ภาวะผ น าเช งสร างสรรค Creative Leadership

Size: px
Start display at page:

Download "ภาวะผ น าเช งสร างสรรค Creative Leadership"

Transcription

1 เอกสารเพ อบ นท กความค ดใหม ท เก ดข นระหว างการเร ยนร ในหล กส ตร ภาวะผ น าเช งสร างสรรค Creative Leadership ตอน ค ดคร อมกรอบ อ านวยการเร ยนร โดย ศร ณย จ นทพลาบ รณ ด ดแปลงและประย กต จากหล กส ตรท เผยแพร โดย ASTD (American Society of Training & Development) และ CPSI (Creative Problem Solving Institute) 1

2 4M s Creative SYSTEM เร ยน ท านเจ าของบ นท ก การจ ดท าเอกสารในหน าน ม ได ม ความผ ดพลาดใดๆ เก ดข น บ นท กน ผมต งใจจ ดให เป นท #ว าง ท งน เพ #อให ผ ร วมส งสรรค ม พ นท #บ นท กความค ดของตนเองท #เก ดข นระหว างการร วมส งสรรค ก น Creative LEADERSHIP Creative THINKING M _ - S M _ M M _ แนวความค ดด งกล าวน เป นการประย กต มาจากแนวทาง Brain-based learning ท #ค นพบการท างานของสมองในการเร ยนร ว า ผ เร ยนจะได ร บประโยชน ส งส ดจากการเร ยนร ด วยการจดบ นท กความค ดและ ความเข าใจด วยตนเอง ในภาษาของตนเอง ด วยการเช #อมโยง และด วยการประย กต ไปส การท างานของตนเอง...เพราะความว างเปล าไม จ าก ดขอบเขตของการเร ยนร ของผ เข าร วมส มมนา... ท #ว างน จ งม ไว ให เป นเสม อนกระดาษทดความค ด และบ นท กส #งท #เราจะค นพบร วมก น แทนท #จะเป นการถ กบ งค บต กรอบความค ดให เป นไปตามทฤษฎ ท #ม อย แล ว ซ #งในท #ส ดแล ว ม นก ค อส #งเด ยวก น...เพราะเราเช!อม!นว า ผ ร วมส งสรรค ท กท านม ศ กยภาพในการค นพบความร และหล กการต างๆได ด วยตนเอง และบ นท กท #ผ เร ยนร จดเองน ย งเป นส #งท #ช วยให ผ เร ยนร ทบทวนเน อหาหล งจบการส มมนาท #ม ประส ทธ ภาพมากกว าเอกสารท #ว ทยากรจ ดท าให... เพราะไม ม อะไรท!เราเข าใจได ด กว าส!งท!เราเข ยนม นมาก บม อ... ด งน นบ นท กน จะเป นเอกสารประกอบการส งสรรค ท #ด ท #ส ด ส าหร บผ ร วมส งสรรค ท กคน ขอให ประสบความส าเร จในการค ดสร างสรรค ร วมก นท กท านนะคร บ ศร ณย

3 ร หร อไม ว า? M _ - S 11. ว า 86% ของความส าเร จในการท างานในท ก ๆ ระด บข นอย ก บ และ.? 8. ว าความค ดสร างสรรค และความฉลาด (IQ) น น.? 4. ว าด ไซน ของพ นรองเท าไนก เก ดมาหล งจาก.? เคย...เด นไปเด นมา... เคย...ท างานไป ท างานมา... เก ดม ไอเด ยใหม แว บๆข Fนมาว า... 3ช... เม :อตอบร บความค ดใหม 9. ว าคนท ม อาย 40 ป จะใช ความค ดสร างสรรค % ของเม อม อาย 7 ป 10. ว าความค ดสร างสรรค สามารถเร ยนร ได 5. ว าโคคา-โคล าน (นเร )มแรกถ กค ดค นข (นมาเป น.? 3

4 ร จ กก นซะหน อย กรอบท ครอบความค ดสร างสรรค ของล กน องเราค อ... แบบสร างสรรค ซ างศ น จะช วยท าลายกรอบให ความค ด ให เป นอ สระโดย ถามว า

5 ค ณม ความถน ดในการค ดสร างสรรค แบบไหน? / The Adventurer น กค ดสร างสรรค แบบน กผจญภ ย / The Navigator น กค ดสร างสรรค แบบผ น าทาง / The Explorer น กค ดสร างสรรค แบบน กส ารวจ / The Visionary น กค ดสร างสรรค แบบผ มองการณ ไกล / The Inventor น กค ดสร างสรรค แบบน กประด ษฐ / The Pilot น กค ดสร างสรรค แบบน กบ น / The Harmonizer น กค ดสร างสรรค แบบน กประสานเส ยง / The Poet น กค ดสร างสรรค แบบน กประพ นธ

6 1. บ คล กภาพของค ณเป นอย างไร? E ชอบเข าส งคม, ชอบไปงานส งสรรค ท าก อนค ด, I ชอบส นโดษ, ค ดก อนท า, รายช :อล กน อง เพ :อนร วมงาน รห ส MBTI น กค ดสร างสรรค แบบ ม กม แรงบ นดาลใจ หร อความค ดจากคน ส :งของ ส :งแวดล อม ม กม แรงบ นดาลใจหร อความค ดจากจากการค ดของต วเอง 2. เม อค ณม ข อม ลท ต องพ จารณา ค ณจะพ จารณาข อม ลเหล าน 4นอย างไร? S N ด ถ งรายละเอ ยดของข อม ล ด ภาพรวมหร อข อสร ปของข อม ล, ด ถ งป ญหาป จจ บ น, คาดการณ ล วงหน า, ด ถ งหล กความเป นจร ง ด ถ งความน าจะเป นท :จะเก ดข Fน 3. ค ณใช อะไรในการต ดส นใจก บป ญหา? T F ใช เหต ผลในการต ดส นใจ ใช ความร ส กในการต ดส นใจ ใช หล กตรรกะ ว ทยาความถ กต อง ต ดส นใจจากความชอบ ความต องการ ค ดถ งผลท :จะตามมาจากการต ดส นใจ ค ดถ งความต องการ และการตอบสนองของคนอ :น 4. ค ณม ว ธ การด าเน นช ว ตอย างไร? J P ชอบวางแผนในการใช ช ว ตประจ าว น, ยอมร บการเปล :ยนแปลงของส :งรอบต ว ชอบต Fงเป าหมาย ระยะเวลา ว นท :ในการท า ไม ย ดต ดม ความย ดหย นต อสถานการณ ชอบต ดส นใจเพ :อให จบป ญหา ร บฟ งความค ดผ อ :น รห สของค ณค อ ค ณเป นน กค ดสร างสรรค แบบ...

7 Divergent Thinking และ Convergent Thinking ค ดด น ห ามว จารณ ค ดอย างอ สระ เน นปร มาณ Divergent Thinking ผสมผสานและพ ฒนาความค ด ย Fงการต ดส น ม งหาความค ด หล ดโลก Convergent Thinking ค ดควบ ส ข ม รอบคอบ ตรงก บว ตถ ประสงค ปร บปร งความค ด ย นย นร บรองได พ จารณาความแปลกใหม 7

8 M _ การท างานอย างสร างสรรค ตามข Fนตอน 3 Fs Generate Ideas Prepare for Action I.F. S.F. A.F. Idea Finding Solution Finding Acceptance Finding 8

9 ความค ด ความค ด... ท าอะไรอย?...ท าอะไรเพ มได อ กบ าง? ท าอะไรอย?...ท าไปท าไม?...ท าอย างอ น? ท าอะไรอย?...ห ามท าส งท ท าอย? กรอบความค ด กรอบส งคม กรอบองค กร Substitute ส :งทดแทน... Combine ผสมผสาน... Put to other use ใช ท าอย างอ :น... SCAMPER. Adjust ปร บ... Eliminate ก าจ ด... Modify ประย กต... Rearrange เร ยงใหม...

10 กล มความค ด... IF ค นหาความค ด ค ดควบ กล มความค ด... กล มความค ด... กล มความค ด... กล มความค ด... 10

11 SF ค นหาค าตอบ กล มความค ดใหม a.... กล มความค ดใหม b.... กล มความค ดใหม c.... กล มความค ดใหม d.... ข อพ จารณา1... ข อพ จารณา 2... ข อพ จารณา

12 SF ค นหาค าตอบ ไอเด ยด บๆ Pluses Potentials Concerns Opportunities ข อด ศ กยภาพ อ ปสรรค โอกาส ไอเด ย... ไอเด ย... ไอเด ย... ฉ นมองเห นว าฉ นก าล งจะท า... 12

13 AF ค นหาการกระท า ยอมร บว าจะต องถ กว ภาคว จารณ ว า... ต Fงเป าหมายท :ม :นคงก อนจะเร :มเส :ยงว า... ลดความเส :ยงด วยการหาข อม ลจาก... และพ จารณาถ งส :งท :ค ณควบค มได จาก... เตร ยมความพร อมก อนเร :มเส :ยง (แต อย ารอจนพร อมสมบ รณ )โดย... เตร ยมพร อมเจอการต อต าน ถ กห วเราะเยาะว า... จากใคร..., ร นแรงแค ไหน...? แบ งความเส :ยง, แบ งว ส ยท ศน ก บ...แจ งให ผ ร วมท ม ห วหน างานร บทราบเม :อไร... ย ดหย น ล :นไหลโดย... ให รางว ลก บต วเองในการกล าเส :ยงโดย... ก จกรรม? เม :อไร? โดยใคร? เช คโดย? ท าภายใน 24 ชม. ท าเด lยวน F 13

14 M _ การท างานอย างสร างสรรค ตามข Fนตอน 4 Fs Explore the Problem Generate Ideas Prepare for Action O.F. I.F. S.F. A.F. Objective Finding Idea Finding Solution Finding Acceptance Finding 14

15 ม นคงจะด ถ าหากว า... ข Fนตอนท : 1: ค นหาเป าหมาย ค ดด น และค ดควบ ม นคงจะด ถ าหากว า... ค าถามล อเป า ความท าทายท :ฉ นเผช ญอย ค อ เป าหมายท :ฉ นอยากจะท าให ส าเร จในอนาคตอ นใกล น Fค อ ส :งท :ฉ นอยากจะท าให แตกต างไปจากเด มค อ ส :งท :ฉ นไม เคยท า แต อยากจะท าค อแฟนตาซ ของฉ นค อ ถ าฉ นม เวลาไม จ าก ด ม งบประมาณและส :งสน บสน นอ :นๆไม จ าก ด ฉ นอยากท าส :งท :น าจะเปล :ยนแปลงในการท างานค อ หากฉ นเสกอะไรก ได ฉ นจะเสกให ส :งท :ฉ น ป n ง และไม อยากจะล มค อ กรองด วย 3I s Influential (เราม อ ทธ พลในห วข อน Fนๆอ ะป าว?) Imaginative (.?) Important (..?) ห วข อท :ได ร บ *** ท :น าสนใจท :ส ดค อ ม นคงจะด ถ าหากว า... ม นคงจะด ถ าหากว า...

16 การท างานอย างสร างสรรค ตามข Fนตอน 6 Fs Explore the Problem Generate Ideas Prepare for Action O.F. F.F. P.F. I.F. S.F. A.F. Objective Finding Fact Finding Problem Finding Idea Finding Solution Finding Acceptance Finding 16

17 ข Fนตอนท : 2: ค นหาข อม ล (ค ดด นและค ดควบ) ข Fนตอนท : 3: ค นหาป ญหา (ค ดด นและค ดควบ) แรงผล ก แรงต าน ม นคงจะด ถ าหากว า... ท าอย างไรจ งจะ... 17

18 ล กษณะ 3 ประการของผ น าสร างสรรค ล กษณะ 3 ประการของผ น า สร างสรรค H _ T _ C สร างบรรยากาศท :เอ Fออ านวยต อการ ค ดสร างสรรค Open-minded Perceptive Equal Nurturing Encourage Descriptive แบบทดสอบบรรยากาศ?

19 ส ารวจบรรยากาศ ด านความค ดสร างสรรค ก นในองค กร 1 เห นด วยมาก 2 เห นด วย 3 ไม แน ใจ 4 ไม ค อยเห นด วย 5 ไม เห นด วยเลย 1. งานของเราถ กต าหน โดยไม เป ดโอกาสให ได อธ บาย เราได ร บการสน บสน นให ค ดสร างสรรค มากเท าท จะเป นไปได ฝ ายบร หารพ พากษาการกระท าของพน กงาน ฝ ายบร หารให ความย ดหย นในการท างาน ความค ดใหม ๆ ถ กมองว า ไม ม ค าในการท างาน ฝ ายบร หารเป ดกว างส าหร บความค ดใหม ๆ และการเปล ยนแปลง ห วหน าของเราควบค มว าเราจะท างานอย างไรและเม อไร ห วหน าของเราเข าใจถ งป ญหาในการท างานของเรา ฝ ายบร หารแสดงความสนใจในความค ดใหม ๆ เพ ยงเล กน อย ห วหน าของเราค าน งถ งความร ส ก น บถ อความค ดและค ณค าของเรา ในท ท างานม ความย ดหย นเพ ยงเล กน อย ห วหน าของเราปกป องความค ดสร างสรรค ให เรา

20 ส ารวจบรรยากาศ ด านความค ดสร างสรรค ก นในองค กร 1 เห นด วยมาก 2 เห นด วย 3 ไม แน ใจ 4 ไม ค อยเห นด วย 5 ไม เห นด วยเลย 13. ความค ดของเราเคยถ กน าเสนอว าเป นความค ดของคนอ น ความแตกต างท เราได น ามาส องค กรได ร บความยอมร บน บถ อ เราต องระม ดระว งในการพ ดก บฝ ายบร หารเพ อให เก ดความเข าใจ ฝ ายบร หารม ปฏ ส มพ นธ ก บพน กงานอย างไม ถ อต ว ไม ถ อศ กด C ฝ ายบร หารเอาความด ความชอบจากความค ดของพน กงาน ห วหน าของเราน บถ อและไว ในเรา ฝ ายบร หารไม เป ดเผยข อม ลให พน กงานได ร บร เราได ร บโอกาสในการเร ยนร และม ประสบการณ จากส งใหม ๆ ฝ ายบร หารปฏ บ ต ต อพน กงานอย างเท าเท ยมก น บรรยากาศในองค กรกระต นให เก ดความค ดสร างสรรค ห วหน าของเราไม ค อยให การสน บสน นด านขว ญและก าล งใจแก พน กงาน เราสามารถแสดงออกด านความค ดอย างเป ดเผยตรงไปตรงมาต อห วหน า

21 ส ารวจบรรยากาศ ด านความค ดสร างสรรค ก นในองค กร 1 เห นด วยมาก 2 เห นด วย 3 ไม แน ใจ 4 ไม ค อยเห นด วย 5 ไม เห นด วยเลย 25. บางคร งเราร ส กต าต อย ไร ค ณค า ไร อ านาจในองค กร ห วหน าของเราอธ บายความค ดให เราเข าใจ โดยเราไม จ าเป นต องเห นด วย ห วหน าของเราแสดงออกอย างช ดเจนว าใครค อเจ านาย เราม เวลาและทร พยากรต าง ๆ ในการสร างสรรค ฝ ายบร หารเช คท กเร องเพ อม นใจว า การด าเน นงานเป นไปอย างถ กต อง เราได ร บรางว ลจากการเข าเส ยงท เหมาะสม ฝ ายบร หารไม สามารถยอมร บการท างานท ผ ดพลาด ฝ ายบร หารอธ บายสถานการณ อย างช ดเจนและตรงไปตรงมา ห วหน าของเราเป นคนห วร น เราไม สามารถเปล ยนความค ดของเขา ห วหน าของเราให แนวทางในการท างาน และ Feedback อย างเหมาะสม ฝ ายบร หารค ดว า ต วเองถ กเสมอ เราได ร บการสน บสน นให ต ดต อก บล กค าโดยตรง

22 ลองมาให คะแนนความค ดสร างสรรค ของต วเราซ! รวมคะแนน.. Critical รวมคะแนน. 7. ว พากษ ว จารณ Lashing รวมคะแนน.. รวมคะแนน เคร งคร ด รวมคะแนน.. Opportunistic รวมคะแนน ป ดก นโอกาส Solo 24. รวมคะแนน.. รวมคะแนน ข า (ห วหน า) มาเด ยว Egotistical รวมคะแนน.. รวมคะแนน เผด จการ รวมคะแนน รวมคะแนน. Dogmatic ความค ดห วหน าเป นใหญ Open-minded เป ดกว างส าหร บความค ด Perceptive การหย งร Equal ความเสมอภาค Nurturing ท ศนคต เช งบวก Encouraging แรงส ง Descriptive รวมคะแนนป ดท งหมด รวมคะแนนเป ดท งหมด การให ค าบรรยายซ งก นและก น

23 Create more O.P.ended climate Opened-minded สน บสน นความย ดหย นและการค ดสร างสรรค อน ญาตให พน กงานวางแผนตารางการท างาน และเส นตายของงานด วยตนเองให มากท :ส ด เท าท :จะเป นไปได อน ญาตให พน กงานทดลองใช แนวทางและ เทคน คในการค ดสร างสรรค มองพน กงานว าเป นคนม ความค ดสร างสรรค ด วยการร บร ความพยายามในการค ด สร างสรรค สน บสน นให เก ดการม ส วนร วมในการพยายาม ในการค ดสร างสรรค เป นกล ม ม งบประมาณให ก บความพยายามในการค ด สร างสรรค Perceptive ม ม มมองจากม มมองของพน กงาน ให รางว ลท Fงด านการงานและด านส วนต ว สร างบรรยากาศของการม ส วนร วมด วยการถามหา ความค ดจากพน กงาน และตอบร บต อความค ดน Fนๆ ปกป องความค ดสร างสรรค ท :อาจย งไม เฉ ยบคมของ พน กงานท :ไม ร ว าค ดมาได อย างไร เป นต นแบบในการค ดสร างสรรค ลดความเส :ยงและแบ งป นความร บผ ดชอบ

24 Create more ope.n.ed climate Equal ให ความเคารพน บถ อความแตกต างท :ท กคนเป น ให เครด ตด วยการน าความค ดไปส การปฏ บ ต โดย ไม เปล :ยนแปลงความค ดน Fนๆ ส งผลงานของพน กงานเข าส การประกวดแข งข น แน ใจว าการน าความค ดไปส การปฏ บ ต ท าได ด ปร บสไตล และเทคน คในการบร หารให สอดคล อง ก บพน กงานแต ละคน Nurturing กระต นการแสดงความค ดอย างอ สระ ฟ งความค ดสร างสรรค อย างสนใจ ขยายการร บร และการเร ยนร ด านการค ด สร างสรรค สน บสน นการค ดสร างสรรค ในการ ท างานกล มและท างานเด :ยว จ ดหาส :งท :ช วยกระต นความค ด สร างสรรค

25 Create more opene.d. climate Encouraging สน บสน นให พน กงานค นหาค าตอบอย างสร างสรรค ให ม เวลาพอเพ ยง ด วยการบร หารเวลาและการบร หารการ มอบหมายงาน จ ดให ม ทร พยากรท :เป ดกว าง และเป ดส นทางในการส ารวจ อ านวยการด วยการลงม อจ ดหาในส :งท :ต องการ สร างแรงเสร มเช งบวก และให รางว ลก บการเส :ยง เป ดโอกาสและให อ สระในการแสดงออกถ งความเป น ต วตน ค ดสรรพน กงานท :ม ความค ดสร างสรรค ให เป นพ :เล Fยง Descriptive ให เป าหมายท :ช ดเจน และฟ ดแบ คท :เจาะจง ระบ เป าประสงค ของงานอย างช ดเจนเจาะจง สร างสมด ลระหว างโครงสร างและโอกาสใน การแสดงออกของความค ดสร างสรรค ให ม โอกาสได ร บข อม ลจากล กค าโดยตรง ให ฟ ดแบ คเช งสน บสน นท :ตรงไปตรงมา

26 11คร :งการบร หารงานแบบแปลกๆเพ :อให เก ดความค ดสร างสรรค 1. ร บคนท างานใหม ท :เร ยนร ช า (ด านการปร บต วเข าก บองค กร) 1คร :ง. ร บคนท างานใหม ท :ค ณไม ค อยชอบ หร อแม จะเกล ยดเลย 2. ร บพน กงานท :อาจจะด เหม อนไม จ าเป น 3.ใช การส มภาษณ งานเพ :อหาความค ดใหม ๆ ไม ใช เพ :อค ดสรรผ สม คร 4.สน บสน นให พน กงานละเลย หร อด Fอด งก บห วหน างานและเพ :อนร วมงาน 5.มองหาคนท :ม ความส ขด และกระต นให ต อส 6.ให รางว ลก บความส าเร จและความล มเหลว ลงโทษการไม ท าอะไร 7.ต ดส นใจว าจะท าส :งท :น าจะล มเหลว แล วช กจ งต วเราและคนอ :นๆว าจะต องส าเร จ 8.วางแผนท :จะท าส :งท :ด เหม อนไร สาระ หร อไม น าจะเป นไปได 9.หล กเล :ยงการค ยก บคนท :เห นแต เร :องการเง น 10.อย าพยายามเร ยนร จากคนท :น าจะแก ป ญหาท :ค ณเผช ญอย ได 11.ล มอด ต...โดยเฉพาะอย างย :งในเร :องท :เป นความส าเร จ 26

27 ประว ต ว ทยากร ช อ ศร ณย จ นทพลาบ รณ เก ด ม นาคม พ.ศ การศ กษา MBA (with distinction) De Paul University, Chicago, Illinois, USA บร หารธ รก จ (เก ยรต น ยมอ นด บ2) มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร การศ กษาพ เศษ ร วมฝ กอบรมและร บประกาศน ยบ ตรในหล กส ตรต างๆ อาท เช น ร บการฝ กอบรมให เป นว ทยากรอย างเป นทางการ ในหล กส ตร The Power of Perception ของ Dr. Edward de Bono การพ ฒนาประส ทธ ภาพบ คลากร (Human Performance Improvement: HPI) จากสมาพ นธ การฝ กอบรมและพ ฒนาบ คคลากรแห งสหร ฐอเมร กา (American Society of Training and Development: ASTD) Leadership and Team Development for Managerial Success โดย American Management Association : AMA การปลดปล อยศ กยภาพภายในบ คคล (Unleash the Power within) บรรยายโดย Anthony Robbins ณ. ประเทศส งคโปร เข าร วมส มมนางาน ASTD 2004 International Conference & Exposition, จ ดโดย สมาพ นธ การฝ กอบรมและพ ฒนาบ คลากรแห งสหร ฐอเมร กา (American Society of Training & Development: ASTD) ณ.กร งวอช งต นด ซ ร วมร บฟ งการบรรยายจาก Dr. Edward de Bono เร อง ความค ดสร างสรรค กร งเทพฯ ร วมส มมนาในงาน 2006 International Creative Problem Solving Institute ณ. มลร ฐอ ล นอยส สหร ฐอเมร กา สมาช กภาพ สมาช กสาม ญสมาพ นธ การฝ กอบรมและพ ฒนาบ คลากรแห งสหร ฐอเมร กา (American Society of Training & Development, ASTD) สมาช กสาม ญศ นย การศ กษาด านความค ดสร างสรรค (Creative Education Foundation: CEF) การท างาน ป จจ บ น CLO (Chief Learning Officer) บ.37.5 องศาเซลเซ ยส จ าก ด ว ทยากรร บเช ญให แก สมาคมและองค กรต างๆ อาท เช น สมาคมการจ ดการงานบ คคลแห งประเทศไทย (PMAT) สมาคมการจ ดการธ รก จแห งประเทศ ไทย(TMA) สมาคมส งเสร มเทคโนโลย ไทย-ญ :ป น(TPA) AIS, Shin Corp, NECTEC, Unilever, Toyota ธนาคารกร งเทพ ธนาคารอาคารสงเคราะห ป นซ เมนต ไทย การไฟฟ าฝ ายผล ต และ ช.การช าง เป นต น อด ต ผ อ านวยการฝ าย บ. ย ไนเต ด บรอดคาสต Fง คอร ปอเรช :น จ าก ด (ย บ ซ ) Vice President บ.ย น เวอร แซล เทเลว ช :น จ าก ด (ย ท ว ) กรรมการผ จ ดการ บ. สยามมาร เก ตต Fงโซล ช :น จ าก ด Vice President บ. สยามท ว แอนด คอมม วน เคช :น จ าก ด ผ จ ดการท :วไป บ.ม เด ยพล ส จ าก ด ผ จ ดการฝ ายการตลาด และผ จ ดการฝ ายขาย บ.ฟ จ โฟโต ฟ ลม (ประเทศไทย) จ าก ด ผ ช วยผ จ ดการผล ตภ ณฑ บ.เนสท เล โปรด กส (ประเทศไทย) จ าก ด ผ บร หารงานว จ ย บ.โอก ลว :แอนด เมเธอร แอ ดเวอร ไทซ :ง(ประเทศไทย) จ าก ด 27

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภานเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ.2555-2558) ส าน กงานสภานเรศวรฉบ บน จ ดท า ข นภายในใต แผนย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนาของส

More information

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

กล มหล กส ตร ด านการบร หารและการจ ดการ ทร พยากรบ คคล

กล มหล กส ตร ด านการบร หารและการจ ดการ ทร พยากรบ คคล กล มหล กส ตร ด านการบร หารและการจ ดการ ทร พยากรบ คคล 1 หล กส ตร การว เคราะห และก าหนด Competency ในการพ ฒนาทร พยากรมน ษย เหต ผลความจ าเป น ป จจ บ นองค กรจ านวนมากได น าแนวค ด Competency มาใช ในการพ ฒนาศ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557)

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557) แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557) จ ดท าโดย ส าน กงานผ อ านวยการ มต คณะกรรมการบร หารส าน กคอมพ วเตอร ฯ คร งท 3/2554 ว นท 31 ม นาคม 2554 ค าน า แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554 2557) ส าน กคอมพ

More information

เคร องม อการพ ฒนาบ คลากร ในร ปแบบ Training & Non-Training โดย ศ นย บร หารและพ ฒนาทร พยากรบ คคล กรมโรงงานอ ตสาหกรรม

เคร องม อการพ ฒนาบ คลากร ในร ปแบบ Training & Non-Training โดย ศ นย บร หารและพ ฒนาทร พยากรบ คคล กรมโรงงานอ ตสาหกรรม เคร องม อการพ ฒนาบ คลากร ในร ปแบบ Training & Non-Training โดย ศ นย บร หารและพ ฒนาทร พยากรบ คคล กรมโรงงานอ ตสาหกรรม 1 การหม นเว ยนงาน (Job Rotation) การหม นเว ยนงาน (Job Rotation) เป นเคร องม อจ ดการความร

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 บทน า 1-1 บทท 2 กรอบแนวค ดการจ ดท าแผนย ทธศาสตร 2-1 บทท 3 ผลการว เคราะห ข อม ลเพ อจ ดท าแผนย ทธศาสตร 3-1 สร

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม... ส วนท ๑ : ความจ าเป นและความส าค ญของการพ ฒนาทร พยากรบ คคล บทท ๑ เหต ผล ความจ าเป น ตามท ส าน กงาน ก.พ.

More information

ต วอย างการจ ดทำว ส ยท ศน น กบร หารงานเทศบาล

ต วอย างการจ ดทำว ส ยท ศน น กบร หารงานเทศบาล ค าน า ปล ดเทศบาล เป นผ บร หารส งส ดฝ ายข าราชการประจ า ในองค กรเทศบาล จ งจ าเป นต องม แนวค ดและหล กปฏ บ ต ราชการท ถ กต องเหมาะสม สามารถเป นต วกลางเช อมต อนโยบายของร ฐและนโยบาย ผ แทนท องถ น หร อฝ ายการเม

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ชสอ. และ Competency

แผนพ ฒนาบ คลากร ชสอ. และ Competency แผนพ ฒนาบ คลากร ชสอ. และ Competency (เล มท 1) จ ดท าโดย แผนกพ ฒนาทร พยากรบ คคลองค การ ส าน กผ บร หาร ช มน มสหกรณ ออมทร พย แห งประเทศไทย จ าก ด ว นท 1 กรกฎาคม 2550 1 แผนพ ฒนาบ คลากร ชสอ. ความเป นมา ช มน

More information

แลกเปล ยนเร ยนร การจ ดก จกรรมศ กษาด งานและท ศนศ กษา

แลกเปล ยนเร ยนร การจ ดก จกรรมศ กษาด งานและท ศนศ กษา แลกเปล ยนเร ยนร การจ ดก จกรรมศ กษาด งานและท ศนศ กษา 1. อาจารย ควรกาหนดว ตถ ประสงค สถานท ท จะไปให เหมาะก บเวลา สอดคล องก บการเร ยนและ ความร ของน กเร ยน 2. ออกจดหมายถ งผ ปกครองแจ งให ทราบว า ระหว างเวลาน

More information

สาขาว ชาการบร หารทร พยากรมน ษย คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ประจาป การศ กษา 2556

สาขาว ชาการบร หารทร พยากรมน ษย คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ประจาป การศ กษา 2556 ก เอกสารประกอบการสอน รห ส 3563404 ว ชาการพ ฒนาทร พยากรมน ษย Human Resource Development รองศาสตราจารย จ ตต มา อ ครธ ต พงศ สาขาว ชาการบร หารทร พยากรมน ษย คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

More information

หล กจรรยาบรรณทางธ รก จของมอนซานโต

หล กจรรยาบรรณทางธ รก จของมอนซานโต หล กจรรยาบรรณทางธ รก จของมอนซานโต สารจากค ณฮ วจ แกรนต (Hugh Grant) ประธานบร ษ ทและ CEO ของเรา เร ยนเพ อนร วมงานของมอนซานโต ท กท าน ท มอนซานโต ว ส ยท ศน ของเราท จะเพ มผลผล ต ยกระด บการอน ร กษ และปร บปร

More information

บทว จารณ ระบบการเง นเพ อการอ ดมศ กษาในประเทศไทย*

บทว จารณ ระบบการเง นเพ อการอ ดมศ กษาในประเทศไทย* บทว จารณ ระบบการเง นเพ อการอ ดมศ กษาในประเทศไทย* โดย ศาสตราจารย ดร. เมธ ครองแก ว* ภายหล งจากต อส เก อบสามป เพ อผล กด นให แนวค ดของกองท นเง นให ก ย มเพ อการศ กษาท ผ ก ก บรายได ในอนาคต (กรอ.) ในระด บอ ดมศ

More information

บทท 5 การวางแผนโครงการ

บทท 5 การวางแผนโครงการ บทท 5 การวางแผนโครงการ ในข นตอนของการวางแผนโครงการจะเป นข นตอนแรกท ม ความเก ยวข องก บความเป นมาของ โครงการ โดยม แนวความค ดจากแหล งต างๆ ท ต องการให ม โครงการเก ดข นและเป นเร องเก ยวข องก บ การเปล ยนป จจ

More information

8) กล มงานอาคารสถานท และสว สด การ

8) กล มงานอาคารสถานท และสว สด การ บร การท ด การย ดม นในความถ กต องชอบธรรม และ จร ยธรรม การทางานเป นท ม การส งสมความเช ยวชาญในงานอาช พ การม งผลส มฤทธ การพ ฒนาศ กยภาพคน ความถ กต องของงาน การมองภาพองค รวม ความเข าใจองค กรและระบบราชการ การควบค

More information

ค ม อ ศ นย การเร ยนร ค ช มชนก บ กทช.

ค ม อ ศ นย การเร ยนร ค ช มชนก บ กทช. ค ม อ ศ นย การเร ยนร ค ช มชนก บ กทช. จากแนวค ด ส ร ปธรรมการเร ยนร...ร วมก น โดย คณะน กว จ ยท ปร กษา ศ นย บร การว ชาการแห งจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ตามโครงการศ นย การเร ยนร ค ชมชนก บ กทช. ส าน กงานคณะกรรมการก

More information

โครงการพ ฒนาสถาน ต ารวจเพ อประชาชน

โครงการพ ฒนาสถาน ต ารวจเพ อประชาชน ๑. หล กการและเหต ผล ๑.๑ ความเป นมา โครงการพ ฒนาสถาน ต ารวจเพ อประชาชน (โรงพ กเพ อประชาชน) ระยะท ๓ ในป พ.ศ. ๒๕๔๑ กรมต ารวจ จ งได จ ดท า โครงการพ ฒนาสถาน ต ารวจเพ อ ประชาชน หร อ โครงการโรงพ กเพ อประชาชน

More information

แผนการจ ดการความร เทศบาลต าบลห วยทราย อ าเภอส นก าแพง จ งหว ดเช ยงใหม

แผนการจ ดการความร เทศบาลต าบลห วยทราย อ าเภอส นก าแพง จ งหว ดเช ยงใหม แผนการจ ดการความร เทศบาลต าบลห วยทราย อ าเภอส นก าแพง จ งหว ดเช ยงใหม ค าน า ค าน า จากพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ ก าหนดให ส วนราชการ ม หน าท พ ฒนาความร

More information

Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม

Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ค าน า มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ได จ ดวางระบบและจ ดท ารายงานควบค มภายในตามระเบ ยบ คณะกรรมการตรวจเง นแผ นด

More information

หล กส ตรผ น าท มท ม ประส ทธ ภาพ (Effective Team Leader) สถาบ นพ ฒนาข าราชการพลเร อน ส าน กงาน ก.พ.

หล กส ตรผ น าท มท ม ประส ทธ ภาพ (Effective Team Leader) สถาบ นพ ฒนาข าราชการพลเร อน ส าน กงาน ก.พ. หล กส ตรผ น าท มท ม ประส ทธ ภาพ (Effective Team Leader) สถาบ นพ ฒนาข าราชการพลเร อน ส าน กงาน ก.พ. ส วนของการประช มเช งปฏ บ ต การและการศ กษาด งานในหล กส ตรน าร อง ป 2553 บทท 1 บทน า ส าน กงาน ก.พ. ในฐานะองค

More information

ส าน กงานตรวจสอบภายใน

ส าน กงานตรวจสอบภายใน การจ ดการความร เร อง การตรวจสอบภายใน ส าน กงานตรวจสอบภายใน ค าน า ส าน กงานตรวจสอบภายใน มหาว ทยาล ยรามค าแหง ได จ ดการความร เก ยวก บการตรวจสอบ ภายใน โดยรวบรวมจากเอกสาร ต ารา แนวปฏ บ ต ท ด และจากประสบการณ

More information

การจ ดการเร ยนการสอน การท าว จ ย

การจ ดการเร ยนการสอน การท าว จ ย ค ม อและแนวปฏ บ ต การจ ดการเร ยนการสอน การท าว จ ย คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ค าน า พ นธก จด านการจ ดการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพบ ณฑ ตและพ นธ ก จด านการว จ ย เป นพ นธก จท ส าค ญของคณะว

More information

การพ ฒนาท นมน ษย เพ อผล ตภาพ (Human Capital Development for Better Productivity)

การพ ฒนาท นมน ษย เพ อผล ตภาพ (Human Capital Development for Better Productivity) การส มมนาว ชาการประจ าป 2556 โมเดลใหม ในการพ ฒนา: ส การเต บโตอย างม ค ณภาพโดยการเพ มผล ตภาพ (New Development Model: Towards Quality Growth Based on Productivity Improvement) บทความท 3. การพ ฒนาท นมน ษย

More information

บทท 3 กรอบแนวค ดการจ ดการความร

บทท 3 กรอบแนวค ดการจ ดการความร บทท 3 กรอบแนวค ดการจ ดการความร น กบร หารสม ยใหม ท ม ช อเส ยงส วนใหญ ได กล าวถ งองค ความร ซ งสามารถสร ปได ว า ความร ค อทร พยากรท ม ค ามากท ส ดในส งคมโลกป จจ บ นและเป นส งท ม ความส าค ญท ส ด ส าหร บองค กร

More information

ค ม อปฏ บ ต งาน. การจ ดฝ กอบรมหล กส ตร In-house Training ท ส าน กฝ กอบรมเป นเจ าของโครงการ

ค ม อปฏ บ ต งาน. การจ ดฝ กอบรมหล กส ตร In-house Training ท ส าน กฝ กอบรมเป นเจ าของโครงการ ค ม อปฏ บ ต งาน การจ ดฝ กอบรมหล กส ตร In-house Training ท ส าน กฝ กอบรมเป นเจ าของโครงการ โดย นางแอนนา ทร พย ภ ย น กว ชาการศ กษาช านาญการ ห วหน ากล มงานบร การฝ กอบรม ส าน กฝ กอบรม สถาบ นบ ณพ ตพ ฒนบร หารศาสตร

More information

3. ร บทราบผลการแจ งเว ยนร บรองรายงานการประช มสภามหาว ทยาล ยท กษ ณ คร งท 9/2556 โดยไม ม การแก ไข

3. ร บทราบผลการแจ งเว ยนร บรองรายงานการประช มสภามหาว ทยาล ยท กษ ณ คร งท 9/2556 โดยไม ม การแก ไข ป ท 5 ฉบ บท 2 เด นในฉบ บ รายงานการประช ม 1 คร งท 1/2557 ปฏ ท นการประช ม 4 ประจ าป พ.ศ. 2557 และ ภาพก จกรรม โครงสร างการบร หาร 5 งาน แนะน าบ คลากร 8 ฝ ายบร หารงาน เว บไซด ส าน กงาน 9 สาระน าร 10 http://www.tsu.ac.th/tsuco

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559 คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน คานา แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน ฉบ บน จ ดท าข นภายใต กรอบ ย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนามหาว ทยาล ยในระยะ

More information

เทศบาลต าบลเขาสม ง อ าเภอเขาสม ง จ งหว ดตราด ค าน า

เทศบาลต าบลเขาสม ง อ าเภอเขาสม ง จ งหว ดตราด ค าน า แผนการจ ดการความร เทศบาลต าบลเขาสม ง อ าเภอเขาสม ง จ งหว ดตราด ค าน า จากพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ ก าหนดให ส วนราชการ ม หน าท พ ฒนาความร ในองค

More information

ค ม อ ระบบการประเม นผลการปฏ บ ต งาน มหาว ทยาล ยมห ดล

ค ม อ ระบบการประเม นผลการปฏ บ ต งาน มหาว ทยาล ยมห ดล ค ม อ ระบบการประเม นผลการปฏ บ ต งาน มหาว ทยาล ยมห ดล Handbook of the Performance Management System Mahidol University งานสร างเสร มศ กยภาพและข ดความสามารถทร พยากรบ คคล กองทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยมห ดล

More information

เอกสารฉบ บน ใช เพ อประโยชน ทางการศ กษาเท าน น การสร างเคร อข าย

เอกสารฉบ บน ใช เพ อประโยชน ทางการศ กษาเท าน น การสร างเคร อข าย เอกสารฉบ บน ใช เพ อประโยชน ทางการศ กษาเท าน น เอกสารประกอบการเร ยนร ด วยตนเอง หมวดว ชางานช มชนและมวลชนส มพ นธ การสร างเคร อข าย ว ตถ ประสงค การเร ยนร 1. เพ อให ผ เร ยนทราบถ งความหมายของเคร อข ายและการสร

More information