนค อ ฮาร ดแวร (Hardware) ได แก อ ปกรณ ท ช วยในการป อนข อม ล ประมวลจ ดเก บ และ ผล ตเอาท พ ทออกมาในระบบ สารสนเทศ ซอฟต แวร (Software) ได แก โปรแกรมคอมพ วเตอร ท ช วยให ฮาร ดแวร ท างาน ฐานข อม ล (Database) ค อ การจ ดระบบของแฟ มข อม ล ซ งเก บข อม ลท เก ยวข องก น เคร อข าย (Network) ค อ การเช อมโยงคอมพ วเตอร เข าด วยก นเพ อช วยให ม การใช ทร พยากรร วมก น และช วยการ ต ดต อส อสาร กระบวนการ (Procedure) ได แก นโยบาย กลย ทธ ว ธ การ และกฎระเบ ยบต างๆ ในการใช ระบบสารสนเทศ คน (People) เป นองค ประกอบท ส าค ญท ส ดในระบบสารสนเทศ ซ งได แก บ คคลท เก ยวข องในระบบสารสนเทศ เช น ผ ออกแบบ ผ พ ฒนาระบบ ผ ด แลระบบ และผ ใช ระบบ ขนาดของคอมพ วเตอร 1. ซ เปอร คอมพ วเตอร (Super Computer) เป นเคร องคอมพ วเตอร ท ม ขนาดใหญ ท ส ดและสามารถประมวลผลได เร วท ส ด ซ งส วนมาก แล วจะผล ตมาใช ก บงานเฉพาะด านเท าน น เช น งานทางว ทยาศาสตร ท ย งยากซ บซ อน ยากซบซอน และต องม และตองม การค านวณมาก งานออกแบบเคร องบ น งานว จ ยทางด านน วเคล ยร 2. เมนเฟรมคอมพ วเตอร (Mainframe Computer) เป นเคร องคอมพ วเตอร ขนาดใหญ ท ม ประส ทธ ภาพส ง ม ความเร วในการท างานและม วใน รท างา นและ ม หน วยความจ าส งมาก เหมาะก บหน วยงานขนาดใหญ เช น ธนาคาร

13 ขนาดของคอมพ วเตอร 3. ม น คอมพ วเตอร (Mini Computer) เป นเคร องคอมพ วเตอร ขนาดรองลงมา ม ขนาดหน วยความจ าน อยกว า 2 แบบแรก แต ก ม ความรวดเร วในการประมวลผลส ง ม กจะใช ก บงานท ม ข อม ลไม มาก เช น การควบค มอ ปกรณ ในการ ทดลอง การควบค มเคร องจ กรในโรงงาน เป นต น 4. คอมพ วเตอร ส วนบ คคล (Personal Computer) เป นเคร องคอมพ วเตอร ท ม ขนาดเล กท ส ด แต ก ม ประส ทธ ภาพส ง ป จจ บ นเป นเคร องท น ยมใช ก นมาก เน องจากม ขนาดเล ก ม น าหน กเบา ราคาไม แพง สามารถเคล อนย ายได ง ายและสะดวก บาง ร นม ล กษณะเป นกระเป าห วหร อท เร ยกว า Note Book สามารถพกพาได ส าหร บงานท จะใช ก บ เคร องไมโครคอมพ วเตอร น น ส วนมากแล วจะเป นงานไม ใหญ มาก เช น งานในส าน กงานท วไป งาน เก บข อม ลต าง ๆ ส วนประกอบของ Computer เคร องคอมพ วเตอร ถ าจะท างานได น นจะต องประกอบไปด วย ส วนประกอบ 3 ส วน ใหญ ๆ ด วยก น 1. ฮาร ดแวร (Hardware) หมายถ ง ส วนท เป นต วเคร องคอมพ วเตอร ซ งประกอบไปด วย หน วยต าง ๆ ด งต อไปน ค อ 1.1 หน วยร บข อม ล (Input Unit) ท าหน าท ในการร บข อม ลท บ นท กไว ในส อต าง ๆ เข าไปเก บไว ในหน วยความจ า ส าหร บอ ปกรณ ท ท า หน าท เป นหน วยร บข อม ล ได แก Keyboard, Disk Drive, Magnetic Tape, Card Reader, Mouse, Touch Screen และ Scanner เป นต น ส วนประกอบของ Computer ส วนประกอบของ Computer 1.2 หน วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit) ท าหน าท ในการค านวณ และประมวลผล ซ งถ อว าเป นส วนท ส าค ญท ส ดของคอมพ วเตอร ส าหร บในหน วยน ม หน าท 2 อย าง ค อ ควบค มการท างาน ค านวณและตรรก อ ปกรณ ท ท าหน าท น ได แก CPU 1.3 หน วยความจ า (Memory Unit) ท าหน าท เก บข อม ล และค าส งต าง ๆ ท ส งมาจาก หน วยร บข อม ลหร อส งมาจากหน วยประมวลผลกลางมาเก บไว เพ อรอการเร ยกใช หร อรอการ ประมวลผลภายหล ง ส าหร บหน วยความจ าแบ งเป นหน วยความจ าหล ก ซ งในท น ค อ ROM ก บ RAM และหน วยความจ าส ารอง ซ งได แก Hard disk, Tape, Flash Drive เป นต น

14 ส วนประกอบของ Computer 1.4 หน วยแสดงผลล พธ (Output Unit) ท าหน าท ในการแสดงผลล พธ ท ได มาจากการ ประมวลผล อ ปกรณ ท ท าหน าท เป นหน วยแสดงผลล พธ ได แก Monitor, Printer, Diskette, CD- ROM, Plotter, Disk Drive และ Magnetic Tape เป นต น ส วนประกอบของ Computer เคร องคอมพ วเตอร ถ าจะท างานได น นจะต องประกอบไปด วยส วนประกอบ 3 ส วน ใหญ ๆ ด วยก น 2. ซอฟต แวร (Software) หมายถ ง ส วนท ท าหน าท เป นค าส งท ใช ควบค มการท างานของเคร อง คอมพ วเตอร หร ออาจเร ยกว า โปรแกรม ก ได ซ งหมายถ งค าส งหร อช ดค าส ง สามารถใช เพ อ ส งให คอมพ วเตอร ท างาน ซอฟต แวร จะแบ งออกเป นประเภทใหญ ๆ ได ประเภท ค อ 2.1 ซอฟต แวร ระบบ ( System Software) หมายถ ง โปรแกรมท ม หน าท ควบค มการ ท างานของฮาร ดแวร ท กอย าง และอ านวยความสะดวกให ก บผ ใช เคร องคอมพ วเตอร เช น ระบบปฏ บ ต การ Windows ส วนประกอบของ Computer ส วนประกอบของ Computer 2.2 ซอฟต แวร ประย กต (Application Software) หมายถ ง โปรแกรมท ผ ใช คอมพ วเตอร เป นผ เข ยนมาใช งานเอง เพ อส งให คอมพ วเตอร ท างานอย างใดอย างหน งตามท ต องการ อาท Package Program ค อ โปรแกรมส าเร จร ปซ งเป นโปรแกรมท ถ กสร างหร อเข ยนข นมาโดย บร ษ ทต าง ๆ เสร จเร ยบร อยแล วพร อมท จะน าไปใช งานต าง ๆ ได ท นท เช น กล มของ Microsoft Office โปรแกรมทางด าน Graphic ส วนมากแล วจะเก ยวก บทางด านงานออกแบบ เข ยนแบบวาด ภาพ จ ดท าส งพ มพ และจะเป นทางด านการน าเสนองาน สามารถน าไปประย กต ใช ในงานโฆษณา เช น Photoshop เป นต น

15 ส วนประกอบของ Computer เคร อข ายคอมพ วเตอร (Computer Networks) 3. พ เพ ลแวร (People ware) ซ งส วนน จะหมายถ ง บ คคลท ม หน าท เก ยวข องก บคอมพ วเตอร ไม ว า จะเป นพน กงานป อนข อม ล น กเข ยนโปรแกรม หร อน กว เคราะห ออกแบบระบบงานต าง ๆ บน คอมพ วเตอร เคร อข ายคอมพ วเตอร (Computer Networks) เคร อข ายคอมพ วเตอร (Computer Networks)

16 เคร อข ายคอมพ วเตอร (Computer Networks) เคร อข ายคอมพ วเตอร (Computer Networks) เคร อข ายคอมพ วเตอร (Computer Networks) เคร อข ายคอมพ วเตอร (Computer Networks)

17 เคร อข ายคอมพ วเตอร (Computer Networks) เคร อข ายคอมพ วเตอร (Computer Networks) เคร อข ายคอมพ วเตอร (Computer Networks) เทคโนโลย การส อสารข อม ล 1. ความหมายของการส อสารข อม ล การส อสารข อม ล หมายถ ง การโอนถ าย (Transmission) ข อม ลหร อการแลกเปล ยนข อม ล ระหว างต นทางก บปลายทาง โดยใช อ ปกรณ ทางอ เล กทรอน กส หร อเคร องคอมพ วเตอร ซ งม ต วกลาง เช น ซอฟต แวร คอมพ วเตอร ส าหร บควบค มการส งและการไหลของข อม ลจากต นทางไปย งปลายทาง นอกจากน อาจจะม ผ ร บผ ดชอบในการก าหนดกฎเกณฑ ในการส งหร อร บข อม ลตามร ปแบบท ต องการ สงหรอรบขอม ลตามร ปแบบทตองการ

18 เทคโนโลย การส อสารข อม ล เทคโนโลย การส อสารข อม ล เทคโนโลย การส อสารข อม ล แนวโน มเทคโนโลย สารสนเทศ 1. แนวโน มในด านบวก การพ ฒนาเคร อข ายคอมพ วเตอร โดยเฉพาะเคร อข ายอ นเทอร เน ตท เช อมโยงก นท วโลก ก อให เก ดการเปล ยนแปลงทางส งคม ช องทางการด าเน นธ รก จ เช น การท าธ รกรรมอ เล กทรอน กส การพาณ ชย อ เล กทรอน กส การผ อนคลายด วยการด หน ง ฟ ง เพลง และบ นเท งต างๆ เกมออนไลน การพ ฒนาให คอมพ วเตอร สามารถฟ งและตอบเป นภาษา พ ดได อ านต วอ กษรหร อลายม อเข ยนได การแสดงผลของ คอมพ วเตอร ได เสม อนจร ง เป นแบบสามม ต และการร บร ด วยประสาทส มผ ส เสม อนว าได อย ในท น นจร ง การพ ฒนาระบบสารสนเทศ ฐานข อม ล ฐานความร เพ อพ ฒนาระบบผ เช ยวชาญและการจ ดการความร การศ กษาตามอ ธยาศ ยด วยระบบอ เล กทรอน กส (E-learning) การเร ยนการสอนด วยระบบโทรศ กษา (Tele-Education) การ ค นคว าหาความร ได ตลอด 24 ช วโมงจากห องสม ดเสม อน (virtual library) การพ ฒนาเคร อข ายโทร คมนาคม ระบบการส อสารผ านเคร อข ายไร สาย เคร อข ายดาวเท ยม ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ท า ให สามารถค นหาต าแหน งได อย างแม นย า การบร หารจ ดการภาคร ฐสม ยใหม โดยการใช เทคโนโลย สารสนเทศและเคร อข ายการส อสารเพ อเพ มประส ทธ ภาพการ ด าเน นการของภาคร ฐท เร ยกว า ร ฐบาลอ เล กทรอน กส (E-government) รวมท งระบบฐานข อม ลประชาชน หร อ E-citizen

19 แนวโน มเทคโนโลย สารสนเทศ 2. แนวโน มในด านลบ ความผ ดพลาดในการท างานของระบบ คอมพ วเตอร ท งส วนฮาร ดแวร และซอฟต แวร ท เก ดข น จากการออกแบบและพ ฒนา ท าให เก ดความเส ยหายต อระบบและส ญเส ยค าใช จ ายในการ แก ป ญหา การละเม ดล ขส ทธ ของทร พย ส นทางป ญญา การท าส าเนา และลอกเล ยนแบบ การก ออาชญากรรมทางคอมพ วเตอร การโจรกรรมข อม ล การล วงละเม ด การก อกวนระบบ คอมพ วเตอร 1. ข อใ ด ต อไ ป น อธ บายความหมายของเทคโนโลย สารสนเทศ (Information Technology) ได ถ กต องท ส ด A. ว ธ การปฏ บ ต ท ม การจ ดล าด บข อม ลอย างม ร ปแบบ และเป นข นตอน B. ว ธ การปฏ บ ต ท ม การจ ดล าด บอย างม ร ปแบบ และข นตอนเพ อท จะท าให เก ดประส ทธ ภาพในเร องของความรวดเร ว ความน าเช อถ อ และ ความถ กต องของข อม ล C. ข อม ลด บท ได ผ านการประมวลผลจากคอมพ วเตอร D. เทคโนโลย ท ม การน าคอมพ วเตอร การส อสาร โทรคมนาคม มาท างาน ร วมก น 2. ข อใดเก ยวข องก บระบบสารสนเทศ A. การน าเคร องจ กรมาใช ในโรงงานอ ตสาหกรรม B. การหาความร ในการใช (เคร องจ กรกลทางอ ตสาหกรรมเกษตร C. การท าให ธ รก จด าเน นงานได สะดวกข น D. การเพ มผลผล ตในอ ตสาหกรรม 3. ข อใดค อผลกระทบของเทคโนโลย สารสนเทศในด านบวก A. เพ มความสะดวกสบายในการส อสาร B. ท าให เก ดการเปล ยนแปลงว ฒนธรรม C. การม ส วนร วมของค นในส งคมน อยลง D. ม คนใช คอมพ วเตอรเพ มมากข น

20 4. ข อใดต อไปน เป นแนวโน มของเทคโนโลย สารสนเทศท จะเก ดข นใน อนาคต A. เทคโนโลย สารสนเทศจะไม ม อ ทธ พลต อท ก ๆ คนในครอบคร ว และ หน วยงานต าง ๆ B. คอมพ วเตอร จะกลายเป นเคร องม อเคร องใช ในช ว ตประจ าว น เช นเด ยวก บ รถยนต ต เย น เคร องร บโทรท ศน C. ระบบส อสารแบบม สายจะกล บมาแทนระบบไร สาย D. พน กงานจะท างานมากข น 5. ข อใดกล าวถ งข อม ล และสารสนเทศได ถ กต อง A. ข อม ลค อข อม ลด บท ได ผ านการประมวลผลมาแล ว B. สารสนเทศค อ ข อเท จจร งท เก ยวข องก บบ คคล C. ข อม ลค อ ผลล พธ ท น ามาใช ในการต ดส นใจ D. สารสนเทศค อ ข อม ลด บท ผ านการประมวลผลในหน วยประมวลผล กลางมาแล ว 6. ข อใดต อไปน จ ดเป นประเภทโปรแกรมประย กต A. Microsoft Word B. Windows 8 C. Windows Server 2012 D. IOS X 7. ข อใด ไม ใช หน าท ของโปรแกรมประเภทระบบปฏ บ ต การ A. จ าข อม ลช วงท ม การป อนไฟล B. จ ดการด านความปลอดภ ย C. เป นต วกลางระหว างเคร องก บผ ใช D. ควบค มฮาร ดแวร

21 8. ค าว า GUI ย อมาจากค าว าอะไร A. Graphic User Interface B. Graphic User Interrupt C. Graphic Uninstall Integration D. Graphic Unit Interface 9. ข อใดต อไปน เป นการท างานแบบ Multitasking A. การใช งานโปรแกรมของผ ใช หลายคน B. เร ยกโปรแกรมหลายต วมาใช พร อมก น C. หลายโปรแกรมท างานขนานก น D. หลายโปรแกรมใช หน วยความจ าเด ยวก น 10. ไมโครโปรเซสเซอร ถ กเร ยกว าอะไรในคอมพ วเตอร A. ช พ(chip) B. หน วยประมวลผลกลาง หร อซ พ ย C. เมนบอร ด D. การ ดแสดงผล 11.ข อใดค อหน าท ของ Input Unit A. ป อนข อม ลเข าส เคร องค อมพ วเตอร B. แสดงผลข อม ล C. จ าข อม ลให ก บเคร องค อมพ วเตอร D. เก บข อม ลไว ใช ในโอกาสต อไป E. ท าการประมลผลข อม ล

22 12. ข อใดต อไปน จ ดเป นค ย พ เศษบนค ย บอร ด A. ค ย Esc B. ค ย F1,F2 C. ค ย Ctrl D. ถ กท กข อ 13. อ ปกรณ ในข อใดต อไปน เป นได ท ง Input และ Output A. การ ดเส ยง B. แลนการ ด C. จอภาพ Touch Screen D. โมเด ม 14.ระบบเคร อข ายคอมพ วเตอร หมายถ งข อใด A. คอมพ วเตอรท ท าหน าท เป นผ ให บร การทร พยากรต าง ๆ B. การน าเคร องคอมพ วเตอร มาเช อมต อเข าด วยก นเพ อแลกเปล ยน ข อม ล C. ระบบเฉพาะเจาะจงชน ดหน ง ท ท างานเก ยวข องในการจ ดเก บ D. องค ประกอบหล กท จะท าให เคร องคอมพ วเตอร สามารถท างานได สมบ รณ 15. ข อใดค อการอ างอ งต าแหน งในอ นเทอรเน ตแบบ IP Address A. B. C D. ftp.download.com

23 16. ข อใดตอไปน จ ดเป นอ ปกรณ ส งออก (Output device) A. Keyboard B. Mouse C. Touch Pad D. Speaker 17. ข อใดต อไปน เป นผลท ได จากการบ บอ ดไฟล (Compressing a file) A. ไฟล จะถ กลบ B. ขนาดของไฟล จะเล กลง C. ต วอ กษร 3 ต วแรกของช อไฟล จะถ กซ อนไว D. ท กๆ ค ณสมบ ต ของไฟล จะหายไป 18. ข อใดต อไปน ม ผลต อความเร วของคอมพ วเตอร A. ส ส นของ Case คอมพ วเตอร B. ขนาดของ RAM C. ประเภทของ Keyboard D. ร ปแบบของ Case 19. เคร องคอมพ วเตอร ร นใดต อไปน ท ม ขนาดความจ ต าส ด A. Mainframe B. PC C. Laptop D. Mobile Device

24 20. USB Flash Drive จ ดเป นส อประเภทใดต อไปน A. Input/Output MEDIA B. INPUT MEDIA C. OUTPUT MEDIA Contact Information D. OS MEDIA Tel Ext Word 2010 Word 2010 File Tab การต งค าหน วยการว ดของไม บรรท ด (Ruler) ไปท File tab คล กป ม Options คล กป ม advaned >Display >Show measurements in units of: Inches

25 การต งค าหน วยการว ดของไม บรรท ด (Ruler) การเล อกค ณสมบ ต ของเอกสารท ก าล งใช งานอย (Info) และแก ไข (edit) ไปท File tab หร อ Backstage คล กป ม Info > Properties >Summary File tab ไปท File tab หร อ Backstage คล กป ม Options > Quick Access Toolbar หากต องการรวมค าส งท ใช เป น ประจ าไว ในท เด ยวก นเพ อให ง าย ต อการใช งาน หากต องการก าหนดให เวลาเป ดเอกสารจะต องป อนรห สผ าน ท กคร ง ในการใช โปรแกรม Microsoft Word 2010 ไปท File tab หร อ Backstage คล กป ม Options > Protect Document

26 หากต องการด รายการของเอกสารท ม การเป ดใช มา ก อนหน าน ไปท File tab หร อ Backstage คล กป ม Options > Protect Document หากต องการตรวจสอบนามสก ลของไฟล เอกสารท สร างจากโปรแกรม Microsoft Word ในข อใดเป นของร น 2010.doc > เป นการบ นท ก แบบเว อร ช นเก า.docx > เป นการบ นท ก แบบเว อร ช นป จจ บ น.dotx > เป นการบ นท ก แบบ Tempate.mht > เป นการบ นท ก แบบ Web page Home Tab ค าส ง (Format Copy) อย ในกล ม Clipboard เป นการน า ร ปแบบน นๆ ไปใช ก บอ กข อความหน งท ต องการ กล ม Font ประกอบไปด วย การจ ดร ปแบบต วอ กษร เช น ก าหนดเป นต วหนา ต วเอ ยง ข ดเส น ใต การปร บเปล ยนร ปแบบต วอ กษร เช น Tohoma, Comic Sans MS การปร บเปล ยน ขนาดร ปแบบ ต วอ กษร เช น จาก size 12 เป น 14 การปร บเปล ยนร ปแบบอ กษรให เป น ค าเร มต น เช น เม อค ดลอกข อความจากเว ป ไปเป น แบบเด มของค าเร มต น

27 กล ม Paragraph ประกอบไปด วย Bullets List ก าหนด ส ญล กษณ ต างๆ Number List ก าหนดส ญล กษณ ต วเลข ต างๆ Multilevel List Decrease Indent Increase Indent Sort Paragraph Mark Align Text Left (Ctrl + L) Center (Ctrl + E) Align Text Right (Ctrl + R) Justify (Ctrl + J) Thai Distributed Line and Paragraph Spacing Shading การต งค า Tab ค าส งใน Home Tab การต งค า Styles Insert Tab กล ม Illustrations การเล อกร ปแบบ Page Group การเล อก Table Group Qt 1 Qt 2 Qt 3 Qt 4 ONE TWO Three

28 กล ม Links กล ม Header & Footer Insert Tab Page Layout กล ม Text Group กล ม Symbols Group กล ม Themes Group (-b± (b^2-4ac))/2a

29 กล ม Page Setup Group กล ม Paragraph Group กล ม Page Background Group กล ม Arrange Group References Tab References Tab กล ม Table of Contents Group กล ม Footnotes Group กล ม Citations & Bibliography Group กล ม Caption Group

30 Mailings Tab Mailings Tab กล ม Create Group กล ม Start Mail Merge Group กล ม Write & Insert Fields Group กล ม Finish Group Review Tab Review Tab กล ม Proofing Group กล ม Language Group กล ม Comments Group กล ม Tracking Group

31 View Tab View Tab กล ม Document Views กล ม Show Group กล ม Zoom Group กล ม Window Group Excel 2010 Change File Type File Tab ค าถามเพ มเต ม ข อใดต อไปน ค อส วนขยายหร อนามสก ลของ ไฟล สม ดงานท สร างจากโปรแกรม Microsoft Excel A..FLA B..XLSX C..PDF D..CSS

32 File Tab Home Tab ค าถามเพ มเต ม ค าถามเพ มเต ม Clipboard Group Paste Special ข อใดค อแฟ มข อม ลท สร างจากไฟล ของ Microsoft Excel หากพ มพ ต วเลขลงในเซลล เป นจ านวนมากท า ให ต วเลขกลายเป น # แทน เพราะเหต ใด A. Salary.docx B. Report.xsl C. Meeting.sxx D. Financial.xlsx A. ค าต วเลขม ความผ ดพลาด B. ความกว างของเซลล ไม พอก บขนาดของข อม ล C. ความส งของเซลล ไม พอก บขนาดของข อม ล D. เม อพ มพ ต วเลขเป นจ านวนมากท าให กลายเป นต วอ กขระแทน ค าถามเพ มเต ม ค าส งการวางท ใช สล บแถวก บคอล มน ค อค าส งใด a) A. Keep Source Column Widths b) B. Tranpose c) C. Formula d) D. Percentage ค าถามเพ มเต ม นอกจากการป อนข อม ลลงภายในช องเซลล โดยตรง สามารถป อนข อม ลลงเซลล จากส วนใด ได อ ก a) Title Bar b) Status Bar c) Formula Bar d) Menu Bar ค าถามเพ มเต ม เม อคล กเมาส ท ต าแหน งเซลล A10 ซ ง ต าแหน ง A10 น ม ว ธ การเร ยกอย างไร a) แถวท A คอล มน ท 10 b) ต าแหน งท A แถวท 10 c) เซลล ท A เซลล ท 10 d) คอล มน ท A แถวท 10

33 Home Tab Number Group Alignment Group Home Tab Home Tab Styles Group Cells Group กล ม Conditional Formatting กล ม Format as Table กล ม Cell Styles องค ประกอบม อะไรบ าง จากร ป หากต องการให แสดง Data Bar (แถบส แสดงปร มาณของต วเลขท อย ในเซลล ) ต องเล อกท Group ใด Styles Number

34 Insert Tab Insert Tab Illustrations Group Charts Group Sparkline Group Filter Group ค าถามเพ มเต ม ค าถามเพ มเต ม การสร างแผนภ ม ขนาดเล กท อย ภายในเซลเด ยว เร ยกว าอะไร A. Chart B. SmartArt C. Sparkline D. ไม สามารถสร างได เคร องหมายใดท ต องป อนท กคร งก อนใช ส ตร ค านวณ A. $ C. = D. / จากร ปต วอย างน ม ว ธ การเล อกเซลล ท อย ห าง ก นอย างไร A.ใช การกดป ม Ctrl ร วมก บการคล กเมาส ซ าย B.ใช การกดป ม Shift ร วมก บการคล กเมาส ซ าย C.ใช การกดป ม Alt ร วมก บการคล กเมาส ซ าย D.คล กเมาส ซ ายลากคล มเพ อเล อกด วยว ธ ปกต หากน าเมาส ไปช ตรงเส นแบ งระหว างคอล มน A และ B จะเก ดส ญล กษณ ตามข อใด ข อใดค อค ณสมบ ต ท ส าค ญของโปรแกรม Microsoft Excel a) เป นโปรแกรมท ใช ในการพ มพ งาน b) เป นโปรแกรมท ใช ในการออกแบบร ปภาพ ต างๆ c) เป นโปรแกรมท ช วยในการตกแต งภาพและ ต วอ กษรได ด d) เป นโปรแกรมท จ ดการข อม ลในตารางได เป น อย างด เม อคล กท จ ดส เหล ยมส ด าตรงม มขวาล างของช อง เซลล แล วลากเมาส ไปทางขวา 1 คอล มน จะเก ดผล ข อใด a) January b) April c) March d) February เม อคล กท จ ดส เหล ยมส ด าตรงม มขวาล างของช อง เซลล แล วลากลงไปด านล าง 1 แถว จะเก ดผลข อใด a) January, January, January b) February, February, February c) March, March, March d) January, February, March

หล กส ตร คอมพ วเตอร พ นฐาน หล กส ตร 60.ช วโมง ประจาป 2557.

หล กส ตร คอมพ วเตอร พ นฐาน หล กส ตร 60.ช วโมง ประจาป 2557. หล กส ตร คอมพ วเตอร พ นฐาน หล กส ตร 60.ช วโมง ประจาป 2557. จ ดทาโดย คร ประจากล มระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) ศ นย การศ กษานกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยอาเภอพาน คำนำ งานการศ กษาเพ อพ ฒนาท กษะอาช พ ศ

More information

Global Standard 3 (Windows 7 / Office 2010) Module 2 : Key Applications

Global Standard 3 (Windows 7 / Office 2010) Module 2 : Key Applications 3 IC Global Standard 3 (Windows 7 / Office 2010) Module 2 : Key Applications สารบ ญ บทท หน า 1. การใช งานโปรแกรมส าน กงาน... 1 แนะน าโปรแกรมส าน กงาน... 1 แนะน าโปรแกรม Microsoft Word 2010... 1 แนะน าโปรแกรม

More information

Microsoft Word 2007. 1. หน าต าง Microsoft Word 2007. Central Information Technology Center Page 1. Office Button. Quick Access Toolbars.

Microsoft Word 2007. 1. หน าต าง Microsoft Word 2007. Central Information Technology Center Page 1. Office Button. Quick Access Toolbars. Microsoft สารบ ญ 1. หน าต าง MICROSOFT WORD 2007... 1 2. การสร างเอกสาร... 5 3. การเป ดเอกสาร... 6 4. การบ นท กเอกสาร... 7 5. การแสดงเอกสารก อนพ มพ... 10 6. การพ มพ เอกสาร... 11 7. การจ ดการข อความในเอกสาร...

More information

Microsoft PowerPoint 2007 โปรแกรมสร างงานพร เซนเทช นยอดน ยม

Microsoft PowerPoint 2007 โปรแกรมสร างงานพร เซนเทช นยอดน ยม P a g e Microsoft PowerPoint 007 โปรแกรมสร างงานพร เซนเทช นยอดน ยม ส วนประกอบของ PowerPoint 007 ม อะไรใหม ใน Microsoft PowerPoint 007 Microsoft Office PowerPoint เป นโปรแกรมท สร างข นเพ องาน Presentation

More information

เร อง หน า คอมพ วเตอร เบ องต น

เร อง หน า คอมพ วเตอร เบ องต น สารบ ญ เร อง หน า คอมพ วเตอร เบ องต น 1 ความหมายของคอมพ วเตอร 1 ประว ต ของคอมพ วเตอร 1 ประเภทและหน าท ของคอมพ วเตอร 11 องค ประกอบของคอมพ วเตอร 14 กระบวนการท างานของคอมพ วเตอร 16 ส วนประกอบต างๆ ของเคร

More information

ว าท ร อยตร หญ งศ ภ คชญา สมค ด พน กงานราชการ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ

ว าท ร อยตร หญ งศ ภ คชญา สมค ด พน กงานราชการ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ แผนการเร ยนร แบบม งเน นสมรรถนะ และบ รณาการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง รายว ชาคอมพ วเตอร และสารสนเทศเพ องานอาช พ รห สว ชา 2001-2001 สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช) จ ดทาโดย

More information

สร างสรรค เยาวชนคนร นใหม ผ ม ว น ยใช ไอซ ท ป ท 2 MICROSOFT POWERPOINT 2010

สร างสรรค เยาวชนคนร นใหม ผ ม ว น ยใช ไอซ ท ป ท 2 MICROSOFT POWERPOINT 2010 สร างสรรค เยาวชนคนร นใหม ผ ม ว น ยใช ไอซ ท ป ท 2 MICROSOFT POWERPOINT 2010 เร มใช โปรแกรม คล กท ป ม Start All Programs คล ก Microsoft Office จากน นจะปรากฏหน าจอแรกซ งถ อเป นหน าจอหล กของโปรแกรม Microsoft

More information

ค ม อการใช โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 เบ องต น หน วยท 9 เร องโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 เบ องต น

ค ม อการใช โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 เบ องต น หน วยท 9 เร องโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 เบ องต น 1 ค ม อการใช โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 เบ องต น หน วยท 9 เร องโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 เบ องต น 1. ข นตอนการเข าโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 แนะน าความสามารถของโปรแกรม

More information

รายงานผลการดาเน นงานความเป นมาของโครงการฝ กอบรม โครงการจ ดการความร เพ อพ ฒนาบ คลากรเพ อเพ มความเช ยวชาญทางว ชาช พ เร อง การฝ กอบรมการใช โปรแกรม

รายงานผลการดาเน นงานความเป นมาของโครงการฝ กอบรม โครงการจ ดการความร เพ อพ ฒนาบ คลากรเพ อเพ มความเช ยวชาญทางว ชาช พ เร อง การฝ กอบรมการใช โปรแกรม รายงานผลการดาเน นงานความเป นมาของโครงการฝ กอบรม โครงการจ ดการความร เพ อพ ฒนาบ คลากรเพ อเพ มความเช ยวชาญทางว ชาช พ เร อง การฝ กอบรมการใช โปรแกรม Microsoft Office ก บการปฏ บ ต งาน ในห องสม ด 2 ท มาและนโยบายในการสน

More information

อาช วศ กษาจ งหว ดส งห บ ร ข อสอบต วเพ อซ อมสอบ Pre,V - NET ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ รห ส 2001 0001

อาช วศ กษาจ งหว ดส งห บ ร ข อสอบต วเพ อซ อมสอบ Pre,V - NET ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ รห ส 2001 0001 อาช วศ กษาจ งหว ดส งห บ ร ข อสอบต วเพ อซ อมสอบ Pre,V - NET ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ รห ส 2001 0001 1. คาอธ บายรายว ชา ศ กษาและปฏ บ ต การใช คอมพ วเตอร และระบบสารสนเทศเพ องานอาช พเบ องต น การต ดต งเคร

More information

100 ท ปง าย ๆ ท ท าได ด วยต วค ณเอง. ท าไมต อง Office 2010?

100 ท ปง าย ๆ ท ท าได ด วยต วค ณเอง. ท าไมต อง Office 2010? 1 100 ท ปง าย ๆ ท ท าได ด วยต วค ณเอง หากพ ดถ งโปรแกรม Microsoft Office แล ว คงม น อยคนท จะบอกว าไม ร จ กเพราะ Microsoft Office น ค อส ดยอดโปรแกรมส าหร บงานเอกสารท ได ร บความน ยมใช ก นอย างกว างขวางและม

More information

เอกสารประกอบการสอน ว ชา คอมพ วเตอร ส าหร บน กศ กษาบ ณฑ ต

เอกสารประกอบการสอน ว ชา คอมพ วเตอร ส าหร บน กศ กษาบ ณฑ ต เอกสารประกอบการสอน ว ชา คอมพ วเตอร ส าหร บน กศ กษาบ ณฑ ต Microsoft Office Word 2007 การเร มต นใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 ม ข นตอนด งน 1. คล กป มStart>All Program>Microsoft Office>Microsoft Office

More information

ว ทยาล ยการอาช พนครนายก หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2545 (ปร บปร ง 2546) ประเภทว ชาพณ ชยกรรม สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ

ว ทยาล ยการอาช พนครนายก หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2545 (ปร บปร ง 2546) ประเภทว ชาพณ ชยกรรม สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ 1 ว ทยาล ยการอาช พนครนายก หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2545 (ปร บปร ง 2546) ประเภทว ชาพณ ชยกรรม สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ รายว ชา 1. รห สว ชา (2201-0001) ว ชาคอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จ ดประสงค

More information

ระบบเทคโนโลย สารสนเทศส าหร บโรงแรม พ มพ รว ทหารแกล ว จ รว ฒน สม ตส นต โรงเร ยนการท องเท ยวและการบร การ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต

ระบบเทคโนโลย สารสนเทศส าหร บโรงแรม พ มพ รว ทหารแกล ว จ รว ฒน สม ตส นต โรงเร ยนการท องเท ยวและการบร การ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต เอกสารประกอบการสอน ระบบเทคโนโลย สารสนเทศส าหร บโรงแรม พ มพ รว ทหารแกล ว จ รว ฒน สม ตส นต โรงเร ยนการท องเท ยวและการบร การ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต เอกสารประกอบการสอน ระบบเทคโนโลย สารสนเทศส าหร บโรงแรม

More information

หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word 1 หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word ร จ กก บ Microsoft Office Word 2003 การตกแต งเอกสาร ระบบอ ตโนม ต ต าง ๆ การสร างตารางลงในเอกสาร แนะน า Microsoft office 2003 Microsoft office 2003 เป นช ดของโปรแกรมท

More information

หน วยท 5 เร อง การใช โปรแกรมเพ อการผล ตส อและน าเสนอผลงาน ห วข อเร อง

หน วยท 5 เร อง การใช โปรแกรมเพ อการผล ตส อและน าเสนอผลงาน ห วข อเร อง หน วยท 5 เร อง การใช โปรแกรมเพ อการผล ตส อและน าเสนอผลงาน ห วข อเร อง 1. ความร เบ องต นเก ยวก บไมโครซอฟท พาวเวอร พอยต 2. การเตร ยมการสร างงานนาเสนอ 3. การทางานก บข อความ 4. การจ ดการก บภาพน ง 5. ตกแต งภาพน

More information

หน วยท 6 การใช โปรแกรม Microsoft PowerPoint

หน วยท 6 การใช โปรแกรม Microsoft PowerPoint 1 หน วยท 6 การใช โปรแกรม Microsoft PowerPoint ร จ กก บ Microsoft Office PowerPoint 2003 การสร างพร เซนเตช น (Presentation) ด วยตนเอง การใช งานแถบเคร องม อร ปวาด และการจ ดการก บว ตถ (Object) การตกแต งพ

More information

Microsoft Excel 2013

Microsoft Excel 2013 Microsoft Excel 2013 โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน ง ท อย ในช ด Microsoft Office ม จ ดเด นในด าน การ คานวณเก ยวก บต วเลข โดยการท างานของโปรแกรมจะใช ตารางตามแนวนอน (Row) และแนวต ง (Column) เป น

More information

เทคน คการสร าง Presentations PowerPoint 2013 อย างม ออาช พ

เทคน คการสร าง Presentations PowerPoint 2013 อย างม ออาช พ เทคน คการสร าง Presentations PowerPoint 2013 อย างม ออาช พ PROFESSIONAL EASY TO LEARN Phearwnapa Malakan, Natrada Boonmayeam, Yupadee Sutho MULTIMEDIA DEVELOPMENT DIVISION OF INFORMATION TECHNOLOGY, MAHIDOL

More information

ข อสอบ ว ชาคอมพ วเตอร เพ องานอาช พ

ข อสอบ ว ชาคอมพ วเตอร เพ องานอาช พ ข อสอบ ว ชาคอมพ วเตอร เพ องานอาช พ 1. ข อใดแสดงความหมายของคอมพ วเตอร ด ท ส ด 1. เป นอ ปกรณ ฮาร ดแวร 2. ควบค มการท างานด วยซอฟต แวร 3. เป นอ ปกรณ อ เล กทรอน กส 4. สามารถใช งานก บอ นเทอร เน ต 5. ม ความเช

More information

Microsoft Excel 2007 โปรแกรมตารางงานยอดน ยม

Microsoft Excel 2007 โปรแกรมตารางงานยอดน ยม ค ม อการใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 2007 1 Microsoft Excel 2007 โปรแกรมตารางงานยอดน ยม 1. ความร พ นฐานเก ยวก บโปรแกรม Microsoft Excel 2007 ล กษณะท วไปของโปรแกรม Excel โปรแกรมตารางงาน หร อโปรแกรมสเปรทช

More information

คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ

คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ ชนธ ญ ว ฒนส ทธ คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ รห สว ชา 2001-0001 หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2545 (ปร บปร ง พ.ศ. 2546) กล มว ชาพ นฐานว ชาช พ ISBN 978-616-90489-4-7 เร ยบเร

More information

คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ

คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ 1 แบ งห วข อย อยตามสาระการเร ยนร ได ๗ ห วข อ คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ ๑. การใช คอมพ วเตอร และสารสนเทศเพ องานอาช พ ๒. การต ดต งอ ปกรณ คอมพ วเตอร และระบบปฏ บ ต การ ๓. การใช โปรแกรมประมวลผลคา ๔. การใช โปรแกรมตารางทาการ

More information

เอกสารประกอบการสอน DIGITAL MEDIA PRODUCTION รายว ชาการผล ตส อระบบด จ ท ล การผล ตส อระบบด จ ท ล 1031502

เอกสารประกอบการสอน DIGITAL MEDIA PRODUCTION รายว ชาการผล ตส อระบบด จ ท ล การผล ตส อระบบด จ ท ล 1031502 1 เอกสารประกอบการสอน DIGITAL MEDIA PRODUCTION 1031502 รายว ชาการผล ตส อระบบด จ ท ล 2 บทท 3 ข อความด จ ท ล ข อความด จ ท ล หร อ Digital Text เป นข อความแบบอ เล กทรอน กส ท พบได บนอ นเทอร เน ตหร อหน า จอคอมพ

More information

แผนบร หารการสอนประจาบทท 11

แผนบร หารการสอนประจาบทท 11 แผนบร หารการสอนประจาบทท 11 1. ห วข อเน อหาประจาบท 1) การใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 2) ส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม 3) การจ ดร ปแบบข อม ลในแผ นงาน 4) การจ ดร ปแบบตารางและข อม ลในตาราง 5) การลาด บความสาค

More information

ศ พท คอมพ วเตอร น าร

ศ พท คอมพ วเตอร น าร - 1 - SiamInteract.com ศ พท คอมพ วเตอร น าร ย นด ต อนร บ ศ พท คอมพ วเตอร น าร ของ ตารางด านล างน เป นการประมวลคาศ พท คอมพ วเตอร ท นามาใช บ อยท ส ด สามารถหาความหมาย คาศ พท หร อต วย อ หร อวล ต างๆท เก ยวข

More information

การใช Microsoft Word 2007 2

การใช Microsoft Word 2007 2 การใช Microsoft Word 2007 เพ อพ ฒนาบ คลากร ณ ห องปฏ บ ต การคอมพ วเตอร เทคโนโลย สารสนเทศ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ว ทยาเขตพระราชว งสนามจ นทร นครปฐม การใช Microsoft Word 2007 2 ท าความร จ ก Microsoft

More information

คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ

คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ แบ งห วข อย อยตามสาระการเร ยนร ได ๗ ห วข อ ๑. การใช คอมพ วเตอร และสารสนเทศเพ องานอาช พ ๒. การต ดต งอ ปกรณ คอมพ วเตอร และระบบปฏ บ ต การ ๓. การใช โปรแกรมประมวลผลค า ๔. การใช โปรแกรมตารางท

More information

Microsoft PowerPoint 2003. เอกสารประกอบ PowerPoint เบ องต น

Microsoft PowerPoint 2003. เอกสารประกอบ PowerPoint เบ องต น เอกสารประกอบ PowerPoint เบ องต น 1 บทท 1 การใช งานเบ องต น เร ยกใช โปรแกรม PowerPoint 1. คล กป ม Start จากน นเล อก Program แล วเล อกต วเล อก Microsoft PowerPoint หร อเล อกจาก Short Cut ท สร างไว ด งร ป

More information

คอมพ วเตอร เบ องต น ฉบ บปร บปร งป ๒๕๕๒ โดย กวก.สอ.ทอ.

คอมพ วเตอร เบ องต น ฉบ บปร บปร งป ๒๕๕๒ โดย กวก.สอ.ทอ. คอมพ วเตอร เบ องต น ฉบ บปร บปร งป ๒๕๕๒ โดย กวก.สอ.ทอ. คาน า 1 หน งส อคอมพ วเตอร เบ องต นฉบ บปร บปร งป ๒๕๕๒ น น เป นหน งส อท เข ยนข นมาเพ อใช เป นตาราในการสอบ เล อนฐานะจาก น.ประทวน เป น น.ส ญญาบ ตร ในส

More information