Contents บรรณาธ การแถลง คณะผ จ ดทำ

Size: px
Start display at page:

Download "Contents บรรณาธ การแถลง คณะผ จ ดทำ"

Transcription

1 ว ตถ ประสงค 1. เพ อเผยแพร ข อม ลข าวสารทางโรงเร ยน 2. เพ อเป นส อประสานส มพ นธ ก บผ ปกครอง ศ ษย เก าและช มชน 3. เพ อร บทราบการดำเน นงานในโรงเร ยน การจ ดก จกรรมและ การเร ยนการสอนท สอดคล องก บปร ชญาของโรงเร ยน 4. เพ อเป ดโอกาสให คร และน กเร ยนได เสนอผลงานในเช ง สร างสรรค คณะผ จ ดทำ เจ าของ : โรงเร ยนนาร ว ฒ 64 ถนนหน าสถาน อ.บ านโป ง จ.ราชบ ร โทร , โทรสาร ท ปร กษา ซ สเตอร ร ตนา ระดมก จ ซ สเตอร ศ ร ร ตน อน ว ฒน ประก จ ซ สเตอร พรพ ร ณ จ นทร เด นดวง ซ สเตอร กาญจนา เดชาเล ศ บรรณาธ การ นางล ดดาว ลย โกว ทย วรว ฒ กองบรรณาธ การ นางพวงร ตน หม นประสงค นางสาวว ชราภรณ เจร ญส ข นางประภ ศสร ส ทธ ร ตนากร นางสาวจ ฑามาส เช ญธงไชย นางนฤมล บ รณะน นทส ร นางชญาน ษฐ จ ตตอำไพ นางยอดสร อย ส ขสาคร นางราตร วราศ ลป นางสาวขว ญศ ร บ วลา นายว ชร นทร ส วด นทร ก ร และค ณคร ท กท าน Contents จากใจอธ การ ณ 2 จากใจผ อำนวยการ 3 จากใจผ จ ดการ 3 ว นเช ดช เก ยรต คร 4 คร ด เด น 4 มาเดอร เย ยมนาร ว ฒ 6 อบรม ส มมนา พ ฒนาบ คลากร 7 ก จกรรมอ ดมการณ ประจำป โครงการ NV Standard 9 ก าวส 75 ป นาร ว ฒ 10 เป ดโลกว ชาการ 11 คนเก ง...นาร ว ฒ 12 ประมวลภาพก จกรรมใน นว. 21 ประมวลภาพก จกรรมชมรม 29 ท ศนศ กษาแหล งเร ยนร 30 โครงการพ ฒนาน กเร ยนท ม ความสามารถพ เศษ SME 31 แวดวงคาทอล ก 32 อน บาลนาร ว ฒ 35 ก จกรรมว นคร สต มาส 38 SSYV : Salesian Sister Youth Volunteers 41 ก าวส ว นใหม...ด วยใจท ม นคง 42 ป จฉ มน กเร ยน ม.6 45 ขอแสดงความย นด ก บน กเร ยนช น ม.6 ท สอบโควตาและสอบตรงได 47 จากใจพ สภาน กเร ยน...ถ งน องๆ 48 การช มน มผ นำเยาวชน STAR น กเร ยนร บเก ยรต บ ตร 51 บรรณาธ การแถลง เผลอแว บเด ยวก ผ านพ นป ง น ำ 2556 และ ก าวส ป ม าค กค ก 2557 ก นแล ว ย งเหม อน ตอกย ำว า เวลาน นผ านไปรวดเร วราวก บต ดป กบ น น กเร ยนท กำล งเร ยน ม.3 และ ม.6 ต องเตร ยมต ว ให พร อมก นไว อนาคตแห งความสำเร จกำล งรอเราอย และต วเราก สามารถ เด นได ถ งประต ช ยแห งว ชาช พของตนและน บต งแต น ต อไปต องย างก าว ท งช ว ต เพ อความม นคง ความสำเร จท รอคอยเราอย ก ขอส งกำล งใจ ไปให น กเร ยนท กคน ให สามารถตามฝ นของต วเองได... กด Like ให เลยล ะ วารสารนาร ว ฒ ฉบ บน ก บหลากหลายก จกรรม ในภาคเร ยนท 2 ท นำเสนอให ท กท านได ทราบถ งความเคล อนไหว ของก จกรรม และความสามารถของน กเร ยนเราท นำความสำเร จมาส โรงเร ยนนาร ว ฒ พบก นใหม ฉบ บหน านะคะ สว สด ค ะ ขอขอบพระค ณ และขอพระเป นเจ าตอบแทนท กท านท ม น ำใจด นางล ดดาว ลย โกว ทย วรว ฒ 1

2 จากใจอธ การ ณ เม อว นอาท ตย ท 16 ก มภาพ นธ ท ผ านมา เวลา น. ซ สเตอร ม บ ญได ร วมอย ก บผ คนท ลานหน าพระมหาว หารน กบ ญเปโตร ร ฐวาต ก น ประเทศอ ตาล เพ อร บเสด จพระส นตะปาปาฟรานซ ส ซ งจะทรงประท บทางหน าต างของอาคารและให โอวาท พร อมก บ สวดบทเทวท ต ผ คนจากท กท ศ ท งชาวอ ตาเล ยน และชาวต างชาต ไม ว า เด ก เยาวชน หน ม-สาว และผ อาว โส ต งใจฟ งคำกล าวสอนของ พระส นตะปาปา ประด จล กท คอยร บฟ งคำสอนของพ ออย างใจจดใจจ อ สมเด จพระส นตะปาปาได นำพระวาจาประจำอาท ตย มาประกาศสอน โดยอ างอ งพระวาจาของพระเยซ เจ าท ตร สว า ไม ใช ส งท เข าไปในมน ษย ทำให ม มลท น แต ส งท ออกจากมน ษย ต างหากท ทำให ม มลท น เราไม ได มาเพ อลบล างธรรมบ ญญ ต แต มาทำให สมบ รณ ข น หมายถ งการให เหต ผลของกฎเกณฑ ต างๆ ซ งจะทำให การปฏ บ ต น นม ความหมาย เช น พระบ ญญ ต ข อท 5 ห ามฆ าช ว ต ไม เพ ยงแต การ พยายามเข นฆ าผ อ น ถ อว าทำบาปแล วด วยเจตนา แต การทำร ายผ อ นโดยใช วาจา เพ อทำให ได ร บความเส ยหาย การพ นยาพ ษจากปากเพ อ ทำร ายผ อ นน น ก เท าก บเป นการฆ าเพ อนพ น อง น นค อการทำบาป พวกล กอยากเป นคนด บร บ รณ ไหม ฝ งชนตอบ อยากเป น! ถ าอยากเป น ก เป นได ไม ยาก ต องไม ใช คำพ ดท ทำร าย และบ นทอนช ว ต-ความร ส กท ด ของผ อ น ไม ซ บซ บ บ น น นทา หร อใส ร ายผ ใด เท าน ก เป นน กบ ญได ขอให เราท กคนเร งร บเป นน กบ ญด วยการนำเอาคำแนะนำของสมเด จพระส นตะปาปาน มาปฏ บ ต ในช ว ตประจำว น เป นต น ในช วงเวลาป ดภาคเร ยน พ ดด ค ดบวก ทำส งท เป นประโยชน แก ตนเองและแก ผ ท อย รอบข าง ขอพระมารดาด แลและอวยพรท กคน ซ สเตอร ร ตนา ระดมก จ อธ การ ณ 2

3 จากใจผ อำนวยการ มน ษย ท กคนไม ว ายากด ม จน ส งต ำดำขาว เด กเล ก ผ ใหญ หร อว ยชรา ล วนต องการความส ขก นท งน น ในเม อความส ขเป นส งท ท กคนต องการ ผ คนจ งด นรนไขว คว าและทำท กอย างเพ อให ได มาซ งความส ข แต ความส ขท แท จร งค ออะไร ความส ขอย ท ไหน? บางคน ค ดว าความส ขค อเง น จ งสะสมเง น ทำท กอย างเพ อเง น ย งม เง นมากก ย งต องการเพ มมากข นอ ก จร งหร อท ท กคนท ม เง น เป นผ ม ความส ข จร งหร อท เง นสามารถดลบ นดาลให ท กส งในโลกเป นความจร ง เราพบว าม ผ คนน บล านท ม เง นมหาศาล แต หาความส ขไม ได ท งน เพราะ เง นซ อบ านได แต ซ อความอบอ นทางใจไม ได เง นซ อเต ยงได แต ซ อ การนอนหล บไม ได เง นซ อหน งส อได แต ซ อความร ไม ได เง นซ อตำแหน งได แต ซ อความน บถ อไม ได เง นซ อ เพ อนร วมเด นทางได แต ซ อเพ อนแท ไม ได เง นซ ออำนาจราชศ กด ได แต ซ อป ญญาไม ได ส งคมป จจ บ นม ความส บสนว นวาย ม ความข ดแย ง ม ความเห นแก ต ว เพราะผ คนเอาเง นเป นต วต ง แท ท จร งแล วเง นเป นเพ ยงป จจ ยภายนอก ส วนความส ขเป นป จจ ยภายใน เราจะม ความส ขหร อม ความท กข ไม ได อย ท ใคร แต อย ท ใจเรา หากเราม ใจท เต มเป ยมไปด วยความเมตตา เห นอกเห นใจคนอ น ร จ กยกโทษ ให อภ ย ใจเราก จะเป นส ข เพราะการให บ นดาลความส ขมากกว าการร บ ให เรามาฝ กใจของเรา ให เป นน กให ผ ย งใหญ ให ด วยใจร ก ให โดยไม หว งผลตอบแทน แล วเราจะพบส ขส นต ในใจอย างแน นอน ขอแม พระทรงอำนวยพรและเป นกำล งใจแก ท กคน ในการสร างสรรค ความส ขท แท จร ง แก ตนเองและส งคมด วยการให ด วยใจย นด เสมอ ซ สเตอร ศ ร ร ตน อน ว ฒน ประก จ จากใจผ จ ดการ สว สด ท านผ ปกครองและท านผ อ านท เคารพร กท กท าน คงไม สายเก นไปท จะกล าวท กทายสว สด ป ใหม แด ท กท านอ กคร งหน ง 365 ว นป เก าท ผ านไป พร อมก บพระพรป ใหม น ด วยความกต ญญ ร ค ณ ต อพระเป นเจ า สำหร บว นเวลาท พระองค ประทานให เราแต ละคน เราคงวางเป าหมายไว แล วว าป น เราจะทำอะไรให ด กว าป ท แล ว ตอนพ กเท ยงท โรงเร ยนซ สเตอร จะเห นภาพท ประท บใจ ในความขย นของน กเร ยนประถมต วน อยๆ มาคอยท จะอ านหน งส อให ฟ งหร อท องศ พท เม ออ านผ านแล วซ สเตอร ก จะเซ นช อให เด กๆ อย ก นอย างม ความส ข เต มด วยรอยย ม แบบซ อ ใส บร ส ทธ ผ ปกครองคงจะด ใจในความขย นของล กๆ ป การศ กษากำล งส นส ดลง ซ สเตอร ขอให บรรดาน กเร ยนใช เวลาท เหล อในการศ กษาเล าเร ยนอย างเต มท และทำตน ให เป นประโยชน แก ส งคมและบ คคลรอบข าง ขออวยพรน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 6 ท กคน ท จะจบจากโรงเร ยนนาร ว ฒ ในป น เป นพ เศษ ให ได ร บพระพรจากพระสำหร บ การศ กษาเล าเร ยนตามท ใฝ ฝ นให บรรล ตามพระประสงค ของพระองค ขอพระอวยพรท กคน ซ สเตอร พรพ ร ณ จ นทร เด นดวง 3

4 ว นเช ดช เก ยรต คร ประจำป 2556 ขอแสดงความย นด... คร ร บเคร องราชอ สร ยาภรณ ด เรกค ณาภรณ ช นท 4 จต ตถด เรกค ณาภรณ 1. นางสาวขว ญศ ร บ วลา 2. นางสาวจ นทน ปานการะเกต 3. นางรพ พร ม ส ข 4. นางน ชดา ไวอำภ 5. นางสาวจ นท มา ไกรว ทย อน สรณ 6. นางสาวน โลบล สมบ รณ ศ ร 7. นางสาวส ชล เกราะเพ ชร คร ร บเคร องราชอ สร ยาภรณ ด เรกค ณาภรณ ช นท 5 เบญจมด เรกค ณาภรณ 1. นางพวงร ตน หม นประสงค คร ด เด น ประจำป การศ กษา 2556 รางว ลคร สอนนานครบ 30 ป 1. คร อรท ย ส ทธ ร ตนากร 2. คร กรรณ การ ล พรหมมา รางว ลคร สอนนานครบ 20 ป 1. คร สมหมาย ส โนทก 3. คร ส ร มา ส งข สะอาด 2. คร ศศ ธร ค ดร งเร อง 4. คร นฤมล บ รณะน นทส ร ค ณคร ด เด นด านค ณธรรมและแบบอย าง 1. คร ทรงศร ด ถ เพ ง 6. คร ดวงนภา อ สาหะ 2. คร ส วภ เก ดป ญญา 7. คร ส วรรณ พ งส นทร 3. คร อาจร ย ธารเอ ยม 8. คร ป ยน ช ย งปร ชา 4. คร ส ร ตน อมรป ยะพงศ 9. คร ส ร ร ตน พ กคำม 5. คร อรท ย ส ทธ ร ตนากร 10. คร ขว ญศ ร บ วลา 4

5 คร ด เด นและคร โรงเร ยนเอกชนท ปฏ บ ต การสอนครบ 25 ป ประจำป 2557 ว นท 16 มกราคม 2557 คร ส วรรณ พ งส นทร ร บเก ยรต บ ตรคร ด เด นและเก ยรต บ ตรคร โรงเร ยนเอกชนท ปฏ บ ต การสอนครบ 25 ป คร ราตร วราศ ลป คร ศ ร จ ต ทองอร าม และคร สมบ ต ชลประท น ร บเก ยรต บ ตรคร โรงเร ยนเอกชนท ปฏ บ ต การสอนครบ 25 ป จากคณะกองท นสว สด การคร บ านโป ง ณ อาคารหอประช มร ชม งคลาภ เษก โรงเร ยนร ตนราษฎร บำร ง อ.บ านโป ง จ.ราชบ ร โดยม นายร จน ประท ป ธรรมรพ ภ ทร นายอำเภอบ านโป ง เป นผ มอบเก ยรต บ ตร เก ยรต บ ตรคร ด เด น เก ยรต บ ตรคร โรงเร ยนเอกชนท ปฏ บ ต การสอนครบ 25 ป รางว ล หน งแสนคร ด จ ดโดย กระทรวงศ กษาธ การ ประจำป 2556 คร ทรงศร ด ถ เพ ง คร อ งคนา ก จดำรงว น จก ล คร ศ ร จ ต ทองอร าม คร วน ดา ธนากรว ฒ ศ กด คร ญดา ม นคง คร อรท ย ส ทธ ร ตนากร คร สมชวน ท คำ คร มย ร อธ คมสว สด คร วล ยล กษณ ค มหะจ นทร คร ส วรรณ พ งส นทร คร ชญาน ษฐ จ ตตอำไพ คร สมหมาย ส โนทก คร ประภ ศสร ส ทธ ร ตนากร 5

6 ย นด ต อนร บซ สเตอร มาร อา ตอว เช ยร อธ การ ณ เจ าคณะแขวงธมอ. ว นท พฤศจ กายน 2556 ซ สเตอร มาร อา ตอว เช ยร อธ การ ณ เจ าคณะแขวง คณะธ ดาแม พระองค อ ปถ มภ แห งประเทศไทย ได มาเย ยมหม คณะซ สเตอร คณะคร บ คลากร น กเร ยนและสมาช กกล มต างๆ ของโรงเร ยนนาร ว ฒ ประจำป 2556 เพ อให กำล งใจ แนะนำ ด วยความร กและความเมตตา ในโอกาสน...ย งได ร บของฝากจากซ สเตอร ก นอย างท วถ ง... พวกเราชาวนาร ว ฒ ท กคนขอขอบค ณซ สเตอร จากใจค ะ เป ดอาคาร โรส ม ร ว นท 20 มกราคม 2557 โรงเร ยนนาร ว ฒ ทำพ ธ เป ดอาคารอเนกประสงค อาคารโรส ม ร ซ งได ร บเก ยรต จาก ซ สเตอร มาร อา ตอว เช ยร อธ การ ณ เจ าคณะแขวงคณะธ ดาแม พระองค อ ปถ มภ แห งประเทศไทย เป นประธานในพ ธ เป ดอาคาร และบาทหลวงยะร ตน ไชยรา เป นผ ประกอบวจนพ ธ กรรมเสกอาคาร หล งจากน นคณะซ สเตอร บาทหลวงยะร ตน ไชยรา ค ณพ ออธ การ และบาทหลวงมณฑล โรจนส ท ศน ก ล ผ อำนวยการโรงเร ยนสารส ทธ พ ทยาล ย ได เย ยมชมอาคารอเนกประสงค 2 ช น ซ งประกอบไปด วย ห องอาหารคร ห องคหกรรม ห องประช มเล ก ห องอเนกประสงค และถ ายภาพเป นท ระล กร วมก น 6

7 อบรม ส มมนา พ ฒนาบ คลากร ว นท 8-10 ต ลาคม 2556 ซ สเตอร กาญจนา เดชาเล ศ คร ศ ร จ ต ทองอร าม คร พรพรรณ ทองอำไพ และต วแทน น กเร ยน SSYV เข าร วมประช มประจำป 2556 ในห วข อ เยาวชนอาสา ปกป องส ทธ และศ กด ศร สตร ณ บ านธารพระพร อ.สามพราน จ.นครปฐม ว นท ต ลาคม 2556 ซ สเตอร กาญจนา เดชาเล ศ ประช มด านการศ กษาระด บคณะ ห วข อ Cuore Oratoriano เพ อการ ข บเคล อนงานอภ บาลในโรงเร ยนในเคร อ ณ โรงเร ยนมาร ย อ ปถ มภ อ.สามพราน จ.นครปฐม ว นท ต ลาคม 2556 ซ สเตอร คณะธ ดาแม พระองค อ ปถ มภ ประเทศไทย แขวงน กบ ญมาร อา ม สซาแรลโล ได จ ดการประช มแขวง ในห วข อ ให เราเป นบ านแห งการประกาศข าวด พร อมก บเยาวชนว นน ณ บ านมาร ย อ ปถ มภ สามพราน จ.นครปฐม ว นท ต ลาคม 2556 ซ สเตอร พรพ ร ณ จ นทร เด นดวง และคร จ นทน ปานการะเกต ประช มแนวทางการจ ดทำแผนปฏ บ ต งาน ประจำป 2557 ณ ศ นย ฝ กอบรมงานอภ บาลบ านผ หว าน อ.สามพราน จ.นครปฐม ว นท 9 พฤศจ กายน 2556 คร นร ศรา โกวเคร อ คร ประภ ศสร ส ทธ ร ตนากร คร ดวงนภา อ สาหะ และคร กาญจนา โพธ เย น เข าร บ การอบรมในห วข อ บ รณาการสอนว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ณ โรงเร ยนดร ณาราชบ ร อ.เม อง จ.ราชบ ร ว นท 18 ธ นวาคม 2556 คร สมชวน ท คำ คร ประภ ศสร ส ทธ ร ตนากร คร มย ร แสวงทอง คร ว ชราภรณ เจร ญส ข น กเร ยนม ธยมศ กษาป ท 2/1 และน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 5/2 ศ กษาการเผาขยะ ณ มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ว นท 8 มกราคม 2557 คร กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ศ กษาด งานโรงเร ยนร ตนราษฎร บำร ง อ.บ านโป ง จ.ราชบ ร คณะซ สเตอร และโรงเร ยนนาร ว ฒ ขอขอบค ณ หน วยงาน กองท นศ ษย เก าโรงเร ยนนาร ว ฒ บร ษ ทว ฒนาพาน ช จำก ด บร ษ ทอ กษรเจร ญท ศน จำก ด บรรเจ ดศ กษาภ ณฑ ค ณหรรษา เจร ญส ข ค ณส ร พ ฒน ปฏ ญาณ จ สามพ น อง พานประเสร ฐ กล มอาสาสม คร Salesian Sister Youth Volunteers (SSYV) ร านทรงว จ ตร ร านถาวรไฮเทค ค ณบ ษบา เจต ยาน ว ตร นายแพทย มงคล ค ณพ ชร นทร ต ญจพ ฒน ก ล ค ณน ร นดร ธนทว ธรรม ค ณคณ ต ค ณคร ส วภ เก ดป ญญา ท น ค ณคร อำพ นธ เจร ญส ข คณะผ ปกครอง คณะคร ผ ร วมงานซาเลเซ ยนโรงเร ยนนาร ว ฒ และ น กเร ยนท กคน ท ได ม ส วนร วมและช วยเหล อ สน บสน นในก จกรรมต างๆ ของโรงเร ยน ตลอดป การศ กษาท ผ านมา ขอแม พระอวยพรให ท านและ ครอบคร ว ประสบแต ความส ข สมบ รณ พ นผลในส งอ นพ งปรารถนาท กประการ ส งสรรค ศ ษย เก านาร ว ฒ 57 ว นท 9 ม นาคม 2557 ชมรมศ ษย เก าโรงเร ยนนาร ว ฒ โดยคณะกรรมการชมรมศ ษย เก าโรงเร ยนนาร ว ฒ ได จ ดงาน ส งสรรค ศ ษย เก านาร ว ฒ 57 เพ อเป นการเตร ยมงาน 75 ป นาร ว ฒ และให ศ ษย เก าได กล บมาโรงเร ยน เพ อพบปะ ส งสรรค ก บคณะซ สเตอร ค ณคร และขอบค ณแม พระ ท ได ประทานโรงเร ยนนาร ว ฒ สำหร บพวกเรา ก จกรรมในงานม การแสดงความกต ญญ ต อคณะซ สเตอร ค ณคร อาว โส ท เคยอบรมส งสอนให ความร มอบของท ระล กสำหร บศ ษย เก าท ม น ำใจด นำอาหารท ข นช อในอำเภอบ านโป งอย างหลากหลายมาร วมในงาน แจกรางว ลสำหร บผ โชคด ร วมร องเพลงศ ษย เก าพร อมก น ทำให ท กคนรำล กถ งบรรยากาศว นเก าๆ ท เคยอย ร วมก นมา 7

8 ก จกรรมอ ดมการณ ประจำป 2013 ก จกรรมอ ดมการณ ส แสด เราค อท ตแห งศ กด ศร เด อน พฤศจ กายน ธ นวาคม ส ท ร บผ ดชอบ ส แสด ห วข อ เราค อท ตแห งศ กด ศร ว ตถ ประสงค 1. น กเร ยนท กคนเข าใจความหมายของคำว า ศ กด ศร 2. น กเร ยนเห นค ณค าและร จ กวางต วได อย างเหมาะสมในส งคม 3. น กเร ยนเห นความสำค ญของการร กศ กด ศร แสดงละครเวท เร อง ศ กด ศร ก จกรรมอ ดมการณ ส ชมพ เราค อท ตแห งความหว งของส งคม เด อน มกราคม - ก มภาพ นธ ส ท ร บผ ดชอบ ส ชมพ ห วข อ เราค อท ตแห งความหว งของส งคม ว ตถ ประสงค 1. เพ อให น กเร ยนม เจตคต ท ด ต อการทำประโยชน ต อผ อ นและส วนรวม 2. เพ อให น กเร ยนม ส วนร วมในการทำก จกรรมท เป นประโยชน ต อส งคม 3. เพ อให น กเร ยนเก ดความภาคภ ม ใจ เม อได ทำส งท เป นประโยชน ต อส งคม ก จเมตตาบ านส ทธ ดา ศ นย พ ฒนาการเด กพ การ ต วแทนคณะคร และน กเร ยน ส งความส ขในว นคร สต มาส 8 แสดงบทบาทสมมต เพ อปล กจ ตสำน ก ในการเป นผ ให น กเร ยนร วมก นสน บสน นของรางว ล ว นคร สต มาส น กเร ยนสภาจ ดก จกรรมว นเด ก ท เทศบาลบ งกระจ บ

9 โครงการ NV Standard ว นท พฤศจ กายน 2556 โรงเร ยนนาร ว ฒ จ ดโครงการ NV Standard ข น เพ อทดสอบความสามารถในการอ านภาษาไทย ภาษาอ งกฤษ และท กษะการค ดคณ ตศาสตร ของน กเร ยนระด บช นประถมศ กษาป ท 1 ถ งม ธยมศ กษาป ท 6 คณ ตโจทย ป ญหา คณ ตค ดในใจ คณ ตค ดเร ว อ านจ บใจความ Reading อ านภาษาไทย Reading Speaking Speaking Vocaburary Speaking 9

10 ก าวส 75 ป นาร ว ฒ ว นท 22 พฤศจ กายน 2556 โรงเร ยนนาร ว ฒ จ ดก จกรรม ก าวส 75 ป นาร ว ฒ โดยม ซ สเตอร ร ตนา ระดมก จ อธ การ ณ โรงเร ยนนาร ว ฒ เป นประธานในพ ธ ก จกรรมภายในงานม การ นำเสนอประว ต ความเป นมาของโรงเร ยนต งแต ก อต งจนถ งป จจ บ น ความหมายของตราส ญล กษณ 75 ป การประกวดวงดนตร ก จกรรมฐานความร ต างๆ โดยให น กเร ยนได เร ยนร และร วมทำก จกรรม ฐานความร เช น ประว ต ก อต งคณะธ ดาแม พระองค อ ปถ มภ จ ตตารมณ ของคณะธมอ. ประว ต คณะระด บโลก ประว ต การก อต งนาร ว ฒ ประมวลภาพก จกรรมสร างช อ ตราโรงเร ยนและนาร ว ฒ ในว นน น กเร ยนท กคนได ร วมก จกรรมด วยความสน กสนาน 10

11 เป ดโลกว ชาการ ว นท 29 พฤศจ กายน 2556 ซ สเตอร ร ตนา ระดมก จ อธ การ ณ โรงเร ยนนาร ว ฒ เป นประธานในพ ธ เป ดงาน เป ดโลก ว ชาการ ก จกรรมภายในงานม การแสดงของน กเร ยน การจ ดซ มน ทรรศการ ก จกรรมต างๆ ของน องปฐมว ย ก จกรรมฐานความร ของ 8 กล มสาระ การแสดงบนเวท การออกร านจำหน ายส นค า รวมถ งการมอบเก ยรต บ ตรการแข งข น 11

12 คนเก ง... นาร ว ฒ ส ดยอดเด กไทย ค ดไกล ค ดเย ยม เป ยมค ณธรรม กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย การแข งข นในงานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน ระด บประถมศ กษา คร งท 63 ระด บเขต 2 ว นท พฤศจ กายน พ.ศ การอ านออกเส ยงและจ บใจความสำค ญ รางว ลเหร ยญทองแดง ป.1-3 เด กหญ งก ญญาร ตน ส ทธ ร ตนากร รางว ลเหร ยญเง น ป.4-6 เด กหญ งว ร ลพ ชร พนอน อ ดมส ข 2. การเข ยนเร ยงความและค ดลายม อ รางว ลเหร ยญเง น ป.1-3 เด กหญ งณ ฐกานต กาญจนพนาไพร รางว ลเหร ยญเง น ป.4-6 เด กหญ งจ นดาร ตน ญาต คำ 3. การแต งบทร อยกรองกลอนส รางว ลเหร ยญเง น ป.4-6 เด กหญ งวณ ตา เพชรอ นทร เด กหญ งชล ตา กล อมกำเหน ด 4. การท องอาขยานทำนองเสนาะ รางว ลเหร ยญทอง ป.1-3 เด กหญ งพ ชญาภา นภาพรร งโรจน กล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร 1. การแข งข นสร างสรรค ผลงานคณ ตศาสตร โดยใช โปรแกรม GSP รางว ลเหร ยญทอง ป.4-6 เด กหญ งจ นฑ จ ฑา จ ตเย น เด กหญ งบ ญส ตา เทพร กษาฤาช ย 2. การแข งข นก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน : ซ โดก รางว ลเหร ยญเง น ป.4-6 เด กหญ งภ ทธ ญา ศร ท นดร กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร 1. การแข งข นการประกวดโครงงานว ทยาศาสตร ประเภททดลอง รางว ลเหร ยญทอง ป.4-6 เด กหญ งเบญญาภา ฐ ต สรรเพชญ เด กหญ งจ ฑามาศ กงล อม เด กหญ งส ภาวรรณ ต นธนไพบ ลย 12

13 กล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม 1. การประกวดเพลงค ณธรรม รางว ลเหร ยญทอง ป.4-6 เด กหญ งพลอยณ ชชา ระพ ร โรจนธร เด กหญ งอาร ร ตน ส ขสอาด เด กหญ งกชกร พวงลำเจ ยก เด กหญ งขว ญส กานต บ อทร พย เด กหญ งธ ฌาภา จ นทร ท 2. การประกวดละครค ณธรรม รางว ลเหร ยญทอง ป.1-6 เด กหญ งนพนรา ช นาม เด กหญ งปน ตตา ข นธ แก ว เด กหญ งวรดา แว นเกต เด กหญ งก ลชา จ นดาร กษ เด กหญ งก ลภรณ ดาราชาต เด กหญ งว ชรว ร พ นสมตน เด กหญ งสาร ศา ขำคำไพ เด กหญ งพรพรหม ศร ประไพ เด กหญ งอภ ญญา ภารน นท เด กหญ งปร ยาพ ชร ป ญญาธ ระ เด กหญ งช ต มา วณ ชพ ฒน เด กหญ งธ นยพร วงค จ ตราทร เด กหญ งกฤศนร ตน เดชผ อง เด กหญ งโสลดา อ งล เด กหญ งมน สชยา บ ตรด 3. การประกวดสวดมนต แปล รางว ลเหร ยญเง น ป.1-6 เด กหญ งน ำท พย รณร น เด กหญ งประภาศ ร เก ยวเพ ง เด กหญ งฌาน ศา อน ศาสนน นท เด กหญ งสาว ตรา เอกส รพงศ เด กหญ งส ช ญญา อาชวชาล เด กหญ งวรดา บ ญโต เด กหญ งเพชรลดา จ นดาเพ ชร เด กหญ งศ นสน ย ส ส ย เด กหญ งก ณฑ มา ม นคง กล มสาระการเร ยนร ศ ลปะ 1. การแข งข นวาดภาพระบายส รางว ลเหร ยญทอง ป.1-3 เด กหญ งภส ณ สระลอย 2. การแข งข นข บร องเพลงไทยล กท ง (หญ ง) รางว ลเหร ยญเง น ป.1-6 เด กหญ งลภ สรดา ร กด 3. การแข งข นข บร องเพลงไทยสากล (หญ ง) รางว ลเหร ยญทอง ป.1-6 เด กหญ งม ตา เช อบ ญ 4. การแข งข นข บร องเพลงสากล (หญ ง) รางว ลเหร ยญทองแดง ป.1-6 เด กหญ งสด ด ชำนาญก จ 5. การแข งข นข บร องเพลงพระราชน พนธ (หญ ง) รางว ลเหร ยญทอง ป.1-6 เด กหญ งส พ ฒตรา เร องพย งศ กด 13

14 กล มสาระการเร ยนร ภาษาต างประเทศ 1. การแข งข นพ ดภาษาอ งกฤษ Impromptu Speech รางว ลเหร ยญทอง ป.1-3 เด กหญ งธว ลร ตน ล มร งส โข รางว ลเหร ยญเง น ป.4-6 เด กหญ งก ญญาว ร แสงงาม 2. การแข งข นก จกรรม Spelling Bee รางว ลเหร ยญทอง ป.1-3 เด กหญ งวราท พย อาจฤทธ รางว ลเหร ยญเง น ป.4-6 เด กหญ งชน ญช ดา ส งก จบ ลย 3. การแข งข นเล าน ทาน Story Telling รางว ลเหร ยญทอง ป.4-6 เด กหญ งชนเนษฎ ส ขศร 4. การแข งข น Multi Skills Competition รางว ลเหร ยญทอง ป.4-6 เด กหญ งสวร นทร ว จ ตรจร สก ล 5. การแข งข นพ ดภาษาจ น รางว ลเหร ยญทองแดง ป.4-6 เด กหญ งวราภรณ แซ ต น 6. การแข งข นก จกรรม Cross word รางว ลเหร ยญทองแดง ป.4-6 เด กหญ งอ ญช สา บ ตรน ช เด กหญ งภ คธ มา อร ณประพ นธ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย 1. การแข งข นประด ษฐ ของใช จากว สด ธรรมชาต ในท องถ น รางว ลเหร ยญเง น ป.4-6 เด กหญ งอ ญชล สอนด เด กหญ งณ ฐวรา อ ณหจ ร งร กษ เด กหญ งอ นท รา หง ใจงาม 2. การแข งข นแกะสล กผ กและผลไม รางว ลเหร ยญทอง ป.4-6 เด กหญ งญาดา แก วกระจ าง เด กหญ งแก มพลอย ด วงน อย เด กหญ งน ตย รด บด เล ศฤทธ 3. การแข งข นการวาดภาพด วยโปรแกรมคอมพ วเตอร กราฟ ก รางว ลเหร ยญเง น ป.1-3 เด กหญ งน นทว น โชต ด ลก เด กหญ งณ ฐทน นธ สร อยสว สด 4. การแข งข นการสร างหน งส ออ เล กทรอน กส (E-book) รางว ลเหร ยญทอง ป.4-6 เด กหญ งวร ญญ เนตร ถาวรพงศ ห ร ญ เด กหญ งร ตต ว ลย ส วรรณร งษ 5. การแข งข นการใช โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) รางว ลเหร ยญทอง ป.4-6 เด กหญ งศศ ประภา วงค จวง เด กหญ งปาณ สรา พ ชพงษ 14

15 การแข งข นในงานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน ระด บม ธยมศ กษา คร งท 63 ระด บเขต 8 ว นท 15 และ 17 พฤศจ กายน พ.ศ ณ โรงเร ยนราชโบร กาน เคราะห และเบญจมราช ท ศ กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย 1. การแข งข นการอ านเอาเร อง (อ านในใจ) รางว ลเหร ยญทองแดง ม.1-3 เด กหญ งธ มาพร ใจร ก 2. การแข งข นการเข ยนเร ยงความและค ดลายม อ รางว ลชนะเล ศอ นด บ 1 เหร ยญทอง ม.1-3 เด กหญ งป ยมน ส โนทก กล มสาระการเร ยนร ภาษาต างประเทศ 1. การแข งข นการพ ดภาษาอ งกฤษ Impromptu Speech รางว ลรองชนะเล ศอ นด บ 1 เหร ยญทอง ม.4-6 นางสาวจ ดาภา นพพ นธ 2. การแข งข นการเล าน ทาน (Story Telling) รางว ลเหร ยญทอง ม.1-3 เด กหญ งเกวล น เจร ญศร รางว ลเหร ยญทอง ม.4-6 นางสาวณ ฐกฤตา เอกส ทธ ช ยพงศ 3. การแข งข นตอบป ญหาอาเซ ยน Asean Quiz รางว ลชนะเล ศอ นด บ 1 เหร ยญทองแดง ม.4-6 นางสาวเก ยรต ภรณ พงษ ว ทยภาน นางสาวชนาน นท เอ ยมน อย กล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร 1. การแข งข นค ดเลขเร ว รางว ลเหร ยญเง น ม.1-3 เด กหญ งจ ฬาล กษณ สอนพ นธ รางว ลเหร ยญทองแดง ม.4-6 นางสาวธนน นท ศ ร โสภณ กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร 1. การแข งข นอ จฉร ยภาพทางว ทยาศาสตร รางว ลรองชนะเล ศอ นด บ 1 ม.4-6 นางสาวฉ ตรฐร กา อ อำพร นางสาวอ นท รา ช นประไพ นางสาวเสาวล กษณ ท ฬหะก ลธร 15

16 กล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม 1. การแข งข นประกวดเพลงค ณธรรม รางว ลเหร ยญเง น ม.1-3 เด กหญ งณ ฏฐณ ชา บรรพชา เด กหญ งพ รดา รอดเจร ญ เด กหญ งจ นดาร ตน เลาศร ร ตนช ย เด กหญ งนาดาว พรามพ ท กษ เด กหญ งเกศกานดา เด มคำ รางว ลเหร ยญทอง ม.4-6 นางสาวฐนชา โสทน นางสาวมณ กาญจน แตงคำ นางสาวศศ น ภา เทพกรม นางสาวฐ ต ร ตน ศร บ ญเร อง นางสาวก ญจนพร พ นธ ราช 2. การแข งข นเล าน ทานค ณธรรม รางว ลเหร ยญทอง ม.1-3 เด กหญ งณ ฐร กา ส ปคง รางว ลเหร ยญทอง ม.4-6 นางสาวชลรดา ไทยสง า 3. การแข งข นสวดมนต แปล รางว ลเหร ยญทองแดง ม.1-6 เด กหญ งศศ กานต สร อยทอง นางสาวอรปร ยา ถ งเง น นางสาวธาราร ตน แพงป อง นางสาวชนม ชนก มณฑ ราช เด กหญ งส ดาร ตน โตส ขโขบ ญป ญญา นางสาวพ ชรวรรณ ศร เดช เด กหญ งไอรดา ส นทอง เด กหญ งน นท กานต เจร ญว ทท ย เด กหญ งมนส ชา ต งพรโชต ช วง นางสาววร ญญา เพ มพวง กล มสาระการเร ยนร ศ ลปะ 1. การแข งข นวาดภาพระบายส รางว ลรองชนะเล ศอ นด บ 1 เหร ยญเง น ม.1-3 นางสาวธ ชา เจร ญผล รางว ลเหร ยญเง น ม.4-6 นางสาวชน ดาภา บ ณฑ ตย 2. การแข งข นวาดภาพลายเส น รางว ลรองชนะเล ศอ นด บ 2 เหร ยญเง น ม.1-3 นางสาวพน ดา พ ณพาทย รางว ลเหร ยญทอง ม.4-6 นางสาววงวาด เอกล คนาร ตน 16

17 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย 1. การแข งข นการแกะสล กผ ก ผลไม รางว ลเหร ยญทองแดง ม.1-3 เด กหญ งกนกลดา อาร วน ช เด กหญ งฐ ต พร ศร ป ญญา เด กหญ งเพ ญแข ท วากร 2. การแข งข นการสร าง Webpage ประเภท Text Editor รางว ลเหร ยญเง น ม.4-6 นางสาวนภาวรรณ อร ณฉาย นางสาวว จ ตรา โรจนว ทยโอภาส 3. การแข งข นการต ดต อภาพยนตร รางว ลเหร ยญเง น ม.4-6 นางสาวก รต กา ส ขช นางสาวนพร ตน ทร พย เย น ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน 1. การแข งข น A Math รางว ลเหร ยญทองแดง ม.1-3 เด กหญ งนภา ล มประย รยงค เด กหญ งฐ ตาร ย โชต ยะ 2. การแข งข น ซ โดก รางว ลเหร ยญเง น ม.1-3 เด กหญ งอภ ชญา ภ กด พ น รางว ลเหร ยญเง น ม.4-6 นางสาวส ทธ ดา จ นทร วาววาม การแข งข น งาน ดร ณาว ชาการ ในศตวรรษท 21 ว นท พฤศจ กายน พ.ศ ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาดร ณาราชบ ร การแข งข นตอบป ญหาความร ว ชาภาษาไทย ประเภทเด ยว ช นม ธยมศ กษาป ท 3 ชนะเล ศอ นด บ 2 เก ยรต บ ตรเหร ยญทอง เด กหญ งจ รภ ทร กระต ายทอง เก ยรต บ ตรเหร ยญทองแดง เด กหญ งสโรชา หร งเจร ญ เด กหญ งอ สราภรณ คนหล ก เด กหญ งธ มาพร ใจร ก เด กหญ งป ยมน ส โนทก ช นม ธยมศ กษาป ท 4-6 ชนะเล ศอ นด บ 1 เก ยรต บ ตรเหร ยญทอง นางสาวปานจ รา อาจว เศษ เก ยรต บ ตรเหร ยญเง น นางสาวมน สว ขจ ตเจร ญช ย เก ยรต บ ตรเหร ยญทองแดง นางสาวกนกวรรณ ภ รมย ร กษ นางสาวอาร ร ตน ส ทธ บ ตร นางสาวปภาวรรณ จ นทร บาง 17

18 การแข งข นตอบป ญหาความร ว ชาภาษาอ งกฤษ ประเภทเด ยว ช นม ธยมศ กษาป ท 3 เก ยรต บ ตรเหร ยญทอง เด กหญ งก ลธ รา ล นทอง เด กหญ งสราล อาชวส นทราก ล เด กหญ งศ ร พร บ วขาว เก ยรต บ ตรเหร ยญเง น เด กหญ งมณ สรา ส งข ทอง เด กหญ งธน ชชา พ ฒน ว ช ยโชต ช นม ธยมศ กษาป ท 4-6 ชนะเล ศ เก ยรต บ ตรเหร ยญทอง นางสาวเก ยรต ภรณ พงษ ว ทยภาน รองชนะเล ศอ นด บ 2 เก ยรต บ ตรเหร ยญทอง นางสาวชนาน นท เอ ยมน อย เก ยรต บ ตรเหร ยญเง น นางสาวน ฐจน นท จ นทร หา นางสาวจ ราวรรณ เล าเจร ญฤทธ ก ล การแข งข นความร ว ชาคอมพ วเตอร การใช โปรแกรมสำเร จร ป Microsoft Word 2007 ประเภทเด ยว ช นม ธยมศ กษาป ท 3 รางว ลชนะเล ศ เก ยรต บ ตรเหร ยญทอง เด กหญ งมนพร ทน ว ฒ ว ฒน รองชนะเล ศอ นด บ 2 เก ยรต บ ตรเหร ยญทอง เด กหญ งพ ชรพร เน องภ รมย เก ยรต บ ตรเหร ยญทอง เด กหญ งธน ษฐา คมส น เก ยรต บ ตรเหร ยญเง น เด กหญ งเต มส ร เอ อพ นผล ช นม ธยมศ กษาป ท 4-6 เก ยรต บ ตรเหร ยญเง น นางสาวนภ สวรรณ แก วส วรรณ นางสาวณ ฏฐณ ชา ก จดำรงว น จก ล นางสาวอน นท ตา ล กษณาวงษ เก ยรต บ ตรเหร ยญทองแดง นางสาวท พย ส ดา กาญจนว ชาน นท การแข งข นความร ว ชาคอมพ วเตอร การใช โปรแกรมสำเร จร ป Microsoft Excel 2007 ประเภทเด ยว ช นม ธยมศ กษาป ท 4-6 เก ยรต บ ตรเหร ยญเง น นางสาวณ ฐธ ดา ศ ร นรก ล เก ยรต บ ตรเหร ยญทองแดง นางสาวกมลท พย พรรษา นางสาวพ ชร ทว ช ยทศพล การแข งข นการสร างส อการสอนแบบม ลต ม เด ย โปรแกรม Adobe Photoshop CS4 ประเภทท ม 3 คน ช นม ธยมศ กษาป ท 1-6 ท มท 1 เก ยรต บ ตรเหร ยญทอง นางสาวกมลล กษณ แสงศร นางสาวร ตศ มา ศ ร โสภณ นางสาวม ณฑน ร งเร อง ช นม ธยมศ กษาป ท 1-6 ท มท 2 เก ยรต บ ตรเหร ยญทอง เด กหญ งฐ ต มา ป ดตาน ง เด กหญ งปะว ณน ช กล นแฮม 18

19 การแข งข นตอบป ญหาความร ว ชาส งคมศ กษา ประเภทเด ยว ช นม ธยมศ กษาป ท 3 เก ยรต บ ตรเหร ยญทองแดง นางสาวน ธ กานต ส เมธยาจารย นางสาวฐ ต มา ป ดตาน ง นางสาวสก นตลา เย นใจ ช นม ธยมศ กษาป ท 4-6 เก ยรต บ ตรเหร ยญทองแดง นางสาวภ คจ รา พฤกษศร นางสาวญาณ นท ธรรมเจร ญ การแข งข นตอบป ญหาความร ว ชาคณ ตศาสตร ประเภทเด ยว ช นม ธยมศ กษาป ท 4-6 เก ยรต บ ตรเหร ยญทอง นางสาวอ นท รา ช นประไพ นางสาวว รดา วงศ ส มพ นธ เวช เก ยรต บ ตรเหร ยญเง น นางสาวก ลชนก วอนเพ ยร เก ยรต บ ตรเหร ยญทองแดง นางสาวธ นยพร ระว งนาม การแข งข น ในหลวง กษ ตร ย เกษตร กษ ตร ย น กอน ร กษ ว นท 4 ธ นวาคม พ.ศ ณ มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร โครงการประกวดวาดภาพระบายส ประเภทบ คคล ช นประถมศ กษาป ท 1 3 รางว ลชนะเล ศอ นด บ 1 และเง นจำนวน 1,000 บาท ช นประถมศ กษาป ท 4-6 รางว ลชมเชย และเง นรางว ล 300 บาท การแข งข นเพชรยอดมงก ฎ พระพ ทธศาสนา ว นท 15 ธ นวาคม 2556 ณ โรงเร ยนเทพศ ร นทร กร งเทพฯ เด กหญ งภส ณ สระลอย เด กหญ งป ณณธร ช ยมงคล รางว ลชมเชย นางสาวพรท พย ก ตต วรว ว ฒน การแข งข นงานว นว ชาการ ว นท 9 มกราคม พ.ศ ณ โรงเร ยนพ ฒนบร หารธ รก จ จ.นครปฐม การแข งข นตอบคำถามอาเซ ยน ช นม ธยมศ กษาป ท 3 รางว ลรองชนะเล ศอ นด บ 2 นางสาวฐ ต มา ป ดตาน ง นางสาวสก นตลา เย นใจ 19

20 โครงการ TISCO FUN Nancial Champion ใช เหล อเก บ เคล ดไม ล บ ฉบ บม ธยม ว นท 4 12 ส งหาคม 2556 นางสาวส ทธ ดา จ นทร วาววาม และ นางสาวร ญช ตา สายอ นทร ได เป นต วแทนระด บภาคตะว นตก เข าร วมก จกรรม โครงการ TISCO Fun - Nancial Champion ใช เหล อเก บ เคล ดไม ล บ ฉบ บม ธยม ท เป ดโอกาสให น กเร ยนช นม ธยมศ กษาตอนปลายจากท วประเทศ เข าร บการอบรมเก ยวก บด านการออมเง น และเทคน คว ธ การใช เง นในด านต างๆ และหล งจากเข าร วมก จกรรมก บทางโครงการแล ว ได กล บมาทำโครงการต อยอดและส งโครงการเข าร วมประกวด ซ งได ร บรางว ลสน บสน นจาก โครงการ TISCO FUN Nancial Champion เป นจำนวนเง น 5,000 บาท กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย ขอแสดงความย นด แก นางสาวเหม อนฝ น เช ยงกา น กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 5/3 ท ได ร บ รางว ลชนะเล ศ จากการแข งข นเล าเร องจากหน งส อ ได แก เร อง ไล ตงจ น ล กขอทานผ ไม ยอมแพ ต อชะตาช ว ต ในงานเป ดบ าน มรน.57 ณ มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครปฐม เม อว นท 15 มกราคม 2557 โดยได ร บเก ยรต บ ตรพร อมท นการศ กษา 1,000 บาท นางสาวมน สว ขจ ตเจร ญช ย น กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 6/3 ท ได ร บ รางว ลชนะเล ศ การประกวดเร ยงความ ในห วข อ ความซ อส ตย ส จร ตเป นค ณสมบ ต ของเด กและเยาวชนร นใหม ระด บม ธยมศ กษา อาช วศ กษา หร อเท ยบเท า จากโครงการ ลมหายใจไร มลท น ประจำป 2556 ซ งจ ดโดย สำน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาสและผ ส งอาย (สท.) ร วมก บบร ษ ท ส อสากล จำก ด โดยได ร บท นการศ กษา จำนวน 9,000 บาท พร อมโล เก ยรต ค ณจาก ฯพณฯ พลเอก พ จ ตร ก ลละวณ ชย องคมนตร เม อว นท 5 ก มภาพ นธ 2557 ณ อ มแพคอาร น า เม องทองธาน 20

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 โรงเร ยนสรรพว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 38 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าเห นชอบของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร

More information

รายงานผลการปฏ บ ต งานประจ าป ของสถานศ กษา ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๕

รายงานผลการปฏ บ ต งานประจ าป ของสถานศ กษา ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๕ รายงานผลการปฏ บ ต งานประจ าป ของสถานศ กษา ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๕ โรงเร ยนว เศษไชยชาญ ต นต ว ทยาภ ม ต าบลไผ จ าศ ล อ าเภอว เศษช ยชาญ จ งหว ดอ างทอง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต ๕ ส งก ดคณะกรรมการการศ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน 1 แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน 2 คานา แผนปฏ บ ต การประจ าป 2558 ของโรงเร ยนดร ณว ทยา(เทศบาลบ านสวนตาล) ซ งเป นโรงเร

More information

(นางสาวช ศร อ ดมก ศลศร ) ผ อ านวยการส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 1

(นางสาวช ศร อ ดมก ศลศร ) ผ อ านวยการส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 1 ท ศธ 04127/ 3700 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต1 ถนนไกรเพชร อ าเภอเม องราชบ ร จ งหว ดราชบ ร 70000 17 พฤศจ กายน 2557 เร อง การจ ดงานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยนภาคกลางและภาคตะว นออก คร งท 64 ประจ

More information

ผล ตภ ณฑ และการบร การท เป นเล ศ

ผล ตภ ณฑ และการบร การท เป นเล ศ ผล ตภ ณฑ และการบร การท เป นเล ศ ธนาคารเช อว าความสำเร จในการตอบสนองด านผล ตภ ณฑ และบร การเก ดได จากความเข าใจอย างล กซ งใน ความต องการของล กค า จ งม การศ กษาถ งความต องการท เปล ยนแปลงอย างรวดเร ว เพ อสร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ ว ทยาล ยการอาช พนวม นทราช น แม ฮ องสอน จ งหว ดแม ฮ องสอน

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ ว ทยาล ยการอาช พนวม นทราช น แม ฮ องสอน จ งหว ดแม ฮ องสอน แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ ว ทยาล ยการอาช พนวม นทราช น แม ฮ องสอน จ งหว ดแม ฮ องสอน สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ คำนำ ว ทยาล ยการอาช พนวม นทราช น แม ฮ องสอน เป

More information

สำน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครพนม เขต 1

สำน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครพนม เขต 1 คำ นำ สำน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครพนมเขต 1 ม ภารก จ หล กในการจ ดการ ส งเสร มและสน บสน นการจ ดการศ กษาข นพ นฐาน เพ อให ประชากรในว ยเร ยนได ร บการศ กษาอย างท วถ งและม ค ณภาพ โดยใช ย ทธศาสตร กระทรวงศ

More information

ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพระนครศร อย ธยา เขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ

ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพระนครศร อย ธยา เขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การประจาป 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพระนครศร อย ธยา เขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ คาน า แผนปฏ บ ต การประจาป 2557 ของโรงเร ยนประต ช ย ได จ ดทาข นเพ

More information

กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย

กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย สร ปการแข งข นท กษะว ชาการ (เคร อข ายท 1) งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยนประถมศ กษาราชบ ร เขต 1 ประจาป 2557 ระด บก อนประถมศ กษา / ประถมศ กษา... กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย ท ย อย 1 ภาษาไทย อ านออกเส ยงและจ บใจความส

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป โรงเร ยนดาราว ทยาล ย ป การศ กษา ๒๕๕๕ โรงเร ยนดาราว ทยาล ย ส งก ดม ลน ธ แห งสภาคร สตจ กรในประเทศไทย

แผนปฏ บ ต การประจาป โรงเร ยนดาราว ทยาล ย ป การศ กษา ๒๕๕๕ โรงเร ยนดาราว ทยาล ย ส งก ดม ลน ธ แห งสภาคร สตจ กรในประเทศไทย แผนปฏ บ ต การประจาป โรงเร ยนดาราว ทยาล ย ป ๒๕๕๕ โรงเร ยนดาราว ทยาล ย ส งก ดม ลน ธ แห งสภาคร สตจ กรในประเทศไทย คำนำ โรงเร ยนดาราว ทยาล ย จ ดทาแผนปฏ บ ต การ ประจาป 2555 เพ อใช เป นเคร องม อในการบร หารจ ด

More information

จงมาหาพระคร สต, และได ร บการทำให ด พร อมในพระองค (โมโรไน 10:3)

จงมาหาพระคร สต, และได ร บการทำให ด พร อมในพระองค (โมโรไน 10:3) จงมาหาพระคร สต, และได ร บการทำให ด พร อมในพระองค (โมโรไน 10:3) หน งส อความก าวหน าส วนบ คคลเล มน เป นของ ลายเซ นของเยาวชนหญ ง เยาวชนหญ ง ความก าวหน า ส วนบ คคล จ ดพ มพ โดย ศาสนจ กรของพระเยซ คร สต แห งว

More information

แผนปฏ บ ต การสถานศ กษา ป งบประมาณ พ.ศ. 2557

แผนปฏ บ ต การสถานศ กษา ป งบประมาณ พ.ศ. 2557 ว ทยาล ยอาช วศ กษาส พรรณบ ร Suphanburi vocational college แผนปฏ บ ต การสถานศ กษา ป งบประมาณ พ.ศ. 2557 สถาบ นการอาช วศ กษาภาคกลาง 4 สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ ว ส ยท ศน (Vision) ผล

More information

รายงานการส มมนามอบนโยบายการบร หารราชการของส าน กงานต ารวจแห งชาต ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557 ว นพฤห สบด ท 3 ต ลาคม ๒๕๕6 เวลา 8.30-1๘.00 น.

รายงานการส มมนามอบนโยบายการบร หารราชการของส าน กงานต ารวจแห งชาต ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557 ว นพฤห สบด ท 3 ต ลาคม ๒๕๕6 เวลา 8.30-1๘.00 น. รายงานการส มมนามอบนโยบายการบร หารราชการของสาน กงานตารวจแห งชาต ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2557 ว นพฤห สบด ท 3 ต ลาคม ๒๕๕6 เวลา 8.30-1๘.00 น. ณ ห องประช ม ศร ยานนท ช น ๒ อาคาร ๑ ตร.... ผ มาประช ม 1. นางสาว ย งล

More information

รายงานผลการด าเน นงาน การต ดตามผ ส าเร จการศ กษาหล กส ตรระยะส น ประจาป งบประมาณ 2551

รายงานผลการด าเน นงาน การต ดตามผ ส าเร จการศ กษาหล กส ตรระยะส น ประจาป งบประมาณ 2551 รายงานผลการด าเน นงาน การต ดตามผ ส าเร จการศ กษาหล กส ตรระยะส น ประจาป งบประมาณ 2551 โดย ว ทยาล ยช มชนสม ทรสาคร สาน กบร หารงานว ทยาล ยช มชน สาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ คานา ว ทยาล

More information

กล มสาระ: การศ กษาปฐมว ย ก จกรรมท : 1011 ก จกรรม: การแข งข นเล าน ทานประกอบส อ ประเภท: เด ยว

กล มสาระ: การศ กษาปฐมว ย ก จกรรมท : 1011 ก จกรรม: การแข งข นเล าน ทานประกอบส อ ประเภท: เด ยว ระด บส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 1 ป การศ กษา 554 กล มสาระ: การศ กษาปฐมว ย ก จกรรมท : 1011 ก จกรรม: การแข งข นเล าน ทานประกอบส อ ประเภท: เด ยว ระด บ: ปฐมว ย อน บาลส ราษฎร ธาน 1 เด

More information

ค ม อ การปฏ บ ต ศาสนพ ธ เบ องต น

ค ม อ การปฏ บ ต ศาสนพ ธ เบ องต น ค ม อ การปฏ บ ต ศาสนพ ธ เบ องต น กรมการศาสนา กระทรวงว ฒนธรรม www.dra.go.th ค ม อ การปฏ บ ต ศาสนพ ธ เบ องต น กรมการศาสนา กระทรวงว ฒนธรรม ผ จ ดพ มพ กรมการศาสนา กระทรวงว ฒนธรรม ป ท พ มพ พ.ศ. ๒๕๕๖ ISBN 978-616-543-197-2

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557 1 คานา ตามสาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ได กาหนดแนวทางการจ ดทาแผนปฏ บ ต การของ สถานศ กษา เพ อให สอดคล องก บการเปล ยนแปลงของเทคโนโลย เศรษฐก จและส งคม ม งเน นความเข มแข งให ก บ สถานศ กษา และรองร บก บพระราชบ

More information

รายงานการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา 2556

รายงานการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา 2556 รายงานการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา 2556 โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช อาเภอเม อง จ งหว ดอ บลราชธาน สหว ทยาเขต 1 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 29 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

เมธาว โฉมทอง เหร ยญทองช วว ทยาโอล มป ก ๒๕๕๕ ๔ ยอดเยาวชนว จ ยงานอวกาศ โยคะเด ก อ นดาม น สวรรค ของคนร กทะเล พ พ ธภ ณฑ ธรรมชาต ท ม ช ว ต

เมธาว โฉมทอง เหร ยญทองช วว ทยาโอล มป ก ๒๕๕๕ ๔ ยอดเยาวชนว จ ยงานอวกาศ โยคะเด ก อ นดาม น สวรรค ของคนร กทะเล พ พ ธภ ณฑ ธรรมชาต ท ม ช ว ต วารสารเพ อเยาวชนของม ลน ธ เสร มสร างเอกล กษณ ของชาต ป ท ๔ ฉบ บท ๑๒ เด อนเมษายน - ม ถ นายน ๒๕๕๖ เมธาว โฉมทอง เหร ยญทองช วว ทยาโอล มป ก ๒๕๕๕ ๔ ยอดเยาวชนว จ ยงานอวกาศ โยคะเด ก อ นดาม น สวรรค ของคนร กทะเล

More information

แผนกลย ทธ เพ อพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนราช น ฉบ บท 4 (ป การศ กษา 2553-2555)

แผนกลย ทธ เพ อพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนราช น ฉบ บท 4 (ป การศ กษา 2553-2555) แผนกลย ทธ เพ อพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนราช น ฉบ บท 4 (ป การศ กษา 2553-2555) คานา โรงเร ยนราช น ได จ ดท าแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาของโรงเร ยน และด าเน นการตามแผนอย างต อเน อง ต งแต ป การศ กษา 2542 เพ อเป

More information

กองนโยบายและแผน สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

กองนโยบายและแผน สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา KM ARU คำนำ ตามพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. 2546 มาตรา 11 ได กาหนดให ส วนราชการม หน าท พ ฒนาความร ในส วนราชการ เพ อให ม ล กษณะเป นองค กรแห ง การเร ยนร อย างสม าเสมอ

More information

สารจากอธ การบด ( ผ ช วยศาสตราจารย ดร.เร องเดช วงศ หล า ) อธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม

สารจากอธ การบด ( ผ ช วยศาสตราจารย ดร.เร องเดช วงศ หล า ) อธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม สารจากอธ การบด มหาว ทยาล ยขอแสดงความย นด และขอต อนร บน กศ กษาใหม คณะว ทยาการจ ดการด วยความย นด ย ง การเข าศ กษาใน สถาบ นอ ดมศ กษาเป นโอกาส เป นจ ดเร มต นและน ม ตหมายท ด ของช ว ต ขอให ใช โอกาสน ม งม นในการศ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557 แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557 เอกสารล าด บท 1 / 2557 กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาป ตตาน เขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน สารบ ญ หน า ค าน า ก บทท 1 สภาพท วไป

More information

๒. แนวพระราชดำร ด านการศ กษา

๒. แนวพระราชดำร ด านการศ กษา ๒. แนวพระราชดำร ด านการศ กษา ตลอดระยะเวลากว า ๖๕ ป ของการครองราชย พระบาทสมเด จ พระเจ าอย ห วทรงสนพระราชหฤท ย ในการศ กษาของพสกน กรเป นอย างย ง ทรงม พระราชปณ ธานท จะให การ ศ กษาแก ประชาชนอย างท วถ งและ ม

More information

โดย นางสาวนรมน หอมกลบ คร บรรณาร กษ

โดย นางสาวนรมน หอมกลบ คร บรรณาร กษ รายงานผลโครงการส งเสร มน ส ยร กการอ าน ประจาป งบประมาณ 2556 โดย นางสาวนรมน หอมกลบ คร บรรณาร กษ โรงเร ยนคงคาราม อาเภอเม องฯ จ งหว ดเพชรบ ร สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 10 คานา การอ านหน งส อเพ

More information

แผนพ ฒนา โรงเร ยนเซนต ฟร งซ สซาเว ยร คอนแวนต ป การศ กษา 2554-2556

แผนพ ฒนา โรงเร ยนเซนต ฟร งซ สซาเว ยร คอนแวนต ป การศ กษา 2554-2556 แผนพ ฒนา โรงเร ยนเซนต ฟร งซ สซาเว ยร คอนแวนต ป การศ กษา 2554-2556 โรงเร ยนเซนต ฟร งซ สซาเว ยร คอนแวนต 92 ซอยม ตรคาม ถนนสามเสน แขวงวช รพยาบาล เขตด ส ต จ งหว ดกร งเทพมหานคร 10300 โทร 0-2241-2604-5 โทรสาร

More information

รายงานการประเม น โครงการน ทรรศการว ชาการ

รายงานการประเม น โครงการน ทรรศการว ชาการ รายงานการประเม น โครงการน ทรรศการว ชาการ "มน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มน ษยศาสตร และส งคมศาสตร : ร อยใจไทย เท ดไท องค ราช นแห งการพ ฒนา องค ราช นแห งการพ ฒนา" แผนการให บร การว ชาการและว ชาช พแก ส งคม คณะมน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรรายบ คคล

แผนพ ฒนาบ คลากรรายบ คคล แผนพ ฒนาบ คลากรรายบ คคล (Individual Development Plan) ส าน กงานป องก นและปราบปรามการฟอกเง น ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 ส วนพ ฒนาบ คลากร กองนโยบายและย ทธศาสตร ค าน า ส บเน องจากส าน กงานป องก นและปราบปรามการฟอกเง

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ว ทยาล ยเทคน คป กธงช ย สถานศ กษารางว ลพระราชทาน ป การศ กษา 2556 สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ คานา แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของว

More information

THE OFFICE OF THE ADMINISTRATIVE COURTS NEWSLETTER เอกสารเผยแพร ป ท ๑๒ ฉบ บท ๔ ประจำาเด อนกรกฎาคม ส งหาคม ๒๕๕๕

THE OFFICE OF THE ADMINISTRATIVE COURTS NEWSLETTER เอกสารเผยแพร ป ท ๑๒ ฉบ บท ๔ ประจำาเด อนกรกฎาคม ส งหาคม ๒๕๕๕ จดหมายข าว สำ น กง ง นศ นศ ลปกครอง THE OFFICE OF THE ADMINISTRATIVE COURTS NEWSLETTER เอกสารเผยแพร ป ท ๑๒ ฉบ บท ๔ ประจำาเด อนกรกฎาคม ส งหาคม ๒๕๕๕ 2ภาพข าวก จกรรม ประธานศาลปกครองส งส ดร วมพ ธ ลงนามถวายพระพรช

More information