การประเม นค ณภาพมาตรฐาน โรงเร ยนส งก ดกร งเทพมหานคร(SMART School) ประจาป ๒๕๕๖

Size: px
Start display at page:

Download "การประเม นค ณภาพมาตรฐาน โรงเร ยนส งก ดกร งเทพมหานคร(SMART School) ประจาป ๒๕๕๖"

Transcription

1 ๑ การประเม นค ณภาพมาตรฐาน โรงเร ยนส งก ดกร งเทพมหานคร(SMART School) ประจาป ๒๕๕๖ ส าหร บ โรงเร ยนส งก ดกร งเทพมหานคร ส าน กงานย ทธศาสตร การศ กษา ส าน กการศ กษา

2 ๑ องค ประกอบ ด านการจ ดการศ กษา ๑ ต วช ว ด ๔ ด าน - ด านงานว ชาการ - ด านงานงบประมาณ - ด านงานบ คคล - ด านงานบร หารงานท วไป

3 ต วช ว ดท ๑ ประส ทธ ภาพของการจ ดการศ กษา ๒ องค ประกอบด านการจ ดการศ กษา คาอธ บาย ประส ทธ ภาพของการจ ดการศ กษา หมายถ ง การบร หารและการปฏ บ ต งานในภารก จหล ก ของสถานศ กษา ของการบร หารจ ดการศ กษาในโรงเร ยนท ง ๔ ด านให ครบถ วน ถ กต อง เหมาะสมก บบร บท ๑.๑ ด านงานว ชาการ คาอธ บาย ประส ทธ ภาพของการจ ดการศ กษาด าน งานว ชาการหมายถ ง โรงเร ยนม หล กส ตรสถานศ กษา ท ม องค ประกอบครบถ วนสอดคล องก บหล กส ตรแกนกลาง บร บทของโรงเร ยนและท องถ น ม หน วยการเร ยนร สอดคล องก บหล กส ตรแกนกลางแผนการจ ดการเร ยนร ท สอดคล องก บต วช ว ด ม การส งเสร มสน บสน นน เทศและกาก บต ดตามเพ อแก ป ญหาและพ ฒนาการจ ดการเร ยนร อย าง ต อเน อง ๑. การพ ฒนาหล กส ตร ๑.๑ หล กส ตรสถานศ กษาม องค ประกอบถ กต องครบถ วนและได ร บการเห นชอบ จากประธานคณะกรรมการสถานศ กษา ๑.๒ หล กส ตรสถานศ กษาม ความสอดคล องก บหล กส ตรแกนกลาง ๑.๓ หล กส ตรสถานศ กษาม ความสอดคล องก บบร บทของโรงเร ยนและท องถ น ๑.๔ หล กส ตรสถานศ กษาได ร บการตรวจสอบ ทบทวน และปร บปร งอย างต อเน อง ๒. การจ ดการเร ยนร ๒.๑ หน วยการเร ยนร ตอบสนองหล กส ตรแกนกลางได อย างครบถ วน ๒.๒ แผนการจ ดการเร ยนร ม ความสอดคล องก บต วช ว ด ๒.๓ ก จกรรมการเร ยนร ตอบสนองจ ดประสงค การเร ยนร ของผ เร ยนท งด านความร ท กษะกระบวนการและค ณล กษณะอ นพ งประสงค ๒.๔ ส อการเร ยนม ความหลากหลาย เหมาะสมก บก จกรรมการเร ยนร ๒.๕ ประเม นความก าวหน าของผ เร ยนด วยว ธ การท หลากหลาย ๒.๖ ม การซ อมเสร มและพ ฒนาผ เร ยนตามผลการประเม น

4 ๓. การส งเสร มและสน บสน นการพ ฒนาการจ ดการเร ยนร ๓.๑ แผนงาน/โครงการ/ก จกรรมท ส งเสร มการพ ฒนาการจ ดการเร ยนร ๓.๒ เคร องม อ อ ปกรณ เอกสารงานว ชาการสาหร บคร ม เพ ยงพอ ๓.๓การบร หารจ ดการส อเพ อให เก ดการใช อย างม ประส ทธ ภาพ ๓.๔ การจ ดแหล งเร ยนร ต างๆม ความหลากหลายและเหมาะสม ๓.๕ การพ ฒนาคร ด านงานว ชาการม ความหลากหลายและต อเน อง ๓.๖ การจ ดทาระเบ ยบและแนวปฏ บ ต เก ยวก บงานว ชาการของโรงเร ยนม การนาไปปฏ บ ต เป นแนวทางเด ยวก น ๔. การน เทศ และกาก บต ดตาม ๔.๑ แผนการน เทศการจ ดการเร ยนร สามารถนาไปปฏ บ ต ได จร ง ๔.๒ การตรวจสอบแผนการจ ดการเร ยนร ม ความสม าเสมอ ๔.๓ รายงานผลการน เทศการจ ดการเร ยนร ของคร ท กคน ๔.๔ การนาผลการตรวจสอบและประเม นไปใช ในการพ ฒนาการจ ดการเร ยนร - แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา - หล กส ตรสถานศ กษา - หน วยการเร ยนร - แผนการจ ดการเร ยนร - แผนงาน/โครงการต างๆท เก ยวข อง - แหล งเร ยนร ต างๆ - ตรวจสอบรายการ (แผนการจ ดการเร ยนร ไม น อยกว า ๕ กล มสาระการเร ยนร ) - ส มภาษณ ผ เก ยวข อง - ส งเกต บรรยากาศการจ ดการเร ยนร แบบตรวจสอบรายการ ให คะแนนประเด นย อยละ ๑ คะแนน รวม ๒๐ คะแนน ๓

5 ๔ ๑.๒ ด านงานงบประมาณ คาอธ บาย ประส ทธ ภาพของการจ ดการศ กษาด านงานงบประมาณ หมายถ งโรงเร ยนม กระบวนการบร หาร งานงบประมาณท โปร งใส สามารถตรวจสอบได โดยดาเน นการในร ปคณะกรรมการ คาน งถ งการ จ ดลาด บความสาค ญของการใช งบประมาณท ตอบสนองความต องการในการพ ฒนาโรงเร ยนอย าง ครบถ วนและเก ดประโยชน ส งส ดต อน กเร ยน ๑. คณะกรรมการบร หารงบประมาณและการเง นม ต วแทนคร ร วมเป นกรรมการ ๒. การจ ดทาแผนบร หารงานงบประมาณม การจ ดลาด บความสาค ญ ๓. แผนบร หารงบประมาณได ร บความเห นชอบจากคณะกรรมการสถานศ กษา ๔. การใช งบประมาณตรงตามว ตถ ประสงค และกาหนดเวลา ๕. การรายงานผลการดาเน นงานด านงานงบประมาณม ความช ดเจนและเป ดเผย - คาส งแต งต งคณะกรรมการ - แผนบร หารงบประมาณ - บ นท กการประช ม - รายงานการดาเน นงาน - ตรวจสอบเอกสาร - ส มภาษณ ผ เก ยวข อง แบบตรวจสอบรายการ ให คะแนนประเด นละ ๑ คะแนน รวม ๕ คะแนน

6 ๕ ๑.๓ ด านงานบ คคล คาอธ บาย ประส ทธ ภาพของการจ ดการศ กษาด านงานบ คคล หมายถ ง โรงเร ยนม แผนภ ม การจ ดองค กร โครงสร างการบร หารงานท ช ดเจน บ คลากรปฏ บ ต งานตรงก บความร ความสามารถและความถน ด สน บสน นและส งเสร มให บ คลากรร กและศร ทธาในว ชาช พ ทาให เก ดขว ญกาล งใจในการ ปฏ บ ต งาน ๑. แผนภ ม การจ ดองค กรและโครงสร างการบร หารม ความช ดเจนเป นป จจ บ น ๒. การมอบหมายงานสอดคล องก บว ฒ หร อความสามารถหร อความถน ด ๓. การพ ฒนาบ คลากรสอดคล องก บบร บทของโรงเร ยนและครอบคล มบ คลากรท กฝ าย ๔. การพ ฒนาบ คลากรตอบสนองความต องการของบ คลากร ๕. การสร ปรายงานผลการศ กษาอบรมม ความช ดเจน ๖. คร ม ความร กและศร ทธาในว ชาช พ ๗. คร ม ขว ญและกาล งใจในการปฏ บ ต งาน - แผนภ ม การจ ดองค กร - โครงสร างการบร หาร - ระเบ ยบ/ประกาศ/คาส งท เก ยวข อง - โครงการ/ก จกรรมพ ฒนาบ คลากรในโรงเร ยน - บ นท กการประช ม/เอกสารท เก ยวข อง ๑) ข อ ๑-๕ -ตรวจสอบเอกสาร - ส มภาษณ ๒) ท ๖ ๗ - ใช แบบสอบถามโดยสอบถามจาก คร ในโรงเร ยนตามขนาดด งน ๒.๑) โรงเร ยนขนาดเล ก (น กเร ยนน อยกว า ๔๐๐ คน) ถามคร ท กคนในโรงเร ยน ๒.๒) โรงเร ยนขนาดกลาง (น กเร ยน ๔๐๐-๘๐๐ คน) ส มถามคร ในโรงเร ยน๒๐ คน ๒.๓) โรงเร ยนขนาดใหญ (น กเร ยนมากกว า ๘๐๐ คน) ส มถามคร ในโรงเร ยน ๓๐ คน

7 แบบตรวจสอบรายการและแบบสอบถาม การตรวจสอบประเด นท ๑-๕ ให คะแนนประเด นละ ๑ คะแนน รวม ๕ คะแนน การตรวจสอบประเด นท ๖ ๗ ให คะแนนประเด นละ ๒.๕ คะแนน รวม ๕ คะแนน รวมท งส น ๑๐ คะแนน ๑.๔ การบร หารงานท วไป ๖ คาอธ บายประส ทธ ภาพของการจ ดการศ กษาด านงานบร หารท วไป หมายถ ง โรงเร ยนม แผนบร หารงานท วไปท ครอบคล มภารก จท ร บผ ดชอบ ม ปฏ ท นปฏ บ ต งานท ช ดเจนม โครงการ/ก จกรรมท ส งผลต อผ เร ยน อย างช ดเจนเป นร ปธรรม ๑. แผนงานบร หารท วไปครอบคล มภารก จท ร บผ ดชอบเช น ระบบสารสนเทศ งานธ รการ งานก จการน กเร ยน งานประก นค ณภาพ งานอาคารสถานท งานการควบค มภายใน เป นต น ๒. ปฏ ท นปฏ บ ต งานสอดคล องก บแผนปฏ บ ต ราชการประจาป และม ความช ดเจน ๓. การจ ดทาโครงการ/ก จกรรมท ส งผลต อผ เร ยนอย างช ดเจน ๔. การต ดตามประเม นโครงการ/ก จกรรมม ความต อเน องและเป นป จจ บ น ๕. บรรยากาศ สภาพแวดล อม อาคารสถานท ภายในโรงเร ยนเอ อต อการเร ยนร - แผนงาน/ โครงการ/ก จกรรมท เก ยวข อง - ปฏ ท นปฏ บ ต งาน - อาคารสถานท บรรยากาศ สภาพแวดล อมในโรงเร ยน - ตรวจสอบเอกสาร - ส งเกต แบบตรวจสอบรายการ ให คะแนนประเด นละ ๑ คะแนน รวม ๕ คะแนน

8 ๗ องค ประกอบ ด านผลท เก ดก บน กเร ยน ๗ ต วช ว ด

9 ๘ องค ประกอบด านผลท เก ดก บน กเร ยน ต วช ว ดท ๑น กเร ยนม ความสามารถด านการอ าน คาอธ บาย น กเร ยนม ความสามารถด านการอ าน หมายถ ง น กเร ยนม พ ฒนาการในการอ านด ข น ๑. ม การรายงานสภาพการอ านเป นประจาท กเด อนตลอดป การศ กษา ๒. ม โครงการ/ก จกรรม/งานว จ ย ท ส งเสร มและแก ไขป ญหาการอ าน ๓. ม ร องรอยการดาเน นงานตามโครงการ/ก จกรรม/งานว จ ย ท ส งเสร มและแก ไขสภาพการอ าน ๔. ม การดาเน นงานตามโครงการ/ก จกรรม/งานว จ ย แก ไขสภาพการอ านอย างต อเน อง ๕. จานวนน กเร ยนท ม ป ญหาด านการอ านลดลง ๑. รายงานสภาพการอ านของน กเร ยนย อนหล ง ๑ ป การศ กษา (ป การศ กษา ๒๕๕๕) ๒. โครงการ/ก จกรรม/งานว จ ยท แก ป ญหาสภาพการอ านของน กเร ยน ตรวจสอบสถ ต การอ านของน กเร ยนและเอกสารท เก ยวข อง แบบตรวจสอบรายงานสภาพการอ านและเอกสารท เก ยวข อง ให คะแนนประเด นละ ๑ คะแนน รวม ๕ คะแนน

10 ต วช ว ดท ๒ น กเร ยนม ความสามารถด านการค ดและเข ยน คาอธ บาย น กเร ยนม ความสามารถด านการค ดและเข ยน หมายถ ง น กเร ยนสามารถพ จารณาเร องราว ว เคราะห เหต และผลท เก ดข นจากเร องท อ าน และสามารถค ดเป นระบบนาไปส การสร างองค ความร และเสนอความค ดเห นต างๆ ด วยการเข ยนได อย างเหมาะสม ๑. องค ความร /สาระสาค ญของเร องท อ าน ๒. การเช อมโยงประสบการณ ก บเร องท อ าน ๓. การสร ปแนวค ดในการนาไปใช น กเร ยน ๑.ให ต วแทนน กเร ยนระด บช นประถมศ กษา/ม ธยมศ กษา ระด บช นละ ๕ คน จ บสลากเล อกเร อง ท จะอ าน คนละ ๑ เร อง ๒.เข ยนสร ปความจากเร องท อ านตามกาหนดเวลา ๔๕ นาท แบบบ นท กคะแนน จากเร องท กาหนดให การประเม นการเข ยนบทความ ๑.องค ความร /สาระสาค ญ ให ๑ คะแนน ๒.การเช อมโยงประสบการณ ก บห วเร องท กาหนด ให ๒ คะแนน ๓.การสร ปแนวค ดในการนาไปใช ให ๒ คะแนน รวม ๕ คะแนน ๙

11 ต วช ว ดท ๓ น กเร ยนค ดเป น ทาเป น และแก ป ญหาได คาอธ บาย น กเร ยนค ดเป น ทาเป น และแก ป ญหาได หมายถ ง น กเร ยนสามารถบ รณาการความร ท ได จากการเร ยน ท กษะท ได ร บการฝ กฝน และค ณล กษณะบางประการท ได ร บการปล กฝ ง ไปใช ในการพ จารณาเร องราว แยกแยะข อม ล ระบ ข อด ข อเส ยและเหต ผลท เก ดข น จากเหต การณ ในช ว ตประจาว นและสามารถค ดเป นระบบไปส การสร างองค ความร หร อว ธ แก ป ญหาได อย างเหมาะสม ๑. โครงงาน/ช นงานของน กเร ยนท ม งแก ป ญหาในช ว ตประจาว นหร อสร างสรรค องค ความร ท เก ดจากความค ดของน กเร ยนหร อกล ม ๒. น กเร ยนม การแสวงหาความร อย างหลากหลายในการทาโครงงาน/ช นงาน ๓. น กเร ยนบอกประโยชน ท ได จากการทาโครงงาน/ช นงาน ๔. โครงงาน/ช นงานท เก ดจากความค ดร เร มสร างสรรค ๕. น กเร ยนม ท กษะในการนาเสนอ - โครงงาน/ช นงาน - น กเร ยน ตรวจสอบสร ปผลของโครงงาน/ช นงาน และส มภาษณ แบบไม ม โครงสร างระด บช นประถมศ กษา จานวน ๑ ช น และระด บช นม ธยมศ กษา จานวน ๑ ช น แบบตรวจสอบรายการ ให คะแนนประเด นละ ๑ คะแนน รวม ๕ คะแนน ๑๐

12 ๑๑ ต วช ว ดท ๔ น กเร ยนม ผลส มฤทธ ทางการเร ยนร ตามหล กส ตร คาอธ บาย น กเร ยนม ผลส มฤทธ ทางการเร ยนร ตามหล กส ตร หมายถ ง น กเร ยนม ผลส มฤทธ ทางการเร ยน ระด บด และม พ ฒนาการทางการเร ยนร ท กกล มสาระ ผลการทดสอบทางการศ กษาระด บชาต ข นพ นฐาน ( O NET)ป การศ กษา ๒๕๕๕ ช นประถมศ กษาป ท ๖ และ/หร อ ช นม ธยมศ กษาป ท ๓ รายงานผลการทดสอบทางการศ กษาระด บชาต ข นพ นฐาน ( O NET)ป การศ กษา ๒๕๕๕ โดยกล มงานประเม นผลการจ ดการศ กษา เป นผ ดาเน นการ บ นท กคะแนนผลการทดสอบทางการศ กษาระด บชาต ข นพ นฐาน ( O NET)ป การศ กษา ๒๕๕๕โดยแบ งการพ จารณาเป น ๒ ส วน ค อ ผลส มฤทธ ทางการเร ยนระด บด และพ ฒนาการทางการเร ยนร คานวณคะแนนผลส มฤทธ ระด บด และพ ฒนาการทางการเร ยนร ตามว ธ การของสาน กงาน ร บรองมาตรฐานและประเม นค ณภาพการศ กษา (องค การมหาชน) กล มสาระการเร ยนร คะแนนผลส มฤทธ คะแนนพ ฒนาการ คะแนนรวม ภาษาไทย ๒.๐ ๐.๕ ๒.๕ คณ ตศาสตร ๒.๐ ๐.๕ ๒.๕ ว ทยาศาสตร ๒.๐ ๐.๕ ๒.๕ ส งคมฯ ๒.๐ ๐.๕ ๒.๕ การงานอาช พฯ ๒.๐ ๐.๕ ๒.๕ ส ขศ กษาและพลศ กษา ๒.๐ ๐.๕ ๒.๕ ศ ลปะ ๒.๐ ๐.๕ ๒.๕ ภาษาต างประเทศ ๒.๐ ๐.๕ ๒.๕ รวม ๑๖ ๔ ๒๐ นาผลคะแนนท ได หารด วย ๔ คะแนนเต ม ๕ คะแนน

13 ต วช ว ดท ๕น กเร ยนเป นเด กด คาอธ บาย น กเร ยนเป นเด กด หมายถ ง ต งใจเร ยนไม ขาดเร ยน ไม มาสายรวมท งม ค ณล กษณะ ท เป นส วนรวมเป นต น ๑๒ อ นพ งประสงค ตามหล กส ตรเช นการช วยเหล องานโรงเร ยนช วยทาความสะอาดสถานท ๑. จานวนน กเร ยนไม ขาดเร ยน ไม มาสาย ๒.น กเร ยนม ค ณล กษณะอ นพ งประสงค ตามหล กส ตรเฉพาะค ณล กษณะ ร กชาต ศาสน กษ ตร ย, ม ว น ย, ใฝ เร ยนร และม จ ตสาธารณะ ป ายหร อเอกสารบ นท กแสดงจานวนน กเร ยนประจาว น จานวนน กเร ยนท ขาดเร ยน จานวนน กเร ยนท มาสาย ๑. บ นท กสถ ต จานวนน กเร ยนท ขาดเร ยน จานวนน กเร ยนท มาสาย ๒.ส งเกตพฤต กรรมของน กเร ยนจากการปฏ บ ต ก จกรรมหน าเสาธงและในห องเร ยน/ นอกห องเร ยนในการต อนร บ การไหว การทาความเคารพเม อม ผ มาเย อน ฯลฯ ๑. แบบตรวจสอบเอกสารหร อแบบบ นท กข อม ล ๒. แบบส งเกตพฤต กรรมน กเร ยน ๑. ประเด นตรวจสอบประเด นท ๑ ให ๒ คะแนนคานวณจาก ๒.ประเด นตรวจสอบประเด นท 2 ให ๘คะแนนแยกเป นค ณล กษณะละ ๒ คะแนน น กเร ยนม ค ณล กษณะต งแต ร อยละ ๙๐ ข นไป ให ๒ คะแนน น กเร ยนม ค ณล กษณะ น อยกว าร อยละ ๙๐ ให ๑ คะแนน รวม ๑๐ คะแนน

14 ๑๓ ต วช ว ดท ๖ น กเร ยนม ส ขภาพร างกายแข งแรงสมบ รณ คาอธ บาย น กเร ยนม ส ขภาพร างกายแข งแรงสมบ รณ หมายถ ง น กเร ยนม น าหน ก ส วนส งตามเกณฑ ของกรมอนาม ยและม สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ ๑. น กเร ยนม น าหน ก ส วนส ง ตามเกณฑ ของกรมอนาม ย ๒. จานวนน กเร ยนท ม สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ อย างน อย ๓ ประเภทข นไป ๑. ระเบ ยนสะสม (ปพ.๘) /สม ดบ นท กส ขภาพ ๒. แบบบ นท กผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายของน กเร ยน ๑. ตรวจสอบระเบ ยนสะสม (ปพ.๘)/สม ดบ นท กส ขภาพ ๒. ตรวจสอบแบบบ นท กผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายของน กเร ยนในภาคเร ยนท ๒ ป การศ กษา ๒๕๕๕ แบบบ นท กข อม ล ๑. น กเร ยนม น าหน กส วนส งตามเกณฑ คานวณจาก ๒. จานวนน กเร ยนท ม สมรรถภาพทางกายผ านเกณฑ ปกต อย างน อย ๓ ประเภทข นไป คานวณจาก รวม ๕ คะแนน

15 ๑๔ ต วช ว ดท ๗ น กเร ยนม ความร าเร ง แจ มใส ปฏ บ ต ก จกรรมต างๆ อย างม ความส ข คาอธ บาย น กเร ยนม ความร าเร ง แจ มใส ปฏ บ ต ก จกรรมต างๆ อย างม ความส ข หมายถ งน กเร ยนม ความร าเร ง แจ มใส ม มน ษยส มพ นธ ร วมก จกรรมก บเพ อน ๑. น กเร ยนเข าร วมก จกรรมในห องเร ยนอย างม ความส ข ๒.น กเร ยนเข าร วมก จกรรมนอกห องเร ยนอย างม ความส ข/สน กสนาน ๓.น กเร ยนม ความกระต อร อร นในการเข าร วมก จกรรมก บเพ อน ๆ ๔. น กเร ยนเข าร วมก จกรรมช วงพ กกลางว นอย างสน กสนาน ๕. น กเร ยนม ปฏ ส มพ นธ ท ด ก บคร และเพ อน น กเร ยน ส งเกตพฤต กรรมการเข าร วมก จกรรมของน กเร ยนท งโรงเร ยน แบบส งเกต รวม ๕ คะแนน ให คะแนนประเด นตรวจสอบประเด นละ ๓ คะแนน แล วหารด วย ๓

16 ๑๕ องค ประกอบ ด านการเสร มความเข มแข งของสถานศ กษา ๓ ต วช ว ด

17 ๑๖ องค ประกอบด านการเสร มความเข มแข งของสถานศ กษา ต วช ว ดท ๑ อ ตล กษณ และเอกล กษณ ของสถานศ กษา คาอธ บาย อ ตล กษณ และเอกล กษณ ของสถานศ กษา หมายถ ง ต วช ว ดท ประเม นผลผล ตตามปร ชญา ว ส ยท ศน พ นธก จ รวมท งความสาเร จจ ดเน น และจ ดเด นท ส งผลสะท อนเป นเอกล กษณ ของแต ละสถานศ กษา โดยได ร บความเห นชอบจากคณะกรรมการสถานศ กษา และหน วยงานต นส งก ด ๑. อ ตล กษณ และเอกล กษณ ของผ เร ยนม ค ณล กษณะตามปร ชญา ว ส ยท ศน และพ นธก จ ตามท สถานศ กษากาหนด ๒. โครงการ/ก จกรรมท ส งเสร มให ผ เร ยนม ค ณล กษณะตามอ ตล กษณ และเอกล กษณ ๓.น กเร ยนและบ คลากรท เก ยวข อง ให ความร วมม อในการเข าร วมก จกรรม/โครงการ ๔. รายงานผลการปฏ บ ต งานประจาป ท แสดงถ งผลสาเร จของการดาเน นงานตามแผนฯ ๕. โล รางว ล ใบประกาศเก ยรต ค ณ หน งส อเช ดช เก ยรต เอกสารหล กฐานต างๆ ฯลฯ แสดงถ งการได ร บการยอมร บ ยกย อง เป นแบบอย างในการปฏ บ ต ท ด ในการข บเคล อน อ ตล กษณ หร อเอกล กษณ จากภายในหร อนอกสถานท ๑. ตรวจเอกสารหล กฐานท เก ยวข อง ๒. ส มภาษณ บ คลากรต างๆ ในโรงเร ยน ได แก ผ บร หารสถานศ กษา คร น กเร ยน ๑. แผนพ ฒนาค ณภาพสถานศ กษาท เก ยวข องก บการจ ดการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๕ ๒. แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา๒๕๕๕ ๓. รายงานประจาป การศ กษา ๒๕๕๕ (SAR) ๔. หล กฐานท ได ร บการยอมร บ การยกย องรางว ล หร ออ นๆ แบบตรวจสอบรายการ ให คะแนนประเด นละ ๑ คะแนน รวม ๕ คะแนน

18 ๑๗ ต วช ว ดท ๒การประก นและพ ฒนาค ณภาพภายในสถานศ กษา คาอธ บาย การประก นและพ ฒนาค ณภาพภายในสถานศ กษา หมายถ ง สถานศ กษาม ระบบการประก น ค ณภาพภายใน โดยม การวางแผนตรวจสอบทบทวน และปร บปร ง พ ฒนาค ณภาพการจ ด การศ กษาใน ภาพรวมอย างต อเน อง รวมท งม การรายงานผลต อหน วยงานต นส งก ด หน วยงานท เก ยวข อง และ เป ดเผย ต อสาธารณชน ๑. ความสอดคล องช ดเจนในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ๒.การกาก บควบค มงานในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ๓. การต ดตาม ตรวจสอบค ณภาพการศ กษา ๔. การประเม นและการร บรองค ณภาพการศ กษา ๕.การนาผลการประเม นมาใช ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ๑. แผนพ ฒนาค ณภาพสถานศ กษาท เก ยวข องก บการจ ดการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๕ ๒. แผนปฏ บ ต ราชการประจาป การศ กษา ๒๕๕๕ ๓. ปฏ ท นปฏ บ ต งานประจาป การศ กษา ๒๕๕๕ ๔. รายงานประจาป การศ กษา ๒๕๕๕(SAR) ๕ รายงานผลการดาเน นโครงการ/ก จกรรมป การศ กษา๒๕๕๕ ๖. คาส งแต งต งคณะกรรมการดาเน นงาน ตรวจสอบ ทบทวนค ณภาพการศ กษา ๗. บ นท กรายงานการประช มท เก ยวข อง ๑. ตรวจสอบหล กฐานท เก ยวข อง ๒. การส มภาษณ ผ บร หาร/ คณะกรรมการตรวจสอบทบทวนค ณภาพการศ กษาและคร แบบตรวจสอบรายการ ให คะแนนประเด นละ ๒ คะแนน รวม ๑๐ คะแนน

19 ๑๘ ต วช ว ดท ๓ การม ส วนร วมของช มชนในการพ ฒนาการศ กษาของโรงเร ยน คาอธ บาย การม ส วนร วมของช มชนในการพ ฒนาการศ กษาของโรงเร ยน หมายถ ง การข บเคล อน ของภาคส วนต างๆ ในการเข ามาม ส วนร วมในการส งเสร มและสน บสน นการพ ฒนา ค ณภาพการศ กษาของโรงเร ยน ๑. การ เข าร วมก จกรรมก บโรงเร ยนของผ ปกครอง ก จกรรมท โรงเร ยนจ ดท กคร ง ม ผ ปกครองมาร วมตามความคาดหว งของโรงเร ยน ๒. โรงเร ยนม องค กรภายนอก/เคร อข ายมาพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ต งแต ๕ องค กร/เคร อข าย ข นไป และม ก จกรรมสน บสน น ส งเสร มการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา อย างน อย ๑๐ ก จกรรมต อป ๓. การระดมทร พยากรทางการศ กษา โรงเร ยนม ภ ม ป ญญาท องถ นหร อว ทยากรมาช วยสอน ให ความร ก บคร หร อน กเร ยน ได ร บบร จาคส งของหร อเง น และม การจ ดก จกรรมระดมทร พยากร ๔. การประสานความร วมม อก บ ช มชน โรงเร ยน ไปร วมก จกรรมในช มชนต งแต ๕ ก จกรรมข น ไป ๕. การม ส วนร วมในการบร หารการศ กษาของคณะกรรมการสถานศ กษา คณะกรรมการ สถานศ กษาม การประช มเพ อพ จารณาในการวางแผนการศ กษา ๑. รายงานการประช ม คาส งแต งต งคณะกรรมการต างๆ ๒. เอกสารสร ปการดาเน นโครงการ/ก จกรรม ๓. ทร พยากรทางการศ กษาท โรงเร ยนได ร บการสน บสน น ๔. สม ดบ นท กหมายเหต รายว น สม ดบ นท กการตรวจเย ยมของโรงเร ยน ๕. บ คลากรต างๆ ในโรงเร ยน เช นผ บร หารสถานศ กษา คร น กเร ยน ๑. ตรวจสอบเอกสารหร อหล กฐานท เก ยวข อง เช น รายงานการประช ม คาส งแต งต ง กรรมการสถานศ กษา คาส งแต งต งกรรมการเคร อข ายผ ปกครอง ฯลฯ ภาพถ ายความร วมม อต างๆ ของ เคร อข าย บ นท กความร วมม อ ๒. สนทนา พ ดค ย ก บบ คคลต างๆ ในโรงเร ยน ในประเด นท เก ยวข องก บความร วมม อ แบบตรวจสอบรายการ ให คะแนนประเด นละ ๑ คะแนน รวม ๕ คะแนน

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของโรงเร ยน ประจ าป 2554 คร งท 2 (1 ต ลาคม 2554) ผ ประเม น

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของโรงเร ยน ประจ าป 2554 คร งท 2 (1 ต ลาคม 2554) ผ ประเม น หน าท 1 จาก 18 แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของโรงเร ยน ประจาป 2554 คร งท 2 (1 ต ลาคม 2554) ผ ประเม น 1... 2... 3... 4... 5... ผ ร บการประเม น........ โรงเร ยน......... รายการประเม น

More information

เร ยบเร ยงโดย นายธ รภ ทร วงษ สว าง

เร ยบเร ยงโดย นายธ รภ ทร วงษ สว าง แบบทดสอบการบร หารว ชาการผ บร หารสถานศ กษาช ดท 1 หล กส ตรเตร ยมสอบตาแหน ง รองผ อานวยการสถานศ กษา / ผ อานวยการสถานศ กษา เร ยบเร ยงโดย นายธ รภ ทร วงษ สว าง (ธ รภ ทร ต วเตอร )... ข อ 1 ข อใดตรงก บความหมายของ

More information

บทท 10 การว ดและประเม นผลการเร ยนร

บทท 10 การว ดและประเม นผลการเร ยนร บทท 10 การว ดและประเม นผลการเร ยนร ว ตถ ประสงค 1. เพ อให น กศ กษาม ความร ความเข าใจจ ดหมายของการว ดและประเม นผลการเร ยนร 2. เพ อให น กศ กษาม ความร ความเข าใจหล กการด าเน นการว ดและประเม นผลการเร ยนร ตาม

More information

ในรอบป ๒๕๕๕ บทท ผลการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

ในรอบป ๒๕๕๕ บทท ผลการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ๓ บทท ผลการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ในรอบป ๒๕๕๕ ในป การศ กษา ๒๕๕๕ โรงเร ยนสตร ว ดระฆ งด าเน นงานตามแผนพ ฒนาค ณภาพ การศ กษาจนบรรล ความส าเร จตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน ด งน ๑. ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การประจ

More information

ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน

ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน การบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยนให บรรล เป าหมายในการพ ฒนาเด กไทยให ม ศ กยภาพและค ณล กษณะท จะด ารงช ว ตในประชาคมอาเซ ยนได อย างม ความส ข หน วยงานด

More information

เป าหมาย (เช งปร มาณและค ณภาพ)

เป าหมาย (เช งปร มาณและค ณภาพ) ตอนท 3 ผลการพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษาของสถานศ กษา 3.1 ผลการดาเน นงานตามแผนปฏ บ ต การประจาป ของสถานศ กษา กลย ทธ ท 1 พ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการศ กษาท กระด บ โครงการ/ก จกรรม 1. โครงการพ ฒนา ผ เร ยนให ม ส ขภาวะท

More information

นายมะดาโอะ อาแว ผ อ านวยการโรงเร ยนบ านตะโละม ญอ สพป.นธ.1

นายมะดาโอะ อาแว ผ อ านวยการโรงเร ยนบ านตะโละม ญอ สพป.นธ.1 1 ผลงานท ประสบผลส าเร จด านการบร หารสถานศ กษา เร อง การพ ฒนาระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา โรงเร ยนบ านตะโละม ญอ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานราธ วาส เขต 1 1. ความเป นมา ส งคมโลกในย คป จจ บ น

More information

รองผ อ านวยการกล มบร หารว ชาการ บทบาทและหน าท

รองผ อ านวยการกล มบร หารว ชาการ บทบาทและหน าท กล มบร หารว ชาการ รองผ อานวยการกล มบร หารว ชาการ 1. การวางแผน การบร หารงานว ชาการ การจ ดโครงสร างการบร หารงานว ชาการและงาน บร หารงานกล มสาระการเร ยนร และก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน 2. การบร หารงาน ในกล มบร หารงานว

More information

ส วนท 1 โครงสร างการบร หารโรงเร ยนว ดเสด จ

ส วนท 1 โครงสร างการบร หารโรงเร ยนว ดเสด จ ส วนท 1 โครงสร างการบร หารโรงเร ยนว ดเสด จ 1 โรงเร ยนเป นสถาบ นการศ กษาท ม บทบาทต อการพ ฒนาคนให เป นผ ม ความร ความค ด ม บ คล ก ล กษณะและพฤต กรรมท ด งาม โดยเฉพาะโรงเร ยนประถมศ กษาซ งถ อว าเป นโรงเร ยนของช

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน

แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน แนวปฏ บ ต ท ด ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน 0 แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ป การศ กษา 2554 แนวปฏ บ ต ท ด ในการพ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2557 โรงเร ยนสมเสม ดว ทยา

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2557 โรงเร ยนสมเสม ดว ทยา 1 แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2557 โรงเร ยนสมเสม ดว ทยา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 32 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ 2 คานา แผนปฏ บ ต การ ค อ ท ศทางในการบร หารงานของโรงเร

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2557 กล มบร หารว ชาการ

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2557 กล มบร หารว ชาการ แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2557 กล มบร หารว ชาการ 2 คาน า แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2557 กล มบร หารว ชาการ โรงเร ยนวช รธรรมสาธ ต จ ดทา ข นเพ อใช เป นแนวทางการปฏ บ ต งาน และการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาของโรงเร

More information

แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร

แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร เอกสารประกอบ หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร ฉบ บใช ในโรงเร ยนโครงการน าร อง การใช หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ ส าน กว ชาการและมาตรฐานการศ

More information

รห ส UTQ-102: การบร หารหล กส ตร

รห ส UTQ-102: การบร หารหล กส ตร UTQ online e-training Course ใบความร ท 1 เร อง ความสามารถและความจาเป นของ การบร หารจ ดการหล กส ตรระด บสถานศ กษา โครงการยกระด บค ณภาพคร ท งระบบ ภายใต ปฏ บ ต การไทยเข มแข ง (Upgrading Teacher Qualification

More information

ตอน ท การพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษา ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป

ตอน ท การพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษา ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป ๒ ตอน ท การพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษา ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป ๑. ระบบโครงสร างการบร หาร โรงเร ยนสตร ว ดระฆ งม การบร หารจ ดการเป นระบบช ดเจน ม งเน นการบร หารแบบม ส วน ร วมและด าเน นการตามระบบ PDCAจ งท าให

More information

การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา

การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา ๑ ความน า การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา ยงย ทธ ส มส พ มพ ผ อ านวยการโรงเร ยนหว านใหญ ประชาคม สพป.อ ดรธาน เขต 3 สถานศ กษาม ภารก จหล กในการจ ดการศ กษาให ผ เร ยนได ร บการพ ฒนาอย างเต มตามศ กยภาพ สถานศ กษาจ

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

ค าน า กล มบร หารงานว ชาการ

ค าน า กล มบร หารงานว ชาการ ค าน า ค ม อการบร หารงานว ชาการเป นเอกสารท จ ดข น โดยม ว ตถ ประสงค เพ อเป นแนวทางการบร หารและ ปฏ บ ต งานของกล มงานบร หารว ชาการโรงเร ยนอ บลร ตนราชก ญญาราชว ทยาล ย กร งเทพมหานคร โดยแนวทาง การด าเน นงานน

More information

ระยะเวลาด าเน นการ ตรงก บมาตรฐานด าน มาตรฐานท

ระยะเวลาด าเน นการ ตรงก บมาตรฐานด าน มาตรฐานท 62 ช อโครงการ การปร บปร งหล กส ตรสถานศ กษาบ รณาการเข าส แผนงาน ว ชาการ ผ ร บผ ดชอบโครงการ นางด ษฎ ป ดตะค รองผ อานวยการฝ ายว ชาการ ระยะเวลาดาเน นการ ป การศ กษา 2554 ตรงก บมาตรฐานด าน ป จจ ย,กระบวนการ,ผลผล

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2558 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2558 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 1 แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 สพ เอกสารหมายเลข 11/2557 กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 คานา แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2558

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 www.sp2.go.th กล มงานนโยบายและแผน กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา ส พรรณบ ร เขต 2 ค าน า แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2558 ฉบ บน จ ดท าข

More information

เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555

เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555 เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555 ต วบ งช ท มศว 1.1.1 กระบวนการพ ฒนาแผน ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ การค ดรอบป : ป งบประมาณ ป การศ กษา (เล อกระบ เพ ยงป เด ยว) 2 หร อ 4 หร

More information

ระด บการศ กษาข นพ นฐาน ประถมศ กษา:ม ธยมศ กษา

ระด บการศ กษาข นพ นฐาน ประถมศ กษา:ม ธยมศ กษา ระด บการศ กษาข นพ นฐาน ประถมศ กษา:ม ธยมศ กษา มาตรฐานค ณภาพผ เร ยน มาตรฐานท 1 ผ เร ยนม ส ขภาวะท ด และม ส นทร ยภาพ ท ต วบ งช ร อยละ ผลการประเม น คะแนนท คานวณได ระด บ ค ณภาพ 1.1 ผ เร ยนม ส ขน ส ยในการด แลส

More information

ประกาศคณะกรรมการกลางพน กงานเทศบาล เร อง ต าแหน งและว ทยฐานะพน กงานคร และบ คลากรทางการศ กษาเทศบาล

ประกาศคณะกรรมการกลางพน กงานเทศบาล เร อง ต าแหน งและว ทยฐานะพน กงานคร และบ คลากรทางการศ กษาเทศบาล ประกาศคณะกรรมการกลางพน กงานเทศบาล เร อง ต าแหน งและว ทยฐานะพน กงานคร และบ คลากรทางการศ กษาเทศบาล อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา 17(3) ประกอบมาตรา 24 วรรคเจ ด แห งพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบ บร หารงานบ คคลส วนท องถ

More information

ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด ประว ต ความเป นมาและสภาพป จจ บ น สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ต งอย บนท ด นสาธารณประโยชน โนน บ กบ

More information

(...) ผ อ านวยการโรงเร ยนบ านบ ญเร อง(อ นทะวงศาน เคราะห )

(...) ผ อ านวยการโรงเร ยนบ านบ ญเร อง(อ นทะวงศาน เคราะห ) คำนำ เน องจากหล กส ตรสถานศ กษา เป นหล กส ตรแกนกลางท ม ล กษณะเป นกรอบและแนวทางในการจ ด การศ กษา เพ อพ ฒนาผ เร ยนให เป นไปตามว ส ยท ศน เป าหมาย และค ณล กษณะอ นพ งประสงค ท โรงเร ยน ก าหนด โดยน าต วช ว ดและสาระการเร

More information

หน วยท 1 : การว พากษ แผนจ ดการเร ยนร

หน วยท 1 : การว พากษ แผนจ ดการเร ยนร หน วยท 1 : การว พากษ แผนจ ดการเร ยนร หน วยย อยท 1.1 : แนวค ดพ นฐานในการออกแบบการจ ดการเร ยนร 1. แนวค ดส าค ญในการออกแบบการเร ยนร ท สอดคล องก บหล กส ตรแกนกลางการศ กษา ข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 หล กส ตรแกนกลางการศ

More information

รายงานผลการดาเน นงานกล มบร หารงานท วไป โรงเร ยนพะตงประธานค ร ว ฒน

รายงานผลการดาเน นงานกล มบร หารงานท วไป โรงเร ยนพะตงประธานค ร ว ฒน 1 รายงานผลการดาเน นงานกล มบร หารงานท วไป โรงเร ยนพะตงประธานค ร ว ฒน ระหว างว นท 1 ต ลาคม 2556 ถ ง ว นท 31 ม นาคม 2557 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 16 2 สารบ ญ แนวค ดในการบร หารกล มบร หารท วไป

More information

รายงานผลการดาเน นงานท ด (Best Practices)

รายงานผลการดาเน นงานท ด (Best Practices) 1 รายงานผลการดาเน นงานท ด (Best Practices) เร อง การใช ร ปแบบการบร หารแบบ 4 D เพ อพ ฒนาค ณภาพ การศ กษาโรงเร ยนว ดถ วทอง ของ โรงเร ยนว ดถ วทอง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาปท มธาน เขต ๑ สาน กงานคณะกรรมการการศ

More information

3.4 มอบเง นรางว ลให แก น กเร ยนท ได ร บรางว ลชนะเล ศ อ นด บ 1, 2, 3 จากการแข งข นท กษะ

3.4 มอบเง นรางว ลให แก น กเร ยนท ได ร บรางว ลชนะเล ศ อ นด บ 1, 2, 3 จากการแข งข นท กษะ 43 โครงการท 1 แบบเสนอโครงการประจ าป งบประมาณ 2558 1. ช อโครงการ ส งเสร มการร วมงานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 64 2.1 เพ อสนองจ ดเน น สพป.ป ตตาน เขต 2 ข อ 5 ส งเสร มและพ ฒนาศ กยภาพในการแสดง ความสามารถ และการแข

More information