นโยบายการตรวจเง นแผ นด น

Size: px
Start display at page:

Download "นโยบายการตรวจเง นแผ นด น"

Transcription

1 นโยบายการตรวจเง นแผ นด น (พ.ศ ) ของ คณะกรรมการตรวจเง นแผ นด น สาน กงานการตรวจเง นแผ นด น

2 นโยบายการตรวจเง นแผ นด น ( พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒๕๖๐ ) ความนา ร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย (ฉบ บช วคราว) พ ทธศ กราช ๒๕๕๗ บ ญญ ต ถ งภารก จของชาต ในด านการเม องและ ด านอ นๆ โดยให ม การยกร างร ฐธรรมน ญฉบ บใหม ท วางกต กาการเม อง ให ร ดก ม เหมาะสม ป องก นและปราบปรามการท จร ต สามารถตรวจสอบ การใช อานาจร ฐได อย างม ประส ทธ ภาพ รวดเร ว และเป นธรรม ประกอบก บ พระราชบ ญญ ต ประกอบร ฐธรรมน ญว าด วยการตรวจเง นแผ นด น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๕ ก าหนดให คณะกรรมการตรวจเง นแผ นด น ม อ านาจหน าท เก ยวก บการวางนโยบายการตรวจเง นแผ นด น เพ อให ส าน กงานการตรวจเง นแผ นด นใช เป นกรอบในการจ ดท าแผนย ทธศาสตร และแผนการปฏ บ ต งานให บรรล ผลตามภารก จขององค กร เพ อให เป นไปตามเจตนารมณ ข างต น คณะกรรมการตรวจเง น แผ นด นจ งก าหนดว ตถ ประสงค และนโยบายการตรวจเง นแผ นด น ด งต อไปน

3 - ๒ - ว ตถ ประสงค ๑. เพ อให การตรวจเง นแผ นด นเป นกลไกการตรวจสอบ ท ม ประส ทธ ภาพย งข น ท งในด านการจ ดเก บรายได แผ นด นให ครบถ วน การป องก น ป องปราม ขจ ดการท จร ต และประพฤต ม ชอบ ตลอดจนเป นกลไกในการก าก บ ควบค มให การใช จ ายเง นและทร พย ส นแผ นด นเป นไป อย างม ประส ทธ ภาพ ประส ทธ ผล ค มค า ตอบสนอง ต อประโยชน ส วนรวมของประชาชน และสอดคล องก บ สถานะทางการเง นการคล งของประเทศ ๒. เพ อปล กฝ งว ฒนธรรมและค าน ยมหล กขององค กร ให บ คลากรปฏ บ ต หน าท โดยย ดม นความเป นอ สระ เป นกลาง โปร งใส เท ยงธรรม ซ อส ตย ส จร ต ม ค ณธรรม จร ยธรรม และจรรยาบรรณว ชาช พ ๓. เพ อเสร มสร างเคร อข ายภาคร ฐ ภาคเอกชน และ ภาคประชาชนให ม ส วนร วมในการตรวจเง นแผ นด น อย างบ รณาการ ๔. เพ อเสร มสร างการประสานงานและความร วมม อท ด ก บองค กรท งในประเทศ ต างประเทศและระหว างประเทศ

4 - ๓ - นโยบายการตรวจเง นแผ นด น ๑. ด านการตรวจสอบ ๑.๑ ส งเสร มการปฏ บ ต งานตรวจสอบเช งร กและการตรวจสอบ เช งสร างม ลค าเพ มทางเศรษฐก จ รวมถ งการต ดตาม การด าเน นโครงการของร ฐบาลท ม ผลกระทบต อฐานะ การเง นการคล งของประเทศ หร อเร องท ประชาชน ให ความสนใจ และการจ ดเก บภาษ อากร ค าธรรมเน ยม และรายได อ น ท งน เพ อให การจ ดเก บรายได แผ นด น และการใช จ ายเง นแผ นด นเป นไปอย างม ประส ทธ ภาพ ค มค า และตอบสนองต อประโยชน ส วนรวมของ ประเทศชาต และประชาชน ๑.๒ ม งเน นการตรวจสอบในเช งการป องปราม ม การบ รณาการ งานตรวจสอบการเง น ตรวจสอบการด าเน นงาน ตรวจสอบการบร หารพ สด และบร การ ตรวจสอบส บสวน และตรวจสอบด านอ นอย างเป นระบบ เพ อให การใช ทร พยากรของประเทศเป นไปอย างถ กต อง

5 - ๔ - เหมาะสม ค มค า และเก ดประโยชน ส งส ดแก ประเทศชาต และประชาชน ๑.๓ ยกระด บมาตรฐานการตรวจเง นแผ นด นให ท นสม ย สอดคล องก บมาตรฐานสากล โดยการพ ฒนาระบบ เทคโนโลย สารสนเทศการตรวจสอบ และประสาน ความร วมม อระหว างประเทศเพ อแลกเปล ยนเร ยนร นว ตกรรมท เก ยวข องก บการตรวจสอบ รวมท งก าหนด ให ม การควบค มค ณภาพงานตรวจสอบ เพ อให ผลงานม ความน าเช อถ อ และเป นท ยอมร บ ๑.๔ ก าหนดมาตรการเร งร ดให หน วยร บตรวจ จ ดส ง งบการเง นให ครบถ วนและเป นป จจ บ นตามเวลาท ก าหนด เพ อตรวจสอบและแสดงความเห นต องบการเง น ให เป นไปตามมาตรฐานการบ ญช ท ร บรองท วไป หร อ มาตรฐานการบ ญช ภาคร ฐท กระทรวงการคล งหร อ ระบบบ ญช ท กระทรวงมหาดไทยก าหนดให องค กร ปกครองส วนท องถ นถ อปฏ บ ต ให ครบถ วนภายใน เวลาท กาหนด

6 - ๕-๑.๕ ก าหนดหล กเกณฑ ให ส าน กงานสอบบ ญช เอกชน เข าร วมตรวจสอบและร บรองงบการเง นของภาคร ฐ ตามข อตกลงและเง อนไขท คณะกรรมการตรวจเง น แผ นด นกาหนด ๑.๖ ส งเสร มให หน วยร บตรวจม ความร ความเข าใจเก ยวก บ การปฏ บ ต งานตามกฎหมายและระเบ ยบของทางราชการ การป องก นหร อควบค มความเส ยหาย การจ ดท าบ ญช และการรายงาน การด าเน นการทางว น ยงบประมาณ และการคล ง และการจ ดวางระบบการควบค มภายในท ด เพ อให การบร หารเง นแผ นด นเก ดประโยชน ส งส ด แก ประเทศชาต และประชาชน ๑.๗ ประสานงานและให ความร วมม อก บหน วยงานท ม หน าท ในการบ ญญ ต กฎหมายด านการเง นการคล ง หร อ ด านอ นท เก ยวข อง เพ อให ทราบข อม ลการตรวจสอบ อ นจะน าไปส การปร บปร ง แก ไข หร อยกเล กกฎหมาย ระเบ ยบ ข อบ งค บ และมต คณะร ฐมนตร ให เหมาะสม ก บสถานการณ และสภาพแวดล อมท เปล ยนแปลงไป

7 - ๖-๒. ด านบ คลากร ๒.๑ ปร บปร งโครงสร างองค กร ตลอดจนระบบการบร หาร และการพ ฒนาบ คลากรให เหมาะสมก บการปฏ บ ต งาน ตรวจสอบเช งร กและเช งอ จฉร ยะ ๒.๒ สร างว ฒนธรรมองค กรโดยการปล กจ ตส าน ก ปร บท ศนคต และกระบวนค ดให บ คลากรย ดม นในความเป นอ สระ เป นกลาง โปร งใส เท ยงธรรม ซ อส ตย ส จร ต ม ค ณธรรม จร ยธรรม และจรรยาบรรณว ชาช พ ปฏ บ ต งาน โดยคาน งถ งประโยชน ส วนรวมมากกว าประโยชน ส วนตน ๒.๓ สร างความก าวหน าทางว ชาช พและก าหนดสมรรถนะ เพ อใช เป นพ นฐานของระบบค ณธรรม และความเสมอภาค ในการแต งต งและโยกย ายบ คลากรท งระบบ ๒.๔ พ ฒนาความร ความสามารถ ท กษะท จ าเป นและเหมาะสม ตลอดจนน าว ทยาการใหม ๆ มาใช ในการบร หารงาน และการปฏ บ ต งาน ๒.๕ พ ฒนาบ คลากรให ม ท กษะการใช ภาษาต างประเทศ และการใช เทคโนโลย การส อสาร เพ อเพ มค ณภาพ ในการปฏ บ ต งาน

8 - ๗-๓. ด านบร หารจ ดการองค กร ๓.๑ เร งร ดพ ฒนากระบวนการตรวจสอบการจ ดเก บรายได การใช จ ายเง นและทร พย ส นแผ นด นให ม ประส ทธ ภาพ ประส ทธ ผล ค มค า และท นต อเหต การณ ๓.๒ พ ฒนาระบบการสร างความร ความเข าใจแก สาธารณะ และหน ว ยงานท เก ยว ข องถ งคว ามส าค ญของ หล กธรรมาภ บาลในการจ ดเก บรายได การใช จ าย เง น แผ นด น และการตรวจเง นแผ นด น ตลอดจน ประชาส มพ นธ และเผยแพร ผลงานการตรวจสอบ ท เป นประโยชน เพ อเสร มสร างภาพล กษณ ท ด ขององค กรต อสาธารณะ ๓.๓ พ ฒนาระบบการจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส ให ม ความสะดวกและเพ มประส ทธ ภาพในการปฏ บ ต งาน ๓.๔ พ ฒนาระบบการจ ดช นความล บเพ อเป ดเผยข อม ล การตรวจสอบต อสาธารณะ ท งน เพ อให การด าเน นงาน ตรวจเง นแผ นด นเป นไปตามหล กธรรมาภ บาล ม ความโปร งใส ช ดเจน และสามารถตรวจสอบได

9 - ๘-๔. ด านเคร อข ายการตรวจสอบ ๔.๑ เสร มสร างความร วมม อการตรวจเง นแผ นด นก บองค กร ตรวจสอบท งภาคร ฐ ภาคเอกชน รวมถ งการสร างภาค เคร อข ายในการสร างจ ตส าน กและค าน ยมร วมของ ส งคมให ร ร กษ เง นแผ นด น และหวงแหนทร พย ส นของชาต ๔.๒ ส งเสร มการม ส วนร วมในการตรวจสอบของภาคประชาชน โดยการจ ดต งอาสาสม ครการตรวจเง นแผ นด น เพ อแจ ง เบาะแสการร บและจ ายเง นแผ นด นท ไม โปร งใส ไม ค มค า หร อม พฤต กรรมท ส อไปในทางไม ส จร ตหร อ ประพฤต ม ชอบของเจ าหน าท ภาคร ฐ ๔.๓ จ ดต งศ นย ข อม ลด วนเพ อให ค าแนะน าแก ประชาชน รวมถ งร บแจ งเบาะแสความผ ดปกต เก ยวก บการร บจ าย เง นแผ นด น ๔.๔ พ ฒนาบ คลากรเคร อข ายการตรวจสอบเง นแผ นด น ในภาคร ฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพ อให ม ความร ความเข าใจเก ยวก บระบบการเง นและการด แล ร กษาเง นของแผ นด น

10 - ๙-๕. ด านเทคโนโลย สารสนเทศ ๕.๑ พ ฒนาระบบอ จฉร ยะในการบร หารงาน โดยใช ระบบ เทคโนโลย สารสนเทศเพ อสน บสน นการต ดส นใจและ การแก ป ญหาในการปฏ บ ต งาน ๕.๒ พ ฒนาการใช เทคโนโลย สารสนเทศท ท นสม ยในการ ปฏ บ ต งานและการเช อมโยงข อม ลสารสนเทศท เป น ประโยชน ต อการตรวจสอบก บหน วยงานท เก ยวข อง อาท กระทรวงการคล ง กระทรวงพาณ ชย กระทรวงมหาดไทย และสาน กงบประมาณ เป นต น ๕.๓ พ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศเพ อเผยแพร องค ความร ด านการตรวจเง นแผ นด น ตลอดจน เพ มช องทางให สามารถเข าถ งข อม ลได สะดวก ๖. ด านการประสานงาน และความร วมม อระหว างประเทศ ๖.๑ ให ความส าค ญก บการประสานงานและความร วมม อ ภายในประเทศก บฝ ายน ต บ ญญ ต ฝ ายบร หาร ฝ ายต ลาการ และหน วยงานท เก ยวข อง เพ อให การบร หารราชการ

11 - ๑๐ - แผ นด นบรรล เป าหมายในการสร างประโยชน ส งส ด แก ประเทศชาต และประชาชน ๖.๒ ส งเสร มการประสานงานและความร วมม อก บส าน กงาน การตรวจเง นแผ นด นต างประเทศและองค กรระหว าง ประเทศ ในการแลกเปล ยนความร และประสบการณ ตลอดจน คว าม ร ว มม อในการ พ ฒนาบ คลาก ร ด านการตรวจเง นแผ นด น ๖.๓ ผล กด นนโยบายการตรวจเง นแผ นด นท ส งเสร ม ธรรมาภ บาลภาคร ฐ เพ อให การใช จ าย เง นแผ นด น เก ดประโยชน ส งส ด ตลอดจนกาหนดท าท ขององค กร ท ช ดเจนในเวท การประช มท งในระด บภ ม ภาคและ ระด บโลก

12 - ๑๑ - ส ตย ซ อ (Integrity) ม ออาช พ (Professional) ร บผ ดชอบ (Accountability)

13 - ๑๒ -

14 - ๑๓ -

rth~m~npj~u~r~ug~ao1 nny

rth~m~npj~u~r~ug~ao1 nny rth~m~npj~u~r~ug~ao1 nny ค าน า ส บเน องจากส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร ได ร บการจ ดสรรงบประมาณรายจ าย ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 เพ อใช ในการสน บสน นการปฏ บ ต งานของหน วยงานต างๆภายในส าน กงานฯ จ งได

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ 2558

แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ 2558 แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ 2558 แผนปฏ บ ต ราชการส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ 2558 แผนปฏ บ ต ราชการส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ 2558 ห วข อ หน า บทน า 1

More information

แผนปฏ บ ต การส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ส าน กแผนงานและก จการพ เศษ พฤศจ กายน ๒๕๕๖

แผนปฏ บ ต การส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ส าน กแผนงานและก จการพ เศษ พฤศจ กายน ๒๕๕๖ แผนปฏ บ ต การส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ส าน กแผนงานและก จการพ เศษ พฤศจ กายน ๒๕๕๖ ค าน า แผนปฏ บ ต การส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จ ดท าข นเพ

More information

เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555

เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555 เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555 ต วบ งช ท มศว 1.1.1 กระบวนการพ ฒนาแผน ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ การค ดรอบป : ป งบประมาณ ป การศ กษา (เล อกระบ เพ ยงป เด ยว) 2 หร อ 4 หร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558 1 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558 เทศบาลต าบลโคกกรวด อ าเภอเม องนครราชส มา จ งหว ดนครราชส มา 2 ค าน า การจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรของเทศบาลต าบลโคกกรวด เพ อให สอดคล องก บอ านาจหน าท ร บผ ดชอบตามกฎหมายท

More information

ว ส ยท ศน : ก าก บด แลและบร หารการใช จ ายเง นของแผ นด นให เก ดประโยชน ส งส ด

ว ส ยท ศน : ก าก บด แลและบร หารการใช จ ายเง นของแผ นด นให เก ดประโยชน ส งส ด ว ส ยท ศน : ก าก บด แลและบร หารการใช จ ายเง นของแผ นด นให เก ดประโยชน น ส งส ด แผนปฏ บ บ ต ราชการของกรมบ ญช กลาง ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 ค าน า ตามพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ 1 ป พ.ศ. 2557 ส าน กงานคณะกรรมการป องก นและปราบปรามการท จร ตในภาคร ฐ

แผนปฏ บ ต ราชการ 1 ป พ.ศ. 2557 ส าน กงานคณะกรรมการป องก นและปราบปรามการท จร ตในภาคร ฐ r (ส าน กงาน ป.ป.ท.) แผนปฏ บ ต ราชการ 1 ป ส าน กงานคณะกรรมการป องก นและปราบปรามการท จร ตในภาคร ฐ (ส าน กงาน ป.ป.ท.) ค าน า ส าน กงาน ป.ป.ท. ม นาคม 2556 บทน า ด วยแผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ. 2555 2558

More information

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร แผนพ ฒนา พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล ประจ าป งบประมาณ ป งบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๖๐) องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร งานการเจ าหน าท ส าน กงานปล ด โทร ๐ ๓๒๗๙

More information

(ร าง) แผนปฏ บ ต ราชการส าน กงานต ารวจแห งชาต ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9

(ร าง) แผนปฏ บ ต ราชการส าน กงานต ารวจแห งชาต ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 (ร าง) แผนปฏ บ ต ราชการส าน กงานต ารวจแห งชาต ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 ๒ สารบ ญ ความเป นมาและความส าค ญ... ว ส ยท ศน ค าน ยมองค การ พ นธก จ... ย ทธศาสตร ส าน กงานต ารวจแห งชาต... นโยบายการบร หารราชการ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ กองต ารวจส อสาร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

แผนปฏ บ ต ราชการ กองต ารวจส อสาร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ แผนปฏ บ ต ราชการ กองต ารวจส อสาร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ค าน า แผนปฏ บ ต ราชการของกองต ารวจส อสาร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เป น แผนปฏ บ ต ราชการท จ ดท าข นอย างสอดคล องก บแผนบร หารราชการแผ นด นของร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรภาคร ฐ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

แผนพ ฒนาบ คลากรภาคร ฐ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 แผนพ ฒนาบ คลากรภาคร ฐ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 กล มเป าหมาย ระยะเวลา ค าใช จ าย/ร น เง น 1. การพ ฒนาบ คลากรด านกฎหมายการคล ง 1.1 โครงการส มมนาส วนราชการ เพ อให ผ เข าร วมส มมนาได ร บ 1 330 6 238,380

More information

กระบวนการข บเคล อนส แผนการปฏ บ ต

กระบวนการข บเคล อนส แผนการปฏ บ ต กระบวนการข บเคล อนส แผนการปฏ บ ต การจ ดทำแผนพ ฒนาการเกษตรม กรอบ แนวค ดในการกำหนดท ศทางของแผนพ ฒนาการ เกษตร ในช วงแผนพ ฒนาฯ ฉบ บท 11 (พ.ศ. 2555-2559) ย งคงย ดหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง และคนเป นศ นย กลางของการพ

More information

แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ.2555-2559)

แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ.2555-2559) แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ.2555-2559) กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา มกราคม 2555 ก ค าน า กรมพลศ กษา กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา ม ภารก จหล กในการส งเสร ม ก ฬา และน นทนาการแก เด ก เยาวชน และประชาชนในชาต

More information

ส ยท ศน ว ส ยท ศ เป นองค กรม งเน นความเป นกลาง ม ความเป นอ สระ ด ารงธรรมาภ บาล ให ความเช อม นแก ผ บร หาร พ นธก ตถ ประสงค

ส ยท ศน ว ส ยท ศ เป นองค กรม งเน นความเป นกลาง ม ความเป นอ สระ ด ารงธรรมาภ บาล ให ความเช อม นแก ผ บร หาร พ นธก ตถ ประสงค ว น ว ส ยท ศ ส ยท ศน เป นองค กรม งเน นความเป นกลาง ม ความเป นอ สระ ด ารงธรรมาภ บาล ให ความเช อม นแก ผ บร หาร พ จ พ นธก นธก จ ((Mi ission)) 1. ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานตามมาตรฐานการตรวจสอบ ภายในของส

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม... ส วนท ๑ : ความจ าเป นและความส าค ญของการพ ฒนาทร พยากรบ คคล บทท ๑ เหต ผล ความจ าเป น ตามท ส าน กงาน ก.พ.

More information

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ประจาป 2554-2558 สาน กงานมาตรฐานผล ตภ ณฑ อ ตสาหกรรม

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ประจาป 2554-2558 สาน กงานมาตรฐานผล ตภ ณฑ อ ตสาหกรรม แผนกลย ทธ การบร หาร ประจาป 2554-2558 สาน กงานมาตรฐานผล ตภ ณฑ อ ตสาหกรรม กล มบร หาร คานา สาน กงานมาตรฐานผล ตภ ณฑ อ ตสาหกรรม (สมอ.) ได จ ดทาแผนกลย ทธ การบร หาร ป งบประมาณ 2554 2558 เพ อใช เป นแนวทางในการบร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กพ ฒนาทร พยากรบ คคล แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กพ ฒนาทร พยากรบ คคล ค าน า ส าน กงานเลขาธ

More information

แผนย ทธศาสตร พ ฒนาบ คลากร สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗

แผนย ทธศาสตร พ ฒนาบ คลากร สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗ แผนย ทธศาสตร พ ฒนาบ คลากร สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗ ฝ ายการเจ าหน าท กองกลาง สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส และผ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป พ.ศ. พ 2558 มครองส ทธ และเสร ภาพ กระทรวงย ต ธรรม

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป พ.ศ. พ 2558 มครองส ทธ และเสร ภาพ กระทรวงย ต ธรรม แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป พ.ศ. พ 2558 กรมค มครองส ทธ และเสร ภาพ กระทรวงย ต ธรรม กระทรวงย ต ธรรม คานา แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป พ.ศ. 2558 กระทรวงย ต ธรรม ได จ ดท าข นโดยการส งเคราะห ข อม ลท เก ยวข องจาก นโยบายร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป พ.ศ. 2558-2561

แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป พ.ศ. 2558-2561 แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป พ.ศ. 2558-2561 ส าน กงานสถ ต แห งชาต กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศ และการส อสาร ค าน า พระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ.2546 มาตรา 16 ให ส วนราชการจ ดท

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ของ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 ขององค การบร หารส วนต าบลถ ารงค อ าเภอบ านลาด จ งหว ดเพชรบ ร

แผนพ ฒนาบ คลากร ของ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 ขององค การบร หารส วนต าบลถ ารงค อ าเภอบ านลาด จ งหว ดเพชรบ ร 1 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 ของ ขององค การบร หารส วนต าบลถ ารงค อ าเภอบ านลาด จ งหว ดเพชรบ ร 2 ค าน า ตามประกาศคณะกรรมการพน กงานส วนต าบลจ งหว ดเพชรบ ร เร อง หล กเกณฑ และเง อนไข เก

More information

การควบค มภายใน โดย นางพรท พย วงศ ร ตนพงษ ห วหน ากล มตรวจสอบภายในระด บกระทรวง

การควบค มภายใน โดย นางพรท พย วงศ ร ตนพงษ ห วหน ากล มตรวจสอบภายในระด บกระทรวง การควบค มภายใน โดย นางพรท พย วงศ ร ตนพงษ ห วหน ากล มตรวจสอบภายในระด บกระทรวง 1 ห วข อในการน าเสนอ 1. ความหมายและว ตถ ประสงค ของการควบค มภายใน 2. มาตรฐานการควบค มภายใน 3. การบร หารความเส ยง 4. ร ปแบบการรายงาน

More information

โครงการพ ฒนาเช งระบบเพ อปฏ ร ปการเร ยนร และค ณภาพโรงเร ยน โรงเร ยนจ านกร อง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาพ ษณ โลก เขต 1

โครงการพ ฒนาเช งระบบเพ อปฏ ร ปการเร ยนร และค ณภาพโรงเร ยน โรงเร ยนจ านกร อง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาพ ษณ โลก เขต 1 โครงการพ ฒนาเช งระบบเพ อปฏ ร ปการเร ยนร และค ณภาพโรงเร ยน โรงเร ยนจ านกร อง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาพ ษณ โลก เขต 1... 1. หล กการและเหต ผล การจ ดการศ กษาให ม ค ณภาพและได มาตรฐานสอดคล องก บความต องการของบ

More information

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 สปค. 53/08-20 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ส าน กเลขาธ การได ม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร ส าน กเลขาธ การ (พ.ศ. 2553-2556) โดยได ก าหนดว ส ยท

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๘) กรมส งเสร มว ฒนธรรม

แผนปฏ บ ต ราชการ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๘) กรมส งเสร มว ฒนธรรม แผนปฏ บ ต ราชการ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๘) กรมส งเสร ม ม นาคม ๒๕๕๔ ค าน า ตามบทบ ญญ ต ของร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย ก าหนดให ร ฐบาลต องจ ดท าแผนการ บร หารราชการแผ นด นท แสดงมาตรการและรายละเอ ยดแนวทางการปฏ

More information

แผนการพ ฒนาพน กงานเทศบาล 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560

แผนการพ ฒนาพน กงานเทศบาล 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 แผนการพ ฒนาพน กงานเทศบาล 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 แผนการพ ฒนาพน กงานเทศบาล 3 ป ได ก าหนดว ส ยท ศน พ นธก จ เป าหมายเช งกลย ทธ และ ย ทธศาสตร ในการพ ฒนากาล งคน เพ อเป นกรอบแนวทางในการพ ฒนาบ คลกรในความร

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

ศ นย สร างความเข มแข งในการบร หารทร พยากรบ คคล ของจ งหว ดและท องถ น (ศท.) ส าน กงานคณะกรรมการข าราชการพลเร อน ปร บปร งแก ไข ณ ว นท ๗ ธ นวาคม ๒๕๕๒

ศ นย สร างความเข มแข งในการบร หารทร พยากรบ คคล ของจ งหว ดและท องถ น (ศท.) ส าน กงานคณะกรรมการข าราชการพลเร อน ปร บปร งแก ไข ณ ว นท ๗ ธ นวาคม ๒๕๕๒ ต วอย างการจ ดท าด ชน ช ว ดและ ค าเป าหมายผลส มฤทธ ของงาน ของหน วยงานส าน กงานจ งหว ด ในจ งหว ดน าร อง (จ งหว ดส งห บ ร จ งหว ดตร ง และจ งหว ดอ บลราชธาน ) ศ นย สร างความเข มแข งในการบร หารทร พยากรบ คคล

More information

ภาพรวมแผนย ทธ ศาสตร ป 2555-2559 และ แผนปฏ บ ต การประจ าป 2556 ส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม

ภาพรวมแผนย ทธ ศาสตร ป 2555-2559 และ แผนปฏ บ ต การประจ าป 2556 ส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม ภาพรวมแผนย ทธ ศาสตร ป 25552559 และ แผนปฏ บ ต การประจ าป 2556 ส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม ย ทธศาสตร การด าเน นงาน ของส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม (สสว.). บทน า ส าน กงานส

More information

แนวนโยบาย ด านการบร หารราชการแผ นด น

แนวนโยบาย ด านการบร หารราชการแผ นด น 111 แนวนโยบาย ด านการบร หารราชการแผ นด น มาตรา ๗๘ ร ฐต องดำาเน นการตามแนวนโยบายด านการบร หารราชการ แผ นด น ด งต อไปน (๑) บร หารราชการแผ นด นให เป นไปเพ อการพ ฒนาส งคม เศรษฐก จ และความม นคงของประเทศอย างย

More information