ว ธ ปฏ บ ต ท เป นเล ศ. (Best Practices)

Size: px
Start display at page:

Download "ว ธ ปฏ บ ต ท เป นเล ศ. (Best Practices)"

Transcription

1 ว ธ ปฏ บ ต ท เป นเล ศ (Best Practices) เร อง การพ ฒนากระบวนการค ดด วยก จกรรมการเร ยนร แบบส บเสาะหาความร ร วมก บกลว ธ การสอน สาหร บน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 4 โดย อาจารย ณ ฐภ สสร เหล าเนตร คร ชานาญการพ เศษ กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาตร โรงเร ยนจ ฬาภรณราชว ทยาล ย พ ษณ โลก ตาบลมะขามส ง อาเภอเม อง จ งหว ดพ ษณ โลก

2 การค ดเล อกผลงานการปฏ บ ต ท เป นเล ศ (Best Practices) สาน กงานเขตพ นท การศ กษา เขต 39 ผ นาเสนอ คร ผ สอน กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย ช อผลงาน การพ ฒนากระบวนการค ดด วยก จกรรมการเร ยนร แบบส บเสาะหาความร ร วมก บกลว ธ การ สอน สาหร บน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 4 เจ าของผลงาน นางณ ฐภ สสร เหล าเนตร ตาแหน ง คร ชานาญการพ เศษ โรงเร ยนจ ฬาภรณราชว ทยาล ย พ ษณ โลก ตาบลมะขามส ง อาเภอเม อง จ งหว ดพ ษณ โลก เบอร โทรศ พท โรงเร ยน โทรสาร ม อถ อ

3 ว ธ ปฏ บ ต ท เป นเล ศ (Best Practices) เร อง การพ ฒนากระบวนการค ดด วยก จกรรมการเร ยนร แบบส บเสาะหาความร ร วมก บกลว ธ การสอน สาหร บน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 4 โดย อาจารย ณ ฐภ สสร เหล าเนตร โรงเร ยนจ ฬาภรณราชว ทยาล ย พ ษณ โลก 1. ความสาค ญของผลงานหร อว ตกรรมท นาเสนอ ว ทยาศาสตร ม บทบาทสาค ญย งในส งคมโลกป จจ บ นและอนาคต เพราะว ทยาศาสตร เก ยวข องก บ ช ว ตท กคน ท งในการดารงช ว ตประจาว น ว ทยาศาสตร ย งทาให คนได พ ฒนาว ธ ค ด ท งความค ดท เป นเหต เป นผลค ดร เร มสร างสรรค ค ดว เคราะห ว จารณ ม ท กษะสาค ญในการค นคว าหาความร ด วยกระบวนการส บ เสาะหาความร ม ความสามารถแก ป ญหาอย างม ระบบ สามารถต ดส นใจโดยใช ข อม ลหลากหลายและ ประจ กษ พยานท ตรวจสอบได รวมถ งท กษะในการใช เทคโนโลย ในการส บค นข อม ลและการจ ดการ (กระทรวงศ กษาธ การ, 2551: 75) สาหร บแนวการจ ดการเร ยนร ว ทยาศาสตร ตามมาตรา 24 พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ ฉบ บแก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ ระบ ให สถานศ กษาจ ดการเร ยนร โดยเน นเน อหาและ ก จกรรมให สอดคล องก บความสนใจและความถน ดของผ เร ยน ฝ กท กษะ กระบวนการค ด การจ ดการ การ เผช ญสถานการณ และการประย กต ความร มาใช เพ อป องก นและแก ป ญหา การจ ดก จกรรมให ผ เร ยนให ได ท งความร จากประสบการณ จร ง ฝ กการปฏ บ ต ให ทาให ได ค ดเป น ทาเป น แก ป ญหาเป น ร กการอ านและ เก ดการใฝ ร อย างต อเน อง (สถาบ นส งเสร มการสอนว ทยาศาสตร และเทคโนโลย, 2546 : 215) แจ ก แฮสซาร ด. (2550 : 11-12) ได กล าวถ งป ญหาการจ ดการเร ยนการสอนของคร ซ งม งเน นท การ ให ความร และใช คะแนนจากการสอบเป นประจ กษ พยานของการว ดความร ท ผ เร ยนได ร บจากการสอนซ ง สอดคล องก บสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาแห งชาต และสาน กงานกองท นสน บสน นว จ ย (2541 : 13-14) ท กล าวถ ง การจ ดการเร ยนสอนว ทยาศาสตร ของคร ท ม งเน นด านเน อหาความร ท ม ในตาราซ งต องจดจา มากกว าการร จ กม ว ธ ค ดเป นของตนเอง แทนท ผ เร ยนจะได ม โอกาสส มผ สก บว ทยาศาสตร ว าเป นท องเท ยว ไปในโลกของความอยากร อยากเห น โลกของการส มผ ส การทดลอง ผ เร ยนกล บถ กบ งค บให มองว าว ชา ว ทยาศาสตร เป นว ชาท น าเบ อหน าย ส งผลให ผ เร ยนขาดท กษะกระบวนการค ด ค ดเช งว จารณ ค ดว เคราะห ค ดร เร มสร างสรรค ค ดแบบว ทยาศาสตร หมายความว า ผ เร ยนไม ยอมเช ออะไรง าย ๆ จนกว าม เหต ผล

4 เพ ยงพอ ไม ว าจะโดยการพ ส จน ให ประจ กษ แก ตาของตนเอง หร อตรวจสอบแหล งท มาข อม ลว าน าน บถ อ ได หร อไม การแก ป ญหาต าง ๆ ท เก ดข นในช ว ตประจาว น สามารถต ดส นใจบนพ นฐานมาจากการค ดแบบ ว ทยาศาสตร แต การสอนของคร ย งเน นการท องจา สอนแบบบรรยาย โดยคร ไม ต งคาถามให น กเร ยนได ฝ ก กระบวนการค ด แม แต การออกข อสอบเน นท ความร ความจาไม เน นท กษะการค ด ตามพระราชบ ญญ ต การศ กษา พ.ศ ซ งคงต องปร บเปล ยนพฤต กรรมการจ ดการเร ยนการสอนใหม ท เน นกระบวนการค ด ให มากข น ท ศนา แขมณ (2541 : 47) ย งได กล าวอ กว า วงการศ กษาไทยได ม ความเคล อนไหวในเร อง การค ด มานานแล ว โดยได กาหนดไว ในหล กส ตรหลายฉบ บท ผ านมา ในส วนของแนวการจ ดการเร ยนการสอนท ม งเน นให ผ เร ยน ค ดเป น ทาเป น และแก ป ญหาเป น และการสอนควรกระต นให ผ เร ยนม กระบวนการค ด ข นส ง แต ก ย งไม บรรล เป าหมายท กาหนดไว แจ ก แฮสซาร ด. (2550 : 10) กล าวว า การจ ดการเร ยนการสอนว ทยาศาสตร ท ด น นควรม งเน นไปท การสร างความร ว ทยาศาสตร ในล กษณะการส บเสาะหาความร ซ งสอดคล องก บสถาบ นส งเสร มการสอน ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย (2546 : ) ท ได กล าวถ งทฤษฎ การเร ยนร และกระบวนการเร ยนร การ สร างองค ความร (Constructivism) ซ งเป นการเร ยนร ด วยการสร างองค ความร ด วยตนเองด วยว ธ การส บค น เสาะหา สารวจตรวจสอบ และค นคว าหาคาตอบด วยว ธ การต าง ๆ จนทาให น กเร ยนเก ดความเข าใจและเก ด การร บร ความร น นอย างคงทน อย างม ความหมาย ด งน น การท น กเร ยนจะสร างองค ความร ได ต องผ าน กระบวนการเร ยนร อย างหลากหลาย โดยเฉพาะอย างย งกระบวนการส บเสาะหาความร (Inquiry process) และแจ ก แฮสซาร ด. (2550: 11 ) ย งได กล าวอ กว า การสอนว ทยาศาสตร ท ด คร ผ สอนต องสอนเป นกล มเล ก และม กลว ธ สอนให ผ เร ยนได ปฏ บ ต และม การค ด ต องน าสนในและสน กสนาน เน นกระบวนการท ส งผลให ผ เร ยนนาไปประย กต ใช ในช ว ตจร งของตนเองและช มชน และต องเร ยนร ด วยตนเองอย างเต มท โรงเร ยนจ ฬาภรณราชว ทยาล ย พ ษณ โลก เป นเร ยนเร ยนท ก อต งข นมาเพ อว ตถ ประสงค เพ อการ จ ดการเร ยนการสอนท เน นว ทยาศาสตร ความคาดหว งของกาจ ดการศ กษาเพ อให น กเร ยนท เร ยนด ม ความสามารถด านว ทยาศาสตร คณ ตศาสตร และเทคโนโลย เข าศ กษาในโรงเร ยนและเพ อเตร ยมบ คลากรไว รองร บโครงการด านว ทยาศาสตร เทคโนโลย และส งแวดล อมของประเทศ การจ ดกระบวนการเร ยนร ม งเน น ท การนาความร ไปส กระบวนการค ด เก ดการเร ยนร จากปฏ บ ต จร ง และในป พ.ศ เป นต นมา โรงเร ยน จ ฬาภรณราชว ทยาล ย พ ษณ โลก ได ม ความร วมม อทางว ชาการก บโรงเร ยนมห ดลว ทยาน สรณ และโรงเร ยน

5 ได ร บการยกระด บเป นโรงเร ยนว ทยาศาสตร ภ ม ภาคและม การจ ดการเร ยนการสอนโดยใช หล กส ตรโรงเร ยน มห ดลว ทยาน สรณ ในช วงช นท 4 และจากหล กส ตรได ม การเป ดสอนว ชาธรรมชาต และการส บเสาะอย าง ว ทยาศาสตร (Nature of Science and Scientific Inquiry) ซ งเป นรายว ชาหน งในกล มว ชาเพ มเต มกล ม 1 ซ งผ ศ กษาเป นผ สอน อน ง ผ ศ กษาได ร บการค ดเล อกจากสถาบ นส งเสร มการสอนว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ให ทา หน าท คร พ เล ยงว ชาการว ชาว ทยาศาสตร ในโครงการพ ฒนาเคร อข ายการเร ยนร ผ สอนว ทยาศาสตร คณ ตศาสตร จ งหว ดพ ษณ โลกซ งเป นหน งในส บจ งหว ดนาร องท งประเทศ เพ อพ ฒนาว ชาช พคร ว ทยาศาสตร และได เข าร บการอบรมการจ ดกระบวนการเร ยนร ท เหมาะสมก บเน อหาตามมาตรฐานหล กส ตร (Pedagogical Content Knowledge : PCK) ซ งเป นแนวจ ดการเร ยนการสอนด วยการส บเสาะหาความร และ กลว ธ การสอน (Teaching strategies) ผ ศ กษาจ งได แนวค ดว า ถ านาความร ท ได จากากรอบรมมาใช ในการ จ ดการเร ยนการสอนว ชาธรรมชาต และการส บเสาะอย างว ทยาศาสตร เพ อพ ฒนาน กเร ยนให เก ดการพ ฒนา กระบวนการค ดโดยการสร างและใช ช ดนว ตกรรมท สอนโดยเน นท กษะการส บเสาะหาความร ร วมก บกลว ธ การสอนแบบต าง ๆ ท สอดคล องก นหลาย ๆ กลว ธ และสร างแบบทดสอบว ดท กษะการค ดตามแนวการ ประเม นผลว ทยาศาสตร นานาชาต (Program me for International Student Assessment : PISA) และ (Trends in Intonation Mathematics and Science Study : TIMSS ) น าจะส งผลต อการพ ฒนากระบวนการ ค ดของน กเร ยนได 2. ว ตถ ประสงค 1. เพ อศ กษาผลการจ ดก จกรรมการเร ยนร จากการใช ช ดก จกรรมการเร ยนร แบบส บเสาะหาความร ควบค ก บกลว ธ การสอนสาหร บการพ ฒนาผ เร ยนในช นม ธยมศ กษาป ท 3 ให ม ท กษะการค ดอย าง น กว ทยาศาสตร 2. เพ อศ กษาความพ งพอใจของน กเร ยนต อการจ ดกระบวนการเร ยนร แบบส บเสาะหาความร ควบค กลว ธ การสอน 3. เพ อศ กษาความพ งพอใจของน กเร ยนต อการจ ดกระบวนการเร ยนร แบบส บเสาะหาความร ควบค กลว ธ การสอน

6 3. กระบวนการผล ตผลงาน หร อข นตอนการดาเน นงาน 1. ว เคราะห หล กส ตรโรงเร ยนมห ดลว ทยาน สรณ ในว ชาธรรมชาต และการส บเสาะอย าง ว ทยาศาสตร 2. ศ กษาเอกสารท เก ยวก บร ปแบบการสร างช ดก จกรรมการเร ยนร ของช ยว ฒน ส ทธ ร ตน (2550 :1) ท รวบรวมแนวค ดของน กการศ กษาท กล าวถ งแนวทางการสร างและการใช ช ดก จกรรม 3. ศ กษาเอกสารท เก ยวก บการจ ดก จกรรมการเร ยนร แบบส บเสาะหาความร และกลว ธ การสอนของ สถาบ นส งเสร มการสอนว ทยาศาสตร และเทคโนโลย (2552 : ) ทฤษฎ การเร ยนร การจ ดการเร ยนร ท เน นท กษะการค ดและการค ดอย างน กว ทยาศาสตร จากเอกสารท เก ยวข อง 4. ออกแบบและกาหนดก จกรรมเพ อจ ดกระบวนการเร ยนร ว เคราะห กลว ธ การสอนท สอดคล อง การกาหนดช นงาน หร อภาระงาน กาหนดแนวทางในการปฏ บ ต ก จกรรมของน กเร ยน การประเม นผลงาน สร างและออกแบบก จกรรมท จะใช ในการเร ยนการสอน ให เหมาะสมก บระด บความร ของน กเร ยนและ สอดคล องก บต วช ว ดและมาตรฐานการเร ยนร รวมถ งว ส ยท ศน ของหล กส ตรของโรงเร ยน และสร าง เคร องม อในการเก บรวบรวมข อม ล โดยกาหนดก จกรรมไว ท งส น 20 ก จกรรม 5. จ ดทาช ดก จกรรมท ใช เป นนว ตกรรมการสอนสาหน บน กเร ยนและค ม อคร สาหน บการจ ดการ เร ยนร โดยเร มจากการค ดว เคราะห หล กส ตร สาระการเร ยนร มาตรฐานการเร ยนร และต วช ว ด ในสาระท 8 ธรรมชาต ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย และเช อมโยงก บสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร อ ก 7 สาระของกล ม ว ชาว ทยาศาสตร และกล มสาระการเร ยนร อ น ๆ ท เก ยวข อง 6. สร างเคร องม อท ใช ในการเก บรวบรวมข อม ล โดยศ กษาในเอกสารต าง ๆ ท เก ยวข องซ งได แก 6.1 เคร องม อท เป นแบบทดสอบการค ดอย างน กว ทยาศาสตร จากแนวข อสอบของการ ประเม นผลการเร ยนร ว ทยาศาสตร นานาชาต (Pisa) 6.2 เคร องม อท ใช ประเม นผลงานและค ณภาพของผลงานน กเร ยน โดยใช แบบประเม นท สร าง ข นซ งม การประเม น 6 ด าน ค อ ด านความร ความค ด ด านกระบวนการเร ยนร และปฏ บ ต ด านการเข ยน สร ป เข ยนบรรยาย เข ยนย อความ เข ยนรายงาน เข ยนแผนผ งเช อมโยงส งท เร ยนร หร อส งท ค นพบก บ

7 ประจ กษ พยานหร อหล กการทางว ทยาศาสตร และการทาผลงาน ด านท กษะกระบวนการทางานกล ม ด าน ท กษะการส อสารและการอธ บายผลงานด วยวาจา ด านค ณล กษณะอ นพ งประสงค 6.3 แบบส งเกตพฤต กรรมการแสดงออกความเป นน กว ทยาศาสตร แบบว ดเจตคต ของน กเร ยน ท ม ต อว ทยาศาสตร แบบสอบถามความพ งพอใจของน กเร ยน ท เร ยนโดยช ดก จกรรมการเร ยนร ท กษะการส บ เสาะหาความร ควบค ก บกลว ธ การสอน 7. นาช ดก จกรรมการเร ยนร ท เน นการเร ยนร ด วยท กษะการส บเสาะหาความร โดยสอดแทรกกลว ธ สอนท เหมาะสมไปใช ก บน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 4 ท เร ยนในรายว ชาธรรมชาต และการส บเสาะอย าง น กว ทยาศาสตร โดยใช ช กก จกรรม ได ให น กเร ยนทาแบบทดสอบท กษะการส บเสาะหาความร ตาม แบบอย างน กว ทยาศาสตร ด วยการสร างท ย ดแนวข อสอบ pisa จานวน 25 ข อ เป นการทดสอบก อนเร ยน และเม อเร ยนครบ 20 ก จกรรม ได ม การทดสอบหล งเร ยน โดยใช แบบทดสอบช ดเด ม ให น กเร ยนประเม น ตนเองในการว ดเจตคต ท ม ต อว ทยาศาสตร โดยใช เคร องม อท ผ ศ กษาสร างข น และทาการว เคราะห ผ เร ยน ก อนทดลองใช ช ดก จกรรม 8. ระหว างการจ ดก จกรรมการเร ยนการสอนโดยใช ช ดก จกรรมท ง 20 ก จกรรม ได ม การว ดและ ประเม นผลงานและค ณภาพของผลงานของน กเร ยนแต ละกล ม เป นการประเม นผลระหว างเร ยนของแต ละ ก จกรรม ระหว างการจ ดการเร ยนการสอนโดยใช ช ดก จกรรมท ง 20 ก จกรรม ได ม การประเม ลผล ด วยการ ส งเกตพฤต กรรมการค ดแบบน กว ทยาศาสตร ของแต ละกล มโดยใช เคร องม อท ผ ศ กษาสร างข น 9. ใช แบบสอบถามความพ งพอใจของน กเร ยนท ม ต อการจ ดการเร ยนการสอนของคร ภายหล งการ จ ดก จกรรมการสอนครบ 20 ก จกรรม นาข อม ลท เก บรวบรวมมาว เคราะห เพ อสร ปผลการดาเน นก จกรรม 3. ผลการดาเน นการ / ผลส มฤทธ / ประโยชน ท ได ร บ 1. ผลการทดสอบท กษะการค ด เม อนาข อม ลท ได มาว เคราะห และแปผลทางสถ ต สร ปได ว า การ ทดสอบท กษะการค ดหล งเร ยนส งกว าก อนเร ยนอย างม น ยสาค ญทางสถ ต ท ระด บ.05 ( df = 23) 2. ผลการประเม นผลงานและค ณภาพของผลงานของน กเร ยนเป นกล ม จานวน 32 กล ม พบว า กล มท จ ดทาผลงานอย างม ค ณภาพในระด บด เย ยม 16 กล ม ระด บด 12 กล ม และระด บปานกลาง 4 กล ม

8 3. ผลการส กเกตพฤต กรรมการค ดในการประเม นระหว างเร ยน โดยประเม นใน 3 ด าน ค อ ค ณล กษณะแบบน กว ทยาศาสตร ท กษะแบบน กว ทยาศาสตร และค ณล กษณะอ นเพ มเต ม พบว ากล มน กเร ยน ท ม พฤต กรรมการค ดในระด บด เย ยม ม 14 กล ม ระด บด 10 กล ม และระด บปานกลาง 8 กล ม และท ง 32 กล ม ม คะแนนส งกว าร อยละ 75 ซ งเป นไปตามเกณฑ ท ต งไว 4. ผลการว ดเจตคต ของน กเร ยนท ม ต อว ทยาศาสตร พบว า ค าเฉล ยหล งเร ยนส งกว าก อนเร ยน 5. ผลการว ดความพ งพอใจของน กเร ยนต อการจ ดก จกรรมการเร ยนร พบว า ค าเฉล ยหล งเร ยนส ง กว าก อนเร ยน และอย ในระด บความพ งพอใจมากท ส ด ประโยชน ท ได ร บ 1. ประโยชน ในเช งปฏ บ ต ค อ ได ช ดก จกรรมการเร ยนร การส บเสาะหาความร และการนากลว ธ การ สอนมาใช สอดแทรกในก จกรรมการเร ยนร ทาให คร ผ สอนกล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร สามารถ นาไปใช เป นแนวทางการจ ดกระบวนการเร ยนร เพ อพ ฒนาท กษะการค ดและการส บเสาะหาความร ว ทยาศาสตร 2. ประโยชน ด านองค ความร ทางว ชาการหร อนว ตกรรม ค อ น กเร ยนท ได เร ยนร จากช ดก จกรรม การเร ยนร การส บเสาะหาความร และกลว ธ การสอน สามารถสร างองค ความร ได ด วยตนเองและจากกล ม ตามแนวทฤษฎ การสร างองค ความร ด วยตนเอง (Constructivism) ทาให น กเร ยนม กระบวนการค ดมากข นทา ให เป นบ คคลสนใจใฝ เร ยนร ร แนวการส บเสาะหาความร ด วยตนเอง เร ยนร อย างกระต อร อร นประส ทธ ภาพ และการเก ดประส ทธ ภาพ 3. ประโยชน ด านการสร างบรรยากาศการเร ยนร ค อ การนากลว ธ การสอนและการใช คาถาม สอดแทรกในก จกรรมการเร ยนร หร อในการจ ดกระบวนการเร ยนร ทาให น กเร ยนม ท กษะการค ดมากข น น กเร ยนได ส อสารและตอบคาถามในส งท ได เร ยนร ม การเร ยนร ร วมก นเป นกล มและแลกเปล ยนเร ยนร จ ก ระดมความค ดแบ งป นความร และเร ยนร อย างสน กสนาน ไม เคร ยด และย งได เน อหาท เป นองค ความร เก ด ความร ความเข าใจท คงทน

9 5. ป จจ ยความสาเร จ ข าพเจ าได นาความร และประสบการณ ในการเข าร วมโครงการพ ฒนาเคร อข ายการเร ยนร ผ สอน ว ทยาศาสตร คณ ตศาสตร ช วงช นท 1-3 นาร อง 10 จ งหว ด ท ได เข าร บการฝ กอบบรม ในหล กส ตร 1 ค อ การพ ฒนาว ชาช พคร ด านกระบวนการเร ยนร ท เหมาะสมก บเน อหาตามมาตรฐานหล กส ตร (Pedagogical Content Knowledge : PCK) หล กส ตร 2 ค อ การเป นพ เล ยงว ชาการ กรให น เทศแบบก ลยาณม ตร (Mentoring) และหล กส ตร 3 ค อ การว จ ยในช นเร ยน มาประย กต ใช 6. บทเร ยนท ได ร บ (Lesson Learned) 1. ช ดก จกรรมการเร ยนร การส บเสาะหาความร ทางว ทยาศาสตร เป นนว ตกรรมหน งท สร างข นเพ อ ใช ในการจ ดการเร ยนร ว ชาธรรมชาต และการส บเสาะอย างว ทยาศาสตร ซ งเป นหล กส ตรของโรงเร ยนมห ดล ว ทยาน สรณ และได นากลว ธ การสอนสอดแทรกในข นการจ ดกระบวนการเร ยนร ซ งคร ผ สอนในกล มสาระ การเร ยนร ว ทยาศาสตร หร อกล มสาระการเร ยนร อ น ๆ สามารถนาไปประย กต ใช ในการเร ยนการสอนได 2. คร ผ สอนในกล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร หร อกล มสาระการเร ยนร อ น ควรได ศ กษาแนว หร อ ต วอย างข อสอบการประเม นผลว ทยาศาสตร และคณ ตศาสตร นานาชาต (PISA และ TIMSS) ซ งเป น ข อสอบท ส งเสร มการอ านและจ บใจความ โดยใช เน อหาความร ทางว ทยาศาสตร และเหต การณ หร อปรากฏ ในช ว ตประจาว นมาสร างเป นแบบทดสอบ และม การเช อมโยงก บกล มสาระอ นท ไม ใช ว ทยาศาสตร และ คณ ตศาสตร ทาให น กเร ยนร จ กอ านและเข ยนตอบอย างม ศ กยภาพ (Active reading and Active writing) ซ ง เป นกลว ธ การสอนแบบหน ง และเป นข อสอบท พ ฒนาท กษะการค ดอย างแท จร ง 3. ในเช งนโยบาย ย ทศาสตร และท ศทางในอนาคต ท นาไปส ความสาเร จในการปฏ ร ปการศ กษา ในทศวรรษท 2 เพ อปร บเปล ยนค ณภาพการศ กษา ควรม งเน นการพ ฒนาคร ให ร ว ธ การสอนท นาไปส การ ค ดให มากกว าการสอนแบบจาความร เพ อการสอบหร อเพ อเพ มผลส มฤทธ อย างเด ยว ซ งใน หลาย ๆ ประเทศท เจร ญและก าวหน าเทคโนโลย เขาส งเสร มการจ ดก จกรรมการเร ยนการสอนท พ ฒนาท กษะการค ด ท งส น ทาให เขาม เทคโนโลย ก าวหน าท คนไทยหร อเด กไทยไม ค อยค ด เพราะอนาคตจะม การแข งข น ทางด านเทคโนโลย และด านเศรษฐก จส งข นและจากประสบการณ การสอนทาให ทราบว า น กเร ยนท เร ยนด ถ งด มาก ไม ค อยม กระบวนการค ด ด งน น จ งควรส งเสร มให คร พ ฒนาการเร ยนการสอนท ม งให ผ เร ยนม กระบวนการค ดมากข นและควรเป นร ปธรรม

10 7. การเผยแพร / รางว ลท ได ร บ - เผยแพร ในท ประช มว ชาการ เช น ประช มว ชาการท สถาบ นส งเสร มการสอนว ทยาศาสตร และ เทคโนโลย - เผยแพร ในล กษณะน ทรรศการและคล น กว ชาการ ในการประช มการคณ ตศาสตร และ ว ทยาศาสตร ในโรงเร ยน (วทร.) สถาบ นส งเสร มการสอนว ทยาศาสตร และเทคโนโลย (สสวท.) - การเผยแพร ทางเว บไซด ทางโรงเร ยน และในส วนของกล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร - รางว ลพระราชทาน คร ว ทยาศาสตร ด เด น สมาคมว ทยาศาสตร แห งประเทศไทยในพระบรม ราช ปถ มภ ป พ.ศ. ท ได ร บรางว ล รางว ลคร ผ สอนด เด น สาน กงานเลขาธ การค ร สภา ป รางว ลคร พ เล ยงด เด น ป 2554 สถาบ นส งเสร มการสอนว ทยาศาสตร และเทคโนโลย (สสวท.)

ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน

ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน การบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยนให บรรล เป าหมายในการพ ฒนาเด กไทยให ม ศ กยภาพและค ณล กษณะท จะด ารงช ว ตในประชาคมอาเซ ยนได อย างม ความส ข หน วยงานด

More information

ตอนท 1: ส วนนา หล กการเหต ผลของการจ ดโรงเร ยนมาตรฐานสากล

ตอนท 1: ส วนนา หล กการเหต ผลของการจ ดโรงเร ยนมาตรฐานสากล 1 ตอนท 1: ส วนนา หล กการเหต ผลของการจ ดโรงเร ยนมาตรฐานสากล กระแสโลกาภ ว ตน และความเปล ยนแปลงของโลกท เก ดข นอย างรวดเร ว ท งด านว ทยาการ ส งคม เศรษฐก จฐานความร (Knowledge-based Economy) และความก าวหน าทางเทคโนโลย

More information

6. การเป นบ คคลแห งการเร ยนร และการเป นผ นาทางว ชาการ

6. การเป นบ คคลแห งการเร ยนร และการเป นผ นาทางว ชาการ 6. การเป นบ คคลแห งการเร ยนร และการเป นผ นาทางว ชาการ 6.1 การเป นบ คคลแห งการเร ยนร บ คคลแห งการเร ยนร หมายถ ง ผ ท ม ค ณล กษณะน ส ยใฝ ร ใฝ เร ยน ม พฤต กรรมท แสดงออกถ ง ความกระต อร อร น สนใจเสาะแสวงหาความร

More information

ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก

ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก หล กส ตรการศ กษานอกระบบ ระด บการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ส าน กงาน กศน.จ งหว ดฉะเช งเทรา ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย ส าน กงานปล

More information

หน วยท 1 : การว พากษ แผนจ ดการเร ยนร

หน วยท 1 : การว พากษ แผนจ ดการเร ยนร หน วยท 1 : การว พากษ แผนจ ดการเร ยนร หน วยย อยท 1.1 : แนวค ดพ นฐานในการออกแบบการจ ดการเร ยนร 1. แนวค ดส าค ญในการออกแบบการเร ยนร ท สอดคล องก บหล กส ตรแกนกลางการศ กษา ข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 หล กส ตรแกนกลางการศ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 www.sp2.go.th กล มงานนโยบายและแผน กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา ส พรรณบ ร เขต 2 ค าน า แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2558 ฉบ บน จ ดท าข

More information

การพ ฒนาผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กศ กษา ว ทยาล ยเทคโนโลย ยานยนต

การพ ฒนาผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กศ กษา ว ทยาล ยเทคโนโลย ยานยนต การพ ฒนาผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กศ กษา ว ทยาล ยเทคโนโลย ยานยนต ว ชา เช อเพล งและว สด หล อล น เร อง น าม นหล อล น โดยการสอนแบบ บรรยายด วยส อ Power Point ผ ว จ ย นายนพดล ทองส ระว โรจน คร แผนกว ชาช างยนต

More information

(...) ผ อ านวยการโรงเร ยนบ านบ ญเร อง(อ นทะวงศาน เคราะห )

(...) ผ อ านวยการโรงเร ยนบ านบ ญเร อง(อ นทะวงศาน เคราะห ) คำนำ เน องจากหล กส ตรสถานศ กษา เป นหล กส ตรแกนกลางท ม ล กษณะเป นกรอบและแนวทางในการจ ด การศ กษา เพ อพ ฒนาผ เร ยนให เป นไปตามว ส ยท ศน เป าหมาย และค ณล กษณะอ นพ งประสงค ท โรงเร ยน ก าหนด โดยน าต วช ว ดและสาระการเร

More information

ในรอบป ๒๕๕๕ บทท ผลการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

ในรอบป ๒๕๕๕ บทท ผลการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ๓ บทท ผลการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ในรอบป ๒๕๕๕ ในป การศ กษา ๒๕๕๕ โรงเร ยนสตร ว ดระฆ งด าเน นงานตามแผนพ ฒนาค ณภาพ การศ กษาจนบรรล ความส าเร จตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน ด งน ๑. ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การประจ

More information

บทท 10 การว ดและประเม นผลการเร ยนร

บทท 10 การว ดและประเม นผลการเร ยนร บทท 10 การว ดและประเม นผลการเร ยนร ว ตถ ประสงค 1. เพ อให น กศ กษาม ความร ความเข าใจจ ดหมายของการว ดและประเม นผลการเร ยนร 2. เพ อให น กศ กษาม ความร ความเข าใจหล กการด าเน นการว ดและประเม นผลการเร ยนร ตาม

More information

บทท 2 เอกสารท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารท เก ยวข อง การศ กษาเก ยวก บการพ ฒนาแผนการจ ดการเร ยนร สาระพ ทธศาสนาโดยใช กรณ ศ กษา เพ อส งเสร มท กษะการค ดว เคราะห ของน กเร ยน ช นม ธยมศ กษาป ท 1 โรงเร ยนว ดอร ญญาราม อ าเภอแม ทา จ งหว ดล

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย งานประด ษฐ ง 33101 โรงเร ยนดอนเม องทหารอากาศบ าร ง

แผนการจ ดการเร ยนร ว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย งานประด ษฐ ง 33101 โรงเร ยนดอนเม องทหารอากาศบ าร ง แผนการจ ดการเร ยนร ว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย งานประด ษฐ ง 33101 โรงเร ยนดอนเม องทหารอากาศบ าร ง นางปาร ชาต ว ระพ นธ คร ว ทยฐานะช านาญการพ เศษ กล มสาระการเร ยนร ว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย โรงเร ยนดอนเม

More information

งานว จ ย เร อง ความต องการการน เทศการสอนของคร เคร อข ายโรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม โดย โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม ประจาป การศ กษา 2554

งานว จ ย เร อง ความต องการการน เทศการสอนของคร เคร อข ายโรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม โดย โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม ประจาป การศ กษา 2554 งานว จ ย เร อง ความต องการการน เทศการสอนของคร เคร อข ายโรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม โดย วราภรณ แสงพลส ทธ ห วหน างานการเร ยนการสอน ป.4-6 ฝ ายว ชาการ โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม ประจาป การศ กษา 2554 งานว จ

More information

แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร

แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร เอกสารประกอบ หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร ฉบ บใช ในโรงเร ยนโครงการน าร อง การใช หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ ส าน กว ชาการและมาตรฐานการศ

More information

รองผ อ านวยการกล มบร หารว ชาการ บทบาทและหน าท

รองผ อ านวยการกล มบร หารว ชาการ บทบาทและหน าท กล มบร หารว ชาการ รองผ อานวยการกล มบร หารว ชาการ 1. การวางแผน การบร หารงานว ชาการ การจ ดโครงสร างการบร หารงานว ชาการและงาน บร หารงานกล มสาระการเร ยนร และก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน 2. การบร หารงาน ในกล มบร หารงานว

More information

นายมะดาโอะ อาแว ผ อ านวยการโรงเร ยนบ านตะโละม ญอ สพป.นธ.1

นายมะดาโอะ อาแว ผ อ านวยการโรงเร ยนบ านตะโละม ญอ สพป.นธ.1 1 ผลงานท ประสบผลส าเร จด านการบร หารสถานศ กษา เร อง การพ ฒนาระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา โรงเร ยนบ านตะโละม ญอ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานราธ วาส เขต 1 1. ความเป นมา ส งคมโลกในย คป จจ บ น

More information

การบร หารจ ดการแหล งเร ยนร

การบร หารจ ดการแหล งเร ยนร การบร หารจ ดการแหล งเร ยนร โดย ไพโรจน คะเชนทร chan2.obec.go.th/wattungpelschool การบร หารจ ดการแหล งเร ยนร โดย ไพโรจน คะเชนทร พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. /01/ และท 4แก ไขเพ 4มเต ม(ฉบ บท 4 /) พ.ศ.

More information

รห ส UTQ-102: การบร หารหล กส ตร

รห ส UTQ-102: การบร หารหล กส ตร UTQ online e-training Course ใบความร ท 1 เร อง ความสามารถและความจาเป นของ การบร หารจ ดการหล กส ตรระด บสถานศ กษา โครงการยกระด บค ณภาพคร ท งระบบ ภายใต ปฏ บ ต การไทยเข มแข ง (Upgrading Teacher Qualification

More information

รายงานสร ปผลการปฏ บ ต งานของตนเอง (Self report) การประกวดหน วยงานและผ ท ม ผลงานด เด นท ประสบผลสาเร จ เพ อร บรางว ลทรงค ณค า สพฐ.

รายงานสร ปผลการปฏ บ ต งานของตนเอง (Self report) การประกวดหน วยงานและผ ท ม ผลงานด เด นท ประสบผลสาเร จ เพ อร บรางว ลทรงค ณค า สพฐ. 1 รายงานสร ปผลการปฏ บ ต งานของตนเอง (Self report) การประกวดหน วยงานและผ ท ม ผลงานด เด นท ประสบผลสาเร จ เพ อร บรางว ลทรงค ณค า สพฐ. (OBEC AWARDS) ประเภท คร ผ สอนยอดเย ยม ด านบร หารจ ดการช นเร ยนยอดเย ยม

More information

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ 2554 ก คำนำ ค ม อการให บร การทางว ชาการแก ส งคม คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง จ ดท าข น โดยคณาจารย คณะว ทยาการจ ดการ และโดยความร วมม อของคณะกรรมการเคร อข ายแลกเปล ยนเร ยนร ด าน งานประก นค ณภาพการศ

More information

แบบทดสอบ 1. หล กส ตรและการน าหล กส ตรไปใช 2. มาตรฐานและจรรยาบรรณว ชาช พ 3. กฎหมายท เก ยวข อง

แบบทดสอบ 1. หล กส ตรและการน าหล กส ตรไปใช 2. มาตรฐานและจรรยาบรรณว ชาช พ 3. กฎหมายท เก ยวข อง 1 แบบทดสอบ 1. หล กส ตรและการน าหล กส ตรไปใช 2. มาตรฐานและจรรยาบรรณว ชาช พ 3. กฎหมายท เก ยวข อง ************************************************** 1. แนวการจ ดการศ กษา กาหนดไว ในหมวดใดของ พระราชบ ญญ ต การศ

More information

แนวทางการบร หารจ ดการหล กส ตร

แนวทางการบร หารจ ดการหล กส ตร แนวทางการบร หารจ ดการหล กส ตร ตามหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ ส าน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ กระทรวงศ กษาธ การได ม ค าส งให ใช

More information

แนวทาง เทคน คการทาว จ ยในช นเร ยน

แนวทาง เทคน คการทาว จ ยในช นเร ยน แนวทาง เทคน คการทาว จ ยในช นเร ยน คณะบร หารธ รก จ ป การศ กษา 2554 โดย : คณะกรรมการบร หารจ ดการความร 0 คำนำ การท าว จ ยในช นเร ยนน บว าเป นงานว จ ยท ส าค ญต อการจ ดการเร ยนการสอนเป นอย างย ง เป น เคร องม

More information

เป าหมาย (เช งปร มาณและค ณภาพ)

เป าหมาย (เช งปร มาณและค ณภาพ) ตอนท 3 ผลการพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษาของสถานศ กษา 3.1 ผลการดาเน นงานตามแผนปฏ บ ต การประจาป ของสถานศ กษา กลย ทธ ท 1 พ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการศ กษาท กระด บ โครงการ/ก จกรรม 1. โครงการพ ฒนา ผ เร ยนให ม ส ขภาวะท

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2552

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2552 1 แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2552 2 โรงเร ยนส วรรณารามว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษากร งเทพมหานคร เขต 3 3 ส วนท 1 บทน า 4 1.1 ประว ต โรงเร ยนส วรรณารามว ทยาคม -โรงเร ยนส วรรณารามว ทยาคมเป นโรงเร

More information

หน วยท 3 แนวค ดการจ ดการเร ยนร

หน วยท 3 แนวค ดการจ ดการเร ยนร หน วยท 3 แนวค ดการจ ดการเร ยนร แนวค ดการจ ดการเร ยนร ในโครงการพ ฒนาคร โดยใช กระบวนการสร างระบบพ เล ยง Coaching and Mentoring ม สาระส าค ญด งรายละเอ ยดต อไปน 1. ล กษณะส าค ญของแนวค ดการจ ดการเร ยนร 2. แนวทางการจ

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2558 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2558 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 1 แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 สพ เอกสารหมายเลข 11/2557 กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 คานา แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2558

More information

โครงการท ๑ โครงการว ถ งามตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง

โครงการท ๑ โครงการว ถ งามตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง โครงการท ๑ โครงการว ถ งามตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง ๖.๑ โครงการ/ก จกรรมด เด นของสถานศ กษา ๖.๑.๑ โครงการ/ก จกรรมด เด นสอดคล องก บว ส ยท ศน นโยบายและเป าหมายการพ ฒนา ค ณภาพสถานศ กษา หล กปร ชญาของเศรษฐก

More information

การเร ยนร โดยใช โครงงานเป นฐาน (Project based learning)

การเร ยนร โดยใช โครงงานเป นฐาน (Project based learning) การเร ยนร โดยใช โครงงานเป นฐาน (Project based learning) ********************************************************** การสอนแบบโครงงานเป นการจ ดการเร ยนการสอนแบบหน งท สอดคล องก บแนวทางการจ ดการศ กษา ตามมาตรา

More information

โครงการตามแผนปฏ บ ต การสถานศ กษา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557

โครงการตามแผนปฏ บ ต การสถานศ กษา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 1 โครงการตามแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 กลย ทธ ท 1 : พ ฒนาผ เร ยนให ม ความร และท กษะในด านว ชาการและว ชาช พ 1 มห ศจรรย ว นอาช วะ 2 การแข งข นท กษะว ชาช พระด บหน วย อศจ. ภาค และชาต 3 ประเม นโครงการว

More information