Aspen for Windows. Quick Manual

Size: px
Start display at page:

Download "Aspen for Windows. Quick Manual"

Transcription

1 Aspen for Windows Quick Manual หมายเหต : บร การ Aspen For Windows เป นบร การท เก ดจากความร วมม อระหว าง แอสเพนร เส ร ชกร ป และ บร ษ ทอ นโฟเควสท จ าก ด โดยแอสเพนร เส ร ชกร ป จะเป นผ ให ส ทธ ในการใช งานซอฟต แวร Aspen แก สมาช ก และ อ นโฟเควสท จ าก ด จะเป นผ ให บร การ ข อม ลข าวสาร เพ อให สมาช กใช งานร วมก บซอฟต แวร ของ แอสเพนร เส ร ชกร ป

2 สารบ ญ ท มาของบร การ Aspen for Windows และการเร มต นใช งาน...1 ฟ งก ช นหล กส าหร บการใช งานบร การ Aspen for Windows...2 เมน ส าหร บการใช งานบร การ Aspen for Windows เมน หล ก (Main Menu) เมน ย อย (Sub Menu) Function Keys ท ใช งานบนบร การ Aspen for Windows...7 F6-Quote (F6) ด ชน ต างประเทศ (World Indices) ด ชน ล วงหน า (Index Futures) / ราคาน าม นล วงหน า / Precious Metals จากตลาด LME ข อม ลตลาดเง น อ ตราแลกเปล ยน สร ปภาพรวมการซ อขายรายว นส าหร บ SET Index ของน กลงท นแต ละประเภท Short Quote และ การเร ยกด ข อม ล %buy และ %sell จากเมน SQ (Short Quote) การ Update ข อม ล / การ Stamp Time บนบร การ Aspen for Windows การเร ยกด กราฟ แบบอ ตโนม ต บนฟ งก ช น Quote...12 F7-Chart (F7) ว ธ การเร ยกด กราฟตามระยะเวลาท ต องการ ว ธ การสร างกราฟ การเพ มเทคน คว เคราะห ประเภท Add Overlay การเพ มเทคน คว เคราะห ประเภท Add Study to New Split การปร บเปล ยน- แก ไข Parameters เทคน คว เคราะห ประเภท Add Overlays และ Add Study to New Split ว ธ การ Save Page การสร าง Link ระหว างว นโดว Quote และ ว นโดว Chart (Chart Header) การเปร ยบเท ยบกราฟ การเล อนภาพกราฟไปทางซ าย (Ctrl + L) หร อ ทางขวา (Ctrl + R) โดยใช ค ย ล ด (Short Cut Keys) การก าหนดว นท เร มต น (After) หร อว นท ส นส ด (Before) บนฟ งก ช นกราฟ การปร บเปล ยนส กราฟแบบม เง อนไข (Color Rules)...24

3 สารบ ญ (ต อ) เส นแนวโน ม (Trend Lines) เร มต นการใช งานฟ งก ช นเส นแนวโน ม (Trend Lines) การวาดเส นแนวโน มแบบอ สระ (Trend Line) การวาดเส นแนวโน มแบบแนวนอน (Horizontal) การวาดเส นแนวโน มแบบ Fibonacci การวาดเส นแนวโน มแบบค ขนาน (Link Parallel) การย อ ขยาย เส นแนวโน ม...30 Dynamic Data Exchange (DDE) ข นตอนการต ดต งโปรแกรม DDE Link การใช งานโปรแกรม DDE Link โดยต งค าจากโปรแกรม MS Excel การใช งานโปรแกรม DDE Link โดยต งค าจากฟ งก ช นกราฟ บนบร การ Aspen for Windows...35 F8-News (F8) จ ดเด นของฟ งก ช นข าว / แหล งข อม ลข าวสาร ว ธ การส บค นข าวโดยใช ค าค น การค ดลอกข าวเพ อน าไปใช งานบนโปรแกรม MS Word หร อส ง การเร ยกด PDF File ท แนบมาพร อมก บข าว การเร ยกด ข อม ลงบการเง นของบร ษ ทฯ จากข าวท แนบมาในร ปแบบ Zip File...42 F9-Fixed (F9) ต วอย างข อม ลภายในประเทศ ต วอย างข อม ลต างประเทศ...45 SET Investor Type (F1)...46 Commod-Summary (F2)...47 Page Manager (F3) Folder Chart : ต วอย าง Page ประเภทกราฟ Folder Equity : ต วอย าง Page ประเภทห น...49 การต งเต อน (Alarm)...50 การสร าง Page จาก Default Windows และ การก าหนดป มฟ งก ช นค ย...53

4 ท มาของบร การ Aspen for Windows บร การ Aspen for Windows เก ดจากความร วมม อระหว าง บร ษ ท Aspen Research Group ซ งเป นเจ าของ Software Aspen Graphics ก บ บร ษ ท InfoQuest Limited ซ งเป นผ ให บร การข อม ลข าวสารออนไลน ท ร จ กก นด ในช อโปรแกรม NewsCenter บร การ Aspen for Windows ใช ด ความเคล อนไหวของเศรษฐก จ ท งใน และต างประเทศ โดยน ามาประกอบการว เคราะห และ ต ดส นใจในการลงท น ท งตลาดห น ตลาดเง น และอ นๆ เร มต นใช งานบร การ Aspen for Windows สามารถเร ยกใช บร การ Aspen for Windows ได โดยด บเบ ลคล กเมาส ซ ายท ไอคอน บร การ Aspen for Windows บน ว นโดว เดสก ท อป (Desktop) ของท าน พ มพ รห สผ าน (Password) จากน นกดป ม OK เพ อเร มต นใช งาน เม อเข าส ระบบแล ว จะปรากฏหน าบร การท ฟ งก ช น F8-NEWS (ป ม F8) ผ ใช งานสามารถเปล ยนฟ งก ช นเพ อใช งานได ตาม ต องการ โดยการกดป มฟ งก ช นหล กต างๆ เช นการเร ยกด ข อม ล Index ต างประเทศ โดยการกดป มฟ งก ช นค ย F6 ได ท นท InfoQuest Limited Call Center #777, V1.0, 14- Dec-11 Page 1/57

5 ฟ งก ช นหล กส าหร บการใช งานบร การ Aspen for Windows บร การ Aspen for Windows ม ฟ งก ช นหล กอย 4 ฟ งก ช น ได แก 1.F6-Quote (F6) แสดงข อม ลด ชน ต างประเทศท ส าค ญๆ ราคาฟ วเจอร สตลาดต างประเทศ ราคาน าม น, ทองค า, เง น, โลหะ, ถ าน ห น, ส นค าเกษตรตลาดล วงหน า และอ ตราแลกเปล ยนสก ลเง นหล กๆ เพ อด ท ศทาง และความเคล อนไหวของท กๆ ตลาดท วโลก InfoQuest Limited Call Center #777, V1.0, 14- Dec-11 Page 2/57

6 2. F7-Chart (F7) ใช ส าหร บด ราคาห น, อ ตราแลกเปล ยน, ราคาน าม น, ทองค าและอ นๆ ในร ปแบบกราฟ ซ งสามารถเร ยกด ข อม ล กราฟของราคาเหล าน ได ท งราคาป จจ บ น และราคาย อนหล ง พร อมท งย งสามารถเพ มเคร องม อในการว เคราะห ทางเทคน คในร ปแบบ ต างๆ เช น MACD, RSI และอ นๆมากกว า 30 ร ปแบบ 3. F8-News (F8) แสดงข อม ลข าวเร ยลไทม เช น ข าวห น การเง น เศรษฐก จ ท งในและต างประเทศ จากแหล งข าวท น าเช อถ อ เช น ตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย ส าน กข าวอ นโฟเควสท ส าน กข าวดาวน โจนส ส าน กข าวซ นห วและ บทว เคราะห จากโบรกเกอร ฯลฯ InfoQuest Limited Call Center #777, V1.0, 14- Dec-11 Page 3/57

7 4. F7-Fixed (F9) แสดงข อม ลอ นๆ ในร ปแบบของสารบ ญ หมวดหม เช น ต วเลขทางเศรษฐก จ อ ตราดอกเบ ยจากธนาคารพาณ ชย อ ตราแลกเปล ยนท วโลก ราคาน าม น ราคาโลหะ ข อม ลพ นฐานของห นไทย ข อม ลวอร แรนต และ ข อม ลตลาดฟ วเจอร ส เป นต น โดยม ท งการอ พเดทข อม ลแบบเร ยลไทม และการอ พเดทข อม ลสม าเสมอ แบบรายว น รายเด อน เป นต น InfoQuest Limited Call Center #777, V1.0, 14- Dec-11 Page 4/57

8 เมน การใช งานส าหร บบร การ Aspen for Windows เมน ส าหร บบร การ Aspen for Windows แบ งเป น 2 ประเภท ด งน 1. เมน หล ก (Main Menu) ประกอบด วยเคร องม อต างๆ ท ส าค ญ โดยใช ส ญล กษณ ส อความหมาย และหากไม ทราบว าเมน น นๆ ใช ส าหร บท าอะไร สามารถเล อนเมาท ไปช ท ไอคอนหร อเมน น นๆ จะม Popup ในร ปแบบต วหน งส อ แสดงช อของเมน น นข นมา เช น เมน Larger Font ซ งแสดงด วยร ปส ญล กษณ ของเมน เป นต วอ กษร F ส น าเง น พร อมล กศรช ข น แสดงถ งการปร บขนาด ต วหน งส อบนหน า Page ต างๆ ให ม ขนาดใหญ ข น เป นต น ส ญล กษณ (Icon) และการใช งานเมน หล กประเภทต างๆ ม ด งน เมน ใช ส าหร บ Open Page - เป ด Page ท ต องการจากหน า Page Manager Open Window - เป ดว นโดว ย อยท ต องการจากหน า Window Manager Save Page - บ นท กการเปล ยนแปลง page ท ใช งานอย Save Window - บ นท กการเปล ยนแปลงว นโดว ย อยท ใช งานอย Print - พ มพ หน าจอออกทางเคร องพ มพ พร อมท งแสดงต วอย างภาพก อนพ มพ (Print Preview) Copy - การค ดลอก Paste - วางส งท ค ดลอกลงบนหน าจอ Clear Screen - ป ดท กว นโดว บนหน าจอ เพ อแสดงหน าจอว าง Larger Font - ใช ส าหร บปร บเพ มขนาดของต วอ กษรในว นโดว ท ใช งานอย Smaller Font - ใช ส าหร บปร บลดขนาดของต วอ กษรในว นโดว ท ใช งานอย Symbol List - เก บส ญล กษณ ช อย อ (Symbol) ท เคยเร ยกใช งานแล วจ านวน 100 รายช อล าส ด Equity - ใช ส าหร บสร างหน า Port Folio Undo - ใช ส าหร บย อนกล บไปท ข นตอนก อนหน า(ใช ร วมก บฟ งก ช นการสร างหน า Quote) Redo - ใช ส าหร บย อนกล บมาข นตอนป จจ บ น(ใช ร วมก บฟ งก ช นการสร างหน า Quote) InfoQuest Limited Call Center #777, V1.0, 14- Dec-11 Page 5/57

9 ส ญล กษณ (Icon) ส าหร บเร ยกใช งานหน าต างส าเร จร ปประเภทต างๆ (Default Windows) เมน ใช ส าหร บ Chart ใช ส าหร บเร ยกหน าต างกราฟเปล าเพ อใช งาน Quote ใช ส าหร บเร ยกหน าต าง Quote เพ อใช งาน โดยเร ยกได ท งหมด 4 แบบ ค อ 1. Free Format Quote : หน าต าง Quote แบบอ สระ 2. Quote Grid : หน าต าง Quote แบบตารางแนวต ง 3. Quote Board : หน าต าง Quote แบบตารางแนวนอน 4. Ticker : หน าต าง Quote ส าหร บด รายการแบบล กษณะต วว ง (Ticker) News ใช ส าหร บเร ยกหน าต างข าวภาษาไทย และ ภาษาอ งกฤษ TNews ใช ส าหร บเร ยกหน าต างข าวภาษาไทย SQ - ใช ส าหร บเร ยกด หน าต าง Quote ห นรายต ว TS - ใช ส าหร บเร ยกด ราคาห นรายต วในล กษณะ Tick by tick FF - ใช ส าหร บเร ยกด ข อม ลในล กษณะ Text Page 2. เมน ย อย (Sub Menu) จะเปล ยนไปตามเมน หล กท เร ยกใช งาน เช น Quote Menu, Chart Menu, News Menu ซ งท านสามารถด ต วอย าง Sub Menu ได ตามตารางด านล าง Sub Menu F6 Sub Menu F7 Sub Menu F8 Sub Menu F9 InfoQuest Limited Call Center #777, V1.0, 14- Dec-11 Page 6/57

10 3. Function Keys ท ใช งานบนบร การ Aspen for Windows F1 : Investor-Type (SET) กราฟรายว น และค าสะสมของน กลงท นแต ละประเภทของตลาดห นไทย F2 : Commod-Summary ข อม ลราคาส นค า Commodity ท วโลก เช น ทองค า, น าม น, โลหะ, ถ านห น, ถ วเหล อง ฯลฯ F3 : Page Manager แสดงรายช อ page ส าเร จร ป พร อมท ง page ท user สร างข นใหม โดยแยกเก บตามโฟล เดอร F4 : Main Menu เมน หล ก F5 : Sub Menu เมน ย อย ซ งจะเปล ยนไปตามประเภทข อม ลท ปรากฎเช น Quote, Chart, News เป นต น F6 : F6-Quote ข อม ลด ชน ต างประเทศ และข อม ลต างประเทศอ นๆ เช น ฟ วเจอร, ทองค า, น าม น, ตลาดเง น F7 : F7-Chart ข อม ลราคาของห น, อ ตราแลกเปล ยน, ราคาน าม น, ทองค า ฯลฯ ซ งจะแสดงในร ปแบบกราฟ F8 : F8-News ข อม ลข าวเร ยลไทม ทางด านเศรษฐก จ การเง น ตลาดห น ท งในประเทศ และ ต างประเทศ F9 : F9-Fixed ข อม ลอ นๆ ท งในประเทศ และ ต างประเทศ ในร ปแบบของ Text Page F11 : Delete ใช ส าหร บลบว นโดว ย อย หร อการลบ Split Windows บนฟ งก ช นกราฟ F12 : ใช ส าหร บเร ยกข อความท เคยพ มพ ก อนหน า กล บมาใช งานอ กคร ง InfoQuest Limited Call Center #777, V1.0, 14- Dec-11 Page 7/57

11 F6-Quote (F6) แสดงข อม ลด ชน ต างประเทศท ส าค ญๆ ราคาฟ วเจอร สตลาดต างประเทศ, ราคาน าม น ทองค า, เง น, โลหะจากตลาด LME, ราคาถ านห น, ส นค าเกษตรตลาดล วงหน า และอ ตราแลกเปล ยนสก ลเง นหล กๆ เพ อจ บท ศทางภาพรวมและต ดตามความเคล อนไหว ของตลาดท วโลก โดยเราจะแยกเป นว นโดว ย อยๆ ด งน ด ชน ต างประเทศ (World Indices) แสดงข อม ล Index ต างประเทศท ส าค ญๆ โดยแบ งออกเป น 3 Time Zone ค อ 1.1 ข อม ลด ชน อเมร กาและ แคนาดา ประกอบด วย ด ชน Dow Jones, Nasdaq, S&P500 และ ด ชน ประเทศแคนนาดา 1.2 ข อม ลด ชน โซนเอเช ย และ เอเช ยแปซ ฟ ค เร ยงตามเวลาเป ดของตลาดแต ละประเทศ ประกอบด วย ประเทศออสเตรเล ย ญ ป น เกาหล ไต หว น ฮ องกง ส งคโปร มาเลเซ ย จ น ฟ ล ปป นส เว ยดนาม ลาว อ นโดน เซ ย และประเทศไทย ตามล าด บ ซ งในส วนของ ตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย จะม การค านวณค า Pre-Open ของ SET Index โดยสามารถด การค านวณด งกล าวได ท บรรท ด IQEST ซ งจะม การค านวณราคาด งกล าวก อนตลาดเป ด 2 ช วงเวลาต งแต ATO - ตลาดเป ดช วงเช า (ประมาณ น.) และ ATO เวลาเป ดตลาดภาคบ าย (ประมาณ น.) และย งม การค านวณค า Pre-Close ต งแต ATC จนถ งเวลาป ด ท าการของว น (ประมาณ น. เวลาตลาดป ดท าการ) 1.3 ข อม ลด ชน โซนย โรป ประกอบด วย ด ชน ของประเทศเยอรม น อ งกฤษ และ ฝร งเศษ InfoQuest Limited Call Center #777, V1.0, 14- Dec-11 Page 8/57

12 2. ด ชน ล วงหน า (Futures Index) และราคาน าม นล วงหน า (Index & Energy Futures) แสดงข อม ล Future ประกอบด วย 2.1 Futures Index ท ส าค ญๆ ค อ DJIA Future (_DJ), Nasdaq 100 Future (_ND) และ S&P500 Future (_SPSP) 2.2 ข อม ลกล มพล งงาน Energy ซ งม ข อม ล น าม นด บล วงหน า Crude Oil (_CL) / Heating Oil (_HO) / Brent (_BRT) / Gas Oil (_GO) / RBOB Gasoline (_RB) ข อม ลเหล าน มาจากตลาด ICE (Intercontinental Exchange) 2.3 ข อม ลโลหะจากตลาด LME (3 Month (US$/Tonne) ซ งแสดงข อม ลของอล ม เน ยม (_LMEAL3), ทองแดง (_LMECU3), ส งกะส (_LMEZN3) และเหล ก (_LMESA3) จากตลาด London Metal Exchange 2.4 ข อม ล CRB Index (_CRB) เพ อด ปร มาณความต องการหร อการเต บโต ของส นค าตลาด Commodity ซ งข อม ล CRB Index น ค านวณจากส นค า commodity 19 ชน ด 3. Precious Metals ในป จจ บ นม การ Trade ส นค าฟ วเจอร กล มทองค า และเง น ในช วงกลางค น หร อ Night Session ด งน น บร การ Aspen for Windows ม ข อม ลต างประเทศของส นค ากล มน เพ อให น กลงท นใช เป นเคร องม อประกอบการต ดส นใจในการซ อ หร อขายส นค าฟ วเจอร กล มน โดยแบ งเป น 3.1 ราคาทองค าแท ง (TH Gold-Bullion : GTAGB) และ ทองค าร ปพรรณ (TH Gold-Ornament : GTAGO) จาก สมาคมผ ค าทองค าแห งประเทศไทย 3.2 ราคาทองค าจากตลาดต างประเทศส าค ญๆ 3 ต วค อ Gold Spot (IQXGL) เป นราคาทองค าจากตลาดโลก Gold Future (_GC) เป นราคาทองค าฟ วเจอร ส ญญา ล าส ดจากตลาด COMEX Gold Fixing (_GCFIX) เป นราคาทองค า Fixing จาก 3.3 ราคาโลหะเง นตลาดต างประเทศส าค ญๆ อ ก 3 ต วค อ Silver Spot (_SL) เป นราคาโลหะเง นจากตลาดท วโลก ตลาด London Silver Future (_SI) เป นราคาโลหะเง นจากตลาด COMEX Silver Fixing (_SIFIX) เป นราคาโลหะเง น Fixing จากตลาด London 3.4 ราคา Platinum (_PL) & Palladium (_PA) มาจากตลาด NYMEX 3.5 ข อม ล Baltic Dry Index (_BDI) - ค าระวางเร อ 3.6 ราคายางตลาดล วงหน าจากประเทศญ ป น TOCOM (_BRT) 3.7 ราคาถ านห นล วงหน า Coal จากตลาด Newcastle (_NCF) 3.8 ข อม ล Commodity Index (_CCI) ซ งค านวณจากส นค า 17 ชน ด เพ อด ความเคล อนไหวของส นค ากล ม Commodity InfoQuest Limited Call Center #777, V1.0, 14- Dec-11 Page 9/57

13 4. ข อม ลตลาดเง น อ ตราแลกเปล ยน ประกอบด วย 4.1 USD Index (_USDX): ICE US Dollar Cash Index ซ งเป นด ชน ท ด ความเคล อนไหวของสก ลเง น US Dollar 4.2 ข อม ล Fed Fund Rate (FEDFUND) 4.3 อ ตราแลกเปล ยนเปร ยบเท ยบสก ลเง น ไทยบาท ก บสก ลเง นต างๆ ด งน US/TB IQXUSTB EU/TB IQXEUTB GB/TB IQXGBTB JY/TB IQXJYTB CY/TB IQXCYTB 4.4 ข อม ล Interbank BIBOR, SIBOR (USD), SIBOR (SD) และ LIBOR 5. สร ปภาพรวมการซ อขายของรายว นส าหร บ SET Index ของน กลงท น แต ละประเภท เช นข อม ลส ทธ ส าหร บน กลงท นต างชาต ใช รายว น ค อ SETVFB SETVFS และ ข อม ลห นไทยท ไปซ อขายท ตลาดส งคโปร อ นโดน เซ ย และอ นเด ย ค อ DTAC Symbol DTAC S TH_Bev THBEV S Mermaid MMPC S STA (ศร ตร ง) STA S ITMG (ล กห นของบ.บ านป ฯ ซ ง Trade ท ตลาดห นอ นโดฯ) ITMG J PPC (บร ษ ทแม ของ PTL ท Trade ท ตลาดห นอ นเด ยฯ) PPC I 6. Quote (เร ยกด ข อม ลห นรายต ว) ว ตถ ประสงค เพ อต ดตามภาวะราคาของห นรายต ว ท สนใจอย ในขณะน น โดยสามารถต ดตามหร อเปร ยบเท ยบก บราคา index ต างประเทศ ไปพร อมๆ ก น โดยสามารถพ มพ ช อห นรายต วท สนใจในว นโดว น ได เลย การค านวณ %buy และ %sell (โดยพ มพ SQ: Short Quote หร อคล กไอคอน ท Main Menu) * สามารถแสดงข อม ลของท กราคาของห นไทยว าเป นราคาฝ งซ อหร อฝ งขาย (Buy Side/Sell Side) และสามารถค านวณ ปร มาณและ เปอร เซนต ของท ง ขาซ อและขาขายตามข อม ลจร งใน PRS Feedร ปแบบใหม ของตลาดหล กทร พย ได อย างถ กต องเก อบเท ยบเท าข อม ล จากจอเทรดของโบรกเกอร InfoQuest Limited Call Center #777, V1.0, 14- Dec-11 Page 10/57

14 การ Update ข อม ล บร การ Aspen for Windows ม การ update ข อม ลแบบ Tick by Tick ท งข อม ลห นไทย และข อม ล Index ต างประเทศ ซ ง ส วนน จะท าให เห นว าข อม ลม การเปล ยนแปลงค า Change และ %Change บ อยข น ต วอย างเช น เม อคล กไอคอน TS (T&S) ท Main Menu และพ มพ ต วย อของด ชน FTSE 100 (_FTSE) ในแต ละนาท จะแสดงราคา trade ส าหร บ Index น แบบ ละเอ ยด (Tick by Tick) 0 การ Stamp Time บนบร การ Aspen for Windows ในส วนการ Stamp Time ส าหร บข อม ลด ชน ต างประเทศ บร การ Aspen for Windows จะแสดงเวลาจร งของข อม ล เช นข อม ล ด ชน ฮ งเส ง Delay 15 นาท จะแสดงเวลาของข อม ล ณ เวลาน น เพ อง ายต อการด ว าข อม ลใด update ช า หร อเร วกว าเท าใด ซ ง Time Stamp ข อม ลด ชน ต างประเทศน น โดยส วนใหญ ในแหล งอ นๆ รวมท งบร การ Aspen for Windows จะแสดงข อม ล delay ประมาณ 5-30 นาท แต บาง Exchange แสดงข อม ลแบบ real-time เช นด ชน ห นออสเตรเล ย เว ยดนาม และด ชน ห นไทย เป นต น InfoQuest Limited Call Center #777, V1.0, 14- Dec-11 Page 11/57

15 การเร ยกด กราฟแบบอ ตโนม ต บนฟ งก ช น Quote บร การ Aspen for Windows ได ม การพ ฒนาระบบเพ ออ านวยความสะดวกให ก บผ ใช งานในกรณ ท ต องการเร ยกด ข อม ลของ Index ต างประเทศบนฟ งก ช น F6 หร อหน า page อ นๆ ท เป นข อม ลประเภท Quote Page เพ อเร ยกด กราฟ ผ ใช งานสามารถ ด บเบ ลคล ก ท ราคาของห นต วน นๆ (สามารถด บเบ ลคล กได ต งแต คอล มน Change เป นต นไป) ระบบจะเร ยกข อม ลในล กษณะ กราฟข นมาให อ ตโนม ต ข อด ของฟ งก ช นน ค อการลดข นตอนการเร ยกข อม ลกราฟ เน องจากผ ใช งานไม จ าเป นต องจ า Symbol ของห นต วน นๆ เพ อไปพ มพ ท ฟ งช นก F7 (กราฟ) เพ ยงแค ด บเบ ลคล กท ราคาของ symbol น นๆ ก จะปรากฎกราฟข นมาท นท ต วอย าง หากต องการเร ยกด ข อม ลกราฟของด ชน น เกอ (_NIKKEI) ให ด บเบ ลคล กท บร เวณราคา Change ข อม ลกราฟ จะปรากฏข นมาอ ตโนม ต (ด งภาพด านล าง) หมายเหต : หากด บเบ ลคล กท คอล มน Symbol จะเป นการเปล ยน Symbol InfoQuest Limited Call Center #777, V1.0, 14- Dec-11 Page 12/57

16 F7-Chart (F7) แสดงข อม ลราคาของห น, อ ตราแลกเปล ยน, ราคาน าม น, ทองค าและอ นๆ ซ งสามารถเร ยกด ข อม ลในร ปแบบกราฟท งราคา ป จจ บ น และราคาย อนหล ง โดยสามารถใส เคร องม อในการว เคราะห ทางเทคน คต างๆได สามารถพ มพ ต วย อของหล กทร พย หร อ Symbol ของด ชน ตลาดต างประเทศ ท ต องการด ข อม ลกราฟย อนหล ง จากน นกดป ม Enter ภาพกราฟก จะเปล ยนเป นข อม ลของ Symbol น นๆ Symbol ส าหร บตลาดห นไทยม หล กการพ มพ ด งน ห นในกระดานหล ก (Main Broad) ใช Symbol เหม อนตลาดหล กทร พย ฯ PTT, BBL ห นในกระดานต างประเทศ (Foreign Broad) ให เปล ยนเคร องหมาย เป นเคร องหมาย _ PTT_F, BBL_F ห นกล ม Warrant ให เปล ยนเคร องหมาย เป นเคร องหมาย _ AIT_W1, ADAM_W1 ห นท ใช เคร องหมาย & เช น S&P หร อ TT&T ให เปล ยนเคร องหมาย & เป น N SNP, TTNT เมน หล ก F7 (F7-Chart) จะแบ งเป น split window 3 ส วน โดยส วนแรกจะแสดงราคาห นรายต ว ถ ดมาเป นการแสดง Volume การซ อขายของห นต วน น ส วน Split window ส ดท ายจะแสดงราคา Value การซ อขายของห นต วน น ท าให สะดวกในการ ใช งาน * ว ธ การเร ยกด กราฟตามระยะเวลาท ต องการท าได ด งน - กราฟรายนาท (minute) โดยพ มพ ต วเลขนาท ท ต องการเช น 15, 30, 60 นาท และกดป ม Enter - กราฟรายว น (Day) โดยพ มพ ค าว า Day และกดป ม Enter - กราฟรายส ปดาห (Week) โดยพ มพ ค าว า Week และกดป ม Enter - กราฟรายเด อน (Month) โดยพ มพ ค าว า Month และกดป ม Enter - กราฟรายไตรมาส (Quarter) โดยพ มพ ค าว า Quarter และกดป ม Enter - กราฟรายป (Year) โดยพ มพ ค าว า Year และกดป ม Enter InfoQuest Limited Call Center #777, V1.0, 14- Dec-11 Page 13/57

17 *ว ธ การสร างกราฟ (Chart) นอกจากน ท านย งสามารถสร างกราฟ และเพ มเคร องม อเทคน คว เคราะห ต างๆ ท ท านสนใจได ด วยต วเอง โดยม ว ธ การด งน 1) พ มพ.DC และกดป ม Enter หร อคล กไอคอน บน Tools Bar: 2) จากน นพ มพ Symbol ท ต องการ และกดป ม Enter พ มพ. DC กดป ม Enter พ มพ Symbol กดป ม Enter จะปรากฏภาพกราฟของ symbol ท ต องการ (ด งภาพด านล าง) 1.พ มพ.DC และกดป ม Enter 2.พ มพ Symbol และกดป ม Enter 3) เพ มเทคน คว เคราะห ท ต องการ เพ อใช ประกอบการพ จารณา หร อต ดส นใจลงท นใน instrument น นๆ ซ งบร การ Aspen for Windows ม เทคน คว เคราะห มากมาย ท งในร ปแบบ Add Overlays เช น Moving Average, Parabolic หร อเทคน คว เคราะห ประเภท Add Study to split เช น MACD, RSI หร อ Stochastic เป นต น *การเพ มเทคน คว เคราะห ประเภท Add Overlay สามารถท าได ด งน 1) คล กซ ายท ไอคอน Add Overlay หร อ คล กขวาท ว นโดว กราฟเล อก Add Overlay 2) เล อนเมาส ไปท เทคน คว เคราะห ท ต องการ และคล กซ ายท เทคน คว เคราะห น น เช น Moving Average เป นต น 1.คล กซ ายท ไอคอน Add Overlay 2.เล อกเทคน คว เคราะห ท ต องการ เช น Moving Average InfoQuest Limited Call Center #777, V1.0, 14- Dec-11 Page 14/57

18 3) จะได เส นค าเฉล ย (Moving Average) เพ มข นบนภาพราคา * การเพ มเทคน คว เคราะห ประเภท Add Study to New Split สามารถท าได ด งน 1) คล กซ ายท ไอคอน Add Study to New Split หร อคล กขวาท ว นโดว กราฟ เล อกห วข อ Add Study to New Split 2) เล อนเมาส ไปท เทคน คว เคราะห ท ต องการ และคล กซ ายท เทคน คว เคราะห น น เช น MACD เป นต น 1.คล กซ ายท ไอคอน Add Study to New Split 2.เล อกเทคน คว เคราะห ท ต องการ เช น MACD InfoQuest Limited Call Center #777, V1.0, 14- Dec-11 Page 15/57

19 3) จะได เทคน คว เคราะห MACD เพ มข นใน Split Window ต อจากกราฟราคา (ด งภาพด านล าง) *การปร บเปล ยน หร อแก ไข Parameters ส าหร บเทคน คว เคราะห ประเภท Add Overlays และ Add Study to New Split ท าได ด งน 1) คล กขวาว นโดว ท ต องการปร บเปล ยน / แก ไข หร อคล กท ไอคอน 2) จากน นคล กซ ายท ห วข อ Parameters และเล อกคล กซ ายท Study ท เราต องการเปล ยน หร อแก ไข parameters ต วอย าง : การแก ไข Parameters ของเส นค าเฉล ยน (Moving Average) คล กขวาบนภาพกราฟ เล อนเมาส ไปท ห วข อ Parameters คล กซ าย Moving Average InfoQuest Limited Call Center #777, V1.0, 14- Dec-11 Page 16/57

20 3) สามารถแก ไข Moving Average: Parameters ได ท กห วข อ เช น Avg.Type: สามารถเปล ยนจาก Simple เป น Exponential หร อเปล ยนส ของเส น Moving Average จากส ขาว (White) เป นส อ นๆ หร อการเปล ยนระยะเวลา (Period) โดยพ มพ ต วเลขระยะเวลาใหม ท ต องการ เม อเปล ยนเง อนไขท ต องการเร ยบร อยแล วให คล กท ป ม OK ** หากท านต องการใช เง อนไขน เพ อเป น Default ส าหร บ Study ด งกล าว ให คล กซ ายท Save as Default เพ อให ท กๆ คร งท เร ยกใช งาน Study น จะได แสดงค า parameters ท ก าหนดไว ** *ว ธ การ Save Page ท สร างข นมา ม ข นตอนด งน 1) หล งจากสร าง และปร บเปล ยน Parameters แล ว ให คล กท ห วข อ File Save Page As (หร อคล กท ไอคอน ตรงแถบเมน บาร ) พ มพ ช อ Page เช น TEST คล กเล อกโฟล เดอร Create in: ท ม อย แล ว หร อคล กท New Folder ท าการต งช อโฟล เดอร ท ต องการ และคล กป ม OK InfoQuest Limited Call Center #777, V1.0, 14- Dec-11 Page 17/57

21 การสร าง Link ระหว างว นโดว Quote และ ว นโดว Chart (Chart Header) หากต องการสร าง Link ระหว างว นโดว Quote และ ว นโดว Chart เพ อน าไปใช ประโยชน ในกรณ ท พ มพ Symbol ท ว นโดว ใด ว นโดว หน งจะส งผลให อ กว นโดว เปล ยนเป น Symbol เด ยวก น ข นตอนการสร าง Chart Header ม ด งน 1) เป ดว นโดว Quote ท ต องการ (สามารถคล กเล อก Quote ส าเร จร ปจาก Main Menu ตรงไอคอน หร อพ มพ SQ และกดป ม Enter) 2) พ มพ ค าส ง WSAVE และกดป ม Enter หร อ คล กท ค าส ง File Save Window As.. - ตรงบรรท ด Name:ให ต งช อว นโดว ด วยค าว า chart_header - ตรงบรรท ด Create in: คล กเล อกโฟล เดอร ท ต องการเก บไฟล หร อสร างโฟล เดอร ใหม โดยการคล ก New Folder ก สามารถท าได 3) เป ดว นโดว Chart ท ต องการ หร อเร ยก default chart โดยคล กไอคอน จาก Main Menu หร อ พ มพ ค าส ง.DC และกดป ม Enter จะได ผลล พท เช นเด ยวก น จากน นตรงว นโดว Chart น ให พ มพ ค าส ง header และกดป ม Enter เพ อเป นการ สร าง Link ระหว างว นโดว Quote และ ว นโดว Chart 4) พ มพ Symbol ท ต องการบนว นโดว Quote หร อว นโดว Chart และกด ป ม Enter ซ งจะม ผลท าให ท งว นโดว Quote และ Chart เปล ยนเป นSymbol เด ยวก น InfoQuest Limited Call Center #777, V1.0, 14- Dec-11 Page 18/57

22 การเปร ยบเท ยบกราฟ หากต องการเปร ยบเท ยบกราฟราคาระหว าง Symbol หลายๆ ต ว เพ อใช ว เคราะห แนวโน มระด บราคา สามารถท าได 2 ร ปแบบ ค อ ร ปแบบท 1 : แสดงภาพกราฟบนสเกลราคาเด ยวก น โดยการพ มพ Symbol ต วท 1 และพ มพ เคร องหมายคอมม า (, ) จากน นพ มพ Symbol ต วท 2 (หากต องการเพ ม Symbol ต วท สาม ก ท าเช นเด มซ าอ กคร งโดยพ มพ เคร องหมาย คอมม า (, ) และตามด วย Symbol ต วท สาม) จากน นกดป ม Enter (หมายเหต : สร าง Default Chart โดย พ มพ.DC และกดป ม Enter หร อคล กท ไอคอน บน Main Menu) จะ ป ร า กฏ ภ า พ กร า ฟ ร า คาข อ ง Symbol ท ง 3 ต ว ซ งจะอย บนแกน ราคา (แกน X) เด ยวก น และม การ แยกส กราฟของแต ละ Symbol อย าง ช ดเจน แต การเปร ยบ เท ยบกราฟในล กษณะ น ม ข อจ าก ดค อ หาก Symbol น นๆ ม ระด บราคาต างก นมาก จะท าให Symbol ท ม ราคาต าแสดงอย ส วนล าง ของแกนราคา และภาพกราฟของ Symbol น นแสดงส ดส วนแนวโน ม ราคาไม ช ดเจนหร อแสดงเป นเส นตรง ในบางคร งเป นต น ซ งม ว ธ การเร ยกด กราฟในล กษณะน โดยเล อกด แบบ Log Scale Percent Change หร อ InfoQuest Limited Call Center #777, V1.0, 14- Dec-11 Page 19/57

23 Log Scale: คล กไอคอน จากเมน กราฟ จะปรากฎกราฟราคาของท ง 3 Symbol ซ งจะถ กแบ งเป น 3 ระด บราคาบน แกนราคา (แกน X) Percent Chg Scale : โดยคล กไอคอน จากเมน กราฟ จะปรากฏกราฟราคาของห นท ง 3 ต ว โดยจะแสดงในร ปแบบ เปอร เซ นต การเปล ยนแป ลง (PercentChange) ซ งม เง อนไข ด งน * เร มค านวณเปอร เซ นต การ เปล ยนแปลงจากว นแรกของ screen ท ปรากฏอย (ซ งไม ใช ว นท เร มต นซ อขายว นแรกของ 3 symbol น น) * และราคา Close ของท ง3 Symbol ในว นแรกของ Screen ท ปรากฎอย จะแสดงค า Close = 0.000% เสมอ) InfoQuest Limited Call Center #777, V1.0, 14- Dec-11 Page 20/57

24 * หากต องการเปล ยนว นท เร มต นเป นว นอ นๆ ท ไม ใช ว นแรกของ Screen ท ปรากฏอย ท าได โดยเล อน cursor ไปย งว นท ท ต องการ และคล กไอคอน Percent Chg Scale: อ กคร ง การค านวณเปอร เซ นต การเปล ยนแปลงจะเปล ยนไปเร มต นว นแรก ณ ต าแหน งน น (ซ งส งเกตได จากค า Close ณ ว นน นๆ = เช นก น) ต วอย าง ต องการก าหนดว นท เร มต นเป น 4 ก.ค.54 โดยการเล อน cursor ไปตรงว นท ด งกล าว และกดป ม Percent Chg จะม ผลท าให ค า Close = ณ ว นท ด งกล าว ซ งเป นว นท เร มต นค ดค านวณเปอร เซ นต การเปล ยนแปลง ร ปแบบท 2 : การเปร ยบเท ยบกราฟราคา แบบแผ นใส (Add Layer) เป นการเปร ยบเท ยบกราฟราคาในล กษณะภาพซ อนท บก นแบบแผ นใส (Layer) ซ งแต ละ Symbol ไม ได ใช แกนราคา เด ยวก น ภาพกราฟท ปรากฏในแต ละ Symbol เป นการแสดงราคาท แท จร งของ Symbol น นๆ หร อ Linear Scale ว ธ การเปร ยบเท ยบกราฟราคา แบบแผ นใส (Add Layer) ม ข นตอนด งน - สร าง Default Chart โดยพ มพ.DC และกดป ม Enter (ข อจ าก ดส าหร บการใช เมน Add Layer ค อใช ได เฉพาะกราฟราคาท ไม ม การเพ ม split windows เท าน น) - พ มพ Symbol ท ต องการจากน นกดป ม Enter - คล กไอคอน Add Layer จากเมน กราฟ และพ มพ Symbol ต วถ ดไปท ต องการเปร ยบเท ยบ (ท าซ าข น ตอนน อ กคร ง และพ มพ Symbol ต วท 3 (ข นตอนท 1 : พ มพ Symbol แรกและกดป ม Enter คล กเมน Add Layer) InfoQuest Limited Call Center #777, V1.0, 14- Dec-11 Page 21/57

25 (ข นตอนท 2: พ มพ Symbol ท 2 คล กเมน Add Layer และพ มพ Symbol ท 3) - คล กเง อนไข Lock Date / Time ซ งจะปรากฏเคร องหมายถ กท ห วข อ Log Date / Time, Log Time Frames และ Lock Bar Spacing โดยอ ตโนม ต (เป นการล อกแกนราคา และแกนเวลา เพ อท เวลาปร บ หร อเล อนกราฟ จะไปพร อมๆ ก นท ง 3 Symbol) - คล ก Lock Study Type เม อต องการปร บเปล ยนร ปแบบกราฟ หร อเพ ม Study ต างๆ จะปรากฏพร อมๆ ก นท ง 3 Symbol การเล อนภาพกราฟไปทางซ าย (Ctrl + L) หร อ ทางขวา (Ctrl + R) โดยใช ค ย ล ด (Short Cut Keys) - การเล อนภาพกราฟไปทางซ ายของ Screen เพ อด ข อม ลย อนหล ง โดยการกดป ม Ctrl และตามด วยอ กษร R กดป ม Ctrl + L - การเล อนภาพกราฟไปทางขวาของ Screen เพ อด ข อม ลว นป จจ บ น โดยการกดป ม Ctrl และตามด วยอ กษร L กดป ม Ctrl + R InfoQuest Limited Call Center #777, V1.0, 14- Dec-11 Page 22/57

26 การก าหนดว นท เร มต น (After) หร อว นท ส นส ด (Before) บนฟ งก ช นกราฟ การก าหนดว นท เร มต น (After M/D/YY): หากต องการระบ ว นท เร มต นของหน าจอป จจ บ น (Screen) ให พ มพ ค าส ง After M/D/YY และกดป ม Enter (M/D/YY = เด อน/ว น/ป ค.ศ. 2 หล กส ดท าย) ต วอย าง : ถ าต องการระบ ว นท เร มต นของหน าจอป จจ บ น หร อ screen ป จจ บ น (กราฟราคาแท งแรกซ ายม อส ดของหน าจอ) เป นว นท 4 ม.ค.54 ให พ มพ ค าส ง After 1/4/11 และกดป ม Enter / จะได กราฟแท งซ ายม อส ดของหน าจอเป นว นท 4 ม.ค.54 การก าหนดว นท ส นส ด (Before M/D/YY) :หากต องการระบ ว นท ส นส ดของหน าจอป จจ บ น (Screen) ให พ มพ ค าส ง Before M/D/YY และกดป ม Enter (M/D/YY = เด อน/ว น/ป ค.ศ. 2 หล กส ดท าย) ต วอย าง : ถ าต องการระบ ว นท ส ดท ายของหน าจอป จจ บ น หร อ screen ป จจ บ น (กราฟราคาแท งขวาม อส ดของหน าจอ) เป นว นท 4 ม.ค.54 ให พ มพ ค าส ง Before 1/4/11 และกดป ม Enter / จะได กราฟแท งขวาม อส ดของหน าจอเป นว นท 4 ม.ค.54 InfoQuest Limited Call Center #777, V1.0, 14- Dec-11 Page 23/57

27 การปร บเปล ยนส กราฟแบบม เง อนไข (Color Rules) หากต องการเปล ยนส ของกราฟแบบม เง อนไขเพ อแสดงภาพของกราฟให ช ดเจนข น โดยคล กขวาท กราฟราคาท ต องการ ปร บเปล ยน และเล อกห วข อ Parameter หร อคล กท ไอคอน (Study Parameters) ต วอย าง ต องการแสดงส กราฟของ Volume โดยม เง อนไขด งน - Volume แสดงแท งกราฟเป นส เข ยว เม อ Volume ว นน มากกว า Volume เม อวาน - Volume แสดงแท งกราฟเป นส แดง เม อ Volume ว นน น อยกว า Volume เม อวาน ท าได โดย 1) คล กว นโดว Volume เพ อ active ท ว นโดว น 2) จากน นคล กท ไอคอน (Study Parameters) และคล กท ห วข อ Volume จะปรากฎว นโดว ส าหร บการปร บ เปล ยนแก ไข parameter ของ Volume 3) คล กซ ายท ห วข อ Color และคล กท Color rules เล อกห วข อ Today vs Previous 4) ตรงบรรท ด Color: จะแทนท ด วยค าว า Today vs Previous ซ งจะแทนท ส เด มท เคยเล อกไว 5) จากน นกดป ม OK 6) ภาพกราฟ Volume จะเปล ยนเป นส เข ยวสล บส แดง ตามเง อนไขท ต องการค อ - แท งกราฟเป นส เข ยว เม อ Volume ว นน > Volume เม อวาน - แท งกราฟเป นส แดง เม อ Volume ว นน < Volume เม อวาน InfoQuest Limited Call Center #777, V1.0, 14- Dec-11 Page 24/57

28 เส นแนวโน ม (Trend Lines) นอกจากท านจะสามารถเพ มเทคน คว เคราะห ประเภทต าง เพ อต ดส นใจหร อคาดการณ แนวโน มส าหร บการลงท นใน Instrument ต างๆ แล ว บร การ Aspen for Windows ย งเพ มประส ทธ ภาพในการว เคราะห ด วยเทคน คว เคราะห ประเภท เส นแนวโน ม หร อท ร จ ก ก นในช อ Trend Lines เพ อใช ว เคราะห และต ดส นใจในการลงท นได อย างม ประส ทธ ภาพอ กด วย *การเร มต นใช งานฟ งก ช นการวาดเส นแนวโน ม (Trend Line) การเร มต นใช งานฟ งก ช น เส นแนวโน ม (Trend Line) บนบร การ Aspen for Windows ท าได โดยการคล กซ ายท ไอคอน (Trend Mode) จาก Main Menu หร อคล กซ ายท ห วข อ Trendlines เล อกห วข อ Trend Mode จะปรากฎแถบเคร องม อส าหร บการวาดเน นแนวโน ม (Trend Lines) ตามภาพด านล าง เส นแนวโน มประเภทต างๆ ม ด งน เมน ใช ส าหร บ Trend Line ใช ส าหร บวาดเส นแนวโน มแบบอ สระ Horizontal ใช ส าหร บวาดเส นแนวโน มแบบแนวนอน Horizontal Fibonacci ใช ส าหร บวาดเส นแนวโน มตามทฤษฏ Fibonacci แบบแนวนอน Fibonacci Projections ใช ส าหร บวาดเส นแนวโน มแบบ Fibonacci Projections InfoQuest Limited Call Center #777, V1.0, 14- Dec-11 Page 25/57

29 เมน ใช ส าหร บ Speed Lines ใช ส าหร บวาดเส นแนวโน มตามทฤษฏ Speed Lines Gann Times/Price ใช ส าหร บวาดเส นแนวโน มตามทฤษฏ Gain Times/Price Gain Square ใช ส าหร บวาดเส นแนวโน มตามทฤษฏ Gain Square Andrew s Pitchfork ใช ส าหร บวาดเส นแนวโน มตามทฤษฏ Andrew s Pitchfork เคร องม อส าหร บการปร บเปล ยน-เคล อนย าย หร อแก ไขเส นแนวโน ม (Trend Lines) ม ด งน เมน ใช ส าหร บ Move Line ใช ส าหร บเคล อนย ายเส นแนวโน ม Pivot Trend Line ใช ส าหร บหม นเส นแนวโน ม Add Fibonacci Lines ใช ส าหร บเพ มเส นแนวโน มตามทฤษฏ Fibonacci แบบแนวทแยง Add Parallel Lines ใช เพ มเส นแนวโน มล กษณะขนานเส นเด มแต การเคล อนย ายเส นจะย งคงอ สระต อก น Add Link Parallel Line ใช ส าหร บเพ มเส นแนวโน มในล กษณะขนานก บเส นเด ม แต การเคล อนย ายเส น จะเคล อนท ไปพร อมๆ ก นท ง 2 เส น Extend Line ใช ส าหร บขยายเส นแนวโน ม Truncate Line ใช ส าหร บย อเส นแนวโน ม Delete Line ใช ส าหร บลบเส นแนวโน มท ละเส น Delete Trend Line in a Group ใช ส าหร บลบเส นแนวโน มแบบกร ป Delete All Trend Line ใช ส าหร บลบเส นแนวโน มพร อมก นท กเส นในคราวเด ยว Labels On/Off ใช ส าหร บ แสดงหร อไม แสดง ต วอ กษร, ต วเลข บนเส นแนวโน มท สร างข น Snap On/Off ใช ส าหร บก าหนด ให เส นแนวโน มว งเข าหาแท งกราฟราคาท ใกล เส นแนวโน มน นโดย อ ตโนม ต Fibonacci Options ใช ส าหร บเปล ยนเง อนไขส าหร บเส นแนวโน มแบบ Fibonacci Gann Options ใช ส าหร บเปล ยนเง อนไขส าหร บเส นแนวโน ม Gann InfoQuest Limited Call Center #777, V1.0, 14- Dec-11 Page 26/57

30 * ข นตอนการวาดเส นแนวโน ม (Trend Lines) ม ข นตอนด งน 1) คล กซ ายท ไอคอน (Trend Mode) จาก Main Menu หร อคล กซ ายท ห วข อ Trendlines เล อกห วข อ Trend Mode จะปรากฎแถบเคร องม อส าหร บวาดเส นแนวโน ม (ตามภาพด านล าง) 2) เล อกเส นแนวโน มท ต องการใช งานซ งเส นแนวโน มแต ละประเภทม ว ธ การวาดด งน 2.1) เส นแนวโน มแบบอ สระ (Trend Line) ว ธ การวาดเส นแนวโน มแบบอ สระท าได ด งน - คล กท ไอคอน Trend Line - คล กซ ายค างไว ท จ ดเร มต น จากน นลากเมาส ไปย งจ ดท ต องการ และคล กซ ายท จ ด ท ต องการน ท านจะได เส น แนวโน มราคาจาก จ ดเร มต นไปย งจ ดส ดท าย 2.2) เส นแนวโน มแบบแนวนอน (Horizontal) ว ธ การวาดเส นแนวโน มแบบแนวนอนท าได ด งน - คล กท ไอคอน Horizontal - คล กซ ายตรงต าแหน งท ต องการ จากน นปล อยเมาส จะปรากฎเส น แนวโน มแบบ Horizontal ข นมา 1 เส น และหากต องการ เพ มเส นแนวโน ม Horizontal เส นท 2 ก ท าซ าว ธ การเด ม InfoQuest Limited Call Center #777, V1.0, 14- Dec-11 Page 27/57

Professional. Guide. Gateway to the Future of Investment. Bisnews Helpdesk: Tel: 0-2637-5555 E-mail: helpdesk@bisnews.com

Professional. Guide. Gateway to the Future of Investment. Bisnews Helpdesk: Tel: 0-2637-5555 E-mail: helpdesk@bisnews.com Easy Bisnews Guide Professional Gateway to the Future of Investment Bisnews Helpdesk: Tel: 0-2637-5555 E-mail: helpdesk@bisnews.com This document contains information proprietary to Bisnews AFE (Thailand)

More information

MANUAL V1.2. Revision Version

MANUAL V1.2. Revision Version MANUAL V1.2 Revision Version Date Version Description Author 27 Feb 2014 1.0 Create for Investor FSB 27 March 2014 1.1 Add new function Kanut 28 April 2014 1.2 Add Multi Order Derivatives, Settings Display

More information

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น บทท 1 การใช งานเบ องต น เร ยกใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 1. คล กป ม Start menu บนทาสก บาร จากน นคล กเมาส ท All Program > Microsoft Office 2. คล กเมาส ท Microsoft

More information

บทท 7 การเก บรวบรวมและจ ดการข อม ล ด วย Excel 2007

บทท 7 การเก บรวบรวมและจ ดการข อม ล ด วย Excel 2007 บทท 7 การเก บรวบรวมและจ ดการข อม ล ด วย Excel 2007 เก ยวก บ Microsoft Excel 2007 Microsoft Excel เป นโปรแกรมประเภท ตารางค านวณ หร อ Spreadsheet ม กใช ใน การค านวณทางธ รก จ ซ งจะช วยลดข นตอนความย งยากและลดเวลาการค

More information

หน วยท 5 การใช โปรแกรม Microsoft Excel. 1 ร จ กก บ Microsoft office Excel 2003

หน วยท 5 การใช โปรแกรม Microsoft Excel. 1 ร จ กก บ Microsoft office Excel 2003 1 หน วยท 5 การใช โปรแกรม Microsoft Excel ร จ กก บ Microsoft Office Excel 2003 ช องตารางหร อเซลล (Cell) และเว ร กช ต (Worksheet) ส ตร (Formulas) และฟ งก ช น (Function) การตกแต งเว ร กช ต การใช แผนภ ม 1

More information

คอมพ วเตอร เบ องต น ฉบ บปร บปร งป ๒๕๕๒ โดย กวก.สอ.ทอ.

คอมพ วเตอร เบ องต น ฉบ บปร บปร งป ๒๕๕๒ โดย กวก.สอ.ทอ. คอมพ วเตอร เบ องต น ฉบ บปร บปร งป ๒๕๕๒ โดย กวก.สอ.ทอ. คาน า 1 หน งส อคอมพ วเตอร เบ องต นฉบ บปร บปร งป ๒๕๕๒ น น เป นหน งส อท เข ยนข นมาเพ อใช เป นตาราในการสอบ เล อนฐานะจาก น.ประทวน เป น น.ส ญญาบ ตร ในส

More information

บทท 12 คณะว ศวกรรมศาสตร สาขาว ศวกรรมไฟฟ า มทร.ล านนา เขตพ นท เช ยงใหม

บทท 12 คณะว ศวกรรมศาสตร สาขาว ศวกรรมไฟฟ า มทร.ล านนา เขตพ นท เช ยงใหม 261 จ ดประสงค การสอน 4.2 เข าใจเก ยวก บ 4.2.1 ส วนประกอบต างๆ ของโปรแกรม 4.2.2 การป อนและแก ไขข อม ลในแผ นงาน 4.2.3 การจ ดร ปแบบข อม ลในแผ นงาน 4.2.4 การสร างและจ ดร ปแบบแผนภ ม 4.2.5 การใช ส ตรค านวณและการใช

More information

Global Standard 3 (Windows 7 / Office 2010) Module 2 : Key Applications

Global Standard 3 (Windows 7 / Office 2010) Module 2 : Key Applications 3 IC Global Standard 3 (Windows 7 / Office 2010) Module 2 : Key Applications สารบ ญ บทท หน า 1. การใช งานโปรแกรมส าน กงาน... 1 แนะน าโปรแกรมส าน กงาน... 1 แนะน าโปรแกรม Microsoft Word 2010... 1 แนะน าโปรแกรม

More information

บทท 1 การเข าโปรแกรมและส วนประกอบของ MS-Excel 97

บทท 1 การเข าโปรแกรมและส วนประกอบของ MS-Excel 97 บทท 1 การเข าโปรแกรมและส วนประกอบของ MS-Excel 97 1.1 แนะน า MICROSOFT EXCEL 97 โปรแกรมส าหร บงานค านวณประเภทสเปรดช ด (Spreadsheet) หร อกระดาษทด อ เล กทรอน กส ในป จจ บ นคงจะไม ม โปรแกรมใด ม ความสามารถโดดเด

More information

ค ม อ Fundamentals Excel 2003

ค ม อ Fundamentals Excel 2003 ค ม อ Fundamentals Excel 2003 ร จ กก บ Excel 2003 โปรแกรม Excel เป นหน งในโปรแกรมหล กของโปรแกรมช ด Microsoft Office 2003 ซ งประกอบไปด วยโปรแกรมหล กๆ ค อ Microsoft Word 2003, Microsoft PowerPoint 2003,

More information

หน วยท 1 ความร พ นฐานเก ยวก บโปรแกรม Microsoft Excel 2007

หน วยท 1 ความร พ นฐานเก ยวก บโปรแกรม Microsoft Excel 2007 หน วยท 1 ความร พ นฐานเก ยวก บโปรแกรม Microsoft Excel 2007 หน วยท 1 ความร พ นฐานเก ยวก บโปรแกรม Microsoft Excel 2007 โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมสเปรดช ต (Spread Sheet) หร อตารางค านวณอ เล กทรอน

More information

เอกสารประกอบการเร ยนการสอนว ชา

เอกสารประกอบการเร ยนการสอนว ชา P a g e 1 เอกสารประกอบการเร ยนการสอนว ชา Package ส ปดาห ท 1 แนะนารายว ชา ช แจงแนวการสอน อธ บายความหมาย ว ตถ ประสงค ความสาค ญชองโปรแกรมสาเร จร ป ประโยชน ของ โปรแกรมสาเร จร ป - ความร เบ องต นโปรแกรมสาเร

More information

Microsoft Excel 2007 โปรแกรมตารางงานยอดน ยม

Microsoft Excel 2007 โปรแกรมตารางงานยอดน ยม ค ม อการใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 2007 1 Microsoft Excel 2007 โปรแกรมตารางงานยอดน ยม 1. ความร พ นฐานเก ยวก บโปรแกรม Microsoft Excel 2007 ล กษณะท วไปของโปรแกรม Excel โปรแกรมตารางงาน หร อโปรแกรมสเปรทช

More information

การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กซ เซล

การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กซ เซล เอกสารประกอบว ชา 204100 เร อง การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กซ เซล โดย อ.วรว ฒ ศร ส ขค า และ อ.ประภาพร เตชอ งก ร ภาคว ชาว ทยาการคอมพ วเตอร คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม สารบ ญ หน า การเข าส การใช งานโปรแกรม

More information

Microsoft Excel 2013

Microsoft Excel 2013 Microsoft Excel 2013 โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน ง ท อย ในช ด Microsoft Office ม จ ดเด นในด าน การ คานวณเก ยวก บต วเลข โดยการท างานของโปรแกรมจะใช ตารางตามแนวนอน (Row) และแนวต ง (Column) เป น

More information

Microsoft Excel 2010

Microsoft Excel 2010 1 ตอนท 1 Microsoft Excel 2010 หน าจอของ Excel 2010 ม ส วนประกอบหล กท ควรร จ ก ด งน ส วนบนของหน าจอค อแถบร บบ น ซ งประกอบไปด วย แท บต าง ๆ โดยปกต จะม จ านวน 7 แท บ ได แก หน าแรก แทรก เค าโครงหน ากระดาษ

More information

บทท 1 แนะน า Microsoft Excel

บทท 1 แนะน า Microsoft Excel 1 บทท 1 แนะน า Microsoft Excel Microsoft Excel โปรแกรมช วยในการค านวณงานต างๆ ในล กษณะแผ นงาน (Spreadsheet) ต วเลข หร อข อม ลต างๆ จะแสดงในล กษณะเซลล ย อยๆ สามารถค านวณเช อมโยง และผลล พธ แก ไขได อ ตโนม

More information

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 ร จ ก Microsoft Word 2007 เร มต นการใช โปรแกรม 1 ส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม Microsoft Word 2007 2 เมน ของ Microsoft Word 2007 3 การใช งานร บบอน 4 บทท 2 การจ ดแต งเอกสาร 7 เปล ยนฟอนต

More information

เอกสารประกอบ MS.WORD เบ องต น

เอกสารประกอบ MS.WORD เบ องต น เอกสารประกอบ MS.WORD เบ องต น 2 บทท 1 การใช งานเบ องต น การเร ยกใช โปรแกรม Word 1. คล กป ม Start menu บนทาสก บาร จากน นคล กเมาส ท Program > Microsoft Office 2. คล กเมาส ท Microsoft Word หร อกรณ ท ม ไอคอนของโปรแกรม

More information

MICROSOFT EXCEL 2010 สร างสรรค เยาวชนคนร นใหม ผ ม ว น ยใช ไอซ ท ป ท 2

MICROSOFT EXCEL 2010 สร างสรรค เยาวชนคนร นใหม ผ ม ว น ยใช ไอซ ท ป ท 2 MICROSOFT EXCEL 2010 สร างสรรค เยาวชนคนร นใหม ผ ม ว น ยใช ไอซ ท ป ท 2 เร มใช โปรแกรม การเร มใช โปรแกรม 1. คล กป ม Start 2. เล อก All Programs 3. เล อก Microsoft Office 4. เล อก Microsoft Office Excel 2010

More information

การใชงานโปรแกรมสาน กงาน และการจ ดการเอกสารเบ องต น

การใชงานโปรแกรมสาน กงาน และการจ ดการเอกสารเบ องต น การใชงานโปรแกรมสาน กงาน และการจ ดการเอกสารเบ องต น กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร 1 การใช งานโปรแกรมส าน กงาน และการจ ดการเอกสารเบ องต น (การจ ดการเอกสารและการท าบ ญช คร วเร อน) จ านวน 18 ช วโมง

More information

การพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นการเร ยนร การจ ดการความร (Knowledge Management) ประจาป การศ กษา 2556

การพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นการเร ยนร การจ ดการความร (Knowledge Management) ประจาป การศ กษา 2556 1 การพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นการเร ยนร การจ ดการความร (Knowledge Management) ประจาป การศ กษา 2556 ห วข อการจ ดการความร 1.การสร างแบบสอบถามออนไลน ด วย Google Drive 2.การว เคราะห ข อม ลด วยโปรแกรม SPSS (1-พ นฐาน)

More information

บทท 1 การใช งานเบ องต น

บทท 1 การใช งานเบ องต น มาเร ยนร บทท 1 การใช งานเบ องต น ร จ กฐานข อม ลก อนใช งาน Access 2003 ฐานข อม ลท วไปจะประกอบไปด วย 2 ส วนท ส าค ญค อ Field และ Record Field : ช อของห วคอล มน หร อช อประเภทของข อม ลท จะเก บ เช น ID, First

More information

แผนบร หารการสอนประจาบทท 11

แผนบร หารการสอนประจาบทท 11 แผนบร หารการสอนประจาบทท 11 1. ห วข อเน อหาประจาบท 1) การใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 2) ส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม 3) การจ ดร ปแบบข อม ลในแผ นงาน 4) การจ ดร ปแบบตารางและข อม ลในตาราง 5) การลาด บความสาค

More information

หน วยท 5 เร อง การใช โปรแกรมเพ อการผล ตส อและน าเสนอผลงาน ห วข อเร อง

หน วยท 5 เร อง การใช โปรแกรมเพ อการผล ตส อและน าเสนอผลงาน ห วข อเร อง หน วยท 5 เร อง การใช โปรแกรมเพ อการผล ตส อและน าเสนอผลงาน ห วข อเร อง 1. ความร เบ องต นเก ยวก บไมโครซอฟท พาวเวอร พอยต 2. การเตร ยมการสร างงานนาเสนอ 3. การทางานก บข อความ 4. การจ ดการก บภาพน ง 5. ตกแต งภาพน

More information

ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word

ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word เร มใช งาน Microsoft Word ความสามารถของ Word 97 Word 97 เป นโปรแกรมท ม ความสามารถเด นในด านการท างานเอกสารท ประกอบด วย ข อความเป นจ านวนมาก จ งเป นท น ยมของคนท วไปท

More information

รายงานผลการดาเน นงานความเป นมาของโครงการฝ กอบรม โครงการจ ดการความร เพ อพ ฒนาบ คลากรเพ อเพ มความเช ยวชาญทางว ชาช พ เร อง การฝ กอบรมการใช โปรแกรม

รายงานผลการดาเน นงานความเป นมาของโครงการฝ กอบรม โครงการจ ดการความร เพ อพ ฒนาบ คลากรเพ อเพ มความเช ยวชาญทางว ชาช พ เร อง การฝ กอบรมการใช โปรแกรม รายงานผลการดาเน นงานความเป นมาของโครงการฝ กอบรม โครงการจ ดการความร เพ อพ ฒนาบ คลากรเพ อเพ มความเช ยวชาญทางว ชาช พ เร อง การฝ กอบรมการใช โปรแกรม Microsoft Office ก บการปฏ บ ต งาน ในห องสม ด 2 ท มาและนโยบายในการสน

More information

สารบ ญ ค าน า เร อง การใช โปรแกรม โปรแกรม

สารบ ญ ค าน า เร อง การใช โปรแกรม โปรแกรม สารบ ญ คาน า เร อง การใช โปรแกรม โปรแกรม Microsoft Word - ว ธ ต ดต งโปรแกรม Microsoft Office 2007 1 - ค ม อการต ดต งฟอนต (Font) สาหร บ Window XP 7 - การจ ดร ปแบบต วอ กษร 11 - การต งก นหน า-ก นหล ง 13 -

More information

Microsoft Word 2007. 1. หน าต าง Microsoft Word 2007. Central Information Technology Center Page 1. Office Button. Quick Access Toolbars.

Microsoft Word 2007. 1. หน าต าง Microsoft Word 2007. Central Information Technology Center Page 1. Office Button. Quick Access Toolbars. Microsoft สารบ ญ 1. หน าต าง MICROSOFT WORD 2007... 1 2. การสร างเอกสาร... 5 3. การเป ดเอกสาร... 6 4. การบ นท กเอกสาร... 7 5. การแสดงเอกสารก อนพ มพ... 10 6. การพ มพ เอกสาร... 11 7. การจ ดการข อความในเอกสาร...

More information

ก จกรรมท 3 เร ยนร เคร องม อสร างงานในตารางท างาน

ก จกรรมท 3 เร ยนร เคร องม อสร างงานในตารางท างาน ก จกรรมท 3 เร ยนร เคร องม อสร างงานในตารางท างาน 1. จ ดประสงค ให ผ เร ยนสามารถ 1.1 ป อนและแก ไขข อม ลในตารางท างาน 1.2 จ ดร ปแบบข อม ลในตารางท างาน 1.3 ใช ส ตรและฟ งก ช นในการค านวณค าของข อม ลในตารางท

More information