ว ทยาล ยเทคโนโลย พาย พและบร หารธ รก จ

Size: px
Start display at page:

Download "ว ทยาล ยเทคโนโลย พาย พและบร หารธ รก จ"

Transcription

1

2 หล กค ดพ นฐานของว ทยาล ย ว ส ยท ศน (5 ป ท 2) เป นสถาบ นท ม งเน นให ผ เร ยนได ค นพบความจร ง ความด ความงาม เป นพ นฐานในการสร าง ท กษะในการประกอบว ชาช พ (Skill for Work) ศ ลปะการใช ช ว ต (Skill for Life) และเป นสถาบ นอาช วศ กษาเอกชนท ได ร บการยอมร บว าด ท ส ด แห งหน งในประเทศไทย ภายในป 2555

3 หล กค ดพ นฐานของว ทยาล ย พ นธก จ (Mission) จ ดการศ กษาระด บอาช วศ กษา ประเภทว ชาพาณ ชยกรรม และช าง อ ตสาหกรรม ท สอดคล องก บโลกในอนาคต สาหร บผ สาเร จการศ กษาระด บ ม ธยมศ กษาตอนต น ม ธยมศ กษาตอนปลาย และผ ต องการร บการศ กษา ว ชาช พท วไป จ ดการเร ยนการสอนท ม งสร างกระบวนการเร ยนร ผ านการปฏ บ ต อย างม ความส ข เพ อให ม ท กษะว ชาช พ เป นพ นฐานในการประกอบอาช พได

4 จ ดการเร ยนร ท ส งเสร มให น กศ กษากล าค ด กล าทา กล านาเสนอ หลากหลาย ร ปแบบ ส งเสร มการว จ ยเพ อพ ฒนากระบวนการเร ยนร และนว ตกรรม สร างคนท ม ค ณภาพจร ยธรรม ยกระด บจ ตว ญญาณท ม ความเอ ออาทรต อส งคม ม งให โรงเร ยนเป นส วนหน งของช มชน เป ดโอกาสให ช มชนม ส วนร วมท ง ทางด านว ชาการ เทคโนโลย และการก ฬา ทาน บาร งศาสนา อน ร กษ และฟ นฟ ศ ลปว ฒนธรรม ภ ม ป ญญาท องถ นและ ส งแวดล อม

5 เป าหมาย (Goal) ม งผล ตบ คลากรในระด บช างเทคน คอ ตสาหกรรมและบร หารธ รก จ ระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) และประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) ให ม ค ณว ฒ และว ฒ ภาวะสอดคล องก บว ชาช พในสาขาท จบ การศ กษาอย างแท จร ง ม งสร างค ณภาพการศ กษาท สอดคล องก บความต องการของ ตลาดแรงงาน และ ม ความเป นสากล ซ งต องการคนค ดเป น ทาเป น และจ ดการได

6 ม งสร างผ ม ค ณธรรม จร ยธรรม ยกระด บจ ตว ญญาณม ความเอ ออาทรต อ ส งคม ทาให ผ ปฏ บ ต ม ความส ขในการดารงช ว ตตลอดไป ส งเสร มว ธ การจ ดการศ กษาท ม งสร างกระบวนการเร ยนร และม งให ผ เร ยน เร ยนอย างม ความส ข และสอดคล องก บ พรบ. การศ กษาแห งชาต พ.ศ ม งให โรงเร ยนเป นส วนหน งของช มชน และเป ดโอกาสให ช มชนม ส วน ร วม ท งด านว ชาการ เทคโนโลย และการก ฬา เพ อให น กศ กษาได ท กษะใน การประกอบว ชาช พและ ศ ลปะการใช ช ว ต ตามว ส ยท ศน ของว ทยาล ย

7 ปร ชญา บ รณาการทางการศ กษา ว ฒนธรรมทางป ญญา การศ กษาเพ อช ว ต ว ทยาล ยฯม งจ ดการศ กษาตามแนวปร ชญาของว ทยาล ยฯ ท เน นการศ กษาแบบ องค รวม เพ อให ผ เร ยนสามารถเช อมโยงความร จากห องเร ยนไปส ช ว ตจร ง และ สามารถเช อมโยงประสบการณ จากช ว ตจร งเข าส ห องเร ยน จนผ เร ยนสามารถสร างหร อ สร ปเป นความร ของตนเองข นใหม โดยอย บนพ นฐานของการกระต นให ผ เร ยนใช ความค ดเพ อช ว ตท งอกงามของผ เร ยนอย างแท จร ง

8 เอกล กษณ เป นว ทยาล ยแห งการเร ยนร ท กษะว ชาช พและศ ลปะการใช ช ว ต

9 อ ตล กษณ ค ดเป น เน นปฏ บ ต จ ดการได

10 อ ตล กษณ คณะช างอ ตสาหกรรม : Safety Tidy Quality คณะอ ตสาหกรรมท องเท ยว : บ คล กงามตา ภาษาด ม ความรอบร ส งานบร การ คณะเทคโนโลย สารสนเทศ : ตรรกะด ก าวท นเทคโนโลย ม ม ต ทางส งคม คณะบร หารธ รก จ สาขาการบ ญช : เช ยวชาญการบ ญช ม มาตรฐาน บร การส งคม สาขาการตลาด : นาเสนอด ม ความม นใจ ใฝ งานบร การ สาขาพาณ ชยกรรม : ท กษะด ม ความสะอาด มาตรฐานส ง

11 สโลแกน ให ปลาฉ นหน งต ว ฉ นม ปลาก นแค หน งว น สอนให ฉ นหาปลา ฉ นม ปลาก นตลอดไป..

12 ว ฒนธรรมองค กร (Organization Culture) ว ทยาล ยตระหน กในการสร างว ฒนธรรมองค กร เพ อเป นรากฐานรองร บการสร าง พล งข บเคล อนของบ คลากรท งองค กร ให เป นหล กประก นต อการจ ดการศ กษาอย างม ค ณภาพ โดยม งสร างว ฒนธรรมองค กร ให องค กรม ล กษณะด งต อไปน ลดพ ธ กรรม เน นเน อหา ม งส สาระ องค กรท ม ว ฒนธรรมแห งการเร ยนร ช วยเหล อและอาทรต อก น องค กรแห งการระดมความค ดท หลากหลาย กล าค ด กล าพ ด กล าว พากษ ว จารณ บนจ ดย น แห งการสร างสรรค และเคารพซ งก นและก น องค กรแห งการทางานอย างม ค ณภาพ ย ดม นในหล กการ องค กรท เช อม นในพล งความด ของท ม

13 ส ญล กษณ เป นอ กษร P เป นร ปล กศรไขว ม ปลายช ไปท ศพาย พ ล อมรอบล กโลก อย ข างใน ด านล างม คาขว ญของว ทยาล ยฯ ค ดเป น เน นปฏ บ ต จ ดการได

14 ความหมายของส ญล กษณ : อ กษร P แทนช อของว ทยาล ยฯ ในภาษาอ งกฤษ ค อ Payap Technological and Business College ปลายล กศรท ช เลยขอบด านซ าย หมายถ ง การม จ นตนาการท กว างไกล ไม ต ดอย ในกรอบ ล กโลก ภายในซ งม ส ดส วนท เท าก นท งซ ายและขวา หมายถ ง การน า ว ทยาการของโลกตะว นตก มาผสมผสานก บภ ม ป ญญา ตะว นออกได อย างเหมาะสม

15 ต นไม ประจาว ทยาล ยฯ : ต นราชพฤกษ ต นราชพฤกษ เป นส ญล กษณ ของต นไม ประจาแผ นด น เปร ยบเสม อนการจ ด การศ กษาของว ทยาล ย ท ม งผล ตคนเก งท ม ความสามารถเท าก นก บความเป น คนด เปร ยบประหน งว ทยาล ยฯได ร วมปล กต นไม พ นธ ด แข งแรง และม ภ ม ค มก นโรคลงในแผ นด น ซ งจะแตกหน อ แผ ก งก าน สร างความร มเย น ให แก ผ อ นต อไป

16 ส ประจาว ทยาล ยฯ : ส เข ยว - ส เหล อง ส เข ยว : มาจากส ของใบไม ซ งเป นส วนผสมของคลอโรฟ ล พ ชท กชน ดใช สารน ในการปร ง อาหารเพ อหล อเล ยงลาต นและช ว ต หมายถ ง กระบวนการจ ดการศ กษาของว ทยาล ยฯท ม งฝ กทา ฝ กจ ดการจนเปร ยบเสม อน เคร องม อประจาต วท นาไปเป นเคร องหาเล ยงช พและครอบคร วต อไป ด งเช น คลอโรฟ ล ส เหล อง : มจากส เหล องของดอกราชพฤษ ต นไม ท สามารถให ดอก ค อต นไม ท ได ร บการ ปล กรดน า และพรวนด นจนม ราก ลาต น และภ ม ค มก นโรคอย างด จ งสามารถให ดอกท สวย งานเพ อให ผ คนได ช นชม หมายถ ง ผลผล ตของว ทยาล ยท ได ร บการบ มเพาะอย างด จากว ทยาล ยฯ จนม ความพร อมท จะออกไปปฏ บ ต งาน และแก ป ญหาต างๆในช ว ตได ตลอดเป นจนคนด ของส งคม

17 แนวค ดพ นฐานเพ อบรรล ว ส ยท ศน ในช วง 5 ป ท 2 เพ อข บเคล อนองค กรให บรรล ส ว ส ยท ศน ในช วง 5 ป ท 2 ว ทยาล ยฯได นาเสนอหล ก ค ดพ นฐานอ นเป นธงนา พาผ เร ยนให ค นพบความจร ง ความด และความงาม ด งน ความจร ง = ค ณภาพมาตรฐานส ง ความด = เป นคนด แล วจะเก งเอง ความงาม = แตกต างสร างสรรค ความจร ง ความงาม ความด Skill for Work Skill for Life

18 เง นตราน ยม อานาจเช อน ยม ความเช อน ยม ม จฉาท ฐ ความด ความงาม ความจร ง ส มมาท ฐ ศาสนา ศ ลปะ ว ทยาศาสตร กฤษณะม ระต อ งกฤษ ศ ลปะการใช ช ว ต Skill for life ท กษะการประกอบว ชาช พ Skill for work Unesco Learn to be + Learn to live Learn to know + Learn to do ว ทยาศาสตร และศ ลปะศาสตร จะสร างท กษะการประกอบว ชาช พ ในขณะท ปร ชญาและ หร อศาสนาจะไปสร างศ ลปะการใช ช ว ต

19 แนวค ดท 1 : เป นคนด แล วจะเก งเอง ความเป นคนด ค อมรรคท ประกอบด วย ศ ล สมาธ และป ญญา (จ ดการได ปฏ บ ต ได ค ดได ) ซ งจะทาให เป นคนท ม ศ กยภาพในการเร ยนร และปฏ บ ต ภาระหน าท ได ด แนวค ดท 2 : แตกต างสร างสรรค ไม ม ความด ท ส มบ รณ น นหมายถ งน กศ กษาสามารถทาส งท ด กว าเด มได โดยเร มต นท การค ดต างจากเด มด วยจ นตนาการท สร างสรรค ให เก ดความงดงามได แนวค ดท 3 : ค ณภาพมาตรฐานส ง เพราะค ณภาพค อความจร งท สามารถพ ส จน และยอมร บได การนาพาให ผ เร ยนได ค นพบความจร ง จ งม ความจาเป นอย างย งท จะต องทาให ผ เร ยนตระหน กถ งค ณภาพ และเป นผ ท สามารถพ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานของตนได

20 หล กส ตรท เป ดสอน ระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พ ปวช. และปวส. ประเภทว ชาอ ตสาหกรรม (เป ดสอน 3 สาขาว ชา) 1. สาขาว ชาอ เล กทรอน กส 2. สาขาว ชาไฟฟ ากาล ง 3. สาขาว ชาช างยนต ประเภทว ชาอ ตสาหกรรมท องเท ยว (เป ดสอน 2 สาขาว ชา) 1. สาขาว ชาการโรงแรมและการท องเท ยว 2. สาขาว ชาการจ ดการธ รก จท องเท ยว

21 หล กส ตรท เป ดสอน ประเภทว ชาพาน ชยกรรม (เป ดสอน 3 สาขาว ชา) 1. สาขาว ชาการบ ญช 2. สาขาว ชาการตลาด 3. สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ

22 ย ทธศาสตร ของโรงเร ยน ย ทธศาสตร และการพ ฒนาไปส ว ส ยท ศน มาตรฐานค ณภาพภายใน(สอศ.) ย ทธศาสตร ว ชาการ ย ทธศาสตร ก จการน กศ กษา ย ทธศาสตร พ ฒนาบ คลากร ย ทธศาสตร พ ฒนานว ตกรรม ย ทธศาสตร บร หารจ ดการ ม.1 ค ณภาพผ เร ยน/ผ สาเร จการศ กษา ม.2 มาตรฐานหล กส ตรและการจ ดการเร ยนร ม.3 ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน ม.4 การบร หารว ชาช พส ส งคม ม.5 นว ตกรรมและงานว จ ย ย ทธศาสตร เคร อข าย ม.6 ภาวะผ นาและการจ ดการ

23

แผนปฏ บ ต การประจาป 2555

แผนปฏ บ ต การประจาป 2555 แผนปฏ บ ต การประจาป 2555 ว ทยาล ยเทคโนโลย ศร ว ฒนาบร หารธ รก จ ว ทยาล ยเทคโนโลย ศร ว ฒนาบร หารธ รก จ สำนน กงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน กระทรวงศ ศ กษาธ การ ข แผนปฏ บ ต การประจาป 2555 ว ทยาล ยเทคโนโลย

More information

แผนพ ฒนาคณะเทคโนโลย การเกษตร พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาคณะเทคโนโลย การเกษตร พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาคณะเทคโนโลย การเกษตร พ.ศ.2555-2558 คณะเทคโนโลย การเกษตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา หน า 1 ค าน า แผนพ ฒนาคณะเทคโนโลย การเกษตร พ.ศ.2555-2558 จ ดท าข นตามกรอบแผนย ทธศาสตร ของ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา พ.ศ.

More information

ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก

ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก หล กส ตรการศ กษานอกระบบ ระด บการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ส าน กงาน กศน.จ งหว ดฉะเช งเทรา ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย ส าน กงานปล

More information

โครงการตามแผนปฏ บ ต การสถานศ กษา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557

โครงการตามแผนปฏ บ ต การสถานศ กษา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 1 โครงการตามแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 กลย ทธ ท 1 : พ ฒนาผ เร ยนให ม ความร และท กษะในด านว ชาการและว ชาช พ 1 มห ศจรรย ว นอาช วะ 2 การแข งข นท กษะว ชาช พระด บหน วย อศจ. ภาค และชาต 3 ประเม นโครงการว

More information

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 1 แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 2 คานา แผนการจ ดการความร ประจาป การศ กษา 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ จ ดทาข นเพ อใช เป นแนวทางในการดาเน

More information

แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โรงเร ยนป ญญาภ ว ฒน เทคโนธ รก จ ( พ.ศ.2553-2557 )

แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โรงเร ยนป ญญาภ ว ฒน เทคโนธ รก จ ( พ.ศ.2553-2557 ) แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โรงเร ยนป ญญาภ ว ฒน เทคโนธ รก จ ( พ.ศ.2553-2557 ) 20/29 หม ท. 2 ซอยงามวงศ วาน 23 ถนนงามวงศ วาน ต าบลบางเขน อ าเภอเม องนนทบ ร จ งหว ดนนทบ ร 2 ค าน า การจ ดการศ กษาเป นกระบวนการหน

More information

คานา (พระเทพว ราภรณ ) ประธานหน วยว ทยบร การ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย จ งหว ดสงขลา

คานา (พระเทพว ราภรณ ) ประธานหน วยว ทยบร การ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย จ งหว ดสงขลา คานา หน วยว ทยบร การ ได ตระหน กถ งความสาค ญของการปฏ บ ต งานตามแผนในล กษณะต อเน องจ ง ได กาหนดแผนพ ฒนาระยะท ๒ของหน วยว ทยบร การโดยเน นการวางแผน (Plan) การปฏ บ ต (DO) การ ตรวจสอบ (Check) และการปฏ บ ต ต อเน

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2557

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2557 แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2557 ของ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 เอกสารล าด บท 33/2556 กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 www.korat4.go.th ค

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป 2555 สารจากผ อานวยการ

แผนปฏ บ ต การประจาป 2555 สารจากผ อานวยการ สารจากผ อานวยการ ว ทยาล ยเทคน คอานาจเจร ญ เป นสถานศ กษาท บร หารงานส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการ อาช วศ กษา มาเป นเวลา 19 ป และย งคงย ดม นในเจตนารมณ ท ผล ตน กศ กษาในระด บช างฝ ม อท ม ค ณภาพออกส ส งคมอย างต

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557 1 คานา ตามสาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ได กาหนดแนวทางการจ ดทาแผนปฏ บ ต การของ สถานศ กษา เพ อให สอดคล องก บการเปล ยนแปลงของเทคโนโลย เศรษฐก จและส งคม ม งเน นความเข มแข งให ก บ สถานศ กษา และรองร บก บพระราชบ

More information

ตอนท 1: ส วนนา หล กการเหต ผลของการจ ดโรงเร ยนมาตรฐานสากล

ตอนท 1: ส วนนา หล กการเหต ผลของการจ ดโรงเร ยนมาตรฐานสากล 1 ตอนท 1: ส วนนา หล กการเหต ผลของการจ ดโรงเร ยนมาตรฐานสากล กระแสโลกาภ ว ตน และความเปล ยนแปลงของโลกท เก ดข นอย างรวดเร ว ท งด านว ทยาการ ส งคม เศรษฐก จฐานความร (Knowledge-based Economy) และความก าวหน าทางเทคโนโลย

More information

หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2556

หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2556 หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2556 เล มท 3 ประเภทว ชาอ ตสาหกรรม สาขาว ชาช างก อสร าง สาขาว ชาช างเคร องเร อนและตกแต งภายใน สาขาว ชาสถาป ตยกรรม สาขาว ชาสารวจ สาขาว ชาโยธา สาน กงานคณะกรรมการการอาช

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป ว ทยาล ยอาช วศ กษาสงขลา ป งบประมาณ 2556

แผนปฏ บ ต การประจาป ว ทยาล ยอาช วศ กษาสงขลา ป งบประมาณ 2556 แผนปฏ บ ต การประจาป ว ทยาล ยอาช วศ กษาสงขลา ป งบประมาณ 2556 อาช วศ กษาจ งหว ดสงขลา สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา รการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ คานา ว ทยาล ยอาช วศ กษาสงขลา ในฐานะท เป นหน วยงานหน งท

More information

เร ยบเร ยงโดย นายธ รภ ทร วงษ สว าง

เร ยบเร ยงโดย นายธ รภ ทร วงษ สว าง แบบทดสอบการบร หารว ชาการผ บร หารสถานศ กษาช ดท 1 หล กส ตรเตร ยมสอบตาแหน ง รองผ อานวยการสถานศ กษา / ผ อานวยการสถานศ กษา เร ยบเร ยงโดย นายธ รภ ทร วงษ สว าง (ธ รภ ทร ต วเตอร )... ข อ 1 ข อใดตรงก บความหมายของ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา 2556 (แผนกลย ทธ ว ทยาล ยเซนต หล ยส ระยะท 3 ป การศ กษา 2555 2559)

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา 2556 (แผนกลย ทธ ว ทยาล ยเซนต หล ยส ระยะท 3 ป การศ กษา 2555 2559) หน า 1 แผนปฏ บ ต การว ทยาล ยเซนต หล ยส ประจา (ระด บสถาบ น) 1. ท ศทางของว ทยาล ยเซนต หล ยส ตามแผนกลย ทธ ว ทยาล ยเซนต หล ยส ระยะท 3 (ป การศ กษา 2555-2559) ตามท ว ทยาล ยเซนต หล ยส ได จ ดท าแผนกลย ทธ ว ทยาล

More information

สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554

สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554 สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554 ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย อาเภอห างฉ ตร สาน กงานการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย จ งหว ดลาปาง สาน กงานการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย

More information

ในรอบป ๒๕๕๕ บทท ผลการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

ในรอบป ๒๕๕๕ บทท ผลการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ๓ บทท ผลการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ในรอบป ๒๕๕๕ ในป การศ กษา ๒๕๕๕ โรงเร ยนสตร ว ดระฆ งด าเน นงานตามแผนพ ฒนาค ณภาพ การศ กษาจนบรรล ความส าเร จตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน ด งน ๑. ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การประจ

More information

รห ส UTQ-102: การบร หารหล กส ตร

รห ส UTQ-102: การบร หารหล กส ตร UTQ online e-training Course ใบความร ท 1 เร อง ความสามารถและความจาเป นของ การบร หารจ ดการหล กส ตรระด บสถานศ กษา โครงการยกระด บค ณภาพคร ท งระบบ ภายใต ปฏ บ ต การไทยเข มแข ง (Upgrading Teacher Qualification

More information

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 เป นการปฏ บ ต ตามแผนงาน/ โครงการตามท ศทางหร

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพของผ เร ยน ก จกรรม : พ ฒนาค ณล กษณะด านจ ตสาธารณะ

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพของผ เร ยน ก จกรรม : พ ฒนาค ณล กษณะด านจ ตสาธารณะ โครงการ พ ฒนาศ กยภาพของผ เร ยน ก จกรรม : พ ฒนาค ณล กษณะด านจ ตสาธารณะ จ ตอาสาพ ฒนาตนและส งคม ของน กเร ยนระด บช นม ธยมศ กษาป ท 6 หน วยงานท ร บผ ดชอบ : กล มก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน (แนะแนว) โรงเร ยนสาธ ตมหาว

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร สถาบ นร ชต ภาคย ประจาป 2557

แผนพ ฒนาบ คลากร สถาบ นร ชต ภาคย ประจาป 2557 ~ 1 ~ แผนพ ฒนาบ คลากร สถาบ นร ชต ภาคย ประจาป 2557 จ ดทาโดย ฝ ายทร พยากรบ คคล สาน กอธ การบด สถาบ นร ชต ภาคย ~ 2 ~ คานา แผนพ ฒนาบ คลากรประจาป การศ กษา 2557 สถาบ นร ชต ภาคย ฉบ บน จ ดทาข นภายใต กรอบย ทธศาสตร

More information

ก จกรรมตามมาตรฐานงานก จกรรมน กศ กษา ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระบวนการประก นค ณภาพงานก จกรรมน กศ กษา

ก จกรรมตามมาตรฐานงานก จกรรมน กศ กษา ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระบวนการประก นค ณภาพงานก จกรรมน กศ กษา ก จกรรมตามมาตรฐานงานก จกรรมน กศ กษา ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระบวนการประก นค ณภาพงานก จกรรมน กศ กษา คร งน... เราจะได เร ยนร อะไรก น... การประก นค ณภาพการศ กษาค ออะไร ท าไมต องประก นค ณภาพการศ กษา

More information

โครงการ พ ฒนาค ณล กษณะด านจ ตสาธารณะ ก จกรรม

โครงการ พ ฒนาค ณล กษณะด านจ ตสาธารณะ ก จกรรม โครงการ พ ฒนาค ณล กษณะด านจ ตสาธารณะ ก จกรรม : เร ยนร กระบวนการจ ดก จกรรมจ ตสาธารณะ ของน กเร ยนระด บช นม ธยมศ กษาป ท 5 หน วยงานท ร บผ ดชอบ : กล มก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน (แนะแนว) โรงเร ยนสาธ ตมหาว ทยาล ยศร

More information

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานราธ วาส เขต 1 ธ นวาคม 2555

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานราธ วาส เขต 1 ธ นวาคม 2555 ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานราธ วาส เขต 1 ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2556 เฉพาะงบประมาณพ ฒนาค ณภาพการศ กษาข นพ นฐาน โดยได ก าหนดว ส ยท ศน พ นธก จ เป าประสงค และกลย ทธ สอดร บก

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร คณะศ ลปกรรมศาสตร สถาบ นเทคโนโลย แห งอโยธยา พ.ศ.2555 2559

แผนพ ฒนาบ คลากร คณะศ ลปกรรมศาสตร สถาบ นเทคโนโลย แห งอโยธยา พ.ศ.2555 2559 1 แผนพ ฒนาบ คลากร คณะศ ลปกรรมศาสตร สถาบ นเทคโนโลย แห งอโยธยา พ.ศ.2555 2559 2 คานา แผนพ ฒนาบ คลากร คณะศ ลปกรรมศาสตร สถาบ นเทคโนโลย แห งอโยธยา พ.ศ. 2555-2559 จ ดทา ข นเพ อใช เป นแนวทางในการดาเน นการตามภารก

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 ... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 ... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษายะลา เขต 2... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ - 2 - แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ สาน กนโยบายและย ทธศาสตร สป. E-Mail : planandproject@gmail.com - 3 - คานา

More information

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2 ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2 ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 เพ อให สถานศ กษา และกล มต าง ๆ ในส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต ๒ ใช เป น กรอบในการด

More information

ระด บการศ กษาข นพ นฐาน ประถมศ กษา:ม ธยมศ กษา

ระด บการศ กษาข นพ นฐาน ประถมศ กษา:ม ธยมศ กษา ระด บการศ กษาข นพ นฐาน ประถมศ กษา:ม ธยมศ กษา มาตรฐานค ณภาพผ เร ยน มาตรฐานท 1 ผ เร ยนม ส ขภาวะท ด และม ส นทร ยภาพ ท ต วบ งช ร อยละ ผลการประเม น คะแนนท คานวณได ระด บ ค ณภาพ 1.1 ผ เร ยนม ส ขน ส ยในการด แลส

More information