การว เคราะห การใช ส ทธ ประโยชน ด านภาษ ศ ลกากร

Size: px
Start display at page:

Download "การว เคราะห การใช ส ทธ ประโยชน ด านภาษ ศ ลกากร"

Transcription

1 ค ม อปฏ บ ต งาน การว เคราะห การใช ส ทธ ประโยชน ด านภาษ ศ ลกากร น ำเสนอต อ สาน กงานเศรษฐก จอ ตสาหกรรม กระทรวงอ ตสาหกรรม โดย ม ลน ธ สถาบ นว จ ยเพ อการพ ฒนาประเทศไทย ต ลาคม 2555

2

3 สารบ ญ หน า บทท 1 บทน า เหต ผลความจาเป น น ยามและคาจาก ดความ กรอบแนวค ดว เคราะห และต วอย างการคานวณ กระบวนการต ดตามการใช ส ทธ ประโยชน ด านภาษ ศ ลกากร... 5 บทท 2 การว เคราะห ข อม ลการใช ส ทธ ประโยชน ด านภาษ ศ ลกากรของภาคส งออกไทย ท มาของแหล งข อม ลและล กษณะของข อม ล ข นตอนการรวบรวมและว เคราะห ข อม ล ข อส งเกตและข อควรระว งในการรวบรวมและว เคราะห ข อม ล บทท 3 การว เคราะห ข อม ลการใช ส ทธ ประโยชน ด านภาษ ศ ลกากรของภาคน าเข าไทย ท มาของแหล งข อม ลและล กษณะของข อม ล ข นตอนการรวบรวมและว เคราะห ข อม ล ข อส งเกตและข อควรระว งในการรวบรวมและว เคราะห ข อม ล ภาคผนวก ร ปแบบการจ ดเก บข อม ลในฐานข อม ลม ลค าการค าระหว างประเทศ ของกรมศ ลกากร i

4 ii

5 บทท 1 บทน า 1.1 เหต ผลความจาเป น ประเทศไทยได จ ดทาความตกลงการค าเสร (Free Trade Agreement: FTA) และได ใช ประโยชน จากความตกลงด งกล าวมาเป นระยะหน งแล ว ซ ง FTA ม ผลกระทบต อภาคอ ตสาหกรรม ท งเช งบวกและเช งลบ ด งน นจ งควรให ม การศ กษาต ดตามผลกระทบและการใช ประโยชน จาก FTA ต างๆ เพ อใช ประกอบการวางแผนและนโยบายเพ มข ดความสามารถภาคอ ตสาหกรรม และใช ในการ เจรจาแก ไขทบทวนความตกลงฯ ในรอบต อไป 1.2 น ยามและคาจาก ดความ ในการว เคราะห การใช ส ทธ ประโยชน ด านภาษ ศ ลกากร ม ค าศ พท ทางเทคน คท เก ยวข อง ด งต อไปน แต มต อด านภาษ ศ ลกากร (tariff margin) หมายถ ง ผลต างระหว างอ ตราภาษ ท ประเทศ ในภาค ความตกลง FTA จ ดเก บก บส นค าน าเข าผ านทางช องทางปกต (หร อท เร ยกก น โดยท วไปว า อ ตราภาษ MFN) ก บอ ตราภาษ ท จ ดเก บภายใต FTA ความครอบคล มของม ลค าการค าท ได ร บการลดภาษ ศ ลกากรภายใต FTA (apparent product coverage) หมายถ ง ส ดส วนระหว างม ลค าการน าเข าท งหมดของ ส นค าเฉพาะรายการท ได ร บแต มต อด านภาษ ศ ลกากร ก บม ลค าการน าเข าท งหมดของ ส นค าท กรายการ อ ตราการใช ส ทธ ประโยชน (preference utilization rate) หมายถ ง ส ดส วนระหว าง ม ลค าการน าเข าท ใช ส ทธ ประโยชน ของส นค าเฉพาะรายการท ได ร บแต มต อด านภาษ ศ ลกากร ก บม ลค าการน าเข าท งหมดของส นค าเฉพาะรายการท ได ร บแต มต อด านภาษ ศ ลกากร ม ลค าภาษ ศ ลกากรท ประหย ดได (tariff saving) หมายถ ง ผลต างระหว างม ลค าภาษ ศ ลกากรท ผ น าเข าต องเส ยหากไม ได น าเข าภายใต FTA ก บม ลค าภาษ ศ ลกากรท ผ น าเข า ต องเส ยภายใต FTA ซ งในทางปฏ บ ต ค านวณได จากผลค ณระหว างแต มต อด านภาษ ศ ลกากรของส นค าแต ละรายการก บม ลค าการน าเข าท ใช ส ทธ ประโยชน ของส นค ารายการ น น 1

6 1.3 กรอบแนวค ดว เคราะห และต วอย างการคานวณ คณะผ ว จ ยจากสถาบ นว จ ยเพ อการพ ฒนาประเทศไทยได ใช ม ลค าภาษ ศ ลกากรท ประหย ด ได (tariff saving) มาเป นต วช ว ดประโยชน ท ผ ประกอบการภาคเอกชนได ร บจากการใช ส ทธ ประโยชน ด านภาษ ศ ลกากรภายใต FTA โดยอ ปมาได ก บปร มาณน าท ก กเก บไว ได ในแทงก น า ภาพท 1 กรอบแนวค ดว เคราะห การใช ส ทธ ประโยชน ด านภาษ ศ ลกากร กว าง อ ตราการก กเก บน า ส ง น าในแทงก = กว าง X ส ง X อ ตราการก กเก บน า ภาษ ท ประหย ดได = ความครอบคล ม X แต มต อ X อ ตราการใช ส ทธ ประโยชน จากภาพท 1 จะเห นได ว า ปร มาณน าท อย ในแทงก น าจะมากหร อน อยข นอย ก บป จจ ย 3 ประการ อ นได แก ความกว างของแทงก น า ความส งของแทงก น า และอ ตราการก กเก บน า ในทานอง เด ยวก น ม ลค าภาษ ศ ลกากรท ผ ประกอบการภาคเอกชนประหย ดได จะมากหร อน อยข นอย ก บป จจ ย 3 ประการ อ นได แก ความครอบคล มของ FTA (เปร ยบได ก บความกว างของแทงก น า) แต มต อด าน ภาษ ศ ลกากร (เปร ยบได ก บความส งของแทงก น า) และอ ตราการใช ประโยชน (เปร ยบได ก บอ ตรา การก กเก บน า) โดยม ลค าภาษ ศ ลกากรท ผ ประกอบการภาคเอกชนประหย ดได จะม ค ามาก หาก FTA ม ความครอบคล มส นค าท ค าขายระหว างก นมาก อ ตราภาษ ศ ลกากรภายใต FTA ต ากว าอ ตราภาษ MFN มาก ม ผ ประกอบการภาคเอกชนจ านวนมากไปขอใช ส ทธ ประโยชน ในการลดหย อนภาษ ศ ลกากร 2

7 ในทางคณ ตศาสตร ความส มพ นธ ระหว างม ลค าภาษ ศ ลกากรท ประหย ดได ก บป จจ ยท งสาม ประการด งกล าวก สอดคล องก บแนวค ดด งกล าว ด งต อไปน ม ลค าภาษ ท ประหย ดได (%) = = = = ม ลค าภาษ ท ประหย ดได ม ลค าการค าท งหมด ม ลค าการค าท ใช ส ทธ ประโยชน x แต มต อภาษ ม ลค าการค าท งหมด ม ลค าการค าท ใช ส ทธ ประโยชน x แต มต อภาษ x ม ลค าการค าท ได ร บแต มต อภาษ ม ลค าการค าท งหมด ม ลค าการค าท ได ร บแต มต อภาษ ม ลค าการค าท ได ร บแต มต อภาษ x แต มต อภาษ x ม ลค าการค าท ใช ส ทธ ประโยชน ม ลค าการค าท งหมด ม ลค าการค าท ได ร บแต มต อภาษ = ความครอบคล มของความตกลง x แต มต อด านภาษ x อ ตราการใช ส ทธ ประโยชน ในทางปฏ บ ต ม ลค าภาษ ศ ลกากรท ประหย ดได ตลอดจนป จจ ยท งสามประการสามารถ คานวณได โดยเร มต นจากการจ ดกล มส นค าท ม การค าขายระหว างก นออกเป น 4 กล มตามภาพท 2 แล วน าม ลค าการค าของส นค าในแต ละกล มมาคานวณตามส ตรข างล าง ม ลค าการค าส นค า นอกรายการลดภาษ ภาพท 2 การจ ดกล มส นค าท ม การค าขายก นระหว างประเทศ ม ลค าการค าส นค าใน ในรายการลดภาษ A B C ม ลค าการค าส นค าท ไม ได ร บแต มต อด านภาษ ม ลค าการค าท ใช ส ทธ ประโยชน D ม ลค าการค าท ไม ใช ส ทธ ประโยชน ม ลค าการค า ส นค าท ได ร บ แต มต อ ด านภาษ โดย A แทนม ลค าการค าส นค าท อย นอกรายการลดภาษ ศ ลกากร B แทนม ลค าการค าส นค าท อย ในรายการลดภาษ ศ ลกากร แต ไม ได ร บแต มต อด านภาษ ศ ลกากร เน องจากอ ตราภาษ ตามความตกลงเท าก บอ ตราภาษ MFN C แทนม ลค าการค าส นค าท ได ร บแต มต อด านภาษ ศ ลกากร และม การขอใช ส ทธ ประโยชน ด านภาษ ศ ลกากร D แทนม ลค าการค าส นค าท ได ร บแต มต อด านภาษ ศ ลกากร แต ไม ม การขอใช ส ทธ ประโยชน ด านภาษ ศ ลกากร 3

8 ด งน น ความครอบคล มของม ลค าการค าท ได ร บการลดภาษ ศ ลกากร = ( C + D ) (A + B + C + D) อ ตราการใช ส ทธ ประโยชน = C ( C + D ) เพ อให เห นภาพท ช ดเจนข น สมม ต ประเทศไทยน าเข าส นค าจากประเทศญ ป นจ านวน 6 รายการ โดยม ม ลค าการน าเข าและอ ตราภาษ ศ ลกากร ตามตารางข างล าง จะสามารถค านวณ ค า 1 ต างๆ ได ด งต อไปน ส นค า ประเภท อ ตราภาษ (%) ม ลค าน าเข า (บาท) อ ตราการใช ภาษ ท ประหย ดได MFN FTA แต มต อ ท งหมด ภายใต FTA ส ทธ ฯ (%) ม ลค า (บาท) ส ดส วน (%) [1] [2] [3] [4] [5]=[3]-[4] [6] [7] [8]=[7]/[6] [9]=[5]*[7]/100 [10]=[9]/[6] ก X ข S ค Z ง N จ N ฉ N ความครอบคล มของ FTA ( ) * 100 = = ( ) 71.4 % แต มต อด านภาษ ศ ลกากร (1*400) + (5*500) + (10*600) = = ( ) 5.9 % อ ตราการใช ส ทธ ประโยชน ( ) * 100 = = ( ) 33.3 % ภาษ ศ ลกากรท ประหย ดได ( ) * 100 = = ( ) 1.9 % 1 ในกรณ น ภาษ ศ ลกากรท ประหย ดได ม ค าไม เท าก บผลค ณของป จจ ยสามประการ เน องจากในการคานวณแต มต อด านภาษ ศ ลกากร เฉล ย ใช ม ลค าการน าเข าของส นค าแต ละรายการมาถ วงน าหน ก 4

9 1.4 กระบวนการต ดตามการใช ส ทธ ประโยชน ด านภาษ ศ ลกากร ในการต ดตามการใช ส ทธ ประโยชน ด านภาษ ศ ลกากร เจ าหน าท ของส าน กงานเศรษฐก จ อ ตสาหกรรมม หน าท ในการรวบรวมข อม ล ว เคราะห ข อม ล แล วน าผลท ว เคราะห ได มาจ ดท าเป น รายงานประจาป เพ อเผยแพร ต อสาธารณะด งภาพข างล าง ภาพท 3 กระบวนการต ดตามการใช ส ทธ ประโยชน ด านภาษ ศ ลกากร รวบรวมข อม ล ดาวน โหลดข อม ลอ ตราภาษ ศ ลกากรและม ลค าการค าของไทยและประเทศในภาค จากเว บไซต (กรม ศ ลกากร กระทรวงพาณ ชย WITS, UN Comtrade) ขอข อม ลจากหน วยงานเจ าของข อม ลโดยตรง (กรมการค าต างประเทศ) ส มภาษณ เช งล ก ส งแบบสอบถาม เพ อรวบรวมปญหา อ ปสรรค ข ดขวางการใช ประโยชน ภายใต FTA ว เคราะห ข อม ล ตรวจสอบความถ กต องของข อม ล คานวณความครอบคล ม แต มต อด านภาษ ศ ลกากร อ ตราการใช ส ทธ ประโยชน และส ดส วนม ลค าภาษ ศ ลกากรท ประหย ดได ภายใต FTA แต ละฉบ บ สร ปประเด นปญหา อ ปสรรคท ข ดขวางการใช ประโยชน ภายใต FTA ในเช งปร มาณ ค ณภาพ จ ดทาและเผยแพร รายงานประจาป จ ดทารายงานประจาป จ ดงานส มมนาเผยแพร ค ม อฉบ บน รวบรวมรายละเอ ยดท เก ยวข องก บการรวบรวมข อม ลและการว เคราะห ข อม ล ผ สนใจสามารถด รายงานประจ าป ได จากเว บไซต ของ ส าน กงานเศรษฐก จอ ตสาหกรรม (www.oie.go.th) หร อของสถาบ นว จ ยเพ อการพ ฒนาประเทศไทย (www.tdri.or.th) 5

10 6

11 บทท 2 การว เคราะห ข อม ลการใช ส ทธ ประโยชน ด านภาษ ศ ลกากรของภาคส งออกไทย 2.1 ท มาของแหล งข อม ลและล กษณะของข อม ล การว เคราะห ข อม ลการใช ส ทธ ประโยชน ด านภาษ ศ ลกากรของภาคส งออกไทยใช ข อม ลจาก แหล งข อม ลด งต อไปน (ด ตารางท 2.1 ประกอบ) ม ลค าการส งออกภายใต FTA ของไทยไปย งประเทศในภาค จากฐานข อม ลของกรมการ ค าต างประเทศ โดยส าน กส ทธ ประโยชน ทางการค า กรมการค าต างประเทศ เป นผ รวบรวมจากข อม ลท ปรากฏในใบร บรองถ นกาเน ดส นค า (C/O) ท กรมการค าต างประเทศ ออกให ผ ส งออกในไทยท มาขอใช ส ทธ ประโยชน ม ลค าการส งออกท งหมดของไทยไปย งประเทศในภาค จากฐานข อม ลของกระทรวง พาณ ชย ซ งประมวลผลจากข อม ลท ได จากกรมศ ลกากรให อย ในร ปแบบท สามารถ น าไปใช งานต อได สะดวกข น อ ตราภาษ ศ ลกากร จากฐานข อม ล TRAINS (Trade Analysis Information System) ฐานข อม ลของสาน กเลขาธ การอาเซ ยน และความตกลง FTA ฉบ บต างๆ ข อม ลม ลค าการส งออกท น ามาใช ในการว เคราะห เป นข อม ลรายป จาแนกตามชน ดส นค าท ระด บพ ก ดศ ลกากรอย างน อย 6 หล ก ซ งม การเผยแพร อย างต อเน องหล งจากหน วยงานจ ดเก บข อม ล เสร จส นกระบวนการตรวจสอบความถ กต องของข อม ลซ งม กจะใช เวลาประมาณ 2-4 เด อน ส วนข อม ลอ ตราภาษ ศ ลกากรม กาหนดการเผยแพร ข อม ลไม แน นอนในแต ละป และในบางป อาจไม ม การเผยแพร ข อม ล ตารางท 2.1 แหล งข อม ลและว ธ การได มาซ งข อม ลท เก ยวข อง ข อม ล แหล งข อม ลและว ธ การได มาซ งข อม ล - ฐานข อม ลของกรมการค าต างประเทศ โดยได ร บไฟล จากกรมการค าต างประเทศผ าน การทาหน งส อราชการท ออกโดยสาน กงานเศรษฐก จอ ตสาหกรรม ม ลค าการส งออก ภายใต FTA ของไทย ไปย งประเทศในภาค ม ลค าการส งออก ท งหมดของไทยไปย ง ประเทศในภาค - ฐานข อม ลของกระทรวงพาณ ชย โดยดาวน โหลดจากเว บไซต ของกระทรวงพาณ ชย ท 7

12 ข อม ล แหล งข อม ลและว ธ การได มาซ งข อม ล อ ตราภาษ MFN ของ - ฐานข อม ล TRAINS (Trade Analysis Information System) โดยดาวน โหลดจาก ประเทศในภาค เว บไซต ของ World integrated Trade Solutions (WITS) ท https://wits.worldbank.org/wits/wits/restricted/login.aspx - ฐานข อม ลของสาน กงานเลขาธ การอาเซ ยน โดยดาวน โหลดจากเว บไซต ของสาน กงาน เลขาธ การอาเซ ยน ท อ ตราภาษ ภายใต - ฐานข อม ล TRAINS (Trade Analysis Information System) โดยดาวน โหลดจาก FTA ของประเทศใน เว บไซต ของ World integrated Trade Solutions (WITS) ท ภาค https://wits.worldbank.org/wits/wits/restricted/login.aspx - ฐานข อม ลของสาน กงานเลขาธ การอาเซ ยน โดยดาวน โหลดจากเว บไซต ของสาน กงาน เลขาธ การอาเซ ยน ท - ความตกลง FTA ฉบ บต างๆ โดยดาวน โหลดจากเว บไซต ของกรมเจรจาการค า ระหว างประเทศ ท 2.2 ข นตอนการรวบรวมและว เคราะห ข อม ล การว เคราะห ข อม ลการใช ส ทธ ประโยชน ด านภาษ ศ ลกากรของภาคส งออกไทยม ข นตอนการ ดาเน นการด งต อไปน จ ดเตร ยมข อม ลม ลค าการส งออกภายใต FTA ของไทยไปย งประเทศในภาค จ ดเตร ยมข อม ลม ลค าการส งออกท งหมดของไทยไปย งประเทศในภาค จ ดเตร ยมข อม ลอ ตราภาษ MFN และอ ตราภาษ ภายใต FTA ของประเทศในภาค ว เคราะห ข อม ลการใช ส ทธ ประโยชน ด านภาษ ศ ลกากรของภาคส งออกไทย 8

13 2.2.1 การจ ดเตร ยมข อม ลม ลค าการส งออกภายใต FTA ของไทยไปย งประเทศในภาค 1) ขอข อม ลม ลค าการส งออกภายใต FTA ของไทยไปย งประเทศในภาค จากสาน กส ทธ ประโยชน ทางการค า กรมการค าต างประเทศ โดยเม อเป ดไฟล ข อม ลท ได มาด วยโปรแกรม MS Excel จะ พบข อม ลจานวน 3 คอล มน โดย คอล มน A เป นช อความตกลง FTA เช น JTEPA ค อความตกลงระด บทว ภาค ระหว าง ไทยก บญ ป น ส วน JAPAN/AJ ค อความตกลงระด บภ ม ภาคระหว างอาเซ ยนก บญ ป น คอล มน B เป นพ ก ดศ ลกากรส นค าท ระด บ 6 หล ก คอล มน C เป นม ลค าการส งออกส นค าท ม การขอใช ส ทธ ประโยชน ภายใต FTA ม หน วย เป นเหร ยญสหร ฐฯ 9

14 2) ใช คาส ง Filter ใน MS Excel เพ อเล อกข อม ลท ต องการท ละความตกลง FTA 1. คล กท เมน Data แล วคล กท คาส ง Filter 2. คล กท ป มดรอปดาวน 3. ต กเคร องหมายถ กเฉพาะความตกลงท ต องการ 4. คล กท ป ม OK 3) ค ดลอกและจ ดเก บข อม ลท ได เพ อเตร ยมใช ในการว เคราะห ตามข นตอนท ต อไป 10

15 2.2.2 การจ ดเตร ยมข อม ลม ลค าการส งออกท งหมดของไทยไปย งประเทศในภาค 1) เข าไปท เว บไซต 1. คล กท Country (HS Ranking) 2) เล อกป หน วยเง น พ ก ดส นค า และประเทศค ค า 11

16 1. เล อกป ท ต องการ 2. เล อกเด อนเป น เล อกหน วยเง นเป น USD 4. เล อกพ ก ดส นค าเป น 6 digits 5. เล อกประเทศค ค าท ต องการ 6. คล กท preview report >> 3) ดาวน โหลดและจ ดเก บข อม ล เพ อเตร ยมใช ในการว เคราะห ตามข นตอนท ต อไป 1. คล กท ร ปซองจดหมาย 12

17 2. จะม หน าต างใหม ปรากฏข น 3. เล อกให ส งข อม ลออกเป น ไฟล MS Excel (Data only) 4. เล อก All 5. คล กป ม OK 6. เล อกบ นท กแฟ ม 7. คล กป มตกลง 13

18 2.2.3 การจ ดเตร ยมข อม ลอ ตราภาษ MFN และอ ตราภาษ ภายใต FTA ของประเทศในภาค การว เคราะห ข อม ลการใช ส ทธ ประโยชน ด านภาษ ศ ลกากรของภาคส งออกไทยใช ข อม ลอ ตรา ภาษ ศ ลกากรจากฐานข อม ล TRAINS เน องจากแหล งข อม ลด งกล าวม การเก บรวบรวมข อม ลอ ตรา ภาษ ศ ลกากรท ค อนข างท นสม ยของประเทศต างๆ ไว ได ครอบคล มมากท ส ดแหล งหน ง ในขณะท ฐานข อม ลของส าน กเลขาธ การอาเซ ยนและความตกลง FTA ฉบ บต างๆ ม กไม ค อยม การปร บปร ง ข อม ลให ท นสม ย และ หร อ ไม อ างอ งตามพ ก ดศ ลกากรท บ งค บใช จร ง (เช น ความตกลงอ างอ งตาม ระบบฮาร โมไนซ 2002 ซ งในทางปฏ บ ต ประเทศค ค าหลายประเทศเล กใช ระบบด งกล าวไปใช ระบบ ฮาร โมไนซ 2007 แทนต งแต ป 2550) ค ม อฉบ บน จ งจะอธ บายข นตอนในการจ ดเตร ยมข อม ลอ ตรา ภาษ ศ ลกากรจากฐานข อม ล TRAINS เท าน น 1) เข าไปท เว บไซต https://wits.worldbank.org/wits/wits/restricted/login.aspx (ในป จจ บ น หน วยงาน ภาคร ฐ สถาบ นว จ ย และสถาบ นอ ดมศ กษา สามารถขอช อผ ใช งานและรห สผ านได ฟร ) 1. ใส ช อผ ใช งานและรห สผ าน 2. คล กท ป ม Log in >> 14

19 2) คล กท เมน Quick Search แล วเล อก Tariff View And Export Raw Data 1. เล อก Tariff View And Export Raw Data 3) เล อกแหล งข อม ล ประเทศผ น าเข า ป และประเภทอ ตราภาษ ศ ลกากร 1. เล อก TRAINS-Raw Data 2. เล อกประเทศผ น าเข าท ต องการ 3. เล อกป ท ต องการ 4. เล อก All Duty Codes 5. คล กป ม Download 15

20 4) ใส คาอธ บายข อม ลท จะดาวน โหลด 1. จะม หน าต างใหม ปรากฏข น 2. ใส คาอธ บายเพ มท ง 2 ช อง 3. เล อก CSV 4. คล กท ป ม Download 16

21 5. จะม หน าต างใหม ปรากฏข น คล กท ป มตกลง 5) ดาวน โหลดและจ ดเก บข อม ล เพ อเตร ยมใช ในการว เคราะห ตามข นตอนท ต อไป 1. รอจนกระท งปรากฏคาว า Complete (อาจต องคล กท ป มล กศรร เฟรชเป นระยะๆ) 2. เล อกบ นท กแฟ ม 3. คล กป มตกลง 17

22 18

23 2.2.4 การว เคราะห ข อม ลการใช ส ทธ ประโยชน ด านภาษ ศ ลกากรของภาคส งออกไทย 1) ตรวจสอบข อม ลอ กคร งเพ อให แน ใจว าข อม ลอย ในร ปแบบท ถ กต อง โดย คอล มน A เป นพ ก ดศ ลกากรของส นค าท ระด บ 6 หล ก ม ร ปแบบเป นต วเลข (number format) เช น HS ข อม ลท ปรากฏควรจะเป น (ไม ม เลข 0 ข างหน าส ด) คอล มน B เป นม ลค าการส งออก หร ออ ตราภาษ ศ ลกากร ม ร ปแบบเป นต วเลข (number format) 2) สร างไฟล สาหร บใช ในการว เคราะห ข อม ลการใช ส ทธ ประโยชน ด านภาษ ศ ลกากรของภาคส งออก ไทย รายประเทศ โดยค ดลอก (copy) จากไฟล ต นแบบ (template) ของแต ละประเทศ แล วต ง ช อไฟล ใหม ให สามารถเข าใจได ง าย เช น util_thaexpjpn11.xlsx แทนไฟล ข อม ลการใช ส ทธ ประโยชน ด านภาษ ศ ลกากรท ผ ประกอบการไทยส งออกไปญ ป นในป ค.ศ เป นต น หมายเหต : อาจใช คาย อเหล าน แทนช อประเทศค ค า AUS แทนออสเตรเล ย BRU แทนบร ไน CAM แทนก มพ ชา CHN แทนจ น INA แทนอ นโดน เซ ย IND แทนอ นเด ย JPN แทนญ ป น KOR แทนเกาหล ใต LAO แทนลาว MYM แทนเม ยนมาร MYS แทนมาเลเซ ย PHI แทนฟ ล ปป นส SGP แทนส งคโปร VIE แทนเว ยดนาม 3) สร างไฟล สาหร บใช ในการว เคราะห ข อม ลการใช ส ทธ ประโยชน ด านภาษ ศ ลกากรของภาคส งออก ไทย รวมท กประเทศ โดยค ดลอก (copy) จากไฟล ต นแบบ (template) แล วต งช อไฟล ใหม ให สามารถเข าใจได ง าย เช น saving_thaexp11.xlsx แทนไฟล ข อม ลภาพรวมการใช ส ทธ ประโยชน ด านภาษ ศ ลกากรของภาคส งออกไทยในป ค.ศ เป นต น 19

24 4) เป ดไฟล การว เคราะห ข อม ลการใช ส ทธ ประโยชน ฯ ของภาคส งออกไทย รายประเทศ แล ว ค ดลอกข อม ลพ ก ดศ ลกากรและม ลค าการส งออกภายใต FTA ลงในเว ร กช ตท ช อ utildata หมายเหต : กรณ ท ประเทศค ค าม การทา FTA ก บไทยมากกว า 1 ฉบ บ ให ค ดลอกข อม ลลงในคอล มน ท เก ยวข อง เช น กรณ ญ ป น ม การใช ส ทธ ประโยชน ภายใต JTEPA, AJCEP และ GSP 1. ท เว ร กช ต utildata ค ดลอกข อม ลพ ก ดศ ลกากรลง ในคอล มน A 2. ค ดลอกข อม ลม ลค าการ ส งออกภายใต FTA ลงใน คอล มน B 3. หากประเทศน นม FTA มากกว า 1 ฉบ บ ให ค ดลอก ข อม ลลงในคอล มน ท เก ยวข อง 5) ค ดลอกข อม ลพ ก ดศ ลกากรและม ลค าการส งออกท งหมด ลงในเว ร กช ตท ช อ tradedata 20

25 1. ท เว ร กช ต tradedata ค ดลอกข อม ลพ ก ดศ ลกากรลง ในคอล มน A 2. ค ดลอกข อม ลม ลค าการ ส งออกท งหมด ลงในคอล มน B 6) ค ดลอกข อม ลพ ก ดศ ลกากรและอ ตราภาษ ศ ลกากร ลงในเว ร กช ตท ช อ summary หมายเหต : กรณ ท ประเทศค ค าม การทา FTA ก บไทยมากกว า 1 ฉบ บ ให ค ดลอกข อม ลลงในเว ร ก ช ตท ต งช อตามความตกลงน นๆ เช น กรณ ประเทศญ ป น ให ค ดลอกข อม ลอ ตราภาษ ศ ลกากรภายใต JTEPA ลงในเว ร กช ตท ช อ summaryjtepa อ ตราภาษ ศ ลกากร ภายใต AJCEP ลงในเว ร กช ตท ช อ summaryajcep ส วนเว ร กช ตท ช อ summary ให ใส อ ตราภาษ ศ ลกากรท ทาให เก ดแต มต อด านภาษ ศ ลกากรมากกว า สมมต ส นค ารายการหน งม แต มต อด านภาษ ศ ลกากรภายใต JTEPA และ AJCEP เท าก บ 10 และ 5 ตามล าด บ ในเว ร กช ต summary ให ค ดลอกอ ตราภาษ ภายใต JTEPA มาเป นต วแทน 21

26 1. ท เว ร กช ต summary ค ดลอกข อม ลพ ก ดศ ลกากร ลงในคอล มน A 2. ค ดลอกข อม ลอ ตราภาษ MFN และอ ตราภาษ ภายใต FTA ลงในคอล มน C และ D ตามลาด บ 3. หากประเทศน นม FTA มากกว า 1 ฉบ บ ให ค ดลอกข อม ลลงในเว ร กช ตท เก ยวข อง โดยอ ตราภาษ ท เว ร กช ต summary ค ออ ตราภาษ ท ทาให เก ดแต ม ต อด านภาษ มากกว า 22

27 7) ป อนค าอ ตราแลกเปล ยนหน วยเป นบาทต อเหร ยญสหร ฐฯ ลงในเว ร กช ตท ช อ overall 1. ท เว ร กช ต overall ป อนค า อ ตราแลกเปล ยนลงในเซลล C1 23

28 8) โปรแกรมจะคานวณค าต างๆ ให โดยอ ตโนม ต โดย เว ร กช ตท ช อ summary จะปรากฏค าความครอบคล ม แต มต อด านภาษ ศ ลกากร อ ตรา การใช ส ทธ ประโยชน และม ลค าภาษ ท ประหย ดได ในป จจ บ น ในรายส นค า เว ร กช ตท ช อ sector จะปรากฏค าความครอบคล ม แต มต อด านภาษ ศ ลกากร อ ตรา การใช ส ทธ ประโยชน และม ลค าภาษ ท ประหย ดได ในป จจ บ น ท งในภาพรวมและในราย สาขาอ ตสาหกรรม เว ร กช ตท ช อ overall จะปรากฏม ลค าภาษ ท ประหย ดได ท งในป จจ บ นและใน สถานการณ ท ม การใช ประโยชน ภายใต FTA อย างเต มท ท งในภาพรวมและในราย สาขาอ ตสาหกรรม 1. ท เว ร กช ต summary จะปรากฏแต มต อด านภาษ ศ ลกากร อ ตรา การใช ส ทธ ประโยชน และม ลค าภาษ ท ประหย ดได รายส นค า ในคอล มน E, L และ M ตามลาด บ 24

29 2. ท เว ร กช ต sector จะปรากฏค าความ ครอบคล ม รายสาขา ในคอล มน AB 3. แต มต อด านภาษ ศ ลกากร รายสาขา ในคอล มน H 4. อ ตราการใช ส ทธ ประโยชน และม ลค าภาษ ท ประหย ดได รายสาขา ในคอล มน I และ L ตามลาด บ 5. ท เว ร กช ต overall จะปรากฏม ลค าภาษ ท ประหย ดได ท งใน ป จจ บ นและในสถานการณ ท ม การใช ประโยชน ภายใต FTA อย าง เต มท รายสาขา ในคอล มน D และ G ตามลาด บ 25

30 2.3 ข อส งเกตและข อควรระว งในการรวบรวมและว เคราะห ข อม ล ในการรวบรวมและว เคราะห ข อม ลการใช ส ทธ ประโยชน ด านภาษ ศ ลกากรของภาคส งออก ไทย ม ข อส งเกตและข อควรระว งด งต อไปน การใช ข อม ลม ลค าการส งออกภายใต FTA จากฐานข อม ลของกรมการค าต างประเทศ อาจจะทาให ค าอ ตราการใช ส ทธ ประโยชน ท คานวณได ม ค าส งเก นความเป นจร ง หากผ ส งออกท ขอหน งส อร บรองแหล งก าเน ดส นค าไปแล วย งไม ได ใช ส ทธ ประโยชน ในการ ส งออกจร งในป น นๆ ส าหร บส นค ารายการใดท ม ม ลค าการส งออกภายใต FTA มากกว าม ลค าการส งออก ท งหมด จะปร บให ม ลค าการส งออกภายใต FTA ม ค าเท าก บม ลค าการส งออกท งหมด แม ว าในความเป นจร ง จะม ข อม ลอ ตราภาษ ศ ลกากรท ประเทศค ค าเร ยกเก บก บส นค า ส งออกของไทยท ระด บพ ก ดท ละเอ ยดกว า 6 หล ก แต ข อม ลการใช ส ทธ ประโยชน ในการ ส งออกม การเก บและรายงานท ระด บ 6 หล ก การว เคราะห ข อม ลการใช ส ทธ ประโยชน ด านภาษ ศ ลกากรของภาคส งออกไทยจ งต องทาท ระด บ 6 หล ก ในการค านวณความครอบคล ม แต มต อด านภาษ ศ ลกากร และม ลค าภาษ ท ประหย ดได จากการส งออกส นค าไปประเทศค ค าท ทา FTA ก บไทยมากกว า 1 ฉบ บ จะใช ข อม ล อ ตราภาษ ศ ลกากรของส นค าภายใต กรอบท ได ร บแต มต อส งกว า ข อม ลการส งออกท งหมดและข อม ลอ ตราภาษ ศ ลกากรท ดาวน โหลดมาม ความถ กต อง ณ เวลาท ทาการดาวน โหลด แต อาจม การเปล ยนแปลงได ในภายหล งข นอย ก บการอ พเดท ของแหล งข อม ล 26

31 บทท 3 การว เคราะห ข อม ลการใช ส ทธ ประโยชน ด านภาษ ศ ลกากรของภาคน าเข าไทย 3.1 ท มาของแหล งข อม ลและล กษณะของข อม ล การว เคราะห ข อม ลการใช ส ทธ ประโยชน ด านภาษ ศ ลกากรของภาคน าเข าไทยใช ข อม ลจาก แหล งข อม ลด งต อไปน (ด ตารางท 3.1 ประกอบ) ม ลค าการน าเข าของไทยมาจากประเทศในภาค จากฐานข อม ลของกรมศ ลกากร ซ ง รวบรวมจากข อม ลท ปรากฏในใบขนส นค าขาเข า อ ตราภาษ ศ ลกากร จากฐานข อม ลของกรมศ ลกากร ซ งรวบรวมจากประกาศ กระทรวงการคล งเก ยวก บอ ตราภาษ ศ ลกากร ข อม ลม ลค าการน าเข าท น ามาใช ในการว เคราะห เป นข อม ลรายป จ าแนกตามชน ดส นค าท ระด บพ ก ดศ ลกากร 8 หล ก ซ งม การเผยแพร อย างต อเน องหล งจากหน วยงานจ ดเก บข อม ลเสร จส น กระบวนการตรวจสอบความถ กต องของข อม ลซ งม กจะใช เวลาประมาณ 2-4 เด อน ส วนข อม ลอ ตรา ภาษ ศ ลกากรม กาหนดการเผยแพร ข อม ลอย างต อเน องเช นก น ตารางท 3.1 แหล งข อม ลและว ธ การได มาซ งข อม ลท เก ยวข อง ข อม ล แหล งข อม ลและว ธ การได มาซ งข อม ล ม ลค าการน าเข าภายใต FTA และม ลค าการ - ฐานข อม ลของกรมศ ลกากร โดยดาวน โหลดจากเว บไซต น าเข าท งหมดของไทยจากประเทศในภาค https://itcenter.mof.go.th/faces/pages/auth/authlogon.jsp อ ตราภาษ MFN และ FTA ของไทย - ฐานข อม ลของกรมศ ลกากร โดยดาวน โหลดจากเว บไซต h/internetth/12/reference/reference.customs.tariff/refere nce.customs.tariff.hs2007/ 3.2 ข นตอนการรวบรวมและว เคราะห ข อม ล การว เคราะห ข อม ลการใช ส ทธ ประโยชน ด านภาษ ศ ลกากรของภาคน าเข าไทยม ข นตอนการ ดาเน นการด งต อไปน จ ดเตร ยมข อม ลม ลค าการน าเข าภายใต FTA ของไทยไปย งประเทศในภาค จ ดเตร ยมข อม ลม ลค าการน าเข าท งหมดของไทยไปย งประเทศในภาค จ ดเตร ยมข อม ลอ ตราภาษ MFN และอ ตราภาษ ภายใต FTA ของประเทศในภาค 27

32 ว เคราะห ข อม ลการใช ส ทธ ประโยชน ด านภาษ ศ ลกากรของภาคน าเข าไทย การจ ดเตร ยมข อม ลม ลค าการน าเข าภายใต FTA และม ลค าการน าเข าท งหมดของไทย จากประเทศในภาค 1) เข าไปท เว บไซต https://itcenter.mof.go.th/faces/pages/auth/authlogon.jsp หมายเหต : เน องจากข อม ลบางส วนเป นความล บ เช น รายช อบร ษ ท ผ ท ม ส ทธ เข าถ งข อม ลได จะต อง ได ร บอน ญาตจากผ อานวยการสาน กเศรษฐก จระหว างประเทศก อนเท าน น 1. ใส ช อผ ใช งานและรห สผ าน 2. คล กท ป ม เข าส ระบบ 2) คล กท เมน Transfer แล วเล อกดาวน โหลดไฟล 28

33 1. คล กท เมน Transfer แล วเล อกดาวน โหลดไฟล 3) เล อกข อม ลท ต องการดาวน โหลด และจ ดเก บข อม ลเพ อเตร ยมใช ในการว เคราะห ตามข นตอนท ต อไป โดยไฟล ข อม ลม ลค าการน าเข าจะม ช อข นต นด วย imde และลงท ายด วยต วเลข 4 ต วท อย ในร ปแบบ ป ป เด อนเด อน เช น imde_nesdb_5401.rar ค อไฟล ข อม ลม ลค าการน าเข า ของไทยในเด อนมกราคม

34 1. คล กท ป มส เข ยว หล งช อ ไฟล ท ต องการดาวน โหลด 2. เล อก บ นท กแฟ ม 3. คล กท ป มตกลง 4) เม อดาวน โหลดไฟล ข อม ลครบท กเด อนแล ว ใช โปรแกรม WinRAR เพ อแปลงท กไฟล เป นไฟล นามสก ล txt เช น แปลงจากไฟล imde_nesdb_5401.rar เป น imde_nesdb_5401.txt 30

35 5) เป ดไฟล importvalue.mdb ด วยโปรแกรม MS Access เล อกเมน External Data เพ อน าเข า ข อม ลจนครบท ง 12 ไฟล 1. คล กท เมน External Data แล วเล อก คาส ง Text File Import 2. จะปรากฏหน าต างใหม ข นมา เล อกไฟล ข อม ล การน าเข าท ม นามสก ล txt ของเด อนมกราคม 3. เล อก Link to the data source by creating a linked table. 4. คล กท ป ม OK 31

36 5. จะปรากฏหน าต างใหม ข นมา 6. คล กท ป ม Advanced 7. จะปรากฏหน าต างใหม ข นมา 8. คล กท ป ม Specs 32

37 9. จะปรากฏหน าต างใหม ข นมา 10. คล กท ป ม Open 11. จะกล บมาหน าต างเด ม แต รายละเอ ยดด านล างเปล ยนแปลง 12. คล กท ป ม OK 33

38 13. จะกล บมาหน าต างเด ม 14. คล กท ป ม Next > อ ก 3 คร ง 15. ต งช อตารางข อม ล เช น เด อนมกราคมต งช อว า 01 เด อนก มภาพ นธ ต งช อ คล กท ป ม Finish 34

39 17. จะม หน าต างใหม ปรากฏข นมา คล กท ป ม Yes 18. คล กท ป ม OK 19. ทาตามข นตอนเด ม เพ อน าเข าไฟล ข อม ลจนครบท กเด อน 35

40 6) คล กท ป มล กศรลง แล วเล อก Queries ด บเบ ลคล กท Queries แต ละอ น ซ งจะด งข อม ลการน าเข า ของไทยในแต ละเด อน เช น เม อด บเบ ลคล ก pref01 จะปรากฏข อม ลการน าเข าของไทยในเด อน มกราคม 1. คล กท ป มล กศรลง 2. เล อก Queries 3. ด บเบ ลคล กท pref01 เพ อจะ ด งข อม ลการน าเข าของไทยใน เด อนมกราคม 4. รอส กคร จะปรากฏหน าต างใหม ข นมา 36

41 7) ส งไฟล ออกเป นไฟล MS Excel 1. คล กท เมน External Data แล วเล อกคาส ง Export to Excel 2. จะปรากฏหน าต างใหม ข นมา กาหนดโฟลเดอร ท จะจ ดเก บข อม ล 3. คล กเพ อให ร ปแบบข อม ลในไฟล Excel เหม อนก บไฟล Access 4. คล กท ป ม OK 37

42 5. คล กท ป ม Close 8) เป ดไฟล ข อม ลการน าเข าของไทยท ส งออกจากโปรแกรม MS Access แต ละไฟล ด วยโปรแกรม MS Excel แล วค ดลอกข อม ลการน าเข าแต ละเด อนมารวมก นให อย ในเว ร กช ตเด ยวก น ค ดลอกข อม ลการน าเข า แต ละเด อนมาไว ในเว ร กช ต เด ยวก น

43 9) เป ดไฟล importformula.xlsx ด วยโปรแกรม MS Excel เพ อค ดลอกส ตรท ใช สาหร บระบ ประเภท ส ทธ ประโยชน ท ใช ในการน าเข า แล ววางส ตรด งกล าวลงในไฟล ท ม ข อม ลการน าเข าของท กเด อน ท เตร ยมไว ก อนหน าแล ว 1. เป ดไฟล importformula.xlsx 2. ค ดลอกส ตรต งแต เซลล N2 ถ ง Q2 39

44 3. วางส ตรลงในคอล มน N ถ ง Q จนครบท กแถว 10) จ ดกล มข อม ลการน าเข าให แยกตามประเทศค ค า พ ก ดศ ลกากรของส นค า และประเภทส ทธ ประโยชน ท ใช ในการน าเข า ด วยคาส ง Pivot Table เพ อเตร ยมใช ในการว เคราะห ตามข นตอนท ต อไป 1. คล กท เมน Insert เล อกคาส ง Pivot Table 40

45 2. จะปรากฏหน าต างใหม ข นมา คล กท ป ม OK 3. จะปรากฏเว ร กช ตใหม ข นมา คล กลาก Field7 (รห สประเทศ) ลงในช อง Report Filter คล กลาก Field13 (พ ก ดศ ลกากร) ลงในช อง Row Labels คล กลาก pref (ส ทธ พ เศษ) ลงในช อง Column Labels คล กลาก SumOfField39 (ม ลค าการน าเข า) ลงในช อง Values 41

46 4. คล กท คาว า Count of SumOfField39 จะปรากฏ ดรอปดาวน เมน ข นมา เล อก Value Field Settings 5. จะปรากฏหน าต างใหม ข นมา เล อกคาส ง Sum 6. คล กท ป ม OK 42

47 7. คล กท ป มล กศรลง จะปรากฏดรอปดาวน เมน เล อกช อประเทศท ต องการ 8. คล กท ป ม OK 9. จะปรากฏข อม ลการน าเข า รายส นค าจากประเทศค ค าท ต องการ จาแนกตามประเภท ส ทธ ประโยชน ท ใช ในการ น าเข า 43

48 หมายเหต : - Field7 ค อ รห สประเทศค ค า (Report Filter) โดย AU แทนออสเตรเล ย BR แทนบร ไน KH แทนก มพ ชา CN แทนจ น ID แทนอ นโดน เซ ย IN แทนอ นเด ย JP แทนญ ป น KR แทนเกาหล ใต LA แทนลาว MM แทนเม ยนมาร MY แทนมาเลเซ ย PH แทนฟ ล ปป นส SG แทนส งคโปร VN แทนเว ยดนาม - Field13 ค อ พ ก ดศ ลกากรท พ ก ด 8 หล ก (Row Labels) - pref ค อ ส ทธ พ เศษ (Column Labels) โดย 1 แทนการน าเข าท ใช ส ทธ ประโยชน ภายใต ความตกลง FTA หล ก ได แก การน าเข าจากประเทศอาเซ ยนภายใต ATIGA การน าเข าจากประเทศออสเตรเล ยภายใต TAFTA การน าเข าจากประเทศจ นภายใต ACFTA การน าเข าจากประเทศอ นเด ยภายใต TIFTA การน าเข าจากประเทศญ ป นภายใต JTEPA การน าเข าจากประเทศเกาหล ใต ภายใต AKFTA 2 แทนการน าเข าท ใช ส ทธ ประโยชน ภายใต ความตกลง FTA อ น ได แก การน าเข าจากประเทศอาเซ ยนภายใต AANZFTA, ACFTA, AIFTA, AJCEP, AKFTA การน าเข าจากประเทศออสเตรเล ยภายใต AANZFTA การน าเข าจากประเทศอ นเด ยภายใต AIFTA การน าเข าจากประเทศญ ป นภายใต AJCEP 3 แทนการน าเข าท ใช ส ทธ ประโยชน อ นๆ ท ไม ใช FTA เช น EPZ, BOI 4 แทนการน าเข าท ไม ใช ส ทธ ประโยชน ใดๆ เลย - SumOfField39 ค อ ม ลค าน าเข าม หน วยเป นบาท (Values ใน Column Labels) 44

49 3.2.2 การจ ดเตร ยมข อม ลอ ตราภาษ MFN และอ ตราภาษ ภายใต FTA ของประเทศไทย 1) เข าไปท เว บไซต oms.tariff/reference.customs.tariff.hs2007/ 2) คล กเล อกไฟล ข อม ลอ ตราภาษ ศ ลกากรท ต องการ 45

50 1. คล กเล อกไฟล ข อม ลอ ตราภาษ ศ ลกากรท ต องการ 2. บ นท กข อม ล 3) เป ดไฟล importtariff.mdb ด วยโปรแกรม MS Access เล อกเมน External Data เพ อน าเข า ข อม ลอ ตราภาษ ศ ลกากร 1. คล กท เมน External Data แล วเล อก คาส ง Text File Import 2. จะปรากฏหน าต างใหม ข นมา เล อกไฟล ข อม ล อ ตราภาษ ศ ลกากรท ม นามสก ล txt 3. เล อก Link to the data source by creating a linked table. 4. คล กท ป ม OK 46

51 5. จะปรากฏหน าต างใหม ข นมา 6. คล กท ป ม Advanced 7. จะปรากฏหน าต างใหม ข นมา 8. คล กท ป ม Specs 47

52 9. จะปรากฏหน าต างใหม ข นมา 10. คล กท ป ม Open 11. จะกล บมาหน าต างเด ม แต รายละเอ ยดด านล างเปล ยนแปลง 12. คล กท ป ม OK 48

53 13. จะกล บมาหน าต างเด ม 14. คล กท ป ม Next > อ ก 3 คร ง 15. ต งช อตารางข อม ล เช น JTEPA แทนอ ตราภาษ ศ ลกากรภายใต JTEPA 16. คล กท ป ม Finish 49

54 17. จะม หน าต างใหม ปรากฏข นมา คล กท ป ม Yes 18. คล กท ป ม OK 19. ทาตามข นตอนเด ม เพ อน าเข าไฟล ข อม ลจนครบท กไฟล 50

55 4) ด บเบ ลคล กท Tables แต ละอ น ซ งจะด งข อม ลอ ตราภาษ ศ ลกากรของไทยตามประกาศฉบ บต างๆ เช น เม อด บเบ ลคล ก JTEPA จะปรากฏข อม ลอ ตราภาษ ศ ลกากรภายใต JTEPA 1. ด บเบ ลคล กท Tables ท ต องการ 2. รอส กคร จะปรากฏหน าต างข อม ลข นมา 51

56 5) ส งไฟล ออกเป นไฟล MS Excel เพ อเตร ยมใช ในการว เคราะห ตามข นตอนท ต อไป 1. คล กท เมน External Data แล วเล อกคาส ง Export to Excel 2. จะปรากฏหน าต างใหม ข นมา กาหนดโฟลเดอร ท จะจ ดเก บข อม ล 3. คล กเพ อให ร ปแบบข อม ลในไฟล Excel เหม อนก บไฟล Access 4. คล กท ป ม OK 52

57 5. คล กท ป ม Close การว เคราะห ข อม ลการใช ส ทธ ประโยชน ด านภาษ ศ ลกากรของภาคน าเข าไทย 1) ตรวจสอบข อม ลอ กคร งเพ อให แน ใจว าข อม ลอย ในร ปแบบท ถ กต อง โดย คอล มน A เป นพ ก ดศ ลกากรของส นค าท ระด บ 8 หล ก ม ร ปแบบเป นต วเลข (number format) เช น HS ข อม ลท ปรากฏควรจะเป น (ไม ม เลข 0 ข างหน า ส ด) คอล มน B เป นม ลค าการน าเข า หร ออ ตราภาษ ศ ลกากร ม ร ปแบบเป นต วเลข (number format) 2) สร างไฟล สาหร บใช ในการว เคราะห ข อม ลการใช ส ทธ ประโยชน ด านภาษ ศ ลกากรของภาคน าเข า ไทย รายประเทศ โดยค ดลอก (copy) จากไฟล ต นแบบ (template) ของแต ละประเทศ แล วต ง ช อไฟล ใหม ให สามารถเข าใจได ง าย เช น util_thaimpjpn11.xlsx แทนไฟล ข อม ลการใช ส ทธ ประโยชน ด านภาษ ศ ลกากรท ผ ประกอบการไทยน าเข าไปญ ป นในป ค.ศ เป นต น หมายเหต : อาจใช คาย อเหล าน แทนช อประเทศค ค า AUS แทนออสเตรเล ย BRU แทนบร ไน CAM แทนก มพ ชา CHN แทนจ น INA แทนอ นโดน เซ ย IND แทนอ นเด ย 53

58 JPN แทนญ ป น KOR แทนเกาหล ใต LAO แทนลาว MYM แทนเม ยนมาร MYS แทนมาเลเซ ย PHI แทนฟ ล ปป นส SGP แทนส งคโปร VIE แทนเว ยดนาม 3) สร างไฟล สาหร บใช ในการว เคราะห ข อม ลการใช ส ทธ ประโยชน ด านภาษ ศ ลกากรของภาคน าเข า ไทย รวมท กประเทศ โดยค ดลอก (copy) จากไฟล ต นแบบ (template) แล วต งช อไฟล ใหม ให สามารถเข าใจได ง าย เช น saving_thaimp11.xlsx แทนไฟล ข อม ลภาพรวมการใช ส ทธ ประโยชน ด านภาษ ศ ลกากรของภาคน าเข าไทยในป ค.ศ เป นต น 54

59 4) เป ดไฟล การว เคราะห ข อม ลการใช ส ทธ ประโยชน ฯ ของภาคน าเข าไทย รายประเทศ แล ว ค ดลอกข อม ลพ ก ดศ ลกากรและม ลค าการน าเข าภายใต FTA ลงในเว ร กช ตท ช อ utildata หมายเหต : กรณ ท ประเทศค ค าม การทา FTA ก บไทยมากกว า 1 ฉบ บ ให ค ดลอกข อม ลลงในคอล มน ท เก ยวข อง เช น กรณ ญ ป น ม การใช ส ทธ ประโยชน ภายใต JTEPA และ AJCEP 1. ท เว ร กช ต utildata ค ดลอกข อม ลพ ก ดศ ลกากรลง ในคอล มน A 2. ค ดลอกข อม ลม ลค าการ ส งออกภายใต FTA ลงใน คอล มน B 3. หากประเทศน นม FTA มากกว า 1 ฉบ บ ให ค ดลอก ข อม ลลงในคอล มน ท เก ยวข อง 5) ค ดลอกข อม ลพ ก ดศ ลกากรและม ลค าการน าเข าท งหมด ลงในเว ร กช ตท ช อ tradedata 55

60 1. ท เว ร กช ต tradedata ค ดลอกข อม ลพ ก ดศ ลกากรลง ในคอล มน A 2. ค ดลอกข อม ลม ลค าการ ส งออกท งหมด ลงในคอล มน B 6) ค ดลอกข อม ลพ ก ดศ ลกากรและอ ตราภาษ ศ ลกากร ลงในเว ร กช ตท ช อ summary หมายเหต : กรณ ท ประเทศค ค าม การทา FTA ก บไทยมากกว า 1 ฉบ บ ให ค ดลอกข อม ลลงในเว ร ก ช ตท ต งช อตามความตกลงน นๆ เช น กรณ ประเทศญ ป น ให ค ดลอกข อม ลอ ตราภาษ ศ ลกากรภายใต JTEPA ลงในเว ร กช ตท ช อ summaryjtepa อ ตราภาษ ศ ลกากร ภายใต AJCEP ลงในเว ร กช ตท ช อ summaryajcep ส วนเว ร กช ตท ช อ summary ให ใส อ ตราภาษ ศ ลกากรท ทาให เก ดแต มต อด านภาษ ศ ลกากรมากกว า สมมต ส นค ารายการหน งม แต มต อด านภาษ ศ ลกากรภายใต JTEPA และ AJCEP เท าก บ 10 และ 5 ตามล าด บ ในเว ร กช ต summary ให ค ดลอกอ ตราภาษ ภายใต JTEPA มาเป นต วแทน 56

61 1. ท เว ร กช ต summary ค ดลอกข อม ลพ ก ดศ ลกากร ลงในคอล มน A 2. ค ดลอกข อม ลอ ตราภาษ MFN และอ ตราภาษ ภายใต FTA ลงในคอล มน C และ D ตามลาด บ 3. หากประเทศน นม FTA มากกว า 1 ฉบ บ ให ค ดลอกข อม ลลงในเว ร กช ตท เก ยวข อง โดยอ ตราภาษ ท เว ร กช ต summary ค ออ ตราภาษ ท ทาให เก ดแต ม ต อด านภาษ มากกว า 57

62 7) โปรแกรมจะคานวณค าต างๆ ให โดยอ ตโนม ต โดย เว ร กช ตท ช อ summary จะปรากฏค าความครอบคล ม แต มต อด านภาษ ศ ลกากร อ ตรา การใช ส ทธ ประโยชน และม ลค าภาษ ท ประหย ดได ในป จจ บ น ในรายส นค า เว ร กช ตท ช อ sector จะปรากฏค าความครอบคล ม แต มต อด านภาษ ศ ลกากร อ ตรา การใช ส ทธ ประโยชน และม ลค าภาษ ท ประหย ดได ในป จจ บ น ท งในภาพรวมและในราย สาขาอ ตสาหกรรม เว ร กช ตท ช อ overall จะปรากฏม ลค าภาษ ท ประหย ดได ท งในป จจ บ นและใน สถานการณ ท ม การใช ประโยชน ภายใต FTA อย างเต มท ท งในภาพรวมและในราย สาขาอ ตสาหกรรม 1. ท เว ร กช ต summary จะปรากฏแต มต อด านภาษ ศ ลกากร อ ตรา การใช ส ทธ ประโยชน และม ลค าภาษ ท ประหย ดได รายส นค า ในคอล มน E, L และ M ตามลาด บ 58

63 2. ท เว ร กช ต sector จะปรากฏค าความ ครอบคล ม รายสาขา ในคอล มน AB 3. แต มต อด านภาษ ศ ลกากร รายสาขา ในคอล มน H 4. อ ตราการใช ส ทธ ประโยชน และม ลค าภาษ ท ประหย ดได รายสาขา ในคอล มน I และ L ตามลาด บ 5. ท เว ร กช ต overall จะปรากฏม ลค าภาษ ท ประหย ดได ท งใน ป จจ บ นและในสถานการณ ท ม การใช ประโยชน ภายใต FTA อย าง เต มท รายสาขา ในคอล มน D และ G ตามลาด บ 59

ค ม อการใช ระบบ O-NET

ค ม อการใช ระบบ O-NET สถาบ นทดสอบทางการศ กษาแห งชาต (องค การมหาชน) ค ม อการใช ระบบ O-NET ส าหร บศ นย สอบ (กรกฎาคม 2554) 128 อาคารพญาไทพลาซ า ช น 36 เขตราชเทว กร งเทพมหานคร 10400 โทร. 0-2217-3800 http://www.niets.or.th ต ดต

More information

เสนอ กรมการพ ฒนาช มชน กระทรวงมหาดไทย

เสนอ กรมการพ ฒนาช มชน กระทรวงมหาดไทย เสนอ กรมการพ ฒนาช มชน กระทรวงมหาดไทย โดย มหาว ทยาล ยขอนแก น มหาว ทยาล ยเช ยงใหม มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ก มภาพ นธ 2555 คานา ข อม ลความจาเป นพ นฐาน (หร อท เร ยกก นว า จปฐ. ) ได ดาเน

More information

E-Document for windows user manual ค ม อการใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

E-Document for windows user manual ค ม อการใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส E-Document for windows user manual ค ม อการใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส การเข าส ระบบ... 3 หน าแรก (HOME)... 7 เมน การใช งาน... 9 ประเภทกล องเอกสารและการใช งาน... 28 กล องสร างเอกสาร (DOCUMENT BOX)...

More information

ค ม อการใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

ค ม อการใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส for windows ค ม อการใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส การเข าส ระบบ... 3 หน าแรก (HOME)... 7 เมน การใช งาน... 10 ประเภทกล องเอกสารและการใช งาน... 29 กล องสร างเอกสาร (DOCUMENT BOX)... 34 1 สร างเอกสาร DOCUMENT...

More information

การพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นการเร ยนร การจ ดการความร (Knowledge Management) ประจาป การศ กษา 2556

การพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นการเร ยนร การจ ดการความร (Knowledge Management) ประจาป การศ กษา 2556 1 การพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นการเร ยนร การจ ดการความร (Knowledge Management) ประจาป การศ กษา 2556 ห วข อการจ ดการความร 1.การสร างแบบสอบถามออนไลน ด วย Google Drive 2.การว เคราะห ข อม ลด วยโปรแกรม SPSS (1-พ นฐาน)

More information

รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม

รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม จ ดท าโดย นางสาวช ณห พ มาน เก ดนาค ต าแหน งน กทร พยากรบ คคลชานาญการพ เศษ รายงานน เป นส วนหน งของการฝ

More information

ค ม อการจ ดทา Webpage งานพ สด

ค ม อการจ ดทา Webpage งานพ สด ค ม อการจ ดทา Webpage งานพ สด http://www.ubu.ac.th/web/libsupplies นางสาวพ มใจ คาฝอย ผ ปฏ บ ต งานบร หาร สาน กงานเลขาน การ สาน กว ทยบร การ มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน ส งหาคม 2557 คานา ค ม อการจ ดทาเว บเพจงานพ

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม LocalSchool V.5

ค ม อการใช งานโปรแกรม LocalSchool V.5 1 ข นตอนการต ดต ง ของโปรแกรม Localschool V.5 การต ดต ง 1. เม อ ดาวน โหลดโปรแกรม Localschool V.5 จาก Localpt.net 2. ให สร างห องเก บข อม ลไว ท ไดร ฟ D: 3. ไฟล ท ดาวน โหลดมาเก บไว จะเป นไฟล นามสก ล.rar โดยทาการแตกไฟล

More information

ค ม อการใช ระบบจ ดเก บข อม ลจากระบบเคร อข ายคอมพ วเตอร เพ อเพ มท กษะการใช เคร องคอมพ วเตอร การส บค น จ ดเก บข อม ล

ค ม อการใช ระบบจ ดเก บข อม ลจากระบบเคร อข ายคอมพ วเตอร เพ อเพ มท กษะการใช เคร องคอมพ วเตอร การส บค น จ ดเก บข อม ล ค ม อการใช ระบบจ ดเก บข อม ลจากระบบเคร อข ายคอมพ วเตอร เพ อเพ มท กษะการใช เคร องคอมพ วเตอร การส บค น จ ดเก บข อม ล ของ นายอ กษร บ ญชาล คร คศ.2 โรงเร ยนม กกะส นพ ทยา สาน กงานเขตพ นท การศ กษากร งเทพมหานคร

More information

บทท 1 กรอบการศ กษาและผลการด าเน นงานของโครงการ

บทท 1 กรอบการศ กษาและผลการด าเน นงานของโครงการ บทท 1 กรอบการศ กษาและผลการด าเน นงานของโครงการ 1.1 บทน า ประเทศไทยม เศรษฐก จท ค อนข างเป ด ภาคเศรษฐก จระหว างประเทศของไทย ท งด านการค าและ การลงท น จ งเป นภาคเศรษฐก จท ม ความส าค ญต อการเจร ญเต บโตทางเศรษฐก

More information

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 ร จ ก Microsoft Word 2007 เร มต นการใช โปรแกรม 1 ส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม Microsoft Word 2007 2 เมน ของ Microsoft Word 2007 3 การใช งานร บบอน 4 บทท 2 การจ ดแต งเอกสาร 7 เปล ยนฟอนต

More information

บทท 7 การเก บรวบรวมและจ ดการข อม ล ด วย Excel 2007

บทท 7 การเก บรวบรวมและจ ดการข อม ล ด วย Excel 2007 บทท 7 การเก บรวบรวมและจ ดการข อม ล ด วย Excel 2007 เก ยวก บ Microsoft Excel 2007 Microsoft Excel เป นโปรแกรมประเภท ตารางค านวณ หร อ Spreadsheet ม กใช ใน การค านวณทางธ รก จ ซ งจะช วยลดข นตอนความย งยากและลดเวลาการค

More information

ร างแก ไข ณ ว นท 13 ส งหาคม 2556

ร างแก ไข ณ ว นท 13 ส งหาคม 2556 ร างแก ไข ณ ว นท 13 ส งหาคม 2556 (ร าง) แนวทางการจ ดทารายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อมโครงการหร อก จการประเภท โครงการน คมอ ตสาหกรรมตามกฎหมายว าด วยการน คม อ ตสาหกรรม หร อโครงการท ม ล กษณะเช นเด ยวก

More information

(Village Development Report : VDR) รายงานการพ ฒนาต าบล (Tambon Development

(Village Development Report : VDR) รายงานการพ ฒนาต าบล (Tambon Development คำนำ ตามกฎกระทรวงแบ งส วนราชการ กรมการพ ฒนาช มชน พ.ศ. 2552 กาหนดให กล มงาน ระบบสารสนเทศช มชน ศ นย สารสนเทศเพ อการพ ฒนาช มชนเป นหน วยงานในส วนกลาง ม หน าท ศ กษา ออกแบบและพ ฒนาระบบฐานข อม ลข นเป นสารสนเทศช

More information

เอกสารประกอบการเร ยนการสอนว ชา

เอกสารประกอบการเร ยนการสอนว ชา P a g e 1 เอกสารประกอบการเร ยนการสอนว ชา Package ส ปดาห ท 1 แนะนารายว ชา ช แจงแนวการสอน อธ บายความหมาย ว ตถ ประสงค ความสาค ญชองโปรแกรมสาเร จร ป ประโยชน ของ โปรแกรมสาเร จร ป - ความร เบ องต นโปรแกรมสาเร

More information

514 การประกอบและเตร ยมการก อสร าง

514 การประกอบและเตร ยมการก อสร าง 1. การเจรจาการค าบร การระหว างประเทศ บร การก อสร างและบร การทางว ศวกรรมท เก ยวเน อง Construction and Related Engineering Services ในการเจรจาการค าบร การระหว างประเทศภายใต กรอบองค การการค าโลก (WTO) ได

More information

เอกสารประกอบการฝ กอบรม

เอกสารประกอบการฝ กอบรม เอกสารประกอบการฝ กอบรม การจ ดทาข อม ลผล ตภ ณฑ จ งหว ด สาขาประมง โดย กล มว จ ยและว เคราะห สถ ต การประมง ศ นย สารสนเทศ กรมประมง ว นท 13-15 ม นาคม 2556 ณ โรงแรมเอเช ย กร งเทพมหานคร สารบ ญ เร อง หน า 1. การประมงทะเลพาณ

More information

บร ษ ท แปซ ฟ กไพพ จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย

บร ษ ท แปซ ฟ กไพพ จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย งบการเง น และ รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต สาหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2554 และ 2553 รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต เสนอ ผ ถ อห นบร ษ ท แปซ ฟ กไพพ จาก ด (มหาชน) ข าพเจ าได ตรวจสอบ งบแสดงฐานะ การเง นรวมและงบแสดงฐานะการเง

More information

บร ษ ท บางจากป โตรเล ยม จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย งบการเง นสาหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2556 และ รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต

บร ษ ท บางจากป โตรเล ยม จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย งบการเง นสาหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2556 และ รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต งบการเง นสาหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2556 และ รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต เสนอ ผ ถ อห นบร ษ ท บางจากป โตรเล ยม จาก ด (มหาชน) ข าพเจ าได ตรวจสอบและของบร ษ ท บางจากป โตรเล

More information

ค ม อการกรอกข อม ลและการใช ประโยชน แบบฟอร มอ เล กทรอน กส สาหร บโครงการกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน ๑

ค ม อการกรอกข อม ลและการใช ประโยชน แบบฟอร มอ เล กทรอน กส สาหร บโครงการกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน ๑ ค ม อการกรอกข อม ลและการใช ประโยชน แบบฟอร มอ เล กทรอน กส สาหร บโครงการกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน ๑ ระบบสารบรรณเอกสารโครงการกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน ๑ ( Ultra Smart Document ) ภายใต ระบบสารสนเทศเพ อการบร

More information

ค าน า/สารบ ญ : 1 ค าน า

ค าน า/สารบ ญ : 1 ค าน า ค าน า/สารบ ญ : 1 ค าน า คงจะไม ปฏ เสธก นว าป จจ บ น ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ เข ามาม บทบาทในช ว ตประจ าว นของเรามากข น และม การพ ฒนาอย างต อเน องรวดเร วมาก ซอฟท แวร คอมพ วเตอร ก เช นก น ม การปร บปร งเปล

More information

ค าน า ศ นย เคร อข ายก าล งคนอาช วศ กษา ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและก าล งคนอาช วศ กษา

ค าน า ศ นย เคร อข ายก าล งคนอาช วศ กษา ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและก าล งคนอาช วศ กษา ค าน า ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ได จ ดต งศ นย เคร อข ายก าล งคนอาช วศ กษาข นเพ อเป นหน วยงาน ประสานด านอ ปสงค และอ ปทานก าล งคนอาช วศ กษา ซ งม เคร อข ายการประสานงานสถานศ กษาอาช วะในแต ละจ งหว ด

More information

ศ นย ปฏ บ ต การระบบสารสนเทศเพ อการบร หาร

ศ นย ปฏ บ ต การระบบสารสนเทศเพ อการบร หาร ค ม อการใช งาน ศ นย ปฏ บ ต การระบบสารสนเทศเพ อการบร หาร กรมการขนส งทางบก จ ดท าโดย บร ษ ท เฟ ร สบ ซโซล ช น จ าก ด Page 1 of 58 บ นท กกรณ ม การเปล ยนแปลงแก ไขเอกสาร (Document Change Record) ตารางด านล างบ

More information

ค ม อการใช งาน โปรแกรมระบบรายงานและประเม นผลต วช ว ด ป งบประมาณ 2555

ค ม อการใช งาน โปรแกรมระบบรายงานและประเม นผลต วช ว ด ป งบประมาณ 2555 ค ม อการใช งาน โปรแกรมระบบรายงานและประเม นผลต วช ว ด ป งบประมาณ 2555 จ ดท าโดย สาน กงานสาธารณส ขจ งหว ดช มพร Page ก คานา โปรแกรมรายงานก จกรรมสาธารณส ข เป นโปรแกรมท ทางาน ออนไลน ผ านระบบอ นเทอร เน ต พ ฒนาโดยใช

More information

ค ม อการใช งาน ระบบบร การอ เล กทรอน กส

ค ม อการใช งาน ระบบบร การอ เล กทรอน กส ค ม อการใช งาน ระบบบร การอ เล กทรอน กส สารบ ญ 1. กล าวนา (Introduction)... 5 1.1 ฟ งก ช นการท างานของระบบ... 5 1.2 แผนผ งเวปไซต (Site Map)... 6 2. เร มต นการใช งานระบบ... 7 2.1 ส วนประกอบของหน าเว บเพจ...

More information

กรอบการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการระด บกระทรวง ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

กรอบการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการระด บกระทรวง ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรอบการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการระด บกระทรวง หล กการ 1. ส าน กงาน ก.พ.ร. จ ดท าค าร บรอง พ จารณาอ ทธรณ ประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ และจ ดสรรเง น รางว ลให กระทรวง ส วนราชการท อย ในบ งค บบ ญชาข นตรงนายกร ฐมนตร

More information

เร อง การใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 เบ องต น และ การสร างงานน าเสนอ (Presentation)

เร อง การใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 เบ องต น และ การสร างงานน าเสนอ (Presentation) 1 เร อง การใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 เบ องต น และ การสร างงานน าเสนอ (Presentation) งานพร เซนเตช นก บ PowerPoint PowerPoint เป นหน งโปรแกรมสาหร บสร างงานพร เซนเตช นท ได ร บความน ยม โดยจะช

More information

บทสร ปส าหร บผ บร หาร

บทสร ปส าหร บผ บร หาร บทสร ปส าหร บผ บร หาร การบ ญญ ต ให สถานศ กษาเป น น ต บ คคล ในกฎหมายว าด วยระเบ ยบบร หารราชการ กระทรวงศ กษาธ การน บเป นการปฏ ร ปการศ กษาคร งส าค ญของประเทศไทย ซ งสอดคล องก บ เจตนารมณ ของพระราชบ ญญ ต การศ

More information

กระบวนการจ ดบ ญช ของก จการซ อมาขายไป (จาหน ายเอกสาร) นางสาว ณ ฐร กา ช ยส ทธ

กระบวนการจ ดบ ญช ของก จการซ อมาขายไป (จาหน ายเอกสาร) นางสาว ณ ฐร กา ช ยส ทธ กระบวนการจ ดบ ญช ของก จการซ อมาขายไป (จาหน ายเอกสาร) นางสาว ณ ฐร กา ช ยส ทธ เสนอต อฝ ายว ชาการโรงเร ยนเทคโนโลย บร หารธ รก จ (St.theresa) เพ อเป นส วนหน งของหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ ประเภทว ชาบร หารธ

More information

rth~m~npj~u~r~ug~ao1 nny

rth~m~npj~u~r~ug~ao1 nny rth~m~npj~u~r~ug~ao1 nny ค าน า ส บเน องจากส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร ได ร บการจ ดสรรงบประมาณรายจ าย ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 เพ อใช ในการสน บสน นการปฏ บ ต งานของหน วยงานต างๆภายในส าน กงานฯ จ งได

More information