นโยบาย การกำก บด แลก จการท ด

Size: px
Start display at page:

Download "นโยบาย การกำก บด แลก จการท ด"

Transcription

1 นโยบาย การกำก บด แลก จการท ด ธนาคารอ สลามแห งประเทศไทย เป นธนาคารแห งเด ยวในประเทศไทย ท ดำเน นธ รก จ โดยนำหล กชะร อะฮ อย างเต มร ปแบบมาเป นหล กในการ กำหนดแนวค ด หล กการ และว ธ การดำเน นงานท กข นตอนซ งถ กต อง ตามหล กการของศาสนาอ สลาม ซ งม หล กคำสอนหลายประการท เก ยวก บการกำก บด แลก จการท ด และม จ ตสำน กท ด ต อส งคมและ ส งแวดล อม ท านศาสดาม ฮ มหม ด (ซ.ล.) ได สอนให มน ษย ท กคนใช ช ว ตประจำว นโดยไม ค ดหร อทำส งไม ด แก ใคร นอกจากน น เน องจาก ธนาคารอ สลามแห งประเทศไทยเป นสถาบ นการเง นท ร ฐบาลเป น ผ ถ อห นรายใหญ จ งม สถานะเป นร ฐว สาหก จ ภายใต การกำก บด แล ของกระทรวงการคล ง ในการจ ดทำนโยบายการกำก บด แลก จการท ด ธนาคารจ งใช หล กการและแนวทางการกำก บด แลท ด ในร ฐว สาหก จ ป 2552 และหล กธรรมาภ บาลของสถาบ นการเง นตามประกาศ ธนาคารแห งประเทศไทย ประกอบเป นมาตรฐานในการกำก บด แล การดำเน นงานของธนาคารเพ อให ท กฝ ายท เก ยวข องได ร บความ เป นธรรม ม ความโปร งใสในการดำเน นงาน สามารถตรวจสอบได ท กข นตอน indd 6 7/16/10 12:11:13 AM

2 หล กสำค ญในการกำก บด แลก จการท ด หมายถ ง การใช อำนาจหน าท ในการบร หารจ ดการทร พยากรขององค กร เพ อให สามารถ บรรล เป าหมายด วยค ณความด ด วยความถ กต องและสอดคล องก บแนวทางอ นเป น มาตรฐานสากล 7 ประการด งน ความร บผ ดชอบต อผลการปฏ บ ต หน าท (Accountability) ความสำน กในหน าท ด วยข ดความสามารถและประส ทธ ภาพท เพ ยงพอ (Responsibility) การปฏ บ ต ต อผ ม ส วนได ส วนเส ยโดยส จร ต และจะต องพ จารณาให เก ด ความเท าเท ยมก น (Equitable Treatment) ความโปร งใส (Transparency) ซ งต องม ใน 2 ล กษณะ ด งน ความโปร งใสในการดำเน นงานท สามารถตรวจสอบได ม การเป ดเผยข อม ลอย างโปร งใส (Transparency of Information Disclosure) การสร างม ลค า (Value Creation) แก ก จการท งในระยะส นและระยะยาว การส งเสร มพ ฒนาการกำก บด แลและจรรยาบรรณในการประกอบธ รก จ (Ethics) การม ส วนร วมของประชาชน (People Participation) ในการแสดง ความค ดเห น เก ยวก บการดำเน นงานท อาจม ผลกระทบต อส งแวดล อม และความเป นอย ของช มชนหร อท องถ น indd 7 7/16/10 12:11:15 AM

3 หล กชะร อะฮ ท กล าวถ งการกำก บด แลก จการท ด อ นเป นมาตรฐานสากล 7 ประการ ด งน ความร บผ ดชอบต อผลการปฏ บ ต หน าท (Accountability) อ สลามสอนให ม ความร บผ ดชอบต อหน าท เพราะท กคนจะต องถ กสอบสวนงาน ในหน าท ของตนท ร บผ ดชอบ ความร บผ ดชอบต อหน าท ในองค กรย อมรวมไปถ งการ ตระหน กในส ทธ หน าท ภารก จท ได ร บมอบหมาย ความสำน กในความร บผ ดชอบ การใส ใจ การกระต อร อร นในการแก ไขป ญหา รวมท งการเป ดโอกาสและการพร อมท จะถ กตรวจสอบและประเม นผลท งองค กร เป นการสะท อนให เห นถ งความร บผ ดชอบ ต อสาธารณะและต อผ ม ส วนได ส วนเส ย ความสำน กในหน าท ด วยข ดความสามารถและ ประส ทธ ภาพท เพ ยงพอ (Responsibility) อ สลามสอนให ปฏ บ ต หน าท อย างเต มความสามารถ และม ประส ทธ ภาพ อ กท งให ซ อส ตย และร บผ ดชอบต อผ ท ให ความไว วางใจต อตน โดยไม บ ดพร ว ความสำน ก ในหน าท ร บผ ดชอบด วยข ดความสามารถ แสดงออกด วยความจร งใจ ความซ อส ตย เป นส งท ท กคนพ งม ในการปฏ บ ต หน าท ให เต มกำล งความสามารถ ซ งจะส งผลให เก ดความพอใจและประท บใจในผลงาน indd 8 7/16/10 12:11:17 AM

4 3 การปฏ บ ต ต อผ ม ส วนได ส วนเส ยโดยส จร ต และพ จารณา ให เก ดความเท าเท ยมก น (Equitable Treatment) ความย ต ธรรมและความเสมอภาคเป นส งท อ สลามให ความสำค ญ เพราะความ ย ต ธรรม ค อ ห วใจของการบร หารจ ดการธนาคารจ งให ความสำค ญต อผ ม ส วนได ส วนเส ยอย างย ต ธรรมและเท าเท ยมก นท งผ ถ อห น น กลงท น ล กค า ค ค า คณะ กรรมการ ผ บร หารและพน กงาน ตลอดจนส งคมและส งแวดล อม โดยเน นให ม โครงสร างและกระบวนการท เสร มสร างความส มพ นธ ระหว างคณะกรรมการฝ าย จ ดการและผ ถ อห น เพ อเพ มความเช อม นและสร างความม นใจแก ผ ถ อห นผ ลงท น และผ ม ส วนได ส วนเส ยโดยส จร ต 4 ความโปร งใสในการปฏ บ ต หน าท (Transparency) อ สลามสอนว าพระผ เป นเจ าคอยตรวจสอบและร เห นการกระทำของมน ษย ท งใน ท ล บและเป ดเผย ด งน นมน ษย จ งต องระม ดระว งการกระทำของตนให อย ในกรอบ ของความถ กต องด วยความโปร งใสในการปฏ บ ต หน าท สามารถตรวจสอบได ม ระบบการทำงานท ช ดเจนม การเป ดเผยข อม ลอย างโปร งใสสอดคล องก บเวลาและ สถานการณ indd 9 7/16/10 12:11:20 AM

5 5 การสร างม ลค า (Value Creation) อ สลามสอนให ร จ กค ณค าของทร พยากร ให ใช ทร พยากรท ม อย จำก ดอย างค มค า อ สลามห ามความส ร ยส ร าย และฟ มเฟ อยมน ษย ถ อเป นทร พยากรอย างหน งขององค กร การสร างม ลค าในท น หมายถ งการเพ มความสามารถขององค กรในท กด านท งใน ระยะส นและระยะยาว ซ งท านศาสดาได ส งเสร มให แสวงหาว ชาความร เพ อนำมา พ ฒนาการทำงานเพ อเพ มม ลค าให แก ตนเองและเพ มม ลค าให แก องค กร 6 การส งเสร มพ ฒนาการกำก บด แลก จการท ด และจรรยาบรรณ ท ด ในการประกอบธ รก จ (Ethics) จรรยาบรรณในการทำธ รก จเป นส งท สำค ญ ม คำสอนมากมายในศาสนาอ สลามเพ อ ให การทำธ รก จดำเน นไปบนความบร ส ทธ ย ต ธรรม ไม เอาร ดเอาเปร ยบซ งก นและก น ไม คดโกง และห างไกลจากความข ดแย ง ซ งเป นแนวทางปฏ บ ต ท ด ของคณะกรรมการ ผ บร หาร และพน กงานในการปฏ บ ต ต อผ ถ อห น ล กค า ค ค าและผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อสร างว ส ยท ศน แห งการประกอบการท เสร มความสามารถในเช งการแข งข นภายใต แบบแผนท ด งามของจร ยธรรมธ รก จเพ อส งเสร มให เช ดช ค ณธรรม และม ค ณธรรม เป นรากฐานในการดำเน นธ รก จ indd 10 7/16/10 12:11:22 AM

6 7 การม ส วนร วมของประชาชน (People Participation) การประช มปร กษาหาร อเป นส งจำเป นอย างย ง เพราะทำให เก ดการม ส วนร วม ของประชาชน อ สลามให ความสำค ญก บการประช มปร กษาหาร อ เพ อส งเสร ม ให เก ดการกระจายโอกาสแก ประชาชนให ม ส วนร วมในการแสดงความค ดเห น เก ยวก บการดำเน นการใดๆ ท อาจม ผลกระทบต อส งแวดล อม ส ขภาพอนาม ย ค ณภาพช ว ตและความเป นอย ของช มชนหร อท องถ น ด งคำสอนในพระมหาค มภ ร อ ลก รอาน สอนให ร วมม อก นในเร องความด งาม แต อย าได ร วมม อก นในเร องของ ความผ ดการทำงานร วมก นเปร ยบเสม อนการลงเร อลำเด ยวก นต องด แลต กเต อน ก นอย าปล อยให ผ ไม ร ทำตามความต องการโดยไม คำน งถ งผลเส ยหาย หร อก อให เก ดการเป นศ ตร ต อก น พระมหาค มภ ร อ ลก รอาน ค อช อค มภ ร ของศาสนาอ สลาม อ ลเลาะฮ (ซ.บ.) ทรงประทาน อ ลก รอานให แก ศาสดาม ฮ มหม ด(ซ.ล.) โดยผ านเทวท ตเพ อให ศาสดาม ฮ มหม ด (ซ.ล.) ประกาศแก มน ษย ท วโลก ฮะด ษค อคำพ ด การกระทำ การยอมร บ และค ณล กษณะ ตลอดจนช วประว ต ของท านศาสดา ม ฮ มหม ด (ซ.ล.) indd 11 7/16/10 12:11:25 AM

7 การกำก บด แลก จการท ด (Good Corporate Governance) การกำก บด แลก จการท ด หมายถ ง กระบวนการจ ดการก จการของธนาคารท จะทำ ให ผ ถ อห นเก ดความเช อม นว าจะก อประโยชน ส งส ดต อธนาคารในระยะยาวโดย ธนาคารม งสร างความเช อม นแก ผ ถ อห นตามหล กการกำก บด แลท ด ซ งม สาระสำค ญ ของหล กการและแนวทางปฏ บ ต ท ด ในร ฐว สาหก จ ประกอบด วย 6 หมวด ด งน indd 12 7/16/10 12:11:27 AM

8 หมวดท 1 ส ทธ และความเท าเท ยมก นของผ ถ อห น หมวดท 2 ความร บผ ดชอบของคณะกรรมการ หมวดท 3 โครงสร างคณะกรรมการธนาคาร หมวดท 4 บทบาทของผ ม ส วนได ส วนเส ย หมวดท 5 การเป ดเผยข อม ลสารสนเทศและความโปร งใส หมวดท 6 จรรยาบรรณ indd 13 7/16/10 12:11:29 AM

9 การกำก บด แลก จการท ด หมวดท 1 ส ทธ และความเท าเท ยมก นของผ ถ อห น 1.1 ส ทธ ของผ ถ อห น ผ ถ อห นม ส ทธ ร วมในความเป นเจ าของโดยควบค มการทำงานธนาคารผ าน กระบวนการแต งต งคณะกรรมการธนาคารท ม หล กเกณฑ การสรรหาอย างโปร งใส เพ อทำหน าท แทนตน ผ ถ อห นม ส ทธ ท จะม ส วนร วมต ดส นใจในการประช มผ ถ อห น และม โอกาสได ร บทราบข อม ลหล กเกณฑ และว ธ การดำเน นการประช ม โดยผ ถ อห น จะได ร บข อม ลท เพ ยงพอก อนการประช มตามเวลาอ นควร 1.2 ส ทธ ของผ ถ อห นในการแต งต งและเล อกต งกรรมการธนาคาร ธนาคารกำหนดให ม กระบวนการสรรหากรรมการธนาคาร เพ อให ท ประช มผ ถ อห น แต งต งอย างม หล กเกณฑ และโปร งใส ม การเป ดเผยประว ต ของกรรมการท กคน และ ท กคร งท ม การเปล ยนแปลงกรรมการ คณะกรรมการธนาคารสน บสน นให ม การได มา ซ งกรรมการใหม ๆ ในธนาคารจากการสรรหา และกรรมการท มาจากหลากหลาย อาช พ indd 14 7/16/10 12:11:32 AM

10 1.3 ความเท าเท ยมก นของผ ถ อห น ผ ถ อห นท กคนม ส ทธ พ นฐานเท าเท ยมก นท กประการตามท กฎหมายกำหนดม โอกาสและได ร บการปฏ บ ต อย างเท าเท ยมก นในการแสดงความค ดเห นโดยผ ถ อห นม ส วนร วมในการต ดส นป ญหาและการปร บเปล ยนท สำค ญในการเข าร วม ประช มและออกเส ยงในการประช มผ ถ อห นธนาคารม การจ ดเตร ยมข อม ลให แก ผ ถ อห นในแต ละวาระอย างเพ ยงพอ และจะไม เพ มหร อถอนวาระการประช มโดย ไม ได แจ งล วงหน าโดยไม จำเป น โดยเฉพาะวาระสำค ญท ผ ถ อห นต องใช เวลาในการ ศ กษาข อม ลก อนการต ดส นใจธนาคารเคารพส ทธ อ นเท าเท ยมก นของผ ถ อห น ท กราย ท งผ ถ อห นรายใหญ รายย อย และผ ถ อห นท เป นคนไทย หร อคนต างชาต indd 15 7/16/10 12:11:34 AM

11 หมวดท 2 ความร บผ ดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการธนาคารม หน าท วางนโยบาย และกำก บด แลโดยท วไปซ งก จการของ ธนาคารภายในขอบว ตถ ประสงค เพ อประกอบธ รก จทางการเง นและประกอบก จการ อ นตามท กำหนดไว ในพระราชบ ญญ ต ธนาคารอ สลามแห งประเทศไทย รวมถ งออกข อบ งค บระเบ ยบ ประกาศ คำส ง หร อข อกำหนดเก ยวก บการบร หาร งานและดำเน นก จการของธนาคาร พ จารณาให ความเห นชอบงบประมาณของ ธนาคาร แต งต งและถอดถอนกรรมการผ จ ดการ และปฏ บ ต การอ นใดเพ อให เป น ไปตามว ตถ ประสงค ของธนาคารตามพระราชบ ญญ ต ธนาคารอ สลามแห ง ประเทศไทยด แลให ธนาคารม กระบวนการทำงานและม ทร พยากรท เหมาะสม เพ อให สามารถปฏ บ ต ตามนโยบาย และให ม การต ดตาม ตรวจสอบให ปฏ บ ต ตาม นโยบายท กำหนด ธนาคารแห งประเทศไทยกำหนดให คณะกรรมการธนาคารม หน าท ในการด แลและ ต ดตามผลการดำเน นงานตามแผนงาน โดยให ความสำค ญส งส ด 4 ด าน ค อ 2.1 ด านการบร หารความเส ยง (Risk Management) กรรมการของธนาคารม ความเข าใจล กษณะของธ รกรรมและความเส ยงท เก ยวข อง ก บธ รก จของสถาบ นการเง นอย างเพ ยงพอและเหมาะสม เพ อท จะด แลให ม ระบบ บร หารความเส ยงท ม ประส ทธ ภาพเพ ยงพอท จะปกป องด แลผลประโยชน ของสถาบ น การเง น และป องก นความเส ยหายท อาจเก ดข นได indd 16 7/16/10 12:11:36 AM

12 2.2 ด านการด แลความเพ ยงพอของเง นกองท น (Capital Adequacy) เง นกองท นเป นส งท แสดงฐานะของธนาคาร ซ งข นอย ก บป จจ ยต าง ๆ เช น ค ณภาพ ส นเช อ โครงสร างของส นทร พย เส ยง อ ตราข นลงของผลตอบแทน การเต บโตของ ก จการและผลการดำเน นงาน 2.3 ด านการกำก บด แลก จการให เป นไปตามกฎเกณฑ ของทางการ (Compliance Roles) ด แลให ม การปฏ บ ต ตามข อบ งค บของกฎหมาย กฎและระเบ ยบ ข อบ งค บมาตรฐาน และแนวปฏ บ ต ต างๆ ของทางการ โดยอย ในหล กชะร อะฮ และจะต องจ ดทำ รายงานต างๆ เสนอต อหน วยงานท ทำหน าท กำก บด แล 1ท มา : ประกาศธนาคารแห งประเทศไทย ท สนส.15/2552 เร อง อำนาจหน าท ของกรรมการ สถาบ นการเง นท ธนาคารแห งประเทศไทยให ความสำค ญส งส ด indd 17 7/16/10 12:11:38 AM

13 2.4 ด านการปฏ บ ต หน าท ในฐานะกรรมการท ม หล กการกำก บด แลก จการท ด (Good Corporate Governance) บทบาทหน าท กรรมการธนาคารตามหล กการกำก บด แลก จการท ด (Good Corporate Governance) ปฏ บ ต หน าท ด วยความซ อตรง ไม แสวงหาประโยชน ส วนตน ไม เล อกปฏ บ ต ไม เล นพวกเล นพ อง และไม เข าไปม ส วนร วมหร อม ส วนเก ยวข องในการต ดส นใจใน ธ รกรรมหร อก จการใดๆ ท ตนเองม ส วนได ส วนเส ย ไม ว าทางตรงหร อทางอ อมเพ อ ไม ให เก ดป ญหาความข ดแย งทางผลประโยชน (Conflict of Interest) รวมถ งต อง สอดส องด แลไม ให เก ดการแทรกแซงการต ดส นใจใด ๆ อ นจะทำให ธนาคารม ความ เส ยงเพ มข น อน ม ต หร อกำหนดนโยบายสำค ญและกลย ทธ ในการดำเน นธ รก จตลอดจนต ด ตามการปฏ บ ต หน าท ของฝ ายจ ดการให เป นไปตามนโยบายและกลย ทธ ท กำหนดไว ด แลให ธนาคารกำหนดนโยบายเร องธรรมาภ บาลท ด ให ช ดเจนเป นลายล กษณ อ กษร โดยคำน งถ งผลประโยชน ของผ ม ส วนได เส ยท กฝ าย (Stakeholders) อย างเหมาะสม ม ความเป นธรรมในทางธ รก จโดยไม เอาร ดเอาเปร ยบล กค าและ ประชาชนไม ว าด านส นเช อ เง นฝากรายการนอกงบด ล หร อในเร องอ น ๆ indd 18 7/16/10 12:11:40 AM

14 เข าร วมประช มคณะกรรมการท กคร งเว นแต กรณ ม เหต จำเป น รวมท งม ส วนร วม ในการซ กถามและแสดงความค ดเห นท เป นประโยชน ในการประช มอย างเต มความ สามารถ ด แลให ธนาคารม นโยบายการจ ายผลตอบแทนท เหมาะสมและเพ ยงพอ เพ อจ ง ใจและร กษาบ คลากรท ม ค ณภาพและดำรงไว ซ งการปฏ บ ต หน าท โดยส จร ต ด แลให ธนาคารม ระบบการแบ งแยกหน าท (Segregation of Duties) ให ช ดเจนและระบบการตรวจสอบถ วงด ล (Check and Balance) ท เหมาะสม เพ อ ป องก นไม ให เก ดการกระทำเพ อประโยชน ส วนตนหร อพวกพ อง หร อเก ดป ญหาความ ข ดแย งทางผลประโยชน (Conflict of Interest) ได indd 19 7/16/10 12:11:43 AM

15 การถ วงด ลของคณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการธนาคารควรประกอบด วยกรรมการท เป นอ สระจากภายนอกอย าง น อยหน งในสามของกรรมการท งคณะโดยกรรมการท เป นอ สระจากภายนอก อย างน อยหน งในส ควรแต งต งจากบ ญช รายช อกรรมการ (Director Pool) และ รายช อกรรมการอ สระควรระบ ไว ในรายงานประจำป บทบาทของกรรมการอ สระ นอกเหน อจากการปฏ บ ต หน าท ตามพ นธะของการเป นกรรมการแล วกรรมการอ สระ ควรใช ด ลพ น จท เป นอ สระของตนในการต ดส นใจเช งกลย ทธ โดยใช ท กษะและ ประสบการณ ของตน และม บทบาทในการกำหนดค าตอบแทนของผ บร หารส งส ด และกำก บด แลผลปฏ บ ต งานของฝ ายจ ดการ ความเป นอ สระของคณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการอ สระต องจ ดทำรายงานร บรองความเป นอ สระของตนเม อได ร บการ แต งต ง และร บรองเป นประจำท กป จ ดการประช มก นเองเป นคร งคราว โดยไม ม คณะ กรรมการท เป นกรรมการโดยตำแหน ง หร อกรรมการท เป นข าราชการเข าร วมประช ม ด วย indd 20 7/16/10 12:11:45 AM

16 การประช มคณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการธนาคารม กำหนดการประช มอย างน อยป ละ 4 คร ง ซ งกรรมการ ท กท านควรเข าร วมการประช มเป นประจำนอกจากน นธนาคารอาจจ ดการประช ม พ เศษเพ มเต มตามความจำเป น โดยการประช มในแต ละคร งจะม การกำหนดวาระ ท ช ดเจนและม การจ ดส งหน งส อน ดประช มพร อมวาระการประช มและเอกสาร ประกอบวาระเป นการล วงหน าให แก กรรมการท กท านเพ อศ กษาก อนว นประช ม ท งน เพ อให กรรมการท กท านสามารถปฏ บ ต หน าท ในการตรวจตรากลย ทธ การ ดำเน นงาน การต ดตามผลการดำเน นงาน ตลอดจนการต ดตามความค บหน าใน การปฏ บ ต ตามแผนงาน ในการประช มแต ละคร ง ผ บร หารระด บส งได ร บเช ญให เข าร วมประช มเพ อนำเสนอ รายงานและให คณะกรรมการธนาคารได ม โอกาสซ กถามถ งประเด นสำค ญต างๆ รวมท งการร บนโยบายของคณะกรรมการไปถ ายทอดและปฏ บ ต ได อย างถ กต อง เลขาน การธนาคารทำการจดบ นท ก และจ ดทำรายงานการประช มเป นลายล กษณ อ กษรท กคร งและม การนำเสนอรายงานการประช มด งกล าวแก คณะกรรมการ ธนาคาร เพ อพ จารณาร บรองในการประช มคร งถ ดไป รวมท งม การจ ดเก บรายงานการ ประช มของคณะกรรมการธนาคารท ผ านการร บรองแล วไว ท กคร ง เพ อการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการธนาคารและหน วยงานท เก ยวข อง indd 21 7/16/10 12:12:14 AM

17 การประเม นประส ทธ ภาพของคณะกรรมการ ธนาคารม ระบบการประเม นผลงานของคณะกรรมการธนาคารท งแบบรายคณะและ รายบ คคล เพ อนำผลการประเม นมาหาร อปร บปร งในส วนท เป นประเด นข อเสนอ แนะต างๆท ได จากรายงานผลการประเม น เพ อให การทำหน าท ของกรรมการ ธนาคารม ประส ทธ ภาพส งส ดต อไป ค าตอบแทนคณะกรรมการธนาคาร การกำหนดค าตอบแทนคณะกรรมการธนาคารจะต องได ร บอน ม ต โดยมต ท ประช ม สาม ญผ ถ อห น ซ งประกอบด วยคะแนนเส ยงข างมากของจำนวนเส ยงท งหมดของ ผ ถ อห นท มาประช มและม ส ทธ ออกเส ยง การพ ฒนากรรมการและผ บร หาร คณะกรรมการธนาคารส งเสร มให กรรมการของธนาคารเข าร บการอบรมในหล กส ตร สำค ญท จ ดเพ อพ ฒนาความรอบร และการตระหน กในหน าท ของกรรมการในฐานะ ผ ร กษาผลประโยชน ของธนาคารผ ถ อห น และผ ม ส วนได เส ย ท จ ดโดยสมาคมส ง เสร มสถาบ นกรรมการและท ธนาคารจ ดให อย างสม ำเสมอ indd 22 7/16/10 12:12:17 AM

18 คณะกรรมการธนาคาร A G B H นายบ ณฑ ต โสตถ พลาฤทธ ดร. อ ศรา ศานต ศาสน C นายเอกภาพ พลซ อ D K B C I D E A G F H J J นายอร ญ วงศ อน นต นางจ นดา เทพพ ตรา I นายสาย ณห สตางค มงคล J หม อมราชวงศ ศศ พฤนท จ นทรท ต นายกฤษดา กว ญาณ นายธ รศ กด ส วรรณยศ นายเจษฎาว ฒน เพร ยบจร ยว ฒน E K F นายเอกศ กด โอเจร ญ indd 23 7/16/10 12:12:26 AM

19 หมวดท 3 โครงสร างคณะกรรมการธนาคาร 3.1 องค ประกอบของคณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการธนาคารประกอบด วยกรรมการ 11 ท าน โดยม ผ แทนกระทรวง การคล งซ งเป นข าราชการประจำ 1 ท าน ม กรรมการท ม บทบาทเก ยวก บการบร หาร งานประจำของธนาคาร 1 ท าน เป นกรรมการท ไม เป นผ บร หาร 9 ท าน ซ งเป น ผ ทรงค ณว ฒ ด านต างๆ กรรมการม วาระการดำรงตำแหน งคราวละ 3 ป ตามมาตรา 8 แห งพระราชบ ญญ ต ค ณสมบ ต มาตรฐานสำหร บกรรมการพน กงานร ฐว สาหก จ พ.ศ แต อาจได ร บการเล อกต งใหม ได อ กโดยท ประช มผ ถ อห น 3.2 วาระการดำรงตำแหน งของกรรมการและกรรมการผ จ ดการ ตามมาตรา 8 แห งพระราชบ ญญ ต ค ณสมบ ต มาตรฐานสำหร บกรรมการและพน กงาน ร ฐว สาหก จ พ.ศ กรรมการของร ฐว สาหก จท ม ใช กรรมการโดยตำแหน ง ตามกฎหมายหร อพระราชบ ญญ ต กฤษฎ กา ให อย ในตำแหน งคราวละ 3 ป แต อาจ ได ร บการแต งต งใหม ได และมาตรา 8 จ ตวา กำหนดให การจ างผ จ ดการ ให ม ระยะ เวลาคราวละไม เก น 4 ป น บแต ว นท ส ญญาจ างม ผลบ งค บใช ตามมาตรา 21 แห ง พระราชบ ญญ ต ธนาคารอ สลามแห งประเทศไทย พ.ศ.2545 เม อประธานกรรมการ พ นจากตำแหน งให ท ประช มผ ถ อห นเล อกกรรมการข นเป นประธานกรรมการแทน indd 24 7/16/10 2:32:52 PM

20 3.3 คณะท ปร กษาธนาคารอ สลามแห งประเทศไทย ตามมาตรา 32 แห ง พระราชบ ญญ ต ธนาคารอ สลามแห งประเทศไทย พ.ศ.2545 กำหนดให คณะกรรมการธนาคารแต งต งคณะท ปร กษาธนาคารอ สลามแห ง ประเทศไทย (คณะท ปร กษาด านชะร อะฮ ) ประกอบด วย ประธานท ปร กษา และ ท ปร กษาอ นอ กไม เก นส คน ม อำนาจหน าท ให คำปร กษาและให คำแนะนำแก คณะ กรรมการธนาคารเก ยวก บหล กชะร อะฮ ท เก ยวข องก บการดำเน นงานของธนาคาร เพ อให การประกอบธ รก จของธนาคารสอดคล องและไม ข ดต อหล กชะร อะฮ โดยให ม วาระอย ในตำแหน งคราวละสองป และให ร บค าตอบแทนตามท คณะกรรมการ ธนาคารกำหนด 3.4 คณะกรรมการช ดต าง ๆ ของธนาคาร ตามมาตรา 26 แห ง พระราชบ ญญ ต ธนาคารอ สลามแห งประเทศไทย พ.ศ.2545 ให คณะกรรมการธนาคารม อำนาจแต งต งคณะกรรมการช ดต างๆ เพ อดำเน นการ อย างใดอย างหน งตามท คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย เพ อกำก บด แลงานท ต อง การความเช ยวชาญเฉพาะด านคณะกรรมการช ดต างๆ ม หน าท ต องรายงานผลการ ปฏ บ ต งานต อคณะกรรมการธนาคาร ภายในเวลาท กำหนดคณะกรรมการช ดต าง ๆ ได แก indd 25 7/16/10 12:12:30 AM

21 3.4.1 คณะกรรมการบร หาร คณะกรรมการบร หาร ม อำนาจพ จารณาแผนงานและงบประมาณประจำป เพ อนำ เสนอต อคณะกรรมการธนาคาร กำหนดนโยบายภาพรวมการลงท นของธนาคาร กำหนดท ศทางการลงท นในหน วยธ รก จให สอดคล องก บนโยบายการลงท นของ ธนาคาร และม อำนาจอน ม ต แนวทางในการลงท นตามระเบ ยบท ธนาคารกำหนด ม อำนาจหน าท ในการอน ม ต ส นเช อ ปร บปร งโครงสร างหน อน ม ต การลงท นในหล ก ทร พย อน ม ต การจ ดซ อจ ดจ างและการเช า และปฏ บ ต หน าท อ นใดตามท ได ร บมอบ หมายจากคณะกรรมการธนาคาร โดยการดำเน นการตามอำนาจหน าท ของคณะ กรรมการบร หารจะต องไม ข ดก บหล กชะร อะฮ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบ ม หน าท และความร บผ ดชอบในการสอบทานให ธนาคารม การรายงานทางการเง นอย างถ กต องและเพ ยงพอ ม ระบบการควบค มภายใน และการ ตรวจสอบภายในท เหมาะสม และม ประส ทธ ผล ม การสอบทานและอน ม ต กฎบ ตร จรรยาบรรณของฝ ายตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบ และงบประมาณฝ าย รวมท งสอบทานให ธนาคารปฏ บ ต ตามข อกำหนดของทางการและ กฎหมายท เก ยวข อง นอกจากน คณะกรรมการตรวจสอบม หน าท พ จารณาเสนอ รายช อ และค าตอบแทนผ สอบบ ญช สอบทานประเด นเก ยวก บการบ ญช และ รายงานทางการเง นท ม สาระสำค ญรวมท งรายการท ม ความซ บซ อนหร อผ ดปกต indd 26 7/16/10 12:12:33 AM

22 และรายการท ต องใช ว จารณญาณในการต ดส นใจ ซ งคณะกรรมตรวจสอบ เห นว า เป นเร องสำค ญ และรายงานต อคณะกรรมการธนาคารเพ อดำเน นการ ปร บปร ง แก ไขพ จารณารายการท อาจเก ดความข ดแย งทางผลประโยชน ให เป นไปตาม กฎหมาย หร อกฎระเบ ยบท เก ยวข อง พร อมท งจ ดทำรายงานการกำก บด แล ของ คณะกรรมการตรวจสอบและเป ดเผยไว ในรายงานประจำป ของธนาคารคณะ กรรมการตรวจสอบจะประช มไม น อยกว าป ละ 4 คร ง โดยต องม กรรมการตรวจสอบ ไม น อยกว า 2 ใน 3 จ งจะครบองค ประช ม indd 27 7/16/10 2:33:37 PM

23 3.4.3 คณะกรรมการบร หารความเส ยงและกำหนดต ดตาม KPI คณะกรรมการบร หารความเส ยงและกำหนดต ดตาม KPI ม อำนาจหน าท กำหนด นโยบายการบร หารความเส ยงของธนาคาร เพ อเสนอต อคณะกรรมการธนาคาร เพ อพ จารณาในเร องของการบร หารความเส ยงโดยรวม ซ งต องครอบคล มถ งความ เส ยงประเภทหล ก 6 ประเภทค อ ความเส ยงด านชะร อะฮ ความเส ยงด านกลย ทธ ความเส ยงด านเครด ต ความเส ยงด านตลาด ความเส ยงด านสภาพคล อง และความ เส ยงด านปฏ บ ต การและวางกลย ทธ ให สอดคล องก บนโยบายการบร หารความเส ยง โดยสามารถประเม น ต ดตามและควบค มความเส ยงของธนาคารให อย ในระด บท ธนาคารยอมร บได ทบทวนความเพ ยงพอของนโยบายและระบบการบร หารความ เส ยง โดยรวมถ งความม ประส ทธ ผลของระบบ และการปฏ บ ต ตามนโยบายท กำหนด ประสานงานก บคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานต อคณะกรรมการธนาคาร อย างสม ำเสมอในส งท ต องดำเน นการปร บปร งแก ไขเก ยวก บการบร หารความเส ยง ของธนาคาร พ จารณากำหนด กำก บและต ดตาม KPI ท กระด บของธนาคารนำ เสนอการประเม นค า KPI ต อคณะกรรมการธนาคาร ม อำนาจในการตรวจสอบหร อ ให คำช แจง รวมท งให ความเห นชอบการจ ดทำรายงานการประเม นความเส ยงของ ธนาคารเสนอต อคณะกรรมการธนาคาร indd 28 7/16/10 12:12:37 AM

24 3.4.4 คณะกรรมการประเม นผลการปฏ บ ต งานของผ ดำรงตำแหน งกรรมการ ผ จ ดการ คณะกรรมการประเม นผลการการปฏ บ ต งานของผ ดำรงตำแหน งกรรมการ ผ จ ดการ ม อำนาจหน าท กำหนดแนวทางการประเม นให สอดคล องและส มฤทธ ผลตามว ส ยท ศน ว ตถ ประสงค พ นธก จเป าหมายในการปฏ บ ต งานของธนาคาร และงบประมาณตามท คณะกรรมการธนาคารได ให ความเห นชอบไว กำหนดเคร อง ม อช ว ดและว ดผล พ จารณาผลการปฏ บ ต งานและประเม นค ณภาพของผลงานตาม แผนงานท กรรมการผ จ ดการเสนอคณะกรรมการธนาคารรวมท งให ข อเสนอแนะ นำผลการประเม นพร อมท งป ญหา อ ปสรรค ข อจำก ด และแผนการแก ไขการดำเน น งานเสนอคณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการสรรหา และค าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและค าตอบแทนม อำนาจหน าท กำหนดนโยบายหล กเกณฑ และว ธ การในการสรรหาตลอดจนค ดเล อกและเสนอช อกรรมการธนาคารและ คณะกรรมการช ดย อยให คณะกรรมการธนาคารอน ม ต รวมท งทบทวนข อเสนอ ของฝ ายจ ดการต อคณะกรรมการธนาคารเพ อกำหนดนโยบายการจ ายค าตอบแทน และผลประโยชน อ นรวมท งนำเสนอแผนการกำหนดค าตอบแทนสำหร บคณะ กรรมการธนาคารและคณะกรรมการช ดย อย ท เหมาะสมต อคณะกรรมการธนาคาร เพ อพ จารณาและเสนอแนะผ ถ อห นเพ ออน ม ต indd 29 7/16/10 12:12:39 AM

25 3.4.6 คณะกรรมการพ ฒนาธนาคาร คณะกรรมการพ ฒนาธนาคาร ม อำนาจหน าท กำหนดแนวทางและผล กด นโครงการ ต าง ๆ ภายใต โครงการปร บปร งพ ฒนาธนาคารให ดำเน นการได สำเร จ วางโครงสร าง ของโครงการปร บปร งพ ฒนาธนาคาร และต ดตามความค บหน าของแต ละโครงการ และให สอดคล องเป นแนวทางเด ยวก นเสนอแนะโครงสร างองค กรท เหมาะสมและ ม ประส ทธ ภาพ เสนอนโยบายและกลย ทธ ด านบ คลากร ค าตอบแทนและสว สด การของพน กงานและล กจ างเสนอแนะกรอบอ ตรากำล งคนและว ธ การสรรหา บ คลากรให สอดคล องก บโครงสร างองค กรต อคณะกรรมการธนาคารพ จารณาท บทวนแผนแม บทในการพ ฒนาทร พยากรบ คลากรของธนาคารท งในระยะส นและ ระยะยาว รวมถ งโครงการต อเน องต าง ๆ คณะกรรมการธรรมาภ บาล คณะกรรมการธรรมาภ บาลม อำนาจหน าท กำหนดนโยบายด านธรรมาภ บาลของ ธนาคารเพ อพ จารณาแผนประจำป กำหนดท ศทางและแนวทางปฏ บ ต เพ อให นำไป ใช ดำเน นการและต ดตามผลการปฏ บ ต ตามนโยบายธรรมาภ บาล รวมถ งทบทวน และปร บปร งนโยบายให ม ความเหมาะสมอย างสม ำเสมอ กำหนดนโยบายและกรอบ แนวทางการปฏ บ ต งานให เป นไปตามประมวลจร ยธรรมของธนาคารรวมท งการ ดำเน นงานด านก จกรรมเพ อส งคมของธนาคาร นอกจากน นคณะกรรมการธรรมา ภ บาลม อำนาจหน าท ในการส งเสร มเผยแพร ว ฒนธรรม ข อม ลข าวสารและแนวทาง ในการกำก บด แลก จการท ด และการม ส วนร วมในการดำเน นก จกรรมเพ อช วยเหล อ พ ฒนาส งคมและส งแวดล อมเพ อการพ ฒนาท ย งย นให เป นท เข าใจท วท กระด บ และม ผลในทางปฏ บ ต และต ดตามรายงานผลการดำเน นงานโครงการธรรมาภ บาล indd 30 7/16/10 12:12:42 AM

26 3.4.8 คณะกรรมการก จการส มพ นธ คณะกรรมการก จการส มพ นธ ม อำนาจหน าท พ จารณาให ความเห นเก ยวก บการ ปร บปร งประส ทธ ภาพในการดำเน นงานของร ฐว สาหก จ ตลอดจนส งเสร มและพ ฒนา ด านแรงงานส มพ นธ พ จารณาปร บปร งระเบ ยบข อบ งค บในการทำงานอ นจะเป น ประโยชน ต อนายจ าง ล กจ างและร ฐว สาหก จ ให คำปร กษาเพ อแก ป ญหาตามคำร อง ท กข ของล กจ างหร อ สหภาพแรงงาน รวมถ งการร องท กข ท เก ยวก บการลงโทษทาง ว น ย และการปร บปร งสภาพการจ าง indd 31 7/16/10 12:12:44 AM

27 หมวดท 4 บทบาทของผ ม ส วนได ส วนเส ย ธนาคารส งเสร มการส อสารอ นด ระหว างธนาคารก บล กค า ค ค า และผ ม ส วนได เส ย ท กกล ม ท งในด านการให บร การท พอใจและการร กษาความล บของล กค าด วยการ จ ดให ม บร การเป ดร บข อค ดเห นและคำต ชมจากล กค าและผ ม ส วนได เส ยในประเด น ต างๆ ผ านทางต ร บข อค ดเห น และช องทางต างๆ ตามข อปฏ บ ต และกฏเกณฑ ของการร บข อค ดเห นและคำต ชมเพ อต ดตามด แล และนำข อค ดเห นหร อคำต ชม มาปร บปร งแก ไขและพ ฒนาการดำเน นงานของธนาคารให ม นคงและม ประส ทธ ภาพอย างต อเน อง ธนาคารตระหน กว าความต องการของล กค าเป นแรงผล กด นสำค ญ ท จ งใจให เก ดนว ตกรรมด านผล ตภ ณฑ และธ รกรรมธนาคาร ซ งเป นความเปล ยนแปลง ท ม ค ณค า นอกจากน ธนาคารสน บสน นก จกรรมสาธารณประโยชน และจ ดทำโครงการ รณรงค ธรรมาภ บาลเพ อส งคมและส งแวดล อม (Corporate Social Responsibility) อย างต อเน อง ท งการสน บสน นโดยตรง และการให ความร วมม อก บหน วยงานภายใน ช มชนหร อท องถ น ธนาคารส งเสร มการส อสารอ นด ระหว างธนาคารก บล กค า ค ค า และผ ม ส วนได เส ยท กกล ม ท งในด านการให บร การท พอใจและการร กษาความล บ ของล กค าด วยการจ ดให ม บร การเป ดร บข อค ดเห นและคำต ชมจากล กค าและผ ม ส วนได เส ยในประเด นต างๆ ผ านทางต ร บข อค ดเห น และช องทางต างๆ ตามข อ ปฏ บ ต และกฏเกณฑ ของการร บข อค ดเห นและคำต ชมเพ อต ดตามด แล และนำข อค ด เห นหร อคำต ชมมาปร บปร งแก ไขและพ ฒนาการดำเน นงานของธนาคารให ม นคง และม ประส ทธ ภาพอย างต อเน อง ธนาคารตระหน กว าความต องการของล กค าเป น แรงผล กด นสำค ญท จ งใจให เก ดนว ตกรรมด านผล ตภ ณฑ และธ รกรรมธนาคาร ซ ง เป นความเปล ยนแปลงท ม ค ณค า indd 32 7/16/10 12:12:46 AM

28 นอกจากน ธนาคารสน บสน นก จกรรมสาธารณประโยชน และจ ดทำโครงการรณรงค ธรรมาภ บาลเพ อส งคมและส งแวดล อม (Corporate Social Responsibility) อย าง ต อเน อง ท งการสน บสน นโดยตรง และการให ความร วมม อก บหน วยงานภายในช มชน หร อท องถ น indd 33 7/16/10 12:12:49 AM

29 หมวดท 5 การเป ดเผยข อม ลสารสนเทศและความโปร งใส คณะกรรมการธนาคารดำเน นการจ ดให ม หน วยงานหร อผ ร บผ ดชอบงานส อสารก บ บ คคลภายนอก เพ อส อสารก บผ ลงท นและผ ท เก ยวข องอย างเท าเท ยมและเป นธรรม โดยคณะกรรมการธนาคารด แลให ม การเป ดเผยข อม ลสารสนเทศสำค ญท เก ยวข อง ก บธนาคาร ท งข อม ลสารสนเทศทางการเง น และท ไม ใช ทางการเง นอย างถ กต อง เช อถ อได ครบถ วนเพ ยงพอ สม ำเสมอ และท นเวลา และให ธนาคารบ นท กข อม ลด ง กล าวในระบบการรายงาน GFMIS-SOE ตามระยะเวลาท กำหนด (GFMIS ค อ โครงการเปล ยนแปลงระบบการบร หารการเง นการคล งภาคร ฐให ม ความท นสม ย และม ประส ทธ ภาพ โดยนำเอาเทคโนโลย สารสนเทศท ท นสม ยมาประย กต ใช ) GFMIS ย อมาจาก Government Fiscal Management Information System SOE ย อมาจาก State Owned Enterprise คณะกรรมการธนาคารได จ ดให ม คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ซ งม องค ประกอบ ค ณสมบ ต หน าท และความร บผ ดชอบ ตามหล กเกณฑ และแนว ทางปฏ บ ต ของคณะกรรมการตรวจสอบเพ อแต งต งผ สอบบ ญช ท ม ความอ สระเข ามาทำ หน าท จ ดทำและทบทวนรายงานทางการเง น คณะกรรมการธนาคารได จ ดต งหน วยงานบร หารความเส ยงเพ อจ ดทำรายงาน ประเม นผลความเส ยง เสนอคณะกรรมการบร หารความเส ยงและกำหนดต ดตาม KPI เพ อเสนอคณะกรรมการธนาคาร indd 34 7/16/10 12:12:51 AM

30 หมวดท 6 จรรยาบรรณ คณะกรรมการธนาคารได จ ดให ม แนวทางปฏ บ ต เก ยวก บจรรยาบรรณเพ อให กรรมการ ผ บร หาร ฝ ายจ ดการและพน กงานท กคนได ทราบและนำไปใช ปฏ บ ต อย าง เคร งคร ดโดยครอบคล มถ งค ม อจรรยาบรรณของผ บร หารท ม ต อผ ถ อห น พน กงาน ล กค า ประชาชนค ค า เจ าหน ล กหน ค แข งทางการค าและส งคมส วนรวม ธนาคารได ประกาศแนวปฏ บ ต เก ยวก บจรรยาบรรณส วนตน 5 ประการ ด งน 1. ความร บผ ดชอบต อผลการปฏ บ ต หน าท (Accountability) 2. ความสำน กในหน าท ด วยข ดความสามารถและประส ทธ ภาพท เพ ยงพอ (Responsibility) 3. ความม ประส ทธ ภาพในการปฏ บ ต หน าท (Efficiency) 4. ความซ อส ตย ส จร ต และจงร กภ กด ต อองค กร (Loyalty) 5. ความม จ ตสำน กท ด ในการให บร การท ด (Service Mind) indd 35 7/16/10 12:12:53 AM

31 ท งน ให ผ จ ดการเป นผ กำหนดระเบ ยบธนาคาร หล กเกณฑ การปฏ บ ต คำส ง หร อ ข อกำหนดอ นใดท เก ยวข องในการดำเน นตามนโยบายการกำก บด แลก จการท ด และ ค ม อจรรยาบรรณของธนาคารเพ อนำไปประกาศใช ต อไป ในกรณ ท ม การฝ าฝ นบทบ ญญ ต ในเร องการกำก บด แลก จการท ด และจรรยาบรรณให ถ อเป นความผ ดทางว น ยตามข อบ งค บเก ยวก บการทำงานของธนาคารหร อระเบ ยบ ท เก ยวข องก บความผ ดทางว น ย (แล วแต กรณ ) ประกาศ ณ ว นท 20 เมษายน พ.ศ.2553 ธนาคารอ สลามแห งประเทศไทย (นายบ ณฑ ต โสตถ พลาฤทธ ) ประธานกรรมการ indd 36 7/16/10 12:12:56 AM

รายงานการปฏ บ ต ตามหล กการกำก บด แลก จการท ด

รายงานการปฏ บ ต ตามหล กการกำก บด แลก จการท ด รายงานการปฏ บ ต ตามหล กการกำก บด แลก จการท ด 174 การกำก บด แลก จการ บร ษ ท ท พยประก นภ ย จำก ด (มหาชน) ตระหน กถ งความร บผ ดชอบท พ งม ต อผ ม ส วนได เส ยท กฝ าย ได แก ผ ถ อห น ผ ลงท น พน กงาน บ คลากร ผ ม

More information

รายงานการดำเน นงานตามนโยบายกำก บด แลก จการของ การประปานครหลวง (Corporate Governance Policy Statement)

รายงานการดำเน นงานตามนโยบายกำก บด แลก จการของ การประปานครหลวง (Corporate Governance Policy Statement) รายงานการดำเน นงานตามนโยบายกำก บด แลก จการของ (Corporate Governance Policy Statement) เพ อให ได ม การบร หารจ ดการท ด ม ความโปร งใส ตรวจสอบได สามารถดำเน นก จการได บรรล ตามว ตถ ประสงค ท ม งให บร การประชาชนได

More information

บทท 2 ความก าวหน าการดำเน นงาน ตามมต คณะร ฐมนตร ท เก ยวข อง

บทท 2 ความก าวหน าการดำเน นงาน ตามมต คณะร ฐมนตร ท เก ยวข อง บทท 2 ความก าวหน าการดำเน นงาน ตามท เก ยวข อง บทท 2 ความก าวหน าการดำเน นงานตามท เก ยวข อง การดำเน นงานในป ท ผ านมา คณะอน กรรมการตรวจสอบและประเม นผลภาคราชการ (อ.ค.ต.ป.) กล มกระทรวงและกล มจ งหว ด และคณะกรรมการตรวจสอบและประเม

More information

เกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ พ.ศ. 2558 Public Sector Management Quality Award

เกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ พ.ศ. 2558 Public Sector Management Quality Award พ มพ คร งแรก ก นยายน 2557 จำนวนพ มพ 1,000 เล ม ISBN สงวนล ขส ทธ สำน กงาน ก.พ.ร. จ ดทำโดย สำน กงานคณะกรรมการพ ฒนาระบบราชการ (สำน กงาน ก.พ.ร.) ถนนพ ษณ โลก เขตด ส ต กร งเทพฯ 10300 โทรศ พท 0-2356-9999 โทรสาร

More information

รายงานผลการดาเน นงาน ประจาป 2557

รายงานผลการดาเน นงาน ประจาป 2557 1 รายงานผลการดาเน นงาน ประจาป 2557 หน วยตรวจสอบภายใน สาน กงาน กศน. รายงานผลการดาเน นงานประจาป 2557 หน า 2 สารบ ญ คานา ก โครงสร างและอ ตรากาล ง 1 หน าท และความร บผ ดชอบ 2 กฎบ ตรการตรวจสอบภายใน 5 แผนการตรวจสอบประจาป

More information

สารบ ญ หน า คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ ส วนท ๒ ส วนท ๓ ส วนท ๔ ส วนท ๕

สารบ ญ หน า คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ ส วนท ๒ ส วนท ๓ ส วนท ๔ ส วนท ๕ สารบ ญ คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ การบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ๑ ความหมาย ความสำค ญ กระบวนการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ขอบเขตของระบบการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ส วนท ๒ ระบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ๖ ภาพรวมของการบร

More information

ค ม อ การจ ดทำระบบ การบร หารความเส ยง

ค ม อ การจ ดทำระบบ การบร หารความเส ยง ค ม อ การจ ดทำระบบ การบร หารความเส ยง ค ม อการจ ดทำระบบการบร หารความเส ยง สำน กงานตรวจสอบภายใน สำน กปล ดกร งเทพมหานคร ศาลาว าการกร งเทพมหานคร 1 173 ถนนด นสอ แขวงเสาช งช า เขตพระนคร กร งเทพมหานคร 10200

More information

ค ม อ การด าเน นงานแผนงาน/โครงการเช งร ก :

ค ม อ การด าเน นงานแผนงาน/โครงการเช งร ก : ค ม อ การด าเน นงานแผนงาน/โครงการเช งร ก : การบร หารแผนงาน/โครงการ และการบร หารการเง นการบ ญช และพ สด ส าน กงานกองท นสน บสน นการสร างเสร มส ขภาพ ฉบ บปร บปร งคร งท 4 : 1 ม นาคม 2554 (ปร บบางส วน 5 ก นยายน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการสำาน กงานตำารวจแห งชาต ประจำาป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

แผนปฏ บ ต ราชการสำาน กงานตำารวจแห งชาต ประจำาป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ แผนปฏ บ ต ราชการสำาน กงานตำารวจแห งชาต ประจำาป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ สำาน กงานตำารวจแห งชาต สารบ ญ หน า ความเป นมาและความสำค ญ... ๓ ว ส ยท ศน ค าน ยมองค การ พ นธก จ... ๓ ย ทธศาสตร สำน กงานตำรวจแห งชาต... 4

More information

ส ยท ศน ว ส ยท ศ เป นองค กรม งเน นความเป นกลาง ม ความเป นอ สระ ด ารงธรรมาภ บาล ให ความเช อม นแก ผ บร หาร พ นธก ตถ ประสงค

ส ยท ศน ว ส ยท ศ เป นองค กรม งเน นความเป นกลาง ม ความเป นอ สระ ด ารงธรรมาภ บาล ให ความเช อม นแก ผ บร หาร พ นธก ตถ ประสงค ว น ว ส ยท ศ ส ยท ศน เป นองค กรม งเน นความเป นกลาง ม ความเป นอ สระ ด ารงธรรมาภ บาล ให ความเช อม นแก ผ บร หาร พ จ พ นธก นธก จ ((Mi ission)) 1. ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานตามมาตรฐานการตรวจสอบ ภายในของส

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558 1 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558 เทศบาลต าบลโคกกรวด อ าเภอเม องนครราชส มา จ งหว ดนครราชส มา 2 ค าน า การจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรของเทศบาลต าบลโคกกรวด เพ อให สอดคล องก บอ านาจหน าท ร บผ ดชอบตามกฎหมายท

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร แผนพ ฒนา พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล ประจ าป งบประมาณ ป งบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๖๐) องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร งานการเจ าหน าท ส าน กงานปล ด โทร ๐ ๓๒๗๙

More information

แนวทางการดำเน นงานร บน กเร ยน ส งก ดสำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน

แนวทางการดำเน นงานร บน กเร ยน ส งก ดสำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน แนวทางการดำเน นงานร บน กเร ยน ส งก ดสำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน พ มพ คร งท ๑ ก นยายน ๒๕๕๖ จำนวนพ มพ ๔๐,๐๐๐ เล ม จ ดพ มพ เผยแพร กล มว จ ยและพ ฒนานโยบาย สำน กนโยบายและแผนการศ กษาข นพ นฐาน สำน กงานคณะกรรมการการศ

More information

Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม

Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ค าน า มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ได จ ดวางระบบและจ ดท ารายงานควบค มภายในตามระเบ ยบ คณะกรรมการตรวจเง นแผ นด

More information

ย ทธศาสตร กองอำนวยการร กษาความม นคงภายในราชอาณาจ กร พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙

ย ทธศาสตร กองอำนวยการร กษาความม นคงภายในราชอาณาจ กร พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙ ย ทธศาสตร กองอำนวยการร กษาความม นคงภายในราชอาณาจ กร พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙ กองอำนวยการร กษาความม นคงภายในราชอาณาจ กร กองอำนวยการร กษาความม นคงภายในราชอาณาจ กร คำนำ กองอำนวยการร กษาความม นคงภายในราชอาณาจ กรในป จจ

More information

(รองศาสตราจารย ส ทธ ช ย บ ษหม น) ประธานกรรมการ คณะกรรมการบร หารความเส ยง ฯ

(รองศาสตราจารย ส ทธ ช ย บ ษหม น) ประธานกรรมการ คณะกรรมการบร หารความเส ยง ฯ คำนำ คณะกรรมการบร หารความเส ยงและจ ดวางระบบการควบค มภายใน มหาว ทยาล ย ราชภ ฏมหาสารคาม ได จ ดท ารายงานผลการบร หารความเส ยง ประจ าป งบประมาณ 2555 (ระหว าง ว นท 1 ต ลาคม 2554 ถ ง ว นท 30 ก นยายน 2555) ข น

More information

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล สาน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒๕๕๘ มาตรฐานความสาเร จ การบร หารทร พยากรบ คคล ย ทธศาสตร

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล สาน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒๕๕๘ มาตรฐานความสาเร จ การบร หารทร พยากรบ คคล ย ทธศาสตร สาน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล สาน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร บร หารทร พยากรบ คคลเช งร กตามหล กธรรมาภ บาล ส งเสร ม และสน บสน น ให บ คลากรม มาตรฐานทางว ชาการ ค ณธรรม และศ กยภาพอย างม

More information

แผนปฏ บ ต การส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ส าน กแผนงานและก จการพ เศษ พฤศจ กายน ๒๕๕๖

แผนปฏ บ ต การส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ส าน กแผนงานและก จการพ เศษ พฤศจ กายน ๒๕๕๖ แผนปฏ บ ต การส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ส าน กแผนงานและก จการพ เศษ พฤศจ กายน ๒๕๕๖ ค าน า แผนปฏ บ ต การส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จ ดท าข นเพ

More information

ส วนท 3: ผลการดำเน นงานของสำน กงาน ก.พ.ร. ประจำป พ.ศ. 2552

ส วนท 3: ผลการดำเน นงานของสำน กงาน ก.พ.ร. ประจำป พ.ศ. 2552 2552 ส วนท 3: ผลการดำเน นงานของสำน กงาน ก.พ.ร. เก ง ด ม ส วนร วม ตอบสนองท นต อการเปล ยนแปลง 3 ผลการดำเน นงานของสำน กงาน ก.พ.ร. 1. ว ส ยท ศน สำน กงาน ก.พ.ร. เป นส วนราชการในสำน ก นายกร ฐมนตร ข นตรงต อนายกร

More information

แนวทางการประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา

แนวทางการประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา แนวทางการประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ป ท พ มพ : พ.ศ. ๒๕๕๔ จำนวนพ มพ : ๔๐,๐๐๐ เล ม ล ขส ทธ เป นของ : สำน กทดสอบทางการศ กษา สำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม... ส วนท ๑ : ความจ าเป นและความส าค ญของการพ ฒนาทร พยากรบ คคล บทท ๑ เหต ผล ความจ าเป น ตามท ส าน กงาน ก.พ.

More information

แนวทางการดำเน นธ รก จและหล กจรรยาบรรณ

แนวทางการดำเน นธ รก จและหล กจรรยาบรรณ แนวทางการดำเน นธ รก จและหล กจรรยาบรรณ สารบ ญ ค าน ยมของเชฟรอน...1 สารจากค ณจอห น ว ตส น...2 แนวทางการดำเน นธ รก จและหล กจรรยาบรรณ...3 บทบาทและความร บผ ดชอบ...4 อำนาจและหน าท...4 แนวทางปฎ บ ต...4 การปฏ

More information

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 ... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 ... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษายะลา เขต 2... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภานเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ.2555-2558) ส าน กงานสภานเรศวรฉบ บน จ ดท า ข นภายในใต แผนย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนาของส

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ 2558

แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ 2558 แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ 2558 แผนปฏ บ ต ราชการส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ 2558 แผนปฏ บ ต ราชการส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ 2558 ห วข อ หน า บทน า 1

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ของ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 ขององค การบร หารส วนต าบลถ ารงค อ าเภอบ านลาด จ งหว ดเพชรบ ร

แผนพ ฒนาบ คลากร ของ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 ขององค การบร หารส วนต าบลถ ารงค อ าเภอบ านลาด จ งหว ดเพชรบ ร 1 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 ของ ขององค การบร หารส วนต าบลถ ารงค อ าเภอบ านลาด จ งหว ดเพชรบ ร 2 ค าน า ตามประกาศคณะกรรมการพน กงานส วนต าบลจ งหว ดเพชรบ ร เร อง หล กเกณฑ และเง อนไข เก

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร ค าน า การพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง ค าน งถ งการสร างก าล งคนในการ ปฏ บ ต ราชการอย

More information

พระราชดำร สพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว จากวารสารช ยพ ฒนา

พระราชดำร สพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว จากวารสารช ยพ ฒนา "...เศรษฐก จพอเพ ยง เป นเสม อนรากฐานของช ว ต รากฐานความม นคงของแผ นด น เปร ยบเสม อนเสาเข ม ท ถ กตอกรองร บบ านเร อนต วอาคารไว น นเอง ส งก อสร างจะม นคงได ก อย ท เสาเข ม และล มเสาเข มเส ยด วยซ ำไป..." พระราชดำร

More information