1 ส าน กงานเลขาน การกรม Office of the Secretary

Size: px
Start display at page:

Download "1 ส าน กงานเลขาน การกรม Office of the Secretary"

Transcription

1 1 ส าน กงานเลขาน การกรม Office of the Secretary ฝ ายสารบรรณ Correspondance Subdivision ฝ ายช วยอ านวยการ General Service Subdivision ฝ ายประสานราชการ Government Affairs Coordination Subdivision ศ นย ผล ตเอกสาร Copy Service Center หน าท 1 จาก 10 2 กองการเจ าหน าท Personnel Division กล มงานอ ตราก าล งและพ ฒนาระบบงาน Personnel Planning and Work System Development Group กล มงานว น ย Discipline Group ฝ ายสรรหาบรรจ แต งต ง Recruitment and Placement Subdivision ฝ ายทะเบ ยนประว ต และบ าเหน จความชอบ Records and Rewards Subdivision 3 กล มพ ฒนาระบบบร หาร Administrative System Development Group 4 กองคล ง Finance Division กล มงานบ ญช Accounting Group ฝ ายการเง น Finance Subdivision งานร บ-จ ายเง น Teller Section งานเง นเด อนและค าจ าง Payroll Section งานเบ กจ ายเง น (ฎ กา) Treasury Management Section งานบร หารงบประมาณ Budget Administration Section งานตรวจใบส าค ญ Financial Document Inspection Section

2 งานบ ญช Accounting Section ฝ ายพ สด Inventory Division งานจ ดซ อ-จ ดจ าง Materials and General Service Procurement Section งานจ างท ปร กษา Technical Advisory Service Procurement Section งานคล งพ สด Materials Store Section งานทะเบ ยน Registration Section หน วยยานพาหนะและสถานท (พระราม 6) Transport and Premises Unit (Rama 6) ห องประช ม (พระราม 6) Meeting Room Management Section งานยานพาหนะและสถานท (พระราม 9) Transport and Premises Section (Rama 9) หน าท 2 จาก 10 5 กองแผนงาน Planning Division กล มงานแผนงานและงบประมาณ Planning and Budgeting Group กล มงานย ทธศาสตร และโครงการพ เศษ Strategic and Special Project Planning Group ฝ ายต ดตามและประเม นผล Monitoring and Evaluation Subdivision ฝ ายข อม ลสารสนเทศ Information Management Subdivision 6 กองเผยแพร และประชาส มพ นธ Public Relations Division ฝ ายเผยแพร และประชาส มพ นธ Public Relations and Dissemination Subdivision ฝ ายบร การข อม ลเอกสาร (ห องสม ด) Information Services Subdivision ฝ ายโสตท ศน ปกรณ Audiovisual Aid Subdivision

3 7 ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ Information Technology Center ฝ ายจ ดการระบบฐานข อม ล Database Management Subdivision หน วยซ อมบ าร งพระราม 6 Treatment Unit (Rama 6) ฝ ายระบบคอมพ วเตอร Computer Systems Subdivision ห องช าง Technician Room ฝ ายระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร Geographic Information System Subdivision ฝ ายว ชาการและปฏ บ ต การเทคโนโลย สารสนเทศ Information Technology Technical Services and Operations Subdivision หน าท 3 จาก 10 8 กองน ต การ Legal Affairs Division กล มงานกฎหมายการโยธาและว ชาช พ Public Works Legal Affairs and Profession Group กล มงานกฎหมายผ งเม อง 1 1st Town Plan Legal Affairs Group กล มงานกฎหมายผ งเม อง 2 2nd Town Plan Legal Affairs Group กล มงานกฎหมายพ ฒนาตามผ งเม อง Town Plan Development Legal Affairs Group กล มงานสอบสวนคด Inquiry and Lawsuit Group 9 สถาบ นพ ฒนาบ คลากรด านการพ ฒนาเม อง Urban Development Training Institute กล มงานวางแผนและประสานงาน Planning and Coordination Group กล มงานฝ กอบรมท 1 1st Training Group กล มงานฝ กอบรมท 2 2nd Training Group กล มงานฝ กอบรมท 3 3rd Training Group กล มงานต ดตามและประเม นผล Monitoring and Evaluation Group

4 หน าท 4 จาก ส าน กควบค มการก อสร าง Construction Supervision Bureau กล มงานควบค มการก อสร างงานว ศวกรรมโยธาและส งแวดล อม Construction Supervision Group for Civil and Environmental Engineering Works กล มงานควบค มการก อสร างงานสถาป ตยกรรม Construction Supervision Group for Architectural Works กล มงานควบค มการก อสร างงานว ศวกรรมระบบ Construction Supervision Group for Systems Engineering Works กล มงานตรวจสอบความปลอดภ ยอาคารของร ฐ Safety Inspection Group for Government Buildings กล มงานว เคราะห ว จ ยและพ ฒนา Research and Development Group 11 ส าน กควบค มและตรวจสอบอาคาร Building Control Bureau ส าน กงานคณะกรรมการควบค มอาคาร Building Control Board Group ส าน กงานคณะกรรมการพ จารณาอ ทธรณ Appealling Board Group ส าน กงานคณะกรรมการข ดด นและถมด น Land Excavation and Land Filling Board Group กล มงานควบค มโรงมหรสพ Theatre Control Group กล มงานตรวจสอบและพ ฒนามาตรฐานความปลอดภ ย Safety Standards Inspection and Development Group กล มงานก าก บและสน บสน นองค กรปกครองส วนท องถ น Regulatory Affairs and Support Group for Local Administrative Organization ศ นย ว จ ยและพ ฒนาอาคาร Building Code Research and Deleopment Center 12 ส าน กผ งประเทศและผ งภาค National and Regional Planning Bureau กล มงานผ งประเทศและผ งภาค National and Regional Planning Group ฝ ายแผนท Mapping Subdivision กล มงานผ งจ งหว ดและพ นท เฉพาะ Provincail and Specific Area Planning Group

5 13 ส าน กผ งเม องรวมและผ งเม องเฉพาะ Comprehensive and Specific Planning Bureau กล มงานผ งเม องรวมท 1 1st Comprehensive Plan Group กล มงานผ งเม องรวมท 2 2nd Comprehensive Plan Group กล มงานผ งเม องรวมท 3 3rd Comprehensive Plan Group กล มงานผ งเม องรวมท 4 4th Comprehensive Plan Group กล มงานผ งเม องรวมท 5 5th Comprehensive Plan Group กล มงานจ ดและว เคราะห โครงการ Project Making and Analysis Group กล มงานอ านวยการ General Services Group งานจ ดจ างท ปร กษา Consultant Employment Group หน าท 5 จาก ส าน กพ ฒนามาตรฐาน Standards Development Bureau กล มงานว เคราะห ว จ ย Analytical Research Group กล มงานมาตรฐาน Standards Group กล มงานช าง Technician Group กล มงานพ ฒนาเทคน คการวางผ ง Planning Technique Development Group 15 ส าน กว ศวกรรมการผ งเม อง Town Planning Engineering Bureau ส วนส ารวจ Survey Division ส วนแผนท Mapping Division ส วนประสานงานรวบรวมและพ ฒนาข อม ลด านว ศวกรรม Engineering Data Integration and Development Division ส วนนโยบายและพ ฒนาโครงสร างพ นฐาน Infrastructure Policy and Development Division

6 ส วนคมนาคมขนส งและสาธารณ ปโภคท 1 1st Transport and Public Utilities Division ส วนคมนาคมขนส งและสาธารณ ปโภคท 2 2nd Transport and Public Utilities Division หน าท 6 จาก ส าน กว ศวกรรมโครงสร างและงานระบบ Structural and Systems Engineering Bureau กล มงานว ศวกรรมโครงสร าง Structural Engineering Group กล มงานพ ฒนามาตรฐานการออกแบบและบ รณะอาคาร Design Standards and Building Renovation Group กล มงานว ศวกรรมโครงสร างพ เศษ Special Structural Engineering Group กล มงานว ศวกรรมไฟฟ า Electrical Engineering Group กล มงานว ศวกรรมเคร องกล Mechanical Engineering Group กล มงานว ศวกรรมส ขาภ บาล Sanitary Engineering Group 17 ส าน กสถาป ตยกรรม Architecture Bureau กล มงานสถาป ตยกรรม 1 1st Architecture Group กล มงานสถาป ตยกรรม 2 2nd Architecture Group กล มงานสถาป ตยกรรม 3 3rd Architecture Group กล มงานม ฑณศ ลป Interior Design Group กล มงานวางผ งแม บทและงานภ ม สถาป ตยกรรม Master Planning and Landscape Work Group กล มงานสน บสน นงานออกแบบโครงการก อสร างก จกรรมพ เศษ Special Construction Project Design Support Group ฝ ายประมาณราคา Cost Estimation Subdivision ฝ ายเข ยนแบบ Drawing Subdivision

7 18 ส าน กสน บสน นและพ ฒนาตามผ งเม อง Town and Country Development Bureau กล มงานพ ฒนาพ นท ตล งและชายฝ ง Riverbank and Coastal Area Development Group กล มงานพ ฒนาพ นท จ งหว ดชายแดนภาคใต Southern Border Province Areas Development Group กล มงานบ รณะและบ าร งร กษา Treatment and Restoration Group กล มงานศ กษาออกแบบ Design Study Group กล มงานพ ฒนาตามผ งเม อง Town Development Group กล มงานป องก นน าท วม Flood Protection Group กล มงานสน บสน นด านเทคน ค Technical Support Group กล มงานว ศวกรรมส งแวดล อม Environmental Engineering Group หน าท 7 จาก หน วยตรวจสอบภายใน Office of Internal Audit สายตรวจท 1 1st Audit Patrol Unit สายตรวจท 2 2nd Audit Patrol Unit 20 Office of Foreign Relations ฝ ายต ดต อประสานงานระหว างประเทศ International Coordination Subdivision ฝ ายวางแผนและจ ดท าโครงการ Project Planning and Making Subdivision 21 กองผ งเม องเฉพาะ Specific Planning Division กล มงานผ งพ ฒนาและอน ร กษ เม องพ นท ภาคเหน อ City Area Conservative and Developed Plan Group (North) กล มงานผ งพ ฒนาและอน ร กษ เม องพ นท ภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ City Area Conservative and Developed Plan Group (North East)

8 กล มงานผ งพ ฒนาและอน ร กษ เม องพ นท ภาคกลาง City Area Conservative and Developed Plan Group (Central) กล มงานผ งพ ฒนาและอน ร กษ เม องพ นท ภาคใต City Area Conservative and Developed Plan Group (South) หน าท 8 จาก ส าน กงานจ ดร ปท ด นเพ อการพ ฒนาพ นท Land Readjustment Bureau กล มงานแผนและคณะกรรมการ Planning and Board Affairs Group กล มงานโครงการจ ดร ปท ด นเพ อการพ ฒนาพ นท 1 1st Land Readjustment Group กล มงานโครงการจ ดร ปท ด นเพ อการพ ฒนาพ นท 2 2nd Land Readjustment Group กล มงานโครงการจ ดร ปท ด นเพ อการพ ฒนาพ นท 3 3st Land Readjustment Group กล มงานช าง Technician Group ส าน กงานกองท นจ ดร ปท ด นและเผยแพร Office of Land Readjustment Fund and Public Dissemination 23 ส าน กงานคณะกรรมการผ งเม อง Office of Town and Country Planning Board กล มงานเลขาน การคณะกรรมการผ งเม อง Town and Country Planning Board Secretary Group กล มงานประสานและต ดตามมต Resolution Coordination and Monitoring Group กล มงานค าร องฯ Petition Group 24 กองออกแบบและก อสร างพล บพลาพ ธ Royal Pavilion Design and Construction Division กล มงานส วนอ านวยการและประสานราชการ Governmental Coordination and Administration Group ส วนออกแบบและก อสร าง Construction and Design Unit ฝ ายก อสร างพล บพลาพ ธ Royal Pavilion Construction Subdivision ฝ ายอาคารสถานท และพ สด Materials and Building Subdivision

9 ฝ ายตกแต ง Decoration Subdivision 25 ส าน กก อสร างว งทว ว ฒนา Office of Thawi Watthana Palace Construction ฝ ายควบค มการก อสร าง Construction Supervision Subdivision หน าท 9 จาก ส าน กก อสร างและปร บปร งหม ท น งอ มพรสถาน Office of Ampornsathan Palace Construction กล มงานควบค มการก อสร าง Construction Supervision Group 27 กองว เคราะห ว จ ยและทดสอบพ สด Materials Research and Testing Division กล มงานว เคราะห ว จ ยและทดสอบว สด ว ศวกรรม Engineering Materials Research and Testing Group กล มงานว เคราะห ว จ ยและทดสอบงานโครงสร าง Structure Research and Testing Group กล มงานปฐพ ว ศวกรรม Geotechnical Engineering Group 28 กองบ รณะและบ าร งร กษา Restoration and Maintenance Division 29 กองตรวจราชการ Official Inspecting Division 30 ส าน กงานกองท นจ ดร ปท ด นเพ อพ ฒนาพ นท Office of Land Readjustment Funds 31 กองมาตรฐานราคากลาง Standard of Cost Appraisal Division

10 ส าน กงานโยธาธ การและผ งเม องจ งหว ด Provincial Office of Public Works and Town & Country Planning กล มงานว ชาการโยธาธ การ Public Works Technical Group กล มงานว ชาการผ งเม อง Town Planning Technical Group ฝ ายปฏ บ ต การ Operations Subdivision หน าท 10 จาก 10

ช อหน วยงานราชการ ภาษาไทย อ งกฤษ

ช อหน วยงานราชการ ภาษาไทย อ งกฤษ ช อหน วยงานราชการ ภาษาไทย อ งกฤษ สารบ ญ เร อง หน า ช อส วนราชการ ของกรมส งเสร มการปกครองท องถ นไทย- อ งกฤษ ช อสาน ก กอง ส วน ฝ าย และงานต างๆ ของกรมส งเสร มการปกครองท องถ น Names of Bureaus, Division,

More information

1. ฝ าย Administration

1. ฝ าย Administration รายละเอ ยด ขอบเขตความร บผ ดชอบ, สถานท /ปฏ บ ต งาน และค ณสมบ ต ของน กศ กษา แต ละหน วยงาน ท /เป ดร บสม ครน กศ กษาฝ กงาน เพ /อให น ส ต/ น กศ กษาใช เป นข อม ล ประกอบการต ดส นใจเล อกหน วยงานท /ต องการเข าร

More information

แผนการบร หารทร พยากรบ คคล

แผนการบร หารทร พยากรบ คคล แผนการบร หารทร พยากรบ คคล คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๖๐ จ ดท าโดย ส าน กงานเลขาน การคณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน ปร บปร ง คร งท ๑ (เมษายน ๒๕๕๒) ค าน า แผนการบร หารทร พยากรบ

More information

สร ปโครงการสาค ญด านการขนส งทางอากาศ ประจาเด อนก นยายน ๒๕๕6

สร ปโครงการสาค ญด านการขนส งทางอากาศ ประจาเด อนก นยายน ๒๕๕6 สร ปโครงการสาค ญด านการขนส งทางอากาศ ประจาเด อนก นยายน ๒๕๕6 หน วยงาน งาน/โครงการ วงเง นโครงการ บพ. 1. การดาเน นการตามนโยบายเป ดเสร - การบ นระหว างประเทศ (ต งแต ว นท 1 ก.ย. 2556 30 ก.ย. 2556) การจ ดสรรเส

More information

รายงานผลการด าเน นงานประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๐ ของส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร ไตรมาส ๓ (๑ เมษายน ๒๕๕๐-๓๐ ม ถ นายน ๒๕๕๐)

รายงานผลการด าเน นงานประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๐ ของส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร ไตรมาส ๓ (๑ เมษายน ๒๕๕๐-๓๐ ม ถ นายน ๒๕๕๐) รายงานผลการด าเน นงานประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๐ ของส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร ไตรมาส ๓ (๑ เมษายน ๒๕๕๐-๓๐ ม ถ นายน ๒๕๕๐) การรายงานผลการด าเน นงานประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๐ ของส าน กงานเลขาธ การสภา ผ แทนราษฎร

More information

ค ม อแนวทางการปฏ บ ต งาน การจ ดการข อร องเร ยนของกรมบ ญช กลาง

ค ม อแนวทางการปฏ บ ต งาน การจ ดการข อร องเร ยนของกรมบ ญช กลาง สารบ ญ หน า บทท 1 บทน า 1-2 บทท 2 ประเด นท เก ยวข องก บการร องเร ยน 3-7 ค ม อแนวทางการปฏ บ ต งาน การจ ดการข อร องเร ยนของกรมบ ญช กลาง บทท 3 กระบวนการจ ดการเร องร องเร ยน 8-9 บทท 4 บทสร ป 10-11 E-mail และเบอร

More information

ศ นย สร างความเข มแข งในการบร หารทร พยากรบ คคล ของจ งหว ดและท องถ น (ศท.) ส าน กงานคณะกรรมการข าราชการพลเร อน ปร บปร งแก ไข ณ ว นท ๗ ธ นวาคม ๒๕๕๒

ศ นย สร างความเข มแข งในการบร หารทร พยากรบ คคล ของจ งหว ดและท องถ น (ศท.) ส าน กงานคณะกรรมการข าราชการพลเร อน ปร บปร งแก ไข ณ ว นท ๗ ธ นวาคม ๒๕๕๒ ต วอย างการจ ดท าด ชน ช ว ดและ ค าเป าหมายผลส มฤทธ ของงาน ของหน วยงานส าน กงานจ งหว ด ในจ งหว ดน าร อง (จ งหว ดส งห บ ร จ งหว ดตร ง และจ งหว ดอ บลราชธาน ) ศ นย สร างความเข มแข งในการบร หารทร พยากรบ คคล

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

แผนย ทธศาสตร กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

แผนย ทธศาสตร กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน แผนย ทธศาสตร กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน ว ส ยท ศน เป นองค กรระด บแนวหน าของภ ม ภาคเอเช ยท ม ท กษะความสามารถในการบร หารจ ดการ พล งงาน การส งเสร มประส ทธ ภาพการใช พล งงาน การพ ฒนาแหล งพล งงาน

More information

แผนย ทธศาสตร ส าน กงานสรรพากรภาค 7 ประจ าป งบประมาณ 2554

แผนย ทธศาสตร ส าน กงานสรรพากรภาค 7 ประจ าป งบประมาณ 2554 แผนส าน กงาน ประจ าป งบประมาณ 2554 "ร วมค ด ร วมท า ร วมพ ฒนา แบบบ รณาการ" ประเด น เป าประสงค เช ง ต วช ว ด แผนงาน ผ 1.สร างฐาน 1. จ ดเก บภาษ อย างม ประส ทธ ภาพ จ านวนภาษ ท จ ดเก บได ตาม 1. บร หารจ ดเก

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร ประจ าป งบประมาณ 2553 2556 ฉบ บปร บปร ง

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร ประจ าป งบประมาณ 2553 2556 ฉบ บปร บปร ง แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร ประจ าป งบประมาณ 2553 2556 ฉบ บปร บปร ง ค าน า จากการท มหาว ทยาล ยได จ ดท าแผนพ ฒนามหาว ทยาล ยของมหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร (ม ถ นายน 2552 พฤษภาคม 2556)

More information

การจ ดและการบร หารงาน การรถไฟแห งประเทศไทย

การจ ดและการบร หารงาน การรถไฟแห งประเทศไทย 7 การจ ดและการบร หารงาน การรถไฟแห งประเทศไทย 1. กล าวน า การจ ดและการบร หารงานของการรถไฟ ฯ น ได ก าหนดให ม การบรรยายไว ในหล กส ตรการศ กษา ของ รร.ขส.ฯ โดยทาง รร.ขส.ฯ ได ขออาจารย ผ ทรงค ณว ฒ จากการรถไฟ ฯ

More information

กษาเพ อจ ดท าแผนปฏ บ ต การตามแผนแม บทการพ ฒนา พ นท พ เศษเพ อการท องเท ยวอย างย งย นเม องเก าน าน ระยะ ๕ ป (พ.ศ.

กษาเพ อจ ดท าแผนปฏ บ ต การตามแผนแม บทการพ ฒนา พ นท พ เศษเพ อการท องเท ยวอย างย งย นเม องเก าน าน ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ข อกาหนดการจ าง (Term Of Reference) โครงการศ กษาเพ อจ ดทาแผนปฏ บ ต การตามแผนแม บทการพ ฒนา พ นท พ เศษเพ อการท องเท ยวอย างย งย นเม องเก าน าน ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒๕๖๐) ------------------------------------------------------

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan)

แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการ เศรษฐก จและส งคมแห งชาต 1 สารบ ญ ส วนท 1: ข อม ลท วไป 1-7 1.1 อานาจหน าท ตามกฎหมาย 1 1.2 ว ส ยท ศน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) ของส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 *******************

แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) ของส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ******************* แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) ของส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ******************* ****-กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา ---------------------------------------------------

More information

แผนพ ฒนาพน กงานเทศบาล 3 ป (พ.ศ.2555 2557) จ ดทาโดย เทศบาลตาบลว งแซ ม อาเภอมะขาม จ งหว ดจ นทบ ร

แผนพ ฒนาพน กงานเทศบาล 3 ป (พ.ศ.2555 2557) จ ดทาโดย เทศบาลตาบลว งแซ ม อาเภอมะขาม จ งหว ดจ นทบ ร แผนพน กงาน 3 ป (พ.ศ.2555 2557) จ ดทาโดย ตาบลว งแซ ม อาเภอมะขาม จ งหว ดจ นทบ ร คานา ตามท คณะกรรมการพน กงาน จ งหว ด จ นทบ ร ได ประกาศคณะกรรมการ พน กงานจ งหว ดจ นทบ ร เร อง หล กเกณฑ และเง อนไขเก ยวก บการบร

More information

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 สปค. 53/08-20 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ส าน กเลขาธ การได ม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร ส าน กเลขาธ การ (พ.ศ. 2553-2556) โดยได ก าหนดว ส ยท

More information

แผนย ทธศาสตร และแผนปฏ บ ต การตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ กรมพ น จและค มครองเด กและเยาวชน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

แผนย ทธศาสตร และแผนปฏ บ ต การตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ กรมพ น จและค มครองเด กและเยาวชน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 แผนย ทธศาสตร และแผนปฏ บ ต การตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ กรมพ น จและค มครองเด ก ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 24 ส วนแผนงานงบประมาณและต ดตามประเม นผล 1 เมษายน 24 แผนย ทธศาสตร กรมพ น จและค มครองเด ก แผนปฏ บ ต

More information

ข อเสนอโครงการ ภายใต กรอบแนวค ดการพ ฒนาระบบข อม ลสน บสน นการต ดส นใจ

ข อเสนอโครงการ ภายใต กรอบแนวค ดการพ ฒนาระบบข อม ลสน บสน นการต ดส นใจ ข อเสนอโครงการ ภายใต กรอบแนวค ดการพ ฒนาระบบข อม ลสน บสน นการต ดส นใจ ข อเสนอโครงการ พ ฒนาระบบสารสนเทศทร พยากรน าบาดาลเพ อสน บสน นการต ดส นใจ (ฉบ บแก ไข) - 0 - จ ดท าโดย ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศทร พยากรน

More information

ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2550 (ฉบ บปร บปร ง)

ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2550 (ฉบ บปร บปร ง) แผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2550 (ฉบ บปร บปร ง) จ ดท าโดย กรมว ทยาศาสตร บร การ กระทรวงว ทยาศาสตร เทคโนโลย ว นท 16 ส งหาคม พ.ศ.2550 แผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2550 (ฉบ บปร บปร ง) จ ดท าโดย

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices)

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices) 1) ช อเร อง/แนวปฏ บ ต ท ด งานประก นค ณภาพการศ กษา 2) หน วยงาน สาน กค ณภาพการศ กษา แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices) 3) ห วหน าหน วยงาน ผ ช วยศาสตราจารย กฤษฎ ส ขฉาย ปฏ บ ต หน าท ผ อานวยการสาน กค ณภาพการศ กษา

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป 2555 สารจากผ อานวยการ

แผนปฏ บ ต การประจาป 2555 สารจากผ อานวยการ สารจากผ อานวยการ ว ทยาล ยเทคน คอานาจเจร ญ เป นสถานศ กษาท บร หารงานส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการ อาช วศ กษา มาเป นเวลา 19 ป และย งคงย ดม นในเจตนารมณ ท ผล ตน กศ กษาในระด บช างฝ ม อท ม ค ณภาพออกส ส งคมอย างต

More information

โครงการส มมนาว ชาการผ งเม องคร งท 1 ประจ าป 2556 เร อง การพ ฒนาพ นท รอบสถาน ขนส งมวลชนในประเทศไทย URBAN PLANNING CONFERENCE

โครงการส มมนาว ชาการผ งเม องคร งท 1 ประจ าป 2556 เร อง การพ ฒนาพ นท รอบสถาน ขนส งมวลชนในประเทศไทย URBAN PLANNING CONFERENCE โครงการส มมนาว ชาการผ งเม องคร งท 1 ประจาป 2556 เร อง การพ ฒนาพ นท รอบสถาน ขนส งมวลชนในประเทศไทย URBAN PLANNING CONFERENCE 2013: Transit Oriented Development (TOD) โดย สมาคมการผ งเม องไทย หล กการและเหต

More information

แผนแม บทเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร กองท พไทย และ กองบ ญชาการกองท พไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ ๒๕๖๑

แผนแม บทเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร กองท พไทย และ กองบ ญชาการกองท พไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ ๒๕๖๑ แผนแม บทเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร กองท พไทย และ กองบ ญชาการกองท พไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ ๒๕๖๑ สารบ ญ บทท ๑ บทนา ๑ ๑.๑ ความเป นมา......๑ ๑.๒ ว ตถ ประสงค ของแผนแม บทเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ๑ ๑.๓ โครงสร างการจ

More information

ประกาศคณะกรรมการกลางพน กงานเทศบาล เร อง ต าแหน งและว ทยฐานะพน กงานคร และบ คลากรทางการศ กษาเทศบาล

ประกาศคณะกรรมการกลางพน กงานเทศบาล เร อง ต าแหน งและว ทยฐานะพน กงานคร และบ คลากรทางการศ กษาเทศบาล ประกาศคณะกรรมการกลางพน กงานเทศบาล เร อง ต าแหน งและว ทยฐานะพน กงานคร และบ คลากรทางการศ กษาเทศบาล อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา 17(3) ประกอบมาตรา 24 วรรคเจ ด แห งพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบ บร หารงานบ คคลส วนท องถ

More information

ตอน ท การพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษา ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป

ตอน ท การพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษา ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป ๒ ตอน ท การพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษา ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป ๑. ระบบโครงสร างการบร หาร โรงเร ยนสตร ว ดระฆ งม การบร หารจ ดการเป นระบบช ดเจน ม งเน นการบร หารแบบม ส วน ร วมและด าเน นการตามระบบ PDCAจ งท าให

More information

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนงาน/โครงการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ไตรมาส ๓ (๑ ต ลาคม ๒๕๕๔ ๓๐ ม ถ นายน ๒๕๕๕) กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนงาน/โครงการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ไตรมาส ๓ (๑ ต ลาคม ๒๕๕๔ ๓๐ ม ถ นายน ๒๕๕๕) กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร รายงานตามแผนงาน/โครงการ ประจ าป พ.ศ. ไตรมาส ๓ (๑ ต ลาคม ๒๕๕๔ ๓๐ ม ถ นายน ) กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร.. ส าน กนโยบายและย ทธศาสตร ส าน กงานปล ดกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร สารบ ญ ย ทธศาสตร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2555 2558) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2555 2558) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2555 2558) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน 1 2 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2555 2558) ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ได จ

More information

แผนพ ฒนาพน กงานส วนตาบลประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๗

แผนพ ฒนาพน กงานส วนตาบลประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๗ แผนพ ฒนาพน กงานส วนตาบลประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๗ องค การบร หารส วนตาบลไร มะขาม อาเภอบ านลาด จ งหว ดเพชรบ ร คานา ป จจ บ นการบร หารทร พยากรมน ษย เป นส งท จาเป นอย างมากในการท จะทาองค กรไปส ความสาเร

More information

แผนย ทธศาสตร สาน กงานปรมาณ เพ อส นต (พ.ศ. 2558-2561)

แผนย ทธศาสตร สาน กงานปรมาณ เพ อส นต (พ.ศ. 2558-2561) แผนย ทธศาสตร สาน กงานปรมาณ เพ อส นต (พ.ศ. 2558-2561) เป นหน งในองค กรท เป นเล ศด านการกาก บการใช พล งงานปรมาณ ในอาเซ ยน (To be one of excellent nuclear regulatory bodies in ASEAN) คำนำ เป นหน งในองค กรท

More information