คาช แจง ความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน ท กษะการค ดข นส ง ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

Size: px
Start display at page:

Download "คาช แจง ความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน ท กษะการค ดข นส ง ช นม ธยมศ กษาป ท ๒"

Transcription

1 คาช แจง ความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน ท กษะการค ดข นส ง ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ สงวนล ขส ทธ ก นยายน ๒๕๕๕

2 ๒ ล กษณะเคร องม อว ดและประเม นผล ๑.๑ โครงสร างในการสร างเคร องม อว ด และประเม นผลตามท กษะการค ด เล อกตอบ เข ยนตอบ รวม (ข อ) (ข อ) (ข อ) ช น ท กษะการค ด ม.๒ คะแนน เต ม เวลา (นาท ) ท กษะการส งเคราะห ท กษะ การประย กต ใช ความร ๘ ๖ ๑๔ ๒๐ ๖๐ ๑.๒ โครงสร างในการสร างเคร องม อว ด และประเม นผลตามพฤต กรรมบ งช ท กษะการค ด ช น ท กษะการค ด พฤต กรรมบ งช ม.๒ ท กษะ การส งเคราะห ๑. สามารถว เคราะห ข อม ลท เก ยวข อง ๒. สามารถสร างกรอบแนวค ดตามว ตถ ประสงค ท กาหนด ๓. สามารถสร างส งใหม ได ตามกรอบแนวค ด/ ว ตถ ประสงค เล อก ตอบ (ข อ) ๔ ๑ ๑ เข ยน ตอบ (ข อ) ๑ ๒ - รวม (ข อ) ๕ ๓ ๑ ท กษะ การประย กต ใช ความร ๑. สามารถใช ความร ในสถานการณ ใหม ๒ ๓ ๕ รวม ๘ ๖ ๑๔

3 ๓ แนวทางการตอบ ตอนท ๑ แบบว ดความสามารถและท กษะการส งเคราะห สถานการณ ท ๑ จงใช ข อม ลตามสถานการณ ตอบคาถาม ข อ ๑ ๒ ๑. เฉลย ข อ ๓ เทคโนโลย สร างความต นเต น น าสนใจและให ความบ นเท ง พฤต กรรมต วบ งช สามารถสร างกรอบแนวค ดตามว ตถ ประสงค ท กาหนด ๒. เฉลย ข อ ๑ ผลกระทบของเทคโนโลย ต อการศ กษาของว ยร น ข อ ๑ ๒ ตอบถ ก ได ๑ คะแนน สถานการณ ท ๒ จากข อความข างต นจงตอบคาถาม ข อ ๓ ๔ ๓. เฉลย ข อ ๓ ม ความร เก ยวก บสถานท ร กในการบร การ เป นน กส อสารท ด พฤต กรรมต วบ งช สามารถสร างส งใหม ได ตามกรอบแนวค ด/ว ตถ ประสงค ๔. เฉลย ข อ ๒ เกร ดความร ต างๆ ของสถานท ท จะเด นทางไป ข อ๓ ๔ ตอบถ ก ได ๑ คะแนน สถานการณ ท ๓ จงใช ข อม ลจากบทความข างต นตอบคาถาม ข อ ๕ ๖ ๕. เฉลย ข อ ๓ ป ญหาและว ธ ปฏ บ ต เก ยวก บส ขภาพตาของผ ใช งานคอมพ วเตอร ๖.เฉลย ข อ ๒ ค นความช มช นให ก บดวงตาเน องจากถ กร งส ท แผ ออกมาจากคอมพ วเตอร ข อ๕ ๖ ตอบถ ก ได ๑ คะแนน สถานการณ ท ๔ จงใช ข อม ลข างต นตอบคาถามข อ ๗ ๙ ข อ ๗. แนวทางในการตอบคาถาม ๑. ม ว ตาม นซ สามารถร กษาโรคอ น ๆ เช น เล อดออกตามไรฟ น โรคล กป ดล กเป ด ๒. ใช ในการเสร มความงาม เช น บาร งผ ว

4 ๔ ๓. ช วยในการข บถ าย แก ท องผ ก ๔. ขายส มและผล ตภ ณฑ จากส มเพ อก อให เก ดรายได ตอบถ ก ๒ ข อ ได ๒ คะแนน ตอบถ ก ๑ ข อ ได ๑ คะแนน พฤต กรรมต วบ งช สามารถสร างกรอบแนวค ดตามว ตถ ประสงค ท กาหนด ข อ ๘. แนวทางในการตอบคาถาม เน องจาก มะกร ดและมะนาว ม ล กษณะท เป นเอกล กษณ ของส ม เช น ๑.ม เปล อกหนาเหม อนหน งส ตว ๒.ในเปล อกม ต อมน าม นเล กๆ แทรกอย ๓.ส วนเน อในของผลจะแยกเป นกล บ ๔.ในกล บม ถ งท บรรจ น าผลไม ตอบถ ก ๓-๔ ข อ ได ๒ คะแนน ตอบถ ก ๑ ๒ ข อ ได ๑ คะแนน พฤต กรรมต วบ งช สามารถสร างกรอบแนวค ดตามว ตถ ประสงค ท กาหนด ข อ ๙. แนวทางในการตอบคาถาม สภาพภ ม อากาศร อน เพราะ ส มเป นพ ชท ไม ทนต ออากาศหนาว ข อ ๙ ตอบถ ก ได ๑ คะแนน ตอนท ๒ ท กษะการประย กต ใช ความร สถานการณ ท ๕ จากบทความข างต นให น กเร ยนตอบคาถามข อท ๑๐ ๑๒ พฤต กรรมต วบ งช สามารถใช ความร ในสถานการณ ใหม ๑๐. เฉลย ข อ ๒ ม สารอ นปนเป อน พฤต กรรมต วบ งช สามารถใช ความร ในสถานการณ ใหม ๑๑. เฉลย ข อ ๔ เล อกซ อขนมท แสดงว นผล ต/หมดอาย พฤต กรรมต วบ งช สามารถใช ความร ในสถานการณ ใหม ข อ ๑๐-๑๑ ตอบถ ก ได ๑ คะแนน

5 ๕ พฤต กรรมต วบ งช สามารถใช ความร ในสถานการณ ใหม ข อ ๑๒. แนวทางในการตอบคาถาม ๑. ม ส วนประกอบสาค ญของขนม ๒. ม แหล งผล ตท ช ดเจนสามารถตรวจสอบได ๓. ด ความเร ยบร อยของบรรจ ภ ณฑ ตอบถ ก ๒ ข อ ได ๒ คะแนน ตอบถ ก ๑ ข อ ได ๑ คะแนน สถานการณ ท ๖ จงใช ข อม ลข างต นตอบคาถามข อ ๑๓ ๑๔ พฤต กรรมต วบ งช สามารถใช ความร ในสถานการณ ใหม ข อ ๑๓. แนวทางในการตอบคาถาม ปรากฏการณ ค ณสมบ ต ของน า ๑)ขวดน าท แช ในช องทาน าแข งของต เย นแตกหร อม รอยร าว ปร มาตรของน าจะเพ มข น เม อเปล ยนสถานะเป นของแข ง ๒)ใช น าชงโอว ลต น การละลาย ๓)การผสมสารเคม ในโรงงานอ ตสาหกรรม ต วทาละลาย ๔) การทานาเกล อ การระเหยกลายเป นไอ ตอบถ ก ๔ ข อ ได ๔ คะแนน ตอบถ ก ๓ ข อ ได ๓ คะแนน ตอบถ ก ๒ ข อ ได ๒ คะแนน ตอบถ ก ๑ ข อ ได ๑ คะแนน พฤต กรรมต วบ งช สามารถใช ความร ในสถานการณ ใหม ข อ ๑๔. แนวทางในการตอบคาถาม ค ณสมบ ต พ เศษของน า หร อ ความมห ศจรรย ของน า ตอบถ ก ได ๑ คะแนน

6 การสร ปผลการประเม น การสร ปผลการประเม นผ เร ยนรายบ คคล เกณฑ การผ านผ เร ยนได ผลการประเม นในระด บ พอใช ข นไป ให ถ อว าผ านจ ดเน นท กษะการค ด เกณฑ การประเม น ร อยละ ๘๐ ข นไป หมายถ ง ด มาก ร อยละ ๗๐ ๗๙ หมายถ ง ด ร อยละ ๖๐ ๖๙ หมายถ ง พอใช (ผ านจ ดเน นท กษะการค ด) ร อยละ ๕๐ ๕๙ หมายถ ง ผ าน ต ากว าร อยละ ๕๐ หมายถ ง ไม ผ าน ๖ สร ปผลการประเม นความสามารถและท กษะตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน ด านท กษะการค ดข นพ นฐานช นม ธยมศ กษาป ท ๒ น กเร ยนต องได ผลการประเม นในระด บพอใช ข นไปท กตอน ค อ ตอนท ๑ ความสามารถและท กษะการส งเคราะห ตอนท ๒ ท กษะการประย กต ใช ความร ท ช อ-สก ล น กเร ยน ผลการประเม น สร ป ตอนท ๑ ตอนท ๒ ๑. เด กหญ งมารยาท เร ยบร อย ด ด เย ยม ผ าน ๒. เด กชายล กษณะ ด จร ง ด ด ผ าน ๓. เด กหญ งม จร ง ใช นะ พอใช ควรปร บปร ง ไม ผ าน ๔. เด กชายว าน แป งป น ควรปร บปร ง ควรปร บปร ง ไม ผ าน ต วอย างการนาผลการประเม นเข าระบบอย างไรจากฐานข อม ลสถานศ กษา ๑. จานวนน กเร ยนท งหมดในช นม ธยมศ กษาป ท ๒ใส ในช องเป าหมายเท าก บ ๔ (คน) ๒. จานวนน กเร ยนท ผ านการประเม น? (สร ป) ใส ในช องผลลงคะแนนท ได เท าก บ ๒ (คน)

7 เคร องม อว ดและประเม นผล ความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน ท กษะการค ดข นส ง ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ สงวนล ขส ทธ ก นยายน ๒๕๕๕

8 ๒ แบบว ดความสามารถและท กษะ การค ดส งเคราะห และการประย กต ใช ความร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ คาช แจง ๑. แบบว ดความสามารถและท กษะการค ดส งเคราะห และท กษะการประย กต ใช ความร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ ฉบ บน ม ท งหมด ๑๔ ข อ จานวน ๒๐ คะแนน แบ งออกเป น ๒ ตอน ค อ ตอนท ๑ แบบว ดความสามารถและท กษะการค ดส งเคราะห จานวน ๙ ข อ รวมคะแนน ๑๑ คะแนน โดย ๑.๑ แบบเล อกตอบ จานวน ๖ ข อ ค อ ข อ ๑-๖ ข อละ ๑ คะแนน ให น กเร ยนเล อก คาตอบท ถ กต องท ส ดเพ ยงคาตอบเด ยวแล วให ทาเคร องหมาย ท บหมายเลขคาตอบให ตรงก บต วเล อกท ต องการลงในกระดาษคาตอบ ๑.๒ แบบเข ยนตอบ จานวน ๓ ข อ ค อ ข อ ๗ ๙ ข อ โดยข อ ๗ และ ๘ ข อละ ๒ คะแนนส วนข อ ๙ให ๑ คะแนน ให น กเร ยนเข ยนคาตอบลงในกระดาษคาตอบ พร อมอธ บายเหต ผล ประกอบ ตอนท ๒ แบบว ดความสามารถและท กษะการประย กต ใช ความร จานวน ๕ ข อ รวม คะแนน ๙ คะแนน โดย ๒.๑แบบเล อกตอบ จานวน ๒ ข อ ค อ ข อ ๑-๒ ข อละ ๑ คะแนน ให น กเร ยนเล อกคาตอบ ท ถ กต องท ส ดเพ ยงคาตอบเด ยวแล วให ทาเคร องหมาย ท บหมายเลขคาตอบให ตรงก บต วเล อกท ต องการ ลงในกระดาษคาตอบ ๒.๒ แบบเข ยนตอบ จานวน ๓ ข อ ค อ ข อ ๑๒ ๑๔ ข อ โดยข อ ๑๒ให ๒ คะแนน ข อ ๑๓ ให ๔ คะแนน ส วนข อ ๑๔ ให ๑ คะแนน ให น กเร ยนเข ยนคาตอบลงในกระดาษคาตอบ พร อมอธ บายเหต ผลประกอบ ๒. น กเร ยนม เวลาทาข อสอบ ๖๐ นาท

9 ๓ แบบว ดความสามารถและท กษะ การค ดส งเคราะห และการประย กต ใช ความร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ ตอนท ๑ แบบว ดความสามารถและท กษะการส งเคราะห สถานการณ ท ๑ ป จจ บ นโลกของเราได ให ความสาค ญทางด านการศ กษามากย งข น ม การส งเสร มการศ กษาด วยว ธ การ ต างๆ โดยเฉพาะทางด านเทคโนโลย ท เข ามาม บทบาทสาค ญในการเร ยนการสอนย คป จจ บ น จ งทาให เก ดการ แข งข นมากย งข นเม อเปร ยบเท ยบก บในอด ต ว ยร นก เป นกล มบ คคลท ให ความสาค ญก บการศ กษา เน องจากเป น ว ยแห งการเร ยนร ม ความอยากร อยากลอง ด งน นเทคโนโลย จ งเข ามาม บทบาทสาค ญในช ว ตประจาว นของว ยร น อาท Facebook Twitter MSN รวมไปถ งเว บไซต ท ให ความร ความบ นเท งในร ปแบบต างๆ ทาให การศ กษาของ ว ยร นเป นการศ กษาควบค ไปก บเทคโนโลย ท เป ดกว างมากกว าบทเร ยนในตารา ส งต างๆบนโลกใบน ไม ม ส งใด ท จะสมบ รณ แบบและด ท กด าน เทคโนโลย ก เช นก นหากไม ร จ กใช ให เก ดประโยชน ย อมส งผลร ายต อผ บร โภค ว ยร นหลายต อหลายคนตกเป นทาสของเทคโนโลย บ างต ดเกม บ างต ด Facebook ต ดโทรศ พท ม อถ อ เป นต น จ งทาให ว ยร นเหล าน นขาดการแสวงหาความร เพ อการศ กษา ผลการเร ยนตกต า บางคนต ดเกมจนก าวร าวม อารมณ ร นแรงเพราะการเล ยนแบบต วละครในเกม ส งท กล าวมาข างต นน เป นเพ ยงผลกระทบส วนหน งจากการใช เทคโนโลย อย างไม เหมาะสม ย งม ผลกระทบอ กมากมายท เก ดจากเทคโนโลย หากเราใช เทคโนโลย อย างพอด ไม มากจนเก นไป ต งตนอย บนทางสายกลาง จ งจะทาให เราและเทคโนโลย ก าวไปข างหน าพร อมก น จงใช ข อม ลตามสถานการณ ตอบคาถาม ข อ ๑-๒ ๑. จากสถานการณ ด งกล าว เพราะเหต ใดว ยร นจ งตกเป นทาสของเทคโนโลย ๑. การศ กษาในป จจ บ นให ความสาค ญก บเทคโนโลย มาก ๒. การเข าถ งเทคโนโลย เป นไปได ง าย สะดวกและรวดเร ว ๓. เทคโนโลย สร างความต นเต น น าสนใจและให ความบ นเท ง ๔. เทคโนโลย สามารถตอบสนองความอยากร อยากลองของว ยร น พฤต กรรมต วบ งช สามารถสร างกรอบแนวค ดตามว ตถ ประสงค ท กาหนด ๒. จากสถานการณ ด งกล าวม สาระสาค ญตรงก บข อใด ๑. ผลกระทบของเทคโนโลย ต อการศ กษาของว ยร น ๒. เทคโนโลย เป นส วนหน งในช ว ตประจาว นของว ยร น ๓. Facebook Twitter MSN เป นก จกรรมยามว างของว ยร น ๔. พฤต กรรมก าวร าวของว ยร นเก ดจากเล ยนแบบจากเทคโนโลย

10 ๔ สถานการณ ท ๒ ผ ปฏ บ ต งานอาช พน ทาหน าท ในการให ความร แก น กท องเท ยวด วยการอธ บาย และบรรยายถ งสภาพ ภ ม ศาสตร ประว ต ศาสตร ว ฒนธรรม ธรรมชาต และส งแวดล อมท น าสนใจ ของสถานท ต าง ๆ ให น กท องเท ยว ได ทราบ โดยต องศ กษาข อม ลเก ยวก บสถานท ท องเท ยวท จะเด นทางไป วางแผนกาหนดเส นทาง จ ดทาตาราง การเด นทาง ให เหมาะสมก บฤด กาลและระยะเวลาในการเด นทาง ต องพยายามให บร การท สร างความพอใจ และประท บใจให ก บน กท องเท ยวท กคนอย างท วถ งและต องม จรรยาบรรณทางว ชาช พ จากข อความข างต นจงตอบคาถาม ข อ ๓ ๔ ๓. จากสถานการณ ข างต น ผ ท ประกอบอาช พด งกล าวควรม ค ณสมบ ต อย างไรบ าง ๑. ร กการท องเท ยว ม ความเป นผ นา เป นน กส อสารท ด ๒. ม ความร เก ยวก บสถานท ร กการท องเท ยว ม ความเป นผ นา ๓. ม ความร เก ยวก บสถานท ร กในการบร การ เป นน กส อสารท ด ๔. ม ความเป นผ นาท ด ม จรรยาบรรณทางว ชาช พ ร กการท องเท ยว พฤต กรรมต วบ งช สามารถสร างส งใหม ได ตามกรอบแนวค ด/ว ตถ ประสงค ๔. ส งสาค ญท ผ ประกอบอาช พต องศ กษาเพ มเต มนอกจากการศ กษาสภาพภ ม ศาสตร ประว ต ศาสตร ว ฒนธรรม ธรรมชาต และส งแวดล อมของสถานท ค อข อใด ๑. การวางแผนการเด นทาง ๒. เกร ดความร ต างๆ ของสถานท ท จะเด นทางไป ๓. การให บร การท ต องสร างความพอใจ และประท บใจ ๔. สภาพการเด นทาง ฤด กาล อากาศ และระยะเวลาท จะเด นทาง สถานการณ ท ๓ ผ ท น งทางานอย ก บคอมพ วเตอร ท งว น ม กจะเก ดป ญหาก บส ขภาพหลายอย าง ท งสายตา ปวดคอ ปวดหล ง หากน งจ องจอคอมพ วเตอร นานกว า ๓ ช.ม. ต ดต อก น จะทาให กล ามเน อตาอ อนล า สายตาจะพร า อาจปวดกระบอกตา แสบตา ตาแดง น าตาไหล ด งน นควรพ กสายตาบ าง ไม ควรใช คอมพ วเตอร ต ดต อก นนาน เก น ๑-๒ ช.ม. ควรพ กสายตาส ก ๑๕ นาท หร ออาจใช ผ าช บน าเย นหมาดๆ ป ดตาไว ๒-๓นาท จะช วย ได มาก

11 ๕ จงใช ข อม ลจากบทความข างต นตอบคาถาม ข อ ๕-๖ ๕. จากบทความข างต นผ เข ยนต องการส อถ งเร องใดมากท ส ด ๑. ป ญหาท เก ดจากการใช คอมพ วเตอร ๒. การปฏ บ ต ตนในการใช คอมพ วเตอร ระยะเวลานาน ๓. ป ญหาและว ธ ปฏ บ ต เก ยวก บส ขภาพตาของผ ใช งานคอมพ วเตอร ๔. ป ญหาด านส ขภาพและข อควรปฏ บ ต ขณะท ใช งานคอมพ วเตอร ๖. การใช ผ าช บน าเย นหมาดๆ ป ดตาไว จะช วยลดป ญหาเก ยวก บการใช คอมพ วเตอร นานๆ ได อย างไร ๑. ลดอาการแสบตาเน องจากจ องจอคอมพ วเตอร นาน ๒. ค นความช มช นให ก บดวงตาเน องจากถ กร งส ท แผ ออกมาจากคอมพ วเตอร ๓. คายความร อนท เก ดจากการร บพล งงานหร อร งส ท แผ ออกมาจากเคร องคอมพ วเตอร ๔. ช วยล างตาเพ อลดอาการบวมหร อปวดกระบอกตาเน องจากจ องจอคอมพ วเตอร นาน สถานการณ ท ๔ ส ม เป นผลไม ท คนไทยค นเคยด เวลาเป นหว ดเราจะเร ยกหาส มเข ยวหวาน น าส มค นจ ดเป นเคร องด ม ประจาต วนางเอก ระยะส บกว าป ท ผ านมา ม ส มแปลก ๆ วางตลาดเพ มข นมากมายหลายชน ด เช น ส มโชก น ส มสายน าผ ง ส มซ นค ส ส มส ทอง เป นต น พ ชจาพวกส มม มากมาย หลายพ นธ ท งท เป นส มห วจ ก ส มเข ยวหวาน ส มโอ เลมอน เราม กร โดยอ ตโนม ต ไม ต องม ใครบอกว า ผลไม ชน ดน น าจะเป นส ม หร อญาต ของส ม เพราะม น ม กม เอกล กษณ ท เห นเด นช ดหลายประการค อ ม เปล อกหนาเหม อนหน งส ตว ในเปล อกม ต อมน าม นเล กๆ แทรกอย หากบ บไม ระว ง กระเด นเข าตา บ บใส มด มดว งหน ส วนเน อในของผลจะแยกเป นกล บ ในกล บม ถ งท บรรจ น าผลไม รสเปร ยวอ นทรงค ณค า ส มเป นพ ชไม ทนอากาศหนาว พ นธ ท ทนหนาวได ม กเป นส มเปร ยว รสไม กลมกล อม เม อศ กษาย อนไป เราพบว า ประว ต ของส มม อย ค มน ษย มายาวนานเก อบห าพ นป เช อว า ส มม ถ นกาเน ดอย แถบบ านเราและบร เวณประเทศจ น ต อมาแพร ขยายไปทางอ นเด ย อาหร บ แอฟร กา เมด เตอเรเน ยน จงใช ข อม ลข างต นตอบคาถามข อ ๗ ๙ ๗. จากข อความข างต นให น กเร ยนว เคราะห ว านอกเหน อจากประโยชน ท ปรากฏอย ในสถานการณ แล ว ส มย งม ประโยชน อย างไรอ กบ าง ให น กเร ยนตอบอย างน อย ๒ ข อ (๒ คะแนน)......

12 พฤต กรรมต วบ งช สามารถสร างกรอบแนวค ดตามว ตถ ประสงค ท กาหนด ๘. เพราะอะไรจ งจ ดไว ว า มะกร ด มะนาว เป นผลไม ประเภท ส ม จงให เหต ผลอย างน อย ๒ ข อ (๒ คะแนน) พฤต กรรมต วบ งช สามารถสร างกรอบแนวค ดตามว ตถ ประสงค ท กาหนด ๙. ถ าต องการปล กส มให ม ความสมบ รณ รสชาต หวานกลมกล อม น กเร ยนควรจะเล อกปล กในสภาพภ ม อากาศ แบบใด (๑ คะแนน) ตอนท ๒ ท กษะการประย กต ใช ความร ๖ สถานการณ ท ๕ ตามตลาดแถบชายแดนไทยม กม ขนมบรรจ ถ งส ส นสดใส หลากสไตล ให เล อกซ อ ซ งม อ นตราย อย างไม น าเช อโดยเฉพาะขนมและผลไม อบแห งน บพ นๆ ชน ด ตอนน อย.กาล งจ บตามองเป นพ เศษค อผลไม อบแห งท นาเข าจากประเทศเพ อนบ าน เพราะม การส มตรวจแล วพบว าม การใช สารต องห ามค อสารแซกทาร น ซ งเป นสารให ความหวานแทนน าตาล สารเมลาม นและสารก นบ ดในปร มาณเก นกว า อย.กาหนด ซ งหาก ร บประทานมากไปอาจจะเป นอ นตรายต อช ว ต ป จจ บ นการปลอมแปลงขนมม อย ๓ ล กษณะค อ ๑. ขนมค ณภาพต าท ไม ม การแสดงฉลากเป นภาษาไทย และไม ม การร บรองมาตรฐานจาก อย. ๒. ผ ประกอบการจงใจผล ตขนมเล ยนแบบ โดยไม ม การย นย นผ ผล ต ตราส ญล กษณ อย. ๓. ขนมท หมดอาย ผล ตไม ได มาตรฐาน นามาบรรจ ในบรรจ ภ ณฑ ใหม และวางขาย ในราคา ถ ก พฤต กรรมต วบ งช สามารถใช ความร ในสถานการณ ใหม จากบทความข างต นให น กเร ยนตอบคาถามข อท ๑๐ ๑๒ ๑๐. จากบทความในสถานการณ ถ าน กเร ยนจะเล อกซ อขนมตามตลาดท วไปของประเทศไทย ส งท น กเร ยนควร ระม ดระว งในการเล อกซ อขนมมากท ส ดค อข อใด (๑ คะแนน) ๑. ขนมปลอม ๒. ม สารอ นปนเป อน ๓. โฆษณาเก นความจร ง ๔. ขนมหมดอาย หร อไม ได มาตรฐาน

13 ๗ พฤต กรรมต วบ งช สามารถใช ความร ในสถานการณ ใหม ๑๑. จากบทความข างต น การเล อกซ อขนมตามข อใดน าจะปลอดภ ยมากท ส ด (๑ คะแนน) ๑. เล อกซ อขนมท ไม ม ส ส นสดใส ๒. เล อกซ อขนมจากร านค าท น าเช อถ อ ๓. เล อกซ อขนมท ระบ แหล งผล ตช ดเจน ๔. เล อกซ อขนมท แสดงว นผล ต/หมดอาย พฤต กรรมต วบ งช สามารถใช ความร ในสถานการณ ใหม ๑๒. นอกการด ฉลากร บรองมาตรฐานของ อย. การแสดงว นผล ต ว นหมดอาย และส ส นสดใส ของขนม ตามสถานการณ ข างต น น กเร ยนจะม ว ธ การเล อกซ อขนมท ปลอดภ ยได อย างไร จงตอบอย างน อย ๒ ข อ (๒ คะแนน) ๑).. ๒).. สถานการณ ท ๖ เราอาจจะเห นเร องของน าเป นของธรรมดาท พบเห นได ท วไปและไม ตระหน กถ งความสาค ญของน า แต น าม ค ณสมบ ต พ เศษท แตกต างจากสารอ น ๆ มากมาย อาท เช น น าสามารถปรากฏอย ในธรรมชาต พร อมก น ได ท ง ๓ สถานะ ท งของแข ง ของเหลวและไอน า ในขณะท สารอ น ๆ ม กจะพบเพ ยงสถานะใดสถานะหน งเท าน น น าสามารถ ด ดซ บพล งงานความร อนไว ได มากและถ ายเทพล งงานความร อนได เร วด วย โดยท อ ณหภ ม เปล ยน ไปเพ ยงเล กน อย ส งเกตได จากเวลาเด นชายหาด ทรายท โดนแดดส องอาจร อนจนแทบเด นเหย ยบไปไม ได แต ในทะเล น าย งเย นสบายอย ท งท ได ร บพล งงานจากแสงแดดพอๆ ก น น าจะม ปร มาตรเพ มข นเม อกลายเป น ของแข งน าม แรงต งผ วส งมาก ผ วหน าของน าม แรงย ดเหน ยวซ งก นและก นส ง ทาให ว ตถ แทรกต วผ านผ วน า ได ยาก กว าของเหลวอ น น าเป นต วทาละลายได สารพ ด สารเคม ส วนใหญ ละลายได ในน า ละลายได มากบ าง น อยบ างต างก นไป สารเคม หลายชน ดม โอกาสรวมต วก น เก ดปฏ ก ร ยากลายเป นสารท ม องค ประกอบซ บซ อน ข นได

14 ๘ พฤต กรรมต วบ งช สามารถใช ความร ในสถานการณ ใหม จงใช ข อม ลข างต นตอบคาถามข อ ๑๓ ๑๔ ๑๓. จากปรากฏการณ ต อไปน เราสามารถนาความร เก ยวก บค ณสมบ ต ของน าข อใดมาอธ บาย (๔ คะแนน) ปรากฏการณ ค ณสมบ ต ของน า ๑) ขวดน าท แช ในช องทาน าแข งของต เย นแตกหร อม รอยร าว ๒) ใช น าชงโอว ลต น ๓) การผสมสารเคม ในโรงงานอ ตสาหกรรม ๔) การทานาเกล อ พฤต กรรมต วบ งช สามารถใช ความร ในสถานการณ ใหม ๑๔. น กเร ยนจะต งช อบทความน ว าอย างไร (๑ คะแนน)...

ช ดท 3 ช ดก จกรรมฝ กท กษะช ว ตส ขศ กษาและพลศ กษา ว ชาส ขศ กษา พ 33101 หน วยการเร ยนร ท 2 ช ว ตและครอบคร ว ช นม ธยมศ กษาป ท 3

ช ดท 3 ช ดก จกรรมฝ กท กษะช ว ตส ขศ กษาและพลศ กษา ว ชาส ขศ กษา พ 33101 หน วยการเร ยนร ท 2 ช ว ตและครอบคร ว ช นม ธยมศ กษาป ท 3 ช ดก จกรรมฝ กท กษะการค ดแก ป ญหาอนาคต ช ดก จกรรมฝ กท กษะช ว ตส ขศ กษาและพลศ กษา ว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย สาระการเร ยนร ท 1 ว ชาส ขศ กษา พ 33101 หน วยการเร ยนร ท 2 การดารงช ว ตและครอบคร ว ช นม ธยมศ กษาป

More information

หน วยท ๓ หน วยการเร ยนร เร อง ต งเป าหมายในการเร ยนและการด าเน นช ว ต เวลา บ รณาการในก จกรรมเตร ยม ความพร อมหร อบร บทของโรงเร ยน ว ตถ ประสงค

หน วยท ๓ หน วยการเร ยนร เร อง ต งเป าหมายในการเร ยนและการด าเน นช ว ต เวลา บ รณาการในก จกรรมเตร ยม ความพร อมหร อบร บทของโรงเร ยน ว ตถ ประสงค ๓๖ หน วยท ๓ หน วยการเร ยนร เร อง ต งเป าหมายในการเร ยนและการดาเน นช ว ต เวลา บ รณาการในก จกรรมเตร ยม ความพร อมหร อบร บทของโรงเร ยน ว ตถ ประสงค - เพ อฝ กให น กเร ยนวางแผนในการพ ฒนาการเร ยนร และพ ฒนาตนเองอย

More information

U T Q - 55107 คณ ตศาสตร ระด บประถมศ กษา คานา

U T Q - 55107 คณ ตศาสตร ระด บประถมศ กษา คานา คานา เอกสารหล กส ตรอบรมแบบ e-training หล กส ตรคณ ตศาสตร ระด บประถมศ กษา เป น หล กส ตรฝ กอบรมภายใต โครงการพ ฒนาหล กส ตรและด าเน นการฝ กอบรมคร ข าราชการพลเร อนและ บ คลากรทางการศ กษาด วยหล กส ตรฝ กอบรมแบบ

More information

ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก

ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก หล กส ตรการศ กษานอกระบบ ระด บการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ส าน กงาน กศน.จ งหว ดฉะเช งเทรา ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย ส าน กงานปล

More information

แผนการจ ดประสบการณ การเร ยนร แบบโครงการ เพ อพ ฒนาท กษะกระบวนการทางว ทยาศาสตร ของเด กปฐมว ย

แผนการจ ดประสบการณ การเร ยนร แบบโครงการ เพ อพ ฒนาท กษะกระบวนการทางว ทยาศาสตร ของเด กปฐมว ย แผนการจ ดประสบการณ การเร ยนร แบบโครงการ เพ อพ ฒนาท กษะกระบวนการทางว ทยาศาสตร ของเด กปฐมว ย จ ดม งหมาย เพ อพ ฒนาท กษะกระบวนการทางว ทยาศาสตร ท ง 5 ด าน ได แก ท กษะการส งเกต ท กษะการจ าแนก ท กษะการแสดงปร

More information

Òà ҹÍÒªÕ¾áÅÐ à â¹âåâõ».ö

Òà ҹÍÒªÕ¾áÅÐ à â¹âåâõ».ö Ẻçñ áåðºñ¹ Ö ¼Å ÒÃàÃÕ¹ÃÙŒ Òà ҹÍÒªÕ¾áÅÐ à â¹âåâõ».ö ตามมาตรฐานต วช ว ด กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ตามหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ เอกร นทร ส มหาศาล ส สรด ษฐ ทองเปรม ส นทนา

More information

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ 2554 ก คำนำ ค ม อการให บร การทางว ชาการแก ส งคม คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง จ ดท าข น โดยคณาจารย คณะว ทยาการจ ดการ และโดยความร วมม อของคณะกรรมการเคร อข ายแลกเปล ยนเร ยนร ด าน งานประก นค ณภาพการศ

More information

2. ผลการเร ยนร ท คาดหว ง ม ความร ความเข าใจเก ยวก บการปล กพ ชผ กสวนคร วในท องถ น

2. ผลการเร ยนร ท คาดหว ง ม ความร ความเข าใจเก ยวก บการปล กพ ชผ กสวนคร วในท องถ น แผนการจ ดการเร ยนร ท 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชา การงานอาช พพ นฐาน รห สว ชา ง 33101 ช นม ธยมศ กษาป ท 3 เร อง การปล กพ ชผ กสวนคร วตามแนวเศรษฐก จพอเพ ยง เวลา 14 ช วโมง เร องย อย ความร

More information

โรงเร ยนคณะราษฎรบาร ง จ งหว ดยะลา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยม เขต 15 แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 3

โรงเร ยนคณะราษฎรบาร ง จ งหว ดยะลา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยม เขต 15 แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 3 แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 3 แผนการจ ดการเร ยนร เร อง องค ประกอบของระบบคอมพ วเตอร 2 ชม. แผนการจ ดการเร ยนร เร อง อ ปกรณ ร บข อม ล 2 ชม. แผนการจ ดการเร ยนร เร อง หน วยประมวลผลกลางและหน วยความจาหล ก 4 ชม.

More information

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

บทเร ยนส าเร จร ป เล ม 1 รายว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย รห สว ชา ง21102 หน วยการเร ยนร ท 2 จ ดเร ยงให สวย เร อง การท าความสะอาดบ านบ าน

บทเร ยนส าเร จร ป เล ม 1 รายว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย รห สว ชา ง21102 หน วยการเร ยนร ท 2 จ ดเร ยงให สวย เร อง การท าความสะอาดบ านบ าน 1 บทเร ยนส าเร จร ป เล ม 1 รายว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย รห สว ชา ง21102 หน วยการเร ยนร ท 2 จ ดเร ยงให สวย เร อง การท าความสะอาดบ านบ าน ความหมายและความส าค ญ การใช อ ปกรณ ในการท าความสะอาดบ าน อ ปกรณ

More information

หน วยท 1 : การว พากษ แผนจ ดการเร ยนร

หน วยท 1 : การว พากษ แผนจ ดการเร ยนร หน วยท 1 : การว พากษ แผนจ ดการเร ยนร หน วยย อยท 1.1 : แนวค ดพ นฐานในการออกแบบการจ ดการเร ยนร 1. แนวค ดส าค ญในการออกแบบการเร ยนร ท สอดคล องก บหล กส ตรแกนกลางการศ กษา ข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 หล กส ตรแกนกลางการศ

More information

(...) ผ อ านวยการโรงเร ยนบ านบ ญเร อง(อ นทะวงศาน เคราะห )

(...) ผ อ านวยการโรงเร ยนบ านบ ญเร อง(อ นทะวงศาน เคราะห ) คำนำ เน องจากหล กส ตรสถานศ กษา เป นหล กส ตรแกนกลางท ม ล กษณะเป นกรอบและแนวทางในการจ ด การศ กษา เพ อพ ฒนาผ เร ยนให เป นไปตามว ส ยท ศน เป าหมาย และค ณล กษณะอ นพ งประสงค ท โรงเร ยน ก าหนด โดยน าต วช ว ดและสาระการเร

More information

หล กส ตรสถานศ กษา โรงเร ยนว ดบางนางบ ญ พ ทธศ กราช 2553

หล กส ตรสถานศ กษา โรงเร ยนว ดบางนางบ ญ พ ทธศ กราช 2553 หล กส ตรสถานศ กษา โรงเร ยนว ดบางนางบ ญ พ ทธศ กราช 2553 ตามหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาปท มธาน เขต 1 - 2 - ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

ประเด นออกข อสอบ ระด บพฤต กรรม ข อ ประเด นออกข อสอบ คะแนน เต ม ๑-๒๐

ประเด นออกข อสอบ ระด บพฤต กรรม ข อ ประเด นออกข อสอบ คะแนน เต ม ๑-๒๐ ความร -ความจา ความเข าใจ การนาไปใช การว เคราะห การส งเคราะห การประเม นค า ๑ ประเด นออกข อสอบ ระด บพฤต กรรม ข อ ประเด นออกข อสอบ คะแนน เต ม ๑-๒๐ ๒๑-๔๐ ๔๑-๕๕ ๕๖-๗๕ ๑. การใช ภาษาในการส อสารอย างม ศ ลปะและม

More information

แบบงานว จ ยช นเร ยน เร อง ในน กเร ยนระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 5 ห อง เอ ป การศ กษา 2553 โดย มาสเตอร เจนภพ ว ฒนธเนศ

แบบงานว จ ยช นเร ยน เร อง ในน กเร ยนระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 5 ห อง เอ ป การศ กษา 2553 โดย มาสเตอร เจนภพ ว ฒนธเนศ แบบงานว จ ยช นเร ยน เร อง ผ งร ปแบบท น งม ผลต อประส ทธ ภาพในการเร ยนการสอนอย างไร ในน กเร ยนระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 5 ห อง เอ แผนก English Program ป การศ กษา 2553 โดย มาสเตอร เจนภพ ว ฒนธเนศ แผนก ENGLISH

More information

โครงงานคอมพ วเตอร เร อง ร ปร างด ใครๆก ม ได จ ดทำโดย นำงสำวชนำพร พลร กษ เขตต เลขท 13 เด กหญ งวน ชพร ส วรรณจ นดำ เลขท 19

โครงงานคอมพ วเตอร เร อง ร ปร างด ใครๆก ม ได จ ดทำโดย นำงสำวชนำพร พลร กษ เขตต เลขท 13 เด กหญ งวน ชพร ส วรรณจ นดำ เลขท 19 โครงงานคอมพ วเตอร โปรแกรมน าเสนอประย กต เร อง ร ปร างด ใครๆก ม ได จ ดทำโดย นำงสำวชนำพร พลร กษ เขตต เลขท 13 เด กหญ งวน ชพร ส วรรณจ นดำ เลขท 19 เด กหญ งว นว สำข สำรพงษ เลขท 21 ช นม ธยมศ กษำป ท 301 อำจำรย

More information

การจ ดทาหน วยเร ยนร บ รณการหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชา งานอาช พ 3 รห สว ชา ง 33101 ระด บช นม ธยมศ

การจ ดทาหน วยเร ยนร บ รณการหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชา งานอาช พ 3 รห สว ชา ง 33101 ระด บช นม ธยมศ การจ ดทาหน วยเร ยนร บ รณการหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชา งานอาช พ 3 รห สว ชา ง 33101 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 6 ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2555 หน วยการเร ยนร ท

More information

งานว จ ยในช นเร ยน นางสาวนภาพร วงศ ทาเคร อ แผนกไทย ส งคม ป การศ กษา 2554 ล ขส ทธ ของว ทยาล ยเทคโนโลย พาย พและบร หารธ รก จ

งานว จ ยในช นเร ยน นางสาวนภาพร วงศ ทาเคร อ แผนกไทย ส งคม ป การศ กษา 2554 ล ขส ทธ ของว ทยาล ยเทคโนโลย พาย พและบร หารธ รก จ งานว จ ยในช นเร ยน ผลการใช แบบฝ กท กษะการเข ยนสะกดคาภาษาไทยของน กศ กษา ระด บช น ปวช. 2 สาขาช างอ เล กทรอน กส ห อง EL 202 ว ทยาล ยเทคโนโลย พาย พและบร หารธ รก จ นางสาวนภาพร วงศ ทาเคร อ แผนกไทย ส งคม ป การศ

More information

แผนการจ ดการเร ยนร โดยใช การจ ดการเร ยนร แบบส บเสาะหาความร (7E) เร อง แรงและการเคล อนท ของช นม ธยมศ กษาป ท 1

แผนการจ ดการเร ยนร โดยใช การจ ดการเร ยนร แบบส บเสาะหาความร (7E) เร อง แรงและการเคล อนท ของช นม ธยมศ กษาป ท 1 (นว ตกรรมว ธ สอนว ทยาศาสตร ) แผนการจ ดการเร ยนร โดยใช การจ ดการเร ยนร แบบส บเสาะหาความร (7E) เร อง แรงและการเคล อนท ของช นม ธยมศ กษาป ท 1 1 โดย นางจ ร ญญา หง าฝา ว ทยฐานะคร ชานาญการ โรงเร ยนเทศบาล 2 (คลองจ

More information

เอกสารแนะน าการใช ค ม อแนวทางการสอนว ชาโครงการ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) และ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.)

เอกสารแนะน าการใช ค ม อแนวทางการสอนว ชาโครงการ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) และ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) เอกสารแนะน าการใช ค ม อแนวทางการสอนว ชาโครงการ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) และ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) 1 บทท 1 แนวทางการสอนว ชาโครงการโดยใช กระบวนการว จ ย ท าไมต องสอน การท าโครงการโดยใช

More information

ง..1.1 เข าใจการทางาน ม ความค ดสร างสรรค ม ท กษะกระบวนการทางาน ท กษะ การจ ดการ ท กษะ

ง..1.1 เข าใจการทางาน ม ความค ดสร างสรรค ม ท กษะกระบวนการทางาน ท กษะ การจ ดการ ท กษะ แผนการจ ดการเร ยนร เพ อเสร มค ณล กษณะอย อย างพอเพ ยง รายว ชา เกษตร ช นประถมศ กษาป ท 6 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร บ รณาการ ท 3 เร อง การเล ยงส ตว เวลา 3 ช วโมง แผนจ ดการเร ยนร

More information

โครงสรางหล กส ตรสถานศ กษา

โครงสรางหล กส ตรสถานศ กษา โครงสรางหล กส ตรสถานศ กษา ๑๘ ระด บช นประถมศ กษา ( ป. ๑ ๓ ) กล มสาระการเร ยนร / ก จกรรม เวลาเร ยน ( ช วโมง / ป ) ประถมศ กษาป ท ๑ ประถมศ กษาป ท ๒ ประถมศ กษาป ท ๓ รห สว ชา ชม./ป รห สว ชา ชม./ป รห สว ชา ชม./ป

More information

ตอนท 3 แหล งเร ยนร ในช มชน

ตอนท 3 แหล งเร ยนร ในช มชน 52 รายว ชาคล งป ญญาช มชน (ทร 03007) ตอนท 3 แหล งเร ยนร ในช มชน เน อหาการเร ยนร 1. ความหมาย ความส าค ญ และประโยชน ของแหล งเร ยนร 2. ประเภทของแหล งเร ยนร ในช มชนและแหล งเร ยนร ใกล ต ว การให บร การ ( 1 )

More information

รห ส UTQ-102: การบร หารหล กส ตร

รห ส UTQ-102: การบร หารหล กส ตร UTQ online e-training Course ใบความร ท 1 เร อง ความสามารถและความจาเป นของ การบร หารจ ดการหล กส ตรระด บสถานศ กษา โครงการยกระด บค ณภาพคร ท งระบบ ภายใต ปฏ บ ต การไทยเข มแข ง (Upgrading Teacher Qualification

More information

การใช หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551

การใช หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 การใช หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ตามค าส งกระทรวงศ กษาธ การท ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานท 293/2551 เร อง ให ใช หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน ลงว นท 11 กรกฎาคม 2551 ก าหนดให

More information

การเร ยนร โดยใช โครงงานเป นฐาน : PBL)

การเร ยนร โดยใช โครงงานเป นฐาน : PBL) การเร ยนร โดยใช โครงงานเป นฐาน (Project-based Learning : PBL) การนาโครงงานมาใช ในการจ ดการเร ยนการสอนถ อได ว าไม ใช ส งใหม ในการจ ดการศ กษา อย างไรก ตาม ในทศวรรษท ผ านมาม การนามาใช โดยได ค อยๆ พ ฒนาจนได

More information

แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร

แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร เอกสารประกอบ หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร ฉบ บใช ในโรงเร ยนโครงการน าร อง การใช หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ ส าน กว ชาการและมาตรฐานการศ

More information

ค าน า ณ ฏฐณ ชา สายป าน

ค าน า ณ ฏฐณ ชา สายป าน ช ดการเร ยนร เร อง บรรยากาศ กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ช นม ธยมศ กษาป ท 1 3 จ ดท าโดย นางสาวณ ฏฐณ ชา สายป าน โรงเร ยนระยองว ทยาคมปากน า จ งหว ดระยอง ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 18 ส

More information

แบบทดสอบก อนเร ยน. ง. My document

แบบทดสอบก อนเร ยน. ง. My document แบบทดสอบก อนเร ยน เอกสารประกอบการเร ยน กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช น ประถมศ กษาป ท 6 เร อง เอกสารสวยด วยไมโครซอฟต เว ร ด เวลา 60 นาท จ านวน 30 คะแนน 1. ถ าไม ปรากฏ w บนจอคอมพ วเตอร เพ อ

More information