Information Technology Examination (ITE) Tutorial

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Information Technology Examination (ITE) Tutorial"

Transcription

1 Information Technology Examination (ITE) Tutorial อ.วล พร จ ตรพงษ & อ.บ ญศ ร บญศ มะส น MOS Master Certified Instructor School of Information Technology Path 1 : Social Media & Social Network ความหมายของ Social Network Social Network หร อ บร การส งคมออนไลน หร อ ช มชนออนไลน ใช เร ยก โครงสร างทางส งคมประเภทหน งท เก ดจากการรวมต วของคนท ม ความสนใจเร องเด ยวก นผ าน เคร อข ายออนไลน ซ งการท มน ษย สามารถเช อมโยงถ งก น ท าความร จ กก น ส อสารถ งก นได ผ าน ทางระบบอ นเทอร เน ต ในร ปแบบการให บร การผ านเว บไซต ท เช อมโยงระหว างบ คคลต อบ คคล ไปจนถ งบ คคลก บกล มบ คคล ไว ด วยก น ความหมายของ Social Media Social media เป นส อท ใช เทคโนโลย ออนไลน และ ว ธ การท ให ผ คนแบ งป นข อม ล ความ ค ดเห นท ศนคต ประสบการณ ม มมอง และส อข อม ลของตน โดย... ส อท สามารถเข ยน แก ไขด วยตนเอง ส อท ใช ก นมากในขณะน ส อส าหร บสนทนาระหว างก น ส อท แพร หลาย กระจายต วเร ว ส อท ม การบ นท กและจ ดเก บไว ได

2 ประเภทของ Social Network บร การท ม ล กษณะ Social Network สามารถแบ งเป นประเภท ได 6 ประเภท ด งน 1. ประเภทเผยแพร ต วตน (Identity Network) เว บไซต เหล าน ใช สาหร บนาเสนอต วตน และ เผยแพร เร องราวของตนเองทางอ นเตอร เน ตสามารถเข ยน blog สร างอ ลบ มร ปของต วเอง สร างกล ม เพ อน และสร างเคร อข ายข นมาได ต วอย างเช น Facebook, hi 5, My Space ประเภทของ Social Network 2. ประเภทเผยแพร ผลงาน (Creative Network) โดยเว บไซต เหล าน สามารถใช ในการน าเสนอผลงานของต วเองได อย างง ายดาย ไม ว าจะเป นว ด โอ ร ปภาพ หร อเส ยงเพลง โดยน าไปเผยแพร ผ านทาง YouTube หร อการน าเสนอผลงานภาพถ ายของ ต วเอง ผ านทาง Multiply ม การแลกเปล ยนความค ดเห น ต ชมร ปภาพ ต วอย างของ Social Network ประเภทน ได แก YouTube, Yahoo VDO, Google VDO, Flickr, Multiply ประเภทของ Social Network 3. ประเภทความสนใจตรงก น (Interested Network) เป นร ปแบบของเว บไซต ท ม การรวมก นของสมาช ก ซ งม ความสนใจท ตรงก นหร อสนใจในเร องเด ยวก น ต วอย างเช น del.icio.us เป น Online Bookmarking หร อ Social Bookmarking โดยม แนวค ดท ว า แทนท เราจะ Bookmark เว บท เราชอบเก บไว ในเคร องของเราคนเด ยว ก เปล ยนร ปแบบให สามารถแบ งให ผ อ นด ได ด วย และสามารถร ได ด วยว าเว บไซต ใดท ได ร บความน ยมมาก เป นท น าสนใจ โดยด ได จาก จ านวนต วเลขท เว บไซต น นถ ก Bookmark เอาไว จากสมาช กคนอ นๆ น นเอง ประเภทของ Social Network 4. ประเภทร วมก นท างาน (Collaboration Network) เป นล กษณะของเว บไซต ท ม การท างานร วมก น หร อม การใช ข อม ลร วมก นในเร องเด ยวก น ต วอย างเช น Wikipedia เป นสาราน กรม ท อน ญาตให ใครก ได เข ามาช วยก นเข ยน และแก ไขบทความต างๆ ได ตลอดเวลา ท าให เก ดเป นสาราน กรมออนไลน ขนาดใหญ ท รวบรวมความร ข าวสาร และเหต การณ ต างๆ ไว มากมาย และม ภาษาไทยด วย Google Maps ป จจ บ นสร างแผนท ของต วเอง หร อแชร แผนท ให คนอ นได จ งท าให ม สถานท สาค ญ หร อสถานท ต างๆ ถ กป กหม ดเอาไว พร อมก บข อม ลของสถานท น นๆ ไว พร อมท งแสดงผลจากการ ค นหาได อ กด วย

3 ประเภทของ Social Network 5. ประเภทPeer to Peer (P2P) P2P เป นการเช อมต อก นระหว าง Client (เคร องผ ใช, เคร องล กข าย) ก บ Client โดยตรง ซ ง โปรแกรม Skype ได น าหล กการน มาใช เป นโปรแกรมสนทนาผ านอ นเตอร เน ต และก ม BitTorrent เก ด ข นมาเป นเทคโนโลย ท ท าให เก ดการแบ งป นไฟล ต างๆ ได อย างกว างขวาง และรวดเร ว ประเภทของ Social Network 6. ประเภทโลกเสม อน (Gaming / Virtual Reality) โลกเสม อนในท น ค อเกมส ออนไลน ต วอย างเช น Second Life เป นโลกเสม อนจร ง สามารถสร างต ว ละครโดยสมมต ให เป นต วเราเองข นมาได ม การใช ช ว ตอย ในเกมส อย ในช มชนเสม อน (Virtual Community) สามารถซ อขายท ด น และหารายได จากการท าก จกรรมต างๆ ได ประเภทของ Social Media 1. Blog หร อ Weblog เป นระบบจ ดการเน อหา (Content Management System: CMS) ร ปแบบหน ง ซ งท าให ผ ใช สามารถเข ยนบทความเร ยกว า Post และท าการเผยแพร ได โดยง าย Blog เป ดโอกาสให ใครๆท ม ความสามารถในด านต างๆ สามารถเผยแพร ความร ด งกล าว ด วยการเข ยนได อย างเสร ท าให เพ มเน อหาให ก บโลกออนไลน ได เป นจ านวนมาก นอกจากน เคร องม อท ส าค ญท ท าให เก ดล กษณะของ Social ค อการเป ดให เพ อนๆเข ามาแสดงความเห นได น นเอง ประเภทของ Social Media (2) Twitter และ Microblog อ นๆ เป นร ปแบบหน งของ Blog ท จ าก ดขนาดของการ Post แต ละคร งไว ท 140 ต วอ กษร โดยผ ออกแบบ Twitter ต องการให ผ ใช เข ยนเร องราวว าค ณ ก าล งท าอะไรอย ในขณะน (What are you doing ท งน เราย งสามารถใช เป นเคร องม อในการ ประชาส มพ นธ บทความใหม ๆบน Blog ของเราได ด วย Twitter น นเป นน ยมข นมากอย างรวดเร ว

4 ประเภทของ Social Media (3) Social Networking เป นเคร อข ายท เช อมโยงเราก บเพ อนๆ จนกลายเป นส งคม ท งน ผ ใช จะเร มต นสร างต วตนของตนเองข นในส วนของ Profile ซ งประกอบด วยข อม ลส วนต ว (Info) ร ป (Photo) การจดบ นท ก (Note) หร อการใส ว ด โอ (Video) และอ นๆ และย งม เคร องม อส าค ญในการ สร างจ านวนเพ อนให มากข น ค อ ในส วนของ Invite Friend และ Find Friend รวมถ งการสร างเพ อน จากเพ อนของเพ อนอ กด วย เว บไซต ท ม ล กษณะของ Social Networking อาจจะแบ งได เป น 2 ประเภท ค อ ประเภทแรกจะสนใจ ในการสร างเคร อข ายระหว างเพ อนๆหร อครอบคร ว เช น Facebook, Hi5 หร อ Myspace และอ ก ประเภท ค อสนใจในการสร างเคร อข ายในเช งธ รก จ ท เป ดให ใส Resume และข อม ลเช งอาช พต างๆ เช น LinkedIn หร อ Plaxo เป นต น ประเภทของ Social Media (4) Media Sharing เป นเว บไซต ท เป ดโอกาสให เราสามารถ upload ร ปหร อว ด โอเพ อ แบ งป นให ก บครอบคร ว เพ อนๆ หร อแม กระท งเพ อเผยแพร ต อสาธารณชน อย าง YouTube หาก ความค ดของเราเป นท ช นชอบ ก ท าให เก ดการบอกต ออย างแพร หลาย หร อการถ ายร ปแล วน าข นไปส เว บไซต อย าง Flickr เพ อให ล กค าได ชม หร ออย างกรณ ของ Multiply ท คนไทยน ยมน าร ปภาพท ตนเองถ ายมาแสดงฝ ม อ เหม อนเป นแกลลอร ส วนต ว ประเภทของ Social Media (5) Social News and Bookmarking เป นเว บไซต ท เช อมโยงไปย งบทความหร อเน อหา ใดในอ นเทอร เน ต โดยผ ใช เป นผ ส งและเป ดโอกาสให คะแนนและท าการโหวตได เป นเสม อนมหาชน ช วยกล นกรองว าบทความหร อเน อหาใดน นเป นท น าสนใจท ส ด ในส วนของ Social Bookmarking น น เป นการท เป ดโอกาสให ค ณสามารถท าการ Bookmark เน อหาหร อเว บไซต ท ช นชอบ โดยไม ข นอย ก บคอมพ วเตอร เคร องใดเคร องหน ง แต สามารถท าผ านออนไลน และเน อหาในส วนท เราท า Bookmark ไว น สามารถท จะแบ งป นให คนอ นๆได ด วย น กการตลาดจะใช เป นเคร องม อในการบอก ต อและสร างจ านวนคนเข ามาย งท เว บไซต หร อ Campaign การตลาดท ต องการ ประเภทของ Social Media (6) Online Forums ถ อเป นร ปแบบของ Social Media ท เก าแก ท ส ด เป นเสม อนสถานท ท ให ผ คนเข ามาพ ดค ยในห วข อท พวกเขาสนใจ ซ งอาจจะเป นเร อง เพลง หน ง การเม อง ก ฬา ส ขภาพ หน งส อ การลงท น และอ นๆอ กมากมาย ได ท าการแลกเปล ยนความค ดเห น แสดงข อม ลข าวสาร ตลอดจนถ งการแนะน าส นค าหร อบร การต างๆ น กการตลาดควนสนใจเน อหาท พ ดค ยใน Forums เหล าน เช น เว บไซต Pantip.com

5 แนวโน ม Social Network 1. พฤต กรรมผ บร โภค ต อเว บไซต Social Network ก จกรรมอะไรท พบได บ อยใน Social Network ท มา : The Nielsen Company แนวโน มจ านวนผ เข าใช เว บไซต และแนวโน มระยะเวลาการใช Social Network แนวโน ม Social Network 2. เทคโนโลย สน บสน นการเข าถ ง Social Network 2.1 ม อถ อช องทางใหม ของการเข าส อ นเทอร เน ต เน องจากป จจ บ น Smart Phone หร อโทรศ พท ท สามารถเข าส อ นเทอร เน ต ม มากข น แต ราคา ถ กลง และโปรแกรม-แอพพ ลเคช น รวมถ งเน อหา (Content) เพ มมากข น และความเร วการเข าถ ง อ นเทอร เน ตผ านม อถ อก เพ มมากข น จากการเป ดให บร การ 3G หร อ Wi-Max ท าให อ นเทอร เน ต ผ านโทรศ พท ม อถ อได ร บความน ยมมากข นเร อยๆ จากการใช Social Network ผ าน Smart phone โดยการแบ งป น การแชร แบบเก ดข นจร งในขณะน น ถ อว าเป นการสร างส มพ นธ เหม อนท กคนท ต องการการยอมร บและการเข าส งคม การแบ งป น ร ปเพ อให ท กคนแสดงความค ดเห นร วมก น แนวโน ม Social Network 2. เทคโนโลย สน บสน นการเข าถ ง Social Network 2.2 ร ปแบบข อม ลท ตอบร บระบบอ นเทอร เน ตและระบบ Social Network เม อความเร วอ นเทอร เน ตเพ มข น เน อหาข อม ลจากเด มท เป นต วหน งส อ ก เปล ยนร ปแบบของข อม ลเป น ร ปแบบ ภาพว ด โอ เพราะด วยการสร างไฟล ว ด โอท าได ไม ยาก สามารถสร างได จากโทรศ พท ม อถ อ และ สามารถอ พโหลดไปเก บไว ได ง ายๆ ผ านผ ให บร การมากมายหลายแหล ง จะท าให ข อม ลร ปแบบว ด โอ เป น เร องท เห นก นมากข น 2.3 ระบบอ นเทอร เน ต ระบบอ นเทอร เน ตท ม ความเร วส งข น สอดร บท ศทางการเปล ยนแปลงของเทคโนโลย เพราะความเร ว Internet ในป จจ บ น สามารถส งภาพ กระท ว ด โอได อย างรวดเร ว ในท กๆการอ พโหลดข อม ลหร อร ปภาพ น นๆ ท กเวบไซต ท ก Blog เม อม เน อหาใหม ก ท าการอ พโหลดข อม ลไว ส อ Social Network จ งช วยให คน สามารถร จ กมากข น

6 Do and Don t in Facebook Do (ควรปฏ บ ต ) ให เน อหาท ม ค ณค า ก บกล มเป าหมาย เพ อว าจะท าให พวกเขากล บเข ามาอ าน และแสดงความ ค ดเห น หร อท าให เก ดการแบ งป นให คนอ นๆ ใช Facebook เป นเคร องม อในการตอบค าถามหร อข อสงส ยต างๆ สามารถท าเป น One Stop โดยใช เป นอ กช องทางไปพร อมๆ ก บ Call Center ใส ป ม Like ไว ในเว บไซต หร อจดหมายข าวของค ณ ต องม บ คล กภาพของ Page ท ต อเน องและสม าเสมอ และน าเสนอด วยบ คล กภาพของสถาบ น ไม ใช บ คล กภาพของเราเอง Do and Don t in Facebook Do (ควรปฏ บ ต ) หากจ ดก จกรรมทางการตลาดข นมา การใช ฟ งก ช น Event เพ อเช อเช ญบรรดา Fan เข ารวมถ อ เป นเคร องม อท ด ในการประชาส มพ นธ งานโดยไม ม ค าใช จ าย การแนะน าองค กร อาจด าเน นในร ปแบบท ไม เป นทางการ สบายๆ ซ งน าจะเหมาะก บ Facebook มากกว า แทนท จะเป นว ด โอแนะน าองค กรท แสนจะทางการแบบท เคยเป น Do and Don t in Facebook Don t (ไม ควรปฏ บ ต ) อย าเอาแต ลงเน อหาเพ อประชาส มพ นธ Facebook เพราะม นน าเบ อ และไม ชวนให ต ดตาม การช ชวน ด วยบทสนทนา การต งค าถาม การยกต วอย าง การแนะน าเร องใดเร องหน ง การป ดก นการแสดงความค ดเห น เว นแต เป นค าหยาบ หร อก อให เก ดความข ดแย ง หร อใส ภาพ ลามก และควรแจ งนโยบายไว อย างเป ดเผย 1. ข อใดให ความหมายของค าว า Social Network ได ถ กต องท ส ด A. โครงสร างทางส งคมประเภทหน งท เก ดจากการรวมต วของคนท ม ความสนใจเร องเด ยวก นผ านเคร อข ายออนไลน B. บร การประเภทหน งท เป ดให คนท สนใจเร องเด ยวก น รวมต วก นเพ อ แลกเปล ยนความร ก น C. เคร องม อท ถ กพ ฒนาข นมาเพ อให ผ คนท สนใจเร องเด ยวก น ได รวมต วก นแลกเปล ยนประสบการณ ก น D. เว บไซต ท ถ กพ ฒนาข นเพ อเป นช องทางให ผ ท สนใจเร องเด ยวก น ได แลกเปล ยนความร ก น

7 2. ข อใดให ความหมายของค าว า Social Media ได ถ กต องท ส ด A. โครงสร างทางส งคมประเภทหน งท เก ดจากการรวมต วของคนท ม ความสนใจเร องเด ยวก นผ านเคร อข ายออนไลน B. บร การประเภทหน งท เป ดให คนท สนใจเร องเด ยวก น รวมต วก นเพ อ แลกเปล ยนความร ก น C. ส อหร อกล มของแอพพล เคช นบนอ นเทอร เน ตท ถ กสร างข นบน พ นฐานทางส งคม เพ อเป นช องทางในการแลกเปล ยนเน อหาความร ของ กล มผ ใช D. กล มของผ คนท สนใจเร องเด ยวก น รวมต วก นเป ดเว บไ ซต เพ อ แลกเปล ยนข อม ลก น 3. ข อใดให ความหมายของค าว า Social Network Site/Service (SNS) ได ถ กต องท ส ด A. โครงสร างทางส งคมประเภทหน งท เก ดจากการรวมต วของคนท ม ความ สนใจเร องเด ยวก นผ านเคร อข ายออนไลน B. เคร องม อหร อเว บไซต ประเภทท ถ กสร างข นมาเพ อตอบสนองการ ส อสารบนส งคมออนไลน C. ส อหร อกล มของแอพพล เคช นบนอ นเทอร เน ตท ถ กสร างข นบน พ นฐานทางส งคม เพ อเป นช องทางในการแลกเปล ยนเน อหาความร ของ กล มผ ใช D. กล มของผ คนท สนใจเร องเด ยวก น รวมต วก นเป ดเว บไซต เพ อ แลกเปล ยนข อม ลก น 4. ข อใดค อความหมายของเว บไซต Social Network ประเภทเผยแพร ต วตน (Identity Network) A. เว บไซต ท ใช ส าหร บน าเสนอข อม ลส วนต ว และเผยแพร เร องราว ของตนเองผ านทางอ นเทอรเน ต B. เว บไซต ท ใช ส าหร บน าเสนอผลงานของต วเองในร ปแบบว ด โอ ร ปภาพ หร อเส ยงเพลง C. เว บไซต ท ม การรวมก นของสมาช ก ซ งม ความสนใจท ตรงก นหร อ สนใจในเร องเด ยวก น 5. ข อใด ไม ใช ประเภทของ Social Network A. ประเภท Peer to Peer (P2P) B. ประเภทร วมก นท างาน (Collaboration Network) C. ประเภทเผยแพร ผลงาน (Creative Network) D. ประเภท Online Chat D. เว บไ ซ ต ท ม การท างานร วมก น หร อใ ช ข อม ลร วมก นใ น เ ร อง เด ยวก น

8 6. ข อใด ไม ใช เว บไซต Social Network ประเภทเผยแพร ผลงาน (Creative Network) A. YouTube B. Flickr C. Multiply D. Wikipedia 7. ข อใดต อไปน ไม ใช ประเภทของ Social Media A. Microblogs B. Social Networking C. Social News and Bookmarking D. Social Sharing Online 8. ข อใดต อไปน ค อช องทางส อสารบน Social Media ประเภท Microblogs A. Hi5 B. YouTube C. Twitter D. Second Life 9. ข อใดต อไปน ค อค ณสมบ ต เด นของเว บไซต Social Media ประเภท Microblogs A. เป นร ปแบบของ Blog ท จ าก ดต วอ กษรของการ Post ในแต ละคร ง ไม เก น 140 ต วอ กษร B. เป นร ปแบบของเว บ ท จ าก ดขนาดไฟล VDO ในการ Post แต ละคร ง C. เป นร ปแบบของ Blog ท จ าก ดประเภทของแฟ มข อม ลในการ Post แต ละคร ง D. เป นร ปแบบของเว บ ท จ าก ดขนาด และประเภทของต วอ กษรของการ Post ในแต ละคร ง

9 10. ข อใดต อไปน ค อเว บไซต Social Media ประเภท Social Network ท เป ดโอกาสให ผ ใช ใส Resume และข อม ลเช งอาช พ A. Hi5 B. Linkedin C. Twitter D. Second Life 11. ข อใดกล าวถ งค ณสมบ ต ของ Social Media ประเภท Social News and Bookmarking ได ถ กต องท ส ด A. เป นเว บไซต ท เป ดโอกาสให ผ ใช สามารถ Upload ร ป หร อว ด โอ เพ อ เผยแพร ได B. เป นเว บไซต ท เป ดโอกาสให ผ ใช สามารถ Post ข อความหร อแบ งป น ประสบการณ ได C. เป นเว บไซต ท เป ดโอกาสให ผ ใช สามารถ เช ญชวนเพ อนให มาเข าร วม กล มได D. เป นเว บไซต ท เป ดโอกาสให ผ ใช ให คะแนนหร อโหวตบทความท น าสนใจ หร อท าการ Bookmark เว บไซต ท ช นชอบ 12. ข อใดต อไปน จ ดอย ในเว บไซต ประเภท Online Forum A. Multiply B. Hi5 C. Pantip D. Myspace 13. ข อใดต อไปน ไม จ ด อย ในประเภทการท างานของ Facebook A. Profile B. Fan Page C. Sharing D. Group

10 14. ข อใดกล าวถ ง News Feed ใน Facebook Profile ได ถ กต องท ส ด A. เป นหน าหล กท แสดงให เห นหล งจากท ได Login เข าส ระบบ Facebook แล ว B. ใช ปร บเปล ยน หร อแก ไขข อม ลส วนต ว C. ใช ส งข าวสารให แก สมาช กทราบ D. ใช ส าหร บสม ครเข าร วมเป นสมาช ก 15. ข อใดกล าวถ งความแตกต างระหว าง Facebook Profile ก บ Facebook Page ได ถ กต องท ส ด A. Facebook Profile จ าก ดจ านวนเพ อนเพ ยง 5,000 คนเท าน น ในขณะท Facebook Page ไม จ าก ดจ านวน Fan B. Facebook Profile ต องสม ครเป นสมาช กในนามบ คคล แต Facebook Page ต องสม ครเป นสมาช กในนามกล มบ คคล C. Facebook Profile สามารถสม ครได ท นท ไม ต องรอให ได ร บอน ญาต แต ถ าสม ครเป น Fan ใน Facebook Page ต องได ร บอน ญาตก อน D. Facebook Page เน นเร องความเป นส วนต วมากกว า Facebook Profile 16. ข อใดกล าวถ งค ณสมบ ต ของ Facebook Group ได ถ กต องท ส ด A. เป นหน าท คล ายก บกล ม Community หร อ Web board B. สามารถเข าร วมเป นสมาช ก (Member) ได ท นท โดยไม ต องขอ อน ญาตก อน C. ม ล กษณะคล ายก บ Facebook Fan Page ผสมก บ Facebook Profile D. ถ กท กข อ 17.ข อใดต อไปน กล าวถ งจ ดม งหมายของเว บไซต LinkedIn ท ส ด ได ถ กต อง A. เป นการน าประว ต ส วนต ว หร อองค กรไปเช อมโยงก บบ คคลในสาขา อาช พต างๆ เพ อประโยชน และสร างโอกาสทางธ รก จ หร อหน าท การงาน ท ด เหม อนการแลกเปล ยนนามบ ตรก น B. เป นการน าร ปภาพส วนต ว ไปฝากไว ในเว บไซต เพ อแบ งป นให ผ อ นเข า มา Download ไปใช ในเช งธ รก จ C. เป นการน า VDO ส วนต ว ไปฝากไว ในเว บไซต เพ อการประชาส มพ นธ ให ผ ใช ในระบบอ นเทอรเน ตได ร บร D. เป นการแลกเปล ยนแฟ มข อม ลด าน Multimedia ระหว างก นในกล ม สมาช ก

11 18.ข อใดต อไปน เป นพฤต กรรมการใช Social Network ในทางท ไม ถ กต อง A. ป นป นใช Facebook ในการต ดต อก บเพ อนเก า B. เอมม ใช Facebook ส ง Application เกมส ให เพ อน C. เจเจใช Youtube ในการเผยแพร ว ด โอท ตนท าข น D. ธ นวาใช Multiply ในการแชร ร ปท ถ ายไว 19. ข อต อไปน ไม ใช ค ากล าว ท บอกถ งความเป นย คเว บ Web 2.0 A. เป นการปฏ ว ต เว บไซต ให กลายเป นเพ อนก บผ บร โภคมากข น B. การเก ดข นของเน อหาไม สามารถบ งค บหร อช น าได C. อ ปกรณ เคล อนท (Mobile Devices) เป นส วนหน งของย ค Web 2.0 D. เป นย คท คอมพ วเตอร สามารถค ยส อสารก นเองได ร เร อง 20.ข อใดต อไปน ให ความหมาของค าว า Facebook Etiquette ได ถ กต อง ท ส ด A. กฏ ระเบ ยบในการใช งาน Facebook ผ านระบบอ นเทอรเน ต B. กฏระเบ ยบในการส งต อข อม ลผ าน Facebook C. มารยาทในการ Chat Online ผ าน Facebook D. มารยาทในการใช Facebook เพ อให เก ดการส อสารทาง Facebook อย างม ประส ทธ ภาพ Path 1 : ICT Concepts ( ÇÒÁÃÙŒ¾ é¹ Ò¹ ŒÒ¹à â¹âåâõêòãê¹à È)

12 ความหมายของเทคโนโลย สารสนเทศ (IT) เทคโนโลย สารสนเทศ (Information Technology) ความหมายของเทคโนโลย สารสนเทศ หมายถ ง อ ปกรณ หร อเคร องม อท เก ยวข องก บการรวบรวม ประมวล เก บร กษา และเผยแพร ข อม ล และสารสนเทศโดยรวมท งฮาร ดแวร ซอฟต แวร ฐานข อม ล และการส อสาร โทรคมนาคม ความหมายของข อม ล (Data) ข อม ล (Data) ค อ ข อเท จจร งเก ยวก บเหต การณ หร อข อม ลด บท ย งไม ผ านการประมวลผล ย งไม ม ความหมายในการน าไปใช งาน ข อม ลอาจเป นต วเลข ต วอ กษร ส ญล กษณ ร ปภาพ เส ยง หร อภาพเคล อนไหว ความหมายของสารสนเทศ (Information) สารสนเทศ (Information) ค อ ข อม ลท ได ผ านการประมวลผลหร อจ ดระบบแล ว เพ อให ม ความหมาย และค ณค าส าหร บผ ใช ล กษณะสารสนเทศท ด ความสมบ รณ ครอบคล ม (completeness) ความส มพ นธ ก บเร อง (relevance) ความถ กต อง (accuracy) ความเช อถ อได (reliability) การตรวจสอบได (verifiability) องค ประกอบระบบสารสนเทศท ใช คอมพ วเตอร ระบบสารสนเทศเพ อการจ ดการท ใช คอมพ วเตอร (Computer-based information systems CBIS) ม องค ประกอบท ส าค ญ 6 ส วนค อ ฮาร ดแวร (Hardware) ได แก อ ปกรณ ท ช วยในการป อนข อม ล ประมวลจ ดเก บ และ ผล ตเอาท พ ทออกมาในระบบ สารสนเทศ ซอฟต แวร (Software) ได แก โปรแกรมคอมพ วเตอร ท ช วยให ฮาร ดแวร ท างาน ฐานข อม ล (Database) ค อ การจ ดระบบของแฟ มข อม ล ซ งเก บข อม ลท เก ยวข องก น เคร อข าย (Network) ค อ การเช อมโยงคอมพ วเตอร เข าด วยก นเพ อช วยให ม การใช ทร พยากรร วมก น และช วยการ ต ดต อส อสาร กระบวนการ (Procedure) ได แก นโยบาย กลย ทธ ว ธ การ และกฎระเบ ยบต างๆ ในการใช ระบบสารสนเทศ คน (People) เป นองค ประกอบท ส าค ญท ส ดในระบบสารสนเทศ ซ งได แก บ คคลท เก ยวข องในระบบสารสนเทศ เช น ผ ออกแบบ ผ พ ฒนาระบบ ผ ด แลระบบ และผ ใช ระบบ ขนาดของคอมพ วเตอร 1. ซ เปอร คอมพ วเตอร (Super Computer) เป นเคร องคอมพ วเตอร ท ม ขนาดใหญ ท ส ดและสามารถประมวลผลได เร วท ส ด ซ งส วนมาก แล วจะผล ตมาใช ก บงานเฉพาะด านเท าน น เช น งานทางว ทยาศาสตร ท ย งยากซ บซ อน ยากซบซอน และต องม และตองม การค านวณมาก งานออกแบบเคร องบ น งานว จ ยทางด านน วเคล ยร 2. เมนเฟรมคอมพ วเตอร (Mainframe Computer) เป นเคร องคอมพ วเตอร ขนาดใหญ ท ม ประส ทธ ภาพส ง ม ความเร วในการท างานและม วใน รท างา นและ ม หน วยความจ าส งมาก เหมาะก บหน วยงานขนาดใหญ เช น ธนาคาร

13 ขนาดของคอมพ วเตอร 3. ม น คอมพ วเตอร (Mini Computer) เป นเคร องคอมพ วเตอร ขนาดรองลงมา ม ขนาดหน วยความจ าน อยกว า 2 แบบแรก แต ก ม ความรวดเร วในการประมวลผลส ง ม กจะใช ก บงานท ม ข อม ลไม มาก เช น การควบค มอ ปกรณ ในการ ทดลอง การควบค มเคร องจ กรในโรงงาน เป นต น 4. คอมพ วเตอร ส วนบ คคล (Personal Computer) เป นเคร องคอมพ วเตอร ท ม ขนาดเล กท ส ด แต ก ม ประส ทธ ภาพส ง ป จจ บ นเป นเคร องท น ยมใช ก นมาก เน องจากม ขนาดเล ก ม น าหน กเบา ราคาไม แพง สามารถเคล อนย ายได ง ายและสะดวก บาง ร นม ล กษณะเป นกระเป าห วหร อท เร ยกว า Note Book สามารถพกพาได ส าหร บงานท จะใช ก บ เคร องไมโครคอมพ วเตอร น น ส วนมากแล วจะเป นงานไม ใหญ มาก เช น งานในส าน กงานท วไป งาน เก บข อม ลต าง ๆ ส วนประกอบของ Computer เคร องคอมพ วเตอร ถ าจะท างานได น นจะต องประกอบไปด วย ส วนประกอบ 3 ส วน ใหญ ๆ ด วยก น 1. ฮาร ดแวร (Hardware) หมายถ ง ส วนท เป นต วเคร องคอมพ วเตอร ซ งประกอบไปด วย หน วยต าง ๆ ด งต อไปน ค อ 1.1 หน วยร บข อม ล (Input Unit) ท าหน าท ในการร บข อม ลท บ นท กไว ในส อต าง ๆ เข าไปเก บไว ในหน วยความจ า ส าหร บอ ปกรณ ท ท า หน าท เป นหน วยร บข อม ล ได แก Keyboard, Disk Drive, Magnetic Tape, Card Reader, Mouse, Touch Screen และ Scanner เป นต น ส วนประกอบของ Computer ส วนประกอบของ Computer 1.2 หน วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit) ท าหน าท ในการค านวณ และประมวลผล ซ งถ อว าเป นส วนท ส าค ญท ส ดของคอมพ วเตอร ส าหร บในหน วยน ม หน าท 2 อย าง ค อ ควบค มการท างาน ค านวณและตรรก อ ปกรณ ท ท าหน าท น ได แก CPU 1.3 หน วยความจ า (Memory Unit) ท าหน าท เก บข อม ล และค าส งต าง ๆ ท ส งมาจาก หน วยร บข อม ลหร อส งมาจากหน วยประมวลผลกลางมาเก บไว เพ อรอการเร ยกใช หร อรอการ ประมวลผลภายหล ง ส าหร บหน วยความจ าแบ งเป นหน วยความจ าหล ก ซ งในท น ค อ ROM ก บ RAM และหน วยความจ าส ารอง ซ งได แก Hard disk, Tape, Flash Drive เป นต น

14 ส วนประกอบของ Computer 1.4 หน วยแสดงผลล พธ (Output Unit) ท าหน าท ในการแสดงผลล พธ ท ได มาจากการ ประมวลผล อ ปกรณ ท ท าหน าท เป นหน วยแสดงผลล พธ ได แก Monitor, Printer, Diskette, CD- ROM, Plotter, Disk Drive และ Magnetic Tape เป นต น ส วนประกอบของ Computer เคร องคอมพ วเตอร ถ าจะท างานได น นจะต องประกอบไปด วยส วนประกอบ 3 ส วน ใหญ ๆ ด วยก น 2. ซอฟต แวร (Software) หมายถ ง ส วนท ท าหน าท เป นค าส งท ใช ควบค มการท างานของเคร อง คอมพ วเตอร หร ออาจเร ยกว า โปรแกรม ก ได ซ งหมายถ งค าส งหร อช ดค าส ง สามารถใช เพ อ ส งให คอมพ วเตอร ท างาน ซอฟต แวร จะแบ งออกเป นประเภทใหญ ๆ ได ประเภท ค อ 2.1 ซอฟต แวร ระบบ ( System Software) หมายถ ง โปรแกรมท ม หน าท ควบค มการ ท างานของฮาร ดแวร ท กอย าง และอ านวยความสะดวกให ก บผ ใช เคร องคอมพ วเตอร เช น ระบบปฏ บ ต การ Windows ส วนประกอบของ Computer ส วนประกอบของ Computer 2.2 ซอฟต แวร ประย กต (Application Software) หมายถ ง โปรแกรมท ผ ใช คอมพ วเตอร เป นผ เข ยนมาใช งานเอง เพ อส งให คอมพ วเตอร ท างานอย างใดอย างหน งตามท ต องการ อาท Package Program ค อ โปรแกรมส าเร จร ปซ งเป นโปรแกรมท ถ กสร างหร อเข ยนข นมาโดย บร ษ ทต าง ๆ เสร จเร ยบร อยแล วพร อมท จะน าไปใช งานต าง ๆ ได ท นท เช น กล มของ Microsoft Office โปรแกรมทางด าน Graphic ส วนมากแล วจะเก ยวก บทางด านงานออกแบบ เข ยนแบบวาด ภาพ จ ดท าส งพ มพ และจะเป นทางด านการน าเสนองาน สามารถน าไปประย กต ใช ในงานโฆษณา เช น Photoshop เป นต น

15 ส วนประกอบของ Computer เคร อข ายคอมพ วเตอร (Computer Networks) 3. พ เพ ลแวร (People ware) ซ งส วนน จะหมายถ ง บ คคลท ม หน าท เก ยวข องก บคอมพ วเตอร ไม ว า จะเป นพน กงานป อนข อม ล น กเข ยนโปรแกรม หร อน กว เคราะห ออกแบบระบบงานต าง ๆ บน คอมพ วเตอร เคร อข ายคอมพ วเตอร (Computer Networks) เคร อข ายคอมพ วเตอร (Computer Networks)

16 เคร อข ายคอมพ วเตอร (Computer Networks) เคร อข ายคอมพ วเตอร (Computer Networks) เคร อข ายคอมพ วเตอร (Computer Networks) เคร อข ายคอมพ วเตอร (Computer Networks)

17 เคร อข ายคอมพ วเตอร (Computer Networks) เคร อข ายคอมพ วเตอร (Computer Networks) เคร อข ายคอมพ วเตอร (Computer Networks) เทคโนโลย การส อสารข อม ล 1. ความหมายของการส อสารข อม ล การส อสารข อม ล หมายถ ง การโอนถ าย (Transmission) ข อม ลหร อการแลกเปล ยนข อม ล ระหว างต นทางก บปลายทาง โดยใช อ ปกรณ ทางอ เล กทรอน กส หร อเคร องคอมพ วเตอร ซ งม ต วกลาง เช น ซอฟต แวร คอมพ วเตอร ส าหร บควบค มการส งและการไหลของข อม ลจากต นทางไปย งปลายทาง นอกจากน อาจจะม ผ ร บผ ดชอบในการก าหนดกฎเกณฑ ในการส งหร อร บข อม ลตามร ปแบบท ต องการ สงหรอรบขอม ลตามร ปแบบทตองการ

18 เทคโนโลย การส อสารข อม ล เทคโนโลย การส อสารข อม ล เทคโนโลย การส อสารข อม ล แนวโน มเทคโนโลย สารสนเทศ 1. แนวโน มในด านบวก การพ ฒนาเคร อข ายคอมพ วเตอร โดยเฉพาะเคร อข ายอ นเทอร เน ตท เช อมโยงก นท วโลก ก อให เก ดการเปล ยนแปลงทางส งคม ช องทางการด าเน นธ รก จ เช น การท าธ รกรรมอ เล กทรอน กส การพาณ ชย อ เล กทรอน กส การผ อนคลายด วยการด หน ง ฟ ง เพลง และบ นเท งต างๆ เกมออนไลน การพ ฒนาให คอมพ วเตอร สามารถฟ งและตอบเป นภาษา พ ดได อ านต วอ กษรหร อลายม อเข ยนได การแสดงผลของ คอมพ วเตอร ได เสม อนจร ง เป นแบบสามม ต และการร บร ด วยประสาทส มผ ส เสม อนว าได อย ในท น นจร ง การพ ฒนาระบบสารสนเทศ ฐานข อม ล ฐานความร เพ อพ ฒนาระบบผ เช ยวชาญและการจ ดการความร การศ กษาตามอ ธยาศ ยด วยระบบอ เล กทรอน กส (E-learning) การเร ยนการสอนด วยระบบโทรศ กษา (Tele-Education) การ ค นคว าหาความร ได ตลอด 24 ช วโมงจากห องสม ดเสม อน (virtual library) การพ ฒนาเคร อข ายโทร คมนาคม ระบบการส อสารผ านเคร อข ายไร สาย เคร อข ายดาวเท ยม ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ท า ให สามารถค นหาต าแหน งได อย างแม นย า การบร หารจ ดการภาคร ฐสม ยใหม โดยการใช เทคโนโลย สารสนเทศและเคร อข ายการส อสารเพ อเพ มประส ทธ ภาพการ ด าเน นการของภาคร ฐท เร ยกว า ร ฐบาลอ เล กทรอน กส (E-government) รวมท งระบบฐานข อม ลประชาชน หร อ E-citizen

19 แนวโน มเทคโนโลย สารสนเทศ 2. แนวโน มในด านลบ ความผ ดพลาดในการท างานของระบบ คอมพ วเตอร ท งส วนฮาร ดแวร และซอฟต แวร ท เก ดข น จากการออกแบบและพ ฒนา ท าให เก ดความเส ยหายต อระบบและส ญเส ยค าใช จ ายในการ แก ป ญหา การละเม ดล ขส ทธ ของทร พย ส นทางป ญญา การท าส าเนา และลอกเล ยนแบบ การก ออาชญากรรมทางคอมพ วเตอร การโจรกรรมข อม ล การล วงละเม ด การก อกวนระบบ คอมพ วเตอร 1. ข อใ ด ต อไ ป น อธ บายความหมายของเทคโนโลย สารสนเทศ (Information Technology) ได ถ กต องท ส ด A. ว ธ การปฏ บ ต ท ม การจ ดล าด บข อม ลอย างม ร ปแบบ และเป นข นตอน B. ว ธ การปฏ บ ต ท ม การจ ดล าด บอย างม ร ปแบบ และข นตอนเพ อท จะท าให เก ดประส ทธ ภาพในเร องของความรวดเร ว ความน าเช อถ อ และ ความถ กต องของข อม ล C. ข อม ลด บท ได ผ านการประมวลผลจากคอมพ วเตอร D. เทคโนโลย ท ม การน าคอมพ วเตอร การส อสาร โทรคมนาคม มาท างาน ร วมก น 2. ข อใดเก ยวข องก บระบบสารสนเทศ A. การน าเคร องจ กรมาใช ในโรงงานอ ตสาหกรรม B. การหาความร ในการใช (เคร องจ กรกลทางอ ตสาหกรรมเกษตร C. การท าให ธ รก จด าเน นงานได สะดวกข น D. การเพ มผลผล ตในอ ตสาหกรรม 3. ข อใดค อผลกระทบของเทคโนโลย สารสนเทศในด านบวก A. เพ มความสะดวกสบายในการส อสาร B. ท าให เก ดการเปล ยนแปลงว ฒนธรรม C. การม ส วนร วมของค นในส งคมน อยลง D. ม คนใช คอมพ วเตอรเพ มมากข น

20 4. ข อใดต อไปน เป นแนวโน มของเทคโนโลย สารสนเทศท จะเก ดข นใน อนาคต A. เทคโนโลย สารสนเทศจะไม ม อ ทธ พลต อท ก ๆ คนในครอบคร ว และ หน วยงานต าง ๆ B. คอมพ วเตอร จะกลายเป นเคร องม อเคร องใช ในช ว ตประจ าว น เช นเด ยวก บ รถยนต ต เย น เคร องร บโทรท ศน C. ระบบส อสารแบบม สายจะกล บมาแทนระบบไร สาย D. พน กงานจะท างานมากข น 5. ข อใดกล าวถ งข อม ล และสารสนเทศได ถ กต อง A. ข อม ลค อข อม ลด บท ได ผ านการประมวลผลมาแล ว B. สารสนเทศค อ ข อเท จจร งท เก ยวข องก บบ คคล C. ข อม ลค อ ผลล พธ ท น ามาใช ในการต ดส นใจ D. สารสนเทศค อ ข อม ลด บท ผ านการประมวลผลในหน วยประมวลผล กลางมาแล ว 6. ข อใดต อไปน จ ดเป นประเภทโปรแกรมประย กต A. Microsoft Word B. Windows 8 C. Windows Server 2012 D. IOS X 7. ข อใด ไม ใช หน าท ของโปรแกรมประเภทระบบปฏ บ ต การ A. จ าข อม ลช วงท ม การป อนไฟล B. จ ดการด านความปลอดภ ย C. เป นต วกลางระหว างเคร องก บผ ใช D. ควบค มฮาร ดแวร

21 8. ค าว า GUI ย อมาจากค าว าอะไร A. Graphic User Interface B. Graphic User Interrupt C. Graphic Uninstall Integration D. Graphic Unit Interface 9. ข อใดต อไปน เป นการท างานแบบ Multitasking A. การใช งานโปรแกรมของผ ใช หลายคน B. เร ยกโปรแกรมหลายต วมาใช พร อมก น C. หลายโปรแกรมท างานขนานก น D. หลายโปรแกรมใช หน วยความจ าเด ยวก น 10. ไมโครโปรเซสเซอร ถ กเร ยกว าอะไรในคอมพ วเตอร A. ช พ(chip) B. หน วยประมวลผลกลาง หร อซ พ ย C. เมนบอร ด D. การ ดแสดงผล 11.ข อใดค อหน าท ของ Input Unit A. ป อนข อม ลเข าส เคร องค อมพ วเตอร B. แสดงผลข อม ล C. จ าข อม ลให ก บเคร องค อมพ วเตอร D. เก บข อม ลไว ใช ในโอกาสต อไป E. ท าการประมลผลข อม ล

22 12. ข อใดต อไปน จ ดเป นค ย พ เศษบนค ย บอร ด A. ค ย Esc B. ค ย F1,F2 C. ค ย Ctrl D. ถ กท กข อ 13. อ ปกรณ ในข อใดต อไปน เป นได ท ง Input และ Output A. การ ดเส ยง B. แลนการ ด C. จอภาพ Touch Screen D. โมเด ม 14.ระบบเคร อข ายคอมพ วเตอร หมายถ งข อใด A. คอมพ วเตอรท ท าหน าท เป นผ ให บร การทร พยากรต าง ๆ B. การน าเคร องคอมพ วเตอร มาเช อมต อเข าด วยก นเพ อแลกเปล ยน ข อม ล C. ระบบเฉพาะเจาะจงชน ดหน ง ท ท างานเก ยวข องในการจ ดเก บ D. องค ประกอบหล กท จะท าให เคร องคอมพ วเตอร สามารถท างานได สมบ รณ 15. ข อใดค อการอ างอ งต าแหน งในอ นเทอรเน ตแบบ IP Address A. B. C D. ftp.download.com

23 16. ข อใดตอไปน จ ดเป นอ ปกรณ ส งออก (Output device) A. Keyboard B. Mouse C. Touch Pad D. Speaker 17. ข อใดต อไปน เป นผลท ได จากการบ บอ ดไฟล (Compressing a file) A. ไฟล จะถ กลบ B. ขนาดของไฟล จะเล กลง C. ต วอ กษร 3 ต วแรกของช อไฟล จะถ กซ อนไว D. ท กๆ ค ณสมบ ต ของไฟล จะหายไป 18. ข อใดต อไปน ม ผลต อความเร วของคอมพ วเตอร A. ส ส นของ Case คอมพ วเตอร B. ขนาดของ RAM C. ประเภทของ Keyboard D. ร ปแบบของ Case 19. เคร องคอมพ วเตอร ร นใดต อไปน ท ม ขนาดความจ ต าส ด A. Mainframe B. PC C. Laptop D. Mobile Device

24 20. USB Flash Drive จ ดเป นส อประเภทใดต อไปน A. Input/Output MEDIA B. INPUT MEDIA C. OUTPUT MEDIA Contact Information D. OS MEDIA Tel Ext Word 2010 Word 2010 File Tab การต งค าหน วยการว ดของไม บรรท ด (Ruler) ไปท File tab คล กป ม Options คล กป ม advaned >Display >Show measurements in units of: Inches

25 การต งค าหน วยการว ดของไม บรรท ด (Ruler) การเล อกค ณสมบ ต ของเอกสารท ก าล งใช งานอย (Info) และแก ไข (edit) ไปท File tab หร อ Backstage คล กป ม Info > Properties >Summary File tab ไปท File tab หร อ Backstage คล กป ม Options > Quick Access Toolbar หากต องการรวมค าส งท ใช เป น ประจ าไว ในท เด ยวก นเพ อให ง าย ต อการใช งาน หากต องการก าหนดให เวลาเป ดเอกสารจะต องป อนรห สผ าน ท กคร ง ในการใช โปรแกรม Microsoft Word 2010 ไปท File tab หร อ Backstage คล กป ม Options > Protect Document

26 หากต องการด รายการของเอกสารท ม การเป ดใช มา ก อนหน าน ไปท File tab หร อ Backstage คล กป ม Options > Protect Document หากต องการตรวจสอบนามสก ลของไฟล เอกสารท สร างจากโปรแกรม Microsoft Word ในข อใดเป นของร น 2010.doc > เป นการบ นท ก แบบเว อร ช นเก า.docx > เป นการบ นท ก แบบเว อร ช นป จจ บ น.dotx > เป นการบ นท ก แบบ Tempate.mht > เป นการบ นท ก แบบ Web page Home Tab ค าส ง (Format Copy) อย ในกล ม Clipboard เป นการน า ร ปแบบน นๆ ไปใช ก บอ กข อความหน งท ต องการ กล ม Font ประกอบไปด วย การจ ดร ปแบบต วอ กษร เช น ก าหนดเป นต วหนา ต วเอ ยง ข ดเส น ใต การปร บเปล ยนร ปแบบต วอ กษร เช น Tohoma, Comic Sans MS การปร บเปล ยน ขนาดร ปแบบ ต วอ กษร เช น จาก size 12 เป น 14 การปร บเปล ยนร ปแบบอ กษรให เป น ค าเร มต น เช น เม อค ดลอกข อความจากเว ป ไปเป น แบบเด มของค าเร มต น

27 กล ม Paragraph ประกอบไปด วย Bullets List ก าหนด ส ญล กษณ ต างๆ Number List ก าหนดส ญล กษณ ต วเลข ต างๆ Multilevel List Decrease Indent Increase Indent Sort Paragraph Mark Align Text Left (Ctrl + L) Center (Ctrl + E) Align Text Right (Ctrl + R) Justify (Ctrl + J) Thai Distributed Line and Paragraph Spacing Shading การต งค า Tab ค าส งใน Home Tab การต งค า Styles Insert Tab กล ม Illustrations การเล อกร ปแบบ Page Group การเล อก Table Group Qt 1 Qt 2 Qt 3 Qt 4 ONE TWO Three

28 กล ม Links กล ม Header & Footer Insert Tab Page Layout กล ม Text Group กล ม Symbols Group กล ม Themes Group (-b± (b^2-4ac))/2a

29 กล ม Page Setup Group กล ม Paragraph Group กล ม Page Background Group กล ม Arrange Group References Tab References Tab กล ม Table of Contents Group กล ม Footnotes Group กล ม Citations & Bibliography Group กล ม Caption Group

30 Mailings Tab Mailings Tab กล ม Create Group กล ม Start Mail Merge Group กล ม Write & Insert Fields Group กล ม Finish Group Review Tab Review Tab กล ม Proofing Group กล ม Language Group กล ม Comments Group กล ม Tracking Group

31 View Tab View Tab กล ม Document Views กล ม Show Group กล ม Zoom Group กล ม Window Group Excel 2010 Change File Type File Tab ค าถามเพ มเต ม ข อใดต อไปน ค อส วนขยายหร อนามสก ลของ ไฟล สม ดงานท สร างจากโปรแกรม Microsoft Excel A..FLA B..XLSX C..PDF D..CSS

32 File Tab Home Tab ค าถามเพ มเต ม ค าถามเพ มเต ม Clipboard Group Paste Special ข อใดค อแฟ มข อม ลท สร างจากไฟล ของ Microsoft Excel หากพ มพ ต วเลขลงในเซลล เป นจ านวนมากท า ให ต วเลขกลายเป น # แทน เพราะเหต ใด A. Salary.docx B. Report.xsl C. Meeting.sxx D. Financial.xlsx A. ค าต วเลขม ความผ ดพลาด B. ความกว างของเซลล ไม พอก บขนาดของข อม ล C. ความส งของเซลล ไม พอก บขนาดของข อม ล D. เม อพ มพ ต วเลขเป นจ านวนมากท าให กลายเป นต วอ กขระแทน ค าถามเพ มเต ม ค าส งการวางท ใช สล บแถวก บคอล มน ค อค าส งใด a) A. Keep Source Column Widths b) B. Tranpose c) C. Formula d) D. Percentage ค าถามเพ มเต ม นอกจากการป อนข อม ลลงภายในช องเซลล โดยตรง สามารถป อนข อม ลลงเซลล จากส วนใด ได อ ก a) Title Bar b) Status Bar c) Formula Bar d) Menu Bar ค าถามเพ มเต ม เม อคล กเมาส ท ต าแหน งเซลล A10 ซ ง ต าแหน ง A10 น ม ว ธ การเร ยกอย างไร a) แถวท A คอล มน ท 10 b) ต าแหน งท A แถวท 10 c) เซลล ท A เซลล ท 10 d) คอล มน ท A แถวท 10

33 Home Tab Number Group Alignment Group Home Tab Home Tab Styles Group Cells Group กล ม Conditional Formatting กล ม Format as Table กล ม Cell Styles องค ประกอบม อะไรบ าง จากร ป หากต องการให แสดง Data Bar (แถบส แสดงปร มาณของต วเลขท อย ในเซลล ) ต องเล อกท Group ใด Styles Number

34 Insert Tab Insert Tab Illustrations Group Charts Group Sparkline Group Filter Group ค าถามเพ มเต ม ค าถามเพ มเต ม การสร างแผนภ ม ขนาดเล กท อย ภายในเซลเด ยว เร ยกว าอะไร A. Chart B. SmartArt C. Sparkline D. ไม สามารถสร างได เคร องหมายใดท ต องป อนท กคร งก อนใช ส ตร ค านวณ A. $ C. = D. / จากร ปต วอย างน ม ว ธ การเล อกเซลล ท อย ห าง ก นอย างไร A.ใช การกดป ม Ctrl ร วมก บการคล กเมาส ซ าย B.ใช การกดป ม Shift ร วมก บการคล กเมาส ซ าย C.ใช การกดป ม Alt ร วมก บการคล กเมาส ซ าย D.คล กเมาส ซ ายลากคล มเพ อเล อกด วยว ธ ปกต หากน าเมาส ไปช ตรงเส นแบ งระหว างคอล มน A และ B จะเก ดส ญล กษณ ตามข อใด ข อใดค อค ณสมบ ต ท ส าค ญของโปรแกรม Microsoft Excel a) เป นโปรแกรมท ใช ในการพ มพ งาน b) เป นโปรแกรมท ใช ในการออกแบบร ปภาพ ต างๆ c) เป นโปรแกรมท ช วยในการตกแต งภาพและ ต วอ กษรได ด d) เป นโปรแกรมท จ ดการข อม ลในตารางได เป น อย างด เม อคล กท จ ดส เหล ยมส ด าตรงม มขวาล างของช อง เซลล แล วลากเมาส ไปทางขวา 1 คอล มน จะเก ดผล ข อใด a) January b) April c) March d) February เม อคล กท จ ดส เหล ยมส ด าตรงม มขวาล างของช อง เซลล แล วลากลงไปด านล าง 1 แถว จะเก ดผลข อใด a) January, January, January b) February, February, February c) March, March, March d) January, February, March

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน หน วยท ช อหน วย/ห วข อการสอน จ านวน (ช วโมง) 1 จร ยธรรมและความร บผ ดชอบในการใช คอมพ วเตอร และ ระบบสารสนเทศ 1.1 จร ยธรรมในการใช ระบบคอมพ วเตอร 1.2 จรรยาบรรณในการใช คอมพ วเตอร

More information

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร ร จ กคอมพ วเตอร ป จ บ นคอมพ วเตอร เป นอ ปกรณ เทคโนโลย สารสนเทศท น ยมใช ก นอย างแพร หลาย โดยท วไปเราจะน าคอมพ วเตอร มาใช ในการท างานต าง ๆ เช นการค ดค านวณ การพ

More information

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save)

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) 12 การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) ใช ไอคอน แทนการเร ยกเมน File, Save ได เม อสร างงานด วย Word ควรท าการจ ดเก บงานน นไว ในฮาร ดด สก จากน นจ งค อย ท าการค ดลอก (Copy) หร อย าย (Move) ไปไว ในแผ

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

ง14201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 4 เวลา 80 ช วโมง

ง14201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 4 เวลา 80 ช วโมง ง1201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มการงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 80 ช วโมง ศ กษา ค นคว า การใช โปรแกรม Windows Movie Maker สร าง Music video ส วนต ว ต ดต อเพลงและว ด โอ การใช โปรแกรม Internet

More information

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง 27 การเช อมโยงภาพน ง บางคร งเราไม ต องการเสนอภาพตามล าด บ แต ต องการน าเสนอในล กษณะสล บไปมา หร อ ต องการแสดงข อม ลบนอ นเทอร เน ต หร อ แม แต เร ยกใช งานโปรแกรมอ น ๆ เช น CAI หร อ โปรแกรมประย กต อ น ๆ ก

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง 17 ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง งานเอกสารม กจะม ปร มาณของงานเป นจ านวนมาก ด งน นการเล อนต าแหน ง เพ อ ไปย งจ ดท ต องการได อย างรวดเร ว จะท าให การท างานเอกสารน น ๆ เก ดผลส าเร จ อย างรวดเร วตามไปด

More information

EO/2 ระบบปฏ บ ต การ Windows XP

EO/2 ระบบปฏ บ ต การ Windows XP การว เคราะห หล กส ตรฐานรายว ชา ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ รห ส 200-000 ระด บ ปวช ล กษณะว ชา ทฤฎ +ปฏ บ ต สาขางาน ช างอ เล กทรอน กส ป การศ กษา 2 255 ผ สอน ชาต ชาย ส วรรณช ญ ค าอธ บายรายว ชา ศ กษาและปฏ

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

การผล ตส อม ลต ม เด ย ด วยโปรแกรม PointeCast Publisher

การผล ตส อม ลต ม เด ย ด วยโปรแกรม PointeCast Publisher 1 การผล ตส อม ลต ม เด ย ด วยโปรแกรม PointeCast Publisher PointeCast Publisher เป นโปรแกรมท ช วยสร างส อบทเร ยนอ เล กทรอน กส จาก โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2000, XP/2002 และ 2003 เพ อให เก ดไฟล ในร ปแบบ

More information

การน า Dropbox มาใช ในการท างาน ส าน กงานว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

การน า Dropbox มาใช ในการท างาน ส าน กงานว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ การน า Dropbox มาใช ในการท างาน ส าน กงานว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ Dropbox ค ออะไร? Dropbox เป นเว บแอพล เคช นท ให บร การฝากข อม ล แบบออนไลน ซ งผ ใช งานสามารถจ ดเก บและแบ งป นข อม ล ร วมก บคนในองค กร ให เข

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2 การใช Word ส าหร บท าว ทยาพนธ หร อ รายงานต างๆ ส วนแรกมาท าความร จ กก บ ล าด บเลข และ ห วเร อง ก อน ท ง 2 ส วนน จะสามารถท าไปใช ในการ สร าง สารบ ญ แบบอ ตโนม ต ได ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร

More information

เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม

เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม 1 เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง Microsoft PowerPoint 2010 ประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ร นทร เขต 2 สารบ ญ เร อง หน า ส วนประกอบของโปรแกรม

More information

User Manual Editor Tool Proposal V1.0

User Manual Editor Tool Proposal V1.0 KMIT-GROUP CO., LTD. User Manual Editor Tool Proposal V1.0 2 User Manual Editor Tool Table of Content 1. ส วนเคร องม อท ไว ส าหร บ จ ดการข อม ล Content ท เป นข อความ.. 3 2. ส วนเคร องม อพ เศษ ไว ส าหร

More information

โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation)

โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation) โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation) จ ดท าโดย อภ ว ฒน ก นศร เว ยง กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาเช ยงราย เขต 1 http://www.cri1.obec.go.th ค าน า โปรแกรมระบบเผยแพร

More information

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 0 Course ID Course Name Time IT001 1 ว น หล กการและเหต ผล งานขายเป นห วใจของการด าเน นธ รก จ No Selling No Business ค ากล าวน คงไม ต องการค าอธ

More information

การเร มใช งานโปรแกรม

การเร มใช งานโปรแกรม 1 การเร มใช งานโปรแกรม หล งจากจบบทเร ยนน ค ณจะสามารถใช งานเก ยวก บ :- เร มใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint ร จ กส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม การสร างงานน าเสนอใหม จาก Template การสร างงานน าเสนอเปล า การบ

More information

การจ ดและตกแต งข อความ

การจ ดและตกแต งข อความ ======================================================= หน า1 การจ ดและตกแต งข อความ การใช ข อความใน Dreamweaver 8 สามารถเหม อนโปรแกรมท เก ยวก บงานเอกสาร เช น Microsoft Office 1. การปร บเปล ยนภาษาการต

More information

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System)

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) การบร หารงานต างๆของภาคร ฐและเอกชน จะต องม การจ ดประช มเป นประจ า ซ งตามปกต แล วต องม การส งหน งส อเช ญประช มพร อมระเบ ยบวาระการประช ม เพ อให ผ เข าร วมประช

More information

งานอาช พ 2. อธ บายส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม ในหน วยท 4 โครงสร างของเน อการ ค นคว า และการม ส วนร วมใน (5 ส ปดาห )

งานอาช พ 2. อธ บายส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม ในหน วยท 4 โครงสร างของเน อการ ค นคว า และการม ส วนร วมใน (5 ส ปดาห ) แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน หน วยท สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร ก จกรรมการเร

More information

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2)

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2) หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) ว ชา การใช โปรแกรมน าเสนอข อม ล รห สว ชา - ระด บ ปวช. ปวส. สาขางาน คอมพ วเตอร ธ รก จ ป การศ กษา / 6 ผ สอน นางจ ราย บ ญมาปล ก ล กษณะว ชา ทฤษฎ +ปฏ บ ต มาตรฐานรายว ชา. อธ

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต 1 เข าใช งานตามล งค http://www.qsds.go.th/ช อหน วยงาน/adminmanage เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต หน าเว บจะประกอบไปด วยเมน ในการจ ดการเว บ สามารถเพ ม ลบ แก ไข เมน หร อข อม ล ต

More information

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป FreeWebFree.com Page 2 of 23 สารบ ญ การเข าส ระบบ 3 การแก ไขส วนแสดงผลด านบนห วเว บไซต 4 การแก ไขส วนแสดงผลด านล างเว บไซต 5 การแก ไขเมน บาร, เมน บร การร านค า, เมน หมวดหม

More information

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM Chapter 8 การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM 1 เน อหา ล กษณะของ Activity Diagram ร ปแบบการใช Activity Diagram การระบ ส วนของข อม ลให แก ก จกรรม การจ ดระเบ ยบข อม ล การสร างท พ ก/เก บข อม ล การแบ

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4

ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4 ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4 ว ตถ ประสงค 1. ร จ กว ธ การในการสร างจดหมายเว ยน ในช ดโปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 2003 ซ ง การท าจดหมายเว ยนน จะม เน อหาเด ยวก นแต ส งไปถ งผ ร บหลายคน โดยม

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

ใบความร ช ดท 1 กระดาษ ค านวณ หน วยการเร ยนร ท 4 เร มต นร จ กก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล เร อง ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล

ใบความร ช ดท 1 กระดาษ ค านวณ หน วยการเร ยนร ท 4 เร มต นร จ กก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล เร อง ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล ใบความร ช ดท หน วยการเร ยนร ท 4 เร มต นร จ กก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล เร อง ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล เวลา 0 นาท ล กษณะและความเป นมาของโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล โปรแกรมไมโครซอฟท เอ

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน 1 การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน ËÑÇ ŒÍ Í ข อความต ดต อ ประเภทข อความการต ดต อ ฟอร มข อความต ดต อ ข อม ลการต ดต อ แผนท ต ดต อ ต งค าการต ดต อ ŒÍ ÇÒÁµÔ µ Í เป นส วนส

More information

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม ใบงานท ๔.๑ (ทดสอบปฏ บ ต ) เร องการใช เคร องม อโปรแกรม Microsoft Office Word 2007 ว ชา ง ๒๐๒๐๑ การใช โปรแกรมเพ อการปฏ บ ต งาน รายว ชาเพ มเต ม หน วยการเร ยนร ท ๔ ช อหน วย ซอฟต แวร งานพ มพ เอกสาร ช นม ธยมศ

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน

แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน หน วยท สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร ก จกรรมการเร

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล 1. จงบอกถ งว ธ การเข าส โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 2. Icon (ส ญร ป) ค ออะไรม หน าท ในการท างานอย างไร 3.

More information

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3-1 บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3.1 ร จ กระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส ระบบการแจ งข าวประชาส มพ นธ ค อ โปรแกรมระบบงานท

More information

ว ตถ ประสงค : 1. เพ อให น ส ตสามารถใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท PowerPoint 2007 ได ในระด บเบ องต น 2. สามารถใช เคร องม อและล กษณะพ เศษในการสร างนาเสนอได

ว ตถ ประสงค : 1. เพ อให น ส ตสามารถใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท PowerPoint 2007 ได ในระด บเบ องต น 2. สามารถใช เคร องม อและล กษณะพ เศษในการสร างนาเสนอได ปฏ บ ต การท 8 การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท PowerPoint 2007 คร งท 1 ว ชา 001272 คอมพ วเตอร สารสนเทศข นพ นฐาน รห ส ช อ สาขา คณะ หม เร ยนท ว นท เด อน พ.ศ ว ตถ ประสงค : 1. เพ อให น ส ตสามารถใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท

More information

ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ

ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ (Admin) ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ 1 1. การก าหนดต าแหน งการเร ยกใช ข อม ล เล อกเมน File => Constant เมน น เป

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม Flip Album Vista Pro 7.0

ค ม อการใช งานโปรแกรม Flip Album Vista Pro 7.0 ค ม อการใช งานโปรแกรม Flip Album Vista Pro 7.0 โดย ฝ ายเทคโนโลย สารสนเทศ ว ทยาล ยเทคโนโลย ชลบ ร 1. การใช งานโปรแกรม 1. คล กป ม Start 2. คล ก All Programs 3. คล ก E-Book Systems 4. คล ก FlipAlbum Pro 2.

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ โปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ (Provincial-directory: P-dir) เป นโปรแกรมส าหร บแสดง รายช อ/ส บค นข อม ลหน วยงาน และรายช อห วหน าส วนราชการภายในจ งหว ด การท

More information

Nature4thai Application

Nature4thai Application ค ม อการใช งานระบบจ ดการเน อหา Nature4thai Application สถานการณ ประจาว นด านทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม User Manual หน า 1 ถ ง 12 สารบ ญ ค ม อการใช งานระบบจ ดการเน อหา (CMS) หน า คาแนะนาในการเตร ยมข

More information

ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว

ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว โครงการจ ดการความร ของคณะมน ษยศาสตร ฯ - ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว ผ ช วยศาสตราจารย เพชรร ตน บร ส ทธ โปรแกรม Microsoft Office Excel เป นโปรแกรมประเภทสเปรดซ ท (Spreadsheet) หร อตารางค านวณอ เล กทรอน

More information

ส ปดาห ท ต วช ว ดการเร ยนร เน อหาการเร ยนร ภาระงาน หน วยท 1: เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร 1 ใช ระบบปฏ บ ต การคอมพ วเตอร เพ อ การท างาน ง3.1 ป.

ส ปดาห ท ต วช ว ดการเร ยนร เน อหาการเร ยนร ภาระงาน หน วยท 1: เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร 1 ใช ระบบปฏ บ ต การคอมพ วเตอร เพ อ การท างาน ง3.1 ป. สาระเทคโนโลย โครงสร างเน อหาการเร ยนร ช นประถมศ กษาป ท 4 ป การศ กษา 2555 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รห ส ง21101 2 น าหน กว ชา 80 คาบ / ป ส ปดาห ท ต วช ว ดการเร ยนร เน อหาการเร ยนร ภาระงาน

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ค ม อการต ดต งโปรแกรม โครงการพ ฒนาระบบควบค มและกาหนดส ทธ ของแท บเล ตพ ซ เพ อสน นสน นการจ ดการเร ยนการสอนโดยใช เคร องคอมพ วเตอร พกพา กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร 1. ข นตอนการต งค าเคร องแท บเล ตพ

More information

บทท 13 การล งค ข อม ล (Link Data)

บทท 13 การล งค ข อม ล (Link Data) บทท 13 การล งค ข อม ล (Link Data) ล งค ข อม ลข ามเว ร กช ตด วยการสร างส ตร ยกต วอย างระหว างช ต Budget และ Quarter เป นต วอย าง โดยต องการจะหาผลรวมแต ละไตรมาส จากช ต Budget แล วน าผลล พธ ท ได มาใส ในช

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง 194 เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง การออกแบบงานนาเสนอ การสร างงานนาเสนอท แตกต างก บงานของผ อ นน น จะทาให งานนาเสนอด เป นเอกล กษณ ของผ สร างเอง และเป นการเพ มความน าสนใจให ก บงานนาเสนอน

More information

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 1 สารบ ญ เน อหา หน า ข นตอนการเข าใช งานระบบ... 2 ข นตอนการเปล ยนรห สผ านผ ใช งาน... 4 ข นตอนการใช

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

ท มา www.crnfe.ac.th/excelcontents.html สถาบ น กศน. ภาคกลาง

ท มา www.crnfe.ac.th/excelcontents.html สถาบ น กศน. ภาคกลาง โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน ง ท จ ดอย ในช ด Microsoft Office โปรแกรม MS Excel ม ช อเส ยง ในด าน การคานวณเก ยวก บต วเลข และการท าบ ญช ต าง ๆ การท างานของโปรแกรม ใช ตารางตามแนวนอน (rows) และแนวต

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

บทท 1 เร มต นการใช งาน

บทท 1 เร มต นการใช งาน 1 บทท 1 เร มต นการใช งาน 1. เป ดโปรแกรม Internet Explorer ข นมา จากน นเข าเว บไซต ของส าน กงาน กศน.จ งหว ด ค อ http://lpa.nfe.go.th จากน น ใช เมาส คล กไปท กล อง e-office กศน.ล าปาง (ตามล กศร ช ) ด งภาพ

More information

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login 1 ระบบงานบร หารงานเคร อข าย ระบบงานบร หารงานเคร อข าย เป นระบบงานท เก บรวบรวมข อม ล เก ยวก บเคร อข ายต างๆ ประกอบด วย องค กรสว สด การส งคมและอาสาสม คร รวมท งข อม ลในด านอ นๆ เป นต นว าก จกรรมการด าเน นงาน

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท...1...ป การศ กษา...2557... คร ผ สอน...ธนมญพฤทธ ส ขธนาน ภาส ร... ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท...1...ป การศ กษา...2557... คร ผ สอน...ธนมญพฤทธ ส ขธนาน ภาส ร... ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท...1...ป การศ กษา...2557... คร ผ สอน...ธนมญพฤทธ ส ขธนาน ภาส ร... ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) 2. ช อรายว ชา คอมพ วเตอร และสารสนเทศเพ องานอาช พ

More information

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง )

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ รห สว ชา 00-000 ระด บ ปวช. ปวส. สาขางาน คอมพ วเตอร ธ รก จ ป การศ กษา / 6 ผ สอน นางจ ราย บ ญมาปล ก ล กษณะว ชา ทฤษฎ +ปฏ บ ต มาตรฐานรายว ชา.

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

5. หน าต างโปรแกรมและการจ ดการแฟ มงาน

5. หน าต างโปรแกรมและการจ ดการแฟ มงาน 5. หน าต างโปรแกรมและการจ ดการแฟ มงาน 5.1 ส วนประกอบของหน าต างโปรแกรมตารางค านวณ ส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม Microsoft Excel ประกอบด วย 1. แถบห วเร อง (Title bar) เป นแถบบนส ดของหน าต าง ใช แสดงช อของ

More information

The Ultimate Goal for Students. Vista Pro. FlipAlbum. By : Dr.Kittkhan Patipan

The Ultimate Goal for Students. Vista Pro. FlipAlbum. By : Dr.Kittkhan Patipan The Ultimate Goal for Students Vista Pro FlipAlbum By : Dr.Kittkhan Patipan กาหนดการอบรมการผล ตส อเช งสร างสรรค 9 ส งหาคม 2557 - หล กการออกแบบส อสร างสรรค - หล กการกราฟ กและการใช งานโปรแกรมกราฟ กเบ องต

More information

เป นเมน ท ใช ในการจ ดการภาพเอกกสาร โดยม รายละเอ ยดด งน

เป นเมน ท ใช ในการจ ดการภาพเอกกสาร โดยม รายละเอ ยดด งน ค าอธ บายส ญล กษณ ในการใช งานโปรแกรมเสร มส าหร บจ ดการภาพ เน องจากระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส น ต องม การน าเข าภาพเอกสาร ซ งในระบบจะม โปรแกรมเสร มส าหร บจ ดการภาพเอกสาร ซ งรายละเอ ยดในการต ดต งสามารถด

More information

การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ

การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ 7 การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ การพ มพ ข อความด วย Word สามารถพ มพ ผสมก นได ท งภาษาไทย และภาษา อ งกฤษ โดยตรวจสอบโหมดการพ มพ ได จากแถบงาน (Task Bar) ของ Windows ตรวจสอบโหมดการพ

More information

หล กส ตรอบรมคอมพ วเตอร การต ดต งระบบปฏ บ ต การส าหร บเคร องคอมพ วเตอร ส วนบ คคล

หล กส ตรอบรมคอมพ วเตอร การต ดต งระบบปฏ บ ต การส าหร บเคร องคอมพ วเตอร ส วนบ คคล หล กส ตรอบรมคอมพ วเตอร การต ดต งระบบปฏ บ ต การส าหร บเคร องคอมพ วเตอร ส วนบ คคล หล กการและเหต ผล ตามท ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ได ก าหนดให ม กลย ทธ 4 ส งเสร มการใช เทคโนโลย สารสนเทศท กระด บ

More information

คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ

คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ การพ มพ งานหร อการป อนข อม ล - การพ มพ งานและการแก ไขงานท พ มพ การพ มพ คร งแรก คล กเล อกเซลล แล วพ มพ ได เลย ข อความท ม ความยาวมากกว า ความกว างของคอล มน จะท

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

ค ม อการต ดต งส อการเร ยนช นประถมศ กษาป ท 2 ในคอมพ วเตอร พกพา (Tablet)

ค ม อการต ดต งส อการเร ยนช นประถมศ กษาป ท 2 ในคอมพ วเตอร พกพา (Tablet) 1 ค ม อการต ดต งส อการเร ยนช นประถมศ กษาป ท 2 ในคอมพ วเตอร พกพา (Tablet) การเช อมต อแท บเล ตก บคอมพ วเตอร (Tablet Connect With Computer) การเช อมต อ ระหว างแท บเล ต ก บ คอมพ วเตอร เพ อทาการเคล อนย ายไฟล

More information

ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online)

ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online) ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online) Courtesy call online ว ธ การอ พโหลดรายงานเข าส ระบบ 1. เม อท านเข าส ระบบ http://mazdaelearning.com/

More information

การพ มพ ข อความในโปรแกรม

การพ มพ ข อความในโปรแกรม MS PowerPoint การน าเสนองานด วยโปรแกรม MS PowerPoint ท าได ไม ยากเลย เพ ยงเราสามารถน า ข อความ ภาพ เส ยง Movie หร อแทรกภาพเคล อนไหวอ น ๆ เช น Flash เป นต น เข าในโปรแกรม ได ตลอดจนการก าหนดการเคล อนไหวท

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

ค ม อการใช งานผ ค าก บภาคร ฐ (Electronic Bidding : e-bidding)

ค ม อการใช งานผ ค าก บภาคร ฐ (Electronic Bidding : e-bidding) ค ม อการใช งานผ ค าก บภาคร ฐ (Electronic Bidding : e-bidding) จ ดท าโดย กล มงานมาตรฐานการจ ดซ อจ ดจ างด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส สารบ ญ 1. ขอร บ/ ช อเอกสาร... 1 หน า 2. เสนอราคา... 16 ค ม อการใช งานของผ

More information

การใช งาน MS Power Point 2013

การใช งาน MS Power Point 2013 การใช งาน MS Power Point 2013 หล กส ตรเตร ยมความพร อมท กษะด านคอมพ วเตอร เพ อเล อนระด บ/เปล ยนตาแหน ง/ปร บว ฒ การศ กษา อ งคณา ป ญญา สำน กคอมพ วเตอร และเคร อข ำย มหำว ทยำล ยอ บลรำชธำน (1) สารบ ญ 1) การสร

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

CryptBot e-office/e-document Alert TM

CryptBot e-office/e-document Alert TM CryptBot e-office/e-document Alert TM (ระบบแจ งเต อนเอกสารอ เล กทรอน กส ) สามารถแจ งเต อนเม อได ร บเอกสารอ เล กทรอน กส เข าใหม ผ านทางหน าจอ Desktop ได โดยไม ต อง Logon หร อ เป ด ระบบe-Office ค างไว หร

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

การใช งานระบบโปรแกรม

การใช งานระบบโปรแกรม การใช งานระบบโปรแกรม 1. เข าส ระบบข นทะเบ ยนเกษตรกรผ ปล กพ ชเศรษฐก จ ท URL: http://ecoplant.doae.go.th/ หร อ http://www.ecoplant.doae.go.th จะปรากฏหน าจอด งภาพ 2. ท าการ LOGIN เข าส ระบบ โดยให LOGIN ตามช

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

บทท 6 การจ ดการก บข อม ลในแฟ มเอกสาร

บทท 6 การจ ดการก บข อม ลในแฟ มเอกสาร บทท 6 การจ ดการก บข อม ลในแฟ มเอกสาร. การยกเล กการท างานค าส งส ดท าย (Undo) เพ อการยกเล กการท างานท ผ ดพลาด โดยจะเร มต นยกเล กจากจ ดส ดท าย หร อค าส งส ดท ายย อนกล บไปเร อย ๆ จนกว าจะยกเล กค าส งการท

More information

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ (๕.๑) ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล

More information

การเช อมโยงระหว างเว บบล อกก บข อม ลบน Server กรมการพ ฒนาช มชน โดย ผด งศ กย ข นเจร ญ ห วหน ากล มงานสารสนเทศการพ ฒนาช มชน

การเช อมโยงระหว างเว บบล อกก บข อม ลบน Server กรมการพ ฒนาช มชน โดย ผด งศ กย ข นเจร ญ ห วหน ากล มงานสารสนเทศการพ ฒนาช มชน การเช อมโยงระหว างเว บบล อกก บข อม ลบน Server กรมการพ ฒนาช มชน โดย ผด งศ กย ข นเจร ญ ห วหน ากล มงานสารสนเทศการพ ฒนาช มชน กรมการพ ฒนาช มชน ได จ ดสรรพ นท บน Server ของกรมฯ ให แก ส าน กงานพ ฒนาช มชนจ งหว

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น 5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น การบ นท กรายการขอจ ายช าระเง นผ าน GFMIS Web Online ให ใช แบบ ขจ05 โดยการอ างอ ง ให เล อกป พ.ศ.ของรายการขอเบ กเง น ตามด วยระบ เลขท เอกสารจ านวน 10 หล ก ค อ

More information

คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา

คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา มาตรฐานรายว ชา 1. อธ บายความหมาย หน าท และส วนประกอบของโปรแกรมประมวลผลคา

More information