บทท 5 การว เคราะห งาน

Size: px
Start display at page:

Download "บทท 5 การว เคราะห งาน"

Transcription

1 85 สาระการเร ยนร 1. ความหมายของการว เคราะห งานหร อการว เคราะห ป ญหา 2. หล กการว เคราะห ป ญหา 3. การว เคราะห ส งท โจทย ต องการ 4. การว เคราะห ข อม ลนาเข า 5. การว เคราะห ข อม ลออก 6. การว เคราะห ต วแปรท เก ยวข อง 7. การว เคราะห ว ธ การประมวลผล 8. หล กการต งช อต วแปร จ ดประสงค การเร ยนร 1. ทาความเข าใจก บป ญหาและว เคราะห ส งท โจทย ต องการได 2. อธ บายล กษณะข อม ลเข าได 3. อธ บายล กษณะข อม ลออกได 4. ทดลองแก ไขป ญหาด วยตนเองได 5. ว เคราะห ต วแปรท ใช ได 6. ว เคราะห ว ธ การประมวลผลได 7. ทาการพ ฒนาลาด บข นตอนว ธ การแก ป ญหาได 8. ม ความสนใจใฝ เร ยนร ต งใจเร ยน 9. ม ว น ย เข าเร ยนท นเวลา ปฏ บ ต ตามกฎระเบ ยบของว ทยาล ยฯ 10. ม ความร บผ ดชอบงานท ได ร บมอบหมาย 11. ม ความค ดร เร มสร างสรรค ม ความเช อม นกล าลองผ ดลองถ ก 12. ม ความซ อส ตย ต อตนเองและผ อ น

2 86 การว เคราะห งาน การว เคราะห งานหมายถ ง การว เคราะห ป ญหา เป นข นตอนท สาค ญของการเข ยน โปรแกรม เป นการว เคราะห ถ งล กษณะของงาน รายละเอ ยดป ญหาของงานน น ๆ การว เคราะห งานเป นข นตอนแรกท ต องกระทาเม อต องการเข ยนโปรแกรม และเป น ข นตอนท สาค ญท ส ด โดยจะต องกาหนดขอบเขตของงานหร อป ญหา รวบรวมรายละเอ ยดของ ป ญหา ว เคราะห ป ญหาอย างละเอ ยด ว าต องการให คอมพ วเตอร ทาอะไร ผลล พธ ท ต องการเป น อย างไร ร ปแบบของข อม ลท จะป อนเข าเคร องเป นอย างไร ถ าต องการผลล พธ เช นน การว เคราะห งานเป นการศ กษาผลล พธ (Output) ข อม ลนาเข า (Input) ว ธ การประมวลผล (Process) และการ กาหนดช อของต วแปรท จะใช ในการเข ยนโปรแกรม หล กเกณฑ ในการว เคราะห งาน การว เคราะห งานน บว าเป นห วใจสาค ญท ส ดของการเข ยนโปรแกรม เพ อส งให คอมพ วเตอร ทางาน ซ งม หล กเกณฑ การว เคราะห งานตามลาด บด งน 1. การว เคราะห ส งท โจทย ต องการ หมายถ ง การพ จารณาอย างกว าง ๆ ถ งงานท ต องการให คอมพ วเตอร ทางาน งานแต ละชน ดอาจต องการให คอมพ วเตอร แสดงผลล พธ มากกว า 1 อย าง และควรจะเข ยนให ช ดเจนเป นข อ ๆ ในการพ จารณาส งท ต องการอาจจะด ท คาส งหร อโจทย ของงานน น ๆ ว าต องการให ทาอะไรบ าง เป นการกาหนดว ตถ ประสงค ท ต องการให คอมพ วเตอร ทางาน เช น การคานวณเง นรวมของส นค า, การคานวณภาษ, การคานวณหาค าคอมม ชช นหร อค านายหน า, การคานวณหาค าแรง, การ คานวณหาเง นเด อน เป นต น เพราะในการเข ยนโปรแกรมจะต องทราบอย างช ดเจนว า ต องการให คอมพ วเตอร ทาอะไร 2. การว เคราะห ร ปแบบของผลล พธ (Output) หมายถ ง การว เคราะห ถ งล กษณะของผลล พธ หร อรายงาน หร อร ปแบบของผลล พธ ท เราต องการให คอมพ วเตอร แสดงออกมา รายละเอ ยดท ต องการในรายงานหร อผลล พธ น น ๆ เป น หน าท ของผ เข ยนโปรแกรมท จะต องกาหนดร ปแบบว างานท ต องการให คอมพ วเตอร ทาน น ควรจะม รายละเอ ยดอะไร เพ อความสะดวกของผ นาผลล พธ ไปใช การว เคราะห ผลล พธ เป นส งท จาเป นและม ความสาค ญ และต องพ จารณาอย างละเอ ยด เพราะการว เคราะห รายงานจะทาเราทราบจ ดหมายท ต องการ หร อเป นการกาหนดขอบเขตของงานท เราต องการจะทาน นเอง

3 87 ในการออกแบบรายงานของผลล พธ จะประกอบด วย 3 ส วน ด งน ส วนห วของรายงาน ส วนรายละเอ ยดของข อม ล ส วนท ายของรายงาน 3. การว เคราะห ข อม ลน าเข า(Input) หมายถ ง ข อม ลท ป อนเข าไปในคอมพ วเตอร เพ อทาการประมวลผลให ได ผลล พธ ออกมาตามร ปแบบท ต องการ เป นข นตอนท ต องทาต อจากการว เคราะห ผลล พธ ค อ หล งจากท เราได ล กษณะของรายงานแน นอนแล ว เราก มาพ จารณาว าล กษณะของผลล พธ น น จะต องม ข อม ลนาเข า อะไรบ าง เพ อท จะให ได ผลล พธ ท ต องการ ในการพ จารณาข อม ลนาเข าเพ อให คอมพ วเตอร ทางานน น จะต องคาน งถ งความ สอดคล องของข อม ลก บโปรกรม โดยจะม การลาด บก อนหล ง กาหนดชน ดของข อม ลว าเป นชน ด อะไรบ าง ถ าเป นข อม ลชน ดต วเลข จะกาหนดทศน ยมก หล ก เป นต น 4. การว เคราะห ต วแปรท จะใช เป นการกาหนดช อแทนความหมายของข อม ลต าง ๆ เพ อความสะดวกในการอ างถ ง ข อม ล และการเข ยนโปรแกรม การต งช อต วแปรควรจะต งให ม ความหมายและเก ยวข องก บข อม ล และควรต งช อต วแปรให เข าก บหล กเกณฑ ของภาษาคอมพ วเตอร น น ๆ 5. การว เคราะห ว ธ การประมวลผล เป นข นตอนท จะบอกถ งว ธ การคานวณ หร อลาด บการทางานก อนหล งคานวณ เพ อให ได ผลล พธ ตามท ผ ใช ต องการ ต งแต การส งให เคร องร บข อม ลเข าไปทาการประมวลผลและ แสดงผลล พธ ออกมา ซ งเป นข นตอนท จะต องแสดงการทางานท กอย างตามลาด บ จ งจาเป นจะต อง จ ดลาด บการทางานตามลาด บก อนหล งให ละเอ ยดและถ กต องท กข นตอน เพราะในข นตอนน จะเป น การนาเอาลาด บข นตอนการทางานท ได ว เคราะห แล ว ไปเข ยนโปรแกรมในคอมพ วเตอร ลาด บข นตอนการประมวลผลเข ยนได 2 ร ปแบบ ค อ 1. เข ยนลาด บข นตอนการทางานในร ปของการบรรยาย 2. เข ยนลาด บข นตอนการทางานในล กษณะของผ งงาน (Flowcharting)

4 88 การพ ฒนาข นตอนว ธ การประมวลผล (Algorithm Development) ข นตอนของการพ ฒนาลาด บข นตอนว ธ การแก ป ญหา เป นข นตอนท สาค ญอ ก ข นตอนหน ง เพราะเป นข นตอนท จะนาไปใช สาหร บพ ฒนาให เป นโปรแกรมภาษาคอมพ วเตอร ต อไป ข นตอนน เป นข นตอนท นาเอาว ธ การสาหร บการแก ป ญหา ท ได ทาการเล อกจากข นตอนของการ ทดลองแก ป ญหาด วยตนเอง มาทาการเร ยบเร ยงเป นลาด บข นตอนว ธ การทางาน โดยเข ยนข นตอน ว ธ การทางานเป นข อต งแต ข นตอนแรกจนถ งข นตอนส ดท าย ข นตอนว ธ (Algorithm) ค อ การเข ยนอธ บายถ งลาด บข นตอนการทางานของการ แก ป ญหาในล กษณะของข อความต งแต ข นตอนแรกจนถ งข นตอนส ดท าย การพ ฒนาลาด บข นตอน ว ธ การแก ป ญหา ม ว ธ การด งน 1. เข ยนลาด บข นตอนว ธ การทางานท งหมดอย างย อ เป นการเข ยนการทางานแต ละข นตอนอย างย อไม ละเอ ยดมากน ก ต งแต ข นตอน แรกถ งข นตอนส ดท าย เพ อด ภาพรวมของการทางานของข นตอนว ธ การแก ป ญหาท งหมด 2. เข ยนลาด บข นตอนว ธ การทางานท งหมดอย างละเอ ยด เป นการเข ยนรายละเอ ยดของการทางานของแต ละข นตอนท ไดจากข อ 1 เพ อให สามารถทาการเปล ยนให เป นคาส งเท ยมและโปรแกรมภาษาคอมพ วเตอร 3. เข ยนลาด บข นตอนว ธ การทางานแต ละข อให อย ในร ปของคาส งเท ยม คาส งเท ยม (Pseudo Code) เป นภาษาท ใกล เค ยงก บภาษาคอมพ วเตอร ส วนใหญ น ยมเข ยนเป นภาษาอ งกฤษ เม อผ ท ทาการเข ยนโปรแกรมต องการนาข นตอนว ธ การทางานท ได เร ยบ เร ยงข นมาทาการเข ยนเป นโปรแกรมคอมพ วเตอร สามารถทาได โดยการเปล ยนจากคาส งเท ยมให เป น ภาษาคอมพ วเตอร ตามท ต องการ

5 89 หล กในการต งช อต วแปร การต งช อต วแปร เป นการกาหนดช อเพ อเก บค าของข อม ลท ร บเข ามาหร อใช แทน ความหมาย เก บค าท ได จากการประมวลผล การต งช อต วแปรน นจะม หล กในการต งช อท แตกต างก น ออกไปแล วแต โปรแกรม ในการต งช อท ด น นจะต องต งช อต วแปรให ม ความหมายใกล เค ยงก บข อม ล มากท ส ดและอย ในกฎเกณฑ ของการต งช อต วแปรของภาษาคอมพ วเตอร ท ใช ด วย 1. จะต องข นต นด วยต วอ กษรภาษาอ งกฤษ ต วต อไปจะเป นต วอ กษรห อต วเลขก ได ยกเว น ช องว าง หร อส ญล กษณ พ เศษ เช น +, -, *, /, ฯลฯ แต สามารถใช เคร องหมายข ดล างได 2. ในการต งช อต วแปรจะต งอย างไรก ได ตามกฎเกณฑ ข อท 1 แต ควรต งให ส อความหมาย เพ อให ทราบว าต วแปรน นเก บข อม ลอะไร เช น CODE ใช เก บรห สประจาต วพน กงาน SALARY TAX ใช เก บข อม ลเง นเด อน ใช เก บข อม ลของภาษ หล กการต งช อต วแปรจะม ล กษณะคล ายก นท กภาษา โดยแบ งต วแปรออกเป น 3 ชน ด ด งน ต วแปรชน ดต วเลข (Numeric Variable) เป นต วแปรท เก บข อม ลท เป น ต วเลข และสามารถนาไปคานวณทางคณ ตศาสตร ได ท งจานวนเต มและ ทศน ยม ได แก ข อม ล เง นเด อน, น าหน ก, ส วนส ง, อาย, ระยะทาง, ราคา เป นต น ต วอย างเช น Salary = Price = 2500 ต วแปรชน ดต วอ กษร (Alphabetic Variable) เป นต วแปรท เก บข อม ลท เป นต วอ กษร ค อ A Z และค าท ไม สามารถนาไปคานวณได ได แก ช อ- สก ล, ว ฒ การศ กษา, ภ ม ลาเนา เป นต น ต วอย างเช น Name = Chulalak Surname = Thachaila ต วแปรชน ดต วเลขและต วอ กษร (Alphanumeric Variable) ประกอบด วย ต วเลขและต วอ กษรปนก น หร อส ญล กษณ พ เศษอ น ๆ แต ไม สามารถนาไป คานวณทางคณ ตศาสตร ได เช นข อม ลท อย, เบอร โทรศ พท เป นต น ต วอย างเช น Address = 211 Mahasarakham Adds = Dusit Bangkok

6 90 ต วอย างการต งช อต วแปรท สอดคล องก บข อม ล ช อต วแปร ข อม ล ID, CODE, NO,KEY,NUMBER TOTAL, SUM, NET COUNT AVERAGE SUM NUM1 NUM2 AGE HEIGHT YEAR RATE, INTEREST SALARY,INCOME VAT, TAX OT, EXTRA ADDRERR, ADDR TEL,PHONE,MOBILE PRICE PROFIT COST MONEY BONUS,EXTRA COMMISION รห สประจาต ว, เลขประจาต ว,เลขท,หมายเลขส นค า,รห สส งของ ผลรวม, จานวนรวม, ยอดรวม จานวนน บต าง ๆ, จานวนส งของ คะแนนเฉล ย, เง นเด อนเฉล ย, ค าเฉล ยต าง ๆ ผลบวกของจานวนเลข, ผลรวมค าต าง ๆ จานวนเลขต วท 1 จานวนเลขต วท 2 อาย ความส ง จานวนป, อาย งาน, ระยะเวลาทางาน อ ตราดอกเบ ย เง นเด อน, ค าแรง, ค าจ าง ภาษ ต าง ๆ เง นค าล วงเวลา, เง นพ เศษ ท อย, บ านเลขท เบอร โทรศ พท ราคาขายส นค า กาไร ราคาต นท นส นค า จานวนเง น, ม ลค าของส งของ เง นโบน สพ เศษ ค านายหน า ทดลองแก ไขป ญหาด วยตนเอง เป นข นตอนท ทดลองหาว ธ การแก ป ญหาด วยตนเอง โดยหาว ธ ในการแก ป ญหาน น ๆ ว าม ว ธ การแก ไขป ญหาน นอย างไร ถ งจะถ กต องและรวดเร วมากท ส ด ท งน ให สมมต ข อม ลข นมา แล วหาว ธ การแก ป ญหาในแบบต าง ๆ เพ อหาว ธ ท ด ท ส ด และนาว ธ ท ค ดได ไปให เคร องคอมพ วเตอร ทาการแก ไขต อไป เพราะเคร องคอมพ วเตอร ไม สามารถทางานหร อส งการแก ป ญหาเองได ย งคงต อง อาศ ยการส งงานจากมน ษย และถ าการแก ไขป ญหาท ค ดข นถ กต อง ข อม ลผลล พธ ท ได จาก คอมพ วเตอร ก จะถ กต องเสมอ แต ถ าการแก ป ญหาไม ถ กต อง แล วส งป ญหาให เคร องคอมพ วเตอร ทางานหาผลล พธ ผลล พธ ท ได ออกมาก จะไม ถ กต องตลอด

7 91 ต วอย าง ในการคานวณหารายได ส ทธ ของน กเข ยนโปรแกรมในแต ละเด อน นอกจากได ร บเง นเด อน แล วจะได ร บค าเข ยนโปรแกรม ๆ ละ 1,200 บาท และห กภาษ ของรายได ไว เด อนละ 1.5% โดยสมมต ข อม ลนาเข าด งน 1. เง นเด อน 20,000 บาท 2. จานวนโปรแกรม 5 โปรแกรม ทดลองแก ป ญหาด วยตนเอง เพ อหารายได ส ทธ ในเด อนน รายได = เง นเด อน + (จานวนโปรแกรม * 1200) ภาษ = รายได * รายได ส ทธ = รายได - ภาษ จานวนเง นท ต องผ อนชาระต อเด อน รายได = (5 * 1200) = ภาษ = * = 300 รายได ส ทธ = = ทดสอบลาด บข นตอน การทดสอบและแก ไขโปรแกรม (Program Testing) หล งจากเข ยนโปรแกรม เสร จเร ยบร อยแล ว ต องทาการทดสอบโปรแกรมท เข ยนว าทางานเร ยบร อยด หร อไม ม ป ญหาตรงจ ด ไหนบ าง และต องทดสอบท กจ ด ท กข นตอนหลาย ๆ ร ปแบบ หากพบข อผ ดพลาดจะได ทาการแก ไข ข อผ ดพลาดท ผ เข ยนโปรแกรมม กพบบ อยในการเข ยนโปรแกรมส งให คอมพ วเตอร ทางาน ม 2 แบบ ค อ 1. ผ ดหล กไวยากรณ (Syntax Error) หมายถ งการเข ยนคาส งในภาษาน นผ ดพลาด ถ าแก ไขให ถ กต องตามร ปแบบของภาษาน น ก สามารถแก ไขข อผ ดพลาดน ได 2. ผ ดตรรกว ทยา (Logical Error) หมายถ ง การเข ยนคาส งในภาษาน น ๆ ถ กต อง ตามหล กไวยากรณ แต เม อส งให โปรแกรมปฏ บ ต งานตามคาส งของโปรแกรมน น ผลล พธ ท ได อาจ เก ดจากการคานวณผ ดพลาด ให ผลล พธ ไม ตรงตามความต องการของผ ใช

8 92 ต วอย างการว เคราะห งาน ต วอย าง ท 1 จงคานวณหาจานวนเง นท ฝากธนาคาร เม อครบเวลา 1 ป โดยร บค าเง นต นท ฝาก อ ตรา ดอกเบ ยร อยละ 3 ต อป ว ธ ทา ส งท ต องการ 1. คานวณเง นฝากพร อมดอกเบ ยเม อครบ 1 ป ผลล พธ ท ต องการ 1. หมายเลขบ ญช 2. ช อบ ญช 3. เง นต นพร อมดอกเบ ยเม อครบ 1 ป ข อม ลนาเข า 1. หมายเลขบ ญช 2. ช อบ ญช 3. เง นต นท ฝาก ต วแปรท ใช 1. หมายเลขบ ญช : No 2. ช อบ ญช : Name 3. เง นต นท ฝาก : Money ว ธ การประมวลผล 1. เร มต นการทางาน 2. อ านค า No, Name, Money 3. คานวณ Money = Money + (Money * 0.03) 4. พ มพ No, Name, Money 5. จบการทางาน

9 93 ต วอย าง ท 2 จงคานวณหาค าเฉล ยของเลข 3 จานวนท ร บเข ามาทางแป นพ มพ ว ธ ทา ส งท ต องการ 1. ค าเฉล ยของเลข 3 จานวน ผลล พธ ท ต องการ 1. หมายเลขจานวนท 1 2. หมายเลขจานวนท 2 3. หมายเลขจานวนท 3 4. ค าเฉล ยของเลข 3 จานวน ข อม ลนาเข า 1. หมายเลขจานวนท 1 2. หมายเลขจานวนท 2 3. หมายเลขจานวนท 3 ต วแปรท ใช 1. หมายเลขจานวนท 1 : Num1 2. หมายเลขจานวนท 2 : Num2 3. หมายเลขจานวนท 3 : Num3 4. ค าเฉล ยของเลข 3 จานวน : Aver ว ธ การประมวลผล 1. เร มต นการทางาน 2. อ านค า Num1, Num2, Num3 3. คานวณค าเฉล ย Aver = (Num1 + Num2 + Num3) / 3 4. พ มพ Num1, Num2, Num3, Aver 5. จบการทางาน

10 94 ต วอย าง ท 3 จงคานวณหาพ นท ของวงกลม จากส ตร r 2 ว ธ ทา ส งท ต องการ 1. คานวณพ นท วงกลม ผลล พธ ท ต องการ 1. ร ศม วงกลม 2. พ นท วงกลม ข อม ลนาเข า 1. ร ศม วงกลม ต วแปรท ใช 1. ร ศม วงกลม : Radius 2. พ นท วงกลม : Area ว ธ การประมวลผล 1. เร มต นการทางาน 2. อ านค า Radius 3. คานวณพ นท Area = 22/7 * Radius 2 4. พ มพ Radius, Area 5. จบการทางาน

11 95 ต วอย าง ท 4 จงคานวณหาเง นส วนลดและเง นค าส นค าส ทธ ของร านค าการเกษตรแห งหน ง โดยม เง อนไขด งต อไปน ถ าซ อส นค า > 10,000 บาท ให ส วนลด 10% ถ าซ อส นค า 5,000-10,000 บาท ให ส วนลด 5% ถ าซ อส นค า บาท ให ส วนลด 3% ถ าซ อส นค า < 1000 บาท ไม ให ส วนลด ว ธ ทา ส งท ต องการ 1. คานวณเง นส วนลดค าซ อส นค า 2. คานวณเง นค าส นค าส ทธ เม อห กส วนลดแล วท ล กค าจะต องจ าย ผลล พธ ท ต องการ 1. รห สส นค า 2. ราคาส นค า 3. เง นส วนลด 4. เง นส ทธ ท ต องจ าย ข อม ลนาเข า 1. รห สส นค า 2. ราคาส นค า ต วแปรท ใช 1. รห สส นค า : Code 2. ราคาส นค า : Price 3. เง นส วนลด : Discount 4. เง นส ทธ ท ต องจ าย : Net

12 96 ว ธ การประมวลผล 1. เร มต นการทางาน 2. กาหนดค าของเง นส วนลดและเง นส ทธ ให เป น 0 (Discount,Net 0) 5. อ านค า Code, Price 6. ถ า Price > ให Discount 0.10 แล วทาข อ 5 ถ า Price > = 5000 ให Discount Price * 0.05 แล วทาข อ 5 ถ า Price >= 1000 ให Discount Price * 0.03 แล วทาข อ 5 ถ า Price < 1000 ให Discount 0 7. Net = Price Discount 8. พ มพ Code, Price, Discount, Net 9. จบการทางาน ต วอย างท 5 จงคานวณหาค าคอมม ชช นจากการขายส นค าของพน กงานขาย โดยบร ษ ทม เง อนไขด งน ถ าขายส นค าได มากกว า 50,000 บาท ให คอมม ชช น 10% ถ าขายส นค าได 20,000-50,000 บาท ให คอมม ชช น 7 % ถ าขายส นค าได น อยกว า 20,000 บาท ให คอมม ชช น 5 % ว ธ ทา ส งท ต องการ 1. คานวณหาค าคอมม ชช นจากการขายส นค าของพน กงาน ผลล พธ ท ต องการ 1. รห สพน กงาน 2. ช อพน กงานขาย 3. ยอดขายส นค า 4. ค าคอมม ชช น

13 97 ข อม ลนาเข า 1. รห สพน กงาน 2. ช อพน กงานขาย 3. ยอดขายส นค า ต วแปรท ใช 1. ID = รห สพน กงาน 2. NAME = ช อพน กงานขาย 3. SALE = ยอดขายส นค า 4. COMMISSION = ค าคอมม ชช น ว ธ การประมวลผล 1. เร มต นการทางาน 2. พ มพ ห วตาราง 3. กาหนดให ยอดรวมเป น 0 (COMMISSION =0 ) 4. อ านค า ID, NAME, SALE 5. ตรวจสอบยอดขายส นค า ถ า SALE > ให COMMISSION = SALE * 0.10 ม ฉะน นแล ว ถ า SALE >= ให COMMISSION = SALE * 0.07 ม ฉะน นแล ว COMMISSION = SALE * พ มพ ค า ID, NAME, SALE, COMMISSION 7. จบการทางาน

14 98 ต วอย างท 6 จงว เคราะห ป ญหา เพ อคานวณคะแนนเฉล ยจากการสอบว ชาหล กการเข ยนโปรแกรม ของน กศ กษา 30 คน ส งท ต องการ 1. คะแนนเฉล ยว ชาหล กการเข ยนโปรแกรม น กศ กษา 30 คน ผลล พธ ท ต องการ 1. ช อน กศ กษา 2. คะแนนสอบว ชาหล กการเข ยนโปรแกรม 3. คะแนนรวมของน กศ กษาจานวน 30 คน 4. คะแนนเฉล ย ข อม ลนาเข า 1. ช อน กศ กษา 2. คะแนนสอบว ชาหล กการเข ยนโปรแกรม ต วแปรท ใช 1. ช อน กศ กษา = NAME 2. คะแนนสอบว ชาหล กการเข ยนโปรแกรม = SCORE 3. คะแนนรวมของน กศ กษาจานวน 30 คน = SUM 4. คะแนนเฉล ย = AVERAGE 5. จานวนน กศ กษา = I ว ธ ประมวลผล 1. เร มต นการทางาน 2. กาหนดค า SUM = 0, AVERAGE = 0, I=1 3. ในขณะท I <= 30 ให ทา 3.1 อ านค า NAME, SCORE 3.2 คานวณคะแนนรวม SUM = SUM + SCORE 3.3 พ มพ NAME, SCORE 3.4 เพ มค า I = I คานวณคะแนนเฉล ย AVERAGE = SUM/30 5. พ มพ SUM, AVERAGE 6. จบการทางาน

15 99 ต วอย างท 7 จงว เคราะห ป ญหาเพ อคานวณเง นส วนลดและราคาส ทธ ค าซ อผ าพ นเม องของกล ม แม บ านแห งหน ง โดยทางกล มต งราคาขาย และกาหนดเง อนไขการให ส วนลดด งน ว ธ ทา 1. ถ าซ อผ า >= 1000 หลา ราคาหลาละ 80 บาท ถ าซ อผ า >= 500 หลา ราคาหลาละ 100 บาท ถ าซ อผ า < 500 หลา ราคาหลาละ 120 บาท 2. ถ าราคาผ า >= บาท ให ส วนลด 30% ถ าราคาผ า >= บาท ให ส วนลด 20% ถ าราคาผ า >= บาท ให ส วนลด 10% ถ าราคาผ า < บาท ไม ให ส วนลด ส งท ต องการ เง นส วนลดและราคาส ทธ ค าซ อผ าพ นเม อง ร ปแบบผลล พธ 1. ช อล กค า 2. จานวนหลาท ซ อผ า 3. ราคาผ า 4. เง นส วนลด 5. ราคาผ าส ทธ ข อม ลนาเข า 1. ช อล กค า 2. จานวนหลาท ซ อผ า ต วแปรท ใช 1. ช อล กค า = NAME 2. จานวนหลาท ซ อผ า = YARD 3. ราคาผ า = PRICE 4. เง นส วนลด = DISCOUNT 5. ราคาผ าส ทธ = NET

16 100 ว ธ ประมวลผล 1. เร มต นการทางาน 2. กาหนดให PRICE, DISCOUNT, NET = 0 3. อ านข อม ล NAME, YARD 4. คานวณราคาผ า จากเง อนไข ถ า YARD >= 1000 ให PRICE = YARD * 80 ม ฉะน นแล ว ถ า YARD >= 500 ให PRICE = YARD * 100 ม ฉะน นแล ว ให PRICE = YARD * คานวณเง นส วนลด จากเง อนไข ถ า PRICE >= ให DISCOUNT = PRICE * 0.3 ม ฉะน นแล ว ถ า PRICE >= บาท ให DISCOUNT = PRICE * 0.2 ม ฉะน นแล ว ถ า PRICE >= บาท ให DISCOUNT = PRICE * 0.1 ม ฉะน นแล ว DISCOUNT = 0 6. คานวณราคาผ าส ทธ NET = PRICE - DISCOUNT 7. พ มพ ค า NAME, YARD, PRICE, DISCOUNT, NET 8. จบการทางาน

17 101 ต วอย างท 8 จงว เคราะห ป ญหาเพ อคานวณเง นโบน สประจาป ให ก บพน กงานของบร ษ ทจานวน 30 คน และให คานวณหาจานวนเง นโบน สท งหมดท บร ษ ทจะต องเตร ยมไว เพ อจ ายให ก บพน กงาน โดย บร ษ ทจะคานวณโบน สจากอาย การทางานตามเง อนไขด งน ว ธ ทา ถ าทางาน >= 20 ป ให โบน ส 5 เด อน ถ าทางาน >= 10 ป ให โบน ส 4 เด อน ถ าทางาน >= 5 ป ให โบน ส 3 เด อน ถ าทางาน < 5 ป ให โบน ส 2 เด อน ส งท ต องการ เง นโบน สของพน กงานแต ละคน และเง นโบน สรวมท งหมด ร ปแบบผลล พธ 1. ช อพน กงาน 2. อาย การทางาน 3. เง นเด อน 4. เง นโบน ส 5. เง นโบน สรวมท งหมด ข อม ลนาเข า 1. ช อพน กงาน 2. อาย การทางาน 3. เง นเด อน ต วแปรท ใช 1. ช อพน กงาน : NAME 2. อาย การทางาน : YEAR 3. เง นเด อน : SALARY 4. เง นโบน ส : BONUS 5. เง นโบน สรวมท งหมด : TOTAL 6. จานวนพน กงาน : I

18 102 ว ธ ประมวลผล 1. เร มต นการทางาน 2. กาหนดให BONUS, TOTAL = 0 3. กาหนดให I = 1 4. ในขณะท I <= 30 ให ทา 4.1 อ านข อม ล NAME, YEAR, SALARY 4.2 คานวณเง นโบน ส จากเง อนไข ถ า YEAR >= 20 ให BONUS = SARARY * 5 ม ฉะน นแล ว ถ า YEAR >= 10 ให BONUS = SARARY * 4 ม ฉะน นแล ว ถ า YEAR >= 5 ให BONUS = SARARY * 3 ม ฉะน นแล ว BONUS = SARARY * พ มพ NAME, YEAR, SALARY, BONUS 4.4 สะสมเง นโบน ส TOTAL = TOTAL + BONUS 4.5 น บจานวนพน กงาน I = I พ มพ เง นโบน สรวมท งหมด TOTAL 6. จบการทางาน ******************

19 103 แบบประเม นผลท ายบทท 5 1. จงว เคราะห ป ญหาเพ อคานวณหาพ นท ร ปส เหล ยมผ นผ า 2. จงว เคราะห ป ญหา เพ อคานวณความส งเฉล ยของน กศ กษาจานวน 15 คน 3. จงว เคราะห ป ญหา เพ อคานวณหาผลบวก, ผลค ณ และผลหาร ของเลขสองจานวนท ร บเข า มาทางแป นพ มพ 4. จงว เคราะห ป ญหาเพ อคานวณหารายได ส ทธ ของพน กงาน โดยท พน กงานม รายได ประจา จากเง นเด อน,เง นล วงเวลาและเง นช วยเหล อบ ตร ท กเด อนจะถ กห กภาษ 2% จากเง นเด อน และเง นล วงเวลา 5. จงว เคราะห ป ญหา เพ อคานวณรายได ส ทธ ของพน กงานจานวนท งหมด 20 คน โดยรายได มาจากเง นเด อนและค าคอมม ชช นร อยละ 20 จากการขายส นค า พน กงานจะถ กห กเง น ประก นส งคมเด อนละ 3% จากรายได และให คานวณยอดรวมของค าคอมม ชช น,เง น ประก นส งคม และรายได ส ทธ ***********************

20 104 เอกสารอ างอ ง ดาร ณ ย พ ฒศร เร อง และคณะ. หน งส อเร ยน การเข ยนโปรแกรมคอมพ วเตอร. กร งเทพฯ: บร ษ ท ศ นย หน งส อเม องไทย จาก ด, ทศพร พ ลเจร ญ. หน งส อเร ยน หล กการเข ยนโปรแกรม. กร งเทพฯ : สาน กพ มพ ว งอ กษร, ว ฒ ช ย เกษพาน ช. หน งส อเร ยน หล กการเข ยนโปรแกรม. กร งเทพฯ:สาน กพ มพ เอ ดด เท กซ,2546. เอกพ นธ คาป ญโญ. หน งส อเร ยน หล กการออกแบบและพ ฒนาโปรแกรม. กร งเทพฯ : บร ษ ท ซ คเซส ม เด ย จาก ด, แหล งค นคว าเพ มเต ม เว บไซต เว บไซต เว บไซต เว บไซต เว บไซต เว บไซต

หน วยท 1 เร อง ความร ท วไปเก ยวก บการบ ญช

หน วยท 1 เร อง ความร ท วไปเก ยวก บการบ ญช 4 หน วยท 1 เร อง ความร ท วไปเก ยวก บการบ ญช ห วข อเร อง 1. ความหมายของการบ ญช 2. ว ตถ ประสงค ของการบ ญช 3. ประโยชน ของการทาบ ญช 4. ข อสมมต ตามแม บทการบ ญช 5. ข อแนะนาในการศ กษาว ชาบ ญช สาระสาค ญ 1. การบ

More information

บร ษ ท แปซ ฟ กไพพ จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย

บร ษ ท แปซ ฟ กไพพ จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย งบการเง น และ รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต สาหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2554 และ 2553 รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต เสนอ ผ ถ อห นบร ษ ท แปซ ฟ กไพพ จาก ด (มหาชน) ข าพเจ าได ตรวจสอบ งบแสดงฐานะ การเง นรวมและงบแสดงฐานะการเง

More information

ห วข อเร อง บทนา จ ดประสงค เช งพฤต กรรม

ห วข อเร อง บทนา จ ดประสงค เช งพฤต กรรม ห วข อเร อง 1. ความหมายของการบ ญช 2. จ ดประสงค ของการบ ญช 3. ประโยชน ของข อม ลการบ ญช และผ ใช ประโยชน จากบ ญช 4. ข อสมมต ตามแม บทการบ ญช 5. ข อแนะนาเก ยวก บการเร ยนว ชาบ ญช บทนา เน อหาสาระในบทน กล าวถ

More information

ร างขอบเขตของงาน (TERMS OF REFERENCE : TOR) จ างก อสร างอาคารและอ นๆ ในโครงการพ ฒนาสถาบ นพ ฒนาเทคน คพล งงาน ด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส

ร างขอบเขตของงาน (TERMS OF REFERENCE : TOR) จ างก อสร างอาคารและอ นๆ ในโครงการพ ฒนาสถาบ นพ ฒนาเทคน คพล งงาน ด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส ร างขอบเขตของงาน (TERMS OF REFERENCE : TOR) จ างก อสร างอาคารและอ นๆ ในโครงการพ ฒนาสถาบ นพ ฒนาเทคน คพล งงาน ด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส 1. ความเป นมา ด วยสถาบ นพ ฒนาเทคน คพล งงาน กรมธ รก จพล งงานได ร บจ

More information

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 19 (ปร บปร ง 2555) เร อง ผลประโยชน ของพน กงาน คาแถลงการณ

มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 19 (ปร บปร ง 2555) เร อง ผลประโยชน ของพน กงาน คาแถลงการณ มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 19 (ปร บปร ง 2555) เร อง ผลประโยชน ของพน กงาน คาแถลงการณ มาตรฐานการบ ญช ฉบ บน เป นไปตามเกณฑ ท กาหนดข นโดยมาตรฐานการบ ญช ระหว างประเทศ ฉบ บท 19 เร อง ผลประโยชน ของพน กงาน ซ งเป นฉบ

More information

ผ ว จ ย อาจารย เทพสถ ตย มะโนร ตน

ผ ว จ ย อาจารย เทพสถ ตย มะโนร ตน การศ กษาผลส มฤทธ ทางการเร ยนโดยใช แบบฝ กเสร มท กษะแคลค ล ส เร อง การหาอน พ นธ ของฟ งก ช นพ ชคณ ต ช น ปวส 1/6 ว ทยาล ยเทคโนโลย ยานยนต ผ ว จ ย อาจารย เทพสถ ตย มะโนร ตน ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2555 ว ทยาล

More information

บร ษ ทหล กทร พย ธนชาต จ าก ด (มหาชน) รายงาน และ งบการเง น 31 ธ นวาคม 2551 และ 2550

บร ษ ทหล กทร พย ธนชาต จ าก ด (มหาชน) รายงาน และ งบการเง น 31 ธ นวาคม 2551 และ 2550 บร ษ ทหล กทร พย ธนชาต จ าก ด (มหาชน) รายงาน และ งบการเง น 31 ธ นวาคม 2551 และ 2550 รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต เสนอต อผ ถ อห นของบร ษ ทหล กทร พย ธนชาต จ าก ด (มหาชน) ข าพเจ าได ตรวจสอบงบด ล ณ ว นท 31

More information

โครงงานคณ ตศาสตร. เร อง Logic Game: เกมพ ฒนาท กษะทางด านตรรกศาสตร และ การค ดท เป นระบบ

โครงงานคณ ตศาสตร. เร อง Logic Game: เกมพ ฒนาท กษะทางด านตรรกศาสตร และ การค ดท เป นระบบ 1 โครงงานคณ ตศาสตร เร อง Logic Game: เกมพ ฒนาท กษะทางด านตรรกศาสตร และ การค ดท เป นระบบ โดย นายณ ลทว ฒน มะหา นางสาวว ชราภรณ ช จ ตร นางสาวชน ดาภา ปรารมภ โรงเร ยนขาณ ว ทยา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ

More information

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร ประกอบด วย 4 ข นตอน 1. การว เคราะห และกาหนดรายละเอ ยดของป ญหา 2. การวางแผนในการแก ป ญหา 3. การดาเน นการแก ป ญหา 4. การตรวจสอบและปร บปร ง ว เคราะห ป ญหาหร อความต องการ

More information

กระบวนการจ ดบ ญช ของก จการซ อมาขายไป (จาหน ายเอกสาร) นางสาว ณ ฐร กา ช ยส ทธ

กระบวนการจ ดบ ญช ของก จการซ อมาขายไป (จาหน ายเอกสาร) นางสาว ณ ฐร กา ช ยส ทธ กระบวนการจ ดบ ญช ของก จการซ อมาขายไป (จาหน ายเอกสาร) นางสาว ณ ฐร กา ช ยส ทธ เสนอต อฝ ายว ชาการโรงเร ยนเทคโนโลย บร หารธ รก จ (St.theresa) เพ อเป นส วนหน งของหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ ประเภทว ชาบร หารธ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งานด านงานสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งานด านงานสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งานด านงานสารบรรณ โดย สำน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วภ ม พลอด ลยเดช เม อจะทำางาน อย าหย บยกเอาความขาดแคลนเป นข ออ าง จงทำาท ามกลางความขาดแคลนให

More information

บร ษ ท บางจากป โตรเล ยม จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย งบการเง นสาหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2556 และ รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต

บร ษ ท บางจากป โตรเล ยม จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย งบการเง นสาหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2556 และ รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต งบการเง นสาหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2556 และ รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต เสนอ ผ ถ อห นบร ษ ท บางจากป โตรเล ยม จาก ด (มหาชน) ข าพเจ าได ตรวจสอบและของบร ษ ท บางจากป โตรเล

More information

ค ม อการใช ระบบ O-NET

ค ม อการใช ระบบ O-NET สถาบ นทดสอบทางการศ กษาแห งชาต (องค การมหาชน) ค ม อการใช ระบบ O-NET ส าหร บศ นย สอบ (กรกฎาคม 2554) 128 อาคารพญาไทพลาซ า ช น 36 เขตราชเทว กร งเทพมหานคร 10400 โทร. 0-2217-3800 http://www.niets.or.th ต ดต

More information

แนวทางและหล กเกณฑ การจ ดท าข อเสนอโครงการภายใต แผนพล งงานทดแทน เพ อขอร บการสน บสน นจาก กองท นเพ อส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน ป งบประมาณ 2558

แนวทางและหล กเกณฑ การจ ดท าข อเสนอโครงการภายใต แผนพล งงานทดแทน เพ อขอร บการสน บสน นจาก กองท นเพ อส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน ป งบประมาณ 2558 แนวทางและหล กเกณฑ การจ ดท าข อเสนอโครงการภายใต แผนพล งงานทดแทน เพ อขอร บการสน บสน นจาก กองท นเพ อส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน ป งบประมาณ 2558 ส าน กนโยบายอน ร กษ พล งงานและพล งงานทดแทน ส าน กงานนโยบายและแผนพล

More information

บทท 12 ความร พ นฐานเก ยวก บการว เคราะห งบการเง น

บทท 12 ความร พ นฐานเก ยวก บการว เคราะห งบการเง น บทท 12 ความร พ นฐานเก ยวก บการว เคราะห งบการเง น เม อได ศ กษารายละเอ ยดต าง ๆ เก ยวก บงบการเง นแล ว ในส วนต อไปจะอธ บายรายละเอ ยด ท เก ยวก บการว เคราะห งบการเง น ด งน ความหมายของการว เคราะห งบการเง น การว

More information

รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม

รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม จ ดท าโดย นางสาวช ณห พ มาน เก ดนาค ต าแหน งน กทร พยากรบ คคลชานาญการพ เศษ รายงานน เป นส วนหน งของการฝ

More information

นางสาวศ ร ภ ทร ร งเร องส นงาม

นางสาวศ ร ภ ทร ร งเร องส นงาม 1 พ ฒนาการใช โปรแกรม Microsoft office Power Point 2010 ของน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 2 โดยใช แบบฝ กท กษะ นางสาวศ ร ภ ทร ร งเร องส นงาม โรงเร ยนอ สส มช ญศร ราชา ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2556 2 สารบ ญ บทท หน

More information

โรงเร ยนคณะราษฎรบาร ง จ งหว ดยะลา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยม เขต 15 แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 3

โรงเร ยนคณะราษฎรบาร ง จ งหว ดยะลา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยม เขต 15 แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 3 แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 3 แผนการจ ดการเร ยนร เร อง องค ประกอบของระบบคอมพ วเตอร 2 ชม. แผนการจ ดการเร ยนร เร อง อ ปกรณ ร บข อม ล 2 ชม. แผนการจ ดการเร ยนร เร อง หน วยประมวลผลกลางและหน วยความจาหล ก 4 ชม.

More information

ค ม อการดาเน นงาน โครงการบร การว ชาการแก ส งคม กองบร หารงานว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยพะเยา

ค ม อการดาเน นงาน โครงการบร การว ชาการแก ส งคม กองบร หารงานว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยพะเยา ค ม อการดาเน นงาน โครงการบร การว ชาการแก ส งคม กองบร หารงานว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ค ม อการด าเน นงานโครงการบร การว ชาการแก ส งคมฉบ บน จ ดท าข นเพ อให ผ ท เก ยวข องก บการ ขอร

More information

หน วยท 1 หน าท ของผ ควบค มและตรวจงานก อสร าง

หน วยท 1 หน าท ของผ ควบค มและตรวจงานก อสร าง 4 หน วยท 1 หน าท ของผ ควบค มและตรวจงานก อสร าง 1.1. ความหมายของผ ควบค มงานก อสร าง ผ ควบค มงาน ม ความหมายในหลายระด บ แล วแต ความต องการของเจ าของงานท จะให ทา ท งน ผ ควบค มงานอาจจะมาจากผ ออกแบบ หร อเป นว

More information

ข นตอนการปฏ บ ต งาน การจ ดการข อร องเร ยน

ข นตอนการปฏ บ ต งาน การจ ดการข อร องเร ยน ข นตอนการปฏ บ ต งาน การจ ดการข อร องเร ยน ส าหร บศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ******************************************************************************* ว ตถ ประสงค - เพ อให การด าเน นงานจ ดการข

More information

การว เคราะห หล กส ตรรายว ชา เพ อการเข ยนแผนการจ ดการเร ยนร ไพฑ รย น นตะส คนธ ห วหน าหน วยศ กษาน เทศก สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

การว เคราะห หล กส ตรรายว ชา เพ อการเข ยนแผนการจ ดการเร ยนร ไพฑ รย น นตะส คนธ ห วหน าหน วยศ กษาน เทศก สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา การว เคราะห หล กส ตรรายว ชา เพ อการเข ยนแผนการจ ดการเร ยนร ไพฑ รย น นตะส คนธ ห วหน าหน วยศ กษาน เทศก สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ต องร อะไร? ก อนทาแผนการจ ดการเร ยนร 1. ร เน อหาว ชาท จะสอนอย างช ดเจน

More information

บทท 9 สร ป อภ ปรายผลและข อเสนอแนะ

บทท 9 สร ป อภ ปรายผลและข อเสนอแนะ บทท 9 สร ป อภ ปรายผลและข อเสนอแนะ โครงการเร อง การศ กษาว เคราะห ความเห นและข อเสนอแนะของสภาท ปร กษาเศรษฐก จและส งคม แห งชาต ในความคาดหว งของคณะร ฐมนตร หน วยงานภาคร ฐ และประชาชน เพ อจ ดท าหล กเกณฑ ในการ

More information

การคานวณอย างง าย และฟ งก ช น เบ องต น

การคานวณอย างง าย และฟ งก ช น เบ องต น 3 การคานวณอย างง าย และฟ งก ช น เบ องต น การทางานก บต วเลข เม อพ มพ ต วเลขลงในเซลล เราสามารถน ามาประมวลผล หาผลล พธ โดย การ น าต วเลขมา บวก ลบ ค ณ หาร ก นได เคร องหมายท ใช งาน ม ด งน + เคร องหมายบวก - เคร

More information

รห สว ชา 2901-2002 ว ชา โปรแกรมตารางคานวณ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) พ ทธศ กราช 2557

รห สว ชา 2901-2002 ว ชา โปรแกรมตารางคานวณ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) พ ทธศ กราช 2557 1 แผนจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการ รห สว ชา 2901-2002 ว ชา โปรแกรมตารางคานวณ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) พ ทธศ กราช 2557 จ ดทาโดย นางจาร วรรณ กรกาจายฤทธ แผนกว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ ว ทยาล ยการอาช พพ มาย

More information

บทท 5 การวางแผนโครงการ

บทท 5 การวางแผนโครงการ บทท 5 การวางแผนโครงการ ในข นตอนของการวางแผนโครงการจะเป นข นตอนแรกท ม ความเก ยวข องก บความเป นมาของ โครงการ โดยม แนวความค ดจากแหล งต างๆ ท ต องการให ม โครงการเก ดข นและเป นเร องเก ยวข องก บ การเปล ยนป จจ

More information

รายงานการว จ ย เร อง

รายงานการว จ ย เร อง รายงานการว จ ย เร อง การพ ฒนาท กษะการสร างแผนภ ม ด วยโปรแกรมตารางทาการของน กเร ยนระด บช น ปวช.1 กล ม 5 ประเภทว ชาพณ ชยการ สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ ว ทยาล ยเทคน คลพบ ร ว ไลวรรณ ศร แสงอ อน คร ชานาญการพ

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารอ / ศ นย บร การซ อมรถยนต. PktSoft Car Repair ท ซอฟต

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารอ / ศ นย บร การซ อมรถยนต. PktSoft Car Repair ท ซอฟต ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารอ / ศ นย บร การซ อมรถยนต PktSoft Car Repair และอ ซ อมท วไป สงวนล ข ล ขส ทธ ตาม พ.ร.บ ล ขส ทธ เลขท 07440 พ.ศ. 2547 โดยบร ษ ท พ เคท ท ซอฟต จ าก ด ห ามลอกเล ยนไม ว าส วนใดส วนหน

More information

เอกสารประกอบการเร ยนการสอนว ชา

เอกสารประกอบการเร ยนการสอนว ชา P a g e 1 เอกสารประกอบการเร ยนการสอนว ชา Package ส ปดาห ท 1 แนะนารายว ชา ช แจงแนวการสอน อธ บายความหมาย ว ตถ ประสงค ความสาค ญชองโปรแกรมสาเร จร ป ประโยชน ของ โปรแกรมสาเร จร ป - ความร เบ องต นโปรแกรมสาเร

More information