คำแนะนำสำหร บผ เข ยน ว ทยาสารเกษตรศาสตร สาขาส งคมศาสตร. Notes for Contributors to Kasetsart Journal (Social Sciences)

Size: px
Start display at page:

Download "คำแนะนำสำหร บผ เข ยน ว ทยาสารเกษตรศาสตร สาขาส งคมศาสตร. Notes for Contributors to Kasetsart Journal (Social Sciences)"

Transcription

1 คำแนะนำสำหร บผ เข ยน ว ทยาสารเกษตรศาสตร สาขาส งคมศาสตร ว ทยาสารเกษตรศาสตร สาขาส งคมศาสตร เป นวารสารทางว ชาการของมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร กำหนดออกป ละ 3 ฉบ บ (เมษายน ส งหาคม และ ธ นวาคม) ว ตถ ประสงค เพ อพ มพ เผยแพร ผลงานว จ ยทาง ส งคมศาสตร สาขาต างๆ เช น ส งคมศาสตร ศ กษาศาสตร มน ษยศาสตร เศรษฐศาสตร และอ นๆ ท งใน มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร และจากผ เข ยนภายนอกท ม งานทางด านว ชาการคล ายคล งก น โดยท วารสารน ม การเผยแพร ท งในและต างประเทศ เร องท จะส งมาพ มพ ในว ทยาสารเกษตรศาสตร สาขาส งคมศาสตร แยกได เป น 2 ประเภท 1. บทความว จ ย เป นการเสนอผลการว จ ยท ผ เข ยนได ดำเน นการด วยตนเอง (original article) นำ เสนอแนวค ดและประเด นใหม ท ไม ซ ำซ อนก บเร องท เคยต พ มพ จากท ใดมาก อน 2. บทความปร ท ศน เป นบทความทางว ชาการ ท นำเสนอสาระซ งผ านการว เคราะห ส งเคราะห อย าง ล มล กจากแหล งข อม ลต างๆ ได แก จากทฤษฎ แนวค ด และงานว จ ยโดยม การอ างอ งอย างช ดเจน บทความท นำส งวารสารน จะต องไม เคยต พ มพ ท ใดมาก อนและต องไม อย ในระหว างการพ จารณาของ วารสารอ นในเวลาเด ยวก นน ความร บผ ดชอบในเน อหา ผลการว จ ยและข อค ดเห นใดๆท ต พ มพ ใน ว ทยาสารเกษตรศาสตร สาขาส งคมศาสตร เป นความ ร บผ ดชอบของผ เข ยน กองบรรณาธ การและ มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ไม จำเป นต องร บผ ดชอบ หร อเห นด วย Notes for Contributors to Kasetsart Journal (Social Sciences) Kasetsart Journal (Social Sciences) is published by the Kasetsart University Research and Development Institute (KURDI) under the authorization of Kasetsart University to serve the interests of both Thai and international social scientists and researchers. The aim is to publish high quality research papers in various areas of social science, such as social and development studies, humanities, education and economics. The Journal is published as a periodical, with three issues annually in April, August and December, and is distributed both within Thailand and overseas. Contributions to the Journal can be made as either a research article or a review article. 1. A research article presents new knowledge and issues discovered from research originally conducted by the authors. 2. A review article elaborates on particular matters grounded from scholarly analysis and synthesis, with accurate references, of a wide range of sources, including theories, concepts and research publications. It will be assumed that submitted manuscripts have not been published elsewhere, and they are not currently being considered by another journal. Responsibility for contents Responsibility for contents are the authors. Reviewed manuscripts do not represent the opinion nor the responsibility of the editorial board and Kasetsart University.

2 การเตร ยมต นฉบ บ กองบรรณาธ การจะร บพ จารณากล นกรอง เฉพาะต นฉบ บท เป นไปตามข อกำหนดด งต อไปน 1. ต นฉบ บ เป นต นฉบ บพ มพ ใช ภาษาไทย ล วน หร อภาษาอ งกฤษล วน ภาษาท ใช ควรถ กต อง ตามหล กภาษา ท งภาษาไทยและภาษาอ งกฤษ พ มพ บนกระดาษ A4 ความยาว ไม เก น 15 หน าพ มพ ระบ เลขหน าให ช ดเจน - ถ าเป นบทความภาษาไทยใช ต วอ กษร Angsana New ขนาด 16 (ไม เก น 30 บรรท ดต อหน า) - ถ าเป นบทความภาษาอ งกฤษใช ต วอ กษร Times New Roman ขนาด 12 (double space ไม เก น 30 บรรท ดต อหน า) 2. ช อเร อง ควรกระช บและตรงก บเน อเร อง 3. ช อผ เข ยน ใช ช อเต ม 4. สถานท ทำงานของผ เข ยน ระบ จ งหว ด และรห สไปรษณ ย ระบ สถานท ทำงานของผ เข ยนท สามารถต ดต อได สะดวก 5. บทค ดย อ ควรสร ปสาระสำค ญของ บทความไว โดยครบถ วน และม ความยาวไม เก น 300 คำ ระบ คำสำค ญ (Keywords) จำนวนไม เก น 5 คำ ไว ด วย (การเตร ยมต นฉบ บในข อ 2-5 ให จ ดทำท ง ภาษาไทยและภาษาอ งกฤษ) 6. เน อหา การนำเสนอเน อหางานว จ ย ควร สอดคล องก บกระบวนท ศน การว จ ย และครอบคล ม -- บทนำ อธ บายความสำค ญของป ญหา ว ตถ ประสงค และขอบเขตของการว จ ย สมมต ฐาน (ถ าม ) อาจรวมถ งการตรวจเอกสารไว ด วย การตรวจเอกสาร เป นการส งเคราะห สาระจาก วรรณกรรมและงานว จ ยท เก ยวข องเพ อแสดงแนว ความค ด ทฤษฎ และข อม ลท ม ส วนส มพ นธ ก บเร องท ว จ ย ว ธ ดำเน นการว จ ย ระบ ว ธ การเก บข อม ล ระยะ เวลาท ใช ในการเก บข อม ล รวมถ งป พ.ศ. ท ทำการว จ ย ว ธ ว เคราะห ข อม ล ซ งอาจเป นว ธ การเช งค ณภาพหร อ ว ธ การเช งปร มาณ ข นอย ก บประเภทของการว จ ย Manuscript Preparation The Journal Editorial Board will consider submitted manuscripts prepared in accordance with the following instructions. 1. Manuscript. The manuscript must be an original copy typed in Thai or in English. The use of either language must meet written publication standards. A double-spaced manuscript is required on A4 paper using 12-point Times New Roman (English). Each article must not exceed 15 typed pages. 2. Title. The title must be concise and precise to the content. 3. Author. The full name of each author is required. 4. Contact Details. The contact details for the corresponding author must be convenient for contact by Journal staff. 5. Abstract. An abstract must not exceed 300 words and must contain all key points in the article. No more than five keywords must be provided. In addition, the abstract and keywords must be provided in both English and Thai. 6. Content. Writing style of a research article should conform to the research methodology and tradition accepted for a given research philosophy/ paradigm. The content comprises the following headings. Introduction: Explain the research rationale justified by appropriate citations, objectives, research questions or hypotheses. A concise literature review may be included as appropriate. Literature review: Elaborate on analysis of related literature and research to identify relevant concepts, theories and information that frame the research title.

3 ผลของการว จ ย แสดงผลของการว จ ย และ ข อม ลต างๆ ท ได จากการศ กษาว จ ยน นๆ อาจม ภาพ ตาราง และแผนภ ม ประกอบ บทสร ป ว จารณ และข อเสนอแนะ เป นการ สร ปผลท ได ร บจากการว จ ยรวมถ งการอภ ปรายผล และให ข อเสนอแนะบนพ นฐานของผลงานว จ ย 7. ภาพประกอบและตาราง ควรม เฉพาะท จำเป น และม หมายเลขกำก บภาพตามลำด บ ภาพจะ ต องช ดเจนแสดงเน อหาสำค ญของเร อง ภาพถ ายควร เป นภาพขาว-ดำ ภาพส ใช ในกรณ ท จำเป น คำอธ บาย ภาพประกอบและตารางให ใช ข อความกะท ดร ด ช ดเจน 8. เอกสารอ างอ ง เอกสารอ างอ งภายใน เน อเร องและภายใต ห วข อเอกสารอ างอ งจะต องตรงก น ไม อ างอ งเร องท ไม เก ยวข องหร อห างไกล การอ างอ ง ต องถ กต องตามหล กว ชาการ และต องม รายละเอ ยด สำค ญเก ยวก บเอกสารไว ครบถ วน เพ อความสะดวก ในการต ดตามเอกสารท ผ เข ยนได อ างอ งไว และการ อ างอ งควรใช ร ปแบบเด ยวก นโดยสม ำเสมอ โดยใช ระบบช อและป 8.1 การเร ยงลำด บเอกสาร เร ยงตาม ลำด บอ กษรช อผ เข ยนโดยไม ต องม เลขกำก บ เร มด วย รายช อเอกสารภาษาไทย และต อด วยรายช อเอกสาร ภาษาต างประเทศ 8.2 เอกสารอ างอ งท เป นภาษาไทย ช อ ผ เข ยนใช ช อเต ม และให แปลเอกสารอ างอ งเป นภาษา อ งกฤษเพ มเต มต อท ายในห วข อ TRANSLATED THAI REFERENCES โดยเข ยนแบบเด ยวก บ ข อ 8.3 และ ข อ เอกสารอ างอ งท เป นภาษาต างประเทศ ช อผ เข ยนให อ างนามสก ลก อน โดยเข ยนเป นคำเต ม และตามด วยช ออ นๆ ซ งย อเฉพาะอ กษรต วแรกใน กรณ ช อท ม คำข นต น ด วยคำว า Van de, der, von ให เข ยนเต มนำหน าช อสก ล To allow for writing flexibility, the content of the introduction and the literature review sections may be integrated to form a strong grounded introduction. Research methodology: Identify data collection methods, duration and data analysis. The methods may be quantitative, qualitative, or mixed, as appropriate to the research purpose. Research findings: Present the findings together with relevant supportive evidence revealed from the research, either in the forms of figures, tables or diagrams. Conclusion and recommendations: Conclude the research with discussion/reflections and recommendations based on the research findings. 7. Figures and tables. Figures and tables must be annotated as necessary and must be sequentially numbered. Figures must be clear and relevant to major points in the text. Photographs should be in black and white, with color used if necessary. The captions of figures and tables must be concise and precise. 8. References. References as cited in the text and under the reference list must be identical. A name: year system must be consistently used for references throughout the article. References and citations must follow the APA (American Psychological Association) style. A style template for the APA Sixth Edition is available in Microsoft Word 2007 and later versions. Documents in the reference list must be ordered alphabetically without numbering - - See recent copies of the Journal for guidance. Thai items (if any) must be listed first

4 8.4 การอ างอ งและเอกสารอ างอ งท เป น ภาษาต างประเทศ ใช ร ปแบบ APA style (American Psychological Association) ซ งผ เข ยนสามารถเล อก ใช APA Sixth Editionได จาก Reference ใน Microsoft Word 2007 และส งกว า 9. ข อแนะนำในการใช ภาษา 9.1 ใช ภาษาท ถ กต อง เข าใจง ายและ กะท ดร ด 9.2 ใช คำศ พท หร อคำตามพจนาน กรม ฉบ บราชบ ณฑ ตยสถาน และประกาศของราชบ ณฑ ตย- สถาน 9.3 การใช ศ พท บ ญญ ต ทางว ชาการ ควรใช ควบค ก บศ พท ภาษาอ งกฤษ 9.4 การเข ยนช อเฉพาะหร อคำแปลจาก ภาษาต างประเทศท ปรากฏเป นคร งแรกในบทความ หากจำเป นก ควรพ มพ ภาษาเด มของช อน นๆกำก บไว ในวงเล บ เช น ไทรบ ร (Kedah) เคปเวอร ด (Cape Verde) เป นต น 9.5 ไม ควรใช ภาษาต างประเทศในกรณ ท ม คำไทยใช แพร หลายอย แล ว 9.6 ร กษาความสม ำเสมอในการใช คำศ พท การใช ต วย อโดยตลอดท งบทความ 10. การตรวจแก ไขต นฉบ บ กองบรรณาธ การ ขอสงวนส ทธ ตรวจแก ไขต นฉบ บท ส งมาพ มพ ท กเร อง ตามแต จะเห นสมควร ในกรณ ท จำเป น จะส งต นฉบ บ เด มหร อฉบ บท แก ไขแล วกล บค นมาย งผ เข ยนเพ อขอ ความเห นชอบ 11. ระยะเวลาในการดำเน นการ กองบรรณาธ การ จะดำเน นการต งแต ร บเร องจนถ งพร อมต พ มพ ใช เวลาประมาณ 3 เด อน สนใจศ กษาข อม ลเพ มเต มได ท เว บไซต ของ วารสาร: The authors must be referred to by their family name followed by the capitalized initial letter of their first and any other middle names. Where the name has a common prefix such as Van, de, der and von, these words must be written in front of the family name. Honorifics should not be included. 9. Writing. Contributions to the journal should be written with clarity and precision. In addition, terms and abbreviations used should be consistent. Review Process The editorial board reserves the right to review each manuscript as appropriate. All manuscripts will be reviewed by at least two recognized peers. Authors will be informed by the editor of the reasons for any decision or requirement to revise the manuscript. Appropriate comments from reviewers and editors will be appended. Time. From initial submission to publication normally takes approximately three months. Before preparing your submission, please visit website for a style guide and contact details:

5 Reference format ต วอย างการเข ยนรายช อเอกสารอ างอ ง หน งส อ ตำรา และรายงานท วไป ก. หน งส อ ผ องพรรณ ตร ยมงคลก ล และ ส ภาพ ฉ ตราภรณ. (2553). การออกแบบการว จ ย (พ มพ คร งท 6). กร งเทพฯ: สำน กพ มพ มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร. Greenwood, P. W., Rydell, C. P., & Modell, K. (1996). Diverting children from a life of crime: Measuring costs and benefits. Santa Monica, CA: Rand Corporation. Babbie, E. (2007). The practice of social research (11th ed.). California: Thomson Higher Education. ข. หน งส อท ผ เข ยนเป นสถาบ น/น ต บ คคล สำน กงานคณะกรรมการพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต. (2523). ชนบทไทย. กร งเทพฯ: โรงพ มพ สำน กงานเลขาธ การคณะร ฐมนตร. ค. หน งส อแปล ส. วาสนา ประวาลพฤกษ. (2538). น กวางแผนว จ ยปฏ บ ต การ. กร งเทพมหานคร: ศ นย พ ฒนาหน งส อ กรมว ชาการ กระทรวงศ กษาธ การ แปลจาก S. Kemmis and R. McTaggart The action research planner. Victoria: Deakin University Press. ง. หน งส อประเภทรายงาน กองนโยบายและวางแผน. สำน กงานคณะกรรมการว จ ยแห งชาต. (2520). รายงานผลการว จ ยเร อง ภาวการณ สอนและการว จ ยทางส งคมศาสตร ในประเทศไทย. กร งเทพฯ U.S. Bureau of the Census. (1991). Child support and alimony: 1989 (Current Population Reports, Series P-60, No.173). Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office. จ. หน งส อท ม การอ างอ งสองทอด วรรณา แผนม น น. (2543). จากทฤษฎ ข อม ลเช งประจ กษ. กร งเทพมหานคร: โรงพ มพ เร อนแก ว อ างถ ง J. Wilson Social theory. New Jersey: Prentice-Hall, Inc. ฉ. หน งส อท ม การอ างอ งบางตอน Coulson, L. A. (1990). Female baby boomers-saving over time. In M. L. Carsky (Ed.), Proceedings of the 36th Annual Conference of the American Council on Consumer Interests (pp ). Columbia, MO: American Council on Consumer Interests. รายงายการประช มส มมนา ฉ ตร ช ำชอง ส นค าเกษตรท ม ศ กยภาพส งออก. การประช มทางว ชาการของมหาว ทยาล ย มหาว ทยาล ย เกษตรศาสตร คร งท 25 สาขาเศรษฐศาสตร และบร หารธ รก จ คณะเศรษฐศาสตร และบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ระหว าง 3 5 ก มภาพ นธ กร งเทพฯ มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร 2530:

6 ว ทยาน พนธ กาญจนา เก ยรต มณ ร ตน. (2546). ภ ม ป ญญาในการทอผ าพ นเม องภาคเหน อ: ร ปแบบการเร ยนร และการ ถ ายทอดความร ของคร ภ ม ป ญญาไทย (ว ทยาน พนธ ปร ญญาเอก). มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร, กร งเทพฯ. Namsa-ghuan, K. (2011). Practice pattern: Reflection of moral practice students (Unpublished doctoral dissertation). Kasetsart University, Bangkok. วารสารและหน งส อพ มพ (Periodical) ก. บทความในวารสาร สถาพร ถาวรอธ วาสน และ ผ องพรรณ ตร ยมงคลก ล. (2549). ป จจ ยความสำเร จของธ รก จช มชน และกลย ทธ เสร มสร างความเข มแข ง: ประสบการณ จาก 4 กรณ ศ กษาในภาคกลาง. ว ทยาสาร เกษตรศาสตร สาขาส งคมศาสตร, 27(2), Richard, L., Rollerson, B., & Phillips, J. (1991). Perceptions of submissiveness: Implications for victimization. Journal of Psychology, 125(4), ข. บทว จารณ หน งส อในวารสาร สรณ ฐ ไตล งคะ. (2552). ม เชล ฟ โกต [บทว จารณ หน งส อ ม เชล ฟ โกต, โดย ธ รย ทธ บ ญม ]. ว ทยาสารเกษตรศาสตร สาขาส งคมศาสตร, 30(2), Soopunyo, W. (2007). Communication between cultures [Review of the book Communication between cultures 6th ed., by L. A. Samovar, R. E. Porter, & E. R. McDaniel]. Kasetsart Journal: Social Sciences, 28(2), ค. บทความในหน งส อพ มพ ส ข ม เฉลยทร พย. (2547). เคร องแบบน กศ กษา ป ญหาท ไม ร จบ. มต ชนรายว น (28 ก มภาพ นธ 2547). น รนาม. (2550). เล ยงล กตามธรรมชาต. ผ จ ดการรายว น (2 ม นาคม 2550) ออนไลน (Online document) Kinley, T. R. (2010). The effect of clothing size on self-esteem and body image. Family and Consumer Sciences Research Journal, 38(3), Retrieved from journal/ /abstract Perner, L. (1999). Consumer behavior: The psychology of marketing. Retrieved from consumerpsychologist.com/ Halaburda, H., & Piskorski, M. J. (2010). Platforms and limits to network effects. Harvard Business School: Working Knowledge, Weekly Newsletter. Retrieved from html

7 Manuscript submission All manuscripts must be consistent with the Journal s manuscript preparation requirements Submit the following items. Cover letter. Download at Manuscript. The manuscript must be an original copy typed in Thai or in English. The use of either language must meet written publication standards. A double-spaced manuscript is required on A4 paper using 12- point Times New Roman (English). Each double-spaced article must not exceed 15 typed pages. The manuscript with accompanying cover letter can be sent as one only of the following: Either 1) A hard copy: Mail the original typed manuscript (with original figures, marked ORIGINAL ) and three (3) photocopies and one (1) diskette or CD-R containing the manuscript in Microsoft Word (version 2003 or later). OR 2) An Send the file in Microsoft Word (version 2003 or later) to

8

วารสารว ถ ส งคมมน ษย หล กเกณฑ และคาแนะนาสาหร บผ น พนธ บทความหร อบทความว จ ย (Instructions for the Authors)

วารสารว ถ ส งคมมน ษย หล กเกณฑ และคาแนะนาสาหร บผ น พนธ บทความหร อบทความว จ ย (Instructions for the Authors) วารสารว ถ ส งคมมน ษย หล กเกณฑ และคาแนะนาสาหร บผ น พนธ บทความหร อบทความว จ ย (Instructions for the Authors) วารสารว ถ ส งคมมน ษย ม นโยบายในการส งเสร ม เผยแพร เช อมโยง และกระต นการผล ตผลงาน ว ชาการและงานว

More information

การเตร ยมต นฉบ บ เร องเต มใน

การเตร ยมต นฉบ บ เร องเต มใน การเตร ยมต นฉบ บ เร องเต มใน องเต มในวารสารว จ ยเทคโนโลย การประมง 1. ต นฉบ บ พ มพ ด วยคอมพ วเตอร โดยใช โปรแกรมไมโครซอฟเว ร ด (Microsoft word) และส งต นฉบ บ พร อม ส าเนา 2 ช ดและแผ นบ นท กข อม ล (CD) มาท

More information

วไลยอลงกรณ ค ม อการพ มพ การค นคว าอ สระ ว ทยาน พนธ ภาคน พนธ บ ณฑ ตว ทยาล ย

วไลยอลงกรณ ค ม อการพ มพ การค นคว าอ สระ ว ทยาน พนธ ภาคน พนธ บ ณฑ ตว ทยาล ย ค ม อการพ มพ ว ทยาน พนธ ภาคน พนธ การค นคว าอ สระ มหาว ทยาล ยราชภ ฏ ในพระบรมราช ปถ มภ จ งหว ดปท มธาน ISBN: 974-9658-58-2 ค ม อการพ มพ ว ทยาน พนธ ภาคน พนธ การค นคว าอ สระ มหาว ทยาล ยราชภ ฏ ในพระบรมราช ปถ

More information

ค ม อการจ ดพ มพ ว ทยาน พนธ และภาคน พนธ

ค ม อการจ ดพ มพ ว ทยาน พนธ และภาคน พนธ ก ค ม อการจ ดพ มพ ว ทยาน พนธ และภาคน พนธ บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยนานาชาต แสตมฟอร ด ค ม อการจ ดพ มพ ภาคน พนธ และว ทยาน พนธ การจ ดท าค ม อการพ มพ ภาคน พนธ และว ทยาน พนธ ฉบ บน จ ดท าโดย บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว

More information

ระเบ ยบการส งต นฉบ บบทความในวารสารศ ลปากรศ กษาศาสตร ว จ ย กองบรรณาธ การวารสารได ก าหนดระเบ ยบการส งต นฉบ บไว ให ผ เข ยนย ดเป นแนวทาง ใน การส งต นฉบ

ระเบ ยบการส งต นฉบ บบทความในวารสารศ ลปากรศ กษาศาสตร ว จ ย กองบรรณาธ การวารสารได ก าหนดระเบ ยบการส งต นฉบ บไว ให ผ เข ยนย ดเป นแนวทาง ใน การส งต นฉบ ระเบ ยบการส งต นฉบ บบทความในวารสารศ ลปากรศ กษาศาสตร ว จ ย กองบรรณาธ การวารสารได ก าหนดระเบ ยบการส งต นฉบ บไว ให ผ เข ยนย ดเป นแนวทาง ใน การส งต นฉบ บส าหร บการต พ มพ ลงวารสารศ ลปากรศ กษาศาสตร ว จ ย (Silpakorn

More information

หล กเกณฑ และคาแนะนาสาหร บผ น พนธ บทความว ชาการและบทความว จ ย วารสารว จ ยเพ อพ ฒนาส งคมและช มชน

หล กเกณฑ และคาแนะนาสาหร บผ น พนธ บทความว ชาการและบทความว จ ย วารสารว จ ยเพ อพ ฒนาส งคมและช มชน หล กเกณฑ และคาแนะนาสาหร บผ น พนธ บทความว ชาการและบทความว จ ย วารสารว จ ยเพ อพ ฒนาส งคมและช มชน วารสารว จ ยเพ อพ ฒนาส งคมและช มชน ของสถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม ม นโยบายใน การส งเสร มและเผยแพร

More information

ความเข าใจท คลาดเคล อน ในการจ ดท ำวารสารว ชาการ

ความเข าใจท คลาดเคล อน ในการจ ดท ำวารสารว ชาการ Journal of Yala Rajabhat University วารสาร มหาว ทยาล ย ราชภ ฏ ยะ ลา 89 ความเข าใจท คลาดเคล อน ในการจ ดท ำวารสารว ชาการ เวค น นพน ตย * บทค ดย อ ความเข าใจท คลาดเคล อนในการจ ดท ำวารสารว ชาการม กพบได บ อยในการจ

More information

คำแนะนำสำหร บผ น พนธ (ฉบ บปร บปร ง)

คำแนะนำสำหร บผ น พนธ (ฉบ บปร บปร ง) วารสารการแพทย แผนไทยและการแพทย ทางเล อก Journal of Thai Traditional & Alternative Medicine ป ท 10 ฉบ บท 1 มกราคม-เมษายน 2555 Vol. 10 No. 1 January-April 2012 คำแนะนำสำหร บผ น พนธ (ฉบ บปร บปร ง) การเตร

More information

หน า 145 ดร. ร งฟ า ก ต ญาณ ส นต *

หน า 145 ดร. ร งฟ า ก ต ญาณ ส นต * หน า 145 การส งเสร มการเร ยนร ด วยตนเองของน ส ต: การสะท อนจากกระบวนการว จ ยปฏ บ ต การ Promoting Self - directed Learning of Student Teachers: Reflection Through Action Research บทค ดย อ การว จ ยคร งน เป

More information

ถว กา เมฆอ คฆกรณ 1 ค าส าค ญ: แบบการเร ยน, ว ธ การสอน น ส ตปร ญญาโท, สาขาว ชาธ รก จศ กษา, คณะศ กษาศาสตร, มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

ถว กา เมฆอ คฆกรณ 1 ค าส าค ญ: แบบการเร ยน, ว ธ การสอน น ส ตปร ญญาโท, สาขาว ชาธ รก จศ กษา, คณะศ กษาศาสตร, มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร 25 วารสารการอาช วะและเทคน คศ กษา ป ท 1 ฉบ บท 1 มกราคม - ม ถ นายน 2554 ว ธ การสอนว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย (งานธ รก จ) ท สอดคล องก บแบบการเร ยน ของน กเร ยน โรงเร ยนสาธ ตจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ฝ ายม ธยม

More information

ประเภทของข อเสนอโครงการว จ ย

ประเภทของข อเสนอโครงการว จ ย การเข ยนข อเสนอโครงการว จ ย โดย ผศ.ดร. พ ระศ กด ฉายประสาท มหาว ทยาล ยนเรศวร ประเภทของข อเสนอโครงการว จ ย 1. แหล งท นก าหนดกรอบการว จ ย 2. แหล งท นไม ก าหนดกรอบการว จ ย 1 ประโยชน ของโครงร างการว จ ย 1.

More information

ต วอย างร ปเล มรายงานว จ ยฉบ บสมบ รณ แบบ 5 บท (โดย ดร.ก จจา จ ตรภ รมย )

ต วอย างร ปเล มรายงานว จ ยฉบ บสมบ รณ แบบ 5 บท (โดย ดร.ก จจา จ ตรภ รมย ) ต วอย างร ปเล มรายงานว จ ยฉบ บสมบ รณ แบบ 5 บท (โดย ดร.ก จจา จ ตรภ รมย ) ต วอย างหน าท 1 ปกนอก เข าปกแข ง ขนาด 24 หนา เร อง ผลการศ กษาการใช สารสก ดจากตะไคร กาจ ดย ง.เร องภาษาอ งกฤษ นายมานะ ภาคภ ม นางสาวขว

More information

การใช เฟซบ คเป นช องทางการส อสารการเร ยนการสอนทางด าน น เทศศาสตร The Use of Facebook as a Media Channel for Studying the Communication Arts

การใช เฟซบ คเป นช องทางการส อสารการเร ยนการสอนทางด าน น เทศศาสตร The Use of Facebook as a Media Channel for Studying the Communication Arts การใช เฟซบ คเป นช องทางการส อสารการเร ยนการสอนทางด าน น เทศศาสตร The Use of Facebook as a Media Channel for Studying the Communication Arts แอนณา อ มจ ำลอง* ผ ช วยศาสตราจารย ดร. ว ไลวรรณ จงว ไลเกษม** บทค

More information

การประเม นเช งระบบโครงการโรงเร ยนมาตรฐานสากล A SYSTEMATIC EVALUATION OF WORLD-CLASS STANDARD SCHOOL PROJECT

การประเม นเช งระบบโครงการโรงเร ยนมาตรฐานสากล A SYSTEMATIC EVALUATION OF WORLD-CLASS STANDARD SCHOOL PROJECT การประเม นเช งระบบโครงการโรงเร ยนมาตรฐานสากล A SYSTEMATIC EVALUATION OF WORLD-CLASS STANDARD SCHOOL PROJECT นางว ล ยพรณ เสร ว ฒน ว ทยาน พนธ ปร ญญาปร ชญาด ษฎ บ ณฑ ต มหาว ทยาล ยขอนแก น พ.ศ. 2555 การประเม

More information

ค ม อ การศ กษาค นคว าอ สระ

ค ม อ การศ กษาค นคว าอ สระ ค ม อ การศ กษาค นคว าอ สระ บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยร งส ต พ.ศ. 2551 ก ค าน า การศ กษาค นคว าอ สระเป นว ชาหน งท บรรจ ในหล กส ตรระด บบ ณฑ ตศ กษาของมหาว ทยาล ย ร งส ต ม ว ตถ ประสงค เพ อให น กศ กษาได ม

More information

A Study of Factors of Management Schools for Quality of Learner Under Office of the Basic Education Commissio

A Study of Factors of Management Schools for Quality of Learner Under Office of the Basic Education Commissio ส ทธ ปร ท ศน S U D D H I P A R I T A D 19 ศ กษาองค ประกอบในการบร หารจ ดการสถานศ กษา เพ อค ณภาพผ เร ยนส งก ดส ำน กงานคณะกรรมการ การศ กษาข นพ นฐาน A Study of Factors of Management Schools for Quality of

More information

โครงการการศ กษาความรอบร เฉพาะเร อง (Senior Project)

โครงการการศ กษาความรอบร เฉพาะเร อง (Senior Project) โครงการการศ กษาความรอบร เฉพาะเร อง (Senior Project) โรงเร ยนสาธ ตแห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร โครงการการศ กษาพห ภาษา ศ นย ว จ ยและพ ฒนาการศ กษา โครงการการศ กษาความรอบร เฉพาะเร อง (Senior Project) โรงเร ยนสาธ

More information

มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ บลราชธาน มหาว ทยาล ยราชภ ฎอ บลราชธาน

มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ บลราชธาน มหาว ทยาล ยราชภ ฎอ บลราชธาน มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ บลราชธาน มหาว ทยาล ยราชภ ฎอ บลราชธาน ป จจ ยท ส งผลต อค ณภาพการศ กษาของโรงเร ยนส งก ดสาน กงาน เขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาบ ร ร มย เขต 1 Factors Affecting the Educational Quality in Schools

More information

วารสารสภาการพยาบาล THAI JOURNAL OF NURSING COUNCIL กองบรรณาธ การท ปร กษา สำน กงาน : สภาการพยาบาล กระทรวงสาธารณส ข

วารสารสภาการพยาบาล THAI JOURNAL OF NURSING COUNCIL กองบรรณาธ การท ปร กษา สำน กงาน : สภาการพยาบาล กระทรวงสาธารณส ข วารสารสภาการพยาบาล THAI JOURNAL OF NURSING COUNCIL กองบรรณาธ การท ปร กษา ศาสตราจารย เก ยรต ค ณ ดร.ว จ ตร ศร ส พรรณ ศาสตราจารย เก ยรต ค ณ ดร.สมจ ต หน เจร ญก ล ศาสตราจารย ดร.ประนอม โอทกานนท ศาสตราจารย ดร.ว

More information

วรรณกร ศร รอด WANNAKORN SRIROT มหาว ทยาล ยราชธาน จ.อ บลราชธาน. Abstract บทค ดย อ

วรรณกร ศร รอด WANNAKORN SRIROT มหาว ทยาล ยราชธาน จ.อ บลราชธาน. Abstract บทค ดย อ การบร หารหล กส ตรสถานศ กษาของโรงเร ยนขนาดเล ก : กรณ ศ กษาโรงเร ยนขนาดเล ก เขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาจ งหว ดอ บลราชธาน เขต 1 Management of a small school curriculum. A Case study in The first school district

More information

ช อบทความภาษาไทย (ช อบทความภาษาอ งกฤษ)

ช อบทความภาษาไทย (ช อบทความภาษาอ งกฤษ) ช อบทความภาษาไทย (ช อบทความภาษาอ งกฤษ) ช อผ เข ยน 1 (ต วอ กษร TH SARABUN PHK 16 ต วเอ ยงและต วหนา จ ดไว ก งกลางหน ากระดาษ) 1 ต าแหน งทางว ชาการ สาขาว ชา คณะ สถาบ น/น กศ กษาสาขาว ชา คณะ สถาบ น อ เมล : บทค

More information

การจ ดเตร ยมต นฉบ บ (Manuscript Preparation)

การจ ดเตร ยมต นฉบ บ (Manuscript Preparation) GRCCA 2015 การประช มงานว จ ยระด บบ ณฑ ตศ กษาด านน เทศศาสตร ประจาป พ.ศ. 2558 (Graduate Research Conference in Communication Arts 2015) การจ ดเตร ยมต นฉบ บ (Manuscript Preparation) ในการจ ดการประช มเพ อเสนอผลงานว

More information

คาแนะนาในการส งต นฉบ บ (ปร บปร ง ป พ.ศ. 2555)

คาแนะนาในการส งต นฉบ บ (ปร บปร ง ป พ.ศ. 2555) วารสารพยาลโรคห วใจและทรวงอก ป ท 23 ฉบ บท 1 (2555) 68 คาแนะนาในการส งต นฉบ บ (ปร บปร ง ป พ.ศ. 2555) กองบรรณาธ การวารสารสมาคมพยาบาลโรคห วใจและทรวงอกแห งประเทศไทย ขอเเช ญสมาช ก สมาคมพยาบาลโรคห วใจและทรวงอกแห

More information

วารสารเกษมบ ณฑ ต. กองบรรณาธ การ(Editorial Staff) ท ปร กษา : (Consultants) :

วารสารเกษมบ ณฑ ต. กองบรรณาธ การ(Editorial Staff) ท ปร กษา : (Consultants) : วารสารเกษมบ ณฑ ต วารสารราย 6 เด อน ป ท 15 ฉบ บท 1 มกราคม ม ถ นายน 2557 Kesem Bundit Journal Volume 15 No. 1 January June 2014 ว ตถ ประสงค 1.เพ อเผยแพร ข าวสาร ความเคล อนไหวการพ ฒนาผลงาน ทางว ชาการ การเสนอบทความทางว

More information

แนวทางการบร หารงานว ชาการเพ อพ ฒนาค ณภาพการศ กษาของ โรงเร ยนพนมเบญจา ส งก ดเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต

แนวทางการบร หารงานว ชาการเพ อพ ฒนาค ณภาพการศ กษาของ โรงเร ยนพนมเบญจา ส งก ดเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต แนวทางการบร หารงานว ชาการเพ อพ ฒนาค ณภาพการศ กษาของ โรงเร ยนพนมเบญจา ส งก ดเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 Academic Administration Guidelines for Developing the Quality of Education of Phanombenja School

More information

หล กส ตรศ กษาศาสตรด ษฎ บ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา

หล กส ตรศ กษาศาสตรด ษฎ บ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา 1 หล กส ตรศ กษาศาสตรด ษฎ บ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยกร งเทพธนบ ร พ.ศ. 2552 ----------------------------------- 1. ช อหล กส ตร ภาษาไทย หล กส ตรศ กษาศาสตรด ษฎ บ ณฑ ต สาขาว

More information

สารน พนธ ของ กษ รา วาระร มย

สารน พนธ ของ กษ รา วาระร มย การศ กษาป ญหาและข อเสนอแนะการบร หารงานว ชาการของโรงเร ยนในส งก ดกร งเทพมหานคร ท ใช หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 สารน พนธ ของ กษ รา วาระร มย เสนอต อบ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว

More information

โครงการว จ ยการศ กษากฎหมายเพ อพ ฒนาการศ กษาของชาต Research Project on Legal Studies for National Education Development

โครงการว จ ยการศ กษากฎหมายเพ อพ ฒนาการศ กษาของชาต Research Project on Legal Studies for National Education Development โครงการว จ ยการศ กษากฎหมายเพ อพ ฒนาการศ กษาของชาต Research Project on Legal Studies for National Education Development วน ดา แสงสารพ นธ บทค ดย อ การว จ ยน ม ว ตถ ประสงค เพ อศ กษาความสอดคล องของสารบ ญญ

More information

ส ร นทร เสถ ยรส ร ว ว ฒน * ร ชดากร พลภ กด ** ภ คพงศ ปวงส ข** Surinton Satiansiriwiwat* Ratchadakorn Phonpakdee** Pakkapong Poungsuk**

ส ร นทร เสถ ยรส ร ว ว ฒน * ร ชดากร พลภ กด ** ภ คพงศ ปวงส ข** Surinton Satiansiriwiwat* Ratchadakorn Phonpakdee** Pakkapong Poungsuk** หน งส ออ านเพ มเต มว ชางานเกษตรเร อง การปล กพ ช ของน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 5 Supplementary Reading Book in Agricultural Subject on Plantation for Grade V Students ส ร นทร เสถ ยรส ร ว ว ฒน * ร ชดากร พลภ

More information

รายงานผลการอบรมปฏ บ ต การ พ ฒนางานประจ าส งานว จ ย (R2R) ส าน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

รายงานผลการอบรมปฏ บ ต การ พ ฒนางานประจ าส งานว จ ย (R2R) ส าน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา รายงานผลการอบรมปฏ บ ต การ พ ฒนางานประจ าส งานว จ ย (R2R) 28 เมษายน 2558 เวลา 08.30น. 16.30 น. ณ ห องประช ม ดร.เศาวน ต เศาณานนท อาคาร 9 ช น 3 มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ส าน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยราชภ

More information