แผนการจ ดการเร ยนร ท 1

Size: px
Start display at page:

Download "แผนการจ ดการเร ยนร ท 1"

Transcription

1 แผนการจ ดการเร ยนร ท 1 กล มสาระการเร ยนร.การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชา และเทคโนโลย ช อหน วยการเร ยนร ประโยชน และโทษของ เวลา ๖ ช วโมง เร อง ประโยชน ของ เวลา ๔ ช วโมง 1. มาตรฐานการเร ยนร มาตรฐาน ง 3.1 เข าใจ เห นค ณค า และใช กระบวนการเทคโนโลย สารสนเทศใน การส บค นข อม ล การเร ยนร การส อสาร การแก ป ญหา การทางาน และอาช พอย างม ประส ทธ ภาพ ประส ทธ ผล และม ค ณธรรม 2. ต วช ว ด มฐ.ง 3.1 ป. ๔/3 บอกประโยชน และโทษจากการใช งาน 3. สาระสาค ญ สามารถประย กต ใช งานได หลากหลาย ทาให เก ดประโยชน มากมายต อการสร างช นงาน ท งช นงานในร ปแบบเอกสารส งพ มพ ภาพน ง และม ลต ม เด ย การต ดต อส อสารก บผ อ นจากการใช บร การไปรษณ ย อ เล กทรอน กส และสนทนาออนไลน และการสร างความบ นเท งจากการเล นเกม การด ภาพยนตร และการฟ งเพลง 4. สาระการเร ยนร 4.1 ความร 1. อธ บายประโยชน ของได (K) 4.2 ท กษะ/กระบวนการ 2. ม ท กษะในแสวงหาความร เก ยวก บประโยชน ของ(P) 4.3 ค ณล กษณะ 3. เห นความสาค ญของการม มารยาทและม ความร บผ ดชอบการใช งานให เก ด ประโยชน (A)

2 5. ก จกรรมการเร ยนร ข นท 1 ข นนำเข ำส บทเร ยน 1. คร ถามว า น กเร ยนคนใดเคยใช บ าง และใช ทาส งใดบ าง ๒. คร ส มน กเร ยน 2-3 คนตอบคาถามให เพ อนฟ ง ข นท 2 ข นสอน ข นท 3 ข นสร ป ๑. คร อธ บายเก ยวก บประโยชน จากการใช งาน หน วยการเร ยนร ท ๓ ประโยชน และโทษของ จากใบความร ท ๓.๑ เร อง ประโยชน ของ โดยแสดงช นงานท สร างจากประกอบการอธ บาย ๒. คร เป ดส อการสอน Microsoft Office 2007 เร อง ประโยชน ของ ๓. คร แบ งกล มน กเร ยน กล มละ ๓ คน ให น กเร ยนท าใบงานท ๓.๑ เร อง ประโยชน ของ 1. ผ สอนส มน กเร ยนท ละกล ม นาเสนอผลสร ปการอภ ปราย 2. คร และน กเร ยนร วมก นสร ปเก ยวก บประโยชน ของ 6. ส อ อ ปกรณ และแหล งการเร ยนร 1. เคร องท ต อเช อมระบบอ นเทอร เน ตและต วอย างเว บไซต สาหร บค นข อม ล 2. ใบความร ท 3.๑ เร อง ประโยชน ของ 3. ใบงานท ๓.๑ เร อง ประโยชน ของ 4. หน งส อเร ยนสาระการเร ยนร พ นฐาน เทคโนโลย สารสนเทศ ป.๔ 5. หน งส อแบบฝ กห ดสาระการเร ยนร พ นฐาน เทคโนโลย สารสนเทศ ป. ๔ 6. ส อการสอนโดยใช โปรแกรม Microsoft Powerpoint 2007 เร อง ประโยชน ของ

3 7. การว ดและประเม นผลการเร ยนร เป าหมาย หล กฐาน ว ธ ว ด เคร องม อว ด สาระสาค ญ สามารถ ประย กต ใช งานได หลากหลาย ทาให เก ด ประโยชน มากมายต อ การสร างช นงาน ท ง ช นงานในร ปแบบ เอกสารส งพ มพ ภาพน ง และม ลต ม เด ย การต ดต อส อสารก บ ผ อ นจากการใช บร การ ไปรษณ ย อ เล กทรอน กส และ สนทนาออนไลน และ การสร างความบ นเท ง จากการเล นเกม การด ภาพยนตร และการฟ ง เพลง - ใบงานท 3.1 เร อง ประโยชน ของ - แบบประเม นตนเอง ด านการเร ยนและ การทางาน การ ทางานเป นกล ม การศ กษาค นคว า ค ณธรรม จร ยธรรม ค าน ยมท พ ง ประสงค - ใบงานท 3.1 เร อง ประโยชน ของ - แบบประเม นตนเอง ด านการเร ยนและ การทางาน - การประเม นผลการ ทางานเป นกล ม - การประเม นผล การศ กษาค นคว า - การประเม นผล ค ณธรรม จร ยธรรม ค าน ยมท พ ง ประสงค - ใบงานท 3.1 เร อง ประโยชน ของ - แบบประเม นตนเอง ด านการเร ยนและ การทางาน การ ทางานเป นกล ม การศ กษาค นคว า ค ณธรรม จร ยธรรม ค าน ยมท พ ง ประสงค

4 เป าหมาย หล กฐาน ว ธ ว ด เคร องม อว ด ต วช ว ด มฐ.ง 3.1 ป. ๔/3 บอกประโยชน และโทษ จากการใช งาน ต วช ว ด มฐ.ง 3.1 ป. ๔/3 บอกประโยชน และโทษ จากการใช งาน ค ณล กษณะ 1. เห นความสาค ญ ของการม มารยาทและ ม ความร บผ ดชอบการ ใช งานให เก ดประโยชน - ใบงานท 3.1 เร อง ประโยชน ของ การศ กษาค นคว า ค ณธรรม จร ยธรรม ค าน ยมท พ งประสงค - แบบส งเกตความ สนใจและความ ต งใจในการทา ก จกรรมของ น กเร ยน - ใบงานท 3.1 เร อง ประโยชน ของ - การประเม นผล การศ กษาค นคว า - การประเม นผล ค ณธรรม จร ยธรรม ค าน ยมท พ งประสงค - แบบส งเกตความ สนใจและความ ต งใจในการทา ก จกรรมของ น กเร ยน - ใบงานท 3.1 เร อง ประโยชน ของ การศ กษาค นคว า ค ณธรรม จร ยธรรม ค าน ยมท พ งประสงค - แบบส งเกตความ สนใจและความ ต งใจในการทา ก จกรรมของ น กเร ยน 8. ก จกรรมเสนอแนะ น กเร ยนควรไปศ กษาเพ มเต มจากหน งส อต อไปน - หน งส อท เก ยวข องก บประโยชน และโทษของ

5 9. ข อเสนอแนะของห วหน าสถานศ กษาหร อผ ท ได ร บมอบหมาย ได ทาการตรวจแผนการจ ดการเร ยนร ของนายช เก ยรต เม องกร งแล วม ความเป นด งน 9.1 เป นแผนการจ ดการเร ยนร ท ด มาก ด ด พอใช ควรปร บปร ง 9.2 การจ ดก จกรรมได นาเอากระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นสาค ญมาใช ในการสอนได อย างเหมาะสม ท ย งไม เน นผ เร ยนเป นสาค ญ ควรปร บปร งพ ฒนาต อไป 9.3 เป นแผนการจ ดการเร ยนร ท นาไปใช ได จร ง ควรปร บปร งก อนนาไปใช 9.4 ข อเสนอแนะอ นๆ ลงช อ... (...) ตาแหน ง...

6 บ นท กผลการจ ดการเร ยนร 1. ผลการสอน 2. ป ญหาและอ ปสรรค 3. แนวทางแก ไข/พ ฒนา ลงช อ... ( นายช เก ยรต เม องกร ง ) ตาแหน ง คร ข อเสนอแนะของผ บร หาร (ตรวจสอบ/น เทศ/เสนอแนะ/ร บรอง) ลงช อ... (...) ตาแหน ง...

7 ใบความร ท ๓.๑ เร อง ประโยชน ของ ประโยชน ของ 1. ด านการศ กษา - ช วยนาเสนอข อม ลได หลากหลายร ปแบบ - ช วยรวบรวมข อม ลต าง ๆ ไว ในแหล งข อม ลเด ยวก น - ช วยให ผ เร ยนสามารถศ กษาหาความร ได ด วยตนเอง - ช วยแลกเปล ยนและนาเสนอแนวความค ดของผ เร ยนและผ อ น 2. ด านการส อสาร - ช วยประหย ดเวลาและค าใช จ ายในการต ดต อส อสาร - เป นส อกลางในร บและส งข อม ลจากท หน งไปย งอ กท หน ง - ช วยกระจายข อม ลจากแหล งข อม ลหน งไปย งผ ใช ท กคน 3. ด านการบร หารประเทศ - เป นช องทางการร บร ข อม ลจากประชาชน - เป นช องทางการนาเสนอข อม ลไปส ประชาชน - ส งเสร มการแสดงออกซ งประชาธ ปไตย - เพ มท ศนคต ท เก ยวก บการบร หารประเทศด านบวกให แก ประชาชน 4. ด านส งคมศาสตร - ช วยเก บข อม ลสถ ต ด านส งคมศาสตร - ช วยคานวณแนวโน มป ญหาท อาจเก ดข นในอนาคต - ช วยนาเสนอข อม ลในร ปแบบของกราฟ แผนภ ม หร อภาพ 3 ม ต ทาให สามารถ เปร ยบเท ยบข อม ลต าง ๆ ได ง ายย งข น 5. ด านว ศวกรรม - ช วยออกแบบและคานวณโครงสร างบ านและอาคาร - สร างโมเดลจาลองก อนการสร างโมเดลจร ง - ควบค มการทางานด านก อสร างท ม ความละเอ ยดอ อน - ช วยประมวลผลและประเม นสถานการณ ท อาจเก ดป ญหาข นในอนาคต 6. ด านว ทยาศาสตร - ช วยเก บและประมวลผลข อม ลในงานว จ ยและการทดลองต าง ๆ - เช อมต อก บอ ปกรณ ทางว ทยาศาสตร เพ อเพ มประส ทธ ภาพของอ ปกรณ น น - ช วยทางานว จ ยหร องานทดลองท ม ความละเอ ยดและม ขนาดท เล ก ๆ ได - สร างแบบจาลองงานทดลองเพ อลดความผ ดพลาดจากการทดลองก บของจร ง 7. ด านการแพทย - ลดความผ ดพลาดและเพ มความแม นยาในการว น จฉ ยและร กษาโรค - เผยแพร ข อม ลเก ยวก บการด แลร กษาส ขภาพ - ช วยลดเวลาในการ กษาโรค

8 8. ด านอ ตสาหกรรม - ช วยควบค มการผล ตช นงานให ได ปร มาณและค ณภาพตามต องการ - ช วยทางานในพ นท เส ยงภ ยหร องานท มน ษย ไม สามารถท าได - ช วยลดป ญหาการขาดแคลนแรงงาน - ช วยคานวณปร มาณว ตถ ด บ ส นค า และกาไร 9. ด านธ รก จ - เป นช องทางในการนาเสนอส นค า - ช วยตรวจสอบและส งซ อส นค าต าง ๆ - ขยายโอกาสทางธ รก จให แก ผ ท ม เง นท นต า - ช วยคานวณต วเลขทางธ รก จได อย างแม นยา - เพ มความสะดวกในการซ อและขายส นค าจากท วโลก 10. ด านธนาคาร - ลดข นตอนในการดาเน นงาน - ช วยอานวยความสะดวกให แก ผ ใช บร การธนาคาร ทาให สามารถจ ดการด านการเง นได ท กท ตลอดเวลา - ช วยเก บข อม ลล กค าไว ในส วนกลาง ทาให สามารถตรวจสอบข อม ลของล กค าได จากท ก ธนาคาร 11. ด านสาน กงาน - ใช สร างงานนาเสนอในร ปแบบท น าสนใจ - ช วยประหย ดค าใช จ ายในการพ มพ เอกสาร - ช วยเก บข อม ลท เป นประโยชน ต อการต ดส นใจของผ บร หาร

9 ใบงานท ๓.๑ เร อง ประโยชน ของ หน วยการเร ยนร ท 1 ประโยชน ของ เวลา 20 นาท ต วช ว ด มฐ.ง 3.1 ป. ๔/3 บอกประโยชน และโทษจากการใช งาน คาช แจง ให น กเร ยนตอบคาถามต อไปน 1. ด านการศ กษา 2. ด านการส อสาร 3. ด านการบร หารประเทศ 4. ด านส งคมศาสตร 5. ด านว ศวกรรม 6. ด านว ทยาศาสตร 7. ด านการแพทย

10 8. ด านอ ตสาหกรรม 9. ด านธ รก จ 10. ด านธนาคาร 11. ด านสาน กงาน

11 ส อการสอนโดยใช โปรแกรม Microsoft Powerpoint 2007 เร อง ประโยชน และโทษ

12 แบบส งเกตความสนใจและความต งใจในการทาก จกรรมของน กเร ยน ช อน กเร ยน...ช น... ก จกรรม...ว นท... รายการ ปฏ บ ต ไม ปฏ บ ต 1. เร มต นงานท ได ร บมอบหมายท นท 2. ทางานเสร จเร ยบร อยตามเวลาท กาหนด 3. ขอคาแนะนาจากคร หร อเพ อเม อไม เข าใจ 4. ทาก จกรรมด วยความสน กสนานและเต มใจ 5. ม ส วนร วมในการทาก จกรรมอย างสม าเสมอ 6. ช วยเหล อแนะนาเพ อนในการทาก จกรรมตามสมควร 7. สนใจศ กษาหาความร เพ มเต มด วยตนเอง รวมคะแนน หมายเหต 1. ข อใดท น กเร ยนปฏ บ ต ได คะแนน 1 คะแนน ไม ปฏ บ ต ได คะแนน 0 คะแนน 2. เกณฑ การประเม นจากแบบส งเกตอาจกาหนด ด งน 7 คะแนน ด มาก 5-6 คะแนน ด 3-4 คะแนน พอใช 1-2 คะแนน ควรปร บปร ง 3. คร อาจส มเล อกน กเร ยนเท าท สามารถส งเกตได ในการส งเกตแต ละคร งโดยหม นเว ยนไปจนครบท ก คนในห อง

13 แบบประเม นผลการทางานเป นกล ม ว ชา...รห สว ชา...ระด บช น...ภาคเร ยนท...ป การศ กษา... ช อกล ม... ข อท ห วข อการประเม น 1 คณะทางาน 2 ความร บผ ดชอบต อหน าท 3 ข นตอนการทางาน 4 เวลาเร ยน 5 ความร วมม อในการทางาน รวม เกณฑ การให คะแนน รวม (20) ระด บค ณภาพ คะแนน หมายถ ง ด มาก คะแนน หมายถ ง ด คะแนน 6 10 หมายถ ง พอใช คะแนน 1-5 หมายถ ง ปร บปร ง

14 รายละเอ ยดเกณฑ การให คะแนนแบบประเม นผลการทางานเป นกล ม ประเด น การประเม น 1. คณะทางาน ม ประธาน เลขาน การ ผ นา เสนอ ผ ร วมงาน 2. ความ ร บผ ดชอบ ต อหน าท 3. ข นตอน การทางาน เกณฑ การให คะแนน ท กคนม หน าท และความ ร บผ ดชอบต อ หน าท ของตนเอง - ค ดเล อกและ เตร ยมข อม ลได เหมาะสม - ม การวางแผน การทางาน - ม การเตร ยม ว สด อ ปกรณ - ม การปฏ บ ต ตามแผนและ พ ฒนางาน 4. เวลา เสร จก อนกาหนด และงานม ค ณภาพ 5. ความร วมม อ ในการทางาน ท กคนม ส วนร วม และให ความ ร วมม ออย างเต มท ขาดองค ประกอบ 1 อย าง ม ผ ม หน าท แต ไม ร บผ ดชอบ 1 คน ขาด 1 ข นตอน หร อไม ช ดเจน เสร จตามกาหนด และงานม ค ณภาพ 80% ของกล มม ส วนร วมและให ความร วมม อ ขาดองค ประกอบ 2 อย าง ม ผ ม หน าท แต ไม ร บผ ดชอบ 2 คน ขาด 2 ข นตอน หร อไม ช ดเจน เสร จไม ท น กาหนด แต งาน ม ค ณภาพ 60% ของกล มม ส วนร วมและให ความร วมม อ ขาดองค ประกอบ 2 อย างข นไป ม ผ ม หน าท แต ไม ร บผ ดชอบ 2 คน ข นไป ขาดมากกว า 2 ข นตอนข นไป เสร จไม ท น กาหนด และงาน ไม ม ค ณภาพ 40% ของกล มม ส วนร วมและให ความร วมม อ

15 แบบประเม นตนเองด านการเร ยนและการทางาน ช อ...ช น...เลขท... รายว ชา... ระด บค ณภาพ 5 หมายถ ง สม าเสมอ 4 หมายถ ง ปานกลาง 3 หมายถ ง น อย 2 หมายถ ง น อยท ส ด 1 หมายถ ง ไม ม เลย เกณฑ การประเม น 1. ม ความต งใจ กระต อร อร นในการเร ยน 2. ม ความชอบท ทาก จกรรมการเร ยนการสอนท กคร ง 3. ให ความช วยเหล อ แนะน าเพ อนได 4. ร บผ ดชอบตนเองในการท างาน 5. เห นประโยชน จากการท างานของตนเองท กคร ง 6. ส งงานท กคร ง ตรงเวลา 7. ม ความส ขในการเร ยน ระด บค ณภาพ เกณฑ การประเม นผล 1. ได คะแนนรวมไม น อยกว า 20 คะแนน ถ อว าผ านเกณฑ การประเม น 2. นาคะแนนมาค ดเท ยบเป นคะแนนในส วนของท กษะกระบวนการ โดย 2.1 ได คะแนนช วง ค ดเป น 1 คะแนน 2.2 ได คะแนนช วง ค ดเป น 2 คะแนน 2.3 ได คะแนนช วง 20 ค ดเป น 3 คะแนน

16 แบบส งเกตความสนใจและความต งใจในการทาก จกรรมของน กเร ยน ช อน กเร ยน...ช น... หน วยการเร ยนร... เร อง... สาระว ชา... รายการ ปฏ บ ต ไม ปฏ บ ต 1. เร มต นงานท ได ร บมอบหมายท นท 2. ทางานเสร จเร ยบร อยตามเวลาท กาหนด 3. ขอคาแนะนาจากคร หร อเพ อเม อไม เข าใจ 4. ทาก จกรรมด วยความสน กสนานและเต มใจ 5. ม ส วนร วมในการทาก จกรรมอย างสม าเสมอ 6. ช วยเหล อแนะนาเพ อนในการทาก จกรรมตามสมควร 7. สนใจศ กษาหาความร เพ มเต มด วยตนเอง รวมคะแนน หมายเหต 1. ข อใดท น กเร ยนปฏ บ ต ได คะแนน 1 คะแนน ไม ปฏ บ ต ได คะแนน 0 คะแนน 2. เกณฑ การประเม นจากแบบส งเกตอาจกาหนด ด งน 7 คะแนน ด มาก 5-6 คะแนน ด 3-4 คะแนน พอใช 1-2 คะแนน ควรปร บปร ง 3. คร อาจส มเล อกน กเร ยนเท าท สามารถส งเกตได ในการส งเกตแต ละคร งโดยหม นเว ยน ไปจนครบท กคนในห อง

17 แผนการจ ดการเร ยนร ท ๒ กล มสาระการเร ยนร.การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชา และเทคโนโลย ช อหน วยการเร ยนร ประโยชน และโทษของ เวลา ๖ ช วโมง เร อง โทษของ เวลา ๒ ช วโมง 1. มาตรฐานการเร ยนร มาตรฐาน ง 3.1 เข าใจ เห นค ณค า และใช กระบวนการเทคโนโลย สารสนเทศใน การส บค นข อม ล การเร ยนร การส อสาร การแก ป ญหา การทางาน และอาช พอย างม ประส ทธ ภาพ ประส ทธ ผล และม ค ณธรรม 2. ต วช ว ด มฐ.ง 3.1 ป. ๔/3 บอกประโยชน และโทษจากการใช งาน 3. สาระสาค ญ เป นอ ปกรณ เทคโนโลย สารสนเทศท ทางานตามคาส งของผ ใช ท เป นมน ษย ถ า หากมน ษย ขาดจ ตสาน ก ขาดความร บผ ดชอบ แบ งเวลาไม ถ กต อง และใช งานอย างไม เหมาะสม ก ให โทษต อผ ใช ท งในด านร างกายและส งคม 4. สาระการเร ยนร 4.1 ความร 1. อธ บายโทษของได (K) 4.2 ท กษะ/กระบวนการ 2. ม ท กษะในแสวงหาความร เก ยวก บโทษของ(P) 4.3 ค ณล กษณะ 3. เห นความสาค ญของการม มารยาทและม ความร บผ ดชอบการใช งานให เก ด ประโยชน (A)

18 5. ก จกรรมการเร ยนร ข นท 1 ข นนำเข ำส บทเร ยน 1. คร ถามว า จากประสบการณ ของน กเร ยนเคยใช นานท ส ดก ช วโมง และใช เพ อทาอะไรบ าง 2. น กเร ยนร วมก นตอบและอภ ปรายคาถามของคร แล วค ดเล อกน กเร ยนท เคยใช นานท ส ด ๒-๓ คน ออกมาเล าประสบการณ ในการใช และ กล าวถ งผลเส ยของการใช นาน ๆ ข นท 2 ข นสอน ข นท 3 ข นสร ป ๑. คร อธ บายเก ยวก บโทษน จากการใช งาน หน วยการเร ยนร ท ๓ ประโยชน และโทษของ จากใบความร ท ๓.๒ เร อง โทษของ โดยแสดงช นงานท สร างจากประกอบการอธ บาย ๒. คร เป ดส อการสอน Microsoft Office 2007 เร อง โทษของ ๓. คร แบ งกล มน กเร ยน กล มละ ๓ คน ให น กเร ยนท าใบงานท ๓.๒ เร อง โทษของ 1. ผ สอนส มน กเร ยนท ละกล ม นาเสนอผลสร ปการอภ ปราย 2. คร และน กเร ยนร วมก นสร ปเก ยวก บโทษของ 6. ส อ อ ปกรณ และแหล งการเร ยนร 1. เคร องท ต อเช อมระบบอ นเทอร เน ตและต วอย างเว บไซต สาหร บค นข อม ล 2. ใบความร ท 3.๒ เร อง โทษของ 3. ใบงานท ๓.๒ เร อง โทษของ 4. หน งส อเร ยนสาระการเร ยนร พ นฐาน เทคโนโลย สารสนเทศ ป.๔ 5. หน งส อแบบฝ กห ดสาระการเร ยนร พ นฐาน เทคโนโลย สารสนเทศ ป. ๔ 6. ส อการสอนโดยใช โปรแกรม Microsoft Powerpoint 2007 เร อง โทษของ

19 7. การว ดและประเม นผลการเร ยนร เป าหมาย หล กฐาน ว ธ ว ด เคร องม อว ด สาระสาค ญ เป น อ ปกรณ เทคโนโลย สารสนเทศท ทางาน ตามคาส งของผ ใช ท เป นมน ษย ถ าหาก มน ษย ขาดจ ตสาน ก ขาดความร บผ ดชอบ แบ งเวลาไม ถ กต อง และใช งานอย างไม เหมาะสม ก ให โทษต อผ ใช ท งใน ด านร างกายและส งคม - ใบงานท ๓.๒ เร อง โทษของ - แบบประเม นตนเอง ด านการเร ยนและ การทางาน การ ทางานเป นกล ม การศ กษาค นคว า ค ณธรรม จร ยธรรม ค าน ยมท พ ง ประสงค - ใบงานท ๓.๒ เร อง โทษของ - แบบประเม นตนเอง ด านการเร ยนและ การทางาน - การประเม นผลการ ทางานเป นกล ม - การประเม นผล การศ กษาค นคว า - การประเม นผล ค ณธรรม จร ยธรรม ค าน ยมท พ ง ประสงค - ใบงานท ๓.๒ เร อง โทษของ - แบบประเม นตนเอง ด านการเร ยนและ การทางาน การ ทางานเป นกล ม การศ กษาค นคว า ค ณธรรม จร ยธรรม ค าน ยมท พ ง ประสงค

20 เป าหมาย หล กฐาน ว ธ ว ด เคร องม อว ด ต วช ว ด มฐ.ง 3.1 ป. ๔/3 บอกประโยชน และโทษ จากการใช งาน ต วช ว ด มฐ.ง 3.1 ป. ๔/3 บอกประโยชน และโทษ จากการใช งาน ค ณล กษณะ 1. เห นความสาค ญ ของการม มารยาทและ ม ความร บผ ดชอบการ ใช งานให เก ดประโยชน - ใบงานท ๓.๒ เร อง โทษของ การศ กษาค นคว า ค ณธรรม จร ยธรรม ค าน ยมท พ งประสงค - แบบส งเกตความ สนใจและความ ต งใจในการทา ก จกรรมของ น กเร ยน - ใบงานท ๓.๒ เร อง โทษของ - การประเม นผล การศ กษาค นคว า - การประเม นผล ค ณธรรม จร ยธรรม ค าน ยมท พ งประสงค - แบบส งเกตความ สนใจและความ ต งใจในการทา ก จกรรมของ น กเร ยน - ใบงานท ๓.๒ เร อง โทษของ การศ กษาค นคว า ค ณธรรม จร ยธรรม ค าน ยมท พ งประสงค - แบบส งเกตความ สนใจและความ ต งใจในการทา ก จกรรมของ น กเร ยน 8. ก จกรรมเสนอแนะ น กเร ยนควรไปศ กษาเพ มเต มจากหน งส อต อไปน - หน งส อท เก ยวข องก บประโยชน และโทษของ

21 9. ข อเสนอแนะของห วหน าสถานศ กษาหร อผ ท ได ร บมอบหมาย ได ทาการตรวจแผนการจ ดการเร ยนร ของนายช เก ยรต เม องกร งแล วม ความเป นด งน 9.1 เป นแผนการจ ดการเร ยนร ท ด มาก ด ด พอใช ควรปร บปร ง 9.2 การจ ดก จกรรมได นาเอากระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นสาค ญมาใช ในการสอนได อย างเหมาะสม ท ย งไม เน นผ เร ยนเป นสาค ญ ควรปร บปร งพ ฒนาต อไป 9.3 เป นแผนการจ ดการเร ยนร ท นาไปใช ได จร ง ควรปร บปร งก อนนาไปใช 9.4 ข อเสนอแนะอ นๆ ลงช อ... (...) ตาแหน ง...

22 บ นท กผลการจ ดการเร ยนร 1. ผลการสอน 2. ป ญหาและอ ปสรรค 3. แนวทางแก ไข/พ ฒนา ลงช อ... ( นายช เก ยรต เม องกร ง ) ตาแหน ง คร ข อเสนอแนะของผ บร หาร (ตรวจสอบ/น เทศ/เสนอแนะ/ร บรอง) ลงช อ... (...) ตาแหน ง...

23 ใบความร ท ๓.๒ เร อง โทษของ 1. เส ยส ขภาพ : การใช ต ดต อก นเป นเวลานานจะทาให เก ดผลเส ยต อส ขภาพได เช น สายตา พร าม ว ปวดเม อยตามร างกาย เป นต น 2. ความส มพ นธ ก บคนรอบข างลดลง : ความส มพ นธ ก บคนในครอบคร วและคนรอบข างลดน อยลง เพราะ เวลาส วนใหญ จะถ กใช ไปก บการอย ท หน าจอ ท าให ขาดส งคมได

24 3. เก ดป ญหาส งคม : ทาให เก ดป ญหาส งคม เช นการล อลวงเพ อทาการม ด ม ร าย ซ งส วนใหญ เก ดข นก บว ย ของน กเร ยน เพราะเป นว ยท ไว ใจคนง าย จ งเป นช องทางให ม จฉาช พปฏ บ ต ในส งท ไม ด 4. เก ดการเล ยนแบบพฤต กรรมท ไม ด : เพราะส อท เห นทางอ นเทอร เน ตทาให เก ดการเล ยนแบบพฤต กรรม ต างๆ ท ไม เหมาะสม เช น การแสดงออกก บเพศตรงข ามอย างไม เหมาะสม หร อ แม กระท งการต งแก งก อ เหต ต างๆ เป นต น

25 ใบงานท ๓.2 เร อง โทษของ หน วยการเร ยนร ท 1 ประโยชน และโทษของ เวลา 20 นาท ต วช ว ด มฐ.ง 3.1 ป. ๔/3 บอกประโยชน และโทษจากการใช งาน คาช แจง ให น กเร ยนตอบคาถามต อไปน 1. ให น กเร ยนบอกโทษของมาอย างน อย 5 ข อ

26 ส อการสอนโดยใช โปรแกรม Microsoft Powerpoint 2007 เร อง ประโยชน และโทษ

27 แบบส งเกตความสนใจและความต งใจในการทาก จกรรมของน กเร ยน ช อน กเร ยน...ช น... ก จกรรม...ว นท... รายการ ปฏ บ ต ไม ปฏ บ ต 1. เร มต นงานท ได ร บมอบหมายท นท 2. ทางานเสร จเร ยบร อยตามเวลาท กาหนด 3. ขอคาแนะนาจากคร หร อเพ อเม อไม เข าใจ 4. ทาก จกรรมด วยความสน กสนานและเต มใจ 5. ม ส วนร วมในการทาก จกรรมอย างสม าเสมอ 6. ช วยเหล อแนะนาเพ อนในการทาก จกรรมตามสมควร 7. สนใจศ กษาหาความร เพ มเต มด วยตนเอง รวมคะแนน หมายเหต 4. ข อใดท น กเร ยนปฏ บ ต ได คะแนน 1 คะแนน ไม ปฏ บ ต ได คะแนน 0 คะแนน 5. เกณฑ การประเม นจากแบบส งเกตอาจกาหนด ด งน 7 คะแนน ด มาก 5-6 คะแนน ด 3-4 คะแนน พอใช 1-2 คะแนน ควรปร บปร ง 6. คร อาจส มเล อกน กเร ยนเท าท สามารถส งเกตได ในการส งเกตแต ละคร งโดยหม นเว ยนไปจนครบท ก คนในห อง

28 แบบประเม นผลการทางานเป นกล ม ว ชา...รห สว ชา...ระด บช น...ภาคเร ยนท...ป การศ กษา... ช อกล ม... ข อท ห วข อการประเม น 1 คณะทางาน 2 ความร บผ ดชอบต อหน าท 3 ข นตอนการทางาน 4 เวลาเร ยน 5 ความร วมม อในการทางาน รวม เกณฑ การให คะแนน รวม (20) ระด บค ณภาพ คะแนน หมายถ ง ด มาก คะแนน หมายถ ง ด คะแนน 6 10 หมายถ ง พอใช คะแนน 1-5 หมายถ ง ปร บปร ง

29 รายละเอ ยดเกณฑ การให คะแนนแบบประเม นผลการทางานเป นกล ม ประเด น การประเม น 1. คณะทางาน ม ประธาน เลขาน การ ผ นา เสนอ ผ ร วมงาน 2. ความ ร บผ ดชอบ ต อหน าท 3. ข นตอน การทางาน เกณฑ การให คะแนน ท กคนม หน าท และความ ร บผ ดชอบต อ หน าท ของตนเอง - ค ดเล อกและ เตร ยมข อม ลได เหมาะสม - ม การวางแผน การทางาน - ม การเตร ยม ว สด อ ปกรณ - ม การปฏ บ ต ตามแผนและ พ ฒนางาน 4. เวลา เสร จก อนกาหนด และงานม ค ณภาพ 5. ความร วมม อ ในการทางาน ท กคนม ส วนร วม และให ความ ร วมม ออย างเต มท ขาดองค ประกอบ 1 อย าง ม ผ ม หน าท แต ไม ร บผ ดชอบ 1 คน ขาด 1 ข นตอน หร อไม ช ดเจน เสร จตามกาหนด และงานม ค ณภาพ 80% ของกล มม ส วนร วมและให ความร วมม อ ขาดองค ประกอบ 2 อย าง ม ผ ม หน าท แต ไม ร บผ ดชอบ 2 คน ขาด 2 ข นตอน หร อไม ช ดเจน เสร จไม ท น กาหนด แต งาน ม ค ณภาพ 60% ของกล มม ส วนร วมและให ความร วมม อ ขาดองค ประกอบ 2 อย างข นไป ม ผ ม หน าท แต ไม ร บผ ดชอบ 2 คน ข นไป ขาดมากกว า 2 ข นตอนข นไป เสร จไม ท น กาหนด และงาน ไม ม ค ณภาพ 40% ของกล มม ส วนร วมและให ความร วมม อ

30 แบบประเม นตนเองด านการเร ยนและการทางาน ช อ...ช น...เลขท... รายว ชา... ระด บค ณภาพ 5 หมายถ ง สม าเสมอ 4 หมายถ ง ปานกลาง 3 หมายถ ง น อย 2 หมายถ ง น อยท ส ด 1 หมายถ ง ไม ม เลย เกณฑ การประเม น 1. ม ความต งใจ กระต อร อร นในการเร ยน 2. ม ความชอบท ทาก จกรรมการเร ยนการสอนท กคร ง 3. ให ความช วยเหล อ แนะน าเพ อนได 4. ร บผ ดชอบตนเองในการท างาน 5. เห นประโยชน จากการท างานของตนเองท กคร ง 6. ส งงานท กคร ง ตรงเวลา 7. ม ความส ขในการเร ยน ระด บค ณภาพ เกณฑ การประเม นผล 1. ได คะแนนรวมไม น อยกว า 20 คะแนน ถ อว าผ านเกณฑ การประเม น 2. นาคะแนนมาค ดเท ยบเป นคะแนนในส วนของท กษะกระบวนการ โดย 2.1 ได คะแนนช วง ค ดเป น 1 คะแนน 2.2 ได คะแนนช วง ค ดเป น 2 คะแนน 2.4 ได คะแนนช วง 20 ค ดเป น 3 คะแนน

31 แบบส งเกตความสนใจและความต งใจในการทาก จกรรมของน กเร ยน ช อน กเร ยน...ช น... หน วยการเร ยนร... เร อง... สาระว ชา... รายการ ปฏ บ ต ไม ปฏ บ ต 1. เร มต นงานท ได ร บมอบหมายท นท 2. ทางานเสร จเร ยบร อยตามเวลาท กาหนด 3. ขอคาแนะนาจากคร หร อเพ อเม อไม เข าใจ 4. ทาก จกรรมด วยความสน กสนานและเต มใจ 5. ม ส วนร วมในการทาก จกรรมอย างสม าเสมอ 6. ช วยเหล อแนะนาเพ อนในการทาก จกรรมตามสมควร 7. สนใจศ กษาหาความร เพ มเต มด วยตนเอง รวมคะแนน หมายเหต 1. ข อใดท น กเร ยนปฏ บ ต ได คะแนน 1 คะแนน ไม ปฏ บ ต ได คะแนน 0 คะแนน 2. เกณฑ การประเม นจากแบบส งเกตอาจกาหนด ด งน 7 คะแนน ด มาก 5-6 คะแนน ด 3-4 คะแนน พอใช 1-2 คะแนน ควรปร บปร ง 3. คร อาจส มเล อกน กเร ยนเท าท สามารถส งเกตได ในการส งเกตแต ละคร งโดยหม นเว ยน ไปจนครบท กคนในห อง

แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 3

แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 3 แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 3 95 แผนการจ ดการเร ยนร ท 3 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 สาระท 4 เทคโนโลย สารสนเทศ มาตรฐาน ง 4.1 หน วยการเร ยนร ท 3 เวลาเร ยน 8 คาบ เร อง สน กก

More information

หน า 1. 4. สาระการเร ยนร ๔.๑ การสร างงานนาเสนอ ๔.๒ ร ปแบบการนาเสนองานใน Microsoft Powerpoint ๔.๓ ว ธ การนาเสนองาน

หน า 1. 4. สาระการเร ยนร ๔.๑ การสร างงานนาเสนอ ๔.๒ ร ปแบบการนาเสนองานใน Microsoft Powerpoint ๔.๓ ว ธ การนาเสนองาน แผนการจ ดการเร ยนร เพ อเสร มสร างค ณล กษณะอย อย างพอเพ ยง รห สว ชา ง20201 รายว ชา การใช โปรแกรมสาน กงาน กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1 หน วยการเร ยนร ท 5 ช อหน วย การใช

More information

โรงเร ยนคณะราษฎรบาร ง จ งหว ดยะลา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยม เขต 15 แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 3

โรงเร ยนคณะราษฎรบาร ง จ งหว ดยะลา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยม เขต 15 แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 3 แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 3 แผนการจ ดการเร ยนร เร อง องค ประกอบของระบบคอมพ วเตอร 2 ชม. แผนการจ ดการเร ยนร เร อง อ ปกรณ ร บข อม ล 2 ชม. แผนการจ ดการเร ยนร เร อง หน วยประมวลผลกลางและหน วยความจาหล ก 4 ชม.

More information

หน วยท ๓ หน วยการเร ยนร เร อง ต งเป าหมายในการเร ยนและการด าเน นช ว ต เวลา บ รณาการในก จกรรมเตร ยม ความพร อมหร อบร บทของโรงเร ยน ว ตถ ประสงค

หน วยท ๓ หน วยการเร ยนร เร อง ต งเป าหมายในการเร ยนและการด าเน นช ว ต เวลา บ รณาการในก จกรรมเตร ยม ความพร อมหร อบร บทของโรงเร ยน ว ตถ ประสงค ๓๖ หน วยท ๓ หน วยการเร ยนร เร อง ต งเป าหมายในการเร ยนและการดาเน นช ว ต เวลา บ รณาการในก จกรรมเตร ยม ความพร อมหร อบร บทของโรงเร ยน ว ตถ ประสงค - เพ อฝ กให น กเร ยนวางแผนในการพ ฒนาการเร ยนร และพ ฒนาตนเองอย

More information

ตอนท 4 หล กส ตรคอมพ วเตอร ส ำหร บน กเร ยนระด บประถมศ กษำ บทท 15 โครงสร ำงหล กส ตร

ตอนท 4 หล กส ตรคอมพ วเตอร ส ำหร บน กเร ยนระด บประถมศ กษำ บทท 15 โครงสร ำงหล กส ตร ตอนท 4 หล กส ตรคอมพ วเตอร ส ำหร บน กเร ยนระด บประถมศ กษำ บทท 15 โครงสร ำงหล กส ตร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ตามหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ทำไมต องเร ยนกำรงำนอำช พและเทคโนโลย

More information

หน วยท 1 : การว พากษ แผนจ ดการเร ยนร

หน วยท 1 : การว พากษ แผนจ ดการเร ยนร หน วยท 1 : การว พากษ แผนจ ดการเร ยนร หน วยย อยท 1.1 : แนวค ดพ นฐานในการออกแบบการจ ดการเร ยนร 1. แนวค ดส าค ญในการออกแบบการเร ยนร ท สอดคล องก บหล กส ตรแกนกลางการศ กษา ข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 หล กส ตรแกนกลางการศ

More information

แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการตามแนวปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยงค เค ยงมาตรฐานสากล แผนท ๕

แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการตามแนวปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยงค เค ยงมาตรฐานสากล แผนท ๕ แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการตามแนวปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยงค เค ยงมาตรฐานสากล แผนท ๕ SP MODEL รห สว ชา พ ๒๒๑๐๓ รายว ชา พลศ กษา กล มสาระการเร ยนร ส ขศ กษาและพลศ กษา ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ ภาคเร ยนท ๑ ป การศ

More information

หน วยท 1 ความร เก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร

หน วยท 1 ความร เก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร หน วยท 1 ความร เก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร 2 ห วข อเร องการสอน/การเร ยนร แผนบร หารการสอนประจาหน วยท 1 ความร เก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร 1. ความหมายและความสาค ญของเอกสาร 2. ความหมายของโปรแกรมเพ องานเอกสาร

More information

(คอมพ วเตอร ) ง13101 ว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย

(คอมพ วเตอร ) ง13101 ว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท ๓ ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๘ ว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย () ง13101 1. จำ นวน 1 ช วโมง/ส ปดาห จำ นวน 18 ช วโมง/ภาคเร ยน 2. ผ เข ยนค ม อ ช อ นายส ปปกร ศร พรหมทอง ตำ แหน งคร สถานท ทำ งาน

More information

การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา

การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา ๑ ความน า การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา ยงย ทธ ส มส พ มพ ผ อ านวยการโรงเร ยนหว านใหญ ประชาคม สพป.อ ดรธาน เขต 3 สถานศ กษาม ภารก จหล กในการจ ดการศ กษาให ผ เร ยนได ร บการพ ฒนาอย างเต มตามศ กยภาพ สถานศ กษาจ

More information

บทท 10 การว ดและประเม นผลการเร ยนร

บทท 10 การว ดและประเม นผลการเร ยนร บทท 10 การว ดและประเม นผลการเร ยนร ว ตถ ประสงค 1. เพ อให น กศ กษาม ความร ความเข าใจจ ดหมายของการว ดและประเม นผลการเร ยนร 2. เพ อให น กศ กษาม ความร ความเข าใจหล กการด าเน นการว ดและประเม นผลการเร ยนร ตาม

More information

ง..1.1 เข าใจการทางาน ม ความค ดสร างสรรค ม ท กษะกระบวนการทางาน ท กษะ การจ ดการ ท กษะ

ง..1.1 เข าใจการทางาน ม ความค ดสร างสรรค ม ท กษะกระบวนการทางาน ท กษะ การจ ดการ ท กษะ แผนการจ ดการเร ยนร เพ อเสร มค ณล กษณะอย อย างพอเพ ยง รายว ชา เกษตร ช นประถมศ กษาป ท 6 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร บ รณาการ ท 3 เร อง การเล ยงส ตว เวลา 3 ช วโมง แผนจ ดการเร ยนร

More information

หน วยกำรเร ยนร ท 5 ซอฟต แวร

หน วยกำรเร ยนร ท 5 ซอฟต แวร ก คำน ำ ค ม อน กเร ยน ประกอบการเร ยนด วยบทเร ยนออนไลน รายว ชาเทคโนโลย สารสนเทศและ การส อสาร รห สว ชา ง22101 สาหร บน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 2 กล มสาระการเร ยนร การงาน อาช พและเทคโนโลย เล มน จ ดทาข นเพ อใช

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พและบ รณาการ หล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง

แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พและบ รณาการ หล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พและบ รณาการ หล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง รห ส 2001 0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ประเภทว ชา พณ ชยกรรม จ ดทาโดย นายส

More information

แนวทางการจ ดทาเอกสาร การสร ปผลการจ ดการศ กษาอาช พเพ อการม งานทา (ศ นย ฝ กอาช พช มชน)

แนวทางการจ ดทาเอกสาร การสร ปผลการจ ดการศ กษาอาช พเพ อการม งานทา (ศ นย ฝ กอาช พช มชน) แนวทางการจ ดทาเอกสาร การสร ปผลการจ ดการศ กษาอาช พเพ อการม งานทา (ศ นย ฝ กอาช พช มชน) ส าน กงาน กศน.จ งหว ดฉะเช งเทรา ได จ ดทาร ปแบบ การสร ปผลการจ ดการศ กษาอาช พเพ อการ ม งานทา (ศ นย ฝ กอาช พช มชน) ส าหร

More information

การงานอาช พและเทคโนโลย

การงานอาช พและเทคโนโลย แนวทางการจ ดก จกรรมการเร ยนร เพ อพ ฒนาท กษะการค ด ตามหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ระด บประถมศ กษา กล มพ ฒนากระบวนการเร ยนร สำน กว ชาการและมาตรฐานการศ

More information

ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก

ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก หล กส ตรการศ กษานอกระบบ ระด บการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ส าน กงาน กศน.จ งหว ดฉะเช งเทรา ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย ส าน กงานปล

More information

เอกสารแนะน าการใช ค ม อแนวทางการสอนว ชาโครงการ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) และ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.)

เอกสารแนะน าการใช ค ม อแนวทางการสอนว ชาโครงการ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) และ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) เอกสารแนะน าการใช ค ม อแนวทางการสอนว ชาโครงการ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) และ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) 1 บทท 1 แนวทางการสอนว ชาโครงการโดยใช กระบวนการว จ ย ท าไมต องสอน การท าโครงการโดยใช

More information

รห สว ชา 2901-1006 ว ชา เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) พ ทธศ กราช 2555

รห สว ชา 2901-1006 ว ชา เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) พ ทธศ กราช 2555 แผนจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการ รห สว ชา 2901-1006 ว ชา เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) พ ทธศ กราช 2555 จ ดทาโดย นางจาร วรรณ กรกาจายฤทธ แผนกว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ ว ทยาล ยการอาช

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา ภาคว ชาบร หารธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ

รายละเอ ยดของรายว ชา ภาคว ชาบร หารธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ รายละเอ ยดของรายว ชา มคอ.3 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ คณะ / ภาคว ชา ภาคว ชาบร หารธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป 1. รห สและช อรายว ชา 3601101A การใช โปรแกรมสาเร จร ปทางธ

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พ

แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พ แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พ รห ส 2201-2110 ว ชา การบ ญช ก บคอมพ วเตอร สาขาว ชา พณ ชยการ หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2545 (ปร บปร ง พ ทธศ กราช 2546) ประเภทว ชา พาณ ชยกรรม จ ดทาโดย

More information

หน วยท 3 แนวค ดการจ ดการเร ยนร

หน วยท 3 แนวค ดการจ ดการเร ยนร หน วยท 3 แนวค ดการจ ดการเร ยนร แนวค ดการจ ดการเร ยนร ในโครงการพ ฒนาคร โดยใช กระบวนการสร างระบบพ เล ยง Coaching and Mentoring ม สาระส าค ญด งรายละเอ ยดต อไปน 1. ล กษณะส าค ญของแนวค ดการจ ดการเร ยนร 2. แนวทางการจ

More information

แผนการจ ดการเร ยนร. PowerPoint 2010 ช อเร องหร อช องาน เร มใช งานโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2010

แผนการจ ดการเร ยนร. PowerPoint 2010 ช อเร องหร อช องาน เร มใช งานโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2010 แผนการจ ดการเร ยนร ช อว ชา คอมพ วเตอร และระบบสารสนเทศเพ องานอาช พ (2001-2001) ช อหน วย เร มใช งานโปรแกรม Microsoft Office หน วยท 11 สอนคร งท 11 ช วโมงรวม 3 จานวนช วโมง 3 ช วโมง PowerPoint 2010 ช อเร องหร

More information

หน าท 188 บทท 7 โครงการว จ ย

หน าท 188 บทท 7 โครงการว จ ย บทท 7 โครงการว จ ย เม อจะศ กษาเร องใดก ให พยายามจ บเค าโครงเร องของเร องน นให ได ก อนแล ว จ งพยายามมองลงไปในส วนละเอ ยดท ละส วนให เห นช ดโดยถ วนถ เม อร ว านามาค ดพ จารณาให เห นประเด น ให เห นส วนท เป นเหต

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา

รายละเอ ยดของรายว ชา รายละเอ ยดของรายว ชา สาหร บอาจารย (มคอ.3/1) มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม รายละเอ ยดของรายว ชา คณะเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป. 1. รห สและช อรายว ชา 7010103 ปฏ บ ต การการใช

More information

ตอนท 5 แนวทางการประเม นการดาเน นงาน การจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน

ตอนท 5 แนวทางการประเม นการดาเน นงาน การจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน ตอนท 5 แนวทางการประเม นการดาเน นงาน การจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน สมาคมประชาชาต แห งเอเช ยตะว นออกเฉ ยงใต ( ASEAN ) ได ก อต งข น โดยม ว ตถ ประสงค เพ อส งเสร มความเข าใจอ นด ต อก นระหว างประเทศในภ ม

More information

การว เคราะห หล กส ตรรายว ชา เพ อการเข ยนแผนการจ ดการเร ยนร ไพฑ รย น นตะส คนธ ห วหน าหน วยศ กษาน เทศก สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

การว เคราะห หล กส ตรรายว ชา เพ อการเข ยนแผนการจ ดการเร ยนร ไพฑ รย น นตะส คนธ ห วหน าหน วยศ กษาน เทศก สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา การว เคราะห หล กส ตรรายว ชา เพ อการเข ยนแผนการจ ดการเร ยนร ไพฑ รย น นตะส คนธ ห วหน าหน วยศ กษาน เทศก สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ต องร อะไร? ก อนทาแผนการจ ดการเร ยนร 1. ร เน อหาว ชาท จะสอนอย างช ดเจน

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม คณะ / สาขาว ชา คณะว ศวกรรมศาสตร และสถาป ตยกรรมศาสตร สาขาว ชา สถาป ตยกรรม

รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม คณะ / สาขาว ชา คณะว ศวกรรมศาสตร และสถาป ตยกรรมศาสตร สาขาว ชา สถาป ตยกรรม รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม คณะ / สาขาว ชา คณะว ศวกรรมศาสตร และสถาป ตยกรรมศาสตร สาขาว ชา สถาป ตยกรรม หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห ส 506-21-06

More information

U T Q - 55107 คณ ตศาสตร ระด บประถมศ กษา คานา

U T Q - 55107 คณ ตศาสตร ระด บประถมศ กษา คานา คานา เอกสารหล กส ตรอบรมแบบ e-training หล กส ตรคณ ตศาสตร ระด บประถมศ กษา เป น หล กส ตรฝ กอบรมภายใต โครงการพ ฒนาหล กส ตรและด าเน นการฝ กอบรมคร ข าราชการพลเร อนและ บ คลากรทางการศ กษาด วยหล กส ตรฝ กอบรมแบบ

More information

ฉบ บท 2 (ผ บร หารโรงเร ยน)

ฉบ บท 2 (ผ บร หารโรงเร ยน) ฉบ บท 2 (ผ บร หารโรงเร ยน) เคร องม อการน เทศต ดตามประเม นผลการบร หารจ ดการเร ยนร คอมพ วเตอร พกพา (TABLET)... คาช แจง 1. เคร องม อการน เทศต ดตามประเม นผลการจ ดการเร ยนร คอมพ วเตอร พกพา (Tablet) ม ว ตถ ประสงค

More information