ngilizce-türkçe above ground - air quality

Size: px
Start display at page:

Download "ngilizce-türkçe above ground - air quality"

Transcription

1 above ground - air quality above ground abrade abrasion abrasive abrasive (adj) absolute (adj) absolute filter absolute roughness absorb (vb) absorbate absorbent absorber absorber area absorptance absorption absorption capacity absorption coefficient absorption cooling absorption medium absorptivity acceleration accelerator acceptance acceptance angle acceptance test access control access door access level accessory acclimatization accumulator accuracy acetylene ACH (see air changes per hour) acid acid attack acid dew point acidity acoustics action activated alumina desiccant activated carbon actual (adj) actuator actuator runtime adaptive control additive addressable adhesive adhesive (adj) adiabatic (adj) adjust(vb) adjustable (adj) adjustment adjustment range adsorbent adsorption aerate aeration aerodynamic (adj) aerosol atter cooler after heater ageing aggregate aggressive (adj) aggressiveness aggressivity (see aggressiveness) agitator air air agitation system air analysis air atomizing burner air blast cooling airborne particles yer üstü afl nd rmak afl nma, afl nd rma afl nd r c madde afl nd r c mutlak, salt çok hassas hava filtresi do al (mutlak) pürüzlülük so urmak, emmek, sönümlemek yutma ortam so urucu, emici emici, absorblay c absorbe yüzeyi, yutucu alan so urma özelli i, emicilik emme, emifl, yutma emme kapasitesi emme katsay s, yutma katsay s emmeli so utma, yutmal so utma emme arac, yutucu yutma katsay s, emme kapasitesi ivme ivmelendirici, h zland r c kabul, teslim alma gelifl aç fl kabul deneyi girifl kontrolu girifl kap s, kontrol kapa girifl seviyesi (yetki seviyesi) aksesuar, yard mc, donat ml k klimatize etme,uyum sa lamak akü, toplay c, ak m toplar do ruluk, hassasiyet, kesinlik asetilen saatlik hava de iflimi asit asit sald rganl asit çi noktas asit derecesi ses bilimi, akustik faaliyet, hareket aktif alumina kurutucu madde aktif karbon gerçek, asli, fiili tahrik edici, hareket veren, aktüatör tahrik edicinin çal flma zaman adaptive kontrol ilave, ek, katk maddesi adreslenebilir zamk, yap flkan madde, yap flt r c madde yap flkan, yap flt r c adyabatik, yal t lm fl, s geçirmez ayarlamak, düzeltmek ayarlanabilir düzenleme, ayarlama ayarlama sahas yüze tutan, yüzergen yüze tutunum, yüzeyde toplanma havaland rmak, havayla temas ettirmek havaland rma havan n hareketleriyle ilgili sprey, havada as lt son so utucu son s t c yafllanma, zamanla eskime cihaz, agrega sald rgan sald rganl k sald rganl k kar flt r c hava hava hareket sistemi hava analizi hava atomizörlü yak c (brülör) hava üflemeli so utma hava ile birlikte tafl nan parçalar, partiküller airborne sound air brick air bubble air change air change rate air changes per hour air circulation air circulation rate air cleaner air cleaning air condition air conditioner air conditioning air conditioning process air conditioning system air consumption air contaminant air-cooled (adj) air-cooled condenser air-cooled condensing unit air cooler air cooler battery air cooling air current air curtain air cushion air-cycle refrigeration air damper air dehumidification air dehumidifier air diffusion air discharge coefficient air distribution air distribution envelope air-dried (adj) air drop air dryer air drying air duct air dumping air eliminator air exfiltration air exhaust air filter air flow air flow pattern air flow rate air flow resistance airfoil fan air handling unit air heater air heater battery air heating air humidification air humidifier air infiltration air inlet air intake air jet air leak air leakage air lock air mixing unit air motor air movement air outlet air passage air pocket air pollution air pollution concentration air pre-heater air pressure air pump air purity air quality havada yay lan ses boflluklu tu la, delikli tu la hava kabarc hava de iflimi hava de iflim say s saatlik hava de iflimi hava sirkülasyonu, hava dolafl m hava sirkülasyon say s hava temizleyici hava temizleme havay flartland rma klima cihaz, iklimlendirici (ayg t) klimatizasyon, iklimlendirme klimatizasyonu ifllemi, iklimlendirme ifllemi klimatizasyon sistemi, iklimlendirme sistemi hava tüketimi hava kirletici hava so utmal hava so utmal kondenser hava so utmal kondenser ünitesi (grubu) hava so utucusu so utucu bataryas hava so utma hava ak m hava perdesi hava yast hava çevrimi so utmas hava damperi havadan nem al m hava nem al c s hava difüzyonu hava ç k fl katsay s hava da t m hava da t m kutusu hava kurutmal havan n düflmesi hava kurutucu hava kurutma hava kanal havay ay rma hava ay r c, hava al c havay ay rma hava at lmas, hava emilmesi hava filtresi hava ak fl hava ak fl modeli hava ak fl say s hava ak fl direnci kanatl fan klima santral hava s t c s s t c batarya hava ile s tma havay nemlendirme nemlendirici hava enfiltrasyonu hava girifli hava al fl hava fl n, hava jeti hava kaça hava kaça, hava kayb hava kilidi, hava cebi hava kar fl m ünitesi hava motoru hava hareketi hava ç k fl hava geçifli hava cebi hava kirlili i hava kirlili i konsentrasyonu hava ön s tc s hava bas nc hava pompas hava safl, temizli i hava kalitesi

2 air quality conrol - authority air quality conrol air quality sensor air regulating damper air renewal air requirement air seal air seperation air space air speed air splitter air spread air stratification air supply air supply fixtures air terminal device air throughput air throw airtight (adj) air tightness air treatment air valve (see air damper) air velocity (see air speed) air vent air vessel air washer air well alarm alarm bell alcohol algae algaecide algae formation algorithm alkaline (adj) alkalinity all-air air conditioning system alloy alphanumeric (adj) alternating current alternative energy source alumina aluminium ambient (adj) ambient air ambient-compensated (adj) ambient pressure ambient temperature ammeter ammonia ammonia solution amortization amortize (vb) amount ampacity amperage amplification amplifier amplify (vb) amplitude analog (USA) (see analogue) analogue (adj) analogue data analogue display analogue indication analogue input analogue output analogue transmission analyser analysis anchor anchor(vb) anemometer aneroid barometer aneroid capsule angle hava kalitesi kontrolü hava kalitesi duyar eleman hava ayar damperi hava yenilenmesi hava ihtiyac hava salmastras, hava s zd rmaz conta hava ay r c hava bofllu u hava h z hava (ak m ) parçalay c hava da t m hava tabakalanmas verifl havas hava temin teçhizat hava ç k fl hava menfezi, hava geçifl eleman hava at fl mesafesi hava s zd rmaz hava s zd rmazl hava iflleme, temizleme hava damperi, hava vanas hava h z hava tahliyesi hava tank hava y kay c hava bacas alarm alarm çan alkol yosun yosun önleyicisi yosun oluflmas algoritma alkali bazl k. alkalilik haval klima sistemi alafl m alfanümerik alternatif ak m, dalgal ak m alternatif enerji kayna alüminyum oksit alüminyum çevre (d fl) ortam havas ortama göre dengelenmifl ortam bas nc ortam s cakl ampermetre amonyak amonyak çözeltisi amortisman amorti etmek miktar izin verilen ak m fliddeti amper yükseltme, kuvvetlendirme, art rma yükseltici yükseltmek genlik analog analog analog veriler analog kadran, ekran analog gösterge analog girifl analog ç k fl analog tafl ma çözümleyici, analiz edici cihaz analiz, çözüm, ayr m ankraj, tespit noktas tesbit etmek, sabitlemek anemometre kadranl (s v s z) barometre kadranl kapsül aç angle factor angle iron angle of discharge angle of outlet angle valve anion anneal (vb) annular flow anode anthracite coal anticipating control anllcipator anti-corrosive (adj) antifreeze anti-friction lining antiscale anti-siphon valve anti-vibration mounting apartment heating aperture area apparatus apparatus dewpoint apparent power apparent temperature appliance application application rating apprentice approach appurtenance aquastat architect architectural area (of building) architectural volume arc welding area arithmetic (adj) asbestos asbestos cord as-built drawing ascending force ash ash box ash content ash door ash pit ash removal ash retention figure ash separator aspect ratio asphalt aspirated hygrometer aspiration aspiration psychrometer aspirator assemble (vb) assembly assembly instruction athermour barrier atmosphere atmosphere of reference atmospheric (adj) atrnospheric burner atmospheric condencer atmospheric dust atmospheric freeze drying atmospheric pressure atomize (vb) atomizing humidifier attendance attenuation attic audibility audible (adj) authority aç sal oran köflebent üfleme aç fl ç k fl aç fl köfle vanas anyon, eksin tavlamak dairesel ak fl anot antrasit (kömürü) önceden sezme (alg lama) yoluyla kontrol ivmelendirici paslanmaya karfl korunmufl don önleyici yatak, sürtünmesiz tabaka kazan tafl oluflumunu engelleyen malzeme geri tepme vanas titreflim azalt c montaj kat s tmas açma yüzeyi aparat, ayg t cihaz çi noktas görünür güç görünür (zahiri) s cakl k alet, cihaz, teçhizat uygulama uygulama oran ç rak yaklafl m ilave, ek, aksesuar su s cakl k regülatörü mimar mimari olarak tasarlanm fl alanlar mimari hacim ark kayna alan, saha aritmetik asbest asbest ip as-built proje kald rma kuvveti kül kül sand kül miktar kül kapa kül çukuru kül alma, atma kül içindeki yanmam fl madde kül ay r c uzunluk oran asfalt aspirasyonlu higrometre aspirasyon, emme aspirasyon psikrometresi aspiratör (emici) monte etmek, toplamak montaj montaj talimat Athermour- kapa atmosfer referans atmosferi atmosferik atmosferik yak c atmosferik kondenser atmosferik toz atmosferik donma kurumas atmosferik bas nç püskürterek toz haline getirmek pülverize nemlendirici servis, bak m inceltme çat kat iflitilebilirlik, duyulabilirlik duyulabilir otorite

3 autogenous ignition temperature - boiler efficiency autogenous ignition temperature automatic (adj) automation auxiliary air auxiliary electrical system auxiliary machine auxiliary thermal source average (adj) axial (adj) axial compensator axial fan axial flow compressor anal velocity axis axle axonometric drawing azeotropic (adj) bacharach number backdraught backdraught damper background heating background irradiance back pressure back pressure regulator back pressure valve back-up (adj) back-up battery backward-curved (adj) bacteria bacterial(adj) bacterial action bacterial decay bacterial growth bactericidal (adj) bactericide baffle baffle plate bag bag filter balance (vb) balanced (adj) balanced draft (USA) (see balanced draught) balanced draught balanced flow balanced flue balance pipe balance point temperature balance presssure balancer balance tank balancing balancing station balancing valve ballast ball bearing bali bearing support ball cock (see float valve) bali joint bali valve (see float valve) bandwidth bar barometer barometric condenser barometric damper barometric effect barometric pressure barrier BAS (see building automation system) base baseboard baseboard heater baseboard radiator baseload generation basement base plate otojenik ateflleme s cakl otomatik otomasyon, öz devinim yard mc ilave hava yard mc elektrik sistemi yard mc makina yard mc s l kaynak ortalama eksenel eksenel kompensatör eksenel vantilatör eksenel ak fll kompresör eksenel h z eksen, orta çizgi aks,dingil aksonometrik resim eflkaynar bacharah say s arka çekifl, geri ak fl çekifl damperi arkadan s tma ana fl n m karfl bas nç karfl bas nç regülatörü (düzenleyicisi) karfl bas nç vanas rezerv, emniyet için yedek batarya geriye do ru meyilli bakteriler bakteriyel bakteriyel hareket bakteriyel çürüme bakteriyel büyüme bakteriyel, bakteri öldürücü bakteri öldürücü madde yönlendirici kanatç k engel (flafl rtma) plakas torba torba filtre dengelemek dengelenmifl, dengeli dengelenmifl çekifl dengelenmifl çekifl dengeli (dengelenmifl) ak fl dengeli (dengelenmifl) ekzos denge borusu ayar noktas s cakl denge bas nc dengeleme sistemi denge tank dengeleme denge istasyonu denge vanas safra, balast bilyal rulman rulmanl yatak sand flamand ral musluk küresel mafsal küresel vana band geniflli i (aral ) bar (bas nç birimi), çubuk bas nç ölçer, barometre barometrik kondenser barometrik klape barometrik etki hava bas nc bariyer bina otomasyon sistemi esas, temel süpürgelik, konvektör konvektör (döflemeye yak n, duvar tipi) radyatör (döflemeye yak n, duvar tipi) ana (temel) yük enerji üretimi zemin kat, bodrum kat temel plakas bath bathroom batten battery BCS (see building control system) beam (building) beam (light) beam irradiance bearing bearing support beaufort scale bed bed plate bellows bellows seal bellows valve belt belt drive bend bent pipe bias bifurcated fan bifurcation bimetal bimetallic element biemetallic thermometer binary (adj) binary vapor cycle bit bitumen paper bituminous coal bituminous paint black body blackbody equivalent temperature blackness test blade blanket type thermal insulation blank flange blast coil blast cooler blast cooling (see air blast cooling) blast freezer blast freezing blast gate damper blast heater bleed (vb) bleeder bleeder type condenser bleed off (vb) bleed pipe bleed valve blender blending box blind flange block (vb) blockage block heating block-type thermal insulation block valve blow (vb) blowdown blowdown valve blower blower fan blowing blowoff valve board-type thermal insulation body boil (vb) boiler boiler-burner unit boiler capacity boiler casing boiler cleaning boiler efficiency banyo, küvet banyo mahalli (odas ) ince tahta, ince tahta döfleme (parke) akü, batarya bina kontrol sistemi kirifl, hat l, putrel fl n yönlendirilmifl fl n yatak yatak mesnedi beaufort cetveli yatak yatak levhas körük körük s zd rmazl k eleman (contas ) körüklü vana kay fl kay fll tahrik dirsek, kavis dirsekli boru kafes voltaj, öngerilme çift tarafl vantilatör çatallaflma bimetal bimetalik eleman bimetal termometre iki elemanl ikili buhar çevrimi ikili sistemde rakam bitümlü ka t bitümlü kömür bitümlü boya siyah cisim eflde er siyah cisim s cakl siyahl k testi pervane kanad flilte tipinde s izolasyonu kör flanfl cebri hava ak ml serpantin cebri hava ak ml hava so utucu üflemeli so utma cebri hava ak ml dondurma tesisat üflemeli dondurma üfleme ç k fl kapa cebri hava ak ml s t c akmak, boflaltmak boflaltma muslu u boflaltmal kondenser boflaltmak, yük atma tahliye (boflaltma) borusu tahliye vanas kar flt r c kar fl m hücresi kör flanfl önünü kesmek durdurmak t kanma, blokaj blok (toplu) s tma blok tipi s yal t m k sma (kapama) vanas üflemek blöf etmek blöf vanas vantilatör vantilatör körükle basma blöf vanas levha tipi s izolasyonu vucüt, gövde, cisim kaynatmak kazan kazan-yak c ünitesi kazan kapasitesi (gücü) kazan gövdesi (d fl sac ) kazan temizleme kazan verimi

4 boiler end plate - calorifier (heat exchanger) boiler end plate boiler feed boiler feed pump boiler feedwater boiler feedwater heater boiler foaming boiler generator boiler heating surface boiler horsepower boiler house boiler jacket (see boiler casing) boiler mounting boiler plant boiler plate boiler priming boiler rating boiler room boiler section boiler shell (see boiler casing) boiler water leg boiler waterline boiler water temperature control boiling (adj) boiling point bolometer bolt bonding (see earthing) bonnet boost boost (vb) booster booster compressor booster pump boot bore (of pipe) bottled gas boundary boundary conditions boundary layer bourdon gauge bourdon tube bow box bracket brackish water brake power branch branch duct branching branch line branch take-off brass braze (vb) brazed (adj) brazed joint brazed tube brazing breakdown breaker breakout noise break-through breath breather plug breathing apparatus breeching brick brickwork brine brine circuit brine cooler brine spray refrigerating system brine system brine tank briquette British Standard kazan arka sac kazan besleme kazan besleme pompas kazan besleme suyu kazan besleme suyu s t c s kazan köpürmesi buhar jeneratörü kazan s tma yüzeyi kazan s kapasitesi kazan dairesi kazan ceketi kazan montaj kazan tesisi kazan levhas kazan çal flt rma haz rl kazan kapasitesi kazan dairesi kazan dilimi kazan gövdesi (d fl sac ) kazan su bölümü kazan suyu seviyesi kazan suyu s cakl k ölçeri kaynayan kaynama noktas bolometre ( fl ma s s ölçme cihaz ) civata topraklama kapak, flapka itme, kald rma itmek, kald rmak kuvvetlendirici, takviye edici, ilave takviye kompresörü ilave, destekleyici pompa koruyucu kapak, papuç iç çap tüp gaz s n r s n r flartlar s n r tabakas burdon manometresi (göstergesi) burdon tüpü yay, kavis kutu kenet hafif tuzlu (ac ) su frenleme gücü branfl, dal branfl kanal kollara ay rma branfl hatt boru aynm, branflman pirinç sert lehimlemek sert lehimlenmifl sert lehimlenmifl ba lant sert lehimlenmifl boru sert lehimleme bozulma, durma, iflletme anzas kesici, flalter devre kesme gürültüsü yar lma, y rt lma, delik nefes havaland rma tapas, nefeslik solunum cihaz baca duman yolu tu la tu lac l k tuzlu su, salamura tuzlu su çevrimi tuzlu su so utucusu tuzlu su püskürtme dondurma sistemi tuzlu su sistemi tuzlu su tank briket ingiliz standartlar broken coke brown coal brush filter BS (see British Standard) bubble bubble flow buffer buffer tank building building area building automation system building control system building element building energy management control system building energy management systen building envelope building envelope void building management system building material building project building space building thermal load building volume (see building space) built-in (adj) bulb bulk bulk density bullseye bundle bunker burn (vb) burner burner flame-failure response time burner flange burner ignition burner nozzle burner plate burner pot burner purge burner regisler burner shroud (see burner tip) burner throat burner tip burner wlndow box burn out bursting disc bury (vb) bus (electrical) bush bush half bushing butane butterfiy damper butterfly valve butt-welded joint butt welding by-pass by-pass (vb) by-pass damper by-pass line by-pass valve byte cable cable connector cable entry CAD (see computer aided design) calculation calibration call for tenders calorie calorific (adj) calorific value (gross) calorific value (net) calorifier (heat exchanger) k r lm fl (k rma) kok linyit kömürü f rçal filtre ingiliz standartlar hava kabarc hava kabarc klar n n ak fl tampon tampon tank bina, yap bina alan bina otomasyon sistemi bina kontrol sistemi bina eleman binan n enerji kullan m kontrol sistemi bina enerji yönetim sistemi bina k l f yap k l f bina yönetim sistemi yap malzemesi bina projesi bina hacmi bina s yükü bina hacimi gömme tip hissedici, ölçü cihazlar için cam boru büyüklük, kütle y n yo unlu u gözetleme cam demet, balya bunker yakmak yak c, brülör yak c n n duruflu ve devreye kalk fl aras nda geçen süre yak c flanfl, brülör flanfl yak c atefllemesi, brülör atefllemesi yak c memesi yak c plakas yak c potu yak c temizli i yak c kaydedici brülör kafas brülör a z (bo az ) brülör kafas brülör gözetleme cam kapsülü yan p yokolmak emniyet diski gömmek bara yatak kovan yar m burç muf, klavuz bütan kelebek damper kelebek vana al n kaynakl ba lant al n kayna k sa devre k sa devre yapmak k sa devre damperi k sa devre hatt k sa devre vanas bayt kablo kablo ba lant s (konnektörü) kablo girifli bilgisayar destekli tasar m hesaplama ayarlama ihaleye davet kalori s üreten yanma de eri s l de er s de ifltirgeci (eflanjörü)

5 calorimeter - cleanimg door calorimeter cam CAM (see computer aided manufacturing) cap capacitance capacitor (condenser) capacity capacity control capacity controller capacity factor capacity reducer capacity regulator capillarity capillary (adj) capillary action capillary air washer capillary tube carbon (C) carbon dioxide (C02) carbon filter (USA) (see charcoal filter) carbonic asid (H2C03) carbonization carbon monoxide (CO) cargo carnot cycle carrier frequency carryover eliminator cartridge filter (see cellular filter) cartridge fuse cascade cascade control cascade controller case case study casing cast iron cast iron boiler cast iron fitting cast iron radiator casual heat gain catalyst cathode cathodic protection cation caulking (of boilersections) cavitation cavity ceiling ceiling coil ceiling diffuser ceiling grid (see ceiling coil) ceiling heating ceiling outlet ceiling structure ceiling ventilator ceiling void cell cellar cellular air filter (see cellular filter) cellular filter cellular glass (see foam glass) cellular rubber thermal insulation cellular structure cellular thermal insulation cement centigrade central boiler plant central control central control panel central heating central heating plant central heating station central processor unit central station air handling unit centre-line velocity kalori ölçer kam, eksantrik, eksenden kaç k bilgisayar destekli imalat kapak,flapka elektriksel kapasite kondensatör (elektrik) kapasite kapasite kontrolü kapasite kontrolörü kapasite faktörü kapasite indirgeci kapasite ayarlay c s (regülatörü) k lcall k k lcal k lcal hareket kapiler hava y kay c çok ince boru karbon karbondioksit karbon filtre karbonik asit karbonlaflt rma karbonmonoksit nakliye, kargo, yük tafl mac l carnot çevrimi tafl y c frekans tafl nabilir ba lant kaset filtre kaset sigorta kaskad, ard fl k kaskad (ard fl k) kontrol kaskad (ard fl k) kontrolörü durum, kutu, sand k durum çal flmas gövde dökme demir dökme demir kazan dökme demir (fittings) ekleme parçalar dökme demir radyatör tesadüfi s kazan m katalizatör katot katodik koruma katyon kalafat, s zd rmazl k (kazan k s mlar ) kavitasyon oyuk, boflluk tavan tavan tipi serpantin tavan tipi menfez (difizör) tavan tipi serpantin tavandan s tma tavandan ç k fl tavan strüktürü (yap s ) tavan vantilatörü tavan bofllu u hücre depo, kiler hücreli hava filtresi hücreli filtre cam yünü köpük lastik s yal t m hücresel yap tarz hücreli s izolasyonu çimento santigrad merkezi kazan tesisi merkezi kontrol merkezi kontrol paneli merkezi s tma merkezi s tma tesisi merkezi s tma istasyonu merkezi ifllem birimi merkezi klima santral eksenel h z centre of gravity centrifugal (adj) centrifugal compressor centrifugal fan centrifugal force centrifugal pump centrifugal separator centrifuge CER (see cooling efficiency ratio) certificate CFC (see chlorofluorocarbon) chain grate stoker chalk chamber change of state changeover changeover control changeover switch channel characteristic characteristic curve characteristic number charcoal filter charge charge (vb) charge controller chargehand charging (furnace or stove) charging capacity (thermal storage) charging connection charging door charging rate charging set check check (vb) check valve chemicals chest freezer chill (vb) chilled cargo chilled water chiller chiling (cooling) chiling effect chiling room chimney chimney base chimney cleaning (sweeping) chimney draught chimney effect chimney intake at base chimney loss chisel chlorofluorocarbon chute cinder circuit circuit interrupt circulating fan circulation circulation pressure circulation pump circulator circumference cistern city water cladding clamp clamp bracket clarification drawing classification clean air clean air act cleaning cleanimg door a rl k merkezi merkezkaç (santrifüj) santrifüj kompresör radyal fan santrifüj kuvvet santrifüj pompa santrifüj ay r c santrifüj so utma verimi oran sertifika kloroflorokarbon hareketli zgara tebeflir oda durum de iflikli i de ifltirme, aktarma de ifltirme kontrolü de ifltirme anahtar kanal karakteristik karakteristik e ri anma numaras karbon filtre yükleme (flarj etme) flarj etmek yükleme kontrolörü postabafl, formen yükleme, doldurma (kazan veya oca n) yükleme kapasitesi yükleme ba lants yükleme kap fl yükleme ak m yükleme ünitesi kontrol kontrol etmek çek valf, geri tepme valfi kimyasal maddeler kutu tipinde so utucu so utmak so uk kargo (yük nakliyesi) so utulmufl su so utucu so utma so utma etkisi so uk oda baca baca temeli baca temizli i baca çekifli baca etkisi tabandan baca girifli baca kayb keski, murç, kalem kloroflorokarbon, CFC flut, oluk, kanal kül devre, çevrim elektrik flebekesinin kesilmesi sirkülasyon (çevrim) fan sirkülasyon sirkülasyon bas nc sirkülasyon pompas sirkülatör pompa çevre su tank, f ç flehir suyu d fl n kaplama, örtme kelepçe, mengene, mandal boru kelepçesi aç klay c resim s n fland rma temiz hava havan n temiz tutulmas kanunu temizleme temizleme kap s

6 clean room - compressor clean room clean space clean workstation clearance clearance (in cylinder) clearance fraction (in cylinder) clearance volume clerk of works climate climatic test chamber clinker clinker bed clinker removal clogging closed cycle closed loop control closed system close nipple coal coal (hard coal) coal delivery coal dust coal-fired (adj) coal-fired boiler coal firing coal store coarse-grained coal coating coating barrier coaxial (adj) cock cock valve code coefficient coefficient of compressibility (see compress.fact) coefficient ot conductivity coefficient of discharge coefficient of expansion coefficient of performance coefficient of surface conductance cogeneration coil (pipe) coil depth coil face area coil length coil width coke coke-fired boiler coke firing coke oven gas coking coking coal cold cold (adj) cold air cold chain cold production cold-rated output cold resistance cold room cold source cold storage cold store cold water cold water supply collector colorimetric (adj) colour colour code coloured smoke colour temperature column column of mercury column of water temiz oda temiz hacim temiz ifl yeri (atölye) aral k, boflluk ölü hacim (motor silindirinde) mesafe oran (silindirde) boflluk hacmi atölye flefi klima klimatik test odas curuf curuf yata curuf alma, temizleme t kama, engel olma kapal çevrim kapal devre kontrolü kapal sistem kapama nipeli kömür tafl kömürü kömür sevkiyat kömür tozu kömür yakmal kömür yakmal kazan kömür yakma kömür deposu kaba taneli kömür kaplama kaplama engeli koaksiyal (efl eksenli) musluk kapama muslu u (vanas ) kod katsay s k flt r labilirlik katsay s iletkenlik katsay s boflaltma katsay s genleflme katsay s performans katsay s yüzey iletkenlik katsay s s ve elektrik enerjisinin ortak üretimi boru demet (serpantin) buharlaflt r c demeti derinli i buharlaflt r c yüzey alan buharlaflt r c uzunlu u buharlaflt r c geniflli i kok kömürü kok kömürü yakmal kazan kok kömürü yakma kok f r n gaz koklaflt rma kok kömürü so ukluk so uk so uk hava so uk zincir (üreticiden tüketiciye kadarki so utma iflleri) so uk üretimi so uk ortamdaki güç so u a direnç so uk oda so uk kayna so uk depolama so uk depo so uk su so uk su temini toplay c (kollektör) kalorimetrik renk renk skalas renklendirilmifl duman renk s cakl kolon, sütün civa sütunu su sütunu column radiator combination control combined heat and power station combustibility combustible (adj) combustible gas (or vapour) detector combustion combustion air combustion arrangement combustion chamber combustion chamber lining combustion controller combustion detector combustion diagram combustion duration combustion efficiency combustion heat combustion medium combustion product combustion regulator combustion residue combustion space combustion temperature combustion (gas) test combustion turbine combustion velocity combustion ventilation combustion volume combustive air comfort comfort air conditioning system comfort chart comfort cooling comfort index comfort zone commercial (adj) commercial refrigerator commercial system commissioning commissioning authority commissioning plan common main common neutral communication network communications based system companion flange compatible (adj) compensating coupling compensating loop compensator compensator (articulated) complete combustion completion period component compound compression compound compressor compound gage compressed air compressed gas compressed liquid compressibility compressibility factor compression compression cycle compression efficiency compression factor compression joint compression ratio compression stage compression stroke compression tank compression test compression type refrigerating system compression volume ratio compressor kolonlu radyatör kombine (birleflik, karma) kontrol kombine s ve enerji santral yapabilirlik yanabilir yanma gaz dedektörü yanma yanma havas yakma mekanizmas yanma odas yanma odas örülmesi yanma kontrolü yanma dedektörü yanma diyagram yanma süresi yanma verimi yanma s s yanma maddesi, akaryak t yanma ürünü yanma regülatörü yanma art yanma hücresi yanma s cakl yanma (gaz) testi gaz türbini yanma h z yanma havas girifli yanma hacmi yanma havas konfor konfor amaçl klima sistemi konfor diyagram konfor so utmas konfor endeksi konfor bölgesi ticari ticari buzdolab (sanayi tipi buzdolab ) ticari sistem kabul etme (iflletmeye alma) kabul makam (kurulu) kabul (iflletmeye alma) plan ana boru ortak nötr hat haberleflme flebekesi (a ) haberleflmeye dayal sistem karfl flanfl uyumlu, adapte edilebilen genleflme eleman genleflme parças kompanzatör mafsall kompanzatör tam yanma tamamlanma süresi bileflen (eleman) çok kademeli s k flt rma kompaund kompresör manovakummetre bas nçl hava bas nçl gaz bas nçl (s k flt r lm fl) s v s k flt r labilirlik s k flt r labilirlik faktörü (oran ) s k flt rma (bas nçland rma) s k flt rma çevrimi s k flt rma verimi s k flt rma faktörü bas nçl ba lant s k flt rma oran s k flt rma kademesi s k flt rma stroku bas nca dayan kl tank s k flt rma (bas nç) testi kompresörlü so utma sistemi s k flt rma hacmi oran kompresör

7 compressor capacity - cooling load compressor capacity compressor discharge compressor discharge stroke compressor displacement compressor economizing compressor heating effect (heat pump) compressor surge compressor unit compressor unloader computer computer aided design computer aided manufacturing computer-based system computer code computer design computer hardware computer input computer memory computer output computer overflow computer print-out computer run computer simulation computer software computer storage computer switch concentrating solar collector concentration concentration ratio concentric tubes concrete condensate condensate collecting vessel condensate line condensate meter condendate return pump condensation condensation point condense (vb) condenser condenser coil condenser duty condenser heat rejection effect condensing furnace condensing pressure condensing pressure valve condensing temperature condensing unit condensing unit capacity conditioned air condition line condition of the air conductance conduction conduction gain conduction loss conduction of heat conductivity conductor conduit configuration configuration factor connect(vb) connected load connecting clamp connecting flange connecting piece connecting pipe connecting rod connecting terminal connection connection in parallel connection in series connector conservation of energy law kompresör kapasitesi kompresör boflaltmas (tahliye) kompresör boflaltma stroku kompresör strok hacmi kompresör ön s tmas kompresörün s tma etkisi ( s pompas ) kompresörün bas nç dalgalanmas kompresör ünitesi kompresör yüksüz çal flma düzeni bilgisayar bilgisayar destekli tasar m (CAD) bilgisayar destekli imalat (CAM) bilgisayar esas na dayal sistem bilgisayar kodu bilgisayar tasar m bilgisayar cihazlar bilgisayar girifli bilgisayar belle i bilgisayar ç k fl bilgisayar afl r yüklenmesi bilgisayar yaz l ç kt lar bilgisayar çal flmas bilgisayar simülasyonu bilgisayar yaz l m bilgisayar depolamas bilgisayar flalteri yo unlaflt r c günefl kollektörü konsantrasyon (yo unluk) konsantrasyon oran efl eksenli tüpler (borular) beton yo uflma suyu (kondens) yo uflma suyu (kondens) toplama tank kondens hatt kondens sayac kondens dönüfl pompas yo uflma yo uflma noktas yo uflmak kondenser (yo uflturucu) kondenser serpantini kondenser verimi kondenserin s geri verme etkisi yo uflturma kulesi yo uflma bas nc yo uflma bas nç vanas yo uflma s cakl s k flt rmal so utma ünitesi so utma ünitesi kapasitesi flartland r lm fl hava sahip oldu u durum çizgisi, hatt havan n durumu (flartlar ) iletkenlik iletim s iletim kazanc s iletim kayb s n n kondüksiyonla iletimi iletkenlik iletken, kablo iletim hatt (boru hatt ) düzenleme, konfigürasyon düzenleme faktörü ba lamak, birlefltirmek ba lanm fl yük birlefltirme kelepçesi birlefltirme flanfl birlefltirme parças birlefltirme borusu birlefltirme çubu u birlefltirme klemensi ba lant paralel ba lant seri ba lant ba lay c, birlefltirici enerjinin korunumu kanunu console air conditioner constant constant(adj) constant level valve constant pressure valve constant value control construction constructional component consulting engineer consumer connection consumption contact contactor contact point contact rating contact thermometer container contaminant contaminate (vb) contents continuous control continuous operation contract contract heating contractor contra-rotation control control (vb) control action control algorithm control cabin control desk control devlation control device control element control function controlled atmosphere controlled medium controlled variable controller control loop control panel control point control power element control range control strategy convection convection heater convective (adj) convective current convector conversion conversion burner converter convertible boiler conveyor conveyor belt cool (vb) coolant cooled air cooler cooler battery cooling cooling agent cooling air cooling capacily cooling coil cooling curve cooling degree day cooling down cooling effect cooling efticiency ratio cooling element cooling jacket cooling load konsol (duvar) tipi, klima cihaz sabit katsay (de er) sabit sabit seviye vanas sabit bas nç vanas sabit de er kontrolü konstrüksiyon, inflaat, yap yap eleman müflavir mühendis tüketici (kullan c ) ba lant s tüketim dokunma, temas, elektrikli temas noktas kontaktör temas noktas temas derecesi (gücü) temas termometresi kap (konteyner) kirletici kirletmek içindekiler, kapsam sürekli kontrol sürekli iflletme sözleflme site s tmas yüklenici, müteahhit ters yönde dönüfl kontrol (kumanda) kontrol etmek kontrol etkisi kontrol algoritmas kontrol odas kontrol masas kontrol de eri sapmas ayarlanm fl teçhizat kontrol eleman kontrol fonksiyonu (ifllevi) kontrol edilen atmosfer kontrol edilen ortam kontrol edilen de iflken kontrol eden (regülatör) kontrol çemberi (kapal devresi) kontrol tablosu kontrol noktas kontrol cihazlar tahriki kontrol aral kontrol stratejisi konveksiyon konveksiyon s t c s konvektif konvektör ak m konvektör de iflim, dönüflüm dönüfltürülebilir (çok yak tl ) brülör de ifltirici, dönüfltürücü dönüfltürülebilir (çok yak tl ) kazan konveyör konveyör kay fl so utmak so utucu ak flkan so utulmufl hava so utucu so utucu batarya so utma so utucu madde so utma havas so utma kapasitesi so utma serpantini so utma e risi so utma derece günü so utma so utma etkisi so utma verim oran so utma eleman so utma ceket so utma yükü

Miscellaneous Mechanical Equipment

Miscellaneous Mechanical Equipment Miscellaneous Mechanical Equipment Course No: M05-001 Credit: 5 PDH Elie Tawil, P.E., LEED AP Continuing Education and Development, Inc. 9 Greyridge Farm Court Stony Point, NY 10980 P: (877) 322-5800 F:

More information

Clean Compressed Air The Norgren guide to effective air preparation

Clean Compressed Air The Norgren guide to effective air preparation Clean Compressed Air The Norgren guide to effective air preparation The air leaving a compressor is hot, dirty, wet and generally at a higher pressure than the downstream equipment requires. A typical

More information

DESIGN REQUIREMENTS DFCM. Division of Facilities Construction and Management

DESIGN REQUIREMENTS DFCM. Division of Facilities Construction and Management STATE OF UTAH - DEPARTMENT OF ADMINISTRATIVE SERVICES Page No. 1 Division of Facilities Construction and Management DFCM DESIGN REQUIREMENTS March 31, 2015 TABLE OF CONTENTS DFCM Design Requirements 020215

More information

Lay-up of Vessels MARCH 2012. This chapter has been amended since the main revision (March 2012), most recently in April 2012. See Changes on page 3.

Lay-up of Vessels MARCH 2012. This chapter has been amended since the main revision (March 2012), most recently in April 2012. See Changes on page 3. GUIDELINES No. 22 Lay-up of Vessels MARCH 2012 This chapter has been amended since the main revision (March 2012), most recently in April 2012. See Changes on page 3. The electronic pdf version of this

More information

ENHANCEMENT OF POH INTERVAL FROM 12 TO 18 MONTHS FOR ICF DESIGN COACHES

ENHANCEMENT OF POH INTERVAL FROM 12 TO 18 MONTHS FOR ICF DESIGN COACHES 1 Hkkjr ljdkj GOVERNMENT OF INDIA jsy ea=ky; MINISTRY OF RAILWAYS dsoy dk;zky;hu mi;ksx gsrq (For Official Use Only) ENHANCEMENT OF POH INTERVAL FROM 12 TO 18 MONTHS FOR ICF DESIGN COACHES CAMTECH/2008/Coach-POH/1.0

More information

Apprenticeship Curriculum Standard. Automotive Service Technician. Level 1. Trade Code: 310S

Apprenticeship Curriculum Standard. Automotive Service Technician. Level 1. Trade Code: 310S Apprenticeship Curriculum Standard Automotive Service Technician Level 1 Trade Code: 310S Date: 2010 Please Note: Apprenticeship Training and Curriculum Standards were developed by the Ministry of Training,

More information

Operator s Service Book

Operator s Service Book Tata LP / LPT 613 EURO-II Operator s Service Book (The contents given in this book are not binding; are subject to change without notice and are for illustration purposes only) Edition : XLI/NE/J-2007/001-500

More information

SALES AND USE TAX CLASSIFICATIONS CAPITAL IMPROVEMENTS REPAIRS TO REAL PROPERTY

SALES AND USE TAX CLASSIFICATIONS CAPITAL IMPROVEMENTS REPAIRS TO REAL PROPERTY New York State Department of Taxation and Finance Publication 862 (4/01) SALES AND USE TAX CLASSIFICATIONS OF CAPITAL IMPROVEMENTS AND REPAIRS TO REAL PROPERTY This Page Intentionally Left Blank About

More information

Quad Lander 250 SERVICE MANUAL

Quad Lander 250 SERVICE MANUAL FORWARD CONTENTS HOW TO USE THIS MANUAL SERIAL NUMBER Quad Lander 250 SERVICE MANUAL Homepage Contents FORWARD This service manual contains the technical data of each component inspection and repair for

More information

Measure Guideline: High Efficiency Natural Gas Furnaces

Measure Guideline: High Efficiency Natural Gas Furnaces Measure Guideline: High Efficiency Natural Gas Furnaces L. Brand and W. Rose Partnership for Advanced Residential Retrofit October 2012 NOTICE This report was prepared as an account of work sponsored by

More information

Service Handbook AIR CONDITIONERS CITY MULTI

Service Handbook AIR CONDITIONERS CITY MULTI AIR CONDITIONERS CITY MULTI Models PUHY-00YMF-C, 0YMF-C PUHY-P00YMF-C, P0YMF-C PUY-00YMF-C, 0YMF-C PUY-P00YMF-C, P0YMF-C PURY-00YMF-C, 0YMF-C PURY-P00YMF-C, P0YMF-C CMB-P0, P0, P06, P08, P00, P0, P06V-E

More information

The Industrial Choice. Centrifugal DW. Propeller GAS-FIRED AIR MAKE-UP UNITS. Axial Flow & Centrifugal Direct Digital Control (DDC) Systems

The Industrial Choice. Centrifugal DW. Propeller GAS-FIRED AIR MAKE-UP UNITS. Axial Flow & Centrifugal Direct Digital Control (DDC) Systems The Industrial Choice. Centrifugal DW Propeller GAS-FIRED AIR MAKE-UP UNITS Axial Flow & Centrifugal Direct Digital Control (DDC) Systems BULLETIN 864-A September 1999 Introduction What is make-up air?

More information

WÄRTSILÄ 34DF PRODUCT GUIDE

WÄRTSILÄ 34DF PRODUCT GUIDE WÄRTSILÄ 34DF PRODUCT GUIDE Copyright by WÄRTSILÄ FINLAND Oy All rights reserved. No part of this document may be reproduced or copied in any form or by any means (electronic, mechanical, graphic, photocopying,

More information

International Classification for Standards

International Classification for Standards International Classification for Standards Contents Introduction...3 Purpose of the ICS...3 Description of the ICS...3 Rules for the use of the ICS...5 Updating of the ICS...11 How to use the ICS index...11

More information

Heating and Cooling With a Heat Pump

Heating and Cooling With a Heat Pump Heating and Cooling With a Heat Pump Heating and Cooling With a Heat Pump Produced by Natural Resources Canada s Office of Energy Efficiency EnerGuide The Heating and Cooling series is published by the

More information

Paramount two. Working towards a cleaner future. Wall hung condensing boiler 30 115kW. Installation, operation & maintenance manual

Paramount two. Working towards a cleaner future. Wall hung condensing boiler 30 115kW. Installation, operation & maintenance manual Aprill 2011 Paramount two Wall hung condensing boiler 30 115kW Installation, operation & maintenance manual Working towards a cleaner future heating specialists Table of contents 1. Regarding this Manual.......................4

More information

Recommended Standards for Swimming Pool Design and Operation Policies for the Review and Approval of Plans and Specifications for Public Pools

Recommended Standards for Swimming Pool Design and Operation Policies for the Review and Approval of Plans and Specifications for Public Pools Recommended Standards for Swimming Pool Design and Operation Policies for the Review and Approval of Plans and Specifications for Public Pools TABLE OF CONTENTS Page Foreword Part 1 - Standards for Swimming

More information

Solid-state soft start motor controller and starter

Solid-state soft start motor controller and starter Supersedes February 2005 Solid-state soft start motor Contents Description Page Description Page Introduction.... 2 About this guide.... 2 Basic motor and soft start theory.... 2 Introduction.... 2 AC

More information

Transport NSW TWO DOOR CITY BUS - BUS SPECIFICATION. Outer and Metropolitan Bus System Contract (O/MBSC) November 2010

Transport NSW TWO DOOR CITY BUS - BUS SPECIFICATION. Outer and Metropolitan Bus System Contract (O/MBSC) November 2010 www.transport.nsw.gov.au Transport NSW TWO DOOR CITY BUS - BUS SPECIFICATION Outer and Metropolitan Bus System Contract (O/MBSC) November 2010 Sydney Region: Transport NSW Transport Services Division Level

More information

Accommodation Office. Office Accommodation Management Framework. Guideline 2: Space. Sample document. Base Building Brief

Accommodation Office. Office Accommodation Management Framework. Guideline 2: Space. Sample document. Base Building Brief Accommodation Office Sample document Base Building Brief July 2009 ii Contents Part 1 - Introduction 1 1.0 Function 1 2.0 Standards 1 3.0 How to use this document 2 4.0 Format and terminology 2 5.0 Documentation

More information

Table of contents. Danfoss A/S (RC-CM/sw), 02-2002 RF.5X.A1.02 3

Table of contents. Danfoss A/S (RC-CM/sw), 02-2002 RF.5X.A1.02 3 Refrigeration and Air Conditioning Controls Lecture On/Off Control REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Table of contents Introduction... 4 KP Controls, general... 5 Introduction... 5 Construction... 5

More information

NORSOK STANDARD P-100 Rev. 2, November 2001

NORSOK STANDARD P-100 Rev. 2, November 2001 NORSOK STANDARD P-100 Rev. 2, November 2001 Process systems This NORSOK standard is developed by NTS with broad industry participation. Please note that whilst every effort has been made to ensure the

More information

Fisher 846 Current-to-Pressure Transducer

Fisher 846 Current-to-Pressure Transducer Instruction Manual 846 Transducer Fisher 846 Current-to-Pressure Transducer Contents 1. Introduction Scope of Manual... 2 Description... 2 Specifications... 2 Related Documents... 5 Educational Services...

More information

Approval Standard for Flood Abatement Equipment

Approval Standard for Flood Abatement Equipment Approval Standard for Flood Abatement Equipment Class Number 2510 March 2013 Copyright 2013 FM Approvals LLC. All rights reserved. Foreword Approvals are intended to verify that the products and services

More information

INSTALLATION & OPERATION MANUAL FLIGHT TYPE DISHWASHERS MODELS STPC STPCW STPCW-D STBUW

INSTALLATION & OPERATION MANUAL FLIGHT TYPE DISHWASHERS MODELS STPC STPCW STPCW-D STBUW INSTALLATION & OPERATION MANUAL FLIGHT TYPE DISHWASHERS MODELS STPC STPCW STPCW-D STBUW For additional information on Stero or to locate an authorized parts and service provider in your area, visit our

More information

Guidelines for Home Energy Professionals. Standard Work Specifications for Single-Family Home Energy Upgrades

Guidelines for Home Energy Professionals. Standard Work Specifications for Single-Family Home Energy Upgrades Guidelines for Home Energy Professionals Standard Work Specifications for Single-Family Home Energy Upgrades March 2013 Table of Contents Overview... 3 Glossary... 5 Section 1: Using the Standard Work

More information

Direct Gas-Fired Indoor and Outdoor Heating and Make-Up Air Units

Direct Gas-Fired Indoor and Outdoor Heating and Make-Up Air Units Direct Gas-Fired Indoor and Outdoor Heating and Make-Up Air Units horizontal configuration vertical configuration 7-150.3 MAY, 2015 Table of Contents Direct-fired make-up units are designed to provide

More information

HOME INSPECTION REPORT

HOME INSPECTION REPORT HOME INSPECTION REPORT 1 123 Chicago St. Somewhere, IL Inspection Date: 1-1-00 Prepared for: Client 123 W. Watertown 773/555-1212 Chicago, IL, 606 Prepared by: Markus Keller Accurate Inspections & Consulting

More information

Motorcycle Service Manual

Motorcycle Service Manual KX450F Motorcycle Service Manual Quick Reference Guide This quick reference guide will assist you in locating a desired topic or procedure. Bend the pages back to match the black tab of the desired chapter

More information

EnergySavers. Tips on Saving Money & Energy at Home. energysavers.gov

EnergySavers. Tips on Saving Money & Energy at Home. energysavers.gov EnergySavers Tips on Saving Money & Energy at Home energysavers.gov Contents 3 4 7 12 19 21 Save Money and Energy Today Get started with things you can do now, and use the whole-house approach to ensure

More information