กรต.ศบพ.พธ.ทร. เมษายน Error! Number cannot be represented in specified format. -

Size: px
Start display at page:

Download "กรต.ศบพ.พธ.ทร. เมษายน 2556. - Error! Number cannot be represented in specified format. -"

Transcription

1 กรต.ศบพ.พธ.ทร. เมษายน Error! Number cannot be represented in specified format. -

2 ห วข อ สารบ ญ กล าวน า ๒ ๑. แนะน าการใช งาน PUB LOG (Introduction) ๓ ๑.๑ การใช งานค ม อ ๓ ๑.๒ แถบค าส ง (PUB LOG Menu Bar) ๓ ๑.๓ Context Sensitive Help (การช วยเหล อ) ๕ ๑.๔ ขนาดหน าต างแสดงภาพ (PUB LOG Screen Size) ๖ ๒. การต ดต ง (Installation) ๗ ๒.๑ แบบการต ดต ง (Installation types) ๗ ๒.๒ ทางเล อกอ น ๆ ในการต ดต ง (Installation Options) ๘ ๒.๓ การต ดต ง (Install) ๙ ๓. Scanning Console ๑๐ ๓.๑ แหล งข อม ล (Data Location) ๑๐ ๓.๒ การส บค น (Data Search) ๑๑ ๔. Query ๑๒ ๔.๑ การต งค าถามแบบตอบโต ท นท (Search Interactive) ๑๒ ๔.๒ SQL Tab ๑๗ ๔.๓ Index Browse ๑๗ ๔.๔ ผลล พธ (Search Results) ๑๙ ๕. Picklist ๒๐ ๕.๑ Columns ๒๑ ๕.๒ การจ าก ดขอบเขตข อม ล (Narrowing Your Selection) ๒๒ ๕.๓ การบ นท ก (Save) ๒๒ ๕.๔ View ๒๒ ๖. View ๒๔ ๖.๑ Tabs ๒๔ ๖.๒ การบ นท กผลล พธ (Save Results) ๒๕ ๖.๓ การพ มพ ผลล พธ (Print Results) ๒๕ ๖.๔ การต งค าหน ากระดาษและการพ มพ (Print/Page Setup) ๒๖ ๗. Batch ๒๘ ๗.๑ Search Batch ๒๘ ๗.๒ Existing Jobs ๒๘ ๗.๓ Create a New Job ๒๘ ๗.๔ Change Default Folder ๒๙ ๗.๕ Output as Pivot Table ๔๒-๑ - หน า

3 กล าวน า PUB LOG เป นผล ตภ ณฑ ท น าเสนอข อม ลการส งก าล งบ าร งของ กห.สหร ฐฯ ท สามารถเป ดเผยต อสาธารณะได ซ งสะดวกในการพกพา สามารถต ดต งลงบนเคร องคอมพ วเตอร ท ใช ปฏ บ ต งาน หร อระบบเคร อข าย (LAN) ท างานโดยใช IMD (Integrated Mobile Database) ซอฟต แวร ท เช อมโยงฐานข อม ลต าง ๆ ท ถ กน ามา รวมก นไว ในผล ตภ ณฑ เด ยว ท งน ข อม ลต าง ๆ อาจเข าด ได โดยตรงจากแผ น DVD หร อบ นท กลงไว ใน Hard Drive หร อ Network Drive โดยผ ใช งานสามารถส บค นข อม ลจาก PUB LOG ได ๓ แบบ ค อ Search Batch, Search Interactive และ Structured Query Language (SQL) ข อม ลท ม ช นความล บ เช น ข อม ลของเหล าท พ ข อม ลท ม ล ขส ทธ และข อม ลของ NATO จะไม ถ กน ามาบรรจ ไว ใน PUB LOG PUB LOG ประกอบด วยข อม ลต าง ๆ เหล าน Federal Logistics Information System (FLIS) Data - เป นข อม ลหมายเลขประจ าพ สด (NSN) ท ไม ม ช นความล บ Five searchable NSN based products - FLIS Data ประกอบด วยข อม ลหมายเลขประจ าพ สด (NSN) ท ไม ม ช นความล บและย งใช งานอย รวมท งข อม ลประกอบอ น ๆ ท เก ยวข อง ซ งม อย ใน FLIS - Characteristics Data (CHAR DATA) ส บค นโดยใช ข อม ล FSC, NIIN, Item Name และ Characteristics - Demilitarization Data (DEMIL) แสดงข อก าหนดต าง ๆ ท ต องด าเน นการก บพ สด ก อนท จะท าให พ สด น น ออกไปจากการใช ราชการทหาร - Master Cross Reference Data (MCRD) เป นข อม ล NSN, reference numbers และ CAGE Codes ท ม การเช อมโยงระหว างก น ซ งสามารถทดแทนก นได - Management Data Interchangeability and Substitutability (MDI&S) เป นการตรวจสอบพ สด ท สามารถใช ทดแทนก นได หร อถ กก าหนดให มาทดแทนพ สด รายการเด ม H-Series ประกอบด วยค ม อ Cataloging ต าง ๆ ด งน - H2, Federal Supply Classification (FSC) - H3, Department of Defense (DOD) Ammunition Codes - H4/H8, Commercial and Government Entity (CAGE) Codes - H5, Corporate Complex Data - H6, Federal Item Name Directory (FIND) FLIS Procedures Manual DOD M ซ งม Volume 1-16 ข อม ลอ น ๆ เก ยวก บ PUB LOG - ผล ตภ ณฑ จะม การ Update และแจกจ ายเป นรายเด อน - PUB LOG DVD ม ราคาแผ นละ ๑๒ ดอลลาร สหร ฐฯ - การซ อ PUB LOG จะต องลงทะเบ ยนบอกร บเป นรายป (๑๒ เด อน) ในราคา ๑๔๔ ดอลลาร สหร ฐฯ - PUB LOG จะจ าหน ายให ก บล กค าต าง ๆ ได แก ร ฐบาลสหร ฐฯ การจ าหน ายโดยว ธ FMS ล กค า ต างประเทศรายอ น ๆ และเอกชนผ ด าเน นการงานต าง ๆ ให ก บร ฐบาลสหร ฐฯ - ๒ -

4 ๑. แนะน าการใช งาน PUB LOG (Introduction) PUB LOG ถ กออกแบบข นเพ อความสะดวกในการพกพาข อม ลพ สด ทางทหารไปใช ในสถานท ต าง ๆ โดยน า ข อม ลพ สด ทางทหารท หลากหลายจากแหล งต าง ๆ ของ กห.สหร ฐฯ น ามารวมไว ด วยก นในร ปแบบ DVD โดยสามารถเข าด ข อม ลโดยตรงจากแผ น DVD PUB LOG หร อจาก Drive เคร อข าย ซ งค ม อการใช งานฉบ บน ม ว ตถ ประสงค ในการจ ดท าเพ อแนะน าให ผ ใช งานเข าใจโครงสร างการท างานของ PUB LOG Software ท ประกอบด วยห วข อต าง ๆ ด งน - แนะน าการใช งาน PUB LOG (Introduction) - การต ดต ง (Installation) - การตรวจสอบ (Scanning Console) - การต งค าถาม (Query) - รายการท เล อก (Picklist) - การด ข อม ล (View) - การเล อกด ข อม ลพร อมก นหลายข อม ล (Batch) ๑.๑ การใช งานค ม อ ค ม อน ม ว ตถ ประสงค เพ อให ผ ใช งานเข าใจการท างานของ PUB LOG Software ซ งควรจดจ าค าและ เคร องหมายเหล าน [Button] <Field> เป นเคร องหมายส าหร บเล อก เช น OK, Next, Back, Cancel, Close เป นต น เป นช องส าหร บกรอกข อความต าง ๆ เช น titles/text for radio button options, checkbox options, fill-in text boxes, drop-down list boxes เป นต น <Default Field> เป นการต งค าเบ องต น ซ งจะแสดงเป นต วอ กษรเอ ยง (Italicized) Hyperlink เป นเคร องหมายท เช อมโยงไปย ง Internet หร อเช อมโยงภายในค ม อน ๑.๒ แถบค าส ง (PUB LOG Menu Bar) ซอฟต แวร น ม ค าส งการใช งานต าง ๆ เพ อความสะดวกในการใช งาน ซ งหากไม ม Mouse ส าหร บเล อก ค าส ง ก สามารถเล อกค าส งโดยกดป ม Alt บนแป นค บอร ด พร อม ๆ ก บกดพย ญชนะภาษาอ งกฤษต วแรกของ ค าส งน น ๆ หร อใช ป มล กศรเล อนกดค าส งท ต องการ โดยค าส งหล กต าง ๆ ท ใช งานม ด งท แสดงต อไปน (ค าส ง เฉพาะเจาะจง เช น Query, Picklist และ View จะแสดงในหน าต อไปของแต ละ Section) - ๓ -

5 ๑.๒.๑ File Menu เป นค าส งท ใช งานบ อย ได แก - Page Setup ค าส งน ใช เป ดหน าต างต งค าหน ากระดาษ - Print ค าส งน ใช เป ดหน าต างส งพ มพ - Exit ค าส งน ใช เม อต องการออกจากโปรแกรม PUB LOG - Load Query (จะปรากฏเม ออย ในหน า Query เท าน น) เม อเล อกค าส ง Load Query จะปรากฏหน าต างตาม ภาพประกอบ ซ งผ ใช งานสามารถด Query File (นามสก ล.qry) ท ถ กสร างข นมาก อนหน าน ได โดยเล อกไปท ไฟล น น แล วเล อกค าส ง [Open] - Save Query (จะปรากฏเม ออย ในหน า Query เท าน น) เม อเล อกค าส ง Save Query จะปรากฏหน าต างตาม ภาพประกอบ ซ งผ ใช งานสามารถก าหนดช อไฟล ท ต องการ Save เพ อเก บไว ด ภายหล งได - Save as (เม ออย ในหน า PICKLIST) เม อเล อกค าส ง Save as ในขณะท ก าล งอย ในหน าต าง Picklist ผ ใช จะสามารถเล อก Save ข อม ล Picklist ได ตามช อท ต องการ โดยจะเป นนามสก ล *.csv - Save as View (เม ออย ในหน า VIEW) เม อเล อกค าส ง Save as ในขณะท ก าล งอย ในหน าต าง View ผ ใช งานจะสามารถเล อก Save ภาพท แสดงอย บนหน าจอน ในร ปแบบไฟล HTML นามสก ล *.html ได ตามช อท ต องการ ๑.๒.๒ Sections Menu (จะแสดงเม ออย ในหน า Query เท าน น) ผ ใช งานสามารถเล อกด View ในร ปแบบต าง ๆ ส าหร บข อม ลท ม ความเก ยวข องก นอย างเป นเหต ผล เพ ออ างอ ง - ๔ -

6 ๑.๒.๓ Folders Menu (จะแสดงเม ออย ในหน า Query เท าน น) ผ ใช งานสามารถเล อกด Folders ต าง ๆ ซ งเป นกล มไฟล ท ถ กต องการแสดงไว ส าหร บผ ใช งานภายนอก ๑.๒.๔ Sort By Menu (จะแสดงเม ออย ในหน า PICKLIST เท าน น) เมน น ประกอบด วยตารางค าส ง ผ ใช งานสามารถเล อกค าส งในตารางเพ อให เร ยงข อม ลข น - ลงได ตามความต องการ ๑.๒.๕ Views Menu (จะแสดงเม ออย ในหน า VIEW เท าน น) เมน น สามารถให ผ ใช งานเข าถ ง Options ต าง ๆ ท เป นค าส งย อยให เล อกต อไป ๑.๒.๖ Web Links Menu เป นเมน ท ผ ใช งานสามารถเข าส World Wide Web Addresses ท เก ยวข องก บโครงการ พ งระล กไว ว าจะใช เมน น ได ต อเม อม การเช อมต อ Internet ไว แล ว ๑.๒.๗ Help Menu เป นเมน ท ม ทางเล อกหลากหลาย ในสถานการณ ท ผ ใช งานต องการข อม ล ช วยเหล อในการใช งาน Software น ประกอบด วย - Context Help - News เป นไฟล แบบ PDF ท แสดงข อความประกาศ และเคล ดล บต าง ๆ ซ งจะปรากฏ ข อม ลแบบอ ตโนม ต เม อเล อก Search Batch หร อ Search Interactive จาก Scanning Console - Manual จะเช อมต อไปย งหน าเอกสาร PDF ในหน าค ม อช วยเหล อ - Tutorial แสดงการเช อมต อข อม ลไปย ง IMD Tutorial ซ งเป นการอธ บายล กลงใน รายละเอ ยด ของว ธ การใช Software รวมถ งค าถามและต วอย าง ๑.๓ Context Sensitive Help (การช วยเหล อ) เม อเล อก Help จะปรากฏ Index Help Dialog ท ผ ใช สามารถส บค นข อม ลเพ มเต มตามท ต องการ โดยเล อกค าส งต อไปน ๑.๓.๑ Index หากผ ใช ต องการใช Index Feature ให พ มพ ข อความท ต องการในช องว าง เพ อให แสดงข อม ลท ม บ นท กไว ให เห น ท งน สามารถเล อกข อม ลท ต องการส บค นหลายกล มพร อมก น โดยเล อก Index Field น น แล วกด Control Key ค างไว และเล อก Index Field อ น ๆ ค าอธ บายต าง ๆ จะแสดงในหน าต าง ด านขวาม อตามภาพด านบน - ๕ -

7 ๑.๓.๒ Search หากผ ใช ต องการส บค นแบบเล อกเอง (Manual) น น หล งจากท าแถบส ท บ (Hightlight) บน Keyword แล ว ให กด [Display] เพ อแสดงผลล พธ และหล งจากท ได ข อม ลท ต องการแล ว ให กดป ด [Close] เพ อกล บเข าส เมน ก อนหน าน จากภาพ จะม รายการห วข อในด านซ ายม อของหน าต าง ใช Scroll Bar เพ อเล อกข อม ลท ต องการ ส บค น โดยข อม ลท เล อกจะถ ก Hightlight ด วยแถบส น าเง น หากต องการเล อกส บค นหลายข อม ลท อย ต ดต อก น พร อม ๆ ก น ให เล อกข อม ลอ นแรกท ต องการส บค น จากน นกดป ม Shift บนแป นค บอร ด แล วกดเล อกข อม ล ส ดท ายท ต องการ หากต องการเล อกส บค นข อม ลหลายอ นแต อย ไม ต ดก น ให คล กท ข อม ลต วแรก แล วกดป ม Control บนแป นค บอร ดค างไว แล วเล อกข อม ลต วท เหล อไปจนครบ ๑.๓.๓ [View Reg] เป นทางเล อกท สามารถใช ได เม อม 1 URLs หร อมากกว าน น ภายใน ข อความ ซ งหากม ทางเล อกน ผ ใช งานสามารถใช ค าส งน เพ อข ามข นตอนต าง ๆ ไปย งข อม ลได โดยรวดเร ว ๑.๔ ขนาดหน าต างแสดงภาพ (PUB LOG Screen Size) ผ ใช สามารถเปล ยนขนาดหน าต าง Picklist และ View ได โดยเล อน Mouse ไปท ขอบหน าต างแล วกด Click จากน นเล อนขยายขนาดได ตามความต องการ - ๖ -

8 ๒. การต ดต ง (Installation) เป นการต ดต งแบบอ ตโนม ต (AutoRun) โดยเม อใส แผ น DVD PUB LOG ในช อง Disc Drive ของเคร อง คอมพ วเตอร แล ว จะปรากฏข อความให เล อกแบบการต ดต ง ตามท แสดงในห วข อถ ดไป ๒.๑ แบบการต ดต ง (Installation types) ม ๒ แบบ ๒.๑.๑ Run from Media หากผ ใช เล อกต ดต งแบบ [Run from Media] ซอฟต แวร จะ Run จากแผ น Disc และไม ม การต ดต งลงใน Hard Drive ของเคร องคอมพ วเตอร แต อย างใด โดยหล งจากเล อก จะปรากฏหน าต าง Scanning Console (ให ข ามไปย งห วข อท ๓. Scanning Console ได เลย) ๒.๑.๒ Install to Hard Disk หล งจากเล อกค าส งต ดต ง [Install to Hard Disk] จะปรากฏ หน าต างตามภาพในหน าต อไป โดยม เง อนไขการต ดต ง ๓ แบบ ด งน ๒.๑.๒.๑ <Complete> เป นการต ดต งแบบสมบ รณ ข อม ลท งหมดในแผ น Disc จะถ ก จ ดเก บไว ในต าแหน ง Drive ท ก าหนด - ๗ -

9 ๒.๑.๒.๒ <Typical> เป นการต ดต งแบบท วไป ค อ Application(s) และ Shortcut Icons จะถ กจ ดเก บไว ในต าแหน ง Drive ท ก าหนด ซ งจะไม ม การต ดต งข อม ล (Data/Database) ท อาจอย ใน Disc น น ลงไปในคอมพ วเตอร ท งน ผ ใช จ าเป นต องก าหนดแหล งข อม ล (Data/Database) ในภายหล ง พ งระล กไว เสมอว า แผ น Disc จะต องอย ใน CD/DVD Drive เสมอ เพ อให สามารถใช งานซอฟต แวร ได อย าง เหมาะสม ๒.๑.๒.๓ <Abbreviated> เป นการต ดต งแบบย อ ค อ ม การจ ดเก บ Shortcut Icons ไว ในต าแหน ง Drive ท ก าหนด ซ ง Shortcuts น จะเป ดซอฟต แวร จากแผ น Disc พ งระล กไว เสมอว า แผ น Disc จะต องอย ใน CD/DVD Drive เสมอ เพ อให สามารถใช งานซอฟต แวร ได อย างเหมาะสม ๒.๒ ทางเล อกอ น ๆ ในการต ดต ง (Installation Options) ๒.๒.๑ <Installation Folder> หากต องการต ดต งซอฟต แวร ลงในต าแหน ง Drive ใด ผ ใช สามารถ พ มพ ช อต าแหน งน นได ลงในช อง Text Box ๒.๒.๒ <Start Menu> ช องน เป นช อของ Application ท จะปรากฏเม อเป ดใช งานผ าน Microsoft Windows Start Menu ซ งถ กต งช อในเบ องต นไว แล วว า PUB LOG แต ผ ใช สามารถเปล ยนช อใหม ได ตาม ความต องการ ๒.๒.๓ <Service Pre-Set> ม ช อของ Service Pre Set ให เล อก ๒ แบบ อย บนด านขวาของ หน าต าง ค อ NMCI และ WINDOWS 7 เม อผ ใช ต ดส นใจเล อกรายการใด รายการน นจะ Up Date ในช อง Installation Folder โดยอ ตโนม ต ๒.๒.๔ <Add a shortcut to the desktop> หากผ ใช งานต องการต ดต ง Shortcut ของซอฟต แวร บนหน าจอคอมพ วเตอร (Microsoft Windows Desktop) สามารถท าได โดยเล อก Checkbox - ๘ -

10 ๒.๓ การต ดต ง (Install) เม อต ดต งเสร จแล ว เล อกค าส ง [Install] หากซอฟต แวร ได ร บการต ดต งอย างถ กต อง จะปรากฏ หน าจอตามภาพด านบน หากซอฟต แวร ได ร บการต ดต งอย างไม ถ กต อง ในกล อง Checkbox ส ขาว จะเป นเคร องหมาย X ส แดง ซ งอาจม ๑ เคร องหมาย หร อมากกว า รวมท งอาจม ข อความท แสดงวามผ ดพลาดในการต ดต ง ด งน Error Message: <Error creating Installation folder> (Installation folder) Problem/Solution: ไม ได ร บอน ญาตให Save ข อม ลลงใน folder ท เล อก Error Message: <Executable not found on media> (Executables and DLLs) Problem/Solution: Disc ท ก าล งใช งาน อาจใช งานไม ได Error Message: <Insufficient privileges to Install> (Executables and DLLs) Problem/Solution: ไม ได ร บส ทธ ในการต ดต งซอฟต แวร น กร ณาต ดต อผ ให บร การเคร อข าย Error Message: <Unable to create Start Menu folder> (Start menu) Problem/Solution: ไม ได ร บส ทธ ในการสร าง Folder น กร ณาต ดต อผ ให บร การเคร อข าย Error Message: <Error copying disc contents> (Disc contents) Problem/Solution: ค ณอาจไม ได ร บส ทธ ในการต ดต งซอฟต แวร น ท งหมด หร อ Hard Drive ของ ค ณอาจม พ นว างไม เพ ยงพอส าหร บการ Copy ซอฟต แวร ท งหมด เม อพบเห นหน าต างเหล าน ให Click [Done] - ๙ -

11 ๓. Scanning Console ในขณะท ด าเน นการต ดต ง หากเล อกการต ดต งแบบ [Run from Media] จะปรากฏหน าต าง Scanning Console ตามภาพด านบน แต หากเล อกการต ดต งแบบ [Install to Hard Disk] ผ ใช จะต องเป ด PUB LOG โดยการ Click ป ม Start ของ Microsoft Windows และเล อก Programs\PUB LOG\PUB LOG Scanning Console ค อหน าต างหล กของ PUB LOG และเป นหน าต างท ผ ใช จะเล อกแหล งในการเข าถ ง ข อม ล (IMD.DEF) พร อมท งเร มต นการค นหาข อม ล ๓.๑ แหล งข อม ล (Data Location) - เม อ Click [Browse] จะปรากฏ Dialog Box ตามภาพด านบน ซ งผ ใช สามารถส บค นข อม ลท เป น ไฟล IMD.DEF ได จากหน าต างน โดยต าแหน งท เก บข อม ลค อต าแหน งใน Drive ท ได ต ดต ง Application น ไว ใน ข นตอนการต ดต ง เป ด Location ท เก บข อม ล แล วเล อก IMD.DEF ไฟล แล ว Click [Open] จากน น หน าต าง Scanning Console จะแสดง Location ท ผ ใช ได เล อก ถ า Location ไม ถ กต อง ให เล อกข อม ลจากท จ ดเก บ และ Click [Remove] และ Click [Browse] เพ อเล อก Location ใหม ท ถ กต อง - ให เล อกท าเคร องหมายในกล อง <Check here to minimize inactive windows during this session> เพ อจ าก ดการท างานของหน าจอคอมพ วเตอร ให แสดงผลแค เพ ยงโปรแกรม PUB LOG เท าน น - เล อก <Media> หร อ <Internet> เพ อระบ แหล งท จะส บค นเม อจะเร มการท า Queries - ๑๐ -

12 - Click [Update] เพ อให แน ใจว าผ ใช ก าล งส บค นข อม ลจากโปรแกรม PUB LOG ใน Version ท ได ร บการปร บปร งให ท นสม ยท ส ด ซ งการเล อกป ม Update น โปรแกรมจะป ด Application ป จจ บ น ด าเน นการปร บปร ง และเร มเป ดโปรแกรมใหม อ ตโนม ต เม อการปร บปร งเสร จส น ถ าโปรแกรมท ใช อย เป น Version ล าส ดอย แล ว จะไม ม ป ม Update ปรากฏบนหน าจอ ๓.๒ การส บค น (Data Search) หล งจากท ได เล อกเง อนไขต าง ๆ แล ว ให เล อกค าส งใดค าส งหน ง จาก ๒ ค าส งน - [Search Batch] หร อ - [Search Interactive] หล งจากเล อกแล ว จะม ข อม ล PDF ปรากฏ ในหน า Internet ท ต งค า Default ไว เช น Microsoft Internet Explorer ซ ง PDF ไฟล จะม เน อหาของ Features ใหม ท เพ งได ร บการแจกจ ายล าส ด เคล ดล บการ ใช งานล าส ด และข อม ลการต ดต อส าหร บการสน บสน น PUB LOG - ๑๑ -

13 ๔. Query ผ ใช งานสามารถส บค นข อม ลแบบตอบโต ท นท (Interactive) ได จากหน าต างการต งค าถาม (Query Portion) ซ งในขณะท ใช งาน สามารถล างข อม ลเด มท ต งค าถามไว ก อนหน าน นได ท นท โดยใช ค าส ง [CLAER] เพ อเร มการต งค าถามใหม ๔.๑ การต งค าถามแบบตอบโต ท นท (Search Interactive) หากเล อกค าส ง [Search Interactive] จากหน าต าง Scanning Console ผ ใช งานจะเข าส หน าต าง การต งค าถาม (Query Portion) ของฐานข อม ล ซ งผ ใช งานสามารถเล อกค าส ง [CLAER] ได ท กขณะท ใช งาน เพ อกล บส หน าต างท ช องกรอกข อม ลว าง ซ งหน าต างท ว างของข อม ลพ สด แต ละประเภทจะแตกต างก นไป ตามล กษณะข อม ลท สามารถใส ลงไปเพ อต งค าถาม ซ งต วอย างในภาพด านล าง เป นหน าต างการต งค าถามข อม ล FLIS, CHAR, MGMT, MCRD, DEMIL 1, DEMIL 2, H2, H3, H4/8, H5, H6 และ SQL - ๑๒ -

14 - ๑๓ -

15 - ๑๔ -

16 - ๑๕ -

17 ว ธ การต งค าถาม ให เล อกแถบข อม ลชน ดท ต องการต งค าถาม และเล อก Field ท ต องการส บค น จากน นให พ มพ ข อความส าค ญท ต องการถามลงในช องว างท อย ถ ดจาก Field ท เล อก แล วกดค าส ง [Search] รายการข อม ลต าง ๆ ท แสดงใน Field จะประกอบด วยข อม ลจากการต งค าถามก อนหน าน ซ งสามารถแสดง โดยการเล อนล กศรท อย ด านข างข น-ลง ซ งสามารถแสดงข อม ลย อนหล งได ถ ง ๒๐ การส บค น หากผ ใช งานต องการส บค นหลายข อม ลในคราวเด ยวก น (Multiple Values) ให กรอกข อม ลลงใน Fields โดยเว น 1 Space ระหว างข อม ลแต ละอ น แล วเล อกค าส ง [Search] พ งระล กไว เสมอว า การส บค น ในล กษณะน เป นการต งค าถามท ใช เง อนไข And ซ งตรงข ามก บ Or ต วอย างเช น เม อต องการส บค นพ สด ITEM_NAME=b; PART_NUMBER=12 ซอฟต แวร จะแสดงข อม ลท ตรงก บท งสองเง อนไข - ๑๖ -

18 หากต องการส บค นข อม ลเฉพาะเจาะจง ให ใส เคร องหมาย Double Quotes ท ค าน น ต วอย างเช น ITEM_NAME= COTTER,PIN ซอฟต แวร จะแสดงข อม ลท ม ค าว า COTTER,PIN ท อย ในช อของพ สด (ITEM NAME) เท าน น ๔.๒ SQL Tab หากต องการส บค นข อม ลเฉพาะซ งอย ในกล มเฉพาะ สามารถท าได จาก SQL Tab ตามภาพท ปรากฏ ด านบน ด งน ข นแรก ให เล อกจาก <Available Tables> ต อจากน น ให เล อกจาก <Available Fields> แล วเล อกจาก <Where> และข นส ดท าย ให ใส ข อม ลท ต องการถาม ในช องว างด านขวาม อ ท อย ถ ดจากเคร องหมาย = ข อม ลท สมบ รณ อาจต องใช เวลานานในการส บค น จ งขอแนะน าให Save การต งค าถามของท านไว เพ อเร ยกใช งานในภายหล ง ๔.๓ Index Browse หาก Click เล อกไปท ป ม Field Name อ นใดอ นหน ง จะน าท านเข าส หน าต าง Indexed Browse ส าหร บ Field น น ๆ โดยภาพก อนหน าน เป นต วอย าง Indexed Browse เม อ Click ป ม [NIIN] ซ งแสดง รายละเอ ยดของต วเล อกต าง ๆ ส าหร บ Field ท ค ณก าล งส บค นข อม ล และเม อพ มพ ข อม ลลงในช องว างเหน อ หน าต างข อม ลท เล อนข น-ลงได น น หน าต างด งกล าวจะแสดงข อม ลท เร มต นต งแต ข อม ลท พ มพ ลงไป หาก Click เล อกป ม [Help] จะแสดงสารบ ญเก ยวก บการช วยเหล อ ซ งท านสามารถส บค นข อม ลของ Field ท ต องการเพ มเต มได - ๑๗ -

19 หาก Click เล อกป ม [Save List] จะปรากฏหน าต าง Save As ตามภาพด านบน การเล อกค าส งน จะบ นท ก ข อม ลท งหมดแบบ Text File ของข อม ลท งหมดท ปรากฏอย บนหน าจอ ให เล อกต าแหน งการจ ดเก บข อม ล ต งช อให เหมาะสม แล วเล อกป ม [Save] หาก Click เล อกป ม [Save Selected] จะปรากฏหน าต าง Save As ตามภาพด านบนเช นเด ม การเล อกค าส งน จะบ นท กข อม ลท เล อกไว แบบ Text File ให เล อกต าแหน งการจ ดเก บข อม ล ต งช อ ให เหมาะสม แล วเล อกป ม [Save] เล อกป ม [OK] เม อท านบ นท กข อม ลต าง ๆ ท เล อกไว ครบถ วนแล ว โดยเม อเล อกป ม [OK] ด งกล าวแล ว จะน าท านกล บส หน าต าง Interactive Query และข อม ลท ท านได เล อกไว จะปรากฏอย ใน Field ท ต องการ ซ งข อม ลแต ละอ นจะถ กเว นวรรคด วยช องว าง 1 เคาะ ตามภาพท ปรากฏด านบน ท านจะส งเกตเห นได ว า การส บค นข อม ลตาม Field ท ต งค าถามน น อาจม ข อม ลในบาง Field ท ไม ม ข อม ล จากเง อนไขด งกล าว ท านสามารถเล อกการส บค นโดยเล อกจากข อม ลใน Field ท ม อย หล งจากท ได เล อก เง อนไขการส บค นต าง ๆ จนเพ ยงพอแล ว ให เล อกป ม [Search] - ๑๘ -

20 พ งระล กไว เสมอว า การส บค นในล กษณะน เป นการต งค าถามท ใช เง อนไข And ซ งตรงข ามก บ Or ต วอย างเช น เม อต องการส บค นพ สด ITEM_NAME=b; PART_NUMBER=12 ซอฟต แวร จะแสดงข อม ล ท ตรงก บท งสองเง อนไข ๔.๔ ผลล พธ (Search Results) - หากผลการส บค นของท าน เป นพ สด รายการเด ยว จะข ามข นตอน Picklist แล วน าท านส หน าต าง View ให ข ามไปท ข อ ๖. (View) ของค ม อฉบ บน เพ อด ค าแนะน าข นต อไป - หากผลการส บค นของท าน เป นพ สด หลายรายการ จะน าท านส หน าต าง Picklist ให ด ค าแนะน า ในข อ ๕. (Picklist) ของค ม อฉบ บน เพ อด ค าแนะน าข นต อไป - หากไม ม ข อม ลของพ สด รายการใดในฐานข อม ล ตรงก บเง อนไขท ท านส บค น จะปรากฏหน าต างตาม ภาพด านบน ให ท านปร บแต งเง อนไขการส บค นใหม แล วส บค นข อม ลใหม หากต องการ - ๑๙ -

21 ๕. PICKLIST หน าต าง Picklist แสดงข อม ลท ท านส บค นจากการต งค าถาม ภาพด านบนค อต วอย างของหน าต าง Picklist เหน อหน าต างท แสดงข อม ลข น-ลง จะเป นจ านวนข อม ลท งหมดท ตรงก บเง อนไขท ท านต งค าถามไว รวมท งแสดง จ านวนท ท านได เล อกไว (tagged) ซ งจากหน าต างน ท านสามารถจ าก ดขอบเขตข อม ลท ต องการให แคบลงมาได การเล อกหร อ tag ข อม ลในรายการท แสดงน ท าได โดยการ Click ในกล องส เหล ยมเล ก ๆ ด านซ ายของ ข อม ลโดยใช Mouse หร อกด Space Bar การเล อก หร อ tag ข อม ลท งหมด ท าได ๒ ว ธ ค อ Click ท Checkbox Heading ท อย ด านซ ายม อของ Service Heading หร อ Click ท [Tag/Untag All] - ๒๐ -

22 ๕.๑ Columns Columns ต าง ๆ ในหน าต าง Picklist ค อ Field ต าง ๆ ท ม ข อม ลสามารถน ามาต งเง อนไขส บค น ได จากหน าต าง Query ซ งท ก Columns สามารถจ ดเร ยงข อม ลตามต วอ กษรได โดยการ Click ไปท แต ละ Columns Heading ใช แถบ Scroll Bar ด านล างของหน าต างเพ อเล อนซ าย-ขวา ด Columns ท งหมด ท านสามารถปร บแต งความกว างของแต ละ Columns โดย Click ระหว าง Columns Heading แล วกด Mouse ค างไว เล อนไป-มา ทางซ ายหร อขวาเพ อปร บแต งขนาดความกว างของ Columns หากท านใช Right-Click ท ข อม ลใน Picklist จะปรากฏเมน รองให ท านเล อกตามภาพด านบน ให สามารถเล อกค าส งต าง ๆ ได เช น บ นท กข อม ลแถวน (Copy this row) บ นท กข อม ลแถวท เล อก (Copy selected row) บ นท กข อม ลคอล มพ น (Copy this column) บ นท กข อม ลน เข าส แฟ ม (Select this list of NIINs to a file) ส บค น (Search selected field ) เล อกท งหมด (Tag All selected field ) เอารายการ ท เหม อนก นออกท งหมด (selected field) หร อเก บรายการท เหม อนก นไว ท งหมด (selected field) - ๒๑ -

23 เม อท านเล อก Remove all matches. หร อ Keep only those matches.. ไปแล ว แต ต องการกล บมาด รายการท Match ใหม ท งหมดอ กคร ง ให ใช Right-Click ท ข อม ลผลล พธ รายการใดก ได แล ว เล อกค าส ง [Undo] ๕.๒ การจ าก ดขอบเขตข อม ล (Narrowing Your Selection) หากท านต องการด ข อม ลท งหมด ให Click ท Check Box Heading ท เป น Column แรกด านซ ายม อส ด เม อเล อกท งหมดแล ว กล องส เหล ยมของ Check Box Heading จะไม ม เคร องหมาย สามารถตรวจสอบได โดย การท าในล กษณะน ซ าอ กคร ง หากท านต องการเล อกท ละข อม ลแบบ Manual ให เล อนข อม ลข น-ลงโดยใช เคร องม อด านข างหน าต าง และเล อกข อม ลโดย Click ท Check Box ของแต ละข อม ล ๕.๓ การบ นท ก (Save) หากท าน Click [Save] จะปรากฏหน าต างตามภาพ ซ งท านสามารถบ นท กข อม ลแบบ Text File นามสก ล.csv (comma-delimited text file) แล วเล อกสถานท จ ดเก บตามต องการ จากน น Click [Save] ๕.๔ View หากท าน Click [View] ผลล พธ จะปรากฏในร ปแบบ View Format ซ งสามารถด รายละเอ ยดได ในห วข อท ๖. - ๒๒ -

24 หาก View ใด ไม ม ข อม ลเลย จะปรากฏข อความแสดงให ทราบว าไม ม ข อม ลส าหร บ View น There is no data available in this view และหากท านไปท หน าต าง File\Properties แล วเล อก Check Box ท Show Blank Tables ข อความด งกล าวก จะย งปรากฏอย ท านสามารถเล อกขนาดต วอ กษรได ท ช อง Font ซ งเล อกได ตามความต องการ - ๒๓ -

25 ๖. View หน าต าง View ท ปรากฏด านบน จะม ข อม ลท งหมดของ 1 Record ซ งอาจม ตารางข อม ลประกอบด วย โดยจะ แสดงอย ในกล มข อม ลต าง ๆ และเหน อแถบกล มข อม ลต าง ๆ ข นไป จะเป น Record ท ท านก าล งด อย ท านสามารถ Click เล อกท ล กศรซ ายหร อขวา เพ อด Record อ น ๆ หากม ข อม ลท เล อกไว มากกว า ๑ ข อม ล และท านแน ใจว าข อม ลใดข อม ลหน งท เล อกไว ไม ใช ข อม ลท ท าน ต องการ ให Click ป ม Untag เม อเป ดด ข อม ลน น ถ าข อม ลในตารางเป นส น าเง นและข ดเส นใต หมายความว า ข อม ลด งกล าวม การเช อมโยง ซ งหากข อม ลน สามารถใช เป นข อม ลพ นฐาน Primary Key ส าหร บกล มข อม ลอ น ๆ ได ม นจะเป ดการส บค นใหม บนพ นฐานข อม ล ท ท านเล อกไว (Primary Key จะพบใน Field ต าง ๆ เหล าน เท าน น: CAGE, Part Number, LIN, IDN, TAM Number) ท านสามารถส งเกตได ว า Primary Key ใดสามารถส บค นเพ มเต มได โดยด จากเคร องหมายแว นขยาย ท อย ทางด านซ ายม อ หร อ Field ท เช อมโยงน นจะแสดงข อความ Help ๖.๑ Tabs แต ละ Record จะม Tabs ต าง ๆ จ านวนมาก ข นอย ก บข อม ลท เล อกไว หากต องการให Tabs เร ยง เป น ๒ แถว ให ไปท File\Properties แล วเล อก Check Box ของ Stack Tabs ซ งการเล อกจะม ผลส าหร บ การ View ข อม ลอ น ๆ ท ม Tabs ด วย หากม ข อม ล ข อม ลน นจะแสดงในร ปแบบของตารางและตารางย อย หากต องการความช วยเหล อหร อ ค าแนะน าเพ มเต มให Click ท Column Heading เพ อเข าส หน าต าง Help - ๒๔ -

26 ๖.๒ การบ นท กผลล พธ (Save Results) เม อต องการบ นท กผลท ได ให ไปท File\Save As แล วเล อก Text files (*.txt) หร อ HTML files (*.htm) ในช อง Save as type ๖.๓ การพ มพ ผลล พธ (Print Results) ไปท File Menu เล อกค าส งพ มพ ตามภาพ ด งน ๑. <Records to print> เล อกพ มพ Record ท เล อกไว (tagged) ท งหมด หร อพ มพ เฉพาะ Record ป จจ บ น ๒. <What to print Available views> เล อก subview ท ต องการจะพ มพ ๓. <What to print Forms> เล อกประเภทของแบบฟอร มท ต องการจะพ มพ - ๒๕ -

27 ๖.๔ การต งค าหน ากระดาษและการพ มพ (Print/Page Setup) ๖.๔.๑ Output ภาพด านบนค อการต งค าหน ากระดาษและการพ มพ ท เล อกแถบค าส ง Output ซ งท าน สามารถเล อกค าส งต าง ๆ ได ด งน - <Printer> เล อกเคร องพ มพ ท ต องการ - <Orientation> สามารถเล อกหน ากระดาษแบบแนวต งหร อแนวนอน ตามความเหมาะสม ของข อม ล ถ าม คอล มพ จ านวนมาก การพ มพ แนวนอนจะเหมาะสมมากกว า - <Adjust to _ % normal size> เป นการปร บแต งการพ มพ ให เหมาะสมก บขนาดของ กระดาษและจ านวนข อม ลท ม อย ๖.๔.๒ Page ภาพข างต น ค อ การต งค าหน ากระดาษท เล อกแถบค าส ง Page ซ งท านสามารถเล อกค าส ง ต าง ๆ ได ด งน - <Margins> เป นการต งระยะขอบกระดาษต าง ๆ - <Orientation> เก ยวข องก บข อม ล Rubber Stamp (ตรายาง) ในแต ละหน าของผลล พธ ท ส งพ มพ - ๒๖ -

28 - <Pages> สามารถส งให แสดง Rubber Stamp (ตรายาง) ในเง อนไขต าง ๆ ด งน First Page Middle Page(s) Last Page - <Rubber Stamp> เช น Signature Blocks ท านสามารถพ มพ ข อม ลได ถ ง ๓ บรรท ด ระบ ให ช ดเจนว าท ใดและหน าใดควรจะม ข อม ล เหล าน ถ าต องการให รวมภาพ Graphic ต าง ๆ ใน Rubber Stamp ให ใช ค าส ง I=(your file).jpg เม อเล อกการต งค าเร ยบร อยแล วให Click ท [OK] ซ งจะน าท านกล บค นส หน าหล ก Print Screen จากน น Click เล อก [Print] เพ อพ มพ ผลล พธ - ๒๗ -

29 ๗. Batch การส บค นแบบช ด หร อ Batch จะน าท านผ านกระบวนการต าง ๆ มากมาย หากท านต องการยกเล ก การส บค นข อม ลโดยว ธ น สามารถกระท าได ท กเวลา โดย Click ท [Cancel] ๗.๑ Search Batch เม อท าน Click ท [Search Batch] จะปรากฏหน าต าง Batch Wizard ตามภาพด านบน ซ งหน าต าง Batch Wizard น จะน าท านส กระบวนการต าง ๆ ต อไป ข นแรก ท านต องเล อก ระหว าง <Load an existing job> หร อ <Create a new job> พ งระล ก ไว เสมอว า Option เหล าน จะไม ม Set ข อม ลท โปรแกรมจ ดท าไว ให Existing Job จะเป นงานท ท านได สร าง และบ นท กไว ก อนหน าน แล วเท าน น (ด ห วข อ Create a new job ในห วข อถ ดไป) ๗.๒ Existing Jobs หากท านได สร างงานและบ นท กไว ก อนหน าน และต องการเร ยกงานน นข นมาใหม ให เล อก Check ท <Load an existing job> แล ว Click ท <Browse> เพ อน าท านส งานท สร างไว แล ว โดย Job Folder ท อย ใน PUB LOG จะอย ในต าแหน งเฉพาะท บ นท กไว ภายใน Job Folder จะเป นงานต าง ๆ ท ได สร างไว ท งน Jobs ท สามารถน าข อม ลมาใช งานได จะอย ในร ปแบบไฟล นามสก ล.TDE (Tailored Data Extract) เล อกไฟล งานท ต องการแล ว Click ท [Open] เม อกล บส หน าต าง Batch Wizard เส นทางไฟล งานท ได เล อกไว จะปรากฏ ใน Existing Job Field จากน นให Click ท [Next] ๗.๓ Create a New Job การสร างงานใหม ให พ มพ ช อไฟล งานท ต องการในช องท ก าหนดไว ให ในกรณ น ก าหนดต วอย างช อไฟล งาน ค อ my job ซ งเม อพ มพ เสร จ ให Click ท [Next] - ๒๘ -

30 ๗.๔ Change Default Folder <Default Folder> ค อ Folder ท ผ ใช งานต ดต ง PUB LOG น ซ งอาจเป นไดร ฟ C หร อ From the Disc กรณ ท เล อก Run from Media ท งน หากต องการเปล ยน Default Location ให Click ท [Change] แล วเล อก Folder ท ต องการ เม อเล อกเร ยบร อยแล วให Click ท [OK] ภาพท แสดงด านบนค อหน าต างท แสดงการใส Job Name เร ยบร อยแล ว ซ งม Option ให เล อกว า จะด าเน นการ Batch Wizard จากว ธ ใด <Data> เป นว ธ การท เล อกค นหาจากข อม ล <Table> เป นว ธ การค นหาท อ อนต วมากกว า หาก Job Name ท ใส ซ าก บ Job Name ท ม อย แล วใน Folder ท เล อก จะปรากฏหน าต างตามภาพ ด านบน ให ท านเล อกช อ Job Name ใหม หร ออาจเปล ยนการบ นท กลงใน Location อ น หล งจากด าเน นการ เร ยบร อยแล วให Click ท [Next] - ๒๙ -

31 ๗.๔.๑ Data หากเล อกการ Batch จาก Data จะปรากฏภาพตามท แสดงด านบน - การเล อก Field ท าได โดยเล อกหร อ Highlight ท Field น น แล ว Click ท [Select] โดยช อ Field ท เล อกจะปรากฏในกล องข อความเหน อป ม Select - การเล อก Query สามารถเล อกได จาก Query Options ๓ แบบ <All Values> หากเล อก Option น ท ก Value ของ Field ท เล อกจะถ กน ามาใช ในการส บค น <File Containing Queries> หากเล อก Option น File ท ม Queries จะถ กใช เป นหล ก Click ท [Browse] เพ อเล อก Query ท ม อย แล ว ซ งจะอย ในร ป ANSI Text File ท เป นล กษณะ ๑ ข อม ลต อแถว (ไม เว นวรรค/No Space) Click ท [Edit] เพ อแก ไขข อม ลเด มท ม อย - ๓๐ -

32 หาก Click ท ภาพหน ากระดาษ จะปรากฏหน าต างตามภาพด านบน เล อกชน ด File ท ท าน ได เล อกใส ข อม ล และใส ข อม ลอ น ๆ ท เหล อให สมบ รณ <Specify Query> ให เล อก Option น หากท านม ข อม ลไม เก น ๑๐ ข อม ล เม อเล อก Option น ให ใส ข อม ลลงในช องว างท ก าหนดให โดยเว นวรรคระหว างข อม ลท ใส ลงไป หากท านม ข อม ลมากกว า ๑๐ ข อม ล ให สร าง ANSI Text File โดยใส ๑ ข อม ล ต อ ๑ บรรท ด (ไม ม วรรค) หล งจากท สร าง File น แล ว ให เล อก Option <File Containing Queries> จากหน าจอ เม อเล อกแล วให Click ท [Next] จะปรากฏภาพตามด านบน ให เล อก Option ด งต อไปน - ๓๑ -

33 <Screen View> ผลล พธ จะแสดงในร ปแบบเอกสาร HTML <Custom Report> จะแสดงผลล พธ แบบ Text <Field Delimited> ผลล พธ จะแสดงด วย Option ต าง ๆ <Fixed Field> จะแสดงผลล พธ โดยเว นวรรคตอนแบบคงท ในแต ละคอล มน <XML> ISO 22745/8000 certified ให Click ท [Next] เม อเสร จส นการเล อก ภาพด านบนจะปรากฏเม อเล อก Field Delimited Option ซ งจะต องมาเล อก Field ส าหร บผลล พธ ท ต องการอ กคร งหน ง โดยการเล อกจาก Field ต าง ๆ ใน <Fields Available> หมายเหต : สามารถด ค าอธ บายของแต ละ Field ได โดย Double-Click ท แถวข อม ลน น ซ งจะม กล องข อความแสดงค าอธ บายปรากฏข นมาให ทราบ - ๓๒ -

34 เม อได เล อก Field แล ว ให Click ท เคร องหมาย + หร อหากต องการลบ Field ท เล อกไว ออก ให Click ท เคร องหมาย เม อเล อก Field ต าง ๆ ครบถ วนแล ว จะสามารถเล อกข อม ลจาก <Fields Selected> ได และสามารถจ ดล าด บ Field ท เล อกไว ได โดยเคร องหมายล กศรบน-ล าง ท อย ด านข าง การค ดกรองข อม ลเพ มเต ม สามารถท าได โดย Double-Click ท ข อม ลในช อง <Fields Selected> ซ งจะสามารถตรวจสอบข อม ลได ตามภาพด านล าง ข อม ลท งหมดท ตรงก นตามประเภทของการ Query จะถ กค ดกรองโดยเง อนไขเฉพาะ ซ งเง อนไขน อาจใช ก บ Field อ นใดอ นหน ง หร อก บหลาย Field ก ได ตามท ต องการ ให Click ท [Next] เม อเสร จส นการเล อกและการจ ดล าด บ - ๓๓ -

35 หน าต างท แสดงในภาพ เป น Option ส าหร บผ ใช งานท ม ความช านาญ โดยม Option ต าง ๆ ให เล อก ๕ แบบ ตามค าอธ บายด งน <Output only the first value of a repeating field> ผลล พธ ท ตรงก น มากกว า ๑ แถว จะแสดงข อม ลของแถวแรกเพ ยงแถวเด ยวเท าน น (ไม ต องท าเคร องหมายในกล อง) <Suppress output of consecutive duplicate records> ผลล พธ จะข นอย ก บ Field ท เล อก โดยจะไม แสดงข อม ลของ Filed อ น ๆ ท ม ข อม ลเหม อนก น (ไม ต องท าเคร องหมายในกล อง) <File Extension> ให เล อกประเภท File เช น *.csv หร อ *.txt เป นต น <Include double quotes around fields> ข อม ลท ถ กแสดงออกมาจะปรากฏ อย ในเคร อง Double Quotation เช น 1234,5678 เปร ยบเท ยบก บ 1234, 5678 (ให ท าเคร องหมาย ในกล อง) <Include header> ในแถวแรกของผลล พธ จะแสดงช อ Header ของ Filed (ให ท า เคร องหมายในกล อง) <Delimiter> เป นการก าหนดเคร องหมายท ต องการใช เพ อแสดงการแยกผลล พธ ของ Field ซ งม ให เล อก ๓ แบบ (Comma, Pipe หร อ Tab) หร ออาจพ มพ เคร องหมายท ต องการลงไปก ได เช น - ท งน ค า Default ท โปรแกรมต งไว ให ค อ Comma <Include no match records in output file> หากท าเคร องหมายในกล องน จะแสดงข อม ลว างเปล าของการเปร ยบเท ยบท ตรงก นในตารางผลล พธ ซ งจะปรากฏเฉพาะข อม ลของค า Query เร มต นเท าน น (ไม ต องท าเคร องหมายในกล อง) หล งจากเล อก Option ต าง ๆ เร ยบร อยแล ว ให Click ท [Next] หน าต างส ดท ายในข นตอนการสร างการแสดงผลล พธ จะปรากฏตามภาพด านบน จากตรงน สามารถเล อกได ว าจะ [RUN] หร อ [Save] ข อม ลท ได เล อกไว - ๓๔ -

36 หากเล อก [Run] จะปรากฏหน าต างตามภาพด านบนซ งแจ งให ทราบว าข อม ลได ถ ก บ นท กใน File Path ท แจ งให ทราบน นแล ว ส าหร บช อง Estimated Processing Time จะเป นกล องส ฟ าท เร ม แสดงจากด านซ ายไปขวา เพ อแจ งให ทราบเวลาในการด าเน นการ หากเล อก [Save] จะปรากฏหน าต างตามภาพด านบนซ งแจ งให ทราบว าข อม ลได ถ ก บ นท กใน File Path เช นเด ยวก บการเล อก [Run] เม อการประมวลผลเสร จส น จะแสดงข อม ล Start Time, Estimated Processing Time, Queries และ Matches Fields ตามภาพด านบน ให เล อก Option ด งน [View Output] หากเล อก Option น ผลล พธ จะถ กแสดงตามเง อนไขท ได เล อกไว ต วอย างเช น Microsoft Excel ส าหร บ Field Delimited output เป นต น [Close] ป ด หร อ [New Batch] สร างข อม ลใหม พ งระล กไว เสมอว า เม อม การสร างข อม ลข นมาแล ว ท านจะสามารถเล อก Option Choose Existing Job ต งแต ข นตอนแรกของกระบวนการได - ๓๕ -

37 ๗.๔.๒ Tables หากเล อกการ Batch จาก Table จะปรากฏภาพตามท แสดงด านบน ให เล อก Table ท ต องการแล ว Click ท [Select] โดยช อ Field ท เล อกจะปรากฏในกล องข อความด านซ ายของป ม Select หากถ กต องตรงตามท เล อกให Click ท [Next] เพ อด าเน นการต อไป ในหน าต าง Table ด านบน ให เล อก ๑ Field และ ๑ ใน ๓ Query Option ด งน - ๓๖ -

บทท 1 การใช งานเบ องต น

บทท 1 การใช งานเบ องต น มาเร ยนร บทท 1 การใช งานเบ องต น ร จ กฐานข อม ลก อนใช งาน Access 2003 ฐานข อม ลท วไปจะประกอบไปด วย 2 ส วนท ส าค ญค อ Field และ Record Field : ช อของห วคอล มน หร อช อประเภทของข อม ลท จะเก บ เช น ID, First

More information

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น บทท 1 การใช งานเบ องต น เร ยกใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 1. คล กป ม Start menu บนทาสก บาร จากน นคล กเมาส ท All Program > Microsoft Office 2. คล กเมาส ท Microsoft

More information

Global Standard 3 (Windows 7 / Office 2010) Module 2 : Key Applications

Global Standard 3 (Windows 7 / Office 2010) Module 2 : Key Applications 3 IC Global Standard 3 (Windows 7 / Office 2010) Module 2 : Key Applications สารบ ญ บทท หน า 1. การใช งานโปรแกรมส าน กงาน... 1 แนะน าโปรแกรมส าน กงาน... 1 แนะน าโปรแกรม Microsoft Word 2010... 1 แนะน าโปรแกรม

More information

ค ม อการสร างสรรค งานพ มพ ค ณภาพ ด วย Microsoft Office Word 2007

ค ม อการสร างสรรค งานพ มพ ค ณภาพ ด วย Microsoft Office Word 2007 ค ม อการสร างสรรค งานพ มพ ค ณภาพ ด วย Microsoft Office Word 2007 บ ญเล ศ อร ณพ บ ลย ศ นย บร การความร ทางว ทยาศาสตร และเทคโนโลย สารบ ญ แนะน า Microsoft Office Word 2007... 1 การเร ยกโปรแกรมและส วนประกอบจอภาพ...

More information

คอมพ วเตอร เบ องต น ฉบ บปร บปร งป ๒๕๕๒ โดย กวก.สอ.ทอ.

คอมพ วเตอร เบ องต น ฉบ บปร บปร งป ๒๕๕๒ โดย กวก.สอ.ทอ. คอมพ วเตอร เบ องต น ฉบ บปร บปร งป ๒๕๕๒ โดย กวก.สอ.ทอ. คาน า 1 หน งส อคอมพ วเตอร เบ องต นฉบ บปร บปร งป ๒๕๕๒ น น เป นหน งส อท เข ยนข นมาเพ อใช เป นตาราในการสอบ เล อนฐานะจาก น.ประทวน เป น น.ส ญญาบ ตร ในส

More information

การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กซ เซล

การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กซ เซล เอกสารประกอบว ชา 204100 เร อง การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กซ เซล โดย อ.วรว ฒ ศร ส ขค า และ อ.ประภาพร เตชอ งก ร ภาคว ชาว ทยาการคอมพ วเตอร คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม สารบ ญ หน า การเข าส การใช งานโปรแกรม

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม

ค ม อการใช งานโปรแกรม ค ม อการใช งานโปรแกรม ส วนท 1 ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบสารสนเทศทางภ ม ศาสตร (ArcView) 1.1 ความหมายของระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร (Geographic Information System: GIS) หมายถ ง เคร องม อท

More information

หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word 1 หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word ร จ กก บ Microsoft Office Word 2003 การตกแต งเอกสาร ระบบอ ตโนม ต ต าง ๆ การสร างตารางลงในเอกสาร แนะน า Microsoft office 2003 Microsoft office 2003 เป นช ดของโปรแกรมท

More information

บทท 1 การต ดต งโปรแกรม

บทท 1 การต ดต งโปรแกรม บทท 1 การต ดต งโปรแกรม โปรแกรม BP Stock 4.0 สามารถต ดต งใช งานได ในระบบปฏ บ ต การ Windows Windows XP, Windows Vista, Windows 7 และ Windows 8 การต ดต งโปรแกรมจะม ไฟล ต ด ต งอย 2 ไฟล ค อไฟล โปรแกรม BP Stock

More information

ค ม อการใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

ค ม อการใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส for windows ค ม อการใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส การเข าส ระบบ... 3 หน าแรก (HOME)... 7 เมน การใช งาน... 10 ประเภทกล องเอกสารและการใช งาน... 29 กล องสร างเอกสาร (DOCUMENT BOX)... 34 1 สร างเอกสาร DOCUMENT...

More information

บทท 1 การต ดต งโปรแกรม

บทท 1 การต ดต งโปรแกรม บทท 1 การต ดต งโปรแกรม โปรแกรม My Stock 4.0 สามารถต ดต งใช งานได ในระบบปฏ บ ต การ Windows Windows XP, Windows Vista, Windows 7 และ Windows 8 การต ดต งโปรแกรมจะม ไฟล ต ด ต งอย 2 ไฟล ค อไฟล โปรแกรม My Stock

More information

ศ นย ปฏ บ ต การระบบสารสนเทศเพ อการบร หาร

ศ นย ปฏ บ ต การระบบสารสนเทศเพ อการบร หาร ค ม อการใช งาน ศ นย ปฏ บ ต การระบบสารสนเทศเพ อการบร หาร กรมการขนส งทางบก จ ดท าโดย บร ษ ท เฟ ร สบ ซโซล ช น จ าก ด Page 1 of 58 บ นท กกรณ ม การเปล ยนแปลงแก ไขเอกสาร (Document Change Record) ตารางด านล างบ

More information

MICROSOFT WORD 2010 สร างสรรค เยาวชนคนร นใหม ผ ม ว น ยใช ไอซ ท ป ท 2

MICROSOFT WORD 2010 สร างสรรค เยาวชนคนร นใหม ผ ม ว น ยใช ไอซ ท ป ท 2 MICROSOFT WORD 2010 สร างสรรค เยาวชนคนร นใหม ผ ม ว น ยใช ไอซ ท ป ท 2 ค ณประโยชน ของ ช วยให เราสามารถสร างและใช เอกสารท ม ร ปล กษณ แบบม ออาช พร วมก บผ อ น โดยการใช ช ดเคร องม อเข ยนข อม ลและ อ นเทอร เฟซท

More information

E-Document for windows user manual ค ม อการใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

E-Document for windows user manual ค ม อการใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส E-Document for windows user manual ค ม อการใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส การเข าส ระบบ... 3 หน าแรก (HOME)... 7 เมน การใช งาน... 9 ประเภทกล องเอกสารและการใช งาน... 28 กล องสร างเอกสาร (DOCUMENT BOX)...

More information

!"#$%&'()'(*+,-./0123!1"

!#$%&'()'(*+,-./0123!1 !"#$%&'()'(*+,-./0123!1" การสร างส อส งพ มพ ด วย Word Processor โดย โครงการเทคโนโลย สารสนเทศตามพระราชด าร ส าน กงานเลขาน การคณะกรรมการเทคโนโลย สารสนเทศแห งชาต ศ นย เทคโนโลย อ เล กทรอน กส และคอมพ วเตอร

More information

ค ม อการใช งาน ระบบบร การอ เล กทรอน กส

ค ม อการใช งาน ระบบบร การอ เล กทรอน กส ค ม อการใช งาน ระบบบร การอ เล กทรอน กส สารบ ญ 1. กล าวนา (Introduction)... 5 1.1 ฟ งก ช นการท างานของระบบ... 5 1.2 แผนผ งเวปไซต (Site Map)... 6 2. เร มต นการใช งานระบบ... 7 2.1 ส วนประกอบของหน าเว บเพจ...

More information

ABBYY FineReader เวอร ช น 12 ค ม อผ ใช งาน

ABBYY FineReader เวอร ช น 12 ค ม อผ ใช งาน ABBYY FineReader เวอร ช น 12 ค ม อผ ใช งาน สงวนล ขส ทธ 2558 โดยบร ษ ท เอ นท เอ น โซล ช น โพรไวเดอร จ าก ด ข อม ลในเอกสารฉบ บน อาจม การเปล ยนแปลงโดยไม ต องแจ งให ทราบล วงหน า และไม ถ อเป นความร บผ ดชอบของ

More information

เร มต นการใช โปรแกรม

เร มต นการใช โปรแกรม เร มต นการใช โปรแกรม ก อนเร มต นการใช โปรแกรม เราควรท าความร จ กก บหน าตาของหน าต างโปรแกรม เส ยก อนเพ อจะได ท างานสะดวกย งข น เร ยกโปรแกรม Microsoft Word โดยการ Click เมาส ท ป ม แล วเล อกแถบ Program>

More information

องต น 1. ข นตอนการเข าใช งาน โปรแกรม

องต น 1. ข นตอนการเข าใช งาน โปรแกรม Microsoft Excel โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน งท จ ดอย ในช ด Microsoft Office โปรแกรม MS. Excel ม ช อเส ยงในด านการค านวณเก ยวก บต วเลข และการท าบ ญช ต างๆ การท างานของโปรแกรม ใช ตารางตามแนวนอน

More information

Microsoft Office Outlook 2007

Microsoft Office Outlook 2007 Microsoft Office Outlook 2007 ป ยน ช เจ ยงแจ มจ ต piyanoot_j@mail.rmutt.ac.th น กว ชาการคอมพ วเตอร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร สารบ ญ การต งค า Outlook 2007...

More information

เอกสารประกอบการสอน ว ชา

เอกสารประกอบการสอน ว ชา เอกสารประกอบการสอน ว ชา การใช โปรแกรมส าเร จร ปในช ว ตประจ าว น รห สว ชา ศท 072006 หน วยการเร ยนท 3 การใช โปรแกรมพ มพ เอกสารไมโครซอฟต เว ร ด (Microsoft Word) จ านวน 9 ช วโมง จ ดประสงค การเร ยนร เพ อให

More information

Microsoft Word 2007. 1. หน าต าง Microsoft Word 2007. Central Information Technology Center Page 1. Office Button. Quick Access Toolbars.

Microsoft Word 2007. 1. หน าต าง Microsoft Word 2007. Central Information Technology Center Page 1. Office Button. Quick Access Toolbars. Microsoft สารบ ญ 1. หน าต าง MICROSOFT WORD 2007... 1 2. การสร างเอกสาร... 5 3. การเป ดเอกสาร... 6 4. การบ นท กเอกสาร... 7 5. การแสดงเอกสารก อนพ มพ... 10 6. การพ มพ เอกสาร... 11 7. การจ ดการข อความในเอกสาร...

More information

การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด

การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด เอกสารประกอบว ชา 204100 เร อง การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด โดย อ.วรว ฒ ศร ส ขค า และ อ.ประภาพร เตชอ งก ร ภาคว ชาว ทยาการคอมพ วเตอร คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม สารบ ญ หน า การเข าส การใช งานโปรแกรม

More information

P a g e 1. ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน (สาหร บแผน Office 365 Business)

P a g e 1. ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน (สาหร บแผน Office 365 Business) P a g e 1 ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน (สาหร บแผน Office 365 Business) P a g e 2 สารบ ญ สารบ ญ Chapter 1 แนะน า Office 365 แนะนาต ว Microsoft Office 365 ก นก อน... 7 บร การท ท านได ร บม

More information

เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office Word2007 Intermediate Level หน าท i เอกสารประกอบการอบรม. Training Service ICT Center. Training Service ICT Center

เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office Word2007 Intermediate Level หน าท i เอกสารประกอบการอบรม. Training Service ICT Center. Training Service ICT Center เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office Word2007 Intermediate Level หน าท i an เอกสารประกอบการอบรม เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office Word2007 (Intermediate Level) หน าท i สารบ ญ ความร เบ องต นเก ยวก บ

More information

เสนอ กรมการพ ฒนาช มชน กระทรวงมหาดไทย

เสนอ กรมการพ ฒนาช มชน กระทรวงมหาดไทย เสนอ กรมการพ ฒนาช มชน กระทรวงมหาดไทย โดย มหาว ทยาล ยขอนแก น มหาว ทยาล ยเช ยงใหม มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ก มภาพ นธ 2555 คานา ข อม ลความจาเป นพ นฐาน (หร อท เร ยกก นว า จปฐ. ) ได ดาเน

More information

หน วยท 5 เร อง การใช โปรแกรมเพ อการผล ตส อและน าเสนอผลงาน ห วข อเร อง

หน วยท 5 เร อง การใช โปรแกรมเพ อการผล ตส อและน าเสนอผลงาน ห วข อเร อง หน วยท 5 เร อง การใช โปรแกรมเพ อการผล ตส อและน าเสนอผลงาน ห วข อเร อง 1. ความร เบ องต นเก ยวก บไมโครซอฟท พาวเวอร พอยต 2. การเตร ยมการสร างงานนาเสนอ 3. การทางานก บข อความ 4. การจ ดการก บภาพน ง 5. ตกแต งภาพน

More information

ค ม อการใช งาน ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส (e-document)

ค ม อการใช งาน ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส (e-document) ค ม อการใช งาน ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส (e-document) ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏร าไพพรรณ สารบ ญ การเข าส ระบบ...1 การเปล ยน PASSWORD...3 ส วนประกอบของระบบ...4

More information

การใช Microsoft Word 2007 2

การใช Microsoft Word 2007 2 การใช Microsoft Word 2007 เพ อพ ฒนาบ คลากร ณ ห องปฏ บ ต การคอมพ วเตอร เทคโนโลย สารสนเทศ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ว ทยาเขตพระราชว งสนามจ นทร นครปฐม การใช Microsoft Word 2007 2 ท าความร จ ก Microsoft

More information

แผนบร หารการสอนประจาบทท 11

แผนบร หารการสอนประจาบทท 11 แผนบร หารการสอนประจาบทท 11 1. ห วข อเน อหาประจาบท 1) การใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 2) ส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม 3) การจ ดร ปแบบข อม ลในแผ นงาน 4) การจ ดร ปแบบตารางและข อม ลในตาราง 5) การลาด บความสาค

More information