ก ร า ประช ม ะช คณ ค ะก ณ รร ร มกา ก ร า ก กา ก ก า บ ก ต ตดตาม า กา ก ร า ด า ด เน น น งา ง น

Size: px
Start display at page:

Download "ก ร า ประช ม ะช คณ ค ะก ณ รร ร มกา ก ร า ก กา ก ก า บ ก ต ตดตาม า กา ก ร า ด า ด เน น น งา ง น"

Transcription

1 การประช มคณะกรรมการก าก บต ดตามการด าเน นงาน ของกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร คร งท ๒/๒๕๕๕๒๕๕๕ ว นพฤห สบด ท ๒๕ ต ลาคม ๒๕๕๕

2 ระเบ ยบวาระท ๑ เร องท ประธานแจ งให ท ประช มทราบ

3 ระเบ ยบวาระท ๒ เร องร บรองรายงานการประช มคร งท ๑/๒๕๕๕

4 ระเบ ยบวาระท ๓ เร องเพ อพ จารณา ๓.๑ การต ดตามความก าวหน าผลการด าเน นการตาม แผนปฏ บ ต ราชการของ ทก.รวมท ง ๔ ไตรมาส ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - การเปร ยบเท ยบผลการด าเน นงานเป าหมายย ทธศาสตร /ต วช ว ด ย ทธศาสตร ทก. - ข อส งเกต ในการต ดตามแผนงาน /โครงการ และแนวทางในการ แก ป ญหา

5 TOT/CAT สป.ทก././สสช./CAT/สรอ.

6 TOT

7 SIPA สป.ทก./SIPA สป.ทก ทก././สพธอ./SIPA

8 สป.ทก ทก. สป.ทก ทก././อต.

9 กราฟเปร ยบเท ยบความก าวหน าของผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต ราชการ ของ ทก. ไตรมาสท ๑, ๒, ๓ และ ๔ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕ ๑๐๐ ความก าวหน า (%) ๘๐ ๖๐ ๔๐ ๒๐ ไตรมาสท ๑ ไตรมาสท ๒ ไตรมาสท ๓ ไตรมาสท ๔ ๐ ภาพรวม ๑๐.๓๔ ๒๒.๑๖ ๔๒.๖๔ ๖๔.๔๘ ย ทธศาสตร ท ๑ ย ทธศาสตร ท ๒ ย ทธศาสตร ท ๓ ย ทธศาสตร ท ๔ ภาพรวม ไตรมาสท ๑ ๙.๓๘ ๑๐.๙๑ ๑๔.๐๗ ๗.๐๐ ๑๐.๓๔ ไตรมาสท ๒ ๒๖.๔๖ ๒๘.๕๘ ๑๘.๒๒ ๑๕.๓๗ ๒๒.๑๖ ไตรมาสท ๓ ๕๓.๕๒ ๕๔.๑๑ ๓๓.๓๓ ๒๙.๕๘ ๔๒.๖๔ ไตรมาสท ๔ ๗๑.๖๓ ๗๑.๖๔ ๖๔.๔๒ ๕๐.๒๓ ๖๔.๔๘ ๗๑.๖๓ ๗๑.๖๔ ๖๒.๔๒ ๕๐.๒๓

10 ผลการด าเน นงานเปร ยบเท ยบการเบ กจ ายงบประมาณ รายช อ งบประมาณท ได ร บ เบ กจ าย เบ กจ าย(ร อยละ) ผลการด าเน นงาน เฉล ย (ร อยละ) ทก. ๓,๗๗๗.๙๔๐ ๓,๐๕๗.๐๑๙ ๘๐.๙๒ ๖๙.๒๗ ๑. สป.ทก. ๘๕๖.๑๔๗ ๔๙๔.๘๖๖ ๕๗.๘๐ ๕๘.๘๕ ๒. สสช. ๙๕๖.๒๓๗๐ ๘๔๗.๖๗๔ ๘๘.๖๕ ๗๓.๙๓ ๓. อต. ๘๖๗.๕๔๕ ๖๑๖.๔๖๘ ๗๑.๐๖ ๔๕.๕๕ ๔. SIPA ๒๙๐.๒๘๓ ๒๓๘.๘๒๐ ๑๐๐.๐๐ ๗๒.๑๑ ๕. สพธอ. ๒๒๘.๔๑๔ ๒๒๘.๔๑๔ ๑๐๐.๐๐ ๗๙.๑๙ ๖. สรอ. ๕๗๙.๓๑๔ ๕๗๙.๓๑๔ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐

11 ป ญหาและอ ปสรรค ล าด บ สร ปป ญหา/อ ปสรรค แนวทางในการแก ป ญหา ๑ แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป ม ได ม การก าหนดเป าหมาย และต วช ว ดรายย ทธศาสตร (ใช เป นเป าหมายและ ต วช ว ดของแผนปฏ บ ต ราชการ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘) เช น ต วช ว ด ของ ทก. ย ทธศาสตร ท ๑ โครงข ายโทรคมนาคม และ อ นเทอร เน ตความเร วส ง ไม น อยกว า 2 Mbps ครอบคล ม ร อยละของพ นท ท ประชากรอาศ ย เป าหมายร อยละ ๖๐ นย. จะม การก าหนดเป าหมายและต วช ว ดรายย ทธศาสตร ของ แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป ให เช อมโยงก บโครงการท จะข บเคล อน แต ละย ทธศาสตร ๒ รายงานผลการด าเน นการม การปร บแก รายละเอ ยดท ม น ยส าค ญ เช นว ตถ ประสงค เป าหมาย และต วช ว ด ไม ตรงก บท ระบ ไว ในแผนฯ นย. จะม การทบทวนแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๖ ของ กระทรวงระหว างป งบประมาณ เพ อปร บปร งแผนงาน/โครงการให สอดคล องก บสถานการณ ๓ ม บางแผนงาน/โครงการไม ได ระบ ค าเป าหมายของ ต วช ว ด ให ท กหน วยงานก าหนดค าเป าหมายของการด าเน นการให ช ดเจน จ ดท ารายละเอ ยดของแผนงาน/โครงการเพ อใช ในการประกอบการ ต ดตามงานของผ บร หาร

12 ป ญหาและอ ปสรรค (ต อ ต อ) ล าด บ สร ปป ญหา/อ ปสรรค แนวทางในการแก ป ญหา ๕ ป ญหาความล าช าของแผนงานส วนใหญ มาจากการ ขาดความพร อมในข นตอนการเตร ยมการด าเน น โครงการ เตร ยมการร างขอบเขตรายละเอ ยดของงาน (TOR) เร งด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างและก อหน ผ กพ นให แล วเสร จภายในส นเด อน ธ นวาคม ๒๕๕๕ และวางแผนการด าเน นงานโครงการให สอดคล องก บเป าหมายการ เบ กจ ายงบประมาณท ครม. ก าหนด ๖ โครงการท ระบ ไว ในแผนบางโครงการไม ได ร บการ จ ดสรรงบประมาณ จะได ม การทบทวนแผนปฏ บ ต ราชการเพ อปร บปร งรายละเอ ยดโครงการท สามารถด าเน นการได ในป น น ร ฐว สาหก จควรพ จารณาเสนอแผนงานท สามารถด าเน นการได ในป น น หร อแผนงานท ได ร บการจ ดสรรงบประมาณ ในการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป

13 ๓.๒ ผลสร ปว เคราะห การใช จ ายงบประมาณท เช อมโยงก บ ผลส าเร จ/ผลผล ต/ผลงาน

14 แผนงาน แผนงานพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร แผนงานป องก น เต อนภ ย แก ไขและฟ นฟ ความเส ยหาย จากภ ยพ บ ต ผลผล ตท ๑ : การส งเสร มและสน บสน นการใช เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ก จกรรม: ส งเสร มและสน บสน นเทคโนโลย สารสนเทศและการ ส อสาร สป.ทก. ต วช ว ด (เช งปร มาณ) ผล ผลสร ป บ คลากรท กภาคส วนได ร บการพ ฒนา ท กษะด าน ICT จ านวน ๑๐,๐๐๐ คน บ คลากรท กภาคส วนได ร บการพ ฒนาท กษะด าน ICT จ านวน ๑๐,๐๐๐ คน ผลผล ตท ๒ : การพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร แผน นโยบาย กฎหมาย กฎ ระเบ ยบ ด าน ICT จ านวน ๓ เร อง ๑๒,๙๔๒ คน ๑๒,๙๔๒ คน ก จกรรม: การพ ฒนา ICT รวมถ งการศ กษา จ ดท านโยบายและ นโยบายและแผน กฎหมาย กฎ ระเบ ยบ ท เก ยวก บ ICT ๗ เร อง แผน ก าก บ ต ดตามการด าเน นการตามนโยบายและแผน ผลผล ตท ๓ : การส งเสร มอ ตสาหกรรมเทคโนโลย สารสนเทศ และการส อสาร ก จกรรม: การส งเสร มและสน บสน นอ ตสาหกรรม ICT ท ได ร บการพ ฒนาหร อปร บปร งใหม จ านวน ๓ เร อง บ คลากรด าน ICT ได ร บการพ ฒนาให ม มาตรฐานว ชาช พ เพ มข นต อป จ านวน ๖๔๐ คน บ คลากรด าน ICT ได ร บการพ ฒนาให ม มาตรฐานว ชาช พ ๗ เร อง เพ มข นต อป จ านวน ๖๔๐ คน ผลผล ตท ๔ : การเต อนภ ยพ บ ต ระบบการเต อนภ ยท ได ร บการพ ฒนาจ านวน ๓ ระบบ ๓ ระบบ - - ก จกรรม๑ : เฝ าระว งและเต อนภ ย ด าเน นการเฝ าระว งภ ยตลอด ๒๔ ช วโมง จ านวน ๒๔๓ ๒๔๓ ว น ก จกรรม๒ : พ ฒนาระบบการเต อน ภ ย ระบบการเต อนภ ยท ได มาตรฐาน จ านวน ๓ ระบบ ๓ ระบบ

15 สสช. แผนงาน แผนงานพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศและการ แผนงานป องก น เต อนภ ย แก ไขและฟ นฟ ความ ต วช ว ด (เช งปร มาณ) ผล ผลสร ป ส อสาร เส ยหายจากภ ยพ บ ต ผลผล ตท ๑ : ข อม ลสถ ต ข อม ลสถ ต ด านเศรษฐก จและส งคม จ านวน ๒๓ เร อง ๒๓ เร อง ผลผล ตท ๒ : การบร หารจ ดการข อม ลสถ ต ร อยละ ๒๐ ของความส าเร จในการ ร อยละ ๒๐ และสารสนเทศของประเทศ ด าเน นงานได ตามแผนแม บทระบบสถ ต ผลผล ตท ๓ : โครงการส ามะโนธ รก จและ ร อยละ ๔๕ ของข อม ลสถ ต ส ามะโนธ รก จ ร อยละ ๔๕ อ ตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๕๕ ทางการค าและอ ตสาหกรรม ๑ เร อง ผลผล ตท ๔ : โครงการส ามะโนการเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๖ ร อยละ ๒๐ ของข อม ลสถ ต ส ามะโน การเกษตร ๑ เร อง ร อยละ ๒๐ ผลผล ตท ๕ : โครงการแปลงแผนแม บท ระบบสถ ต ประเทศไทยส การปฏ บ ต ข อม ลสถ ต และสารสนเทศเพ อการ ต ดส นใจในระด บพ นท จ านวน ๑๐ จ งหว ด ๑๐ จ งหว ด

16 แผนงานพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร อต. แผนงาน แผนงานป องก น เต อนภ ย แก ไขและ ฟ นฟ ความเส ยหายจากภ ยพ บ ต ต วช ว ด (เช งปร มาณ) ผล ผลสร ป ผลผล ตท ๑ : ข าวพยากรณ อากาศ รายงานแผ นด นไหว และประกาศเต อน ภ ย ก จกรรมท ๑ : ท าการตรวจอากาศและ ตรวจว ดสารประกอบอ ต น ยมว ทยาและ แผ นด นไหว ก จกรรมท ๒ : จ ดท าแผนท อากาศและ ว เคราะห เพ อออกค าพยากรณ อากาศ จ านวนคร งของการพยากรณ อากาศ รายงานแผ นด นไหว และประกาศ เต อนภ ยธรรมชาต ๑๓๗,๐๙๐ คร ง / ป จ านวนคร งของการตรวจอากาศและ ตรวจว ดสารประกอบอ ต น ยมว ทยา และแผ นด นไหว ๕,๗๖๖,๐๘๐ คร ง ต อป จ านวนคร งของการจ ดท าแผนท อากาศและว เคราะห เพ อออกค า พยากรณ อากาศ ๒๓๗,๑๗๓ คร งต อป ๑๓๘,๒๖๘ คร ง ๕,๕๗๙,๖๗๗ คร ง ๒๔๓,๑๗๙

17 SIPA แผนงาน แผนงานพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศและ แผนงานป องก น เต อนภ ย แก ไขและ การส อสาร ฟ นฟ ความเส ยหายจากภ ยพ บ ต ผลผล ตท ๑ : ส งเสร มการพ ฒนา อ ตสาหกรรมซอฟต แวร ต วช ว ด (เช งปร มาณ) ผล ผลสร ป ๑.จ านวนบ คลากรซอฟต แวร ท ได ร บ การพ ฒนา ๒,๐๐๐ คน ๒,๒๑๓ คน ๒.จ านวนผ ประกอบการท ผ านการบ ม ๒๕๐ ราย เพาะ ๒๐๐ ราย ก จกรรม : ส งเสร มการพ ฒนาบ คลากร จ านวนบ คลากรซอฟต แวร ท ได ร บการ ๒,๑๓๖ คน และผ ประกอบการซอฟต แวร พ ฒนา ๒,๐๐๐ คน ผลผล ตท ๒ : การพ ฒนาตลาด ซอฟต แวร ด วยการส งเสร มให ผ ประกอบการขนาดกลางขนาดย อม (SMEs) ใช เทคโนโลย สารสนเทศ ก จกรรม : ส งเสร มการตลาดและการ ลงท นในอ ตสาหกรรมซอฟต แวร ของ ประเทศ ม ลค าการเจรจาทางธ รก จไม น อยกว า ๑,๘๐๐ ล านบาท ม ลค าการเจรจาทางธ รก จไม น อยกว า ๑,๘๐๐ ล านบาท ๑,๑๔๓.๕๒ ล านบาท ๑,๑๔๓.๕๒ ล านบาท

18 สพธอ. แผนงาน แผนงานพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศและ การส อสาร ผลผล ตท ๑ : การพ ฒนา ส งเสร ม และ ส น บ ส น น ก า ร ท า ธ ร ก ร ร ม ท า ง อ เล กทรอน กส ก จกรรมท ๑: ศ กษา ว จ ย พ ฒนาองค ความร และให บร การข อม ลด านธ รกรรม ทางอ เล กทรอน กส ก จกรรมท ๒ : พ ฒนาความม นคง ปลอดภ ยของการท าธ รกรรมทาง อ เล กทรอน กส ก จกรรมท ๓ : ปร บปร งกฎหมายและ ระบบเพ อสน บสน น National Single Window แผนงานป องก น เต อนภ ย แก ไขและฟ นฟ ความ เส ยหายจากภ ยพ บ ต ต วช ว ด (เช งปร มาณ) ผล ผลสร ป ๑.ม ลค าการท าธ รกรรมทางอ เล กทรอน กส เพ มข น ๑๐% *ม ลค าการท าธ รกรรมอ เล กทรอน กส เป นต วเลขประมาณการจากข อม ล e-payment ป ๒๕๕๕ ในไตรมาสท ๑-๓ ของธนาคารแห งประเทศไทย ๙.๕% *รอผล ๒.จ านวนระบบท ช วยส งเสร มและสน บสน นการท าธ รกรรมทาง ๖ ระบบ อ เล กทรอน กส ให ม ความม นคงปลอดภ ย ๓ ระบบ ๓.จ านวนผ เช ยวชาญเก ยวก บเทคโนโลย สารสนเทศและการ ๑๖ คน ส อสารด านธ รกรรมทางอ เล กทรอน กส ๕ คน ๑.ม ลค าการท าธ รกรรมทางอ เล กทรอน กส เพ มข น ๑๐% ๙.๕% *รอผล ๒.ผ ประกอบการในอ ตสาหกรรมเป าหมายได ร บการส งเสร มและ ๒๔๘ คน พ ฒนาให ม ศ กยภาพการท าธ รกรรมทางอ เล กทรอน กส ๒๐๐ ราย ๑.จ านวนระบบท ช วยส งเสร มและสน บสน นการท าธ รกรรมทาง ๖ ระบบ อ เล กทรอน กส ให ม ความม นคงปลอดภ ย ๕ ระบบ ๒.จ านวนผ เช ยวชาญเก ยวก บเทคโนโลย สารสนเทศและการ ๑๖ คน ส อสารด านธ รกรรมทางอ เล กทรอน กส ๑๓ คน ๑.จ านวน (ร าง) กฎหมายเพ อพ ฒนาระบบอ เล กทรอน กส ส าหร บ ๑ เร อง การออกใบร บรอง/ใบอน ญาต หร อ เอกสารอ นใด ซ งจ าเป น ส าหร บการพ ฒนาระบบ National Single Window ๑ เร อง

19 สรอ. แผนงานพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศและการ ส อสาร แผนงาน แผนงานป องก น เต อนภ ย แก ไขและฟ นฟ ความเส ยหายจากภ ยพ บ ต ต วช ว ด (เช งปร มาณ) ผล ผลสร ป ผลผล ตท ๑ : ระบบโครงสร างพ นฐานเช อมโยง เคร อข ายส อสารข อม ลภาคร ฐ จ านวนท เพ มข นของเคร อข ายท บ รณาการ ไปส หน วยงานในส วนกลางและภ ม ภาค ระบบโครงสร างพ นฐานเช อมโยงเคร อข าย ส อสารข อม ลภาคร ฐ ๑๑๒ หน วยงาน ๑๖๑ หน วยงาน

20 ผลว เคราะห การด าเน นการตามต วช ว ด/ผลผล ตและต วช ว ด ก จกรรมสร ปเป นร อยละเปร ยบเท ยบก บของผลผล ต/ก จกรรม % % %

21 ผลว เคราะห การด าเน นการตามต วช ว ด/ผลผล ตและต วช ว ด ก จกรรมสร ปเป นร อยละเปร ยบเท ยบก บของผลผล ต/ก จกรรม(ต อ) % % %

22 ๓.๓ แนวทางการต ดตามแผนงาน/โครงการตามแผนปฏ บ ต ราชการของ ทก. ป งบประมาณ ๒๕๕๖ การข บเคล อนย ทธศาสตร ต ดตามผลการด าเน นงานโดยเปร ยบเท ยบก บเป าหมาย/ต วช ว ดของ ย ทธศาสตร รายป ตามแผนปฏ บ ต ราชการของ ทก. ต ดตามผลส าเร จของการด าเน นงาน ต ดตามความก าวหน าของการด าเน นงานตามรายละเอ ยดของโครงการท หน วยงานก าหนด โดยการประช ม คกก. ก าก บฯ อย างน อยไตรมาสละ ๑ คร ง (Process) เปร ยบเท ยบผลการด าเน นงานก บค าเป าหมาย ของแต ละโครงการ (Out put)

23 กรอบระยะเวลาการต ดตามผลการด าเน นงาน หน วยงานส งรายงานผลการด าเน นการตามแผนงาน/โครงการภายใน ๑๕ ว น หล ง ส นส ดไตรมาส ฝ ายเลขาน การ (นย.) สร ปงบประมาณภาพรวมของ ทก. พร อมท งเปร ยบเท ยบ ความก าวหน าของการด าเน นงานแต ละไตรมาส ภายใน ๑ เด อน หล งส นส ดไตรมาส ประช มคณะกรรมการก าก บการต ดตามการด าเน นงานของ ทก. ภายในเด อนถ ดไป หล งจากส งรายงาน ส าหร บไตรมาสท ๔ ประช มคณะกรรมการก าก บและต ดตามการด าเน นงานของ ทก. ภายในเด อนต ลาคม (ตามเกณฑ ท ก าหนด) * หมายเหต : ระยะเวลาปร บเปล ยนได ตามเหต ผลความจ าเป น

24 ผลงานระด บกระทรวง ผลการด าเน นการของ ทก. จ าแนกตาม นโยบายร ฐบาล/ รมว.ทก. แผนปฏ บ ต ราชการของ ทก. ร ฐธรรมน ญตามนโยบายพ นฐานแห ง ร ฐ เพ อใช ในการเผยแพร ผลงานระด บหน วยงาน สร ปผลการด าเน นการของท กหน วยงานใน ส งก ด ทก. ท พร อมท จะน าไปใช ประโยชน Information ผลการด าเน นงานของหน วยงาน ส าหร บเผยแพร ประชาส มพ นธ ภาพรวมการจ ดท าผลงานของ ทก. กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร สป.ทก. อต. สสช. TOT CAT ปณท. SIPA สรอ. สพธอ. หน วยงานในส งก ด (ส าน ก / กล ม / ศ นย / ส าน กงาน ฯลฯ) Database เพ อให ทราบถ งรายละเอ ยดของการ ด าเน นการ ป ญหา/อ ปสรรค เพ อการก าก บการต ดตามการด าเน นงาน โครงการตาม แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป โครงการพ เศษ งานท ได ร บ มอบหมาย งานตามภารก จ

25 จบการน าเสนอ ขอบค ณค ะ

แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป พ.ศ. 2558-2561

แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป พ.ศ. 2558-2561 แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป พ.ศ. 2558-2561 ส าน กงานสถ ต แห งชาต กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศ และการส อสาร ค าน า พระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ.2546 มาตรา 16 ให ส วนราชการจ ดท

More information

rth~m~npj~u~r~ug~ao1 nny

rth~m~npj~u~r~ug~ao1 nny rth~m~npj~u~r~ug~ao1 nny ค าน า ส บเน องจากส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร ได ร บการจ ดสรรงบประมาณรายจ าย ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 เพ อใช ในการสน บสน นการปฏ บ ต งานของหน วยงานต างๆภายในส าน กงานฯ จ งได

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป พ.ศ. 2555-2558 กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร

แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป พ.ศ. 2555-2558 กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป พ.ศ. 2555-2558 กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มกราคม 2554 ค าน า พระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. 2546

More information

ภาพรวมแผนย ทธ ศาสตร ป 2555-2559 และ แผนปฏ บ ต การประจ าป 2556 ส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม

ภาพรวมแผนย ทธ ศาสตร ป 2555-2559 และ แผนปฏ บ ต การประจ าป 2556 ส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม ภาพรวมแผนย ทธ ศาสตร ป 25552559 และ แผนปฏ บ ต การประจ าป 2556 ส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม ย ทธศาสตร การด าเน นงาน ของส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม (สสว.). บทน า ส าน กงานส

More information

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 สปค. 53/08-20 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ส าน กเลขาธ การได ม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร ส าน กเลขาธ การ (พ.ศ. 2553-2556) โดยได ก าหนดว ส ยท

More information

เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555

เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555 เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555 ต วบ งช ท มศว 1.1.1 กระบวนการพ ฒนาแผน ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ การค ดรอบป : ป งบประมาณ ป การศ กษา (เล อกระบ เพ ยงป เด ยว) 2 หร อ 4 หร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2554

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2554 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2554 เทศบาลตาบลค งสาเภา อาเภอมโนรมย จ งหว ดช ยนาท งานการเจ าหน าท เทศบาลตาบลค งส าเภา แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2554 เทศบาลตาบลค งสาเภา อาเภอมโนรมย จ งหว ดช ยนาท งานการเจ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558 1 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558 เทศบาลต าบลโคกกรวด อ าเภอเม องนครราชส มา จ งหว ดนครราชส มา 2 ค าน า การจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรของเทศบาลต าบลโคกกรวด เพ อให สอดคล องก บอ านาจหน าท ร บผ ดชอบตามกฎหมายท

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 ตามแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 ตามแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 ตามแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ค าน า กรมชลประทานได จ ดท าแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ.2552-2554 เพ อ ใช เป นแนวทางในการบร หารทร พยากรบ คคลของกรมชลประทาน

More information

แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556

แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 กองแผนงานและว ชาการ มกราคม 2556 ค าน า ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ได ปร บร ปแบบว ธ การด าเน นงาน

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 บทน า 1-1 บทท 2 กรอบแนวค ดการจ ดท าแผนย ทธศาสตร 2-1 บทท 3 ผลการว เคราะห ข อม ลเพ อจ ดท าแผนย ทธศาสตร 3-1 สร

More information

แผนปฏ บ ต การด านบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ. 2558 กองท นพ ฒนาสหกรณ กรมส งเสร มสหกรณ

แผนปฏ บ ต การด านบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ. 2558 กองท นพ ฒนาสหกรณ กรมส งเสร มสหกรณ แผนปฏ บ ต การด านบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ. 2558 กองท นพ ฒนาสหกรณ กรมส งเสร มสหกรณ คานา กองท นพ ฒนาสหกรณ ได จ ดทาแผนย ทธศาสตร ด านบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2562 เป นเคร องม อการบร

More information

แผนปฏ บ ต การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป 2553

แผนปฏ บ ต การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป 2553 แผนปฏ บ ต การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป 2553 กรมส งเสร มการเกษตร คณะท างานจ ดท าย ทธศาสตร การบร หารทร พยากรบ คคล กองการเจ าหน าท ม นาคม 2553 สารบ ญ 1. ว ส ยท ศน ค าขว ญ ค าน ยมและพ นธก จ กรมส งเสร มการเกษตร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ขององค การบร หารส วนตาบลขามสมบ รณ อาเภอคง จ งหว ดนครราชส มา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60

แผนพ ฒนาบ คลากร ขององค การบร หารส วนตาบลขามสมบ รณ อาเภอคง จ งหว ดนครราชส มา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 แผนพ ฒนาบ คลากร ขององค การบร หารส วนตาบลขาม อาเภอคง จ งหว ดนครราชส มา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ ๓ ป ( พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒๕๖๐ ) ขององค การบร หารส วนตาบลขาม ฉบ บน จ ดทาข นภายใต กรอบย

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๘) กรมส งเสร มว ฒนธรรม

แผนปฏ บ ต ราชการ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๘) กรมส งเสร มว ฒนธรรม แผนปฏ บ ต ราชการ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๘) กรมส งเสร ม ม นาคม ๒๕๕๔ ค าน า ตามบทบ ญญ ต ของร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย ก าหนดให ร ฐบาลต องจ ดท าแผนการ บร หารราชการแผ นด นท แสดงมาตรการและรายละเอ ยดแนวทางการปฏ

More information

ค ม อการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ กรมส งเสร มการปกครองท องถ น

ค ม อการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ กรมส งเสร มการปกครองท องถ น ค ม อการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ กรมส งเสร มการปกครองท องถ น ค ม อการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ ประกอบด วย 3 ส วน ด งน ส วนท 1 : กระบวนการและข นตอนการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ ส วนท 2 : หล กการว เคราะห และประเม นองค

More information

ค ม อแนวทางการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔) เพ อการจ ดท างบประมาณ

ค ม อแนวทางการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔) เพ อการจ ดท างบประมาณ ค ม อแนวทางการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔) เพ อการจ ดท างบประมาณ ส าน กงบประมาณ ก มภาพ นธ ๒๕๕๒ ค าน า ตามน ยแห งพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการ บ านเม องท ด พ.ศ. 2546 ก าหนดให

More information

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ประจาป 2554-2558 สาน กงานมาตรฐานผล ตภ ณฑ อ ตสาหกรรม

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ประจาป 2554-2558 สาน กงานมาตรฐานผล ตภ ณฑ อ ตสาหกรรม แผนกลย ทธ การบร หาร ประจาป 2554-2558 สาน กงานมาตรฐานผล ตภ ณฑ อ ตสาหกรรม กล มบร หาร คานา สาน กงานมาตรฐานผล ตภ ณฑ อ ตสาหกรรม (สมอ.) ได จ ดทาแผนกลย ทธ การบร หาร ป งบประมาณ 2554 2558 เพ อใช เป นแนวทางในการบร

More information

ส ยท ศน ว ส ยท ศ เป นองค กรม งเน นความเป นกลาง ม ความเป นอ สระ ด ารงธรรมาภ บาล ให ความเช อม นแก ผ บร หาร พ นธก ตถ ประสงค

ส ยท ศน ว ส ยท ศ เป นองค กรม งเน นความเป นกลาง ม ความเป นอ สระ ด ารงธรรมาภ บาล ให ความเช อม นแก ผ บร หาร พ นธก ตถ ประสงค ว น ว ส ยท ศ ส ยท ศน เป นองค กรม งเน นความเป นกลาง ม ความเป นอ สระ ด ารงธรรมาภ บาล ให ความเช อม นแก ผ บร หาร พ จ พ นธก นธก จ ((Mi ission)) 1. ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานตามมาตรฐานการตรวจสอบ ภายในของส

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) ของส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 *******************

แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) ของส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ******************* แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) ของส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ******************* ****-กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา ---------------------------------------------------

More information

เอกสารหมายเลข 1 -------------------------------------- แนวทางการจ ดทาแผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ.๒๕๕9 ของหน วยงาน ๑

เอกสารหมายเลข 1 -------------------------------------- แนวทางการจ ดทาแผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ.๒๕๕9 ของหน วยงาน ๑ แนวทางการจ ดทาแผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ. ๒๕๕9 ของหน วยงานในส งก ด/กาก บของกร งเทพมหานคร โดย กองย ทธศาสตร บร หารจ ดการ สาน กย ทธศาสตร และประเม นผล โทรศ พท ๐ ๒๒๒๕ ๗๙๔๗ (ภายใน ๑๕๑๑) --------------------------

More information

ค ำน ำ ส วนท 1 ส วนท 2 ส วนท 3 ส วนท 4 (3)

ค ำน ำ ส วนท 1 ส วนท 2 ส วนท 3 ส วนท 4  (3) คำนำ แผนปฏ บ ต การประจ าป ของส วนราชการระด บกรม จะแสดงให เห นถ งภารก จท จะด าเน นการ ในป น นๆ โดยจะเป นแผนการทางานประจ าป ท ม ความละเอ ยด ม ล าด บความส าค ญเร งด วนของการท างานและ การก าหนดแผนการใช จ ายงบประมาณท

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ( พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒๕๖๐ )

แผนพ ฒนาบ คลากร ( พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒๕๖๐ ) แผนพ ฒนาบ คลากร ( พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒๕๖๐ ) องค การบร หารส วนตาบลธาต น อย อาเภอเข องใน จ งหว ดอ บลราชธาน คานา ตามท ประกาศคณะกรรมการพน กงานส วนต าบลจ งหว ดอ บลราชธาน เร อง หล กเกณฑ และเง อนไข เก ยวก บการบร หารงานบ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป 2552

แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป 2552 แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป 2552 ค าน า ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร โดยคณะกรรมการนโยบายและแผนส าน กเลขาธ การ คณะร ฐมนตร ได มอบหมายให ส าน ก/กองผ ร บผ ดชอบโครงการประจ าป 2552 พ จารณาทบทวนโครงการ

More information

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร แผนพ ฒนา พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล ประจ าป งบประมาณ ป งบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๖๐) องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร งานการเจ าหน าท ส าน กงานปล ด โทร ๐ ๓๒๗๙

More information

แผนปฏ บ ต การส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ส าน กแผนงานและก จการพ เศษ พฤศจ กายน ๒๕๕๖

แผนปฏ บ ต การส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ส าน กแผนงานและก จการพ เศษ พฤศจ กายน ๒๕๕๖ แผนปฏ บ ต การส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ส าน กแผนงานและก จการพ เศษ พฤศจ กายน ๒๕๕๖ ค าน า แผนปฏ บ ต การส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จ ดท าข นเพ

More information

น าหน ก ร อยละ. ต วช ว ดผลส าเร จของงาน (KPIs) เป าหมายผลส าเร จ ของงาน แหล งข อม ล เกณฑ การว ด

น าหน ก ร อยละ. ต วช ว ดผลส าเร จของงาน (KPIs) เป าหมายผลส าเร จ ของงาน แหล งข อม ล เกณฑ การว ด บ นท กข อตกลงต วช ว ดและค าเป าหมายการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ระหว าง อธ บด กรมการพ ฒนาช มชน ก บ รองอธ บด กรมการพ ฒนาช มชน รอบการประเม นท ๑ ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (๑ ต ลาคม ๒๕๕๖ ๓๑ ม นาคม ๒๕๕๗) เป าหมายผลส

More information

แผนการพ ฒนาพน กงานเทศบาล 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560

แผนการพ ฒนาพน กงานเทศบาล 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 แผนการพ ฒนาพน กงานเทศบาล 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 แผนการพ ฒนาพน กงานเทศบาล 3 ป ได ก าหนดว ส ยท ศน พ นธก จ เป าหมายเช งกลย ทธ และ ย ทธศาสตร ในการพ ฒนากาล งคน เพ อเป นกรอบแนวทางในการพ ฒนาบ คลกรในความร

More information

ศ นย สร างความเข มแข งในการบร หารทร พยากรบ คคล ของจ งหว ดและท องถ น (ศท.) ส าน กงานคณะกรรมการข าราชการพลเร อน ปร บปร งแก ไข ณ ว นท ๗ ธ นวาคม ๒๕๕๒

ศ นย สร างความเข มแข งในการบร หารทร พยากรบ คคล ของจ งหว ดและท องถ น (ศท.) ส าน กงานคณะกรรมการข าราชการพลเร อน ปร บปร งแก ไข ณ ว นท ๗ ธ นวาคม ๒๕๕๒ ต วอย างการจ ดท าด ชน ช ว ดและ ค าเป าหมายผลส มฤทธ ของงาน ของหน วยงานส าน กงานจ งหว ด ในจ งหว ดน าร อง (จ งหว ดส งห บ ร จ งหว ดตร ง และจ งหว ดอ บลราชธาน ) ศ นย สร างความเข มแข งในการบร หารทร พยากรบ คคล

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม... ส วนท ๑ : ความจ าเป นและความส าค ญของการพ ฒนาทร พยากรบ คคล บทท ๑ เหต ผล ความจ าเป น ตามท ส าน กงาน ก.พ.

More information