นโยบาย การกำก บด แลก จการท ด

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "นโยบาย การกำก บด แลก จการท ด"

Transcription

1 นโยบาย การกำก บด แลก จการท ด ธนาคารอ สลามแห งประเทศไทย เป นธนาคารแห งเด ยวในประเทศไทย ท ดำเน นธ รก จ โดยนำหล กชะร อะฮ อย างเต มร ปแบบมาเป นหล กในการ กำหนดแนวค ด หล กการ และว ธ การดำเน นงานท กข นตอนซ งถ กต อง ตามหล กการของศาสนาอ สลาม ซ งม หล กคำสอนหลายประการท เก ยวก บการกำก บด แลก จการท ด และม จ ตสำน กท ด ต อส งคมและ ส งแวดล อม ท านศาสดาม ฮ มหม ด (ซ.ล.) ได สอนให มน ษย ท กคนใช ช ว ตประจำว นโดยไม ค ดหร อทำส งไม ด แก ใคร นอกจากน น เน องจาก ธนาคารอ สลามแห งประเทศไทยเป นสถาบ นการเง นท ร ฐบาลเป น ผ ถ อห นรายใหญ จ งม สถานะเป นร ฐว สาหก จ ภายใต การกำก บด แล ของกระทรวงการคล ง ในการจ ดทำนโยบายการกำก บด แลก จการท ด ธนาคารจ งใช หล กการและแนวทางการกำก บด แลท ด ในร ฐว สาหก จ ป 2552 และหล กธรรมาภ บาลของสถาบ นการเง นตามประกาศ ธนาคารแห งประเทศไทย ประกอบเป นมาตรฐานในการกำก บด แล การดำเน นงานของธนาคารเพ อให ท กฝ ายท เก ยวข องได ร บความ เป นธรรม ม ความโปร งใสในการดำเน นงาน สามารถตรวจสอบได ท กข นตอน indd 6 7/16/10 12:11:13 AM

2 หล กสำค ญในการกำก บด แลก จการท ด หมายถ ง การใช อำนาจหน าท ในการบร หารจ ดการทร พยากรขององค กร เพ อให สามารถ บรรล เป าหมายด วยค ณความด ด วยความถ กต องและสอดคล องก บแนวทางอ นเป น มาตรฐานสากล 7 ประการด งน ความร บผ ดชอบต อผลการปฏ บ ต หน าท (Accountability) ความสำน กในหน าท ด วยข ดความสามารถและประส ทธ ภาพท เพ ยงพอ (Responsibility) การปฏ บ ต ต อผ ม ส วนได ส วนเส ยโดยส จร ต และจะต องพ จารณาให เก ด ความเท าเท ยมก น (Equitable Treatment) ความโปร งใส (Transparency) ซ งต องม ใน 2 ล กษณะ ด งน ความโปร งใสในการดำเน นงานท สามารถตรวจสอบได ม การเป ดเผยข อม ลอย างโปร งใส (Transparency of Information Disclosure) การสร างม ลค า (Value Creation) แก ก จการท งในระยะส นและระยะยาว การส งเสร มพ ฒนาการกำก บด แลและจรรยาบรรณในการประกอบธ รก จ (Ethics) การม ส วนร วมของประชาชน (People Participation) ในการแสดง ความค ดเห น เก ยวก บการดำเน นงานท อาจม ผลกระทบต อส งแวดล อม และความเป นอย ของช มชนหร อท องถ น indd 7 7/16/10 12:11:15 AM

3 หล กชะร อะฮ ท กล าวถ งการกำก บด แลก จการท ด อ นเป นมาตรฐานสากล 7 ประการ ด งน ความร บผ ดชอบต อผลการปฏ บ ต หน าท (Accountability) อ สลามสอนให ม ความร บผ ดชอบต อหน าท เพราะท กคนจะต องถ กสอบสวนงาน ในหน าท ของตนท ร บผ ดชอบ ความร บผ ดชอบต อหน าท ในองค กรย อมรวมไปถ งการ ตระหน กในส ทธ หน าท ภารก จท ได ร บมอบหมาย ความสำน กในความร บผ ดชอบ การใส ใจ การกระต อร อร นในการแก ไขป ญหา รวมท งการเป ดโอกาสและการพร อมท จะถ กตรวจสอบและประเม นผลท งองค กร เป นการสะท อนให เห นถ งความร บผ ดชอบ ต อสาธารณะและต อผ ม ส วนได ส วนเส ย ความสำน กในหน าท ด วยข ดความสามารถและ ประส ทธ ภาพท เพ ยงพอ (Responsibility) อ สลามสอนให ปฏ บ ต หน าท อย างเต มความสามารถ และม ประส ทธ ภาพ อ กท งให ซ อส ตย และร บผ ดชอบต อผ ท ให ความไว วางใจต อตน โดยไม บ ดพร ว ความสำน ก ในหน าท ร บผ ดชอบด วยข ดความสามารถ แสดงออกด วยความจร งใจ ความซ อส ตย เป นส งท ท กคนพ งม ในการปฏ บ ต หน าท ให เต มกำล งความสามารถ ซ งจะส งผลให เก ดความพอใจและประท บใจในผลงาน indd 8 7/16/10 12:11:17 AM

4 3 การปฏ บ ต ต อผ ม ส วนได ส วนเส ยโดยส จร ต และพ จารณา ให เก ดความเท าเท ยมก น (Equitable Treatment) ความย ต ธรรมและความเสมอภาคเป นส งท อ สลามให ความสำค ญ เพราะความ ย ต ธรรม ค อ ห วใจของการบร หารจ ดการธนาคารจ งให ความสำค ญต อผ ม ส วนได ส วนเส ยอย างย ต ธรรมและเท าเท ยมก นท งผ ถ อห น น กลงท น ล กค า ค ค า คณะ กรรมการ ผ บร หารและพน กงาน ตลอดจนส งคมและส งแวดล อม โดยเน นให ม โครงสร างและกระบวนการท เสร มสร างความส มพ นธ ระหว างคณะกรรมการฝ าย จ ดการและผ ถ อห น เพ อเพ มความเช อม นและสร างความม นใจแก ผ ถ อห นผ ลงท น และผ ม ส วนได ส วนเส ยโดยส จร ต 4 ความโปร งใสในการปฏ บ ต หน าท (Transparency) อ สลามสอนว าพระผ เป นเจ าคอยตรวจสอบและร เห นการกระทำของมน ษย ท งใน ท ล บและเป ดเผย ด งน นมน ษย จ งต องระม ดระว งการกระทำของตนให อย ในกรอบ ของความถ กต องด วยความโปร งใสในการปฏ บ ต หน าท สามารถตรวจสอบได ม ระบบการทำงานท ช ดเจนม การเป ดเผยข อม ลอย างโปร งใสสอดคล องก บเวลาและ สถานการณ indd 9 7/16/10 12:11:20 AM

5 5 การสร างม ลค า (Value Creation) อ สลามสอนให ร จ กค ณค าของทร พยากร ให ใช ทร พยากรท ม อย จำก ดอย างค มค า อ สลามห ามความส ร ยส ร าย และฟ มเฟ อยมน ษย ถ อเป นทร พยากรอย างหน งขององค กร การสร างม ลค าในท น หมายถ งการเพ มความสามารถขององค กรในท กด านท งใน ระยะส นและระยะยาว ซ งท านศาสดาได ส งเสร มให แสวงหาว ชาความร เพ อนำมา พ ฒนาการทำงานเพ อเพ มม ลค าให แก ตนเองและเพ มม ลค าให แก องค กร 6 การส งเสร มพ ฒนาการกำก บด แลก จการท ด และจรรยาบรรณ ท ด ในการประกอบธ รก จ (Ethics) จรรยาบรรณในการทำธ รก จเป นส งท สำค ญ ม คำสอนมากมายในศาสนาอ สลามเพ อ ให การทำธ รก จดำเน นไปบนความบร ส ทธ ย ต ธรรม ไม เอาร ดเอาเปร ยบซ งก นและก น ไม คดโกง และห างไกลจากความข ดแย ง ซ งเป นแนวทางปฏ บ ต ท ด ของคณะกรรมการ ผ บร หาร และพน กงานในการปฏ บ ต ต อผ ถ อห น ล กค า ค ค าและผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อสร างว ส ยท ศน แห งการประกอบการท เสร มความสามารถในเช งการแข งข นภายใต แบบแผนท ด งามของจร ยธรรมธ รก จเพ อส งเสร มให เช ดช ค ณธรรม และม ค ณธรรม เป นรากฐานในการดำเน นธ รก จ indd 10 7/16/10 12:11:22 AM

6 7 การม ส วนร วมของประชาชน (People Participation) การประช มปร กษาหาร อเป นส งจำเป นอย างย ง เพราะทำให เก ดการม ส วนร วม ของประชาชน อ สลามให ความสำค ญก บการประช มปร กษาหาร อ เพ อส งเสร ม ให เก ดการกระจายโอกาสแก ประชาชนให ม ส วนร วมในการแสดงความค ดเห น เก ยวก บการดำเน นการใดๆ ท อาจม ผลกระทบต อส งแวดล อม ส ขภาพอนาม ย ค ณภาพช ว ตและความเป นอย ของช มชนหร อท องถ น ด งคำสอนในพระมหาค มภ ร อ ลก รอาน สอนให ร วมม อก นในเร องความด งาม แต อย าได ร วมม อก นในเร องของ ความผ ดการทำงานร วมก นเปร ยบเสม อนการลงเร อลำเด ยวก นต องด แลต กเต อน ก นอย าปล อยให ผ ไม ร ทำตามความต องการโดยไม คำน งถ งผลเส ยหาย หร อก อให เก ดการเป นศ ตร ต อก น พระมหาค มภ ร อ ลก รอาน ค อช อค มภ ร ของศาสนาอ สลาม อ ลเลาะฮ (ซ.บ.) ทรงประทาน อ ลก รอานให แก ศาสดาม ฮ มหม ด(ซ.ล.) โดยผ านเทวท ตเพ อให ศาสดาม ฮ มหม ด (ซ.ล.) ประกาศแก มน ษย ท วโลก ฮะด ษค อคำพ ด การกระทำ การยอมร บ และค ณล กษณะ ตลอดจนช วประว ต ของท านศาสดา ม ฮ มหม ด (ซ.ล.) indd 11 7/16/10 12:11:25 AM

7 การกำก บด แลก จการท ด (Good Corporate Governance) การกำก บด แลก จการท ด หมายถ ง กระบวนการจ ดการก จการของธนาคารท จะทำ ให ผ ถ อห นเก ดความเช อม นว าจะก อประโยชน ส งส ดต อธนาคารในระยะยาวโดย ธนาคารม งสร างความเช อม นแก ผ ถ อห นตามหล กการกำก บด แลท ด ซ งม สาระสำค ญ ของหล กการและแนวทางปฏ บ ต ท ด ในร ฐว สาหก จ ประกอบด วย 6 หมวด ด งน indd 12 7/16/10 12:11:27 AM

8 หมวดท 1 ส ทธ และความเท าเท ยมก นของผ ถ อห น หมวดท 2 ความร บผ ดชอบของคณะกรรมการ หมวดท 3 โครงสร างคณะกรรมการธนาคาร หมวดท 4 บทบาทของผ ม ส วนได ส วนเส ย หมวดท 5 การเป ดเผยข อม ลสารสนเทศและความโปร งใส หมวดท 6 จรรยาบรรณ indd 13 7/16/10 12:11:29 AM

9 การกำก บด แลก จการท ด หมวดท 1 ส ทธ และความเท าเท ยมก นของผ ถ อห น 1.1 ส ทธ ของผ ถ อห น ผ ถ อห นม ส ทธ ร วมในความเป นเจ าของโดยควบค มการทำงานธนาคารผ าน กระบวนการแต งต งคณะกรรมการธนาคารท ม หล กเกณฑ การสรรหาอย างโปร งใส เพ อทำหน าท แทนตน ผ ถ อห นม ส ทธ ท จะม ส วนร วมต ดส นใจในการประช มผ ถ อห น และม โอกาสได ร บทราบข อม ลหล กเกณฑ และว ธ การดำเน นการประช ม โดยผ ถ อห น จะได ร บข อม ลท เพ ยงพอก อนการประช มตามเวลาอ นควร 1.2 ส ทธ ของผ ถ อห นในการแต งต งและเล อกต งกรรมการธนาคาร ธนาคารกำหนดให ม กระบวนการสรรหากรรมการธนาคาร เพ อให ท ประช มผ ถ อห น แต งต งอย างม หล กเกณฑ และโปร งใส ม การเป ดเผยประว ต ของกรรมการท กคน และ ท กคร งท ม การเปล ยนแปลงกรรมการ คณะกรรมการธนาคารสน บสน นให ม การได มา ซ งกรรมการใหม ๆ ในธนาคารจากการสรรหา และกรรมการท มาจากหลากหลาย อาช พ indd 14 7/16/10 12:11:32 AM

10 1.3 ความเท าเท ยมก นของผ ถ อห น ผ ถ อห นท กคนม ส ทธ พ นฐานเท าเท ยมก นท กประการตามท กฎหมายกำหนดม โอกาสและได ร บการปฏ บ ต อย างเท าเท ยมก นในการแสดงความค ดเห นโดยผ ถ อห นม ส วนร วมในการต ดส นป ญหาและการปร บเปล ยนท สำค ญในการเข าร วม ประช มและออกเส ยงในการประช มผ ถ อห นธนาคารม การจ ดเตร ยมข อม ลให แก ผ ถ อห นในแต ละวาระอย างเพ ยงพอ และจะไม เพ มหร อถอนวาระการประช มโดย ไม ได แจ งล วงหน าโดยไม จำเป น โดยเฉพาะวาระสำค ญท ผ ถ อห นต องใช เวลาในการ ศ กษาข อม ลก อนการต ดส นใจธนาคารเคารพส ทธ อ นเท าเท ยมก นของผ ถ อห น ท กราย ท งผ ถ อห นรายใหญ รายย อย และผ ถ อห นท เป นคนไทย หร อคนต างชาต indd 15 7/16/10 12:11:34 AM

11 หมวดท 2 ความร บผ ดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการธนาคารม หน าท วางนโยบาย และกำก บด แลโดยท วไปซ งก จการของ ธนาคารภายในขอบว ตถ ประสงค เพ อประกอบธ รก จทางการเง นและประกอบก จการ อ นตามท กำหนดไว ในพระราชบ ญญ ต ธนาคารอ สลามแห งประเทศไทย รวมถ งออกข อบ งค บระเบ ยบ ประกาศ คำส ง หร อข อกำหนดเก ยวก บการบร หาร งานและดำเน นก จการของธนาคาร พ จารณาให ความเห นชอบงบประมาณของ ธนาคาร แต งต งและถอดถอนกรรมการผ จ ดการ และปฏ บ ต การอ นใดเพ อให เป น ไปตามว ตถ ประสงค ของธนาคารตามพระราชบ ญญ ต ธนาคารอ สลามแห ง ประเทศไทยด แลให ธนาคารม กระบวนการทำงานและม ทร พยากรท เหมาะสม เพ อให สามารถปฏ บ ต ตามนโยบาย และให ม การต ดตาม ตรวจสอบให ปฏ บ ต ตาม นโยบายท กำหนด ธนาคารแห งประเทศไทยกำหนดให คณะกรรมการธนาคารม หน าท ในการด แลและ ต ดตามผลการดำเน นงานตามแผนงาน โดยให ความสำค ญส งส ด 4 ด าน ค อ 2.1 ด านการบร หารความเส ยง (Risk Management) กรรมการของธนาคารม ความเข าใจล กษณะของธ รกรรมและความเส ยงท เก ยวข อง ก บธ รก จของสถาบ นการเง นอย างเพ ยงพอและเหมาะสม เพ อท จะด แลให ม ระบบ บร หารความเส ยงท ม ประส ทธ ภาพเพ ยงพอท จะปกป องด แลผลประโยชน ของสถาบ น การเง น และป องก นความเส ยหายท อาจเก ดข นได indd 16 7/16/10 12:11:36 AM

12 2.2 ด านการด แลความเพ ยงพอของเง นกองท น (Capital Adequacy) เง นกองท นเป นส งท แสดงฐานะของธนาคาร ซ งข นอย ก บป จจ ยต าง ๆ เช น ค ณภาพ ส นเช อ โครงสร างของส นทร พย เส ยง อ ตราข นลงของผลตอบแทน การเต บโตของ ก จการและผลการดำเน นงาน 2.3 ด านการกำก บด แลก จการให เป นไปตามกฎเกณฑ ของทางการ (Compliance Roles) ด แลให ม การปฏ บ ต ตามข อบ งค บของกฎหมาย กฎและระเบ ยบ ข อบ งค บมาตรฐาน และแนวปฏ บ ต ต างๆ ของทางการ โดยอย ในหล กชะร อะฮ และจะต องจ ดทำ รายงานต างๆ เสนอต อหน วยงานท ทำหน าท กำก บด แล 1ท มา : ประกาศธนาคารแห งประเทศไทย ท สนส.15/2552 เร อง อำนาจหน าท ของกรรมการ สถาบ นการเง นท ธนาคารแห งประเทศไทยให ความสำค ญส งส ด indd 17 7/16/10 12:11:38 AM

13 2.4 ด านการปฏ บ ต หน าท ในฐานะกรรมการท ม หล กการกำก บด แลก จการท ด (Good Corporate Governance) บทบาทหน าท กรรมการธนาคารตามหล กการกำก บด แลก จการท ด (Good Corporate Governance) ปฏ บ ต หน าท ด วยความซ อตรง ไม แสวงหาประโยชน ส วนตน ไม เล อกปฏ บ ต ไม เล นพวกเล นพ อง และไม เข าไปม ส วนร วมหร อม ส วนเก ยวข องในการต ดส นใจใน ธ รกรรมหร อก จการใดๆ ท ตนเองม ส วนได ส วนเส ย ไม ว าทางตรงหร อทางอ อมเพ อ ไม ให เก ดป ญหาความข ดแย งทางผลประโยชน (Conflict of Interest) รวมถ งต อง สอดส องด แลไม ให เก ดการแทรกแซงการต ดส นใจใด ๆ อ นจะทำให ธนาคารม ความ เส ยงเพ มข น อน ม ต หร อกำหนดนโยบายสำค ญและกลย ทธ ในการดำเน นธ รก จตลอดจนต ด ตามการปฏ บ ต หน าท ของฝ ายจ ดการให เป นไปตามนโยบายและกลย ทธ ท กำหนดไว ด แลให ธนาคารกำหนดนโยบายเร องธรรมาภ บาลท ด ให ช ดเจนเป นลายล กษณ อ กษร โดยคำน งถ งผลประโยชน ของผ ม ส วนได เส ยท กฝ าย (Stakeholders) อย างเหมาะสม ม ความเป นธรรมในทางธ รก จโดยไม เอาร ดเอาเปร ยบล กค าและ ประชาชนไม ว าด านส นเช อ เง นฝากรายการนอกงบด ล หร อในเร องอ น ๆ indd 18 7/16/10 12:11:40 AM

14 เข าร วมประช มคณะกรรมการท กคร งเว นแต กรณ ม เหต จำเป น รวมท งม ส วนร วม ในการซ กถามและแสดงความค ดเห นท เป นประโยชน ในการประช มอย างเต มความ สามารถ ด แลให ธนาคารม นโยบายการจ ายผลตอบแทนท เหมาะสมและเพ ยงพอ เพ อจ ง ใจและร กษาบ คลากรท ม ค ณภาพและดำรงไว ซ งการปฏ บ ต หน าท โดยส จร ต ด แลให ธนาคารม ระบบการแบ งแยกหน าท (Segregation of Duties) ให ช ดเจนและระบบการตรวจสอบถ วงด ล (Check and Balance) ท เหมาะสม เพ อ ป องก นไม ให เก ดการกระทำเพ อประโยชน ส วนตนหร อพวกพ อง หร อเก ดป ญหาความ ข ดแย งทางผลประโยชน (Conflict of Interest) ได indd 19 7/16/10 12:11:43 AM

15 การถ วงด ลของคณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการธนาคารควรประกอบด วยกรรมการท เป นอ สระจากภายนอกอย าง น อยหน งในสามของกรรมการท งคณะโดยกรรมการท เป นอ สระจากภายนอก อย างน อยหน งในส ควรแต งต งจากบ ญช รายช อกรรมการ (Director Pool) และ รายช อกรรมการอ สระควรระบ ไว ในรายงานประจำป บทบาทของกรรมการอ สระ นอกเหน อจากการปฏ บ ต หน าท ตามพ นธะของการเป นกรรมการแล วกรรมการอ สระ ควรใช ด ลพ น จท เป นอ สระของตนในการต ดส นใจเช งกลย ทธ โดยใช ท กษะและ ประสบการณ ของตน และม บทบาทในการกำหนดค าตอบแทนของผ บร หารส งส ด และกำก บด แลผลปฏ บ ต งานของฝ ายจ ดการ ความเป นอ สระของคณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการอ สระต องจ ดทำรายงานร บรองความเป นอ สระของตนเม อได ร บการ แต งต ง และร บรองเป นประจำท กป จ ดการประช มก นเองเป นคร งคราว โดยไม ม คณะ กรรมการท เป นกรรมการโดยตำแหน ง หร อกรรมการท เป นข าราชการเข าร วมประช ม ด วย indd 20 7/16/10 12:11:45 AM

16 การประช มคณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการธนาคารม กำหนดการประช มอย างน อยป ละ 4 คร ง ซ งกรรมการ ท กท านควรเข าร วมการประช มเป นประจำนอกจากน นธนาคารอาจจ ดการประช ม พ เศษเพ มเต มตามความจำเป น โดยการประช มในแต ละคร งจะม การกำหนดวาระ ท ช ดเจนและม การจ ดส งหน งส อน ดประช มพร อมวาระการประช มและเอกสาร ประกอบวาระเป นการล วงหน าให แก กรรมการท กท านเพ อศ กษาก อนว นประช ม ท งน เพ อให กรรมการท กท านสามารถปฏ บ ต หน าท ในการตรวจตรากลย ทธ การ ดำเน นงาน การต ดตามผลการดำเน นงาน ตลอดจนการต ดตามความค บหน าใน การปฏ บ ต ตามแผนงาน ในการประช มแต ละคร ง ผ บร หารระด บส งได ร บเช ญให เข าร วมประช มเพ อนำเสนอ รายงานและให คณะกรรมการธนาคารได ม โอกาสซ กถามถ งประเด นสำค ญต างๆ รวมท งการร บนโยบายของคณะกรรมการไปถ ายทอดและปฏ บ ต ได อย างถ กต อง เลขาน การธนาคารทำการจดบ นท ก และจ ดทำรายงานการประช มเป นลายล กษณ อ กษรท กคร งและม การนำเสนอรายงานการประช มด งกล าวแก คณะกรรมการ ธนาคาร เพ อพ จารณาร บรองในการประช มคร งถ ดไป รวมท งม การจ ดเก บรายงานการ ประช มของคณะกรรมการธนาคารท ผ านการร บรองแล วไว ท กคร ง เพ อการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการธนาคารและหน วยงานท เก ยวข อง indd 21 7/16/10 12:12:14 AM

17 การประเม นประส ทธ ภาพของคณะกรรมการ ธนาคารม ระบบการประเม นผลงานของคณะกรรมการธนาคารท งแบบรายคณะและ รายบ คคล เพ อนำผลการประเม นมาหาร อปร บปร งในส วนท เป นประเด นข อเสนอ แนะต างๆท ได จากรายงานผลการประเม น เพ อให การทำหน าท ของกรรมการ ธนาคารม ประส ทธ ภาพส งส ดต อไป ค าตอบแทนคณะกรรมการธนาคาร การกำหนดค าตอบแทนคณะกรรมการธนาคารจะต องได ร บอน ม ต โดยมต ท ประช ม สาม ญผ ถ อห น ซ งประกอบด วยคะแนนเส ยงข างมากของจำนวนเส ยงท งหมดของ ผ ถ อห นท มาประช มและม ส ทธ ออกเส ยง การพ ฒนากรรมการและผ บร หาร คณะกรรมการธนาคารส งเสร มให กรรมการของธนาคารเข าร บการอบรมในหล กส ตร สำค ญท จ ดเพ อพ ฒนาความรอบร และการตระหน กในหน าท ของกรรมการในฐานะ ผ ร กษาผลประโยชน ของธนาคารผ ถ อห น และผ ม ส วนได เส ย ท จ ดโดยสมาคมส ง เสร มสถาบ นกรรมการและท ธนาคารจ ดให อย างสม ำเสมอ indd 22 7/16/10 12:12:17 AM

18 คณะกรรมการธนาคาร A G B H นายบ ณฑ ต โสตถ พลาฤทธ ดร. อ ศรา ศานต ศาสน C นายเอกภาพ พลซ อ D K B C I D E A G F H J J นายอร ญ วงศ อน นต นางจ นดา เทพพ ตรา I นายสาย ณห สตางค มงคล J หม อมราชวงศ ศศ พฤนท จ นทรท ต นายกฤษดา กว ญาณ นายธ รศ กด ส วรรณยศ นายเจษฎาว ฒน เพร ยบจร ยว ฒน E K F นายเอกศ กด โอเจร ญ indd 23 7/16/10 12:12:26 AM

19 หมวดท 3 โครงสร างคณะกรรมการธนาคาร 3.1 องค ประกอบของคณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการธนาคารประกอบด วยกรรมการ 11 ท าน โดยม ผ แทนกระทรวง การคล งซ งเป นข าราชการประจำ 1 ท าน ม กรรมการท ม บทบาทเก ยวก บการบร หาร งานประจำของธนาคาร 1 ท าน เป นกรรมการท ไม เป นผ บร หาร 9 ท าน ซ งเป น ผ ทรงค ณว ฒ ด านต างๆ กรรมการม วาระการดำรงตำแหน งคราวละ 3 ป ตามมาตรา 8 แห งพระราชบ ญญ ต ค ณสมบ ต มาตรฐานสำหร บกรรมการพน กงานร ฐว สาหก จ พ.ศ แต อาจได ร บการเล อกต งใหม ได อ กโดยท ประช มผ ถ อห น 3.2 วาระการดำรงตำแหน งของกรรมการและกรรมการผ จ ดการ ตามมาตรา 8 แห งพระราชบ ญญ ต ค ณสมบ ต มาตรฐานสำหร บกรรมการและพน กงาน ร ฐว สาหก จ พ.ศ กรรมการของร ฐว สาหก จท ม ใช กรรมการโดยตำแหน ง ตามกฎหมายหร อพระราชบ ญญ ต กฤษฎ กา ให อย ในตำแหน งคราวละ 3 ป แต อาจ ได ร บการแต งต งใหม ได และมาตรา 8 จ ตวา กำหนดให การจ างผ จ ดการ ให ม ระยะ เวลาคราวละไม เก น 4 ป น บแต ว นท ส ญญาจ างม ผลบ งค บใช ตามมาตรา 21 แห ง พระราชบ ญญ ต ธนาคารอ สลามแห งประเทศไทย พ.ศ.2545 เม อประธานกรรมการ พ นจากตำแหน งให ท ประช มผ ถ อห นเล อกกรรมการข นเป นประธานกรรมการแทน indd 24 7/16/10 2:32:52 PM

20 3.3 คณะท ปร กษาธนาคารอ สลามแห งประเทศไทย ตามมาตรา 32 แห ง พระราชบ ญญ ต ธนาคารอ สลามแห งประเทศไทย พ.ศ.2545 กำหนดให คณะกรรมการธนาคารแต งต งคณะท ปร กษาธนาคารอ สลามแห ง ประเทศไทย (คณะท ปร กษาด านชะร อะฮ ) ประกอบด วย ประธานท ปร กษา และ ท ปร กษาอ นอ กไม เก นส คน ม อำนาจหน าท ให คำปร กษาและให คำแนะนำแก คณะ กรรมการธนาคารเก ยวก บหล กชะร อะฮ ท เก ยวข องก บการดำเน นงานของธนาคาร เพ อให การประกอบธ รก จของธนาคารสอดคล องและไม ข ดต อหล กชะร อะฮ โดยให ม วาระอย ในตำแหน งคราวละสองป และให ร บค าตอบแทนตามท คณะกรรมการ ธนาคารกำหนด 3.4 คณะกรรมการช ดต าง ๆ ของธนาคาร ตามมาตรา 26 แห ง พระราชบ ญญ ต ธนาคารอ สลามแห งประเทศไทย พ.ศ.2545 ให คณะกรรมการธนาคารม อำนาจแต งต งคณะกรรมการช ดต างๆ เพ อดำเน นการ อย างใดอย างหน งตามท คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย เพ อกำก บด แลงานท ต อง การความเช ยวชาญเฉพาะด านคณะกรรมการช ดต างๆ ม หน าท ต องรายงานผลการ ปฏ บ ต งานต อคณะกรรมการธนาคาร ภายในเวลาท กำหนดคณะกรรมการช ดต าง ๆ ได แก indd 25 7/16/10 12:12:30 AM

21 3.4.1 คณะกรรมการบร หาร คณะกรรมการบร หาร ม อำนาจพ จารณาแผนงานและงบประมาณประจำป เพ อนำ เสนอต อคณะกรรมการธนาคาร กำหนดนโยบายภาพรวมการลงท นของธนาคาร กำหนดท ศทางการลงท นในหน วยธ รก จให สอดคล องก บนโยบายการลงท นของ ธนาคาร และม อำนาจอน ม ต แนวทางในการลงท นตามระเบ ยบท ธนาคารกำหนด ม อำนาจหน าท ในการอน ม ต ส นเช อ ปร บปร งโครงสร างหน อน ม ต การลงท นในหล ก ทร พย อน ม ต การจ ดซ อจ ดจ างและการเช า และปฏ บ ต หน าท อ นใดตามท ได ร บมอบ หมายจากคณะกรรมการธนาคาร โดยการดำเน นการตามอำนาจหน าท ของคณะ กรรมการบร หารจะต องไม ข ดก บหล กชะร อะฮ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบ ม หน าท และความร บผ ดชอบในการสอบทานให ธนาคารม การรายงานทางการเง นอย างถ กต องและเพ ยงพอ ม ระบบการควบค มภายใน และการ ตรวจสอบภายในท เหมาะสม และม ประส ทธ ผล ม การสอบทานและอน ม ต กฎบ ตร จรรยาบรรณของฝ ายตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบ และงบประมาณฝ าย รวมท งสอบทานให ธนาคารปฏ บ ต ตามข อกำหนดของทางการและ กฎหมายท เก ยวข อง นอกจากน คณะกรรมการตรวจสอบม หน าท พ จารณาเสนอ รายช อ และค าตอบแทนผ สอบบ ญช สอบทานประเด นเก ยวก บการบ ญช และ รายงานทางการเง นท ม สาระสำค ญรวมท งรายการท ม ความซ บซ อนหร อผ ดปกต indd 26 7/16/10 12:12:33 AM

22 และรายการท ต องใช ว จารณญาณในการต ดส นใจ ซ งคณะกรรมตรวจสอบ เห นว า เป นเร องสำค ญ และรายงานต อคณะกรรมการธนาคารเพ อดำเน นการ ปร บปร ง แก ไขพ จารณารายการท อาจเก ดความข ดแย งทางผลประโยชน ให เป นไปตาม กฎหมาย หร อกฎระเบ ยบท เก ยวข อง พร อมท งจ ดทำรายงานการกำก บด แล ของ คณะกรรมการตรวจสอบและเป ดเผยไว ในรายงานประจำป ของธนาคารคณะ กรรมการตรวจสอบจะประช มไม น อยกว าป ละ 4 คร ง โดยต องม กรรมการตรวจสอบ ไม น อยกว า 2 ใน 3 จ งจะครบองค ประช ม indd 27 7/16/10 2:33:37 PM

23 3.4.3 คณะกรรมการบร หารความเส ยงและกำหนดต ดตาม KPI คณะกรรมการบร หารความเส ยงและกำหนดต ดตาม KPI ม อำนาจหน าท กำหนด นโยบายการบร หารความเส ยงของธนาคาร เพ อเสนอต อคณะกรรมการธนาคาร เพ อพ จารณาในเร องของการบร หารความเส ยงโดยรวม ซ งต องครอบคล มถ งความ เส ยงประเภทหล ก 6 ประเภทค อ ความเส ยงด านชะร อะฮ ความเส ยงด านกลย ทธ ความเส ยงด านเครด ต ความเส ยงด านตลาด ความเส ยงด านสภาพคล อง และความ เส ยงด านปฏ บ ต การและวางกลย ทธ ให สอดคล องก บนโยบายการบร หารความเส ยง โดยสามารถประเม น ต ดตามและควบค มความเส ยงของธนาคารให อย ในระด บท ธนาคารยอมร บได ทบทวนความเพ ยงพอของนโยบายและระบบการบร หารความ เส ยง โดยรวมถ งความม ประส ทธ ผลของระบบ และการปฏ บ ต ตามนโยบายท กำหนด ประสานงานก บคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานต อคณะกรรมการธนาคาร อย างสม ำเสมอในส งท ต องดำเน นการปร บปร งแก ไขเก ยวก บการบร หารความเส ยง ของธนาคาร พ จารณากำหนด กำก บและต ดตาม KPI ท กระด บของธนาคารนำ เสนอการประเม นค า KPI ต อคณะกรรมการธนาคาร ม อำนาจในการตรวจสอบหร อ ให คำช แจง รวมท งให ความเห นชอบการจ ดทำรายงานการประเม นความเส ยงของ ธนาคารเสนอต อคณะกรรมการธนาคาร indd 28 7/16/10 12:12:37 AM

24 3.4.4 คณะกรรมการประเม นผลการปฏ บ ต งานของผ ดำรงตำแหน งกรรมการ ผ จ ดการ คณะกรรมการประเม นผลการการปฏ บ ต งานของผ ดำรงตำแหน งกรรมการ ผ จ ดการ ม อำนาจหน าท กำหนดแนวทางการประเม นให สอดคล องและส มฤทธ ผลตามว ส ยท ศน ว ตถ ประสงค พ นธก จเป าหมายในการปฏ บ ต งานของธนาคาร และงบประมาณตามท คณะกรรมการธนาคารได ให ความเห นชอบไว กำหนดเคร อง ม อช ว ดและว ดผล พ จารณาผลการปฏ บ ต งานและประเม นค ณภาพของผลงานตาม แผนงานท กรรมการผ จ ดการเสนอคณะกรรมการธนาคารรวมท งให ข อเสนอแนะ นำผลการประเม นพร อมท งป ญหา อ ปสรรค ข อจำก ด และแผนการแก ไขการดำเน น งานเสนอคณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการสรรหา และค าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและค าตอบแทนม อำนาจหน าท กำหนดนโยบายหล กเกณฑ และว ธ การในการสรรหาตลอดจนค ดเล อกและเสนอช อกรรมการธนาคารและ คณะกรรมการช ดย อยให คณะกรรมการธนาคารอน ม ต รวมท งทบทวนข อเสนอ ของฝ ายจ ดการต อคณะกรรมการธนาคารเพ อกำหนดนโยบายการจ ายค าตอบแทน และผลประโยชน อ นรวมท งนำเสนอแผนการกำหนดค าตอบแทนสำหร บคณะ กรรมการธนาคารและคณะกรรมการช ดย อย ท เหมาะสมต อคณะกรรมการธนาคาร เพ อพ จารณาและเสนอแนะผ ถ อห นเพ ออน ม ต indd 29 7/16/10 12:12:39 AM

25 3.4.6 คณะกรรมการพ ฒนาธนาคาร คณะกรรมการพ ฒนาธนาคาร ม อำนาจหน าท กำหนดแนวทางและผล กด นโครงการ ต าง ๆ ภายใต โครงการปร บปร งพ ฒนาธนาคารให ดำเน นการได สำเร จ วางโครงสร าง ของโครงการปร บปร งพ ฒนาธนาคาร และต ดตามความค บหน าของแต ละโครงการ และให สอดคล องเป นแนวทางเด ยวก นเสนอแนะโครงสร างองค กรท เหมาะสมและ ม ประส ทธ ภาพ เสนอนโยบายและกลย ทธ ด านบ คลากร ค าตอบแทนและสว สด การของพน กงานและล กจ างเสนอแนะกรอบอ ตรากำล งคนและว ธ การสรรหา บ คลากรให สอดคล องก บโครงสร างองค กรต อคณะกรรมการธนาคารพ จารณาท บทวนแผนแม บทในการพ ฒนาทร พยากรบ คลากรของธนาคารท งในระยะส นและ ระยะยาว รวมถ งโครงการต อเน องต าง ๆ คณะกรรมการธรรมาภ บาล คณะกรรมการธรรมาภ บาลม อำนาจหน าท กำหนดนโยบายด านธรรมาภ บาลของ ธนาคารเพ อพ จารณาแผนประจำป กำหนดท ศทางและแนวทางปฏ บ ต เพ อให นำไป ใช ดำเน นการและต ดตามผลการปฏ บ ต ตามนโยบายธรรมาภ บาล รวมถ งทบทวน และปร บปร งนโยบายให ม ความเหมาะสมอย างสม ำเสมอ กำหนดนโยบายและกรอบ แนวทางการปฏ บ ต งานให เป นไปตามประมวลจร ยธรรมของธนาคารรวมท งการ ดำเน นงานด านก จกรรมเพ อส งคมของธนาคาร นอกจากน นคณะกรรมการธรรมา ภ บาลม อำนาจหน าท ในการส งเสร มเผยแพร ว ฒนธรรม ข อม ลข าวสารและแนวทาง ในการกำก บด แลก จการท ด และการม ส วนร วมในการดำเน นก จกรรมเพ อช วยเหล อ พ ฒนาส งคมและส งแวดล อมเพ อการพ ฒนาท ย งย นให เป นท เข าใจท วท กระด บ และม ผลในทางปฏ บ ต และต ดตามรายงานผลการดำเน นงานโครงการธรรมาภ บาล indd 30 7/16/10 12:12:42 AM

26 3.4.8 คณะกรรมการก จการส มพ นธ คณะกรรมการก จการส มพ นธ ม อำนาจหน าท พ จารณาให ความเห นเก ยวก บการ ปร บปร งประส ทธ ภาพในการดำเน นงานของร ฐว สาหก จ ตลอดจนส งเสร มและพ ฒนา ด านแรงงานส มพ นธ พ จารณาปร บปร งระเบ ยบข อบ งค บในการทำงานอ นจะเป น ประโยชน ต อนายจ าง ล กจ างและร ฐว สาหก จ ให คำปร กษาเพ อแก ป ญหาตามคำร อง ท กข ของล กจ างหร อ สหภาพแรงงาน รวมถ งการร องท กข ท เก ยวก บการลงโทษทาง ว น ย และการปร บปร งสภาพการจ าง indd 31 7/16/10 12:12:44 AM

27 หมวดท 4 บทบาทของผ ม ส วนได ส วนเส ย ธนาคารส งเสร มการส อสารอ นด ระหว างธนาคารก บล กค า ค ค า และผ ม ส วนได เส ย ท กกล ม ท งในด านการให บร การท พอใจและการร กษาความล บของล กค าด วยการ จ ดให ม บร การเป ดร บข อค ดเห นและคำต ชมจากล กค าและผ ม ส วนได เส ยในประเด น ต างๆ ผ านทางต ร บข อค ดเห น และช องทางต างๆ ตามข อปฏ บ ต และกฏเกณฑ ของการร บข อค ดเห นและคำต ชมเพ อต ดตามด แล และนำข อค ดเห นหร อคำต ชม มาปร บปร งแก ไขและพ ฒนาการดำเน นงานของธนาคารให ม นคงและม ประส ทธ ภาพอย างต อเน อง ธนาคารตระหน กว าความต องการของล กค าเป นแรงผล กด นสำค ญ ท จ งใจให เก ดนว ตกรรมด านผล ตภ ณฑ และธ รกรรมธนาคาร ซ งเป นความเปล ยนแปลง ท ม ค ณค า นอกจากน ธนาคารสน บสน นก จกรรมสาธารณประโยชน และจ ดทำโครงการ รณรงค ธรรมาภ บาลเพ อส งคมและส งแวดล อม (Corporate Social Responsibility) อย างต อเน อง ท งการสน บสน นโดยตรง และการให ความร วมม อก บหน วยงานภายใน ช มชนหร อท องถ น ธนาคารส งเสร มการส อสารอ นด ระหว างธนาคารก บล กค า ค ค า และผ ม ส วนได เส ยท กกล ม ท งในด านการให บร การท พอใจและการร กษาความล บ ของล กค าด วยการจ ดให ม บร การเป ดร บข อค ดเห นและคำต ชมจากล กค าและผ ม ส วนได เส ยในประเด นต างๆ ผ านทางต ร บข อค ดเห น และช องทางต างๆ ตามข อ ปฏ บ ต และกฏเกณฑ ของการร บข อค ดเห นและคำต ชมเพ อต ดตามด แล และนำข อค ด เห นหร อคำต ชมมาปร บปร งแก ไขและพ ฒนาการดำเน นงานของธนาคารให ม นคง และม ประส ทธ ภาพอย างต อเน อง ธนาคารตระหน กว าความต องการของล กค าเป น แรงผล กด นสำค ญท จ งใจให เก ดนว ตกรรมด านผล ตภ ณฑ และธ รกรรมธนาคาร ซ ง เป นความเปล ยนแปลงท ม ค ณค า indd 32 7/16/10 12:12:46 AM

28 นอกจากน ธนาคารสน บสน นก จกรรมสาธารณประโยชน และจ ดทำโครงการรณรงค ธรรมาภ บาลเพ อส งคมและส งแวดล อม (Corporate Social Responsibility) อย าง ต อเน อง ท งการสน บสน นโดยตรง และการให ความร วมม อก บหน วยงานภายในช มชน หร อท องถ น indd 33 7/16/10 12:12:49 AM

29 หมวดท 5 การเป ดเผยข อม ลสารสนเทศและความโปร งใส คณะกรรมการธนาคารดำเน นการจ ดให ม หน วยงานหร อผ ร บผ ดชอบงานส อสารก บ บ คคลภายนอก เพ อส อสารก บผ ลงท นและผ ท เก ยวข องอย างเท าเท ยมและเป นธรรม โดยคณะกรรมการธนาคารด แลให ม การเป ดเผยข อม ลสารสนเทศสำค ญท เก ยวข อง ก บธนาคาร ท งข อม ลสารสนเทศทางการเง น และท ไม ใช ทางการเง นอย างถ กต อง เช อถ อได ครบถ วนเพ ยงพอ สม ำเสมอ และท นเวลา และให ธนาคารบ นท กข อม ลด ง กล าวในระบบการรายงาน GFMIS-SOE ตามระยะเวลาท กำหนด (GFMIS ค อ โครงการเปล ยนแปลงระบบการบร หารการเง นการคล งภาคร ฐให ม ความท นสม ย และม ประส ทธ ภาพ โดยนำเอาเทคโนโลย สารสนเทศท ท นสม ยมาประย กต ใช ) GFMIS ย อมาจาก Government Fiscal Management Information System SOE ย อมาจาก State Owned Enterprise คณะกรรมการธนาคารได จ ดให ม คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ซ งม องค ประกอบ ค ณสมบ ต หน าท และความร บผ ดชอบ ตามหล กเกณฑ และแนว ทางปฏ บ ต ของคณะกรรมการตรวจสอบเพ อแต งต งผ สอบบ ญช ท ม ความอ สระเข ามาทำ หน าท จ ดทำและทบทวนรายงานทางการเง น คณะกรรมการธนาคารได จ ดต งหน วยงานบร หารความเส ยงเพ อจ ดทำรายงาน ประเม นผลความเส ยง เสนอคณะกรรมการบร หารความเส ยงและกำหนดต ดตาม KPI เพ อเสนอคณะกรรมการธนาคาร indd 34 7/16/10 12:12:51 AM

30 หมวดท 6 จรรยาบรรณ คณะกรรมการธนาคารได จ ดให ม แนวทางปฏ บ ต เก ยวก บจรรยาบรรณเพ อให กรรมการ ผ บร หาร ฝ ายจ ดการและพน กงานท กคนได ทราบและนำไปใช ปฏ บ ต อย าง เคร งคร ดโดยครอบคล มถ งค ม อจรรยาบรรณของผ บร หารท ม ต อผ ถ อห น พน กงาน ล กค า ประชาชนค ค า เจ าหน ล กหน ค แข งทางการค าและส งคมส วนรวม ธนาคารได ประกาศแนวปฏ บ ต เก ยวก บจรรยาบรรณส วนตน 5 ประการ ด งน 1. ความร บผ ดชอบต อผลการปฏ บ ต หน าท (Accountability) 2. ความสำน กในหน าท ด วยข ดความสามารถและประส ทธ ภาพท เพ ยงพอ (Responsibility) 3. ความม ประส ทธ ภาพในการปฏ บ ต หน าท (Efficiency) 4. ความซ อส ตย ส จร ต และจงร กภ กด ต อองค กร (Loyalty) 5. ความม จ ตสำน กท ด ในการให บร การท ด (Service Mind) indd 35 7/16/10 12:12:53 AM

31 ท งน ให ผ จ ดการเป นผ กำหนดระเบ ยบธนาคาร หล กเกณฑ การปฏ บ ต คำส ง หร อ ข อกำหนดอ นใดท เก ยวข องในการดำเน นตามนโยบายการกำก บด แลก จการท ด และ ค ม อจรรยาบรรณของธนาคารเพ อนำไปประกาศใช ต อไป ในกรณ ท ม การฝ าฝ นบทบ ญญ ต ในเร องการกำก บด แลก จการท ด และจรรยาบรรณให ถ อเป นความผ ดทางว น ยตามข อบ งค บเก ยวก บการทำงานของธนาคารหร อระเบ ยบ ท เก ยวข องก บความผ ดทางว น ย (แล วแต กรณ ) ประกาศ ณ ว นท 20 เมษายน พ.ศ.2553 ธนาคารอ สลามแห งประเทศไทย (นายบ ณฑ ต โสตถ พลาฤทธ ) ประธานกรรมการ indd 36 7/16/10 12:12:56 AM

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

หน า ๗ เล ม ๑๒๖ ตอนท ๔๗ ก ราชก จจาน เบกษา ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ กฎกระทรวง

หน า ๗ เล ม ๑๒๖ ตอนท ๔๗ ก ราชก จจาน เบกษา ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ กฎกระทรวง หน า ๗ กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐาน หล กเกณฑ และว ธ การจ ดการพล งงาน ในโรงงานควบค มและอาคารควบค ม พ.ศ. ๒๕๕๒ อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา ๖ วรรคสอง มาตรา ๙ (๑) และมาตรา ๒๑ (๑) แห งพระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) กล มพ ฒนาระบบบร หาร

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : 1 การบ งช ความร จ ดประช มภายในหน วยเพ อ ว เคราะห และตรวจสอบองค ความร ท ม อย และต องใช โครงการสรรหา พน กงาน สามารถบรรจ พน กงานได ตาม ความต องการ ระเบ ยบ

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

กฎบ ตรคณะอน กรรมการบร หารความเส ยง (Risk Management Committee Charter)

กฎบ ตรคณะอน กรรมการบร หารความเส ยง (Risk Management Committee Charter) (Risk Management Committee Charter) สารบ ญ 1 ว ตถ ประสงค... 3 2 ค าจ าก ดความ... 3 3 กฎบ ตรคณะอน กรรมการบร หารความเส ยง... 4 3.1 องค ประกอบ การแต งต ง วาระการด ารงต าแหน ง และค าตอบแทน...4 3.2 อ านาจ หน

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ *** ทาความร จ ก ผ ร ของเรา *** ช อ : นางว มลวรรณ วงษ สง า ตาแหน ง : น กทร พยากรบ คคลชานาญการพ เศษ เบอร โทรศ พท : 0896925188 E-Mail Address : vimolwan_ann@hotmail.com

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน หน า 1/6 ผ จ ดทา ผ ตรวจสอบ.. (นางสาวมณฑ รา ถาวรย ต การต ) (นางสาวอ มพ ชน นวลแสง) ห วหน าฝ ายตรวจประเม น ผ แทนฝ ายบร หาร 14 / ม.ค. / 55 12 / ม.ค. / 55 ผ อน ม ต (นางธน ฏฐา จงพ ร เพ ยร) ผ อ านวยการศ นย พ

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure)

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) 1 แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ป การศ กษา 2554 2 คานา สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ได ตระหน กถ งความสาค ญของการประก

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ

บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ 1 บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ บร กำรส บค นข อม ลหน งส อรำชกำร ม 6 เมน ย อย ค อ 1. สอบถำมหน งส อ 2. สอบถำมข อม ลหน งส อส งภำยนอก 3. รำยงำนสม ดทะเบ ยน 4. รำยงำนสถ ต กำรด ำเน นงำนของเจ ำหน ำท ปฏ บ ต งำน

More information

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2 แบบรายงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 (ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2) โครงการเสร มสร างค ณธรรม จร ยธรรม ธรรมาภ บาลในสถานศ กษา ป องก นการท จร ต (โรงเร ยนส จร ต) ประจ าป งบประมาณ 2557

More information

แผนการกาก บด แลก จการท ด (Corporate Governance) บร ษ ท อสมท จ าก ด (มหาชน) ประจ าป 2556-2558

แผนการกาก บด แลก จการท ด (Corporate Governance) บร ษ ท อสมท จ าก ด (มหาชน) ประจ าป 2556-2558 แผนการกาก บท ด (Corporate Governance) บร ษ ท อสมท จ าก ด (มหาชน) ประจ าป 2556-2558 1. หล กการและเหต ผล การกาก บท ด หมายถ ง การจ ดโครงสร าง และกลไกการบร หารจ ดการภายในองค กร เพ อเช อมโยงความส มพ นธ ระหว

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

ข อ ๓ การขออน ญาตน าเข าว ตถ อ นตราย ให ย นหน งส อขออน ญาตน าเข าตามแบบ วอ./อก.๑๒

ข อ ๓ การขออน ญาตน าเข าว ตถ อ นตราย ให ย นหน งส อขออน ญาตน าเข าตามแบบ วอ./อก.๑๒ (ร าง) ประกาศกระทรวงอ ตสาหกรรม เร อง หล กเกณฑ การน าเข า หร อม ไว ในครอบครองซ งว ตถ อ นตรายชน ดท ๔ เพ อใช เป นสารมาตรฐานในการว เคราะห ทางห องปฏ บ ต การ ท กรมโรงงานอ ตสาหกรรม ร บผ ดชอบ พ.ศ.... อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา

More information

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง)

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ตามหน งส อสาน กงาน ก.ค.ศ.ด วนท ส ด ท ศธ 0206.4/ว 17 ลงว นท 30 ก นยายน 2552 (ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ว ทยฐานะชานาญการ 2) แบบรายงานผลการปฏ

More information

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง 4-1-001 มาตรฐานก าหนดต าแหน ง สายงาน ปฏ บ ต งานธ รการ ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งต าแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานธ รการและงานสารบรรณ ซ งม ล กษณะงาน ท ปฏ บ ต เก ยวก บการร าง โต ตอบ บ นท ก ย อเร อง ตรวจทานหน

More information

เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555

เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555 เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555 ต วบ งช ท มศว 1.1.1 กระบวนการพ ฒนาแผน ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ การค ดรอบป : ป งบประมาณ ป การศ กษา (เล อกระบ เพ ยงป เด ยว) 2 หร อ 4 หร

More information

ต วช ว ดการประเม นและประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ศ นย บร การว ชาการ

ต วช ว ดการประเม นและประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ศ นย บร การว ชาการ ต วช ว ดการประเม นและประก นค ณภาพ ป 2554 ศ นย บร การว ชาการ เกณฑ มาตราฐานศ นย บร การ 1.1 กระบวนการพ ฒนาแผน 1. แผนกลย ทธ ท สอดคล องก บนโยบาย มหาว ทยาล ย (เช อมโยงก บปร ชญาหร อปณ ธานและ พระราชบ ญญ ต และจ

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖ หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๖. องค ประกอบการประเม นและส ดส วนของการประเม น. หล กการประเม นผลการปฏ บ ต งานของพน

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา ในป พ.ศ.2546 กรมอ ต น ยมว ทยาสามารถลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเก นกว าร อยละ 50 ซ งมากกว ามต คณะร ฐมนตร ท ให ส วนราชการลดข นตอนลง 30-50% และได ร

More information

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1. ว ตถ ประสงค รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1.1 ช วยงานธ รการตามคาส งผ บ งค บบ ญชา 1.2 บ นท กข อม ลในระบบฐานข อม ล และเว ปไซด 1.2 พ มพ เอกสารราชการและงานอ น ๆ ตามค าส งผ บ งค บบ ญชา 1.4

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

ประเด นการประเม น มคกส และหล กฐานการตรวจประเม น

ประเด นการประเม น มคกส และหล กฐานการตรวจประเม น สถาบ นพ ฒนาการดาเน นการต อส ตว เพ องานทางว ทยาศาสตร (สพสว.) สาน กงานคณะกรรมการว จ ยแห งชาต (วช.) Institute of Animal for Scientific Purposes Development (IAD) National Research Council of Thailand (NRCT)

More information

คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร

คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร ช นม ธยมศ กษำป ท ๑ สำน กว ชำกำรและมำตรฐำนกำรศ กษำ สำน กงำนคณะกรรมกำรกำรศ กษำข นพ นฐำน กระทรวงศ

More information

การบร หารโครงการว จ ย #3

การบร หารโครงการว จ ย #3 การบร หารโครงการว จ ย #3 เร ยบเร ยงโดย นางสาวศ ร อร ศ กด ว ไลสก ล 1 ว นน เราจะมาท าความเข าใจและเร มต นบร หารโครงการว จ ย ท งความหมายของการบร หาร รวมท งการ พ ฒนาโครงการม ข นตอนอะไรบ าง มาต ดตามก นในตอนท

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ ช อหน วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล เป าหมาย KM (Desired State) : 1. เพ อบ รณาการจ ดการความร

More information