รายงานประจ าป 2557 ศ นยเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม

Size: px
Start display at page:

Download "รายงานประจ าป 2557 ศ นยเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม"

Transcription

1 รายงานประจ าป 2557 ศ นยเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม รายงานประจ าป 2557 ศ นยเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม หน#า 1

2 ค าน า ศ นยเทคโนโลย สารสนเทศ ได#จ ดท ารายงานประจ าป 2557 เพ อแสดงให#เห นถ งผลการด าเน นงาน และ ความส าเร จของหน2วยงานในรอบปงบประมาณท ผ2านมา โดยใช#ข#อม ลต งแต2 1 ต ลาคม พ.ศ ก นยายน พ.ศ ซ งได#เก ดจากความร2วมม อร2วมใจ การเส ยสละ การท 2มเทในหน#าท การงานอย2างจร งจ ง ของบ คลากรในคณะและคงเป=นประโยชนต2อมหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม ผ #ม ส2วนได# ส2วนเส ย และผ #ท สนใจ ในก จกรรมของคณะต2อไป ในการน จ งขอขอบค ณ คณะกรรมการบร หาร และบ คลากรในหน2วยงานท กท2านท ม ส2วนร2วมในการ พ ฒนาด าเน นงานให#ม ความก#าวหน#าและประสบความส าเร จตามเป?าหมายท ได#ก าหนดไว# (ผ #ช2วยศาสตราจารยก ตต พงษ ส วรรณราช) ผ #ช2วยอธ การบด ฝEายเทคโนโลย สารสนเทศ รายงานประจ าป 2557 ศ นยเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม หน#า 2

3 สารบ ญ หน$า ประว ต หน2วยงาน 1 ย ทธศาสตร/นโยบาย/แผนพ ฒนาหน2วยงาน : ปร ชญา ว ส ยท ศน พ นธก จ 3 ค2าน ยมองคกร เป?าประสงค โครงสร#างการบร หาร 6 คณะกรรมการบร หารประจ าหน2วยงาน 7 บ คลากรประจ าหน2วยงาน 8 - สายสน บสน น งบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ รายงานผลการปฏ บ ต งานในรอบป 18 โครงการ/ก จกรรมเด2นในรอบป 62 ข#อม ลสารสนเทศ 66 - ศ นยเทคโนโลย สารสนเทศ ขอม ลดานเคร องคอมพ วเตอร ระบบเคร อขายตางๆ ภาคผนวก - โครงการ/ก จกรรมท งหมดในปงบประมาณ พ.ศ.2557 ท สอดคล#องก บประเด น ย ทธศาสตรมหาว ทยาล ย - ความร2วมม อก บหน2วยงานอ น ๆ รายงานประจ าป 2557 ศ นยเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม หน#า 3

4 ประว ต ของหน(วยงาน ศ นยเทคโนโลย สารสนเทศ (ศ นยคอมพ วเตอรเด ม) จ ดต งข นเม อป พ.ศ ม ส าน กงานอย 2ท อาคารศ นยคอมพ วเตอรส2วนว งจ นทนและส2วนทะเลแก#ว (ห#อง ฉ.102) ปMจจ บ นศ นยเทคโนโลย สารสนเทศได#ย#ายส าน กงานจากส2วนว งจ นทนและส2วนทะเลแก#ว (ห#อง ฉ.102) เข#ามาอย 2ท อาคารศ นยภาษาและคอมพ วเตอร ส2วนทะเลแก#ว (ช น 1 และช น 2) เม อว นท 15 พฤษภาคม 2549 เพ อรองร บภารก จเก ยวก บการน าเทคโนโลย มาใช#ในการบร หารและจ ดการการศ กษาของ มหาว ทยาล ย ท งระบบงานคอมพ วเตอรและระบบเคร อข2ายสารสนเทศ (Internet) เพ อสร#างศ กยภาพใน การบร หารและจ ดการการศ กษาระด บอ ดมศ กษาของมหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงครามให#ม ประส ทธ ภาพมากย งข น และได#ด าเน นการวางระบบเคร อข2ายสารสนเทศ (Internet) ภายในระหว2างหน2วยงานต2างๆ ให#เป=นระบบเด ยวก น ผ #บร หาร คณาจารย และน กศ กษา สามารถใช#ระบบเคร อข2ายสารสนเทศ (Internet) เสร มสร#างการบร หารจ ดการ การจ ดการเร ยนการสอน การค#นคว#าว จ ยได#ระด บด และม ประส ทธ ภาพ ต งแต2ปการศ กษา 2543 เป=นต#นมา ทางมหาว ทยาล ยฯ ได#มอบหมายให# ด าเน นการจ ดการ ฝVกอบรมการใช#งานคอมพ วเตอรและอ นเทอรเน ตเบ องต#น ให#ก บน กศ กษาท กคนตามโครงการประก นค ณภาพ การศ กษาทางด#านคอมพ วเตอร ในปการศ กษา 2545 มหาว ทยาล ยได#มอบหมายให#ด าเน นการทดสอบว ดความร #พ นฐาน 3 รายว ชา ให#แก2 น กศ กษา ประกอบด#วย ภาษาไทย ภาษาอ งกฤษ และคอมพ วเตอร และได#ด าเน นการต ดต งระบบ เคร อข2ายอ นเทอรเน ต ซ งจะครอบคล มท กหน2วยงานภายในมหาว ทยาล ยเข#าเป=นเคร อข2ายเด ยวก น โดยผ2านระบบ ใยแก#วน าแสง (Fiber Optic) ความเร ว 1 Gbps พร#อมก บสว ตซ(Switch) และต ดต งระบบเซ รฟเวอรอ เมล (Mail Server) ส าหร บอาจารยและน กศ กษา ต ดต งระบบแคชเซ รฟเวอร (Cache Server) เพ อความรวดเร วในการเปiดใช# งานเว บไซตเด มในคร งต2อไป เม อว นท 11 ม นาคม 2548 ได#ม การแบ2งส2วนราชการในมหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงครามใหม2 โดยเปล ยนช อจากศ นยคอมพ วเตอรเป=นศ นยเทคโนโลย สารสนเทศ ส งก ดส าน กงานอธ การบด จนถ งปMจจ บ น ในป พ.ศ ได#ขยายระบบเคร อข2ายอ นเทอรเน ตไร#สายไปย งหอพ กน กศ กษาทะเลแก#วน เวศ และหอพ กอาจารย (PSRU-WIFI) และทางศ นยได#พ ฒนาระบบโทรศ พทผ2านเคร อข2ายอ นเทอรเน ต (VoIP) ในป พ.ศ ได#เร มพ ฒนาระบบตรวจสอบส ทธ และจ ดเก บข#อม ลการจราจรทางเคร อข2าย (ipassport) เพ อใช#งานภายในมหาว ทยาล ยและจ าหน2ายให#แก2หน2วยงานภายนอก ในป พ.ศ ได#ขยายเคร อข2ายอ นเทอรเน ตด#วยระบบใยแก#วน าแสง (Fiber Optic) ความเร ว 1 Gbps ไปย งโรงเร ยนสาธ ตพ บ ลฯ (ส2วนสนามบ น) และได#พ ฒนาระบบโทรศ พท (CDMA) เพ อลดค2าใช#จ2ายการใช# โทรศ พทของมหาว ทยาล ยและก าล งด าเน นการพ ฒนาระบบด ท ว ผ2านระบบเคร อข2ายอ นเทอรเน ต PSRU IPTV ปงบประมาณ 2556 ได#ด าเน นการต ดต งระบบค#นหาเส#นทางอ นเทอรเน ตความเร วส ง (Cisco Router ASR1002) ท สามารถรองร บการใช#งานต งแต2 1,000 Mbps ไปจนถ ง 10,000 Mbps ซ งร บภาระการ ขยายต วของเคร อข2ายและการใช#งานของ User ท ต#องการท งความเร วในการใช#งานและความเสถ ยรในการส บค#น ศ กษางานว จ ยจากส อต2าง ๆ เพ มข นท กว น รายงานประจ าป 2557 ศ นยเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม หน#า 1

5 ปMจจ บ นได#ด าเน นการเช2าส ญญาณจากผ #ให#บร การอ นเทอรเน ต(Internet Service Provider) จ านวน 2 ราย ค อ 1. ย น เน ต (ส าน กบร หารเทคโนโลย สารสนเทศเพ อพ ฒนาการศ กษา) - ความเร ว 1,000 Mbps 2. บร ษ ท ท โอท จ าก ด (มหาชน) - ปงบประมาณ 2555 Leased Line Domestic 60/3 Mbps (MPLS) - ปงบประมาณ 2556 Leased Line Domestic 300/30 Mbps(MPLS) - ปงบประมาณ 2557 Leased Line Domestic 1000/300 Mbps(MPLS) รายงานประจ าป 2557 ศ นยเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม หน#า 2

6 ย ทธศาสตร/นโยบาย/แผนพ ฒนาหน(วยงาน ปร ชญา สน บสน นว ชาการ สร#างสรรคเทคโนโลย บร การด ม น าใจ ก#าวไกลส 2ท#องถ นและส งคม ว ส ยท ศน ศ นยเทคโนโลย สารสนเทศ เป=นศ นยกลางการให#บร การว ชาการ ถ2ายทอดเทคโนโลย การฝVกอบรม ส มมนาด#านเทคโนโลย คอมพ วเตอรและระบบเคร อข2ายท ท นสม ย ส 2ท#องถ นและส งคมก#าวส 2ความเป=นเล ศในการ ให#บร การท สมบ รณแบบ พ นธก จ 1. ส2งเสร มและสน บสน นประสานการด าเน นงานของหน2วยงานในมหาว ทยาล ย 2. พ ฒนาโครงสร#างพ นฐานและขยายระบบเคร อข2ายให#ม เสถ ยรภาพส งและม ความเร วเพ ยงพอต2อ ความต#องการใช#งาน 3. ยกระด บศ กยภาพทางด#านเทคโนโลย สารสนเทศของน กศ กษาและบ คลากรภายในและภายนอก มหาว ทยาล ย 4. สร#างเคร อข2ายความร2วมม อและการใช#ทร พยากรเร ยนร #ร2วมก นอย2างเพ ยงพอ ค(าน ยมขององคกร ท มาของค าว2า ACTIVE ค อ ต#องการสร#างค2าน ยมให#ท กคนในองคกร ม ความกระต อร อร#นต2อการปฏ บ ต งาน และเป=นค าท ม ความหมายในต วเอง ง2ายต2อการจดจ าและเป=นท ยอมร บ A = Activity เป=นหน2วยงานท ม ก จกรรมท หลากหลาย C = Creativity เป=นหน2วยงานท ม ความค ดสร#างสรรค T = Training ศ นยอบรมท ได#ร บการยอมร บ I = Innovation สร#างนว ตกรรมใหม2ส 2ส งคม V = Value สร#างและเพ มค ณค2าทางเทคโนโลย ท ท นสม ย E = Evolution ม การพ ฒนาการอย2างต2อเน อง รายงานประจ าป 2557 ศ นยเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม หน#า 3

7 เป0าประสงค 1. หน2วยงานในมหาว ทยาล ยม การใช#งานด#านเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารท ด 2. บ คลากรภายในมหาว ทยาล ยได#ร บบร การด#านฮารดแวร ซอฟตแวร เคร อข2ายและการส อสาร อย2างเหมาะสม 3. บ คลากรภายในและภายนอกมหาว ทยาล ยได#ร บการพ ฒนาความร #ทางว ชาการและเทคโนโลย อย2างต2อเน อง 4. บ คลากรภายในมหาว ทยาล ยได#ใช#บร การคอมพ วเตอรและระบบเคร อข2ายได#อย2างเหมาะสม และม ประส ทธ ภาพ 5. ม เคร องม อในการให#บร การของศ นยอย2างม ประส ทธ ภาพ 6. ม องคกรท เป=นเคร อข2ายความร2วมม อในการใช#ทร พยากรเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร เพ อการเร ยนร #และด าเน นงาน 7. ม ระบบทดสอบว ดความร #พ นฐาน 3 รายว ชา ประเด นย ทธศาสตร/กลย ทธ 1. เพ มศ กยภาพบ คลากรและทร พยากรทางด#านเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารให#เพ ยงพอต2อ ความต#องการ 2. เสร มสร#างระบบการให#บร การท ด ของบ คลากรในศ นยเทคโนโลย สารสนเทศ 3. ส2งเสร มและพ ฒนาความร #ทางด#านเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารให#สอดคล#องก บความ ต#องการของน กศ กษา บ คลากรภายในและภายนอกของมหาว ทยาล ย 4. เพ มศ กยภาพบ คลากรและทร พยากรทางด#านคอมพ วเตอรและระบบเคร อข2าย 5. เพ มเคร องม อในการให#บร การเพ อตอบสนองก บความต#องการการใช#งาน 6. สร#างความร2วมม อก บองคกรภายในและภายนอกในการใช#ทร พยากรเทคโนโลย สารสนเทศและ การส อสารเพ อการเร ยนร #ร2วมก น 7. พ ฒนาระบบทดสอบว ดความร #พ นฐาน 3 รายว ชา รายงานประจ าป 2557 ศ นยเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม หน#า 4

8 โครงสร$างการบร หาร 1.1 โครงสร$างการจ ดสายบร หารงานของศ นยเทคโนโลย สารสนเทศ โครงสร$างการแบ(งส(วนงาน ศ นยเทคโนโลย สารสนเทศ ส าน กงานอธ การบด ส าน กงานอธ การบด ศ นยเทคโนโลย สารสนเทศ งานบร หารงานท วไป งานสน บสน นมหาว ทยาล ย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศและ เคร อข2าย รายงานประจ าป 2557 ศ นยเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม หน#า 5

9 1.2 โครงสร$างการมอบหมายหน$าท ร บผ ดชอบแก(บ คลากรของศ นยเทคโนโลย สารสนเทศ โครงสร$างการแบ(งส(วนงานภายในศ นยเทคโนโลย สารสนเทศ ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม ส าน กงานอธ การบด ศ นยเทคโนโลย สารสนเทศ งานบร หารงานท วไป งานสน บสน นมหาว ทยาล ย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศและเคร อข2าย - หน2วยธ รการและสารบรรณ - หน2วยการเง นและพ สด - หน2วยนโยบายและแผน - หน2วยประก นค ณภาพ การศ กษา - หน2วยบร การน กศ กษา/อาจารย - หน2วยบร การอบรม คอมพ วเตอร - หน2วยบร การว ชาการแก2ช มชน - หน2วยบร การซ2อมบ าร งเคร องคอมพ วเตอร - หน2วยบร การซ2อมบ าร งห#องเร ยนไอท - หน2วยทดสอบว ดความร #พ นฐาน ๓ รายว ชา (ภาษาไทย ภาษาอ งกฤษและคอมพ วเตอร) - หน2วยพ ฒนาและออกแบบระบบเคร อข2าย - หน2วยต ดต งระบบเคร อข2าย - หน2วยซ2อมบ าร งระบบเคร อข2าย -หน2วยระบบเคร อข2ายอ นเทอรเน ตและควบค มการใช#งาน ระบบiPassport - หน2วยบร การโทรศ พท (VoIP) - หน2วยจ ดเก บข#อม ลเคร อข2ายและสถ ต - หน2วยบร หารจ ดการและให#บร การเคร องแม2ข2าย (Server) - หน2วยผล ตส อการเร ยนการสอนอ เล กทรอน กส -หน2วยจ ดการและบร การระบบซอฟตแวรล ขส ทธ ของ มหาว ทยาล ย -หน2วยพ ฒนาเว บไซตมหาว ทยาล ยและระบบสารสนเทศทาง เว บไซตท เก ยวก บมหาว ทยาล ย -หน2วยบร การและจ ดการพ นท จ ดเก บเว บไซตและบร การ เว บไซตส าเร จร ปหน2วยงานภายใน -หน2วยพ ฒนาซอฟตแวรและระบบสาสนเทศเพ อพ ฒนา บร การระบบการเร ยนการสอน - หน2วยจ ดเก บและพ ฒนาข#อม ลสารสนเทศของน กศ กษา - หน2วยบร การข#อม ลและให#ค าปร กษางานระบบสารสนเทศ ของมหาว ทยาล ย รายงานประจ าป 2557 ศ นยเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม หน#า 6

10 คณะกรรมการบร หารประจ าหน(วยงาน นายแพทยสมน ก ศร ว ศาล ว2าท ร.ต.ศ กยช ย เพชรส วรรณ ท ปร กษา ท ปร กษา ผ #ช2วยศาสตราจารยก ตต พงษ ส วรรณราช ผ #ช2วยอธ การบด ฝEายเทคโนโลย สารสนเทศ / ผ #อ านวยการศ นยเทคโนโลย สารสนเทศ ผ #ช2วยศาสตราจารยอรท ย ช ยร ตนศ กด นายช ต พนธ ศร สว สด รองผ #อ านวยการฝEายบร การว ชาการ รองผ #อ านวยการฝEายบร หารงานท วไป รายงานประจ าป 2557 ศ นยเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม หน#า 7

11 บ คลากรหน(วยงานในป8จจ บ น - สายสน บสน น งานบร หารงานท วไป นางน ตยา ปi นแก#ว นางสาวร ชฎาพร เท ยนส นทร นางสาวท พาพรรณ จ นแสน เจ#าหน#าท บร หารงานท วไป เจ#าหน#าท บร หารงานท วไป เจ#าหน#าท บร หารงานท วไป (พน กงานมหาว ทยาล ย) งานสน บสน นมหาว ทยาล ย นางก งกาญจน พรมมาพงษ นางสาวอ ญชล ถายะ นางสาวปMทมาพร เง นแจ#ง น กว ชาการคอมพ วเตอร เจ#าหน#าท บร หารงานท วไป น กว ชาการคอมพ วเตอร (พน กงานมหาว ทยาล ย) (พน กงานมหาว ทยาล ย) ฝ;ายงานซ(อมบ าร ง นายปณ ธาร บ วเผ อน นายชน ศวรา ช สน ท น กว ชาการศ กษา เจ#าหน#าท บร หารงานท วไป (พน กงานมหาว ทยาล ย) (พน กงานมหาว ทยาล ย) นายไพศาล เร องนภาเพ ญ นายโสภณ พ น จก จเจร ญก ล ช2างเคร องคอมพ วเตอร น กว ชาการคอมพ วเตอร (พน กงานมหาว ทยาล ย) รายงานประจ าป 2557 ศ นยเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม หน#า 8

12 งานพ ฒนาระบบสารสนเทศและเคร อข(าย นายส ช น เข ยวเนตร นายเชษฐล กษณ กล นมาล น กว ชาการคอมพ วเตอร น กว ชาการคอมพ วเตอร (พน กงานราชการ) (พน กงานมหาว ทยาล ย) นายพ ส ทธ ธ แก#ว นายเสกสรรค ศ ว ล ย นายว ว ฒน เจษฎาภรณพ พ ฒน น กว ชาการคอมพ วเตอร น กว ชาการคอมพ วเตอร น กว ชาการศ กษา (พน กงานราชการ) (พน กงานมหาว ทยาล ย) (พน กงานมหาว ทยาล ย) (ลาศ กษาต2อปร ญญาเอก) นายว ฒ พงศ คงส บ น กว ชาการคอมพ วเตอร รายงานประจ าป 2557 ศ นยเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม หน#า 9

13 งบประมาณประจ าปงบประมาณ 2557 การจ ดท ารายงานการต ดตามและประเม นผลแผนปฏ บ ต การ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ (1 ต ลาคม ก นยายน 2557) ของศ นยเทคโนโลย สารสนเทศ ในคร งน ม ว ตถ ประสงคเพ อรวบรวม และสร ปผลการปฏ บ ต งานท ก าหนดไว#ในแผนปฏ บ ต การประจ าปของบ คลากรภายในหน2วยงานต2าง ๆ รวมท ง ส มฤทธ ผลโดยรวมของการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป ตลอดจนของเขตการใช#ประโยชน จากแผนปฏ บ ต การในด#านการบร หารและการพ ฒนาประส ทธ ภาพในการปฏ บ ต งานของบ คลากรภายในหน2วยงาน ซ งสร ปผลและต ดตามและประเม นผลแผนปฏ บ ต การประจ าปงบประมาณ พ.ศ ของหน2วยงานต2าง ๆ ได#ด งน 1. ผลการปฏ บ ต งานของศ นยเทคโนโลย สารสนเทศ ตามแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป สร ปได$ว(า ศ นยเทคโนโลย สารสนเทศได#ม การด าเน นโครงการตามแผนปฏ บ ต การประจ าปงบประมาณ พ.ศ ท ก าหนดไว#เร ยบร#อยแล#ว ด งน แผนงาน/โครงการ จ านวน โครงการ จ านวน ต วช ว ด การบรรล ความส าเร จ จ านวน ร$อยละ โครงการท ได$ร บการพ จารณาให$ด าเน นการ (งปม.แผ(นด น) งานบร หารศ นยเทคโนโลย สารสนเทศ โครงการพ ฒนาระบบสารสนเทศและเคร อข2าย โครงการทดสอบความร #พ นฐาน 3 ภาษา (อ งกฤษ ไทย และ คอมพ วเตอร) 4 โครงการจ ดท าส อ e-learning (25 รายว ชา) โครงการซ2อมบ าร งห#องเร ยน IT โครงการศ กษาด งานเพ อการพ ฒนาหน2วยงาน โครงการอบรมส มมนาให#ความร #แก2บ คลากร (อบรมแลกเปล ยน เร ยนร #และพ ฒนาท กษะด#าน IT) 8 โครงการอบรมส มมนาให#ความร #แก2บ คลากร (อบรมการใช#ระบบ เบ กจ2ายพ สด The Store) 9 โครงการอบรมพ ฒนาส อการเร ยนการสอนด#วยระบบ e-learning (Learn Square) รายงานประจ าป 2557 ศ นยเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม หน#า 10

14 แผนงาน/โครงการ จ านวน โครงการ จ านวน ต วช ว ด การบรรล ความส าเร จ จ านวน ร$อยละ โครงการท ได$ร บการพ จารณาให$ด าเน นการ (งปม.เง นรายได$) โครงการซ2อมบ าร งห#องเร ยน IT โครงการทดสอบความร #พ นฐาน 3 ภาษา (อ งกฤษ ไทย และ คอมพ วเตอร) 3 โครงการบร หารศ นยฯIT (จนท.ให#บร การรายช วโมง) โครงการแลกเปล ยนเร ยนร #เพ อการพ ฒนาองคกร(KM)ด#านประก น ค ณภาพ (งปม.ได#โอนเง นให# สนอ. ด าเน นงานในภาพรวม) 5 โครงการจ ดหาคร ภ ณฑเคร องม ลต ม เด ยโปรเจคเตอร โครงการจ ดหาคร ภ ณฑเคร องคอมพ วเตอรโน#ตบ ค โครงการจ ดหาคร ภ ณฑอ ปกรณเคร อข2าย Switch Mikrotik โครงการจ ดหาคร ภ ณฑเคร องแม2ข2าย Rack Server โครงการจ ดหาคร ภ ณฑเคร องคอมพ วเตอรแม2ข2ายระบบโทรศ พท โครงการจ ดหาคร ภ ณฑเคร องตรวจกระดาษค าตอบ โครงการจ ดหาคร ภ ณฑเคร องปร บอากาศชน ดแยกส2วน 24,000BTU 12 โครงการจ ดหาคร ภ ณฑเคร องปร บอากาศชน ดแยกส2วน 12,000BTU 13 ค2าจ#างด แลระบบร กษาความปลอดภ ยและป?องก นไวร สส าหร บ องคกร งบประมาณเง นรายได$ 2557 (ย ทธศาสตรมหาว ทยาล ยฯ) โครงการปร บปร งห#องเร ยน IT (เคร องปร บอากาศ ขนาด 30, BTU) พร#อมต ดต ง 2 โครงการปร บปร งห#องเร ยน IT (เคร องปร บอากาศ ขนาด 44, BTU) พร#อมต ดต ง 3 โครงการปร บปร งห#องเร ยน IT (ช ดเคร องเส ยงพร#อมต ดต ง) โครงการปร บปร งห#องเร ยน IT (เคร องคอมพ วเตอรต งโต ะ) โครงการปร บปร งห#องเร ยน IT (เก#าอ ห#องเร ยนพร#อมต ดต ง) บร หารงานมหาว ทยาล ยฯ (งบกลาง) โครงการจ ดหาเคร องสแกนเนอร(Wireless barcode scanner) รายงานประจ าป 2557 ศ นยเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม หน#า 11

15 แผนงาน/โครงการ จ านวน โครงการ จ านวน ต วช ว ด การบรรล ความส าเร จ จ านวน ร$อยละ โครงการเฉพาะก จ (รายได$พ เศษ) ด าเน นการจ#างเหมาด แลระบบจ ดเก บข#อม ลการจราจรบน เคร อข2ายคอมพ วเตอร ipassport ให#ก บองคการบร หารส2วน จ งหว ดนครสวรรค 2 ด าเน นการจ#างเหมาด แลระบบจ ดเก บข#อม ลการจราจรบน เคร อข2ายคอมพ วเตอร ipassport ให#ก บส าน กงานเทศบาลนคร นครสวรรค จากตาราง จะเห นได#ว2าม 30 งาน/โครงการตามแผนปฏ บ ต การตามท ได#ก าหนดไว#เก นกว2า ร#อยละ 60 ของจ านวน งาน/โครงการท งหมดท ก าหนดไว#ในแผนปฏ บ ต การประจ าป ของจ านวนงาน/โครงการท งหมดท ก าหนดไว#ในแผนปฏ บ ต การประจ าปงบประมาณ พ.ศ ส มฤทธ ผลโดยรวมของการปฏ บ ต งานของหน(วยงานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557 สร ป ได$ด งน (2.1) การด าเน นโครงการบรรล ตามว ตถ ประสงคและเป0าหมายท ก าหนดไว$ในแผนปฏ บ ต การ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ หน(วยงาน งาน/โครงการท ได$ร บ การพ จารณา งาน/โครงการท ไม(ได$ ร บการพ จารณา ค ดเปLนร$อยละจาก โครงการท งหมด ศ นยเทคโนโลย สารสนเทศ จากตาราง จะเห นได#ว2า ม 30 งาน/โครงการท ได#ร บการพ จารณาตามแผนปฏ บ ต การ และงาน/โครงการ ท ไม2ได#ร บการพ จารณา จ านวน - โครงการ รายงานประจ าป 2557 ศ นยเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม หน#า 12

16 (2.2) การเบ กจ(ายเง นงบประมาณในการด าเน นงาน/โครงการตามท ก าหนดไว$ในแผนปฏ บ ต การ ประจ าปงบประมาณ 2557 โดยแยกเปLนด งน งาน/โครงการ/ก จกรรม การด าเน นงานบร หารงานเทคโนโลย สารสนเทศ งบประมาณ ท ได$ร บ (บาท) การเบ กจ(ายงบประมาณในการ ด าเน นโครงการ งบประมาณ ท ใช$จ(าย (บาท) งบประมาณท เหล อ(บาท) ค ดเปLนร$อยของ งบประมาณท ใช$จ(ายท งหมด (%) 1. งบประมาณเง นแผ(นด น (1) งานบร หารศ นยเทคโนโลย สารสนเทศ (2) โครงการพ ฒนาระบบสารสนเทศและเคร อข2าย (3) โครงการทดสอบความร #พ นฐาน 3 ภาษา (อ งกฤษ, ไทย และคอมพ วเตอร (4) โครงการจ ดท าส อ e-learning (25 รายว ชา) (5) โครงการซ2อมบ าร งห#องเร ยน IT (6) โครงการศ กษาด งานเพ อการพ ฒนาหน2วยงาน (7) โครงการอบรมส มมนาให#ความร #แก2บ คลากร (อบรม แลกเปล ยนเร ยนร #และพ ฒนาท กษะด#าน IT) (8) โครงการอบรมส มมนาให#ความร #แก2บ คลากร (อบรม การใช#ระบบเบ กจ2ายพ สด The Store) (9) โครงการอบรมพ ฒนาส อการเร ยนการสอนด#วยระบบ e-learning (Learn Square) 630, , , , , ,000 25,000 10,000 25, , , , , , ,825 25,000 10,000 25, งบประมาณเง นรายได$ (1) โครงการซ2อมบ าร งห#องเร ยน IT (2) โครงการทดสอบความร #พ นฐาน 3 ภาษา (อ งกฤษ, ไทย และคอมพ วเตอร (3) โครงการบร หารศ นยฯIT (จนท.ให#บร การรายช วโมง) (4) โครงการแลกเปล ยนเร ยนร #เพ อการพ ฒนาองคกร (KM)ด#านประก นค ณภาพ (งปม.ได#โอนเง นให# สนอ. ด าเน นงานในภาพรวม) 5) โครงการจ ดหาคร ภ ณฑเคร องม ลต ม เด ยโปรเจคเตอร (6) โครงการจ ดหาคร ภ ณฑเคร องคอมพ วเตอรโน#ตบ ค (7) โครงการจ ดหาคร ภ ณฑอ ปกรณเคร อข2าย Switch Mikrotik 113, , ,000 15, ,000 38,000 54, , , ,957 15, ,980 37,000 31, ,020 1,000 22, รายงานประจ าป 2557 ศ นยเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม หน#า 13

17 งาน/โครงการ/ก จกรรม (8) โครงการจ ดหาคร ภ ณฑเคร องแม2ข2าย Rack Server (9) โครงการจ ดหาคร ภ ณฑเคร องคอมพ วเตอรแม2ข2าย ระบบโทรศ พท (10) โครงการจ ดหาคร ภ ณฑเคร องตรวจกระดาษค าตอบ (11) โครงการจ ดหาคร ภ ณฑเคร องปร บอากาศชน ดแยก ส2วน 24,000BTU (12) โครงการจ ดหาคร ภ ณฑเคร องปร บอากาศชน ดแยก ส2วน 12,000BTU (13) ค2าจ#างด แลระบบร กษาความปลอดภ ยและป?องก น ไวร สส าหร บองคกร การเบ กจ(ายงบประมาณในการ ด าเน นโครงการ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณท ท ได$ร บ (บาท) ท ใช$จ(าย (บาท) เหล อ(บาท) 228, , ,000 37, , ,000 17, , , ,000 16,600-5,000 19,000 1, ,000 ค ดเปLนร$อยของ งบประมาณท ใช$จ(ายท งหมด (%) งบประมาณเง นรายได$ (ย ทธศาสตรมหาว ทยาล ยฯ) (1) โครงการปร บปร งห#องเร ยน IT (เคร องปร บอากาศ ขนาด 30,000 BTU) พร#อมต ดต ง (2) โครงการปร บปร งห#องเร ยน IT (เคร องปร บอากาศ ขนาด 44,000 BTU) พร#อมต ดต ง (3) โครงการปร บปร งห#องเร ยน IT (ช ดเคร องเส ยงพร#อม ต ดต ง) (4) โครงการปร บปร งห#องเร ยน IT (เคร องคอมพ วเตอร ต งโต ะ) (5) โครงการปร บปร งห#องเร ยน IT (เก#าอ ห#องเร ยนฯ) 746, , , ,000 96, , , , ,775 96,000 10,000 43,000 10,500 10, บร หารงานมหาว ทยาล ยฯ (งบกลาง) (1) โครงการจ ดหาเคร องสแกนเนอร(Wireless barcode scanner) 32,500 32, จากตาราง จะเห นได#ว2าม อย 2 29 โครงการ ท ม การด าเน นโครงการแล#วม การเบ กจ2ายงบประมาณท ก าหนดไว#เก นกว2าร#อยละ 60 ของจ านวนโครงการท งหมดท ก าหนดไว#ในแผนปฏ บ ต การประจ าป 2557 รายงานประจ าป 2557 ศ นยเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม หน#า 14

18 (2.3) โครงการท เสนอขออน ม ต เปLนโครงการ(เฉพาะก จ) ได$ใช$งบประมาณสน บสน นจากหน(วยงาน ต(างๆ และผ $ร บเข$าการอบรมท วไป ประจ าปงบประมาณ 2557 ท โครงการ 1 ด าเน นการจ#างเหมาด แลระบบจ ดเก บข#อม ลการจราจรบน เคร อข2ายคอมพ วเตอร ipassport ให#ก บองคการบร หาร ส2วนจ งหว ดนครสวรรค 2 ด าเน นการจ#างเหมาด แลระบบจ ดเก บข#อม ลการจราจรบน เคร อข2ายคอมพ วเตอร ipassport ให#ก บส าน กงาน เทศบาลนครนครสวรรค งบประมาณ ท ได$ร บ (100%) งบประมาณ ท ได$ร บเบ กจ(าย (80%) งบประมาณ ท ห กให$ มหาว ทยาล ย (20%) 35,000 28,000 7,000 60,000 48,000 12,000 ผลว เคราะหสภาพแวดล$อม ศ กยภาพ ของศ นยเทคโนโลย สารสนเทศ ป8จจ ยภายในท ส(งผลกระทบต(อองคกร จ ดแข ง (Strengths) 1. เป=นหน2วยงานท หารายได#ให#ก บมหาว ทยาล ยและช2วยลดรายจ2ายท ไม2จ าเป=นของมหาว ทยาล ย 2. เป=นหน2วยงานท สามารถสร#างนว ตกรรมใหม2ๆ ได# 2.1 ต#นแบบ Software 2.2 พ ฒนาระบบ ipassport 3. ม การใช#ทร พยากรทางด#านระบบเคร อข2ายอย2างค #มค2า 4. ผ #บร หารม ว ส ยท ศนเป=นไปในทางท พ ฒนาหน2วยงานให#ก#าวหน#า 5. หน2วยงานและบ คลากรสามารถแก#ไขปMญหาเฉพาะหน#าได# 6. ม การใช# Software Opensource ในการบร หารจ ดการระบบ 7. ม การให#บร การว ชาการอย2างต2อเน องและหลากหลาย 8. ม จ ตการให#บร การส ง 9. ม ความสาม คค ในการท างาน 10. ม การสร#างระบบการให#บร การท ด โดยใช#ระบบสารสนเทศเข#ามาบร หารจ ดการด#านการบร การ 11. ม มาตรฐานการใช#งานซอฟตแวรล ขส ทธ โดยม การจ ดซ อซอฟตแวร Microsoft (Microsoft License Agreement) เพ อให#บร การแก2หน2วยงาน บ คลากร และน กศ กษา รายงานประจ าป 2557 ศ นยเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม หน#า 15

19 12. ม การประชาส มพ นธข2าวสารของหน2วยงานอย2างต2อเน องและท วถ ง 12.1 ข2าวศร พ บ ล 12.2 Facebook มหาว ทยาล ย, Facebook ศ นยเทคโนโลย สารสนเทศ 12.3 เว บไซตของมหาว ทยาล ย 12.4 ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส (e-document) 12.5 ป?ายประชาส มพ นธต2าง ๆ จ ดอ(อน (Weaknesses) 1. บ คลากรขาดท กษะในการใช#เคร องม อในการปฏ บ ต งาน 2. ขาดน กพ ฒนาโปรแกรมท สามารถพ ฒนาระบบได#ด 3. ขาดบ คลากรในบางงานท ต#องการคนท างานหลายคน 4. ระบบเคร อข2ายอ นเทอรเน ตไม2เสถ ยร 5. ขาดท กษะการใช#ภาษาและการส อสารในการท างานท เก ยวข#องก บการให#บร การ 6. ขาดการพ ดค ย ปร กษาหาร อ และการแลกเปล ยนเร ยนร #เก ยวก บการท างาน 7. ขาดการวางแผนในการท างานในบางงานท ต#องท างานร2วมก บผ #อ น 8. ขาดการต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน 9. สถานท ต งของหน2วยงานอย 2ไกลจากแหล2งช มชนท าให#การเด นทางมาใช#บร การไม2ได#ร บความสะดวก 10. การพ ฒนาระบบเป=นไปด#วยความล2าช#า เน องจากขาดบ คลากรและเคร องม อท จ าเป=นในการท างาน ป8จจ ยภายนอกท ส(งผลกระทบองคกร โอกาส (Opportunities) 1. ปMจจ บ นเทคโนโลย เปล ยนแปลงเร วท าให#ได#เร ยนร #และใช#งานเทคโนโลย ใหม2ๆ โดยหน2วยงานให#การ สน บสน น 2. การเร ยนร #เทคโนโลย ใหม2 ท าให#ม โอกาสในการพ ฒนาระบบ ซอฟตแวร และแอพพล เคช น เพ อรองร บ การท างาน 3. บ คลากรได#ร บความร #เพ มเต มจากเทคโนโลย ใหม2 4. หน2วยงานม ความร2วมม อก บหน2วยงานภายในและภายนอกในการให#บร การและพ ฒนามหาว ทยาล ย 4.1 พ ฒนาฝม อแรงงานจ งหว ด 4.2 TOT 4.3 AIS 4.4 3BB 4.5 TRUE รายงานประจ าป 2557 ศ นยเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม หน#า 16

20 5. เปiดศ นยฝVกอบรมท ว งจ นทนท าให#รองร บการอบรมส าหร บบ คลากรภายในองคกรและหน2วยงาน ภายนอก 6. การได#ร บท นสน บสน นและความร2วมม อจากหน2วยงานภายนอก เพ อพ ฒนาศ กยภาพการท างานของ บ คลากร 7. การได#ร บความไว#วางในจากหน2วยงานภายนอก ให#เป=นหน2วยงานท ให#ค าปร กษา พ ฒนาระบบและ จ ดการระบบ ภ ยค กคาม (Threats) 1. การให#บร การของผ #ให#บร การอ นเทอรเน ตม ความล2าช#าและส ญญาณไม2เสถ ยร 2. การได#ร บงบประมาณน#อยในการพ ฒนาระบบและไม2ตรงก บความต#องการก บการจ ดซ อทร พยากรและ คร ภ ณฑ 3. การสร#างนโยบายเก ยวก บเทคโนโลย สารสนเทศและการได#ร บการสน บสน นจากองคกรย งม น#อย 4. ความต#องการบร การของผ #ใช#ม มากมายและหลากหลายมากข น ท าให#ต#องจ ดหาระบบเพ อรองร บ ความต#องการของผ #ใช#เพ มมากข น 5. ขาดข#อบ งค บและมาตรฐานของหน2วยงานในการใช#ทร พยากรและการใช#บร การเทคโนโลย สารสนเทศ 5.1 การใช#งาน Social Media ของบ คลากรบางหน2วยงานไม2ม ความเหมาะสมและใช#งานจนเก น ความจ าเป=น ท าให#เก ดผลในด#านลบก บองคกรและหน2วยงานได# 5.2 การจ ดการทร พยากรของหน2วยงานโดยไม2ม การแจ#งล2วงหน#า เช2น การต ดสายส ญญาณ การ ต ดต งอ ปกรณท รบกวนส ญญาณท ม อย 2เด ม 5.3 การปร บต งค2าระบบอ นเทอรเน ตท ไม2เหมาะสมและไม2เพ ยงพอก บความต#องการของผ #ใช# 6. เทคโนโลย ในปMจจ บ นม การเปล ยนแปลงเร วท าให#การจ ดงบประมาณในการจ ดซ อได#ไม2ตรงตาม ระยะเวลาท ง Hardware, Software และบ คลากรท ม ความจ าเป=นต2อองคกร รายงานประจ าป 2557 ศ นยเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม หน#า 17

21 ผลการด าเน นงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ บร การด$านต(าง ๆ ศ นยเทคโนโลย สารสนเทศ ได#ด าเน นการสน บสน นส2งเสร มการใช#งานระบบเคร อข2ายและการส อสาร แลกเปล ยนข#อม ล แบบอ เล กทรอน กส (Web Technology and through Intranet and Internet) เป=นล าด บแรกของการส อสารข#อม ลภายใน มหาว ทยาล ยฯ อย2างต2อเน องจนกลายเป=นว ฒนธรรมทางการส อสารใน ท กระด บของบ คลากร ต งแต2ผ #บร หาร คณาจารย บ คลากร และน กศ กษา เพ อน าไปส 2แนวค ด Cyber Community อย2างสอดคล#องก บส งคมโลกในย ค Information Age ปงบประมาณ 2557 ได#ด าเน นการต ดต งระบบค#นหาเส#นทางอ นเทอรเน ตความเร วส ง (Cisco Router ASR1002) ท สามารถรองร บการใช#งานต งแต2 1,000 Mbps ไปจนถ ง 10,000 Mbps ซ งร บภาระการขยายต วของ เคร อข2ายและการใช#งานของ User ท ต#องการท งความเร วในการใช#งานและความเสถ ยรในการส บค#นศ กษางานว จ ย จากส อต2างๆ เพ มข นท กว น ปMจจ บ นได#ด าเน นการเช2าส ญญาณจากผ #ให#บร การอ นเทอรเน ต (Internet Service Provider) จ านวน 2 ราย ค อ 1. ย น เน ต (ส าน กบร หารเทคโนโลย สารสนเทศเพ อพ ฒนาการศ กษา) - ความเร ว 1,000 Mbps 2. บร ษ ท ท โอท จ าก ด (มหาชน) - ปงบประมาณ 2555 Leased Line Domestic 60/3 Mbps (MPLS) - ปงบประมาณ 2556 Leased Line Domestic 300/30 Mbps(MPLS) - ปงบประมาณ 2557 Leased Line Domestic 1000/300 Mbps(MPLS) รายงานประจ าป 2557 ศ นยเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม หน#า 18

22 โครงการทดสอบว ดความร $พ นฐาน 3 รายว ชา(ภาษาไทย ภาษาอ งกฤษ และคอมพ วเตอร) การทดสอบว ดความร #พ นฐาน 3 รายว ชาน ส าหร บใช#ทดสอบน กศ กษาช นปท 1 และช นปท 3 (เท ยบโอน) ท กคนจะต#องท าการเข#าทดสอบว ดความร #พ นฐาน น กศ กษาสามารถเข#าศ กษาบทเร ยน e-learning ได#ท เว บไซต ว ตถ ประสงคในการทดสอบ - เพ อว ดความร #ความสามารถพ นฐานของน กศ กษา - เพ อเป=นข#อม ลในการก าหนดแนวทางพ ฒนาการเร ยนการสอนของน กศ กษาโดยส2วนรวม - น กศ กษาจะต#องท าการสอบว ดผลให#ผ2านท ง 3 รายว ชา ก2อนจบการศ กษา ข นตอนและว ธ การเข$าทดสอบ 1. คล กเล อกท ห วข#อ เข$าส (ระบบการสอบ 2. คล กเล อกท ป Eม ลงทะเบ ยนขอสอบรายว ชา รายงานประจ าป 2557 ศ นยเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม หน#า 19

23 3. น กศ กษาจะต#องท าการลงทะเบ ยนเพ อขอสอบในแต2ละว ชา ซ งน กศ กษาจะต#องกรอกข#อม ลลงไป ด งน 3.1 ขอสอบรายว ชา เล อกว ชาท ต#องการสอบ 3.2 รห สประจ าต วน กศ กษา กรอกรห สประจ าต วของน กศ กษา 10 หล ก 3.3 รห สผ(าน กรอกเลข 2 ต วท#ายของรห สประจ าต วน กศ กษา ข อ 3.2 ข อ 3.3 ข อ 3.4 ข อ เม อกรอกข#อม ลครบแล#ว ให#น กศ กษาคล กเล อกท ป Eม Register เพ อท าการลงทะเบ ยน โดยน กศ กษาท ท าการลงทะเบ ยนแล#ว จะม หน#าจอปรากฏข#อความข นว2า ค ณได ท าการลงทะเบ ยนขอสอบเร ยบร อยแล ว โปรดตรวจสอบการอน ม ต การสอบภายหล ง หล งจากน น เจ#าหน#าท จะท าการอน ม ต รายช อของน กศ กษาท ขอสอบ 3.5 เม อผ2านอน ม ต การสอบแล#ว ให#น กศ กษาคล กเล อกท ค าส ง เข$าสอบรายว ชา รายงานประจ าป 2557 ศ นยเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม หน#า 20

24 4. น กศ กษาจะต#องกรอกข#อม ลเหม อนก บท กรอกลงทะเบ ยนขอสอบรายว ชาอ กคร งหน ง ค อ 4.1 เข$าสอบรายว ชา เล อกว ชาท ลงทะเบ ยนไว# 4.2 รห สประจ าต วน กศ กษา กรอกรห สประจ าต วของน กศ กษา 10 หล ก 4.3 รห สผ(าน กรอกเลข 2 ต วท#ายของรห สประจ าต วน กศ กษา 4.4 เม อกรอกครบแล#วให#น กศ กษาคล กเล อกท ป Eม Login เพ อเข#าส 2หน#าเว บไซตข#อสอบ ข อ 4.2 ข อ 4.3 ข อ 4.4 ข อ เม อเข#าส 2หน#าเว บไซตข#อสอบ ให#น กศ กษาปฏ บ ต ด งน ค อ - ตรวจสอบด ช อ-นามสก ล รห สประจ าต วน กศ กษา ว2าถ กต#องหร อไม2 ถ#าไม2ถ กต#องให#แจ#ง เจ#าหน#าท ท ท าการค มสอบให#ท าการแก#ไขให#ถ กต#อง - อ2านกฎ ระเบ ยบ กต กา มารยาทในการเข#าสอบ ข นตอนในการท าข$อสอบม ด งน 1. ท#ายค าถามบางข#อของข#อสอบจะม ค าว2า ข$อความหร อร ปภาพประกอบ ให#น กศ กษาคล กเล อกท ข#อความหร อร ปภาพประกอบน นเพ อท าการเปiดอ2านข#อความหร อด ร ปภาพประกอบน น 2. หล งจากอ2านข#อความหร อร ปภาพประกอบตอบค าถามในข#อน นๆ แล#วให# น กศ กษาปiด หน#าต2างโปรแกรมข#อความหร อร ปภาพประกอบน นท นท 3. ในการท าข#อสอบจะม ต วเล อกให# 4 ต วเล อก ให#น กศ กษาน าเมาสไปคล กให# ม ล กษณะส ด าท หน#าต วเล อกค าตอบท น กศ กษาต#องการเล อกตอบ 4. ข#อสอบ 1 หน#าจะม 5 ข#อ เม อน กศ กษาท าเสร จครบท ง 5 ข#อให#น กศ กษา คล กเล อกท ป Eม บ นท กค าตอบ ท อย 2ด#านล2าง เพ อท าการบ นท กค าตอบ ให#น กศ กษารอจนกว2าหน#าข#อสอบจะ ปรากฏกล บมาหน#าเด มแล#วค2อยเล อกท าข#อสอบข#อต2อไป รายงานประจ าป 2557 ศ นยเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม หน#า 21

25 ระบบประเม นการสอนออนไลน ในการเร ยนแต2ละว ชาเม อถ งช2วงปลายภาคเร ยนจะม การประเม นการสอนของอาจารยผ #สอน โดยจะม ประกาศจากทางศ นยเทคโนโลย สารสนเทศอ กคร งในเว บไซตของมหาว ทยาล ยหร อในหน#าเว บไซตของระบบ ประเม นการสอนออนไลน น กศ กษาปร ญญาตร ภาคปกต น กศ กษาปร ญญาโท และน กศ กษาปร ญญาเอก ท กคน จะต#องท าการ ประเม นการสอนอาจารย ผ2านระบบประเม นการสอนออนไลนให#ครบท กรายว ชาท ลงทะเบ ยนเร ยน ม ฉะน น น กศ กษาจะไม2สามารถเข#าไปตรวจสอบผลการเร ยนได# น กศ กษาสามารถเข#าระบบประเม นได# โดยการเข#าส 2เว บไซตของมหาว ทยาล ย จะแสดงหน#าเว บไซตของมหาว ทยาล ย ด งร ป จากน นให#เล อกท ส2วนของ บร การส าหร บน กศ กษา คล กเล อกห วข#อ ระบบประเม นการสอนออนไลน ด งร ป เพ อเข#าส 2ระบบประเม นการสอนออนไลน หร อเข#าได#ท เว บไซต รายงานประจ าป 2557 ศ นยเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม หน#า 22

26 จะปรากฏหน#าต2างด งร ป จะม ส2วนประกาศข2าว และส2วนเข#าส 2ระบบส าหร บน กศ กษา โดยน กศ กษาจะใช# Username เป=นรห สน กศ กษา และ Password เป=นรห สท ระบบส2งให#ใน คล กท น เพ ออ(านป8ญหาท พบบ(อย Username เปLนรห สน กศ กษา Password ด ได$จากอ เมลท ระบบส(งให$ ลงทะเบ ยน เพ อเปkดใช$งาน ร บรห สผ(านจากระบบ ระบบจะม การประกาศ ข(าวประชาส มพ นธ คล กท น เพ อให$ระบบส(ง รห สผ(านให$ใหม(อ กคร ง เม อน กศ กษาเข#าระบบโดยใช# Username Password ของน กศ กษาแล#ว จะปรากฏหน#าต2าง ด งร ป รายงานประจ าป 2557 ศ นยเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม หน#า 23

27 ในส2วนของรายว ชาเร ยนน นจะต#องด ว2ารายว ชาของน กศ กษาครบหร อไม2 อาจารยผ #สอนตรงหร อไม2 ถ#าพบปMญหาต ดต2อท ฝEายทะเบ ยนกองบร การการศ กษา เพราะอาจจะม ปMญหาในข#อม ลว ชาเร ยน จากน นต ดต2อ ท ศ นยเทคโนโลย สารสนเทศ เพ อปร บปร งข#อม ลหล งจากแก#ปMญหาก บทางฝEายทะเบ ยนแล#ว การประเม นน นท าได# โดยการคล กเล อกท ช อว ชาท ต#องการท าการประเม น จากน นจะปรากฏหน#าต2างประเม นอาจารย ด งร ป ในส2วนของการประเม นว ชาจะม ข#อในการประเม น และล าด บคะแนนส าหร บแต2ละข#อ น กศ กษา ตอบให#ครบโดยจะม ช2องส าหร บท าการแสดงความค ดเห นส าหร บอาจารย โดยข#อม ลการประเม นจะเป=นความล บ อาจารยผ #สอนจะไม2สามารถด ได#ว2าน กศ กษาท2านใดเป=นผ #ประเม น รายงานประจ าป 2557 ศ นยเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม หน#า 24

28 Google Apps For Education Google Apps For Education เป=นระบบอ เมลท ออกแบบมาเพ อรองร บการใช#งานในการให#บร การต2างๆ ก บสถานศ กษา โดยการควบค มของ การให#บร การ เช2น google drive, google search, google map, google calendar เป=นต#น ทางมหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงครามได#เข#าร2วมขอใช#บร การ Google Apps For Education ให#อย 2ภายใต#โดเมนของมหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ เพ อให#การด แล ควบค มและจ ดการบ ญช ผ #ใช#ได#ง2ายข น อ กท งย งเป=นการให#บร การแอปพล เคช นต2างๆ ให#ก บอาจารย เจ#าหน#าท และ น กศ กษาภายในมหาว ทยาล ย ข$อก าหนดในการขอใช$อ - ในกรณ ท น กศ กษาม Username และ Password ของระบบ ipassport อย 2แล#ว สามารถสม ครขอใช# งานอ เมลได#ทางเว บไซต https://gmail.psru.ac.th/signup/index2.php - ในกรณ ท น กศ กษาย งไม2ม Username และ Password ของระบบ ipassport สามารถสม ครขอใช#งาน อ เมลได#ทางเว บไซต https:// /ipassport1/ipassport/register/ - อาจารยและเจ#าหน#าท สามารถสม ครขอใช#งานอ เมลได#ทางเว บไซต https://gmail.psru.ac.th/ personnel/ เว บหล กการสม ครขอใช$งานอ การสม ครอ เมล แบ2งเป=น 2 ส2วน ค อ ส2วนส าหร บอาจารยและเจ#าหน#าท มหาว ทยาล ย และส2วนส าหร บ น กศ กษามหาว ทยาล ย ด งน - ส2วนส าหร บอาจารยและเจ#าหน#าท มหาว ทยาล ย ท เว บไซต https://gmail.psru.ac.th/ personnel/ จะปรากฏหน#าจอ ด งร ปต2อไปน รายงานประจ าป 2557 ศ นยเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม หน#า 25

29 - ส2วนส าหร บน กศ กษามหาว ทยาล ย ท เว บไซค https://gmail.psru.ac.th/signup/ index2.php จะปรากฏหน#าจอ ด งร ปต2อไปน การเปiดเข#าใช#งาน ท เว บไซต ให#อาจารยและเจ#าหน#าท หร อน กศ กษากรอก อ เมลและรห สผ2าน ท ได#จากการลงทะเบ ยน จากน นคล กเล อกป Eม ลงช อเข$าใช$ ด งร ป ค ณล กษณะการให$บร การ Google Apps For Education Google Apps for Education ม ค ณล กษณะด#านความปลอดภ ยท ส าค ญ ท ออกแบบมาเพ อให#ข#อม ลปลอดภ ยและท าให#สามารถควบค มได#อย2างสมบ รณ แบบ ข#อม ลของเป=นกรรมส ทธ และเคร องม อของ Apps ท าให#สามารถควบค ม ข#อม ลได# รวมถ งก าหนดว2าจะแบ2งปMนก บใครและแบ2งปMนอย2างไรด#วย เคร อข2าย ศ นยข#อม ลม การร กษาความปลอดภ ยในระด บส ง และร บประก นการเข#าถ งข#อม ล ท เช อถ อได#ตลอด รายงานประจ าป 2557 ศ นยเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม หน#า 26

30 เช อมต2อได#ตลอด ไม2ว2าจะอย 2ท ไหน เม อใช# Google Apps for Education ข#อม ลท กอย2างจะม การบ นท กไว#ใน ระบบคลาวดโดยอ ตโนม ต ซ งเป=นการด าเน นการโดยเว บ แบบ 100% ซ งหมายความว2า อ เมล เอกสาร ปฏ ท น และ ไซตจะสามารถเข#าถ งและแก#ไขได#ใน โทรศ พทม อถ อหร อ แท บเล ตส2วนใหญ2 ได#จากท กท ท กเวลา น กศ กษา อาจารย และท มงานสามารถท างานร2วมก นได# การท างานร2วมก นได#รวดเร วและง2ายดายค อส งท เป=นเอกล กษณ ของ Google Apps เคร องม อการสร#างเว บไซตและเอกสารของเรา ม การแก#ไขแบบเร ยลไทม การควบค มการแบ2งปMนอย2างม ประส ทธ ภาพ และการเข#าก นได#โดยไม2ม การสะด ด ซ งเป=นสภาพแวดล#อมการท างาน ท เหมาะสมท ส ด ฝEายไอท ล2องหนท ท างานได#จร ง ใช#เวลาน#อยลงในการจ ดการโครงสร#างพ นฐานด#านไอท ของ น กศ กษา อาจารย และผ #ด แลระบบม ส ทธ เข#าถ งซอฟตแวรล2าส ดตลอดเวลา รวมถ งค ณล กษณะ ใหม2ล2าส ดและการอ พเดทการร กษาความปลอดภ ย ไม2จ าเป=นต#องซ อหร อด แลร กษาเซ รฟเวอร และสามารถ จ ดการท กอย2างได#จากส2วนต ดต2อเด ยว รายงานประจ าป 2557 ศ นยเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม หน#า 27

31 บร การ Virtual Fax2 Virtual Fax2 เป=นบร การร บโทรสาร (Fax) แล#วจะส2งต2อเอกสารน นไปย ง ของผ #ใช#งาน ตามท ได#ระบ ไว# ซ งจะท าให#ผ #ใช#งานได#ร บความสะดวกในการร บเอกสาร โดยไม2จ าเป=นจะต#องม เคร อง Fax จร ง และ สามารถร บเอกสารน นในร ปแบบไฟลเอกสารท เป=น pdf ผ2านทางอ เมลท ได#ระบ ไว# และท ส าค ญไม2ต#องส นเปล อง กระดาษในการร บ Fax อ กด#วย หากหน2วยงาน และบ คลากรม ความสนใจในการใช#งาน Virtual Fax2 น สามารถต ดต2อขอร บบร การได#ท ศ นยเทคโนโลย สารสนเทศได#ท กว น รายงานประจ าป 2557 ศ นยเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม หน#า 28

32 ระบบพ บ ลจอแก$ว (PibulTube) เป=นระบบท รวบรวมว ด โอ เพลง และภาพก จกรรมต2างๆ รวมถ งบล อกรวบรวมความร #ต2างๆ ท สมาช กของ เว บไซตมาโพสตเผยแพร2 ซ งน กศ กษาสามารถเข#าใช#งานได# ทางหน#าเว บไซตของมหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม จะแสดงหน#าเว บไซต ด งร ป จากน นเล อกท ร ปท ช อว2า พ บ ลจอแก#ว ซ งจะอย 2ทางขวาม อ ด งร ป เพ อเข#าส 2ระบบพ บ ลจอแก#ว หร อเข#าได# ท เว บไซต เม อเข#าส 2เว บไซตพ บ ลจอแก#วแล#วจะปรากฏหน#าจอ ด งร ป เพ ยงเท2าน น กศ กษาก สามารถเล อกชมส งท ต#องการได# โดยเล อกห วข#อตามท น กศ กษาต#องการ ต วอย2างหน#าจอของพ บ ลจอแก#ว ต วอย2างหน#าการด ว ด โอ (Videos) ต วอย2างหน#าการเล2นเพลง (Audios) ต วอย2างหน#าการด ร ปภาพ (Images) รายงานประจ าป 2557 ศ นยเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม หน#า 29

33 ระบบ E-Document ระบบ E-Document หร อระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส เป=นระบบการจ ดการเอกสารภายใน มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม สามารถใช#ส2งข#อความและเอกสารจากหน2วยงานถ งอ กหน2วยงาน จากบ คคลถ ง บ คคล ระบบน จะให#บร การแก2บ คลากรของมหาว ทยาล ย เพ อจ ดส2งเอกสารถ งก น เป=นการลดข นตอนการส2ง เอกสาร และเป=นการลดการใช#กระดาษในการท าเอกสาร โดยระบบน สามารถจ ดเก บเอกสารและค#นหาเอกสาร ย#อนหล งได#ตามต#องการบ คลากรของมหาว ทยาล ย ผ #ใช#บร การสามารถใช#คอมพ วเตอร PC หร อ Notebook เข#า เว บไซต ผ2าน Web Browser เพ อท ารายการเอกสารต2างๆ เช2น ส2งเอกสาร ร บเอกสาร จ ดเก บเอกสารและค#นหาเอกสารท ต#องการย#อนหล งได# ว ตถ ประสงคในการเปkดให$บร การระบบ - เพ อบร การบ คลากรของมหาว ทยาล ยราชภ ฎพ บ ลสงคราม ในการต ดต2อส อสาร จ ดส2งเอกสารภายใน ถ งก นและช2วยลดปร มาณการใช#กระดาษเพ อส งแวดล#อม - เพ อจ ดเก บเอกสารหน งส อราชการท ใช#ต ดต2อภายในเพ อการส บค#นเอกสารต2อไป ข นตอนและว ธ การเข$าใช$งานระบบ 1. เปiด Browser IE (Internet Explorer) เข#าส 2ระบบ Web edoc.psru.ac.th ด#วย URL = 2. กรณ ต#องการเปiดใช#งานระบบ E-Document หร อ ระบบสารสนเทศอ เล กทรอน กสน น จะใช# UserName และ Password โดยการเข#าใช#งานระบบจะใช# User Name และ Password เด ยวก นก บระบบ ipassport ท2านท ต#องการใช#งานระบบ E-Document หร อระบบสารสนเทศอ เล กทรอน กส จะต#องเป=นสมาช ก ใช#งานระบบ ipassport ก2อน เพ อเปiดใช#งานระบบ (หมายเหต User Name และ Password ท เปiดใช#งาน ระบบ Internet ภายในมหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงครามเป=นข#อม ลกลางในการเข#าใช#งานระบบ) 3. เข#าส 2เว บระบบ E-Document หร อ ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส URL = ภายในหน#าเว บ ประกอบด#วย ข2าวประชาส มพ นธและข2าวประกาศ Login เข#าส 2ระบบ E-Document หร อระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ค 2ม อการใช#งานส าหร บผ #ใช#งานท วไปและค 2ม อการใช#งานส าหร บธ รการ จดหมายข2าวหน2วยงานต2างๆ ว ด โอสอนการใช#งานส าหร บ รายงานประจ าป 2557 ศ นยเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม หน#า 30

34 4. ท าการเข#าใช#งานระบบ ร ปท 1 ระบบเอกสารอ เล กทรอน กส มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม ร ปท 2 Login เข#าส 2ระบบ แล#ว 5. เว บแสดงหน#าเว บระบบ E-Document หร อระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส หล งการ Login เข#าระบบ 6. เมน และเมน ย2อยในการจ ดการเอกสาร ร ปท 3 หน#าแสดง Profile User ร ปท 4 หน#าแสดงเมน และเมน ย2อย 7. ท2านสามารถอ2านค 2ม อการใช#งานผ2านหน#าเว บ หร อ สอบถามข#อม ลการใช# รายงานประจ าป 2557 ศ นยเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม หน#า 31

35 ระบบ IPTV บร การระบบ IPTV จ ดท าข นเพ อบร การน กศ กษาและบ คลากรของมหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม การด รายการ TV ผ2านระบบ Internet โดยผ #ร บชมสามารถเข#ามาร บส ญญาณภาพและเส ยงท ถ กส2งออกจาก ศ นยเทคโนโลย สารสนเทศ ท2านผ #ใช#บร การสามารถร บชมเพ ยงแค2ใช# คอมพ วเตอร PC หร อ Notebook เข#า Web IPTV.PSRU.AC.TH ( URL = ) ของศ นยเทคโนโลย สารสนเทศผ2านทาง Web Browser ก จะสามารถร บชมภาพและเส ยงได#ท นท โดยม ช2องรายการบร การด งน 1. PSRU CHANNEL 2. PSRU LIVE 3. PSRU KNOWLEDGE 4. BBC WORLD 5. สถาน โทรท ศน ช2อง 3 6. สถาน โทรท ศน ช2อง 5 7. สถาน โทรท ศน ช2อง 9 8. สถาน โทรท ศน ช2อง NBT \ว ตถ ประสงคในการเปkดให$บร การระบบ IPTV - เพ อบร การร บชมรายการ TV และสาระความร #ต2าง ๆ จากท วโลก ผ2านระบบ Internet แก2ผ #ใช#งาน เคร อข2าย Internet ของมหาว ทยาล ย - เพ อน าเสนอ VDO ก จกรรมของทางมหาว ทยาล ย เช2น งานประช มส มมนา งานพระราชทานปร ญญา บ ตร เป=นต#น ข นตอนและว ธ การเข$าใช$งานระบบ 1. เปiด Browser IE (Internet Explorer) เข#ส 2ระบบ Web IPTV ด#วย URL = รายงานประจ าป 2557 ศ นยเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม หน#า 32

36 2. ท าการเล อกร บชมรายการช2องท ต#องการโดยคล กเล อกช2องท ต#องการ 3. ระบบจะท าการเปiดรายการท ท2านต#องการร บชม ด งร ป 4. กรณ ท ระบบจ าก ดการร บชมบางช2องรายการ ระบบจะสอบถามข#อม ล UserName และ Password ก2อนการร บชมรายการ ให#ผ #ร บชมใช# UserName และ Password เด ยวก นก บระบบ ipassport (หมายเหต User Name และ Password ท เปiดใช#งานระบบ Internet ภายในมหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม) 5. สอบถามข#อม ลการใช#บร การได#ท รายงานประจ าป 2557 ศ นยเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม หน#า 33

37 ระบบบร การแจ$งป8ญหาการใช$งานคอมพ วเตอรและระบบเคร อข(าย ศ นยเทคโนโลย สารสนเทศได#จ ดท าระบบบร การแจ#งปMญหาการใช#งานคอมพ วเตอรและระบบเคร อข2ายไว# ส าหร บบ คลากรของมหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม สามารถแจ#งปMญหาได#โดยเข#าส 2เว บไซต มหาว ทยาล ยฯ จากน น คล กท แบนเนอร ITC e-service ซ งอย 2ทางด#านล2างขวาม อของหน#าเว บไซต จากร ป ค อ หน#าจอของระบบบร การแจ#งปMญหาการใช#งานคอมพ วเตอรและระบบเคร อข2าย คล กท เมน แจ#งปMญหา รายงานประจ าป 2557 ศ นยเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม หน#า 34

38 จะเข#าส 2หน#าแจ#งปMญหาให#ใส2 Username และ Password (ข#อม ลเด ยวก บระบบ ipassport) หล งจาก Login แล#วให#กรอกข#อม ลแจ#งปMญหา เช2น ปMญหาในการใช#งาน ประเภทงาน รายละเอ ยด สถานท หมายเลขโทรศ พทในการต ดต2อ เม อกรอกข#อม ลเร ยบร#อย ให#คล กป Eม Submit จะปรากฏหน#าต2างแสดงข#อม ลปMญหาท ได#แจ#งไป และบอกสถานะของการด าเน นงานให#ทราบ สถานะของการด าเน นงานม 3 สถานะ ค อ รอการด าเน นงาน หมายถ ง รอเจ#าหน#าท มาตรวจสอบข#อม ลของปMญหา ก าล งด าเน นการ หมายถ ง เจ#าหน#าท ร บทราบปMญหาและอย 2ระหว2างการ ด าเน นการแก#ไขปMญหา ด าเน นการแล#ว หมายถ ง เจ#าหน#าท ด าเน นการแก#ไขปMญหาเร ยบร#อยแล#ว รายงานประจ าป 2557 ศ นยเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม หน#า 35

39 ระบบ ipassport Centralized Log Solution หากต#องการใช#อ นเทอรเน ตภายในของมหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม โดยอาจจะใช#คอมพ วเตอร PC, Notebook หร อ โทรศ พทม อถ อ, เม อผ #ใช#เปiดเพ อเข#าเว บไซต (Browser) จะพบหน#าต2าง ด งร ป ผ #ใช#จะต#องม Username และ Password ในการ Login เข#าใช#งานอ นเทอรเน ต จากร ป ค อ หน#าจอของระบบ ipassport ท จะสามารถใช#งานอ นเทอรเน ตได# แต2ต#องด าเน นการ Login ก2อน เน องด#วยกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารได# ประกาศใช# พ.ร.บ ว2าด#วยการกระท าผ ด เก ยวก บคอมพ วเตอร พ.ศ ท ระบ ว2า ผ #ให#บร การอ นเทอรเน ตจะต#องด าเน นการบ นท กข#อม ลการเข#าใช#งาน อ นเทอรเน ต และม การย นย นต วตนก2อนการใช#งานอ นเทอรเน ตเสมอ และทางมหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม ต#องด าเน นการตามท กระทรวงฯก าหนด โดยศ นยเทคโนโลย สารสนเทศได#ด าเน นการพ ฒนาและใช#ใน มหาว ทยาล ยฯ ในการด าเน นการของระบบ ipassport จะม การเข#ารห สข#อม ลท งหมดเพ อร กษาความล บของ น กศ กษาและบ คลากรของมหาว ทยาล ยฯ ข นตอนขอใช$งานอ นเทอรเน ตผ(านระบบ ipassport Centralized Log 1. เข#าส 2หน#าเว บมหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม หร อ 2. จากน นคล กท ลงทะเบ ยนขอใช#อ นเทอรเน ต (ipassport) ไปท ทางด#านล2างขวาม อของหน#าเว บไซต มหาว ทยาล ยฯ ในระบบออนไลน หร อ https://ipassportcloud.psru.ac.th/ipassport1/ipassport/register/ รายงานประจ าป 2557 ศ นยเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม หน#า 36

40 3. จะปรากฏหน#าจอ ซ งสามารถลงทะเบ ยนได#โดยกรอกเลขบ ตรประชาชน 13 หล ก จะสามารถกรอกเลข บ ตรประชาชนได#ก ต2อเม อจะต#องท าการส2งแบบฟอรมขอใช#งานอ นเทอรเน ตพร#อมหล กฐาน(ส าเนาบ ตรประชาชน) ท ศ นยเทคโนโลย สารสนเทศ ช น 1 เจ#าหน#าท จะด าเน นการตรวจสอบและเพ มข#อม ล สามารถดาวนโหลด แบบฟอรมได#ท กรอกเลขบ ตรประชาชน เพ อลงทะเบ ยนส าหร บบ คลากร ส าหร บน กศ กษาใหม( กรอกเลขบ ตรประชาชน เพ อลงทะเบ ยนส าหร บน กศ กษา ส าหร บน กศ กษาใหม( 4. หากผ #ใช#เป=นน กศ กษาใหม2ของมหาว ทยาล ยฯ ระบบจะย งไม2ม ข#อม ลเลขบ ตรประจ าต วประชาชน จ งจะต#องท าการกรอกข#อม ลเบ องต#นของน กศ กษาก2อน ด งร ป คล กสม ครลงทะเบ ยน ส าหร บน กศ กษาใหม( รายงานประจ าป 2557 ศ นยเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม หน#า 37

41 จะปรากฏหน#าต2างให#เพ มข#อม ล เพ อบ นท กข#อม ลเบ องต#นของน กศ กษา ด งร ป กรอกข$อม ลให$ครบถ$วนและถ กต$อง ใส(รห สบ ตรประชาชนของน กศ กษาจร งเท(าน น * ห$ามน ารห สน กศ กษามาต งรห สผ(าน* ในส2วนของการบ นท กข#อม ล น กศ กษาต#องกรอกข#อม ล เลขบ ตรประจ าต วประชาชน 13 หล ก รห ส ประจ าต วน กศ กษา และช อ-นามสก ล โดยจะต#องกรอกข#อม ลตามจร งเพราะระบบจะม การตรวจสอบก บข#อม ล ภายหล ง ถ#าตรวจสอบแล#วพบปMญหา จะท าการลบข#อม ลออกจากระบบ แล#วน กศ กษาจะต#องท าการสม ครใหม2 หร อต ดต2อท ศ นยเทคโนโลย สารสนเทศด#วยตนเองในภายหล ง ฉะน นควรกรอกข#อม ลให#ถ กต#องเพราะข#อม ลน จะใช# เก ยวเน องถ งการใช# ของมหาว ทยาล ย รวมถ งระบบประเม นการสอนออนไลนท ต#องท าการประเม นอาจารย ตอนปลายภาคการเร ยนด#วย รายงานประจ าป 2557 ศ นยเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม หน#า 38

42 ต $สแกนไวร ส ข นตอนการใช$งานต $สแกนไวร ส - น าอ ปกรณเก บข#อม ลของท2านท ต#องการสแกนไวร ส เส ยบเข#าก บช2อง USB ของต #สแกนไวร ส - รอซ กคร 2 จะม หน#าต2างแสดงข#อความ ถามว2าท2านต#องการร สตารทเคร องหร อไม2 ให#เล อก No - รอจนต #สแกนเสร จแล#ว จ งด งอ ปกรณ เก บข#อม ลของท2านออก ท งน ระยะเวลาในการสแกนข นอย (ก บขนาดของอ ปกรณ และข$อม ลว(าม จ านวนมากน$อยเพ ยงใด ANTI-VIRUS รายงานประจ าป 2557 ศ นยเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม หน#า 39

43 เน องด#วยมหาว ทยาล ยได#ให#บร การระบบเคร อข2าย Internet ก บเคร องคอมพ วเตอรจ านวนมาก เม อเก ด การต ด Virus ของคอมพ วเตอรในระบบเคร อขายจะท าให#เก ดการแพร2กระจายไปย งเคร องคอมพ วเตอรภายใน เคร อข2ายได#อย2างรวดเร ว เพ อให#การใช#งานคอมพ วเตอรและระบบเคร อข2ายร2วมก นอย2างปลอดภ ย ศ นยเทคโนโลย สารสนเทศได#ท าการจ ดซ อโปรแกรม Anti-virus Kaspersky จ านวน 300 Licenses เพ อให#บร การกล 2ม อาจารย และเจ#าหน#าท ตามหน2วยงานต2างๆ ภายในมหาว ทยาล ย โดยอาจารยหร อเจ#าหน#าท ท ต#องการต ดต งโปรแกรม Anti-virus Kaspersky สามารถต ดต2อขอร บได#ท ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โทรศ พทเบอรภายใน 9410 เพ อต ดต2องานซ2อมบ าร งเคร องคอมพ วเตอร ร ปแสดงการเปiดใช#งานโปรแกรม Anti-virus Kaspersky ร ปแสดงการท างานของโปรแกรม Anti-virus Kaspersky ร ปแสดงการรายงานผลเคร องคอมพ วเตอรท ต ดต ง Anti-virus Kaspersky รายงานประจ าป 2557 ศ นยเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม หน#า 40

44 ระบบการจองห$องอบรมส มมนา เป=นระบบท เปiดให#บ คคลภายในและภายนอก สามารถเข#ามาจองใช#ห#อง เพ อจ ดอบรมส มมนาได# ซ ง สามารถเข#าใช#งานได#ทางหน#าเว บไซตของมหาว ทยาล ย จะแสดงหน#าเว บไซต ด งร ป จากน นให#เล อกท ระบบการจองห#องออนไลน ด งร ป เพ อเข#าส 2ระบบการจองห#องอบรม ส มมนา หร อเข#าได# ท เว บไซต ด บเบ ลคล กตามร ปภาพ จะปรากฏหน#าต2าง ด งร ป โดยท2านสามารถท าการจองห#อง แก#ไขการจองประว ต การจองตรวจสอบการใช# ห#อง และรายละเอ ยดห#องได# ต วอย2างในการจองห#อง โดยคล กเล อกท เมน จองห#อง ด งร ป รายงานประจ าป 2557 ศ นยเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม หน#า 41

45 จะปรากฏหน#าต2างให#ท าการกรอกรายละเอ ยดในการจองห#อง ด งร ป ต วอย2างในการด ประว ต การจองห#อง โดยคล กเล อกท เมน ประว ต การจองห#อง ด งร ป จะปรากฏหน#าต2างให#ท าการเล อก เด อนและป ท ต#องการด ด งร ป ท2านสามารถศ กษาว ธ การใช#งานได#ท เมน การใช#งานโปรแกรม รายงานประจ าป 2557 ศ นยเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม หน#า 42

46 ระบบการเบ กจ(ายว สด (E-Store) ระบบการเบ กจ2ายว สด หร อระบบ E-Store เป=นระบบท ศ นยเทคโนโลย สารสนเทศพ ฒนาข นมา เพ อใช# บร หารจ ดการการเบ ก-จ2ายว สด ต2าง ๆ ภายในศ นยเทคโนโลย สารสนเทศ โดยเปล ยนจากการเบ ก-จ2ายแบบเด มท ใช# การบ นท กข#อม ลบนกระดาษมาเป=นการจ ดเก บในระบบคอมพ วเตอร เพ อสะดวกต2อการเบ ก-จ2ายและค#นหาข#อม ล โดยในอนาคตทางศ นยเทคโนโลย สารสนเทศจะม การเปiดให#หน2วยงานท สนใจ น าระบบน ไปใช#ในการบร หารจ ดการ ว สด ของหน2วยงานต2าง ๆ ได# ต วอย(างระบบเบ ก-จ(ายว สด 1. หน#า Login เพ อเข#าใช#งานระบบการเบ กจ2ายว สด ร ปท 1 หน#า Login เข#าระบบ 2. หน#าแรกหล งจาก Login เข#าระบบ โดยจะแสดงรายการขอเบ กว สด ท ขอเบ กให#ทราบ 3. เมน ขอเบ กว สด หร ออ ปกรณ ร ปท 2 หน#าแรกของระบบ ร ปท 3 หน#าขอเบ กว สด หร ออ ปกรณ รายงานประจ าป 2557 ศ นยเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม หน#า 43

47 4. หน#าเช คว สด และอ ปกรณท ม อย 2 โดยสามารถค#นหาอ ปกรณท ต#องการเพ อทราบจ านวนท ม เหล ออย 2ได# ร ปท 4 เมน เช คสต อกส นค#า 5. เมน เพ มรายการของท ต#องการ เป=นเมน ส าหร บขอซ อว สด หร ออ ปกรณท ต#องการใช#ในการท างาน ร ปท 5 เมน เพ มรายการของท ต#องการ 6. เมน ตรวจสอบสถานะของท ขอเป=นเมน เพ อใช#ตรวจสอบว2า ว สด หร ออ ปกรณท ขอซ อไปน น ผ #บร หาร อน ม ต ให#ซ อหร อไม2 ร ปท 6 เมน ตรวจสอบสถานะของท ขอ 7. เมน ตรวจสอบสถานการณขอเบ กของ เป=นเมน เพ อตรวจสอบว2าว สด อ ปกรณท ขอเบ ก ตอนน สามารถ ร บของท ขอได#หร อย ง โดยเจ#าหน#าท ค มว สด จ ดเตร ยมเร ยบร#อยแล#ว สถานะจะเปล ยนเป=น ด าเน นการแล#ว ร ปท 7 เมน ตรวจสอบสถานการณขอเบ กของ รายงานประจ าป 2557 ศ นยเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม หน#า 44

ส วนท 2 ผลการด าเน นงาน ป งบประมาณ พ.ศ. 2556

ส วนท 2 ผลการด าเน นงาน ป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ส วนท 2 ผลการด าเน นงาน ป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 ไดร บจ ดสรรงบประมาณ เพ อบร หารส าน กงานและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา แผนงานขยายโอกาสและพ ฒนาการศ กษา จ านวน 8,000,000

More information

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการพ ฒนาบ คลากร ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2555

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการพ ฒนาบ คลากร ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2555 รายงานผลการด าเน นงาน โครงการพ ฒนาบ คลากร ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2555 เร อง การจ ดการความร $และศ กษาด งานด$านการประก นค ณภาพการศ กษา เพ อพ ฒนาบ คลากร ณ มหาว ทยาล ยแม+ฟ-าหลวง ระหว+างว นพฤห สบด ท 14 ถ งว นอาท

More information

ค ม อการใชงานระบบต ดตามประเม นผลแผนงาน โครงการตามแผนปฏ บ ต ราชการประจ าปของจ งหว ดและกล มจ งหว ด

ค ม อการใชงานระบบต ดตามประเม นผลแผนงาน โครงการตามแผนปฏ บ ต ราชการประจ าปของจ งหว ดและกล มจ งหว ด ค ม อการใชงานระบบต ดตามประเม นผลแผนงาน โครงการตามแผนปฏ บ ต ราชการประจ าปของจ งหว ดและกล มจ งหว ด บทน า การบร หารงานจ งหว ด/กล มจ งหว ดแบบบ รณาการไดใหความส าค ญก บการบร หารการพ ฒนา ในล กษณะย ดพ นท เป#นหล

More information

ค ม อการเข ยนรายงานผลการด าเน นงาน ระด บหล กส ตร มหาว ทยาล ยเนช น ป!การศ กษา 2557

ค ม อการเข ยนรายงานผลการด าเน นงาน ระด บหล กส ตร มหาว ทยาล ยเนช น ป!การศ กษา 2557 ค ม อการเข ยนรายงานผลการด าเน นงาน ระด บหล กส ตร มหาว ทยาล ยเนช น ป!การศ กษา 2557 * ใช*ต วอ กษร TH SarabunPSK รายงานผลการด าเน นงานของหล กส ตร... สาขาว ชา... (หล กส ตรใหม/หล กส ตรปร บปร ง) พ.ศ.... (ระบ

More information

โครงการฝ กซ อมแผนป องก นและบรรเทาสาธารณภ ยด านอ คค ภ ย มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม

โครงการฝ กซ อมแผนป องก นและบรรเทาสาธารณภ ยด านอ คค ภ ย มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม โครงการฝ กซ อมแผนป องก นและบรรเทาสาธารณภ ยด านอ คค ภ ย มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม จ ดทาโดย มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม เลขท 80 ถนนนครสวรรค อาเภอเม อง จ งหว ดมหาสารคาม 44000 โครงการฝ กซ อมแผนป องก นและบรรเทาสาธารณภ

More information

ค าน า ศ นยถายทอดเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง

ค าน า ศ นยถายทอดเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง ก ค าน า ศ นยถายทอดเทคโนโลย อ ตสาหกรรม คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง ได%จ ดท าสร ปผลด าเน นงานประจ าป( 2555 ฉบ บน เพ อเป1นการสร ปการรายงานผลการด าเน นงาน ของศ นยถายทอดเทคโนโลย อ ตสาหกรรม

More information

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนปฎ บ ต การประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2557 ของ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครนายก

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนปฎ บ ต การประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2557 ของ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครนายก รายงานผลการด าเน นงานตามแผนปฎ บ ต การประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2557 ของ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครนายก โดย งานต ดตามประเม นผลและรายงาน กล -มนโยบายและแผน เอกสารล าด บท 4/2557 งานต ดตามประเม นและรายงาน

More information

ระบบกลไกการบร หารงานว ชาการ หล กส ตร และการจ ดการเร ยนการสอนท เนน ผ เร ยนเปนส าค ญ

ระบบกลไกการบร หารงานว ชาการ หล กส ตร และการจ ดการเร ยนการสอนท เนน ผ เร ยนเปนส าค ญ ระบบกลไกการบร หารงานว ชาการ หล กส ตร และการจ ดการเร ยนการสอนท เนน ผ เร ยนเปนส าค ญ การบร หารงานว ชาการและหล กส ตรของคณะเทคโนโลย การเกษตรม ระบบและกลไกการ บร หารงานว ชาการ หล กส ตร และการจ ดการเร ยนการสอนท

More information

จ ร ชยา นครช ย Jiratchaya Nakhonchai

จ ร ชยา นครช ย Jiratchaya Nakhonchai ระบบจ ดการเอกสารอ เล กทรอน กส Electronic Document Management System จ ร ชยา นครช ย Jiratchaya Nakhonchai สารน พนธ ฉบ บน เป นสวนหน งของการศ กษา ตามหล กส ตรว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ บ

More information

ค ม อ การจ ดท าแผนพ ฒนารายบ คคล กรมท ด น

ค ม อ การจ ดท าแผนพ ฒนารายบ คคล กรมท ด น ค ม อ การจ ดท าแผนพ ฒนารายบ คคล กรมท ด น กองฝ กอบรม กรมท ด น ค าน า ส าน กงาน ก.พ. ไดก าหนดแนวทางปฏ บ ต ในการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการของขาราชการ พลเร อนสาม ญใหม การประเม นความส าเร จของงาน อ นเป'นผลมาจากการปฏ

More information

การจ ดการความร. (Knowledge Management : KM) เร อง การฝ#กอบรมเพ อการพ ฒนาท กษะภาษาอ งกฤษข นพ นฐานแก1บ คลากร ส าน กงานสหกรณ9จ งหว ดก าแพงเพชร

การจ ดการความร. (Knowledge Management : KM) เร อง การฝ#กอบรมเพ อการพ ฒนาท กษะภาษาอ งกฤษข นพ นฐานแก1บ คลากร ส าน กงานสหกรณ9จ งหว ดก าแพงเพชร การจ ดการความร (Knowledge Management : KM) เร อง การฝ#กอบรมเพ อการพ ฒนาท กษะภาษาอ งกฤษข นพ นฐานแก1บ คลากร ส าน กงานสหกรณ9จ งหว ดก าแพงเพชร ก ค าน า กระบวนการจ ดการเร ยนร (Knowledge Management) เปนการสรางช

More information

ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต

ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต ต วบ งช ค ณภาพ ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต ต วต ง ต วหาร ผลล พธ (%หร อ ส ดส วน) (/ = บรรล, x = ไม บรรล

More information

สารบ ญ เร อง หน า 1. บทนา... 1 ว ตถ ประสงค... 1 เป าหมาย... 2 ข นตอนการดาเน นการ... 2 2. สถานภาพของหน วยงาน/ระบบสารสนเทศ/ระบบการส อสาร...

สารบ ญ เร อง หน า 1. บทนา... 1 ว ตถ ประสงค... 1 เป าหมาย... 2 ข นตอนการดาเน นการ... 2 2. สถานภาพของหน วยงาน/ระบบสารสนเทศ/ระบบการส อสาร... ก ช อเร อง แผนพ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร กรมสอบสวนคด พ เศษ พ.ศ.2557-2559 ช อ-นามสก ล พ.ต.ต.น ต ส มฤทธ เดชขจร ตาแหน ง พน กงานสอบสวนคด พ เศษ ชานาญการพ เศษ กรมสอบสวนคด พ เศษ ได มอบหมายให ศ นย

More information

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ 2554 ก คำนำ ค ม อการให บร การทางว ชาการแก ส งคม คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง จ ดท าข น โดยคณาจารย คณะว ทยาการจ ดการ และโดยความร วมม อของคณะกรรมการเคร อข ายแลกเปล ยนเร ยนร ด าน งานประก นค ณภาพการศ

More information

แผนพ ฒนาป การศ กษา 2555-2557

แผนพ ฒนาป การศ กษา 2555-2557 แผนพ ฒนาป การศ กษา 2555-2557 โรงเร ยนเซนต จอห นโปล เทคน ค ส งก ด สาน กบร หารงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน เลขท 25 ซอย พหลโยธ น 23 (ว ภาวด ร งส ต 32) แขวงจต จ กร เขตจต จ กร กร งเทพมหานคร 10900 โทรศ

More information

ส น พน นตำ ผ อำนวยกำรกองกลำง

ส น พน นตำ ผ อำนวยกำรกองกลำง คำนำ กองกลาง ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏราชภ ฏเช ยงใหม ได จ ดท ารายงาน ประจ าป 2556 เพ อรายงานผลการด าเน นงานและความส าเร จของหน วยงานในรอบป งบประมาณ ท ผ านมา (ต งแต 1 ต ลาคม 2555-30 ก นยายน 2556)

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ ว ทยาล ยการอาช พนครนายก จ งหว ดนครนายก สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ ต ลาคม 2557 คานา แผนปฏ บ ต ราชการประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ ว

More information

รายงานต ดตามผลการดาเน นงานตาม แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556

รายงานต ดตามผลการดาเน นงานตาม แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 รายงานต ดตามผลการดาเน นงานตาม แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด ปร ชญา บร การม มาตรฐาน ย ดหล กธรรมาภ บาล ผลส มฤทธ งานม ค ณภาพ ว ส ยท ศน ม งพ ฒนาสาน กงานอธ การบด ส มาตรฐานสากล พ นธก จ 1. พ

More information

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

More information

ค ม อการจ ดทา Webpage งานพ สด

ค ม อการจ ดทา Webpage งานพ สด ค ม อการจ ดทา Webpage งานพ สด http://www.ubu.ac.th/web/libsupplies นางสาวพ มใจ คาฝอย ผ ปฏ บ ต งานบร หาร สาน กงานเลขาน การ สาน กว ทยบร การ มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน ส งหาคม 2557 คานา ค ม อการจ ดทาเว บเพจงานพ

More information

สร ปผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ

สร ปผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ 1 ว ทยาล ยเกษตรและเทคโนโลย ช ยนาท สร ปผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ก ค าน า ว ทยาล ยเกษตรและเทคโนโลย ช ยนาท ส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ จ ดท าสร ปรายงานผลการปฏ

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร แผนท ย ทธศาสตร Strategy Map แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด กลย ทธ ท 1 กลย ทธ ด านนโยบายและแผน เช อมโยงก บโครงการในแผนกลย

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 โรงเร ยนสรรพว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 38 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าเห นชอบของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป 2555

แผนปฏ บ ต การประจาป 2555 แผนปฏ บ ต การประจาป 2555 ว ทยาล ยเทคโนโลย ศร ว ฒนาบร หารธ รก จ ว ทยาล ยเทคโนโลย ศร ว ฒนาบร หารธ รก จ สำนน กงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน กระทรวงศ ศ กษาธ การ ข แผนปฏ บ ต การประจาป 2555 ว ทยาล ยเทคโนโลย

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557 1 คานา ตามสาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ได กาหนดแนวทางการจ ดทาแผนปฏ บ ต การของ สถานศ กษา เพ อให สอดคล องก บการเปล ยนแปลงของเทคโนโลย เศรษฐก จและส งคม ม งเน นความเข มแข งให ก บ สถานศ กษา และรองร บก บพระราชบ

More information

แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559)

แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คานา แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป พ.ศ.2555-2559 ฉบ บน

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ของโรงเร ยน ให สอดคล

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย

แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏเพชรบ รณ พ.ศ. 2556 คานา จากป การศ กษา 2552 เป นต นมา คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ได ม การจ ดท า แผนพ ฒนาบ คลากรและม การทบทวนท กป การศ กษา เพ อให

More information

Annual Report 2013 เอกสารรายงานประจาป งบประมาณ 2556 หอสม ด มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ องคร กษ

Annual Report 2013 เอกสารรายงานประจาป งบประมาณ 2556 หอสม ด มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ องคร กษ Annual Report 2013 เอกสารรายงานประจาป งบประมาณ 2556 หอสม ด มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ องคร กษ 1 Annual ว ส ยท ศน : Report 2013 ว ส ยท ศน : สาน กหอสม ดกลาง เป นแหล งการเร ยนร ช นนา เพ อสน บสน น มหาว ทยาล

More information