หล กการและเหต ผล... หล กการและเหต ผล. Co-organized by

Size: px
Start display at page:

Download "หล กการและเหต ผล... หล กการและเหต ผล. Co-organized by"

Transcription

1 ส มมนาว ชาการ คร 'งท ) 1/2557 ณ ห องโพรามา ช โรงแรม ด เอมเมอร ลด ถนนร ชดาภ เษก หล กการและเหต ผล... หล กการและเหต ผล อาคารสถานท Kหร อทร พยากรกายภาพขององค กร ไม ว าจะเป นภาคร ฐหร อเอกชน เป นป จจ ยส าค ญในประส ทธ ภาพ และ ประส ทธ ผล รวมท [งภาพล กษณ ขององค กร การท Kจะม อาคารสภาพด และใช ประโยชน ได อย างเต มท K ท าให ภาระงานและค าใช จ ายด านอาคาร สถานท Kเพ Kมมากข [น จ าเป นต องม การด าเน นการด านอาคารสถานท K ท [งในระด บปฏ บ ต การ และระด บบร หารจ ดการอย างเป นระบบ ในป จจ บ นการปฏ บ ต งานด านน [ได ร บการยอมร บในต างประเทศว าเป นงานท Kต องม องค ความร ความเฉพาะ และต องม ผ เช Kยวชาญ เป นผ ด าเน นการความร และหล กการท Kเป นพ [นฐานในการปฏ บ ต งานด านน [ค อ Facility Management (FM) หร อการบร หารทร พยากร กายภาพ ซ Kงจะได ประโยชน ส งส ดก บการจ ดการต [งแต การเร Kมท าโครงการ การค ดเล อกผ ท างาน การก อสร าง การปร บแต งระบบ ไปจนถ ง การวางแผนการบ าร งร กษา Facility Management (FM) หร อการบร หารทร พยากรกายภาพ หมายถ ง กระบวนการท างาน บร หารจ ดการ ก าก บการใช และด แลซ อมบ าร งอาคารและทร พยากรกายภาพ ได แก ส Kงก อสร าง อ ปกรณ อาคาร อ ปกรณ ส าน กงาน สถานท Kและ สภาพแวดล อม ให ม ความพร อมและตอบสนองการใช งาน เอ [อให เก ดประโยชน ส งส ดต อผ ใช และเจ าของอาคาร โดยก าหนดให ก จกรรมและ เป าหมายขององค กรเป นศ นย กลาง อาคารเป นเคร Kองม อสน บสน นองค กรในการเพ Kมประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล ในทางปฏ บ ต ถ อเป น การบ รณาการการปฏ บ ต งานด านอาคารสถานท Kท [งเช งปฏ บ ต การและบร หารจ ดการท [งหมดเข าด วยก น โดยประย กต หล กว ชาการบร หาร จ ดการสม ยใหม การท างานเน นในเร Kองการบร หารจ ดการทร พยากรท Kเป นกายภาพและงานปฏ บ ต การท Kเก Kยวข อง ครอบคล มต [งแต เม Kออาคาร เร Kมใช งานไปจนถ งส [นส ดความต องการท Kจะใช งานอาคารต อไป

2 สมาคมว ศวกรรมปร บอากาศแห งประเทศไทย เล งเห นว า การบร หารจ ดการทร พยากรอาคาร (Facility Management) เป น ประโยชน ต อสมาช กของสมาตมท Kจะศ กษาและหาโอกาสด าเน นธ รก จ ท [งด านระบบประกอบอาคารเช น ระบบปร บอากาศ ระบบไฟฟ า ระบบส ขาภ บาล ระบบล ฟต และส Kงอ านวยความสะดวก ซ Kงเป นป จจ ยพ [นฐานในการท างานของท กอาคารและองค กร การใช อาคารสถานท K จะต องพ จารณาถ ง ความต องการด แลบ าร งร กษา ความต องการงานบร การอาคาร ความต องการงบประมาณ ความต องการให ใช ประโยชน ได ส งส ด ความต องการปร บปร งปร บเปล Kยน และความจ าเป นในการร กษาและลดผลกระทบต อส Kงแวดล อม สมาคมจ งได จ ดการส มมนาข [น ในห วข อ การบร หารจ ดการทร พยากรอาคาร (Facility Management) โดยสมาคมได เช ญผ ทรงค ณว ฒ ทางด านน [มาเป นว ทยากร ผ เก )ยวข องท )ควรเข าฟ งการส มมนา j. ว ศวกรและช างเทคน คประจ าอาคาร k. สถาปน ก ว ศวกรท Kปร กษา บร ษ ทบร หารโครงการ บร ษ ทด แลร กษาและบ าร งร กษาระบบและส Kงอ านวยความสะดวก l. ผ ร บเหมาและต วแทนจ าหน ายส นค า m. เจ าของก จการ น กพ ฒนาอส งหาร มทร พย n. น กว ชาการ o. ผ ท Kสนใจหาความร ให ท นเทคโนโลย ในป จจ บ น ผลท )คาดว าจะได ร บ 1. การก อสร างอส งหาร มทร พย และอาคาร/สถานท K (Real Estate and Building Construction) ม การจ ดการและการวางแผนท Kเป นระบบม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล 2. งานด แลอาคารและการใช งานอาคาร (Building Maintenance and Operation) เป นไปด วยความระเบ ยบ เร ยบร อยและเก ดความ ปลอดภ ยต อผ ใช สอยอาคาร 3. งานการวางแผนการใช ทร พยากรอาคาร (Facility Planning) ค าน งถ งส Kงแวดล อม การประหย ดและการอน ร กษ พล งงาน 4. งานบร หารจ ดการองค กรท Kวไป (Administrative Service) ม กระบวนการใช บ คลากรท Kม ความร ความสามารถและปร มาณคนท K เหมาะสมก บงาน 5. งานว เคราะห และบร หารจ ดการงบประมาณ (Budgeting and Analysis) ม ความช ดเจนและควบค มได อย างม ประส ทธ ภาพ

3 จ กรพ นธ ภว งคะร ตน ป จจ บ นท างานท K Jones Lang LaSalle Management Limited (www.joneslanglasalle.co.th) ต าแหน ง Director ร บผ ดชอบ งานด านการบร หารอส งหาร มทร พย (Property and Asset Management) ค ณจ กรพ นธ จบการศ กษา ปร ญญาตร ว ศวกรรมศาสตร บ ณฑ ต จากจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ปร ญญาโทบร หารธ รก จอส งหาร มทร พย จากมหาว ทยาล ยธรรมศาสตร เคยท างานท Kบร ษ ท อ อ ซ จ าก ด (www.eec.co.th) ต [งแต ป พ.ศ ในต าแหน งว ศวกรเคร Kองกล จนถ ง พ.ศ ในผ ช วยกรรมการผ จ ดการ ส าหร บ ทางด านองค กรว ชาช พ ในป จจ บ นค ณจ กรพ นธ เป นอ ปนายก สมาคมว ศวกรรมปร บอากาศแห งประเทศไทย, President-Elect ASHRAE Thailand Chapter, รองประธานสถาบ นอาคารเข ยวไทย และได ร บใบอน ญาตประกอบว ชาช พว ศวกรรม ว ฒ ว ศวกร เคร Kองกล วก.{jl ก าหนดการ ส มมนาว ชาการ คร 'งท ) 1/2557 ณ ห องโพรามา ช 'น Jโรงแรม ด เอมเมอร ลด ถนนร ชดาภ เษก {. ~. น. ลงทะเบ ยน ~. ~.jn น. พ ธ เป ด โดย...ผศ.ดร.ต ลย มณ ว ฒนา นายกสมาคมว ศวกรรมปร บอากาศแห งประเทศไทย ~.jn j.30 น.. การบร หารจ ดการทร พยากรอาคาร (Facility Management): การจ ดการพ [นท K สถานท K ส าหร บ สภาพแวดล อมในอนาคต น. พ กด Kม น [าชา/ กาแฟ น. นว ตกรรมและเทคโนโลย ของระบบว ศวกรรม ในอาคาร jk. jl.00 น. พ กร บประทานอาหารกลางว น

4 น. การด าเน นการจ ดการทร พยากรอาคารอย างเป นร ปธรรม ก. FM ในประเทศไทย ม มมอง ใครบ างท Kเก Kยวข องและเราอย ตรงไหน ข. FM ก บ การบร หาร ค าก อสร าง การส ญเส ย แผนเวลาของโครงการ การประสานงานก บฝ ายต างๆท K เก Kยวข อง การใช งานและการด แลร กษา jm.45 j5.00 น. พ กด Kม น [าชา / กาแฟ j5.00 j6.00 น. ค. FM ประส ทธ ผล แนวโน มในอนาคต และกรณ ศ กษา: Green Facility - อาคารอน ร กษ ส Kงแวดล อมและพล งงาน Healthy Facility - อาคารต องอย แล วม ส ขภาพด ไม ป วยไข Facility in Crisis - อาคารป องก นว กฤต jo. -jo.jn น. ตอบข อซ กถาม น. พ ธ ป ด โดย... ค ณชาต ชาย พ ส ทธ บร บ รณ President ASHRAE Thailand Chapter

5 ใบสม ครส มมนาว ชาการ คร 'งท ) 1/2557 ณ ห องโพรามา ช โรงแรม ด เอมเมอร ลด ถนนร ชดาภ เษก ช Kอ....นามสก ล... เลขสมาช ก. บร ษ ท ท Kอย (ในการออกใบเสร จ).. โทรศ พท...โทรสาร... ม อถ อ เลขท สมาช กสภาว ศวกร(ถ าม )...เลขท ใบอน ญาตสภาว ศวกร(ถ าม )... (กร ณากรอกเลขสมาช กสภาว ศวกรให ครบถ วน เน องจากจะม ผลต อคะแนน CPD ของท าน) อ ตราค าลงทะเบ ยน ช าระเง นภายใน 14 ม นาคม JKKL ช าระเง นหล ง 14 ม นาคม JKKL สมาช ก ACAT / ASHRAE Thailand ราคา 2,000 บาท ราคา 2,400 บาท บ คคลท Kวไป ราคา 2,400 บาท ราคา 2,800 บาท หมายเหต 1. อ ตราค าลงทะเบ ยนข างต น รวมค าภาษ ม ลค าเพ Kม % ค าเอกสาร-ซ ด การบรรยาย, อาหารว าง, อาหารกลางว น เร ยบร อยแล ว 2. สมาคมไม อย ในข ายท Kต องถ กห กภาษ ณ ท Kจ าย l% 3. พ เศษส ด! ท านท Kช าระค าลงทะเบ ยนในอ ตราบ คคลท Kวไปท านสามารถใช ส ทธ สม ครสมาช กสมาคมฯ j ป (ม ลค า m บาท)ได ฟร ท นท ดาวน โหลดใบสม ครได ท K 4. สมาคมเป นองค กรแม ข าย ของสภาว ศวกร ม หน าท Kในการจ ดก จกรรมการพ ฒนาว ชาช พว ศวกรรมอย างต อเน Kอง ให การร บรองก จกรรม และ จ านวนหน วยพ ฒนา(PDU) ของก จกรรมการพ ฒนาว ชาช พว ศวกรรมอย างต อเน Kอง สามารถออกใบร บรองการเข าร วมก จกรรมการพ ฒนา ว ชาช พว ศวกรรมอย างต อเน Kองได 5. กรณ ท Kสมาช กลงทะเบ ยนเข าร วมงาน และให บ คคลท Kวไปมาแทนในว นงาน ผ ท Kมาแทนจะต องช าระเง นเพ Kมในอ ตราบ คคลท Kวไป 6. กรณ โอนเง นผ านบ ญช ธนาคารหร อต ATM ท านสามารถย นย นการช าระเง นของท านได โดยส ง SMS ไปย งม อถ อหมายเลข {{-{m -ln ~ 7. ต ดต อขอรายละเอ ยดได ท K ค ณอรวรรณ, ค ณก ล สรา โทร. k-lj{-mjj~, k-lj{-mjkm ว ธ การช าระเง น เง นสด ณ ท Kท าการสมาคมฯ เช คส Kงจ าย สมาคมว ศวกรรมปร บอากาศแห งประเทศไทย โอนเง นเข าบ ญช ธนาคารกส กรไทย สาขา โลต ส ทาวน อ นทาวน บ ญช สมาคมว ศวกรรมปร บอากาศแห งประเทศไทย เลขท Kบ ญช omm - k - j nm - o กรณ โอนเง นเข าบ ญช เร ยบร อยแล ว กร ณาแฟ กซ เอกสารการช าระเง นพร อมระบ รายละเอ ยดช Kอ-ท Kอย ในการออกใบเสร จท Kถ กต อง โดยแนบใบน าฝากมาพร อมก บใบสม ครท Kหมายเลขแฟ กซ k-lj{-mjk

Executive Procurement and Financial Management

Executive Procurement and Financial Management โครงการพ ฒนาผ บร หาร หล กส ตร Executive Procurement and Financial Management ------------------------------------------ หล กการและเหต ผล หน าท หล กอย างหน งของผ บร หารท ม ความสาค ญไม ย งหย อนกว าการบร

More information

การสร างหล กส ตรและการจ ดท าโครงการฝ กอบรม

การสร างหล กส ตรและการจ ดท าโครงการฝ กอบรม การสร างหล กส ตรและการจ ดท าโครงการฝ กอบรม การจ ดท าโครงการฝ กอบรมเป นกระบวนการท จ ดข นอย างเป นระบบ เพ อพ ฒนาบ คลากร ให เป นทร พยากรมน ษย โดยม งเน นให เก ดความร (Knowledge) ความเข าใจ (Understanding)

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

แนวทางและหล กเกณฑ การจ ดท าข อเสนอโครงการภายใต แผนพล งงานทดแทน เพ อขอร บการสน บสน นจาก กองท นเพ อส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน ป งบประมาณ 2558

แนวทางและหล กเกณฑ การจ ดท าข อเสนอโครงการภายใต แผนพล งงานทดแทน เพ อขอร บการสน บสน นจาก กองท นเพ อส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน ป งบประมาณ 2558 แนวทางและหล กเกณฑ การจ ดท าข อเสนอโครงการภายใต แผนพล งงานทดแทน เพ อขอร บการสน บสน นจาก กองท นเพ อส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน ป งบประมาณ 2558 ส าน กนโยบายอน ร กษ พล งงานและพล งงานทดแทน ส าน กงานนโยบายและแผนพล

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559 คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน คานา แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน ฉบ บน จ ดท าข นภายใต กรอบ ย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนามหาว ทยาล ยในระยะ

More information

ค าน า กรมพ ฒนาธ รก จการค า ส าน กบร หารการประกอบธ รก จของคนต างด าว กรกฎาคม 2555

ค าน า กรมพ ฒนาธ รก จการค า ส าน กบร หารการประกอบธ รก จของคนต างด าว กรกฎาคม 2555 ค าน า ด วยคณะกรรมการการประกอบธ รก จของคนต างด าวได เห นชอบตามข อเสนอ ของคณะอน กรรมการพ จารณาทบทวนค าร บรองเก ยวก บการถ ายทอดเทคโนโลย และแนวทาง ในการต ดตามการด าเน นงานถ ายทอดเทคโนโลย ให ปร บปร งแบบค าร

More information

แผนงานพ ฒนาบ คลากรด านเทคโนโลย สารสนเทศ 1

แผนงานพ ฒนาบ คลากรด านเทคโนโลย สารสนเทศ 1 แผนงานพ ฒนาบ คลากรด านเทคโนโลย สารสนเทศ 1 แผนพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรด านเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ 2550 1.หล กการและเหต ผล การบร หารจ ดการในย คป จจ บ น กล าวได ว าหากจะประเม นว าหน วยงานใดๆจะ สามารถด

More information

แผน / ผลการปฏ บ ต งาน แผน / ผลการใช จ ายงบประมาณ แผน / ผลการจ ดซ อจ ดจ าง ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผน / ผลการปฏ บ ต งาน แผน / ผลการใช จ ายงบประมาณ แผน / ผลการจ ดซ อจ ดจ าง ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผน / ผลการปฏ บ ต งาน แผน / ผลการใช จ ายงบประมาณ แผน / ผลการจ ดซ อจ ดจ าง ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 อส.301 อส.302 อส.302/เง นก น อส.303 ส วนต ดตามประเม นผล ส าน กแผนงานและสารสนเทศ ก มภาพ นธ 2555 ค าน

More information

ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต

ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต ต วบ งช ค ณภาพ ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต ต วต ง ต วหาร ผลล พธ (%หร อ ส ดส วน) (/ = บรรล, x = ไม บรรล

More information

รายงานการพ ฒนาบ คลากร หล กส ตร จ ตส าน กงานบร การของพน กงานท าความสะอาดแบบมาตรฐาน ว นท 9 พฤษภาคม 2555

รายงานการพ ฒนาบ คลากร หล กส ตร จ ตส าน กงานบร การของพน กงานท าความสะอาดแบบมาตรฐาน ว นท 9 พฤษภาคม 2555 รายงานการพ ฒนาบ คลากร หล กส ตร จ ตส าน กงานบร การของพน กงานท าความสะอาดแบบมาตรฐาน ว นท 9 พฤษภาคม 2555 กองกลาง ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ค าน า งานอนาม ยและส งแวดล อม กองกลาง ส าน กงานอธ

More information

ต วอย างการจ ดทำว ส ยท ศน น กบร หารงานเทศบาล

ต วอย างการจ ดทำว ส ยท ศน น กบร หารงานเทศบาล ค าน า ปล ดเทศบาล เป นผ บร หารส งส ดฝ ายข าราชการประจ า ในองค กรเทศบาล จ งจ าเป นต องม แนวค ดและหล กปฏ บ ต ราชการท ถ กต องเหมาะสม สามารถเป นต วกลางเช อมต อนโยบายของร ฐและนโยบาย ผ แทนท องถ น หร อฝ ายการเม

More information

แนวทางการจ ดทาข อเสนอโครงการ เพ อขอร บการสน บสน นเง นอ ดหน นด านผ ด อยโอกาส ของ สท.

แนวทางการจ ดทาข อเสนอโครงการ เพ อขอร บการสน บสน นเง นอ ดหน นด านผ ด อยโอกาส ของ สท. แนวทางการจ ดทาข อเสนอโครงการ เพ อขอร บการสน บสน นเง นอ ดหน นด านผ ด อยโอกาส ของ สท. สาน กส งเสร มและพ ท กษ ผ ด อยโอกาส สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย กระทรวงการพ

More information

โดย สมาคมข าราชการและพน กงานจ างส วนท องถ นจ งหว ดยโสธร สมาคมข าราชการส วนต าบลและเทศบาล(แห งประเทศไทย) และภาค **********************************

โดย สมาคมข าราชการและพน กงานจ างส วนท องถ นจ งหว ดยโสธร สมาคมข าราชการส วนต าบลและเทศบาล(แห งประเทศไทย) และภาค ********************************** โครงการ ประช มส มมนาเช งว ชาการเพ อพ ฒนาศ กยภาพผ บร หาร สมาช กสภา ข าราชการ และพน กงานจ าง ขององค กรปกครองส วนท องถ น เร อง พ ฒนาได อย างถ กต องและถ กใจ องค กรปกครองส วนท องถ นไทยครองใจประชาชน โดย สมาคมข

More information

รายงานต ดตามผลการดาเน นงานตาม แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556

รายงานต ดตามผลการดาเน นงานตาม แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 รายงานต ดตามผลการดาเน นงานตาม แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด ปร ชญา บร การม มาตรฐาน ย ดหล กธรรมาภ บาล ผลส มฤทธ งานม ค ณภาพ ว ส ยท ศน ม งพ ฒนาสาน กงานอธ การบด ส มาตรฐานสากล พ นธก จ 1. พ

More information

รายงานผลการดำเน นงานประจำป งบประมาณ ๒๕๕๕

รายงานผลการดำเน นงานประจำป งบประมาณ ๒๕๕๕ สำน ก งาน กองท นปร บโครงสร างการผล ตภาคเกษตรเพ อเพ มข ดความสามารถการแข งข นของประเทศ สำน กงานเศรษฐก จการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ โทร. 0 2579 9036 โทรสาร. 0 2561 4726 http://www2.oae.go.th/fta/ E-mail

More information

รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน บ ณฑ ตว ทยาล ยการจ ดการและนว ตกรรม มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร

รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน บ ณฑ ตว ทยาล ยการจ ดการและนว ตกรรม มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน บ ณฑ ตว ทยาล ยการจ ดการและนว ตกรรม มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร ป การศ กษา 2554 (1 ม ถ นายน 2554 30 ม ถ นายน 2555) ป พ ทธศ กราช 2554 (1 มกราคม 2554 31 ธ นวาคม

More information

แนวทางการด าเน นงานตามโครงการสน บสน นค าใช จ าย ในการจ ดการศ กษาต งแต ระด บอน บาลจนจบการศ กษาข นพ นฐาน (ป งบประมาณ 2556) โดย

แนวทางการด าเน นงานตามโครงการสน บสน นค าใช จ าย ในการจ ดการศ กษาต งแต ระด บอน บาลจนจบการศ กษาข นพ นฐาน (ป งบประมาณ 2556) โดย แนวทางการด าเน นงานตามโครงการสน บสน นค าใช จ าย ในการจ ดการศ กษาต งแต ระด บอน บาลจนจบการศ กษาข นพ นฐาน (ป งบประมาณ 2556) โดย ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ 18.. 5 ค าน า นโยบายของร

More information

คณะสถาป ตยกรรมศาสตร และศ ลปกรรมศาสตร แผนพ ฒนาบ คลากร คณะสถาป ตยกรรมศาสตร และ ศ ลปกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยพะเยา (พ.ศ. 2557-2561)

คณะสถาป ตยกรรมศาสตร และศ ลปกรรมศาสตร แผนพ ฒนาบ คลากร คณะสถาป ตยกรรมศาสตร และ ศ ลปกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยพะเยา (พ.ศ. 2557-2561) คณะสถาป ตยกรรมศาสตร และศ ลปกรรมศาสตร แผนพ ฒนาบ คลากร คณะสถาป ตยกรรมศาสตร และ ศ ลปกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยพะเยา (พ.ศ. 2557-2561) 2 ฉบ บปร บปร ง 2558 แผนพ ฒนาคณาจารย และบ คลากรสายสน บสน น คณะสถาป ตยกรรมศาสตร

More information

โครงการส มมนาว ชาการผ งเม องคร งท 1 ประจ าป 2556 เร อง การพ ฒนาพ นท รอบสถาน ขนส งมวลชนในประเทศไทย URBAN PLANNING CONFERENCE

โครงการส มมนาว ชาการผ งเม องคร งท 1 ประจ าป 2556 เร อง การพ ฒนาพ นท รอบสถาน ขนส งมวลชนในประเทศไทย URBAN PLANNING CONFERENCE โครงการส มมนาว ชาการผ งเม องคร งท 1 ประจาป 2556 เร อง การพ ฒนาพ นท รอบสถาน ขนส งมวลชนในประเทศไทย URBAN PLANNING CONFERENCE 2013: Transit Oriented Development (TOD) โดย สมาคมการผ งเม องไทย หล กการและเหต

More information

Annual Report 2013 เอกสารรายงานประจาป งบประมาณ 2556 หอสม ด มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ องคร กษ

Annual Report 2013 เอกสารรายงานประจาป งบประมาณ 2556 หอสม ด มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ องคร กษ Annual Report 2013 เอกสารรายงานประจาป งบประมาณ 2556 หอสม ด มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ องคร กษ 1 Annual ว ส ยท ศน : Report 2013 ว ส ยท ศน : สาน กหอสม ดกลาง เป นแหล งการเร ยนร ช นนา เพ อสน บสน น มหาว ทยาล

More information

-ส าเนา- ระเบ ยบการค ดเล อกบ คคลเข าศ กษาระด บปร ญญาตร โครงการขยายโอกาสทางการศ กษาในท องถ น มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตจ นทบ ร ป การศ กษา 2558

-ส าเนา- ระเบ ยบการค ดเล อกบ คคลเข าศ กษาระด บปร ญญาตร โครงการขยายโอกาสทางการศ กษาในท องถ น มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตจ นทบ ร ป การศ กษา 2558 -ส าเนา- ระเบ ยบการค ดเล อกบ คคลเข าศ กษาระด บปร ญญาตร โครงการขยายโอกาสทางการศ กษาในท องถ น มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตจ นทบ ร ป การศ กษา 2558 ปฏ ท นการค ดเล อกบ คคลเข าศ กษาระด บปร ญญาตร โครงการขยายโอกาสทางการศ

More information

โครงการศ ลปะและว ฒนธรรม ท บ รณาการการเร ยนการสอน และก จกรรมน กศ กษา

โครงการศ ลปะและว ฒนธรรม ท บ รณาการการเร ยนการสอน และก จกรรมน กศ กษา โครงการศ ลปะและว ฒนธรรม ท บ รณาการการเร ยนการสอน และก จกรรมน กศ กษา สาขาว ชาการจ ดการท วไป คณะว ทยาการจ ดการ อ ตล กษณ คณะว ทยาการจ ดการ บ ณฑ ตจ ตอาสา 1 มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง พ.ศ. 2556 ส วนท 1 บทน า หล

More information

ร างขอบเขตของงาน (TERMS OF REFERENCE : TOR) จ างก อสร างอาคารและอ นๆ ในโครงการพ ฒนาสถาบ นพ ฒนาเทคน คพล งงาน ด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส

ร างขอบเขตของงาน (TERMS OF REFERENCE : TOR) จ างก อสร างอาคารและอ นๆ ในโครงการพ ฒนาสถาบ นพ ฒนาเทคน คพล งงาน ด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส ร างขอบเขตของงาน (TERMS OF REFERENCE : TOR) จ างก อสร างอาคารและอ นๆ ในโครงการพ ฒนาสถาบ นพ ฒนาเทคน คพล งงาน ด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส 1. ความเป นมา ด วยสถาบ นพ ฒนาเทคน คพล งงาน กรมธ รก จพล งงานได ร บจ

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 บทน า 1-1 บทท 2 กรอบแนวค ดการจ ดท าแผนย ทธศาสตร 2-1 บทท 3 ผลการว เคราะห ข อม ลเพ อจ ดท าแผนย ทธศาสตร 3-1 สร

More information

มาตรฐานท 2 หล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ต วบ งช ท 13 ร อยละหล กส ตรฐานสมรรถนะท ม ค ณภาพ ความตระหน ก 1. สถานศ กษาได ด าเน นการแต งต งผ ร บผ

มาตรฐานท 2 หล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ต วบ งช ท 13 ร อยละหล กส ตรฐานสมรรถนะท ม ค ณภาพ ความตระหน ก 1. สถานศ กษาได ด าเน นการแต งต งผ ร บผ 86 มาตรฐานท 2 หล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ต วบ งช ท 13 ร อยละหล กส ตรฐานสมรรถนะท ม ค ณภาพ ความตระหน ก 1. สถานศ กษาได ด าเน นการแต งต งผ ร บผ ดชอบงานหล กส ตร งานก จกรรมการเร ยนการ สอน งานว ดและประเม

More information

๒. รายละเอ ยดของพ สด รายละเอ ยด ตามร างขอบเขตงานในการจ างปร บปร งแบบฯ ท แนบมาด วยน

๒. รายละเอ ยดของพ สด รายละเอ ยด ตามร างขอบเขตงานในการจ างปร บปร งแบบฯ ท แนบมาด วยน บ นท กข อความ ส วนราชการ ฝ ายพ สด มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ร นทร ต.นอกเม อง อ.เม อง จ.ส ร นทร ๓๒๐๐๐ ท พ.๖๒๓/๒๕๕๗ ว นท ๒๘ ต ลาคม ๒๕๕๗ เร อง รายงานขอจ างปร บปร งแบบอาคารการศ กษา ๘ ช น ให เป นอาคารว ทยบร การและงานเทคโนโลย

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร แผนท ย ทธศาสตร Strategy Map แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด กลย ทธ ท 1 กลย ทธ ด านนโยบายและแผน เช อมโยงก บโครงการในแผนกลย

More information

โครงการส มมนา ผ บร หารการพยาบาล กล มการพยาบาล โรงพยาบาลช มชน : บร หารการพยาบาลภายใต สถานการณ ว กฤต ฉ กเฉ น : Crisis Management in Nursing

โครงการส มมนา ผ บร หารการพยาบาล กล มการพยาบาล โรงพยาบาลช มชน : บร หารการพยาบาลภายใต สถานการณ ว กฤต ฉ กเฉ น : Crisis Management in Nursing โครงการส มมนา ผ บร หารการพยาบาล กล มการพยาบาล โรงพยาบาลช มชน : บร หารการพยาบาลภายใต สถานการณ ว กฤต ฉ กเฉ น : Crisis Management in Nursing หล กการและเหต ผล สถานการณ ว กฤต ฉ กเฉ น (Crisis : state of emergency)

More information

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ 2554 ก คำนำ ค ม อการให บร การทางว ชาการแก ส งคม คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง จ ดท าข น โดยคณาจารย คณะว ทยาการจ ดการ และโดยความร วมม อของคณะกรรมการเคร อข ายแลกเปล ยนเร ยนร ด าน งานประก นค ณภาพการศ

More information