Objectives Chapter 2. Chapter 2 Software Processes LOGO

Size: px
Start display at page:

Download "Objectives. 16-301 Chapter 2. Chapter 2 Software Processes LOGO"

Transcription

1 LOGO Chapter 2 es Aj.AMPHOL KONGKEAW Software Engineering, Faculty of Science and Technology North-Chiang Mai University Objectives เพ อให น กศ กษาเข าใจกระบวนการผล ตซอฟต แวร เพ อให น กศ กษาม ความร เก ยวก บแบบจาลองกระบวนการผล ต เพ อให น กศ กษาร จ กเคร องม อและระเบ ยบว ธ ท ใช ในการ ว ศวกรรมซอฟต แวร เพ อให น กศ กษาเข าใจองค ประกอบของระบบ Chapter 2 # 2 1

2 กระบวนการผล ตซอฟต แวร เหม อนก บการผล ตส นค าท วไป แต กระบวนการผล ตซอฟต แวร ท าทายกว า ว ตถ ด บของการผล ตซอฟต แวร เป นนามธรรม จ บต องไม ได การควบค มการผล ตทาได ยาก กระบวนการผล ตจ งเป นส งท นามาควบค มการผล ตซอฟต แวร กระบวนการผล ตท ด ผลล พธ ด ด วย กระบวนการผล ตซอฟต แวร ม หลายแบบ โดยม ก จกรรมพ นฐาน เหม อนก น แต ม ล าด บข นตอนต างก น เพ อให เหมาะก บระบบท ต างก น และแต ละแบบม ข อด ข อเส ยต างก น Chapter 2 # 3 Process (กระบวนการ) กล มของข นตอนการท างาน ท ประกอบด วยช ดก จกรรม ข อจาก ด และ ทร พยากรท ใช ผล ตเป นผลล พธ ตามต องการ ทร พยากร (คน, อ ปกรณ ) ข อจาก ด (เวลา,งบประมาณ) จ ดลาด บการทางาน ผล ตภ ณฑ (ตามต องการ) ช ดก จกรรม (ระบบย อยต างๆ) Chapter 2 # 4 2

3 ว ศวกรรมซอฟต แวร เป นเทคโนโลย ท นามาใช ในการผล ต ซอฟต แวร เคร องม อ (Tools) ระเบ ยบว ธ (Methods) กระบวนการ (Process) ค ณภาพ (Quality) เทคโนโลย แบบ Layer ของว ศวกรรมซอฟต แวร Chapter 2 # 5 แบบจาลองกระบวนการผล ตซอฟต แวร การจาลองภาพของกระบวนการผล ตซอฟต แวร เพ อให เห นถ งการจ ด โครงสร าง ลาด บข นตอนของกระบวนการผล ต ในร ปแบบท แตกต างก น ออกไป แต ม พ นฐานก จกรรมเหม อนก น แบบจาลองพ นฐาน 1. Waterfall Model ข นตอนการทางานเร ยงต อก นเป นลาด บ 2. Evolution Model/Spiral Model ทาก จกรรมในล กษณะวนซ า Chapter 2 # 6 3

4 1. Waterfall Model ข นตอนการทางานเร ยงต อก นเป นลาด บ ข นตอนถ ดไปจะต องรอข นตอน ก อนหน าเสร จก อน Requirements Analysis Design Coding Testing Maintenance Chapter 2 # 7 1. Waterfall Model ป ญหา 1. ความย งยากท จะเปล ยนแปลงหล งจากเร มกระบวนการแล ว 2. ม ธ รก จน อยรายท ม ความต องการค อนข างน ง 3. ล กค าต องอดทน เน องจากกว าจะเห นผลล พธ จะใช เวลานาน Chapter 2 # 8 4

5 2. Evolution Model / Spiral Model ทาก จกรรมล กษณะวนซ า นาเสนอต อล กค าเป นระยะ เพ อนาคาแนะนาของล กค ามาปร บปร ง Requirement Analysis System Design Assessment Coding & Unit Testing Chapter 2 # 9 2. Evolution Model ป ญหา 1. ขาดความช ดเจนของกระบวนการ 2. การวางโครงสร างของระบบไม ด พอ 3. ต องการความชานาญพ เศษ Chapter 2 # 10 5

6 ป จจ บ นได ม การปร บกระบวนการให ม ประส ทธ ภาพมากข นอย เสมอ จ งทาให แบบจาลองม ร ปแบบแตกต างก นออกไปจานวน มาก ต วอย างเช น 1. Incremental Model :INM 2. Rapid Application Development Model : RAD 3. Prototype Model : PRM 4. Component- Base Development 5. Agile Process 6. ฯลฯ Chapter 2 # Incremental Model :INM การต อเต มตามความต องการท สล บซ บซ อนหร อเพ มมากข นเร อยๆ หร อการ พ ฒนา Version โดยแต ละ Version จะม การเพ มการทางานท ซ บซ อนมากข น ล กค าได ร บซอฟต แวร เร วข น และสามารถปร บเพ มความต องการได ตลอด Chapter 2 # 12 6

7 2. Rapid Application Development Model : RAD แยกช นงานออกเป นส วนๆ แล วแบ งช นงานให ก บท มงานหลายๆ ท ม พ ฒนาพร อมก น แล วนาช นงานแต ละส วนมาประกอบก น ว ธ การน ใช บ คลากรจานวนมาก Chapter 2 # Prototype Model : PRM จ ดสร างต นแบบเพ อย นย นความต องการของล กค า เน องจากว ศวกรซอฟต แวร ย งไม ทราบความต องการท แน ช ด Chapter 2 # 14 7

8 4. Component- Base Development : CBSE เป นการนา component ท สร างไว แล ว มาประกอบเป นซอฟต แวร ใหม ท ต องการ ด วย หล กการ Reusable ท งในส วนของ Code และ Architecture Chapter 2 # Agile Process เป นการเปล ยนว ธ การทางานใหม ม งเน นทางานร วมก บล กค าโดยตรง ม หล กการ คล องแคล ว ฉลาด ฉ บไว โดยใช บ คลากรในการพ ฒนาจานวนน อย และให เวลาก บ การเข ยนโปรแกรมมากกว าการทาเอกสารต างๆ แก ไขงานท นท ท ม การเปล ยนแปลง มากกว าวางแผนก อนลงม อทางาน Chapter 2 # 16 8

9 ปร บปร งกระบวนการผล ตซอฟต แวร ด วย CMM ในการผล ตซอฟต แวร กระบวนการผล ต เป นส งสาค ญท จะทาให ได ซอฟต แวร ท ม ค ณภาพ ด งน น องค กรต องม กลย ทธ ใน การปร บปร งกระบวนการ (Process Improvement) เพ อช วยให กระบวนการผล ตซอฟต แวร ม ค ณภาพ แบบจาลองว ฒ ภาวะความสามารถ (Capability Maturity Model : CMM) เป นแบบจ าลองท น ามาใช เพ อปร บปร งกระบวนการผล ต ซอฟต แวร ไปส ค ณภาพ ท น ยมใช Chapter 2 # 17 ปร บปร งกระบวนการผล ตซอฟต แวร ด วย CMM องค กรแห งการเร ยนร กาหนดมาตรฐานและปร บปร งอย างต อเน อง จ ดทาเอกสารกาหนดน ยามท กๆ ข นตอน ม ระเบ ยบแบบแผนในการพ ฒนาระบบช ดเจน ไม ม ระเบ ยบแบบแผนในการพ ฒนาระบบเลย Chapter 2 # 18 9

10 ระเบ ยบว ธ (Methodologies) กรรมว ธ ในการปฏ บ ต งานว ศวกรรมซอฟต แวร จะกาหนดน ยามของ ก จกรรมต างๆ ข นตอนการด าเน นก จกรรม และข อแนะนาการตรวจสอบ การทางาน ได แก 1. ว ธ เช งโครงสร าง (Structured Approach) 2. ว ธ เช งว ตถ (Object-oriented Approach) Chapter 2 # 19 ระเบ ยบว ธ (Methodologies) 1. ว ธ เช งโครงสร าง (Structured Approach) Chapter 2 # 20 10

11 ระเบ ยบว ธ (Methodologies) 2. ว ธ เช งว ตถ (Object-oriented Approach) Chapter 2 # 21 เคร องม อ (Tools) ซอฟต แวร คอมพ วเตอร ท ม ว ตถ ประสงค เพ อช วยให การท างานใน กระบวนการผล ตซอฟต แวร สะดวกข น ถ กออกแบบมาให เหมาะก บ ระเบ ยบว ธ (Method) ท แตกต างก นไป ต วอย างเช น Project Management Application (MS-Project) Word Processing (MS-Word) Drawing/Graphics Application (Star UML, Visio) Computer-Aided System Engineering : CASE Tools Chapter 2 # 22 11

12 Microsoft Project Chapter 2 # 23 Star UML Chapter 2 # 24 12

13 เคร องม อ (Tools) Computer-Aided System Engineering : CASE Tools ซอฟต แวร ท เป นเคร องม อท ม ส วนช วยสน บสน นการทางานในก จกรรม ต างๆ ของงานว ศวกรรมซอฟต แวร องค ประกอบท สาค ญของ CASE ค อ Repository ซ งม ล กษณะเหม อน ฐานข อม ลจ ดเก บรายละเอ ยดต างๆ ได แก แผนภาพ แบบจาลอง CASE จาแนกตามกระบวนการทางานได 8 กล มด งน Chapter 2 # 25 เคร องม อ (Tools) Computer-Aided System Engineering : CASE Tools 1. Software Requirement Tools : ว เคราะห ความต องการ 2. Software Design Tools : ออกแบบซอฟต แวร 3. Software Construction Tools : สร างซอฟต แวร 4. Software Testing Tools : ทดสอบซอฟต แวร 5. Software Maintenance Tools : บาร งร กษาซอฟต แวร 6. Software Configuration Management Tools : จ ดการโครงแบบ 7. Software Engineering Management Tools : บร หารงาน 8. Software Quality Tools : ค ณภาพซอฟต แวร Chapter 2 # 26 13

14 Exercise 2: 1. จงเปร ยบเท ยบจ ดเด น จ ดด อยของระเบ ยบว ธ ปฏ บ ต ของว ศวกรรมซอฟต แวร ระหว างว ธ เช งโครงสร าง (Structured Approach) และว ธ เช งว ตถ (Object-Oriented Approach) 2. Waterfall Model แตกต างจาก Spiral Model อย างไร จงอธ บายตาม ความเข าใจของน กศ กษา 3. ในฐานะท น กศ กษาเป นน กว ศวกรซอฟต แวร ควรจะเล อกพ จารณาใช แบบจาลอง กระบวนการผล ตซอฟต แวร ( Model) แบบใด เพราะเหต ใด จงให เหต ผลประกอบการเล อก Chapter 2 # 27 14

ระบบสน บสน นการต ดส นใจ หร อ DSS เป นซอฟต แวร หร อต ว โปรแกรมท ช วยในการต ดส นใจเก ยวก บการบร หารจ ดการ การ รวบรวมข อม ล การว เคราะห ข อม ล และการสร

ระบบสน บสน นการต ดส นใจ หร อ DSS เป นซอฟต แวร หร อต ว โปรแกรมท ช วยในการต ดส นใจเก ยวก บการบร หารจ ดการ การ รวบรวมข อม ล การว เคราะห ข อม ล และการสร ระบบสน บสน นการต ดส นใจ หร อ DSS เป นซอฟต แวร หร อต ว โปรแกรมท ช วยในการต ดส นใจเก ยวก บการบร หารจ ดการ การ รวบรวมข อม ล การว เคราะห ข อม ล และการสร างต วแบบท ซ บซ อน ภายใต ซอฟต แวร เด ยวก น เพ อแก ป ญหาท

More information

แนวทางการน าแบบจ าลองว ฒ ความสามารถด านซอฟต แวร มาใช ในองค กร ครรช ต มาล ยวงศ

แนวทางการน าแบบจ าลองว ฒ ความสามารถด านซอฟต แวร มาใช ในองค กร ครรช ต มาล ยวงศ แนวทางการน าแบบจ าลองว ฒ ความสามารถด านซอฟต แวร มาใช ในองค กร ครรช ต มาล ยวงศ ป จจ บ นน ค ณภาพซอฟต แวร ม ความส าค ญอย างย งต อองค กรท กแห งท งน เพราะการใช คอมพ วเตอร และซอฟต แวร ในการปฏ บ ต และการบร หารงานได

More information

แผนการจ ดการความร คณะว ศวกรรมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

แผนการจ ดการความร คณะว ศวกรรมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 แผนการจ ดการความร คณะว ศวกรรมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 พฤศจ กายน 2554 ฝ ายแผนและสารสนเทศ คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น ค าน า ส บเน องจากพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ

More information

บทสร ปส าหร บผ บร หาร

บทสร ปส าหร บผ บร หาร บทสร ปสาหร บผ บร หาร ว ดบางหลวง ม รายละเอ ยดท แสดงถ งสาระสาค ญของการว จ ยด งน ว ตถ ประสงค การประเม นโครงการ ว ดบางหลวง ป การศ กษา 2554 คร งน กาหนดว ตถ ประสงค ไว ด งน 1. เพ อประเม นผลการพ ฒนาโครงการส งเสร

More information

การจ ดการโครงการ (Project management)

การจ ดการโครงการ (Project management) การจ ดการโครงการ (Project management) โครงการ (Project) หมายถ ง ก จการท ม ว ตถ ประสงค ช ดเจน สามารถกาหนดเวลาเร มต นและส นส ดได ดาเน นงาน อย ภายใต ข อจาก ดของงบประมาณ, เวลาของงานต างๆ และค ณภาพของงานตามท

More information

ค ม อการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ กรมส งเสร มการปกครองท องถ น

ค ม อการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ กรมส งเสร มการปกครองท องถ น ค ม อการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ กรมส งเสร มการปกครองท องถ น ค ม อการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ ประกอบด วย 3 ส วน ด งน ส วนท 1 : กระบวนการและข นตอนการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ ส วนท 2 : หล กการว เคราะห และประเม นองค

More information

หน วยท 1 เร อง ความร ท วไปเก ยวก บการบ ญช

หน วยท 1 เร อง ความร ท วไปเก ยวก บการบ ญช 4 หน วยท 1 เร อง ความร ท วไปเก ยวก บการบ ญช ห วข อเร อง 1. ความหมายของการบ ญช 2. ว ตถ ประสงค ของการบ ญช 3. ประโยชน ของการทาบ ญช 4. ข อสมมต ตามแม บทการบ ญช 5. ข อแนะนาในการศ กษาว ชาบ ญช สาระสาค ญ 1. การบ

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

การจ ดการความร (Knowledge Management: KM) แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices) ป การศ กษา 2554

การจ ดการความร (Knowledge Management: KM) แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices) ป การศ กษา 2554 แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices) 1) ช อเร อง/แนวปฏ บ ต ท ด มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operating Procedure : SOP) 2) หน วยงาน สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ

More information

เร อง การจ ดการฐานข อม ล

เร อง การจ ดการฐานข อม ล เร อง การจ ดการฐานข อม ล การจ ดการฐานข อม ล หมายถ ง การจ ดการข อม ลร ปแบบหน ง ท ม การจ ดเก บท งค าข อม ลพร อม โครงสร างข อม ลไว ด วยก น โดยจ ดเก บข อม ลท จ าเป นท งหมดขององค กรไว ในแหล งเด ยว เพ อการใช

More information

การจ ดทาเน อหาองค ความร SMEs ภายใต งานพ ฒนาศ นย ข อม ล SMEs Knowledge Center ป 2556 334 การบร หารจ ดการองค กร

การจ ดทาเน อหาองค ความร SMEs ภายใต งานพ ฒนาศ นย ข อม ล SMEs Knowledge Center ป 2556 334 การบร หารจ ดการองค กร 334 การบร หารจ ดการองค กร 335 การจ ดโครงสร างองค กร องค กร เก ดจากการท มน ษย รวมกล มก นเพ อท าก จกรรมใดก จกรรมหน ง เพ อตอบความสนองความ ต องการแบบใดแบบหน ง เช น การรวมต วก นของคนในสม ยก อนเพ อการล าส ตว

More information

ใบความร ท 1.2 เร อง การจ ดการฐานข อม ล

ใบความร ท 1.2 เร อง การจ ดการฐานข อม ล ใบความร ท 1.2 เร อง การจ ดการฐานข อม ล การจ ดการฐานข อม ล หมายถ ง การจ ดการข อม ลร ปแบบหน ง ท ม การจ ดเก บท งค าข อม ลพร อม โครงสร างข อม ลไว ด วยก น โดยจ ดเก บข อม ลท จ าเป นท งหมดขององค กรไว ในแหล งเด

More information

แลกเปล ยนเร ยนร การจ ดก จกรรมศ กษาด งานและท ศนศ กษา

แลกเปล ยนเร ยนร การจ ดก จกรรมศ กษาด งานและท ศนศ กษา แลกเปล ยนเร ยนร การจ ดก จกรรมศ กษาด งานและท ศนศ กษา 1. อาจารย ควรกาหนดว ตถ ประสงค สถานท ท จะไปให เหมาะก บเวลา สอดคล องก บการเร ยนและ ความร ของน กเร ยน 2. ออกจดหมายถ งผ ปกครองแจ งให ทราบว า ระหว างเวลาน

More information

แผนการพ ฒนาพน กงานเทศบาล 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560

แผนการพ ฒนาพน กงานเทศบาล 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 แผนการพ ฒนาพน กงานเทศบาล 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 แผนการพ ฒนาพน กงานเทศบาล 3 ป ได ก าหนดว ส ยท ศน พ นธก จ เป าหมายเช งกลย ทธ และ ย ทธศาสตร ในการพ ฒนากาล งคน เพ อเป นกรอบแนวทางในการพ ฒนาบ คลกรในความร

More information

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

บทท 5 การวางแผนโครงการ

บทท 5 การวางแผนโครงการ บทท 5 การวางแผนโครงการ ในข นตอนของการวางแผนโครงการจะเป นข นตอนแรกท ม ความเก ยวข องก บความเป นมาของ โครงการ โดยม แนวความค ดจากแหล งต างๆ ท ต องการให ม โครงการเก ดข นและเป นเร องเก ยวข องก บ การเปล ยนป จจ

More information

บทท 5 สร ปผลการดาเน นงาน

บทท 5 สร ปผลการดาเน นงาน บทท 5 สร ปผลการดาเน นงาน จากการทดลองท ได จากการศ กษาและสร างโปรแกรมช ดค าส งด วยว ซ วลเบส คส าหร บการ ใช งานในโปรแกรมไมโครซอฟท ออฟฟ ซ เอ กเซ ลร นป 2003 แล วจะสามารถแบ งอธ บายสร ปผล การดาเน นงานได เป น

More information

Project Management. โครงการ (project) ตามน ยามของ ISO 9000:2005 หมายถ ง กระบวนการท ม ความเฉพาะเจาะจงและประกอบด วยช ดของ. Trend

Project Management. โครงการ (project) ตามน ยามของ ISO 9000:2005 หมายถ ง กระบวนการท ม ความเฉพาะเจาะจงและประกอบด วยช ดของ. Trend for Quality Project Management นายค ณภาพ โครงการ (project) ตามน ยามของ ISO 9000:2005 หมายถ ง กระบวนการท ม ความเฉพาะเจาะจงและประกอบด วยช ดของ ความร วมม อและการควบค มก จกรรม โดยม การกำหนดว นท เร มต นและว

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557)

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557) แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557) จ ดท าโดย ส าน กงานผ อ านวยการ มต คณะกรรมการบร หารส าน กคอมพ วเตอร ฯ คร งท 3/2554 ว นท 31 ม นาคม 2554 ค าน า แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554 2557) ส าน กคอมพ

More information

การจ ดประสบการณ ทาง ว ทยาศาสตร สาหร บเด กปฐมว ย

การจ ดประสบการณ ทาง ว ทยาศาสตร สาหร บเด กปฐมว ย การจ ดประสบการณ ทาง ว ทยาศาสตร สาหร บเด กปฐมว ย ความหมายของการจ ดประสบการณ การจ ดประสบการณ เป นการจ ดการเร ยนการสอน หร อ การจ ดการศ กษาให ก บเด กปฐมว ย โดยให เด กได ร บ ประสบการณ ตรงจากการกระทา เพ อส งเสร

More information

บทท 1 บทน า 1.1 ท มาและความส าค ญของป ญหา

บทท 1 บทน า 1.1 ท มาและความส าค ญของป ญหา 1 บทท 1 บทน า 1.1 ท มาและความส าค ญของป ญหา โครงการก อสร างในป จจ บ น ได ประสบป ญหาทางด านการบร หารจ ดการข อม ล ไม ว า จะเป นการรวบรวมข อม ล การจ ดเก บข อม ล และการแลกเปล ยนส อสารข อม ล ท งภายในและ ภายนอกองค

More information

การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit)

การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) 1. ความหมาย การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) เป นการตรวจสอบท เน นผลของการ ด าเน นงานท เก ดข นจร งในระหว างด าเน นการและหร อท แล วเสร จ ว าเป นไปตามว

More information

การพ ฒนาทางว ชาช พระยะเร มแรก- การประเม นความร ความสามารถเย ยงผ ประกอบว ชาช พ สารบ ญ ย อหน า บทน า ขอบเขตของมาตรฐาน ว นท ม ผลบ งค บใช 6 ว ตถ ประสงค

การพ ฒนาทางว ชาช พระยะเร มแรก- การประเม นความร ความสามารถเย ยงผ ประกอบว ชาช พ สารบ ญ ย อหน า บทน า ขอบเขตของมาตรฐาน ว นท ม ผลบ งค บใช 6 ว ตถ ประสงค มาตรฐานการศ กษาระหว างประเทศ ฉบ บท 6 (ฉบ บปร บปร ง) เร มบ งค บใช 1 กรกฎาคม 2558 ข อส งเกต: โครงการการปร บปร งมาตรฐานการศ กษาระหว างประเทศของคณะกรรมการมาตรฐาน การศ กษาการบ ญช ระหว างประเทศอย ระหว างดาเน

More information

ด วนมาก บ นท กข อความ ส วนราชการ

ด วนมาก บ นท กข อความ ส วนราชการ - สาเนาค ฉบ บ - - สำเนำค ฉบ บ - ด วนมาก บ นท กข อความ ส วนราชการ กพ. (กองการศ กษา โทร.๐-๘๐-๖๐๐ ต อ ๘๗๐๑) ท กห ๐๔๐๑/ ๗๖ ว นท ๑ ส.ค.๕๕ ขออน ม ต แผนงานการจ ดการความร ของ ประจาป งบประมาณ ๕๕๕ ๕๖๔ เร ยน ผบ.

More information

แผนบร หารการสอนประจาว ชา รห สว ชา 7134901 รายว ชา การว จ ยดาเน นงาน 3(2-2-5) คาอธ บายรายว ชา ว ตถ ประสงค ท วไป เน อหา. Operation Research

แผนบร หารการสอนประจาว ชา รห สว ชา 7134901 รายว ชา การว จ ยดาเน นงาน 3(2-2-5) คาอธ บายรายว ชา ว ตถ ประสงค ท วไป เน อหา. Operation Research แผนบร หารการสอนประจาว ชา รห สว ชา 7134901 รายว ชา การว จ ยดาเน นงาน 3(2-2-5) Operation Research คาอธ บายรายว ชา หล กการเบ องต นเก ยวก บโครงสร างและแบบจ าลองทางคณ ตศาสตร ทฤษฎ การต ดส นใจ การ เล ยนแบบทางสถ

More information

การควบค มภายใน โดย นางพรท พย วงศ ร ตนพงษ ห วหน ากล มตรวจสอบภายในระด บกระทรวง

การควบค มภายใน โดย นางพรท พย วงศ ร ตนพงษ ห วหน ากล มตรวจสอบภายในระด บกระทรวง การควบค มภายใน โดย นางพรท พย วงศ ร ตนพงษ ห วหน ากล มตรวจสอบภายในระด บกระทรวง 1 ห วข อในการน าเสนอ 1. ความหมายและว ตถ ประสงค ของการควบค มภายใน 2. มาตรฐานการควบค มภายใน 3. การบร หารความเส ยง 4. ร ปแบบการรายงาน

More information

แนวค ด ทฤษฎ ความหมายการจ ดการ ทร พยากรมน ษย ผศ.สราวรรณ เร องก ลปวงศ

แนวค ด ทฤษฎ ความหมายการจ ดการ ทร พยากรมน ษย ผศ.สราวรรณ เร องก ลปวงศ แนวค ด ทฤษฎ ความหมายการจ ดการ ทร พยากรมน ษย ผศ.สราวรรณ เร องก ลปวงศ 1 1. แนวค ดของ Ferderick W. Taylor 2. แนวค ดของ Hugo Munsterberg 3. แนวค ดของ Elton Mayo 4. แนวค ดของ Richard E. Walton 2 ความหมายการจ

More information

บทท 2 ทฤษฎ และงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 2 ทฤษฎ และงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 2 ทฤษฎ และงานว จ ยท เก ยวข อง 2.1 ทฤษฎ และหล กการท เก ยวข อง 2.1.1 หล กการของ LEAN CONSTRUCTION หล กการของ Lean Construction เป นการนาหล กการแนวความค ดมาจาก Lean Production ในอ ตสาหกรรมการผล ตซ งหล

More information

กลย ทธ และเคร องม อท เน นหล กการสร างและร กษาความภ กด ของ ล กค าท ม ม ลค าส าหร บองค การ โดยย ดม นในกระบวนการได มาซ งล กค า การสงวนร กษา และการสร

กลย ทธ และเคร องม อท เน นหล กการสร างและร กษาความภ กด ของ ล กค าท ม ม ลค าส าหร บองค การ โดยย ดม นในกระบวนการได มาซ งล กค า การสงวนร กษา และการสร กลย ทธ และเคร องม อท เน นหล กการสร างและร กษาความภ กด ของ ล กค าท ม ม ลค าส าหร บองค การ โดยย ดม นในกระบวนการได มาซ งล กค า การสงวนร กษา และการสร างความม นใจว าล กค าจะใช ผล ตภ ณฑ และ บร การขององค การมากกว

More information

278206 Application of Software Package in Office โปรแกรมช ดส าน กงาน

278206 Application of Software Package in Office โปรแกรมช ดส าน กงาน โปรแกรมช ดส าน กงาน ป จจ บ นน ซอฟต แวร ช ดส าน กงานต างๆ เช น โปรแกรมสร างเอกสาร โปรแกรมตาราง ค านวณ และโปรแกรมสร างการน าเสนองาน เป นต น เป นท น ยมใช งานท งในองค กร บร ษ ท หน วยงาน และสถาบ นการศ กษา ต

More information