No.3 October - December 2013

Size: px
Start display at page:

Download "No.3 October - December 2013"

Transcription

1 Bangkok Industrial Gas Co., Ltd. 183 Rajanakarn Bldg., 11 th South Sathorn Rd., Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand Tel: Fax: No.3 October - December 2013

2 Editor Talk Content สว สด ผ อานท กทาน From the Air for the Air ฉบ บท 3 น ถ อเปนฉบ บครบรอบ 25 ป ของ BIG โดยตลอดระยะเวลาสองทศวรรษของความสำเร จ BIG ไดร บการยอมร บถ งความเปนผ นำนว ตกรรม กาซอ ตสาหกรรมแหงประเทศไทย ดวยกำล งการผล ต ท มากท ส ด การบร หารจ ดสงอ นท นสม ย ความปลอดภ ย และวางใจได ตลอดจนท มงานผ เช ยวชาญท เขาใจใน ความตองการของล กคาอยางแทจร ง และในปท 26 น BIG พรอมกาวไปส การพ ฒนาธ รก จอยางย งย น BIG ม งดำเน นธ รก จเพ อประโยชนส งส ดของผ ม สวนเก ยวของ ท กฝาย และไมหย ดน งท จะพ ฒนานว ตกรรม ผล ตภ ณฑ และบร การเพ มประส ทธ ภาพในการผล ตของล กคา พรอมชวยลดผลกระทบตอส งแวดลอม เพ อการเต บโต อยางย งย นของอ ตสาหกรรมของประเทศไทยในอนาคต ในวาระครบรอบ 25 ปน From the Air for the Air ขอเปนส อกลางเพ อขอบค ณล กคา และพ นธม ตรทางธ รก จท กทานท ใหการสน บสน น BIG มาโดยตลอด และหว งเปนอยางย งวาจะไดการตอบร บ ท ด จากทานตอไป BIG ขอเปนสวนหน งในการข บเคล อนกาซ อ ตสาหกรรมเพ ออนาคตท ย งย น Driving Infinite Innovation Towards Sustainability Cover Story Driving Infinite Innovation Towards Sustainability 8 BIG Special Report บ ไอจ ร กตลาดกาซอ ตสาหกรรม เปดคอมเพล กซครบวงจร แหงเด ยวในประเทศ 10 What s App. เทคโนโลย การเผาไหมแบบใชออกซ เจน (Oxy-Fuel technology) 11 Packaged Gases i-care BIP Technology 12 Safety First การจ ดการ และการจ ดเก บออกซ เจนเหลว 13 Attention Please 14 Keep in Touch Co-creation with Guardian 18 Push Forward เทคโนโลย ถานห นสะอาด (Clean Coal Technology) 20 Go Green อาหารฉลากเข ยว และนว ตกรรมว สด ในธ รก จอาหารร กษโลก 22 Just so you know New Mega Trends แนวโนมใหญในโลกใหม 23 New Trend คลาวดคอมพ วต ง (Cloud Computing) 24 Feel Free ส มผ สอ ตาเล ยนสไตลท เซอรม โอเน (Sirmione) 26 Be Strong 10 ทาผอนคลายงายๆ ใหปลอดภ ยจาก ออฟฟ ศซ นโดรม (Office Syndrome) 27 Lucky Me 2 เจาของ จ ดทำโดย ท ปร กษา : บร ษ ท บางกอกอ นด สเทร ยลแกส จำก ด 183 อาคารร จนาการ ช น 11 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กร งเทพฯ โทร แฟกซ : สวนส อสารองคกรและบร การทางการตลาด บร ษ ท บางกอกอ นด สเทร ยลแกส จำก ด : ปยบ ตร จาร เพ ญ น ธ มา ว นไทย ว ไลร ตน เจร ญใหมร งเร อง สงวน ว บ ลกาญจนก ล สรรพ ชญ ภาษ ผล สมน ก ส ขถ นไทย ก ณณพนต ร งษ ธรรม วรภ ทร ระหวางบาน บรรณาธ การ : พน ชกร มาศม ณฑนะ กองบรรณาธ การ : ณ ฐกานต ศร ร ตนธรรม ว มลร ตน ศร ส ว จฉร ย มาล ย ศร บ ญย ง คณนาถ โชคเจร ญพ ฒนก จ นวร ตน กลอมประม ตร เทพ ก จศร เจร ญพร ช ยร ตน ไตรรงคล ทธ พ ชญา ชำนาญน ธ อรรถ ศ ร วรรณ ศ ลาภาก ล 3

3 Cover Story บร ษ ท บางกอกอ นด สเทร ยลแกส จำก ด ข บเคล อนนว ตกรรมกาซอ ตสาหกรรมเพ ออนาคตท ย งย น ปจจ บ น BIG ไดร บการยอมร บในความเปนผ นำนว ตกรรม BIG ม ผล ตภ ณฑมากมาย อาท ออกซ เจน ไนโตรเจน กาซอ ตสาหกรรมครบวงจรของประเทศไทย โดยม สวนแบงตลาด อารกอน ไฮโดรเจน คารบอนไดออกไซด กาซพ เศษ เปนอ นด บหน งท ม กำล งการผล ตกาซเหลวมากท ส ด และม สวนแบง และเคม ภ ณฑเพ ออ ตสาหกรรมอ กมากมาย ซ งสามารถสง การตลาดเปนอ นด บหน ง โดยไดร บความเช อถ อ และไววางใจจาก มอบใหล กคาไดตามความเหมาะสมก บการใชงาน กล มล กคาช นนำในอ ตสาหกรรมหลากหลาย ความสำเร จจากการ เต บโตอยางกาวกระโดดของ BIG ในชวง 5 ปหล งน ม รากฐาน จากกาวท ม นคงท กกาวทำให BIG ข นเปนผ นำใน บร ษ ท บางกอกอ นด สเทร ยลแกส หร อ BIG ผ นำนว ตกรรมกาซอ ตสาหกรรมครบวงจรในประเทศไทย ถ อกำเน ดข นในป มาจากความม งม นต งใจในการค ดคน พ ฒนานว ตกรรมดาน อ ตสาหกรรมดวยกำล งการผล ตกาซเหลวส งส ด และเคร อขาย พ.ศ โดยการรวมท นระหวางผ ถ อห นชาวไทย นำโดย ธนาคารกร งเทพ จำก ด (มหาชน) และ บร ษ ท Air Products and ผล ตภ ณฑเทคโนโลย และว ธ การทำงานใหมๆ (Innovative) การจ ดสงท ใหญท ส ดในประเทศไทย และย งม งม นพ ฒนาธ รก จ Chemicals Inc. ผ นำดานกาซอ ตสาหกรรม และเคม ภ ณฑระด บโลก โดยเปนบร ษ ทท อย ในการจ ดอ นด บฟอรจ น 500 ของ การดำเน นธ รก จอยางโปรงใส ตรงไปตรงมา โดยม งย งประโยชน ท เก ยวเน องก บอนาคตท ย งย น เชน พล งงานไฮโดรเจนเพ อ ประเทศสหร ฐอเมร กา ท ม ประสบการณในธ รก จมายาวนานกวา 70 ป โดยม สำน กงานสาขากวา 40 ประเทศท วโลก ใหแกท กภาคสวนอยางเปนธรรม เพ อใหไดมาซ งผล ตภ ณฑ เช อเพล งแหงอนาคต และสำหร บกาวตอไปของ BIG เราย ง และบร การครบวงจรท ชวยใหการผล ตของภาคอ ตสาหกรรม ม งพ ฒนานว ตกรรมจากอากาศอยางตอเน อง และไมหย ดน ง จากจ ดเร มตนพรอมการถ อกำเน ดของอ ตสาหกรรมปโตรเคม ของประเทศ BIG รวมเต บโตไปก บพ นธม ตรทางธ รก จ ตลอดจนช ว ตความเปนอย ของช มชน และส งคมเปนไปอยางสะอาด (Infinite Innovation from the Air) เพ อม งส การเต บโต อ ตสาหกรรม และส งคมไทยอยางสมด ล (Growing BIG Together) มาเปนระยะเวลา 25 ป โดยการนำเสนอนว ตกรรม ปลอดภ ยย งข นจากตนทางส ปลายทาง (Clean) และการม งม น ขององคกร และพ นธม ตรทางธ รก จ ตลอดจนช ว ตความเปนอย และเทคโนโลย ท สอดคลองก บความตองการ และชวยเพ มม ลคาใหอ ตสาหกรรมอยางตอเน อง ชวยพ ฒนาค ณภาพช ว ตท ด พ ฒนานว ตกรรมท เปนม ตรตอส งแวดลอมท สนองความตองการ ท ด ของช มชนส งคม และส งแวดลอมรวมก นอยางย งย น ของช มชน และส งคม ตลอดจนเปนม ตรตอส งแวดลอม จนเปนสวนหน งของช ว ตความเปนอย ท ด ของคนไทยในท กๆ ว น ของอ ตสาหกรรมท ม งส ความเปนโรงงานส เข ยว และชวยเสร ม สรางค ณภาพช ว ตท ด ของช มชนและส งคมโดยรอบโรงแยกอากาศ BIG (Green) 4 5

4 Cover Story นว ตกรรมจากอากาศเพ ออนาคต BIG รวมพ ฒนานว ตกรรมอยางตอเน อง และไมม ข ดจำก ด เพ อตอบโจทยความตองการเฉพาะในหลากหลายอ ตสาหกรรม อาท พล งงาน ปโตรเคม เหล ก โลหะ กระจก และเทคโนโลย เพ อ ทำใหช ว ตของค ณสะดวกสบายมากข น โดยการสน บสน นดาน เทคโนโลย จาก Air Products ซ งไดร บการยกยองวาเปนหน งใน องคกรนว ตกรรมของโลกจากการจ ดอ นด บโดยองคกรช นนำ ดวยพล งแหงนว ตกรรมท เก ดจากความค ดสรางสรรคท ไมเคยหย ดน ง กอกำเน ดเปนผล ตภ ณฑแหงอนาคตท พรอมตอบ สนองความตองการของค คา และสรางม ลคาเพ มใหหลากหลาย อ ตสาหกรรมเพ ออนาคตท กาวหนาของอ ตสาหกรรมไทย และเพ อค ณภาพช ว ตท ด กวาของคนไทย ม งม นเพ อเศรษฐก จ ส งแวดลอม และส งคมท ย งย น BIG ย ดหล กธรรมาภ บาล (Governance) ในการดำเน นงาน มาตลอด 25 ป ดวยการบร หารจ ดการท โปรงใส ตรวจสอบได เปนธรรมตอผ ม สวนเก ยวของท กฝาย ตลอดจนม งม นใหบร การ นว ตกรรมดานกาซเทคโนโลย และโซล ช นใหก บล กคา เพ อชวยลด ปญหาตางๆ ท งดานการผล ต การใชพล งงาน และปญหาดาน ส งแวดลอม เปนการสรางม ลคาเพ มใหก บผล ตภ ณฑของล กคา ซ งม สวนชวยกระต นใหเศรษฐก จโดยรวมด ข น (Business Values) ในขณะเด ยวก น พล งงานก ถ กใชอยางม ประส ทธ ภาพ ชวยลดการ ปลอยกาซเร อนกระจกและของเส ย สงผลใหส งแวดลอมด ข น (Environmental Stewardship) นอกจากน บร ษ ทฯ ย งม สวน ในการพ ฒนาช มชนในพ นท และพ ฒนาส งคมใหม ค ณภาพช ว ต ท ด ข น (Corporate Social Responsibility) ดวยการจ ดโครงการ และก จกรรมทางส งคมอยางตอเน อง อาท โครงการบร จาค กาซออกซ เจนใหก บโรงพยาบาลตางๆ โครงการบร จาคกาซออกซ เจน เพ อใชบำบ ดน ำเส ยของเทศบาล โครงการบร จาคกาซไนโตรเจนเพ อใชเต มยางรถยนตใหก บ สาธารณะ ตลอดจนสน บสน นกาซไนโตรเจนเพ อการศ กษา ว จ ยดานน ำม นด เซลช วภาพส งเคราะห และกาซไฮโดรเจน เพ อการศ กษาคนควา และว จ ยพล งงานสะอาดใหก บสถาบ น การศ กษา เปนตน น ค อพล งนว ตกรรมท เก ดจากความค ดสรางสรรค ท พรอมตอบสนองความตองการใหมๆ ของหลากหลาย อ ตสาหกรรม ทำให BIG สามารถเต บโตมารวมก บ พ นธม ตรทางธ รก จไดจนท กว นน และจะม งเด นหนาพ ฒนา นว ตกรรมอยางไมหย ดน งตอไป เพ ออนาคตท กาวหนา ของอ ตสาหกรรมไทย และเพ อค ณภาพช ว ตท ด กวา ของคนไทย Driving Infinite Innovation Towards Sustainability 6 7

5 BIG Special Report การสาธ ตการทำไอศคร ม จากไนโตรเจนเหลว ก จกรรม Plant tour ส มผ สประสบการณ ความเปน ท ส ด BIG ร กตลาดกาซอ ตสาหกรรม เปดคอมเพล กซครบวงจรแหงเด ยวในประเทศ ร กขยายกำล งการผล ตกาซเหลวมากท ส ดในไทย บร ษ ท บางกอกอ นด สเทร ยลแกส จำก ด ผ นำธ รก จกาซอ ตสาหกรรมไทย ประกาศแผนขยายกำล งการผล ตกาซเหลวเพ มจาก 500 ต นตอว นเปน 920 ต นตอว น ท BIG Integrated Industrial Gas Complex ศ นยรวมการผล ตและการใหบร การกาซอยาง ครบวงจรแหงแรกและแหงเด ยว ท รวบรวมท ส ดของการใหบร การ และสามารถตอบสนองท กความตองการในการใชงานกาซอยาง แทจร งดวยเทคโนโลย อ นท นสม ย โดยม นายว รพงศ ไชยเพ ม ผ วาการ การน คมอ ตสาหกรรมแหงประเทศไทย นายปยบ ตร จาร เพ ญ กรรมการผ จ ดการ บร ษ ท บางกอกอ นด สเทร ยลแกส จำก ด หร อ บ ไอจ ( BIG) และ นายบร ซ เอ.ช ลท ผ อำนวยการกล มธ รก จ กาซอ ตสาหกรรมระหวางประเทศ บร ษ ท แอรโปรด กส แอนด เคม คอลส จำก ด รวมเปนเก ยรต ในงานประกาศแผนขยายกำล งการผล ต กาซเหลวมากท ส ดในประเทศไทย ณ คอมเพล กซกาซอ ตสาหกรรมครบวงจรแหงแรก และแหงเด ยวในประเทศไทย ของบร ษ ท บางกอกอ นด สเทร ยลแกส จำก ด ณ น คมเหมราชชลบ ร เอร ดอรอยไปก บอาหาร นานาชาต และผล ตภ ณฑ จาก In-Season Food บรรยากาศภายในงาน เปนไปอยางอบอ น ล กคาใหเก ยรต มารวม งานก นอยางค บค ง ท งย งไดร บความสนใจจาก บรรดาส อมวลชนหลากหลายสำน ก โดยก จกรรม ภายในงานเปนไปอยางสน กสนาน อาท นอกจากน ย งม การสาธ ตนว ตกรรมใหม กาซเช อม Linx gases ซ งไดร บความสนใจ จากล กคาเปนอยางมาก 8 รวมสน กช งของรางว ล ก บเหลาพร ตต สาวสวย และน ค ออ กหน งความเปน ท ส ด ของ BIG ผ นำธ รก จกาซอ ตสาหกรรมแหงประเทศไทย 9

6 What s App. เทคโนโลย การเผาไหมแบบใชออกซ เจน Oxy-Fuel technology อากาศปกต ม กาซออกซ เจนอย ประมาณ 21% นอกจากมน ษยจะใชออกซ เจนในการหายใจ แลว ออกซ เจนย งม ประโยชนในการชวยในการเผาไหมของเช อเพล งด งน นกระบวนการเผาไหมของ เตาเผาอ ตสาหกรรม (Furnaces) จะตองใชเช อเพล ง และออกซ เจน ซ งอากาศปกต จะม ออกซ เจน 21% สวนท เหล อเปนไนโตรเจน 79% โดยการเผาไหม (Combustion) ค อการจ บก นของคารบอน ก บออกซ เจนเทาน น สวนไนโตรเจนซ งเปนกาซเฉ อยน นไมไดม สวนชวยอะไรเลยในกระบวนการ เผาไหม และหล งจากกระบวนการเผาไหมซ งจะได น ำ คารบอนไดออกไซด และไนโตรเจน ถาเรา สามารถกำจ ดไนโตรเจนไปได ก จะเปนการเพ มส ดสวนออกซ เจนในเตาเผา ทำใหประส ทธ ภาพของ การเผาไหมสมบ รณมากข น ไดพล งงานมากข น ชวยลดการส ญเส ยพล งงานความรอนไปก บไอเส ย และชวยลดการปลอยไอเส ยออกส บรรยากาศดวย ซ งม ความจำเปนอยางมากก บบร ษ ทท ตองใช คารบอนเครด ต* Packaged Gases i-care Linx gases the next generation of welding gases ชวยปร บปร งค ณภาพ ชวยเพ มผลผล ต ชวยเพ มความปลอดภ ย นว ตกรรมใหมของกาซสำหร บงานเช อม 10 ในสถานการณท ราคาเช อเพล งถ บต วส งข นจ งม การนำกาซออกซ เจนบร ส ทธ มาใชในกระบวนการเผาไหมมากข น ซ งสามารถชวยสงเสร มประส ทธ ภาพ การผล ตหลายประการ เชน เพ มประส ทธ ภาพเช งความรอน (Thermal Efficiency) ม ปร มาณของไอเส ยลดลง ปร มาณการแผความรอนของกาซคารบอนไดออกไซด (CO 2 ) และน ำ (H 2 O) ซ งเปนผล ตภ ณฑท เก ดจาการเผาไหม (Product of Combustion) ด ข น และย งลดการใชเช อเพล งรวมท งลดปร มารมลสาร (Emission) ว ธ การใชออกซ เจนรวมก บเตาเผาไหมม อย 3 ว ธ หล กๆ ไดแก 1. Oxygen Enrichment เปนการเพ มปร มาณออกซ เจนจากปกต ทำใหอ ณหภ ม ของเปลวไฟส งข น ซ งจะสงผลใหไดผลผล ต เพ มข น และลดปร มาณการใชเช อเพล งลง ว ธ น งายตอการต ดต ง แตปร มาณออกซ เจนเพ มไดไมเก น 26% เน องจากขอจำก ด ของต ว burner และความปลอดภ ยว ธ น จะชวยลดการใชพล งงานประมาณ 10% โดยอ ตสาหกรรมท ใชว ธ น เชน เตาอบเหล ก 2. Oxygen Lancing (Under-Shot) เปนการเต มออกซ เจนมากข นเปน 35% ท ตำแหนงใต burner block ว ธ น จะหล กขอจำก ด ของการเพ มออกซ เจนจากว ธ แรก และใหประส ทธ ภาพมากกวาโดยการเพ มความรอนท เปลวไฟดานลางในขณะเด ยวก นเปลวไฟ ดานบนย งม อ ณหภ ม ใกลเค ยงเด ม เปนการแพรความรอนไปย งผล ตภ ณฑท เราตองการโดยไมเพ มอ ณหภ ม ท หล งคาเตา จ งให ผลผล ตเพ ม และลดการใชพล งงานไดมากข นประมาณ 20% โดยเทคน คน จะเปนการเต มอากาศท ไมเพ ยงพอตอการเผาไหม และย งงายตอการควบค มอ ณหภ ม เตาหลอม และความด นในเตา อ ตสาหกรรมท เหมาะไดแก กล มซ เมนตโรงกระดาษ 3. Oxygen Burner (Oxy-Fuel) เปนการใชออกซ เจน 100% แทนอากาศในกระบวนการเผาไหมซ งใหค ณล กษณะพ เศษของ เปลวไฟ ท ม ล กษณะแบนเพ อเพ มพ นท ในการหลอมใหมากข น และใหความรอนแผไปดานลางของผล ตภ ณฑโดยไมเพ มอ ณหภ ม หล งคาเตา การต ดต งทำไดโดยเปนการต ดต ง Burner สำหร บเทคน คน ทดแทน Burner ต วเด มและอาจตองปร บเปล ยน System ใหมดวย ว ธ น สามารถเพ มผลผล ตข นได 15-20% และลดการใชเช อเพล งไดประมาณ 40% อ ตสาหกรรมท ใชไดแก เตาหลอม กระจก อล ม เน ยม จะเห นวากระบวนการเผาไหมโดยใชออกซ เจน (Oxy-Fuel) น น จะชวยใหลดการใชเช อเพล ง ปร มาณไอเส ยท เก ดข นลดลง รวมท งเปนผลใหปร มาณคารบอนไดออกไซดท ปลดปลอยลดลงเม อเท ยบก บการเผาไหมโดยอากาศ และสำหร บการใชออกซ เจน ในกระบวนการเผาไหมของเตาเผาอ ตสาหกรรม (Furnaces) น นจะตองวางแผน และออกแบบใหเหมาะสมก บอ ตสาหกรรมซ งม ความตองการการเผาไหมท ม ล กษณะแตกตางก น ในการต ดต งระบบการเพ มออกซ เจนน นตองคำน งถ งโครงสรางเตาเผาห วเผา (Burner) ตลอดจนระบบควบค ม (Control System) ซ งควรใหผ เช ยวชาญดานเทคน ค และการออกแบบ ทำการต ดต ง และเด น ระบบ พรอมท งการฝกอบรมว ธ การปฏ บ ต งานท ถ กตองเพ อความปลอดภ ย และเก ดประส ทธ ภาพส งส ดอ นนำไปส การเพ มกำล ง การผล ต การลดปร มาณการใชเช อเพล ง และชวยลดมลภาวะทางอากาศน นเอง BIG ม งม นเพ อใหผล ตภ ณฑ และบร การของเรา ชวยใหล กคาม ผลผล ตท เพ มข น ลดการใชพล งงาน และดำเน นธ รก จเปนม ตรตอส งแวดลอม Oxygen Air Fuel Oxygen usage method Oxygen enrichment Air Fuel Oxygen Oxygen lancing (Under-Shot) Fuel Oxygen Oxygen burner (Oxy-Fuel) Furnace Wall Furnace Wall Furnace Wall * คารบอนเครด ต ค อ ปร มาณกาซเร อนกระจกท สามารถลดไดจากการดำเน นโครงการกลไกการพ ฒนาท สะอาด หร อ CDM (Clean Development Mechanism) ไดร บการนำมาใชเพ อเปนกลไก สำหร บประเทศท พ ฒนาแลว ซ งประสบปญหาในการลด ปร มาณกาซ สามารถซ อโควตาคารบอนจากผ ประกอบการในประเทศกำล งพ ฒนา ท ม โครงการพ ฒนาท สะอาด เร ยกวา การคาขายแลกเปล ยนกาซเร อนกระจก ใชทอกาซท สามารถบรรจ ไดมากกวา 50% เม อเปร ยบเท ยบก บทอกาซร ปแบบเด ม โดยใชกรรมว ธ การจ ดกาซแบบ 200 บาร ซ งท กทอกาซมาพรอมก บ Value guard ท เหมาะสมตอการใชงาน Purity value พ เศษเฉพาะของ F 11

7 12 Safety First การจ ดการ และการจ ดเก บ ออกซ เจนเหลว Liquid Oxygen ล กษณะท วไป ออกซ เจนเปนสวนประกอบของอากาศท ม มากเปนอ นด บสองรองจากไนโตรเจน ประมาณ 21% โดยปร มาตร และเปนส งจำเปนในการดำรงช ว ตของมน ษยและส ตว ออกซ เจนเหลวม ส น ำเง นจางๆ และม อ ณหภ ม เย นจ ด (Cryogenic Liquid) ของเหลวเย นจ ดค อกาซเหลวใดๆ ท ม จ ดเด อดต ำกวา -38 F (-150 C) ในขณะท ออกซ เจนเหลวม จ ดเด อดอย ท F (-183 C) แมไมจ ดเปนสาร ไวไฟแตออกซ เจนสามารถชวยใหต ดไฟไดด ออกซ เจนจะทำปฏ ก ร ยาก บไฮโดรคารบอนและโลหะในร ป Oxide ทำใหการเผาไหมในออกซ เจนร นแรงกวาการเผาไหมในอากาศปกต ด งน นอ ปกรณท นำมาใช ก บออกซ เจนจ งตองม ความสะอาด เปนว สด ท สามารถทนความรอนไดส ง และไมทำปฏ ก ร ยาก บ ออกซ เจนภายใตการใชงาน หากเปนถ งบรรจ ตองผล ตตามขอกำหนดของ American Society of Mechanical Engineers (ASME) และถ กออกแบบเพ อใหสามารถทนตออ ณหภ ม และความด น การใชประโยชนจากออกซ เจน - ออกซ เจนการแพทย - พล งงานเช อเพล ง - อ ตสาหกรรมโลหะ - อ ตสาหกรรมเคม และปโตรเล ยม - อ ตสาหกรรมกระดาษ - อ ตสาหกรรมการผล ตกระจก - อ ตสาหกรรมโลหะ เชน การหลอม อล ม เน ยม ทองแดง ทอง ตะก ว และซ เมนต - อ ตสาหกรรมการบำบ ดของเส ย - อ ตสาหกรรมประมง เปนตน การพ จารณาความปลอดภ ย อ นตรายจากออกซ เจนเหลว ค อ อ ณหภ ม ท เย นจ ดสงผลให 1. ผ วหน งไหมได 2. ความด นท ส งเก นอ นเน องมาจากการขยายต วของออกซ เจนเหลวอยางรวดเร วในบร เวณท ไมสามารถระบายไดท น 3. ออกซ เจนอาจเก ดปฏ ก ร ยาการเผาไหมร นแรง 4. อ ณหภ ม ท ต ำมากของออกซ เจนเหลว ทำใหโครงสรางของโลหะส ญเส ยความแข งแรง และเปราะแตกไดงาย อ ตราการขยายต วอยางรวดเร วจากของเหลวเปนกาซน นอาจทำใหเก ดความด นเก นได ด งน นบร เวณ ด งกลาวควรม การต ดต งต วระบายความด น ปร มาณออกซ เจนในอากาศเพ มข นเล กนอยแคเพ ยง 23% ว ตถ ซ งจ ดต ดไฟในอากาศไดงายน นจะเก ดการล กไหมอยางร นแรงในออกซ เจน ความเขมขนของออกซ เจน แคเพ ยง 23% สามารถล กไหมไดอยางรวดเร ว หากเส อผาท ถ กออกซ เจนเหลวหกใส หร อวางไวในบร เวณ ท ม ความเขมขนของออกซ เจนส ง สามารถแกไขโดยร บนำไปผ งอากาศหร อบร เวณท ม การระบายอากาศท ด อยางรวดเร วเปนเวลาอยางนอย 1 ชม. หามส บบ หร หร ออย ใกลก บเปลวไฟ หร อประกายไฟตางๆ จนแนใจวาเส อผาน นปราศจากออกซ เจน การจ ดการ ใชสารท ปราศจากไฮโดรคารบอนก บออกซ เจนท กคร ง อยาใหสวนใดสวนหน งของรางกายส มผ สก บทอ หร ออ ปกรณก กเก บของเหลวหร อทอบรรจ ท ไมม ฉนวนห มเปนอ นขาด เพราะอ ณหภ ม ท เย นจ ดของเน อโลหะ สามารถทำใหเน อเย อต ดก บภาชนะ และฉ กขาดเม อพยายามด งออก ทอสง และอ ปกรณ ม ระบบระบายแรงด น เชน ต ดต ง Check Valve หร ออ ปกรณปองก นอยางอ น เพ อปองก นการยอนกล บของผล ตภ ณฑจากทอส ถ งบรรจ ต ดต งอ ปกรณ Pressure Relief ระหวางทอสง และวาลวเพ อปองก นการตกคางของของเหลวเย นจ ด หร อไอเย น โลหะบางชน ด อาจเปราะเม อเจออ ณหภ ม ต ำ จ งหามมาใชงานก บของเหลวเย นจ ด ปลายของทอระบายตองต ดต งอย ภายนอกอาคาร และระบายกาซไปย งจ ดท ไมม ความเส ยง ใชรถขนสงท เหมาะสม ทอบรรจ กาซตองจ ดเก บในล กษณะแนวต งเทาน น ถาพบวาวาลวหร อขอตอตางๆ ชำร ดใหเล กใชท นท และต ดตอผ ขาย หามใชต วแปลงขอตอ สถาน เก บกาซเหลว หร อ dewars หากไมม การใชงาน ควรตรวจสอบฝาปดด งกลาวเปนประจำ วาไมม น ำแข งเกาะจ บบนผ วส มผ สท เย นจ ด หาขอม ลเพ มเต มในเร องการจ ดการและการจ ดเก บ ของเหลวเย นจ ดใดใน Safetygram-16 หร อ CGA s Pamphlet P-12 เร อง การจ ดการอยางปลอดภ ยก บของเหลวเย นจ ด Attention Please บ ไอจ มอบระบบกาซออกซ เจนสน บสน น รพ. มาบตาพ ดแหงใหม บร ษ ท บางกอกอ นด สเทร ยลแกส จำก ด ผ นำธ รก จกาซอ ตสาหกรรมไทย มอบระบบทอกาซออกซ เจนเหลวม ลคากวา 3 ลานบาทใหแกโรงพยาบาล มาบตาพ ดแหงใหม ในโอกาสครบรอบ 25 ปของบร ษ ทฯ สน บสน นโครงการ ขยายการใหบร การทางการแพทย เพ อยกระด บค ณภาพช ว ตท ด ของ ชาวมาบตาพ ด โดยรวมออกแบบต ดต งระบบกาซออกซ เจนเหลวค ณภาพส ง และปลอดภ ย พรอมบร การสงมอบอยางตอเน องสม ำเสมอวางใจได โดยม พ ธ ร บมอบอยางเปนทางการ ในงานเปดบาน เปดแผนขยายกำล งการผล ต BIG Integrated Industrial Gas Complex ท ม กำล งการผล ตกาซเหลว มากท ส ด และเปนศ นยรวมการผล ตและใหบร การกาซอ ตสาหกรรม ครบวงจรแหงแรกและแหงเด ยวในประเทศไทย ในภาพ นายปยบ ตร จาร เพ ญ กรรมการผ จ ดการ บร ษ ท บางกอกอ นด สเทร ยลแกส จำก ด หร อ บ ไอจ ทำพ ธ สงมอบระบบ ทอกาซออกซ เจนเหลวใหแกโรงพยาบาลมาบตาพ ดแหงใหม โดยม นพ. ส รท น มาล หวล ผ อำนวยการโรงพยาบาลมาบตาพ ด เปนต วแทน ร บมอบ บ ไอจ ฉลองครบรอบ 25 ป แหงการเต บโตรวมก บล กคา แสดงว ส ยท ศนม งพ ฒนานว ตกรรมเพ อท กอ ตสาหกรรม และส งแวดลอมท ย งย น บร ษ ท บางกอกอ นด สเทร ยลแกส หร อ บ ไอจ นำโดย ดร. โชคช ย อ กษรน นท (ท 7 จากซาย) ประธานกรรมการ ดร. พ ช ต น ธ วาส น (ท 5จากซาย) ประธานบร ษ ท นายปยบ ตร จาร เพ ญ (ท 9 จากซาย) กรรมการผ จ ดการ รวมดวย นาย บร ซ ช ท (ซายส ด) กรรมการบร ษ ทฯ จาก บร ษ ทแอรโปรด กสแอนดเคม คอลส อ นคอปอเรช น จ ดงานเล ยงขอบค ณ ล กคาเน องในวาระครบรอบ 25 ปในแนวค ด Driving Infinite Innovation Towards Sustainability ประกาศว ส ยท ศนม งพ ฒนา นว ตกรรมกาซอ ตสาหกรรม เทคโนโลย และบร การเปนเล ศ และเปนม ตร ตอส งแวดลอม เชน นว ตกรรม Oxygen Combustion เพ อชวยประหย ด พล งงานในการผล ต และชวยลดกาซพ ษจากกระบวนการผล ตท ปลอยออก ส ช นบรรยากาศ เพ อรวมพ ฒนาอ ตสาหกรรมส เข ยวรวมก บล กคา ช มชน และผ ม สวนเก ยวของท กฝายอยางย งย น โดยไดร บเก ยรต จาก ฯพณฯ กร ท พพะร งส (ท 6 จากซาย) อด ตรองนายกร ฐมนตร เปนประธาน ในงาน รวมดวย ค ณพละ ส ขเวช (ท 4 จากซาย) อด ตผ วาการการปโตรเล ยม แหงประเทศไทย พรอมดวยพ นธม ตรทางธ รก จช นนำจากแวดวงอ ตสาหกรรม ตางๆ รวมเปนเก ยรต ในงานอยางค บค ง 13

8 Keep in Touch ภาพรวมของธ รก จ ว ส ยท ศน และตำแหนงทางการตลาด ของการเด ยนเปนอยางไร การเด ยนเปนผ ผล ต และจำหนายธ รก จกระจกสำหร บอาคาร และงานกอสราง เราเปนหน งในบร ษ ทผล ตกระจกขนาดใหญของโลก และไดเขามาดำเน นธ รก จ ในประเทศไทยประมาณ 22 ปแลว ซ งเราม ว ส ยท ศนท จะนำเสนอผล ตภ ณฑ กระจกท ม ค ณภาพส ง และท งย งชวยประหย ดพล งงาน การเด ยน และ BIG เร มทำธ รก จรวมก นต งแตเม อไร และทำไมถ งเล อก BIG เปนค คา เราไดเร มเปนพ นธม ตรทางธ รก จก นก บ BIG ในป 2543 เวลาน นเรา มองหาแนวทางท จะใชพล งงานอยางม ประส ทธ ภาพ ซ งเราไดต ดตอก บ ผ จ ดจำหนายกาชหลายราย ซ งส ดทายเราเล อก BIG เพราะ BIG สามารถ นำเสนอนว ตกรรมท ตรงก บความตองการของเรา ซ งเร ยกวาเทคโนโลย สำหร บการเผาไหม นอกจากน ทางเล อกท BIG ไดนำเสนอเปนแนวทาง ท ม ความย ดหย น และสรางสรรคอ กดวย ซ งสามารถชวยแกไขปญหาของเรา และทำใหเราไดร บประโยชนเปนอยางมาก น บจากน นเราก บ BIG ก ไดเปน พ นธม ตรทางธ รก จก นเร อยมา Mr.Gregory Poulson Co-creation with Guardian Keep in Touch ฉบ บน เราม โอกาสไดพ ดค ยก บ Mr. Gregory Poulson, Vice President Asia Pacific Guardian Industries Corporate Limited ซ ง การเด ยน และ BIG ไดดำเน นธ รก จรวมก นมานานกวา 10 ป ในวาระครบรอบ 25 ป ของ BIG ถ อเปนโอกาสอ นด ท Mr. Gregory Poulson ใหเก ยรต แชรประสบการณการใหบร การ และเทคโนโลย ของ BIG ใหทานผ อานไดทราบก นคะ BIG ไดแนะนำนว ตกรรมใหมๆ อะไรบาง ป 2543 เร มจากการใชเทคโนโลย ท เร ยกวา Oxy boosting กอน ซ งในตอนน น BIG ไดนำเสนอการใชห วเผาชน ดใหม ซ งเราไดเร มต ดส นใจใชคร งแรก ก บโรงงานของเราท อำเภอหนองแค สระบ ร และไดผลออกมาเปนท นาพอใจ และในอ ก 4-5 ปถ ดมา BIG ไดกล บมานำเสนอห วเผาชน ดใหมท ม ประส ทธ ภาพ มากกวาเด มท เร ยกวา HRi Burner และเราย นด ท จะใชห วเผาชน ดใหมท ม ประส ทธ ภาพมากกวาเด ม ซ งก ไดผลเปนท นาพอใจเชนก น และหล งจากน น เตาหลอมของเราม อาย มากข น BIG ซ งนำเสนอเทคโนโลย ท เร ยกวา Oxy-Lancing เพ อย ดอาย การใชงานของเตา เทคโนโลย เหลาน เราไดนำไปใชท โรงงานระยอง ดวยเชนก น ในชวง 2-3 ปท ผานมาเราเร มปร กษาก บ BIG เพ อชวยหาแนวทางใหมๆ ท ชวย ลดตนท นสำหร บกาซออกซ เจนท ใชในกระบวนการผล ต ซ งเราไดต ดต ง เคร องผล ตกาซออกซ เจนของ BIG ท หนองแคเปนท แรก และถ ดมาค อโรงงาน ท ระยอง ซ งเราต ดต งเคร องผล ตกาซแบบใหมเร ยกวา Dual Plant สามารถ ผล ตไดท งกาซออกซ เจน และไนโตรเจน ซ งเปนคร งแรกท เราทำการต ดต ง เคร องผล ตกาซแบบใหมน ในโรงงานของเรา ทำใหเราสามารถลดตนท น การผล ตไดมาก 14 15

9 Keep in Touch ประโยชนท ไดร บจากการใชนว ตกรรมจาก BIG ถ อวาไดประโยชนมาก ท สำค ญท ส ดค อการใชเช อเพล ง ท ม ประส ทธ ภาพ นอกเหน อจากน ค อ ค ณภาพผล ตภ ณฑ ท ด ข น สามารถผล ตผล ตภ ณฑไดเพ มข น แนนอนวา ประส ทธ ภาพในการผล ตด ข นจะทำใหปร มาณการใช เช อเพล งในการผล ตลดลงดวย อ กท งย งสามารถย ดอาย การใชงานของเตาหลอมได ส งเหลาน ถ อวาชวยเราไดมาก ในกระบวนการผล ตของเรา ค ณคาเฉพาะของ BIG ท ไดร บท งจากผล ตภ ณฑ เทคโนโลย และบร การ เราทราบวาม ผ ผล ตกาซหลายราย แตเราค ดวา BIG ถ อวา เปนท ส ดเหน อกวารายอ นๆ เพราะสามารถปร บเปล ยน ร ปแบบการทำงานไดตรงก บความตองการของเรา และย ง นำเสนอทางเล อกท สรางสรรค รวมท งม ความเช ยวชาญ ทางดานเทคน ค นำเสนอไดตรงก บกระบวนการผล ตของเรา ถ อเปนร ปแบบเฉพาะท บร ษ ทกาซรายอ นๆ ไมสามารถ นำเสนอได ซ งจากการไดรวมงานก บท งฝายเทคน ค และฝายขาย เราเช อวา BIG จะสามารถหาทางออกท ด ท ส ด ใหแกเราได รวมกลาวอวยพรในโอกาสท BIG ครบรอบ 25 ป และการเต บโตไปดวยก น กอนอ นตองขอแสดงความย นด ในวาระครบรอบ 25 ป เราร ส กย นด เปนอยางย งท ไดเปนพ นธม ตรทางธ รก จก นมากวา 10 ป และจะร กษา ความส มพ นธท ด ตอก นไปอยางตอเน อง เราจะสรางความแข งแกรง เปนท มรวมก น เพ อสรางสรรคนว ตกรรมใหมๆ ไปดวยก น และนำมา ซ งส งท ด ตอล กคาของเราท งสองบร ษ ท และเรารอคอยท จะรวมแสดง ความย นด ในอ ก 25 ปขางหนา ฟงเร องราวความประท บใจจาก Mr.Gregory Poulson ก นไปแลว From the Air for the Air ขอเปนต วแทนกลาวขอบค ณ Guardian, ล กคา และพ นธม ตรทางธ รก จท กทาน ท มอบความไววางใจ ให BIG ไดเปนสวนหน งในความสำเร จมาตลอด 25 ป และในปตอไป BIG พรอมท จะสรรคสรางนว ตกรรม และเทคโนโลย เพ อรองร บความตองการของล กคาในอนาคต Infinite Innovation from the Air 16 17

10 Push Forward เทคโนโลย ถานห นสะอาด Clean Coal Technology เทคโนโลย ถานห นสะอาด (Clean Coal Technology) เปนการพ ฒนาดานเทคโนโลย การกำจ ดหร อลดมลพ ษ เพ อนำถานห นมาใชเปนเช อเพล ง ใหเก ดประโยชนส งส ด โดยใหม ผลกระทบตอส งแวดลอมนอยท ส ดโดยม เปาหมายค อ ไมม การปลอยมลภาวะ และกาซคารบอนไดออกไซดออกส บรรยากาศ หร อท เร ยกวา Zero Emission ปญหามลพ ษท เก ดจากการเผาไหมของถานห น ไดแก ฝ นละออง ซ ลเฟอรไดออกไซด ไนโตรเจนออกไซด และคารบอนไดออกไซด เปนตน ปจจ บ น เทคโนโลย ถานห นสะอาดไดร บการพ ฒนา และสามารถกำจ ดปญหามลพ ษท เก ดจากการเผาไหมของถานห นไดอยางม ประส ทธ ภาพ โดยเฉพาะปญหา ฝ นละออง กาซซ ลเฟอรไดออกไซด กาซไนโตรเจนออกไซด แตสำหร บปญหากาซคารบอนไดออกไซดย งอย ระหวางการพ ฒนาเทคโนโลย ในการควบค มใหเก ดประส ทธ ภาพ ฉะน นการใหความสำค ญก บกระบวนการเทคโนโลย ถานห นสะอาด (Clean Coal Technology) จ งม ความจำเปนอยางย ง เพ อชวยลดมลภาวะ ส บรรยากาศ และท สำค ญถานห นถ อวาเปนทร พยากรพล งงานท ส กว นหน งก จะหมดไป จ งควรใชอยางม ประส ทธ ภาพ และเก ดประโยชนใหมากท ส ด โดยใหม ผลกระทบตอส งแวดลอมนอยท ส ด ประเภทของเทคโนโลย ถานห นสะอาด 1. เทคโนโลย ถานห นสะอาดกอนการเผาไหม (Pre-Combustion Technology) เปนการกำจ ดส งเจ อปนตางๆ ออกจากถานห น เชน ฝ นละออง เศษด น เศษห น และสารประกอบอน นทร ย เชน Pyritic Sulfur เพ อลดปร มาณเถา และกำมะถ น ซ งจะชวยเพ มคาความรอนของถานห นกอนนำไปเผาไหมเปนเช อเพล งตอไป โดยม ว ธ การทำความสะอาดด งกลาว ไดแก การทำความสะอาดโดยว ธ ทางกายภาพ (Physical Cleaning) ค อ การแยกสารท ไมตองการ เชน ฝ นละออง เศษด น เศษห น และ ไพไรต กซ ลเฟอร (Pyritic Sulfur) ออกจากเน อถานห น การทำความสะอาดโดยว ธ ทางเคม (Chemical Cleaning) ค อ การใชสารเคม ท ม ค ณสมบ ต ชะลางแรธาต และกำมะถ นอ นทร ยซ งไมสามารถกำจ ดไดดวย ว ธ การทำความสะอาดทางกายภาพ การทำความสะอาดโดยว ธ ทางช วภาพ (Biological Cleaning) ค อ การใชส งม ช ว ตเล กๆ เชน แบคท เร ย และเช อรา ในการกำจ ดกำมะถ นในถานห น 2. เทคโนโลย ถานห นสะอาดขณะการเผาไหม (Combustion Technology) เปนการปร บปร งเตาเผา และหมอไอน ำ เพ อเพ มประส ทธ ภาพในการเผาไหมถานห น และลดมลพ ษท เก ดระหวางการเผาไหม ซ งจะควบค มไมใหม การปลอยกาซมลพ ษ (Emission) เทคโนโลย ด งกลาวไดแก Pulverized Fuel Combustion (PFC) ค อ ว ธ การเผาไหมถานห นดวยการบดถานห นใหม ขนาดเล กมาก แลวพนเขาไปในเตาเผาพรอมอากาศ เม อถานห นต ดไฟจะใหความรอนแกหมอไอน ำ ซ งไอน ำจะไปหม น ก งห นของเคร องกำเน ดไฟฟา ในปจจ บ นม การพ ฒนาเทคโนโลย ของเตาเผา ทำใหประส ทธ ภาพ ในการเผาไหมถานห นเพ มข นถ งประมาณรอยละ 40 Fluidized Bed Combustion (FBC) ค อ การนำถานห นท บดจนม ขนาดเล กมากผสมก บห นป น พนเขาไปในหมอไอน ำพรอมอากาศรอนขณะท ถานห นเผาไหม ห นป นจะทำหนาท คลายฟองน ำด กจ บกำมะถ นท เก ดข น ความรอนท เก ดจากการเผาไหมถานห นจะนำมาตมน ำ ทำใหเก ดไอน ำไปหม นก งห นของเคร องกำเน ดไฟฟา 3. เทคโนโลย ถานห นสะอาดหล งการเผาไหม ( Post-Combustion Technology) เปนการกำจ ดมลพ ษท เก ดจากการเผาไหม และปองก นผลกระทบตอส งแวดลอม ซ งจะเก ยวของก บกระบวนการท เก ดข นหล งจากถานห นเผาไหมแลวเทคโนโลย ด งกลาว ไดแก การกำจ ดฝ นละออง เม อถานห นถ กเผาไหมจะม ฝ นละอองตางๆ เก ดข นใน กระบวนการ ซ งกำจ ดโดยการใชอ ปกรณเคร องด กฝ นดวยไฟฟา, เคร องแยกฝ น แบบลมหม น หร อเคร องกรองฝ นแบบถ งกรอง Flue Gas Desulfurization (FGD) ค อ กระบวนการกำจ ดกาซซ ลเฟอรไดออกไซด ท ออกมาพรอมกาซท ง เทคโนโลย ด งกลาวม 2 แบบหล กๆ ค อ แบบเปยก (Wet Type) และแบบแหง (Dry Type) Flue Gas Denitrifurizer ค อ กระบวนการกำจ ดกาซไนโตรเจนออกไซดในกาซท ง ม เทคโนโลย หล กๆ ค อ Selective Catalytic Reduction (SCR), Two Stage Combustion และ Low NOex Burner แตอยางไรก ตาม เทคโนโลย SCR น ยม ใชก นแพรหลายเน องจากม ประส ทธ ภาพส ง Integrated Gasification Combined Cycle (IGCC) ค อ การผสมผสานระหวางเทคโนโลย ท เปล ยนสถานะ ถานห นใหเปนกาซ (Coal Gasification) ก บโรงไฟฟาพล งความรอนรวมก งห นกาซ (Gas Fired Combined Cycle Plant) เขาดวยก น โดยกระบวนการเร มจากการนำถานห นไปผสมก บไอน ำ และออกซ เจน โดยใชแรงด น และอ ณหภ ม ส งจนเก ดปฏ ก ร ยาทางเคม จะไดกาซท ม สวนประกอบของคารบอนมอนอกไซด และไฮโดรเจน กาซท นำมาใชเปนเช อเพล งน จะผานข นตอนในการทำใหสะอาด โดยการสก ดฝ นละออง กำมะถ น และไนโตรเจนออกไป กอนท จะนำไปเผาไหม Ultra Super Critical (USC) ค อ การใชหมอกำเน ดไฟฟาแรงด นส ง เพ อกำจ ดกาซคารบอนไดออกไซด ปจจ บ นเทคโนโลย ด งกลาวอย ระหวางการพ ฒนาประส ทธ ภาพการใชงาน 4. เทคโนโลย ถานห นสะอาดโดยการแปรสภาพถานห น (Coal Conversion) ปจจ บ นไดม การพ ฒนา ด งน Coal Gasification Technology ค อ การแปรสภาพถานห นใหเปนกาซ ซ งเปนกระบวนการออกซ เดช นถานห นเพ ยงบางสวน โดยถานห นทำ ปฏ ก ร ยาก บกาซออกซ เจนหร ออากาศ และไอน ำภายใตอ ณหภ ม และความด นส งใหกาซเช อเพล ง (Fuel Gas) ซ งประกอบดวยไฮโดรเจน และคารบอนไดออกไซดเปนสวนใหญ กาซเช อเพล งท ไดจะถ กนำมาทำให สะอาด โดยการกำจ ดมลพ ษกอนใชงานนอกจากขบวนการผล ตกาซเช อเพล ง ในโรงงานแลวย งสามารถผล ตกาซเช อเพล งจากถานห นท อย ใตด นซ งไม ค มคาตอการข ดข นมา กระบวนการน เร ยกกวา Underground Gasification ซ งทำโดยการอ ดไอน ำ และออกซ เจนเขาไปในช นถานห นผานหล มเจาะจาก พ นผ วด นเม อช นถานห นบางสวนต ดไฟความรอนท เก ดข นจากการเผาไหม จะทำใหถานห นท เหล อผล ตกาซเช อเพล งกาซท เก ดข นจะผานข นมาตามทอ และนำไปแยกมลพ ษออกกอนท จะนำไปใช Coal Liquefaction Technology ค อ การแปรร ปถานห น ใหอย ในร ป เช อเพล งเหลว (Liquid Fuel) โดยท วไปการผล ตเช อเพล งเหลวจากถานห น ทำไดโดยการแยกคารบอนออก (Carbobnisation) หร อการเต มไฮโดรเจน เขาไป (Pyrolysis) เช อเพล งเหลวท ไดจากถานห นสามารถนำมากล นใน ขบวนการกล นน ำม น จะไดน ำม นสำหร บรถยนต และผล ตภ ณฑอ นๆ เชน พลาสต ก และสารละลายตางๆ (Solvent) Dimethyl Ether (DME) ค อ เทคโนโลย ส งเคราะหเช อเพล งสะอาดโดยนำ กาซม เทน ซ งมาจากเหม องถานห น (CBM) นำมาผานกระบวนการส งเคราะห ทำใหไดผล ตภ ณฑ ค อ DME ซ งค ณสมบ ต เปร ยบเสม อน LPG (Liquefied Petroleum Gas) คารบอนไดออกไซด และเมทานอล เทคโนโลย ถานห นสะอาดเปนอ กหน งกระแสท กำล งไดร บการพ ฒนา และนำไปใชอยางแพรหลายมากข นในปจจ บ น เน องจากเปนการนำเอาถานห น ซ งเปนเช อเพล งท ตนท นต ำ และม ปร มาณสำรองมากมาใชใหเก ดประโยชน โดยม ผลกระทบตอส งแวดลอมนอยท ส ด ในสวนของ BIG น นไดม งม นพ ฒนา นว ตกรรมใหมๆ อยางตอเน องเพ อรองร บเทคโนโลย ตางๆ เชน การพ ฒนา Oxy-Fuel Burner สำหร บหลากหลายอ ตสาหกรรมเพ อเพ มประส ทธ ภาพ การเผาไหมของเช อเพล งประเภทตางๆ รวมถ งนว ตกรรมเพ อรองร บเทคโนโลย ท อาจถ กนำมาใชในอนาคต โดยม งหว งท จะนำไปส ความเจร ญกาวหนา อยางย งย น 18 19

11 Go Green Green Food หลายทานอาจค ดวา Green Food ค อ อาหารท ประกอบ ไปดวยผ กเทาน น หากแต Green Food ในท น ค ออาหารชวยลด ภาวะโลกรอน และปล กฝงใหมน ษยคำน งถ งส งท ร บประทานน น สรางปญหาใหก บระบบน เวศนหร อไม ไมใชแคผ กเทาน นท เปน Green Food แตการทานเน อว วท เล ยงดวยหญา ทานไกบาน ท เล ยงตามว ธ ธรรมชาต ไมถ กเรงสารใหเร วข น ก ถ อเปน Green Food ไดเหม อนก น ในสหร ฐม การทำฟารมเกษตรอ นทร ย และเปนแมสโปรด กท เพราะม กลไกหร อชองทางการจ ดจำหนายหร อ channel distribution ท เปนระบบ โดยเราตองร วาผลผล ตจากม อผ ผล ต จะมาเขาตลาดประเภทไหน ในน วยอรกม การเปดพ นท ตาม สวนสาธารณะใหเปนกร นมารเก ต ใหคนตางเม องเอาของท เขา ผล ตไดมาขายในว นเสารอาท ตย หร อเปดขายในจ ดท ค ดวา ม คนสนใจจะมาซ อ อาหารฉลากเข ยว และนว ตกรรมว สด ในธ รก จอาหารร กษโลก ઠèíëã ÍäÁ Ç ÒÍÒËÒà ÕèàÃÒÃѺ»ÃÐ Ò¹ ѹÍÂÙ Ø Çѹ¹Õé ÊÒÁÒà ÓÃŒÒÂâÅ ä Œ! ในงานส มมนา อาหารฉลากเข ยว และนว ตกรรมว สด ในธ รก จอาหารร กษโลก (Green Food and Innovative Materials in Green Food Business) ของศ นยสรางสรรคงานออกแบบ (TCDC) พบวาอ ตสาหกรรมอาหารท งโลกกวา 31% สรางกาซคารบอนไดออกไซดใหก บโลก ย งกวาน น กล มผ ผล ตอ ตสาหรรมอาหารขนาดใหญด งเด ม (Conventional Farming) กอใหเก ด สารเคม ข นบนโลกเปนอ นด บตนๆ และอาหารท สรางข นเพ อใหเราร บประทานอยางเอร ดอรอยมาก กวา 18% ทำใหโลกรอนข น ปญหาในวงการอาหารเหลาน ทำใหม ผ เสนอแนวทางการดำเน นธ รก จ ท เปนม ตรก บส งแวดลอม จ งเปนจ ดกำเน ดของ อาหารฉลากเข ยว หร อ Green Food ท กำล ง เปนท กลาวถ งในขณะน อาจารยชลธ ส หะอำไพ ผ ประกอบการและผ เช ยวชาญในแวดวงอ ตสาหกรรมอาหารระด บโลก และย งเปนเชฟประจำโรงแรม Marriott Marquis และ The Ritz Carlton ในกร งน วยอรก กลาวถ ง การดำเน นธ รก จแบบ Green Food และบทบาทของนว ตกรรมว สด ในธ รก จอาหารฉลากเข ยวไวด งน หลายปท ผานมา เร มม แนวค ดสราง Organic Food ข นใหแพรหลายในทองถ น และไดผลเปนร ปธรรม เชน ฟารมออรแกน กเหลาน จะปล กพ ช หร อเล ยงส ตวตามว ธ ธรรมชาต มากท ส ด เชน ฟารมออรแกน กหลายแหงจะปล กพ ชหล กสล บก บพ ชอ กชน ดหน งเพ อลอแมลง แทนการใชสารเคม ฆาแมลง หร อแมกระท งกล มรานคาปล กอยาง Whole Foods Market ไดสราง แบรนด 365 Everyday Value เพ อส อสารใหผ บร โภคสามารถเล อกส นคา ออรแกน กไดอยางสะดวกใจ ขยายส การสรางพฤต กรรมของผ บร โภค ข นมาใหม ในปจจ บ นผ คนสวนใหญลดการบร โภคอาหารแบบเรงดวน กล บส ว ถ ด งเด มแบบคนโบราณ สงเสร มอาหารจากธรรมชาต การนำว ตถ ด บชน ด เด ยวใหปร งอาหารไดหลายอยาง(Slow Food) หร อทำก นก นแบบบานๆ แตใชว ตถ ด บม ค ณภาพ สะอาด และม ความย ต ธรรมระหวางผ ปล ก และคนก น (Fine Cuisine) มากข น Green Materials การทำธ รก จท สน บสน น Green ไมใชแคอาหารเทาน น ปจจ บ น อ ตสาหกรรมอาหารท วโลก ตางก ห นมาสนใจการพ ฒนา และนำว สด ไบโอพลาสต ก หร อพลาสต กช วภาพ ซ งเปนว สด ท ยอยสลายงาย เขามาใชก นมากข น อยาง พ แอลเอ ซ งเปนพลาสต กใสท ไดจาก กรดโพล แลคต ก ซ งผล ตจากน ำตาลออย (Cane Sugar) หร อน ำตาลกล โคส (Glucose) พลาสต กประเภทน ไมเพ ยงม สมบ ต หลายอยางคลายพลาสต กท มาจากปโตรเคม เทาน น แตย งสามารถ ข นร ปโดยใชเคร องจ กรท วไปไดดวย โดยเม ดพลาสต กท ผล ตจาก กรดชน ดน ม ท งท เปนเม ดท ผล ตโดยใชกรดโพล แลคต กลวน ก บเม ดผสม (PLA-Blends) เพ อใหม สมบ ต ตามตองการ พลาสต ก ช วภาพประเภทน น ยมนำมาผล ตเปนบรรจ ภ ณฑ เชน ถวย ขวด กระปอง เปนตน อ กท งย งม ว ธ ทางธรรมชาต มาใชลดคาใชจายอาหารสำหร บเล ยง ส ตว และเกษตรกรรม โดยการใชว ตถ ด บอยางครบวงจรไมใหเหล อ ท งเปนขยะ เชน ออย นอกจากใชเปนว ตถ ด บสำหร บทำน ำตาล และพลาสต กแลว ย งนำไปผล ตเปนพล งงานไดอ ก ท เหล อค อกาก ของม นสามารถนำมาทำเปนป ยได เปนตน 20 21

12 Just so you know New Mega Trends แนวโนมใหญในโลกใหม เขาส ไตรมาสท สามของปแลว อ กไมก เด อนก จะกาวเขาศ กราชใหม และเพ อเปนการ เตร ยมความพรอมร บม อกระแสใหมๆ ท จะเขามาในปหนา Just so you know ฉบ บน จ งขอหย บเอาแนวโนมในกระแสโลกจากหน งส อ New Mega Trends : Implications for our Future Lives แตงโดย Sarwant Singh (2012) ท กลาวถ งแนวโนม และโอกาส จากระด บมห พภาคส จ ลภาคท ม ผลกระทบทำใหเก ดการเปล ยนแปลงในดานตางๆ เชน ธ รก จในอนาคต ว ฒนธรรม และช ว ตความเปนอย ของผ คนในส งคม New Trend คลาวดคอมพ วต ง 22 Mega Trend 1: Urbanisation City as a Customer เม องค อล กคา เม องใหญในประเทศตางๆ ท ม การเจร ญเต บโตและพ ฒนาข นมา อยางรวดเร ว จะข บเคล อนความกาวหนาในอนาคต เชน กร งโซล-เกาหล ใต, กร งบร สเซลส-เบลเย ยม, กร งบ ดาเปสท-ฮ งการ เปนตน แนวค ดเม องเปนล กคาน ทำใหม มมองของโมเดลธ รก จตางไปจากเด ม จาก B2B, B2C กลายเปนแบบใหม ท จะขอเร ยกวาเปน B2U (Business to Urban) ก แลวก น ยกต วอยางเชน Siemens เปนผ ใหบร การทางดานเทคโนโลย สาธารณ ปโภคพ นฐาน เชน ระบบไฟฟา การคมนาคมขนสง การกอสราง ฯลฯ ใหแกเม องท เปนล กคา เปนตน Mega Trend 2: Smart is the New Green เทคโนโลย สม ยใหมท เปนอ จฉร ยะตองสอดคลองก บแนวค ดส เข ยว น นค อนว ตกรรม ท หวงใยโลก และส งแวดลอม ซ งจะเก ดข นไดจากการมาบรรจบก นของเทคโนโลย จากผ เลนในอ ตสาหกรรม IT รายตางๆ ซ งนำมาส นว ตกรรมและเทคโนโลย ท เปน อ จฉร ยะเพ อโลกส เข ยว เชน smart car, smart phone, smart energy, smart medical, smart material, smart city ฯลฯ Mega Trend 3: Social Trends แนวโนมกล มส งคมใหม คนในส งคมจะถ กแบงกล ม และจ ดประเภทออกเปนเซ กเมนต ตางๆ ท ม ช อเร ยกแปลกๆ มากมาย ตามล กษณะทางประชากรศาสตร ภ ม ศาสตร พฤต กรรมศาสตร ว ฒนธรรม เทคโนโลย เชน Geo-socialisation, Robo-slaves, She-conomy, Ageing Population, Reverse Brain Drain, Middle bulge, Generational Political Shift ฯลฯ Mega Trend 4: Economic Trends แนวโนมเศรษฐก จใหม จะม ผ เลนหนาใหมในระบบเศรษฐก จโลกท เขามาม บทบาทมากข น น นค อ ประเทศและกล มประเทศตางๆ ท ม การเจร ญเต บโตทางเศรษฐก จอยางรวดเร ว เชน บราซ ล ร สเซ ย จ น อ นเด ย ต รก เม กซ โก โปแลนด อ ย ปต แอฟร กาใต รวมท ง ประเทศไทย และกล มอาเซ ยนท ม จำนวนประชากรส ง กล มประเทศเหลาน จะกลายเปน The Next Game Changers ภายในป 2025 หากย งร กษาอ ตราเต บโตไดอยางตอเน อง Mega Trend 5: Connectivity & Convergence การเช อมตอและการมาบรรจบก นของเทคโนโลย อ ตสาหกรรม และผล ตภ ณฑ ในป 2020 จะม อ ปกรณเช อมตอถ งก นไดมากกวา 8 หม นลานเคร อง และผ ใชอ นเตอรเน ต จะม ประชากร 5 พ นลานคน เทคโนโลย ท จะเช อมตอ และบรรจบถ งก นไดระหวาง อ ตสาหกรรม ไดแก พล งงาน ส งแวดลอม ยานยนต การบ น การกอสราง สารสนเทศ และการส อสาร เฮลทแคร เคม ค ล ฯลฯ ต วอยางเชน ยานพาหนะท ไมตองใชคนข บ เปนตน Mega Trend 6: Innovating to Zero นว ตกรรมเพ อความเปนศ นย หมายถ ง การค ดคนอะไรใหมๆ ภายใตแนวค ดของการ ต ดลดส งท ไมจำเปนหร อไมตองการใหนอยลงเร อยๆ จนเหล อ 0 หร อไมม เลยด ท ส ด ในป 2020 ซ โรคอนเซปทน จะแพรกระจายจนไดออกมาเปนนว ตกรรมตางๆ ไดแก Zero Defects, Zero Faults, Zero Waste/Emissions, Zero s, Zero Emissions from Cars, Zero Accidents, Zero Crime Rates ฯลฯ Mega Trend 7: New Business Models - Value for Many โมเดลธ รก จใหม เปล ยนจากค ณคาทางต วเง น (Value for money) มาเปนค ณคา สำหร บหลายคน (Value for Many) น นค อ ธ รก จย คใหมจะตองคำน งถ งส งคมมากข น ไมเนนกำไรส งส ด แตตองตอบโจทยทางส งคมไดดวย หร อถาจะใหด ก เปนก จการเพ อ ส งคมไปเลย เปนการสรางโอกาสใหก บคนระด บชนช นท อย บนฐานของปราม ดใหไดร บ โอกาสในการเขาถ งค ณภาพช ว ตท ด ข น ต วอยาง เชน Freemium, Group Buying, Micro Finance, Affordable Healthcare, Sharing - what is yours is mine ฯลฯ เปนการทำธ รก จบนฐานค ดเก ยวก บช มชนและส งคมน นเอง Mega Trend 8: Health, Wellness and Wellbeing ส ขภาพ และช ว ตความเปนอย ท ด การใหความสำค ญก บค ณภาพช ว ตของมน ษยท ล กซ ง มากข น โดยคำน งถ งม มมอง 3 ดาน ไดแก รางกาย จ ตใจ และจ ตว ญญาณ ส ขภาพ และช ว ตความเปนอย ท ด จะตองม ครบท ง 3 ดานน แนวโนมน จะทำใหเก ดการพ ฒนา ดานว ทยาการทางการแพทย และส ขภาพตางๆ ในอนาคต เชน Nutraceutical, E-Health/M-Health, Health Kiosks, Cybernetics, Healthcare Tourism, Wonder Drugs, Non-Invasive Surgery, Gene Therapy ฯลฯ Mega Trend 9: High Speed Rail การเด นทางระบบรางความเร วส ง ในอนาคตรถไฟความเร วส งจะไมเพ ยงแคเช อมตอ ระหวางเม องและประเทศเทาน น แตย งจะเช อมทว ปเขาดวยก น กอใหเก ดโอกาสทาง การคาและเศรษฐก จใหมๆ มากมาย ประเทศท ม การพ ฒนารถไฟความเร วส งมากข น ในอนาคตก ค อ จ น อ งกฤษ สหร ฐอเมร กา และร สเซ ย Mega Trend 10: emobility การเคล อนยายดวยระบบไฟฟา ต วอยางท เห นไดช ดเจนก ค อ อ ตสาหกรรมยานยนต ท จะเปล ยนพล งงานเช อเพล งในการข บเคล อนจากน ำม นมาเปนพล งงานไฟฟา โดยการ เต มพล งงานข บเคล อนใหมไดดวยการชารจไฟฟาเขาไปในแบตเตอร ในอนาคตนอกจาก จะม ป มเต มน ำม นเต มแก สแลวจะตองม สถาน ใหบร การเต มไฟฟาดวย และเทคโนโลย ย คตอไปก จะพ ฒนาไปเปนการชารจแบบไรสาย (Wireless charging) เพ อทำความเขาใจก บคลาวดคอมพ วต ง (Cloud Computing) ลองน กภาพ กอนเมฆ ซ งม มากมายกระจ ดกระจายอย บนทองฟา แลวจ นตนาการไปวา ม เมฆ กอนหน งท เราสามารถจ บจองเปนเจาของได สามารถเอาอะไรก ไดไปเก บไวบนเมฆ ของเรา เชน ว ด โอ ร ปภาพ เพลง ไฟลขอม ล เม อเราตองการใชก สามารถเขาไป ใชงานไดท นท ท กว นน เทคโนโลย เร มเขามาม บทบาทในช ว ตออนไลนมากย งข น การใชงาน คอมพ วเตอรในย คตอไปไมใชร ปแบบเด มๆ ท ตองเก บไฟลท กอยางไวในฮารดด สก แตขย บไปส เทคโนโลย ท เร ยกวา "คลาวดคอมพ วต ง" (Cloud Computing) ซ งทำงานผานเทคโนโลย เสม อน หร อ Virtualization เปนเทคโนโลย ท ตอบโจทย ขององคกรท งในเร องของการลงท นดานเทคโนโลย เร องประส ทธ ภาพการใชงาน ระบบ และรวมถ งร ปแบบการทำงานในโลกสม ยใหมท สามารถทำงานไดท กท ท กเวลา ไมวาจะอย ในท เด ยวก นหร ออาจอย คนละซ กโลก หลายคนคงไดใช คลาวดคอมพ วต ง ไปบางแลว โดยไมร ต วดวยซ ำไปวา น ค อเทคโนโลย คลาวดแบบหน ง ปจจ บ นม ผ ใหบร การตางๆ ผานเทคโนโลย กอนเมฆ (Cloud Service) มากมายหลายคาย และหลายร ปแบบ โดยการใหบร การหล กๆ ไดแก บร การดานร บฝากไฟล และบร การดานแอพพล เคช น ผ ใหบร การดานร บฝากไฟลในร ปแบบ Cloud Storage ก ม ใหเล อกใชหลาย แหง แตท ค นห มากท ส ดก ค อ Dropbox ซ งใหบร การร บฝากไฟล และแชรไฟล ใหคนอ นๆ ได ขอด ก ค อ การใชงานงาย แทบไมตางจากการ จ ดการไฟลในคอมพ วเตอรของเราเลย ม ระบบการซ งโครไนซอ ตโนม ต เชน เราจ ดเก บไฟลเอกสารร ปแบบ.doc ไวบน Dropbox เราก สามารถเขาไป เปดมาพ มพงานตอไดท นท และเม อเราตองการหย ดพ กก เพ ยงแคบ นท ก ระบบจะทำการอ พโหลดไฟลไปเก บไวใน Dropbox ใหอ ตโนม ต จากน นเรา ก สามารถใชคอมพ วเตอรเคร องอ น หร ออ ปกรณอ นๆ เชน สมารทโฟน หร อแท บเล ตเร ยกใชไฟลเอกสารด งกลาวมาเปดอานหร อแกไขไฟล ท จ ดเก บไวได สวนบร การ Cloud Service ดานแอพพล เคช น เชน บร การ Google Docs ท ม โปรแกรมเอกสารคลายๆ ก บทางฝงของ Microsoft Office โดยเราสามารถเขาไปสรางเอกสาร ใชงาน และแกไขไฟลได โดยไมตองพ งพา โปรแกรมในคอมพ วเตอร หร อสมารทโฟน ขอเพ ยงเช อมตออ นเตอรเน ต ก สามารถทำงานไดท นท นอกจากน ย งสามารถแชรไฟลเอกสารให ก บคนอ นๆ มาเปดใชเพ อชวยก นทำงานได ส งสำค ญของการใชงาน คลาวดคอมพ วต ง ค อ ตองอาศ ยอ นเตอรเน ต ด งน น การทำงานจะชา หร อเร วจ งข นอย ก บความเร วในการเช อมตอ อ นเตอรเน ต และเม อตองใชงานสำค ญๆ อยาเพ งไวใจความสามารถในการ เขาถ งอ นเตอรเน ตในท ตางๆ ท ไมเคยไป เพราะหากไรส ญญาณ อ นเตอรเน ตเราก อาจหาเมฆไมเจอส กกอนเชนก น ท มา 23

ค าน า ศ นยถายทอดเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง

ค าน า ศ นยถายทอดเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง ก ค าน า ศ นยถายทอดเทคโนโลย อ ตสาหกรรม คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง ได%จ ดท าสร ปผลด าเน นงานประจ าป( 2555 ฉบ บน เพ อเป1นการสร ปการรายงานผลการด าเน นงาน ของศ นยถายทอดเทคโนโลย อ ตสาหกรรม

More information

สารบ ญ 05 สารจากกรรมการผ จ ดการใหญ

สารบ ญ 05 สารจากกรรมการผ จ ดการใหญ บร ษ ท บางจากป โตรเล ยม จำก ด 62 สารบ ญ 05 สารจากกรรมการผ จ ดการใหญ 06 ว ส ยท ศน และกลย ทธ 08 การกำก บด แลก จการ 12 โครงสร างองค กร 14 คำช แจงและขอบเขตรายงานฯ 15 ผลการดำเน นงาน 15 ด านเศรษฐก จ 20 ด านส

More information

โครงการฝ กซ อมแผนป องก นและบรรเทาสาธารณภ ยด านอ คค ภ ย มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม

โครงการฝ กซ อมแผนป องก นและบรรเทาสาธารณภ ยด านอ คค ภ ย มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม โครงการฝ กซ อมแผนป องก นและบรรเทาสาธารณภ ยด านอ คค ภ ย มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม จ ดทาโดย มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม เลขท 80 ถนนนครสวรรค อาเภอเม อง จ งหว ดมหาสารคาม 44000 โครงการฝ กซ อมแผนป องก นและบรรเทาสาธารณภ

More information

สถานท ทำงานน าอย น าทำงาน

สถานท ทำงานน าอย น าทำงาน สถานท ทำงานน าอย น าทำงาน สะอาด ปลอดภ ย ส งแวดล อมด ม ช ว ตช วา จ ดทำโดย กรมอนาม ย กระทรวงสาธารณส ข ช อหน งส อ ค ม อ สถานท ทำงานน าอย น าทำงาน สะอาด ปลอดภ ย ส งแวดล อมด ม ช ว ตช วา ISBN 978-616-11-0336-1

More information

สร ปผลการดำ เน นงานโครงการ

สร ปผลการดำ เน นงานโครงการ สร ปผลการดำ เน นงานโครงการ CSR ป 2554 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT บร ษ ท ไออาร พ ซ จำ ก ด (มหาชน) บร ษ ท ไออาร พ ซ จำ ก ด (มหาชน) 555/2 ศ นย เอนเนอร ย คอมเพล กซ อาคารบ ช น 6 ถนนว ภาวด ร งส ต

More information

การจ ดการความร. (Knowledge Management : KM) เร อง การฝ#กอบรมเพ อการพ ฒนาท กษะภาษาอ งกฤษข นพ นฐานแก1บ คลากร ส าน กงานสหกรณ9จ งหว ดก าแพงเพชร

การจ ดการความร. (Knowledge Management : KM) เร อง การฝ#กอบรมเพ อการพ ฒนาท กษะภาษาอ งกฤษข นพ นฐานแก1บ คลากร ส าน กงานสหกรณ9จ งหว ดก าแพงเพชร การจ ดการความร (Knowledge Management : KM) เร อง การฝ#กอบรมเพ อการพ ฒนาท กษะภาษาอ งกฤษข นพ นฐานแก1บ คลากร ส าน กงานสหกรณ9จ งหว ดก าแพงเพชร ก ค าน า กระบวนการจ ดการเร ยนร (Knowledge Management) เปนการสรางช

More information

ILO ค ออะไร ILO ทำอะไร

ILO ค ออะไร ILO ทำอะไร ILO ค ออะไร ILO ทำอะไร สารบ ญ 1 ประว ต และโครงสร างของ ILO 3 1.1 ประว ต ILO: แรงงานม ใชส นค า 4 1.2 โครงสร างไตรภาค ของ ILO 7 ILO ในประว ต ศาสตร ของส งคม 8 ประเทศสมาช ก ILO 10 1.3 ภารก จสำค ญแหงสห สวรรษใหม:

More information

7 Ways To Green Your ffice

7 Ways To Green Your ffice 7 Ways To Green Your ffice 1 ว ธ แก ว กฤตโลกร อนท ออฟฟ ศ แม เราจะแค ทำงานอย ในออฟฟ ศ ก สามารถช วยก นก ว กฤตโลกร อนได ด วยว ธ ง ายๆ 1. ป ดไฟและเคร องใช ไฟฟ าท ไม ใช งานให ต ดเป นน ส ย 2. ใช คอมพ วเตอร แล

More information

เทคโนโลย วศ. เพ อช มชนและอ ตสาหกรรม กรมว ทยาศาสตร บร การ

เทคโนโลย วศ. เพ อช มชนและอ ตสาหกรรม กรมว ทยาศาสตร บร การ กรมว ทยาศาสตร บร การ คำนำ ป จจ บ นประเทศไทยต องเผช ญก บการแข งข นทางการค าท ทว ความเข มข นในเวท การค าโลก ซ งถ อเป น ป จจ ยสำค ญต อการพ ฒนาของประเทศ ด งน นร ฐบาลจ งม ความม งม นอย างต อเน องในการเสร มสร

More information

ทำ-มา-พ -บาน ค อ การปกครอง การบร หาร การจ ดการ การควบค มด แล ก จการ

ทำ-มา-พ -บาน ค อ การปกครอง การบร หาร การจ ดการ การควบค มด แล ก จการ ธรรมาภ บาล ทำ-มา-พ -บาน ค อ การปกครอง การบร หาร การจ ดการ การควบค มด แล ก จการ ต างๆ ให เป นไปในครรลองธรรม นอกจากน ย งหมายถ งการบร หารจ ดการท ด ซ ง สามารถนำไปใช ได ท งภาคร ฐและเอกชน ธรรมท ใช ในการบร หารงานน

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน ควบค มก จการท เป นอ นตรายต อส ขภาพ สำหร บเจ าหน าท ผ ปฏ บ ต งาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน ควบค มก จการท เป นอ นตรายต อส ขภาพ สำหร บเจ าหน าท ผ ปฏ บ ต งาน ค ม อการปฏ บ ต งาน ควบค มก จการท เป นอ นตรายต อส ขภาพ สำหร บเจ าหน าท ผ ปฏ บ ต งาน สำน กอนาม ยส งแวดล อม กรมอนาม ย กระทรวงสาธารณส ข ช อหน งส อ ค ม อการปฏ บ ต งาน ควบค มก จการท เป นอ นตรายต อส ขภาพ สำหร

More information

ประชาน ยม ได และเร ยนร อะไร? ของตระก ล ช นว ตร ส งคมไทย สงครามค าปล กในอาเซ ยน

ประชาน ยม ได และเร ยนร อะไร? ของตระก ล ช นว ตร ส งคมไทย สงครามค าปล กในอาเซ ยน หน งส อพ มพ อ คอนน วส ส อเศรษฐก จและส งคม ๕ ๑ ป ท ๒๓ ฉบ บท ๕๕๑ ประจำ เด อนพฤษภาคม ๒๕๕๖ www.econnews.org ๙๐ บาท ISSN 0858-0731 ประชาน ยม ของตระก ล ช นว ตร ส งคมไทย ได และเร ยนร อะไร? สงครามค าปล กในอาเซ

More information

ป ท 2 ฉบ บท 15 กรกฎาคม 2554 การท องเท ยวสร างสรรค พ ฒนาช มชนให ย งย น

ป ท 2 ฉบ บท 15 กรกฎาคม 2554 การท องเท ยวสร างสรรค พ ฒนาช มชนให ย งย น ป ท 2 ฉบ บท 15 กรกฎาคม 2554 การท องเท ยวสร างสรรค พ ฒนาช มชนให ย งย น 2 ท ผ านมาประเทศไทยให ความส ำค ญก บการท องเท ยวเพ ยง ในแง เศรษฐก จเท าน น แต หลายคร งม ค ำถามเก ดข นว าช มชนในแต ละ แหล งท องเท ยวม

More information

ความร เบ องต นท เก ยวก บงานช าง

ความร เบ องต นท เก ยวก บงานช าง ความร เบ องต นท เก ยวก บงานช าง สาระสาค ญ ความร ท เก ยวข องก บงานช างเป นส งท เก ยวข องท ผ เร ยนสามารถนาความร ไปใช ประกอบ เป นข อม ลพ นฐานท ควรทราบ ในการปฏ บ ต งานทางด านช าง ได แก ความหมาย ความสาค ญ ประโยชน

More information

ค ม อ การจ ดท าแผนพ ฒนารายบ คคล กรมท ด น

ค ม อ การจ ดท าแผนพ ฒนารายบ คคล กรมท ด น ค ม อ การจ ดท าแผนพ ฒนารายบ คคล กรมท ด น กองฝ กอบรม กรมท ด น ค าน า ส าน กงาน ก.พ. ไดก าหนดแนวทางปฏ บ ต ในการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการของขาราชการ พลเร อนสาม ญใหม การประเม นความส าเร จของงาน อ นเป'นผลมาจากการปฏ

More information

ค ม อการจ ดการภ ยพ บ ต ท องถ น ผ ช วยศาสตราจารย ดร.ทว ดา กมลเวชช

ค ม อการจ ดการภ ยพ บ ต ท องถ น ผ ช วยศาสตราจารย ดร.ทว ดา กมลเวชช ค ม อการจ ดการภ ยพ บ ต ท องถ น ผ ช วยศาสตราจารย ดร.ทว ดา กมลเวชช ว ทยาล ยพ ฒนาการปกครองท องถ น สถาบ นพระปกเกล า ค ม อการจ ดการภ ยพ บ ต ท องถ น ผ ช วยศาสตราจารย ดร.ทว ดา กมลเวชช ข อม ลทางบรรณาน กรมของหอสม

More information

เอกสารประกอบการสอน รายว ชา การบร หารว ฒนธรรมข ามชาต (3571304) (Cross-Cultural Management)

เอกสารประกอบการสอน รายว ชา การบร หารว ฒนธรรมข ามชาต (3571304) (Cross-Cultural Management) เอกสารประกอบการสอน รายว ชา การบร หารว ฒนธรรมข ามชาต (3571304) (Cross-Cultural Management) พรรณปพร จ นทร ฉาย โรงเร ยนการท องเท ยวและการบร การ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 2556 เอกสารประกอบการสอน รายว ชา การบร

More information

วารสารของกรมส งเสร มอ ตสาหกรรม พ มพ เป นป ท 55 ฉบ บเด อนกรกฎาคม - ส งหาคม

วารสารของกรมส งเสร มอ ตสาหกรรม พ มพ เป นป ท 55 ฉบ บเด อนกรกฎาคม - ส งหาคม วารสารของกรมส งเสร มอ ตสาหกรรม พ มพ เป นป ท 55 ฉบ บเด อนกรกฎาคม - ส งหาคม 2556 & Innovation ลงท นออนไลน รวยได ท ปลายน ว ลงท น IT ให ธ รก จม กำไร การตลาดบนโลกโซเช ยล ง ายถ าร ว ธ Cloud เทคโนโลย ช วยลดต

More information

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการพ ฒนาบ คลากร ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2555

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการพ ฒนาบ คลากร ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2555 รายงานผลการด าเน นงาน โครงการพ ฒนาบ คลากร ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2555 เร อง การจ ดการความร $และศ กษาด งานด$านการประก นค ณภาพการศ กษา เพ อพ ฒนาบ คลากร ณ มหาว ทยาล ยแม+ฟ-าหลวง ระหว+างว นพฤห สบด ท 14 ถ งว นอาท

More information

ผล ตภ ณฑ และการบร การท เป นเล ศ

ผล ตภ ณฑ และการบร การท เป นเล ศ ผล ตภ ณฑ และการบร การท เป นเล ศ ธนาคารเช อว าความสำเร จในการตอบสนองด านผล ตภ ณฑ และบร การเก ดได จากความเข าใจอย างล กซ งใน ความต องการของล กค า จ งม การศ กษาถ งความต องการท เปล ยนแปลงอย างรวดเร ว เพ อสร

More information

ส วนท 2 ผลการด าเน นงาน ป งบประมาณ พ.ศ. 2556

ส วนท 2 ผลการด าเน นงาน ป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ส วนท 2 ผลการด าเน นงาน ป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 ไดร บจ ดสรรงบประมาณ เพ อบร หารส าน กงานและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา แผนงานขยายโอกาสและพ ฒนาการศ กษา จ านวน 8,000,000

More information

ไม จบแค ถอดถอน-คด อาญา

ไม จบแค ถอดถอน-คด อาญา สแกน QR code เพ อเข าเว บไซต ส งพ มพ ได ท นท ท กท ท กเวลา ท วไทย ท วโลก facebook.com/lokwannee twitter.com/lokwannee ป ท 16 ฉบ บท 3990 3987 (515) (512) ว นพ ธท ว นศ กร ท 28 23 มกราคม พ.ศ. 2558 ชน กป กหล

More information

ภายใต คณะกรรมการอำนวยการจ ดงานเฉล มพระเก ยรต เน องในโอกาสมหามงคลเฉล มพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธ นวาคม ๒๕๕๐

ภายใต คณะกรรมการอำนวยการจ ดงานเฉล มพระเก ยรต เน องในโอกาสมหามงคลเฉล มพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธ นวาคม ๒๕๕๐ ภายใต คณะกรรมการอำนวยการจ ดงานเฉล มพระเก ยรต เน องในโอกาสมหามงคลเฉล มพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธ นวาคม ๒๕๕๐ 80 ล านดวงใจ ร วมก น ทำด เพ อพ อ ตลอด 80 ว น ทำด ทำได เด ยวน เร มง ายๆ ได ท กว น และตลอดไป ค ม อแนวทางทำด

More information

เป ดใจค ณเสน ห ดงยะโสภา

เป ดใจค ณเสน ห ดงยะโสภา รายงานพ เศษ : ทศท ศน พลาน ก ล เป ดใจค ณเสน ห ดงยะโสภา ม อะไรด ในมหกรรมระด บชาต คร งท 17 อ านท วไทย อ านได อ านด มาแล ว! งานปลายป งานมหกรรมระด บชาต คร งท 17 ประจำาป 2555 สำาน กพ มพ ต างๆ จ บสลากบ ธไปเร

More information

สาร จากผ บร หาร ด วยเลย

สาร จากผ บร หาร ด วยเลย สาร จากผ บร หาร ด วยเลย สว สด คร บ เป นการพบก นคร งแรกสำาหร บป 2556 และขอถ อโอกาสน อวยพรเน องในว นป ใหม ไทยไปพร อมก น เร มต นป ใหม น ท านล กค าและผ อ านหลายๆ ท าน คงจะต องต งเป าหมายท จะทำาส งหน งส งใดให

More information

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนปฎ บ ต การประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2557 ของ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครนายก

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนปฎ บ ต การประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2557 ของ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครนายก รายงานผลการด าเน นงานตามแผนปฎ บ ต การประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2557 ของ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครนายก โดย งานต ดตามประเม นผลและรายงาน กล -มนโยบายและแผน เอกสารล าด บท 4/2557 งานต ดตามประเม นและรายงาน

More information

๑. ช อโครงการ โครงการจ ดการขยะม ลฝอยแบบบ รณาการสามระบบ ในร ปขยายผล (จ ดอบรมค ดแยกขยะ จ ดต งธนาคารขยะหม บ าน จ ดต งศ นย (EESH) และจ ดต งเตาเผาขยะ ช

๑. ช อโครงการ โครงการจ ดการขยะม ลฝอยแบบบ รณาการสามระบบ ในร ปขยายผล (จ ดอบรมค ดแยกขยะ จ ดต งธนาคารขยะหม บ าน จ ดต งศ นย (EESH) และจ ดต งเตาเผาขยะ ช ๑. ช อโครงการ โครงการจ ดการขยะม ลฝอยแบบบ รณาการสามระบบ ในร ปขยายผล (จ ดอบรมค ดแยกขยะ จ ดต งธนาคารขยะหม บ าน จ ดต งศ นย (EESH) และจ ดต งเตาเผาขยะ ช มชนปลอดมลพ ษ) ๒. ผ ร บผ ดชอบ ๒.๑ หน วยงานหล ก เทศบาลตาบลนางแล

More information

การประช มเช งปฏ บ ต การ เร อง การจ ดการม ลฝอยต ดเช อภาคเหน อประจ าป ๒๕๕๗

การประช มเช งปฏ บ ต การ เร อง การจ ดการม ลฝอยต ดเช อภาคเหน อประจ าป ๒๕๕๗ การประช มเช งปฏ บ ต การ เร อง การจ ดการม ลฝอยต ดเช อภาคเหน อประจ าป ๒๕๕๗ ว นท ๕ ม ถ นายน ๒๕๕๗ ณ ห องคอนเวนช นฮอลล โรงแรมท อปแลนด พ ษณ โลก โดย กระทรวงสาธารณส ข กระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม กระทรวงมหาดไทย

More information

ไอแบงก จ บม อเคร อข าย สหกรณ อ สลาม สน บสน น เง นท นล กค า สหกรณ ดร.เฉล มพล ด ลส มพ นธ ประธาน ชสอ.

ไอแบงก จ บม อเคร อข าย สหกรณ อ สลาม สน บสน น เง นท นล กค า สหกรณ ดร.เฉล มพล ด ลส มพ นธ ประธาน ชสอ. àêãôáà ÕéÂÇàÅçºÊѹ¹ÔºÒμÊË Ã³ Ñ ËÇÑ ¾Ñ²¹ÒÃкº ÒúÃÔËÒÃ Ñ ÒÃÍ Ã ป ท 13 ฉบ บท 260 ประจ าว นท 1-15 กรกฎาคม 2556 10.- การส งเสร มก จกรรมสหกรณ ในโรงเร ยน ตชด. จ งหว ดเลย ส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย เสร มองค

More information

กรมส งเสร มค ณภาพส งแวดล อม ค ม อการประเม นส าน กงานส เข ยว

กรมส งเสร มค ณภาพส งแวดล อม ค ม อการประเม นส าน กงานส เข ยว กรมส งเสร มค ณภาพส งแวดล อม ค ม อการประเม นส าน กงานส เข ยว คณะส งแวดล อมและทร พยากรศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล 2557 ก รมส งเสร มค ณภาพส งแวดล อม ได ด าเน นการในการแก ไขและป องก นป ญหาส งแวดล อม โดยให การสน

More information