โครงสร างการบร หารโรงเร ยน

Size: px
Start display at page:

Download "โครงสร างการบร หารโรงเร ยน"

Transcription

1 1 โครงสร างการบร หารโรงเร ยน คณะกรรมการบร หาร โรงเร ยน เทพพงษ วงศ ว เศษ ผ ร บใบอน ญาต ท ปร กษา เทพพงษ วงศ ว เศษ ผ อานวยการ เทพพงษ วงศ ว เศษ ผ จ ดการ เยาวล กษณ หม นหล น รองผ อานวยการ 1 กาพล นาคเกษม รองผ อานวยการ 2 พวงผกา ณ ระนอง หน.ระด บก อน ประถมศ กษา ศ ภว ชญ เวชพ ส ฐปกรณ ผ ช วยผ จ ดการ ส ช พ ชวล ตสก ลช ย หน.ฝ ายว ชาการ ประถมศ กษา กาพล นาคเกษม หน.ฝ ายก จกรรมพ ฒนา ผ เร ยน พวงผกา ณ ระนอง หน.ฝ ายก จการน กเร ยน ก อนประถมศ กษา ส นฑ ตา สายโพธ คา หน.ฝ ายบ คลากร บ ปผา ว งสว าง หน.ฝ ายว ดและประเม นผล กรรณ การ ส ขสงค หน.ฝ ายก จการน กเร ยน ประถมศ กษา สารวย จาร จาร ต หน.ฝ ายว ชาการ ก อนประถมศ กษา ว ฒ ช ย ส ขเก ด หน.ฝ ายอาคารสถานท ศศ ธร จ นทร ท ก หน. ฝ ายประชาส มพ นธ และบร การช มชน พ ทยา ย งส ข หน. ฝ ายธ รการ

2 2 พรรณนางาน (Job Description) 1. ผ ร บใบอน ญาต ดาเน นก จกรรมท งปวงของโรงเร ยนให เป นไปตามว ตถ ประสงค ของการจ ดต งโรงเร ยน โดยย ดถ อ ปฏ บ ต ตามท กาหนดในตราสาร มต ของคณะกรรมการบร หารโรงเร ยน ระเบ ยบ/คาส ง หร ออ นๆ ของคณะ กรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน ระเบ ยบกระทรวง กฎกระทรวง และพระราชบ ญญ ตโรงเร ยนเอกชน 2. ท ปร กษาโรงเร ยน 2.1 ต ดตามการปฏ บ ต งานของท กฝ ายตามโครงสร างการบร หารโรงเร ยน 2.2 ร วมประช มปร กษาหาร อก บผ บร หารในก จการท งปวงของโรงเร ยน 2.3 เสนอแนะการดาเน นงานของท กฝ าย 2.4 การปฏ บ ต งานอ น ตามท ผ ร บใบอน ญาตมอบหมาย 3. คณะกรรมการบร หารโรงเร ยน 3.1 ออกระเบ ยบข อบ งค บต างๆ ของโรงเร ยน 3.2 ให ความเห นชอบนโยบาย และแผนพ ฒนาการศ กษาของโรงเร ยน 3.3 ให คาแนะนาในการบร หารและการจ ดการโรงเร ยนในด านบ คลากร วางแผน งบประมาณ ว ชาการ ก จกรรมน กเร ยน อาคารสถานท และความส มพ นธ ก บช มชน 3.4 กาก บด แลให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน 3.5 ต ดตามตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของผ อานวยการโรงเร ยน 3.6 ให ความเห นชอบการก ย มเง นคร งเด ยวหร อหลายคร งรวมก นเก นร อยละ 25 ของม ลค าทร พย ส น ท โรงเร ยนม อย ในขณะน น ในกรณ ท คณะกรรมการไม ให ความเห นชอบการก ย มเง นต องเสนอทางเล อกท ปฏ บ ต ได ให แก โรงเร ยนด วย เว นแต เห นว าการก ย มเง นน น ม ได เป นไปเพ อประโยชน ของการดาเน นก จการ โรงเร ยน 3.7 ให ความเห นชอบการกาหนดค าธรรมเน ยมการศ กษา และค าธรรมเน ยมอ นของโรงเร ยน 3.8 ให ความเห นชอบรายงานประจาป งบการเง นประจาป และแต งต งผ สอบบ ญช และดาเน นการ ให ม การตรวจสอบบ ญช แสดงความเห นต องบการเง นภายในร อยห าส บว นน บแต ว นส นรอบป บ ญช 3.9 จ ดสรรผลตอบแทนให แก ผ ร บใบอน ญาตตามท เห นสมควร 3.10 พ จารณาคาร องท กข ของคร ผ ปกครองน กเร ยน 3.11 ดาเน นการอ นๆตามท กฎหมายระเบ ยบ/หน งส อระบ ให เป นอานาจหน าท ของคณะกรรมการ บร หารโรงเร ยน

3 4. ผ อานวยการโรงเร ยน 4.1 ด แลร บผ ดชอบงานด านว ชาการของโรงเร ยน 4.2 แต งต งและถอดถอนคร บ คลากรทางการศ กษา และเจ าหน าท ของโรงเร ยนตามระเบ ยบท คณะกรรมการบร หารโรงเร ยนกาหนด 4.3 ควบค มปกครองคร บ คลากรทางการศ กษา และน กเร ยนของโรงเร ยน 4.4 จ ดทาทะเบ ยนคร บ คลากรทางการศ กษา เจ าหน าท น กเร ยน และเอกสารอ นๆ ท เก ยวก บการ ให การศ กษาตามระเบ ยบท คณะกรรมการกาหนด 4.5 จ ดทาหล กฐานเก ยวก บการว ดและการประเม นผลการศ กษาตามระเบ ยบท คณะกรรมการกาหนด 4.6 ปฏ บ ต งานอ นอ นเก ยวก บว ชาการตามระเบ ยบข อบ งค บของทางราชการรวมท งตราสารจ ดต ง นโยบาย ว ส ยท ศน ระเบ ยบข อบ งค บของโรงเร ยน และหน าท อ นตามท กาหนดไว ในพระราชบ ญญ ต โรงเร ยนเอกชน 4.7 ปฏ บ ต หน าท แทนผ ร บใบอน ญาต กรณ ผ ร บอน ญาตไม อาจปฏ บ ต หน าท ได และไม ได แต งต ง ผ ปฏ บ ต หน าท แทนไว 5. ผ จ ดการ 5.1 ด แลร บผ ดชอบงานด านงบประมาณของโรงเร ยน จ ดวางระเบ ยบในการจ ดทาบ ญช การเง น และ บ ญช อ นๆ ตามแผนและระเบ ยบกาหนด 5.2 ด แลร บผ ดชอบการบร หารท วไปของโรงเร ยน 5.3 ปฏ บ ต หน าท อ นอ นเก ยวก บการบร หารงานตามตราสารจ ดต งนโยบาย ระเบ ยบ และข อบ งค บ ของโรงเร ยน และหน าท อ นตามท บ ญญ ต ไว ในพระราชบ ญญ ต โรงเร ยนเอกชน 5.4 ปฏ บ ต งานอ นตามท ผ ร บใบอน ญาตมอบหมาย 6. รองผ อานวยการโรงเร ยน ประสานงานก บฝ ายว ชาการประถมศ กษา ฝ ายว ดและประเม นผล เพ อร วมก นกาหนดพ นธก จ ของแต ละฝ ายให ครบถ วนตามนโยบายและว ส ยท ศน มาตรฐานการศ กษาของโรงเร ยนท เก ยวข อง ม ความ สอดคล อง ต อเน อง เหมาะสม รวมท งม การประสานแผนให งาน/โครงการของท กฝ ายเป นไปด วยด 6.2 ควบค ม ด แล ส งเสร ม ประสานงาน ในการปฏ บ ต งานของฝ ายว ชาการประถมศ กษา และฝ าย ว ดและประเม นผล ให เป นไปตามแผนปฏ บ ต การประจาป แก ไขป ญหาอ นอาจจะเก ดข น รวมท งการเสนอ ป ญหาเพ อผ อานวยการโรงเร ยนพ จารณา 6.3 ต ดต อประสานงานก บผ ปกครองน กเร ยน ในเร องท เป นงาน/โครงการของฝ ายว ชาการประถม ศ กษา และฝ ายว ดและประเม นผล 3

4 4 าร ท ได 6.4 ปฏ บ ต งานประจา ด งน ด แลความเป นระเบ ยบเร ยบร อยของห องเร ยน การจ ดการเร ยนการสอนของคร การจ ดคร เข าสอน และการจ ดสอนแทน งานส งเกตการสอน น เทศการสอน งานรวบรวมหล กฐานเอกสารของทางราชก 6.5 ปฏ บ ต งานอ น ตามท ผ อานวยการโรงเร ยนมอบหมาย 6.6 ปฏ บ ต หน าท ผ อานวยการโรงเร ยน ในกรณ ผ อานวยการโรงเร ยนไม อย หร อไม อาจปฏ บ ต หน า 7. รองผ อานวยการโรงเร ยน ประสานงานก บฝ ายก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน ฝ ายก จการน กเร ยนประถมศ กษาเพ อร วมก นกาหนด พ นธก จ ของแต ละฝ าย ให ครบถ วนตามนโยบาย และว ส ยท ศน มาตรฐานการศ กษาของโรงเร ยนท เก ยว ข อง ม ความสอดคล อง ต อเน อง เหมาะสม รวมท งการประสานแผนให งาน/โครงการของฝ ายเป นไปด วยด 7.2 ควบค ม ด แล ส งเสร ม ประสานงาน ในการปฏ บ ต งานของฝ ายให เป นไปตามแผนปฏ บ ต การ ประจาป แก ไขป ญหาท อาจจะเก ดข น รวมท งการนาเสนอป ญหาเพ อผ อานวยการโรงเร ยนพ จารณา 7.3 ต ดต อประสานงานก บผ ปกครองน กเร ยนในเร องท เป นงาน/โครงการของฝ ายก จกรรมพ ฒนา ผ เร ยน และฝ ายก จการน กเร ยนประถมศ กษา 7.4 ปฏ บ ต งานอ น ตามท ผ อานวยการโรงเร ยนมอบหมาย 7.5 ปฏ บ ต หน าท ผ อานวยการโรงเร ยนในกรณ ผ อานวยการโรงเร ยน และรองผ อานวยการโรงเร ยน1 ไม อย หร อไม อาจปฏ บ ต หน าท ได 8. ห วหน าระด บก อนประถมศ กษา 8.1 ประสานงานก บฝ ายว ชาการก อนประถมศ กษา ฝ ายก จการน กเร ยนก อนประถมศ กษาเพ อร วม ก นกาหนด พ นธก จ ของแต ละฝ ายให ครบถ วนตามนโยบาย และว ส ยท ศน มาตรฐานการศ กษาของ โรงเร ยนม ความสอดคล องต อเน องเหมาะสม รวมท งการประสานแผนให งาน/โครงการของท กฝ ายเป น ไปด วยด 8.2 ควบค มด แลส งเสร มประสานงานในการปฏ บ ต งานของแต ละฝ ายให เป นไปตามแผนปฏ บ ต การ ประจาป แก ไขป ญหาท อาจจะเก ดข น รวมท งการนาเสนอป ญหาเพ อผ อานวยการโงเร ยนพ จารณา 8.3 ต ดต อประสานก บผ ปกครองน กเร ยนในเร องท เป นงาน/โครงการของฝ ายว ชาการก อนประถม ศ กษา และฝ ายก จการน กเร ยนก อนประถมศ กษา 8.4 ปฏ บ ต งานอ น ตามท ผ อานวยการโรงเร ยนมอบหมาย

5 5 9. ผ ช วยผ จ ดการโรงเร ยน 9.1 ประสานงานก บฝ ายบ คลากร ฝ ายอาคารสถานท ฝ ายประชาส มพ นธ และบร การช มชน ฝ าย ธ รการ เพ อร วมก นกาหนดพ นธก จของแต ละฝ ายให ครบถ วนตามนโยบาย และว ส ยท ศน มาตรฐานการ ศ กษาของโรงเร ยนท เก ยวข อง ม ความสอดคล อง ต อเน อง เหมาะสมรวมท งการประสานแผนให งาน/ โครงการของฝ ายเป นไปด วยด 9.2 ควบค ม ด แล ส งเสร ม ประสานงาน ในการปฏ บ ต งานของแต ละฝ ายตามข อ 9.1 ให เป นไป ตามแผนปฏ บ ต การประจาป แก ไขป ญหาท อาจจะเก ดข นรวมท งการเสนอป ญหาเพ อผ จ ดการพ จารณา 9.3 ต ดต อประสานก บผ ปกครองน กเร ยน ช มชน ในเร องท เป นงาน/โครงการของฝ ายบ คลากร ฝ าย อาคารสถานท ฝ ายประชาส มพ นธ และบร การช มชน และฝ ายธ รการ 9.4 ปฏ บ ต งานประจา ด งน การต อนร บ การอานวยความสะดวกให ก บผ ปกครองหร อบ คคลอ นๆ ท มาต ดต อก บ น กเร ยน คร หร อโรงเร ยน ร วมก บคร ประจาช นนาน กเร ยนท เจ บป วยไปโรงพยาบาลพร อมท งช แจงทาความเข าใจ ก บผ ปกครองเก ยวก บอาการเจ บป วย สาเหต การดาเน นการของโรงเร ยนเพ อสร างความเข าใจอ นด ต อก น ปล กฝ งท ศนคต ท ด ของผ ปกครองและช มชนต อโรงเร ยน ร บฟ ง เก บรวบรวมข อม ล ท งจากภายในและภายนอกท ม อ ทธ พลต อการต ดส นใจของ ฝ ายบร หาร และพ จารณาว เคราะห และรายงานให โรงเร ยนทราบ สน บสน นฝ ายประชาส มพ นธ และบร การช มชนในด านข อม ลข าวสารในเวปไซต ของ โรงเร ยน ควบค มด แลการปฏ บ ต งานและปฏ บ ต ตนของบ คลากรในฝ ายธ รการ ให เป นไปด วย ความถ กต อง เร ยบร อย รวดเร ว เหมาะสม เป นท ประท บใจของผ ปกครอง และผ มาต ดต อโดยท วไป 9.5 ประสานงานก บสาน กงานเขตพ นท ฯ หน วยงานอ นๆ ช มชน ฯลฯ เพ อสน บสน นการปฏ บ ต งาน ของฝ ายต างๆ ในโรงเร ยน 9.6 ปฏ บ ต งานอ น ตามท ผ จ ดการมอบหมาย 10. ฝ ายว ชาการก อนประถมศ กษา (101) 10.1 งานจ ดทาแผนการจ ดประสบการณ 10.2 งานผล ตส อการสอนและการสาธ ต 10.3 งานจ ดก จกรรมประจาว น 10.4 งานสร างเอกล กษณ 10.5 งานจ ดทาสม ดรายงานและสารน ท ศน

6 งานว ดและประเม นผล 10.7 งานว จ ยในช นเร ยน 10.8 งานน เทศภายในโรงเร ยน 10.9 งานจ ดประช มคร ประจาส ปดาห โครงการตามแผนปฏ บ ต การประจาป ปฏ บ ต งานอ น ตามท ผ อานวยการโรงเร ยนมอบหมาย 11. ฝ ายว ชาการประถมศ กษา (102) 11.1 งานหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน 11.2 งานจ ดทาเอกสารและแบบฟอร ม 11.3 งานสร างและพ ฒนาส อการเร ยนร 11.4 งานแผนการจ ดการเร ยนร 11.5 งานการใช ห องปฏ บ ต การและส อการเร ยนร 11.6 งานบ นท กการสอน 11.7 งานจ ดคร สอนแทน 11.8 งานสร างเอกล กษณ 11.9 งานแจ งผลการเร ยน งานว จ ยในช นเร ยน งานน เทศภายในโรงเร ยน งานจ ดประช มคร ประจาส ปดาห โครงการตามแผนปฏ บ ต การประจาป ปฏ บ ต งานอ น ตามท ผ อานวยการโรงเร ยนมอบหมาย 12. ฝ ายว ดและประเม นผล (103) 12.1 งานประเม นต วช ว ด 12.2 งานสอบกลางภาคและปลายภาค 12.3 งานประเม นระด บเขตพ นท และระด บชาต 12.4 งานรายงานความก าวหน าผลการเร ยน 12.5 งานทะเบ ยนแสดงผลการเร ยน 12.6 งานรายงานผ สาเร จการศ กษา 12.7 งานหล กฐานการประเม นผลและการร บรองความเป นน กเร ยน 12.8 โครงการตามแผนปฏ บ ต การประจาป

7 ปฏ บ ต อ นตามท ผ อานวยการโรงเร ยนมอบหมาย 13. ฝ ายบ คลากร (204) 13.1 งานจ ดวางต วบ คลากร 13.2 งานจ ดหาเอกสารแบบฟอร ม 13.3 งานส งเสร มค ณธรรมจร ยธรรมและความม ระเบ ยบว น ย 13.4 งานสร างขว ญและกาล งใจ 13.5 งานพ ฒนาบ คลากร 13.6 งานประเม นผลการปฏ บ ต งานของบ คลากร 13.7 งานจ ดประช ม 13.8 โครงการตามแผนปฏ บ ต การประจาป 13.9 ปฏ บ ต งานอ น ตามท ผ จ ดการมอบหมาย 14. ฝ ายก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน (305) 14.1 งานก จกรรมแนะแนว 14.2 งานก จกรรมน กเร ยน ล กเส อเนตรนาร ย วกาชาด ชมรม 14.3 งานก จกรรมเพ อส งคมและสาธารณประโยชน 14.4 โครงการตามแผนปฏ บ ต งานประจาป 14.5 ปฏ บ ต งานอ น ตามท ผ อานวยการโรงเร ยนมอบหมาย 15. ฝ ายก จการน กเร ยนก อนประถมศ กษา (306) 15.1 งานส งเสร มค ณธรรม จร ยธรรม ศ ลปว ฒนธรรม และความม ระเบ ยบว น ย 15.2 งานโภชนาการ 15.3 งานส งเสร มส ขภาพ 15.4 งานสว สด ภาพ 15.5 งานก จกรรม 15.6 งานอ ตล กษณ 15.7 โครงการตามแผนปฏ บ ต การประจาป 15.8 ปฏ บ ต การอ น ตามท ผ อานวยการโรงเร ยนมอบหมาย

8 8 16. ฝ ายก จการน กเร ยนประถมศ กษา (307) 16.1 งานส งเสร มค ณธรรม จร ยธรรม ศ ลปว ฒนธรรม และความม ระเบ ยบว น ย 16.2 งานโภชนาการ 16.3 งานส งเสร มส ขภาพ 16.4 งานสว สด ภาพ 16.5 งานท นการศ กษา 16.6 งานอ ตล กษณ 16.7 งานป องก นยาเสพต ด 16.8 งานคณะกรรมการน กเร ยน 16.9 งานอบรมน กเร ยน โครงการตามแผนปฏ บ ต การประจาป ปฏ บ ต งานอ น ตามท ผ อานวยการโรงเร ยนมอบหมาย 17. ฝ ายอาคารสถานท (308) 17.1 งานจ ดบ คลากรด แลอาคารสถานท 17.2 งานบาร งร กษาอาคารเร ยนอาคารประกอบและบร เวณโรงเร ยน 17.3 งานปร บปร งและซ อมแซมคร ภ ณฑ อาคารสถานท 17.4 งานสาธารณ ปโภค 17.5 โครงการตามแผนปฏ บ ต การประจาป 17.6 ปฏ บ ต งานอ น ตามท ผ จ ดการมอบหมาย 18. ฝ ายประชาส มพ นธ และบร การช มชน (309) 18.1 งานบร การช มชน 18.2 งานสม ดส อสารและการประสานงานก บผ ปกครอง 18.3 งานวารสารโรงเร ยน 18.4 โครงการตามแผนปฏ บ ต การประจาป 18.5 ปฏ บ ต งานอ น ตามท ผ จ ดการมอบหมาย 19. ฝ ายธ รการ (410) 19.1 งานสารบรรณ 19.2 งานร บสม คร แต งต ง จาหน ายคร และบ คลากร 19.3 งานร บน กเร ยน

9 งานทะเบ ยนโรงเร ยน น กเร ยน คร และบ คลากร 19.5 งานการเง นบ ญช 19.6 งานพ สด (ว สด -คร ภ ณฑ ) 19.7 โครงการตามแผนปฏ บ ต การประจาป 19.8 ปฏ บ ต การอ น ตามท ผ จ ดการมอบหมาย 20. ส าน กงานผ อานวยการโรงเร ยน (511) 20.1 งานมาตรฐานการศ กษา 20.2 งานแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา 20.3 งานแผนปฏ บ ต การประจาป 20.4 งานสารสนเทศ 20.5 งานประเม นค ณภาพการศ กษา 20.6 งานรายงานค ณภาพการศ กษา 20.7 ปฏ บ ต อ น ตามท ผ อานวยการโรงเร ยนมอบหมาย

ส วนท 1 โครงสร างการบร หารโรงเร ยนว ดเสด จ

ส วนท 1 โครงสร างการบร หารโรงเร ยนว ดเสด จ ส วนท 1 โครงสร างการบร หารโรงเร ยนว ดเสด จ 1 โรงเร ยนเป นสถาบ นการศ กษาท ม บทบาทต อการพ ฒนาคนให เป นผ ม ความร ความค ด ม บ คล ก ล กษณะและพฤต กรรมท ด งาม โดยเฉพาะโรงเร ยนประถมศ กษาซ งถ อว าเป นโรงเร ยนของช

More information

รองผ อ านวยการกล มบร หารว ชาการ บทบาทและหน าท

รองผ อ านวยการกล มบร หารว ชาการ บทบาทและหน าท กล มบร หารว ชาการ รองผ อานวยการกล มบร หารว ชาการ 1. การวางแผน การบร หารงานว ชาการ การจ ดโครงสร างการบร หารงานว ชาการและงาน บร หารงานกล มสาระการเร ยนร และก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน 2. การบร หารงาน ในกล มบร หารงานว

More information

ประกาศคณะกรรมการกลางพน กงานเทศบาล เร อง ต าแหน งและว ทยฐานะพน กงานคร และบ คลากรทางการศ กษาเทศบาล

ประกาศคณะกรรมการกลางพน กงานเทศบาล เร อง ต าแหน งและว ทยฐานะพน กงานคร และบ คลากรทางการศ กษาเทศบาล ประกาศคณะกรรมการกลางพน กงานเทศบาล เร อง ต าแหน งและว ทยฐานะพน กงานคร และบ คลากรทางการศ กษาเทศบาล อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา 17(3) ประกอบมาตรา 24 วรรคเจ ด แห งพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบ บร หารงานบ คคลส วนท องถ

More information

ค าน า กล มบร หารงานว ชาการ

ค าน า กล มบร หารงานว ชาการ ค าน า ค ม อการบร หารงานว ชาการเป นเอกสารท จ ดข น โดยม ว ตถ ประสงค เพ อเป นแนวทางการบร หารและ ปฏ บ ต งานของกล มงานบร หารว ชาการโรงเร ยนอ บลร ตนราชก ญญาราชว ทยาล ย กร งเทพมหานคร โดยแนวทาง การด าเน นงานน

More information

ตอน ท การพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษา ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป

ตอน ท การพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษา ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป ๒ ตอน ท การพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษา ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป ๑. ระบบโครงสร างการบร หาร โรงเร ยนสตร ว ดระฆ งม การบร หารจ ดการเป นระบบช ดเจน ม งเน นการบร หารแบบม ส วน ร วมและด าเน นการตามระบบ PDCAจ งท าให

More information

พรรณนาขอบข ายงานตามโครงสร างการบร หารและจ ดการศ กษา โรงเร ยนขามทะเลสอว ทยา อาเภอขามทะเลสอ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 31

พรรณนาขอบข ายงานตามโครงสร างการบร หารและจ ดการศ กษา โรงเร ยนขามทะเลสอว ทยา อาเภอขามทะเลสอ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 31 14 พรรณนาขอบข ายงานตามโครงสร างการบร หารและจ ดการศ กษา โรงเร ยนขามทะเลสอว ทยา อาเภอขามทะเลสอ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 31 บทบาทและหน าท ของผ อานวยการโรงเร ยนขามทะเลสอว ทยา ปฏ บ ต หน าท ผ อานวยการโรงเร

More information

บทท 10 การว ดและประเม นผลการเร ยนร

บทท 10 การว ดและประเม นผลการเร ยนร บทท 10 การว ดและประเม นผลการเร ยนร ว ตถ ประสงค 1. เพ อให น กศ กษาม ความร ความเข าใจจ ดหมายของการว ดและประเม นผลการเร ยนร 2. เพ อให น กศ กษาม ความร ความเข าใจหล กการด าเน นการว ดและประเม นผลการเร ยนร ตาม

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของโรงเร ยน ประจ าป 2554 คร งท 2 (1 ต ลาคม 2554) ผ ประเม น

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของโรงเร ยน ประจ าป 2554 คร งท 2 (1 ต ลาคม 2554) ผ ประเม น หน าท 1 จาก 18 แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของโรงเร ยน ประจาป 2554 คร งท 2 (1 ต ลาคม 2554) ผ ประเม น 1... 2... 3... 4... 5... ผ ร บการประเม น........ โรงเร ยน......... รายการประเม น

More information

แผนพ ฒนาพน กงานเทศบาล 3 ป (พ.ศ.2555 2557) จ ดทาโดย เทศบาลตาบลว งแซ ม อาเภอมะขาม จ งหว ดจ นทบ ร

แผนพ ฒนาพน กงานเทศบาล 3 ป (พ.ศ.2555 2557) จ ดทาโดย เทศบาลตาบลว งแซ ม อาเภอมะขาม จ งหว ดจ นทบ ร แผนพน กงาน 3 ป (พ.ศ.2555 2557) จ ดทาโดย ตาบลว งแซ ม อาเภอมะขาม จ งหว ดจ นทบ ร คานา ตามท คณะกรรมการพน กงาน จ งหว ด จ นทบ ร ได ประกาศคณะกรรมการ พน กงานจ งหว ดจ นทบ ร เร อง หล กเกณฑ และเง อนไขเก ยวก บการบร

More information

ส วนท ๑ ค าแถลงประกอบแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของ โรงเร ยนเทศบาลว ดคลองโพธ เทศบาลเม องอ ตรด ตถ อ าเภอเม อง จ งหว ดอ ตรด ตถ

ส วนท ๑ ค าแถลงประกอบแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของ โรงเร ยนเทศบาลว ดคลองโพธ เทศบาลเม องอ ตรด ตถ อ าเภอเม อง จ งหว ดอ ตรด ตถ 1 ส วนท ๑ ค าแถลงประกอบแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของ โรงเร ยนเทศบาลว ดคลองโพธ เทศบาลเม องอ ตรด ตถ อ าเภอเม อง จ งหว ดอ ตรด ตถ 2 ค าแถลงแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ ประกอบแผนปฏ บ ต การประจ

More information

โครงการพ ฒนาเช งระบบเพ อปฏ ร ปการเร ยนร และค ณภาพโรงเร ยน โรงเร ยนจ านกร อง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาพ ษณ โลก เขต 1

โครงการพ ฒนาเช งระบบเพ อปฏ ร ปการเร ยนร และค ณภาพโรงเร ยน โรงเร ยนจ านกร อง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาพ ษณ โลก เขต 1 โครงการพ ฒนาเช งระบบเพ อปฏ ร ปการเร ยนร และค ณภาพโรงเร ยน โรงเร ยนจ านกร อง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาพ ษณ โลก เขต 1... 1. หล กการและเหต ผล การจ ดการศ กษาให ม ค ณภาพและได มาตรฐานสอดคล องก บความต องการของบ

More information

แผนพ ฒนาพน กงานส วนตาบลประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๗

แผนพ ฒนาพน กงานส วนตาบลประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๗ แผนพ ฒนาพน กงานส วนตาบลประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๗ องค การบร หารส วนตาบลไร มะขาม อาเภอบ านลาด จ งหว ดเพชรบ ร คานา ป จจ บ นการบร หารทร พยากรมน ษย เป นส งท จาเป นอย างมากในการท จะทาองค กรไปส ความสาเร

More information

สร ปผลการด าเน นงาน แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554

สร ปผลการด าเน นงาน แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 สร ปผลการด าเน นงาน แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช จ งหว ดอ บลราชธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษาเขต 29 กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า เน องจาก การด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การประจ

More information

ก ต มา อะส ร นทร (นางก ต มา อะส ร นทร ) บ คลากร 7 ว

ก ต มา อะส ร นทร (นางก ต มา อะส ร นทร ) บ คลากร 7 ว บ นท กข อความ ส วนราชการ สาน กปล ดเทศบาล ฝ ายบร หารงานท วไป งานการเจ าหน าท โทร/โทรสาร ๐๔๓-๔๙๖๑๒๔ ท ว นท กรกฎาคม ๒๕๕5 เร อง ขออน ม ต ดาเน นการโครงการฝ กอบรมหล กส ตร การเพ มประส ทธ ภาพและท ศนศ กษา ด งานบ

More information

งานบร การว ชาการ ค ม อปฏ บ ต งานบ คลากรประจาสาน กงานคณบด คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร

งานบร การว ชาการ ค ม อปฏ บ ต งานบ คลากรประจาสาน กงานคณบด คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร งานบร การว ชาการ งานบร หารว ชาการภายในคณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ได แก งานท เก ยวข องก บพ นธก จ ผล ตบ ณฑ ต เช น งานตารางสอน การจ ดกรรมการค มสอบ การจ ดสอบ การว ดผลและประเม นผล งานว ชาการ คาจ ดความ ตารางสอน

More information

ตอนท ๔ กระบวนการจ ดระบบบร หารและสารสนเทศของสถานศ กษา

ตอนท ๔ กระบวนการจ ดระบบบร หารและสารสนเทศของสถานศ กษา ตอนท ๔ กระบวนการจ ดระบบบร หารและสารสนเทศของสถานศ กษา ตามท กระทรวงศ กษาธ การได ออกกฎกระทรวงว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก น ค ณภาพการศ กษา พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยได ระบ ให ม การจ ดระบบบร หารและสารสนเทศ ไว เป

More information

เร ยบเร ยงโดย นายธ รภ ทร วงษ สว าง

เร ยบเร ยงโดย นายธ รภ ทร วงษ สว าง แบบทดสอบการบร หารว ชาการผ บร หารสถานศ กษาช ดท 1 หล กส ตรเตร ยมสอบตาแหน ง รองผ อานวยการสถานศ กษา / ผ อานวยการสถานศ กษา เร ยบเร ยงโดย นายธ รภ ทร วงษ สว าง (ธ รภ ทร ต วเตอร )... ข อ 1 ข อใดตรงก บความหมายของ

More information

ส วนท 4 สารสนเทศด านการบร หารจ ดการ

ส วนท 4 สารสนเทศด านการบร หารจ ดการ ส วนท 4 สารสนเทศด านการบร หารจ ดการ 41 4.1 ระด บค ณภาพในการปฏ บ ต งานของคณะกรรมการสถานศ กษาหร อว ทยาล ย ป การศ กษา 2555 โรงเร ยนม คณะกรรมการสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎหมายท เก ยวข อง ม การประช ม คณะกรรมการสถานศ

More information

A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark

A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark คำนำ โครงการเง นหม นเว ยนส งเสร มผลผล ตเพ อโครงการอาหารกลางว น ค อเง นดอกผลของกองท น เพ อ โครงการอาหารกลางว นในโรงเร ยนประถมศ กษา

More information

ด านท ๓ การบร หารการจ ดการ

ด านท ๓ การบร หารการจ ดการ ๖๖ ด านท ๓ การบร หารการจ ดการ ๓.๑ การพ ฒนาระบบข อม ลและสารสนเทศ ว ทยาล ยเทคโนโลย บร หารธ รก จสม ทรปราการได ม การจ ดระบบข อม ลและสารสนเทศพ นฐานของ สถานศ กษาและช มชนครอบคล ม ม ประส ทธ ภาพท นต อการใช งาน

More information

บทบาทและหน าท ของคร ท ปร กษา

บทบาทและหน าท ของคร ท ปร กษา ค ม อ คร ท ปร กษา สารบ ญ บทบาทและหน าท ของคร ท ปร กษา 1 ปฏ ท นการปฏ บ ต งาน 21 ระเบ ยบส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ว าด วยการบร หารสถานศ กษา พ.ศ. 2552 30 ระเบ ยบปฏ บ ต ส าหร บน กเร ยน น กศ กษา 54 ระเบ

More information

แนวทางการด าเน นงานตามโครงการสน บสน นค าใช จ าย ในการจ ดการศ กษาต งแต ระด บอน บาลจนจบการศ กษาข นพ นฐาน (ป งบประมาณ 2556) โดย

แนวทางการด าเน นงานตามโครงการสน บสน นค าใช จ าย ในการจ ดการศ กษาต งแต ระด บอน บาลจนจบการศ กษาข นพ นฐาน (ป งบประมาณ 2556) โดย แนวทางการด าเน นงานตามโครงการสน บสน นค าใช จ าย ในการจ ดการศ กษาต งแต ระด บอน บาลจนจบการศ กษาข นพ นฐาน (ป งบประมาณ 2556) โดย ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ 18.. 5 ค าน า นโยบายของร

More information

ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน

ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน การบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยนให บรรล เป าหมายในการพ ฒนาเด กไทยให ม ศ กยภาพและค ณล กษณะท จะด ารงช ว ตในประชาคมอาเซ ยนได อย างม ความส ข หน วยงานด

More information

รายงานผลการดาเน นงานกล มบร หารงานท วไป โรงเร ยนพะตงประธานค ร ว ฒน

รายงานผลการดาเน นงานกล มบร หารงานท วไป โรงเร ยนพะตงประธานค ร ว ฒน 1 รายงานผลการดาเน นงานกล มบร หารงานท วไป โรงเร ยนพะตงประธานค ร ว ฒน ระหว างว นท 1 ต ลาคม 2556 ถ ง ว นท 31 ม นาคม 2557 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 16 2 สารบ ญ แนวค ดในการบร หารกล มบร หารท วไป

More information

ค าน า ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน

ค าน า ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ค าน า พระราชบ ญญ ต แห งชาต พ.ศ. 2542 และท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ. 2545 หมวด 5 มาตรา 39 และพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบบร หารราชการกระทรวงศ กษาธ การ พ.ศ. 2546 และท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ.2553 มาตรา 8

More information

รายงานการต ดตามประเม นผลการควบค มภายใน

รายงานการต ดตามประเม นผลการควบค มภายใน รายงานการต ดตามประเม นผลการภายใน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาลพบ ร เขต 2 ประจ าป งบประมาณ 2554 งานจ ดระบบบร หารและพ ฒนาองค กร กล มอ านวยการ ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ

More information

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) องค การบร หารส วนจ งหว ดช ยภ ม

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) องค การบร หารส วนจ งหว ดช ยภ ม 5-1/5 1 โครงการพ ฒนาหล กส ตรการ 1. เพ อพ ฒนาและปร บปร ง โรงเร ยนในส งก ดองค การบร หาร 300,000 - - สถานศ กษาม การจ ดการ กองการศ กษา ศ กษาและพ ฒนาหล กส ตร ให สถานศ กษาจ ดการเร ยน ส วนจ งหว ดช ยภ ม เร ยนการสอนสอดคล

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ขององค การบร หารส วนตาบลขามสมบ รณ อาเภอคง จ งหว ดนครราชส มา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60

แผนพ ฒนาบ คลากร ขององค การบร หารส วนตาบลขามสมบ รณ อาเภอคง จ งหว ดนครราชส มา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 แผนพ ฒนาบ คลากร ขององค การบร หารส วนตาบลขาม อาเภอคง จ งหว ดนครราชส มา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ ๓ ป ( พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒๕๖๐ ) ขององค การบร หารส วนตาบลขาม ฉบ บน จ ดทาข นภายใต กรอบย

More information

รายงานการจ ดวางระบบการควบค มภายใน ตามระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง นแผ นด น พ.ศ. 2544 (ข อ 6) งวดประจาป งบประมาณ 2553

รายงานการจ ดวางระบบการควบค มภายใน ตามระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง นแผ นด น พ.ศ. 2544 (ข อ 6) งวดประจาป งบประมาณ 2553 รายงานการจ ดวางระบบการควบค มภายใน ตามระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง นแผ นด น พ.ศ. 2544 (ข อ 6) งวดประจาป งบประมาณ 2553 องค การบร หารส วนตาบลบ านยา อาเภอหนองหาน จ งหว ดอ ดรธาน สารบ ญ เร อง หน า 1. ระด บหน วยงานย

More information

Chachoengsao Vocational College ว ทยาล ยเทคน คฉะเช งเทรา แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2555

Chachoengsao Vocational College ว ทยาล ยเทคน คฉะเช งเทรา แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2555 34 โครงการการเตร ยมความพร อมเพ อรองร บการประเม นค ณภาพภายนอกรอบสาม ว ทยาล ยเทคน คฉะเช งเทรา ประจาป งบประมาณ 2555 **************** งานสน บสน นการศ กษา/ แผนงานค ณภาพอาช วศ กษา/ โครงการพ ฒนาค ณภาพการเร ยนการสอน

More information