บทน า ท ศน ย คงสน น 21 ม ถ นายน 2556

Size: px
Start display at page:

Download "บทน า ท ศน ย คงสน น 21 ม ถ นายน 2556"

Transcription

1

2 บทน า ค ม อคอมพ วเตอร หล กส ตร Microsoft Word 2007 ระด บกลาง ฉบ บน จ ดท าข นเพ อความสะดวกแก ผ เข าร บการอบรม ให สามารถศ กษาและ ปฏ บ ต ตามขณะร บฟ งการบรรยายการใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 ได อย างม นใจ อ กท ง สามารถทบทวนข นตอนการใช งาน ภายหล งจาก ร บฟ งการบรรยายจากว ทยากรด วยต วเองได โดยง าย และเข าใจประโยชน ของ การใช งานในแต ละฟ งก ช นอย างเป นล าด บ ผ จ ดท าจ งหว งเป นอย างย งว าค ม อคอมพ วเตอร หล กส ตร Microsoft Word 2007 ฉบ บน จะหมาะสมก บการใช งานและก อให เก ดประโยชน ต อผ ร บการอบรมและผ สนใจท วไป ไม มากก น อย ท ศน ย คงสน น 21 ม ถ นายน 2556

3 สารบ ญ สารบ ญ หน า บทท 1 การก าหนดร ปแบบการแสดงเอกสาร การก าหนดระยะขอบและการหม นของกระดาษ การก าหนดขนาดของกระดาษ การแบ งหน ากระดาษเป นคอล มน (Column) เม อต องการแบ งคอล มน (Columns) ตามท รายการในเคร องม อก าหนดไว เม อต องการแบ งคอล มน (Columns) ให ต างจากรายการท ม อย การเพ ม/ลดความกว าง ของคอล มน (Width) โดยการลดระยะห าง (Spacing) ระหว างคอล มน บทท 2 การจ ดการห วกระดาษ และท ายกระดาษ การก าหนดร ปแบบของเลขหน า (Page Number) การใส เลขหน า (Page Number) ในบร เวณห วกระดาษ (Header) หร อท ายกระดาษ (Footer) การน าเลขหน า (Page Number) ออกจากหน ากระดาษ การแก ไขห วกระดาษ/ท ายกระดาษ (Edit Header/Edit Footer) บทท 3 การจ ดการหน าเอกสาร เทคน คการซ อนห วกระดาษ และท ายกระดาษ (Header and Footer) การใส ลายน า (Watermark) การใส ลายน า (Watermark) ตามร ปแบบท Microsoft Office Word 2007 ก าหนดให การใส ลายน า (Watermark) ในร ปแบบท เป นเอกล กษณ ของต วเอง การใส ลายน า (Watermark) ด วยต วอ กษรท เป นเอกล กษณ ของต วเอง การน าลายน า (Watermark) ออกจากหน าเอกสาร บทท 4 การทบทวนเอกสาร การต ดตามการเปล ยนแปลง/แก ไขเอกสาร (Review) การต งค าการเปล ยนแปลงแก ไข การยอมร บ (Accept) หร อปฏ เสธ (Reject) การเปล ยนแปลง กรณ ยอมร บ (Accept) ท งเอกสาร กรณ ปฏ เสธ (Reject) ท งเอกสาร I หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54 ล ขส ทธ ของฝ ายสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร ศ ร ราชพยาบาล มหาว ทยาล ยมห ดล

4 สารบ ญ (ต อ) สารบ ญ หน า กรณ ยอมร บ (Accept) เฉพาะบร เวณท ต องการในเอกสาร กรณ ปฏ เสธ (Reject) เฉพาะบร เวณท ต องการในเอกสาร การออกจากการต ดตามการเปล ยนแปลง การเปร ยบเท ยบ (Compare) และผนวก (Combine) เอกสาร การเปร ยบเท ยบ (Compare) เอกสาร การผนวก (Combine) เอกสาร บทท 5 การสร างจดหมายเว ยน หล กการการใช ค าส ง Mail Merge การสร างเอกสารต นฉบ บ และการสร างเอกสารข อม ล การเร ยกใช ค าส งจดหมายเว ยน (Mail Merge) และเล อกประเภทเอกสาร ข นตอนการเร ยกใช ไฟล (File) ข อม ลรายการส าหร บแทรกในเอกสารจดหมายเว ยน (Mail Merge) ข นตอนการด ต วอย างจดหมายเพ อตรวจสอบ ค นหา และแก ไข (Preview your letters) ข นตอนการด ต วอย างจดหมาย เพ อตรวจสอบ (Preview your letters) ข นตอนการค นหา (Find a recipient) ข นตอนการแก ไขจดหมาย (Edit recipient list) การส งพ มพ จดหมายเว ยน (Complete the Merge) การเปล ยนไฟล (File) ฐานข อม ล (Database) การเปล ยนร ปแบบ ว น เด อน ป รห ส (Code) ท ใช เปล ยนร ปแบบ (Format) ให เป นไปตามท ต องการ การใช ส ตร ใน Mail Merge เหม อนส ตรใน Excel เช น If, Sum, etc บทท 6 การพ มพ ซองจดหมาย ว ธ พ มพ ช อท อย ลงซองจดหมายโดยตรง การพ มพ ช อท อย ลงบนซองจดหมาย การก าหนดขนาดของซองจดหมาย การเปล ยนต วอ กษรของข อความหน าซอง การก าหนดล กษณะการวางซองจดหมายก อนส งพ มพ II หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54 ล ขส ทธ ของฝ ายสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร ศ ร ราชพยาบาล มหาว ทยาล ยมห ดล

5 สารบ ญ (ต อ) สารบ ญ หน า 6.2. การพ มพ ฉลาก (label) ต ดซองจดหมาย บทท 7 การสร างไดอะแกรม และแผนผ ง การสร างไดอะแกรม (Diagram)/แผนผ ง (Organization Chart) การแทรกไดอะแกรม (Diagram)/แผนผ ง (Organization Chart) ในเอกสาร การพ มพ ข อความใส ในกรอบข อความของไดอะแกรม (Diagram)/แผนผ ง (Organization Chart) การลบกรอบข อความท ไม ต องการออก การเปล ยนล กษณะต วอ กษรของกล องข อความ เฉพาะกล องท ต องการใน ไดอะแกรม (Diagram)/แผนผ ง (Organization Chart) การเปล ยนล กษณะต วอ กษรของข อความท งหมดใน ไดอะแกรม (Diagram)/แผนผ ง (Organization Chart) การเปล ยนส พ นหล งของกรอบข อความท งหมดในไดอะแกรม (Diagram)/แผนผ ง (Organization Chart) การเปล ยนล กษณะ (Style) ของกรอบข อความท งหมดในไดอะแกรม (Diagram)/ แผนผ ง (Organization Chart) Chart การเปล ยนเค าร าง (Layouts) ของไดอะแกรม (Diagram)/แผนผ ง (Organization Chart) การใส ภาพพ นหล ง (Fill) ให แก ดอะแกรม (Diagram)/แผนผ ง (Organization Chart) แบบเป นเอกล กษณ ของต วเอง การใส WordArt Styles ให แก ไดอะแกรม (Diagram)/แผนผ ง (Organization Chart) การเพ มต าแหน งใหม ในไดอะแกรม (Diagram)/แผนผ ง (Organization Chart) การใช งานไดอะแกรม (Diagram)/แผนผ ง (Organization Chart) แบบอ น ๆ กรณ ต องการเปล ยนล กษณะของร ปร าง (Shape Style) เฉพาะบาง กล องข อความของไดอะแกรม (Diagram)/แผนผ ง (Organization Chart) กรณ ต องการเปล ยนล กษณะของร ปร าง (Shape Style) ท กกล อง ข อความของไดอะแกรม (Diagram)/แผนผ ง (Organization Chart) 219 III หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54 ล ขส ทธ ของฝ ายสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร ศ ร ราชพยาบาล มหาว ทยาล ยมห ดล

6 สารบ ญ (ต อ) สารบ ญ หน า บทท 8 การสร างกราฟ การสร างกราฟ การเปล ยนร ปแบบกราฟ (Chart Type) การเปล ยนล กษณะของกราฟ (Chart Styles) การแก ไขฐานข อม ล (Edit Data) ของกราฟ การใส ฉลากแสดงข อม ล (Data Labels) การใส ช อห วข อของกราฟ (Chart Title) การใส ค าบรรยายใต ภาพ (Legend) การเปล ยนล กษณะพ นหล ง (Shape Styles) ตามร ปแบบท ม ใน Microsoft Word บทท 9 การป องก นเอกสาร การก าหนดการป องก นเอกสาร การยกเล กการป องก นเอกสาร บทท 10 การก าหนดค าต วเล อก ค าต วเล อก (Word Options) ท ต องก าหนดตามผ ใช งาน (User) การเปล ยนช ดส ของหน าต างโปรแกรม (Color scheme) การก าหนดหน วยว ด (Measurements) การก าหนดร ปแบบการบ นท ก (Save) การก าหนดแถบเคร องม อด วนและแป นพ มพ ล ด (Quick Access Toolbar) การน าเข าเคร องม อต าง ๆ ไว ในแถบเคร องม อด วนและแป นพ มพ ล ด (Quick Access Tool Bar) การน าเคร องม อต าง ๆ ออกจาก Quick Access Tool Bar: ภาคผนวก ก เอกสารอ างอ ง IV หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54 ล ขส ทธ ของฝ ายสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร ศ ร ราชพยาบาล มหาว ทยาล ยมห ดล

7 บทท 1 1 การก าหนดร ปแบบการแสดงเอกสาร การก าหนดร ปแบบการแสดงเอกสาร 1/273 จ ดประสงค ต องการให ผ ร บการอบรมสามารถก าหนดระยะขอบและการหม นของกระดาษ รวมถ งการจ ดแบ ง คอล มน ให เหมาะสมก บการใช งานของเอกสารได 1.1. การก าหนดระยะขอบและการหม นของกระดาษ ประโยชน การก าหนดระยะขอบและการหม นของการดาษ นอกจากจะท าให วางข อความในหน าเอกสารได พอด ข อความในหน าเอกสารไม แน นหร อกระจายมากเก นไป ย งสามารถเว นขอบกระดาษไว เพ อการเย บเล มได สวยงาม ข อความไม ช ดต ดขอบใดขอบหน งมากเก นไป อ กท งข อความ/เน อหาบางอย าง ไม เหมาะสมก บการ วางร ปแบบของกระดาษในแนวต ง จ าเป นต องพ มพ ข อความ/เน อหาในกระดาษแนวนอน ซ งในต าราหร อ เอกสารหลายฉบ บ จ าเป นต องม การวางร ปแบบกระดาษท งแนวต งและแนวนอนผสมก น โดยม ข นตอนง าย ๆ ด งน ว ธ ท า 1) แท บ Page Layout ท กล ม Page Setup 1 ภาพท ) คล กป มเร ยกหน าต างการต งค า (Dialog Box Launcher) หล งค าว า Page Setup ด งภาพ ภาพท ภาพท บทท 1 การก าหนดร ปแบบการแสดงเอกสาร หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

8 3) จะแสดงหน าต าง (Window) ด งภาพ 2/273 ภาพท ) คล กแท บ (Tab) Margins 5) ก าหนดต วเลขท ต องการในกล องข อความหล งค าว า Top, Bottom, Left, Right ภายใต ค าว า Margins เพ อเห นการก าหนดระยะห างระหว างข อความและขอบกระดาษ เช น ก าหนดให Top = 2, Bottom = 2, Left = 2, Right = 2 6) คล กล กษณะการหม น (Orientation) ของกระดาษภายใต ค าว า Orientation ให เป น Landscape (เราสามารถเล อกให เป น Portrait หร อ Landscape ตามต องการ) 7) ท กล องข อความหล งค าว า Apply to: เล อก This Section (เราสามารถคล กเพ อเล อก This Section, This Point Forward หร อ Whole Document ได ตามต องการ) 8) คล ก OK บทท 1 การก าหนดร ปแบบการแสดงเอกสาร หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

9 3/ ภาพท ความหมาย Portrait ค อ การหม นกระดาษเป นแนวต ง Landscape ค อ การหม นกระดาษเป นแนวนอน Apply to: ค อ ใช ได ก บ: หร อ ม ผลก บ: This section ค อ Section ท เคอร เซอร กระพร บอย This point forward ค อ ต งแต จ ดท เคอร เซอร กระพร บอย เป นต นไป Whole document ค อ ท งหมด หร อท กหน าของเอกสาร 9) จะแสดงผลด งภาพ บทท 1 การก าหนดร ปแบบการแสดงเอกสาร หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

10 4/273 ภาพท การก าหนดขนาดของกระดาษ ประโยชน เพ อให สามารถก าหนดขนาดของกระดาษได เหมาะสมก บช นงาน เช น พ มพ ซองจดหมายขนาดต าง ๆ พ มพ จดหมาย พ มพ แบบฟอร มขนาดต าง ๆ เป นต น ว ธ ท า 1) แท บ Page Layout ท กล ม Page Setup 1 ภาพท ) คล กป มเร ยกหน าต างการต งค า (Dialog Box Launcher) หล งค าว า Page Setup ด งภาพ ภาพท ภาพท บทท 1 การก าหนดร ปแบบการแสดงเอกสาร หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54 2

11 3) จะได หน าต าง (Window) ด งภาพ 5/273 4) คล กแท บ (Tab) Paper ภาพท ) คล ก หล งกล องข อความภายใต ค าว า Paper Size: จะแสดงรายการขนาดของกระดาษ ด งภาพท เช น Letter, Legal, Executive,, Custom size 6) เล อน Scroll Bar ลงมาค นหารายการท ต องการแล วคล ก ในต วอย าง คล กเล อกรายการ Envelope DL (เราสามารถเล อกขนาดกระดาษอ น ๆ ตามความต องการได เช น Legal, A3, A4,, Custom size เป นต น) 7) OK บทท 1 การก าหนดร ปแบบการแสดงเอกสาร หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

12 3 4 6/273 5 เล อน Scroll Bar ลง 6 จะแสดงผลด งภาพ ภาพท ภาพท การแบ งหน ากระดาษเป นคอล มน (Column) ประโยชน เราสามารถแบ งหน ากระดาษธรรมดา ๆ ให เป นหลายคอล มน ตามความเหมาะสมก บช นงาน ท าให เอกสารน นม ความสวยงาม เป นระเบ ยบ ม ร ปแบบท แตกต าง เช น จากหน ากระดาษ A4 ธรรมดา ๆ เราสามารถจ ดข อความ หร อร ปภาพ ให เป นคอล มน ม วางร ปแบบของเน อหาให อ านง าย ม ความน าสนใจ มากข น บทท 1 การก าหนดร ปแบบการแสดงเอกสาร หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

13 เม อต องการแบ งคอล มน (Columns) ตามท รายการในเคร องม อก าหนดไว ว ธ ท า 1) เล อกบร เวณท ต องการท าคอล มน (Column) แท บ Page Layout ส งเกตท ไม บรรท ด จะแสดงให เห นว าม เพ ยง 1 คอล มน (Column) 7/273 ภาพท ) ท กล ม Page Setup คล ก Columns ( ) จะแสดงรายการ Column ตามท เคร องม ก าหนดไว ด ง ภาพ ภาพท บทท 1 การก าหนดร ปแบบการแสดงเอกสาร หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

14 8/273 3) เล อก Two ( ) 3 ภาพท ) จะแสดงผลด งภาพ ส งเกตท ไม บรรท ดจะถ กแบ งเป น 2 คอล มน (Column) เส นแบ งคอล มน (Column) ภาพท บทท 1 การก าหนดร ปแบบการแสดงเอกสาร หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

15 5) น าเคอร เซอร ไปวางต นบรรท ดท ต องการให อย Column ท สอง 9/273 5 ภาพท ) แล วกดป ม Enter (ท ค ย บอร ด) ให ต นบรรท ดท เคอร เซอร กระพร บอย เล อนไปอย ในต าแหน งของ Column ท สอง ด งภาพ บรรท ดท เคอร เซอร กระพร บอย เล อน มาย งบรรท ดแรกของ Column ท สอง 6 ภาพท บทท 1 การก าหนดร ปแบบการแสดงเอกสาร หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

16 10/ เม อต องการแบ งคอล มน (Columns) ให ต างจากรายการท ม อย ว ธ ท า 1) เล อกบร เวณท ต องการท าคอล มน (Column) แท บ Page Layout ส งเกตท ไม บรรท ด จะแสดงให เห นว า ม เพ ยง 1 คอล มน (Column) ภาพท ) ท กล ม Page Setup คล ก Columns ( ) จะแสดงรายการ Column ตามท โปรแกรมก าหนดไว ด งภาพ ภาพท บทท 1 การก าหนดร ปแบบการแสดงเอกสาร หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

17 11/273 3) เล อก More Columns ( ) 3 4) จะแสดงหน าต าง (Window) ด งภาพ ภาพท ภาพท บทท 1 การก าหนดร ปแบบการแสดงเอกสาร หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

18 12/273 5) คล กท ท ายกล องข อความ Number of Columns: เพ อก าหนดจ านวนคอล มน (Column) ท ต องการ หร อพ มพ ต วเลขท ต องการในกล องข อความได ท นท เช น ตามต วอย างต องการให ม 5 คอล มน ด งภาพ ในข อ 10) 6) คล กให ม เคร องหมายถ กหน ากล องข อความ Line between ( ) หากต องการให ม เส นแบ งระหว างคอล มน (Column) เช น ตามต วอย างต องการให ม เส นแบ ง ด งภาพในข อ 10) 7) คล กเปล ยนต วเลขภายในกล องข อความใต ค าว า Width: หากต องการก าหนดความกว างของแต ละ คอล มน ด วยต วเอง 8) คล กเปล ยนต วเลขภายในกล องข อความใต ค าว า Spacing: หากต องการก าหนดระยะห างระหว าง คอล มน ด วยต วเอง 9) คล กให ม เคร องหมายถ กหน ากล องข อความ Equal column width หากต องการให ท กคอล มน ม ความ กว างเท าก น 10) คล ก OK ) จะแสดงผลด งภาพ ภาพท บทท 1 การก าหนดร ปแบบการแสดงเอกสาร หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

19 13/273 ท ไม บรรท ดจะถ กแบ งเป น 5 คอล มน ภาพท ) วางเคอร เซอร ต นบรรท ดของข อความท ต องการ แบ งไปอย ในคอล มน ต าง ๆ แล วกดป ม Enter เพ อแบ ง ข อความให อย ในแต ละคอล มน ให สวยงามด งภาพ 12 ภาพท บทท 1 การก าหนดร ปแบบการแสดงเอกสาร หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

20 14/ การเพ ม/ลดความกว าง ของคอล มน (Width) โดยการลดระยะห าง (Spacing) ระหว างคอล มน สามารถท าได 2 ว ธ ด งน ว ธ ท า 1 1) น าเมาส ไปช ท เส นแบ งคอล มน ภายในพ นท ส ฟ าของเส นแบ งบนไม บรรท ด ให เป นร ปล กศรช ซ าย/ขวา ( ) แล วคล กเมาส ขวาขณะท เป นล กศรค างไว แล วลากเมาส ไปทางขวาหร อซ าย เพ อลด/เพ มขนาด ช องว างระหว างคอล มน 1 ภาพท ) จะแสดงผลด งภาพ ภาพท ภาพท ภาพท บทท 1 การก าหนดร ปแบบการแสดงเอกสาร หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

21 15/273 3) ให ท าการจ ดแต งข อความให อย ในแต ละคอล มน ให สวยงาม ด วยการใช ป ม Backspace, Delete หร อ Enter ตามความเหมาะสม จะแสดงผลด งภาพ ว ธ ท า 2 ภาพท ) คล กท Column ( ) ภาพท ) จะแสดงหน าต าง (Window) ของ Columns ภาพท บทท 1 การก าหนดร ปแบบการแสดงเอกสาร หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

22 3) พ มพ ต วเลขในช อง Spacing ให น อยลง เช น.25 cm (จากเด ม 1.27 cm) 4) คล ก OK 16/ ) จะแสดงผลด งภาพ ภาพท ภาพท ภาพท บทท 1 การก าหนดร ปแบบการแสดงเอกสาร หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

23 บทท 2 2 และท ายกระดาษ การจ ดการห วกระดาษ และท ายกระดาษ 17/273 จ ดประสงค ต องการให ผ ร บการอบรมสามารถน าข อความ ร ปภาพ และรายละเอ ยดท จ าเป น เช น ว นท เลขหน า ช อเอกสาร เป นต น ใส ในห วกระดาษ และท ายกระดาษ ได 2.1. การก าหนดร ปแบบของเลขหน า (Page Number) ประโยชน เอกสารบางฉบ บ เช น ว ทยาน พนธ ค ม อการใช งาน Software ค ม อการใช ยา ค ม อการใช หมายเลข โทรศ พท หร อแม แต การเข ยนบ นท กภายใน/ภายนอกองค การ เป นต น อาจม หลายส วน (Part) การก าหนด เลขหน า (Page Number) ให แตกต างก นตามความเหมาะสมของเอกสารน น ๆ ท าให สะดวกในการอ างอ ง ต วอย างเช น กรณ พ มพ ค าส งแต งต งคณะกรรมการต าง ๆ โดยม เอกสารท เก ยวข องแนบท ายไปด วย ร ปแบบเลขหน า (Page Number) ของค าส งแต งต งอาจใช ร ปแบบ เช น 1, 2, 3, แต เอกสารท เก ยวข อง หร อส งท แนบท าย อาจใช ร ปแบบ เช น ก, ข, ค,... กรณ พ มพ ว ทยาน พนธ ส วนของสารบ ญอาจใช ร ปแบบของเลขหน า (Page Number) เช น I, ii, iii, ส วนของเน อหาใช ร ปแบบ เช น 1, 2, 3, และส วนของภาคผนวก อาจใช ร ปแบบ เช น ก, ข, ค,... เป นต น ว ธ ท า 1) ท แท บ Insert กล ม Header & Footer ภาพท ภาพท บทท 2 การจ ดการห วกระดาษ และท ายกระดาษ หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

24 18/273 2) คล ก Page Number ( ) จะแสดงรายการ ด งภาพ 2 3) คล ก Format Page Numbers ภาพท เม อคล กท Page Number จะแสดงรายการด งภาพ 3 ภาพท ) จะแสดงหน าต าง (Window) Page Number Format ด งภาพ ภาพท บทท 2 การจ ดการห วกระดาษ และท ายกระดาษ หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

25 19/273 5) คล กท หล งกล องข อความ Number Format เพ อเล อกร ปแบบของต วเลขท จะแสดงเลขหน า เช น เล อกร ปแบบต วเลขโรม น ต วพ มพ ใหญ 6) คล ก OK 4 5 ภาพท การใส เลขหน า (Page Number) ในบร เวณห วกระดาษ (Header) หร อท ายกระดาษ (Footer) ประโยชน การใส เลขหน า (Page Number) ท าให สามารถอ างอ งถ ง ห วข อ/เน อหา ภายในเอกสาร ได ง าย ช ดเจน และถ กต องตรงก น และสามารถใช ในการตรวจสอบความครบถ วนของเอกสารได อย างรวดเร ว ด วยการส งเกต จากเลขหน าของเอกสาร การใส เลขหน า (Page Number) แบบปกต ท วไป ว ธ ท า 1) ท แท บ Insert กล ม Header & Footer ภาพท ภาพท บทท 2 การจ ดการห วกระดาษ และท ายกระดาษ หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

26 20/273 2) คล ก Page Number ( ) จะแสดงรายการ ด งภาพ 2 ภาพท ภาพท ) คล ก Bottom of Page (หร อ Top of Page, Page Margins, Current Position) 3 ภาพท บทท 2 การจ ดการห วกระดาษ และท ายกระดาษ หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

27 4) จะแสดงรายการด งภาพ Microsoft Word 2007-Intermediate 21/273 4 รายการภายใต Bottom of Page 5) คล ก Plain Number 3 ภาพท ภาพท บทท 2 การจ ดการห วกระดาษ และท ายกระดาษ หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

28 6) จะแสดงผลด งภาพ Microsoft Word 2007-Intermediate 22/273 เลขหน าของหน าแรก ภาพท เลขหน าของหน าท สอง ภาพท ) เปล ยนล กษณะต วอ กษร (Font) และ ขนาดต วอ กษร (Size) ตามต องการ เช น เปล ยนล กษณะอ กษร (Font) เป น Times New Roman ขนาด (Size) 18 จะแสดงผลด งภาพ 7 ภาพท การใส เลขหน า (Page Number) แบบก าหนดระยะขอบ ว ธ ท า 1) ท แท บ Insert กล ม Header & Footer บทท 2 การจ ดการห วกระดาษ และท ายกระดาษ หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

29 23/273 ภาพท ภาพท ) คล ก Page Number ( ) จะแสดงรายการ ด งภาพ 2 ภาพท ภาพท ) คล ก Page Margins (หร อ Top of Page, Bottom of Page, Current Position) 3 4) จะแสดงรายการด งภาพ ภาพท บทท 2 การจ ดการห วกระดาษ และท ายกระดาษ หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

30 24/273 4 รายการภายใต Page Margins ภาพท ) เล อน Scroll bar ลงมาคล ก Plain Number 3 Circle, Right ภายใต ส วนของ With Shapes 5 6) จะแสดงผลด งภาพ ภาพท บทท 2 การจ ดการห วกระดาษ และท ายกระดาษ หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

31 25/273 เลขหน าของหน าแรก 7) คล กท วงกลมของหมายเลขหน า ด งภาพ ภาพท ภาพท ) ท แท บ (Tab) Home กล มค าส ง Paragraph ภาพท ภาพท บทท 2 การจ ดการห วกระดาษ และท ายกระดาษ หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

32 9) คล กก งกลาง (Center = ) 26/273 10) จะแสดงผลด งภาพ ภาพท ภาพท การน าเลขหน า (Page Number) ออกจากหน ากระดาษ ประโยชน ในเอกสารฉบ บเด ยวก น อาจม บางหน าท ไม จ าเป นต องแสดงเลขหน า (Page Number) จ งจ าเป นต อง น าเลขหน า (Page Number) ออกจากห วกระดาษ หร อท ายกระดาษ เช น หน าปก ค าน า เป นต น ว ธ ท า 1) แท บ Insert กล ม Header & Footer คล ก Page Number จะแสดงรายการ ด งภาพ ภาพท เม อคล กท Page Number จะแสดงรายการด งภาพ ภาพท ) คล ก Remove Page Numbers (น าหมายเลขหน าออก) บทท 2 การจ ดการห วกระดาษ และท ายกระดาษ หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

33 27/273 2 จะแสดงผล ด งภาพ ภาพท ภาพท การแก ไขห วกระดาษ/ท ายกระดาษ (Edit Header/Edit Footer) ว ธ ท า 1) ท แท บ Insert กล ม Header & Footer คล ก Header คล ก Edit Header (หร อ Footer คล ก Edit Footer) 1 2) คล ก Edit Header ภาพท บทท 2 การจ ดการห วกระดาษ และท ายกระดาษ หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

34 28/273 2 ภาพท ) จะม กล มค าส ง Header & Footer Tools ประกอบด วยแท บ (Tab) Design เพ มข นมา ด งภาพ 3 ภาพท บทท 2 การจ ดการห วกระดาษ และท ายกระดาษ หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

35 29/273 4) คล ก Go to Footer (เราสามารถท าการแก ไข/เพ มเต ม ตามส งท เก ยวข องได จากกล มต าง ๆ ใน Ribbon ค อ Header & Footer, Insert, Navigation, Options, Position และ Close เป นต น 5) จะแสดงผลด งภาพ 4 ภาพท ) คล ก Date & Time ภาพท ภาพท ) จะแสดงหน าต าง (Window) ของ Date and Time ข นมาด งภาพ บทท 2 การจ ดการห วกระดาษ และท ายกระดาษ หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

36 30/273 ภาพท ) คล ก หล งกล องข อความภายใต ค าว า Language: เพ อเล อกภาษา เช น Thai (Thailand) 8 ภาพท ) ท กรอบรายการใต ค าว า Available formats: จะแสดงรายการว นท ตามร ปแบบภาษาไทย 10) คล กเล อกร ปแบบตามชอบ เช น เล อกร ปแบบ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 11) คล กให ม เคร องหมายถ กหน ากล องส เหล ยมค าว า Update Automatically 12) คล ก OK บทท 2 การจ ดการห วกระดาษ และท ายกระดาษ หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

37 31/273 9 รายการว นท ตามร ปแบบภาษาไทย ภาพท หมายเหต 1) คล กให ม เคร องหมายถ ก ( ) หน าค าว า Update Automatically ( ) 2) หากต องการให โปรแกรมปร บปร ง (Update) ว นท และเวลาให เป นป จจ บ น ณ ว นท และเวลาท ท าการ เป ดเอกสารแต ละคร ง และ/หร อ ว นท และเวลาท ท าการพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ 3) คล กไม ให ม เคร องหมายถ ก ( ) หน าค าว า Update Automatically ( ) 4) หากไม ต องการให โปรแกรมปร บปร ง (Update) ว นท และเวลาให เป นป จจ บ น ณ ว นท และเวลาท ท าการ เป ดเอกสารแต ละคร ง และ/หร อ ว นท และเวลาท ท าการพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ โดยจะแสดงว นท และเวลาของว นท ม การใส ว นท และเวลาคร งแรก และ/หร อคร งล าส ดท ม การส งปร บปร ง (Update) ว นท และ เวลาน น ๆ 13) จะแสดงผลด งภาพ 13 ภาพท บทท 2 การจ ดการห วกระดาษ และท ายกระดาษ หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

38 32/273 14) เปล ยนล กษณะต วอ กษร (Font) และ ขนาดต วอ กษร (Size) ตามต องการ เช น เปล ยนล กษณะอ กษร (Font) เป น Angsana New ขนาด (Size) 18 จะได ด งภาพ 14 ภาพท ) จ ดให อย ช ดขอบขวาของหน ากระดาษ โดยคล กแท บ (Tab) Home ท กล มค าส ง Paragraph คล ก Align Text Right ( ) ภาพท ภาพท ) จะแสดงผลด งภาพ 16 ภาพท บทท 2 การจ ดการห วกระดาษ และท ายกระดาษ หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

39 บทท 3 3 การจ ดการหน าเอกสาร 33/273 จ ดประสงค ต องการให ผ เข าร บการอบรมสามารถเพ มเน อท หร อขยายม มมองของหน าเอกสารให กว างข นได ไม ว า จะเป นขณะท างาน หร อขณะ Present งาน ผ านหน าจอโปรเจคเตอร นอกเหน อจากการซ อน Ribbon ได โดยการซ อน Header & Footer 3.1. เทคน คการซ อนห วกระดาษ และท ายกระดาษ (Header and Footer) ประโยชน เป นการเพ มพ นท ให แก ม มมองเอกสาร เวลา น าเสนอ หร อเม อต องการน าเอกสาร Microsoft Word ข นแสดงผ านโปรเจคเตอร เพ อให สมาช กเข าร วมประช มได เห นเพ อตรวจสอบ หร อแก ไขเอกสาร แม แต เพ อต ว เราเองในขณะท างานเอกสารน น ๆ เป นต น ต วอย าง หน าเอกสารท ต องการน าเสนอ จะม ห วกระดาษ และ ท ายกระดาษ ด งภาพท ภาพท บทท 3 การจ ดการหน าเอกสาร หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

40 ว ธ ท า Microsoft Word 2007-Intermediate 1) น าเมาส (Mouse) ไปช ท ขอบบนส ดของ Header หร อขอบล างส ดของ Footer จะม เคร องหมาย ด งภาพท ถ ง /273 ภาพท ภาพท ภาพท ภาพท บทท 3 การจ ดการหน าเอกสาร หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

41 35/273 2) ด บเบ ลคล ก (Double Click) ท ขอบของ Header / Footer ขณะท ม เคร องหมาย เพ อซ อน หร อ แสดง Header / Footer ด งภาพ TIPS: ภาพท เม อ Double Click ท ขอบของ Header / Footer ขณะท ม เคร องหมาย จะเป นการซ อน หร อ แสดง Header / Footer สล บก น 3.2. การใส ลายน า (Watermark) ประโยชน บางคร งเราต องการใช พ นหล งเอกสารเป นการแสดงความเป นเจ าของล ขส ทธ ขององค กร หร อแสดง ความเป นของส วนต ว หร อแสดงความส าค ญของเอกสาร เราสามารถท าได โดยการใส Watermark (ลายน า) ด งว ธ ต อไปน บทท 3 การจ ดการหน าเอกสาร หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

42 การใส ลายน า (Watermark) ตามร ปแบบท Microsoft Office Word 2007 ก าหนดให ว ธ ท า 1) วางเคอร เซอร ท ต าแหน งใด ๆ ในเอกสาร 2) ท แท บ Page Layout 2 36/273 ภาพท ) คล ก Watermark (ท กล มค าส ง Page Background) 3 ภาพท ภาพท ) จะแสดงรายการร ปแบบของ Watermark ด งภาพ ให เล อกร ปแบบตามท ต องการ 4 ภาพท บทท 3 การจ ดการหน าเอกสาร หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

43 37/273 5) จะแสดงผล ด งภาพท (จะเห นว าม ค าว า CONFIDENTIAL ส จาง ๆ อย หล งข อความและร ปภาพ) 5 จะม ค าว า CONFIDENTIAL ส จาง ๆ อย ข างหล งข อความ ภาพท การใส ลายน า (Watermark) ในร ปแบบท เป นเอกล กษณ ของต วเอง ว ธ ท า 1) วางเคอร เซอร ท ต าแหน งใด ๆ ในเอกสาร 2) ท แท บ Page Layout 2 ภาพท บทท 3 การจ ดการหน าเอกสาร หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

44 3) คล ก Watermark (ท กล มค าส ง Page Background) 38/273 3 ภาพท ภาพท ) จะแสดงรายการของร ปแบบของ Watermark ด งภาพท ) Custom Watermark ต องการ ภาพท ) หน าต าง (Window Popup) ของ Printed Watermark จะปรากฏข น ด งภาพ 5 บทท 3 การจ ดการหน าเอกสาร หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

45 39/273 ภาพท ความหมาย No watermark ไม ต องการให ม ลายน า Picture watermark ใส ร ปภาพเป นลายน า Text watermark ใส ข อความเป นลายน า 7) คล กวงกลม (Circle Box) หน า Picture watermark, 8) คล ก Select Picture 7 8 ภาพท ) หน าต าง (Window Popup) ของ Insert Picture จะแสดงข นมาด งภาพ บทท 3 การจ ดการหน าเอกสาร หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

46 40/273 ภาพท ) เล อกตามข นตอน ด งน 10.a. Drive 10.b.Folder 10.c. ภาพท ต องการ 11) คล ก Insert ผลของการเล อก Drive และ Folder จะแสดงท น 10.a 10.c 10.b 11 12) คล ก Apply หร อ OK ภาพท บทท 3 การจ ดการหน าเอกสาร หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

47 41/ ภาพท หมายเหต : Apply จะแสดงผลท หน าเอกสาร ตามท เราเล อกไว ให เห นก อน แต ย งไม ออกจากหน าต าง (Window Popup) ของ Printed Watermark เราสามารถเปล ยนแปลง/แก ไขใหม ได OK จะเป นการแสดงผลตามท เราเล อกไว และออกจากหน าต าง (Window Popup) ของ Printed Watermark ท นท หากต องการเปล ยนแปลงแก ไขต องท าตามข อ 3) 5) อ กคร ง จ งจะด าเน นการ เปล ยนแปลง/แก ไขได 13) จะแสดงผล ด งภาพ ภาพท บทท 3 การจ ดการหน าเอกสาร หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

48 การใส ลายน า (Watermark) ด วยต วอ กษรท เป นเอกล กษณ ของต วเอง ว ธ ท า 1) วางเคอร เซอร ท ต าแหน งใด ๆ ในเอกสาร 2) ท แท บ Page Layout 2 42/273 ภาพท ) คล ก Watermark (ท กล มค าส ง Page Background) ภาพท ภาพท ) จะแสดงรายการของร ปแบบของ Watermark ด งภาพท ให เล อก Custom Watermark 4 ภาพท บทท 3 การจ ดการหน าเอกสาร หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

49 5) หน าต าง (Window Popup) ของ Printed Watermark จะปรากฏข น ด งภาพ 43/273 ภาพท ) คล กวงกลม (Circle Box) หน า Text watermark 7) คล ก หล งกล องข อความของค าว า Text:, Font:, Size:, Color:, เพ อเล อกข อความ ล กษณะ ต วอ กษร ขนาด และส ของต วอ กษร 8) คล กวงกลม (Circle Box) หล งค าว า Layout: ( ) เพ อ เล อกล กษณะการหม นของข อความ ความหมาย Diagonal Horizontal แสดงล กษณะเป นแนวแทยงม ม แสดงล กษณะเป นแนวนอน 9) คล ก Apply หร อ OK ภาพท บทท 3 การจ ดการหน าเอกสาร หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

50 10) จะแสดงผลด งภาพ Microsoft Word 2007-Intermediate 44/273 ภาพท การน าลายน า (Watermark) ออกจากหน าเอกสาร สามารถท าได 2 ว ธ ค อ ว ธ ท า 1 1) วางเคอร เซอร ท ต าแหน งใด ๆ ในเอกสาร 2) ท แท บ Page Layout 2 ภาพท บทท 3 การจ ดการหน าเอกสาร หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

51 3) คล ก Watermark (ท กล มค าส ง Page Background) 45/273 3 ภาพท ภาพท ) จะแสดงรายการของร ปแบบของลายน า (Watermark) ด งภาพท ให เล อกร ปแบบตามท ต องการ 4 ภาพท บทท 3 การจ ดการหน าเอกสาร หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

52 ว ธ ท า 2 1) คล กแท บ (Insert) 2) ท Ribbon กล ม Header & Footer คล กค าส ง Header หร อ Footer จะแสดง ด งภาพ 1 46/273 ภาพท ) คล ก Edit Header หร อ Edit Footer ภาพท หร อ ภาพท ภาพท บทท 3 การจ ดการหน าเอกสาร หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

53 4) คล กเล อกท ข อความ หร อร ปภาพท เราท าเป นลายน า (Watermark) 47/273 4 ภาพท ) คล กขวาขณะท ข อความหร อร ปภาพน นถ กเล อกอย 5 ภาพท บทท 3 การจ ดการหน าเอกสาร หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

54 6) คล ก Cut Microsoft Word 2007-Intermediate 48/273 6 ภาพท ) ข อความ หร อร ปภาพท เราท าเป นลายน า (Watermark) ไว จะหายไป ด งภาพ ภาพท บทท 3 การจ ดการหน าเอกสาร หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

55 49/273 TIPS: เราสามารถเข าไปแก ไขส วนของ Header / Footer ได โดยกร Double Click ท บร เวณพ นท ของ Header / Footer ส งเกต: เม ออย ในสถานะท สามารถแก ไข Header / Footer ได ข อความหร อร ปภาพภายในบร เวณพ นท ของ เน อหาจะเป นส จาง ๆ แต ข อความหร อร ปภาพภายในบร เวณพ นท ของ Header / Footer จะเป นส เข ม บทท 3 การจ ดการหน าเอกสาร หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

56 บทท 4 4 การทบทวนเอกสาร การทบทวนเอกสาร 50/273 จ ดประสงค ต องการให ผ ร บการอบรมสามารถทบทวนเอกสาร ด วยการก าหนดฟ งก ช น (Function) การต ดตามการ เปล ยนแปลง/แก ไขเอกสาร อ กท งสามารถยอมร บ หร อปฏ เสธการเปล ยนแปลงแก ไข และท าการเปร ยบเท ยบ ระหว างเอกสารได 4.1. การต ดตามการเปล ยนแปลง/แก ไขเอกสาร (Review) ประโยชน กรณ ท ท าเอกสารเสร จเร ยบร อย ต องการให ผ อ นตรวจทาน/แก ไขเอกสาร เราสามารถต งค าการต ดตาม การเปล ยนแปลง/แก ไขเอกสาร ก อนส งให แก ผ ท จะท าการตรวจทานได เพ อท ให ทราบว า หล งการ เปล ยนแปลง/แก ไข น น ม การแก ไข/เพ มเต ม/ลบ ข อความ หร อเปล ยนแปลงร ปแบบ ข อความบร เวณใด อย างไร โดยใคร (แสดงช อเคร อง) ท งน ค าส งท เก ยวข องจะประกอบด วย 1) แท บ Review 2) กล มค าส ง Comments 3) กล มค าส ง Tracking 4) กล มค าส ง Changes แสดงข อค ดเห น ต ดตามการเปล ยนแปลงเอกสาร ตรวจสอบและย นย น การเปล ยนแปลง ภาพท บทท 4 การทบทวนเอกสาร หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

57 การต งค าการเปล ยนแปลงแก ไข ว ธ ท า 1) ท แท บ Review กล มค าส ง Tracking 1 51/273 ภาพท ภาพท ) คล กล กศรสามเหล ยมช ลง ( ) ของค าส ง Track Changes คล ก Change Tracking Option ภาพท ภาพท บทท 4 การทบทวนเอกสาร หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

58 3) จะได หน าต าง Track Changes Options ด งภาพ 52/273 ภาพท ) ก าหนดการแสดงการต ดตามแก ไขในส วนของ Markup, Moves, Formatting และ Balloons ด งภาพท บทท 4 การทบทวนเอกสาร หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

59 53/273 4 ภาพท ) แบ งแต ละส วนของ Markup, Moves, Formatting และBalloons ให เห นช ดเจนด งรายการและภาพ ต อไปน 6) ในส วนของ Markup ก าหนดเฉพาะส วนท ม กรอบคล ม ด งภาพ บทท 4 การทบทวนเอกสาร หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

60 54/273 ภาพท ความหมาย Insertion ค อ การก าหนดให แสดงล กษณะ และส ของต วอ กษรท ม การแทรก/เพ มเต มใน เอกสาร Deletions ค อ ก าหนดให แสดงล กษณะ และส ของต วอ กษรท ม ถ กลบจากเอกสาร Changed lines ค อ การก าหนดส และต าแหน งด านซ าย/ขวาของเอกสาร ให แก เส นแสดงบรรท ดท ม การเปล ยนแปลง/แก ไข/เพ มเต ม/ลบ Comments ค อ การก าหนดให แสดงส ของกรอบค าแสดงข อค ดเห นตามท ก าหนด 7) ในส วนของ Moves ให น าเคร องหมายถ กออกจากส เหล ยมหน าค าว า Track moves เพ อก าหนดว า ไม ต องด าเน นการใด ๆ เม อม การย ายข อความ ด งภาพ ภาพท ความหมาย Track moves ค อ การก าหนดให แสดง/ไม แสดงล กษณะ และส ของต วอ กษรเม อม การย าย ข อความ บทท 4 การทบทวนเอกสาร หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

สารบ ญ. หน า บทท 1 ร จ ก Ms-Word 1-6 บทท 2 การตกแต งเอกสาร 7-17 บทท 3 การท างานก บตาราง 18-25 บทท 4 ร ปภาพในข อความ 26-37

สารบ ญ. หน า บทท 1 ร จ ก Ms-Word 1-6 บทท 2 การตกแต งเอกสาร 7-17 บทท 3 การท างานก บตาราง 18-25 บทท 4 ร ปภาพในข อความ 26-37 สารบ ญ หน า บทท 1 ร จ ก Ms-Word 1-6 บทท 2 การตกแต งเอกสาร 7-17 บทท 3 การท างานก บตาราง 18-25 บทท 4 ร ปภาพในข อความ 26-37 บทท 5 วาดภาพและท าอ กษรประด ษฐ 38-56 บทท 6 จดหมายเว ยน 57-74 บทท 7 ความสามารถพ เศษก

More information

บทนำ ท ศน ย คงสน น 8 ส งหำคม 2556

บทนำ ท ศน ย คงสน น 8 ส งหำคม 2556 บทนำ ค ม อคอมพ วเตอร หล กส ตร Microsoft Word 2010 ระด บส ง ฉบ บน จ ดท ำข นเพ อควำมสะดวกแก ผ เข ำร บกำรอบรม ให สำมำรถศ กษำและ ปฏ บ ต ตำม ขณะร บฟ งกำรบรรยำยกำรใช งำนโปรแกรม Microsoft Word 2010 ได อย ำงม

More information

Global Standard 3 (Windows 7 / Office 2010) Module 2 : Key Applications

Global Standard 3 (Windows 7 / Office 2010) Module 2 : Key Applications 3 IC Global Standard 3 (Windows 7 / Office 2010) Module 2 : Key Applications สารบ ญ บทท หน า 1. การใช งานโปรแกรมส าน กงาน... 1 แนะน าโปรแกรมส าน กงาน... 1 แนะน าโปรแกรม Microsoft Word 2010... 1 แนะน าโปรแกรม

More information

การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด

การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด เอกสารประกอบว ชา 204100 เร อง การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด โดย อ.วรว ฒ ศร ส ขค า และ อ.ประภาพร เตชอ งก ร ภาคว ชาว ทยาการคอมพ วเตอร คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม สารบ ญ หน า การเข าส การใช งานโปรแกรม

More information

หล กส ตร ICT เพ ออาช พก บการจ ดท าเอกสาร และ การค านวณ ส าหร บคนพ การทางการมองเห น

หล กส ตร ICT เพ ออาช พก บการจ ดท าเอกสาร และ การค านวณ ส าหร บคนพ การทางการมองเห น เอกสารประกอบการอบรม ก จกรรมอบรมความร ด าน ICT เพ อส งเสร มความเท าเท ยม หล กส ตร ICT เพ ออาช พก บการจ ดท าเอกสาร และ การค านวณ ส าหร บคนพ การทางการมองเห น โดย กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร www.equitable-society.com

More information

เอกสารประกอบการสอน ว ชา คอมพ วเตอร ส าหร บน กศ กษาบ ณฑ ต

เอกสารประกอบการสอน ว ชา คอมพ วเตอร ส าหร บน กศ กษาบ ณฑ ต เอกสารประกอบการสอน ว ชา คอมพ วเตอร ส าหร บน กศ กษาบ ณฑ ต Microsoft Office Word 2007 การเร มต นใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 ม ข นตอนด งน 1. คล กป มStart>All Program>Microsoft Office>Microsoft Office

More information

เร มต นการใช โปรแกรม

เร มต นการใช โปรแกรม เร มต นการใช โปรแกรม ก อนเร มต นการใช โปรแกรม เราควรท าความร จ กก บหน าตาของหน าต างโปรแกรม เส ยก อนเพ อจะได ท างานสะดวกย งข น เร ยกโปรแกรม Microsoft Word โดยการ Click เมาส ท ป ม แล วเล อกแถบ Program>

More information

บทท 1 Microsoft Office Word 2007

บทท 1 Microsoft Office Word 2007 บทท 1 Microsoft Office Word 2007 โปรแกรมน ใช สาหร บพ มพ งานเอกสารต างๆ เช น จดหมาย รายงาน หน งส อ ว ทยาน พนธ และจ ดร ปแบบให ด สวยงาม นอกจากน ย งสามารถสร างงานพ มพ แบบคอล มน (คล ายงานหน งส อพ มพ ) ได ด

More information

ห ามจ ดจ าหน าย. ส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม ส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม Microsoft Office Word 2010 ประกอบไปด วยส วนต างๆ ด งร ปท 1

ห ามจ ดจ าหน าย. ส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม ส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม Microsoft Office Word 2010 ประกอบไปด วยส วนต างๆ ด งร ปท 1 1. การเร มต นใช งานโปรแกรม เร มใช งานโปรแกรม Microsoft Office Word 1. คล กป ม Start บนแถบ Task bar 2. เล อก All Programs -> Microsoft Office 3. เล อก Microsoft Office Word 2010 จะเป ดให ใช งานได ท นท ส

More information

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 ร จ ก Microsoft Word 2007 เร มต นการใช โปรแกรม 1 ส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม Microsoft Word 2007 2 เมน ของ Microsoft Word 2007 3 การใช งานร บบอน 4 บทท 2 การจ ดแต งเอกสาร 7 เปล ยนฟอนต

More information

MICROSOFT WORD 2010 สร างสรรค เยาวชนคนร นใหม ผ ม ว น ยใช ไอซ ท ป ท 2

MICROSOFT WORD 2010 สร างสรรค เยาวชนคนร นใหม ผ ม ว น ยใช ไอซ ท ป ท 2 MICROSOFT WORD 2010 สร างสรรค เยาวชนคนร นใหม ผ ม ว น ยใช ไอซ ท ป ท 2 ค ณประโยชน ของ ช วยให เราสามารถสร างและใช เอกสารท ม ร ปล กษณ แบบม ออาช พร วมก บผ อ น โดยการใช ช ดเคร องม อเข ยนข อม ลและ อ นเทอร เฟซท

More information

Microsoft PowerPoint 2003. เอกสารประกอบ PowerPoint เบ องต น

Microsoft PowerPoint 2003. เอกสารประกอบ PowerPoint เบ องต น เอกสารประกอบ PowerPoint เบ องต น 1 บทท 1 การใช งานเบ องต น เร ยกใช โปรแกรม PowerPoint 1. คล กป ม Start จากน นเล อก Program แล วเล อกต วเล อก Microsoft PowerPoint หร อเล อกจาก Short Cut ท สร างไว ด งร ป

More information

Microsoft Word 2007. 1. หน าต าง Microsoft Word 2007. Central Information Technology Center Page 1. Office Button. Quick Access Toolbars.

Microsoft Word 2007. 1. หน าต าง Microsoft Word 2007. Central Information Technology Center Page 1. Office Button. Quick Access Toolbars. Microsoft สารบ ญ 1. หน าต าง MICROSOFT WORD 2007... 1 2. การสร างเอกสาร... 5 3. การเป ดเอกสาร... 6 4. การบ นท กเอกสาร... 7 5. การแสดงเอกสารก อนพ มพ... 10 6. การพ มพ เอกสาร... 11 7. การจ ดการข อความในเอกสาร...

More information

หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word 1 หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word ร จ กก บ Microsoft Office Word 2003 การตกแต งเอกสาร ระบบอ ตโนม ต ต าง ๆ การสร างตารางลงในเอกสาร แนะน า Microsoft office 2003 Microsoft office 2003 เป นช ดของโปรแกรมท

More information

!"#$%&'()'(*+,-./0123!1"

!#$%&'()'(*+,-./0123!1 !"#$%&'()'(*+,-./0123!1" การสร างส อส งพ มพ ด วย Word Processor โดย โครงการเทคโนโลย สารสนเทศตามพระราชด าร ส าน กงานเลขาน การคณะกรรมการเทคโนโลย สารสนเทศแห งชาต ศ นย เทคโนโลย อ เล กทรอน กส และคอมพ วเตอร

More information

ค ม อการใชงาน โปรแกรม Microsoft Word2007

ค ม อการใชงาน โปรแกรม Microsoft Word2007 1 ค ม อการใชงาน โปรแกรม Microsoft Word2007 โดย องค"การบร หารสวนต าบลนรส งห" 2 หน าตาใหม ของ Word 2007 Microsoft Word 2007 จะม หน าตาแตกต างจาก Word เวอร ช #นอ #นๆ เน #องจากม แถบเคร #องม อเพ #มข -นท า ให

More information

ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word

ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word เร มใช งาน Microsoft Word ความสามารถของ Word 97 Word 97 เป นโปรแกรมท ม ความสามารถเด นในด านการท างานเอกสารท ประกอบด วย ข อความเป นจ านวนมาก จ งเป นท น ยมของคนท วไปท

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ [Type text] Page 1 สารบ ญ เร อง หน า ร จ กก บโปรแกรม Microsoft Office Word 2007... 1 เมน ของ MS-Word 2007... 3 แท บและร บบอนของ MS-Word 2007... 5

More information

ค ม อการสร างสรรค งานพ มพ ค ณภาพ ด วย Microsoft Office Word 2007

ค ม อการสร างสรรค งานพ มพ ค ณภาพ ด วย Microsoft Office Word 2007 ค ม อการสร างสรรค งานพ มพ ค ณภาพ ด วย Microsoft Office Word 2007 บ ญเล ศ อร ณพ บ ลย ศ นย บร การความร ทางว ทยาศาสตร และเทคโนโลย สารบ ญ แนะน า Microsoft Office Word 2007... 1 การเร ยกโปรแกรมและส วนประกอบจอภาพ...

More information

บทท 6 จดหมายเว ยน. Mail Merge (จดหมายเว ยน) องค ประกอบของจดหมายเว ยน ประเภทของเอกสารหล ก

บทท 6 จดหมายเว ยน. Mail Merge (จดหมายเว ยน) องค ประกอบของจดหมายเว ยน ประเภทของเอกสารหล ก บทท 6 จดหมายเว ยน Mail Merge (จดหมายเว ยน) จดหมายเว ยน ก ค อการท าจดหมายหลาย ๆ ฉบ บโดยม เน อความเหม อนก น แต ม ช อและท อย ของผ ร บท ไม เหม อนก นเท าน น ซ งแทนท จะต องพ มพ จดหมายแต ละฉบ บส าหร บผ ร บแต

More information

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด (Microsoft Word) เป นซอฟต แวร ส าเร จร ป (Application Software) ในประเภทโปรแกรมประมวลผลค า (Word Processing) หร อท เร

More information

Microsoft Office Word 2007

Microsoft Office Word 2007 Microsoft Office Word 2007 Working with documents [] y: สำน กงำนสถ ต แห งชำต [สำน กพ ฒนำบ คลำกรและประสำนสถ ต ] จ ดทำโดย วรำภรณ ไตรศ กด ศร ย ภำวด บ ญชนะทร พย สำน กงำนสถ ต แห งชำต ศทก. กล มพ ฒนำเทคโนโลย

More information

การใช Microsoft Word 2007 2

การใช Microsoft Word 2007 2 การใช Microsoft Word 2007 เพ อพ ฒนาบ คลากร ณ ห องปฏ บ ต การคอมพ วเตอร เทคโนโลย สารสนเทศ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ว ทยาเขตพระราชว งสนามจ นทร นครปฐม การใช Microsoft Word 2007 2 ท าความร จ ก Microsoft

More information

ค ม อ Microsoft Word 2007

ค ม อ Microsoft Word 2007 ค ม อ Microsoft Word 2007 ส าน กบร หารเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม ข สารบ ญ เน อหา หน า เร มสร างงานเอกสาร 1 เร มต นสร างไฟล เอกสาร 1 น าภาพมาประกอบ 3 ตกแต งข อความ ด วย WordArt 7 จ ดต

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 1 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 งานบร การส อแล เทคโนโลย การศ กษา ศ นย ว ทยพะฒนา มสธ. นครนายก สารบ ญ 2 เร อง หน า ร จ กก บโปรแกรม Microsoft Office Word 2007... 3 เมน ของ MS-Word 2007... 4 แท บและร

More information

เอกสารประกอบการอบรม. Training Service ICT Center. เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office PowerPoint 2007 fundamental - intermediate Level

เอกสารประกอบการอบรม. Training Service ICT Center. เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office PowerPoint 2007 fundamental - intermediate Level เอกสารประกอบการอบรม ความร เบ อต นเก ยวก บโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007... 1 1. องค ประกอบของหน าต างโปรแกรม... 1 2. การเร ยกใช โปรแกรม

More information

เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office Word2007 Intermediate Level หน าท i เอกสารประกอบการอบรม. Training Service ICT Center. Training Service ICT Center

เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office Word2007 Intermediate Level หน าท i เอกสารประกอบการอบรม. Training Service ICT Center. Training Service ICT Center เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office Word2007 Intermediate Level หน าท i an เอกสารประกอบการอบรม เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office Word2007 (Intermediate Level) หน าท i สารบ ญ ความร เบ องต นเก ยวก บ

More information

Microsoft Word XP ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยกร งเทพ

Microsoft Word XP ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยกร งเทพ Microsoft Word XP ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยกร งเทพ สารบ ญ หน า Microsoft Word XP...1 1. ความร เบ องต น (Introduction)... 1 1.1 การเร ยกใช Microsoft Word XP... 1 1.2 การเปล ยน Menu bar จากภาษาไทยเป นภาษาอ

More information

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น บทท 1 การใช งานเบ องต น เร ยกใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 1. คล กป ม Start menu บนทาสก บาร จากน นคล กเมาส ท All Program > Microsoft Office 2. คล กเมาส ท Microsoft

More information

คอมพ วเตอร เบ องต น ฉบ บปร บปร งป ๒๕๕๒ โดย กวก.สอ.ทอ.

คอมพ วเตอร เบ องต น ฉบ บปร บปร งป ๒๕๕๒ โดย กวก.สอ.ทอ. คอมพ วเตอร เบ องต น ฉบ บปร บปร งป ๒๕๕๒ โดย กวก.สอ.ทอ. คาน า 1 หน งส อคอมพ วเตอร เบ องต นฉบ บปร บปร งป ๒๕๕๒ น น เป นหน งส อท เข ยนข นมาเพ อใช เป นตาราในการสอบ เล อนฐานะจาก น.ประทวน เป น น.ส ญญาบ ตร ในส

More information