Growing social media : ม ต ใหม แห งการเร ยนร

Size: px
Start display at page:

Download "Growing social media : ม ต ใหม แห งการเร ยนร"

Transcription

1 Growing social media : ม ต ใหม แห งการเร ยนร บ ญเล ศ อร ณพ บ ลย ฝ ายบร การความร ทางว ทยาศาสตร และเทคโนโลย สาน กงานพ ฒนาว ทยาศาสตร และเทคโนโลย แห งชาต (สวทช.)

2 ป จจ บ น NECTEC ศ นย เทคโนโลย อ เล กทรอน กส และคอมพ วเตอร แห งชาต น กว ชาการ ศ นย ฝ กอบรม เนคเทค ร กษาการห วหน างานพ ฒนาส อสาระด จ ท ล ศ นย ฝ กอบรมเนคเทค STKS ห วหน างาน งานพ ฒนาและบร การ ส อสาระด จ ท ล ร กษาการห วหน างาน ว ชาการ ศ นย ฝ กอบรมเนคเทค ร กษาการห วหน างานสน บสน นทางเทคน ค ศ นย ฝ กอบรมเนคเทค ร กษาการห วหน างาน งานพ ฒนาและบร การส อสาระด จ ท ล น กว ชาการ ว ทยากร ศ นย ฝ กอบรมเนคเทค เจ าหน าท ระบบคอมพ วเตอร ศ นย ฝ กอบรมเนคเทค

3 อาจารย พ เศษสาขาว ชาบรรณาร กษศาสตร และสารสนเทศศาสตร ม.บ รพา, ม.เช ยงใหม, ม.หอการค าไทย, จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ว ทยากรสาขาว ชาบรรณาร กษศาสตร และ สารสนเทศศาสตร มศว., ม.ธรรมศาสตร, ม.ขอนแก น ท ปร กษาการพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ ศ นย สารน เทศมน ษยศาสตร คณะอ กษรศาสตร จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ท ปร กษาการพ ฒนาระบบห องสม ดอ ตโนม ต ส าน กงานคณะกรรมการว จ ยแห งชาต (วช.) ท ปร กษาการพ ฒนาระบบห องสม ด ส าน กราชเลขาธ การ ท ปร กษาการพ ฒนาระบบสารสนเทศและระบบ ห องสม ด ส าน กงานศาลปกครอง ท ปร กษาคณะท างานพ ฒนาเว บไซต ส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ปฏ บ ต งานด านเทคโนโลย สารสนเทศ ว งสระปท ม คณะท างานโครงการไอท ตามพระราชด าร ฯ สมเด จพระเทพร ตนราชส ดาฯ คณะท างานหน งส อเก าพม า ตามพระราชด าร ฯ สมเด จพระเทพร ตนราชส ดาฯ กรรมการด าเน นโครงการหน งส อเก าชาวสยาม ศ นย มาน ษยว ทยาส ร นธร (องค การมหาชน) ผ ทรงค ณว ฒ ปร บปร งหล กส ตรศ ลปศาสตร บ ณฑ ตสารสนเทศศ กษา ม.เช ยงใหม, ม.บ รพา ผ ทรงค ณว ฒ ว พากษ หล กส ตรระด บอ ดมศ กษา โปรแกรมว ชาสารสนเทศศาสตร และ บรรณาร กษศาสตร มรภ.ก าแพงเพชร ผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประจ า ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ม.บ รพา

4 ห วข อ สถานการณ ส งคมในย คด จ ท ลเป นอย างไร การใช งานส อส งคมออนไลน ควรค าน งถ ง อะไรบ าง ว ธ การบร หารจ ดการส อในย คด จ ท ลค ออะไร ท า อย างไร เทคน คการเล อกใช ข อม ล (เอกสาร เพลง ร ปภาพ อ นๆ) การสร างค ณค าหร อประโยชน จาก เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร

5 5

6 การเต บโตของส อส งคม

7 Technological convergence

8 ศตวรรษท 21 โลกเปล ยน... ส งคมเปล ยน ร ปแบบการเร ยนการสอนท เน น ผ เร ยนเป นศ นย กลาง เทคโนโลย สะอาด เทคโนโลย ส เข ยว การประหย ดพล งงาน การใช ส อส งคมออนไลน แนวปฏ บ ต การใช งานท เหมาะสม การเข าถ งส าหร บท กกล ม กระแสเศรษฐก จ ความย งย น เทคโนโลย อ บ ต ใหม โรคอ บ ต ใหม Worldchanging: A Users Guide for the 21st Century 8

9 สถ ต การใช งานอ นเทอร เน ตของไทย เด อน ก.ย.55 9

10 10

11 11

12

13 13

14 14 Steve Matthews Customer Is The Purpose. 21st Century Library Blog. Accessed November 7.

15 คณาจารย น กว จ ย น กว ชาการ บ คลากรทางการศ กษา น ส ต น กศ กษาระด บบ ณฑ ตศ กษา น ส ต น กศ กษา น กเร ยน ประชาชน ผ สนใจท วไป Steve Matthews Customer Is The Purpose. 21st Century Library Blog. Accessed November 7.

16 16

17 ส อใหม (New Media) ส อท ใช ช องทางเทคโนโลย การส อสารหร อ อ นเทอร เน ต ส อท ไม จ าก ดพ นท และเวลาในการส อสาร ส อท ไร ต วตนไม ม เจ าของ (Anonymous) ส อท ม การส อสารสองทาง ส อท ไม สามารถป ดก นได ท กคนสามารถเข ามาม ส วนร วม

18 ส อส งคม (Social Media) ส อประเภทส อใหม ท พ ฒนาภายใต เทคโนโลย เว บ 2.0 การน ยามความหมายของค าว า ส อส งคม หร อ Social Media น บได ว าเป นเร องท ย งยากพอสมควร เน องจากเป นศ พท ซ งม ความหมายท กว างและ ม ความหลากหลายในเช งค ณล กษณะของส อ

19 ส อส งคม เคร องม อหร อร ปแบบการถ ายทอดเน อหาบนฐาน เว บ 2.0 ท น ามาใช ในเช งบ รณาการของเน อหา ผ านการถ ายทอดจากการเข ยนและการส งผ าน ข อม ล ส อท ท กๆ คนหร อแต ละบ คคลสามารถท จะ แลกเปล ยนประสบการณ ได ในท กส งท กอย าง ท กสถานท และท กเวลาท จะสามารถส อสารได ถ งก น

20 ขอบข าย เป นส อสร างปฏ ส มพ นธ เช งส งคม - ก อใหเก ด ปฏ ส มพ นธ ของส งคมมน ษย ผ านส อเทคโนโลย เป นส อแห งส งคมเคร อข าย - สามารถท จะสร างความ เช อมโยงเคร อข ายไปได ท กหนท กแห งท งกล มเพ อน สน ท กล มเพ อนบ าน คณะท างาน หร อเพ อนร วมช น เร ยน/โรงเร ยน เป นส อแห งการสร างส มพ นธภาพข ามม ต - ช วย เสร มสร างท กษะความร และโอกาสท ด บนฐานความ แตกต างหลากหลายท งเช งส งคม ว ฒนธรรม ว ถ ช ว ต ค ณธรรม จร ยธรรม

21 ส อส งคมก บการจ ดก จกรรมการเร ยนร ระบบ Community แห งการเร ยนร บนเคร อข าย อ นเทอร เน ตท ม การปฏ ส มพ นธ ก นระหว างผ สอนก บผ สอน ผ สอนก บผ เร ยน และผ เร ยนก บผ เร ยน ท ม การแบ งป น ความร แลกเปล ยนเร ยนร ซ งก นและก น ระบบการเร ยนการสอนแบบอ งประสบการณ ผ านส อส งคม (SMEBA :Social Media Experience-Base Approach) ระบบการเร ยนการสอนตามทฤษฏ การสร างองค ความร ด วยตนเอง

22 ส อส งคมก บการจ ดก จกรรมการเร ยนร ใช ในฐานะแหล งเร ยนร โดยการส ารวจเล อกส อท เหมาะสม และ เป นประโยชน ก บการเร ยนร ของน กเร ยน/น กศ กษา แล วรวบรวม เผยแพร เพ อให น กเร ยน/น กศ กษาเข าศ กษาด วยตนเอง ใช ในฐานะส อการสอน โดยเล อกส อท สามารถน ามาใช ในการ จ ดการเร ยนร และออกแบบการสอนโดยอาศ ยส อเหล าน น ประกอบตามความเหมาะสม ใช ในการส อสาร ร บทราบป ญหาของน กเร ยน/น กศ กษา ใชเป นช องทางในการมอบหมายงานและส งงาน ใชเป นแหล งพ กสมองพร อมก บการได ร บความร จากเกม

23 การเร ยนร ก บส อส งคม การเร ยนเพ อจะ ร การเร ยนเพ อจะ ท า การเร ยนร เพ อจะ อย ด วยก น การเร ยนร เพ อจะ เปล ยนต วเอง การเร ยนร เพ อจะ เปล ยนส งคม

24 24

25 ท กๆ คน สามารถเป นผ สร างความร /น กข าว

26 Facebook สถาน ข าวย คด จ ท ล

27 แนวปฏ บ ต การใช ส อส งคม ก าหนด Account เฉพาะ ก าหนดรห สผ านแบบปลอดภ ยเพ ยงช ดเด ยวท สามารถ ใช ได ก บท กบร การ ม ต วอ กษรต วพ มพ ใหญ อ กขระพ เศษผสมท กคร ง อ เมลหน วยงานท สร างเฉพาะ หร อฟร อ เมล แล วแต กรณ ใช ข างต นสม ครบร การ ก าหนด Profile/Privacy ท เหมาะสม Profile เพ อแสดงข อม ลผ สร างสรรค ต อระบบ ไม ควรระบ ข อม ลจร งท กรายการ Privacy ร กษาสภาพความเป นส วนต ว

28 แนวปฏ บ ต การใช ส อส งคม ก าหนดแนวปฏ บ ต ท เหมาะสม ให ความส าค ญก บความเป นเจ าของ Embedded Metadata ม ความส าค ญ ประเภทส ญญาอน ญาต ตระหน กว า การต ดตามย อนกล บ ม จร ง ให ความส าค ญก บมาตรฐานการสร างส อด จ ท ล

29

30 30

31 ประเด นล ขส ทธ ค ดลอกมาโดยไม ได ขออน ญาต ค ดลอกโดยไม ได ขออน ญาต แล วย งเผยแพร ใน ช อตนเอง ค ดลอกโดยไม ได ขออน ญาต แล วย งเผยแพร ใน ช อตนเองรวมท งเปล ยนแปลงส ญญาอน ญาต เผยแพร อย างไร ไม ให ถ กละเม ดล ขส ทธ ม เน อหาอยากเผยแพร และอยากแสดง ส ทธ ให ท กคนเห นอย างช ดเจน 31

32 ประโยคฮ ตท เก ยวข อง ไม ม ป ญหาหรอก เพราะ ใช ในการเร ยนการสอน การได ร บการยกเว น

33 งานอ นม ล ขส ทธ มาตรา ๖ งานอ นม ล ขส ทธ ตามพระราชบ ญญ ต น ได แก งานสร างสรรค ประเภท วรรณกรรม นาฏกรรม ศ ลปกรรม ดนตร กรรม โสตท ศนว สด ภาพยนตร ส งบ นท กเส ยง งานแพร เส ยงแพร ภาพ หร องานอ นใดในแผนกวรรณคด แผนกว ทยาศาสตร หร อ แผนกศ ลปะ ของผ สร างสรรค ไม ว างานด งกล าวจะแสดงออกโดยว ธ หร อร ปแบบอย าง ใด การค มครองล ขส ทธ ไม คล มถ งความค ด หร อข นตอน กรรมว ธ หร อระบบ หร อว ธ ใช หร อ ท างาน หร อแนวความค ด หล กการ การค นพบ หร อทฤษฎ ทางว ทยาศาสตร หร อ คณ ตศาสตร มาตรา ๗ ส งต อไปน ไม ถ อว าเป นงานอ นม ล ขส ทธ ตามพระราชบ ญญ ต น (๑) ข าวประจ าว น และข อเท จจร งต าง ๆ ท ม ล กษณะเป นเพ ยงข าวสารอ นม ใช งานในแผนกวรรณคด แผนก ว ทยาศาสตร หร อแผนกศ ลปะ (๒) ร ฐธรรมน ญ และกฎหมาย (๓) ระเบ ยบ ข อบ งค บ ประกาศ คาส ง ค าช แจง และหน งส อโต ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หร อหน วยงาน อ นใดของร ฐหร อของท องถ น (๔) ค าพ พากษา คาส ง คาว น จฉ ย และรายงานของทางราชการ (๕) ค าแปลและการรวบรวมส งต าง ๆ ตาม (๑) ถ ง (๔) ท กระทรวง ทบวง กรม หร อหน วยงานอ นใดของร ฐ หร อของท องถ นจ ดท าข น

34 ข อยกเว นการละเม ดล ขส ทธ การว จ ยหร อศ กษางาน อ นม ใช การกระท าเพ อหากาไร การท าซ า ด ดแปลง น าออกแสดง หร อท าให ปรากฏโดยผ สอน เพ อประโยชน ในการสอนของตน อ นม ใช การกระท าเพ อหาก าไร การท าซ า ด ดแปลงบางส วนของงาน หร อต ดทอน หร อท า บทสร ปโดยผ สอน หร อสถาบ นศ กษา เพ อแจกจ ายหร อจ าหน าย แก ผ เร ยนในช นเร ยนหร อในสถาบ นศ กษา โดยไม ใช การกระท า เพ อหาก าไร การน างานล ขส ทธ มาใชเป นส วนหน งในการถามและตอบในการ สอบ การกล าว ค ด ลอก เล ยน หร ออ างอ งงานบางตอนจากงาน ล ขส ทธ โดยม การร บร ถ งความเป นเจ าของล ขส ทธ หร อกล าวถ ง ท มาของงานล ขส ทธ

35 ข อยกเว นการละเม ดล ขส ทธ กฎหมายก าหนดข อยกเว นการละเม ดล ขส ทธ เพ อ ประโยชน ในการเร ยนการสอนได ตามสมควร การกระท าด งกล าวจะต องอย ภายใต กฎเกณฑ ของ การใช ส ทธ ท เป นธรรม 2 ประการ ต องไม ข ดต อการแสวงหาประโยชน จากงานอ นม ล ขส ทธ ตามปกต ของเจ าของล ขส ทธ ต องไม กระทบกระเท อนถ งส ทธ อ นชอบด วยกฎหมายของ เจ าของล ขส ทธ เก นสมควร

36 พระราชบ ญญ ต ล ขส ทธ 2537 ข อยกเว นการละเม ดล ขส ทธ 2556 การใช ส ทธ ท เป นธรรม

37 เกณฑ การใช ล ขส ทธ ท เป นธรรม ว ตถ ประสงค และความเหมาะสมในการใช งาน ล ขส ทธ ไม ม เจตนาท จร ต เช น การน างานล ขส ทธ มาใช โดยไม อ างอ งถ งท มา หร อใช ในล กษณะท ท าให คนเข าใจว า เป นงานของตนเอง ล กษณะของงานล ขส ทธ งานท ม ระด บของการสร างสรรค งานหร อใช จ นตนาการ มาก เช น นวน ยาย หร อเร องเล าอ ดช วประว ต บ คคล หาก ม การน างานไปใช โอกาสท จะถ อว าเป นการใช งาน ล ขส ทธ ท ไม เป นธรรมจะมากกว างานล ขส ทธ ท ประกอบด วยข อเท จจร งจ านวนมาก

38 เกณฑ การใช ล ขส ทธ ท เป นธรรม ปร มาณการใช งานและส ดส วนของงาน หน งส อท ม ล ขส ทธ จ านวน 50 หน า น าไปใช 25 หน า ถ อว าเป นการใช ล ขส ทธ ท ไม เป นธรรม กรณ ท น างานล ขส ทธ ของคนอ นมาใช แม ปร มาณ น อยก อาจเป นการละเม ดได หากส วนน นเป นส วนท เป นสาระส าค ญหร อห วใจของงานช นน น ผลกระทบต อการตลาดหร อม ลค าของงาน ล ขส ทธ ไม ท าให งานล ขส ทธ ขายไม ได

39 ค ม อการใช งานล ขส ทธ ท เป นธรรม ต วอย างร ปและภาพถ าย ใช ได อย างน อย 1 ภาพแต ไม เก น 5 ภาพต อ ผ สร างสรรค 1 ราย หร อร อยละ 10 ของจ านวนภาพของผ สร างสรรค (แล วแต จ านวนใดน อยกว าก น) ผ สอนและผ เร ยนดาวน โหลดภาพจากอ นเทอร เน ต เพ อใช ในการศ กษาได ในปร มาณเท าก บข อต น แต จะอ พโหลดงานน นกล บข นบนอ นเทอร เน ตไม ได หากไม ได ร บอน ญาตจากเจ าของล ขส ทธ

40 ร จ กก บส ญญาอน ญาต สงวนล ขส ทธ Copyright (c) สมบ ต สาธารณะ Public Domain (pd) CreativeCommons (cc)

41 41

42 42

43 43

44 Creative Commons - Level 44

45 ประเด นล ขส ทธ ในย คด จ ท ล ล ขส ทธ เน อหา ล ขส ทธ โปรแกรมสร างสรรค ล ขส ทธ ภาพ/ส อม ลต ม เด ย ล ขส ทธ ฟอนต

46 ker

47

48

49

50 Pingback & Trackback

51 ส อด จ ท ลห วใจสาค ญของการบร การย คด จ ท ล ฟอนต Error เข าถ งยาก ม แต PDF โหลดช า เส ยเวลา ค นหายากมาก โห!! สร างสารบ ญ เส ยเวลาจ ง เป ดไม ได นะ คนละ version ตอบร บ เทคโนโลย อ บ ต ใหม ท เก บกระจาย ข อก าหนดม การ ปร บเปล ยน เส ยเวลาปร บแต ง เป ดแล ว ฟอร แมตเส ย ท างานซ าซ อน เส ยเวลา/เง น

52 52

53 53

54 การบร หารจ ดการ Born-Digital Media เอกสารจาก Microsoft Office สร างเอกสารแบบ Style ก าหนด Metadata บ นท กเอกสารแบบฝ งฟอนต ส งออกเป น PDF/A

55 การบร หารจ ดการ Born-Digital Media ภาพถ ายด จ ท ล ต งค าว น/เวลาของกล องถ ายภาพด จ ท ล ถ ายภาพด วยค า Config ในระด บส ง น าภาพมาบ นท ก IPTC Metadata

56 ภาษาไทย... ป ญหาใหญ ท ต อง รณรงค ต อไป ค ณร จ ก... Thai Encoding แล วหร อย ง ANSI, TIS-620, Windows-874, UTF-8 56

57 From: YouTube Date: December 28, :32:52 GMT+07:00 To: Subject: Information about your video ปปปปปปป Dear xxxx, Your video, ปปปปปปปป, may have content that is owned or licensed by [Merlin] Ninja Tune Ltd. No action is required on your part; however, if you are interested in learning how this affects your video, please visit the Content ID Matches section of your account for more information. Sincerely, -The YouTube Team YouTube, LLC 901 Cherry Ave, San Bruno, CA

58 ล ขส ทธ เพลง ภาพเคล อนไหว

59 ขอขอบค ณ facebook.com/boonlert.aroonpiboon 59

โดย คณะน ต ศาสตร มหาว ทยาล ยพะเยา ก นยายน ๒๕๕๕

โดย คณะน ต ศาสตร มหาว ทยาล ยพะเยา ก นยายน ๒๕๕๕ บทสร ปผ บร หาร รายงานผลการศ กษาและการประเม นผลฉบ บสมบ รณ โครงการศ กษาว จ ย โครงการพ ฒนาว ทยากรเคร อข ายภาคประชาชนในร ปแบบ อาสาสม คร สขร. ช มชน เพ อเผยแพร ความร ความเข าใจเก ยวก บกฎหมายข อม ลข าวสารของราชการ

More information

บทสร ปส าหร บผ บร หาร

บทสร ปส าหร บผ บร หาร บทสร ปส าหร บผ บร หาร การบ ญญ ต ให สถานศ กษาเป น น ต บ คคล ในกฎหมายว าด วยระเบ ยบบร หารราชการ กระทรวงศ กษาธ การน บเป นการปฏ ร ปการศ กษาคร งส าค ญของประเทศไทย ซ งสอดคล องก บ เจตนารมณ ของพระราชบ ญญ ต การศ

More information

ประกาศคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เร อง แนวทางการปฏ บ ต ตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแห งชาต พ.ศ. ๒๕๕๒ -------------------------------- เพ ออน ว ต

ประกาศคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เร อง แนวทางการปฏ บ ต ตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแห งชาต พ.ศ. ๒๕๕๒ -------------------------------- เพ ออน ว ต ประกาศคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เร อง แนวทางการปฏ บ ต ตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแห งชาต พ.ศ. ๒๕๕๒ -------------------------------- เพ ออน ว ต ให เป นไปตามประกาศกระทรวงศ กษาธ การ เร อง กรอบมาตรฐานค

More information

บทท 2 แผนการศ กษาและพระราชบ ญญ ต การศ กษา

บทท 2 แผนการศ กษาและพระราชบ ญญ ต การศ กษา บทท 2 แผนการศ กษาและพระราชบ ญญ ต การศ กษา แผนการศ กษาแห งชาต และพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต เป นแผนแม บทท ม ความส าค ญในการวางแผนการจ ดการศ กษา ท งในด านกระบวนการจ ดการศ กษาและการพ ฒนา การศ กษาของชาต

More information

สร ปผลการด าเน นงาน การต ดตามผลการด าเน นงานโครงการส าค ญ ตามนโยบายกระทรวงศ กษาธ การ ป งบประมาณ 2555

สร ปผลการด าเน นงาน การต ดตามผลการด าเน นงานโครงการส าค ญ ตามนโยบายกระทรวงศ กษาธ การ ป งบประมาณ 2555 สร ปผลการด าเน นงาน การต ดตามผลการด าเน นงานโครงการส าค ญ ตามนโยบายกระทรวงศ กษาธ การ ป งบประมาณ 2555 ส าน กบร หารย ทธศาสตร และบ รณาการการศ กษาท 3 กล มต ดตามและประเม นผล เอกสารล าด บท 20/ 2555 สร ปผลการด

More information

เร ยบเร ยงโดย นายธ รภ ทร วงษ สว าง

เร ยบเร ยงโดย นายธ รภ ทร วงษ สว าง แบบทดสอบการบร หารว ชาการผ บร หารสถานศ กษาช ดท 1 หล กส ตรเตร ยมสอบตาแหน ง รองผ อานวยการสถานศ กษา / ผ อานวยการสถานศ กษา เร ยบเร ยงโดย นายธ รภ ทร วงษ สว าง (ธ รภ ทร ต วเตอร )... ข อ 1 ข อใดตรงก บความหมายของ

More information

รายงานการว จ ยและพ ฒนา เร อง ร ปแบบการบร หารจ ดการสถานศ กษาข นพ นฐาน ดร. พ ณส ดา ส ร ธร งศร เสนอต อ สาน กงานเลขาธ การสภาการศ กษา

รายงานการว จ ยและพ ฒนา เร อง ร ปแบบการบร หารจ ดการสถานศ กษาข นพ นฐาน ดร. พ ณส ดา ส ร ธร งศร เสนอต อ สาน กงานเลขาธ การสภาการศ กษา รายงานการว จ ยและพ ฒนา เร อง ร ปแบบการบร หารจ ดการสถานศ กษาข นพ นฐาน ดร. พ ณส ดา ส ร ธร งศร เสนอต อ สาน กงานเลขาธ การสภาการศ กษา บทสร ปสาหร บผ บร หาร การว จ ยเร อง ร ปแบบการบร หารจ ดการสถานศ กษาข นพ นฐาน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557)

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557) แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557) จ ดท าโดย ส าน กงานผ อ านวยการ มต คณะกรรมการบร หารส าน กคอมพ วเตอร ฯ คร งท 3/2554 ว นท 31 ม นาคม 2554 ค าน า แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554 2557) ส าน กคอมพ

More information

ประกาศคณะกรรมการกลางพน กงานเทศบาล เร อง ต าแหน งและว ทยฐานะพน กงานคร และบ คลากรทางการศ กษาเทศบาล

ประกาศคณะกรรมการกลางพน กงานเทศบาล เร อง ต าแหน งและว ทยฐานะพน กงานคร และบ คลากรทางการศ กษาเทศบาล ประกาศคณะกรรมการกลางพน กงานเทศบาล เร อง ต าแหน งและว ทยฐานะพน กงานคร และบ คลากรทางการศ กษาเทศบาล อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา 17(3) ประกอบมาตรา 24 วรรคเจ ด แห งพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบ บร หารงานบ คคลส วนท องถ

More information

บทท 1 หล กการจ ดการศ กษา

บทท 1 หล กการจ ดการศ กษา ช ดฝ กอบรมผ บร หาร : ประมวลสาระ บทท 1 หล กการจ ดการศ กษา ศาสตราจารย ดร.ปร ชญา เวสาร ชช ก ค าน า หล กการส าค ญของการปฏ ร ปการศ กษาค อการกระจายอ านาจการบร หารการจ ดการศ กษา การเป ดโอกาสให ช มชนเข ามาม ส

More information

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ 2554 ก คำนำ ค ม อการให บร การทางว ชาการแก ส งคม คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง จ ดท าข น โดยคณาจารย คณะว ทยาการจ ดการ และโดยความร วมม อของคณะกรรมการเคร อข ายแลกเปล ยนเร ยนร ด าน งานประก นค ณภาพการศ

More information

แผนพ ฒนาคณะเทคโนโลย การเกษตร พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาคณะเทคโนโลย การเกษตร พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาคณะเทคโนโลย การเกษตร พ.ศ.2555-2558 คณะเทคโนโลย การเกษตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา หน า 1 ค าน า แผนพ ฒนาคณะเทคโนโลย การเกษตร พ.ศ.2555-2558 จ ดท าข นตามกรอบแผนย ทธศาสตร ของ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา พ.ศ.

More information

การบร หารจ ดการแหล งเร ยนร

การบร หารจ ดการแหล งเร ยนร การบร หารจ ดการแหล งเร ยนร โดย ไพโรจน คะเชนทร chan2.obec.go.th/wattungpelschool การบร หารจ ดการแหล งเร ยนร โดย ไพโรจน คะเชนทร พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. /01/ และท 4แก ไขเพ 4มเต ม(ฉบ บท 4 /) พ.ศ.

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 1 แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 2 คานา แผนการจ ดการความร ประจาป การศ กษา 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ จ ดทาข นเพ อใช เป นแนวทางในการดาเน

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน สำน กงานเขตพ นท การศ กษา

ค ม อการปฏ บ ต งาน สำน กงานเขตพ นท การศ กษา ค ม อการปฏ บ ต งาน สำน กงานเขตพ นท สำน กงานคณะกรรมการข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ 219 ค าน า พระราชบ ญญ ต แห งชาต พ.ศ. 2542 และท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 3) พ.ศ. 2553 หมวด 5 มาตรา 39 และพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบบร

More information

การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา

การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา ๑ ความน า การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา ยงย ทธ ส มส พ มพ ผ อ านวยการโรงเร ยนหว านใหญ ประชาคม สพป.อ ดรธาน เขต 3 สถานศ กษาม ภารก จหล กในการจ ดการศ กษาให ผ เร ยนได ร บการพ ฒนาอย างเต มตามศ กยภาพ สถานศ กษาจ

More information

บทสร ปส าหร บผ บร หาร

บทสร ปส าหร บผ บร หาร บทสร ปส าหร บผ บร หาร จากการต ดตามแผนปฏ บ ต การประจ าป 2553 บ ณฑ ตว ทยาล ย ม โครงการจ านวนท งส น 37 โครงการ ประกอบด วย โครงการท ขอเพ มจากการประช มการต ดตามและประเม นผลกลางป จ านวน 6 โครงการ และ โครงการบรรจ

More information

ตอนท 5 แนวทางการประเม นการดาเน นงาน การจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน

ตอนท 5 แนวทางการประเม นการดาเน นงาน การจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน ตอนท 5 แนวทางการประเม นการดาเน นงาน การจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน สมาคมประชาชาต แห งเอเช ยตะว นออกเฉ ยงใต ( ASEAN ) ได ก อต งข น โดยม ว ตถ ประสงค เพ อส งเสร มความเข าใจอ นด ต อก นระหว างประเทศในภ ม

More information

โครงการการศ กษาความรอบร เฉพาะเร อง (Senior Project)

โครงการการศ กษาความรอบร เฉพาะเร อง (Senior Project) โครงการการศ กษาความรอบร เฉพาะเร อง (Senior Project) โรงเร ยนสาธ ตแห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร โครงการการศ กษาพห ภาษา ศ นย ว จ ยและพ ฒนาการศ กษา โครงการการศ กษาความรอบร เฉพาะเร อง (Senior Project) โรงเร ยนสาธ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2553

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2553 แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2553 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา คานา แผนปฏ บ ต ราชการฉบ บน คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ได รวบรวมข นโดยได ร บความ ร วมม อจากภาคว ชาท ง 3 ภาคว ชา ได

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๘) กรมส งเสร มว ฒนธรรม

แผนปฏ บ ต ราชการ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๘) กรมส งเสร มว ฒนธรรม แผนปฏ บ ต ราชการ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๘) กรมส งเสร ม ม นาคม ๒๕๕๔ ค าน า ตามบทบ ญญ ต ของร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย ก าหนดให ร ฐบาลต องจ ดท าแผนการ บร หารราชการแผ นด นท แสดงมาตรการและรายละเอ ยดแนวทางการปฏ

More information

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

More information

ร เร ม-ปฏ บ ต -ต อยอด: การจ ดการเร ยนร อย างย งย นโดยช มชน ถอดบทเร ยนจากศ นย การเร ยนร ค ช มชนก บ กทช. 1

ร เร ม-ปฏ บ ต -ต อยอด: การจ ดการเร ยนร อย างย งย นโดยช มชน ถอดบทเร ยนจากศ นย การเร ยนร ค ช มชนก บ กทช. 1 ร เร ม-ปฏ บ ต -ต อยอด การจ ดการเร ยนร อย างย งย นโดยช มชน ถอดบทเร ยนจากศ นย การเร ยนร ค ช มชนก บ กทช. เชาวน ด ศ อ ศวก ล อเนกพล เก อมา สมโภชน รอดวงษ ณ ฐ กาญจนศ ร และธ รพงษ ประท มศ ร จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร

แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร เอกสารประกอบ หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร ฉบ บใช ในโรงเร ยนโครงการน าร อง การใช หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ ส าน กว ชาการและมาตรฐานการศ

More information

รห ส UTQ-102: การบร หารหล กส ตร

รห ส UTQ-102: การบร หารหล กส ตร UTQ online e-training Course ใบความร ท 1 เร อง ความสามารถและความจาเป นของ การบร หารจ ดการหล กส ตรระด บสถานศ กษา โครงการยกระด บค ณภาพคร ท งระบบ ภายใต ปฏ บ ต การไทยเข มแข ง (Upgrading Teacher Qualification

More information

Blog ก บการเร ยนร ในศตวรรษท 21 กณ การ ป ญญาอ นแก ว

Blog ก บการเร ยนร ในศตวรรษท 21 กณ การ ป ญญาอ นแก ว Blog ก บการเร ยนร ในศตวรรษท 21 กณ การ ป ญญาอ นแก ว ความเปล ยนแปลงทางการศ กษาในศตวรรษท 21 ท าให หลายประเทศเตร ยมการเสร มศ กยภาพของประชาชน ท งในด านท กษะความร ท ศนคต ค าน ยม โดยการสร าง ว ฒนธรรมการเร ยนร

More information

บทบาทและหน าท ของคร ท ปร กษา

บทบาทและหน าท ของคร ท ปร กษา ค ม อ คร ท ปร กษา สารบ ญ บทบาทและหน าท ของคร ท ปร กษา 1 ปฏ ท นการปฏ บ ต งาน 21 ระเบ ยบส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ว าด วยการบร หารสถานศ กษา พ.ศ. 2552 30 ระเบ ยบปฏ บ ต ส าหร บน กเร ยน น กศ กษา 54 ระเบ

More information

การบร หารการจ ดการเร ยนการสอนภาษาจ นของโรงเร ยนเอกชนสอนภาษาจ น ส งก ดส าน กงาน คณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน ในกร งเทพมหานคร

การบร หารการจ ดการเร ยนการสอนภาษาจ นของโรงเร ยนเอกชนสอนภาษาจ น ส งก ดส าน กงาน คณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน ในกร งเทพมหานคร การบร หารการจ ดการเร ยนการสอนภาษาจ นของโรงเร ยนเอกชนสอนภาษาจ น ส งก ดส าน กงาน คณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน ในกร งเทพมหานคร สารน พนธ ของ ชลาล ย อานามว ฒน เสนอต อบ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว

More information