แผนบร หารความเส ยง ป 2554 มหาว ทยาล ยร ตนบ ณฑ ต ศ นย ด ส ตพณ ชยการ

Size: px
Start display at page:

Download "แผนบร หารความเส ยง ป 2554 มหาว ทยาล ยร ตนบ ณฑ ต ศ นย ด ส ตพณ ชยการ"

Transcription

1 แผนบร หารความเส ยง ป 2554 มหาว ทยาล ยร ตนบ ณฑ ต ศ นย ด ส ตพณ ชยการ

2 2 แผนบร หารความเส ยง มหาว ทยาล ยร ตนบ ณฑ ตศ นย ด ส ตพณ ชยการ ท มา ส บเน องจากสาน กงานคณะกรรมการอ ดมศ กษา (สกอ.) ได ม นโยบายให สถาบ นอ ดมศ กษาท งของ ภาคร ฐและเอกชนท กแห งจ ดให ม คณะกรรมการตรวจสอบประจาสถาบ นข น ม หน าท ร บผ ดชอบในการจ ด วางระบบและการดาเน นการป องก นความเส ยง ให ม ระบบการตรวจสอบภายใน การควบค มภายใน และ การบร หารความเส ยง เพ อให สถาบ นใช เป นแนวทางในการกาก บด แลเช งนโยบายตามบทบาทและภารก จท เหมาะสมก บสภาพป จจ บ นและอนาคต ด งน นมหาว ทยาล ยร ตนบ ณฑ ต ศ นย ด ส ตพณ ชยการ จ งต องม เคร องม อท ใช ในการกาก บด แลการ ดาเน นงาน เช น การบร หารความเส ยงเป นต วช ว ดหน ง เพ อบร หารป จจ ยและควบค มก จกรรม รวมถ ง กระบวนการการดาเน นงานต างๆ เพ อลดสาเหต ของและโอกาสท คณะจะเก ดความเส ยหาย ให ม ระด บความ เส ยงและขนาดของความเส ยหายท อาจเก ดข นในอนาคตให อย ในระด บท ยอมร บได ประเม นได ควบค มได และตรวจสอบได อย างเป นระบบ โดยคาน งถ งการบรรล เป าหมายของคณะเป นสาค ญ นโยบายการบร หารความเส ยง เพ อให มหาว ทยาล ยร ตนบ ณฑ ต ศ นย ด ส ตพณ ชยการ ม ระบบในการบร หารความเส ยงโดยการ บร หารป จจ ย และควบค มก จการ รวมท งกระบวนการดาเน นงานต างๆ ลดม ลเหต ของแต ละโอกาสท ศ นย ด ส ตพณ ชยการ จะเก ดความเส ยหาย (ท งในร ปของต วเง น และไม ใช ต วเง น เช น ช อเส ยง การฟ องร องจาก การไม ปฏ บ ต ตามกฎหมาย ระเบ ยบ ข อบ งค บ ประส ทธ ภาพ ประส ทธ ผล หร อความค มค าค ณค า) ให ระด บ ความเส ยง และขนาดของความเส ยหายท จะเก ดข นในอนาคต อย ในระด บท ยอมร บได โดยคาน งถ งการบรรล เป าหมายของศ นย ด ส ตพณ ชยการ ตามย ทธศาสตร กลย ทธ จ งกาหนดนโยบายการบร หารความเส ยง ด งน 1. ให ม การบร หารความเส ยงท วท งศ นย ด ส ตพณ ชยการ แบบบ รณาการ โดยม การจ ดการอย างเป น ระบบและต อเน อง 2. ให ม การกาหนดกระบวนการบร หารความเส ยงท เป นระบบมาตรฐานเด ยวก น 3. ให ม การต ดตาประเม นผลการบร หารความเส ยงท ม การทบทวน และปร บปร งอย างสม าเสมอ 4. ให ม การนาเทคโนโลย สารสนเทศมาใช เพ อการจ ดการท ด 5. ให การบร หารความเส ยงเป นส วนหน งของการดาเน นงานตามปกต

3 3 ข นตอนการบร หารความเส ยง แต งต งคณะกรรมการบร หารความเส ยง ศ นย ด ส ตพณ ชยการ กาหนดว ตถ ประสงค ประเม นความเส ยง วางแผนจ ดการความเส ยง แจ งแผนบร หารความเส ยงไปย งคณะกรรมการ ดาเน นงานตามแผน ต ดตามการดาเน นงาน รายงานผลการดาเน นงานไปย งคณะกรรมการบร หารงาน

4 การดาเน นการตามข นตอนการบร หารความเส ยง 1. ศ นย ด ส ตพณ ชยการ ม คาส งแต งต งคณะกรรมการบร หารความเส ยงม รายนามคณะกรรมการด งน 1. อาจารย ส ภาภรณ ศ วก ร ตตนะ ผ อานวยการศ นย ด ส ตพณ ชยการ 2. อาจารย วราภรณ แจ มร จ ผ ช วยผ อานวยการฝ ายบร หาร 3. อาจารย ส ว ทย เฉยสอาด ผ ช วยผ อานวยการฝ ายก จการน ส ต 4. อาจารย อ ท ศ เส อแก ว ต วแทนภาคว ชาการบ ญช 5. อาจารย วรรณว ไล โพธ ช ย ต วแทนภาคว ชาเทคน คทางการตลาด 6. อาจารย ว นช ย ด านวช รา ต วแทนภาคว ชาระบบสานสนเทศทางคอมพ วเตอร 7. อาจารย ร ชน ก จฉว ผ ช วยผ อานวยการฝ ายว ชาการ 8. ดร.น นทพร ชเลจร ต วแทนช มชนและผ ทรงค ณว ฒ ภายนอก 9. นายศราว ฒ สาธ ประค ลภ ต วแทนน ส ต 10.นายย งเจร ญ บ ญย ง ต วแทนเจ าหน าท 4 อานาจหน าท ความร บผ ดชอบ 1. กาหนดนโยบายและแผนการบร หารความเส ยงของศ นย ฯ 2. ส งเสร มและสน บสน นให หน วยงานภายในศ นย ฯ ดาเน นการบร หารความเส ยงตามนโยบายท กาหนด 3. พ จารณาและประเม นผลการบร หารความเส ยงของศ นย ฯอย างต อเน องตามรอบระยะเวลาท กาหนด 4. พ จารณาประเม นความเส ยงท เก ดช นของศ นย ฯและค นหาว ธ การควบค มท เหมาะสมและนาเสนอ ฝ ายคณะกรรมการบร หารศ นย ฯเพ อพ จารณาส งการ 5. ต ดตามและประเม นผลการดาเน นงานตามแผนบร หารความเส ยง โดยม การกาหนดแนวทางและ ข อเสนอแนะในการปร บปร งแผนบร หารความเส ยงเสนอต อคณะกรรมการบร หารศ นย ฯ 2. กาหนดว ตถ ประสงค ด งน 1. เพ อประเม นระด บความเส ยงในการบร หารและดาเน นงานของศ นย ด ส ตพณ ชยการ ทบทวนและ เสนอแนะมาตรการป องก นความเส ยหายท อาจจะเก ดข น ตลอดจนเสนอแนะแนวทางแก ไข ปร บปร งข อบกพร องของระบบการควบค มภายในเพ อลด ความเส ยงในการดาเน นงาน การ บร หารงาน 2. ศ นย ด ส ตพณ ชยการ ม แผนบร หารความเส ยงท ครอบคล มการดาเน นงานท กด านของศ นย ด ส ต พณ ชยการ พร อมท งม ผ ร บผ ดชอบก จกรรมบร หารความเส ยงท ม การระบ ในแผนบร หารความ เส ยง 3. กาก บด แลให ม การดาเน นการตามแผนบร หารความเส ยง พร อมรายงานผล ตามกาหนด

5 4. ประเม นความเส ยง 3.1 คณะกรรมการได ดาเน นการประเม นความเส ยงออกเป นด านต างๆ ด งน ความเส ยงด านการผล ตบ ณฑ ต - ความเส ยงด านนโยบาย - ความเส ยงด านทร พยากร - ความเส ยงด านการปฏ บ ต การ - ผลการเร ยนของน ส ตม ผลการเร ยนไม ถ งเกณฑ ท กาหนด - ความเส ยงจากเหต การณ ภายนอก - ความเส ยงด านการทะเลาะว วาท ความเส ยงด านการว จ ย - ความเส ยงด านทร พยากร - ความเส ยงด านอ นๆ ความเส ยงด านบร หารว ชาการ - ความเส ยงด านบ คลากร - ความเส ยงด านระบบงาน ความเส ยงด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม - ความเส ยงด านบ คคล ความเส ยงด านบร หาร - ความเส ยงด านทร พยากร - ความเส ยงด านการปฏ บ ต การ - ความเส ยงจากเหต การณ ภายนอก 5

6 3.2 การประเม นความเส ยง ด วยตารางจ ดลาด บความเส ยง โอกาส (1) (2) (3) เก ดข นยาก เก ดข นน อย เก ดข นบ าง ผลกระทบ (5) ร นแรงมาก (4) ร นแรง (3) ปานกลาง (2) น อย (1) น อยมาก LH 5 LH 4 LL / LH 3 LL 2 LL 1 LH 10 LH 8 LL / LH 6 LL 4 LL 2 6 LH / HH 15 LH / HH 12 LH / HL 9 LL / HL 6 LL / HL 3 (4) เก ดข น บ อยคร ง HH 20 HH 16 LH / HH 12 HL 8 HL 4 (5) เก ดข นประจ า HH 25 HH 20 HH / HL 15 HL 10 HL 5 อธ บายความหมายของระด บความเส ยง LH ความเส ยงปานกลาง - โอกาสเก ดน อย - ผลกระทบร นแรงมาก HH ความเส ยงส ง - ผลกระทบร นแรงมาก - โอกาสเก ดมาก LL ความเส ยงต า - ผลกระทบน อย - โอกาสเก ดน อย HL ความเส ยงปานกลาง - โอกาสเก ดมาก - ผลกระทบน อย อ างอ ง:ผ ช วยศาสตราจารย ประเสร ฐ อ ครประถมพงศ (2553) อธ บายระด บโอกาสเก ดความเส ยง โอกาสเก ดความเส ยง ความถ โดยเฉล ย คะแนน เก ดประจา 1 เด อนต อคร งหร อมากกว า 5 เก ดข นบ อยคร ง 1-6 เด อนต อคร งแต ไม เก น 5 คร ง 4 เก ดข นบ าง 1 ป ต อคร ง 3 เก ดข นน อย 2 3 ป ต อคร ง 2 เก ดข นยาก 5 ป ต อคร ง 1

7 ตาราง อธ บายผลกระทบของความเส ยงและระด บความร นแรงของผลกระทบความเส ยง ผลกระทบ ม ลค าความเส ยหาย คะแนน ร นแรงมาก > 1 ล านบาท 5 ร นแรง > 500,000 1 ล านบาท 4 ปานกลาง >50, ,000 3 น อย > 5,000 50,000 2 น อยมาก ไม เก น 5,000 บาท การจ ดทาแผนบร หารความเส ยงโดยสร างมาตรการควบค มความเส ยง ด งน 4.1 การยอมร บความเส ยง ( Take ) - ยอมร บความเส ยงเน องจาก ความเส ยงน นสามารถยอมร บได และม ค าใช จ ายใน การจ ดการ/ ควบค มด แลส งกว าผลประโยชน 4.2 การลดหร อควบค มความเส ยง ( Treat ) - ลดโอกาสท จะเก ดความเส ยงหร อลดความร นแรงของผลกระทบท จะเก ดข น เพ อให ความเส ยงอย ในระด บท ยอมร บได 4.3 การโอนหร อกระจายความเส ยง ( Transfer ) - การโอนความเส ยงให บ คคลท สามร บผ ดชอบ เช น การทาประก นภ ย การจ าง บร การหร อให บ คคลภายนอกดาเน นการแทน 4.4 การหย ดหร อหล กเล ยงความเส ยง ( Terminate ) - เป นการย ต ไม ให ความเส ยงเก ดข น หร อหล กเล ยงความเส ยงโดยหย ด หร อเปล ยน ร ปแบบการทาก จกรรมท ก อให เก ดความเส ยง 6. การต ดตามการดาเน นงาน - จ ดให ม การประช มเพ อรายงานผลการดาเน นงานท กภาคการศ กษา

8 แผนบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2554 ศ นย ด ส ตพณ ชยการ ตารางท 1 การระบ และป จจ ยความเส ยงจากการดาเน นการตามพ นธก จ ด านการผล ตบ ณฑ ต การว จ ย การบร การว ชาการ การทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรมและการบร หารจ ดการ พ นธก จ/ด าน ประเภทความส ยง 1. ด านการผล ต บ ณฑ ต 1. ความเส ยงด าน นโยบาย 2. ความเส ยงด าน ทร พยากร 3. ความเส ยงด านการ ปฏ บ ต การ ประเด นความเส ยง (ประเด นย อย (ถ าม )) ความเส ยงของกระบวนการ บร หารหล กส ตร 1. ความเส ยงด านระบบ เทคโนโลย สารสนเทศ 8 ป จจ ยความเส ยง ความเส ยง คาอธ บาย/เหต ใด การระบ ความเส ยง การปร บปร งร ปแบบในการ มาตรฐานหล กส ตร 1. การเปล ยนแปลงร ปแบบการจ ดทาหล กส ตร ข นตอน จ ดทาหล กส ตร (TQF) กระบวนการในการจ ดทาหล กส ตร ปร บปร งหล กส ตร ม การ เปล ยนแปลง และม เอกสารประกอบมาก ต องอาศ ยความ ร วมม อ และต องใช ระยะเวลาในการปร บปร งท ค อนข างมาก จ งจาเป นต องม การวางระบบในการจดทาหล กส ตร และการ บร หารหล กส ตรอย างร ดก ม และเป นไปตามระยะเวลาท กาหนด อ กท งต องได ร บความร วมม อจากผ เก ยวข องใน หล กส ตรท กท าน ข อม ลด านการผล ตบ ณฑ ตบน ฐานข อม ลไม เป นป จจ บ นและไม 1. ระบบสารสนเทศของศ นย ฯ ไม ม การจ ดหมวดหม ให ง าย ระบบสารสนเทศของศ นย ฯ ไม เป นหมวดหม ต อการค นหาข อม ล ท เก ยวข อง เช น หล กส ตร การเป ดร บ เป นป จจ บ น สม คร ก จกรรมการเร ยนการสอนท ต องการ ประกาศให น ส ต ทราบ ข าวประชาส มพ นธ ด านการศ กษา สถานท ไม เพ ยงพอ หร อไม การจ ดการเร ยนการสอน 1.ห องเร ยนในศ นย ไม เพ ยงพอต อความต องการในการใช เหมาะสม 2.พ นท ในการจ ดก จกรรมของน ส ตไม เหมาะสม 2. ความเส ยงด านอาคาร สถานท 1. ความเส ยงด านบ คคลกร จานวนบ คคลากร การให บร การ/การทดแทนงาน จานวนบ คคลากรสายสน บสน น เช น น กว ชาการ เจ าหน าท น กว ชาการการศ กษา น กก จการน ส ตไม เพ ยงพอ 2. ความเส ยงด านระบบประก น 1.ระบบการจ ดเก บเอกสาร 1.ทาให หล กฐานใช ในการประก น เอกสารท เก ยวข องก บการประก นค ณภาพ เก ดการ ค ณภาพ ค ณภาพไม สมบ รณ เปล ยนแปลงเป นล กษณะ ค ณภาพ ปร มาณ และระบบกลไก

9 ตารางท 1 การระบ และป จจ ยความเส ยงจากการดาเน นการตามพ นธก จ ด านการผล ตบ ณฑ ต การว จ ย การบร การว ชาการ การทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรมและการบร หารจ ดการ (ต อ) พ นธก จ/ด าน ประเภทความส ยง 1. ด านการผล ต บ ณฑ ต(ต อ) 4. ความเส ยงจาก เหต การณ ภายนอก 5. ความเส ยงด านการ ทะเลาะว วาท 2. ด านการว จ ย 1. ความเส ยงด าน บ คลากร 2. ความเส ยงด าน อ นๆ 3. ด านบร หาร ว ชาการ 1. ความเส ยงด าน บ คลากร ประเด นความเส ยง (ประเด นย อย (ถ าม )) 3. ความเส ยงด านผลการเร ยน น ส ต 4. ความเส ยงเทคโนโลย การส ญหายของข อม ล เม อ เคร องคอมพ วเตอร ต ดไวร ส ผลกระทบจากประชาคม 1. การพ ฒนาหล กส ตร มาตรฐานของน ส ตท เท ยบเท า อาเซ ยน สากล 9 ป จจ ยความเส ยง ความเส ยง คาอธ บาย/เหต ใด การระบ ความเส ยง 2. ระบบข อม ลน ส ตท เป น ข อม ลเก ยวก บจานวนน ส ต การทราบข อม ล เก ยวก บ จานวนน ส ต สถานภาพ การ ป จจ บ น สถานภาพ จากการบร การการน ส ต ลงทะเบ ยนของน ส ตล าช า ทาให ม ป ญหาในการจ ดการเร ยน ล าช า การสอนหร อการวางแผนในการจ ดรายว ชาในหล กส ตร ผลการเร ยนของน ส ตม ผลการ จานวนน ส ตท สาเร จการศ กษาใน ความพร อมในการเข าเร ยน ป ญหาส วนต วป ญหาทาง เร ยนไม ถ งเกณฑ ท กาหนด ภาคเร ยนส ดท ายไม เป นไปตาม เศรษฐก จของน ส ต การก กองท น กยศ. ไม ผ าน ป ญหา เป าหมาย ทางด านส ขภาพ การขาดพ เล ยงร นพ ค อยด แล ข อม ลเก ยวก บการเร ยนการสอน ทาให ข อม ลท จาเป นต อการเร ยนการสอนเก ดการส ญหาย เส ยหาย หร อส ญหาย ส งผลต อการเร ยนการสอนล าช า ม อ ปสรรค กลไกการพ ฒนาหล กส ตรให ม ความท นสม ย และได มาตรฐานเท ยบเท าสากล 2. ภาษาท 3 ความสามารถในการใช ภาษา ภาษาท 3 ม ความจาเป นท น ส ตจาเป นต องม ความร ท กษะ เน องจากจะเป นการเพ มความสามารถในการแข งข นใน ตลาดแรงงาน ผลจากการกระทบกระท ง ระหว างน ส ต ผลการเร ยน พฤต กรรมการ แสดงออกของน ส ต ส งผลกระทบต อผลการเร ยนของ น ส ตท ก อเหต ทะเลาะว วาท บ คลากร บ คลากรขาดแรงจ งใจในการ โครงการว จ ยม จานวนไม บรรล จ ดทาโครงการว จ ย ตามเป าหมายท กาหนด การนางานว จ ยไปใช ประโยชน จานวนโครงการว จ ยท นาไปใช จานวนผลงานว จ ยท นาไปใช จร งและการทางานว จ ยแบบ ประโยชน จร งและจานวน ประโยชน จร งย งน อยและย งไม ม บ รณาการ โครงการบ รณาการ การพ ฒนาโครงการบ รณาการ บ คลากร ขาดผ ประสานงานม ออาช พ ขาดผ ประสานงานม ออาช พใน เร องการบร หารจ ดการโครงการ บร การว ชาการและประชาส มพ นธ ทาให ความส มพ นธ ระหว างน ส ตของศ นย ด ส ตพณ ชยการ ลดลง บ คลากรขาดแรงจ งใจในการดาเน นการโครงการว จ ย ซ งทา ให จานวนโครงการว จ ยไม บรรล เป าหมายท กาหนด จานวนผลงานว จ ยท นาไปใช ประโยชน จร งย งน อยเม อเท ยบ ก บจานวนอาจารย และย งไม ม โครงการบ รณาการ การทราบข อม ลท ถ กต องเก ยวก บข อม ลทางว ชาการ การเท ยบ โอน การเพ กถอนรายว ชา ได ร บข อม ลไม ท วถ ง

10 ตารางท 1 การระบ และป จจ ยความเส ยงจากการดาเน นการตามพ นธก จ ด านการผล ตบ ณฑ ต การว จ ย การบร การว ชาการ การทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรมและการบร หารจ ดการ (ต อ) พ นธก จ/ด าน ประเภทความส ยง 3. ด านบร หาร ว ชาการ (ต อ) 4. ด านการทาน บาร งศ ลป ว ฒนธรรม 2. ความเส ยงด าน ระบบงาน 1. ความเส ยงด าน บ คคล 5. ด านบร หาร 1. ความเส ยงด าน ทร พยกร 2. ความเส ยงด าน บ คคล 3. ความเส ยงจาก เหต การณ ภายนอก 4. ความเส ยงด าน ทร พยากร ประเด นความเส ยง (ประเด นย อย (ถ าม )) ระบบงาน 10 ป จจ ยความเส ยง ความเส ยง ขาดระบบการจ ดการบร การ ว ชาการท ด ความเส ยงด านบ คคล ความถน ดในการค นคว าว จ ย ด านศ ลปว ฒนธรรม ย งไม ม ระบบการพ จารณาข อเสนอ และต ดตามประเม นผลโครงการ บร การว ชาการ เน องจากขาดผ เช ยวชาญและม อ อาช พในเร องศ ลปว ฒนธรรมท ล กซ งโดยตรง ระบบสารสนเทศในการบร หาร จ ดการย งไม สมบ รณ ความเส ยงด านระบบ ระบบ เทคโนโลย สารสนเทศ ความเส ยงด านบ คลากร จานวนบ คลากร การจาก ดของบ คลากรสาย สน บสน นท ม อย ผลกระทบจากภาระโลกร อน 1. ความเส ยงด านระบบ เทคโนโลย สารสนเทศ 2. ความเส ยงด านอาคาร สถานท คาอธ บาย/เหต ใด การระบ ความเส ยง ทาให เก ดการให บร การข อม ลทางว ชาการล าช า หร อไม สามารถตอบสนองน ส ตด านว ชาการบกพร อง ทาให เก ดความล าช าในการเสนอโครงการหร อการรายงาน ขาดระบบสารสนเทศในการบร หารจ ดการ เพ อเพ ม ประส ทธ ภาพในการทางาน จานวนบ คลากรท ม อย ไม สอดคล องก บภาระก จในป จจ บ น ค าไฟฟ าส งข น ค าใช จ ายการชาระค าไฟฟ าเพ มข น ค าใช จ ายในการชาระค าไฟฟ าส งควรเพ มมาตรการประหย ด พล งงานอย างจร งจ ง ว สด อ ปกรณ การเส อมสภาพของคร ภ ณฑ คอมพ วเตอร อ ปกรณ ท ม อย ไม สามารถรองร บเทคโนโลย ท เปล ยนไปอย างรวดเร ว โครงสร างอาคาร ความเส ยงสภาพของอาคารจาก การใช งาน เน องจากอ ปกรณ ท ม อย เก ดการเส อมสภาพและไม สามาระ รองร บเทคโนโลย ท ม การพ ฒนาเปล ยนแปลงอย างรวดเร ว อาคารท ใช งานมาเป นเวลานานเก ดความเส อมสภาพ

11 ตารางท 2 ว เคราะห ว ดระด บความเส ยง จากโอกาสท เก ดความเส ยงและผลกระทบจากความเส ยงเพ อประเม นระด บความเส ยงจากการดาเน นงานตามพ นธก จ ด านการผล ตบ ณฑ ต การว จ ย การบร การว ชาการ การทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรมและการบร หารจ ดการ พ นธก จ/ด าน ประเภทความส ยง 1. ด านการผล ต บ ณฑ ต 1. ความเส ยงด าน นโยบาย 2. ความเส ยงด าน ทร พยากร 3. ความเส ยงด านการ ปฏ บ ต การ 11 ประเด นความเส ยง การประเม นความเส ยง ป จจ ยความเส ยง ความเส ยง (ประเด นย อย (ถ าม )) โอกาส ผลกระทบ ระด บความเส ยง ความเส ยงของกระบวนการ การปร บปร งร ปแบบในการ 1.1 มาตรฐานหล กส ตร 5 5 ระด บส งมาก บร หารหล กส ตร จ ดทาหล กส ตร (TQF) 1. ความเส ยงด านระบบ ข อม ลด านการผล ตบ ณฑ ตบน 1.2 ฐานข อม ลไม เป นป จจ บ นและ 5 4 ระด บส งมาก เทคโนโลย สารสนเทศ ระบบสารสนเทศของศ นย ฯ ไม ไม เป นหมวดหม เป นป จจ บ น 2. ความเส ยงด านอาคาร สถานท ไม เพ ยงพอ หร อไม 1.3 การจ ดการเร ยนการสอน 4 4 ระด บส งมาก สถานท เหมาะสม 1. ความเส ยงด านบ คคลกร จานวนบ คคลากร 1.4 การให บร การ/การทดแทนงาน 4 5 ระด บส งมาก 2. ความเส ยงด านระบบประก น 1.ระบบการจ ดเก บเอกสาร 1.5 ทาให หล กฐานใช ในการ 3 3 ระด บปานกลาง ค ณภาพ ประก นค ณภาพไม สมบ รณ 2. ระบบข อม ลน ส ตท เป น 1.6 ข อม ลเก ยวก บจานวนน ส ต 3 3 ระด บปานกลาง ป จจ บ น สถานภาพ จากการบร การการน ส ต ล าช า 3. ความเส ยงด านผลการเร ยน น ส ต ผลการเร ยนของน ส ตม ผลการ เร ยนไม ถ งเกณฑ ท กาหนด 4. ความเส ยงด านเทคโนโลย การส ญหายของข อม ล เม อ เคร องคอมพ วเตอร ต ดไวร ส 1.7 จานวนน ส ตท สาเร จการศ กษา ในภาคเร ยนส ดท ายไม เป นไปตาม เป าหมาย 1.8 ข อม ลเก ยวก บการเร ยนการ สอนเส ยหาย หร อส ญหาย 3 3 ระด บปานกลาง 4 3 ระด บปานกลาง

12 ตารางท 2 ว เคราะห ว ดระด บความเส ยง จากโอกาสท เก ดความเส ยงและผลกระทบจากความเส ยงเพ อประเม นระด บความเส ยงจากการดาเน นงานตามพ นธก จ ด านการผล ตบ ณฑ ต การว จ ย การบร การว ชาการ การทาน ศ ลปว ฒนธรรมและการบร หารจ ดการ (ต อ) พ นธก จ/ด าน ประเภทความส ยง 1. ด านการผล ต บ ณฑ ต(ต อ) 4. ความเส ยงจาก เหต การณ ภายนอก 5. ความเส ยงด านการ ทะเลาะว วาท 2. ด านการว จ ย 1. ความเส ยงด าน บ คลากร 2. ความเส ยงด าน อ นๆ 3. ด านบร หาร ว ชาการ 4. ด านการทาน บาร งศ ลป ว ฒนธรรม 1. ความเส ยงด าน บ คลากร 2. ความเส ยงด าน ระบบงาน 1. ความเส ยงด าน บ คคล ประเด นความเส ยง (ประเด นย อย (ถ าม )) ผลกระทบจากประชาคม อาเซ ยน ผลจากการกระทบกระท ง ระหว างน ส ต บ คลากร การนางานว จ ยไปใช ประโยชน จร งและการทางานว จ ยแบบ บ รณาการ 12 ป จจ ยความเส ยง ความเส ยง การประเม นความเส ยง โอกาส ผลกระทบ ระด บความเส ยง 1. การพ ฒนาหล กส ตร 1.9 มาตรฐานของน ส ตท เท ยบเท า 3 4 ระด บปานกลาง สากล 2. ภาษาท ความสามารถในการใช ภาษา 3 4 ระด บปานกลาง ผลการเร ยน พฤต กรรมการ 1.11 ส งผลกระทบต อผลการเร ยน 3 4 ระด บปานกลาง แสดงออกของน ส ต ของน ส ตท ก อเหต ทะเลาะว วาท บ คลากรขาดแรงจ งใจในการ โครงการว จ ยม จานวนไม บรรล 5 3 ระด บส งมาก จ ดทาโครงการว จ ย ตามเป าหมายท กาหนด จานวนโครงการว จ ยท นาไปใช 2.3 จานวนผลงานว จ ยท นาไปใช 5 3 ระด บส งมาก ประโยชน จร งและจานวน ประโยชน จร งย งน อยและย งไม ม โครงการบ รณาการ การพ ฒนาโครงการบ รณาการ บ คลากร ขาดผ ประสานงานม ออาช พ 3.1 ขาดผ ประสานงานม ออาช พใน เร องการบร หารจ ดการโครงการ บร การว ชาการและประชาส มพ นธ ระบบงาน ขาดระบบการจ ดการบร การ ว ชาการท ด ความเส ยงด านบ คคล ความถน ดในการค นคว าว จ ย ด านศ ลปว ฒนธรรม 3.2 ย งไม ม ระบบการพ จารณา ข อเสนอและต ดตามประเม นผล โครงการบร การว ชาการ 4.1 เน องจากขาดผ เช ยวชาญและ ม ออาช พในเร องศ ลปว ฒนธรรมท ล กซ งโดยตรง 2 5 ระด บส งมาก 5 2 ระด บส งมาก 3 2 ระด บปานกลาง

13 ตารางท 2 ว เคราะห ว ดระด บความเส ยง จากโอกาสท เก ดความเส ยงและผลกระทบจากความเส ยงเพ อประเม นระด บความเส ยงจากการดาเน นงานตามพ นธก จ ด านการผล ตบ ณฑ ต การว จ ย การบร การว ชาการ การทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรมและการบร หารจ ดการ (ต อ) พ นธก จ/ด าน ประเภทความส ยง 5. ด านบร การ 1. ความเส ยงด าน ทร พยกร 2. ความเส ยงด าน บ คคล 3. ความเส ยงจาก เหต การณ ภายนอก 4. ความเส ยงด าน ทร พยากร ประเด นความเส ยง (ประเด นย อย (ถ าม )) ป จจ ยความเส ยง ความเส ยง ความเส ยงด านระบบ ระบบ 5.1 ระบบสารสนเทศในการ เทคโนโลย สารสนเทศ บร หารจ ดการย งไม สมบ รณ ความเส ยงด านบ คลากร จานวนบ คลากร 5.2 การจาก ดของบ คลากรสาย สน บสน นท ม อย ผลกระทบจากภาระโลกร อน ค าไฟฟ าส งข น 5.3 ค าใช จ ายการชาระค าไฟฟ า เพ มข น 1. ความเส ยงด านระบบ ว สด อ ปกรณ 5.4 การเส อมสภาพของคร ภ ณฑ เทคโนโลย สารสนเทศ คอมพ วเตอร อ ปกรณ ท ม อย ไม สามารถรองร บเทคโนโลย ท เปล ยนไปอย างรวดเร ว 2. ความเส ยงด านอาคาร สถานท 13 โครงสร างอาคาร 5.5 ความเส ยงสภาพของอาคารจาก การใช งาน การประเม นความเส ยง โอกาส ผลกระทบ ระด บความเส ยง 4 2 ระด บส ง 4 4 ระด บส งมาก 4 4 ระด บส งมาก 2 2 ระด บปานกลาง 2 3 ระด บปานกลาง

14 ตารางท 3 การจ ดการความเส ยงย ดตามหล ก 4 T 1) โอนความเส ยง (Transfer) ให ระด บมหาว ทยาล ยเป นผ ควบค มและจ ดการความเส ยง ได แก 14 ประเภทความส ยง ความเส ยงด าน นโยบาย ความเส ยงด าน ทร พยากร ความเส ยงด านการ ปฏ บ ต การ ความเส ยงจาก เหต การณ ภายนอก ความเส ยงด านการ ทะเลาะว วาท ความเส ยงด าน บ คลากร ความเส ยงด าน อ นๆ ประเด นความเส ยง (ประเด นย อย (ถ าม )) ความเส ยงของกระบวนการ บร หารหล กส ตร ความเส ยงด านระบบ เทคโนโลย สารสนเทศ การประเม นความเส ยง ป จจ ยความเส ยง ความเส ยง โอกาส ผลกระทบ ระด บความเส ยง การจ ดการความเส ยง การปร บปร งร ปแบบในการ มาตรฐานหล กส ตร 5 5 ระด บส งมาก โอนให ระด บมหาว ทยาล ย จ ดทาหล กส ตร (TQF) ข อม ลด านการผล ตบ ณฑ ตบน ฐานข อม ลไม เป นป จจ บ นและไม 5 4 ระด บส งมาก โอนให ระด บมหาว ทยาล ย ระบบสารสนเทศของศ นย ฯ ไม เป นหมวดหม เป นป จจ บ น ความเส ยงด านบ คคลกร จานวนบ คคลากร การให บร การ/การทดแทนงาน 3 3 ระด บปานกลาง โอนให ระด บมหาว ทยาล ย ความเส ยงด านระบบประก น ค ณภาพ ผลกระทบจากประชาคม อาเซ ยน ผลจากการกระทบกระท ง ระหว างน ส ต บ คลากร การนางานว จ ยไปใช ประโยชน จร งและการทางาน ว จ ยแบบบ รณาการ ระบบการจ ดเก บเอกสาร ทาให หล กฐานใช ในการประก น 3 3 ระด บปานกลาง โอนให ระด บมหาว ทยาล ย ค ณภาพไม สมบ รณ ระบบข อม ลน ส ตท เป นป จจ บ น ข อม ลเก ยวก บจานวนน ส ต สถานภาพ จากการบร การการ น ส ตล าช า 3 3 ระด บปานกลาง โอนให ระด บมหาว ทยาล ย การพ ฒนาหล กส ตร มาตรฐานของน ส ตท เท ยบเท า 3 4 ระด บปานกลาง โอนให ระด บมหาว ทยาล ย สากล ภาษาท 3 ความสามารถในการใช ภาษา 3 4 ระด บปานกลาง โอนให ระด บมหาว ทยาล ย ผลการเร ยน พฤต กรรมการ แสดงออกของน ส ต บ คลากรขาดแรงจ งใจในการ จ ดทาโครงการว จ ย จานวนโครงการว จ ยท นาไปใช ประโยชน จร งและจานวน โครงการบ รณาการ ส งผลกระทบต อผลการเร ยน ของน ส ตท ก อเหต ทะเลาะว วาท โครงการว จ ยม จานวนไม บรรล ตามเป าหมายท กาหนด จานวนผลงานว จ ยท นาไปใช ประโยชน จร งย งน อยและย งไม ม การพ ฒนาโครงการบ รณาการ 3 4 ระด บปานกลาง ศ นย ด ส ตพณ ชยการ 5 3 ระด บส งมาก โอนให ระด บมหาว ทยาล ย 5 3 ระด บส งมาก โอนให ระด บมหาว ทยาล ย

15 ตารางท 3 การจ ดการความเส ยงย ดตามหล ก 4 T (ต อ) 1) โอนความเส ยง (Transfer) ให ระด บมหาว ทยาล ยเป นผ ควบค มและจ ดการความเส ยง ได แก 15 ประเภทความส ยง ความเส ยงด าน บ คลากร ความเส ยงด าน ระบบงาน ความเส ยงด าน บ คคล ความเส ยงด าน ทร พยกร ความเส ยงด าน บ คคล ความเส ยงจาก เหต การณ ภายนอก ความเส ยงด านการ ทะเลาะว วาท ประเด นความเส ยง (ประเด นย อย (ถ าม )) ป จจ ยความเส ยง ความเส ยง บ คลากร ขาดผ ประสานงานม ออาช พ ขาดผ ประสานงานม ออาช พใน เร องการบร หารจ ดการโครงการ บร การว ชาการและการ ประชาส มพ นธ ระบบงาน ขาดระบบการจ ดการบร การ ว ชาการท ด ความเส ยงด านบ คคล ความถน ดในการค นคว าว จ ย ด านศ ลปว ฒนธรรม ย งไม ม ระบบการพ จารณา ข อเสนอและต ดตามประเม นผล โครงการบร การว ชาการ เน องจากขาดผ เช ยวชาญและม อ อาช พในเร องศ ลปว ฒนธรรมท ล กซ งโดยตรง ระบบสารสนเทศในการบร หาร จ ดการย งไสมบ รณ ความเส ยงด านระบบ ระบบ เทคโนโลย สารสนเทศ ความเส ยงด านบ คลากร จานวนบ คลากร การจาก ดของบ คลากรสาย สน บสน นท ม อย ผลกระทบจากภาระโลกร อน ค าไฟฟ าส งข น ค าใช จ ายการชาระค าไฟฟ า เพ มข น ผลจากการกระทบกระท ง ผลการเร ยน พฤต กรรมการ ส งผลกระทบต อผลการเร ยน ระหว างน ส ต แสดงออกของน ส ต ของน ส ตท ก อเหต ทะเลาะว วาท การประเม นความเส ยง การจ ดการความเส ยง โอกาส ผลกระทบ ระด บความเส ยง 2 5 ระด บส งมาก โอนให ระด บมหาว ทยาล ย 5 2 ระด บส งมาก โอนให ระด บมหาว ทยาล ย 3 2 ระด บปานกลาง โอนให ระด บมหาว ทยาล ย 4 2 ระด บส ง โอนให ระด บมหาว ทยาล ย 4 4 ระด บส งมาก โอนให ระด บมหาว ทยาล ย 4 2 ระด บส ง ศ นย ด ส ตพณ ชยการ 3 4 ระด บปานกลาง ศ นย ด ส ตพณ ชยการ

16 1) โอนความเส ยง (Transfer) ให ระด บมหาว ทยาล ยเป นผ ควบค มและแบ ง (Share) ให ส นย ด ส ตพณ ชยการร วมจ ดการความเส ยง ได แก 16 ประเภทความส ยง ความเส ยงด าน ทร พยากร ประเด นความเส ยง (ประเด นย อย (ถ าม )) ความเส ยงด านระบบ เทคโนโลย สารสนเทศ ป จจ ยความเส ยง ความเส ยง ว สด อ ปกรณ การเส อมสภาพของคร ภ ณฑ คอมพ วเตอร อ ปกรณ ท ม อย ไม สามารถรองร บเทคโนโลย ท เปล ยนไปอย างรวดเร ว ความเส ยงด านอาคารสถานท โครงสร างอาคาร ความเส ยงสภาพของอาคารจาก การใช งาน การประเม นความเส ยง การจ ดการความเส ยง โอกาส ผลกระทบ ระด บความเส ยง 2 2 ระด บปานกลาง โอนให ระด บมหาว ทยาล ย และศ นย ด ส ตพณ ชยการ 2 3 ระด บปานกลาง โอนให ระด บมหาว ทยาล ย และศ นย ด ส ตพณ ชยการ 2) ระด บความเส ยงท ศ นย ด ส ตพณ ชยการยอมร บ (Take, Accept) และการควบค ม (Treat)โดยการเตร ยมดาเน นการแผนการบร หารความเส ยงได แก ประเภทความส ยง ความเส ยงด านการ ปฏ บ ต การ ประเด นความเส ยง (ประเด นย อย (ถ าม )) ความเส ยงด านผลการเร ยน น ส ต ป จจ ยความเส ยง ความเส ยง ผลการเร ยนของน ส ตไม ถ ง เกณฑ จบหล กส ตร ความเส ยงด านเทคโนโลย การส ญหายของข อม ลเม อเคร อง คอมพ วเตอร ต ดไวร ส จานวนน ส ตท สาเร จการศ กษา ในภาคเร ยนส ดท ายไม เป นไป ตามเป าหมาย ข อม ลเก ยวก บการเร ยนการสอน เส ยหาย หร อส ญหาย การประเม นความเส ยง การจ ดการความเส ยง โอกาส ผลกระทบ ระด บความเส ยง 3 3 ระด บปานกลาง ศ นย ด ส ตพณ ชยการ ร บผ ดชอบ 4 3 ระด บปานกลาง ศ นย ด ส ตพณ ชยการ ร บผ ดชอบ

17 ตารางท 6 แผนการบร หารความเส ยงระด บมหาว ทยาล ยร ตนบ ณฑ ต ศ นย ด ส ตพณ ชยการประจาป งบประมาณ พ.ศ ความเส ยง ด านความเส ยง ด านการผล ตบ ณฑ ต 1. จานวนน ส ตระด บ ปร ญญาตร ลาออก 17 แผนบร หารความเส ยงท มหาว ทยาล ยกาหนด แผนการบร หารความเส ยง แนวทางการป องก น/แก ไข/ลดผลกระทบความเส ยหาย ผ ร บผ ดชอบระด บศ นย ฯ ระยะเวลา ดาเน นการ หมายเหต ด านการปฏ บ ต งาน 1. สารวจสาเหต ท แท จร งของการออกของน ส ต เพ อดาเน นการแก ไข ผ ช วยผ อานวยการฝ ายว ชาการ ม.ย. 54 ตลอดป 2. พ ฒนาระบบและกลไกสน บสน นการเร ยนร ให แก น ส ต ผ ช วยผ อานวยการฝ ายบร หารท วไป ม.ย. 54 ตลอดป 3. พ ฒนาระบบอาจารย ท ปร กษา ผ ช วยผ อานวยการฝ ายก จการน ส ต ม.ย. 54 ตลอดป 4. พ ฒนาท กษะด านการสอน ด านการว ดและประเม นผลการศ กษา เพ อให ผ อานวยการศ นย ฯ/ผ ช วยผ อานวยการฝ าย ม.ย. 54 ตลอดป การจ ดการเร ยนส มฤทธ ผล ว ชาการ 5. จ ดก จกรรมสอนเสร ม (ต ว) ให แก น ส ตสาหร บน ส ตท ม ผลการเร ยนต า ผ ช วยผ อานวยการฝ ายว ชาการ ม.ย. 54 ตลอดป 6. จ ดระบบการด แลโดยต งอาจารย ท ปร กษาเฉพาะเร อง ผ ช วยผ อานวยการฝ ายว ชาการ ม.ย. 54 ตลอดป 7. จ ดระบบการด แลโครงการเพ อนช วยเพ อน พ ช วยน อง ผ ช วยผ อานวยการฝ ายก จการน ส ต ม.ย. 54 ตลอดป ความเส ยงด านการ 1. จ ดการแต งต งเจ าหน าท เวรตามจ ดต างๆ ของศ นย ผ ช วยผ อานวยการฝ ายก จการน ส ต ม.ย. 54 ตลอดป ทะเลาะว วาท ความเส ยงด าน อาคารสถานท 1. ศ นย ฯ จ ดการโอนความเส ยงโดยการทาประก นภ ยต วโครงสร างอาคาร ผ ช วยผ อานวยการฝ ายบร หารท วไป ม.ย. 54 ตลอดป

18 ตารางท 7 แผนการบร หารความเส ยงศ นย ด ส ตพณ ชยการ ประจาป การศ กษา พ.ศ ความเส ยง ด านความเส ยง ด านการบร หารจ ดการ 1. ระบบการตรวจสอบ และถ วงด ลย ระหว าง ผ บร หาร การเง น และ บ ญช ย งไม สมบ รณ ด านทร พยากร (ความเส ยงด านการ เง นงบประมาณ) 2. ค าไฟฟ าส ง ความเส ยงจากเหต การณ ภายนอก 18 แผนบร หารความเส ยงท มหาว ทยาล ยกาหนด แผนการบร หารความเส ยง แนวทางการป องก น/แก ไข/ลดผลกระทบความเส ยหาย ผ ร บผ ดชอบระด บศ นย ฯ ระยะเวลา ดาเน นการ หมายเหต 1. เช ญท ปร กษาจากภายนอกให คาแนะนาและวางระบบ ผ ช วยผ อานวยการฝ ายบร หารท วไป ม.ย. 54 พ.ค. 55 ตลอดป 2. พ ฒนาและตรวจสอบระบบการเง นและบ ญช ผ ช วยผ อานวยการฝ ายบร หารท วไป ม.ย. 54 พ.ค. 55 ตลอดป 3. รายงานผลการดาเน นงานการตรวจสอบระบบการเง นและบ ญช ผ ช วยผ อานวยการฝ ายบร หารท วไป ม.ย. 54 พ.ค. 55 ตลอดป 1. เพ มมาตรการการประหย ดและใช ทร พยากรอย างม ประส ทธ ภาพ ผ ช วยผ อานวยการฝ ายบร หารท วไป ม.ย. 54 พ.ค. 55 ตลอดป ด านการบร หารทร พยากรมน ษย 3. การให บร การ / การ ความเส ยงด านการ 1. มอบหมายงานอย างช ดเจน ผ ช วยผ อานวยการฝ ายบร หารท วไป ม.ย. 54 พ.ค. 55 ตลอดป ทดแทน ปฏ บ ต งาน 4. การจาก ดของบ คลากร ความเส ยงด านบ คลากร 1. ว เคราะห ภาระงาน ผ ช วยผ อานวยการฝ ายบร หารท วไป ม.ย. 54 พ.ค. 55 ตลอดป สายสน บสน นท ม อย 5. อาย ของบ คลากรเพ ม ความเส ยงด านบ คลากร 1. จ ดทาแผนหาอ ตรากาล งทดแทน ผ ช วยผ อานวยการฝ ายบร หารท วไป ม.ย. 54 พ.ค. 55 ตลอดป มากข น ด านบร การว ชาการ 6.ย งไม ม ระบบการ ความเส ยงด านระบบงาน 1. แต งต งคณะกรรมการต ดตามและประเม นผล ผ ช วยผ อานวยการฝ ายว ชาการ ม.ย. 54 พ.ค. 55 ตลอดป พ จารณาข อเสนอและ 2. จ ดทามาตรการต ดตามและรายงานการดาเน นงาน ผ ช วยผ อานวยการฝ ายว ชาการ ม.ย. 54 พ.ค. 55 ตลอดป ต ดตามประเม นผล โครงการบร การว ชาการ 3. ประเม นส มฤทธ ผลของโครงการ ผ ช วยผ อานวยการฝ ายว ชาการ ม.ย. 54 พ.ค. 55 ตลอดป

19 ตารางท 7 แผนการบร หารความเส ยงศ นย ด ส ตพณ ชยการ ประจาป การศ กษา พ.ศ. 2554(ต อ) ความเส ยง ด านความเส ยง ด านว จ ย 9. ไม ได ร บอน ม ต เง นท ประจางวดตามระยะเวลา วางแผนไว ความเส ยงด านทร พยากร (ความเส ยงด านการ บร หารงานว จ ย) 19 แผนบร หารความเส ยงท มหาว ทยาล ยกาหนด แผนการบร หารความเส ยง แนวทางการป องก น/แก ไข/ลดผลกระทบความเส ยหาย ผ ร บผ ดชอบระด บศ นย ฯ ระยะเวลา ดาเน นการ หมายเหต 1. ม แนวทางการให บร การย มเง นทดรองจ าย ผ อานวยการศ นย / ผ ช วยผ อานวยการฝ าย ม.ย. 54 พ.ค. 55 ตลอดป บร หารท วไป 2. แจ งเว ยนผ ท เก ยวข องหร อผ ใด ร บโครงการดาเน นการ ผ ช วยผ อานวยการฝ ายบร หารท วไป ม.ย. 54 พ.ค. 55 ตลอดป 10. จานวนโครงการว จ ยท นาไปใช ประโยชน จร ง และจานวนโครงการ บ รณาการ ความเส ยงด านอ นๆ 1. สร างพ นธม ตรเคร อข ายสถานศ กษาอ นๆ ในการเผยแพร โครงการ ว จ ย และสร างความสาค ญของประโยชน ของการทาโครงว จ ย ผ ช วยผ อานวยการฝ ายว ชาการ ผ ช วยผ อานวยการฝ ายว ชาการ ม.ย. 54 พ.ค. 55 ตลอดป

20 20 แผนการต ดตาม ประเม นผลการบร หารความเส ยง มหาว ทยาล ยร ตนบ ณฑ ต ศ นย ด ส ตพณ ชยการ ได กาหนดปฏ ท นการดาเน นการบร หารความเส ยง เพ อใช เป นแนวทางในการดาเน นงาน ด งน ปฏ ท นการบร หารความเส ยง ศ นย ด ส ตพณ ชยการ ลาด บท ก จกรรมการดาเน นการ 1 กาหนดนโยบาย/แนวทางการ ดาเน นงาน (ถ าม การปร บปร ง) 2 ว เคราะห และระบ ความเส ยง และ จ ดลาด บความสาค ญของป จจ ย เส ยง 3 ประเม นระด บความเส ยงและ จ ดลาด บความสาค ญของความ เส ยง 4 จ ดทาแผนการบร หารความเส ยง 5 ดาเน นการตามแผนบร หารความ เส ยง 6 ต ดตามผลการดาเน นงานตาม แผนการบร หารความเส ยง เพ อ ระบ ป ญหา อ ปสรรค และกาหนด แนวทางแก ไข 7 ประเม นผลการดาเน นงานตาม แผนการบร หารความเส ยง เพ อ ประเม นผลการบร หารความเส ยง และกาหนดแนวทางแก ไขความ เส ยง รวมท งปร บแผนการบร หาร ความเส ยง เพ อประกอบการจ ดทา แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา ต อไป แผนการดาเน นการในรอบป การศ กษา ป 2554 ป 2555 ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค.

21 21 การต ดตามผลการดาเน นงาน มหาว ทยาล ยร ตนบ ณฑ ต ศ นย ด ส ตพณ ชยการได ดาเน นการตามข นตอนการบร หารความเส ยงโดย เร มจากการกาหนดความเส ยงท เป นส งท ส งผลกระทบต อว ตถ ประสงค ของมหาว ทยาล ย ตามพ นธก จ ประเด นย ทธศาสตร ท ต องการกาหนดหล กการและก จกรรมในกระบวนการบร หารความเส ยง พร อมระบ ความเส ยง โดยการประเม นความเส ยงท ม ผบกระทบต อการบรรล ว ตถ ประสงค ของการดาเน นงานของ มหาว ทยาล ย ซ งประกอบด วย การกาหนดการประเม น การประเม นโอกาส และผลกระทบของความเส ยง การว เคราะห ระด บความเส ยงและการจ ดลาด บความเส ยง พร อมประเม นมาตรการควบค ม และดาเน นการ บร หารจ ดการความสเยง โดยท คณะกรรมการบร หารความเส ยงได จ ดทาแผนบร หารความเส ยง ประจาป งบประมาณ พ.ศ พร อมรายงานผลการดาเน นงานตามแผนบร หารความเส ยงของมหาว ทยาล ย ศ นย ด ส ตพณ ชยการ ต อคณะกรรมการบร หารมหาว ทยาล ย ศ นย ด ส ตพณ ชยการ และได ม การต ดตามผลการ ดาเน นงานตามแผนบร หารความเส ยง และจ ดทารายงานการต ดตามแผนบร หารความเส ยง โดยจาแนกตาม ย ทธศาสตร เป าหมาย และป จจ ยความเส ยงท ง 3 ด าน (เฉพาะท ศ นย ด ส ตพณ ชยการ ร บผ ดชอบ) ด งน 1. ผลการต ดตามการดาเน นงานความเส ยงด านด านการผล ตบ ณฑ ต (ตามตารางท 8) 2. ผลการต ดตามการดาเน นงานความเส ยงด านการบร การว ชาการ (ตามตารางท 9) 3. ผลการ ต ดตามการดาเน นงานความเส ยงด าน การทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรมและการบร หาร จ ดการ (ตามตารางท 10)

22 ตารางท 8 รายงานผลการต ดตามการดาเน นงานความเส ยงด านด านการผล ตบ ณฑ ต ความเส ยงตามพ นธก จ ป จจ ยความเส ยง การจ ดการความเส ยง ด านการผล ตบ ณฑ ต ความเส ยงด านการปฏ บ ต การ ว ตถ ประสงค เพ อการพ ฒนา บ ณฑ ตให ม ค ณภาพ ด เก ง ม ส ข ความเส ยงด านเทคโนโลย ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนา เทคโนโลย ในการตอบสนอง การใช งาน 1. ผลการเร ยน พฤต กรรมการแสดงออก ของน ส ตในทางท ลดลง 2. ผลการเร ยนของน ส ตไม ถ งเกณฑ จบ หล กส ตร 1. การส ญหายของข อม ล เม อเคร อง คอมพ วเตอร ต ดไวร ส 2. การเส ยหายของว สด อ ปกรณ เคร อง คอมพ วเตอร สารวจสาเหต ท แท จร งของการออกของน ส ต เพ อ ดาเน นการแก ไข 2. พ ฒนาระบบและกลไกสน บสน นการเร ยนร ให แก น ส ต 3. พ ฒนาระบบอาจารย ท ปร กษา 4. พ ฒนาท กษะด านการสอน ด านการว ดและประเม นผล การศ กษา เพ อให การจ ดการเร ยนส มฤทธ ผล 5. จ ดก จกรรมสอนเสร ม (ต ว) ให แก น ส ตสาหร บน ส ตท ม ผลการเร ยนต า 6. จ ดระบบการด แลโดยต งอาจารย ท ปร กษาเฉพาะเร อง 7. จ ดระบบการด แลโครงการเพ อนช วยเพ อน พ ช วยน อง 1. จ ดเวรเจ าหน าท ฝ ายบาร งร กษาคอมพ วเตอร ด แล ว สด อ ปกรณ ทางคอมพ วเตอร 2. ดาเน นการตรวจเช คสภาพว สด อ ปกรณ เคร อง คอมพ วเตอร ให พร อมใช งานตลอดเวลา กาหนดเสร จ/ ผ ร บผ ดชอบ ก.พ. 54 พ.ค. 55 คณะกรรมการบร หาร ความเส ยง ก.พ. 54 พ.ค. 55 คณะกรรมการบร หาร ความเส ยง สถานะการ ดาเน นงาน ว ธ การ ต ดตาม ป ญหา/ อ ปสรรค ผลการดาเน นงาน ตลอดป ไม พบ 1. น กศ กษาเก ดความ ร กความสาม คค ใน หม คณะ 2. ผลการเร ยนของ น ส ตด ข นตามลาด บ 3. ม น ส ตจานวน ร อยละ 0.5 ไม จบ หล กส ตรเน องจาก ป ญหาส ขภาพ และ การไม ได ร บส ทธ ก กองท น กยศ. *(ตาม ตารางหมายเหต ประกอบ) ตลอดป ไม พบ 1. ป ญหาของการส ญ หายของข อม ลลดลง มาก 2. ป ญหาการส ญหาย ไม เก ดข น

23 ตารางท 9 รายงานผลการต ดตามการดาเน นงานความเส ยงด านการบร การว ชาการ ความเส ยงตามพ นธก จ ป จจ ยความเส ยง การจ ดการความเส ยง ด านการบร การว ชาการ ความเส ยงด านสารสนเทศ ว ตถ ประสงค เพ อการพ ฒนาข อม ลข าวสาร การประชาส มพ นธ ให เก ด ประส ทธ ภาพส งส ด ขาดผ ประสานงานม ออาช พในเร องการ บร หารจ ดการโครงการบร การว ชาการ และประชาส มพ นธ พ ฒนาระบบฐานข อม ลของศ นย 2. พ ฒนาระบบช องทางการส อสารข อม ลทางว ชาการ 3. พ ฒนาระบบข อม ลข าวสารให ท นเหต การณ กาหนดเสร จ/ ผ ร บผ ดชอบ ก.พ. 54 พ.ค. 55 คณะกรรมการบร หาร ความเส ยง สถานะการ ดาเน นงาน ว ธ การ ต ดตาม ป ญหา/ อ ปสรรค ผลการดาเน นงาน ตลอดป ไม พบ 1. น ส ตได ร บข อม ล ข าวสารทางว ชาการ ครบถ วนสมบ รณ 2. สามารถ ตอบสนองข อม ลทาง ว ชาได อย างรวดเร ว 3. ความผ ดพลาด ในการเท ยบโอน การเพ กถอนรายว ชา ของน ส ตลดลงมาก

24 ตารางท 10 รายงานผลการต ดตามการดาเน นงานความเส ยงด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรมและการบร หารจ ดการ ความเส ยงตามพ นธก จ ป จจ ยความเส ยง การจ ดการความเส ยง ด านการบร หารจ ดการ ความเส ยงด านอาคารสถานท ว ตถ ประสงค เพ อตอบสนองการใช พ นท ให เก ดประโยชน ส งส ด ความเส ยงจากเหต การณ ภายนอก (ค าไฟฟ าส งข น) ว ตถ ประสงค เพ อการลดการใช พล งงาน และการใช พล งงานเท าท จาเป น โครงสร างอาคาร 1. จ ดเวรเจ าหน าท ฝ ายบาร งอาคารสถานท ประจาศ นย ฯ ในการปร บปร งเบ องต น 2. ตรวจสอบความเส ยหายท กระยะ และรายงานผลอย าง ต อเน อง 3. ศ นย ฯ ดาเน นการเร ยกร องค าส นไหมทดแทนถ าเก ด อ บ ต เหต จากการใช อาคารสถานท ผลกระทบจากภาระโลกร อน 1. รณรงค การใช อ ปกรณ ไฟฟ า เช น เคร องปร บอากาศ สว ทซ ไฟภายในห อง เคร องฉาย และเคร องขยายเส ยง 2. จ ดเจ าหน าท ด แลการป ด เป ดสว ทซ ควบค มอ ปกรณ ไฟฟ าของอาคารเร ยน 24 กาหนดเสร จ/ ผ ร บผ ดชอบ ก.พ. 54 พ.ค. 55 คณะกรรมการบร หาร ความเส ยง ก.พ. 54 พ.ค. 55 คณะกรรมการบร หาร ความเส ยง สถานะการ ดาเน นงาน ว ธ การ ต ดตาม ป ญหา/ อ ปสรรค ผลการดาเน นงาน ตลอดป ไม พบ 1. น ส ตใช อาคาร สถานท ในการดาเน น ก จกรรมอย าง ประส ทธ ภาพส งส ด 2. อ บ ต เหต จากการ ใช อาคารสถานท ตลอดจนไม ปรากฎ ตลอดป ไม พบ 1. ค าใช จ ายของ ศ นย ฯ ลดลง ตามลาด บ 2. ว สด อ ปกรณ เคร องใช ไฟฟ าม อาย การใช งานนานข น

Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม

Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ค าน า มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ได จ ดวางระบบและจ ดท ารายงานควบค มภายในตามระเบ ยบ คณะกรรมการตรวจเง นแผ นด

More information

ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต

ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต ต วบ งช ค ณภาพ ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต ต วต ง ต วหาร ผลล พธ (%หร อ ส ดส วน) (/ = บรรล, x = ไม บรรล

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร แผนท ย ทธศาสตร Strategy Map แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด กลย ทธ ท 1 กลย ทธ ด านนโยบายและแผน เช อมโยงก บโครงการในแผนกลย

More information

(รองศาสตราจารย ส ทธ ช ย บ ษหม น) ประธานกรรมการ คณะกรรมการบร หารความเส ยง ฯ

(รองศาสตราจารย ส ทธ ช ย บ ษหม น) ประธานกรรมการ คณะกรรมการบร หารความเส ยง ฯ คำนำ คณะกรรมการบร หารความเส ยงและจ ดวางระบบการควบค มภายใน มหาว ทยาล ย ราชภ ฏมหาสารคาม ได จ ดท ารายงานผลการบร หารความเส ยง ประจ าป งบประมาณ 2555 (ระหว าง ว นท 1 ต ลาคม 2554 ถ ง ว นท 30 ก นยายน 2555) ข น

More information

ค ม อการบร หารความเส ยง คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต

ค ม อการบร หารความเส ยง คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต ค ม อการบร หารความเส ยง และการควบค มภายในท วท งองค การ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต คณะกรรมการบร หารความเส ยง คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต 0 คานา เน องด วยมหาว ทยาล ยร งส ตได นาระบบบร หารความเส ยงมาใช

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559 คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน คานา แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน ฉบ บน จ ดท าข นภายใต กรอบ ย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนามหาว ทยาล ยในระยะ

More information

รายงานต ดตามผลการดาเน นงานตาม แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556

รายงานต ดตามผลการดาเน นงานตาม แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 รายงานต ดตามผลการดาเน นงานตาม แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด ปร ชญา บร การม มาตรฐาน ย ดหล กธรรมาภ บาล ผลส มฤทธ งานม ค ณภาพ ว ส ยท ศน ม งพ ฒนาสาน กงานอธ การบด ส มาตรฐานสากล พ นธก จ 1. พ

More information

ข อม ลเบ องต นของกองอาคารสถานท และยานยนต

ข อม ลเบ องต นของกองอาคารสถานท และยานยนต ข อม ลเบ องต นของกองอาคารสถานท และยานยนต 1. ประว ต ความเป นมาและสภาพป จจ บ น กองอาคารสถานท และยานยนต ส งก ดว ทยาล ยอ สลามยะลา จ ดต งข นเม อ ป ค.ศ.2003 โดยเปล ยนจาก ช อฝ ายอาคารสถานท และยานยนต มาเป นกองอาคารสถานท

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร สถาบ นร ชต ภาคย ประจาป 2557

แผนพ ฒนาบ คลากร สถาบ นร ชต ภาคย ประจาป 2557 ~ 1 ~ แผนพ ฒนาบ คลากร สถาบ นร ชต ภาคย ประจาป 2557 จ ดทาโดย ฝ ายทร พยากรบ คคล สาน กอธ การบด สถาบ นร ชต ภาคย ~ 2 ~ คานา แผนพ ฒนาบ คลากรประจาป การศ กษา 2557 สถาบ นร ชต ภาคย ฉบ บน จ ดทาข นภายใต กรอบย ทธศาสตร

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด ประว ต ความเป นมาและสภาพป จจ บ น สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ต งอย บนท ด นสาธารณประโยชน โนน บ กบ

More information

คานา (พระเทพว ราภรณ ) ประธานหน วยว ทยบร การ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย จ งหว ดสงขลา

คานา (พระเทพว ราภรณ ) ประธานหน วยว ทยบร การ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย จ งหว ดสงขลา คานา หน วยว ทยบร การ ได ตระหน กถ งความสาค ญของการปฏ บ ต งานตามแผนในล กษณะต อเน องจ ง ได กาหนดแผนพ ฒนาระยะท ๒ของหน วยว ทยบร การโดยเน นการวางแผน (Plan) การปฏ บ ต (DO) การ ตรวจสอบ (Check) และการปฏ บ ต ต อเน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2554-2558) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2554-2558) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2554-2558) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม จ ดทาโดย สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ก คำนำ มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ฉบ บน จ ดท

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

รายงานผลการดาเน นงาน ประจาป 2557

รายงานผลการดาเน นงาน ประจาป 2557 1 รายงานผลการดาเน นงาน ประจาป 2557 หน วยตรวจสอบภายใน สาน กงาน กศน. รายงานผลการดาเน นงานประจาป 2557 หน า 2 สารบ ญ คานา ก โครงสร างและอ ตรากาล ง 1 หน าท และความร บผ ดชอบ 2 กฎบ ตรการตรวจสอบภายใน 5 แผนการตรวจสอบประจาป

More information

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 1 แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 2 คานา แผนการจ ดการความร ประจาป การศ กษา 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ จ ดทาข นเพ อใช เป นแนวทางในการดาเน

More information

Chachoengsao Vocational College ว ทยาล ยเทคน คฉะเช งเทรา แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2555

Chachoengsao Vocational College ว ทยาล ยเทคน คฉะเช งเทรา แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2555 34 โครงการการเตร ยมความพร อมเพ อรองร บการประเม นค ณภาพภายนอกรอบสาม ว ทยาล ยเทคน คฉะเช งเทรา ประจาป งบประมาณ 2555 **************** งานสน บสน นการศ กษา/ แผนงานค ณภาพอาช วศ กษา/ โครงการพ ฒนาค ณภาพการเร ยนการสอน

More information

แนวทาง การจ ดท ารายงานการควบค มภายใน

แนวทาง การจ ดท ารายงานการควบค มภายใน แนวทาง การจ ดท ารายงานการควบค มภายใน กล มพ ฒนาระบบงานคล ง กล มพ ฒนาระบบงานคล ง กองคล ง กรมพ ฒนาท ด น กองคล ง กรกฎาคม กรกฎาคม 2555 2555 ค าน า คณะกรรมการตรวจเง นแผ นด นได ประกาศใช ระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง

More information

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 เป นการปฏ บ ต ตามแผนงาน/ โครงการตามท ศทางหร

More information

แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559)

แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คานา แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป พ.ศ.2555-2559 ฉบ บน

More information

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ 2554 ก คำนำ ค ม อการให บร การทางว ชาการแก ส งคม คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง จ ดท าข น โดยคณาจารย คณะว ทยาการจ ดการ และโดยความร วมม อของคณะกรรมการเคร อข ายแลกเปล ยนเร ยนร ด าน งานประก นค ณภาพการศ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได ร บจ ดสรร)

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได ร บจ ดสรร) แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได ร บจ ดสรร) - 2 - แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา ๒๕๕๕ คณะน ต ศาสตร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา ๒๕๕๕ คณะน ต ศาสตร มหาว ทยาล ยท กษ ณ แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา ๒๕๕๕ คณะน ต ศาสตร มหาว ทยาล ยท กษ ณ คานา คณะกรรมการจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรคณะน ต ศาสตร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ได ค าน งถ งความส าค ญ ของทร พยากรมน ษย ท เป นส วนส าค ญในการน านโยบายไปปฏ

More information

rth~m~npj~u~r~ug~ao1 nny

rth~m~npj~u~r~ug~ao1 nny rth~m~npj~u~r~ug~ao1 nny ค าน า ส บเน องจากส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร ได ร บการจ ดสรรงบประมาณรายจ าย ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 เพ อใช ในการสน บสน นการปฏ บ ต งานของหน วยงานต างๆภายในส าน กงานฯ จ งได

More information

สร ปผลการด าเน นงาน การต ดตามผลการด าเน นงานโครงการส าค ญ ตามนโยบายกระทรวงศ กษาธ การ ป งบประมาณ 2555

สร ปผลการด าเน นงาน การต ดตามผลการด าเน นงานโครงการส าค ญ ตามนโยบายกระทรวงศ กษาธ การ ป งบประมาณ 2555 สร ปผลการด าเน นงาน การต ดตามผลการด าเน นงานโครงการส าค ญ ตามนโยบายกระทรวงศ กษาธ การ ป งบประมาณ 2555 ส าน กบร หารย ทธศาสตร และบ รณาการการศ กษาท 3 กล มต ดตามและประเม นผล เอกสารล าด บท 20/ 2555 สร ปผลการด

More information

แผนพ ฒนา-อ ตรากาล ง ป การศ กษา 2556

แผนพ ฒนา-อ ตรากาล ง ป การศ กษา 2556 แผนพ ฒนา-อ ตรากาล ง ป การศ กษา 2556 จ ดทาโดย : แผนกทร พยากรบ คคล ว ทยาล ยเซนต หล ยส 19 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กร งเทพมหานคร 10120 โทรศ พท 0 2675-5304(-12) โทรสาร 0 2675-5313 www.slc.ac.th 1 1 แผนพ

More information

แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต สาน กนายกร ฐมนตร tjr ~ n1 Y'l 61'El-.:J 66f..j'W~W-J 'W 1 6 ~ r'l1~n 966 \N ~~-.:JA~ 6 6

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556

แผนปฏ บ ต ราชการ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนปฏ บ ต ราชการ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คานา คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ได จ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป 2556 (1 ต ลาคม 2555-30 ก นยายน 2556) ข นเพ

More information

สร ปผลการดาเน นงาน โครงการจ ดการความร น กว ชาการศ กษาพ ฒนาส อาเซ ยน มหาว ทยาล ยมหาสารคาม

สร ปผลการดาเน นงาน โครงการจ ดการความร น กว ชาการศ กษาพ ฒนาส อาเซ ยน มหาว ทยาล ยมหาสารคาม สร ปผลการดาเน นงาน โครงการจ ดการความร น กว ชาการศ กษาพ ฒนาส อาเซ ยน มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ศ นย ประสานงานจ ดหางานให บ ณฑ ต กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยมหาสารคาม คานา รายงานผลโครงการจ ดการความร น กว ชาการศ

More information