การวางแผน และควบค มการผล ต

Size: px
Start display at page:

Download "การวางแผน และควบค มการผล ต"

Transcription

1 การวางแผน และควบค มการผล ต 1 ความส าค ญของการวางแผนและควบค มการผล ต การวางแผนและควบค มการผล ต ว ตถ ประสงค เพ อให เก ดประโยชน ส งส ดจากทร พยากรท ม อย อย างจ าก ด และให เป นท พอใจแก ความต องการของล กค า ความหมายของทร พยากรในท น รวมหมายถ งส ง อ านวยความสะดวกในการผล ต เช น เคร องจ กรและอ ปกรณ แรงงานและว ตถ ด บ การใช ประโยชน ส งส ดจากทร พยากรท ม อย อย างจ าก ดน น เป นหน าท ของผ บร หารโรงงาน โดย ผ านหน าท ของฝ ายวางแผนและควบค มการผล ต โดยม หน าท เก ยวก บการพยากรณ การวางแผน การ ก าหนดงาน การว เคราะห การควบค มส นค าคงคล ง และการควบค มการด าเน นงานการผล ต พ นฐานและ เทคน คของการควบค มการผล ตเหล าน สามารถน าไปใช งานด านอ นๆ ท เป นงานบร การได อ กด วย เช น การ ควบค มส นค าคงคล งของห างสรรพส นค า และเทคน คการพยากรณ การขายท ช วยให เก ดประโยชน อย าง มากในการวางแผนการผล ตตามช วงเวลาต างๆ การค านวณหาจ านวนเต ยงของคนไข ในโรงพยาบาลให เพ ยงพอต อการขยายงาน การวางแผนและควบค มการผล ตต องเป นหน วยงานหน งในองค การ ก อนท จะลงม อท าการผล ตฝ ายวางแผนและควบค มการผล ตจะต องม ตารางการผล ตท ม ความ คล องต วในการท างานส าหร บพน กงาน เพ อให ม เวลาพอท จะแก ไขป ญหาท อาจเก ดข นได ต องม การ ส ารองส นค าคงคล งส าหร บฝ ายขายซ งตามธรรมชาต ต องการท จะส งของให ล กค าได มากท ส ด และพยายาม จะให เก ดความล าช าในการส งมอบส นค าน อยท ส ด ซ งจะท าให ฝ ายขายต องการให ม ของคงคล งไว มากๆ แต ทางฝ ายการเง นก ไม ต องการต นท นท จมไปก บส งอ านวยประโยชน ในการผล ต และต องการของคงคล ง น อยท ส ดเท าท จะน อยได ท งน จะเห นได ว าฝ ายวางแผนและควบค มการผล ตต องพยายามหาความสมด ลใน ความต องการของแต ละฝ ายท เป นอ ปสรรคต อเป าหมายของก นและก นภายในองค การ จากหน าท ในการจ ดสมด ลความต องการของฝ ายต างๆ ท าให ม ค าถามตามมาว า ก จกรรมของฝ าย วางแผนและควบค มการผล ตควรจะข นก บส วนใดขององค การจ งจะเหมาะสม ควรจะข นอย ก บผ บร หาร โรงงาน ข นอย ก บฝ ายผล ต ข นอย ก บฝ ายขายหร อข นอย ก บฝ ายประสานงาน ค าถามเหล าน อาจม ได หลาย ค าตอบข นอย ก บความเหมาะสมของแต ละองค การ แต ด วยความส าค ญของหน าท ในการวางแผนและ ควบค มการผล ต บางคร งบร ษ ทควรจะม ศ นย กลางการวางแผนและควบค มการผล ตเพ อให เก ดความสมด ล ของความต องการท ข ดแย งก น โดยหน วยงานท เป นศ นย กลางจะม หน าท ในการร บผ ดชอบทางด านการ พยากรณ ความต องการและการวางแผนการผล ตให สอดคล องตามฤด กาล นอกจากน อาจต องม หน าท ใน การต ดตามผลและควบค มเก ยวก บการขาย การส งของ และส งซ อว ตถ ด บ รวมท งหน าท ในการก าหนด ระด บของช วโมงการท างานและระด บของช วโมงท างานล วงเวลาด วย ส าหร บหน าท การก าหนด 3-1

2 การวางแผนและควบค มการผล ต รายละเอ ยดตารางการท างานในโรงงาน เพ อให ร ว าจะต องท างานอะไร เม อไร และต องใช เคร องจ กร เคร องม ออะไรบ าง เป นหน าท ของผ บร หารในสายการผล ตท ร บข อม ลมาจากฝ ายวางแผนและควบค มการ ผล ตอ กท หน ง 2 การวางแผนการผล ต (Production Planning) 2.1 การว เคราะห ระบบงานวางแผนการผล ต พ นฐานของงานด านการวางแผนการผล ตน น ม โครงสร างท สามารถพ จารณาได เป นระบบ ระบบงานน จะม การไหลเว ยนของข อม ลด านการผล ตเก ดข น โดยท ข อม ลด งกล าวน จะม ความส มพ นธ เช อมโยงก บท กหน วยงานในองค การและเป นกลไกส าค ญ ส าหร บการควบค มการด าเน นงานด านการ ผล ต ซ งแสดงรายละเอ ยดได ตามภาพท 3.1 ฝ ายบ คคล ระบบการวางแผนการผล ต ฝ ายบร หาร การวางแผนการผล ตระยะยาว ฝ ายว ศวกรรม การวางแผนการผล ตระยะกลาง ฝ ายว จ ยและ พ ฒนา ฝ ายบ าร งร กษา เคร องจ กร การวางแผนการผล ตระยะส น กระบวนการผล ต ฝ ายขายและ การตลาด ฝ ายจ ดซ อ ฝ ายจ ดส งว ตถ ด บ และช นส วน คล งว ตถ ด บ ฝ ายควบค ม ค ณภาพ ฝ ายว สด คงคล ง คล งส นค า ฝ ายล กค า ภาพท 3.1 แผนภ ม แสดงความส มพ นธ ของระบบการวางแผนการผล ตและการไหลเว ยนของข อม ล ในหน วยงานต างๆ 3-2

3 จากภาพท 3.1 ล กศรเส นเด ยว ( ) แสดงถ งการไหลเว ยนของข อม ลท จ าเป นและหน าท ท แต ละ หน วยงานจะต องม ส วนเก ยวข อง ส วนล กศรค ( ) น นแสดงถ งการไหลเว ยนของว สด เร มต งแต การ จ ดหาว ตถ ด บจนกระท งส งมอบให ล กค า ว สด ในท น หมายถ ง ว ตถ ด บและช นงานระหว างกระบวนการผล ต รวมถ งส นค าท เสร จสมบ รณ ท งน เม อพ จารณากรอบของระบบการวางแผนการผล ตจากภาพท 3.1 จะ พบว าการวางแผนการผล ตน นม ล าด บข นท สามารถแยกย อยได ตามช วงเวลา ค อ การวางแผนการผล ต ระยะยาว ระยะกลาง และระยะส น ซ งในแต ละล าด บข นน นก จะม จ ดประสงค และห วข อท เป น องค ประกอบของการวางแผนแตกต างก น ด งน 1. การวางแผนการผล ตระยะยาว (Long-term Production Planning) การวางแผนการผล ตระยะยาว หมายถ ง การวางแผนการผล ตในช วงเวลา มากกว า 1 ป ข นไป โดยท วไปแล วจะอย ระหว าง 3-5 ป ซ งเป นการวางแผนระด บกล ย ทธ (Strategic Level) โดยม จ ดประสงค เพ อการต ดส นใจในการเตร ยมความพร อม ด านก าล งการผล ตส าหร บการด าเน นการในอนาคต เช น อาคาร สถานท เคร องจ กรหล ก หร อ สาธารณ ปโภคของโรงงาน เป นต น 2. การวางแผนการผล ตระยะกลาง (Mid-term Production Planning) การวางแผนการผล ตระยะกลาง หมายถ ง การวางแผนการผล ตในช วงเวลาระหว าง 1-12 เด อน ข างหน าซ ง เป นการวางแผนระด บการจ ดการ (Managerial Level) ม จ ดประสงค เพ อจ ดสรรการใช ทร พยากรท ม อย ให สามารถเก ดผลอย างเต มท ในกระบวนการผล ต ค าว าทร พยากรในท น หมายถ งส งท เป น ป จจ ยส าหร บการผล ต เช นว ตถ ด บ แรงงาน เคร องจ กรและเคร องม อ เป นต น การวางแผนการผล ตระยะ กลางน จะม ห วข อท เป นองค ประกอบส าค ญ ด งน - การวางแผนการผล ตรวม (Aggregate Planning) การวางแผนการผล ตรวมเป นล าด บข นแรกของการวางแผนการผล ตระยะกลาง ซ ง แผนการผล ตรวมเป นแผนท สร างข นเพ อเช อมโยงความสามารถในการผล ตท งหมดท ม อย ให สอดคล องก บความต องการในต วส นค าท งหมดท จะเก ดข นในช วงเวลาต างๆ ท งน จะย งไม เจาะจง รายละเอ ยดว าส นค าร นใดหร อชน ดใดจะต องม ระด บของป จจ ยการผล ตเท าใด แต จะเป นการ ก าหนดในล กษณะการพ จารณาโดยรวมท งหมด ต วอย างเช นในช วงเวลาหน งจะสามารถท าการ ผล ตเหล กร ปพรรณได ก ต น โดยไม แยกพ จารณาว าจะต องใช ป จจ ยการผล ตเพ อผล ตเป น H-Beam เท าใด I-Beam เท าใด หร อ C-Beam เท าใด การวางแผนข นน จะย งเป นภาพรวมอย จ งเป นสาเหต ท ใช ช อเร ยกว า Aggregate Planning ความส าค ญของการวางแผนในห วข อน ค อ เป นการจ ดเตร ยม ทร พยากรการผล ตในระยะกลางให สอดคล องก บแผนการผล ตท จะเก ดข น ภายใต ก าล งการผล ตท ได ก าหนดไว รวมท งม งเน นในเร องต นท นการผล ตท จะเก ดข นให อย ในระด บท ต าท ส ด 3-3

4 การวางแผนและควบค มการผล ต - การจ ดตารางการผล ตหล ก (Master Production Scheduling : MPS) การจ ดตารางการผล ตหล ก (MPS) เป นการจ ดท าแผนการผล ตท ระบ เจาะจงลงไปว าจะ ท าการผล ตช นงานอะไร จ านวนเท าใด และจะต องเสร จสมบ รณ เม อใด โดยท วไปม กจะจ ดท า ตารางการผล ตหล กเป นรายเด อนหร อรายส ปดาห ข นอย ก บความเหมาะสมของการผล ตน นๆ ข อม ลในตารางการผล ตหล กจะมาจากการแปลงค าจากการพยากรณ ยอดขาย ซ งอาจจะค านวณ ตามหล กทางสถ ต หร อมาจากใบส งซ อของล กค า ซ งจะบอกชน ด ปร มาณและว นก าหนดส งมอบ อย างช ดเจน ท งน การจ ดท าตารางการผล ตหล กจะต องม ความสอดคล องก บแผนการผล ตรวมท ได ก าหนดไว แล วด วย - การวางแผนความต องการว สด (Material Requirement Planning : MRP) การวางแผนความต องการว สด (MRP) เป นเทคน คในการจ ดการเก ยวก บความต องการ ว ตถ ด บ ช นส วนประกอบและว สด อ นๆ เพ อให สามารถร ถ งปร มาณความต องการในแต ละ ช วงเวลาและสามารถจ ดหาได อย างเพ ยงพอและท นเวลาก บความต องการในท กๆ ข นตอนการ ผล ต โดยข อม ลจากตารางการผล ตหล ก (MPS) ซ งจะบอกถ งส งท จะต องผล ตว าม จ านวนเท าใด ในเวลาใด จากน นจะพ จารณาถ งส วนประกอบของผล ตภ ณฑ ท จะผล ตว าประกอบด วยว ตถ ด บ ช นส วน ช นส วนประกอบและว สด อ นๆ อะไรบ าง เพ อจะใช ในการจ ดหา โดยจะต องด ข อม ล ปร มาณจากในคล งว สด ท ม ช วงเวลาท ใช ในการจ ดหา ผล ตภ ณฑ ท ม ข นตอนการผล ตซ บซ อน ม ช นส วนประกอบต างๆ เป นจ านวนมากจะใช คอมพ วเตอร เข ามาช วยในการค านวณ ซ งจะท าให รวดเร วและถ กต องมากข น เทคน คน จะประย กต ใช ก บระบบการผล ตแบบไม ต อเน อง Job Shop แต จะไม ประย กต ใช ก บระบบการผล ตแบบต อเน อง - การวางแผนความต องการก าล งการผล ต (Capacity Requirement Planning : CRP) การวางแผนความต องการก าล งการผล ต (CRP) เป นการจ ดท าแผนท เก ยวข องก บการ ก าหนดก าล งการผล ตท จ าเป นส าหร บแต ละสถาน งาน (Working Station) เช น แรงงาน เคร องจ กร หร อป จจ ยการผล ตทางกายภาพอ นๆ ว าควรจะต องม ปร มาณเท าใด และต องการในช วงเวลาใด โดยจะร บข อม ลความต องการว สด จาก MRP มาท าการประเม นผลเก ยวก บภาระงาน (Work Load) ของสถาน งานต างๆ ว าม ความเหมาะสมหร อไม ท งน เพ อให สามารถม นใจได ว าก าล งการ ผล ตท ม อย และก าล งการผล ตท ต องการในช วงเวลาน นม ความสมด ลเพ ยงพอส าหร บแต ละ หน วยงาน โดยพยายามไม ให เก ดเหต การณ ท ม ภาระงานมากเก นไป ม ภาระงานน อยเก นไปหร อ เก ดคอขวด (Bottle Neck) 3. การวางแผนการผล ตระยะส น (Short-Term Production Planning) การวางแผนการผล ตระยะส น หมายถ ง การวางแผนการผล ตท ม ช วงเวลาเป นรายส ปดาห หร อ รายว นข นอย ก บปร มาณงานและความซ บซ อนของกระบวนการผล ต เป นการวางแผนระด บปฏ บ ต การท ม จ ดประสงค เพ อจ ดเตร ยมก าหนดเวลาในการท างานให ก บทร พยากรการผล ตท เก ยวข อง เช น แรงงาน เคร องจ กร เคร องม อ รวมท งช วงเวลาในการปฏ บ ต งานของแต ละสถาน งานด วย การวางแผนการผล ตระยะ 3-4

5 ส นน จะม งเน นเร องการจ ดตารางการผล ต (Production Scheduling) เป นหล ก ซ งถ อเป นล าด บข นส ดท าย ของระบบการวางแผนการผล ตโดยจะต องม ความย ดหย นต วได ค อนข างส ง เพ อให สอดคล องก บ สถานภาพของกระบวนการผล ต การจ ดตารางการผล ต (Production Scheduling) การจ ดตารางการผล ต เป นการจ ดสรรทร พยากรการผล ตไม ว าจะเป นแรงงาน เคร องจ กร หร อส ง อ านวยความสะดวก ให ด าเน นการผล ตตามท ได ร บมอบหมายภายในช วงเวลาท ก าหนดไว ซ งร บช วงต อมา จากการวางแผนความต องการว สด (MRP) และการ วางแผนความต องการก าล งการผล ต (CRP) ท งการจ ด ตารางการผล ตจะเก ยวข องก บเร องการท างาน (Job Order) และการจ ดล าด บงาน (Job Sequencing) ให ก บ แต ละหน วยงาน การจ ดตารางการผล ตเป นส งจ าเป น อย างย งของการผล ตท งแบบต อเน อง และแบบกล ม รวมถ งแบบไม ต อเน อง เพราะต องจ ดสรรทร พยากรการ ผล ตท ม อย ใช ส าหร บผล ตผล ตภ ณฑ หลายชน ด ด งน น จ งต องใช ทร พยากรท ม อย ท งด านแรงงานคน และเคร องจ กร อ ปกรณ ให เก ดประส ทธ ภาพส งส ด จากการว เคราะห ระบบการวางแผนการผล ตท งหมดจะพบว า ในการวางแผนการผล ตแต ละล าด บ ข นน นต องม งเน นในการใช ประโยชน จากทร พยากรการผล ตท ม อย ให เก ดผลส งส ด ซ งจะต องม การต ดตาม ตรวจสอบผลล พธ การผล ตจร งท เก ดข นว าเป นไปตามแผนการผล ตหร อไม โดยการประสานงานและ ส อสารข อม ลท จ าเป นระหว างหน วยงาน หากม ป ญหาใดเก ดข นก อาจจะต องม การปร บเปล ยนแผนการผล ต ให เหมาะสมก บสถานการณ ท เปล ยนแปลงไป ท งน เพ อให กระบวนการผล ตสามารถด าเน นการภายใต ข อก าหนดต างๆ ได อย างม ประส ทธ ภาพ 2.2 สภาพป ญหาและแนวทางการปร บปร งระบบการวางแผนการผล ต ในการด าเน นการผล ตจร งน น ผ ท ม หน าท ร บผ ดชอบระบบการวางแผนการผล ตม กจะพบว า ต อง ม การปร บเปล ยนแผนการผล ตอย ตลอดเวลา แผนงานท เคยวางไว ไม สามารถน าไปใช ได จร งเม อเก ดความ คลาดเคล อนระหว างแผนการผล ตและความต องการท เก ดข นจร ง ซ งส งผลให กระบวนการผล ตท ด าเน นงานตามแผนงานด งกล าวเป นกระบวนการท ไม ม ประส ทธ ภาพตามไปด วย ถ งแม ว าทร พยากรผล ต ทางด านต างๆ เช น แรงงาน เคร องจ กร หร อว ตถ ด บ จะม ความพร อมเพ ยงใดก ตาม ด งน น จ งจ าเป นต องม การพ จารณาสภาพป ญหาท เก ดข นในระบบการวางแผนการผล ตเพ อก าหนดแนวทางในการปร บปร งต อไป 3-5

6 การวางแผนและควบค มการผล ต 1. สภาพป ญหาของการวางแผนการผล ต สภาพป ญหาท เก ดข นก บการวางแผนการผล ตระยะยาว - ความผ นแปรของความต องการท เก ดจากล กค า - ข นตอนเพ อการต ดส นใจไม ม ความช ดเจนหร อไม ถ กต อง - ขาดกลย ทธ ในการวางแผนท เหมาะสม สภาพป ญหาท เก ดข นก บการวางแผนการผล ตระยะกลาง - ความผ นแปรของต องการท เก ดจากล กค า หร อการเปล ยนแปลงรายละเอ ยดในใบส งซ อ - ความคลาดเคล อนของปร มาณท ผล ตได จร งก บปร มาณท วางแผนการผล ตไว - กลย ทธ ในการวางแผนไม สอดคล องก บล าด บข นและห วข อของการวางแผน สภาพป ญหาท เก ดข นก บการวางแผนการผล ตระยะส น - ความไม ม เสถ ยรภาพของป จจ ยการผล ต เช น แรงงาน เคร องจ กร หร อว ตถ ด บ - ผลกระทบจากการปร บแผนการผล ตในระยะกลาง - ผลกระทบจากการเปล ยนร นการผล ตท ม ต อแต ละหน วยงาน จากสภาพป ญหาของระบบการวางแผนการผล ตในแต ละล าด บข นน น จะเห นได ว าม ล กษณะแตกต างก น เน องจากม องค ประกอบพ นฐานท เป นป จจ ย ส าหร บการวางแผนท แตกต างก น ด งน น แนวทางในการปร บปร งระบบการวาง แผนการผล ตจ งต องพ จารณาแนวทางท สอดคล องก บแต ละล าด บข นของการ วางแผนและต องสามารถส งผลเช อมโยงถ งก นได ท งระบบ 2. แนวทางการปร บปร งส าหร บการวางแผนการผล ต แนวทางการปร บปร งการวางแผนการผล ตระยะยาว การใช เทคน คในการพยากรณ โดยว ธ ทางคณ ตศาสตร ร วมก บการใช ด ลพ น จของผ ม ประสบการณ ประกอบก บ เพ อลดความคลาดเคล อนของอ ปสงค ท ม ความผ นแปรจากล กค า และความสามารถในการผล ตท จะม การเตร ยมการไว ส าหร บอนาคต การต ดส นใจในเร องของก าล งการผล ตจะต องม ความน าเช อถ อ และด าเน นไปอย างม หล กการ ซ งม ข นตอนท สามารถสร ปได ด งน 1. ท าการประเม นก าล งการผล ตท ต องการในช วงเวลา 3-5 ป ข างหน าให สอดคล องก บ ปร มาณอ ปสงค จากการพยากรณ 2. ก าหนดช องว าง (Define Gabs) ระหว างค าประมาณของก าล งการผล ตท ต องการก บ ก าล งการผล ต 3. ก าหนดทางเล อก (Define for Alternative) เพ อแก ไขป ญหาของช องว างด งกล าว 4. พ จารณาทางเล อกโดยใช เทคน คการต ดส นใจ (Decision Technique) มาประเม น เพ อหาทางเล อกท ด ท ส ด กลย ทธ ท ใช ส าหร บการวางแผนก าล งการผล ตระยะยาวสามารถพ จารณาได ด งน 3-6

7 1. การใช เทคน คส ารองขนาดก าล งการผล ต (Sizing Capacity Sparing Technique) 2. การใช ทฤษฎ ของข อจ าก ด (Theory of Constraint) 3. กลย ทธ เร องเวลาและการขยายต ว (Timing and Expansion Strategy) แนวทางการปร บปร งการผล ตระยะกลาง การใช เทคน คการพยากรณ โดยใช ว ธ ว เคราะห อน กรมเวลา (Time Series Analysis) เพ อลด ความคลาดเคล อนของอ ปสงค ท ม ความผ นแปรจากล กค า ซ งสามารถว เคราะห เป นแบบราย เด อนหร อรายไตรมาสได ก าหนดว ธ การเพ อปร บแผนการผล ต เพ อให สามารถคงสถานภาพทางการผล ตภายใต ข อก าหนดท ม อย ได ซ งโดยท วไปม ว ธ ท น ามาปฏ บ ต อย 2 ว ธ ด งน ว ธ ท 1 ค อ การปร บเปล ยนแผนการผล ตโดยว ธ เฉล ย น าหน ก (Weighted Average Method) ว ธ ท 2 ค อ การปร บระด บสม าเสมอ (Leveling Method) กลย ทธ ท ใช ส าหร บการวางแผนก าล งการผล ตระยะกลาง สามารถพ จารณาได ด งน 1. กลย ทธ การไล ตาม (Chase Strategy) และกลย ทธ การ กษาระด บ (Level Strategy) ส าหร บการวางแผนการผล ตรวม 2. การใช เทคน คในการใช ของหมด (Run-Out Time Technique) และการใช เทคน คใน การผล ตจ านวนมากไว ก อน เพ อให ต นท นต อหน วยต าส าหร บการจ ดตาราง การผล ตหล ก 3. การใช เทคน คการก าหนดขนาดของการผล ตแต ละคราว (Lot Sizing Technique) ส าหร บการจ ดตารางการผล ต แนวทางการปร บปร งการวางแผนการผล ตระยะส น การใช เทคน คจ ดสมด ลในสายการผล ต เพ อรองร บผลกระทบจากป ญหาด านป จจ ยการผล ต ท ไม ม เสถ ยรภาพ การใช หล กเกณฑ ในการก าหนดงานส าหร บการจ ดตารางการผล ต เพ อลดผลกระทบจากการ เปล ยนร นการผล ตในแต ละสถาน งานหร อหน วยผล ต การใช หล กเกณฑ ของการจ ดล าด บงานอย างม เหต ผล (Heuristic Approach) ประกอบก บการ พ จารณาสภาวะของกระบวนการผล ตบนพ นฐานของความเป นจร ง เพ อลดผลกระทบจาก การปร บแผนการผล ตในระยะกลาง โดยม หล กเกณฑ ท น ยมใช ด งน 1. เข าก อนท าก อน (First Come First Serve :FCFS) 2. ท างานท ใช เวลาน อยท ส ดก อน (Shortest Processing Time :SPT) 3. ท างานท ใช เวลามากท ส ดก อน (Longest Processing Time : LPT) 4. ท างานท ม ก าหนดส งเร วท ส ดก อน (Earliest Processing Time : EPT) 3-7

8 การวางแผนและควบค มการผล ต 5. ท างานท เวลาเหล อน อยท ส ดก อน (Minimum Slack Time : MST) 6. เข าท หล งท าก อน (Last Come First Served : LCFS) แนวทางการปร บปร งระบบการวางแผนการผล ตในแต ละล าด บข นม ความเช อมโยงก นได ท ง ระบบ ซ งสามารถสร ปเป นภาพรวมได ด งภาพท 3.2 การพยากรณ การวางแผนก าล งการผล ต ระยะยาว การวางแผนการผล ตรวม ม ก าล งการ ผล ตเพ ยงพอ? ไม ใช การจ ดตารางการผล ต ใช การวางแผน ความต องการว สด การต ดตามผล การด าเน นงานการผล ต การวางแผน ความต องการก าล งการ ม ก าล งการ ผล ตเพ ยงพอ? ไม ใช ด าเน นการผล ต การจ ดตารางการผล ต ใช ภาพท 3.2 แสดงความเช อมโยงของการปร บปร งระบบการวางแผนการผล ต 2.3 ผลจากการปร บปร งระบบการวางแผนการผล ต 1. เพ อศ กยภาพในการใช ทร พยากรการผล ตให เก ดประโยชน ส งส ดในกระบวนการผล ต 2. ลดความไม สอดคล องก น (Non-Conformable) ของการจ ดเตร ยมทร พยากรการผล ตก บความ ต องการท เก ดข นจร งในกระบวนการผล ต 3. ลดการรอคอยงานหร อเวลาส ญเปล า (Idle Time) ในกระบวนการผล ต 4. ลดปร มาณช นงานในระหว างกระบวนการผล ต (WIP) 5. ลดเวลาน าในการผล ต (Lead Time) และเพ มปร มาณ งานท ส งมอบตรงเวลา โดยสร ป จากท ได น าเสนอเน อหาไปในส วนของการปร บปร งระบบการวางแผนการผล ตด ง รายละเอ ยดข างต น ม ข อพ จารณาท ควรตระหน กถ งประการหน ง ค อ ระบบการวางแผนการผล ตเป นเพ ยง ส วนงานหน งของการจ ดการกระบวนการผล ต ซ งการจ ดการกระบวนการผล ตท ด น นต องม ระบบการวาง แผนการผล ตท ม ประส ทธ ภาพ รวมท งจะต องม ระบบการควบค มการผล ตท ม ประส ทธ ภาพด วย 3-8

9 3 การควบค มตารางการผล ต (Production Control) การควบค มการผล ตในท น ก ค อ การต ดตามผลและรายงานความก าวหน าของงาน เพ อให เจ าของ ว ศวกร หร อผ ควบค ม สามารถมองเห นได อย างแจ มแจ งถ งผลงานท ท าได จะได ทราบถ งอ ตรา ความก าวหน าของงานท ท าได เม อเท ยบก บงานท ได วางไว การควบค มการผล ตเป นก จกรรมท เก ดข น ภายหล งจากท ได ม การวางแผนการผล ตเร ยบร อยแล ว และอย ในช วงท การผล ตก าล งด าเน นงานอย จนกระท งเสร จเร ยบร อยตามแผน ซ งในข นตอนของการวางแผนเป นเพ ยงการจ ด ระบบงานเพ อใช ระบบงานท ม อย ย งไม ได ลงม อท าตามแผน ซ งในช วงของการ ด าเน นงานต างๆ ป ญหาและอ ปสรรคต างๆ อาจเก ดข นในกระบวนการผล ต ป ญหา และอ ปสรรคด งกล าวน อาจจะเก ดจากว สด อ ปกรณ หร อก าล งคนม ไม พอตามแผนท ก าหนดไว ว ตถ ด บหร อช นส วนมาส งช ากว าก าหนด หร ออาจเก ดจากเคร องม อ เคร องจ กรข ดข องใช งานไม ได เป นต น นอกจากน นย งม เร องของความต องการท เพ มข นของล กค า เช น การขอเปล ยนก าหนดว นส งมอบงาน หร อขอเปล ยนในรายละเอ ยดของการผล ตส นค า เป นต น ซ งในกรณ ด งกล าวน อาจท าให เราต องม การแก ไขปร บปร งตารางการผล ตเส ยใหม เพ อให สอดคล องก บสภาพการณ ท เปล ยนแปลงไป ด งน น พอจะกล าวได ว า การควบค มการผล ตก ค อ เพ อท าให การผล ตและการบร หารสามารถเสร จ ท นตามเวลาในปร มาณท ก าหนดตามแผนการผล ตด งน น การท จะท าให ก จกรรมด านการควบค มการผล ต ได ผลส าเร จตามเป าหมาย จะต องประกอบด วยข นตอนส าค ญๆ ด งน 1. การบ นท กและรวบรวมข อม ลเก ยวก บความก าวหน าของงาน 2. ว เคราะห ความก าวหน าของงาน โดยเปร ยบเท ยบก บแผนการผล ตท ได วางไว 3. ด าเน นการเปล ยนแปลงการผล ต หร อปร บปร งตารางการผล ตตามความจ าเป น ซ งจะน าไปส เป าหมายท ต องการ 4. ว เคราะห ข อม ลต างๆ หล งจากเสร จส นงานการผล ตแต ละคร ง เพ อใช ในการพ ฒนาและ ปร บปร งการวางแผนและควบค มการผล ตให ม ประส ทธ ภาพส งย งข น เทคน คท ใช จะแสดงความก าวหน าของงานแต ละชน ดเท ยบก บเวลาท ใช ท า ส าหร บในท น จะ น าเสนอถ งเทคน คท ใช ในการควบค มบางชน ดท เป นท ร จ กและน ยมใช ก นค อ แผนภ ม แกนต (Gantt Chart) และการจ ดสมด ลสายการผล ต 1. การควบค มด วยแผนภ ม แกนต แบบของแผนภ ม ท ใช แสดงความก าวหน าของานแบบหน งท น ยมใช ก นท วไปก ค อ แบบแผนภ ม ของแกนต ซ งนอกจากจะใช แผนภ ม น ในการก าหนดรายละเอ ยดตารางการท างานด งท ได กล าวมาแล ว ย ง ใช เป นเคร องม อในการต ดตามความก าวหน าของแผนการท วางไว ได ด อ กด วยประโยชน ของแผนภ ม แกนต 3-9

10 การวางแผนและควบค มการผล ต น นก ค อ สะดวกและง ายและเป นท เข าใจโดยท วไปของผ ท เก ยวข อง แผนภ ม ของแกนต ท ใช ในการก าหนด รายละเอ ยดตารางการท างานจะใช ในการต ดตามผลและรายงานความก าวหน าของงานไปด วย 2. การควบค มโดยการจ ดสมด ลสายการผล ต ล กษณะของงานสายผล ตบางชน ด จะสามารถมองเห นได ช ดว าม ข นตอนการผล ตท ต องกระท า ซ าๆก นและเหม อนก นเช น ล กษณะของการประกอบต างๆ ซ งประกอบด วยช นส วนหลายๆ ช น แต ละช น ม นจะแยกก นไปตามแผนกต างๆ ตามกรรมว ธ ท ม อย และส ดท ายก จะน ามารวมก นท สายงานประกอบเพ อ ประกอบเป นร ปผล ตภ ณฑ ส าเร จร ป ในการควบค มและต ดตามผลงานว าในขณะหน งงานงานต างๆ ได ด าเน นไปตามก าหนดการท วางไว ได หร อไม ม งานใดท ล าช าต องเร งให เร วข น ว ธ ท ม ประโยชน ส าหร บการตรวจสอบเพ อควบค มการผล ตในล กษณะน ก ค อ การจ ดสมด ล สายการผล ต เพ อให สถาน งานท ท างานเร วห นมาช วยสถาน ท ท างานช า โดยเป าหมาย อย ท การประกอบไม ใช อย ท ความเร วของแต ละช นส วน เม อผลจากการรายงานและตรวจสอบความก าวหน าของงาน ได ตรวจพบว า ผลผล ตท เก ดข นจร งผ ดพลาดไปจากแผนงานท ก าหนดไว ผ ควบค มการผล ตจะต อง หาสาเหต ของข อผ ดพลาดท เก ดข น และท าการแก ไขและปร บปร งตารางการท างานใหม เพ อให ท นความ ต องการท ได ก าหนดไว ซ งในการแก ไขอาจท าได ด งน 1. จ ดตารางการท างานล วงเวลาเพ มข น 2. เพ มกะในการท างานเป นพ เศษ 3. โอนงานบางส วนให แก ผ ร บเหมารายอ นร บไปท า 4. ในกรณ ท ว สด ขาดแคลน อาจท าการเร งก าหนดการส งของเข ามาให เร วข น 5. จ ดหาคนงานเพ มข น 6. จ ดหาเคร องม อเคร องจ กรเพ มข น หร อหาเคร องจ กรท ม ประส ทธ ภาพส งกว า ก จกรรมของการควบค มการผล ตและต ดตามความก าวหน า เป นก จกรรมท ต องท าอย างต อเน อง และตลอดไปตราบเท าท การผล ตย งคงด าเน นอย และเป นส วนส าค ญท จะท าให การผล ตสามารถด าเน นไป ได อย างม ประส ทธ ภาพ ตลอดจนม ผลท าให ได ร บความเช อถ อจากล กค ามากย งข น นอกจากเทคน คท ใช ในการควบค มการผล ตตามท ได กล าวมาแล ว การควบค มเก ยวก บข อม ลการ ผล ตก เป นส วนส าค ญ ซ งการส งผ านข อม ลจากหน วยงานหน งไปย งอ กหน วยงานหน งจะต องถ กต อง และ ท นต อความต องการท จะใช จร ง นอกจากน นผ ท ควบค มการผล ตจะต องม มาตรการในการป องก นความ ล าช าในการส งมอบ กล าวค อจะต องพยายามท าการผล ตตามแผนงานท ได ก าหนดไว อย างเคร งคร ด โดยม มาตรการท ควรพ จารณา 5 ประการค อ 3-10

11 1. ปร บปร งว ธ การมอบหมายงาน ประการแรกในการมอบหมายงานให ก บผ อย ใต บ งค บบ ญชา น น เม อมอบงานป จจ บ นให ไปแล วจะต องมอบหมายงานถ ดไปและงานท ถ ดไปอ ก 1 งานด วย ในการส ง งานน น ปกต จะท าโดยใช ใบส งงาน ในกรณ น จะท าป ายร บใบส งงานข น ใบส งงานของป จจ บ นจะเส ยบไว ท ช องส วนหน ง ส วนงานถ ดไปและงานถ ดไปอ กจะถ กมอบหมายโดยเส ยบแยกช องก น จากน น ผ ปฏ บ ต งานหร อผ ควบค มงานจะต องตรวจสอบว า งานถ ดไปและ งานถ ดไปอ กน น ม ว สด อ ปกรณ และเคร องไม เคร องม ออย พร อมหร อไม ถ าเรามอบ หน วยงานให ผ ใต บ งค บบ ญชาเฉพาะงานป จจ บ นเท าน น เม องานน นเสร จส นลงและจะ มอบงานถ ดไปให แต ปรากฏว าอ ปกรณ ท จ าเป น เช น สว าน ไม ม หร อว สด ม ไม เพ ยงพอ ก จะท าให ผ ปฏ บ ต งานต องเส ยเวลารอ เพ อไม ให เร องท านองน เก ดข น จะต องม การส งมอบงาน ล างหน า และม การตรวจสอบและจ ดหาของท จ าเป นต องใช ไว ให พร อมเพร ยง 2. ตรวจสอบความก าวหน าหร อความล าช าของงานโดยด จากว นเร มงาน การพ จารณาสภาพ ความก าวหน าหร อความล าช าของงานให ต ดส นจากว นเร มงาน เพ อท จะให งานเสร จส นลงตามแผนน น จะต องตรวจสอบให แน ช ดว างานน นจะต องเร มท าต งแต เม อไหร ถ าไปตรวจสอบว างานน นจะเสร จตาม แผนหร อไม ในตอนท ใกล จะจบแผน ก อาจจะช าเก นไป ด งน น จะต องม การก าหนดว นเร มงานและเวลาเร ม งานไว แล วควบค มด แลให ม การเร มงานตามแผนท ได วางไว ถ าร ต วว าเร มงานช าไปเม อใกล ก าหนดส ง มอบก อาจจะสายเก นไปท จะแก ไขอะไรได ท น โดยเฉพาะอย างย งช นส วนท ส งให ก จการภายนอก จ ดให จะต องตรวจสอบให ม การร กษาเวลาส งมอบให ตรงเวลา โดยท าการตรวจสอบว นเร มงานให ด เพราะ โดยท วไปแล วก จการผ ร บเหมางานม กจะไม แจ งความล าช าของงาน จนกว าจะใกล ก าหนดเวลาท จะต องส ง มอบงาน ด งน นในการควบค มว นเร มงานของก จการผ ร บเหมาน นเราจะใช ระบบมาท น ( Come Up ) ซ ง เป นแผ นบ ตร ( Come Up Card ) ท ได ก าหนดว นท ท จะต องเร มงานน นสามารถส งมอบได ท นเวลาโดยจะ เร ยงบ ตรน นตามว นท ยกต วอย างเช น เม อด งบ ตรของว นท 15 เมษายน ออกมา ในบ ตรน นก จะม การเข ยน งานซ งจะต องเร มท าในว นน ไว หร อบ ตรว นท 16 เมษายน ก จะม การเข ยนงานท จะต องเร มท าในว นท 16 ไว โดยเราเร ยกบ ตรน ว า บ ตรมาท น ( Cone Up Card ) 3. การด าเน นการตรวจร บของท เข ามาโดยเร ว ผ ควบค มการผล ตจะต องตรวจร บช นส วนหร อ ว ตถ ด บท เข ามาในหน วยงานของตนโดยเร ว ถ าเป นไปได ก ควรตรวจสอบเส ยท นท ท ของเข ามา ม กจะพบว าช นส วนหร อว ตถ ด บท ได ร บเข ามาม นจะม ความบกพร อง หร อต องแก ไขข อบกพร องท ค นพบก นในเวลาปฏ บ ต งานจนเร มร ส กว าน าตรวจสอบ ก นต งแต เวลาท ร บของเข ามา ส าหร บกรณ ท ม หน วยตรวจสอบช นงานท ว าจ างจาก ภายนอกหร อช นงานท เข ามาจากข นตอนการผล ตล วงหน าน นม นจะไม ค อยพบ ป ญหาเช นน 3-11

12 การวางแผนและควบค มการผล ต ช นส วนหร อว ตถ ด บท เข ามาในว นน นควรจะได ร บการตรวจ โดยผ ควบค มงานหร อพน กงานอ นๆ ในว นน นหร อว นถ ดไปโดยเร ว 4. การประสานงานก บข นตอนการผล ตก อนและหล ง ผ ควบค มงานจะต องร ว าข นตอนการผล ต ก อนหน าและหล งความร บผ ดชอบของตนม ความราบร นหร อไม ถ าข นตอนก อนหน าล าช าและจะม ผลกระทบต อหน วยผล ตของตนหร อไม ท งน เพ อจะได วางมาตรการร บม อไว ต งแต เน นๆ นอกจากน นแล ว ในบางคร งข นตอนท อย ถ ดไป อาจม ความต องการท จะให เร งงานเร วข นจากแผนงานเด มท เคยวางเอาไว ท งน อาจเน องมาจากม การปร บปร งการผล ต ในกรณ เช นน เราอาจจ าเป นท จะต องตอบสนองความต องการ ของข นตอนท อย ถ ดไป ค าพ ดท ว า ต องน กอย เสมอว าข นตอนถ ดน นเป นล กค า เป นค าเต อนใจท เน นใน ด านการควบค มค ณภาพแต ก สามารถจะน าใช ก บการควบค มค ณภาพ แต ก สามารถจะน ามาใช ก บการ ควบค มเวลาส งมอบงานได 5. การรายงานความล าช า ถ งแม ว าเราจะใช ว ธ การหร อมาตรการต างๆ ในการควบค มเวลาส ง มอบแล วก ตาม บางคร งก ไม อาจหล กเล ยงความล าช าได ด งน น การรายงานความล าช าจ งควรได ม การ ด าเน นการโดยเร ว เพ อจะได วางมาตรการการแก ไปได ท นเวลา โดยท วไปแล วเราม กไม อยากให คนอ นร ถ งความล าช าหร ออ ปสรร8ของเรา และไม อยากท จะให ผ บ งค บบ ญชาร โดยม กจะวางมาตรการแก ไขก นเองอย างเง ยบๆ ในขณะท ไม ม ใครร เหม อนก บไม ม อะไร เก ดข น แต ส งน ไม เป นผลด ต อการควบค มความก าวหน าในการผล ต การแก ไข ป ญหาด วยตนเองน นถ าเป นไปอย างเร ยบร อยก ไม เป นไร แต ม ต วอย างให เห นอย บ อยๆ ท กล บกลายเป นการสร างป ญหาเพ มข น เช น การพยายามท ซ อมเคร องจ กร ท ช าร ดให สามารถท างานได ช วคราวด วยตนเอง ผลปรากฏว าเคร องจ กรกล บย ง ช าร ดมากข นท าให ต องเส ยเวลาในการซ อมนานข น และเก ดความล าช ามากย งข น ผ ควบค มงานจะต องรายงานให ผ บ งค บบ ญชา หร อผ ร บผ ดชอบในข นตอนการผล ตถ ดไปทราบโดยท นท ท ค ดว าจะเก ดความล าช าข น ไม ใช ไปรายงานตอนท ได เก ดความล าช าในการส งมอบของข นแล วด งน น ถ าว น เร มงานม ความล าช าเก ดข นให รายงานให ผ ท เก ยวข องทราบท นท ในเวลาน น 3-12

13 4. การบร หารพ สด คงคล ง ในกระบวนการผล ตป จจ ยการผล ตท ม ความส าค ญอย าง ย งต วหน งก ค อว ตถ ด บ ช นส วนและว สด ต างๆ หร อท เร ยกว า พ สด คงคล ง ซ งต องเตร ยมพร อมท งด านค ณภาพและปร มาณ เพ อรองร บกระบวนการผล ตผล ตภ ณฑ ท ล กค าต องการ พ สด คงคล ง (Inventory) จ ดเป นส นทร พย หม นเว ยน ชน ดหน ง ซ งองค การต องม ต องม ไว เพ อขายหร อผล ต ประกอบด วย 1. ว ตถ ด บ (Raw Material) ค อส งของหร อช นส วน ท ซ อมาเพ อใช ในการผล ต 2. งานระหว างท า (Work-in-Process) ค อช นงานท อย ในข นตอนการผล ตหร อรอคอยท จะผล ต ในข นตอนต อไปโดยท ย งผ านกระบวนการผล ตไม ครบท กข นตอน 3. ว สด ซ อมบ าร ง (Maintenance / Repair / Operating Supplies) ค อ ช นส วนหร ออะไหล เคร องจ กรท ส ารองไว เผ อเปล ยนเม อช นส วนเด มเส ยหร อหมดอาย ใช งาน 4. ส นค าส าเร จร ป (Finished Goods) ค อ ป จจ ยการผล ตท ผ านท กกระบวนการผล ตครบถ วน พร อมท จะน าไปขายให ล กค าได 4.1 ว ตถ ประสงค ของการบร หารพ สด คงคล ง การบร หารพ สด คงคล งม จ ดม งหมายหล กอย 2 ประการใหญ ค อ 1. การลงท นในพ สด คงคล งต าท ส ดเท าท จะท าได เพ อท าให ต นท นการผล ตต าลงด วย 2. การบร การล กค าในปร มาณท เพ ยงพอและท นต อความต องการของล กค าเสมอ เพ อสร างและ ร กษาระด บของส วนแบ งตลาดไว แต ว ตถ ประสงค สองข อน จะก อให เก ดความข ดแย งก นในการบร หารพ สด คงคล ง เพราะการ ลงท นในของคงคล งต าท ส ด ม กจะต องใช ว ธ ลดระด บพ สด คงคล งให เหล อน อยมากแค เพ ยงพอใช ป อน กระบวนการผล ตให สามารถด าเน นได โดยไม หย ดช ง ก แต ระด บพ สด คงคล งท ต าเก นไปก เป นเหต ให บร การล กค าไม เพ ยงพอหร อไม ท นใจล กค า ในทางตรงข ามการถ อของคงคล งไว มากเพ อผล ตหร อส ง ให ล กค าได เพ ยงพอและท นเวลาเสมอก ท าให ต นท นพ สด คงคล งส งข น ด งน นการบร หารพ สด คงคล งโดย ร กษาความสมด ลของว ตถ ประสงค ท งสองข อน จ งไม ใช เร องง าย 4.2 หน าท ของพ สด คงคล ง พ สด คงคล งม หน าท ต างๆ ในองค การธ รก จด งต อไปน 1. ตอบสนองความต องการของล กค าท ประมาณการไว ในแต ละช วงเวลา ท งในและนอกฤด กาล โดยการเก บของคงคล งไว ในคล งช นส วน อ ปกรณ หร อส นค า 3-13

14 การวางแผนและควบค มการผล ต 2. ร กษาการผล ตให ม อ ตราคงท สม าเสมอ เพ อร กษาระด บการว าจ างแรงงาน การเด นเคร องจ กร ฯลฯ ให สม าเสมอได ของท ขายไม หมดในช วงขายไม ด จะเก บไว ขายตอนช วงขายด ซ งอาจจะ ผล ตไม ท นขาย 3. ท าให ธ รก จได ส วนลดปร มาณจากการจ ดซ อคร งละมากๆ เก นกว าท จะใช หมดภายในคราวเด ยว 4. ป องก นการเปล ยนแปลงราคาและผลกระทบจากเง นเฟ อ เม อส นค าในท องตลาดม ราคาส งข น 5. ป องก นของขาดม อด วย ของเพ อการผล ตในช วงฉ กเฉ น (Safety Stock) เม อของท ส งเก ดส งมา ล าช าหร อบ งเอ ญได ค าส งเพ มข นกะท นห น 6. ท าให กระบวนการผล ตสามารถด าเน นการต อเน องอย างราบร น ไม ม การหย ดชะง กเพราะของ ขาดม อจนเก ดความเส ยหายแก กระบวนการผล ต เช น คนงานว างงาน เคร องจ กรถ กป ด ผล ต ไม ท นค าส งซ อของล กค า 4.3 ต นท นของพ สด คงคล ง ต นท นหร อค าใช จ ายท เก ยวข องก บพ สด คงคล งม ด งต อไปน 1. ค าใช จ ายในการส งซ อ (Ordering Cost) เป นค าใช จ ายท ต องจ ายเพ อให ได มาซ งพ สด คงคล งท ต องการ ซ งจะ แปรตามจ านวนคร งการส งซ อ แต ไม แปรตามปร มาณพ สด คงคล ง เพราะ ส งซ อของมากเท าใดก ตามในแต ละคร ง ค าใช จ ายในการส งซ อก ย งคงท แต ถ าย งส งซ อบ อยคร ง ค าใช จ ายในการส งซ อจะย งส งข นค าใช จ ายในการส งซ อ ได แก ค าเอกสารใบส งซ อ ค าจ างพน กงานจ ดซ อ ค าโทรศ พท ค าขนส ง ส นค า ค าใช จ ายในการช าระเง น ฯลฯ 2. ค าใช จ ายในการเก บร กษา (Carrying Cost) เป นค าใช จ ายท เก ดข นจากการม พ สด คงคล งและการร กษาสถานภาพให ของคงคล งน นอย ใน สภาพท ใช งานได ซ งจะแปรตามปร มาณของคงคล งท ถ อไว และระยะเวลาท เก บพ สด คงคล งน นไว ค าใช จ ายในการเก บร กษา ได แก ต นท นเง นท นท จมอย ก บส นค าคงคล งซ ง ค อ ค าดอกเบ ยจ ายถ า เง นท นน นมาจากการก ย ม หร อเป นค าเส ยโอกาสถ าเง นท นน นเป นส วนของเจ าของ ค าคล งส นค า ค า ไฟฟ าเพ อร กษาอ ณหภ ม ค าใช จ ายของส นค าท ช าร ดเส ยหายหร อหมดอาย เส อมสภาพจากการเก บนาน เก นไป ค าภาษ และการประก นภ ย ค าจ างยามและพน กงานประจ าคล งส นค า ฯลฯ 3. ค าใช จ ายเน องจากส นค าขาดแคลน (Shortage Cost หร อ Stockout Cost) เป นค าใช จ ายท เก ดข นจาก การม พ สด คงคล งไม พ ยงพอต อการผล ตหร อการขาย ท าให ล กค า ยกเล กค าส งซ อขาดรายได ท ควรได ก จการเส ยช อเส ยง กระบวนการผล ตหย ดชะง กเก ดจากการว างงาน ของเคร องจ กรและคนงาน ฯลฯ ค าใช จ ายน จะแปรผกผ นก บปร มาณส นค าคงคล งท ถ อไว น นค อ ถ าถ อ พ สด คงคล งไว มากจะไม เก ดการขาดแคลน แต ถ าถ อส นค าคงคล งไว น อยก อาจเก ดโอกาสท จะเก ดการขาด 3-14

15 แคลนได มากกว า และค าใช จ ายเน องจากส นค าขาดแคลนน ข นอย ก บปร มาณการขาดแคลนรวมท ง ระยะเวลาท เก ดการขาดแคลนน ด วย ค าใช จ ายเน องจากส นค าขาดแคลน ได แก ค าส งซ อ Lot พ เศษทางอากาศเพ อน ามาใช แบบ ฉ กเฉ น ค าปร บเน องจากส งส นค าให ล กค าล าช า ค าเส ยโอกาสในการขาย ค าใช จ ายท เก ดข นจากการเส ย ค าความน ยม (Goodwill) ฯลฯ 4. ค าใช จ ายในการต งเคร องจ กรใหม (Setup Cost) เป นค าใช จ ายท เก ดข นจากการท เคร องจ กรจะต องเปล ยนการท างานหน งไปย งอ กการท างานหน ง ซ งจะเก ดการว างงานช วคราว ของคงคล งจะถ กท งให รอ กระบวนการผล ตท จะต งใหม ค าใช จ ายในการต ดต งใหม น จะม ล กษณะเป นต นท นท ซ งจะไม ข นก บปร มาณการผล ต แต ข นก บขนาดของ Lot การผล ต ถ าผล ตเป น Lot ใหญ ม การต ดต งเคร องใหม นานท คร ง ค าใช จ ายในการต งเคร อง ใหม ก ต า ถ าผล ตเป น Lot เล ก ม การต ดต งเคร องใหม บ อยคร ง ค าใช จ ายในการต ดต งเคร องใหม ก จะส ง ในบรรดาค าใช จ ายเก ยวก บของคงคล งต าง ๆ เหล าน ค าใช จ ายในการเก บร กษาจะส งข นถ าม ระด บของคงคล งส ง และจะต าลงถ าม ระด บของคงคล งต า แต ส าหร บค าใช จ ายในการส งซ อ ค าใช จ าย เน องจากส นค าขาดแคลน และค าใช จ ายในการต ดต งเคร องจ กรใหม จะม ล กษณะตรงก นข ามค อ จะ ส งข นถ าม ระด บของคงคล งต าและจะต าลงถ าม ระด บของคงคล งส ง ด งน นค าใช จ ายเก ยวก บของคงคล งท ต าส ดจะอย ในระด บท ค าใช จ ายท กต วรวมก นแล วต าส ด หร อท เร ยกว า ปร มาณการส งซ อท ประหย ดท ส ด หร อ EOQ (Economic Order Quantity) 4.4 ระบบควบค มของคงคล ง ภาระงานอ นหน กประการหน งของการบร หารของคงคล ง ค อ การลงบ ญช และตรวจน บ ของคงคล ง เพราะแต ละธ รก จจะม ของคงคล งหลายชน ด แต ละชน ดอาจม ความหลากหลาย เช น ตะป ขนาดต าง ๆ ผ าส ต าง ๆ ซ งท าให การตรวจน บของคงคล งต องใช พน กงานจ านวนมากเพ อให ได จ านวนท ถ กต องภายใต ระยะเวลาท ก าหนด เพ อท จะได ทราบว าของคงคล งต วใดเร มขาดม อต องซ อมาเพ ม และควร ซ อเป นจ านวนเท าใดจ งพอใช และไม มากไม น อยเก นควร 3-15

16 การวางแผนและควบค มการผล ต ระบบการควบค มของคงคล งท ม อย 3 ว ธ ค อ 1. ระบบของคงคล งอย างต อเน อง (Continuous Inventory System และ Perpetual System) เป นระบบของคงคล งท ม ว ธ การลงบ ญช ท กคร งท ม การร บและจ ายของ ท าให บ ญช แสดงยอดคงเหล อท แท จร งของส นค าอย เสมอ ซ งจ าเป นอย างย งในการควบค ม ของคงคล งรายการท ส าค ญ แต ระบบน เป นว ธ ท ม ค าใช จ ายส งมาก ในด านงานเอกสาร และต องใช พน กงานจ านวนมากจ งด แลการ ร บจ ายได ท วถ ง ในป จจ บ นการน าเอาคอมพ วเตอร เข ามา ประย กต ใช ก บงานส าน กงานและบ ญช สามารถช วยแก ไขป ญหา ในห วข อน ได ด วยการใช Bar Code หร อ Universal Product Code (UPC) ป ดบนส นค าหร อว สด แล วใช Laser Scan อ าน ซ ง ว ธ น นอกจากจะม ความถ กต องแม นย าเท ยงตรง แล ว ย งสามารถ ใช เป นฐานข อม ลบร หารส นค าคงคล งในกรณ อ น เช น การบร หารสายการขนส งส นค า (Supply Chain Management) ได อ กด วย 2. ระบบของคงคล งเม อส นงวด (Periodic Inventory System) เป นระบบของคงคล งท ม ว ธ การลงบ ญช เฉพาะในช วงเวลาท ก าหนดไว เท าน น เช น ตรวจน บและลงบ ญช ท กปลายส ปดาห หร อ ปลายเด อน เม อของถ กเบ กไปก จะม การส งซ อเข ามาเต มให เต มในระด บท ต งไว ระบบน จะเหมาะก บ ส นค าท ม การส งซ อ และเบ กใช เป นช วงเวลาแน นอน เช น ร านขายหน งส อของมหาว ทยาล ย จะม การเช ค ยอดหน งส อเม อเป ดเทอมแล วประมาณ 3 ส ปดาห เพ อด ว าหน งส อในร านและโกด งเหล อเท าใด ยอด หน งส อท ต องเตร ยมส าหร บเทอมหน า จะเท าก บยอดคงเหล อบวกก บจ านวนน กศ กษาท ต องลงทะเบ ยน เร ยน โดยประมาณ เป นต น โดยท วไปแล ว ระบบของคงคล ง เม อส นงวดม กจะม ระด บส นค าคงคล งคงเหล อส งกว าระบบ ของคงคล งอย างต อเน อง เพราะจะม การเผ อส ารองการขาดม อโดยไม คาดค ดไว ก อนล วงหน าบ าง และ ระบบน จะท าให ต องม การปร บปร มาณการส งซ อใหม เม อความต องการเปล ยนแปลงไปด วย 3. ระบบการจ าแนกของคงคล งเป น ABC ระบบ ABC เป นว ธ การจ าแนกของคงคล งออกเป น แต ละประเภท โดยพ จารณาปร มาณและม ลค าของของคงคล งแต ละรายการเป นเกณฑ ในบรรดา ของคงคล งท งหลายของแต ละธ รก จม กจะเป นไปตามเกณฑ ด งต อไปน (ตามภาพท 3.2) A : ของคงคล งท ม ปร มาณน อย (5-15% ของของคงคล งท งหมด) จะม ม ลค ารวมค อนข างส ง (70-80 % ของม ลค าท งหมด) B : ของคงคล งท ม ปร มาณปานกลาง (30% ของของคงคล งท งหมด) จะม ม ลค ารวมปาน กลาง (15 % ของม ลค าท งหมด) C : ของคงคล งท ม ปร มาณส ง (50-60% ของของคงคล งท งหมด) จะม ม ลค ารวมค อยข างต า (5-10% ของม ลค าท งหมด) 3-16

บทท 5 การวางแผนโครงการ

บทท 5 การวางแผนโครงการ บทท 5 การวางแผนโครงการ ในข นตอนของการวางแผนโครงการจะเป นข นตอนแรกท ม ความเก ยวข องก บความเป นมาของ โครงการ โดยม แนวความค ดจากแหล งต างๆ ท ต องการให ม โครงการเก ดข นและเป นเร องเก ยวข องก บ การเปล ยนป จจ

More information

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

การเพ มประส ทธ ภาพการจ ดการคล งส นค า กรณ ศ กษา บร ษ ท ภ ม ไทย คอมซ ส จ าก ด

การเพ มประส ทธ ภาพการจ ดการคล งส นค า กรณ ศ กษา บร ษ ท ภ ม ไทย คอมซ ส จ าก ด การเพ มประส ทธ ภาพการจ ดการคล งส นค า กรณ ศ กษา บร ษ ท ภ ม ไทย คอมซ ส จ าก ด ส น นทา ศ ร เจร ญว ฒน การศ กษาค นคว าด วยตนเองเป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรบร หารธ รก จมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการจ ดการโลจ สต

More information

ค ม อน กเร ยน แนวความค ดพ นฐาน ในการจ ดการส นค าคงคล ง ค ม อน กเร ยนจานวน 3 คาบ

ค ม อน กเร ยน แนวความค ดพ นฐาน ในการจ ดการส นค าคงคล ง ค ม อน กเร ยนจานวน 3 คาบ 1 ค ม อน กเร ยน ช ดการเร ยน ว ชา การบร หารการจ ดซ อ เร อง การบร หารส นค าคงคล ง สาหร บช น ปวส. 1 แผนกว ชาการตลาด ช ดท 1 แนวความค ดพ นฐาน ในการจ ดการส นค าคงคล ง ค ม อน กเร ยนจานวน 3 คาบ 2 ค ม อน กศ กษา

More information

บทท 1 งบประมาณและประเภทงบประมาณ 1

บทท 1 งบประมาณและประเภทงบประมาณ 1 บทท 1 งบประมาณและประเภทงบประมาณ 1 1.1 ความเป นมาของงบประมาณ การจ ดท างบประมาณในแบบป จจ บ นได เร มม ข นเป นคร งแรกในประเทศอ งกฤษ ประมาณคร สตศตวรรษท 16-17 ซ งเป นสม ยท สภาผ แทนราษฎรได ประสบความส าเร จในการสงวน

More information

ร านค มบ ญ ต าบลอาฮ จ งหว ดเลย คณาพร ค าม ล

ร านค มบ ญ ต าบลอาฮ จ งหว ดเลย คณาพร ค าม ล การศ กษาการพ ฒนาระบบการบร หารจ ดการร านค าปล กกรณ ศ กษา ร านค มบ ญ ต าบลอาฮ จ งหว ดเลย คณาพร ค าม ล การศ กษาค นคว าด วยตนเองเป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรบร หารธ รก จมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการประกอบการ

More information

ค ม อปฏ บ ต งาน. การจ ดฝ กอบรมหล กส ตร In-house Training ท ส าน กฝ กอบรมเป นเจ าของโครงการ

ค ม อปฏ บ ต งาน. การจ ดฝ กอบรมหล กส ตร In-house Training ท ส าน กฝ กอบรมเป นเจ าของโครงการ ค ม อปฏ บ ต งาน การจ ดฝ กอบรมหล กส ตร In-house Training ท ส าน กฝ กอบรมเป นเจ าของโครงการ โดย นางแอนนา ทร พย ภ ย น กว ชาการศ กษาช านาญการ ห วหน ากล มงานบร การฝ กอบรม ส าน กฝ กอบรม สถาบ นบ ณพ ตพ ฒนบร หารศาสตร

More information

กระบวนการจ ดบ ญช ของก จการซ อมาขายไป (จาหน ายเอกสาร) นางสาว ณ ฐร กา ช ยส ทธ

กระบวนการจ ดบ ญช ของก จการซ อมาขายไป (จาหน ายเอกสาร) นางสาว ณ ฐร กา ช ยส ทธ กระบวนการจ ดบ ญช ของก จการซ อมาขายไป (จาหน ายเอกสาร) นางสาว ณ ฐร กา ช ยส ทธ เสนอต อฝ ายว ชาการโรงเร ยนเทคโนโลย บร หารธ รก จ (St.theresa) เพ อเป นส วนหน งของหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ ประเภทว ชาบร หารธ

More information

อาจารย ร ตน ชนก พราหมณ ศ ร มหาว ทยาล ยพ ษณ โลก ป พ มพ 2555

อาจารย ร ตน ชนก พราหมณ ศ ร มหาว ทยาล ยพ ษณ โลก ป พ มพ 2555 อาจารย ร ตน ชนก พราหมณ ศ ร มหาว ทยาล ยพ ษณ โลก ป พ มพ 2555 การวางระบบบ ญช อาจารย ร ตน ชนก พราหมณ ศ ร ป พ มพ 2555 การวางระบบบ ญช พ มพ คร งท : 1 ส งหาคม 2555 จ านวน 100 เล ม จ ดพ มพ โดย: มหาว ทยาล ยพ ษณ

More information

บทท 4 การจ ดท าแผนการปฏ บ ต งาน

บทท 4 การจ ดท าแผนการปฏ บ ต งาน บทท 4 การจ ดท าแผนการปฏ บ ต งาน การจ ดท าแผนการปฏ บ ต งานเป นการแปลงกลย ทธ ท ก าหนดโดยผลผล ต/โครงการเข า ส ภาคปฏ บ ต โดยท ผลผล ต/โครงการภายใต แผนงบประมาณจะม ข อม ลหล กส าหร บการ จ ดท าแผนการปฏ บ ต งานอย

More information

ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม

ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม (ปร บปร งจากค ม อการปฏ บ ต งานการท างานบร การส งคม ส าหร บพน กงานค มประพฤต เอกสารหมายเลข 8/2549) กล มงานบร การส งคม กองก จการช มชนและบร การส งคม กรมค มประพฤต เอกสารหมายเลข

More information

Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม

Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ค าน า มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ได จ ดวางระบบและจ ดท ารายงานควบค มภายในตามระเบ ยบ คณะกรรมการตรวจเง นแผ นด

More information

หล กจรรยาบรรณทางธ รก จของมอนซานโต

หล กจรรยาบรรณทางธ รก จของมอนซานโต หล กจรรยาบรรณทางธ รก จของมอนซานโต สารจากค ณฮ วจ แกรนต (Hugh Grant) ประธานบร ษ ทและ CEO ของเรา เร ยนเพ อนร วมงานของมอนซานโต ท กท าน ท มอนซานโต ว ส ยท ศน ของเราท จะเพ มผลผล ต ยกระด บการอน ร กษ และปร บปร

More information

การบร หารโครงการ (Project Management)

การบร หารโครงการ (Project Management) การบร หารโครงการ (Project Management) 1. โครงการ (Project) โครงการ หมายถ ง ก จการใด ๆ ท ม ค ณสมบ ต ด งต อไปน o ม ว ตถ ประสงค ท ช ดเจน o ม ก าหนดเวลาเร มและส นส ด o การด าเน นงานจะอย ภายใต ข อจ าก ดของ

More information

การเข ยนโครงการ บทท 3 ล กษณะของโครงการท ด

การเข ยนโครงการ บทท 3 ล กษณะของโครงการท ด บทท 3 การเข ยนโครงการ ล กษณะของโครงการท ด โครงการเป นการจ ดก จกรรมท เป นระบบ เพ อการปฏ บ ต หน าท องค การให บรรล ถ ง เป าหมายอย างม ประส ทธ ภาพ ซ งโครงการท ด ย อมท าให ประส ทธ ภาพของการด าเน นงาน และ ผลตอบแทนท

More information

มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 19 (ปร บปร ง 2555) เร อง ผลประโยชน ของพน กงาน คาแถลงการณ

มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 19 (ปร บปร ง 2555) เร อง ผลประโยชน ของพน กงาน คาแถลงการณ มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 19 (ปร บปร ง 2555) เร อง ผลประโยชน ของพน กงาน คาแถลงการณ มาตรฐานการบ ญช ฉบ บน เป นไปตามเกณฑ ท กาหนดข นโดยมาตรฐานการบ ญช ระหว างประเทศ ฉบ บท 19 เร อง ผลประโยชน ของพน กงาน ซ งเป นฉบ

More information

Update มาตรฐานการบ ญช

Update มาตรฐานการบ ญช Update มาตรฐานการบ ญช มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 16 (ปร บปร ง 2552) เร อง ท ด น อาคาร อ ปกรณ มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 23 (ปร บปร ง 2552) เร อง ต นท นการก ย ม มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 40 (ปร บปร ง 2552) เร อง อส งหาร

More information

การศ กษากลย ทธ การบร หารโครงการในธ รก จอส งหาร มทร พย เพ อการแข งข นอย างย งย น กรณ ศ กษากล มบร ษ ท เจ าพระยามหานคร จ าก ด(มหาชน) ส ร ยา อ มน อย

การศ กษากลย ทธ การบร หารโครงการในธ รก จอส งหาร มทร พย เพ อการแข งข นอย างย งย น กรณ ศ กษากล มบร ษ ท เจ าพระยามหานคร จ าก ด(มหาชน) ส ร ยา อ มน อย การศ กษากลย ทธ การบร หารโครงการในธ รก จอส งหาร มทร พย เพ อการแข งข นอย างย งย น กรณ ศ กษากล มบร ษ ท เจ าพระยามหานคร จ าก ด(มหาชน) ส ร ยา อ มน อย การศ กษาค นคว าด วยตนเองเป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส

More information

บร ษ ท แปซ ฟ กไพพ จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย

บร ษ ท แปซ ฟ กไพพ จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย งบการเง น และ รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต สาหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2554 และ 2553 รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต เสนอ ผ ถ อห นบร ษ ท แปซ ฟ กไพพ จาก ด (มหาชน) ข าพเจ าได ตรวจสอบ งบแสดงฐานะ การเง นรวมและงบแสดงฐานะการเง

More information

บทท 4 การสรรหาและการค ดเล อกบ คลากร

บทท 4 การสรรหาและการค ดเล อกบ คลากร บทท 4 การสรรหาและการค ดเล อกบ คลากร หล งจากท องค กรได ทราบความต องการด านทร พยากรมน ษย จากการวางแผนทร พยากร มน ษย แล วองค กรจะต องใช มาตรการต างๆ เพ อสรรหาบ คลากรท ม ค ณสมบ ต เหมาะสมก บ ต าแหน งงาน และให

More information

รายว ชา การจ ดการกล มเพ อพ ฒนาอาช พ

รายว ชา การจ ดการกล มเพ อพ ฒนาอาช พ หน งส อเร ยนว ชาเล อก สาระการประกอบอาช พ รายว ชา การจ ดการกล มเพ อพ ฒนาอาช พ ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย สำน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยจ งหว ดมหาสารคาม สำน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ

More information

ศ นย ส งเสร มอ ตสาหกรรมภาคท 5 กรมส งเสร มอ ตสาหกรรม

ศ นย ส งเสร มอ ตสาหกรรมภาคท 5 กรมส งเสร มอ ตสาหกรรม การจ ดการองค ความร (KNOWLEDGE MANAGEMENT) เร อง เทคน คการจ ดท าข อก าหนดโครงการ (TERM OF REFERENCE TOR) ศ นย ส งเสร มอ ตสาหกรรมภาคท 5 กรมส งเสร มอ ตสาหกรรม ค าน า เอกสารฉบ บน เป นส วนหน งของการจ ดการองค

More information

ค ม อการบร หารความเส ยง คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต

ค ม อการบร หารความเส ยง คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต ค ม อการบร หารความเส ยง และการควบค มภายในท วท งองค การ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต คณะกรรมการบร หารความเส ยง คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต 0 คานา เน องด วยมหาว ทยาล ยร งส ตได นาระบบบร หารความเส ยงมาใช

More information

WELCOME TO OFFICE OF THE AUDITOR GENERAL OF THAILAND

WELCOME TO OFFICE OF THE AUDITOR GENERAL OF THAILAND Page 1 of 9 ตอบข อหาร อเก ยวก บระเบ ยบ และมาตรฐานการควบค มภายใน ค าถามเก ยวก บระเบ ยบฯ ข อ 3 1. ผ ร บตรวจในองค กรปกครองท องถ น เช น นายกเทศมนตร หร อคณะเทศมนตร ตามระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง นแผ น ด น ครอบคล

More information

แนวทาง การจ ดท ารายงานการควบค มภายใน

แนวทาง การจ ดท ารายงานการควบค มภายใน แนวทาง การจ ดท ารายงานการควบค มภายใน กล มพ ฒนาระบบงานคล ง กล มพ ฒนาระบบงานคล ง กองคล ง กรมพ ฒนาท ด น กองคล ง กรกฎาคม กรกฎาคม 2555 2555 ค าน า คณะกรรมการตรวจเง นแผ นด นได ประกาศใช ระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต งาน

การประเม นผลการปฏ บ ต งาน Human Resource Management การประเม นผลการปฏ บ ต งาน (Evaluation) แบบทดสอบก อนเข าส บทเร ยน ค าช แจง ขอให ผ เข าร บการอบรมตอบค าถามตามความเข าใจก อนท จะเร มศ กษาเน อหา ในบทและส งค าตอบทาง E-mail ไปท ว ทยากร

More information

ส าน กงานตรวจสอบภายใน

ส าน กงานตรวจสอบภายใน การจ ดการความร เร อง การตรวจสอบภายใน ส าน กงานตรวจสอบภายใน ค าน า ส าน กงานตรวจสอบภายใน มหาว ทยาล ยรามค าแหง ได จ ดการความร เก ยวก บการตรวจสอบ ภายใน โดยรวบรวมจากเอกสาร ต ารา แนวปฏ บ ต ท ด และจากประสบการณ

More information

ค ม อการจ ดทำแบบบรรยายล กษณะงาน

ค ม อการจ ดทำแบบบรรยายล กษณะงาน ค ม อการจ ดทำ แบบบรรยายล กษณะงาน ค ม อการจ ดทำแบบบรรยายล กษณะงาน โครงการศ กษาข อม ลและพ ฒนาองค ความร เพ อรองร บการกำหนดตำแหน งในส วนราชการ ช อหน งส อ ค ม อการจ ดทำาแบบบรรยายล กษณะงาน ISBN 978-616-548-076-5

More information

ส ยท ศน ว ส ยท ศ เป นองค กรม งเน นความเป นกลาง ม ความเป นอ สระ ด ารงธรรมาภ บาล ให ความเช อม นแก ผ บร หาร พ นธก ตถ ประสงค

ส ยท ศน ว ส ยท ศ เป นองค กรม งเน นความเป นกลาง ม ความเป นอ สระ ด ารงธรรมาภ บาล ให ความเช อม นแก ผ บร หาร พ นธก ตถ ประสงค ว น ว ส ยท ศ ส ยท ศน เป นองค กรม งเน นความเป นกลาง ม ความเป นอ สระ ด ารงธรรมาภ บาล ให ความเช อม นแก ผ บร หาร พ จ พ นธก นธก จ ((Mi ission)) 1. ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานตามมาตรฐานการตรวจสอบ ภายในของส

More information

(ร าง) หล กเกณฑ และแนวทางการจ างท ปร กษาสาหร บ แผนงาน/โครงการ ด านเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ

(ร าง) หล กเกณฑ และแนวทางการจ างท ปร กษาสาหร บ แผนงาน/โครงการ ด านเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ (ร าง) หล กเกณฑ และแนวทางการจ างท ปร กษาสาหร บ แผนงาน/โครงการ ด านเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ปร บปร งล าส ด เม อ 13 ม นาคม 2555-1 - คานา ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ส าน

More information