ผ ไม เข าร วมการประช ม -

Size: px
Start display at page:

Download "ผ ไม เข าร วมการประช ม -"

Transcription

1 รายงานการประช มคณะกรรมการ ประจ าโปรแกรมว ชาว ชาการสารสนเทศ คร งท 5 / 2556 (ภาคเร ยนท 2) ว นท 12 พฤศจ กายน 2556 เวลา น ณ ห องประช ม โปรแกรมว ชาว ทยาการสารสนเทศ เร มประช ม เวลา 13:00 น. ผ เข าร วมการประช ม 1. ผศ.ว ภาวรรณ บ วทอง 2. ผศ.ดร.ผ สด พรผล 3. อาจารย อรรถพล ป ลไลย 4. อาจารย พ ทา จาร พ นผล 5. อาจารย สมใจ จ ตคาน งส ข 6. ดร.พ เชษฎ จ ลรอด 7. อาจารย ณส ทธ เหล าเส น 8. อาจารย ธนกฤษ จ นทร แสง 9. อาจารย ท พย มณฑา ผกาแก ว 10. อาจารย อ ไรร ตน มากจ นทร ผ ไม เข าร วมการประช ม - ระเบ ยบวาระท 1 เร องท ประธานแจ งเพ อทราบ ประธานแจ ง วาระการประช ม ซ งประกอบไปด วย 1.1 การพ จารณาท นให น กศ กษา ได แก นายปชานน แซ หล ม โดยการด รายละเอ ยดบ นท ก ข อความ จากอาจารย ธนกฤษ 1.2 อ.ธนกฤษ นาเสนอเก ยวก บการไปส ารวจสถานท จ ดโครงการ ณ. โรงเร ยนค ระบ ร ช ย พ ฒนาพ ทยาคม อาเภอค ระบ ร จ งหว ดพ งงา เพ อเป นแนวทางในการเข ยนโครงการ และ รายละเอ ยดเก ยวก บกาหนดต าง ๆ 1.3 อ. สมใจนาเสนอ ความก าวหน าของโครงการ Overclock Zone และร ปแบบในการจ ด โครงการ ซ งจะม ข นในว นท 20 พฤศจ กายน นายภ พฤต น กศ กษาตกค าง ม การรายงานความก าวหน าในการจ ดส มมนาในว นท 16 พฤศจ กายน 56

2 ระเบ ยบวาระท 2 เร องส บเน อง ไม ม ระเบ ยบวาระท 3 เร องเสนอเพ อพ จารณา 3.1 อ.ธนกฤษ น าเสนอเก ยวสถานท ในการจ ดโครงการ - อ.ธนกฤษ อ.ณส ทธ และ อ.พ ทา ได ลงพ นท ในการสารวจสถานท เพ อนาน กศ กษาช นป ท 3 ไป ศ กษาด งานและการทาประโยชน ให ก บส งคม ณ โรงเร ยน ค ระบ ร ช ยพ ฒนาพ ทยาคม อาเภอค ระบ ร จ งหว ด พ งงา / และน กศ กษาทาก จกรรม ฯ อ ทยานแห งชาต ศร พ งงา มต ในท ประช ม : 1) ให อาจารย ธนกฤษ สารวจน กศ กษาร น 54 ว าม ใครไปร วมโครงการม จานวนเท าไร 2) สถานท จะเป นโรงเร ยนค ระบ ร ช ยพ ฒนาพ ทยาคม 3) กาหนดการจ ดโครงการ ระหว างว นท 6-9 มกราคม ) ก จกรรมท จะทาให ก บโรงเร ยน ค อ การด แลเคร อข าย และเช กเคร องคอมพ วเตอร ประมาณ 50 ช ด 5) ทางโรงเร ยนท ไปจ ด ม ความต องการอยากให น กเร ยน เข าร วมก จกรรมด งกล าวด วย มต ในท ประช ม ก ให ทาตามโรงเร ยนเสนอ 6) มอบให อ.ธนกฤษ ม การทาเอกสารในการด แลเคร องคอมพ วเตอร และเคร อข าย 7) ให เช คอ ปกรณ ท ทางโปรแกรมฯ ต องเตร ยม เช น สายแลน ท อร อยสาย ห ว RJ และอ ปกรณ ฯลฯ 8) ม การต งแคมป ณ อ ทยานแห งชาต ศร พ งงา 9) มอบหมายให อ.ธนกฤษ เข ยนโครงการ ต ดต อรถในการเด นทาง สถานท พ ก 10) ระหว างการเด นทาง จะแวะตามโรงเร ยนท เป นทางผ าน เพ อประชาส มพ นธ หล กส ตรของ โปรแกรม ฯ โดยมอบให อ.ท พย มณฑา ทาแผ นพ บและ ป ายโฆษณา 3.2 พ จารณาสถานท ฝ กงาน มต ในท ประช ม : ตามเอกสารแนบ

3 3.3 การเปล ยนแปลงปฏ ท นการสอบโปรเจค และปฏ ท นอาจารย เข าพบน กศ กษา (ว ชา สารน พนธ ) มต ในท ประช ม : ตามกาหนดการด งตาราง ว น เด อน ป ปฏ ท นกาหนดการประจา ภาคเร ยนท 2/2556 เปล ยนแปลง ก จกรรมทางว ชาการ 3-ธ.ค.-56 เล อนว นส ดท าย ส งเอกสารในการย นสอบโปรเจค (คร งท 1 ประจาภาคการศ กษา 2/2556) ธ.ค. 56 สอบกลางภาค ประจาภาคการศ กษา 2/ ธ.ค.56 เล อนการสอบโปรเจคคร งท 1 ประจาภาคการศ กษา 2/2556 (รอบเด อนธ นวาคม) 7-ก.พ.-57 ว นส ดท าย ส งเอกสารในการย นสอบโปรเจค (คร งท 2 ประจาภาคการศ กษา 2/2556) ก.พ. 57 สอบปลายภาค ประจาภาคการศ กษา 2/ ก.พ.-57 ส มมนาก อนออกฝ กประสบการณ ว ชาช พ (ทสท.54,วคพ.54 เข าร วมก จกรรม) ก.พ. 57 สอบโปรเจคคร งท 2 ประจาภาคการศ กษา 2/2556 (รอบเด อนก มภาพ นธ ) 3-ม.ค.-57 ออกฝ กประสบการณ ว ชาช พประจาป การศ กษา ม.ย.-57 ส มมนาหล งออกฝ กประสบการณ ว ชาช พ (ทสท.54-55, วคพ เข าร วมก จกรรม) ปฏ ท นการเข าพบน กศ กษา ปฏ ท นการเข าพบน กศ กษา ร น 54 รายว ชาสารน พนธ ส ปดาห ท ว น เด อน ป เน อหา/ก จกรรม อ.ท ร บผ ดชอบ 25 ต ลาคม 2556 อาจารย ประช มปร กษาหาร อในรายว ชา อาจารย ในโปรแกรม 1 ท กท าน 2 1 พฤศจ กายน 2556 พบช แจง รายว ชา อ.สมใจ + อ.อ ไรร ตน 3 8 พฤศจ กายน 2556 การใช งานโปรแกรม MS-POWER POINT อ.ธนกฤษ + อ.ณส ทธ 4 15 พฤศจ กายน 2556 การใช งานโปรแกรม MS-WORD อ.อ ไรร ตน + อ.พ เชษฎ 5 22 พฤศจ กายน 2556 การใช งานโปรแกรม MS-WORD อ.อ ไรร ตน + อ.พ เชษฎ 6 29 พฤศจ กายน 2556 การใช งานโปรแกรม MS-Excel อ.ธนกฤษ

4 ส ปดาห ท ว น เด อน ป เน อหา/ก จกรรม อ.ท ร บผ ดชอบ 7 6 ธ นวาคม ธ นวาคม ธ นวาคม ธ นวาคม มกราคม 2557 หล ก/ว ธ การในการเล อกห วข อโปรเจค (บทท 1) การทบทวนวรรณกรรม (บทท 2) ผศ.ว ภาวรรณ + ผศ.ดร.ผ สด ว ธ การในการทาโปรเจค ในห วข อ การ อ.ณส ทธ + อ.ท พย มณฑา ว เคราะห และพ ฒนาระบบ แบบ SDLC + OOP+ Multimedia ว ธ การในการทาโปรเจค ในห วข อท เก ยวก บ ฮาร ดแวร เกม Programming + Web Application ว ธ การเข ยน เอกสาร บทท 4 ผลการศ กษา (ค ม อการใช งาน)+ภาคผนวก ว ธ การเข ยน เอกสาร บทท 5 สร ปผล อภ ปราย ผล ข อเสนอแนะ อ.อรรถพล + อ. ธนกฤษ + อ. พ เชษฏ + อ.พ ทา อ.สมใจ + อ.อ ไรร ตน ผศ.ว ภาวรรณ + ผศ.ดร.ผ สด 3.4 กรรมการสอบส มภาษณ น กศ กษาโควตา ประจ าป การศ กษา 2557 ( ในว นท 10 ธ นวาคม 2556) มต ท ประช ม : 1) โปรแกรมว ทยาการคอมพ วเตอร ม กรรมการสอบส มภาษณ ผศ.ดร.ผ สด พรผล อาจารย อรรถพล ป ลไลย และอาจารย ณส ทธ เหล าเส น 2) โปรแกรมเทคโนโลย สารสนเทศ ม กรรมการสอบส มภาษณ ผศ.ว ภาวรรณ บ วทอง อาจารย สมใจ จ ตคาน งส ข และ อาจารย ธนกฤษ จ นทร แสง 3.5 เร องอ น ๆ วาระเพ อพ จารณา 1) พ จารณารายงานสร ปผลข อม ลการดาเน นงานหล กส ตรระด บปร ญญาตร ประจาป การศ กษา 1/2556 สมอ.07-2 (สาขาว ชาว ทยาการคอมพ วเตอร ) กรรมการม ข อเสนอ ด งน - การบร หารหล กส ตร ควรจ ดให ม ก จกรรมสน บสน นการเร ยนการสอน เช น จ ดให ม การ อบรมเพ มความร ทางว ชาการและว ชาช พ ท งศ ษย ป จจ บ นและศ ษย เก า - ปร บปร งห องปฏ บ ต การ ซ อมบาร งอ ปกรณ การเร ยนการสอน เช น จ ดก จกรรม Big cleaning day ให น กศ กษาม ก จกรรมร วมก บอาจารย จ ดทาความสะอาด ต ดต ง โปรแกรมเพ มเต มสาหร บใช ในการเร ยนการสอน

5 2) พ จารณารายงานสร ปผลข อม ลการดาเน นงานหล กส ตรระด บปร ญญาตร ประจาป การศ กษา 1/2556 สมอ.07-2 (สาขาว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ) กรรมการม ข อเสนอ ด งน - เพ มการสน บสน นและการให คาปร กษา เช น จ ดให บร การปร กษาผ าน Social Network ขยายกล มการให คาปร กษาให ครอบคล มถ งศ ษย เก า - เตร ยมสารวจกล มผ ใช บ ณฑ ต และสารวจความพ งพอใจของน กศ กษาท สาเร จการศ กษา เล กประช มเวลา 16:00 น. (นางสาวอ ไรร ตน มากจ นทร ) ผ จดรายงานการประช ม (นางสาวสมใจ จ ตคาน งส ข) ผ ตรวจรายงานการประช ม

6 รายงานการประช มคณะกรรมการ ประจ าโปรแกรมว ชาว ชาการสารสนเทศ คร งท 6 / 2556 (ภาคเร ยนท 2) ว นท 14 ม นาคม 2557 เวลา น ณ ห องประช ม โปรแกรมว ชาว ทยาการสารสนเทศ เร มประช ม เวลา 13:30 น. ผ เข าร วมการประช ม 1. ผศ.ว ภาวรรณ บ วทอง 2. ผศ.ดร.ผ สด พรผล 3. อาจารย อรรถพล ป ลไลย 4. อาจารย พ ทา จาร พ นผล 5. อาจารย สมใจ จ ตคาน งส ข 6. ดร.พ เชษฎ จ ลรอด 7. อาจารย ธนกฤษ จ นทร แสง 8. อาจารย ท พย มณฑา ผกาแก ว 9. อาจารย อ ไรร ตน มากจ นทร ผ ไม เข าร วมการประช ม 1. อาจารย ณส ทธ เหล าเส น ลาก จส วนต ว ระเบ ยบวาระท 1 เร องท ประธานแจ งเพ อทราบ ประธานแจ ง วาระการประช ม ซ งประกอบไปด วย 1.1 การออกน เทศ น กศ กษาฝ กงาน โดยการแบ งเป นกล มตามเอกสาร ผศ.ว ภาวรรณ แจ งว าใน การออกน เทศจะต องทาหน งส อออกน เทศด วย และอาจารย สมใจเสนอ เร องระยะเวลาใน การออกฝ กงานของน กศ กษา มต ในท ประช ม : ให น กศ กษาออกฝ กงานว นส ดท ายเสร จส น ค อ ว นท 23 พ.ค.57 และต อง ครบ 450 ช วโมง 1.2 ผศ.ว ภาวรรณ แจ งเร องการส งแบบประเม นการปฏ บ ต งานให ก บมหาว ทยาล ย ภายในว น ศ กร ท 21 ม นาคม ผศ.ว ภาวรรณ แจ งเร องก จกรรมการร บน กศ กษาใหม ป การศ กษา 2557 ในกล มภาค ซ ง มหาว ทยาล ยให ส งรายช อกรรมการสอบส มภาษณ

7 มต ในท ประช ม : 1) สาขาเทคโนโลย สารสนเทศ ค อ อาจารย สมใจ จ ตคาน งส ข อาจารย ท พย มณฑา ผกา แก ว และอาจารย พ เชษฎ จ ลรอด 2) สาขาว ทยาการคอมพ วเตอร ค อ อาจารย พ ทา จาร พ นผล ผศ.ดร.ผ สด พรผล และ อาจารย ธนกฤษ จ นทร แสง ซ งจะม การสอบส มภาษณ ในว นท 21 เมษายน 2557 ระเบ ยบวาระท 2 เร องส บเน อง ไม ม ระเบ ยบวาระท 3 เร องเสนอเพ อพ จารณา 3.1 ผศ.ดร.ผ สด พรผล เร ยนปร กษาเร องการให น กศ กษาเข าร วมเสนอผลงานว ชาการ ในการ น าเสนอผลงานว จ ยระด บชาต ท ทางมหาว ทยาล ยจ ด ในว นท 8-9 พฤษภาคม 2557 ประกอบด วยผลงานของน กศ กษา 2 กล ม 2 เร อง ได แก กล มท 1 ค อ นางสาววาสนา แสงไพบ ลย และนายธนภ ทธ ส ทธ เดช เร องเว บไซต ให บร การ การ จ ดการเร ยนการสอนออนไลน ของโปรแกรมว ชาว ทยาการสารสนเทศ กล มท 2 นางสาวปาร ชาต บ ญญา นางสาวร ตต ยา ตระการพงศ เจร ญ เร อง Web-based สาหร บการ ประมวลผลข อม ลสถานท ท องเท ยว ซ งได ปร กษาเร องงบท ใช ในการนาเสนอ มต ในท ประช ม : ให ของบจากคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย (งบส วนกลาง) ท ม การสน บสน น อย แล ว 3.2 ผศ.ดร.ผ สด พรผล เร ยนปร กษาเร อง นศ.ว ทยาการคอมพ วเตอร ร น 55 ท ม เกรดต ากว าเกณฑ ท กาหนด ม ว ธ หาทางออกให น กศ กษาได อย างไร มต ในท ประช ม : ให เป นไปตามระเบ ยบของมหาว ทยาล ย 3.3 อาจารย ท พย มณฑา ผกาแก ว แจ งเร องการส งเอกสาร มคอ.3, มคอ.5 รบกวนให อาจารย แต ละ ท านส งในส วนท ร บผ ดชอบ เพ อเก บรวบรวม และปร กษาสร ปผล รายงาน มคอ พ จารณารายงานสร ปผลข อม ลการดาเน นงานหล กส ตรระด บปร ญญาตร ประจาป การศ กษา 2/2556 สมอ.07-2 สาขาว ชาว ทยาการคอมพ วเตอร และสาขาว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ กรรมการม มต ตาม (ร าง) รายงาน สมอ.07-2 ท อ.อ ไรร ตน และอ.ท พย มณฑา นาเสนอ และให ดาเน นการจ ดส งสาน กงานคณบด คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ดาเน นการต อไป 3.5 เร องอ น ๆ (ไม ม ) เล กประช มเวลา 16:00 น. (นางสาวอ ไรร ตน มากจ นทร ) ผ จดรายงานการประช ม (นางสาวสมใจ จ ตคาน งส ข) ผ ตรวจรายงานการประช ม

ระเบ ยบวาระท 2 ร บรองรายงานการประช ม คร งท 3/2558 ว นพ ธท 11 ม นาคม 2558

ระเบ ยบวาระท 2 ร บรองรายงานการประช ม คร งท 3/2558 ว นพ ธท 11 ม นาคม 2558 ก อนระเบ ยบวาระการประช ม 9 เร อง ระเบ ยบวาระท 1 เร องท แจ งให ท ประช มทราบ ระเบ ยบวาระการประช มคณะกรรมการสภาว ชาการ คร งท 4/2558 ว นจ นทร ท 20 เมษายน 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห องประช มสภาว ทยาล ยช มชนสม ทรสาคร

More information

รายงานการประช มฝ ายบร หารคร งท 3/2556 หน า 1/8

รายงานการประช มฝ ายบร หารคร งท 3/2556 หน า 1/8 รายงานการประช มฝ ายบร หารคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม คร งท 3/2556 ว นศ กร ท 10 พฤษภาคม 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห องประช มสาน กงานคณบด คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม ******************************** ผ มาประช ม จานวน 5

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน

แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน แนวปฏ บ ต ท ด ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน 0 แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ป การศ กษา 2554 แนวปฏ บ ต ท ด ในการพ

More information

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการพ ฒนาค ณล กษณะบ ณฑ ตท พ งประสงค ก จกรรมการพ ฒนาศ กยภาพพ นฐานเพ อการเร ยนร อย างม ศ กยภาพ โปรแกรมว ชาว ทยาการสารสนเทศ

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการพ ฒนาค ณล กษณะบ ณฑ ตท พ งประสงค ก จกรรมการพ ฒนาศ กยภาพพ นฐานเพ อการเร ยนร อย างม ศ กยภาพ โปรแกรมว ชาว ทยาการสารสนเทศ รายงานผลการด าเน นงาน โครงการพ ฒนาค ณล กษณะบ ณฑ ตท พ งประสงค ก จกรรมการพ ฒนาศ กยภาพพ นฐานเพ อการเร ยนร อย างม ศ กยภาพ โปรแกรมว ชาว ทยาการสารสนเทศ 6-10 มกราคม 2557 ณ โรงเร ยนค ระบ ร ช ยพ ฒนาพ ทยาคม และ

More information

บ นท กข อความ มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ครบรอบ ๗๒ ป แห งการสถาปนา พ.ศ.๒๕๕๘

บ นท กข อความ มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ครบรอบ ๗๒ ป แห งการสถาปนา พ.ศ.๒๕๕๘ ส วนราชการ งานแผนงาน โทร.๓๒๗๐-๒ ท ศธ ๐๕๑๓.๒๐๑๐๒(๔)/๐๘๔ ๕ ท ๑๒ ก มภาพ นธ ๒๕๕๗ เร อง ข อเสนอแนะการจ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป เร ยน ผ อ านวยการกอง/ศ นย ตามค าส ง ท ๒๓/๒๕๕๖ เร อง แต งต งคณะกรรมการประเม น ความส

More information

4. เพ อเป นการแนะแนวทางการสอนให ก บคร อาจารย โรงเร ยนห วยท บท นว ทยาคม

4. เพ อเป นการแนะแนวทางการสอนให ก บคร อาจารย โรงเร ยนห วยท บท นว ทยาคม 1 โครงการ เร อง โครงการต วเข มความถน ดทางว ชาการ ณ โรงเร ยนห วยท บท นว ทยาคม จ.ศร สะเกษ หล กการและเหต ผล ด วยโรงเร ยนห วยท บท นว ทยาคม จ.ศร สะเกษ ก าหนดจ ดก จกรรมโครงการค ายว ชาการ ต ว เข มความถน ดทางว

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 เทศบาลเม องร อยเอ ด อาเภอเม องร อยเอ ด จ งหว ดร อยเอ ด

แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 เทศบาลเม องร อยเอ ด อาเภอเม องร อยเอ ด จ งหว ดร อยเอ ด แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 เทศบาลเม องร อยเอ ด อาเภอเม องร อยเอ ด จ งหว ดร อยเอ ด แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 เทศบาลเม องร อยเอ ด อาเภอเม องร อยเอ ด จ งหว

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา ภาคว ชาบร หารธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ

รายละเอ ยดของรายว ชา ภาคว ชาบร หารธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ รายละเอ ยดของรายว ชา มคอ.3 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ คณะ / ภาคว ชา ภาคว ชาบร หารธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป 1. รห สและช อรายว ชา 3601101A การใช โปรแกรมสาเร จร ปทางธ

More information

รายงานผลการด าเน นงานโครงการอบรมเช งปฏ บ ต การ โครงการพ ฒนาบ คลากรทางด านเทคโนโลย สารสนเทศ (ICT) มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา

รายงานผลการด าเน นงานโครงการอบรมเช งปฏ บ ต การ โครงการพ ฒนาบ คลากรทางด านเทคโนโลย สารสนเทศ (ICT) มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา รายงานผลการด าเน นงานโครงการอบรมเช งปฏ บ ต การ โครงการพ ฒนาบ คลากรทางด านเทคโนโลย สารสนเทศ (ICT) มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา ผ ร บผ ดชอบ : ศ นย คอมพ วเตอร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ระหว างเด อนม ถ

More information

รายงานผลการด าเน นงานโครงการ พ สอนน อง บ คลากรสาม คค ประจ าป งบประมาณ 2553 ส าน กคอมพ วเตอร และเคร อข าย มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน

รายงานผลการด าเน นงานโครงการ พ สอนน อง บ คลากรสาม คค ประจ าป งบประมาณ 2553 ส าน กคอมพ วเตอร และเคร อข าย มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน รายงานผลการด าเน นงานโครงการ พ สอนน อง บ คลากรสาม คค ประจ าป งบประมาณ 2553 ส าน กคอมพ วเตอร และเคร อข าย มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน สารบ ญ หน า ค าน า รายงานผลการด าเน นงาน 1 โครงการ พ สอนน อง บ คลากรสาม คค

More information

รายงานผลการดาเน นงานโครงการ

รายงานผลการดาเน นงานโครงการ รายงานผลการดาเน นงานโครงการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 (งบประมาณแผ นด น) โครงการลานธรรมสายใยความร ค ช มชน คณะศ ลปศาสตร 1 รายงานผลการดาเน นโครงการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ช อหน วยงานคณะศ ลปศาสตร สาขาส

More information

สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ

สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มคอ.5 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา ว ทยาเขต/คณะ/ ภาคว ชา รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป 1. รห สและช อรายว ชา 43501201 การใช

More information

ประกาศมหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ เร อง ลาด บข นตอนและกลไกการบร หารหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ พ.ศ.

ประกาศมหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ เร อง ลาด บข นตอนและกลไกการบร หารหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ พ.ศ. ประกาศมหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ เร อง ลาด บข นตอนและกลไกการบร หารหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ พ.ศ. ๒๕๕๕ เพ อให การดาเน นการบร หารหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอนของมหาว ทยาล

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา หมวดท 1 ข อม ลท วไป มคอ. ๓

รายละเอ ยดของรายว ชา หมวดท 1 ข อม ลท วไป มคอ. ๓ รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา ว ทยาล ย/คณะ/ภาคว ชา คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม สาขาว ชาว ศวกรรมคอมพ วเตอร หมวดท 1 ข อม ลท วไป รห สและช อรายว ชา CPE2205 ระบบฐานข อม ล (Database

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา

รายละเอ ยดของรายว ชา รายละเอ ยดของรายว ชา สาหร บอาจารย (มคอ.3/1) มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม รายละเอ ยดของรายว ชา คณะเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป. 1. รห สและช อรายว ชา 7010103 ปฏ บ ต การการใช

More information

Chachoengsao Vocational College ว ทยาล ยเทคน คฉะเช งเทรา แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2555

Chachoengsao Vocational College ว ทยาล ยเทคน คฉะเช งเทรา แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2555 34 โครงการการเตร ยมความพร อมเพ อรองร บการประเม นค ณภาพภายนอกรอบสาม ว ทยาล ยเทคน คฉะเช งเทรา ประจาป งบประมาณ 2555 **************** งานสน บสน นการศ กษา/ แผนงานค ณภาพอาช วศ กษา/ โครงการพ ฒนาค ณภาพการเร ยนการสอน

More information

ค ม อการดาเน นงาน โครงการบร การว ชาการแก ส งคม กองบร หารงานว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยพะเยา

ค ม อการดาเน นงาน โครงการบร การว ชาการแก ส งคม กองบร หารงานว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยพะเยา ค ม อการดาเน นงาน โครงการบร การว ชาการแก ส งคม กองบร หารงานว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ค ม อการด าเน นงานโครงการบร การว ชาการแก ส งคมฉบ บน จ ดท าข นเพ อให ผ ท เก ยวข องก บการ ขอร

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร

จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2555 จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร ต ลาคม 2555 2 บทนา กระบวนการจ ดการความร เป นองค ประกอบส

More information

คร งท ๓ / ๒๕๕๖ ว นท ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖

คร งท ๓ / ๒๕๕๖ ว นท ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ -ร าง- รายงานการประช มผ บร หารการศ กษาและผ อานวยการกล ม และศ กษาน เทศก สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๖ คร งท ๓ / ๒๕๕๖ ว นท ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ ห องประช มสาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช

More information

รายละเอ ยดแนวการเร ยน

รายละเอ ยดแนวการเร ยน รายละเอ ยดแนวการเร ยน โปรแกรมว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา ช อผ สอน อาจารย ธนภ ทร ย ขะเด โทรศ พท 089-9773193 E-mail: tnapat@gmail.com สถานท ต ดต อ คณะว ทยาการจ ดการ อาคารเร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรรายบ คคล มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม กล มงาน/ฝ ายงาน... คณบด

แผนพ ฒนาบ คลากรรายบ คคล มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม กล มงาน/ฝ ายงาน... คณบด แผนพ ฒนาบ คลากรรายบ คคล มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม กล มงาน/ฝ ายงาน... กล มงานการสอน ช อผ ปฏ บ ต งาน... นายอ านาจ สว สด นะท ต าแหน งว ชาการ...ระด บต าแหน ง...เลขท... ผ ช วยศาสตราจารย ระด บ 8 ช อห วหน าผ

More information

งาน/โครงการ ปร บปร งและพ ฒนางานห องสม ดโรงเร ยน สอดคล องก บมาตรฐานการศ กษา ด านค ณภาพผ เร ยน ด านการจ ดการศ กษา ด านการสร างส งคมแห งการเร ยนร ด านอ

งาน/โครงการ ปร บปร งและพ ฒนางานห องสม ดโรงเร ยน สอดคล องก บมาตรฐานการศ กษา ด านค ณภาพผ เร ยน ด านการจ ดการศ กษา ด านการสร างส งคมแห งการเร ยนร ด านอ งาน/โครงการ ปร บปร งและพ ฒนางานห องสม ดโรงเร ยน สอดคล องก บมาตรฐานการศ กษา ด านค ณภาพผ เร ยน ด านการจ ดการศ กษา ด านการสร างส งคมแห งการเร ยนร ด านอ ตล กษณ ของสถานศ กษา ด านมาตรการส งเสร ม มาตรฐานท ๑๑

More information

โครงการส มมนาว ชาการ การบร หารความเส ยงและการควบค มภายใน จากทฤษฎ..ส การปฏ บ ต

โครงการส มมนาว ชาการ การบร หารความเส ยงและการควบค มภายใน จากทฤษฎ..ส การปฏ บ ต โครงการส มมนาว ชาการ การบร หารความเส ยงและการควบค มภายใน จากทฤษฎ..ส การปฏ บ ต รายงานการประเม นโครงการ เร อง การบร หารความเส ยงและการควบค มภายใน จากทฤษฎ..ส การปฏ บ ต ผ จ ดทาโครงการ :: รศ.ดร.ว มล ชอบช นชม

More information

มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร สาน กงานประก นค ณภาพ

มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร สาน กงานประก นค ณภาพ การจ ดการความร ภายในมหาว ทยาล ยฯ (Knowledge Management) ค ม อการปฏ บ ต งาน การะบวนการจ ดทา มคอ.3 รายละเอ ยดของรายว ชา และ มคอ. 5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร สาน

More information

แผนบร หารความเส ยง ว ทยาล ยเทคโนโลย พณ ชยการส ตห บ หล กการและเหต ผล

แผนบร หารความเส ยง ว ทยาล ยเทคโนโลย พณ ชยการส ตห บ หล กการและเหต ผล 1 แผนบร หารความเส ยง ว ทยาล ยเทคโนโลย พณ ชยการส ตห บ หล กการและเหต ผล เน องจากสถานการณ ท ไม แน นอนย อมส งผลกระทบต อการดาเน นงานของสถานศ กษา ซ งอาจจะ ทาให สถานศ กษาไม สามารถด าเน นงานบรรล ตามว ตถ ประสงค

More information

รายงานสร ปผลการดาเน นการ โครงการส มมนาเพ อการจ ดก จกรรมน กศ กษา ป การศ กษา 2557

รายงานสร ปผลการดาเน นการ โครงการส มมนาเพ อการจ ดก จกรรมน กศ กษา ป การศ กษา 2557 รายงานสร ปผลการดาเน นการ โครงการส มมนาเพ อการจ ดก จกรรมน กศ กษา ป การศ กษา 2557 กองพ ฒนาน กศ กษา สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ โครงการส มมนาเพ อการจ ดก จกรรมน กศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ๑. โครงการ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ขององค การบร หารส วนตาบลขามสมบ รณ อาเภอคง จ งหว ดนครราชส มา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60

แผนพ ฒนาบ คลากร ขององค การบร หารส วนตาบลขามสมบ รณ อาเภอคง จ งหว ดนครราชส มา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 แผนพ ฒนาบ คลากร ขององค การบร หารส วนตาบลขาม อาเภอคง จ งหว ดนครราชส มา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ ๓ ป ( พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒๕๖๐ ) ขององค การบร หารส วนตาบลขาม ฉบ บน จ ดทาข นภายใต กรอบย

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา

รายละเอ ยดของรายว ชา รายละเอ ยดของรายว ชา มคอ.3 ว ชาคอมพ วเตอร เพ อการทางาน 1 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยมหามก ฏราชว ทยาล ย ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา มหาว ทยาล ยมหามก ฏราชว ทยาล ย ว ทยาเขตศร ล านช าง หมวดท 1 ล กษณะและข อม ลโดยท

More information

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 1 แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 2 คานา แผนการจ ดการความร ประจาป การศ กษา 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ จ ดทาข นเพ อใช เป นแนวทางในการดาเน

More information