CHAPTER 1 INTRODUCTION TO... PLC

Size: px
Start display at page:

Download "CHAPTER 1 INTRODUCTION TO... PLC"

Transcription

1 CHAPTER 1 INTRODUCTION TO... PLC

2 ในอด ต อด ต ในโรงงานอ ตสาหกรรมใช แรงงานคนในกระบวนการผล ต ท งหมด ท าให ผลผล ตท ได ม จานวนน อยไม พอเพ ยงก บความต องการของ ผ บร โภค จ งม ผ ค ดค นว ธ การผล ตในร ปแบบใหม ท ใช เคร องเข ามาแทน แรงงานคนมากข น ซ งเป นการพ ฒนาทางด านอ ตสาหกรรมในย คต อมา

3 ต อมา ย คต อมา เม อม การใช งานเคร องจ กรมากข น จ งม การค ดค น การ ควบค มการทางานของเคร องจ กรให ทางานเป นข นตอนจ งม ความจาเป น ย ค แรกม การค ดค นวงจรร เลย ข นมาเพ อควบค มการทางานของเคร องจ กรให ทางานอ ตโนม ต แต การใช วงจรก ม ป ญหาหลายอย าง

4 ข อเส ยของการใช งานวงจรร เลย - การเด นสายย งยากเม อใช ร เลย เป นจานวนมาก - การเปล ยนแปลงเง อนไขของการควบค มทาได ยาก เน องจากต องเปล ยนการเด นสายไฟใหม - ขณะใช งานเก ดการเส อมสภาพของหน าส มผ ส หร อ ม การอาร คท าให เก ดประกายไฟข น

5 ป จจ บ น Automatic warehouse ป จจ บ น ม การใช อ ปกรณ ควบค มแบบใหม ข นมาแทนการควบค มด วย วงจรร เลย เราเร ยกอ ปกรณ ควบค มชน ดน ว า PLC หร อ PC

6 ข อด ของ PLC -สามารถแก ไขข อผ ดพลาดของวงจรควบค มแบบร เลย -นอกจากการควบค มท เป นแบบลอจ กแล ว PLC ย งสามารถ ใช ฟ งก ช นทางคณ ตศาสตร และฟ งก ช นอ นๆได อ กมากมาย -ราคาถ กเม อเปร ยบเท ยบก บการใช ร เลย จานวนมากในการสร าง แผงวงจรควบค ม

7 PLC ค ออะไร? PLC (Programmable Logic Control) อ ปกรณ ควบค มทางลอจ กท สามารถโปรแกรมได หร อ PC (Programmable Control) อ ปกรณ ควบค มท สามารถโปรแกรมได

8 PLC แบ งเป นก ประเภท? PLC สามารถจาแนกออกได เป น 2 ประเภท 1) แบ งตามล กษณะภายนอก 2) แบ งตามขนาดอ นพ ตเอาต พ ต

9 1) แบ งตามล กษณะภายนอก การแบ งประเภทของ PLC ตามล กษณะภายนอกน น PLC แต ละ ย ห ออาจแบ งไม เหม อนก น แต โดยท วไปแล วสามารถแบ งประเภทของ PLC ได ด งน 1.1 BLOCK TYPE (SHOE BOX) PLC 1.2 RACK TYPE PLC 1.3 SOFT PLC

10 OMRON

11 1.1 BLOCK TYPE (SHOES BOX) ล กษณะของ PLC แบบ Block Type ค อ ส วนประกอบต างๆของ PLC ไม ว าจะเป น CPU หน วยความจา ภาคอ นพ ต เอาต พ ตจะรวมอย ใน บล อกเด ยว ข อด ม ขนาดเล ก สามารถต ดต งได ง าย สามารถใช งานแทนวงจรร เลย ได ม ฟ งก ช นพ เศษ เช นฟ งก ช นทาง คณ ตศาสตร และฟ งก ช นอ น ข อเส ย สามารถเพ มอ นพ ต/เอาต พ ตได น อย เม ออ นพ ต/เอาต พ ตจ ดใดจ ดหน ง เส ย ต องยก PLC ท งช ดออกจาก กระบวนการผล ตทาให เส ยเวลาใน การผล ต

12 1. 2 RACK TYPE PLC ล กษณะของ PLC แบบ Rack Type จะม CPU หน วยความจา อ นพ ต/ เอาต พ ตแหล งจ ายไฟแยกก น เป นส วนๆ เม อต องการใช งานอ ปกรณ ใดจ งจะ นามาประกอบก นอ กคร งหน ง Connector Backplane

13 1. 2 RACK TYPE PLC (ต อ) ข อด สามารถเพ มจานวนอ นพ ต/เอาต พ ตและย น ตพ เศษได มาก เม ออ นพ ต/เอาต พ ตจ ดใดจ ดหน งเส ย ไม จาเป นต องยก PLC ท งช ด ไปซ อม สามารถนาย น ตท เส ยไปซ อมได เลย ทาให ไม ต องหย ด กระบวนการการผล ตท งหมด ข อเส ย ราคาส งกว าแบบ Block Type PLC เพราะสามารถเพ ม I/O ได มากกว า และม ค ณสมบ ต พ เศษมากกว าเช น การต อระบบ Network

14 1. 3 SOFT PLC เป น PLC ท ใช Software เข ามาทางานเป น PLC โดยจะใช คอมพ วเตอร PC(Personal Computer) ร วมก บการ ดท ใช ทาหน าท เป นอ นพ ต/เอาต พ ตแบบพ เศษ ใช งานทางด านน โดยเฉพาะ Input Output Personal Computer

15 IEC 1131 Standard Sequential Function Chart(SFC) Structured Text (ST) - Function Block - Diagram (FBD) Instruction List (IL) Ladder Diagram (LD)

16 Standard Languages 1. Sequential Function Chart(SFC) 2. Structure Text (ST)

17 Standard Languages(ต อ) 3. Function Block Diagram (FBD) 4. Instruction List (IL)

18 Standard Languages(ต อ) 5. Ladder Diagram (LD)

19 ส วนประกอบหล กของ PLC

20 ส วนประกอบหล กของ PLC ส วนประกอบหล กของ PLC สามารถแบ งออกเป นส วนต างๆได คล ายก บคอมพ วเตอร ด งน 1. ภาคอ นพ ต (Input Section) 2. ต วประมวลผล (CPU) 3. หน วยความจา (Memory) 4. ภาคเอาต พ ต (Output Section) 5. แหล งจ ายไฟ (Power Supply)

21 1. อ ปกรณ อ นพ ต (Input Unit) ENCODER LEVEL SW. PUSH BUTTON SW. (Input Devices) PHOTOELECTRIC SENSOR PROXIMITY SENSOR.

22 อ ปกรณ อ นพ ต(ต อ) การต ออ ปกรณ อ นพ ต เข าก บภาคอ นพ ตของPLC 1. อ นพ ตชน ดRelay 2. อ นพ ตท เป นเซนเซอร ชน ด NPN 3. อ นพ ตท เป นเซนเซอร ชน ด PNP

23 อ ปกรณ อ นพ ต(ต อ) โครงสร างของภาคอ นพ ต การต ออ ปกรณ อ นพ ตก บ PLC Optocoupler Output LED Internal Circuits COM Relay PLC Input Voltage = 24 VDC +10%/-15%

24 การต ออ ปกรณ อ นพ ตเข าก บ PLC Sensor + Output 5 ma /12 ma 0 V Sensor power Supply IN 00 CP1L COM (+)

25 การต ออ ปกรณ อ นพ ตเข าก บ PLC + 5 ma/12 ma IN Output 0 V Sensor power Supply 00 CP1L COM (-)

26 อ นพ ตท เป นเซนเซอร ชน ด NPN + OUTPUT - SENSOR POWER SUPPLY IN COM + อ นพ ตท เป นเซนเซอร ชน ด PNP + OUTPUT - SENSOR POWER SUPPLY IN COM -

27 2. ต วประมวลผลกลาง(CPU UNIT) ทาหน าท คานวณและควบค ม ซ งเปร ยบเสม อนสมองของ PLC ภายในประกอบด วยวงจรลอจ กหลายชน ดและม ไมโครโปรเซสเซอร เบส (Micro Processor Based)ใช แทน อ ปกรณ จาพวกร เลย เคาน เตอร /ไทม เมอร และซ เควนเซอร เพ อให ผ ใช สามารถออกแบบวงจรโดยใช Relay Ladder Diagram ได CPU จะยอมร บข อม ลจากอ ปกรณ อ นพ ตต างๆ จากน นจะทา การประมวลผลและเก บข อม ลโดยใช โปรแกรมจากหน วยความจา หล งจากน นจะส งข อม ลท เหมาะสมและถ กต องออกไปย งอ ปกรณ เอาต พ ต

28 3. หน วยความจา (MEMORY UNIT) ท าหน าท เก บร กษาโปรแกรมและข อม ลท ใช ในการทางาน โดยขนาด ของหน วยความจาจะถ กแบ งออกเป นบ ตข อม ล(Data Bit) ภายใน หน วยความจา 1 บ ต ก จะม ค าสภาวะทางลอจ ก 0 หร อ 1 แตกต างก น แล วแต คาส ง ซ ง PLC ประกอบด วยหน วยความจาสองชน ดค อ ROM และ RAM RAM(Random Access Memory) สามารถท าการเข ยนหร อ อ านข อม ลได เหมาะก บการเข ยนโปรแกรม ROM(Read Only Memory) ทาหน าท เก บโปรแกรมสาหร บ ใช ในการปฏ บ ต งานของ PLC เหมาะก บงานท ไม ต องการเปล ยนแปลง โปรแกรม

29 การเก บสารองโปรแกรม(Backup) 1.Capacitor Backup Backup time (days) Battery Backup Ambient temperature( 0 C) 5 Years ( Within 5 Min. for Change )

30 4. อ ปกรณ เอาต พ ต (OUTPUT UNIT) ทาหน าท ร บข อม ลจากต วประมวลผลแล วส งต อข อม ล ไปควบค มอ ปกรณ ภายนอกหร ออ ปกรณ เอาต พ ต เช น ควบค มหลอดไฟ มอเตอร และวาล ว เป นต น Magnatic Contacter อ ปกรณ เอาต พ ต Output Devices Servo Motor

31 อ ปกรณ เอาต พ ต(ต อ)

32 โครงสร างของภาคเอาต พ ต

33 โครงสร างของภาคเอาต พ ต

34 5. แหล งจ ายไฟ (POWER SUPPLY UNIT) ทาหน าท จ ายพล งงานและร กษาระด บแรงด นไฟฟ ากระแสตรง ให ก บ CPU Unit หน วยความจาและหน วยอ นพ ต/ เอาต พ ต *AC V*DC 24 V

35 CHAPTER 2 INTRODUCTION TO... CP1L/CP1H

36

37 ส วนประกอบของ PLC ร น CP1L CPU UNIT

38 ฟ งก ช นเด น

39 ฟ งก ช นเด น

40 ฟ งก ช นเด น

41 ฟ งก ช นเด น

42 ฟ งก ช นเด น

43 ฟ งก ช นเด น

44 ฟ งก ช นเด น

45 ฟ งก ช นเด น

46 ฟ งก ช นเด น

47

48

49

50 INDICATORS

51 OPTION BOARDS

52 EXPANSION UNIT

53 EXPANSION UNIT

54 EXPANSION UNIT

55 CHAPTER 3 อ ปกรณ การเข ยนโปรแกรม และ ระบบส อสารของ PLC

56 อ ปกรณ สาหร บการโปรแกรม ถ าต องการให PLC ทางานไปตามข นตอนต องม การส งการให PLC ทางาน การส งให PLC ทางานก ค อการเข ยน โปรแกรมควบค ม PLC น นเอง การเข ยนโปรแกรมควบค ม PLC น น ทาได 2 ว ธ ด งน ค อ 1. Hand Held Programmer 2. Software

57 1.ใช Hand Held Programmer (OMRON จะเร ยกว า Programming Console)

58 2. ใช SOFTWARE

59 CHAPTER 4 โครงสร างของข อม ล และ การกาหนดเบอร ร เลย ในพ นท หน วยความจา

60 Memory Area การเก บข อม ลในระบบด จ ตอล ข อม ล 1 กล องจะเก บข อม ลในเลขฐานสอง ( 0 หร อ 1 ) เร ยกว า 1 บ ต ( 1Bit) 3 0 นาข อม ล 4 กล องมาเร ยงก น เร ยกว า 1 ด จ ต( 1 Digit) 15 0 นาข อม ล 16 กล องมาเร ยงก นเร ยกว า 1 เว ร ด ( 1 Word or 1 Channel )

61 โครงสร างของข อม ล ด จ ตท บ ตท ฐาน 2 2 C 4 6 ฐาน 16 2E46

62 การกาหนดเบอร ร เลย ในพ นท หน วยความจา Word or channel Bit Example เว ร ดท 0 บ ตท 0 เว ร ดท 0 บ ตท 7

63 พ นท หน วยความจาของ PLC

64 พ นท หน วยความจาของ PLC

65 CIO AREA (Input,Output & Work Area) CH Input CH 0

66 CIO AREA (Input,Output & Work Area)

67 Input /Output Wiring INPUT Wiring OUTPUT Wiring

68 Input Area CH

69 HR AREA (Holding Relay) เป นบ ตท ใช เก บข อม ลและสถานะ ON/OFF ก อนท ไฟจะด บ Example ต องการคงสถานะของเอาต พ ต ก อนไฟด บ END HR00.00 HR00.00 END HR

70 AR AREA (Auxiliary Relay) เป นบ ตพ เศษม หน าท เฉพาะเช นใช เป น Flags หร อ Control Bit Example AR 17 บ ตท เก บค าของเวลาเป นนาท AR 17 บ ตท เก บค าของเวลาเป นช วโมง AR (เวลาแปดนาฟ กาสามส บห านาท ) 3 5 Move digit

71 LR AREA (Link Relay)

72 DM AREA (Data Memory) ต องใช ท ละเว ร ดไม สามารถใช ท ละบ ต Read/Write Error Log Read-Only PC Set up ใช เก บข อม ล ใช เก บ Error ใช อ านเพ ยงอย างเด ยว ใช เก บพาราม เตอร ต างๆเพ อควบค มการทางานของ PLC

73 CHAPTER 5 การเข ยนคาส งให ก บ PLC

74 = K R S T R S T วงจรควบค ม S1 S2 K S1 K1 S2 K1

75 S R S T S K com com

76 หล กการเข ยนแลดเดอร ไดอะแกรมและคาส งพ นฐาน วงจรควบค ม S1 K1 Ladder Diagram S2 K1 LD OR AND NOT OUT 10000

77 หล กการเข ยนแลดเดอร ไดอะแกรมและคาส งพ นฐาน 1.หล กการเข ยน Ladder Diagram จะเร มจากแกนในแนวต งทางด านซ ายม อ 2. LD เป นคาส งแรกท ใช ในการเข ยน Ladder Diagram LD OUT เป นคาส ง OUT จะแทนด วยส ญล กษณ ร ปวงกลมหร อวงร ม ความหมาย ในล กษณะของOUTPUT LD OUT 01000

78 หล กการเข ยนแลดเดอร ไดอะแกรมและคาส งพ นฐาน 4. AND A B จากวงจรจะเห นว าหลอดไฟจะต ดก ต อเม อเรากดสว ทช A และ B ถ ากดสว ทช A หร อ B สว ทช ใดสว ทช หน งหลอดจะไม ต ด LD AND OUT 01000

79 หล กการเข ยนแลดเดอร ไดอะแกรมและคาส งพ นฐาน 4. OR A B จากวงจรจะเห นว า ไม ว าเราจะกดสว ทช A หร อ B หร อแม แต จะกด A และ Bท งค หลอดไฟ ก จะต ด LD OR OUT 01000

80 หล กการเข ยนแลดเดอร ไดอะแกรมและคาส งพ นฐาน 4. AND LD LD OR LD OR LD OR AND OUT AND

81 หล กการเข ยนแลดเดอร ไดอะแกรมและคาส งพ นฐาน 5. OR LD AND LD LD AND LD AND LD AND OR OUT

82 Question??? 1.ต องการต งเวลา 24 ช วโมง เม อครบเวลาท กาหนดจะทาให มอเตอร ทางาน จะต องเข ยนโปรแกรม ให ก บ PLC อย างไร 2.ถ าต องการให มอเตอร ทางานเม อว นท 27 ม.ค. ตอน 12:00 นาฬ กา จะต องเข ยนโปรแกรมอย างไร

83 CLOCK

ภาพแสดงประส ทธ ภาพการทางานของระบบหลายโปรแกรม

ภาพแสดงประส ทธ ภาพการทางานของระบบหลายโปรแกรม ห วใจในการทางานของระบบปฏ บ ต การ ค อการจ ดการให งานหร อโปรแกรมต างๆ ของผ ใช และ โปรแกรมของระบบสามารถทางานได ซ งงานแต ละงานอาจจาเป นต องใช ทร พยากรต างๆ ของระบบ เช น หน วยประมวลผล หน วยความจา แฟ มข อม ล

More information

Computer Basic ความหมาย

Computer Basic ความหมาย Computer Basic ภาคว ชาว ทยาศาสตร คณะ ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ ความหมาย คอมพ วเตอร มาจากภาษาละต นว า Computare ซ งหมายถ ง การน บ หร อ การค านวณ พจนาน กรม ฉบ บราชบ ณฑ ตยสถาน

More information

ว ทยาล ยเทคโนโลย เมโทร METRO TECHNOLOGiCAL COLLEGE

ว ทยาล ยเทคโนโลย เมโทร METRO TECHNOLOGiCAL COLLEGE ว ทยาล ยเทคโนโลย เมโทร METRO TECHNOLOGiCAL COLLEGE งานว จ ยในช นเร ยน การแก ไขป ญหา น กศ กษา ชอ,ทค-401 ชอ,ทค-411 สร างโปรเจ กต ไฟล ในการเข ยน โปรแกรม ควบค มไมโครคอนโทลเลอร ไม ถ กต อง โดยการใช ส ออย างหลากหลายใน

More information

ความร เบ องต นเก ยวก บ คอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ ช นม ธยมศ กษาป ท 1 คร ส รภพ สมอ ดร

ความร เบ องต นเก ยวก บ คอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ ช นม ธยมศ กษาป ท 1 คร ส รภพ สมอ ดร ความร เบ องต นเก ยวก บ คอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ ช นม ธยมศ กษาป ท 1 คร ส รภพ สมอ ดร ร จ กก บคอมพ วเตอร คอมพ วเตอร ค อ เคร องคานวณในร ปของอ ปกรณ อ เล กทรอน กส ท สามารถร บข อม ลและคาส ง ผ านอ ปกรณ

More information

ความร เร องคอมพ วเตอร ข. โปรแกรมหร อช ดคาส งท ส งให คอมพ วเตอร ทางาน

ความร เร องคอมพ วเตอร ข. โปรแกรมหร อช ดคาส งท ส งให คอมพ วเตอร ทางาน 1. คอมพ วเตอร ค ออะไร ก. ระบบโปรแกรมการทางาน ข. การคานวณ ~ 1 ~ ความร เร องคอมพ วเตอร ค. เคร องจ กรอ เล กทรอน กส ท ทางานตามข นตอนของโปรแกรม ง. อ ปกรณ ท ประกอบข นเป นเคร องคอมพ วเตอร 2. ฮาร ดแวร คอมพ วเตอร

More information

ค ม อการใช งาน. Software for GT9

ค ม อการใช งาน. Software for GT9 ค ม อการใช งาน Software for GT9 1 หล กการและการน าไปใช งาน ระบบตรวจการณ หร อลาดตระเวน ท ทางานโดยระบบบ ตรไร ส มผ ส RFID และซอฟต แวร การจ ด การงานลาดตระเวน พ ฒนาข นมาเพ อนามาใช จ ดเส นทางการตรวจการณ และควบค

More information

มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต

มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต เอกสารประกอบการสอน รายว ชา ภาษาแอสแซมบล และไมโครคอมพ วเตอร (Microprocessor and Assembly Language) จ ฑาว ฒ จ นทรมาล วท.บ., วท.ม.(ว ทยาการคอมพ วเตอร ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต

More information

บทท 2 ทฤษฎ ท เก ยวข อง

บทท 2 ทฤษฎ ท เก ยวข อง บทท 2 ทฤษฎ ท เก ยวข อง ในการออกแบบโครงงานการพ ฒนาระบบช วยส อสารสาหร บผ ป วยผ าต ดเจาะคอและควบค ม ระด บเต ยงไฟฟ าด วย Friendly ARM ด งต อไปน 2.1 อว จนภาษาท ใช ส อสาร 2.2 เต ยงไฟฟ า 3 ไกร 2.3 Remote control

More information

เร อง การจ ดการฐานข อม ล

เร อง การจ ดการฐานข อม ล เร อง การจ ดการฐานข อม ล การจ ดการฐานข อม ล หมายถ ง การจ ดการข อม ลร ปแบบหน ง ท ม การจ ดเก บท งค าข อม ลพร อม โครงสร างข อม ลไว ด วยก น โดยจ ดเก บข อม ลท จ าเป นท งหมดขององค กรไว ในแหล งเด ยว เพ อการใช

More information

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง 194 เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง การออกแบบงานนาเสนอ การสร างงานนาเสนอท แตกต างก บงานของผ อ นน น จะทาให งานนาเสนอด เป นเอกล กษณ ของผ สร างเอง และเป นการเพ มความน าสนใจให ก บงานนาเสนอน

More information

ใบความร ท 1.2 เร อง การจ ดการฐานข อม ล

ใบความร ท 1.2 เร อง การจ ดการฐานข อม ล ใบความร ท 1.2 เร อง การจ ดการฐานข อม ล การจ ดการฐานข อม ล หมายถ ง การจ ดการข อม ลร ปแบบหน ง ท ม การจ ดเก บท งค าข อม ลพร อม โครงสร างข อม ลไว ด วยก น โดยจ ดเก บข อม ลท จ าเป นท งหมดขององค กรไว ในแหล งเด

More information

หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2546 ประเภทว ชาอ ตสาหกรรม สาขาว ชาเคร องกล (เพ มเต ม พ.ศ. 2551)

หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2546 ประเภทว ชาอ ตสาหกรรม สาขาว ชาเคร องกล (เพ มเต ม พ.ศ. 2551) หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2546 สาขาว ชาเคร องกล สาขางานบ าร งร กษาเคร องกลอ ตสาหกรรมผล ตไฟฟ า (เพ มเต ม พ.ศ. 2551) จ ดประสงค ผ ท ส าเร จการศ กษาหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ

More information

ช ดฝ กทดลอง สาขาเทคโนโลย ระบบการ ควบค มอ ตโนม ต ม ท กษะด วยการปฏ บ ต และ เพ มความชำนาญด วยโครงงาน

ช ดฝ กทดลอง สาขาเทคโนโลย ระบบการ ควบค มอ ตโนม ต ม ท กษะด วยการปฏ บ ต และ เพ มความชำนาญด วยโครงงาน ช ดฝ กทดลอง สาขาเทคโนโลย ระบบการ ควบค มอ ตโนม ต ม ท กษะด วยการปฏ บ ต และ เพ มความชำนาญด วยโครงงาน สารบ ญ ยอมร บได ต องม ค ณภาพ ช ดฝ กทดลองสำหร บสาขาว ศวกรรมอ ตโนม ต... 4 ด วยช ดฝ กร ปแบบต างๆ ให ได ตามต

More information

แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 3

แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 3 แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 3 95 แผนการจ ดการเร ยนร ท 3 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 สาระท 4 เทคโนโลย สารสนเทศ มาตรฐาน ง 4.1 หน วยการเร ยนร ท 3 เวลาเร ยน 8 คาบ เร อง สน กก

More information

บทท 2 คอมพ วเตอร พ นฐาน

บทท 2 คอมพ วเตอร พ นฐาน หน งส อเร ยนสาระท กษะการเร ยนร รายว ชารายว ชา ทร0217 Internet ก บการเร ยนร ไร พรมแดน 7 บทท 2 คอมพ วเตอร พ นฐาน กล าวน าท วไป ป จจ บ นน คงเป นท ยอมร บก นแล วว า คอมพ วเตอร ได กลาย เป นส วนหน งของช ว ตเราแล

More information

RFID ก บการประย กต ใช งานในกองท พ

RFID ก บการประย กต ใช งานในกองท พ RFID ก บการประย กต ใช งานในกองท พ น.อ.ผศ.นพปฎล ชะนะ ผศ.ฝศษ.รร.นร. น.ท.ป ยะ ล มสก ล อจ.ฝศษ.รร.นร. RFID (Radio Frequency Identification) ค อการบ งช ว ตถ โดยใช คล นความถ ว ทย ซ งเป นระบบบ งช อ ตโนม ต (AUTO-ID)

More information

บทท 5 สร ปผลการดาเน นงาน

บทท 5 สร ปผลการดาเน นงาน บทท 5 สร ปผลการดาเน นงาน จากการทดลองท ได จากการศ กษาและสร างโปรแกรมช ดค าส งด วยว ซ วลเบส คส าหร บการ ใช งานในโปรแกรมไมโครซอฟท ออฟฟ ซ เอ กเซ ลร นป 2003 แล วจะสามารถแบ งอธ บายสร ปผล การดาเน นงานได เป น

More information

โรงเร ยนคณะราษฎรบาร ง จ งหว ดยะลา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยม เขต 15 แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 3

โรงเร ยนคณะราษฎรบาร ง จ งหว ดยะลา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยม เขต 15 แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 3 แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 3 แผนการจ ดการเร ยนร เร อง องค ประกอบของระบบคอมพ วเตอร 2 ชม. แผนการจ ดการเร ยนร เร อง อ ปกรณ ร บข อม ล 2 ชม. แผนการจ ดการเร ยนร เร อง หน วยประมวลผลกลางและหน วยความจาหล ก 4 ชม.

More information

ซอฟต แวร ได เป น 2 ประเภท 1. ซอฟต แวร ระบบ 2. ซอฟต แวร ประย กต

ซอฟต แวร ได เป น 2 ประเภท 1. ซอฟต แวร ระบบ 2. ซอฟต แวร ประย กต ซอฟต แวร (SOFTWARE) หมายถ ง ช ด คาส งหร อโปรแกรมท ใช ส งงานให คอมพ วเตอร ทางาน ซอฟต แวร จ งหมายถ ง ลาด บ ข นตอนการทางานท เข ยนข นด วยคาส งของคอมพ วเตอร คาส งเหล าน เร ยงก นเป นโปรแกรม คอมพ วเตอร จาก ท

More information

แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007

แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007 1 แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007 ค ณสมบ ต ของโปรแกรม Microsoft Excel 2007 Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน งท ทางานภายใต โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ ว นโดวส โดยโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel

More information

การจ ดการความร (Knowledge Management: KM) แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices) ป การศ กษา 2554

การจ ดการความร (Knowledge Management: KM) แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices) ป การศ กษา 2554 แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices) 1) ช อเร อง/แนวปฏ บ ต ท ด มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operating Procedure : SOP) 2) หน วยงาน สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ

More information

ใบความร ท 3 หน วยการเร ยนร เป ดปมชมฐานข อม ล รายว ชา คอมพ วเตอร 3 เร องการสร างฐานข อม ลเบ องต น. เร อง เป ดโปรแกรม Microsoft office Access 2007

ใบความร ท 3 หน วยการเร ยนร เป ดปมชมฐานข อม ล รายว ชา คอมพ วเตอร 3 เร องการสร างฐานข อม ลเบ องต น. เร อง เป ดโปรแกรม Microsoft office Access 2007 ใบความร ท 3 ว ชา คอมพ วเตอร 3 ง30203 (การสร างฐานข อม ลเบ องต น) เร อง เป ดโปรแกรม Microsoft office Access 2007 หน วยการเร ยนร เป ดปมชมฐานข อม ล เร มต นใช งาน Microsoft Office Enterprise 2007 หล งจากทาการต

More information

1.2 ค ณสมบ ต ของโปรแกรม

1.2 ค ณสมบ ต ของโปรแกรม ใบความร ท 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 2 ว ชา ง22202 เทคโนโลย สารสนเทศ 2 หน วยการเร ยนร ท 1 เร อง ความร พ นฐานเก ยวก บ Microsoft Excel 2007 เวลา 4 ช วโมง แผนการจ ดการเร ยนร

More information

Computer for Animal Production: Introduction Page 1 of 6 บทน า

Computer for Animal Production: Introduction Page 1 of 6 บทน า Computer for Animal Production: Introduction Page 1 of 6 บทน า คอมพ วเตอร ค อ อ ปกรณ อ เล กทรอน กส ท ท างานตามช ดค าส งอย างอ ตโนม ต โดยจะท าการ ค านวณ เปร ยบเท ยบทางตรรกก บข อม ล และให ผลล พธ ออกมาตามต

More information

ว าท ร อยตร หญ งศ ภ คชญา สมค ด พน กงานราชการ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ

ว าท ร อยตร หญ งศ ภ คชญา สมค ด พน กงานราชการ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ แผนการเร ยนร แบบม งเน นสมรรถนะ และบ รณาการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง รายว ชาคอมพ วเตอร และสารสนเทศเพ องานอาช พ รห สว ชา 2001-2001 สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช) จ ดทาโดย

More information

ส าน กงานอ ตโนม ต (Office Automation)

ส าน กงานอ ตโนม ต (Office Automation) ส าน กงานอ ตโนม ต (Office Automation) 1 1. บทน า ส าน กงานอ ตโนม ต (Office Automation) เป นการน าเอาเทคโนโลย ใหม มาใช ช วยให การปฏ บ ต งานใน ส าน กงานม ประส ทธ ภาพม ความคล องต วสะดวกรวดเร วมากข น โดยการน

More information

ภาคว ชาว ทยาการคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยนเรศวร - 1 -

ภาคว ชาว ทยาการคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยนเรศวร - 1 - ปฏ บ ต การท 4 การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด (Microsoft Word : 1) ว ชา 001272 คอมพ วเตอร สารสนเทศข นพ นฐาน รห ส ช อ สาขา คณะ หม เร ยนท ว นท เด อน พ.ศ ว ตถ ประสงค เพ อให น ส ตสามารถสร างเอกสารอย างง ายได

More information

RAWI JAEMPINIT awe412@gmail.com. การจ ดการ Process ส ปดาห ท 13

RAWI JAEMPINIT awe412@gmail.com. การจ ดการ Process ส ปดาห ท 13 RAWI JAEMPINIT awe412@gmail.com การจ ดการ Process ส ปดาห ท 13 ผลการเร ยนร ท คาดหว ง น กเร ยนสามารถบอกการ จ ดการ Processได ว ตถ ประสงค การเร ยนร เพ อทาความเข าใจเก ยวก บองค ประกอบของโปรเซส ค ณสมบ ต ของโปรเซส

More information

อาช วศ กษาจ งหว ดส งห บ ร ข อสอบต วเพ อซ อมสอบ Pre,V - NET ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ รห ส 2001 0001

อาช วศ กษาจ งหว ดส งห บ ร ข อสอบต วเพ อซ อมสอบ Pre,V - NET ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ รห ส 2001 0001 อาช วศ กษาจ งหว ดส งห บ ร ข อสอบต วเพ อซ อมสอบ Pre,V - NET ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ รห ส 2001 0001 1. คาอธ บายรายว ชา ศ กษาและปฏ บ ต การใช คอมพ วเตอร และระบบสารสนเทศเพ องานอาช พเบ องต น การต ดต งเคร

More information

เอกสารประกอบการเร ยนการสอนว ชา

เอกสารประกอบการเร ยนการสอนว ชา P a g e 1 เอกสารประกอบการเร ยนการสอนว ชา Package ส ปดาห ท 1 แนะนารายว ชา ช แจงแนวการสอน อธ บายความหมาย ว ตถ ประสงค ความสาค ญชองโปรแกรมสาเร จร ป ประโยชน ของ โปรแกรมสาเร จร ป - ความร เบ องต นโปรแกรมสาเร

More information