จดหมายสม ครงาน

Size: px
Start display at page:

Download "จดหมายสม ครงาน 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2."

Transcription

1 จดหมายสม ครงาน การเข ยนเอกสารสม ครงานเป นจ ดเร มต นของการสม ครงาน ด งน นจ งต องจ ดท าข นอย างรอบคอบ ม ความ สมบ รณ ท งในร ปแบบและเน อหาเพราะม บทบาทเสม อนเป นต วแทนของผ สม ครงานท จะส งผลให เก ดการจ างงาน หร อไม ก ได การเข ยนเอกสารสม ครงานอาจท าได โดยการกรอกข อความลงในใบสม ครซ งฝ ายผ จ างได จ ดท าข นหร อ อาจจ ดท าในร ปของจดหมายสม ครงานเข ยนด วยลายม อหร อพ มพ ด ด แต ในป จจ บ นน ยมใช พ มพ ด ดเป นส วนใหญ เว นแต ผ จ างก าหนดให ส งจดหมายสม ครงานเป นลายม อของผ สม ครงานท งฉบ บ ท งน ย งรวมไปถ งประว ต ย อแสดง ค ณสมบ ต เพ อการพ จารณาค ดเล อกอ กด วย ในการสม ครงานจะต องม ผ อ างอ งและจดหมายขอบค ณผ อ างอ ง รวมท งอาจม จดหมายต ดตามผลการ ส มภาษณ ในบางกรณ จดหมายสม ครงานเป นช องทางท น าข าวสารข อม ลจากผ สม ครงานไปย งผ พ จารณาค ดเล อก เป นต วแทนของผ สม ครงาน การเข ยนจดหมายสม ครงานท น ยมใช ม 2 ร ปแบบ ได แก 1. แบบเป นจดหมายสม ครงานพร อมด วยรายละเอ ยดค ณสมบ ต ของผ สม ครงาน จะใช ในกรณ ท ผ สม คร งานไม ม รายละเอ ยดเก ยวก บค ณสมบ ต ส วนบ คคลและประว ต การท างานมากน ก จ งสามารถให รายละเอ ยดพร อม ก บแสดงความประสงค จะสม ครงานอย ในจดหมายได ผ เข ยนจดหมายสม ครงานในร ปแบบน ส วนใหญ เป นผ เพ งจบ การศ กษาและไม ม ประสบการณ ท างานมาก อน 2. เป นจดหมายสม ครงานม ประว ต ย อแนบไปพร อมก บจดหมาย ม กใช ในกรณ ท ผ สม ครม รายละเอ ยดท สมควรเสนอให พ จารณามาก ไม สามารถบรรจ ในจดหมายได จ าเป นต องแยกพ มพ เป นเอกสารแยกต างหาก การเข ยนจดหมายสม ครงานและประว ต ย อม ว ตถ ประสงค ด งน 1. เพ อเป นการแนะน าต วผ สม คร เป นแนวทางให ผ จ างมองเห นถ งบ คล กภาพและอ ปน ส ยในการท างาน ของผผ สม ครได 2. เพ อช แจงถ งความสนใจในต าแหน งงานน นๆ 3. เพ ออธ บายรายละเอ ยดคร าวๆเก ยวก บความส าเร จทางการศ กษาหร อหน าท การงานเพ อให ผ จ างร ส ก สนใจ 4. เพ อเป นการสร างส มพ นธภาพก บผ จ างก อนท จะได พบปะพ ดค ย 5. เพ อเป นการเสนอต วให ผ จ างได ร จ ก 6. เพ อความเป นระเบ ยบเร ยบร อยและเป นข นตอนท เหมาะสมมากกว าการจ โจมเข าไปต ดต อด วยตนเอง หร อโทรศ พท เข าไปสม ครงาน ป จจ ยท ท าให จดหมายสม ครงานและประว ต ย อประสบความส าเร จ ค อ 1. แสดงพ นฐานอ นแท จร ง ค อ หล กฐานเก ยวก บต วผ เข ยนเองว าเป นผ ม ค าต องานและผ จ างเพ อเป นการ เสร มสร างท ศนคต ท ด แต ต น 2. เข ยนไว มากเก นด กว าน อยเก นไป แต ส งท เก นความจร งหร อกว างเก นไปจะไม เก ดประโยชน ในการ พ จารณาของผ จ าง 65

2 66 3. พ จารณาว าส งไหนท จะท าให จดหมายสม ครงานและประว ต ย อของตนน าอ าน น าสนใจและเด นกว า ของผ สม ครคนอ น 4. ศ กษาเก ยวก บบร ษ ทท จะสม ครให มากท ส ดเท าท จะมากได เพราะจะเป นประโยชน มากเวลาส มภาษณ 5. แนบใบสร ปค ณว ฒ ทางการศ กษาว าประกาศน ยบ ตรหร อปร ญญาบ ตรพร อมท งร ปถ าย ประมาณ 3 ร ป 6. แสดงถ งความสนใจในต าแหน งท จะสม ครให ช ดเจน 7. ถ าเป นการเข ยนใบสม ครโดยท ได อ านในใบประกาศร บสม ครงานให บอกท มาของประกาศน นๆด วย เป นการแสดงให เห นว าผ สม ครเป นผ ท รอบคอบและสนใจข าวสารรอบต ว 8. การเข ยนต องแสดงท งค ณภาพของความค ดและค ณภาพของการเข ยน 9. แจ งว าผ สม ครสามารถร บการส มภาษณ เป นส วนบ คคลได ในว นเวลาใดและอย างไร ในการเข ยนจดหมายสม ครงานต องระม ดระว งข อผ ดพลาดในล กษณะ ด งน 1. จดหมายสะเพร า เป นจดหมายท ใช ค าพ ดซ งไม ข ดเกลา ม การข ดลบข ดฆ า พ มพ สกปรก หร อพ มพ ต ด บ างไม ต ดบ าง เน อความของจดหมายใช ไม ได หร อใช กระดาษค ณภาพไม ด ส งบกพร องต างๆเหล าน จะท าให ไม ใคร ได ร บการพ จารณาท ด พอหร ออาจไม ได ร บการพ จารณาเลย 2. จดหมายท ม ใจความคล มเคร อ ค อจดหมายท ไม บ งให แน ช ดว าต องการอะไร งานชน ดใด ท าไมจ ง ต องการและจะท าได เม อใด เป นการใช ถ อยค ากว างๆไม ช เฉพาะ และม กไม แจ งว นท ช อ สถานท งานท ถน ด พ นฐานการศ กษา หร อรายละเอ ยดใดๆท งส น 3. จดหมายออกต ว เป นจดหมายท เข ยนอย างคลางแคลงในการแสดงออกซ งข อม ล เป ยการแสดงให ทราบว าเป นคนขาดความม นใจในตนเอง 4. จดหมายท โอ อวด เป นจดหมายท ม ล กษณะชอบอวดร ไปหมดท กส งท กอย าง ในการท างานใดก ตาม ต องการผ ท ร จร งเท าน น ไม ต องการคนร มากจนเหม อนไม ร อะไรเลย 5. จดหมายไม เป นระเบ ยบ จดหมายสม ครงานก บใบประว ต ย อท ม ข อความไม สอดคล องก นน น ท าให ยากต อการพ จารณามาก 6. จดหมายลอกแบบ เป นจดหมายท ช ให เห นว าผ สม ครขาดหล กว ชาได แต ลอกแบบมาเท าน น จดหมายสม ครงานท ด ควรประกอบด วยข อความส าค ญ 3 ส วน ค อ 1. ส วนน า เป นส วนท แสดงจ ดม งหมายของจดหมายเพ อก อให เก ดความสนใจท จะอ านต อ ให ค าน งถ งส ง ท จะท าให ผ อ านเก ดความประท บใจ ด งน 1.1 แสดงถ งท มาของความสนใจในการสม คร เช น จากหน งส อพ มพ ไทยร ฐ ฉบ บว นท 12 เมษายน ศกน บร ษ ทของท านได ลงประกาศร บสม ครพน กงานในต าแหน ง 1.2 เน นถ งความส าค ญบางอย างท ผ อ านต องการ ไม ใช ตามท ผ สม ครต องการ และต องเข ยนด วยความ เช อม นในตนเอง แต ไม ใช โอ อวด 1.3 กล าวถ งว ตถ ประสงค ของจดหมาย อาจจะแนะน าถ งความต องการบางอย างซ งผ สม ครสามารถท าได เหมาะสม หร อท าให ผ อ านเก ดความประท บใจและกระต นให ผ อ านกระหายท จะอ านต อ

3 67 2. ส วนกลาง เป นส วนท ช แจงหล กฐานและรายละเอ ยด หากเป นจดหมายท แนบประว ต ย อไม จ าเป นต อง ช แจงรายละเอ ยดมากเก นไปน ก แต ถ าเป นจดหมายสม ครงานซ งไม แนบประว ต ย อจ าเป นต องช แจงรายละเอ ยด ปล กย อยท ส าค ญ โดยว ธ การเข ยนด งน 2.1 อธ บายประว ต ส วนต วและการศ กษา 2.2 เข ยนตรงไปตรงมาแต เป นธรรมชาต เข าใจง ายและควรตรงจ ดม งหมาย 2.3 ไม ใช ข อความท เก นความจร ง ม ล กษณะท ส อถ งความโอ อวด 2.4 ช แจงถ งค ณสมบ ต ท เก ยวข องก บต าแหน งหน าท การงาน 2.5 ไม ใช ถ อยค าวกไปวนมา 2.6 เข ยนในส งท สามารด งความสนใจของผ อ าน ท าให ผ อ านไว วางใจในความสามารถจนต ดส นใจท จะ เร ยกน ดส มภาษณ 2.7 ช แจงถ งประสบการณ ในการท างาน อย างละเอ ยด 3. ส วนท าย เป นส วนสร ปเพ อแนะน าถ งส งท ต องท า น บเป นส วนส าค ญท อาจท าให ผ อ านเปล ยนใจได หากเข ยนด วยความไม รอบคอบ จ งควรย ดหล กการเข ยน ด งน 3.1 เน นถ งความสนใจในต าแหน งอ กคร งด วยถ อยค าท ส นและเข าใจง าย 3.2 แสดงความเช อม นในการเข าท างานให ก บบร ษ ท 3.3 ใช ส านวนในล กษณะการข อรองให พ จารณาไม ใช การขอร องให ร บเข าท างาน เช น กระผมจ งใครขอร บ โอกาสให ท านได พ จารณา 3.4 บอกถ งความพร อมส าหร บการมาส มภาษณ และแสดงหล กฐานอ นๆโดยให หมายเลขโทรศ พท เพ อ สะดวกในการต ดต อ นอกจากการเข ยนจดหมายสม ครงานแล วย งอาจสม ครงานโดยการเข ยนใบสม ครงานก ได การอ านข อม ล จากใบสม ครงานจะง ายกว าการอ านจกจดหมายสม ครงาน ใบสม ครงานเป นข อม ลเบ องต นท ผ สม ครงานให แก ผ จ างเพ อใช พ จารณาในข นต น ท งย งเป นแนวทางการส มภาษณ เพ อให ได ข อม ลเพ อให ได ข อม ลเพ มข นในเร องท ผ จ าง ม ความสนใจจะน ามาใช ว เคราะห ความเหมาะสมของผ สม ครก บต าแหน งงานท จะจ าง ใบสม ครงานเป นเอกสารท จ ดท าข นเพ อให ผ สม ครงานกรอกรายละเอ ยดส วนบ คคลและอ นๆอ นจ าเป นแก การพ จารณาค ดเล อกต อไป ใบสม ครงานท น ยมใช ก นในป จจ บ นจะม ข อความท ก าหนดให ผ สม ครงานกรอกรายละเอ ยดคล ายคล งก น ด งน 1. ว นท สม ครงาน 2. ต าแหน งท สม คร 3. เง นเด อนท ต องการ 4. รายละเอ ยดส วนบ คคล 5. ประว ต การศ กษา 6. ประว ต การท างาน 7. ความสามารถในการใช ภาษา 8. ประว ต เก ยวก บความผ ดในคด อาญา 9. บ คคลท เป นญาต หร อร จ กในบร ษ ท 10. บ คคลท อ างอ งเพ อสอบถามข อม ลเพ มเต ม

4 ต วอย างจดหมายสม ครงานพร อมรายละเอ ยดค ณสมบ ต ของผ สม ครงาน 69 เพชรเกษม หนองแก ห วห น ประจวบค ร ข นธ ม ถ นายน 2545 เร อง ขอสม ครงานต าแหน ง พน กงานขาย เร ยน ผ จ ดการฝ ายบ คคล บร ษ ทร ตนธาน จ าก ด ส งท ส งมาด วย 1. ภาพถ าย 2 ภาพ 2. ใบร บรองผลการศ กษา 1 ฉบ บ ด ฉ นได ทราบจากอาจารย นวลนภา แสงเด อนฉาย ผ อ านวยการโรงเร ยนห วห นว ทยาว า บร ษ ทของท าน ต องการร บสม ครงานต าแหน ง พน กงานขาย ด ฉ นสนใจใคร ขอร บใช ท านในต าแหน งด งกล าว ด ฉ นช อ นางสาวย รวรรณ นวลตระก ล อาย 20 ป เป นโสด ม ส ขภาพสมบ รณ ส าเร จการศ กษาปร ญญาตร สาขาว ชาภาษาอ งกฤษธ รก จจากสถาบ นเทคโนโลย ราชมงคล ว ทยาเขตว งไกลก งวล ป พ.ศ จากใบร บรอง ผลการศ กษาท ด ฉ นได แนบมาน ท านจะทราบได ว าคะแนนว ชาภาษาอ งกฤษของด ฉ นอย ในเกณฑ ด ระหว างศ กษาในสถาบ น ด ฉ นเคยได ร บเล อกเป นประธานชมรมภาษาอ งกฤษ เคยเป นผ แทนว ทยาเขตใน การแข งข นท กษะทางว ชาการ ว ชาภาษาอ งกฤษ และเคยฝ กงานหน าท พน กงานขาย ท ร านห วห นคอมพ วเตอร เป น เวลา 1 เด อน ซ งประสบการณ ด งกล าวช วยให ด ฉ นม ความเช อม นในตนเอง ม ความร ความช านาญในการใช ภาษาอ งกฤษ และ การขาย ท งน ด ฉ นขอเสนอช ออาจารย ของว ทยาเขตซ งด ฉ นศ กษาอย และย นด ให การร บรองเก ยวก บอ ปน ส ยและ ความร ความสามารถของด ฉ นเป นอย างด ด งน อาจารย ย วด ส รว ทย ต าแหน ง อาจารย 3 ระด บ 7 โทรศ พท (032) ต อ 1206 อาจารย สามารถ คล องว ชาการ อาจารย 2 ระด บ 6 โทรศ พท (032) ต อ 1532 พร อมจดหมายฉบ บน ด ฉ นได ส งภาพถ าย และใบร บรองผลการศ กษามาเพ อประกอบการพ จารณาแล ว กร ณาอณ ญาตให ด ฉ นมาเร ยนท านด วยตนเองว าสามรถร บใช บร ษ ทในต าแหน งพน กงานขายได ด เพ ยงไร โปรด ต ดต อด ฉ นตามท อย ข างบนน หร อท หมายเลขโทรศ พท (032) ขอขอบพระค ณ ขอแสดงความน บถ อ (นางสาวย รวรรณ นวลตระก ล)

5 ต วอย างจดหมายสม ครงานท ม ประว ต ย อแนบไปด วย 66 2 ม ถ นายน เพชรเกษม หนองแก ห วห น ประจวบค ร ข นธ เร อง ขอสม ครงานต าแหน ง พน กงานขาย เร ยน ผ จ ดการฝ ายบ คคล บร ษ ทร ตนธาน จ าก ด ส งท ส งมาด วย 1. ภาพถ าย 2 ภาพ 2. ประว ต ส วนต ว 1. ฉบ บ 3. ใบร บรองผลการศ กษา 1 ฉบ บ ด ฉ นได ทราบจากอาจารย นวลนภา แสงเด อนฉาย ผ อ านวยการโรงเร ยนห วห นว ทยาว า บร ษ ทของท าน ต องการร บสม ครงานต าแหน ง พน กงานขาย ด ฉ นสนใจใคร ขอร บใช ท านในต าแหน งด งกล าว ในระหว างศ กษาท สถาบ นเทคโนโลย ราชมงคล ว ทยาเขตว งไกลก งวล ด ฉ นเคยได ร บเล อกเป นประธาน ชมรมภาษาอ งกฤษ เคยเป นผ แทนว ทยาเขตในการแข งข นท กษะทางว ชาการ ว ชาภาษาอ งกฤษ และเคยฝ กงาน หน าท พน กงานขาย ท ร านห วห นคอมพ วเตอร เป นเวลา 1 เด อน ซ งประสบการณ ด งกล าวช วยให ด ฉ นม ความ เช อม นในตนเอง ม ความร ความช านาญในการใช ภาษาอ งกฤษ และ การขาย พร อมจดหมายฉบ บน ด ฉ นได ส งภาพถ าย ประว ต ส วนต ว และใบร บรองผลการศ กษามาเพ อประกอบการ พ จารณาแล ว กร ณาอณ ญาตให ด ฉ นมาเร ยนท านด วยตนเองว าสามรถร บใช บร ษ ทในต าแหน งพน กงานขายได ด เพ ยงไร โปรดต ดต อด ฉ นตามท อย ข างบนน หร อท หมายเลขโทรศ พท (032) ขอขอบพระค ณ ขอแสดงความน บถ อ (นางสาวย รวรรณ นวลตระก ล)

6 ประว ต ย อส วนต ว 67 ช อและช อสก ล - นางสาวย รวรรณ นวลตระก ล ท อย ป จจ บ น - 69 เพชรเกษม หนองแก ห วห น ประจวบค ร ข นธ หมายเลขโทรศ พท - (032) อาย - 20 ป ว น เด อน ป เก ด - 6 ส งหาคม 2525 บ ตรประชาชนเลขท ส วนส ง เซนต เมตร น าหน ก - 46 ก โลกร ม ศาสนา - พ ทธ ส ขภาพ - แข งแรง สถานภาพทางกฎหมาย - โสด ประว ต การศ กษา - ระด บปร ญญาตร สถาบ นเทคโนโลย ราชมงคล ว ทยาเขตว งไกลก งวล จ.ประจวบค ร ข นธ คณะบร หารธ รก จ สาขาว ชาภาษาอ งกฤษธ รก จ เกรดเฉล ย 3.60 ความสามารถพ เศษ - 1. สามารถพ ดและเข ยนภาษาอ งกฤษได เป นอย างด 2. สามารถใช เคร องใช ในส าน กงานได เช น เคร องถ ายเอกสาร เคร องค านวณไฟฟ าและม อ และคอมพ วเตอร 3. สามารถร างจดหมายโต ตอบการค าได ท งภาษาไทยและ ภาษาอ งกฤษ

7 จดหมายขออน ญาตใช ช อเป นผ อ างอ ง จดหมายขออน ญาตใช ช อเป นผ อ างอ งเป นส งส าค ญและจ าเป น ในการท จะอ างถ งผ หน งผ ใดควรท จะขอ อน ญาตจากผ น นก อน และเป นโอกาสด ท จะท าให ผ อ างอ งเก ดท ศนคต ท ด อ นเป นประโยชน ต อการให รายละเอ ยด เก ยวก บผ สม ครงานในทางบวก หากพ จารณาถ งการเข ยนจดหมายขออน ญาตใช ช อผ อ างอ งโดยท วไปแล วส าหร บ ทางธ รก จจะเป นจดหมายในล กษณะขอร องและค อนข างเป นก นเอง ยกเว นจดหมายขออน ญาตในหน วยงาน ราชการซ งจ าเป นต องเข ยนแบบเป นทางการ แต ไม ว าจะเป นแบบใดจะเห นได ว าเป นจดหมายขนาดส น ช แจง ว ตถ ประสงค อย างช ดเจน การใช จดหมายขออน ญาตใช ช อผ อ างอ งก เช นเด ยวก น จ าเป นต องเข ยนให ตรงตาม ว ตถ ประสงค ด วยโครงสร างภาษาท เหมาะสมเข าใจง าย การเข ยนจดหมายขออน ญาตใช ช อเป นผ อ างอ งม ว ตถ ประสงค ด งน 1. เพ อเป นมารยาทท ควรจะบอกกล าวให ผ ร บรองทราบเส ยก อนว าได น าช อมาใช ในการอ างอ งส าหร บการ สม ครงาน 2. เพ อขอค าแนะน าเพ มเต มหร อขอรายละเอ ยดท ผ ร บรองได ช แนะ จดหมายขออน ญาตใช ช อเป นผ อ างอ งเป นจดหมายในเช งบอกกล าวขอร อง จ าเป นจะต องเข ยนด วย ส านวนท ส ภาพ ด งม ป จจ ยท ส าค ญ ค อ 1. ควรเป นจดหมายท ส น กระช บความ 2. ช แจงรายละเอ ยดของต าแหน งท สม ครและระบ ช อบร ษ ท 3. ใช ถ อยค าท ส ภาพในล กษณะขอร องมากกว าเป นการบ งค บ 4. พยายามสร างความล าบากใจให ก บผ อ างอ งน อยท ส ด โดยค าน งถ งการเส ยเวลาหร อความร ส กอ ดอ ด หากสม ครงานในบร ษ ทท ผ อ างอ งไม ม ความส มพ นธ ท ด ต อก น จดหมายขออน ญาตใช ช อเป นผ อ างอ งท ด ควรประกอบด วยข อความส าค ญ 2 ส วน ค อ 1. ส วนน า เป นส วนข นต นจดหมายซ งเป นจดหมายส น ด งน นส วนน าควรช แจงรายละเอ ยดและ ว ตถ ประสงค ท นท ค อ 1.1 บอกถ งรายละเอ ยดของงานเพ ยงแค ต าแหน งและบร ษ ท 1.2 ขออน ญาตผ อ างอ งด วยถ อยค าท ส ภาพ ช ดเจน 2. ส วนท าย จดหมายขออน ญาตใช ช อเป นผ อ างอ งไม จ าเป นต องม ส วนกลาง และส วนท ายก เป นส วนท เพ ยงแคเสนอถ งส งท สะดวกส าหร บผ อ างอ ง 68

8 ต วอย างจดหมายขออน ญาตใช ช อเป นผ อ างอ ง 95/3 ซ.งดงาม ถ.พหลโยธ น ต.ค คต อ.ล าลกกา จ.ปท มธาน ก มภาพ นธ 2545 เร ยน อาจารย ชลชาต วงศ ไพร น ท เคารพ ด ฉ นสม ครงานในต าแหน ง ห วหน าแผนกขายของบร ษ ทไทยร งเร อง จ าก ด โดยท ด ฉ นเป นน กศ กษาใน แผนกว ชาการโรงแรมของท าน ด ฉ นประสงค จะขอใช ช อของท านเป นผ อ างอ ง ด ฉ นได สอดไปรษณ ยาบ ตรส าหร บค าตอบให อน ญาตของท าน เพ อจะได ส งกล บถ งด ฉ นมาพร อมน ด วย ด วยความเคารพอย างส ง (นางสาวพ ศตะว น แสงอ ท ย) จดหมายขอบค ณผ อ างอ ง การขอบค ณผ อ างอ งเป นมารยาทท ด ในการแสดงความขอบค ณและการบอกกล าวผลของการสม ครงาน ให ผ อ างอ งได ร ม ว ตถ ประสงค ด งน 1. เพ อแสดงถ งมารยาทและความร ส กท ด ให ผ อ างอ งได ร บทราบ 2. เพ อเป นการขอบค ณด วยความร ส กจร งใจ 3. เพ อบอกกล าวให ผ อ างอ งได ทราบว า ผ สม ครงานประสบความส าเร จในการสม ครเข าท างานหร อไม อย างไร ป จจ ยในการเข ยนจดหมายขอบค ณผ อ างอ งม ด งน 1. ควรเป นจดหมายท เข าใจง าย ส น กระช บความ 2. ไม ล มท จะบอกถ งความร ส กซานซ งในการได ร บความช วยเหล อจากผ อ างอ งด วยความจร งใจ 3. บอกกล าวให ผ อ างอ งได ทราบว าผ สม ครได งานในต าแหน งอะไรท บร ษ ทใด หร อไม อย างไร จดหมายขอบค ณผ อ างอ งท ด ควรประกอบด วยข อความส าค ญเพ ยง 2 ส วน ค อ 1. ส วนน า เป นส วนข นต นจดหมาย ไม จ าเป นต องบรรยายรายละเอ ยดปล กย อยมากมาย ด งน 1.1 ขอบค ณผ อ างอ งด วยประโยคแรกส าหร บการเร มต นจดหมาย 1.2 บอกให ผ อ างอ งได ทราบว าผ สม ครได งานในต าแหน งอะไร บร ษ ทใด 2. ส วนท าย ถ อเป นส วนสร ปของจดหมาย ควรย ดหล กการเข ยน ด งน

9 2.1 หากต องการไปพบผ อ างอ งเป นการส วนต วเพ อแสดงความขอบค ณให เร ยนให ทราบในจดหมาย ขอบค ณเส ยก อน 2.2 ไม ควรก าหนดว นและเวลาลงไปในจดหมายท นท ควรค าน งถ งความสะดวกของผ อ างอ งเป นหล ก โดบ อาจจะเร ยนให ทราบว าจะโทรศ พท เพ อน ดขอบค ณอ กคร งหน งเป นการด กว า 2.3 ย าถ งความซาบซ งท ได ร บการช วยเหล อจากผ อ างอ งอ กคร งหน ง 70 ต วอย างจดหมายขอบค ณผ อ างอ ง 95/3 ซ.งดงาม ถ.พหลโยธ น ต.ค คต อ.ล าลกกา จ.ปท มธาน ม นาคม 2545 เร ยน อาจารย ชลชาต วงศ ไพร น ท เคารพ ขอขอบพระค ณส าหร บการอน ญาตใช ช อเป นผ อ างอ ง และการร บรองต อ บร ษ ทไทยร งเร อง จ าก ด ด ฉ นขอ เร ยนให ท านทราบว าด ฉ นได งานในต าแหน ง ห วหน าแผนกขายของบร ษ ทไทยร งเร อง จ าก ดเร ยบร อยแล ว ก อนท ด ฉ นจะมาพบท านเพ อแสดงความขอบพระค ณ ขอให ด ฉ นได ย นย ยความร ส กซาบซ งในความ ช วยเหล อของท านมา ณ โอกาสน ด วยความเคารพอย างส ง (นางสาวพ ศตะว น แสงอ ท ย) จดหมายต ดตามผลการส มภาษณ ในการสม ครงานถ าจดหมายสม ครงานของผ สม ครประสบความส าเร จจนได ร บการส มภาษณ จดหมาย ต อไปท ผ สม ครจะเข ยนก ค อ จดหมายต ดตามผลการส มภาษณ ซ งเป นส งท จะแสดงถ งความสนใจในการสม ครงาน และการป องก นความผ ดพลาดในการแจ งผลการค ดเล อกเพราะข าวสารส ญหาย ม ว ตถ ประสงค ด งน 1. เพ อกล าวขอบค ณแก ผ ส มภาษณ ส าหร บการสละเวลาและการต อนร บอย างส ภาพ 2. เพ อให ผ ส มภาษณ ทราบว า ผ สม ครย งสนใจงานน นอย 3. เพ อเต อนความจ าผ ส มภาษณ ถ งค ณสมบ ต พ เศษของผ สม ครท ม ต องานน น 4. เพ อน าส งค นใบสม ครซ งผ ส มภาษณ ให ผ สม ครน ากล บบ านเพ อกรอกให สมบ รณ แต ม บางหน วยงานไม อน ญาตให น าใบสม ครออกนอกสถานท 5. เพ อส งข อม ลอ นใดท ผ สม ครต องการ ซ งผ สม ครอาจจะจ ดให ไม ได ในเวลาส มภาษณ

10 ป จจ ยท ท าให การเข ยนจดหมายต ดตามผลการส มภาษณ ประสบผลส าเร จม ด งน 1. แสดงความขอบค ณส าหร บการส มภาษณ ท นท ท เร มต นเข ยนจดหมาย 2. ช แจงรายละเอ ยดและแจ งให ทราบว าผ สม ครย งคงสนใจในต าแหน งน นอย 3. ไม ใช ส านวนการเข ยนในล กษณะเร งร ดหร อบ งค บเพ อต องการค าตอบ 4. ย าถ งความสามารถและความเช อม นว าผ สม ครม นใจว าจะสามารถท างานในต าแหน งท สม ครได 5. ให โอกาสและขอร องให ฝ ายผ จ างได ตร กตรองเพ อพ จารณา จดหมายต ดตามผลการส มภาษณ ท ด ควรประกอบด วยข อความส าค ญ 3 ส วน ค อ 1. ส วนน า เร มด วยการขอบค ณผ ส มภาษณ ด วยภาษาแสดงความขอบค ณง ายๆ ไม บรรยายอย างเล ศหร ซ งแสดงถ งความไม จร งใจ ช แจงว าการส มภาษณ ในคร งน นท าให ผ สม ครร ส กด เพ ยงใดด วยความเป นจร ง 2. ส วนกลาง เป นส วนท อธ บายถ งรายละเอ ยดให ช ดเจนว าม เอกสารใดๆแนบไปด วยบ างเพ อป องก นการ ตกหล น ส ญหาย โดยย ดหล กการด งน 2.1 แสดงถ งความสนใจในต าแหน งหน าท การงานอ กคร งหน ง 2.2 ให ความเช อม นแก ผ จ างว าผ ผ สม ครสามารถท างานน นได 2.3 สอดแทรกถ งความสามารถเล กๆน อยๆของผ สม ครเพ อให ผ จ างร ส กประท บใจและพร อมท จะให การ พ จารณา 2.4 บอกกล าวถ งเอกสารการศ กษาหร อใบร บรองการท างานต างๆซ งได ส งแนบมาด วยเร ยบร อยแล ว 3. ส วนท าย เป นการขออน ญาตส าหร บโอกาสในการได ร บการพ จารณา และเน นถ งความประสงค ของผ จ างพร อมก บค าขอบค ณอ กคร งหน ง 71

11 72 ต วอย างจดหมายต ดตามผลการส มภาษณ 95/3 ซ.งดงาม ถ.พหลโยธ น ต.ค คต อ.ล าลกกา จ.ปท มธาน มษายน 2545 เร ยน ค ณว ไลพรรณ โล ตระก ล ผ จ ดการฝ ายบ คคลและธ รการ ด ฉ น ขอขอบพระค ณส าหร บการส มภาษณ เข าท างานในต าแหน ง ห วหน าแผนกขาย ซ งท านกร ณาให โอกาสแก ด ฉ นม ความสนใจงานขายและได ฝ กงานด านการขายมาโดยตลอด ตามท ได ให ข อม ลในการส มภาษณ แก ท านแล ว หากท านประสงค จะได ข อม ลใดๆเพ มเต มอ ก ด ฉ นพร อมท จะด าเน นการโดยท นท ด ฉ นได ขอความกร ณาให ผ อ างอ งได ให ข อม ลเก ยวก บต วด ฉ นในกรณ ท ท านต องการแล ว หว งว าท านคงจะพ จารณาความเหมาะสมในการท จะให โอกาสด ฉ นได เข ามาร วมงานก บทางบร ษ ทของ ท าน และขอขอบค ณส าหร บเวลาในการส มภาษณ หากท านจะกร ณาแจ งให ทราบผลการส มภาษณ โดยตรงแก ด ฉ นก จะเป นพระค ณย ง ขอแสดงความน บถ อ (นางสาวพ ศตะว น แสงอ ท ย)

การจ ดเก บภาษ ป าย -------------------------------------- การจ ดเก บภาษ ป าย เป นงานในหน าท ของหน วยการบร หารราชการส วนท องถ น ตามท ก าหนด ไว ในพระราชบ ญญ ต ภาษ ป าย พ.ศ. 2510 และพระราชบ ญญ ต ภาษ ป าย

More information

ค ม อ การปฏ บ ต งานพน กงานเจ าหน าท ส งเสร มความประพฤต น กเร ยนและน กศ กษา

ค ม อ การปฏ บ ต งานพน กงานเจ าหน าท ส งเสร มความประพฤต น กเร ยนและน กศ กษา ค ม อ การปฏ บ ต งานพน กงานเจ าหน าท ส งเสร มความประพฤต น กเร ยนและน กศ กษา ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า กระทรวงศ กษาธ การ ม หน าท ในการส งเสร มความประพฤต น กเร ยนและน กศ กษา

More information

การจ ดการเร ยนการสอน การท าว จ ย

การจ ดการเร ยนการสอน การท าว จ ย ค ม อและแนวปฏ บ ต การจ ดการเร ยนการสอน การท าว จ ย คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ค าน า พ นธก จด านการจ ดการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพบ ณฑ ตและพ นธ ก จด านการว จ ย เป นพ นธก จท ส าค ญของคณะว

More information

ค ม อการปฏ บ ต งานด านงานสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งานด านงานสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งานด านงานสารบรรณ โดย สำน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วภ ม พลอด ลยเดช เม อจะทำางาน อย าหย บยกเอาความขาดแคลนเป นข ออ าง จงทำาท ามกลางความขาดแคลนให

More information

แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร

แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร เอกสารประกอบ หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร ฉบ บใช ในโรงเร ยนโครงการน าร อง การใช หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ ส าน กว ชาการและมาตรฐานการศ

More information

ค ม อ ศ นย การเร ยนร ค ช มชนก บ กทช.

ค ม อ ศ นย การเร ยนร ค ช มชนก บ กทช. ค ม อ ศ นย การเร ยนร ค ช มชนก บ กทช. จากแนวค ด ส ร ปธรรมการเร ยนร...ร วมก น โดย คณะน กว จ ยท ปร กษา ศ นย บร การว ชาการแห งจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ตามโครงการศ นย การเร ยนร ค ชมชนก บ กทช. ส าน กงานคณะกรรมการก

More information

การค มครองผ บร โภคด านโฆษณา

การค มครองผ บร โภคด านโฆษณา การค มครองผ บร โภคด านโฆษณา การค มครองผ บร โภคด านโฆษณา เป นมาตรการหน งของ การค มครองผ บร โภค ตาม พระราชบ ญญ ต ค มครองผ บร โภค พ.ศ. 2522 ซ งแก ไขเพ มเต มโดยพระราชบ ญญ ต ค มครองผ บร โภค (ฉบ บท 2) พ.ศ. 2541

More information

น กเร ยนระด บช นปวช.1 ว ทยาล ยพณ ชยการเชต พน ประจ าภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2552 ผ ร วมจ ดท าโครงการ

น กเร ยนระด บช นปวช.1 ว ทยาล ยพณ ชยการเชต พน ประจ าภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2552 ผ ร วมจ ดท าโครงการ งานว จ ย การจ ดท าโครงการว ชาช พ ช อโครงการ ศ กษาความค ดเห นเก ยวก บการต ดส นใจเล อกเร ยนสาขาว ชาช พของ น กเร ยนระด บช นปวช.1 ว ทยาล ยพณ ชยการเชต พน ประจ าภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2552 ผ ร วมจ ดท าโครงการ

More information

การเพ มประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการคด ในศาลอ ทธรณ ภาค 5

การเพ มประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการคด ในศาลอ ทธรณ ภาค 5 การเพ มประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการคด ในศาลอ ทธรณ ภาค 5 สมศ กด แก วร วมวงศ ผลงานส วนบ คคลน เป นส วนหน งของการอบรม หล กส ตร ผ พ พากษาผ บร หารในศาลช นต น ร นท 10 สถาบ นพ ฒนาข าราชการฝ ายต ลาการ ส าน กงานศาลย

More information

ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก

ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก หล กส ตรการศ กษานอกระบบ ระด บการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ส าน กงาน กศน.จ งหว ดฉะเช งเทรา ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย ส าน กงานปล

More information

แนวทางและหล กเกณฑ การจ ดท าข อเสนอโครงการภายใต แผนพล งงานทดแทน เพ อขอร บการสน บสน นจาก กองท นเพ อส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน ป งบประมาณ 2558

แนวทางและหล กเกณฑ การจ ดท าข อเสนอโครงการภายใต แผนพล งงานทดแทน เพ อขอร บการสน บสน นจาก กองท นเพ อส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน ป งบประมาณ 2558 แนวทางและหล กเกณฑ การจ ดท าข อเสนอโครงการภายใต แผนพล งงานทดแทน เพ อขอร บการสน บสน นจาก กองท นเพ อส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน ป งบประมาณ 2558 ส าน กนโยบายอน ร กษ พล งงานและพล งงานทดแทน ส าน กงานนโยบายและแผนพล

More information

ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม

ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม (ปร บปร งจากค ม อการปฏ บ ต งานการท างานบร การส งคม ส าหร บพน กงานค มประพฤต เอกสารหมายเลข 8/2549) กล มงานบร การส งคม กองก จการช มชนและบร การส งคม กรมค มประพฤต เอกสารหมายเลข

More information

ค ม อการบร หารงาน พน กงานราชการ

ค ม อการบร หารงาน พน กงานราชการ ค ม อการบร หารงาน พน กงานราชการ ๒๕๕๕ ค าน า ระบบพน กงานราชการ (Government Employee System) เป นการจ างงานระบบ ส ญญาจ างในหน วยงานภาคร ฐ ท ม งเน นให ภาคร ฐม ร ปแบบการจ างงานท หลากหลาย ม หล กเกณฑ และว ธ

More information

หล กจรรยาบรรณทางธ รก จของมอนซานโต

หล กจรรยาบรรณทางธ รก จของมอนซานโต หล กจรรยาบรรณทางธ รก จของมอนซานโต สารจากค ณฮ วจ แกรนต (Hugh Grant) ประธานบร ษ ทและ CEO ของเรา เร ยนเพ อนร วมงานของมอนซานโต ท กท าน ท มอนซานโต ว ส ยท ศน ของเราท จะเพ มผลผล ต ยกระด บการอน ร กษ และปร บปร

More information

แนวทางการจ ดทาข อเสนอโครงการ เพ อขอร บการสน บสน นเง นอ ดหน นด านผ ด อยโอกาส ของ สท.

แนวทางการจ ดทาข อเสนอโครงการ เพ อขอร บการสน บสน นเง นอ ดหน นด านผ ด อยโอกาส ของ สท. แนวทางการจ ดทาข อเสนอโครงการ เพ อขอร บการสน บสน นเง นอ ดหน นด านผ ด อยโอกาส ของ สท. สาน กส งเสร มและพ ท กษ ผ ด อยโอกาส สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย กระทรวงการพ

More information

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

ค าน า งานธ รการ ส าน กอธ การบด ว ทยาล ยเทคโนโลย ภาคใต (SCT.) ค ม องานสารบรรณ ส าน กอธ การบด หน าท 1/48

ค าน า งานธ รการ ส าน กอธ การบด ว ทยาล ยเทคโนโลย ภาคใต (SCT.) ค ม องานสารบรรณ ส าน กอธ การบด หน าท 1/48 หน าท 1/48 ค าน า การจ ดท าค ม อในการปฏ บ ต งานสารบรรณ และการจ ดระบบเอกสาร น งานธ รการ ส าน กอธ การบด จ ดท าข นเพ อเป นแนวปฏ บ ต ในการปฏ บ ต งานสารบรรณ และการจ ดระบบเอกสาร การ ด าเน นงานของหน วยงานในว

More information

ประเด นออกข อสอบ ระด บพฤต กรรม ข อ ประเด นออกข อสอบ คะแนน เต ม ๑-๒๐

ประเด นออกข อสอบ ระด บพฤต กรรม ข อ ประเด นออกข อสอบ คะแนน เต ม ๑-๒๐ ความร -ความจา ความเข าใจ การนาไปใช การว เคราะห การส งเคราะห การประเม นค า ๑ ประเด นออกข อสอบ ระด บพฤต กรรม ข อ ประเด นออกข อสอบ คะแนน เต ม ๑-๒๐ ๒๑-๔๐ ๔๑-๕๕ ๕๖-๗๕ ๑. การใช ภาษาในการส อสารอย างม ศ ลปะและม

More information

ศ นย ส งเสร มอ ตสาหกรรมภาคท 5 กรมส งเสร มอ ตสาหกรรม

ศ นย ส งเสร มอ ตสาหกรรมภาคท 5 กรมส งเสร มอ ตสาหกรรม การจ ดการองค ความร (KNOWLEDGE MANAGEMENT) เร อง เทคน คการจ ดท าข อก าหนดโครงการ (TERM OF REFERENCE TOR) ศ นย ส งเสร มอ ตสาหกรรมภาคท 5 กรมส งเสร มอ ตสาหกรรม ค าน า เอกสารฉบ บน เป นส วนหน งของการจ ดการองค

More information

ต วอย างการจ ดทำว ส ยท ศน น กบร หารงานเทศบาล

ต วอย างการจ ดทำว ส ยท ศน น กบร หารงานเทศบาล ค าน า ปล ดเทศบาล เป นผ บร หารส งส ดฝ ายข าราชการประจ า ในองค กรเทศบาล จ งจ าเป นต องม แนวค ดและหล กปฏ บ ต ราชการท ถ กต องเหมาะสม สามารถเป นต วกลางเช อมต อนโยบายของร ฐและนโยบาย ผ แทนท องถ น หร อฝ ายการเม

More information

การเข ยนโครงการ บทท 3 ล กษณะของโครงการท ด

การเข ยนโครงการ บทท 3 ล กษณะของโครงการท ด บทท 3 การเข ยนโครงการ ล กษณะของโครงการท ด โครงการเป นการจ ดก จกรรมท เป นระบบ เพ อการปฏ บ ต หน าท องค การให บรรล ถ ง เป าหมายอย างม ประส ทธ ภาพ ซ งโครงการท ด ย อมท าให ประส ทธ ภาพของการด าเน นงาน และ ผลตอบแทนท

More information

แนวค ด เก ยวก บการตรวจสอบการด าเน นงาน

แนวค ด เก ยวก บการตรวจสอบการด าเน นงาน แนวค ด เก ยวก บการตรวจสอบการด าเน นงาน การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) ค ออะไร การตรวจสอบการด าเน นงาน ค อ การตรวจสอบท ม งเน นตรวจสอบผลส มฤทธ ของงาน (Result) เพ อให ทราบว าผลผล ต (Output) และผลล

More information

พระราชบ ญญ ต จ ดหางานและค มครองคนหางาน พ.ศ. 2528

พระราชบ ญญ ต จ ดหางานและค มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 พระราชบ ญญ ต จ ดหางานและค มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร. ให ไว ณ ว นท 17 ส งหาคม พ.ศ. 2528 เป นป ท 40ในร ชกาลป จจ บ น พระบาทสมเด จพระปรม นทรมหาภ ม พลอด ลยเดช ม พระบรมราชโองการโปรดเกล าฯให ประกาศว

More information

ม อปฏ บ ต งาน โครงการอ นเน องมาจากพระราชด าร

ม อปฏ บ ต งาน โครงการอ นเน องมาจากพระราชด าร ค ม อปฏ บ ต งาน โครงการอ นเน องมาจากพระราชด าร ส าน กงานคณะกรรมการพ เศษเพ อประสานงานโครงการอ นเน องมาจากพระราชด าร (ส าน กงาน กปร.) ก มภาพ นธ มกราคม 2552 2549 ค ม อการปฏ บ ต งาน โครงการอ นเน องมาจากพระราชด

More information

ค ม อการดาเน นงาน โครงการบร การว ชาการแก ส งคม กองบร หารงานว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยพะเยา

ค ม อการดาเน นงาน โครงการบร การว ชาการแก ส งคม กองบร หารงานว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยพะเยา ค ม อการดาเน นงาน โครงการบร การว ชาการแก ส งคม กองบร หารงานว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ค ม อการด าเน นงานโครงการบร การว ชาการแก ส งคมฉบ บน จ ดท าข นเพ อให ผ ท เก ยวข องก บการ ขอร

More information

ค ม อการจ ดทำแบบบรรยายล กษณะงาน

ค ม อการจ ดทำแบบบรรยายล กษณะงาน ค ม อการจ ดทำ แบบบรรยายล กษณะงาน ค ม อการจ ดทำแบบบรรยายล กษณะงาน โครงการศ กษาข อม ลและพ ฒนาองค ความร เพ อรองร บการกำหนดตำแหน งในส วนราชการ ช อหน งส อ ค ม อการจ ดทำาแบบบรรยายล กษณะงาน ISBN 978-616-548-076-5

More information

ค ม อปฏ บ ต งาน. การจ ดฝ กอบรมหล กส ตร In-house Training ท ส าน กฝ กอบรมเป นเจ าของโครงการ

ค ม อปฏ บ ต งาน. การจ ดฝ กอบรมหล กส ตร In-house Training ท ส าน กฝ กอบรมเป นเจ าของโครงการ ค ม อปฏ บ ต งาน การจ ดฝ กอบรมหล กส ตร In-house Training ท ส าน กฝ กอบรมเป นเจ าของโครงการ โดย นางแอนนา ทร พย ภ ย น กว ชาการศ กษาช านาญการ ห วหน ากล มงานบร การฝ กอบรม ส าน กฝ กอบรม สถาบ นบ ณพ ตพ ฒนบร หารศาสตร

More information

รายงานผลการว จ ยในช นเร ยน เร อง การใช โปรแกรม PowerPoint 2007 ร วมก บแนวค ด 4Ps ในการน าเสนองานปร ญญาน พนธ ของน กศ กษาว ชาส มมนาการท องเท ยว

รายงานผลการว จ ยในช นเร ยน เร อง การใช โปรแกรม PowerPoint 2007 ร วมก บแนวค ด 4Ps ในการน าเสนองานปร ญญาน พนธ ของน กศ กษาว ชาส มมนาการท องเท ยว รายงานผลการว จ ยในช นเร ยน เร อง การใช โปรแกรม PowerPoint 2007 ร วมก บแนวค ด 4Ps ในการน าเสนองานปร ญญาน พนธ ของน กศ กษาว ชาส มมนาการท องเท ยว ประก จ ณ สมบ รณ น กศ กษากล มว ชา ทท.4203 ส มมนาการท องเท ยว

More information

การส ารวจความพ งพอใจและความไม พ งพอใจของ ผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วนเส ยต อค ณภาพการให บร การของ ส าน กงานธนาร กษ พ นท ระยอง

การส ารวจความพ งพอใจและความไม พ งพอใจของ ผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วนเส ยต อค ณภาพการให บร การของ ส าน กงานธนาร กษ พ นท ระยอง ๑. หล กการและเหต ผล การส ารวจความพ งพอใจและความไม พ งพอใจของ ผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วนเส ยต อค ณภาพการให บร การของ ส าน กงานธนาร กษ พ นท ระยอง การว ดความพ งพอใจและไม พ งพอใจของผ ร บบร การและผ ม ส วนได

More information

กระบวนการจ ดบ ญช ของก จการซ อมาขายไป (จาหน ายเอกสาร) นางสาว ณ ฐร กา ช ยส ทธ

กระบวนการจ ดบ ญช ของก จการซ อมาขายไป (จาหน ายเอกสาร) นางสาว ณ ฐร กา ช ยส ทธ กระบวนการจ ดบ ญช ของก จการซ อมาขายไป (จาหน ายเอกสาร) นางสาว ณ ฐร กา ช ยส ทธ เสนอต อฝ ายว ชาการโรงเร ยนเทคโนโลย บร หารธ รก จ (St.theresa) เพ อเป นส วนหน งของหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ ประเภทว ชาบร หารธ

More information