การกำาก บด เเลการบร หารท ด

Size: px
Start display at page:

Download "การกำาก บด เเลการบร หารท ด"

Transcription

1 การกำาก บด เเลการบร หารท ด การกำาก บด แลก จการท ด ม สถานะเป นร ฐว สาหก จภายใต การก าก บของภาคร ฐ (กระทรวงการคล งและหน วยงานก าก บด แลตามกฎหมาย ท เก ยวข อง) ธนาคารได ย ด หล กการและแนวทางการก าก บด แลท ด ในร ฐว สาหก จ ป 2552 ของส าน กงานนโยบาย ร ฐว สาหก จ กระทรวงการคล ง เป นกรอบในการด าเน นการ ด านการก าก บด แลก จการท ด โดยธนาคารได ก าหนดนโยบาย การก าก บด แลก จการท ด ไว เป นลายล กษณ อ กษรต งแต ป 2553 และได สอบทาน อย างน อยป ละหน งคร งให สอดคล องก บสถานการณ ท เปล ยนแปลงไป หล กการกำาก บด แลก จการท ด ธนาคารม การจ ดโครงสร าง และกลไกการบร หารจ ดการภายในองค กรเพ อเช อมโยงความส มพ นธ ระหว างธนาคาร ผ บร หาร พน กงาน โดยม ว ตถ ประสงค ท ส าค ญในการสร างประโยชน ท เหมาะสม โดยค าน งถ งผ ม ส วนได ส วนเส ยโดยรวม ซ งการจ ดโครงสร าง และกลไกการบร หารจ ดการด งกล าวจะต องสะท อนถ งหล กการส าค ญ ด งต อไปน 1. Accountability ความร บผ ดชอบต อผลการปฏ บ ต ตามหน าท 2. Responsibility ความส าน กในหน าท ด วยข ดความสามารถและประส ทธ ภาพท เพ ยงพอ 3. Equitable Treatment การปฏ บ ต ต อผ ม ส วนได ส วนเส ยโดยส จร ต และจะต องพ จารณาให เก ดความเท าเท ยมก น เช น การ จ ดซ อจ ดจ างต องให ท กคนได ร บความย ต ธรรมและเท าเท ยมก น หากม การร องเร ยน ต องม ค าอธ บาย 4. Transparency ความโปร งใส ต องม ความโปร งใสใน 2 ล กษณะ ด งน 4.1 ความโปร งใสในการด าเน นงานท สามารถตรวจสอบได 4.2 ม การเป ดเผยข อม ลอย างโปร งใส (Transparency of Information Disclosure)แก ผ ท เก ยวข องท กฝ าย 5. Value Creation การสร างม ลค าเพ มแก ก จการท งในระยะส นและระยะยาว โดยการเปล ยนแปลงหร อเพ มม ลค า ใดๆ น นจะต องเป นการเพ มความสามารถ ในท กด านเพ อการแข งข น 6. Ethics การส งเสร มพ ฒนาการก าก บด แลและจรรยาบรรณท ด ในการประกอบธ รก จ 7. Participation การม ส วนร วม เป นการส งเสร มให เก ดการกระจายโอกาสแก ประชาชนให ม ส วนร วมในการแสดง ความค ดเห นเก ยวก บการด าเน นการใดๆ ท อาจม ผลกระทบต อส งแวดล อม ส ขภาพอนาม ย ค ณภาพช ว ต และความเป นอย ของช มชนหร อท องถ น นโยบายการกำาก บด แลก จการท ด ธนาคารม ความม งม นท จะส งเสร มให ธนาคารเป นองค กรท ม ประส ทธ ภาพในการด าเน นธ รก จ การก าก บด แล ก จการท ด และการบร หารจ ดการท ด เล ศ โดยม งเน นการสร างประโยชน ให แก ผ ม ส วนได เส ยโดยรวม ม ความส จร ตโปร งใสตรวจสอบ ได ในการด าเน นธ รก จ การด าเน นงานท ม ค ณภาพประส ทธ ภาพและเป ดโอกาสให ผ ม ส วนเก ยวข องม บทบาทในการม ส วนร วมเสนอ ความค ดเห นร วมต ดส นใจ และ/หร อร วมม อก นในการด าเน นการ จ งได ก าหนดเป นนโยบายการก าก บด แลก จการท ด เพ อให ธนาคาร ผ บร หาร และพน กงาน ย ดถ อเป นแนวทางในการปฏ บ ต งาน 1. ธนาคาร ผ บร หาร พน กงาน ท กคนม งม นท จะน าเอาหล กส าค ญในการก าก บด แลก จการท ด ตามมาตรฐานสากล ท ง 7 ประการ ค อ Accountability, Responsibility, Equitable Treatment, Transparency, Value Creation, Ethics และ Participation มาใช ในการด าเน นงาน ม โครงสร างการบร หารท ม ความส มพ นธ ก นระหว างธนาคารและผ บร หาร อย างเป นร ปธรรม 2. ธนาคารจะปฏ บ ต หน าท ด วยความท มเทและร บผ ดชอบ ม ความเป นอ สระ และม การจ ดแบ งบทบาทหน าท ระหว าง ประธานธนาคาร และผ อ านวยการธนาคารออกจากก นอย างช ดเจน 3. ธนาคารม บทบาทส าค ญในการก าหนดว ส ยท ศน กลย ทธ นโยบาย และแผนงาน ท ส าค ญของธนาคาร โดยจะต อง พ จารณาถ งป จจ ยเส ยง และวางแนวทางการบร หารจ ดการท ม ความเหมาะสม รวมท งต องด าเน นการเพ อให ม นใจว าระบบ บ ญช รายงานทางการเง น และการสอบบ ญช ม ความน าเช อถ อ 4. ธนาคารและผ บร หารจะต องเป นผ น าในเร องจร ยธรรม เป นต วอย างในการปฏ บ ต งานตามแนวทางการก าก บด แล ก จการท ด ของธนาคารและสอดส องด แลในเร องการจ ดการแก ไขป ญหาความข ดแย งทางผลประโยชน และรายการท เก ยวโยงก น 72 รายงานประจำาป 2556

2 5. ธนาคารอาจแต งต งเฉพาะเร องข นตามความเหมาะสม เพ อช วยพ จารณากล นกรองงานท ม ความ ส าค ญอย างรอบคอบ 6. ธนาคารต องจ ดให ม การประเม นผลตนเองรายป เพ อใช เป นกรอบในการตรวจสอบการปฏ บ ต หน าท ของ ธนาคาร 7. ธนาคารเป นผ พ จารณาก าหนดจรรยาบรรณของธนาคาร เพ อให ธนาคาร ผ บร หาร และพน กงาน ท กคนใช เป นแนวทางในการประพฤต ปฏ บ ต ควบค ไปก บข อบ งค บและระเบ ยบของธนาคาร 8. ม การเป ดเผยข อม ลสารสนเทศของธนาคาร ท งในเร องทางการเง นและท ไม ใช เร องทางการเง นอย างเพ ยงพอ เช อถ อได และท นเวลา เพ อให ผ ม ส วนได ส วนเส ยของธนาคาร ได ร บสารสนเทศอย างเท าเท ยมก น รวมท งม หน วยงานร บผ ดชอบเผยแพร ข อม ลข าวสารของธนาคาร ให แก ล กค าและประชาชนท วไป 9. ม ระบบการค ดสรรบ คลากรท จะเข ามาร บผ ดชอบในต าแหน งบร หารท ส าค ญท กระด บอย างเหมาะสม และม กระบวนการสรรหา ท โปร งใสเป นธรรม แผนงานการกำาก บด แลก จการท ด ธนาคารได น านโยบายก าก บด แลก จการท ด ส การปฏ บ ต อย างเป นร ปธรรม โดยม แผนแม บท การก าก บด แลก จการ ท ด และการควบค มภายใน ป เป นกรอบในการด าเน นงาน ซ งได ก าหนดย ทธศาสตร การด าเน นงาน 3 ด าน ได แก 1. ย ทธศาสตร ด านการก าก บด แลก จการท ด 1.1 แผนงานการจ ดท า/ทบทวนหล กเกณฑ การก าก บด แลก จการท ด 1.2 แผนงานการสร างว ฒนธรรมการก าก บด แลก จการท ด 1.3 แผนงานการส งเสร มการม ส วนร วมของผ เก ยวข องท กกล ม 1.4 แผนงานพ ฒนาการก าก บด แลก จการท ด 1.5 แผนงานต ดตามและประเม นผลการด าเน นงานด านการก าก บด แลก จการท ด 2. ย ทธศาสตร ด านการก าก บการปฏ บ ต งานตามกฎเกณฑ 2.1 แผนงานการก าก บการปฏ บ ต งานตามกฎเกณฑ ท เก ยวข องก บการปฏ บ ต งานและการด าเน นธ รก จของธนาคาร 2.2 แผนงานการสร างความต นต วและความเช ยวชาญในกระบวนการปฏ บ ต งานให ก บผ บร หาร และพน กงานธนาคาร 2.3 แผนงานการสร างความต นต วและความเช ยวชาญในการก าก บด แลให ก บพน กงานในหน วยงาน 3. ย ทธศาสตร ด านการควบค มภายใน 3.1 แผนงานการจ ดวางระบบการควบค มภายในและการต ดตามประเม นผลการควบค มภายในตามหล กเกณฑ ของ ส าน กงานการตรวจเง นแผ นด น 3.2 แผนงานการสอบทานและการพ ฒนาฐานข อม ลความข ดแย งทางผลประโยชน 3.3 แผนงานสน บสน นการพ ฒนาระบบงานการเช อมโยงการประเม นการควบค มภายในด วยตนเองและการประเม น ความเส ยงด วยตนเอง 3.4 แผนงานการสร างความร ความเข าใจด านการควบค มภายใน การปฏ บ ต ตามหล กการและแนวทางการกำาก บด แลก จการท ด ของ สคร. 1. การดำาเน นการของภาคร ฐในฐานะเจ าของ แนวนโยบายผ ถ อห นภาคร ฐ (Statement of Directions : SOD) เป นความคาดหว งของภาคร ฐท ม ต อธนาคารภายใต กรอบ ย ทธศาสตร ของประเทศ ย ทธศาสตร กระทรวงการคล ง ว ตถ ประสงค การจ ดต งภารก จและบทบาทของธนาคารในป จจ บ นเพ อให ธนาคาร ม ความช ดเจนในท ศทางการด าเน นงาน กระทรวงการคล งได ก าหนดแนวนโยบายผ ถ อห นภาคร ฐส าหร บไว ด งน ม งเน น การสร างม ลค าเพ มให แก ช มชน และเศรษฐก จฐานราก และส งเสร มการออมของประชาชน โดยม การบร หารจ ดการซ งสน บสน นโดยระบบ ข อม ลท ม ประส ทธ ภาพ ธนาคารม หล กการและแนวทางการด าเน นงานตามแนวนโยบายการถ อห นภาคร ฐ ด งน แผนระยะส น 1. เพ มประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการและการให บร การประชาชน โดยส งเสร มการพ ฒนาพน กงานและการใช เทคโนโลย สารสนเทศ 2. ผล กด นให การก าก บด แลให อย ในระด บเด ยวก บธนาคารพาณ ชย ท วไป 3. ควรให ความส าค ญก บการบร หารความเส ยงจากป จจ ยต างๆ 4. ร วมจ ดท าระบบข อม ลฐานรากล กค าของสถาบ นการเง นเฉพาะก จ เพ อสน บสน นการก าหนดนโยบายในการช วยเหล อ ประชาชนให เข าถ งแหล งเง นท น 73

3 แผนระยะยาว 1. มาตรฐานการจ ดการ การให บร การและประส ทธ ภาพการด าเน นงานให เข าส มาตรฐานสากล 2. ม เทคโนโลย สารสนเทศท ม ประส ทธ ภาพในการบร หารและบร การประชาชน 2. ส ทธ และความเท าเท ยมก นของเจ าของก จการ/ผ ถ อห น กระทรวงการคล งก าก บด แลก จการธนาคารตามพระราชบ ญญ ต โดยควบค มธนาคารผ านการแต งต ง ให ท าหน าท แทนตนและม ส ทธ ร วมในการต ดส นใจเก ยวก บการเปล ยนแปลงท ส าค ญของธนาคาร ธนาคาร ตระหน กและให ความส าค ญถ งส ทธ ของภาคร ฐ และไม กระท าการใดๆ อ นเป นการละเม ดหร อล ดรอนส ทธ ของภาคร ฐ 3. ความร บผ ดชอบของ 3.1 โครงสร าง และความร บผ ดชอบของธนาคาร คณะร ฐมนตร ได ม มต แต งต งประธานธนาคารและธนาคารอ นในธนาคาร ณ ว นท 31 ธ นวาคม 2556 ม องค ประกอบ ด งน ล าด บ รายช อ ต าแหน ง 1 นางช จ รา กองแก ว ประธาน 2 นายส ธรรม ศ ร ท พย สาคร 3 นายว ชรา ต นตร ยานนท 4 นายอ านวย ปร มนวงศ 5 นางสาวจ ฬาร ตน ส ธ ธร 6 นางสาวนงล กษณ พ น ยน ต ศาสตร 7 นายว ฒ พงศ ว บ ลย วงศ 8 ศาสตราจารย พ เศษ ว ศ ษฏ ว ศ ษฏ สรอรรถ 9 นายศรกว ป รณโชต (ถ งว นท 18 ส งหาคม 2556) นายส เมธ ด ารงช ยธรรม (ต งแต ว นท 17 ก นยายน 2556) 10 นายประเสร ฐ หล ยเจร ญ 11 นายขว ญช ย วงศ น ต กร 12 นายประภาศ คงเอ ยด 13 นายช ยธว ช เสาวพนธ 14 นายส รช ย โฆษ ตเสร วงค 15 นายวรว ทย ช ยล มปมนตร และเลขาน การ 74 รายงานประจำาป 2556

4 อำานาจหน าท พระราชบ ญญ ต พ.ศ และท แก ไขเพ มเต ม ก าหนดอ านาจหน าท ในการควบค ม ก าก บและจ ดการธนาคาร ไว ด งน ให ร ฐมนตร ว าการกระทรวงการคล งม อ านาจและหน าท ก าก บโดยท วไป ซ งก จการของ ให ม คณะหน งเร ยกว า ประกอบด วยประธานหน งคน และ อ นอ กไม น อยกว าหกคนแต ไม เก นส บสามคน ซ งคณะร ฐมนตร แต งต งและให ผ อ านวยการเป นและเลขาน การ ให ม อ านาจหน าท วางนโยบายและควบค มด แลโดยท วไป ซ งก จการของรวมถ งก าหนขอบเขต ท วไปและเง อนไขธ รก จประเภทต างๆ ให ผ อ านวยการเป นผ จ ดการม อ านาจหน าท บร หารก จการและงานของ ให เป นไปตากฎหมาย กฎข อบ งค บและระเบ ยบ และข อก าหนดของ และตามท มอบหมาย และให ม อ านาจหน าท ในการบรรจ แต งต งหร อเล อนต าแหน งหร อเง นเด อน ลงโทษทางว น ย หร อถอดถอนจากต าแหน งพน กงานตามหล กเกณฑ และเง อนไขท ก าหนด และก าหนดว ธ ปฏ บ ต เก ยวก บการด าเน นงานของธนาคาร และการปฏ บ ต งานของพน กงาน ท งน โดยไม ข ดหร อแย งก บนโยบาย ระเบ ยบ หร อข อก าหนดของ ค ณสมบ ต ของธนาคาร ธนาคาร ต องม ค ณสมบ ต และไม ม ล กษณะต องห าม ตามพระราชบ ญญ ต ค ณสมบ ต มาตรฐานส าหร บ และพน กงานร ฐว สาหก จ พ.ศ และท แก ไขเพ มเต ม และพระราชบ ญญ ต พ.ศ และท แก ไขเพ มเต ม ธนาคารประกอบด วยผ ทรงค ณว ฒ ในสาขาต างๆ เช น เศรษฐศาสตร บร หารธ รก จ น ต ศาสตร ส งคมศาสตร และว ทยาศาสตร ซ งเป นผ ทรงค ณว ฒ ท ม ความร ความสามารถประสบการณ ท หลากหลาย โดยท กคนอ ท ศเวลาในการปฏ บ ต หน าท ธนาคารด วยความร บผ ดชอบ สละเวลาเข าร วมก จกรรมของธนาคาร ตลอดจนม การพ ฒนาตนเองอย เสมอ ความเป นอ สระของธนาคาร อ สระของ เป นไปตามน ยามของส าน กงานนโยบายร ฐว สาหก จ หมายถ ง จากภายนอกท ไม ได ม ต าแหน ง เป นผ บร หารของร ฐว สาหก จ ไม เป นบร หารหร อผ ม อ านาจผ กพ นร ฐว สาหก จ และเป นอ สระจากผ ถ อห นรายใหญ ผ บร หารและผ ท เก ยวข อง โดยสามารถท าหน าท ค มครองผลประโยชน ของร ฐหร อผ ถ อห นท กราย อย างเท าเท ยมก น และสามารถช วยด แลไม ให เก ดรายการท ม ความข ดแย งทางผลประโยชน ระหว างร ฐว สาหก จก บบ คคลท เก ยวข องก บตน วาระการดำารงตำาแหน ง ประธานธนาคารหร อธนาคารท คณะร ฐมนตร แต งต งม วาระการด ารงต าแหน ง คราวละ 3 ป โดยประธาน ธนาคาร หร อธนาคารซ งพ นจากต าแหน ง อาจได ร บการแต งต งอ กได ไม เก น 2 วาระต ดก น 3.2 ช ดย อย ธนาคารได แต งต งช ดย อย จ านวน 9 คณะ โดยค ดเล อกธนาคารและผ ทรงค ณว ฒ จาก ภายนอกท ม ความร เฉพาะทาง เพ อท าหน าท พ จารณากล นกรอง และให ความเห นต อธนาคาร ณ ว นท 31 ธ นวาคม 2556 ม ช ดย อย 9 คณะ ซ งม องค ประกอบและหน าท ความร บผ ดชอบ ด งน 1. บร หาร ล าด บ รายช อ ต าแหน ง 1 นายส ธรรม ศ ร ท พย สาคร ประธาน 2 นายอ านวย ปร มนวงศ 3 นายว ชรา ต นตร ยานนท 4 นายประภาศ คงเอ ยด 5 ผ อ านวยการ และเลขาน การ 75

5 เสนอแนะนโยบาย กลย ทธ แผนการด าเน นธ รก จ และแผนการควบค มต ดตามการบร หารงานให ธนาคาร ออมส นพ จารณาเห นชอบ เสนอแนะท ศทาง และหล กเกณฑ การลงท น การให ส นเช อ และการประกอบธ รก จอ นของให พ จารณาเห นชอบ พ จารณาอน ม ต การลงท น การให ส นเช อ และการประกอบธ รก จอ นของตามท มอบหมาย ควบค ม ต ดตามการลงท น การให ส นเช อ และการประกอบธ รก จอ นให เป นไปตามแผน และเป าหมายของ พ จารณากล นกรองหร ออน ม ต การปร บปร งโครงสร างหน ท วไป และหน ท ม ป ญหา การประเม นม ลค าหล กประก น การต ด หน ส ญ และการเปล ยนแปลงหล กเกณฑ เง อนไขการลงท นตามท มอบหมาย พ จารณากล นกรอง และให ความเห นการลงท น การให ส นเช อ และการจ ดซ อจ ดจ างท อย ในอ านาจอน ม ต ของ ให ความส าค ญก บการบ รณาการกระบวนการท างานเก ยวก บการก าก บด แลก จการ (Governance) การบร หารความเส ยง (Risk Management) และการปฏ บ ต ตามข อก าหนดของกฎหมาย ระเบ ยบ ข อบ งค บ ประกาศ และหล กเกณฑ (Compliance) เพ อให บรรล ถ งผลการด าเน นงานท เก ดจากการม ส วนร วม ของท กหน วยงาน (IntegrityDriven Performance) 2. ตรวจสอบ ล าด บ รายช อ ต าแหน ง 1 ศาสตราจารย พ เศษ ว ศ ษฏ ว ศ ษฏ สรอรรถ (ถ งว นท 31 ม นาคม 2556) ประธาน นายประเสร ฐ หล ยเจร ญ (ต งแต ว นท 23 เมษายน 2556) 2 นายศรกว ป รณโชต (ถ งว นท 18 ส งหาคม 2556) นายส เมธ ด ารงช ยธรรม (ต งแต ว นท 15 ต ลาคม 2556) 3 นายส รช ย โฆษ ตเสร วงศ 4 ผ ช วยผ อ านวยการ สายงานตรวจสอบภายใน เลขาน การ สอบทานรายงานทางการเง นรายไตรมาส และประจ าป เพ อให ม นใจว ารายงานทางการเง นน นได จ ดท าอย างครบถ วน ถ กต อง และเป นไปตามหล กการบ ญช ท ร บรอง ท วไป และม การเป ดเผยข อม ลอย างเพ ยงพอ ครบถ วนและเช อถ อได สอบทานประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลของกระบวนการควบค มภายใน กระบวนการก าก บด แลท ด กระบวนการบร หาร ความเส ยง สอบทานการด าเน นงานของให ถ กต องตามกฎหมาย ระเบ ยบ ข อบ งค บ ว ธ ปฏ บ ต งานมต คณะร ฐมนตร ประกาศ หร อค าส งท เก ยวข องก บการด าเน นงานของ สอบทานให ม ระบบการตรวจสอบภายในท ด และพ จารณาความเป นอ สระของสายงานตรวจสอบภายใน สอบทานและอน ม ต กฎบ ตรสายงานตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบเช งกลย ทธ แผนการตรวจสอบประจ าป แผนปฏ บ ต งานและงบประมาณ แผนบร หารและพ ฒนาทร พยากร ข อตกลงประเม นผลการปฏ บ ต งานและค ม อการ ปฏ บ ต งานของสายงานตรวจสอบภายใน จ ดท ากฎบ ตรตรวจสอบให สอดคล องก บขอบเขตความร บผ ดชอบในการด าเน นงานของ โดยต องได ร บความเห นชอบจาก และม การสอบทานความเหมาะสมของกฎบ ตรด งกล าว อย างน อยป ละหน งคร ง ประสานงานก บฝ ายจ ดการ ผ สอบบ ญช และองค กรก าก บด แลอ น เพ อให การด าเน นงานของบรรล ว ตถ ประสงค ตามเป าหมายท ก าหนด อย างม ประส ทธ ภาพ และประส ทธ ผล 76 รายงานประจำาป 2556

6 ประสานงานเก ยวก บผลการตรวจสอบก บผ สอบบ ญช และอาจเสนอแนะให สอบทานหร อตรวจสอบรายการใดท เห นว า จ าเป น รวมถ งเสนอค าตอบแทน ของผ สอบบ ญช ต อ ก าก บด แลการพ ฒนาบ คลากรสายงานตรวจสอบภายใน รวมท งพ จารณาความเพ ยงพอของจ านวนและท กษะ ของผ ตรวจสอบภายในตามสภาพแวดล อม ท ด าเน นอย ค ณสมบ ต ท ส าค ญ รวมถ งว ฒ การศ กษา และ ท กษะทางว ชาช พ คอมพ วเตอร ธ รก จ และท กษะทางด านอ นๆ ตามความเหมาะสม เสนอข อแนะน าต อในการพ จารณาแต งต ง โยกย าย เล อนข น เล อนต าแหน ง และประเม น ผลงานของผ บร หารระด บส งส ด ของสายงานตรวจสอบภายใน โดยให ผ บร หารส งส ดของเสนอความเห น ประกอบการพ จารณาด วย พ จารณารายการท เก ยวโยงก นหร อรายการท อาจม ความข ดแย งทางผลประโยชน หร อม โอกาสเก ดการท จร ตท อาจม ผลกระทบต อการปฏ บ ต งานของ ให ความส าค ญก บการบ รณาการกระบวนการท างานเก ยวก บการก าก บด แลก จการ (Governance) การบร หารความเส ยง (Risk Management) และการปฏ บ ต ตามข อก าหนดของกฎหมาย ระเบ ยบ ข อบ งค บ ประกาศ และหล กเกณฑ (Compliance) เพ อให บรรล ถ งผลการด าเน นงานท เก ดจากการม ส วนร วมของท กหน วยงาน (IntegrityDriven Performance) 3. บร หารความเส ยง ล าด บ รายช อ ต าแหน ง 1 นางสาวนงล กษณ พ น ยน ต ศาสตร ประธาน 2 นางสาวจ ฬาร ตน ส ธ ธร 3 ผ อ านวยการ 4 รองผ อ านวยการอาว โส กล มลงท นและบร หารเง น 5 ผ ช วยผ อ านวยการ สายงานบร หารความเส ยง เลขาน การ ก าหนด ทบทวน และให ความเห นชอบ นโยบายการบร หารความเส ยง แผนแม บทบร หารความเส ยง รวมถ งให ความ เห นชอบกลย ทธ และแผนการบร หารความเส ยงด านต างๆ เพ อให เหมาะสมก บสถานการณ และธ รกรรมของธนาคาร ออมส นท เปล ยนแปลงไป เพ อน าเสนอเพ ออน ม ต ประเม น ต ดตาม และด แลระด บความเส ยงของให อย ในระด บท เหมาะสม อน ม ต ระบบในการว ด ต ดตาม และควบค มความเส ยง ต ดตามให ม การปฏ บ ต ตามนโยบายการบร หารความเส ยง รวมถ งด แลให ระบบการบร หารความเส ยงด าเน นไปอย างม ประส ทธ ภาพ ด แลความเพ ยงพอของทร พยากรท ใช ในการบร หารความเส ยง เช น บ คลากรของสายงานบร หารความเส ยง ระบบงาน ในการรองร บการบร หารความเส ยง พ จารณาระเบ ยบ/หล กเกณฑ ในการท าธ รกรรมหร อการออกผล ตภ ณฑ ใหม (Product Program) ของธ รกรรมตราสาร อน พ นธ ท ส งผลกระทบต อความเส ยง ก อนท จะน าเสนอเพ อพ จารณาอน ม ต การท าธ รกรรมโดย หร อท ธนาคารมอบหมายต อไป ต ดตาม และรายงานสถานะความเส ยงของ เสนอต อและ ตรวจสอบ (Audit Committee) ให ความส าค ญก บการบ รณาการกระบวนการท างานเก ยวก บการก าก บด แลก จการ (Governance) การบร หารความเส ยง (Risk Management) และการปฏ บ ต ตามข อก าหนดของกฎหมาย ระเบ ยบ ข อบ งค บ ประกาศ และหล กเกณฑ (Compliance) เพ อให บรรล ถ งผลการด าเน นงานท เก ดจากการม ส วนร วมของท กหน วยงาน (IntegrityDriven Performance) 77

7 4. ย ทธศาสตร และงบประมาณ ล าด บ รายช อ ต าแหน ง 1 นายว ชรา ต นตร ยานนท ประธาน 2 นายประเสร ฐ หล ยเจร ญ (ถ งว นท 22 เมษายน 2556) นายช ยธว ช เสาวพนธ (ต งแต ว นท 23 เมษายน 2556) 3 นางสาวนงล กษณ พ น ยน ต ศาสตร 4 ผ อ านวยการ 5 รองผ อ านวยการ กล มย ทธศาสตร และทร พยากรบ คคล เลขาน การ 6 ผ อ านวยการฝ ายบร หารแผนงานและงบประมาณ ผ ช วยเลขาน การ พ จารณากล นกรองแผนย ทธศาสตร งบประมาณ และข อตกลงการประเม นผลการด าเน นงานประจ าป ของ ต ดตามผลให ความเห นและข อเสนอแนะตามแผนย ทธศาสตร และงบประมาณของ พ จารณากล นกรองหร ออน ม ต การโอนงบประมาณ และ/หร อเปล ยนแปลงรายการงบประมาณ ซ งได ร บการจ ดสรร งบประมาณแล วตามท มอบหมาย ให ความส าค ญก บการบ รณาการกระบวนการท างานเก ยวก บการก าก บด แลก จการ (Governance) การบร หารความเส ยง (Risk Management) และการปฏ บ ต ตามข อก าหนดของกฎหมาย ระเบ ยบ ข อบ งค บ ประกาศ และหล กเกณฑ (Compliance) เพ อให บรรล ถ งผลการด าเน นงานท เก ดจากการม ส วนร วม ของท กหน วยงาน (IntegrityDriven Performance) 5. กำาก บด แลการบร หารก จการท ด ล าด บ รายช อ ต าแหน ง 1 นายว ฒ พงศ ว บ ลย วงศ ประธาน 2 นางสาวจ ฬาร ตน ส ธ ธร 3 นายประภาศ คงเอ ยด 4 ผ อ านวยการฝ ายก าก บการปฏ บ ต งาน และธรรมาภ บาล เลขาน การ ก าหนดนโยบาย กลย ทธ เป าหมาย และแผนการด าเน นงานด านการก าก บด แลการบร หารก จการท ด อย างเป นร ปธรรม สอดคล องก บกฎหมาย และกฎท ก าหนดหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด ก าหนดแนวทางการปฏ บ ต ท ด ของตามหล กการก าก บด แลการบร หารก จการท ด ใน ร ฐว สาหก จท คณะร ฐมนตร อน ม ต ต อ ส งเสร มและเผยแพร ว ฒนธรรมการก าก บด แลการบร หารก จการท ด และสน บสน นให ผ บร หาร พน กงาน ล กจ าง ช มชน ล กค า และประชาชนท วไปม ส วนร วม ในก จกรรมก าก บด แลการบร หารก จการท ด ให ความเห นชอบแผนการก าก บการปฏ บ ต ตามกฎเกณฑ และแผนการก าก บการควบค มภายในประจ าป ก อนน าเสนอ พ จารณาอน ม ต ควบค ม และต ดตามการด าเน นงานด านการก าก บด แลการบร หารก จการท ด ด านการก าก บการปฏ บ ต ตามกฎเกณฑ และการควบค มภายในอย างสม าเสมอ เพ อรายงานทราบถ งการด าเน นงานท ผ ดปกต หร อ ไม ถ กต องชอบธรรมโดยเร ว ตลอดจนจ ดท ารายงานผลการด าเน นงานเสนอ เพ อทราบ อย างน อยเป นรายไตรมาส รวมถ งจ ดท ารายงานด านการก าก บด แลการบร หารก จการท ด ด านการก าก บการปฏ บ ต ตาม กฎเกณฑ และการควบค มภายในประจ าป ด วย เสนอแนะมาตรการ หร อแนวทางท จ าเป นเพ อส งเสร มการด าเน นงานของ ด านการก าก บด แลการบร หาร ก จการท ด ด านการก าก บการปฏ บ ต ตามกฎเกณฑ และการควบค มภายในอย างม ประส ทธ ภาพต อ 78 รายงานประจำาป 2556

8 ภายในและผ บร หารของ เสนอข อแนะน าต อในการพ จารณาแต งต ง โยกย าย เล อนข น เล อนต าแหน ง และประเม น ผลงานของผ บร หารระด บส งส ด ของฝ ายก าก บการปฏ บ ต งานและธรรมาภ บาล โดยให ผ บร หารส งส ดของ เสนอความเห นประกอบการพ จารณาด วย เพ อประโยชน ต อการปฏ บ ต หน าท ตามท ก าหนดในกฎบ ตรข างต น อาจเช ญต างๆ ท ธนาคาร ออมส นช ดป จจ บ นได แต งต งมาร วม ให ความเห นหร อพ จารณาในประเด นท เก ยวข อง และม อ านาจออกหน งส อสอบถาม หร อเร ยกบ คคลใดๆ ท เก ยวข องก บการด าเน นงานตามท ก าหนดในกฎบ ตรมาให ถ อยค า ส งค าช แจงเป นหน งส อ หร อ ส งบ ญช เอกสาร หร อหล กฐานใดๆ เพ อมาตรวจสอบหร อเพ อประกอบการพ จารณาได ตามท เห นสมควร ให ความส าค ญก บการบ รณาการกระบวนการท างานเก ยวก บการก าก บด แลก จการ (Governance) การบร หารความเส ยง (Risk Management) และการปฏ บ ต ตามข อก าหนดของกฎหมาย ระเบ ยบ ข อบ งค บ ประกาศ และหล กเกณฑ (Compliance) เพ อให บรรล ถ งผลการด าเน นงานท เก ดจากการม ส วนร วม ของท กหน วยงาน (IntegrityDriven Performance) 6. ก จการส มพ นธ ล าด บ รายช อ ต าแหน ง 1 นายขว ญช ย วงศ น ต กร 2 ผ แทนฝ ายนายจ าง จ านวน 9 คน 3 ผ แทนฝ ายล กจ าง จ านวน 9 คน 4 ผ ช วยผ อ านวยการ สายงานทร พยากรบ คคล 5 รองผ อ านวยการฝ ายบร หารทร พยากรบ คคล ส วนว น ย และก จการส มพ นธ พ จารณาให ความเห นเก ยวก บการปร บปร งประส ทธ ภาพในการด าเน นงานของ ตลอดจนส งเสร มและ พ ฒนาการแรงงานส มพ นธ หาทางปรองดองและระง บข อข ดแย งใน พ จารณาปร บปร งระเบ ยบข อบ งค บในการท างาน อ นจะเป นประโยชน ต อนายจ าง ล กจ างและ ปร กษาหาร อเพ อแก ป ญหาตามค าร องท กข ของล กจ าง หร อสหภาพแรงงานร ฐว สาหก จ รวมถ ง การร องท กข เก ยวก บการลงโทษทางว น ย ปร กษาหาร อเพ อพ จารณาปร บปร งสภาพการจ าง แต งต งคณะท างานกล นกรองงานในก จการส มพ นธ ปฏ บ ต การอ นใดตามท ก าหนดในกฎหมายว าด วยแรงงานร ฐว สาหก จส มพ นธ บ รณาการกระบวนการท างานเก ยวก บการก าก บด แลก จการ (Governance) การบร หารความเส ยง (Risk Management) และการปฏ บ ต ตามข อก าหนด ของกฎหมาย ระเบ ยบ ข อบ งค บ ประกาศ และหล กเกณฑ (Compliance) เพ อให บรรล ถ งผลการด าเน นงานท เก ดจากการม ส วนร วมของท กหน วยงาน (IntegrityDriven Performance) 7. บร หารด านโครงสร างองค กร บ คลากร ค าตอบแทน และสว สด การพน กงาน ประธาน เลขาน การ ผ ช วยเลขาน การ ล าด บ รายช อ ต าแหน ง 1 นายอ านวย ปร มนวงศ 2 นายขว ญช ย วงศ น ต กร 3 ผ อ านวยการ 4 รองผ อ านวยการ กล มย ทธศาสตร และทร พยากรบ คคล 5 ผ ช วยผ อ านวยการ สายงานทร พยากรบ คคล ประธาน เลขาน การ ผ ช วยเลขาน การ 79

9 เสนอแนะโครงสร างองค กรท เหมาะสมและม ประส ทธ ภาพ รวมถ งเสนอแนะนโยบายและกลย ทธ ด านบ คลากร ค าตอบแทนและสว สด การของพน กงาน และล กจ างต อ เพ อให ธนาคาร ออมส นเห นชอบ ก าก บด แล และให ค าปร กษาแนะน าการด าเน นงานของในเร องเก ยวก บโครงสร างองค กร บ คลากร ค าตอบแทนและสว สด การของพน กงานและล กจ าง รวมท งพ ฒนาองค กรให เป นพลว ตและย งย น เสนอแนะกรอบอ ตราก าล งคนและว ธ การสรรหาบ คลากร ให สอดคล องก บโครงสร างต อ ก าก บด แล และให ค าปร กษาแนะน าในการพ ฒนาทร พยากรบ คคลท กระด บ ให ม ความพร อมในท กด าน เพ อให บ คลากร ม ว ส ยท ศน ม ความรอบร รวมท งม บ คล กภาพและม จ ตส าน กท ด ก าก บด แล และให ค าปร กษาในการจ างสถาบ นการศ กษา บร ษ ทท ปร กษาภายนอกหร อท ปร กษา เพ อพ ฒนาระบบการ บร หารงานบ คคลของให เหมาะสม ต ดตามผลการด าเน นงานตามแผน และรายงานผลต อ ให ความส าค ญก บการบ รณาการกระบวนการท างานเก ยวก บการก าก บด แลก จการ (Governance) การบร หารความเส ยง (Risk Management) และการปฏ บ ต ตามข อก าหนดของกฎหมาย ระเบ ยบ ข อบ งค บ ประกาศ และหล กเกณฑ (Compliance) เพ อให บรรล ถ งผลการด าเน นงานท เก ดจากการม ส วนร วมของท กหน วยงาน (IntegrityDriven Performance) 8. ประเม นผลการปฏ บ ต งานและพ จารณาค าตอบแทนของผ อำานวยการ ล าด บ รายช อ 1 นายช ยธว ช เสาวพนธ 2 นายอ านวย ปร มนวงศ 3 นายประเสร ฐ หล ยเจร ญ (ถ งว นท 22 เมษายน 2556) ศาสตราจารย พ เศษ ว ศ ษฏ ว ศ ษฏ สรอรรถ (ต งแต ว นท 23 เมษายน 2556) 4 ผ ช วยผ อ านวยการ สายงานทร พยากรบ คคล 5 ผ อ านวยการฝ ายกลย ทธ องค กร ประธาน เลขาน การ เสนอแนะหล กเกณฑ และว ธ การประเม นผลการปฏ บ ต งานของผ อ านวยการให เป นไปตามส ญญาจ าง ท างานบร หารในต าแหน ง ผ อ านวยการต อเพ อพ จารณาให ความเห นชอบ พ จารณาประเม นผล และรายงานผลการประเม นผลการปฏ บ ต งานของผ อ านวยการต อ ภายใต ข อตกลงท ท าไว ก บ และตามเง อนไขส ญญาจ างท างานบร หาร เสนอแนะอ ตราค าตอบแทนท เหมาะสมของผ อ านวยการต อ เสนอแนะอ ตราค าตอบแทนเพ มให ก บผ อ านวยการเป นรายป ตามระด บผลการประเม นผลการปฏ บ ต งาน ตามหล กเกณฑ และว ธ การประเม นท ให ความเห นชอบ ให ความส าค ญก บการบ รณาการกระบวนการท างานเก ยวก บการก าก บด แลก จการ (Governance) การบร หารความเส ยง (Risk Management) และการปฏ บ ต ตามข อก าหนดของกฎหมาย ระเบ ยบ ข อบ งค บ ประกาศ และหล กเกณฑ (Compliance) เพ อให บรรล ถ งผลการด าเน นงานท เก ดจากการม ส วนร วมของท กหน วยงาน (IntegrityDriven Performance) 80 รายงานประจำาป 2556

10 9. ความร บผ ดชอบต อส งคมและส งแวดล อม ล าด บ รายช อ ต าแหน ง 1 นายส ธรรม ศ ร ท พย สาคร 2 นายช ยธว ช เสาวพนธ 3 นายไพบ ลย ป ล นธน โอวาท 4 ผ อ านวยการ ประธาน และเลขาน การ ก าหนดนโยบาย กลย ทธ เป าหมาย และแผนการด าเน นงานด านความร บผ ดชอบต อส งคมและส งแวดล อมน าเสนอ เพ อพ จารณา พ จารณากล นกรองแผนงานและงบประมาณประจ าป ส าหร บการด าเน นงานด านความร บผ ดชอบต อส งคมและส งแวดล อม เพ อน าเสนอย ทธศาสตร และงบประมาณและ ให ความร บผ ดชอบต อส งคมและส งแวดล อม สามารถปร บเปล ยนแผนงานและงบประมาณด านความ ร บผ ดชอบต อส งคมและส งแวดล อมภายใต กรอบวงเง นงบประมาณเด ม ก าหนดหล กเกณฑ การใช จ ายงบประมาณท เก ยวข องก บการด าเน นงานเพ อส งคมและส งแวดล อม รวมถ งงบประมาณ รายจ ายเพ อสาธารณประโยชน และสาธารณก ศลตามท มอบหมาย ให ข อเสนอแนะในการด าเน นธ รก จของให บรรล ผลส าเร จตามเป าหมายของแผนการด าเน นงานด าน ความร บผ ดชอบต อส งคม และส งแวดล อมของประจ าป ส งเสร มให ผ บร หาร พน กงาน ล กจ าง ช มชน ล กค าและประชาชนท วไปม ส วนร วม ในก จกรรมเพ อส งคมและส งแวดล อมของ ต ดตามการด าเน นงานด านความร บผ ดชอบต อส งคมและส งแวดล อมอย างสม าเสมอ และรายงาน เพ อทราบอย างน อยเป นรายไตรมาส ก าก บด แลการจ ดท ารายงานด านความร บผ ดชอบต อส งคมและส งแวดล อมประจ าป ให ความส าค ญก บการบ รณาการกระบวนการท างานเก ยวก บการก าก บด แลก จการ (Governance) การบร หารความเส ยง (Risk Management) และการปฏ บ ต ตามข อก าหนดของกฎหมาย ระเบ ยบ ข อบ งค บ ประกาศ และหล กเกณฑ (Compliance) เพ อให บรรล ถ งผลการด าเน นงานท เก ดจากการม ส วนร วม ของท กหน วยงาน (IntegrityDriven Performance) 3.3 การประช ม และค าตอบแทนของธนาคาร และช ดย อย การประช มธนาคาร ตระหน กถ งความส าค ญของการประช มท ม การวางแผนไว อย างรอบคอบ การได ร บข อม ลท ส าค ญ อย างถ กต อง ท นกาล เพ อใช ประกอบการต ดส นใจในประเด นต าง ๆ ม ผลต อการด าเน นงานท ม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล โดยม การ ก าหนดการประช มไว ล วงหน าตลอดป ก าหนดประช มเด อนละหน งคร งและอาจจ ดให ม ประช มวาระพ เศษ ตามความเหมาะสม ในป 2556 ม การประช ม จ านวน 17 คร ง เป นวาระปกต จ านวน 13 คร ง ประช มเช งปฏ บ ต การ และผ บร หารระด บส งเพ อก าหนดว ส ยท ศน พ นธก จ ค าน ยม และก าหนดกรอบท ศทางการด าเน นงานป จ านวน 1 คร ง และประช ม ส ญจร จ านวน 3 คร ง โดยจ ดส งเอกสารการประช มให ล วงหน าก อนการประช ม เป นเวลา 7 ว น ได เข าร วมประช มตามอ ตราการเข าร วมประช ม ได ตามเกณฑ ท ก าหนดและในการประช มท อาจจะ ม ความเก ยวข องหร อม ส วนได เส ยในวาระการประช มใดจะต องงดออกเส ยง งดให ความเห นในวาระการประช มน นหร อออกจากห องประช ม 81

11 สร ปการเข าประช มของ ป 2556 (คร ง) ท ธนาคาร บร หาร ตรวจสอบ บร หารความเส ยง ย ทธศาสตร และงบประมาณ กำก บด เเล การบร หาร ก จการท ด ก จการส มพ นธ บร หารโครงสร าง องค กร บ คลากร ค าตอบแทน และ สว สด การพน กงาน ประเม นผลการ ปฎ บ ต งานและ พ จรณาค าตอบแทน ของผ อำนวยการ ความร บผ ดชอบ ต อส งคมและ ส งแวดล อม จำแนกตำแหน ง บรรจะ แต งต ง ย ายและส บเปล ยน เล อนตำแหน งและ อ ตราเง นเด อน ผ บร หาร (กจส.) 1 นางช จ รา กองแก ว 2 นายอำนวย ปร มนวงศ 3 นายส ธรรม ศ ร ท พย สาคร 4 นายว ชรา ต นตร ยานนท 5 นายประภาศ คงเอ ยด 6 นางสาวจ ฬาร ตน ส ธ ธร 7 นางสาวนงล กษณ พ น ยน ต ศาสตร 8 นายประเสร ฐ หล ยเจร ญ 9 นายว ฒ พงศ ว บ ลย วงศ 10 ศ.พ เศษ ว ศ ษฏ ว ศ ษฏ สรอรรถ 11 นายศรกว ป รณโชต (ถ งว นท 18 ส งหาคม 2556) นายส เมธ ดำรงช ยธรรม (ต งแต ว นท 17 ก นยายน 2556) 12 นายขว ญช ย วงศ น ต กร 13 นายช ยธว ช เสาวพนธ 14 นายส รช ย โฆษ ตเสร วงค 15 นายวรว ทย ช ยล มปมนตร 15/17 15/17 15/17 17/17 17/17 12/17 10/17 15/17 13/17 14/17 *9/11 **3/4 12/17 17/17 17/17 17/17 * เด อนส งหาคม 2556 ลาออกก อนว นประช ม ** เด อนก นยายน 2556 ได ร บการแต งต งหล งว นประช ม 19/24 24/24 24/24 21/24 23/24 7/10 3/10 7/10 3/10 10/10 8/13 12/13 9/13 11/11 7/7 12/12 12/12 8/11 10/11 9/12 4/12 2/7 11/11 4/7 2/2 10/12 10/11 6/12 7/7 9/12 2/2 11/12 8/12 9/11 12/12 2/2 ค าตอบแทนของธนาคาร ค าตอบแทน และผลประโยชน ของ ประกอบด วยสามส วน ได แก ค าตอบแทนรายเด อน ค าเบ ยประช ม และโบน ส 1. ค าตอบแทนรายเด อน (ตามมต คณะร ฐมนตร เม อว นท 2 กรกฎาคม 2556 โดยให ม ผลบ งค บใช ต งแต ว นท 1 ส งหาคม 2556) ประธาน เด อนละ 20,000 บาท เด อนละ 10,000 บาท 2. เบ ยประช ม ประธาน คร งละ 12,500 บาท คร งละ 10,000 บาท ท งน เฉพาะท มาประช ม ไม เก น 1 คร งต อเด อน 2.1 ธนาคารท ได ร บการแต งต งเป นช ดย อย/คณะอน /คณะท างานอ น ท แต งต ง โดยบทบ ญญ ต แห งกฎหมาย มต คณะร ฐมนตร หร อธนาคารแต งต งให ได ร บเบ ยประช มเป นรายคร งในอ ตราเท าก บเบ ย ประช มธนาคาร เฉพาะท มาประช ม ท งน ให ธนาคารได ร บเบ ยประช มช ดย อย /คณะ อน /คณะท างานอ น รวมแล วไม เก น 2 คณะ คณะละไม เก น 1 คร งต อเด อน 3. โบน สจ ายตามผลประกอบการ โดยม ฐานในการค านวณโบน ส ด งน ร อยละ 3 ของก าไรส ทธ ท น ามาค านวณโบน ส แต ไม เก นคนละ 60,000 บาท ถ าม ก าไรส ทธ ส งกว า 10011,000 ล านบาท ให ได ร บโบน สเพ มอ กคนละ 5,000 60,000 บาท ต อป ตามระด บของ ผลก าไรและถ าก าไรส ทธ เพ มข นอ กท กๆ 2,000 ล านบาท ได ร บโบน สเพ มคนละ 10,000 บาท ประธานให ได ร บโบน สเพ มส งกว าอ กร อยละ รายงานประจำาป 2556

12 ท นางช จ รา กองแก ว (ปธ.) นายส ธรรม ศ ร ท พย สาคร นายอำนวย ปร มนวงศ นางสาวนงล กษณ พ น ยน ต ศาสตร นายว ชรา ต นตร ยานนท นายประเสร ฐ หล ยเจร ญ นางสาวจ ฬาร ตน ส ธ ธร นายว ฒ พงศ ว บ ลย วงศ ศาสตราจารย พ เศษ ว ศ ษฏ ว ศ ษฏ สรอรรถ นายศรกว ป รณโชต (ถ งว นท 18 ส.ค. 56) นายส เมธ ดำรงช ยธรรม (ต งแต ว นท 17 ก.ย. 56) นายขว ญช ย วงศ น ต กร นายประภาศ คงเอ ยด นายช ยธว ช เสาวพนธ นายส รช ย โฆษ ตเสร วงค นายวรว ทย ช ยล มปมนตร รวมค าเบ ยประช มแต ละคณะ * โบน สประจำป 2554 (เพ มเต ม) จ ายในป 2556 ธนาคาร 125, , , , , , , , , , , , , , , , ,675, บร หาร 150, , , , , , สร ปค าเบ ยประช มและโบน สของ ประจำป 2556 ตรวจสอบ บร หาร ความเส ยง ย ทธศาสตร และงบประมาณ กำก บด เเล การบร หาร ก จการท ด ก จการส มพ นธ บร หาร โครงสร างองค กร บ คลากร ค าตอบแทน และ สว สด การพน กงาน ประเม นผลการ ปฎ บ ต งานและ พ จรณา ค าตอบแทน ของผ อำนวยการ ความร บผ ดชอบ ต อส งคมและ ส งแวดล อม กจส. 100, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ค าตอบแทน รายเด อน เร มเด อน ส งหาคม 2556 เป นต นไป 100, , , , , , , , , , , , , , , , , รวม 225, , , , , , , , , , , , , , , , ,637, *โบน ส ประจำป 2554 (เพ มเต ม) 35, , , , , โบน ส ประจำป , , , , , , , , , , , , , , , ,190, โบน ส ประจำป 2555 (เพ มเต ม) 97, , , , , , , , , , , , , , , , รวมเบ ยประช ม ค าตอบแทน และโบน ส 453, , , , , , , , , , , , , , , , ,805,

13 การดำรงตำแหน งของและผ บร หารระด บส งของธนาคารในก จการท เก ยวข อง ก จการท เก ยวข อง รายช อธนาคาร บร ท ษท เก ยวข อง (1) บร ท ษท ม หร อผ บร หารระด บส งร วมก น (2) นางช จ รา กองแก ว ประธาน 2 นายส ธรรม ศ ร ท พย สาคร 3 นายว ชรา ต นตร ยานนท 4 นายอำนวย ปร มนวงศ 5 นางสาวจ ฬาร ตน ส ธ ธร 6 นางสาวนงล กษณ พ น ยน ต ศาสตร 7 นายว ฒ พงศ ว บ ลย วงศ 8 ศ.พ เศษ ว ศ ษฏ ว ศ ษฏ สรอรรถ 9 นายส เมธ ดำรงช ยธรรม 10 นายประเสร ฐ หล ยเจร ญ 11 นายขว ญช ย วงศ น ต กร 12 นายประภาศ คงเอ ยด 13 นายช ยธว ช เสาวพนธ 14 นายส รช ย โฆษ ตเสร วงค 15 นายวรว ทย ช ยล มปมนตร 16 นายธ ชพล กาญจนก ล รองผ อำนวยการอาว โส 17 นายบ ญสน เจนช ยมหก ล รองผ อำนวยการ 18 นายนเรนทร ป ญญาปฏ ภาณ รองผ อำนวยการ 19 นางสาวนงเยาว พาช ร ตน รองผ อำนวยการ 20 นายบรรล อ พ นธ พงษ เจร ญ รองผ อำนวยการ 21 นายพ ศ ษฐ เสร ว ว ฒนา รองผ อำนวยการ 22 นางสาวกรประณม วงษ มงคล รองผ อำนวยการ ส ญล กษณ * หมายถ ง ประธาน หมายถ ง น ยาม (1) บร ษ ทท เก ยวข อง ได แก น ต บ คคลท ธนาคารถ อห นเก นร อยละ 10 ข นไป (2) บร ษ ทท ม หร อผ บร หารระด บส งร วมก น ได แก บร ษ ทหร อร ฐว สาหก จท หร อผ บร หารระด บส งของธนาคาร ดำรงตำแหน งในบร ษ ทด งกล าวโดยธนาคารไม ได ถ อห น หร อถ อห นไม เก นร อยละ 10 บร ษ ทท เก ยวข อง 1. บร ษ ทหล กทร พย จ ดการกองท นเอ มเอฟซ จำก ด (มหาชน) 2. บร ษ ท ท พยประก นภ ย จำก ด (มหาชน) 3. ธนาคารอ สลามแห งประเทศไทย ** 4. บร ษ ท ทร ส คอร ปอเรช น จำก ด 5. บร ษ ทหล กทร พย จ ดการกองท น ธนชาต จำก ด 6. บร ษ ท ท พยประก นช ว ต จำก ด (มหาชน) ** ผ ทรงค ณว ฒ จากภายนอกเข าดำรงตำแหน ง ตามความเห นของกระทรวงการคล ง บร ษ ทท ม หร อผ บร หารระด บส งร วมก น 1. การไฟฟ าส วนภ ม ภาค 2. บร ษ ท วายแอลจ บล เล ยนแอนด ฟ วเจอร จำก ด 3. บร ษ ท สถาปน กส ธรรม จำก ด 4. บร ษ ท การบ นไทย จำก ด (มหาชน) 5. การรถไฟแห งประเทศไทย 6. บร ษ ท ธนาร กษ ส นทร พย จำก ด 7. บร ษ ท พ ท ท โกบอล แอสเสท จำก ด (มหาชน) 8. โรงงานยาส บ 9. บร ษ ท พ อ เอเอ นคอม อ นเตอร เนช นแนล จำก ด 10. บร ษ ท ไปรษณ ย ไทย จำก ด 11. บร ษ ท ไทยคม จำก ด (มหาชน) 12. บร ษ ท น ำตาลขอนแก น จำก ด (มหาชน) 13. การประปานครหลวง 14. องค การตลาด 15. การไฟฟ านครหลวง 16. โรงแรมเอราว ณ 17. บร ษ ท กร งไทยกฎหมาย จำก ด 18. บร ษ ท ว นโคสท อ นด สเทร ยล พาร ค จำก ด (มหาชน) 19. บร ษ ท อสมท จำก ด (มหาชน) 20. บร ษ ท บางจากไบโอฟ เอล จำก ด 21. บร ษ ท บางจากกร นเนท จำก ด 22. บร ษ ท บางจากโซลาร เอ นเนอร จำก ด 23. บร ษ ท ไออาร พ ซ จำก ด (มหาชน) 24. บร ษ ท ไทยสมาร ท จำก ด 25. บร ษ ท หล กทร พย เพ อธ รก จหล กทร พย จำก ด (มหาชน) 26. บร ษ ท ข อม ลเครด ตแห งชาต จำก ด 27. บร ษ ท บ กซ ซ เปอร เซ นเตอร จำก ด (มหาชน) 28. บร ษ ท อ สเท รน โพล เมอร กร ป จำก ด (มหาชน) 84 รายงานประจำาป 2556

รายงานการปฏ บ ต ตามหล กการกำก บด แลก จการท ด

รายงานการปฏ บ ต ตามหล กการกำก บด แลก จการท ด รายงานการปฏ บ ต ตามหล กการกำก บด แลก จการท ด 174 การกำก บด แลก จการ บร ษ ท ท พยประก นภ ย จำก ด (มหาชน) ตระหน กถ งความร บผ ดชอบท พ งม ต อผ ม ส วนได เส ยท กฝ าย ได แก ผ ถ อห น ผ ลงท น พน กงาน บ คลากร ผ ม

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

บทสร ปส าหร บผ บร หาร

บทสร ปส าหร บผ บร หาร บทสร ปส าหร บผ บร หาร การบ ญญ ต ให สถานศ กษาเป น น ต บ คคล ในกฎหมายว าด วยระเบ ยบบร หารราชการ กระทรวงศ กษาธ การน บเป นการปฏ ร ปการศ กษาคร งส าค ญของประเทศไทย ซ งสอดคล องก บ เจตนารมณ ของพระราชบ ญญ ต การศ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 ... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 ... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษายะลา เขต 2... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน

More information

ส ยท ศน ว ส ยท ศ เป นองค กรม งเน นความเป นกลาง ม ความเป นอ สระ ด ารงธรรมาภ บาล ให ความเช อม นแก ผ บร หาร พ นธก ตถ ประสงค

ส ยท ศน ว ส ยท ศ เป นองค กรม งเน นความเป นกลาง ม ความเป นอ สระ ด ารงธรรมาภ บาล ให ความเช อม นแก ผ บร หาร พ นธก ตถ ประสงค ว น ว ส ยท ศ ส ยท ศน เป นองค กรม งเน นความเป นกลาง ม ความเป นอ สระ ด ารงธรรมาภ บาล ให ความเช อม นแก ผ บร หาร พ จ พ นธก นธก จ ((Mi ission)) 1. ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานตามมาตรฐานการตรวจสอบ ภายในของส

More information

ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม

ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม (ปร บปร งจากค ม อการปฏ บ ต งานการท างานบร การส งคม ส าหร บพน กงานค มประพฤต เอกสารหมายเลข 8/2549) กล มงานบร การส งคม กองก จการช มชนและบร การส งคม กรมค มประพฤต เอกสารหมายเลข

More information

ค ม อ การด าเน นงานแผนงาน/โครงการเช งร ก :

ค ม อ การด าเน นงานแผนงาน/โครงการเช งร ก : ค ม อ การด าเน นงานแผนงาน/โครงการเช งร ก : การบร หารแผนงาน/โครงการ และการบร หารการเง นการบ ญช และพ สด ส าน กงานกองท นสน บสน นการสร างเสร มส ขภาพ ฉบ บปร บปร งคร งท 4 : 1 ม นาคม 2554 (ปร บบางส วน 5 ก นยายน

More information

(รองศาสตราจารย ส ทธ ช ย บ ษหม น) ประธานกรรมการ คณะกรรมการบร หารความเส ยง ฯ

(รองศาสตราจารย ส ทธ ช ย บ ษหม น) ประธานกรรมการ คณะกรรมการบร หารความเส ยง ฯ คำนำ คณะกรรมการบร หารความเส ยงและจ ดวางระบบการควบค มภายใน มหาว ทยาล ย ราชภ ฏมหาสารคาม ได จ ดท ารายงานผลการบร หารความเส ยง ประจ าป งบประมาณ 2555 (ระหว าง ว นท 1 ต ลาคม 2554 ถ ง ว นท 30 ก นยายน 2555) ข น

More information

หล กจรรยาบรรณทางธ รก จของมอนซานโต

หล กจรรยาบรรณทางธ รก จของมอนซานโต หล กจรรยาบรรณทางธ รก จของมอนซานโต สารจากค ณฮ วจ แกรนต (Hugh Grant) ประธานบร ษ ทและ CEO ของเรา เร ยนเพ อนร วมงานของมอนซานโต ท กท าน ท มอนซานโต ว ส ยท ศน ของเราท จะเพ มผลผล ต ยกระด บการอน ร กษ และปร บปร

More information

ต วอย างการจ ดทำว ส ยท ศน น กบร หารงานเทศบาล

ต วอย างการจ ดทำว ส ยท ศน น กบร หารงานเทศบาล ค าน า ปล ดเทศบาล เป นผ บร หารส งส ดฝ ายข าราชการประจ า ในองค กรเทศบาล จ งจ าเป นต องม แนวค ดและหล กปฏ บ ต ราชการท ถ กต องเหมาะสม สามารถเป นต วกลางเช อมต อนโยบายของร ฐและนโยบาย ผ แทนท องถ น หร อฝ ายการเม

More information

รายงาน การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕5 ของกรมชลประทาน แบบ รบ.-ก.

รายงาน การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕5 ของกรมชลประทาน แบบ รบ.-ก. รายงาน การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕5 ของกรมชลประทาน แบบ รบ.-ก. ๒ แบบ รบ. ก. - ๑ [ส วนท ๑] ข อม ลเบ องต นของส วนราชการ ๑.๑ ว ส ยท ศน พ นธก จ ย ทธศาสตร ของส วนราชการ ว ส ยท ศน น าสมบ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กพ ฒนาทร พยากรบ คคล แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กพ ฒนาทร พยากรบ คคล ค าน า ส าน กงานเลขาธ

More information

ค ม อการบร หารความเส ยง คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต

ค ม อการบร หารความเส ยง คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต ค ม อการบร หารความเส ยง และการควบค มภายในท วท งองค การ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต คณะกรรมการบร หารความเส ยง คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต 0 คานา เน องด วยมหาว ทยาล ยร งส ตได นาระบบบร หารความเส ยงมาใช

More information

แผนย ทธศาสตร การบร หารทร พยากรบ คคล กรมการพ ฒนาช มชน พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

แผนย ทธศาสตร การบร หารทร พยากรบ คคล กรมการพ ฒนาช มชน พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ แผนย ทธศาสตร การบร หารทร พยากรบ คคล กรมการพ ฒนาช มชน พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ กองการเจ าหน าท กล มงานวางแผนอ ตราก าล ง โทร.๐๒-๑๔๑๖๑๙๔ ธ นวาคม ๒๕๕๔ บทสร ปส าหร บผ บร หาร แผนย ทธศาสตร การบร หารทร พยากรบ คคลกรมการพ

More information

(ร าง) แผนปฏ บ ต ราชการส าน กงานต ารวจแห งชาต ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9

(ร าง) แผนปฏ บ ต ราชการส าน กงานต ารวจแห งชาต ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 (ร าง) แผนปฏ บ ต ราชการส าน กงานต ารวจแห งชาต ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 ๒ สารบ ญ ความเป นมาและความส าค ญ... ว ส ยท ศน ค าน ยมองค การ พ นธก จ... ย ทธศาสตร ส าน กงานต ารวจแห งชาต... นโยบายการบร หารราชการ

More information

ค าน า ศ นย บร การว ชาการแห งจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ธ นวาคม 2551

ค าน า ศ นย บร การว ชาการแห งจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ธ นวาคม 2551 - ธ นวาคม 2551 แผนส ทธ มน ษยชนแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ. 2552-2556) ค าน า โครงการการจ ดท าแผนส ทธ มน ษยชนแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ. 2552-2556) โดยกระบวนการม ส วนร วม จากท กภาคส วน เป นโครงการท ม เป าหมาย ค อ ท

More information

แผนปฏ บ ต ราชการสำาน กงานตำารวจแห งชาต ประจำาป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

แผนปฏ บ ต ราชการสำาน กงานตำารวจแห งชาต ประจำาป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ แผนปฏ บ ต ราชการสำาน กงานตำารวจแห งชาต ประจำาป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ สำาน กงานตำารวจแห งชาต สารบ ญ หน า ความเป นมาและความสำค ญ... ๓ ว ส ยท ศน ค าน ยมองค การ พ นธก จ... ๓ ย ทธศาสตร สำน กงานตำรวจแห งชาต... 4

More information

รายงานการประช ม คณะกรรมการบร หาร กพส. คร งท 1 ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ว นอ งคารท 25 ต ลาคม 2554 เวลา 09.30 น. ณ ห องประช มช น 1 ส าน กพ

รายงานการประช ม คณะกรรมการบร หาร กพส. คร งท 1 ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ว นอ งคารท 25 ต ลาคม 2554 เวลา 09.30 น. ณ ห องประช มช น 1 ส าน กพ รายงานการประช ม คณะกรรมการบร หาร กพส. คร งท 1 ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ว นอ งคารท 25 ต ลาคม 2554 เวลา 09.30 น. ณ ห องประช มช น 1 ส าน กพ ฒนาระบบการบร หารการจ ดการสหกรณ กรมส งเสร มสหกรณ ****************************

More information

หล กส ตรผ น าท มท ม ประส ทธ ภาพ (Effective Team Leader) สถาบ นพ ฒนาข าราชการพลเร อน ส าน กงาน ก.พ.

หล กส ตรผ น าท มท ม ประส ทธ ภาพ (Effective Team Leader) สถาบ นพ ฒนาข าราชการพลเร อน ส าน กงาน ก.พ. หล กส ตรผ น าท มท ม ประส ทธ ภาพ (Effective Team Leader) สถาบ นพ ฒนาข าราชการพลเร อน ส าน กงาน ก.พ. ส วนของการประช มเช งปฏ บ ต การและการศ กษาด งานในหล กส ตรน าร อง ป 2553 บทท 1 บทน า ส าน กงาน ก.พ. ในฐานะองค

More information

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล สาน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒๕๕๘ มาตรฐานความสาเร จ การบร หารทร พยากรบ คคล ย ทธศาสตร

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล สาน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒๕๕๘ มาตรฐานความสาเร จ การบร หารทร พยากรบ คคล ย ทธศาสตร สาน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล สาน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร บร หารทร พยากรบ คคลเช งร กตามหล กธรรมาภ บาล ส งเสร ม และสน บสน น ให บ คลากรม มาตรฐานทางว ชาการ ค ณธรรม และศ กยภาพอย างม

More information

รายงานผลการดาเน นงาน ประจาป 2557

รายงานผลการดาเน นงาน ประจาป 2557 1 รายงานผลการดาเน นงาน ประจาป 2557 หน วยตรวจสอบภายใน สาน กงาน กศน. รายงานผลการดาเน นงานประจาป 2557 หน า 2 สารบ ญ คานา ก โครงสร างและอ ตรากาล ง 1 หน าท และความร บผ ดชอบ 2 กฎบ ตรการตรวจสอบภายใน 5 แผนการตรวจสอบประจาป

More information

ร าง แผนปฏ บ ต ราชการสาน กงานตารวจแห งชาต ประจาป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

ร าง แผนปฏ บ ต ราชการสาน กงานตารวจแห งชาต ประจาป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ร าง แผนปฏ บ ต ราชการสาน กงานตารวจแห งชาต ประจาป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ หน า ความเป นมาและความสาค ญ... ๓ ว ส ยท ศน ค าน ยมองค การ พ นธก จ... ๓ ย ทธศาสตร สาน กงานตารวจแห งชาต... 4 นโยบายของนายกร ฐมนตร (นางสาวย

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาทร พยากรบ คคล กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาทร พยากรบ คคล กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาทร พยากรบ คคล กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย Department of Disaster Prevention and Mitigation, Ministry of Interior แผนย ทธศาสตร

More information

ภาพรวมแผนย ทธ ศาสตร ป 2555-2559 และ แผนปฏ บ ต การประจ าป 2556 ส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม

ภาพรวมแผนย ทธ ศาสตร ป 2555-2559 และ แผนปฏ บ ต การประจ าป 2556 ส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม ภาพรวมแผนย ทธ ศาสตร ป 25552559 และ แผนปฏ บ ต การประจ าป 2556 ส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม ย ทธศาสตร การด าเน นงาน ของส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม (สสว.). บทน า ส าน กงานส

More information

รายงานผลการด าเน นงาน

รายงานผลการด าเน นงาน รายงานผลการด าเน นงาน ประจ าป งบประมาณ 2555 ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยอ าเภอห างฉ ตร ส าน กงาน กศน.จ งหว ดล าปาง กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า ป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ

More information

ค ม อ การปฏ บ ต งานพน กงานเจ าหน าท ส งเสร มความประพฤต น กเร ยนและน กศ กษา

ค ม อ การปฏ บ ต งานพน กงานเจ าหน าท ส งเสร มความประพฤต น กเร ยนและน กศ กษา ค ม อ การปฏ บ ต งานพน กงานเจ าหน าท ส งเสร มความประพฤต น กเร ยนและน กศ กษา ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า กระทรวงศ กษาธ การ ม หน าท ในการส งเสร มความประพฤต น กเร ยนและน กศ กษา

More information

แนวทาง การจ ดท ารายงานการควบค มภายใน

แนวทาง การจ ดท ารายงานการควบค มภายใน แนวทาง การจ ดท ารายงานการควบค มภายใน กล มพ ฒนาระบบงานคล ง กล มพ ฒนาระบบงานคล ง กองคล ง กรมพ ฒนาท ด น กองคล ง กรกฎาคม กรกฎาคม 2555 2555 ค าน า คณะกรรมการตรวจเง นแผ นด นได ประกาศใช ระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง

More information

แผนแม บทการบร หาร และพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป 2557-2561 องค การสวนพฤกษศาสตร

แผนแม บทการบร หาร และพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป 2557-2561 องค การสวนพฤกษศาสตร แผนแม บทการบร หาร และพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป 2557-2561 องค การสวนพฤกษศาสตร ฉบ บผ านการพ จารณาของคณะกรรมการ องค การสวนพฤกษศาสตร คร งท 7/2556 24 ก นยายน 2556 สารบ ญ หน า ส วนท 1 ข อม ลท วไป 1 1.1 ประว ต ความเป

More information

รายงานต ดตามผลการดาเน นงานตาม แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556

รายงานต ดตามผลการดาเน นงานตาม แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 รายงานต ดตามผลการดาเน นงานตาม แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด ปร ชญา บร การม มาตรฐาน ย ดหล กธรรมาภ บาล ผลส มฤทธ งานม ค ณภาพ ว ส ยท ศน ม งพ ฒนาสาน กงานอธ การบด ส มาตรฐานสากล พ นธก จ 1. พ

More information