ภาคผนวก ก รายนามผ เช ยวชาญ

Size: px
Start display at page:

Download "ภาคผนวก ก รายนามผ เช ยวชาญ"

Transcription

1 ภาคผนวก

2 59 ภาคผนวก ก รายนามผ เช ยวชาญ

3 60 รายนามผ เช ยวชาญ 1. อาจารย อภ ชาต บ งคมเนตร คร ค.ศ.3 ว ทยฐานะชานาญการพ เศษ โรงเร ยนบ านห วยหละ อาเภอบ านโฮ ง จ งหว ดลาพ น 2. อาจารย อ ท ยวรรณ โสภา คร ค.ศ.3 ว ทยฐานะชานาญการพ เศษ โรงเร ยนว ดป าต น อาเภอเม อง จ งหว ดเช ยงใหม 3. อาจารย อด ศ กด มหาว น คร ผ สอน โรงเร ยนดาราว ทยาล ย อาเภอเม อง จ งหว ดเช ยงใหม

4 61 ภาคผนวก ข ต วอย าง บทเร ยนอ เล กทรอน กส บนเคร อข าย

5 62 หน าจอภาพแสดง web site e-learning การเข าส ระบบ การเข าส ระบบด วย Username และ Password

6 63 แสดงเน อหาว ชาคอมพ วเตอร แสดงใบความร

7 64 แสดงคล บว ด โอสาธ ตการใช งานโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 แสดงใบงาน

8 65 แสดงการส งงานผ านการ Upload เข าไปในระบบ e-learning แสดงการใช Webboard เพ อสอบถามการใช งานโปรแกรม

9 66 ภาคผนวก ค ต วอย าง แผนการจ ดการเร ยนร เร อง Microsoft Office Power Point น กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 4

10 67 แผนการจ ดการเร ยนร ท 1 กล มสาระการงานอาช พและเทคโนโลย (คอมพ วเตอร ) ช นประถมศ กษาป ท 4 เร อง การเร มใช งานโปรแกรมMicrosoft Office PowerPoint 2007 เวลาเร ยน 1 ช วโมง มาตรฐานการเร ยนร ง 3.1 เข าใจ เห นค ณค า และใช กระบวนการเทคโนโลย สารสนเทศในการส บค นข อม ล การเร ยนร การส อสาร การแก ป ญหา การทางานและอาช พอย างม ประส ทธ ภาพ ประส ทธ ผล และม ค ณธรรม ต วช ว ดต วช ว ด ง 3.1 ป.4/4ใช ระบบปฏ บ ต การคอมพ วเตอร เพ อการทางาน สาระการเร ยนร แกนกลาง ประเภทของซอฟต แวร ได แก ซอฟต แวร ระบบ และซอฟต แวร ประย กต การใช งาน ระบบปฏ บ ต การคอมพ วเตอร เบ องต น เช น การสร าง ลบ เปล ยนช อ ย ายแฟ มและโฟลเดอร จ ดประสงค การเร ยนร 1. น กเร ยนสามารถอธ บายความหมายและส วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007ได (K) 2. น กเร ยนสามารถเร มใช โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 จากการสร าง งานนาเสนอใหม จาก Templateได (P) 3. น กเร ยนสร างงานนาเสนอเปล าได (P) 4. น กเร ยนทางานด วยความม งม นต งใจ (A) สาระส าค ญ การเร ยกใช งานโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 สาระการเร ยนร ว ธ การเร ยกใช งานโปรแกรม Power Point

11 68 กระบวนการจ ดการเร ยนร ข นน า 1. น กเร ยนและคร ร วมก นสนทนาเก ยวก บการสร างงานนาเสนอ ซ งสามารถสร างได จากหลากหลายและคร แนะนาว า โปรแกรมท ม ประส ทธ ภาพมากอ กโปรแกรมหน ง ค อ โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint2007 ซ งเราจะนาโปรแกรมน มาเป นเคร องม อ ในการสร างงานนาเสนอของเราได 2. คร ให น กเร ยนเตร ยมความพร อมเพ อเป ดเคร องคอมพ วเตอร ข นสอน 1. คร ช แจงจ ดประสงค การเร ยนร ให น กเร ยนทราบว า เม อน กเร ยนได ศ กษาและเร ยนร บทเร ยนน แล วน กเร ยนต องสามารถสร างงานนาเสนอท ตนเองสนใจได 2. คร อธ บายเก ยวก บการเร ยนในคร งน เป นการเร ยนโดยใช การศ กษาจากคร ผ สอน และการใช Web Site ซ งน กเร ยนจะต องทาการLogin เข าส ระบบการเร ยนร Online บนเคร อข าย Internet ผ าน Web site ซ งคร ได ทา การสม ครสมาช กให ก บน กเร ยนเร ยบร อยแล ว น กเร ยนสามารถ ใช รห สประจาต วต วน กเร ยน ในการเข าส ระบบ 3. คร นาใบความร แจกให น กเร ยนศ กษาจากใบความร เร อง การเร มใช งานโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint เม อเคร องพร อม คร ให น กเร ยนปฏ บ ต ตามใบความร โดยเข าส ส อเร ยนร อ เล กทรอน กส บนเคร อข ายจาก Browser Firefox เข าไปส Web Site โดยทาตามข นตอนในใบความร ไปพร อม ๆ ก น ท ละข นตอน จนเข าใจ 5. น กเร ยนฝ กปฏ บ ต ตามคล ปว ด โอ เร องการเร มใช งานโปรแกรมMicrosoft Office PowerPoint คร ส งเกตการฝ กปฏ บ ต ของน กเร ยนในช วโมงเร ยน 7. คร มอบหมายให น กเร ยนทาใบงาน เร อง การเร ยกใช โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint คร สาธ ตการส งงานเข าส ระบบ e-learning เป นคร งแรกเพ อให น กเร ยนท กคน สามารถส งงานได อย างถ กต องเพ อเป นแนวทางการส งงานในคร งต อไป 9. เม อน กเร ยนปฏ บ ต งานเสร จแล วให ส งงานเข าส ระบบ e-learning คร จะตรวจและ ให คะแนนต อไป

12 69 ข นสร ป 1. น กเร ยนร วมก นอภ ปรายเก ยวก บโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 เช น ว ธ การเข าโปรแกรมประโยชน โปรแกรม 2. คร และน กเร ยนสร ปเก ยวก บการเร มใช งานโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 ส อ/แหล งการเร ยนร 1. ใบความร เร อง การเข าส โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint ส ออ เล กทรอน กส บนเคร อข าย เร องการเข าส โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint คอมพ วเตอร การว ดผลประเม นผล 1. ว ธ การว ด - ตรวจผลงานการปฏ บ ต จากใบงานท 1เร อง การเร มใช งานโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint เคร องม อการว ดผลประเม นผล - แบบประเม นผลงานจากใบงานท 1 เร อง การเร มใช งานโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint เกณฑ การว ดผลประเม นผล - ใช การผ านเกณฑ ร อยละ 70 ข นไป

13 70 การเร มใช งานโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 เป นโปรแกรมสาหร บสร างงาน นาเสนอท ได ร บ ความน ยม โดยจะช วยให เราสามารถนาข อม ลท เป นท ง ข อความ ภาพ เส ยง และว ด โอ มาจ ดร อยเร ยงเป นเร องราว และจ ดสาด บให นาเสนอออกมาด วยการเคล อนไหวท ชวนต ดตาม และเร าความสนใจต อผ ชมท กคน เร มใช งานโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint คล กป ม Start บนแถบ Task bar 2. คล กเล อก Programs Microsoft Office 3. คล กเล อก Microsoft Office PowerPoint ใบความร บทท 1การเร มใช งานโปรแกรม 3 1 เม อเข าส โปรแกรมแล ว จะปรากฏหน าจอหล กของโปรแกรมก อนท จะทางานก บโปรแกรม Microsoft Office PowerPointน กเร ยนจะต องร จ กก บส วนประกอบของหน าจอโปรแกรมก อน เพ อจะได เข าใจถ งส วนต างๆ 1.1 ส วนประกอบหน าจอของโปรแกรม Quick Access Title Bar แถบ Ribbon Office Butto n Status Bar View Bar

14 71 Office Button เป นป มท รวบรวมคาส งเก ยวก บการทางานของแฟ มงาน เช น New, Open, Save, Save As, Print, Close, ฯลฯ Quick Access เป นแถบเคร องม อด วนให ค ณเร ยกใช งานได อย างรวดเร ว น กเร ยน สามารถเพ มป มคาส งท ใช งานบ อยๆ ไว ในแถบเคร องม อน ได Title bar แถบแสดงช อไฟล ป จจ บ นท น กเร ยนเป ดใช งานอย แถบ Ribbon เป นแถบท รวบรวมคาส งต างๆ ของเมน หร อท ลบาร เพ อให ผ ใช เล อกใช งานง ายข น Status bar แถบแสดงสถานะการทางานป จจ บ นบนหน าจอ View bar แถบแสดงม มมองเอกสารในแบบต างๆ 1.2 การสร างงานน าเสนอใหม โปรแกรม PowerPointม การสร างงานใหม ได 2 แบบ สร างจาก Template(แม แบบท วไป) 1. สร างงานด วยแผ นสไลด เปล า (Blank and recent) 2. สร างงานโดยใช แม แบบ (Installed Templates) 3. สร างงานจากช ดร ปแบบ (Installed Themes) 4. สร างงานจากแม แบบของเราเอง (My Templates) 5. สร างงานจากไฟล เด มท ม อย (New from existing) สร างแบบ Microsoft Office Online (แม แบบออนไลน ) 1.3 การสร างงานน าเสนอใหม จาก Template(แม แบบท วไป)ต วอย าง การสร างงานนาเสนอใหม จาก Blank Presentation 1. คล กป ม Office Button เล อกคาส ง New 2. จะปรากฏไดอะล อกบ อกซ New Presentation ส วนของ Template ท ห วข อ Blank and recentเล อกคาส ง Blank Presentation คล กป ม Create 1 2 3

15 72 3. หล งจากน นนาเมาส ไปคล กในกรอบข อความ แล วพ มพ ข อความตามต องการ 1.4 การบ นท กเอกสาร เม อน กเร ยนพ มพ งานเอกสารเสร จแล ว ก ต องทาการบ นท กข อม ลลงใน disk ม ข นตอนด งน 1. คล กป ม Save บนแถบ Quick Access หร อคล กป ม Office Button เล อกคาส ง Save หร อ Save As ก ได 2. จะปรากฏไดอะล อกบ อกซ ของ Save As ให กาหนดรายละเอ ยด 3. ท ช อง Save in เล อกตาแหน งไดร ฟและโฟลเดอร ท ต องการเก บข อม ล 4. ท ช อง File name พ มพ ช อไฟล คล กป ม Save จะได ไฟล นามสก ล.pptx ท อย ใน คอมพ วเตอร เร ยบร อยแล ว

16 73 ใบงานท 1 เร อง การเร มใช งานโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 ช อ-สก ล...เลขท...ช น ให พ มพ ว ธ การเข าส โปรแกรม PowerPoint2007 แบบเป นลาด บข นตอน (ใช โปรแกรม Microsoft Word พ มพ ส ง) ป ม Office Button ม หน าท ให น กเร ยนสร างงานนาเสนอจาก Template (แม แบบท วไป) แล วทาการบ นท ก งานด งน 2.1 สร างจาก Installed Template เล อกแบบท ชอบ ต งช อ File name: Installed Template บ นท กใน Map Drive (123$) 2.2 สร างจาก Installed Theme ต งช อ File name: Installed Theme บ นท กใน Map Drive (123$)

17 สร างจาก Blank and recent ต งช อ File name: Blank and recent บ นท กใน Map Drive (123$) 3. Upload ไฟล ห วข อ ไปย ง คล กไปท ว ชา Computer 4 แล วคล ก ส งงาน บทท 1 ตามข นตอนการบ นท กงาน ท คร สาธ ตให ด

18 75 ประเด น การประเม น เกณฑ การประเม นค ณภาพใบงานท 1 เร อง การเร มใช งานโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint การอธ บาย สามารถอธ บาย ความหมายและ ส วนประกอบของ โปรแกรมได ครบถ วน 2. การสร างงาน นาเสนอใหม ระด บค ณภาพ สร างงานนาเสนอจาก งานนาเสนอเปล าและ Template ได ถ กต อง ครบถ วน 3. ตรงต อเวลา ม ความม งม นและ ต งใจ ทางานเสร จ ท นตามเวลาท กาหนด 4. ความสวยงาม ผลงานม ส ส นสวยงาม ต วอ กษรม ขนาดความ เหมาะสมอ านง าย 5. ความค ด สร างสรรค งานม ความค ดแปลก ใหม สามารถอธ บาย ความหมายและ ส วนประกอบของ โปรแกรมได แต ไม ครบ สร างงานนาเสนอจาก งานนาเสนอเปล าและ Template ได แต ไม ครบถ วน ม ความม งม นและต งใจ แต ทางานเสร จช ากว า เวลาท กาหนด 1 ว น ผลงานม ส ส นสวยงาม ต วอ กษรม ขนาดความ เหมาะสมพอใช งานขาดความแปลก ใหม เกณฑ การต ดส นค ณภาพ คะแนน หมายถ ง ด มาก คะแนน หมายถ ง ด คะแนน 7 9 หมายถ ง พอใช คะแนน 1 6 หมายถ ง ปร บปร ง เกณฑ การผ าน ร อยละ 70 ต งแต ระด บค ณภาพ ด ข นไป สร ป ผ าน ไม ผ าน ไม สามารถอธ บาย ความหมายและ ส วนประกอบของ โปรแกรม ไม สามารถสร างงาน นาเสนอจาก Template ได ไม ถ กต อง ขาดความม งม นไม ม ความต งใจและทางาน เสร จช ากว าเวลาท กาหนด 2 ว นข นไป ผลงานขาดความ สวยงาม ขนาด ต วอ กษรไม เหมาะสม งานไม ม ความแปลก ใหม เหม อนคนอ น

19 76 ภาคผนวก ง แบบทดสอบภาคความร 20 ข อ

20 77 แบบทดสอบว ดความร เร อง Microsoft Office PowerPoint ช นประถมศ กษาป ท 4 จ านวน 20ข อ 1. การสร างสไลด แบบใดจะได แผ นสไลด ไม ม พ นหล งให เป นเพ ยงส ขาวเท าน น ก. ต วช วยสร าง ข. แม แบบ ค. งานนาเสนอเปล า ง. แบบอ น ๆ 2. แป นใดค อแป นท ใช สาหร บลบเท กซ บ อกซ ก. Insert ข. Home ค. Delete ง. End 3. เม อต องการบ นท กแฟ มท สร างไว แล วในช อ ใหม ควรเล อกคาส งใดในการบ นท ก ก. บ นท ก ข. บ นท กแฟ มเป น ค. บ นท กเป นเว บเพจ ง. ถ กท กข อ 4. การใส ข อความลงในสไลด สามารถเล อกได ท ป มใด ก. ข. ค. ง. 5. การเปล ยนขนาดต วอ กษร โดยการกดป ม ผลล พธ จะเป นอย างไร ก. ต วอ กษรจะใหญ กว าเด ม ข. ต วอ กษรจะเล กกว าเด ม ค. ต วอ กษรจะม ตาแหน งยกข นจากเด ม ง. ต วอ กษรจะม ตาแหน งห อยลงจากเด ม 6. การตกแต งข อความโดยใช ส ส งท ต องทาเป น ข นตอนแรกค อข อใด ก. กาหนดส ท ใช ก บข อความ ข. ปร บความเข มของส ท เล อก ค. กาหนดพ นส ของข อความ ง. เล อกข อความท ต องการตกแต งส 7. ข อใดไม ใช ข นตอนการปร บแต งข อความ ก. คล กเล อกแบบอ กษร ข. คล กเล อกส แบบอ กษร ค. คล กท บร เวณกรอบข อความ ง. คล กท เคร องม อ กล องข อความ 8. ข อใดค อคาส งในการใช สร างผ งองค กร ก. ไดอะแกรม ข. แผนผ ง ค. ตาราง ง. ร ปภาพ

21 78 9. ข อใดค อประโยชน ของผ งองค กรและ ไดอะแกรม ก. เพ อความสวยงาม ข. เพ อให ผ ฟ งเข าใจง าย ค. เพ อเป นแนวทางในการปฏ บ ต ง. ลดข นตอนในการผล ตผลงานนาเสนอ และอานวยความสะดวก 10. ข อใดค อจ ดประสงค การจ ดค วล กเล นให ก บภาพ ก. เพ อสะดวกย งข น ข. เพ อความรวดเร ว ค. เพ อจะสล บให เป นระเบ ยบ ง. เพ อเล อกร ปท ต องการจ ดค วล กเล น 11. ประโยชน ของการสร างจ ดเช อมโยงแบบ Place in this Ducumentsค อข อใด ก. ทาให งานนาเสนอม ผ ชมเพ มข น ข. เช อมโยงไปส แหล งข อม ลภายนอก ค. เช อมโยงไปย ง เวบไซต หร อไฟล อ นๆ ง. เช อมโยงไปย งสไลด ต างๆภายในงาน นาเสนอ 12. จากร ปค อการกาหนดอะไรให ก บงาน นาเสนอ ก. แทรกร ปภาพ ข. การเคล อนไหวของว ตถ ค. การกาหนดพ นหล งของสไลด ง. การเคล อนไหวขณะเปล ยนสไลด 13. ข อใดค อเคร องม อการปร บร ปให หม นซ าย ก. ข. ค. ง. 14. ข อใดค อข นตอนในการสร างอ ลบ มร ปภาพ ก. คล กอ ลบ มร ป >ไฟล /ด สก >เล อกไฟล ข. คล กอ ลบ มร ป >ค าเร มต นของร ป > พล กแนวต ง ค. คล กอ ลบ มร ป >สร างกล องข อความ > ข อความ ง. คล กอ ลบ มร ป >เปล ยนร ปร างอ ตโนม ต >หม นอ สระ 15. เคร องม อท ใช ในการแก ไขข อม ลของ แผนภ ม ค อข อใด ก. ข. ค ง. 16. คาส ง Loop Continuous until Esc ใช เพ อ กาหนดอะไร ก. ระยะเวลาการนาเสนอ ข. ให นาเสนองานวนซ าไปเร อยๆ ค. นาเสนองานโดยไม ม เส ยงบรรยาย ง. เร มการทางานใหม ของงานนาเสนอ

22 ข อใดค อเคร องม อการต งค าล กษณะของการ นาเสนอ ก ข. ค. ง. 18. การกาหนดจ ดเช อมโยงใช เคร องม อใด ก. ข. ค. ง. 19. ถ าต องการเปล ยนเค าโครงของ แผนภ ม จะใช เคร องม อใด ก. Chart Styles ข. Type ค. Data ง. Chart Layouts 20. ข อใดค อส ญล กษณ ท ใช กาหนดความเร ว ขณะเปล ยนสไลด ก. ข. ค. ง.

23 80 ประว ต ผ เข ยน ช อ-สก ล นายกรว ร ไม หอม ว น เด อน ป เก ด 22 ก มภาพ นธ 2522 ประว ต การศ กษา 2533 ประถมศ กษาป ท 6 โรงเร ยนศ ร ม งคลาน สรณ จ งหว ดเช ยงใหม 2536 ม ธยมศ กษาป ท 3 โรงเร ยนกาว ละว ทยาล ย จ งหว ดเช ยงใหม 2539 ม ธยมศ กษาป ท 6 โรงเร ยนว ฒโนท ยพาย พ จ งหว ดเช ยงใหม 2544 ว ทยาศาสตรบ ณฑ ต คณะเกษตรศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประว ต การทางาน ศ นย ศ กษาการพ ฒนาห วยฮ องไคร อ นเน องมาจากพระราชดาร 2546-ป จจ บ น โรงเร ยนวช รว ทย ฝ ายประถม จ งหว ดเช ยงใหม

บทท 1. โปรแกรมน ใช สาหร บนาเสนอ (Present) ผลงานประเภทข อความ ต วเลข ตาราง กราฟ ร ปภาพ ไดอะแกรม ฯลฯ และใส Effect ต างๆ เพ อให ผลงานด น าสนใจมากข น

บทท 1. โปรแกรมน ใช สาหร บนาเสนอ (Present) ผลงานประเภทข อความ ต วเลข ตาราง กราฟ ร ปภาพ ไดอะแกรม ฯลฯ และใส Effect ต างๆ เพ อให ผลงานด น าสนใจมากข น บทท 1 Microsoft Office Word PowerPoint 2007 2007 โปรแกรมน ใช สาหร บนาเสนอ (Present) ผลงานประเภทข อความ ต วเลข ตาราง กราฟ ร ปภาพ ไดอะแกรม ฯลฯ และใส Effect ต างๆ เพ อให ผลงานด น าสนใจมากข น การเร มใช งานโปรแกรม

More information

บทท 1 Microsoft Office Word PowerPoint 2007 2007

บทท 1 Microsoft Office Word PowerPoint 2007 2007 บทท 1 Microsoft Office Word PowerPoint 2007 2007 โปรแกรมน ใช ส าหร บน าเสนอ (Present) ผลงานประเภทข อความ ต วเลข ตาราง กราฟ ร ปภาพ ไดอะแกรม ฯลฯ และใส Effect ต างๆ เพ อให ผลงานด น าสนใจมากข น การเร มใช งานโปรแกรม

More information

หน วยท 9. เร อง การใช โปรแกรมน าเสนอผลงาน (Powerpoint) ส ปดาห ท 13 จ านวน 3 ช วโมง สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร

หน วยท 9. เร อง การใช โปรแกรมน าเสนอผลงาน (Powerpoint) ส ปดาห ท 13 จ านวน 3 ช วโมง สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร หน วยท 9 เร อง การใช โปรแกรมน าเสนอผลงาน (Powerpoint) ส ปดาห ท 13 จ านวน 3 ช วโมง สาระการเร ยนร 1. ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2. แนวทางการท าสไลด และน าเสนองานพร เซนเตช น 3. การสร

More information

บทท 1 Microsoft Office Word PowerPoint 2007 2010

บทท 1 Microsoft Office Word PowerPoint 2007 2010 บทท 1 Microsoft Office Word PowerPoint 2007 2010 โปรแกรมน ใช สาหร บนาเสนอ (Present) ผลงานประเภทข อความ ต วเลข ตาราง กราฟ ร ปภาพ ไดอะแกรม ฯลฯ และใส Effect ต างๆ เพ อให ผลงานด น าสนใจมากข น การเร มใช งานโปรแกรม

More information

เร อง การใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 เบ องต น และ การสร างงานน าเสนอ (Presentation)

เร อง การใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 เบ องต น และ การสร างงานน าเสนอ (Presentation) 1 เร อง การใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 เบ องต น และ การสร างงานน าเสนอ (Presentation) งานพร เซนเตช นก บ PowerPoint PowerPoint เป นหน งโปรแกรมสาหร บสร างงานพร เซนเตช นท ได ร บความน ยม โดยจะช

More information

เอกสารประกอบการเร ยน กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย สาระท 3 เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ช นประถมศ กษาป ท 6

เอกสารประกอบการเร ยน กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย สาระท 3 เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ช นประถมศ กษาป ท 6 เอกสารประกอบการเร ยน กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย สาระท 3 เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ช นประถมศ กษาป ท 6 เร อง การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟต เพาเวอร พอยท 2007 เล มท 1 ทาความร จ กก บโปรแกรมนาเสนอ

More information

เอกสารประกอบการเร ยน. เร อง การใช โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 สาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 6

เอกสารประกอบการเร ยน. เร อง การใช โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 สาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 6 เอกสารประกอบการเร ยน เร อง การใช โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 สาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 6 นายธ ชญ น นท ธร ร ตนโชต ปภาพร ตาแหน ง คร ว ทยฐานะชานาญการ โรงเร ยนบ านแม ตาวแพะ

More information

บทท 1 หล กการและเหต ผล 1. เพ อเป นประโยชน ต อผ ท จะน าไปประกอบอาช พและในช ว ตประจ าว น

บทท 1 หล กการและเหต ผล 1. เพ อเป นประโยชน ต อผ ท จะน าไปประกอบอาช พและในช ว ตประจ าว น 1 บทท 1 หล กการและเหต ผล ป จจ บ นงานด านการออกแบบและตกแต งภาพโดยใช คอมพ วเตอร ได เข ามาม บทบาทอย างมากก บ การสร างสรรค ผลงาน ซ งไม จ าก ดแต เฉพาะก บบ คคลในวงแคบเช นในอด ตเท าน น แต ย งสามารถน ามา ประย

More information

ว ตถ ประสงค : 1. เพ อให น ส ตสามารถใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท PowerPoint 2007 ได ในระด บเบ องต น 2. สามารถใช เคร องม อและล กษณะพ เศษในการสร างนาเสนอได

ว ตถ ประสงค : 1. เพ อให น ส ตสามารถใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท PowerPoint 2007 ได ในระด บเบ องต น 2. สามารถใช เคร องม อและล กษณะพ เศษในการสร างนาเสนอได ปฏ บ ต การท 8 การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท PowerPoint 2007 คร งท 1 ว ชา 001272 คอมพ วเตอร สารสนเทศข นพ นฐาน รห ส ช อ สาขา คณะ หม เร ยนท ว นท เด อน พ.ศ ว ตถ ประสงค : 1. เพ อให น ส ตสามารถใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท

More information

คาช แจง การใช เอกสารประกอบการเร ยน

คาช แจง การใช เอกสารประกอบการเร ยน 1 คาช แจง การใช เอกสารประกอบการเร ยน คาช แจงส าหร บคร 1. เอกสารประกอบการเร ยนเล มน ใช ประกอบการเร ยน รายว ชา ง20205 งานนาเสนอข อม ล (Microsoft PowerPoint 2010) ช นม ธยมศ กษาป ท 3 2. ให น กเร ยนใช เอกสารประกอบการเร

More information

บทท 5 การประย กต ใช โปรแกรมพาวเวอร พอยต ในการสร างงานน าเสนอ

บทท 5 การประย กต ใช โปรแกรมพาวเวอร พอยต ในการสร างงานน าเสนอ บทท 5 การประย กต ใช โปรแกรมพาวเวอร พอยต ในการสร างงานน าเสนอ โปรแกรมไมโครซอฟท พาวเวอร พอยต (Microsoft PowerPoint) เป นซอฟต แวร ส าเร จร ป (Application Software) ในประเภทโปรแกรมน าเสนอข อม ล (Presentation)

More information

คำน ำ นางพจน ย ธ ต ธรก ล

คำน ำ นางพจน ย ธ ต ธรก ล คำน ำ เอกสารประกอบการเร ยนกล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย (ค อม พ วเต อร ) เร อ ง ก ารใช งาน โป รแกรม ไม โครซ อฟ ต เพ าเวอร พ อยท 2010 ช นม ธยมศ กษาป ท 1 จ ดทาข นเพ อใช ควบค ก บการเร ยนร เร อง

More information

การเร มใช งานโปรแกรม

การเร มใช งานโปรแกรม 1 การเร มใช งานโปรแกรม หล งจากจบบทเร ยนน ค ณจะสามารถใช งานเก ยวก บ :- เร มใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint ร จ กส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม การสร างงานน าเสนอใหม จาก Template การสร างงานน าเสนอเปล า การบ

More information

ก จกรรมส งเสร มสมรรถนะส าค ญในศตวรรษท 21ของผ เร ยน ส าหร บน กเร ยนระด บช นม ธยมศ กษาตอนต น ช อฐานก จกรรม : Introduce Myself

ก จกรรมส งเสร มสมรรถนะส าค ญในศตวรรษท 21ของผ เร ยน ส าหร บน กเร ยนระด บช นม ธยมศ กษาตอนต น ช อฐานก จกรรม : Introduce Myself ก จกรรมส งเสร มสมรรถนะส าค ญในศตวรรษท 21ของผ เร ยน ส าหร บน กเร ยนระด บช นม ธยมศ กษาตอนต น ช อฐานก จกรรม : Introduce Myself อาจารย ณ ฐ กา ล สก ล อาจารย ณ ฐ กา ล สก ล อาจารย ส ธาส น ส ตย เจร ญ ก จกรรม :

More information

คำช แจงกำรใช บทเร ยนสำหร บคร

คำช แจงกำรใช บทเร ยนสำหร บคร 1 คำช แจงกำรใช บทเร ยนสำหร บคร 1. ศ กษาแผนการจ ดการเร ยนร ว ชาคอมพ วเตอร รห สว ชา ง20203 หน วยท 3 สรรค สร างงานเอกสาร ซ งประกอบด วยสาระสาค ญ จ ดประสงค การเร ยนร เน อหา ก จกรรมการเร ยนร ส อการเร ยนการสอน

More information

แผนการสอน/แผนการเร ยนร ภาคทฤษฎ

แผนการสอน/แผนการเร ยนร ภาคทฤษฎ แผนการสอน/แผนการเร ยนร ภาคทฤษฎ แผนการสอน/การเร ยนร ภาคทฤษฎ หน วยท 5 ช อว ชา คอมพ วเตอร และสารสนเทศเพ องานอาช พ สอนส ปดาห ท 6-8 ช อหน วย การใช งานโปรแกรมประมวลผลคาMicrosoft Word 2010 รวม 9 ช วโมง ช อเร

More information

จ ดประสงค เช งพฤต กรรม

จ ดประสงค เช งพฤต กรรม สาระสาค ญ Microsoft PowerPoint 2010 เป นโปรแกรมหน งในตระก ล Microsoft Office 2010 เหมาะส าหร บสร างงานน าเสนอข อม ล ซ งถ กน าไปใช อย างกว างขวางท งทางด านธ รก จ การประช ม ส มมนาหร อทางด านการศ กษา เพราะม

More information

แผนบร หารการสอนประจาบทท 10.1

แผนบร หารการสอนประจาบทท 10.1 แผนบร หารการสอนประจาบทท 0.. ห วข อเน อหาประจาบท ) ส วนประกอบของโปรแกรม ) การเพ มสไลด ใหม 3) การเล อกร ปแบบสไลด (Theme) 4) การเปล ยนเค าโครงสไลด (Layout) 5) การใส เน อหาประเภทข อความ 6) การตกแต งข อความ

More information

หน วยท 5 เร อง การใช โปรแกรมเพ อการผล ตส อและน าเสนอผลงาน ห วข อเร อง

หน วยท 5 เร อง การใช โปรแกรมเพ อการผล ตส อและน าเสนอผลงาน ห วข อเร อง หน วยท 5 เร อง การใช โปรแกรมเพ อการผล ตส อและน าเสนอผลงาน ห วข อเร อง 1. ความร เบ องต นเก ยวก บไมโครซอฟท พาวเวอร พอยต 2. การเตร ยมการสร างงานนาเสนอ 3. การทางานก บข อความ 4. การจ ดการก บภาพน ง 5. ตกแต งภาพน

More information

แผนการสอน/แผนการเร ยนร ภาคทฤษฎ

แผนการสอน/แผนการเร ยนร ภาคทฤษฎ แผนการสอน/แผนการเร ยนร ภาคทฤษฎ แผนการสอน/การเร ยนร ภาคทฤษฎ หน วยท 7 ช อว ชา คอมพ วเตอร และสารสนเทศเพ องานอาช พ สอนส ปดาห ท 11-12 ช อหน วย การใช งานโปรแกรมนาเสนอMicrosoft Power Point 2010 รวม 6 ช วโมง ช

More information

Microsoft PowerPoint 97

Microsoft PowerPoint 97 MS-PowerPoint97 หน า 1 Microsoft PowerPoint 97 Microsoft PowerPoint 97 ค ออะไร MS-PowerPoint 97 เป นซอฟต แวร ท น ยมใช ในด านการน าเสนองาน การแสดงงานในด าน ต าง ๆ โดยล กษณะการน าเสนอเร องราวของ PowerPoint

More information

แผนการสอน โดย นางป ยะนาถ พ นธะศร

แผนการสอน โดย นางป ยะนาถ พ นธะศร แผนการสอน หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2546 ประเภทว ชาบร หารธ รก จ สาขางานเทคโนโลย ส าน กงาน รห สว ชา 3204-2306 ว ชา การใช โปรแกรมเพ องานค านวณ โดย นางป ยะนาถ พ นธะศร ว ทยาล ยเทคโนโลย

More information

ค ม อการใช โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 เบ องต น หน วยท 9 เร องโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 เบ องต น

ค ม อการใช โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 เบ องต น หน วยท 9 เร องโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 เบ องต น 1 ค ม อการใช โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 เบ องต น หน วยท 9 เร องโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 เบ องต น 1. ข นตอนการเข าโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 แนะน าความสามารถของโปรแกรม

More information

ใบความร หน วยท 3 เร อง การใช โปรแกรมน าเสนอ Microsoft Power Point 2007 การน าเสนอในอด ต

ใบความร หน วยท 3 เร อง การใช โปรแกรมน าเสนอ Microsoft Power Point 2007 การน าเสนอในอด ต ใบความร หน วยท 3 เร อง การใช โปรแกรมน าเสนอ Microsoft Power Point 2007 การน าเสนอในอด ต ในอด ตย คก อนหน าเทคโนโลย คอมพ วเตอร จะม ความเจร ญก าวหน า การนาเสนอม กจะใช อ ปกรณ นาเสนอ ด งต อไปน 1. เคร องฉายสไลด

More information

เอกสารประกอบการอบรม. Training Service ICT Center. เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office PowerPoint 2007 fundamental - intermediate Level

เอกสารประกอบการอบรม. Training Service ICT Center. เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office PowerPoint 2007 fundamental - intermediate Level เอกสารประกอบการอบรม ความร เบ อต นเก ยวก บโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007... 1 1. องค ประกอบของหน าต างโปรแกรม... 1 2. การเร ยกใช โปรแกรม

More information

โรงเร ยนนวม นทราช น ท ศ เตร ยมอ ดมศ กษาพ ฒนาการ

โรงเร ยนนวม นทราช น ท ศ เตร ยมอ ดมศ กษาพ ฒนาการ โรงเร ยนนวม นทราช น ท ศ เตร ยมอ ดมศ กษาพ ฒนาการ แผนการเร ยนร รายคาบท 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 1 รายว ชา คอมพ วเตอร เบ องต น 1 (Microsoft Word) รห สว ชา ง 20245 เร อง

More information

พ นฐานการสร างงานด วย Microsoft Office PowerPoint 2007. การเร ยกใช งานโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007

พ นฐานการสร างงานด วย Microsoft Office PowerPoint 2007. การเร ยกใช งานโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 Microsoft Office PowerPoint 2007 โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 เป นโปรแกรมท น ยมใช ในเร องของการนาเสนอ ข อม ล (Presentation) ไม ว าจะเป นเร องของส อการเร ยนการสอน การนาเสนอข อม ลผล ตภ ณฑ ใหม

More information

[การนาเสนองานด วย POWERPOINT อย างม ประส ทธ ภาพ] ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร

[การนาเสนองานด วย POWERPOINT อย างม ประส ทธ ภาพ] ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ รศ กด จ นทะศร [การนาเสนองานด วย POWERPOINT อย างม ประส ทธ ภาพ] ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร การนาเสนองานด วย PowerPoint อย างม ประส ทธ ภาพ คงปฏ เสธไม ได ว าป จจ บ นเพาเวอร พอยท (PowerPoint)

More information

เล มท 1 ร จ กโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 1

เล มท 1 ร จ กโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 1 เล มท 1 ร จ กโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 1 1. ศ กษาจ ดประสงค การเร ยนร เพ อให ทราบว าหล งจากศ กษาเอกสาร ประกอบการเร ยนแล ว น กเร ยนสามารถเร ยนร อะไรบ าง 2. ทาแบบทดสอบก อนเร ยนจานวน 10 ข อ ลงในกระดาษคาตอบ

More information

แผนการจ ดการเร ยนร กล มสาระ การงานอาช พและเทคโนโลย (คอมพ วเตอร ) ช นประถมศ กษาป ท 5 จ ดท าโดย นายช นกฤต ต นสต ล

แผนการจ ดการเร ยนร กล มสาระ การงานอาช พและเทคโนโลย (คอมพ วเตอร ) ช นประถมศ กษาป ท 5 จ ดท าโดย นายช นกฤต ต นสต ล แผนการจ ดการเร ยนร กล มสาระ การงานอาช พและเทคโนโลย (คอมพ วเตอร ) ช นประถมศ กษาป ท 5 จ ดท าโดย นายช นกฤต ต นสต ล สารบ ญ หน า ก าหนดการสอน หน วยท 1 เร อง มาร จ กก บโปรแกรมตารางงานก นเถอะ จ านวน 7 ช วโมง

More information