ประว ต โรงเร ยนเทพม ตรศ กษา

Size: px
Start display at page:

Download "ประว ต โรงเร ยนเทพม ตรศ กษา"

Transcription

1 ประว ต โรงเร ยนเทพม ตรศ กษา โรงเร ยนเทพม ตรศ กษา เป นโรงเร ยนเอกชนของม ลน ธ คาทอล ก เขตม สซ งส ราษฎร ธาน ส งก ดสาน กงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน เขต 1 อาเภอเม อง จ งหว ดส ราษฎร ธาน สาน กงานบร หารงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน ได จ ดต งข นเม อว นท 17 เมษายน พ.ศ ในท ด นจานวน 17 ไร 3 งาน 1.2 ตารางวา ซ งนางล นจ บ ราคม เป นผ บร จาคให เป นท สร างโรงเร ยน โดยม ฯพณฯ ม ขนายก เปโตร คาเร ตโต เป นผ ร บใบอน ญาต นายว เช ยร สมานจ ต เป นผ จ ดการและคร ใหญ คนแรก ม บาทหลวงแอกเตอร ฟร เยร โอ เป นอธ การ โรงเร ยนเทพม ตร ศ กษาเป ดทาการสอนด งน ป การศ กษา 2502 เป ดทาการสอนในระด บม ธยมศ กษาป ท 1 จานวน 2 ห อง จานวน น กเร ยน 135 คน นายว เช ยรสมานจ ต เป นผ จ ดการและคร ใหญ คนแรก ม บาทหลวงแอกเตอร ฟร เยร โอเป นอธ การ ป การศ กษา 2504 เป ดทาการสอนช นประถมศ กษาป ท 5 จานวน 1 ห อง และระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 3 จานวน 1ห อง ป การศ กษา 2508 ได ร บอน ญาตให เป ดสอนช นประถมตอนต น ต งแต ระด บ ประถมป ท 1 ถ ง ประถมป ท 7 และระด บม ธยมศ กษาป ท 1 ถ ง ม ธยมศ กษาป ท 3 จานวน 11 ห อง ป การศ กษา 2538 ได ทาการเป ดสอนในระด บช นอน บาลป ท 1 ถ ง 3 โดยระด บช น อน บาล 1 จานวน 2 ห อง ระด บอน บาล 2 จานวน 1 ห องและระด บอน บาล 3 จานวน 1 ห อง ป การศ กษา 2553 ได เป ดสอนเด กก อนว ยเร ยน จานวน 2 ห อง ป จจ บ นน โรงเร ยนเทพม ตรศ กษา เป ดทาการสอนต งแต ระด บช นก อนว ยเร ยนถ ง ช น ม ธยมศ กษาป ท 6 ม อาคารเร ยน 6 หล ง พ นท จานวน 19 ไร 1 งาน 21.1 ตารางวา ม คร บ คลากรทางการศ กษาและพน กงาน 257 คน และม น กเร ยน 5,218 คน โดยม บาทหลวงทรงราชย ศร ระหงษ เป นผ อานวยการ

2 ข อม ลท วไป ส ญล กษณ ประจาโรงเร ยน 1. ร ปเทวดา การเอาใจใส ด แลและปกป อง ภายใต ร มป กของเทวดา ด จด งมารดาท ให ความร กและความอบอ นแก บ ตรธ ดา 2. ป กหล งของเทวดา เป นเสม อนกาแพงอ นแข งแกร งท คอยปกป อง น กเร ยนท กคนให พ นจากความเลวร ายท งมวลในส งคม 3. เมฆ เปร ยบเสม อนร มเงาท ร มเย น อบอ นและเป นส ข 4. มหาสม ทร ผ ท ม จ ตใจด งาม ม ความโอบอ อมอาร ม จ ตใจ กว างขวางด จ มหาสม ทรอ นกว างใหญ 5. ลายไทย การปล กฝ งให น กเร ยนม ความร กในขนบธรรมเน ยม ประเพณ ไทย เพลงประจาโรงเร ยน เทพม ตรศ กษา สถาบ นส งส ง เก ยรต ด ารงคงค ชาต เพ อเยาวชนไทย ให ความร ค ค ณธรรม สร างผ นาส งคมร นใหม ความค ดกว าง ว ส ยท ศน ไกลใฝ พ ฒนา ธงส นาเง นแดง ด เข มแข งงามสดใส สาม คค ม แรงใจภายใต เทพอาร กขา คต พจน ประจาใจใฝ ระล กอย เป นน จ พ อแม ให ช ว ต เทพม ตรให การศ กษา ภาคภ ม ใจในศ กด ศร น อมช ว เท ดท นบ ชาเทพ ม ตรศ กษาสถาบ น ว ส ยท ศน ภายในป การศ กษา โรงเร ยนเทพม ตรศ กษา เป นองค กรแห งการเร ยนร บร หารจ ดการ แบบม ส วนร วม คร ม มาตรฐานว ชาช พ ส งเสร มผ เร ยนเต มศ กยภาพ ม ค ณธรรม จร ยธรรม ล าเล ศว ชาการร กษ ว ฒนธรรมไทยใส ใจส งแวดล อมน อมน าหล กปร ชญาเศรษฐก จ พอเพ ยงส มาตรฐานสากลมาตรฐานสากล

3 พ นธก จ 1.พ ฒนาการบร หารจ ดการแบบม ส วนร วมอย างม ประส ทธ ภาพและสอดคล องก บการปฏ ร ป 2.พ ฒนาระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษาเพ อรองร บการประเม นค ณภาพ การศ กษา 3.พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษา ให ม ศ กยภาพตามมาตรฐานว ชาช พคร โดย สน บสน นให คร และบ คลากรทางการศ กษาม การพ ฒนาตนเองอย างต อเน อง 4.ปล กฝ งอ ตล กษณ ท โดดเด นของการเป นโรงเร ยนคาทอล กก บน กเร ยน ให น กเร ยนม ค ณธรรมความด งามตามว ฒ ภาวะ 5.พ ฒนาการจ ดการเร ยนการสอน เพ อยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยนของผ เร ยน 6.ม งเน นความเป นเล ศทางว ชาการแก ผ เร ยนอย างเต มตามศ กยภาพ 7.ม งเน นให น กเร ยนท กคนเป นคนด ศร เทพม ตร แสดงออกถ งค ณล กษณะท งดงาม ตาม สถานการณ อย างสมว ย 8.ม งเน นให คร และผ เร ยนใช เทคโนโลย สารสนเทศส อและแหล งเร ยนร ภายในและภายนอก สถานศ กษา เพ อเอ อต อการเร ยนร ของผ เร ยนอย างต อเน อง 9.ม งเน นให ผ เร ยนเห นค ณค า และความส าค ญของศ ลปว ฒนธรรมไทย โดยการปล กฝ งเร อง การใช ภาษาไทย และมารยาทไทยให เป นน ส ย 10.ปล กฝ งให บ คลากรและผ เร ยนม ความร เห นค ณค าของส งแวดล อม ร กษ และใส ใจต อ ส งแวดล อมอย างย งย น 11.ปล กฝ งให ผ เร ยนร จ กใช แนวทางในการดาเน นช ว ตอย างม เหต ผล เพ อสร างภ ม ค มก นแก ตนเอง ช มชน และส งคม ตลอดจนการพ ฒนาร ปแบบการจ ดการเร ยนการสอนท บ รณาการ สาระการเร ยนร ตามหล กส ตร โดยน อมนาหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง เพ อเข าส ประชาคมอาเซ ยนอย างเข มแข ง

4 เป าประสงค 1.คณะผ บร หาร คณะคร ผ ปกครอง น กเร ยนและช มชนม การบร หารจ ดการร วมก นอย างม ประส ทธ ภาพและสอดคล องก บการปฏ ร ป 2.ม ระบบการประก นค ณภาพภายในถานศ กษาท ม ค ณภาพ เพ อรองร บการประเม น ค ณภาพการศ กษา 3.คร และบ คลากรทางการศ กษาได ร บการพ ฒนาศ กยภาพตามมาตรฐานว ชาช พคร 4.น กเร ยนม อ ตล กษณ ท โดดเด น ตามว ตถ ประสงค ของโรงเร ยนคาทอล กและม ค ณธรรม ความด งามตามว ฒ ภาวะ 5.ม การจ ดการเร ยนการสอนท หลากหลาย เพ อพ ฒนาผลส มฤทธ ทางการเร ยนของผ เร ยน 6.ผ เร ยนม ความเป นเล ศในทางว ชาการท กด าน 7.ผ เร ยนท กคนเป นคนด ศร เทพม ตร ม การแสวงออกถ งค ณล กษณะท งดงาม ตาม สถานการณ เหมาะสมก บว ยและม ส ขภาพสมบ รณ แข งแรง 8.คร และผ เร ยนสามารถใช เทคโนโลย สารสนเทศ ส อและแหล งเร ยนร ภายในและภายนอก สถานศ กษาท เอ อต อการเร ยนร ของผ เร ยนได อย างต อเน อง 9.ผ เร ยนเห นค ณค าและความส าค ญของศ ลป ว ฒนธรรมไทย ม การปล กฝ งการใช ภาษาไทย และมารยาทให เป นน ส ย 10.บ คลากรและผ เร ยนเป นผ ม ความร และเห นค ณค าของส งแวดล อมร กษ และใส ใจ ส งแวดล อมอย างม ย งย น 11.ผ เร ยนเป นผ ร จ กใช แนวทางในการดาเน นช ว ตอย างม เหต ผล เพ อสร างภ ม ค มก นแก ตนเอง ช มชน และส งคม ม การพ ฒนาร ปแบบการจ ดการเร ยนการสอนท บ รณาการสาระ การเร ยนร ตามหล กส ตรน อมนาหล กปร ชญา

5 ย ทธศาสตร 1. พ ฒนาร ปแบบการบร หารจ ดการแบบม ส วนร วม ประสานความร วมม ออ นด ก บ ช มชน และ ผ ม ส วนเก ยวข อง สร างเคร อข ายเพ อพ ฒนาสถานศ กษาอย างเข มแข ง 2. พ ฒนาระบบสารสนเทศและระบบการประก นค ณภาพภายในส ความเป นสถานศ กษาท ได มาตรฐานสากล 3. พ ฒนาหล กส ตรและกระบวนการเร ยนร เพ อม งส ความเป นเล ศทางว ชาการ 4. พ ฒนาแหล งเร ยนร และเทคโนโลย เน นการใช ประโยชน ท เอ อต อผ เร ยนและ ผ เก ยวข อง สร างส งคมแห งการเร ยนร 5. ส งเสร มความเป นอ ตล กษณ สร างมาตรการส งเสร มและการยกระด บส ความเป นเล ศของ สถานศ กษา ให เป นท ร บร และยอมร บจากผ เก ยวข อง 6. เสร มศ กยภาพบ คลากรให ม จรรยาบรรณและม มาตรฐานว ชาช พ เน นการเป นแบบอย าง ท ด ต อผ เร ยน 7. ปล กฝ งผ เร ยนด านค ณธรรม จร ยธรรม รวมท งการใช หล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง ดารงความเป นไทยท เข มแข งและ ม ส นทร ยภาพ กลย ทธ ตามย ทธศาสตร ของโรงเร ยน ย ทธศาสตร ท พ ฒนาระบบด แลช วยเหล อน กเร ยน รวมท งเน นสร างมาตรการด แลความปลอดภ ยใน สว สด ภาพของผ เร ยน 1.2 ส งเสร มความร วมม อให ช มชนเข ามาม ส วนร วมและสน บสน นการจ ดการความร ของ น กเร ยน 1.3 ระดมความค ดจากผ เก ยวข อง เพ อใช งบประมาณจ ดซ ออ ปกรณ ในการสน บสน นการ เร ยนการสอนให ได มาตรฐานและเก ดความค มค า ตรงความต อต องการของผ เร ยนและ บ คลากร 1.4 จ ดทาค ม อการบร หารงาน ปร บปร งระเบ ยบและแนวทางปฏ บ ต ต าง ๆ ให ช ดเจน เหมาะสม โดยคาน งถ งบร บทของโรงเร ยน 1.5 บร หารโรงเร ยนแบบน ต บ คคลและบร หารงานในร ปแบบคณะกรรมการบร หาร โรงเร ยนและคณะกรรมการจ ดการศ กษาสถานศ กษาตามพระราชบ ญญ ต โรงเร ยนเอกชน พ.ศ เน นการบร หารงานโดยใช หล กการม ส วนร วมจากท กฝ ายในการกาหนดท ศทางพ ฒนา สถานศ กษา 1.7 จ ดก จกรรมเพ อระดมท นจากผ ปกครองช มชนในการสน บสน นก จการของโรงเร ยน

6 1.8 ส งเสร มและสน บสน นให บ คลากรตระหน กถ งความส มพ นธ ระหว างบ คลากรในโรงเร ยน และสร างจ ตสาน กความเป นผ ม ส วนได ส วนเส ยก บโรงเร ยน ย ทธศาสตร ท พ ฒนาระบบการจ ดเก บและบาร งร กษาพ สด อ ปกรณ ให เป นระบบและเป นป จจ บ น สามารถตรวจสอบได 2.2 พ ฒนาระบบการต ดตามการเก บค าธรรมเน ยมการเร ยนให ม ประส ทธ ภาพเพ อร กษา สมด ลในการบร หารจ ดการ 2.3 พ ฒนาการให บร การด านโภชนาการ ท เน นความสะอาด ถ กหล กอนาม ยและม ค ณค า ทางโภชนาการ 2.4 จ ดระบบน เทศการศ กษาให เป นระบบ เป นร ปธรรม และดาเน นการอย างต อเน อง 2.5 สร างความตระหน กให บ คลากรท กฝ ายเห นความส าค ญของการประก นค ณภาพ การศ กษาและผด งมาตรฐานของสถานศ กษา 2.6 พ ฒนาระบบการประเม นภายในโรงเร ยนให ม ค ณภาพมากย งข น โดยให เป นร ปธรรม ม การกาก บ ต ดตาม ตรวจสอบได จนเป นส วนหน งของการบร หารการศ กษา 2.7 จ ดทาและนาเสนอผลการประเม นโรงเร ยน (SAR) ต อหน วยงานท เก ยวข องและ เผยแพร ต อสาธารณชน ย ทธศาสตร ท พ ฒนาหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอนในท กระด บ ความเป นมน ษย ท สมบ รณ และการศ กษาต อในระด บท ส งข น 3.2 พ ฒนาหล กส ตรของโรงเร ยน ปร บปร งสาระการเร ยนร ท องถ น 3.3 พ ฒนาผ เร ยนให ร กการเร ยนร สามารถค ดเป นระบบ ค ดสร างสรรค และค ด แก ป ญหาได ย ทธศาสตร ท พ ฒนาแหล งเร ยนร ภายในสถานศ กษาให หลากหลายเอ อต อการเร ยนร ของผ เร ยน 4.2 นาส อเทคโนโลย มาใช เพ อการบร หารจ ดการและสน บสน นการเร ยนการสอนใน สถานศ กษา 4.3 พ ฒนาระบบบร หารห องสม ดเพ อบร การผ เร ยนและผ เก ยวข องใช ประโยชน ในการ ส บค นอย างม ประส ทธ ภาพ 4.4 ส งเสร มการนาภ ม ป ญญาและทร พยากรท องถ นมาใช ประโยชน ในการเสร ม ประสบการณ ก บผ เร ยน 4.5 จ ดสรรงบประมาณเพ อจ ดหาเทคโนโลย ท ท นสม ยให เพ ยงพอครอบคล มต อการพ ฒนา สถานศ กษา

7 ย ทธศาสตร ท เน นความเป นเล ศทางว ชาการโดยเฉพาะด านคณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร ภาษาอ งกฤษ และคอมพ วเตอร 5.2 ปล กฝ งความเป นอ ตล กษณ ของสถานศ กษาในด านการส งเสร มศ กยภาพของผ เร ยน (พห ป ญญา)ให เป นท ประจ กษ ก บผ เก ยวข องอย างเป นร ปธรรม 5.3 จ ดทาโครงการพ เศษเพ อส งเสร มบทบาทของสถานศ กษาในการแก ป ญหาของผ เร ยน ด านการจ ดการขยะ 5.4 จ ดทาโครงการ/ก จกรรมเพ อยกระด บมาตรฐาน ร กษามาตรฐานส ความเป นเล ศของ สถานศ กษา(ส มพ นธ ช มชน ว น ยการเข าแถว ประก นค ณภาพ น เทศ) ย ทธศาสตร ท พ ฒนาร ปแบบการจ ดการเร ยนการสอนท บ รณาการสาระการเร ยนร ตามหล กส ตร เช อมโยงก บหล กเศรษฐก จพอเพ ยง 6.2 สน บสน นผ บร หารและคร ศ กษาต อ/เข าร บการอบรมเพ อเพ มประสบการณ ด านต างๆ อย างต อเน อง 6.3 สน บสน นผ บร หารและคร สร างนว ตกรรม ผลงานทางการศ กษา เพ อการเร ยนร และ การจ ดการเร ยนการสอน 6.4 พ ฒนาท กษะคร ให ม ความร ท กษะพ นฐานการใช เทคโนโลย เช น การใช โปรแกรม Power point ส ออ นเทอร เน ต เพ อพ ฒนาตนเองและการจ ดการเร ยนร ให ม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล 6.5 ส งเสร มให คร สอดแทรก ICT เป นเคร องม อการเร ยนร และแสวงหาความร ในท ก กล มสาระฯ 6.6 ส งเสร มบ คลากรท งสายผ สอนและสายสน บสน นการสอน ม ความร ความสามารถ สอดคล องก บการงานท ได ร บมอบหมาย และปฏ บ ต งานได เต มความสามารถ

8 ย ทธศาสตร ท จ ดก จกรรมเสร มหล กส ตรท เน นการปล กฝ งผ เร ยนด านค ณธรรม จร ยธรรม ท หลากหลาย ครอบคล มตลอดป การศ กษา 7.2 ส งเสร มให ผ เร ยนม โอกาสส มผ สช ว ตผ ท ด อยโอกาส เพ อปล กฝ งความเส ยสละและความ ม จ ตสาธารณะ 7.3 พ ฒนาบ คลากรในการเร ยนร การใช การบาร งร กษาอ ปกรณ และสาธารณ ปโภคให เก ด ประโยชน อย างค มค าตามนโยบายของร ฐในการนาปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงมาใช ใน โรงเร ยน 7.4 จ ดก จกรรมท งในและนอกหล กส ตรท ส งเสร มส นทร ยภาพน กเร ยนด านศ ลปะ ดนตร นาฏศ ลป และน นทนาการ 7.5 จ ดก จกรรมส งเสร มท กษะเก ยวก บการประกอบอาช พ

9 ทาเน ยบผ บร หาร ลาด บ ช อ - สก ล ตาแหน ง พ.ศ.ท ด ารงตาแหน ง 1. นายว เช ยร สมานจ ต คร ใหญ พ.ศ นายปร ดา แสงสว าง คร ใหญ พ.ศ บาทหลวงหล อาง ชวประพ นธ คร ใหญ พ.ศ นายเร อง อาภรร ตน คร ใหญ พ.ศ นายสน น วาทนเสร คร ใหญ พ.ศ นายประส ทธ ทองค า คร ใหญ พ.ศ บาทหลวงสน ท ล ล ตานนท คร ใหญ พ.ศ บาทหลวงอน นต จ ตเสร วงศ คร ใหญ พ.ศ บาทหลวงประธาน ศร ดาร ณศ ล คร ใหญ พ.ศ บาทหลวงศ กด ช ย ตร ว าอ ดม คร ใหญ พ.ศ นายชาญช ย ช นพระแสง คร ใหญ พ.ศ บาทหลวงสมชาย ก จน ช คร ใหญ พ.ศ บาทหลวงสมพงษ ฉ ตรบรรยง คร ใหญ พ.ศ บาทหลวงพ ร ตน ดารงศ กด คร ใหญ พ.ศ บาทหลวงศ กด ช ย ตร ว าอ ดม คร ใหญ พ.ศ บาทหลวงนท ธ ราน วรรตน ผ อานวยการ พ.ศ บาทหลวงทรงราชย ศร ระหงษ ผ อานวยการ พ.ศ.2556-ป จจ บ น คณะผ บร หารป จจ บ น 1. บาทหลวงย ทธการ ยนปล ดยศ ผ จ ดการ 2. บาทหลวงทรงราชย ศร ระหงษ ผ อานวยการโรงเร ยน 3. ซ สเตอร พวงผกา ราชธน ผ ช วยผ อานวยการโรงเร ยน

10 คณะกรรมการบร หารโรงเร ยนเทพม ตรศ กษา ป บาทหลวงนท ธ ราน วรรตน ผ ร บใบอน ญาต ประธานกรรมการ 2. บาทหลวงทรงราชย ศร ระหงษ ผ อานวยการ กรรมการ 3. บาทหลวงย ทธการ ยนปล ดยศ ผ จ ดการ กรรมการ 4. ซ สเตอร พวงผกา ราชธน ผ ทรงค ณว ฒ กรรมการ 5. นายส ขสว สด จ ตต อาภรณ ผ ทรงค ณว ฒ กรรมการ 6. นายว ทยา แซ โง ว ผ ทรงค ณว ฒ กรมการ 7. นายไพฑ รย ทองปาน ต วแทนผ ปกครอง กรรมการ 8. นายบ นยธร ส นทร ต วแทนคร กรรมการและเลขาน การ 9.นางสาวเกษรา เก ดแป น เจ าหน าท สารบ ญ ผ ช วยเลขาน การ

11 แผนผ งของโรงเร ยนเทพม ตรศ กษา. D E C F B B A... แผนผ งแสดงอาณาเขตโรงเร ยนเทพม ตรศ กษา แผนผ งร ปโรงเร ยนเทพม ตรศ กษาจากภาพถ ายดาวเท ยม

12 ตอนท 1 ข อม ลบ คลากร ตารางแสดงจานวนคร และบ คลากรโรงเร ยนเทพม ตรศ กษา ป การศ กษา 2556 ลาด บ รายการ เพศ ชาย หญ ง รวม 1. ผ ร บใบอน ญาต/ผ อานวยการ ผ จ ดการ รองผ อานวยการ คร ผ สอน/คร สน บสน น คร ต างประเทศ น กการ/ภารโรง รวมท งส น ข อม ล ณ ว นท 10 ม ถ นายน 2556 ตารางแสดงจานวนคร และบ คลากร ป การศ กษา ลาด บ รายการ ป การศ กษา ผ ร บใบอน ญาต/ผ อานวยการ ผ จ ดการ รองผ อานวยการ คร ผ สอน/คร สน บสน น คร ต างประเทศ น กการ/ภารโรง รวมท งส น

13 ตอนท 2 ข อม ลน กเร ยน ตารางแสดงจานวนน กเร ยน จาแนกตามระด บช นและเพศ ป การศ กษา 2556 ช นเร ยน จานวนห องเร ยน จานวนน กเร ยน ชาย หญ ง รวม ดล อ อ อ รวมระด บอน บาล ป ป ป รวมระด บประถม ฯ ต น ป ป ป รวมระด บประถม ฯ ปลาย รวมระด บประถมศ กษา 35 1, , ม ม รวมระด บม ธยม ฯ ต น ,359 ม ม ม รวมระด บม ธยม ฯ ปลาย ,169 รวมระด บม ธยมศ กษา 43 1,275 1,253 2,528 รวมท งส น 108 2,838 2,380 5,218 ข อม ล ณ ว นท 10 ม ถ นายน 2554

14 ตารางแสดงจานวนน กเร ยน ป การศ กษา ช นเร ยน ป การศ กษา อน บาล รวมระด บอน บาล ป ป ป รวมระด บประถม ฯ ต น ป ป ป รวมระด บประถม ฯ ปลาย ม ม รวมระด บม ธยม ฯ ต น 1,281 1,314 1,359 ม ม ม รวมระด บม ธยม ฯ ปลาย 902 1,022 1,169 รวมท งส น 4,560 4,880 5,218

15 สร ปภาพรวมข อม ลน กเร ยน ป การศ กษา 2556 æ ระด บอน บาล จานวนห องเร ยน 22 ห องเร ยน จานวนน กเร ยน 862 คน จานวนน กเร ยนโดยเฉล ย 39 คน/ห อง æ ระด บประถมศ กษา จานวนห องเร ยน 35 ห องเร ยน จานวนน กเร ยน 1,828 คน จานวนน กเร ยนโดยเฉล ย 52 คน/ห อง æ ระด บม ธยมศ กษาตอนต น จานวนห องเร ยน 26 ห องเร ยน จานวนน กเร ยน 1,359 คน จานวนน กเร ยนโดยเฉล ย 52 คน/ห อง æ ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย จานวนห องเร ยน 25 ห องเร ยน จานวนน กเร ยน 1,169 คน จานวนน กเร ยนโดยเฉล ย 47 คน/ห อง

16 ตอนท 3 ข อม ลงบประมาณและการเง น ตารางแสดงงบประมาณ ป การศ กษา 2556 จาแนกตามแหล งท มาของงบประมาณ ท แหล งท มา งบประมาณ ร อยละ 1 เง นอ ดหน น 50,802, เง นค าธรรมเน ยมการเร ยน 15,799, รายได อ นๆ 1,434, ระดมทร พยากรจากภายนอก 314, รวม 68,350, ตารางแสดงแหล งท มาของงบประมาณ ป การศ กษา รายการ รายได ของแต ละป เง นอ ดหน น 37,967, ,174, ,802, เง นค าธรรมเน ยมการเร ยน 13,782,085 44,688,260 15,799,585 รายได อ นๆ 2,399,055 2,297,080 1,434,129 ระดมทร พยากรจากภายนอก , รวม 54,148, ,159, ,350,845.02

17 ตารางแสดงงบประมาณป การศ กษา 2556 จาแนกตามโครงสร างการบร หาร ท กล มบร หารงาน งบประมาณ ร อยละ 1 ทร พยากรเพ อการศ กษา 5,715, จ ดการศ กษา 500, ว ชาการ 2,568, ส งเสร มความสามารถพ เศษ 3,185, ก จการน กเร ยน 325, จ ตตาภ บาล 284, บ คคล 1,220, ปฐมว ย 2,537, รวม 16,335, กราฟแสดงงบประมาณป การศ กษา 2556 จาแนกตามโครงสร างการบร หาร

18 ตอนท 4 ข อม ลอาคารสถานท ตาแหน งท ต ง โรงเร ยนเทพม ตรศ กษา ต งอย เลขท 317 ถนนตลาดใหม อาเภอเม อง จ งหว ดส ราษฎร ธาน รห สไปรษณ ย โทรศ พท โทรสาร ส งก ด สาน กงานพ นท การศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 1 เป ดสอนต งแต ระด บอน บาล 1 ถ ง ม ธยมศ กษาป ท 6 ม เน อท 19 ไร 1 งาน 21.1 ตารางวา อาคารสถานท โรงเร ยนเทพม ตรศ กษา ม อาคาร จ านวน 6 หล ง 1. อาคารออก สต น 1 หล ง 2. อาคารคาเร ตโต 1 หล ง 3. อาคารโบดวง 1 หล ง 4. อาคารดอนบอสโก 1 หล ง 5. อาคารฟร เยร โอ 1 หล ง 6. อาคารปาซอตต 1 หล ง โรงเร ยนเทพม ตรศ กษา ม อาคารก อสร างอ นๆ จานวน 6 หล ง 1. ศาลาภ รมย ท ศน 1 หล ง 2. ศาลาพ กผ อน 2 หล ง 3. อาคารโรงงาน 1 หล ง 4. ลานก ฬาเอนกประสงค 2 หล ง

19 ห องเร ยน/ ห องประกอบ 1. ห องเร ยนตามอาคารท จ ดส าหร บการเร ยน จานวน 5 หล ง ท งหมด 97 ห อง - อาคารออก สต น จานวน 2 ห องเร ยน - อาคารคาเร ตโต จานวน 17 ห องเร ยน - อาคารโบดวง จานวน 9 ห องเร ยน - อาคารดอนบอสโก จานวน 59 ห องเร ยน - อาคารฟร เยร โอ จานวน 10 ห องเร ยน 2. ห องประกอบ ห องประกอบต าง ๆ สาหร บจ ดก จกรรมการเร ยนการสอน ท งหมด 19 ห อง - ห องปฎ บ ต การว ทยาศาสตร ม ธยมศ กษา จานวน 1 ห อง - ห องปฎ บ ต การว ทยาศาสตร ประถมศ กษา จานวน 1 ห อง - ห องเร ยนส เข ยว จานวน 1 ห อง - ห องภ ม ป ญญาท องถ น จานวน 1 ห อง - ห องคอมพ วเตอร จานวน 7 ห อง - ห องประช มใหญ จานวน 1 ห อง - ห องประช มไมเค ล จานวน 1 ห อง - ห องสม ด จานวน 2 ห อง - ห องปฏ บ ต การดนตร จานวน 1 ห อง - ห องปฏ บ ต การศ ลปะ จานวน 1 ห อง - ห องแนะแนว จานวน 1 ห อง - ห องพยาบาล จานวน 1 ห อง - ห องพลานาม ย จานวน 1 ห อง - ห องส อ จานวน 1 ห อง - ห องธนาคารโรงเร ยน จานวน 1 ห อง - ห องธนาคารขยะร ไซเค ล จานวน 1 ห อง - ห องสต ด โอ จานวน 1 ห อง - ห องพระพ ทธ จานวน 1 ห อง - ห องคร สตศาสตร จานวน 1 ห อง

20 3. อ น ๆ - ห องน า จานวน - ห อง - ห องสหกรณ จานวน 1 ห อง - ห องประกอบอาหาร จานวน 1 ห อง - ห องสว สด การร านค า จานวน 1 ห อง - ห องผล ตน าด ม จานวน 1 ห อง - ห องสาน กงานฝ าย จานวน 13 ห อง - ห องพ กคร จานวน 17 ห อง - ห องเส ยงตามสาย จานวน 1 ห อง - ห องสม ดม ขนาด 152 ตารางวา จ านวนหน งส อในห องสม ด 33,110 เล ม การส บค น หน งส อและการย ม ค น ใช ระบบ MASS SCHOOL จานวนน กเร ยนท ใช ห องสม ดในป การศ กษาท รายงาน เฉล ย 3,462 คน ต อว น ค ดเป นร อยละ ของน กเร ยน ท งหมด - ห องปฏ บ ต การ ห องปฏ บ ต การทางว ทยาศาสตร จานวน 2 ห อง ห องปฏ บ ต การคอมพ วเตอร จานวน 7 ห อง ห องปฏ บ ต การทางภาษา จานวน - ห อง ห องอ นๆ (ระบ - ) จานวน - ห อง

21 แสดงจานวนส อตามกล มสาระการเร ยนร ป การศ กษา 2556 ลาด บ กล มสาระ จานวน ค ดเป นร อยละ 1 ว ทยาศาสตร ภาษาต างประเทศ การงานอาช พฯ ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม ภาษาไทย ส ขศ กษา พลศ กษา ศ ลปะ คณ ตศาสตร รวม กราฟแสดงจานวนส อตามกล มสาระ ประจาป การศ กษา 2556

22 ข อม ลสภาพช มชนโดยรวม 1. สภาพช มชนรอบบร เวณโรงเร ยนม ล กษณะ ช มชนเม อง ม ประชากรประมาณ 18,000 คน บร เวณใกล เค ยงโดยรอบโรงเร ยนได แก โรงพยาบาล หน วยงานราชการ อาช พ หล กของช มชน ค อ ค าขายและบร การ ส วนใหญ น บถ อศาสนาพ ทธและศาสนาคร สต ประเพณ /ศ ลปว ฒนธรรมท องถ นท เป นท ร จ กโดยท วไปค อ ช กพระ ทอดผ าป าประจาป 2. ผ ปกครองส วนใหญ จบการศ กษาระด บม ธยมศ กษา อาช พหล ก ค อ เกษตรกร ส วน ใหญ น บถ อศาสนาพ ทธ ฐานะทางเศรษฐก จ/รายได เฉล ยต อครอบคร ว ต อป 150, ,000 บาท จานวนคนเฉล ยต อครอบคร ว 3คน 3. โอกาสและข อจาก ดของโรงเร ยน โอกาสของสถานศ กษาในความร วมม อด านต างๆ ของช มชน ม ประชากรหลากหลาย ม แหล งเร ยนร เช น ห องสม ดประชาชนของเทศนครส ราษฎร ธาน ม ว ดโบสถ สถานท ประกอบพ ธ ทางศาสนาพ ทธ ศาสนาคร สต โดยเฉพาะโรงเร ยนเทพม ตรศ กษา เป น โรงเร ยนม ลน ธ คาทอล กม โบสถ คร สต อย ในบร เวณโรงเร ยน อ นเป นสถานท ประกอบพ ธ และสถานท พ ฒนาค ณภาพช ว ตของน กเร ยนให ส มาตรฐานการศ กษาได เป นอย างด จาก ดของโรงเร ยนก บความร วมม อของช มชนในการแก ป ญหาทางส งคม 1) ม ห างสรรพส นค าต งอย ใกล โรงเร ยน 2) ม หอพ กอ สระท ขาดการควบค มด แล 3) ม ร านเกมเป นแหล งม วส มของน กเร ยน 4) บ านเช าท น กเร ยนต างท องท มาเช าพ กอาศ ย เพ อศ กษาเล าเร ยนในโรงเร ยน ต างๆ ภายในเม องตามลาพ ก 5) ม พ อค านาหาบเร แพงลอยมาวางขาบร มฟ ตบาตรหน าโรงเร ยนตอนเล กเร ยนทาให หน าบร เวณโรงเร ยนม ขยะ และทาให การจราจรขาดความปลอดภ ยและล กษณะน ส ยท ไม พ งประสงค แก น กเร ยน ส งเหล าน ม ส วนช กนาน กเร ยนไปม วส ม เป นป ญหาทางส งคม และม ผลกระทบต อ การศ กษาท งต วน กเร ยนและสถานศ กษา จ งจาเป นต องอาศ ยความร วมม อของท กฝ ายท ง โรงเร ยน พ อ แม ผ ปกครอง องค กรส วนท องถ น/หน วยงานทางส งคม และช มชนต อง ร วมม อก นอย างใกล ช ดเป นร ปธรรมและอย างต อเน อง แต ป จจ บ นความร วมม อด งกล าวม น อยและไม ช ดเจนต อเน อง คงปล อยให สถานศ กษาดาเน นการแต เพ ยงฝ ายเด ยว ผลการ ดาเน นงานจ งประสบความส าเร จได ยาก เป นข อจาก ดของโรงเร ยนอย ในขณะน

23 แหล งเร ยนร ภ ม ป ญญาท องถ น 1. แหล งเร ยนร ภายในโรงเร ยน 1) ห องสม ดม ขนาด ๑๕๒ ตารางวา จ านวนหน งส อในห องสม ด ๓๓,๑๑๐ เล ม การ ส บค น หน งส อและการย ม ค น ใช ระบบ Mas school จานนน กเร ยนท ใช ห องสม ด ในป การศ กษาท รายงาน เฉล ย ๓,๔๖๒ คน ต อ ว นค ดเป นร อยละ ๘๔.๔๔ ของน กเร ยน ท งหมด ๒) ห องปฏ บ ต การ ห องปฏ บ ต การว ทยาศาสตร จ านวน ๒ ห อง ห องปฏ บ ต การคอมพ วเตอร จานวน ๗ ห อง ห องปฏ บ ต การทางภาษา จานวน - ห อง ห องอ น ๆ (ระบ - ) จานวน - ห อง ๓) คอมพ วเตอร จ านวน. ๒๔๐ เคร อง ใช เพ อการเร ยนการสอน ๑๙๙ เคร อง ใช เพ อส บค นข อม ลทางอ นเตอร เน ต ๒๔๐ เคร อง จานวนน กเร ยนท ส บค นข อม ลทางอ นเตอร เน ตในป การศ กษาท รายงาน เฉล ย ๑,๙๒๒ คน ต อว น ค ดเป นร อยละ ๔๙.๔๙ ของน กเร ยนท งหมดใช เพ อการบร หารจ ดการ ๔๐ เคร อง ช อแหล งเร ยนร ภายใน สถ ต การใช จานวนคร ง/ป 1.ห องสม ดประถม 2.ห องสม ดม ธยม 3.ห องวงโยธวาท ต 4.ห องปฏ บ ต การคอมพ วเตอร 5.ห องธนาคารขยะร ไซเค ล 6.ห องธนาคารโรงเร ยน 7.ห องปฏ บ ต การว ทยาศาสตร 8.ห องพยาบาล 9.สหกรณ โรงเร ยน 210/ / / / / / / / /210

24 2. แหล งเร ยนร ภายนอกโรงเร ยน แหล งเร ยนร ภายนอก ช อแหล งเร ยนร สถ ต การใช จานวนคร ง/ป 1.การประกอบอาช พ 2.ศ ลปะ/ดนตร 3.ศาสนา/ค ณธรรม จร ยธรรม/ค ณล กษณะท พ งประสงค 4.ความปลอดภ ย/อ บ ต เหต /กฏหมาย/ระเบ ยบว น ย 5.ส ขภาพ/การแพทย /ส ขอนาม ย 6.ส งแวดล อม/ทร พยากร 7.การจ ดการเร ยนการสอน/หล กส ตร/การประเม น 3. ปราชญ ชาวบ าน/ภ ม ป ญญาท องถ น ผ ทรงค ณว ฒ ท สถานศ กษาเช ญมาให ความร แก คร น กเร ยนในป การศ กษาท รายงาน 3.1 โรงเร ยนเทคโนโลย ส ราษฎร ธาน ให ความร เร อง การเข าศ กษาต อในระด บ ปวช.และระด บ ปวส. สถ ต การให ความร ในโรงเร ยนแห งน จานวน ๑ คร ง 3.2 มหาว ทยาล ยกร งเทพ ให ความร เร อง การเข าศ กษาต อในระด บมหาว ทยาล ย สถ ต การให ความร ในโรงเร ยนแห งน จานวน ๑ คร ง 3.3 นายส ร ยา บ ญแชมช และ นายอาท ตย พาศก ล ให ความร เร อง ท บ น มเบอร ว น และ ล กท ง แดนซ เซอร สถ ต การให ความร ในโรงเร ยนแห งน จ านวน ๗ คร ง 3.4 พระพ เชฐ ฐานตตโร ให ความร เร อง การเป นเด กด ความกต ญญ สถ ต การให ความร ในโรงเร ยนแห งน จานวน ๖ คร ง 3.5 เจ าหน าท ตารวจ ส ราษฎร ธาน ให ความร เร อง การใช ถนน และกฎ จราจร สถ ต การให ความร ในโรงเร ยนแห งน จานวน ๑ คร ง 3.6 คณะพยาบาลว ชาช พช านาญการเทศบาลส ราษฎร ธาน ให ความร เร อง ส ขภาพ สถ ต การให ความร ในโรงเร ยนแห งน จานวน ๓ คร ง 3.7 น กศ กษาว ทยาล ยพยาบาล ให ความร เร อง การด แลร กษาความสะอาดของฟ น สถ ต การให ความร ในโรงเร ยนแห งน จานวน ๕ คร ง 3.8 นางสาวจ รา แย มแสง ให ความร เร อง โรค ม อ เท า ปาก สถ ต การให ความร ในโรงเร ยนแห งน จานวน ๒ คร ง 3.9 เทศบาลเม องนครส ราษฎร ธาน และกระทรวงพล งงาน ให ความร เร อง สาธารณส ข ส งแวดล อม การประหย ดพล งงาน พล งค ด สถ ต การให ความร ในโรงเร ยนแห งน จานวน ๖ คร ง

25 ตอนท 5 ข อม ลว สด อ ปกรณ ส อการเร ยนการสอน 1. คอมพ วเตอร ท งหมด 259 เคร อง - การเร ยนการสอน 200 เคร อง - การบร หาร 59 เคร อง *สามารถใช งานอ นเตอร เน ตได 259 เคร อง 2. หน งส อ/ค ม อ ท งหมด 33,201 เล ม - ห องสม ดประถมศ กษา 13,360 เล ม - ห องสม ดม ธยมศ กษา 19,841 เล ม 3. อ น ๆ ท งหมด 53 รายการ - เคร องเล น ว ด โอ/ซ ด 2 เคร อง - โทรท ศน 30 เคร อง - ว ทย /เทป 6 เคร อง - โปรเจคเตอร 8 เคร อง - เคร องฉาย(Visual) 7 เคร อง

26 ข อม ลการจ ดการเร ยนการสอน ตอนท 6 ข อม ลว ชาการ ป การศ กษา 2554 โรงเร ยนเทพม ตรศ กษา ได จ ดแนวการเร ยนการสอนด งน ระด บช นปฐมว ย จ ดการเร ยนการสอนระด บอน บาล 1 ถ ง อน บาล 3 ท ม งเน น เสร มสร างให น กเร ยนม พ ฒนาการ ท ง 4 ด านค อ ร างกาย อารมณ จ ตใจ ส งคม และสต ป ญญา โดย เน นการจ ดก จกรรมเสร มประสบการณ ให แก น กเร ยนในร ปแบบการบ รณาการหน วยการเร ยนร ระด บช นประถมศ กษา - สาหร บน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 1 3 จ ดการเร ยนการสอน โดยให น กเร ยนเหม อนก น ในท กกล มสาระการเร ยนร พ นฐาน 8 กล มสาระ และก จกรรมพ ฒนาน กเร ยน โดยม การสอนเสร มภาษาจ น - สาหร บน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 4 6 จ ดการเร ยนการสอน โดยให น กเร ยนม การเร ยนเหม อนก นในท กกล มสาระการเร ยนร 8 กล มสาระ และ 3 ก จกรรมพ ฒนา ผ เร ยน การสอนเสร มภาษาจ น และได ม การจ ดกล มเร ยนเป น 2 กล ม ด งน 1. กล มท วไป 2. กล มเน นว ทยาศาสตร คณ ตศาสตร และอ งกฤษ ระด บช นม ธยมศ กษาตอนต น จ ดการเร ยนการสอน โดยให น กเร ยนม การเร ยน เหม อนก นในท กกล มสาระการเร ยนร พ นฐาน 8 กล มสาระการเร ยนร และ 3 ก จกรรม ม การเสร ม ความร ทางด านเพศศ กษา เทคโนโลย คอมพ วเตอร คร สตศาสตร และภาษาจ น ให แก น กเร ยน เพ มเต ม ม การจ ดกล มเร ยนด งน 1. กล มท วไป ซ งในกล มของน กเร ยนท วไปน แบ งเป น 2 แผนการเร ยน ค อ แผน A เป นน กเร ยนท จ ดให ม การเร ยนการสอนเน นของรายว ชา ว ทย -คณ ตย แผน B เป นน กเร ยนท ม การจ ดการเร ยนการสอนามปกต 2. โครงการส งเสร มความสามารถด านว ทยาศาสตร คณ ตศาสตร และภาษาอ งกฤษ

27 ระด บช นม ธยมศ กษาตอนปลาย จ ดการเร ยนการสอน โดยให น กเร ยนม การเร ยน เหม อนก นในท กกล มสาระการเร ยนร แต แตกต างในส วนของกล มรายว ชาเพ มเต ม และ 3 ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน การสอนเสร มภาษาจ น ให แก น กเร ยนเพ มเต ม ม การจ ดแผนการเร ยน ด งน 1. แผนการเร ยนว ทยาศาสตร และคณ ตศาสตร 2. แผนการเร ยนคณ ตศาสตร และภาษาอ งกฤษ 3. โครงการส งเสร มความสามารถด านว ทยาศาสตร และคณ ตศาสตร

28 ตารางแสดงคาบสอน/ส ปดาห ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2556 ลาด บ ช อ สก ล ช น กล มสาระ จานวนคาบ ก จกรรมพ ฒนา ผ เร ยน รวม 1 คร อนงค ก ลน อย ภาษาไทย คร อ ไร ใจปล ม 12 ภาษาไทย ม คร ว โชต คร ฑคาบแก ว ม.2 ภาษาไทย คร อน นต อ นทร จ นทร ม.2 ภาษาไทย คร คณ ตา ศร เทพ ม.2 ม.3 ภาษาไทย ม คร ช ต มา ศร โชต ม.4 6 ภาษาไทย ม ม คร พน ดา ห สโสะ ม.3 1 ภาษาไทย ม ม.5 4 ม คร เลขา พรพลประชา ม.5 14 ภาษาไทย ส ทธ ม คร เบญจวรรณ ส ร มย ม.4 ม.5 ภาษาไทย ม คร ส เทพ ส วรรณอ อน ม.3 ภาษาไทย คร ว ระศ กด สก ลอ อน ส ขศ กษาและพล ศ กษา คร อาพรร ตน หน เสน ม.2 ส ขศ กษาและพล ศ กษา คร สมบ ต ศร เม อง ม.3 ส ขศ กษาและพล ศ กษา

29 ลาด บ ช อ สก ล ช น กล มสาระ จานวนคาบ 14 คร พรรพงศ เพชนพ ร ณ ม.3 ม.4 ม.5 ส ขศ กษาและพล ศ กษา ม.6 1 ก จกรรมพ ฒนา ผ เร ยน รวม คร จามร บ ญเปล อง ม.5 ส ขศ กษาและพล 12 ม.6 ศ กษา คร ส ภาร ตน วงศ ปาน 8 ส ขศ กษาและพล ม.2 7 ศ กษา ม คร ประพ ศ บ ญช าง คณ ตศาสตร คร ส เทพ ช ชาต คณ ตศาสตร คร ชนก ณ วาโย ม.2 คณ ตศาสตร คร เจร ญศร ม เดช ม.2 คณ ตศาสตร คร เอกพล วงศ ประจ นต ม.2 คณ ตศาสตร ม คร อด ศ กด ศร ส าอางค ม.3 คณ ตศาสตร คร ร งร ตน วงศ อ นทร ม.4 คณ ตศาสตร คร ขว ญฤด ภ ม ม.4 คณ ตศาสตร คร ณณ ฌญา เจ ยมส ข ม.3 2 คณ ตศาสตร จ ตต ม คร อานวย ช จ นทร ม.6 คณ ตศาสตร คร ธนาว ฒ ศร ว ร กษ ม.6 คณ ตศาสตร คร สาว ตร ย งสว สด ม.4 ม.5 คณ ตศาสตร ม คร เสาวภา จาร ร ตน ว ทยาศาสตร คร น ศากร พ นธ ประท ม ม.2 ว ทยาศาสตร คร ส ก ญญา ราชว เช ยร ม.3 ว ทยาศาสตร

30 ลาด บ ช อ สก ล ช น กล มสาระ จานวนคาบ 2 32 คร อานวยว ทย แซ ล ม ม.2 ว ทยาศาสตร 6 ม คร ร จ รา ภ ม ไชยา ม.2 7 ว ทยาศาสตร ม คร เพ ญฤด ทองท พย ม.6 ว ทยาศาสตร 8 ก จกรรมพ ฒนา ผ เร ยน รวม คร ส ภาวด ช ยสว สด 36 คร ล ดดาวรรณ ช นาวา 37 คร ว ภาวรรณ จ นทร โอ เอ ยม 38 คร ว ยดา มณ พล 39 คร พรช ย ส ช วพลานนท 40 คร เก ยรต ว ฒน สมณะ 41 คร ฐาปน ก ส ร ยฉาย 42 คร สมจ ตร กล บว เศษ 43 คร ป ยะวรรณ ค ณแสง ม.4 ว ทยาศาสตร 8 ม ม.4 12 ว ทยาศาสตร ม ม.4 16 ว ทยาศาสตร ม ม.4 ว ทยาศาสตร 15 ม ม.4 16 ว ทยาศาสตร ม ม.4 4 ม.5 ว ทยาศาสตร ม.6 2 ม.4 12 ว ทยาศาสตร ม ม.5 4 ว ทยาศาสตร ม ม.3 แนะแนว ม.5 7

31 ลาด บ ช อ สก ล ช น กล มสาระ จานวนคาบ ก จกรรมพ ฒนา ผ เร ยน รวม 44 คร เบญจมาศ รอดส ข ม.2 ม.4 แนะแนว ม คร จ ณณ ณ ฐตา พรหมค ร ภาษาต างประเทศ คร ประส ตา คงเทพ ม.2 ภาษาต างประเทศ คร ศวรรยา กระส นธ ม.3 ภาษาต างประเทศ คร น ว ฒน หม ดปาด ม.3 ภาษาต างประเทศ ม คร จ รน นท ช มจ ด ม.2 3 ภาษาต างประเทศ ม คร ภาสกร แซ ต น ม.4 2 ภาษาต างประเทศ ม คร กฤช แสงไกร ภาษาต างประเทศ 8 8 ม คร ส ธาส น เจ ยช ม ม.3 ภาษาต างประเทศ 8-22 ม.4 1 ม คร เปรมย ดา ณ วาโย ม.6 ภาษาต างประเทศ ม Mrs.Lovella Maguad ม.4 ภาษาต างประเทศ 3-24 ม.5 1 ม คร ต างชาต 1 (Adam) ม.2 8 ภาษาต างประเทศ ม ม.4 1

32 ลาด บ ช อ สก ล ช น กล มสาระ จานวนคาบ ก จกรรมพ ฒนา ผ เร ยน รวม 56 คร ต างชาต 2 (Thor) ม.4 12 ภาษาต างประเทศ ม คร จ รน นท ตร ตระการ ม.2 8 ภาษาต างประเทศ ม ม.5 1 ม คร ส พรรษา จ นตบ ตร ม.4 5 ภาษาต างประเทศ ม ม คร ศศ เกต ธ ปธนานนท ม.5 ภาษาต างประเทศ คร ณ ฏฐ ร ยา พรหมค ร ม.2 คอมพ วเตอร คร สรรเพชญ ส วรรณ มณ ม.3 คอมพ วเตอร คร ว ฒนศ กด ข นบ ญ ม.3 10 คอมพ วเตอร จ นทร ม คร จ กรกฤช ทองมา คอมพ วเตอร คร พรรณท พา ก อเก ยรต ม.5 14 คอมพ วเตอร สก ล ม คร ส น ษา อ นทร โสม ม.4 19 คอมพ วเตอร ม คร ส ภาวรรณ คร ฑคาบ กานงานอาช พและ แก ว เทคโนโลย คร รพ พ ฒน คงคา ม.2 กานงานอาช พและ เทคโนโลย คร สมพร เส อน ล ม.3 กานงานอาช พและ เทคโนโลย คร นฤมล กาฬแก ว ม.4 กานงานอาช พและ เทคโนโลย

33 ลาด บ ช อ สก ล ช น กล มสาระ จานวนคาบ ก จกรรมพ ฒนา ผ เร ยน รวม 70 คร เดชา ไทยมาน ตย ม.5 กานงานอาช พและ เทคโนโลย คร บ นยธร ส นทร ม.3 2 กานงานอาช พและ ม.5 6 เทคโนโลย ม คร จ รพ ร ม สม ม.3 ศ ลปะ คร ว ภาค ศร สมทร พย ม.3 8 ศ ลปะ ม คร อธ พล วงศ ธรรม ม.2 1 ศ ลปะ ม คร อ จฉราวด ส ร ต ก จ 11 ศ ลปะ ม คร เย ยมย ทธ ฉายสง า ม.2 ศ ลปะ คร มาน ตา ทองน ตย 9 ศ ลปะ ม คร กานต พ ชชา อ อนแก ว ส งคมศ กษา คร วรรณา นาคพ น ม.2 ส งคมศ กษา คร พรนภา คงจ ตต ม.3 ส งคมศ กษา คร ส ระ ร กบางแหลม ม.3 ส งคมศ กษา คร ก ตต พรหมสงฆ 8 ส งคมศ กษา ม คร ร ตน ชนก น ลอน นต 9 ส งคมศ กษา ม คร ส ร ก ต ยา ห ร ญธาน ม.2 ส งคมศ กษา ม คร กชกร ว พ ฒน ม.2 ม.4 ส งคมศ กษา ม.5 8

34 ลาด บ ช อ สก ล ช น กล มสาระ จานวนคาบ ก จกรรมพ ฒนา ผ เร ยน รวม 85 คร ประส ทธ เสวกว ง ม.4 9 ส งคมศ กษา ม คร น ภาวรรณ เทพ ร ตน ม.4 2 ส งคมศ กษา ม คร พ รน นท ว นชา ม.2 ส งคมศ กษา ม คร ส ญญา บ วขาว ม.6 ส งคมศ กษา คร จรรยพร แซ ล ม ม.5 ส งคมศ กษา ม.6 7 เฉล ยคาบสอนของคร 19 คาบ/ส ปดาห

35 ตารางแสดงคาบสอน/ส ปดาห ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2556 ลาด บ ช อ สก ล ช น กล มสาระ จานวนคาบ ก จกรรมพ ฒนา ผ เร ยน รวม 1 คร อนงค ก ลน อย ภาษาไทย คร อ ไร ใจปล ม 12 ภาษาไทย ม คร ว โชต คร ฑคาบแก ว ม.2 ภาษาไทย คร อน นต อ นทร จ นทร ม.2 ภาษาไทย คร คณ ตา ศร เทพ ม.2 ม.3 ภาษาไทย ม คร ช ต มา ศร โชต ม.4 6 ภาษาไทย ม ม คร พน ดา ห สโสะ ม.3 1 ภาษาไทย ม ม.5 4 ม คร เลขา พรพลประชา ม.5 14 ภาษาไทย ส ทธ ม คร เบญจวรรณ ส ร มย ม.4 ม.5 ภาษาไทย ม คร ส เทพ ส วรรณอ อน ม.3 ภาษาไทย คร ว ระศ กด สก ลอ อน ส ขศ กษาและพล ศ กษา คร อาพรร ตน หน เสน ม.2 ส ขศ กษาและพล ศ กษา คร สมบ ต ศร เม อง ม.3 ส ขศ กษาและพล ศ กษา

36 ลาด บ ช อ สก ล ช น กล มสาระ จานวนคาบ 14 คร พรรพงศ เพชนพ ร ณ ม.3 ม.4 ม.5 ส ขศ กษาและพล ศ กษา ม.6 1 ก จกรรมพ ฒนา ผ เร ยน รวม 1 23 ส ขศ กษาและพล ม คร จามร บ ญเปล อง ศ กษา 1 25 ม คร ส ภาร ตน วงศ ปาน 8 ส ขศ กษาและพล ม.2 7 ศ กษา ม คร ประพ ศ บ ญช าง คณ ตศาสตร คร ส เทพ ช ชาต คณ ตศาสตร คร ชนก ณ วาโย ม.2 คณ ตศาสตร คร เจร ญศร ม เดช ม.2 คณ ตศาสตร คร เอกพล วงศ ประจ นต ม.2 คณ ตศาสตร ม คร อด ศ กด ศร ส าอางค ม.3 คณ ตศาสตร คร ร งร ตน วงศ อ นทร ม.4 คณ ตศาสตร คร ขว ญฤด ภ ม ม.4 คณ ตศาสตร คร ณณ ฌญา เจ ยมส ข ม.3 2 คณ ตศาสตร จ ตต ม คร อานวย ช จ นทร ม.6 คณ ตศาสตร คร ธนาว ฒ ศร ว ร กษ ม.6 คณ ตศาสตร คร สาว ตร ย งสว สด ม.4 ม.5 คณ ตศาสตร ม คร เสาวภา จาร ร ตน ว ทยาศาสตร คร น ศากร พ นธ ประท ม ม.2 ว ทยาศาสตร

37 ลาด บ ช อ สก ล ช น กล มสาระ จานวนคาบ ก จกรรมพ ฒนา ผ เร ยน รวม 31 คร ส ก ญญา ราชว เช ยร ม.3 ว ทยาศาสตร คร อานวยว ทย แซ ล ม ม.2 ว ทยาศาสตร ม คร ว ภาวรรณ จ นทร โอ ม.4 15 ว ทยาศาสตร เอ ยม ม คร ว ยดา มณ พล ม.4 15 ว ทยาศาสตร ม คร เก ยรต ว ฒน สมณะ ม.4 ม.5 ว ทยาศาสตร ม คร ฐาปน ก ส ร ยฉาย ม.4 16 ว ทยาศาสตร ม คร ร จ รา ภ ม ไชยา ม.2 7 ว ทยาศาสตร ม คร เพ ญฤด ทองท พย 7 ว ทยาศาสตร ม คร ส ภาวด ช ยสว สด ม.4 8 ว ทยาศาสตร ม คร ล ดดาวรรณ ช นาวา ม.4 12 ว ทยาศาสตร ม คร พรช ย ส ช วพลานนท ม.4 16 ว ทยาศาสตร ม คร สมจ ตร กล บว เศษ ม.5 4 ว ทยาศาสตร ม คร จ ณณ ณ ฐตา พรหมค ร ภาษาต างประเทศ คร ประส ตา คงเทพ ม.2 ภาษาต างประเทศ คร ศวรรยา กระส นธ ม.3 ภาษาต างประเทศ

38 ลาด บ ช อ สก ล ช น กล มสาระ จานวนคาบ ก จกรรมพ ฒนา ผ เร ยน รวม 46 คร น ว ฒน หม ดปาด ม.3 ภาษาต างประเทศ ม คร จ รน นท ช มจ ด ม.2 3 ภาษาต างประเทศ ม คร ภาสกร แซ ต น ม.4 2 ภาษาต างประเทศ ม คร กฤช แสงไกร ภาษาต างประเทศ 8 8 ม คร ส ธาส น เจ ยช ม ม.3 ภาษาต างประเทศ 8-22 ม.4 1 ม คร เปรมย ดา ณ วาโย ม.6 ภาษาต างประเทศ ม Mrs.Lovella Maguad ม.4 ภาษาต างประเทศ 3-24 ม.5 1 ม.6 16 ภาษาต างประเทศ 8 53 คร ต างชาต 1 (Adam) ม.2 8 ม ม คร ต างชาต 2 (Thor) ม.4 12 ภาษาต างประเทศ ม คร จ รน นท ตร ตระการ ม.2 8 ภาษาต างประเทศ ม ม.5 1

39 ลาด บ ช อ สก ล ช น กล มสาระ จานวนคาบ ก จกรรมพ ฒนา ผ เร ยน รวม ม คร ร ตนา ภ ชย นตร ม.4 5 ภาษาต างประเทศ ม ม คร ศศ เกต ธ ปธนานนท ม.5 ภาษาต างประเทศ คร ณ ฏฐ ร ยา พรหมค ร ม.2 คอมพ วเตอร คร สรรเพชญ ส วรรณ มณ ม.3 คอมพ วเตอร คร ว ฒนศ กด ข นบ ญ ม.3 10 คอมพ วเตอร จ นทร ม คร จ กรกฤช ทองมา คอมพ วเตอร คร พรรณท พา ก อเก ยรต สก ล 63 คร ส น ษา อ นทร โสม 64 คร ส ภาวรรณ คร ฑคาบ แก ว ม.5 14 คอมพ วเตอร ม ม.4 19 คอมพ วเตอร ม กานงานอาช พและ เทคโนโลย คร รพ พ ฒน คงคา ม.2 กานงานอาช พและ เทคโนโลย คร สมพร เส อน ล ม.3 กานงานอาช พและ เทคโนโลย คร นฤมล กาฬแก ว ม.4 กานงานอาช พและ เทคโนโลย คร เดชา ไทยมาน ตย ม.5 กานงานอาช พและ เทคโนโลย คร บ นยธร ส นทร ม.3 2 กานงานอาช พและ ม.5 6 เทคโนโลย ม คร ว ภาค ศร สมทร พย ม.3 ศ ลปะ คร จ รพ ร ม สม ม.3 ศ ลปะ

40 ลาด บ ช อ สก ล ช น กล มสาระ จานวนคาบ ก จกรรมพ ฒนา ผ เร ยน รวม 72 คร อธ พล วงศ ธรรม ม.2 1 ศ ลปะ ม คร อ จฉราวด ส ร ต ก จ 11 ศ ลปะ ม คร เย ยมย ทธ ฉายสง า ศ ลปะ คร มาน ตา ทองน ตย ม.2 8 ศ ลปะ ม คร กานต พ ชชา อ อนแก ว ส งคมศ กษา คร วรรณา นาคพ น ม.2 ส งคมศ กษา คร พรนภา คงจ ตต ม.3 ส งคมศ กษา คร ส ระ ร กบางแหลม ม.3 ส งคมศ กษา คร ก ตต พรหมสงฆ 8 ส งคมศ กษา ม คร ร ตน ชนก น ลอน นต 9 ส งคมศ กษา ม คร ส ร ก ต ยา ห ร ญธาน ม.2 ส งคมศ กษา ม คร กชกร ว พ ฒน ม.2 ม.4 ส งคมศ กษา ม คร ประส ทธ เสวกว ง ม.4 9 ส งคมศ กษา ม คร น ภาวรรณ เทพ ร ตน ม.4 2 ส งคมศ กษา ม คร พ รน นท ว นชา ม.2 ส งคมศ กษา ม คร ส ญญา บ วขาว ม.6 ส งคมศ กษา

41 ลาด บ ช อ สก ล ช น กล มสาระ จานวนคาบ 88 คร จรรยพร แซ ล ม ม.5 3 ส งคมศ กษา ม คร ป ยะวรรณ ค ณแสง ม.3 แนะแนว 9 ม.5 7 ม คร เบญจมาศ รอดส ข ม.4 แนะแนว 9 ม.6 8 ก จกรรมพ ฒนา ผ เร ยน รวม เฉล ยคาบสอนของคร 19 คาบ/ส ปดาห

42 ตารางแสดงผลส มฤทธ ทางการเร ยน ระด บประถมศ กษา ป การศ กษา 2556 ค ดเป นร อยละ ท กล มสาระการเร ยนร ป. 1 ป. 2 ป. 3 ประถมตอนต น ป. 4 ป. 5 ป. 6 ประถมตอนปลาย ป. 1 - ป. 6 1 ภาษาไทย คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม ส ขศ กษาและพลศ กษา ศ ลปะ การงานอาช พและเทคโนโลย ภาษาต างประเทศ เฉล ย กราฟแสดงผลส มฤทธ ทางการเร ยน (ร อยละ ) ป การศ กษา กล มสาระการเร ยนร ช นประถมศ กป ท 1-6

43 ตารางแสดงผลส มฤทธ ทางการเร ยน ระด บม ธยมศ กษา ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2556 กล มสาระการเร ยนร ค ดเป นร อยละ ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ภาษาไทย คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร ส งคมศ กษาฯ ส ขศ กษาและพลศ กษา ศ ลปะ การงานอาช พ ภาษาต างประเทศ เฉล ย กราฟแสดงผลส มฤทธ ทางการเร ยน ระด บม ธยมศ กษา ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2556

44 ตารางแสดงผลส มฤทธ ทางการเร ยน ระด บม ธยมศ กษา ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2556 กล มสาระการเร ยนร ค ดเป นร อยละ ม.2 ม.3 ม.ต น ม.4 ม.5 ม.6 ม.ปลาย ภาษาไทย คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร ส งคมศ กษาฯ ส ขศ กษาและพลศ กษา ศ ลปะ การงานอาช พและเทคโนโลย ภาษาต างประเทศ เฉล ย กราฟแสดงผลส มฤทธ ทางการเร ยน ระด บม ธยมศ กษา ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2556

45 ผลการประเม นค ณภาพการศ กษาระด บชาต ป การศ กษา 2556 โรงเร ยนเทพม ตรศ กษา อาเภอเม อง จ งหว ดส ราษฎร ธาน สาระว ชา ผ ได คะแนน >= ข ดจาก ดล าง / ร อยละ ร อยละของน กเร ยนท ม ป.6 ม.3 ม.6 คะแนนส งกว าข ดจาก ดล าง ภาษาไทย 182 / / / คณ ตศาสตร 137 / / / ว ทยาศาสตร 177 / / / ส งคมศ กษา 185 / / / ส ขศ กษาฯ 244 / / / ศ ลปะ 186 / / / การงานอาช พฯ 215 / / / ภาษาต างประเทศ 148 / / / เฉล ย 184 / / /

46 ตารางแสดงจานวนน กเร ยนช นม ธยมศ กษาตอนต นท จบการศ กษา จาแนกตามการศ กษาต อและประกอบอาช พ ป การศ กษา 2556 ศ กษาต อประกอบอาช พ ป การศ กษา 2556 จานวน ร อยละ 1.จบการศ กษา ศ กษาต อ ม ธยมศ กษาป ท สถาบ นอาช วศ กษา สถาบ นอ นๆ/ไม ศ กษาต อ ประกอบอาช พ ไม ประกอบอาช พ/ไม ศ กษาต อ ต ดตามไม ได ตารางแสดงจานวนน กเร ยนช นม ธยมศ กษาตอนต นท จบการศ กษา จาแนกตามการศ กษาต อและประกอบอาช พ ป การศ กษา ศ กษาต อประกอบอาช พ ป การศ กษา 2554 ป การศ กษา 2555 ป การศ กษา 2556 จานวน ร อยละ จานวน ร อยละ จานวน ร อยละ 1.จบการศ กษา ศ กษาต อ ม ธยมศ กษาป ท สถาบ นอาช วศ กษา สถาบ นอ นๆ/ไม ศ กษาต อ ประกอบอาช พ ไม ประกอบอาช พ/ไม ศ กษาต อ ต ดตามไม ได

47 ตารางแสดงจานวนน กเร ยนช นม ธยมศ กษาตอนปลายท จบการศ กษา จาแนกตามการศ กษาต อและประกอบอาช พ ป การศ กษา 2556 ศ กษาต อประกอบอาช พ ป การศ กษา 2556 จานวน ร อยละ 1.จบการศ กษา ศ กษาต อ มหาว ทยาล ยของร ฐ มหาว ทยาล ยของเอกชน สถาบ นเทคโนโลย สถาบ นอ น / ต างประเทศ ประกอบอาช พ ไม ประกอบอาช พ/ไม ศ กษาต อ ต ดตามไม ได ตารางแสดงจานวนน กเร ยนช นม ธยมศ กษาตอนปลายท จบการศ กษา จาแนกตามการศ กษาต อและประกอบอาช พ ป การศ กษา ศ กษาต อประกอบอาช พ ป การศ กษา 2554 ป การศ กษา 2555 ป การศ กษา 2556 จานวน ร อยละ จานวน ร อยละ จานวน ร อยละ 1.จบการศ กษา ศ กษาต อ มหาว ทยาล ยของร ฐ มหาว ทยาล ยของเอกชน สถาบ นเทคโนโลย สถาบ นอ น / ต างประเทศ ประกอบอาช พ ไม ประกอบอาช พ/ไม ศ กษาต อ ต ดตามไม ได

48 ท นการศ กษาท น กเร ยนได ร บ ป การศ กษา 2556 โรงเร ยนเทพม ตรศ กษา ได ระดมท นการศ กษาตามนโยบายของกระทรวงศ กษาธ การ และสาน กงานคณะ กรรมการการศ กษาข นพ นฐาน เพ อช วยเหล อเป นกาล งใจแก น กเร ยนท ม ฐานะด อยทางเศรษฐก จและช วยเหล อผ ปกครอง ท ม ป ญหาจากภาวะเศรษฐก จตกต า ได ม โอกาสเล าเร ยนจนจบหล กส ตร และให น กเร ยนท ม ความต งใจในการศ กษาเล าเร ยน โรงเร ยน ได ร บความช วยเหล อจากภาคเอกชนท ม จ ตศร ทธา เจ าของท นต างๆ ของโรงเร ยน ในหลาย ร ปแบบ สาหร บ ป การศ กษา 2556 โรงเร ยนได มอบท นการศ กษาให แก น กเร ยน ด งน ท ประเภทท น จานวนท น ภาคเร ยนท 1 ภาคเร ยนท 2 รวม 1 ท นเร ยนด ท น Top ten ท น Top twenty ท นไมเค ล ท นคาเร ตโต ท นส นาม ท นบ ตรคนท ท นศ ษย เก าโรงเร ยนเทพม ตรศ กษา ท นก สต าฟ รวม

49 รายงานการเจร ญเต บโตของน กเร ยน อน บาล,ประถมศ กษาและม ธยมศ กษา ประจาป การศ กษา2556 ช น จานวน นร จานวน นรท ช งน าหน ก ส วนส งตามเกณฑ อาย น าหน กตามเกณฑ อาย ท งหมด ว ดส วนส ง (ส วนส งตามเกณฑ ) (น าหน กตามเกณฑ ) ชาย หญ ง รวม ร อยละ ชาย หญ ง รวม ร อยละ ชาย หญ ง รวม ร อยละ อ อ อ รวม ป ป ป ป ป ป รวม ม ม ม ม ม รวม ท งหมด 4,385 2,351 2,034 4, ,944 1,712 3, ,807 1,628 3, หมายเหต การหาค าร อยละของน กเร ยนท ได ร บการประเม นภาวะการเจร ญเต บโต 100 การหาค าร อยละของน กเร ยนท ม ส วนส งตามเกณฑ อาย อย ในเกณฑ ด การหาค าร อยละของน กเร ยนท ม น าหน กตามเกณฑ ส วนส งอย ในเกณฑ ด 78.34

50 รายงานสถ ต การใช ห องพยาบาลของน กเร ยน และบ คลากรทางการศ กษา โรงเร ยนเทพม ตร ศ กษา ประจาป การศ กษา 2556 ผ ใช บร การ ภาคเร ยนท 1/2556 ภาคเร ยนท 2/2556 ค ดเป น เม.ย.56 พ.ค. 56 ม.ย.56 ก.ค.56 ส.ค.56 ก.ย.56 ต.ค.56 พ.ย.56 ธ.ค.56 ม.ค.56 ก.พ.56 ม.ค.56 รวม ร อยละ นกเร ยนประถมศ กษา ,385 1,270 1,227 1, , ,151 1,299 11, นกเร ยนม ธยมศ กษา , คร นกการภารโรง ผ ปกครอง รวม 708 1,154 2,257 2,080 2,168 1, , ,804 2,070 17, แผนภ ม วงกลม แสดงสถ ต การใช ห องพยาบาลของน กเร ยน และบ คลากรทางการศ กษา โรงเร ยนเทพม ตรศ กษา ประจาป การศ กษา 2556

รายงานผลการปฏ บ ต งานประจ าป ของสถานศ กษา ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๕

รายงานผลการปฏ บ ต งานประจ าป ของสถานศ กษา ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๕ รายงานผลการปฏ บ ต งานประจ าป ของสถานศ กษา ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๕ โรงเร ยนว เศษไชยชาญ ต นต ว ทยาภ ม ต าบลไผ จ าศ ล อ าเภอว เศษช ยชาญ จ งหว ดอ างทอง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต ๕ ส งก ดคณะกรรมการการศ

More information

ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพระนครศร อย ธยา เขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ

ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพระนครศร อย ธยา เขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การประจาป 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพระนครศร อย ธยา เขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ คาน า แผนปฏ บ ต การประจาป 2557 ของโรงเร ยนประต ช ย ได จ ดทาข นเพ

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 โรงเร ยนสรรพว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 38 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าเห นชอบของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ ว ทยาล ยการอาช พนวม นทราช น แม ฮ องสอน จ งหว ดแม ฮ องสอน

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ ว ทยาล ยการอาช พนวม นทราช น แม ฮ องสอน จ งหว ดแม ฮ องสอน แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ ว ทยาล ยการอาช พนวม นทราช น แม ฮ องสอน จ งหว ดแม ฮ องสอน สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ คำนำ ว ทยาล ยการอาช พนวม นทราช น แม ฮ องสอน เป

More information

รายงานการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา 2556

รายงานการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา 2556 รายงานการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา 2556 โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช อาเภอเม อง จ งหว ดอ บลราชธาน สหว ทยาเขต 1 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 29 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ของโรงเร ยน ให สอดคล

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน 1 แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน 2 คานา แผนปฏ บ ต การประจ าป 2558 ของโรงเร ยนดร ณว ทยา(เทศบาลบ านสวนตาล) ซ งเป นโรงเร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ ว ทยาล ยการอาช พนครนายก จ งหว ดนครนายก สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ ต ลาคม 2557 คานา แผนปฏ บ ต ราชการประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ ว

More information

นางเพ ญศร ต ฐ โต รองผ อานวยการฝ ายแผนงานและความร วมม อ นางสาวเพ ญส ข ม วงไหมทอง ห วหน างานวางแผนและงบประมาณ

นางเพ ญศร ต ฐ โต รองผ อานวยการฝ ายแผนงานและความร วมม อ นางสาวเพ ญส ข ม วงไหมทอง ห วหน างานวางแผนและงบประมาณ โครงสร างการบร หารสถานศ กษา ว ทยาล ยอาช วศ กษาเพชรบ ร นางลอดหล าดาวด บ ญฤทธ มนตร ผ อานวยการว ทยาล ยอาช วศ กษาเพชรบ ร นายจานงค ส ขช รองผ อานวยการฝ ายบร หารทร พยากร นางเพ ญศร ต ฐ โต รองผ อานวยการฝ ายแผนงานและความร

More information

แผนกลย ทธ เพ อพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนราช น ฉบ บท 4 (ป การศ กษา 2553-2555)

แผนกลย ทธ เพ อพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนราช น ฉบ บท 4 (ป การศ กษา 2553-2555) แผนกลย ทธ เพ อพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนราช น ฉบ บท 4 (ป การศ กษา 2553-2555) คานา โรงเร ยนราช น ได จ ดท าแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาของโรงเร ยน และด าเน นการตามแผนอย างต อเน อง ต งแต ป การศ กษา 2542 เพ อเป

More information

แผนปฏ บ ต การสถานศ กษา ป งบประมาณ พ.ศ. 2557

แผนปฏ บ ต การสถานศ กษา ป งบประมาณ พ.ศ. 2557 ว ทยาล ยอาช วศ กษาส พรรณบ ร Suphanburi vocational college แผนปฏ บ ต การสถานศ กษา ป งบประมาณ พ.ศ. 2557 สถาบ นการอาช วศ กษาภาคกลาง 4 สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ ว ส ยท ศน (Vision) ผล

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก ประจ าป การศ กษา 2556

แผนปฏ บ ต การประจ าป ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก ประจ าป การศ กษา 2556 แผนปฏ บ ต การประจ าป ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก ประจ าป การศ กษา 2556 ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก ส งก ดส าน กงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน เลขท 1643/3 ถนนเพชรบ ร ต ดใหม แขวงม กกะส น เขตราชเทว กร งเทพมหานคร

More information

แผนพ ฒนา โรงเร ยนเซนต ฟร งซ สซาเว ยร คอนแวนต ป การศ กษา 2554-2556

แผนพ ฒนา โรงเร ยนเซนต ฟร งซ สซาเว ยร คอนแวนต ป การศ กษา 2554-2556 แผนพ ฒนา โรงเร ยนเซนต ฟร งซ สซาเว ยร คอนแวนต ป การศ กษา 2554-2556 โรงเร ยนเซนต ฟร งซ สซาเว ยร คอนแวนต 92 ซอยม ตรคาม ถนนสามเสน แขวงวช รพยาบาล เขตด ส ต จ งหว ดกร งเทพมหานคร 10300 โทร 0-2241-2604-5 โทรสาร

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557

แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาบ งกาฬ เอกสารลาด บท 2/2557 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาบ งกาฬ สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ เร อง

More information

ขอแสดงความน บถ อ (นายรมย พะโยม) ผ อ านวยการส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาก าแพงเพชร เขต 2 กล มนโยบายและแผน โทรศ พท /โทรสาร 088-2863595

ขอแสดงความน บถ อ (นายรมย พะโยม) ผ อ านวยการส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาก าแพงเพชร เขต 2 กล มนโยบายและแผน โทรศ พท /โทรสาร 088-2863595 ท ศธ 04024/ 989 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาก าแพงเพชรเขต 2 ถนนพหลโยธ น อ าเภอคลองขล ง กพ 62120 26 ม นาคม 2555 เร อง การจ ดท าแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา 4 ป (พ.ศ.2555-2558) ของส าน กงานเขตพ นท การศ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557 1 คานา ตามสาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ได กาหนดแนวทางการจ ดทาแผนปฏ บ ต การของ สถานศ กษา เพ อให สอดคล องก บการเปล ยนแปลงของเทคโนโลย เศรษฐก จและส งคม ม งเน นความเข มแข งให ก บ สถานศ กษา และรองร บก บพระราชบ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ว ทยาล ยเทคน คป กธงช ย สถานศ กษารางว ลพระราชทาน ป การศ กษา 2556 สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ คานา แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของว

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557 แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557 เอกสารล าด บท 1 / 2557 กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาป ตตาน เขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน สารบ ญ หน า ค าน า ก บทท 1 สภาพท วไป

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2557 โรงเร ยนสมเสม ดว ทยา

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2557 โรงเร ยนสมเสม ดว ทยา 1 แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2557 โรงเร ยนสมเสม ดว ทยา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 32 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ 2 คานา แผนปฏ บ ต การ ค อ ท ศทางในการบร หารงานของโรงเร

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558

แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 เอกสารลาด บท 7/2557 กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษากาแพงเพชร เขต 2 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ คำนำ ส าน กงานเขตพ นท

More information

ระด บการศ กษาข นพ นฐาน ประถมศ กษา:ม ธยมศ กษา

ระด บการศ กษาข นพ นฐาน ประถมศ กษา:ม ธยมศ กษา ระด บการศ กษาข นพ นฐาน ประถมศ กษา:ม ธยมศ กษา มาตรฐานค ณภาพผ เร ยน มาตรฐานท 1 ผ เร ยนม ส ขภาวะท ด และม ส นทร ยภาพ ท ต วบ งช ร อยละ ผลการประเม น คะแนนท คานวณได ระด บ ค ณภาพ 1.1 ผ เร ยนม ส ขน ส ยในการด แลส

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2556

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2556 แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2556 โรงเร ยนกมลาไสย อาเภอกมลาไสย จ งหว ดกาฬส นธ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 24 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ คาอน ม ต การใช แผนปฏ บ ต การประจาป

More information

ปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง

ปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง ปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง ว ทยาล ยเทคน คเช ยงใหม อาช วศ กษาจ งหว ดเช ยงใหม สถาบ นการอาช วศ กษาภาคเหน อ ๑ ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ค าน า ตามท ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ได ก าหนดให สถานศ กษาจ

More information

แผนพ ฒนา โรงเร ยนเซนต ฟร งซ สซาเว ยร คอนแวนต ป การศ กษา 2556 (ฉบ บปร บปร ง)

แผนพ ฒนา โรงเร ยนเซนต ฟร งซ สซาเว ยร คอนแวนต ป การศ กษา 2556 (ฉบ บปร บปร ง) แผนพ ฒนา โรงเร ยนเซนต ฟร งซ สซาเว ยร คอนแวนต ป การศ กษา 2556 (ฉบ บปร บปร ง) โรงเร ยนเซนต ฟร งซ สซาเว ยร คอนแวนต 92 ซอยม ตรคาม ถนนสามเสน แขวงวช รพยาบาล เขตด ส ต จ งหว ดกร งเทพมหานคร 10300 โทร 0-2241-2604-5

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๘

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๘ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๘ โรงเร ยนว ดบางล าภ ต าบลบางครก อ าเภอบ านแหลม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเพชรบ ร เขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า การจ ดท

More information

ส วนท 1 สภาพท วไปของโรงเร ยน

ส วนท 1 สภาพท วไปของโรงเร ยน ส วนท สภาพท วไปของโรงเร ยน ข อม ลท วไปของสถานศ กษา โรงเร ยนสาธ ตจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ฝ ายประถมต งอย ท บร เวณ คณะคร ศาสตร จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ถนนพญาไท แขวงว งใหม เขตปท มว น กร งเทพมหานคร รห สไปรษณ ย

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2552

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2552 1 แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2552 2 โรงเร ยนส วรรณารามว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษากร งเทพมหานคร เขต 3 3 ส วนท 1 บทน า 4 1.1 ประว ต โรงเร ยนส วรรณารามว ทยาคม -โรงเร ยนส วรรณารามว ทยาคมเป นโรงเร

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕ ว ทยาล ยสารพ ดช างสม ทรสงคราม

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕ ว ทยาล ยสารพ ดช างสม ทรสงคราม แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕ ว ทยาล ยสารพ ดช างสม ทรสงคราม 1 2 ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕ เล มน จ ดท าข นเพ อก าหนดเป นกรอบในการปฏ

More information

แผนปฏ บ ต การ โรงเร ยนอน บาลนครปฐม ป การศ กษา 2557

แผนปฏ บ ต การ โรงเร ยนอน บาลนครปฐม ป การศ กษา 2557 แผนปฏ บ ต การ โรงเร ยนอน บาลนครปฐม ป การศ กษา 2557 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครปฐม เขต 1 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ 2 คานา โรงเร ยนอน บาลนครปฐม ม ภารก จหล กในการจ ดการศ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2558

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2558 แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2558 ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย อ าเภอจต รพ กตรพ มาน ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยจ งหว ดร อยเอ ด ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ

More information