แผนย ทธศาสตร สาขาว ชาเทคน คการแพทย พ.ศ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา

Size: px
Start display at page:

Download "แผนย ทธศาสตร สาขาว ชาเทคน คการแพทย พ.ศ. 2552-2556 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา"

Transcription

1 แผนย ทธศาสตร สาขาว ชาเทคน คการแพทย พ.ศ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา 1

2 ค าน า สาขาว ชาเทคน คการแพทย คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา ม ภารก จหล กในการผล ตบ ณฑ ต การว จ ย การบร การว ชาการ และท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม สาขาว ชาเทคน ค การแพทย ได จ ดท าแผนกลย ทธ พ.ศ เพ อใช เป นแนวทางในการด าเน นงานของสาขาว ชา โดยผ านการ ประช มร วมก นของบ คลากรในสาขาว ชา และได ม การว เคราะห ก จกรรม/โครงการต างๆ โดยย ดแผนย ทธศาสตร ของ มหาว ทยาล ย แผนย ทธศาสตร ของคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย และปร ชญา ว ส ยท ศน และพ นธก จของ สาขาว ชาเป นกรอบในการด าเน นการ หว งเป นอย างย งว า แผนกลย ทธ ฉบ บน จะม ประโยชน ส าหร บบ คลากรใน สาขาว ชา เพ อใช เป นกรอบในการด าเน นงานตามพ นธก จของสาขาว ชา เพ อให บรรล ว ตถ ประสงค ท ต งไว สาขาว ชาเทคน คการแพทย คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา 2

3 1. ประว ต ความเป นมาของสาขาว ชาเทคน คการแพทย เม อเด อนม ถ นายน พ.ศ.2550 มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยามอบหมายให ศาสตราจารย นายแพทย พยงค จ ฑา ผ ทรงค ณว ฒ สภามหาว ทยาล ย รองศาสตราจารย ส ธน เสถ ยรยานนท คณบด คณะ ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ในขณะน น และรองศาสตราจารย อน นต สก ลก ม อาจารย อาว โสคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ศ กษาความเป นไปได ในการเป ดสอนหล กส ตรเทคน คการแพทยบ ณฑ ต (ทพ.บ.) ในภาคว ชา ว ทยาศาสตร คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ซ งม ความพร อมในการสอนด านว ทยาศาสตร พ นฐาน ด าน ทร พยากรทางกายภาพและทร พยากรบ คคล โดยม เป าหมายในการร บน กศ กษา ป ละ 60 คน ม การแต งต งรอง ศาสตราจารย อน นต สก ลก ม เป นประธานสาขาว ชาเทคน คการแพทย โดยม อาจารย ศร ส ดา ไชยพยอม เป นห วหน า ภาคว ชาว ทยาศาสตร ในขณะน น เด อนก นยายน พ.ศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา แต งต งกรรมการพ ฒนาหล กส ตร เทคน คการแพทย ด าเน นการร างหล กส ตรเทคน คการแพทย เพ อเป ดสอนในภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา2551 การร บ สม ครค ดเล อกผ เร ยนร นแรกโดยว ธ ร บตรงจากโรงเร ยนเคร อข ายของมหาว ทยาล ย ว นท 27 ธ นวาคม พ.ศ ว พากษ หล กส ตร โดยคณะกรรมการว พากษ หล กส ตร จ านวน 6 ท าน ประกอบด วยผ ทรงค ณว ฒ จากคณะเทคน คการแพทย มหาว ทยาล ยมห ดล และคณะแพทยศาสตร ศ ร ราชพยาบาล ว นท 9 มกราคม พ.ศ สภาว ชาการมหาว ทยาล ยให ความเห นชอบหล กส ตรเทคน คการแพทยบ ณฑ ต (ทพ.บ.) ว นท 25 มกราคม พ.ศ สภามหาว ทยาล ยให ความเห นชอบหล กส ตร และอน ม ต ให เป ดสอนในภาค เร ยนท 1 ป การศ กษา 2551 ว นท 9 ม นาคม พ.ศ ส งร างหล กส ตรเทคน คการแพทยบ ณฑ ต (ทพ.บ.)ไปย งสภาเทคน คการแพทย เพ อขอให ร บรองหล กส ตร ว นท 25 เมษายน 2551 สภามหาว ทยาล ยอน ม ต ให เป ดสอนในภาคเร ยนท 1/2551 ตามเกณฑ การเป ด สอนหล กส ตรใหม ของส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) ท ก าหนดให ผ านการอน ม ต จากสภา มหาว ทยาล ยก อนเป ดสอน ว นท 31 พฤษภาคม พ.ศ ส งร างหล กส ตรท ผ านการอน ม ต จากสภามหาว ทยาล ยไปย ง ส าน กงาน คณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) เพ อให ร บทราบการเป ดสอน และเพ อการร บรองหล กส ตร ว นท 10 ม ถ นายน พ.ศ เป ดภาคเร ยน น ส ตช นป ท 1 ร นแรก ว นท 1 กรกฎาคม พ.ศ แต งต งผ ช วยศาสตราจารย บ ษบา มาตระก ล เป นประธานหล กส ตรเทคน ค การแพทย ว นท 23 ม นาคม พ.ศ สภามหาว ทยาล ยอน ม ต ให เปล ยนช อหล กส ตรจากหล กส ตรเทคน คการแพทย บ ณฑ ต (ทพ.บ.) เป นหล กส ตร ว ทยาศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคน คการแพทย ช อปร ญญา ว ทยาศาสตรบ ณฑ ต (เทคน คการแพทย ) ช อย อปร ญญา วท.บ. (เทคน คการแพทย ) เม อเร มแรกในการจ ดท าหล กส ตรน นใช ช อปร ญญาว า เทคน คการแพทยบ ณฑ ต (ทพ.บ.) ซ งสอดคล องก บ ประกาศกระทรวงศ กษาธ การเร อง หล กเกณฑ การก าหนดช อปร ญญา พ.ศ. ๒๕๔๙ ก าหนดให การจ ดการศ กษาตาม 3

4 หล กส ตรในระด บปร ญญาตร สาขาว ชาเทคน คการแพทย (Medical Technology) ให ใช ช อปร ญญาในระด บ ปร ญญาตร ว า เทคน คการแพทยบ ณฑ ต (ทพ.บ.) (Bachelor of Medical Technology, B.MT.) ต อมาสภาเทคน ค การแพทย ซ งเป นองค กรควบค มการประกอบว ชาช พเทคน คการแพทย เห นชอบให ใช ช อปร ญญา ว ทยาศาสตร บ ณฑ ต (เทคน คการแพทย ) ช อย อปร ญญา วท.บ. (เทคน คการแพทย ) มหาว ทยาล ยจ งเห นชอบให ใช ช อปร ญญาว า ว ทยาศาสตรบ ณฑ ต(เทคน คการแพทย ) ว นท 1 ม ถ นายน พ.ศ แต งต งผ ช วยศาสตราจารย บ ษบา มาตระก ล เป นห วหน าภาคว ชาเทคน ค การแพทย ว นท 8-9 เมษายน พ.ศ สภาเทคน คการแพทย ตรวจประเม นหล กส ตรและสถาบ นการศ กษาคร งท 1 ว นท 7-8 พฤศจ กายน พ.ศ.2553 สภาเทคน คการแพทย ตรวจประเม นหล กส ตรและสถาบ นการ ศ กษาคร งท 2 2. การว เคราะห สภาพแวดล อมของสาขาว ชาเทคน คการแพทย จ ดแข ง (Strengths) - ม ความพร อมทางด านการจ ดการเร ยนการสอนว ชาว ทยาศาสตร พ นฐาน - บ คลากรม ความร ความสามารถทางด านว ชาการท ตรงก บศาสตร ของสาขาว ชา - สาขาว ชาสน บสน นการศ กษาต อของบ คลากรท งในและต างประเทศ - ค ณสมบ ต ของบ ณฑ ตม ความสอดคล องก บความต องการของสถานประกอบการ - หล กส ตรตอบสนองความต องการของประเทศ จ ดอ อน (Weakness) - ไม ม อาจารย ค ณว ฒ ปร ญญาเอก - ระบบการจ ดสรรงบประมาณให แก สาขาว ชาไม เอ ออ านวยต อการจ ดการเร ยนการสอนเทคน คการแพทย - ม การท างานว จ ยแต การต พ มพ เผยแพร ม น อย - ม จ านวนก จกรรมท ให บร การว ชาการน อย และไม ม การหารายได - ส งอ านวยความสะดวกในการจ ดการเร ยนการสอน (เช นห องปฏ บ ต การ) ไม เพ ยงพอ - น ส ตม พ นฐานทางว ทยาศาสตร และภาษาอ งกฤษค อนข างอ อน โอกาส (Opportunity) - ค าน ยมของบ คคลท วไปต องการศ กษาหล กส ตรเทคน คการแพทย - นโยบายประเทศส งเสร มการจ ดการศ กษาทางด านว ทยาศาสตร ส ขภาพ - นโยบายภาคร ฐให การสน บสน นเร องท นก ย มเพ อการศ กษา - น ส ตม โอกาสค นคว าความร ได หลากหลายเพราะใกล แหล งเร ยนร - ม แหล งสน บสน นงานว จ ยและงานบร การว ชาการจากภายนอก 4

5 อ ปสรรค (Threat) - ส งคมบางส วนไม เช อม นมหาว ทยาล ยในการสอนหล กส ตรทางว ทยาศาสตร ส ขภาพ - ม สถาบ นท เป นค แข งจ านวนมากส งผลให ค ณภาพของน กศ กษาท เข ามาเร ยนม ค ณภาพลดลง - นโยบายภาคร ฐในการจ าก ดต าแหน งงานส งผลกระทบให บ ณฑ ตท จบการศ กษาประสบป ญหาการท างาน ภาคร ฐ 3. องค ประกอบแผนกลย ทธ ของสาขาว ชาเทคน คการแพทย ปร ชญา สาขาว ชาเทคน คการแพทย คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ม งผล ตบ ณฑ ตเทคน คการแพทย ท ม ความร ความสามารถในเช งทฤษฎ และปฏ บ ต อย างม ค ณภาพ ประส ทธ ภาพ ตามมาตรฐานว ชาช พ ม ค ณธรรม จร ยธรรม และจรรยาบรรณว ชาช พ ม ความค ดร เร มสร างสรรค ก าวท นต อสถานการณ ท ม การเปล ยนแปลง ม ท กษะทางด าน ภาษา และเทคโนโลย สารสนเทศ สามารถพ ฒนาว ชาการและว ชาช พเพ อประโยชน ต อส งคมและประเทศชาต ว ส ยท ศน ปร บกระบวนการเร ยนการสอนทางด านเทคน คการแพทย ท รวมว ชาการท งด านทฤษฎ ปฏ บ ต และการ ว จ ย ให เป นผ เท าท นความร ป จจ บ น เน นการประย กต ความร ทางว ทยาศาสตร เทคโนโลย ทางการแพทย และ เทคน คการแพทย สม ยใหม ในการจ ดการเร ยนการสอน และเพ อค นหาความร ใหม โดยให น ส ตปร บต วให เป นผ ร ก การศ กษาและเร ยนร ตลอดช ว ต เพ อท บ ณฑ ตจะได น าความร ทางด านเทคน คการแพทย ไปใช ให เก ดประโยชน ส งส ด ในว ชาช พ พ นธก จ จ ดกระบวนการเร ยนการสอน การว จ ย จ ดฝ กปฏ บ ต งานทางว ชาช พเทคน คการแพทย ท กสาขาเพ อให ได ร บประสบการณ ด านต างๆให สอดร บก บปร ชญาและว ตถ ประสงค ของหล กส ตรเทคน คการแพทย โดยจ ด ประสบการณ ด านว ชาช พให เป นไปตามมาตรฐานของหล กส ตร มาตรฐานส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา และมาตรฐานว ชาช พของสภาเทคน คการแพทย ว ตถ ประสงค เพ อผล ตบ ณฑ ตท ม ค ณล กษณะของบ ณฑ ตท พ งประสงค ด งน 1. ความร ความสามารถหล ก (Core competency) 1.1 สามารถปฏ บ ต งานในหน าท ให บรรล เป าหมายอย างเต มความสามารถโดยใช ความร ท กษะ ประกอบก บกระบวนการแก ป ญหาและต ดส นใจในการด าเน นการเพ อให ได ผลงานท ม ค ณภาพ 5

6 1.2 สามารถท างานแบบม ส วนร วม ร บฟ งความค ดเห นของผ อ นและน าความค ดเห นเหล าน นมา ประย กต ใช ให เก ดประโยชน 1.3 ประพฤต ตนถ กต อง เหมาะสมท งทางด านค ณธรรม จร ยธรรม ตลอดจนจรรยาบรรณแห ง ว ชาช พ เพ อประโยชน ต อส งคมโดยรวม 1.4 ม ความสามารถและท กษะในการให ข อม ลข าวสารของการให บร การทางเทคน คการแพทย และความร ทางว ชาการท ถ กต องและช ดเจนแก ผ เก ยวข อง 1.5 ม ความสามารถในการใช ภาษาอ งกฤษในการส อสารและส บค นข อม ล และความร 1.6 ม ความค ดสร างสรรค พ ฒนาตนเองและพ ฒนางานอย างต อเน อง และสน บสน นการพ ฒนา ของผ อ น 1.7 ม ท กษะด านว จ ย สามารถสร างองค ความร ใหม หร อน าความร ท ม อย เด มมาประย กต ใช เพ อ พ ฒนางานในหน าท ได 2. ความสามารถเฉพาะงาน (Functional competency) 2.1 สามารถเก บส งส งตรวจ ว เคราะห ตรวจสอบความถ กต อง ควบค มค ณภาพ และแปลผล การว เคราะห ตลอดจน ประเม นว ธ การและเทคน คใหม ส าหร บการว เคราะห ทางห องปฏ บ ต การเทคน คการแพทย 2.2 ให ค าปร กษาเก ยวก บการตรวจว เคราะห และผลการว เคราะห ตลอดจนการฝ กสอนผ อ นให ค าแนะน า และก าก บด แล 2.3 สามารถแก ป ญหาและต ดส นใจเช งว เคราะห ม การค ดเช งระบบและเช งว จารณญาณ 2.4 เข าใจหล กการบร หารจ ดการและการบร หารค ณภาพ สามารถน ามาประย กต ใช ในการ ปฏ บ ต งานได 2.5 ม ความร ความสามารถด านเทคโนโลย สารสนเทศเพ ยงพอท จะน าไปใช ในการปฏ บ ต งานและ พ ฒนาตนเอง นโยบาย (1) นโยบายด านการผล ตบ ณฑ ตและการจ ดการศ กษา ผล ตบ ณฑ ตในระด บปร ญญาตร ท ม ค ณภาพ ม ความร ท กษะ ท ศนคต ท ด ต อว ชาช พ ควบค ไปก บการม ค ณธรรม จร ยธรรม สามารถประกอบอาช พร บใช ส งคมท กส วนได โดยม ท งว ชาการว ชาช พและค ณล กษณะอ นๆ ตามความต องการของตลาดแรงงาน ส งเสร มให ม บรรยากาศทางว ชาการ โดยน ากระบวนการประก นค ณภาพการศ กษาเป นกลไกในการ พ ฒนาการเร ยนการสอน ให ม การใช เทคโนโลย ท เหมาะสมท ช วยให การเร ยนการสอนม ประส ทธ ภาพ สร าง เคร อข ายความร วมม อทางว ชาการก บสถาบ นอ ดมศ กษาต างๆ ท ม การเร ยนการสอนสาขาว ชาในล กษณะเด ยวก นน ท งในและนอกประเทศ เพ อตอบสนองต อการเปล ยนแปลงของโลกาภ ว ตน ว ตถ ประสงค 6

7 1. ผล ตบ ณฑ ตในระด บปร ญญาตร 1 สาขาว ชา 2. ส งเสร ม พ ฒนา และเพ มศ กยภาพอาจารย และน ส ต 3. พ ฒนาว ธ การจ ดการเร ยนการสอน การว ดและประเม นผล และการจ ดท าก จกรรมสน บสน นการเร ยน การสอน 4. พ ฒนา/ปร บปร งหล กส ตร ตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแห งชาต (TQF:HEd) และ ตาม เกณฑ มาตรฐานของสภาเทคน คการแพทย แผนงาน 1. พ ฒนาบ คลากร ในด านการเร ยนการสอน การว จ ย และการผล ตบ ณฑ ตส ความเป นเล ศทางว ชาการ 2. พ ฒนาบ คลากรท กระด บให ม ความร ความสามารถเพ มข น 3. เสร มสร างบรรยากาศทางว ชาการของสาขาว ชาเทคน คการแพทย 4. การจ ดเตร ยมสถานท เคร องม ออ ปกรณ และส งอ านวยความสะดวกส าหร บการเร ยนการสอนให เป นไป ตามข อก าหนดของสภาเทคน คการแพทย (2) นโยบายด านการว จ ย ส งเสร มและสน บสน นการว จ ยเพ อสร างองค ความร พ นฐานและการว จ ยเช งบ รณาการบนฐานองค ความร ทางว ทยาศาสตร การแพทย และเทคน คการแพทย เพ อพ ฒนาการเร ยนการสอน และน าไปใช เพ อการพ ฒนาส งคม ส งเสร มการว จ ยเพ อพ ฒนาหล กส ตรและการเร ยนการสอน เผยแพร องค ความร และสร างเคร อข ายด านการว จ ยก บ สถาบ น องค กร และหน วยงานอ น ๆ ท งภายในประเทศและต างประเทศ สน บสน นให บ คลากรได ร บท นว จ ยจาก แหล งท นว จ ยภายในและภายนอกสถาบ น ตลอดจนสน บสน นงบประมาณส าหร บเผยแพร ผลงานว จ ย ว ตถ ประสงค 1. สน บสน นให บ คลากรของสาขาว ชาเทคน คการแพทย ท าการว จ ยและผล ตผลงานทางว ชาการ โดยการ แสวงหาแหล งท นสน บสน นจากภายนอก 2. ส งเสร มการจ ดก จกรรมด านว ชาการ 3. สน บสน นการเผยแพร ผลงานของคณาจารย และน ส ตออกส ประชาคม 4. สน บสน นให ม การน าองค ความร จากงานว จ ยมาพ ฒนาการเร ยนการสอน แผนงาน 1. การพ ฒนางานว จ ย งานสร างสรรค /นว ตกรรมทางว ชาการหร อว ชาช พท ม ค ณภาพ 2. การต พ มพ เผยแพร ผลงานว จ ย งานสร างสรรค /นว ตกรรมในวารสารท ม ช อปรากฏในฐานข อม ลท เป นท ยอมร บท งในระด บชาต และนานาชาต 3. การน าเสนอผลงานว จ ย งานสร างสรรค /นว ตกรรมในท ประช มว ชาการท เป นท ยอมร บท งใน ระด บชาต และนานาชาต (3) นโยบายด านการบร การว ชาการแก ส งคม 7

8 ให บร การว ชาการและว ชาช พท เป นประโยชน เพ อเสร มสร างความม นคง และความเข มแข งของ ส งคม ช มชน ประเทศชาต ตลอดจนการส งเสร มบทบาททางว ชาการและว ชาช พของสาขาว ชาเทคน คการแพทย ในการพ ฒนาส งคมเร ยนร โดยใช ศ กยภาพท เป นทร พยากร และท นทางส งคมของสาขาว ชา ไม ว าจะเป น อาจารย น ส ต ว สด อ ปกรณ และองค ความร ท ม อย เพ อให มหาว ทยาล ยเป นท พ งทางป ญญาของท องถ นอย างแท จร ง ตลอดจนเป นการพ ฒนากระบวนการเร ยนการสอนให น ส ตได ม ส วนร วม ในการเร ยนร และแก ป ญหาจาก ประสบการณ จร ง ว ตถ ประสงค 1. ส งเสร มให อาจารย และน ส ตม ก จกรรมบร การว ชาการแก ส งค 2. ให การสน บสน นแก หน วยงานต าง ๆ ในการท าก จกรรมการบร การว ชาการส ส งคม 3. สน บสน นให ม การน าองค ความร จากบร การว ชาการมาพ ฒนาการเร ยนการสอน แผนงาน 1. การบร การว ชาการแก ส งคม ตามโครงการท สาขาว ชาจ ดท าข น 2. การจ ดประช มว ชาการ/การฝ กอบรมระยะส น/ส มมนาว ชาการท สน บสน นการประกอบว ชาช พ 3. การให บร การในด านการตรวจว เคราะห และค าปร กษาทางเทคน คการแพทย (4) นโยบายด านการพ ฒนาน ส ตและการท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ส งเสร มการจ ดก จกรรมพ ฒนาน ส ตเพ อส งเสร มค ณล กษณะบ ณฑ ตท พ งประสงค สน บสน นให น ส ตม ส วน ร วมในการเร ยนร และช วยเหล อก จการของสาขาว ชา ก อนในเบ องต น เพ อขยายผลไปถ งคณะฯ มหาว ทยาล ยฯ และช มชนต อไป สน บสน นให น ส ตเข าร วมก จกรรมนอกหล กส ตร ท งด านการบ าเพ ญประโยชน ต อส งคม การก ฬา น นทนาการ การอน ร กษ ส งแวดล อม และส งเสร มประชาธ ปไตย ตลอดจนการพ ฒนาค ณธรรม จร ยธรรม เพ อ พ ฒนาน ส ตให ม ความพร อมในการประกอบว ชาช พ ส งเสร มให ม การจ ดก จกรรม/โครงการท เก ยวข องก บศ ลปะและ ว ฒนธรรม โดยเน นการปล กฝ งว ฒนธรรมท ด งามของไทยแก น ส ต ว ตถ ประสงค 1. สน บสน นการจ ดก จกรรมด านว ชาการ ด านก ฬาและการส งเสร มส ขภาพ ด านบ าเพ ญประโยชน และ ร กษาส งแวดล อม ด านเสร มสร างค ณธรรม จร ยธรรม และส งเสร มประชาธ ปไตย และด านส งเสร ม ศ ลปและ ว ฒนธรรม 2. จ ดก จกรรมเตร ยมความพร อมส าหร บน ส ตเพ อประกอบว ชาช พ แผนงาน 1. แผนพ ฒนาน ส ตเพ อส งเสร มค ณล กษณะบ ณฑ ตท พ งประสงค 2. การเตร ยมความพร อมเพ อประกอบว ชาช พ 8

9 (5) นโยบายด านการบร หารจ ดการและงบประมาณ สาขาว ชาเทคน คการแพทย ได ร บงบประมาณจาก 2 แหล ง ได แก งบประมาณแผ นด น และงบประมาณเง น รายได จากการบร การการศ กษา (งบ บกศ.) ม นโยบายการบร หารจ ดการท ด ด วยหล กการม ส วนร วม หล กความ ค มค า และหล กความโปร งใส ก าหนดหน าท ของอาจารย และ เจ าหน าท ให ช ดเจน สร างแรงจ งใจ เพ อด งด ด บ คลากรท ม ศ กยภาพทางว ชาการเข ามาในระบบ สน บสน นและส งเสร มให บ คลากรม การพ ฒนาอย างต อเน องท งใน ด านว ชาการว ชาช พและจร ยธรรม เพ มประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน ม งสร างส มพ นธภาพท ด ในหม บ คลากร ม การใช ทร พยากรร วมก นก บหน วยงานท งภายในและภายนอกคณะ เพ อให เก ดประส ทธ ภาพส งส ด อ นจะก อให เก ดการ ประหย ดงบประมาณด านการบร หารจ ดการ ว ตถ ประสงค 1. จ ดท าแผนและโครงการท ต องใช งบประมาณแต ละป และด าเน นการตามงบประมาณ (งบประมาณ แผ นด น และ งบ บกศ.) ตามก าหนดเวลา 2. ส งเสร มการพ ฒนาศ กยภาพอาจารย และเจ าหน าท แผนงาน 1. การพ ฒนาอาจารย ให ม ต าแหน งทางว ชาการ 2. การพ ฒนาศ กยภาพของบ คลากรให ม ความร ความสามารถส งข น (6) นโยบายด านการประก นค ณภาพการศ กษา ส งเสร มให อาจารย เจ าหน าท และน ส ตตระหน กถ งความส าค ญของการพ ฒนา ค ณภาพ และมาตรฐาน การศ กษา และเห นว าการด าเน นงานการประก นค ณภาพการศ กษา เพ อให ม การปฏ บ ต การท ด ม เกณฑ ค ณภาพ และมาตรฐานรองร บ น าระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาเข ามาใช เป นส วนหน งของการบร หารจ ดการ และการท างานของบ คลากรท กคน ตลอดจนน าผลการประเม นมาปร บปร งพ ฒนาการด าเน นงานให ม ค ณภาพท ส งข น ว ตถ ประสงค 1. พ ฒนาระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาให สมบ รณ และม ประส ทธ ภาพ 2. การจ ดท ารายการประเม นตนเอง (Self Assessment Report, SAR) เพ อร บการประเม นค ณภาพ การศ กษาภายใน แผนงาน 1. การจ ดท ารายการประเม นตนเอง (Self Assessment Report, SAR) ในระด บสาขาว ชา 2 การจ ดท ารายงานเพ อขอความเห นชอบหล กส ตรและขอร บรองสถาบ นการศ กษาจากสภาเทคน ค การแพทย 3. การจ ดท ารายงานผลการด าเน นงานประจ าป การศ กษา 9

10 โครงสร างการบร หารสาขาว ชาเทคน คการแพทย คณบด คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ห วหน าภาคว ชาเทคน คการแพทย ประธานสาขาว ชา เทคน คการแพทย คณะกรรมการบร หารหล กส ตร เทคน คการแพทย หล กส ตรและการจ ดการ เร ยนการสอน แผนงาน/โครงการ ว ชาการ และว จ ย ก จกรรมน ส ต และศ ลปว ฒนธรรม บร การว ชาการ การจ ดซ อ จ ดจ าง งานประก นค ณภาพ ผศ. บ ษบา มาตระก ล อ. น นทวด เน ยมน ย ผศ. น นท นภ ส เต มวงศ อ. พจมาน ผ ม ส ตย ผศ. น นท นภ ส เต มวงศ อ. ส น ศา มล จ นทร บ ว อ. น นทวด เน ยมน ย ผศ. น นท นภ ส เต มวงศ อ. ส น ศา มล จ นทร บ ว อ. พจมาน ผ ม ส ตย 10

11 กรรมการบร หารหล กส ตร/กรรมการสาขาว ชาเทคน คการแพทย ศาสตราจารย นายแพทย ประเสร ฐ ทองเจร ญ ท ปร กษา ศาสตราจารย นายแพทย พยงค จ ฑา ผ ทรงค ณว ฒ ภายนอก รองศาสตราจารย ส ธน เสถ ยรยานนท ผ ทรงค ณว ฒ ภายใน 1. ผ ช วยศาสตราจารย บ ษบา มาตระก ล ประธานกรรมการ 2. รองศาสตราจารย อน นต สก ลก ม กรรมการ 2. รองศาสตราจารย นารา ผร ตโภค กรรมการ 3. ผ ช วยศาสตราจารย น นท นภ ส เต มวงศ กรรมการ 4. อาจารย พจมาน ผ ม ส ตย กรรมการ 5. อาจารย น นทวด เน ยมน ย กรรมการ 6. อาจารย ป ยะร ตน จ ตร ภ รมย กรรมการ 7. อาจารย ประม ล อร ณจร ส กรรมการและเลขาน การ อาจารย ประจ า 1. ผ ช วยศาสตราจารย บ ษบา มาตระก ล ห วหน าภาคว ชา 2. รองศาสตราจารย อน นต สก ลก ม ประธานสาขาว ชา ถ ง 30 ก นยายน ผ ช วยศาสตราจารย น นท นภ ส เต มวงศ ประธานสาขาว ชา 18 ส งหาคม รองศาสตราจารย นารา ผร ตโภค 5. รองศาสตราจารย ส รน นท ต ระว ฒนพงษ 6. รองศาสตราจารย ร ชน ส วรรณน ร กษ 7. ผ ช วยศาสตราจารย ดร. ว วรรณ เสนะส ทธ พ นธ ปฏ บ ต งาน 1 พฤศจ กายน อาจารย พจมาน ผ ม ส ตย 9. อาจารย น นทวด เน ยมน ย 10.อาจารย ป ยะร ตน จ ตร ภ รมย 11.อาจารย ประม ล อร ณจร ส 12.อาจารย ส น ศา มล จ นทร บ ว 13.อาจารย รชตวรรธ บ ญมาเล ศ ลาออก 31 กรกฎาคม อาจารย ส รภ เท ยนกร ม 15.อาจารย ดร. ป ยะ วงศ ญาณ ณ ปฏ บ ต งาน 1 พฤศจ กายน

12 จ านวน ระด บการศ กษาและต าแหน งว ชาการของอาจารย สาขาว ชาเทคน คการแพทย การศ กษา ต าแหน งทางว ชาการ ว ฒ ปร ญญาตร (คน) ปร ญญาโท (คน) ปร ญญาเอก (คน) อาจารย ผ ช วยศาสตราจารย รองศาสตราจารย ศาสตราจารย รวม บ คลากรสน บสน นการเร ยนการสอน (น กว ทยาศาสตร ) 1. นางสาวดวงใจ ภ ทรศร ธนวงศ (1 ม ถ นายน-30 พฤศจ กายน 2554) 2. นางสาวฐ ต มา ละอองฐ ต ร ตน 3. นางสาวแพร สายบ วแดง 4. การน าแผนกลย ทธ ไปส การปฏ บ ต ในการน าแผนกลย ทธ ท ได ก าหนดข นไปส การปฏ บ ต ตามกระบวนการของ Balanced Scorecard โดย พ จารณาต วช ว ดใน 4 ม มมอง (Perspectives) ประกอบด วย ม มมองด านการเง น (Financial Perspective) ม มมองด านล กค าหร อผ ม ส วนเก ยวข องภายนอก (Customer Perspective) ม มมองด านกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective) และม มมองด านการเร ยนร และการพ ฒนา (Learning and Growth Perspective) ม มมองท กด านจะม ว ส ยท ศน และกลย ทธ ขององค กรเป นศ นย กลาง ในแต ละด านประกอบด วย 4 องค ประกอบ ค อ 1. ว ตถ ประสงค (Objective) ค อส งท องค กรม งหว งหร อต องการท จะบรรล ในแต ละด าน 2. ต วช ว ด (Measures หร อ Key Performance Indicators) ค อ ต วช ว ดของว ตถ ประสงค ในแต ละด าน และต วช ว ดเหล าน จะเป นเคร องม อท ใช ในการว ดว าองค กรบรรล ว ตถ ประสงค ในแต ละด านหร อไม 3. เป าหมาย (Target) ค อ เป าหมายหร อต วเลขท องค กรต องการจะบรรล ในต วช ว ดแต ละประการ 4. แผนงาน โครงการ หร อ ก จกรรม (Initiatives) ท องค กรจะจ ดท าเพ อบรรล เป าหมายท ก าหนดข น โดย ในข นน ย งไม ใช แผนปฏ บ ต การท จะท า แต เป นเพ ยงแผนงาน โครงการ หร อก จกรรม เบ องต นท ต องท าเพ อบรรล เป าหมายท ต องการ นอกจากองค ประกอบท ง 4 แล ว ในทางปฏ บ ต ม กจะเพ มอ ก 1 องค ประกอบ ค อ ข อม ลในป จจ บ น (Baseline Data) ของต วช ว ดแต ละต ว การหาข อม ลในป จจ บ นจะเป นต วช วยในการก าหนดเป าหมายของ ต วช ว ดแต ละต วให ม ความช ดเจนมากข น 12

13 5. ประเด นย ทธศาสตร และกลย ทธ ย ทธศาสตร ท 1 ประเด นย ทธศาสตร ด านการบร หารจ ดการ ประเด นย ทธศาสตร กลย ทธ 1. พ ฒนาระบบบร หารจ ดการและระบบการ 1. พ ฒนาระบบบร หารจ ดการและการท างานให คล องต ว ท างานให คล องต ว ม ประส ทธ ภาพ โปร งใส ม ประส ทธ ภาพ โปร งใส ตรวจสอบได ท งของคณะฯ และ ตรวจสอบได สาขาว ชา 2. พ ฒนาระบบการส อสารท งภายในและภายนอก 2. การจ ดท าค าขอต งงบประมาณแผ นด น และ และระบบสารสนเทศ เพ อการปฏ บ ต งาน และการ งบ บกศ. (แผนบ คลากร คร ภ ณฑ และส งก อสร าง) ต ดส นใจ ประจ าป จากท กสาขาว ชาแล วจ งรวมเป นภาพรวมของ 3. เพ มข ดความสามารถ ของผ บร หาร และ คณะฯ ผ านสภาฯ) บ คลากรในการท างานและความเช ยวชาญเฉพาะ 3. ม การด าเน นงานโดยผ านการประช มคณะกรรมการ ด าน ต างๆ ท เก ยวข อง 4. สร างบรรยากาศและส งแวดล อมในการท างาน 4. ปร บปร งการจ ดการใช ห องปฏ บ ต การและอ ปกรณ เพ อเพ มค ณภาพช ว ตท ด ของอาจารย บ คลากรและ ร วมก น น กศ กษา 5. เพ มข ดความสามารถของผ บร หาร และบ คลากรท ง สายสอนและสน บสน นในการท างานและความเช ยวชาญ เฉพาะด าน 6. ม การประก นค ณภาพในระด บสาขาว ชา 13

14 ย ทธศาสตร ท 2 ประเด นย ทธศาสตร ด านการบร หารจ ดการศ กษา ประเด นย ทธศาสตร 1. พ ฒนาน กศ กษาให ม ค ณล กษณะบ ณฑ ตท พ ง ประสงค ของมหาว ทยาล ย และจ ดหล กส ตรเสร มท จ าเป นเพ อเพ มท กษะด านต าง ๆ 2. สร างก จกรรมนอกหล กส ตร เพ อพ ฒนา ศ กยภาพความเป นผ น า เสร มสร างค ณธรรมและ จร ยธรรมและท กษะการใช ช ว ตให แก น กศ กษา 3. พ ฒนาระบบการเร ยนการสอนท กหล กส ตรท ก ระด บ ให ม ค ณภาพ โดยเน นผ เร ยนเป นส าค ญ 4. พ ฒนาค ณว ฒ ค ณภาพและศ กยภาพด านการ สอนให แก อาจารย 5. พ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศ เพ อการ เร ยนการสอน การศ กษาค นคว าและแสวงหา ความร ได ด วยตนเอง กลย ทธ 1. ม การพ ฒนาในด านการเร ยนการสอน การว จ ย และ การผล ตบ ณฑ ตส ความเป นเล ศทางว ชาการ ม ท กษะ ช านาญการ ท ศนคต ท ด ต อว ชาช พควบค ไปก บการม ค ณธรรม จร ยธรรม 2. เสร มสร างบรรยากาศทางว ชาการ รวมท งบรรยากาศ ของความเป นบ าน ด แลเอาใจใส ล กศ ษย เหม อนด แลเอา ใจใส ล กหลาน ปล กฝ งค าน ยมให ร นพ ร นน องด แลซ งก น และก นท งด านว ชาการ ศ ลปะและว ฒนธรรม ค ณธรรม และจร ยธรรม 3. พ ฒนาความเป นคร ท ปร กษา ร วมท งพ ฒนาบ คลากร ท กระด บให ม ความร ความสามารถ เพ มข น 4. การจ ดเตร ยมสถานท เคร องม ออ ปกรณ และส งอ านวย ความสะดวกส าหร บการเร ยนการสอน 5. ประเม นผลการสอนของอาจารย และการจ ด การเร ยนการสอนท กรายว ชา 6. ส งเสร มให อาจารย ม การท าว จ ยในช นเร ยน 14

15 ย ทธศาสตร ท 3 ประเด นย ทธศาสตร ด านการว จ ยเพ อน าไปประย กต ใช และพ ฒนาท องถ น ประเด นย ทธศาสตร 1. ส งเสร มงานว จ ยท เน นจ ดเด นท เป นเอกล กษณ ของมหาว ทยาล ย และการสร างองค ความร เพ อ พ ฒนาช มชน 2. พ ฒนาศ กยภาพการท าว จ ยให แก อาจารย บ คลากร และสร างน กว จ ยร นใหม 3. สร างระบบและกลไกบร หารงานว จ ยเพ อ สน บสน น และส งเสร มการว จ ย 4. จ ดหาท น และแหล งท นเพ อสน บสน นงานว จ ย อย างต อเน อง 5. สน บสน นให อาจารย เผยแพร ผลงานว จ ย ท งใน ระด บชาต และระด บนานาชาต 6. สน บสน นให อาจารย น าองค ความร ท ได จากการ ว จ ย มาประย กต ใช ก บการเร ยนการสอน และการ บร การว ชาการแก ส งคม กลย ทธ 1. การท าว จ ยแบบบ รณาการระหว างหน วยงานภายใน และภายนอกมหาว ทยาล ยท งภาคร ฐและเอกชน ท งใน ประเทศและต างประเทศ 2. การพ ฒนางานว จ ย งานสร างสรรค /นว ตกรรมทาง ว ชาการหร อว ชาช พท ม ค ณภาพ 3. การต พ มพ เผยแพร ผลงานว จ ย งานสร างสรรค / นว ตกรรมในวารสารท ม ช อปรากฏในฐานข อม ลท เป นท ยอมร บท งในระด บประเทศและนานาชาต 4. การน าเสนอผลงานว จ ย งานสร างสรรค /นว ตกรรมใน ท ประช มว ชาการท เป นท ยอมร บ ท งในประเทศและนานาชาต 5. การประช ม อบรม ส มมนาทางว ชาการ 6. ม ข อม ลด านแหล งท น และวารสารให บ คลากรได ร บ ทราบ ย ทธศาสตร ท 4 ประเด นย ทธศาสตร ด านการส บสานศ ลปะและว ฒนธรรม ประเด นย ทธศาสตร 1. ส งเสร มและเผยแพร ศ ลปว ฒธรรมไทยอย าง ต อเน องท งภายในประเทศและนานาชาต 2. ส งเสร มการแลกเปล ยนเร ยนร ว ฒนธรรม นานาชาต 3. ส งเสร มให น กศ กษา บ คลากร เข าถ งและเห น ค ณค า ศ ลปว ฒนธรรม โดยเน นภ ม ป ญญาท องถ น 4. ส งเสร มค ณธรรมและจร ยธรรม โดยสอดแทรก ในการเร ยนการสอน การจ ดก จกรรม การ ปฏ บ ต งาน กลย ทธ 1. สน บสน นให ท กสาขาว ชาจ ดก จกรรมการท าน บ าร ง ศ ลปว ฒนธรรมเพ อน ส ตและประชาชนท วไป 15

16 ย ทธศาสตร ท 5 ประเด นย ทธศาสตร ด านการบร การว ชาการแก ช มชน ประเด นย ทธศาสตร 1. จ ดท าโครงการให บร การว ชาการท สอด คล องก บความต องการของส งคม 2. สร างเคร อข ายความร วมม อในการให บร การแก ส งคม ท งในประเทศและต าง ประเทศ 3. ส งเสร มให อาจารย บ คลากรม ส วนร วมในการ ให บร การว ชาการแก ช มชน 4. ส งเสร มให หน วยงาน ม บทบาทในการ ด าเน นงาน ประสานงาน และขยายงานบร การ ว ชาการแก ช มชน เพ อสร างช อเส ยงให มหาว ทยาล ย กลย ทธ 1. การบร การว ชาการแก ส งคม ตามโครงการท คณะ ว ทยาศาสตร ฯ และสาขาว ชาจ ดท าข น 2. การจ ดประช มว ชาการ/การฝ กอบรมระยะส น/ส มมนา ว ชาการท สน บสน นการประกอบว ชาช พของ บ คคลภายนอก น ส ต และอาจารย 3. การให บร การด านการตรวจว เคราะห ทางเทคน ค การแพทย เคม ช วเคม และค าปร กษาทางว ชาช พต างๆ ย ทธศาสตร ท 6 ประเด นย ทธศาสตร ด านการประก นค ณภาพการศ กษา ประเด นย ทธศาสตร 1. พ ฒนาระบบประก นค ณภาพการศ กษาอย าง ต อเน อง และส งเสร มกระบวนการแลกเปล ยน เร ยนร และการสร างนว ตกรรมในการด าเน นการ ด านการประก นค ณภาพการศ กษา 2. ส งเสร มให บ คลากร น กศ กษา น ากระบวนการ การประก นค ณภาพการศ กษาไปใช ในก จกรรมต าง ๆ โดยเช อมโยงก บระบบประก นค ณภาพของ มหาว ทยาล ย กลย ทธ 1. การจ ดท ารายงานการประเม นตนเอง (Self Assessment Report, SAR) ในระด บสาขาว ชา และ ระด บคณะ 2. ส งเสร มสน บสน นให บ คลากร และน ส ตน า กระบวนการการประก นค ณภาพ ไปใช ในก จกรรมต างๆ โดยเช อมโยงก บระบบประก น ค ณภาพของมหาว ทยาล ย 16

17 6. กลย ทธ เป าประสงค และโครงการ ตามประเด นย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 ประเด นย ทธศาสตร ด านการบร หารจ ดการ ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค กลย ทธ ต วช ว ด 1 พ ฒนาระบบบร หาร จ ดการและระบบการ ท างานให คล องต วม ประส ทธ ภาพ โปร งใส ตรวจสอบได 2 พ ฒนาระบบการ ส อสารท งภายในและ ภายนอก และระบบ สารสนเทศ เพ อการ ปฏ บ ต งาน และการ ต ดส นใจ 3 เพ มข ดโความ สามารถของผ บร หาร และบ คลากรในการ ท างานและความ เช ยวชาญเฉพาะด าน 4.บร หารจ ดการงบ ประมาณให เก ด ประโยชน ส งส ด 1. คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ม การ บร หารจ ดการให เป น ศ นย รวมของว ทยา ศาสตร และเทคโน โลย เพ อเป นแหล ง ศ กษาค นคว า พ ฒนา องค ความร นว ตกรรม และเทคโนโลย ทาง ว ทยาศาสตร 2 เพ อเป นแหล งประ สานความร วมม อ ระหว างหน วยงาน สถาบ นองค กร ต าง ๆ ท งในและ ต างประเทศ เพ อ สร างความเข มแข งให ช มชนประเทศไทย และประชาคมโลก 1. พ ฒนาระบบบร หาร จ ดการและการท างาน ให คล องต ว ม ประส ทธ ภาพ โปร งใสตรวจสอบ ได ท งของคณะฯ และ สาขาว ชา 2. จ ดท าแผนพ ฒนาและ บร หารทร พยากรบ คคล 3. สน บสน นบ คลากรท ม ศ กยภาพส งให ม โอกาส ก าวหน า 4. จ ดท าแผนพ ฒนา ระบบสารสนเทศ เพ อ การบร หาร/ปฏ บ ต งาน และการต ดส นใจ 5.พ ฒนาระบบ/ว ธ การ ประเม นผลการ ปฏ บ ต งานของบ คลากร ท กระด บ 1.ระด บความส าเร จใน งานประก นค ณภาพใน เร อง ปร ชญา ปณ ธาน ว ตถ ประสงค และ แผนการด าเน นการ, การบร หารจ ดการ และ การเง นและงบประมาณ ในระด บสาขาว ชา และ ระด บคณะฯ 2. ระด บความส าเร จ ของแผนพ ฒนาอาจารย และบ คลากรของคณะ ว ทยาศาสตร และ เทคโนโลย 3.ร อยละจ านวนอาจารย และน ส ต ท ได เข าร บการ อบรม/ศ กษาด งานเพ อ ส งเสร มความร โครงการหล ก โครงการ/ก จกรรม 1.โครงการพ ฒนาระบบบร หาร จ ดการและจ ดท าค ม ปฏ บ ต งาน 2. โครงการจ ดท าแผน งบประมาณ(งบประมาณ แผ นด น และ งบ บกศ). 3.โครงการปร บปร งส ง ก อสร างและซ อมบ าร งคร ภ ณฑ 4.โครงการพ ฒนาความ สามารถเฉพาะทางของบ คลากร 6. โครงการจ ดหาคร ภ ณฑ เพ อ ใช ในการเร ยนการสอนและการ ว จ ย 7. โครงการสร างเคร อข ายความ ร วมม อก บองค การอ นท งใน ประเทศและต างประเทศ 8. โครงการสร างขว ญและ ก าล งใจให แก คลากร เป าหมาย หน วยงาน ร บผ ดชอบ -คณะ -สาขาว ชา 15

18 ย ทธศาสตร ท 1 ประเด นย ทธศาสตร ด านการบร หารจ ดการ (ต อ) ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค กลย ทธ ต วช ว ด 4 สร างบรรยากาศและ ส งแวดล อมในการ ท างาน เพ อเพ ม ค ณภาพช ว ตท ของ อาจารย บ คลากรและ น กศ กษา 4. ปร บปร งการจ ดการ ใช ห องปฏ บ ต การและ อ ปกรณ ร วมก น 5. เพ มข ดความ สามารถของผ บร หาร และบ คลากรท งสาย สอนและสน บสน นใน การท างานและความ เช ยวชาญเฉพาะด าน 6. ม การประก นค ณภาพ ในระด บสาขาว ชา 4. ระด บความส าเร จ ของการจ ดระบบบร หาร อาคารสถานท และ คร ภ ณฑ ท ม อย ให ม ประส ทธ ภาพการเร ยน การสอน 5.ม การประเม นผ บร หารโดยคณาจารย และบ คลากรสาย สน บสน น โครงการหล ก โครงการ/ก จกรรม เป าหมาย หน วยงาน ร บผ ดชอบ -คณะ -สาขาว ชา 16

19 ย ทธศาสตร ท 2 ประเด นย ทธศาสตร ด านการบร หารจ ดการศ กษา ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค กลย ทธ ต วช ว ด 1. พ ฒนาน กศ กษาให ม ค ณล กษณะบ ณฑ ตท พ ง ประสงค ของมหา ว ทยาล ย และจ ดหล ก ส ตรเสร มท จ าเป นเพ อ เพ มท กษะด านต าง ๆ 2. สร างก จกรรมนอก หล กส ตร เพ อพ ฒนา ศ กยภาพความเป นผ น า เสร มสร างค ณธรรม และจร ยธรรมและ ท กษะการใช ช ว ตให แก น กศ กษา 3. พ ฒนาระบบการ เร ยนการสอนท ก หล กส ตรท กระด บ ให ม ค ณภาพ โดยเน น ผ เร ยนเป นส าค ญ 1. เพ อผล ตบ ณฑ ตให ม ค ณภาพท งทาง ด านว ชาการและ ว ชาช พ ม ค ณธรรม และจร ยธรรมม ท กษะ ช านาญการ ความสามารถในการ สร างองค ความร ท เป น ประโยชน ต อการ พ ฒนาช มชน ส งคม และประเทศชาต 2. เพ อขยายวงความร ทางการ ศ กษา ในล กษณะการ สร างเคร อข ายส ช มชน อย างต อเน องและ สอดคล องก บ ความก าวหน าทาง เทคโนโลย เพ อเป น ศ นย กลางทาง การศ กษาแห งหน ง ของโลก 1. ท กสาขาว ชาม การ พ ฒนาในด านการเร ยน การสอน การว จ ย และ การผล ตบ ณฑ ตส ความ เป นเล ศทางว ชาการ ม ท กษะช านาญการ ท ศนคต ท ด ต อว ชาช พ ควบค ไปก บการม ค ณธรรม จร ยธรรม 2. เสร มสร าง บรรยากาศทางว ชาการ ของสาขาว ชา และ คณะฯ รวมท ง บรรยากาศของความ เป นบ าน ด แลเอาใจใส ล กศ ษย เหม อนด แลเอาใจใส ล กหลาน ปล กฝ งค าน ยมให ร นพ ร นน องด แลซ งก นและ ก นท งด านว ชาการ ศ ลปะและว ฒนธรรม ค ณธรรมและจร ยธรรม 1.ระด บความส าเร จของ การประเม นค ณภาพ การเร ยนการสอน ก จกรรมการพ ฒนาน ส ต 2.ร อยละของอาจารย ว ฒ ปร ญญาเอก 3. จ านวนของบ คลากร สายสน บสน น/น ส ต 4. ร อยละของผลงาน ทางว ชาการต อจ านวน อาจารย /จ านวนน ส ต 5. จ านวนหล กส ตรท ปร บปร งตามกรอบ มาตรฐาน TQF 6. ร อยละของต ารา/ หน งส อ/ส อการเร ยน การสอนต อจ านวน อาจารย 7. ร อยละของ โครงการว จ ยในช นเร ยน ต อจ านวนอาจารย 17 โครงการหล ก โครงการ/ก จกรรม 1.โครงการส งเสร มค ณค า น กศ กษาด านว ชาการ ว ชาช พ ส ขภาพ ศ ลปว ฒนธรรม ค ณธรรม และจร ยธรรม 2. โครงการร ร กสาม คค ร น พ ร นน อง 3. โครงการบร หารจ ดการ การศ กษาและว สด ฝ ก 4. โครงการพ ฒนาอาจารย และบ คลากรสายสน บสน น 5. โครงการสน บสน น น กศ กษาท าว จ ยและเสนอ ผลงานว ชาการ 6. โครงการประเม นผลการ สอนของอาจารย และการ จ ดการเร ยนการสอน 7. โครงการพ ฒนาและ ปร บปร งหล กส ตร 8.โครงการท าว จ ยในช น เร ยน เป าหมาย หน วยงาน ร บผ ดชอบ -คณะ -สาขาว ชา

20 ย ทธศาสตร ท 2 ประเด นย ทธศาสตร ด านการบร หารจ ดการศ กษา (ต อ) ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค กลย ทธ ต วช ว ด 4 พ ฒนาค ณว ฒ ค ณภาพและศ กยภาพ ด านการสอนให แก อาจารย 5 พ ฒนาระบบ เทคโนโลย สารสนเทศ เพ อการเร ยนการสอน การศ กษาค นคว าและ แสวงหาความร ได ด วย ตนเอง 3. พ ฒนาความเป นคร ท ปร กษา ร วมท งพ ฒนา บ คลากรท กระด บให ม ความร ความสามารถ และม จ ตป ญญาเพ มข น 4. การจ ดเตร ยมสถานท เคร องม ออ ปกรณ และส ง อ านวยความสะดวก ส าหร บการเร ยนการ สอน 5. ประเม นผลการสอน ของอาจารย และการ จ ดการเร ยนการสอนท ก รายว ชา 6. ส งเสร มให ม การท า ว จ ยในช นเร ยน 8. ม การบร หารความ เส ยงในเร องของ ค ณภาพบ ณฑ ตในท ก สาขาว ชา โครงการหล ก โครงการ/ก จกรรม 9.โครงการส งเสร มน ส ต ด านก จกรรมการบ าเพ ญ ประโยชน ต อสาธารณะ 10. โครงการฝ กประสบ การณ ว ชาช พของน ส ต 11. โครงการค ายอาสา พ ฒนา 12. โครงการปฐมน เทศ 13. โครงการป จฉ มน เทศ เป าหมาย หน วยงาน ร บผ ดชอบ -คณะ -สาขาว ชา 18

21 ย ทธศาสตร ท 3 ประเด นย ทธศาสตร ด านการว จ ยเพ อน าไปประย กต ใช และพ ฒนาท องถ น ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค กลย ทธ ต วช ว ด 1. ส งเสร มงานว จ ยท เน นจ ดเด นท เป น เอกล กษณ ของ มหาว ทยาล ย และการ สร างองค ความร เพ อ พ ฒนาช มชน 2. พ ฒนาศ กยภาพการ ท าว จ ยให แก อาจารย บ คลากร และสร าง น กว จ ยร นใหม 3. สร างระบบและ กลไกบร หารงานว จ ย เพ อสน บสน น และ ส งเสร มการว จ ย 4. จ ดหาท น และแหล ง ท นเพ อสน บสน น งานว จ ย อย างต อเน อง 1.เพ อพ ฒนา ประส ทธ ภาพการว จ ย สร างสรรค องค ความร และภ ม ป ญญา ให ท น ก บความก าวหน าทาง ว ชาการท งด าน ส งคมศาสตร ว ทยาศาสตร และ เทคโนโลย อ นจะเป น ประโยชน ต อการ พ ฒนาเศรษฐก จส งคม และส ง แวดล อม ตลอดจน เผยแพร ผลงานว จ ยใน ระด บชาต และ นานาชาต ได 1. การท าว จ ยแบบ บ รณาการระหว าง หน วยงานภายใน และ ภายนอกมหาว ทยาล ย ท งภาคร ฐและเอกชน ท งในประเทศและ ต างประเทศ 2. การพ ฒนางานว จ ย งานสร างสรรค / นว ตกรรมทางว ชาการ หร อว ชาช พท ม ค ณภาพ 3. การต พ มพ เผยแพร ผลงานว จ ย งาน สร างสรรค /นว ตกรรมใน วารสารท ม ช อปรากฏใน ฐานข อม ลท เป นท ยอมร บท งในระด บ ประเทศและนานาชาต 1.ร อยละของน กว จ ยต อ จ านวนอาจารย 2. ร อยละของอาจารย ท ได ร บการอบรม 3. ร อยละของผลงาน ว จ ยต พ มพ เผยแพร ต อ จ านวนอาจารย 4. เง นสน บสน นการว จ ย ท ได ร บต อจ านวน อาจารย 5. ร อยละของโครงการ ท จ ดประช มต อจ านวน อาจารย 6. ร อยละของอาจารย ท เข าร วมประช ม อบรม ส มมนาทางว ชาการ 19 โครงการหล ก โครงการ/ก จกรรม 1. โครงการพ ฒนาน กว จ ย ร นใหม 2. โครงการสน บสน นการ ท าว จ ย 3. โครงการพ ฒนางานว จ ย งานสร างสรรค /นว ตกรรม ทางว ชาการหร อว ชาช พท ม ค ณภาพ 4.โครงการสน บสน นการ ต พ มพ เผยแพร ลงานว จ ย งานสร างสรรค /นว ตกรรม ในวารสารระด บประเทศ และนานาชาต 5. โครงการสน บสน นการ น าเสนอผลงาน ว จ ย งาน สร างสรรค /นว ตกรรมในท ประช มว ชาการ ระด บประเทศและ นานาชาต 6. โครงการจ ด การประช ม อบรม ส มมนาทางว ชาการ ระด บ ประเทศและนานาชาต เป าหมาย หน วยงาน ร บผ ดชอบ -คณะ -สาขาว ชา

22 ย ทธศาสตร ท 3 ประเด นย ทธศาสตร ด านการว จ ยเพ อน าไปประย กต ใช และพ ฒนาท องถ น (ต อ) ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค กลย ทธ ต วช ว ด 5.สน บสน นให อาจารย เผยแพร ผลงานว จ ย ท ง ในระด บชาต และระด บ นานาชาต 6.สน บสน นให อาจารย น าองค ความร ท ได จาก การว จ ย มาประย กต ใช ก บการเร ยนการสอน และการบร การว ชาการ แก ส งคม 4. การน าเสนอ ผลงานว จ ย งาน สร างสรรค /นว ตกรรมใน ท ประช มว ชาการท เป นท ยอมร บท งในประเทศ และนานาชาต 5. การประช ม อบรม ส มมนาทางว ชาการ 6. ม ข อม ลด านแหล งท น และวารสารให บ คลากร ได ร บทราบ 7. ร อยละของคร ภ ณฑ และอ ปกรณ การว จ ย 8.ร อยละของผลงานทาง ว ชาการต อจ านวนน ส ต 9. ร อยละของโครงการ ต อจ านวนอาจารย โครงการหล ก โครงการ/ก จกรรม 7. โครงการพ ฒนาวารสาร ทางว ชาการไปส ระด บประเทศและ นานาชาต 8. โครงการ สน บสน น น ส ตในการท าว จ ยตาม แนวทาง TRENDS Model เป าหมาย หน วยงาน ร บผ ดชอบ -คณะ -สาขาว ชา 20

แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559)

แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คานา แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป พ.ศ.2555-2559 ฉบ บน

More information

ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต

ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต ต วบ งช ค ณภาพ ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต ต วต ง ต วหาร ผลล พธ (%หร อ ส ดส วน) (/ = บรรล, x = ไม บรรล

More information

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 1 แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 2 คานา แผนการจ ดการความร ประจาป การศ กษา 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ จ ดทาข นเพ อใช เป นแนวทางในการดาเน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร สถาบ นร ชต ภาคย ประจาป 2557

แผนพ ฒนาบ คลากร สถาบ นร ชต ภาคย ประจาป 2557 ~ 1 ~ แผนพ ฒนาบ คลากร สถาบ นร ชต ภาคย ประจาป 2557 จ ดทาโดย ฝ ายทร พยากรบ คคล สาน กอธ การบด สถาบ นร ชต ภาคย ~ 2 ~ คานา แผนพ ฒนาบ คลากรประจาป การศ กษา 2557 สถาบ นร ชต ภาคย ฉบ บน จ ดทาข นภายใต กรอบย ทธศาสตร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559 คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน คานา แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน ฉบ บน จ ดท าข นภายใต กรอบ ย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนามหาว ทยาล ยในระยะ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556

แผนปฏ บ ต ราชการ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนปฏ บ ต ราชการ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คานา คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ได จ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป 2556 (1 ต ลาคม 2555-30 ก นยายน 2556) ข นเพ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคลระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคลระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคลระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ข อม ลพ นฐานและข อม ลบ คลากรคณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน คณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มสภามหาว ทยาล ย คร งท : 7/2557 เม อว นท : 25 ส งหาคม 2557 บทสร ปสำหร บผ บร หำร มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการม งการพ ฒนาสมรรถนะหล กของบ คลากร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2554-2558) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2554-2558) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2554-2558) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม จ ดทาโดย สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ก คำนำ มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ฉบ บน จ ดท

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2553

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2553 แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2553 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา คานา แผนปฏ บ ต ราชการฉบ บน คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ได รวบรวมข นโดยได ร บความ ร วมม อจากภาคว ชาท ง 3 ภาคว ชา ได

More information

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information

คานา (พระเทพว ราภรณ ) ประธานหน วยว ทยบร การ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย จ งหว ดสงขลา

คานา (พระเทพว ราภรณ ) ประธานหน วยว ทยบร การ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย จ งหว ดสงขลา คานา หน วยว ทยบร การ ได ตระหน กถ งความสาค ญของการปฏ บ ต งานตามแผนในล กษณะต อเน องจ ง ได กาหนดแผนพ ฒนาระยะท ๒ของหน วยว ทยบร การโดยเน นการวางแผน (Plan) การปฏ บ ต (DO) การ ตรวจสอบ (Check) และการปฏ บ ต ต อเน

More information

ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557

ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 แผนพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 จ ดทาโดยกองบร หารงานบ คคล โดยผ านความเห นชอบจากสภามหาว ทยาล ยฯ คร งท 92(1/2557) ว นเสาร ท 4 มกราคม 2557 บทท 1 ข อม ลพ นฐาน มหาว ทยาล

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย

แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏเพชรบ รณ พ.ศ. 2556 คานา จากป การศ กษา 2552 เป นต นมา คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ได ม การจ ดท า แผนพ ฒนาบ คลากรและม การทบทวนท กป การศ กษา เพ อให

More information

คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป พ.ศ. 2555 คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร

คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป พ.ศ. 2555 คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป พ.ศ. 2555 คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป พ.ศ. 2555 คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ส าน กว ชาการศ กษาท วไปและนว ตกรรมการเร ยนร อ เล กทรอน กส มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ส าน กว ชาการศ กษาท วไปและนว ตกรรมการเร ยนร อ เล กทรอน กส มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ส าน กว ชาการศ กษาท วไปและนว ตกรรมการเร ยนร อ เล กทรอน กส มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา Page Ifl o 0 fltw1 1'UU,:JU'lJd~:lJ1ru YU"1.2555 ~ltrnl"1jlmd~n'ljlv(l 1 Ubb~::;trr~md:lJnldb~

More information

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ 2554 ก คำนำ ค ม อการให บร การทางว ชาการแก ส งคม คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง จ ดท าข น โดยคณาจารย คณะว ทยาการจ ดการ และโดยความร วมม อของคณะกรรมการเคร อข ายแลกเปล ยนเร ยนร ด าน งานประก นค ณภาพการศ

More information

รายงานต ดตามผลการดาเน นงานตาม แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556

รายงานต ดตามผลการดาเน นงานตาม แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 รายงานต ดตามผลการดาเน นงานตาม แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด ปร ชญา บร การม มาตรฐาน ย ดหล กธรรมาภ บาล ผลส มฤทธ งานม ค ณภาพ ว ส ยท ศน ม งพ ฒนาสาน กงานอธ การบด ส มาตรฐานสากล พ นธก จ 1. พ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๖

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๖ แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๖ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ว ทยาเขตขอนแก น ฉบ บได ร บความเห นจากท ประช มคณะกรรมการประจาว ทยาเขตขอนแก น ในคราวประช มคร งน ๓ /๒๕๕๕ เม อว นท ๑๙ ต ลาคม ๒๕๕๕ แผนปฏ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน ๑. กระบวนการทบทวนข อม ล เพ อจ ดท าแผน ๒. กระบวนการต ดตามผลการ ด าเน นงานตามค าร บรองการ ปฏ บ ต ราชการ

ค ม อการปฏ บ ต งาน ๑. กระบวนการทบทวนข อม ล เพ อจ ดท าแผน ๒. กระบวนการต ดตามผลการ ด าเน นงานตามค าร บรองการ ปฏ บ ต ราชการ ค ม อการปฏ บ ต งาน ๑. กระบวนการทบทวนข อม ล เพ อจ ดท าแผน ๒. กระบวนการต ดตามผลการ ด าเน นงานตามค าร บรองการ ปฏ บ ต ราชการ กล มนโยบายและแผน สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร ค าน า สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 คณะกรรมการบร หารและด าเน นงานการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช ม คร งท 2/2554 ว นจ นทร ท 10 ต ลาคม 2554 ค าน า แผนการจ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได ร บจ ดสรร)

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได ร บจ ดสรร) แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได ร บจ ดสรร) - 2 - แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ว ทยาล ยมวยไทยศ กษาและการแพทย แผนไทย ระยะเวลา 4 ป (2557-2560) (Human Resource Development Plan)

แผนพ ฒนาบ คลากร ว ทยาล ยมวยไทยศ กษาและการแพทย แผนไทย ระยะเวลา 4 ป (2557-2560) (Human Resource Development Plan) 1 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) ว ทยาล ยมวยไทยศ กษาและการแพทย แผนไทย ระยะเวลา 4 ป (2557-2560) ว ทยาล ยมวยไทยศ กษาและการแพทย แผนไทย มหาว ทยาล ยราชภ ฏหม บ านจอมบ ง 2 คำนำ แผนพ ฒนาบ คลากร

More information

นโยบายและแนวทางการบร หารราชการ สถาบ นการพลศ กษา พ.ศ. 2556-2560

นโยบายและแนวทางการบร หารราชการ สถาบ นการพลศ กษา พ.ศ. 2556-2560 นโยบายและแนวทางการบร หารราชการ สถาบ นการพลศ กษา พ.ศ. 2556-2560 โดย นายปร ว ฒน วรรณกลาง อธ การบด สถาบ นการพลศ กษา สาน กงานอธ การบด สถาบ นการพลศ กษา www.ipe.ac.th คานา สถาบ นการพลศ กษา ม ความจ าเป นต องเร

More information