รห สเข าใช งาน ระบบ e-office สพท.นครราชส มา เขต 7

Size: px
Start display at page:

Download "รห สเข าใช งาน ระบบ e-office สพท.นครราชส มา เขต 7"

Transcription

1 ช มพวงศ กษา ท าลาด ไทยร ฐว ทยา 82(โคกตองฯ) โนนข ยสาม คค โนนต ม(ร ฐราษฎร ร งสรรค ) บ านขามข นร ม(ประชาสาม คค ) บ านโคกเพชร บ านโคกห นช าง บ านดงบ ง(สว างว ทยา) บ านดอนล าดวน บ านตลาดไทร บ านโนนยอ บ านโนนร ง บ านประส ข บ านพะงาดว ทยา บ านเม องไผ บ านยางว ทยา บ านละโว บ านล งประด บ านสว างนาด บ านสาหร ายว ทยา บ านหนองข าว ทยาน สรณ บ านหนองโดนรกฟ า บ านหนองตะคลอง บ านหนองตาด บ านหนองนกค บ านหนองบ ว บ านหนองปร อแก ว บ านหนองแวงสาม คค บ านหนองหล กสาม คค บ านหนองหว าตาด า บ านหนองหว าประชาสาม คค 033 1

2 บ านใหม ปฏ ร ป บ านใหม พ ฒนา ประโดกสาม คค พ ก ลทอง ว ดเจร ญราษฎร บ าร ง ว ดโชต การาม ว ดโพธ ศร บรรจง ว ดสองพ น อง สองห องแวงน อยว ทยา บ านหนองท มโนนหาดว ทยา หนองบ วร (ราษฎร อ ท ศ) หนองปร อแดง(ศ ร ราษฎร ปการ) ห วยบงว ทยา อน บาลช มพวงว ทยา อาสนาราม(เปล งอ ปถ มภ ) ค เตยราษฎร สาม คค ช มชนโนนแดง บ านโกรกส าโรง บ านจาบ บ านดอนต ดเร อ บ านดอนยาว บ านนาด บ านโนนตาเถร บ านป าตะแบง บ านฝาง บ านส าพะเน ยง บ านหนองบง บ านหนองม วง บ านหนองหญ าขาว ภ ว ทยา ม ตรภาพว ทยา ว งห นประชาสรรค 066 1

3 แกส าโรงว ทยา บ านโคกหนองแวง ว ดบ านตะเภาหน น ว ดบ านท งร ว ดบ านห นต ง คมเพชรว ทยาคาร ช องแมวพ ทยา ช มชนประทาย ดอนกอกเกตสมบ รณ สาม คค ดอนม น ดอนใหญ พ ฒนา ดอนอ ล ม(ประชาร ฐพ ฒนา) ไตรราษฎร สาม คค โนนเพ ดว ทยา บ านกระท มราย บ านเขว าว ทยา บ านค มหญ านาง บ านโคกล ามข เหล ก บ านดอนว ว บ านดอนสาม คค บ านตลาดไทร บ านเตยกระโตน บ านท งมนว ทยาคาร ปราสาทห นนางร า บ านโนนภ บาลโคกกลาง บ านโนนส ง บ านประทาย บ านฝาผน ง บ านละเล งห น บ านว งม วง บ านหญ าคา บ านหนองคอกควาย(ค ร ประชาน สรณ ) 098 1

4 บ านหนองโน(ค ร ราษฎร พ ฒนา) บ านหนองบ วนาค บ านหนองพลวง บ านหนองพลวงน อย บ านหนองแวง บ านหนองแสง บ านหนองห าง บ านห นเตย บ านห นห วยทราย เม องโดนส าโรง(ร ฐประชาน ก ล) รวมม ตรพ ฒนา ว ดบ านข เหล ก ว ดบ านโคกพระ ว ดบ านโคกเพ ด ว ดบ านโคกส โนนร ง ว ดบ านดอนตะหน น ว ดบ านต าแย ว ดบ านถนนโพธ ว ดบ านท งสว าง ว ดบ านนาง ว ว ดบ านส เหล ยม ว ดบ านหนองกก ว ดบ านหนองขาม ว ดบ านหนองค ม ว ดบ านหนองค ว ดบ านหนองเด น ว ดบ านหนองสะแบง ว ดบ านอ มจานโนนง ว ว ดปล กแรต สระประด ส มพ นธม ตรว ทยา 131 1

5 ส แยกศร อร ญว ทยา หนองกรดว ทยา หนองก งว นชาต หนองม วงหนองแวง ห นห วยทรายพ ทยาคม อ นพว นว ทยา ก ลโน จารย ต ารา ช มชนบ านว งห น ช มชนบ านหนองจ ก ท าวส รนาร (ระดมอน สรณ ) น คมพ มายศ กษา น คมสร างตนเองพ มาย น คมสร างตนเองพ มาย น คมสร างตนเองพ มาย น คมสร างตนเองพ มาย น คมสร างตนเองพ มาย น คมสร างตนเองพ มาย บ านกระเบ อง บ านกระเบ องใหญ บ านกล วย บ านขามใต บ านคล า บ านโคกขาม (นาคพ ฒนา) บ านฉกาจช องโค บ านช วาน บ านซาด บ านซ ม(ศ ลราษฎร น เคราะห ) บ านดงประชาน ก ล บ านดอนเขว า บ านดอนแซะ บ านดอนหวาย 163 1

6 บ านตลาดประด บ านตะคร อ บ านตะบอง(เจร ญราษฎร อ ท ศ) บ านเตยประชาบ าร ง บ านถนน บ านท บควาย บ านท าแดง บ านท าหลวง บ านโนนกระเบ องหนองห วช างสาม คค บ านโนนโชงโลง บ านโนนตะแบก บ านโนนพ ทรา บ านโนนม วง บ านพ ทรา บ านโพธ งามหนองหญ าขาวว ทยา บ านม วงขามประชาร กษ บ านมะกอก บ านล งตาม น บ านศาลา บ านสะแกงาม บ านส มฤทธ บ านหนองขาม บ านหนองบ วค า บ านหนองปร อ(ร ฐราษฎร พ ฒนา) บ านหนองโสน บ านหวายโนนโพธ บ านใหม ฉมวก พ มายด ารงพ ทยาคม พ มายว ทยา พ มายสาม คค เพชรหนองขาม มะค าสาม คค 195 1

7 ราษฎร สโมสร ว ดว งน า หนองบ วลอย อน บาลส ร ยาอ ท ยพ มาย กระเบ องนอกพ ทยาคม บ านกระเบ องว ทยาคาร จต คามพ ทยาคม ท าเร อว ทยา บ านครบ ร ศ กษา บ านท าเย ยมว ทยายล บ านนา บ านนางโทพ ฒนา บ านโนนตาส ดว ทยาสรรค บ านโนนต าหน ก บ านโนนป บ บ านโนนเพชรพ ทยาคม บ านโนนไม งาม บ านโนนสมบ รณ บ านโนนอ ดมนภดลอ ปถ มภ เม องจากว ทยา บ านละหานสาม คค เม องยาง (ค ร ราษฎร อ ท ศ) อรพ มว ทยา ช มชนล าทะเมนช ยศ กษา บ านข ยว ทยา บ านช องแมว บ านดงหลบ บ านไพล บ านมาบป าแดง บ านล าทะเมนช ย บ านส เหล ยม บ านโสกด 229 1

8 บ านหนองจาน บ านหนองจานใต บ านหนองด บ านหนองโป งราษฎร บ าร ง บ านหนองไผ พ ทยาคม บ านหนองม วงว ทยาคาร บ านหนองมะเข อ บ านหนองยาง บ านหนองแวง บ านห นแร หนองนกเป ดว ทยา บ านอ อประชาสาม คค ล าทะเมนไชยพ ทยาคม ว ดจ นทนาราม หนองอ อว ทยาคม โรงเร ยนเอกชน เจ าค ณปร ย ต ม น ว ทยา อน บาลประภาร ตน อน บาลอน นตะ อ ดมว ทยาน สรณ อน บาลบ าร งการ แก วตา อน บาลจ นดา ดงเค งศ กษา พ ท กษ ภ เบนทร อน บาลพ มาย 260 1

กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย (คอมพ วเตอร - ห นยนต ) 1. การวาดภาพด วยโปรแกรมคอมพ วเตอร กราฟ ก ระด บ ป. 1-3

กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย (คอมพ วเตอร - ห นยนต ) 1. การวาดภาพด วยโปรแกรมคอมพ วเตอร กราฟ ก ระด บ ป. 1-3 1. การวาดภาพด วยโปรแกรมคอมพ วเตอร กราฟ ก ระด บ ป. 1-3 ก ดประทายค าคร ง บ านโนนขาม 83 ทอง 3 แก งโนนกาเร น บ านแก ง 70 เง น 21 นากระแซงท งเท ง บ านเตย 83 ทอง 3 เดชอ ดม ด ารงส นอ ท ศ 68 ทองแดง 23 ท าโพธ ศร

More information

ผลการดาเน นงาน โครงการป องก นและแก ไขป ญหายาเสพต ดในสถานศ กษา ประจาป งบประมาณ 2557

ผลการดาเน นงาน โครงการป องก นและแก ไขป ญหายาเสพต ดในสถานศ กษา ประจาป งบประมาณ 2557 ผลการดาเน นงาน โครงการป องก นและแก ไขป ญหายาเสพต ดในสถานศ กษา ประจาป งบประมาณ 2557 กล มส งเสร มการจ ดการศ กษา ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครพนม เขต 2 สถานศ กษาป องก นและแก ไขป ญหายาเสพต ดด เด น

More information

สร ปผลการแข งข นงานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน ประจาป 2554 แข งข น ณ โรงเร ยนอน บาลลานารายณ กล มการเร ยนร สาระการงาน (คอมพ วเตอร ) ท รายการ ระด บช น ช อ- สก

สร ปผลการแข งข นงานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน ประจาป 2554 แข งข น ณ โรงเร ยนอน บาลลานารายณ กล มการเร ยนร สาระการงาน (คอมพ วเตอร ) ท รายการ ระด บช น ช อ- สก 1 กล มการเร ยนร สาระการงาน (คอมพ วเตอร ) 1 การสร างหน งส อ ป.4-6 ด.ญ.ณ ฎฐณ ชา ควบพ มาย บ านเกาะร ง เหร ยญทองอ นด บ 1 อ เล กทรอน กส (E-book) ด.ญ.ธ นยพร กรวยสว สด บ านเกาะร ง เหร ยญทองอ นด บ 1 ด.ญ.ศ ภดา

More information

แบบรายงานผลการแข งข น ท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยนป 2555

แบบรายงานผลการแข งข น ท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยนป 2555 1 AM1 การแข งข นเด ยวดนตร ไทย (ระนาดเอก) ระด บช น 1 เด กชายวรรณกร เจร ญศร นางอรสา เวชกร บ านหนองล มพ ก 04เม องไผ 2 AM1 ป.1-6 ประเภท เด ยว 1 เด กชายเม องแมน บรรเทา นายวรเชษฐ แก วสถ ตย 081-0717095 มหาไถ

More information

ข อก าหนดการด าเน นงาน (Term of Reference) โครงการเม องสวยใส ไร มลพ ษ (Clean & Green City) ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ข อก าหนดการด าเน นงาน (Term of Reference) โครงการเม องสวยใส ไร มลพ ษ (Clean & Green City) ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข อก าหนดการด าเน นงาน (Term of Reference) โครงการเม องสวยใส ไร มลพ ษ (Clean & Green City) ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ว นท ๔ ธ.ค. ๕๖ ๑. หล กการและเหต ผล มลพ ษจากขยะม ลฝอย เป นหน งในป ญหาส งแวดล อมท ทว

More information

รายงานผลการปฏ บ ต งาน โครงการส ารวจและตรวจสอบค ณภาพน าของระบบ ประปาบาดาลท วประเทศ ป 2551 จ งหว ดขอนแก น

รายงานผลการปฏ บ ต งาน โครงการส ารวจและตรวจสอบค ณภาพน าของระบบ ประปาบาดาลท วประเทศ ป 2551 จ งหว ดขอนแก น รายงานผลการปฏ บ ต งาน โครงการส ารวจและตรวจสอบค ณภาพน าของระบบ ประปาบาดาลท วประเทศ ป 2551 จ งหว ดขอนแก น กองว เคราะห น าบาดาล กรมทร พยากรน าบาดาล กระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม -II- สารบ ญ โครงการส

More information

ผลการต ดส นระด บเขตพ นท การศ กษา

ผลการต ดส นระด บเขตพ นท การศ กษา กล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร ก จกรรมการแข งข นอ จฉร ยภาพทางคณ ตศาสตร ระด บช น ป.1-3 1 ว ดราฏร ร งษ กบ นทร บ ร 2 ทอง 85 1 2 บ านหนองบ ว กบ นทร บ ร 4 เง น 78 2 3 ว ดโคกป าแพง กบ นทร บ ร 1 เง น 73 3 4 สายม

More information

สร ปแผนและการด าเน นงาน โครงการการศ กษา ต ดตาม และพ ฒนาระบบฐานข อม ลโลหะหน ก และการสะสมของก มม นตร งส ใน ด นเกษตรกรรมของประเทศ ป งบประมาณ 2550

สร ปแผนและการด าเน นงาน โครงการการศ กษา ต ดตาม และพ ฒนาระบบฐานข อม ลโลหะหน ก และการสะสมของก มม นตร งส ใน ด นเกษตรกรรมของประเทศ ป งบประมาณ 2550 สร ปแผนและการด าเน นงาน โครงการการศ กษา ต ดตาม และพ ฒนาระบบฐานข อม ลโลหะหน ก และการสะสมของก มม นตร งส ใน ด นเกษตรกรรมของประเทศ ป งบประมาณ 2550 1. หล กการและเหต ผล จากนโยบายการพ ฒนาประเทศ เพ อให ผล ตภ ณฑ

More information

แนวทางการด าเน นงาน โครงการพ ฒนางานอาช วอนาม ย และส งแวดล อมในโรงพยาบาล

แนวทางการด าเน นงาน โครงการพ ฒนางานอาช วอนาม ย และส งแวดล อมในโรงพยาบาล แนวทางการด าเน นงาน โครงการพ ฒนางานอาช วอนาม ย และส งแวดล อมในโรงพยาบาล เพ อสน บสน นต วช ว ดกล มภารก จด านพ ฒนาการสาธารณส ข ค อ ร อยละของโรงพยาบาลในส งก ดกระทรวงสาธารณส ขม กระบวนการเป น โรงพยาบาลส งเสร

More information

ประช มปฏ บ ต การเพ อพ ฒนาระบบส อการเร ยนร ในร ปแบบส ออ เล กทรอน กส

ประช มปฏ บ ต การเพ อพ ฒนาระบบส อการเร ยนร ในร ปแบบส ออ เล กทรอน กส โครงการ ประช มปฏ บ ต การเพ อพ ฒนาระบบส อการเร ยนร ในร ปแบบส ออ เล กทรอน กส ก จกรรมหล กท 1 การพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ด วยการใช ระบบเทคโนโลย เพ อการเร ยนร ก จกรรมท 1.1 พ ฒนาค ณภาพการศ กษา ด วยการใช ระบบเทคโนโลย

More information

ก าหนดการอบรมและสถานท อบรม

ก าหนดการอบรมและสถานท อบรม ก าหนดการอบรมและสถานท อบรม ด าเน นการอบรมระหว างว นท 23-25 พฤษภาคม 2554 ณ ห องปฏ บ ต การคอมพ วเตอร 28305 ช น 3 อาคาร 28 (อาคารคณะคร ศาสตร ) ด งก าหนดการคร าวๆ ค อ ว นท 23 พฤษภาคม 2554 - เวลา 10.00 น. ลงทะเบ

More information

ว เคราะห ข อสอบ O-NET ป การศ กษา 2556 กล มสาระการงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 6

ว เคราะห ข อสอบ O-NET ป การศ กษา 2556 กล มสาระการงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 6 ว เคราะห O-NET ป การศ กษา 2556 กล มสาระการงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 6 กล มงานว ดและประเม นผลการศ กษา กล มน เทศ ต ดตามและประเม นผลการจ ดการศ กษา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาบ ร ร มย เขต

More information

ค าน า กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 ว นท 31 กรกฎาคม 2556 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3

ค าน า กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 ว นท 31 กรกฎาคม 2556 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 ค าน า การจ ดการศ กษาท ม งหว งค ณภาพต องอาศ ยความร ความสามารถ ความร วมม อ ป จจ ย แวดล อม ตลอดจนกระบวนการต าง ๆ เพ อน าสถานศ กษาไปส เป าหมาย ค อ ค ณภาพน กเร ยน แต ละ สถานศ กษาย อมม ความเหม อนและความต าง

More information

รายช อผ บร หารและคร จากโรงเร ยนในส งก ด สพฐ

รายช อผ บร หารและคร จากโรงเร ยนในส งก ด สพฐ รายช อผ บร หารและคร จากโรงเร ยนในส งก ด สพฐ. (ต างจ งหว ด) จ านวน 232 คน ท ได ร บการตอบร บเข าร วมงานส มมนา สร างว น ยในโรงเร ยน ส การจ ดการขยะอย างย งย น ระหว างว นท 14-15 ม ถ นายน 2558 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร

More information

แผนการด าเน นงานประจ าป พ.ศ. 2552 องค การบร หารส วนต าบลไก ค า อ าเภอเม อง จ งหว ดอ านาจเจร ญ พ นท ด าเน นการ หม ท 2 หม ท 3 หม ท 4

แผนการด าเน นงานประจ าป พ.ศ. 2552 องค การบร หารส วนต าบลไก ค า อ าเภอเม อง จ งหว ดอ านาจเจร ญ พ นท ด าเน นการ หม ท 2 หม ท 3 หม ท 4 แผนการด าเน นงานประจ าป พ.ศ. 2552 องค การบร หารส วนต าบลไก ค า อ าเภอเม อง จ งหว ดอ านาจเจร ญ 1. ภายใต ย ทธศาสตร การพ ฒนาด านสาธารณ ปโภค สาธารณ ปการ ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนา ปร บปร งระบบสาธารณ ปโภค สาธารณ

More information

กล มสาระ: การศ กษาปฐมว ย ก จกรรมท : 1011 ก จกรรม: การแข งข นเล าน ทานประกอบส อ ประเภท: เด ยว

กล มสาระ: การศ กษาปฐมว ย ก จกรรมท : 1011 ก จกรรม: การแข งข นเล าน ทานประกอบส อ ประเภท: เด ยว ระด บส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 1 ป การศ กษา 554 กล มสาระ: การศ กษาปฐมว ย ก จกรรมท : 1011 ก จกรรม: การแข งข นเล าน ทานประกอบส อ ประเภท: เด ยว ระด บ: ปฐมว ย อน บาลส ราษฎร ธาน 1 เด

More information

ภาษาต างประเทศ การแข งข นการพ ดภาษาอ งกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 1 1 ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน การแข งข นการใช เข มท ศและการคาดคะเน ป.4-ป.

ภาษาต างประเทศ การแข งข นการพ ดภาษาอ งกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 1 1 ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน การแข งข นการใช เข มท ศและการคาดคะเน ป.4-ป. 1 ตารางการจ ดสรรงบประมาณสน บสน นค าใช จ ายในการเด นทางไปราชการ ต วแทนโรงเร ยนในส งก ด สพป.ขอนแก น เขต 1 เข าแข งข นงานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 64 ป การศ กษา 2557 ระด บภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ ระหว างว นท

More information

ค าส งส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ จ ตร เขต 1 ท 70/2557 เร อง แต งต งคณะกรรมการด าเน นการโครงการการพ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร

ค าส งส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ จ ตร เขต 1 ท 70/2557 เร อง แต งต งคณะกรรมการด าเน นการโครงการการพ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ค าส งส าน กงานเขตพ นท ท 70/2557 เร อง แต งต งคณะกรรมการด าเน นการโครงการการพ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ด วย ส าน กงานเขตพ นท ด าเน นการโครงการอบรมเช งปฏ บ ต การ การพ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศและการส

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรท เก ยวข องก บการใช ข อม ลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร และบ คลากรสวนป า ประจ าป 2557

แผนพ ฒนาบ คลากรท เก ยวข องก บการใช ข อม ลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร และบ คลากรสวนป า ประจ าป 2557 แผนพ ฒนาบ คลากรท เก ยวข องก บการใช ข อม ลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร และบ คลากรสวนป า ประจ าป 2557 1. หล กการและเหต ผล องค การอ ตสาหกรรมป าไม ได พ ฒนาและต ดต งระบบบร การข อม ลสารสนเทศภ ม ศาสตร ผ าน เคร อข าย

More information

รายงานการส งเคราะห ผลการดาเน นงานของโรงเร ยน

รายงานการส งเคราะห ผลการดาเน นงานของโรงเร ยน รายงานการส งเคราะห ผลการดาเน นงานของโรงเร ยน กลย ทธ ท 3 ประเด นท 3.3 ร อยละ 100 ของโรงเร ยนท จ ดก จกรรมพ ฒนาท กษะช ว ตเพ อสร างภ ม ค มก นป ญหาส งคม ให ก บผ เร ยน กล มส งเสร มการจ ดการศ กษา สาน กงานเขตพ

More information

ระด บช น ป.4-6 เด กชายอภ ส ทธ ส งห ศ ลป นางเบญจา จ ตรสายธาร 0867204694 3 โรงเร ยนเทศบาล 1 ส ขว ทยากร ต งตรง ระด บช น ม.1-3

ระด บช น ป.4-6 เด กชายอภ ส ทธ ส งห ศ ลป นางเบญจา จ ตรสายธาร 0867204694 3 โรงเร ยนเทศบาล 1 ส ขว ทยากร ต งตรง ระด บช น ม.1-3 แบบรายงานการประกวดแข งข นทางว ชาการงานมหกรรมการจ ดการศ กษาท องถ น 2556 การประกวดแข งข น การกล าวส นทรพจน ภาษาไทย ภาค ตะว นออกเฉ ยงเหน อ ระด บช น ป.4-6 1 โรงเร ยนเทศบาล 1 โพศร ส งก ดเทศบาลนครอ ดรธาน เด

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558

แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 เอกสารลาด บท 7/2557 กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษากาแพงเพชร เขต 2 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ คำนำ ส าน กงานเขตพ นท

More information

โดย กล มโปรแกรมว ศวกรรมและเทคโนโลย คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย

โดย กล มโปรแกรมว ศวกรรมและเทคโนโลย คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย สร ปโครงการ การพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนในพ นท ห างไกล ตามแนวพระราชดาร พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว กล มโปรแกรมว ศวกรรมและเทคโนโลย 2555 ระหว างว นท 1 ถ ง 2 ธ นวาคม พ.ศ. 2555 โดย กล มโปรแกรมว ศวกรรมและเทคโนโลย

More information

ข อม ลการถ ายโอน ล าด บท เลขทะเบ ยน ช อ ว นท จดทะเบ ยน ท นจดทะเบ ยน ท อย รห สว ตถ ประสงค ว ตถ ประสงค 1 0102511000082 หส ชาเช ยงใหม 5/2/2511 600,000

ข อม ลการถ ายโอน ล าด บท เลขทะเบ ยน ช อ ว นท จดทะเบ ยน ท นจดทะเบ ยน ท อย รห สว ตถ ประสงค ว ตถ ประสงค 1 0102511000082 หส ชาเช ยงใหม 5/2/2511 600,000 ข อม ลการถ ายโอน ล าด บท เลขทะเบ ยน ช อ ว นท จดทะเบ ยน ท นจดทะเบ ยน ท อย รห สว ตถ ประสงค ว ตถ ประสงค 1 0102511000082 หส ชาเช ยงใหม 5/2/2511 600,000 341 ถนนร ฐผด ง เช งดอย ดอยสะเก ด เช ยงใหม 2 0502458000016

More information

- ๙ - บ ญช โครงการ/ ก จกรรม / งบประมาณ แผนการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ องค การบร หารส วนตาบลหนองระเว ยง ๕๔๖,๐๐๐ หม ท ๑๘ หม ท ๑๔

- ๙ - บ ญช โครงการ/ ก จกรรม / งบประมาณ แผนการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ องค การบร หารส วนตาบลหนองระเว ยง ๕๔๖,๐๐๐ หม ท ๑๘ หม ท ๑๔ ๙ 1. ย ทธศาสตร ด านการพ ฒนาโครงสร างพ นฐาน ว ตถ ประสงค ของย ทธศาสตร เพ อพ ฒนาให การส ญจรไปมาสะดวกปลอดภ ยย งข น แนวทางการพ ฒนาท ๑ ก อสร างปร บปร งซ อมแซม ทางระบายน า ท อระบายน าไหล ทาง ก จกรรม งบประมาณ

More information

บทท 2 การดาเน นงานตามมาตรฐานการบร หารและการจ ดการศ กษา โดยใช สถานศ กษาเป นฐาน (School Based Management)

บทท 2 การดาเน นงานตามมาตรฐานการบร หารและการจ ดการศ กษา โดยใช สถานศ กษาเป นฐาน (School Based Management) บทท 2 การดาเน นงานตามมาตรฐานการบร หารและการจ ดการศ กษา โดยใช สถานศ กษาเป นฐาน (School Based Management) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 ได ดาเน นการข บเคล อน การดาเน นงานตามมาตรฐานการบร

More information

ท ศธ. 04026/808 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา ขอนแก น เขต ๒ ถนนม ตรภาพ อ.บ านไผ จ. ขอนแก น 40110 14 ม นาคม 2557

ท ศธ. 04026/808 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา ขอนแก น เขต ๒ ถนนม ตรภาพ อ.บ านไผ จ. ขอนแก น 40110 14 ม นาคม 2557 ท ศธ. 04026/808 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา ขอนแก น เขต ๒ ถนนม ตรภาพ อ.บ านไผ จ. ขอนแก น 40110 14 ม นาคม 2557 เร อง เช ญเป นว ทยากรอบรมคอมพ วเตอร ช วงป ดภาคเร ยน เร ยน ผ อานวยการโรงเร ยน... ส งท

More information

การศ กษาผลกระทบทางส งคม โครงการฝายห วนา อ าเภอก นทรารมย จ งหว ดศร สะเกษ

การศ กษาผลกระทบทางส งคม โครงการฝายห วนา อ าเภอก นทรารมย จ งหว ดศร สะเกษ การศ กษาผลกระทบทางส งคม โครงการฝายห วนา อ าเภอก นทรารมย จ งหว ดศร สะเกษ จ ดท าโดย ศ นย ว จ ยส งคมอน ภ ม ภาคล มน าโขง คณะผ ว จ ย ผศ.ดร. กนกวรรณ มะโนรมย อาจารย ส รสม กฤษณะจ ฑะ อาจารย นพพร ช วงช ง ห วหน าโครงการว

More information

รายงานผลการด าเน นงาน

รายงานผลการด าเน นงาน รายงานผลการด าเน นงาน การถ ายทอดเทคโนโลย การย อมส ไหมด วยว สด ธรรมชาต จ งหว ดนครราชส มาและจ งหว ดช ยภ ม โดย ผ ช วยศาสตราจารย ศ ร พร หงส พ นธ สน บสน นงบประมาณ โดย กระทรวงว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ก บทสร ปผ

More information

(นางสาวช ศร อ ดมก ศลศร ) ผ อ านวยการส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 1

(นางสาวช ศร อ ดมก ศลศร ) ผ อ านวยการส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 1 ท ศธ 04127/ 3700 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต1 ถนนไกรเพชร อ าเภอเม องราชบ ร จ งหว ดราชบ ร 70000 17 พฤศจ กายน 2557 เร อง การจ ดงานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยนภาคกลางและภาคตะว นออก คร งท 64 ประจ

More information