การประย กต ใช Social Media & Social Network ย คศตวรรษท 21

Size: px
Start display at page:

Download "การประย กต ใช Social Media & Social Network ย คศตวรรษท 21"

Transcription

1 การประย กต ใช Social Media & Social Network เพ อการพ ฒนาส อการเร ยนร สาหร บการบร การของห องสม ด ย คศตวรรษท 21 บ ญเก ยรต เจตจ านงน ช น กว ชาการ งานพ ฒนาและบร การส อสาระด จ ท ล ฝ ายบร การความร ทางว ทยาศาสตร และเทคโนโลย สาน กงานพ ฒนาว ทยาศาสตร และเทคโนโลย แห งชาต (NSTDA)

2 ส าน กงานพ ฒนาว ทยาศาสตร และเทคโนโลย แห งชาต National Science and Technology Development Agency (NSTDA) 2

3 3

4 ฝ ายบร การความร ทางว ทยาศาสตร และเทคโนโลย Science and Technology Knowledge Services (STKS) 4

5 ความจร งของศตวรรษท 21 โลกเปล ยน... ส งคมเปล ยน ร ปแบบการเร ยนการสอนท เน น ผ เร ยนเป นศ นย กลาง เทคโนโลย สะอาด เทคโนโลย ส เข ยว การประหย ดพล งงาน การใช ส อส งคมออนไลน แนวปฏ บ ต การใช งานท เหมาะสม การเข าถ งส าหร บท กกล ม กระแสเศรษฐก จ ความย งย น โรคอ บ ต ใหม เทคโนโลย อ บ ต ใหม Worldchanging: A Users Guide for the 21st Century 5

6 การใช ส อส งคมออนไลน แนวปฏ บ ต การใช งานท เหมาะสม ce/binary/online.pdf _id=292 6

7 ต วอย างเทคโนโลย อ บ ต ใหม 7

8 ประเทศไทย ตระหน ก ปฏ ร ปการศ กษา สมรรถนะส าค ญของผ เร ยน ความสามารถในการส อสาร ความสามารถในการค ด ความสามารถในการแก ป ญหา ความสามารถในการใช ท กษะช ว ต ความสามารถในการใช เทคโนโลย 8

9 สมรรถนะส าค ญของผ เร ยน ความสามารถในการส อสาร ความสามารถในการร บและส งสาร ม ว ฒนธรรมในการใช ภาษาถ ายทอดความค ด ความร ความเข าใจ ความร ส ก และท ศนะของตนเองเพ อแลกเปล ยนข อม ลข าวสารและประสบการณ อ นจะเป น ประโยชน ต อการพ ฒนาตนเองและส งคม รวมท งการเจรจาต อรองเพ อขจ ดและ ลดป ญหาความข ดแย งต างๆ การเล อกร บหร อไม ร บข อม ลข าวสารด วยหล กเหต ผลและความถ กต อง ตลอดจน การเล อกใช ว ธ การส อสารท ม ประส ทธ ภาพโดยค าน งถ งผลกระทบท ม ต อตนเอง และส งคม ความสามารถในการค ด ความสามารถในการค ดว เคราะห การค ดส งเคราะห การค ดอย างสร างสรรค การ ค ดอย างม ว จารณญาณ และการค ดเป นระบบ เพ อน าไปส การสร างองค ความร หร อสารสนเทศเพ อการต ดส นใจเก ยวก บตนเอง และส งคมได อย างเหมาะสม 9

10 สมรรถนะส าค ญของผ เร ยน ความสามารถในการแก ป ญหา ความสามารถในการแก ป ญหาและอ ปสรรคต างๆ ท เผช ญได อย างถ กต อง เหมาะสมบนพ นฐานของหล กเหต ผล ค ณธรรมและข อม ลสารสนเทศ เข าใจความส มพ นธ และการเปล ยนแปลงของเหต การณ ต างๆ ในส งคม แสวงหาความร ประย กต ความร มาใช ในการป องก นและแก ไขป ญหา และม การต ดส นใจท ม ประส ทธ ภาพโดยค าน งถ งผลกระทบท เก ดข นต อตนเอง ส งคม และส งแวดล อม ความสามารถในการใช ท กษะช ว ต ความสามารถในการน ากระบวนการต างๆ ไปใช ในการด าเน นช ว ตประจ าว น การเร ยนร ด วยตนเอง การเร ยนร อย างต อเน อง การท างาน และการอย ร วมก นใน ส งคมด วยการสร างเสร มความส มพ นธ อ นด ระหว างบ คคล การจ ดการป ญหาและความข ดแย งต างๆ อย างเหมาะสม การปร บต วให ท นก บ การเปล ยนแปลงของส งคมและสภาพแวดล อม การร จ กหล กเล ยงพฤต กรรมไม พ งประสงค ท ส งผลกระทบต อตนเองและผ อ น 10

11 สมรรถนะส าค ญของผ เร ยน ความสามารถในการใช เทคโนโลย ความสามารถในการเล อก และใช เทคโนโลย ด านต างๆ ม ท กษะกระบวนการทางเทคโนโลย เพ อการพ ฒนาตนเองและส งคม ในด าน การเร ยนร การส อสารการท างาน การแก ป ญหาอย างสร างสรรค ถ กต อง เหมาะสม และม ค ณธรรม สร ปได ว า เทคโนโลย เป นห วใจสาค ญของ การเร ยนร ศตวรรษท 21 เพราะถ กยกมาเป น สมรรถนะข อใหญ 1 ข อ 11

12 ค ณล กษณะพ งประสงค ของผ เร ยน ในศตวรรษท เป นน กค ดว เคราะห 2. เป นน กแก ป ญหา 3. เป นน กสร างสรรค 4. เป นน กประสานความร วมม อ 5. ร จ กใช ข อม ลและข าวสาร 6. เป นผ เร ยนร ด วยตนเอง 7. เป นน กส อสาร 8. ตระหน ก ร บร สภาวะโลก 9. เป นพลเม องทรงค ณค า 10. ม พ นฐานความร เศรษฐก จและการคล ง ห องสม ด เข ามาม ส วนร วม ได อย างไร 12

13 ห องสม ดในศตวรรษท 21 ห องสม ดไม ใช เพ ยงห องเก บรวบรวมหน งส อและ ส อจ านวนมาก แล วรอให คนมาน งอ านหน งส ออย เง ยบๆ อย างเด ยวอ กต อไป ห องสม ด สน บสน นใหเก ด การเร ยนร ตลอดช ว ต ห องสม ดต องตอบสนอง ความต องการด านการอ าน และ การเร ยนร ของผ ใช บร การท ง น กเร ยน คร ผ บร หาร รวมท ง ผ ปกครอง และคนในช มชน 13

14 ห องสม ดในศตวรรษท 21 Physical Space Virtual Space Human Space (Librarian) 14

15 ห องสม ดก บ การเปล ยนแปลง 15

16

17 Technological convergence

18 18

19 19

20 อ ปกรณ ของผ ใช ณ ว นน

21 21

22 สถ ต การใช งานอ นเทอร เน ตของไทย เด อน ก.ย

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 กลย ทธ แผนแม บทไอซ ท ของอาเซ ยนท ควรทราบ อ านวยความสะดวกเพ อการแบ งป นและแลกเปล ยนข อม ลทาง ธ รก จในกล มประเทศอาเซ ยน แบ งป นความร พ ฒนาระบบบร การอ เล กทรอน กส และเน อหาสาระ รวมท งสน บสน นและส งเสร มการแลกเปล ยนด จ ท ล คอนเทนท ก าหนดชน ดของบร การอ เล กทรอน กส ท สมควรจะให สร างโดย ต องค าน งถ งต นท นและภาษาท ใช เล อกสภาพแวดล อมท เอ อต อการพ ฒนาระบบบร การ อ เล กทรอน กส ท ม ราคาท ไม แพง รณรงค สร างความตระหน กในเร องความม นคงและปลอดภ ย ส งเสร มให เก ดการค มครองส ทธ ของทร พย ส นทางป ญญาในระด บ อาเซ ยนเพ อปกป องผลงานสร างสรรค 28

29 กลย ทธ แผนแม บทไอซ ท ของอาเซ ยนท ควรทราบ บร การบรอนแบนด ท วท งอาเซ ยน ขยายการเช อมโยง และส งผล ให เก ดการขยายต วการพ ฒนาด านไอซ ท ให เด กๆ ท กคนม โอกาสเข าถ งบร การบรอดแบนด อ นเทอร เน ต สร างระบบฐานข อม ลของผ ชานาญการ และน กสร างนว ตกรรม ด านไอซ ท ภายในอาเซ ยน พ ฒนามาตรฐานด านท กษะไอซ ท ของอาเซ ยน พ ฒนาแรงงาน ด านไอซ ท ท ม ศ กยภาพ จ ดให ไอซ ท เป นส วนหน งของหล กส ตรของโรงเร ยนท วอาเซ ยน เพ อส งเสร มการเร ยนไอซ ท ในโรงเร ยนให เร วข น จ ดการฝ กอบรมให คร อาจารย ด านไอซ ท อย างกว างขวาง พร อม ท งสน บสน นให ใช ไอซ ท เพ อการเร ยนการสอน จ ดให ม โครงการ แลกเปล ยนด านไอซ ท แก คร อาจารย และน กเร ยน 29

30 30

31 แผนปฏ บ ต การ 3 ป (พ.ศ ) เพ อเตร ยมความพร อมเข าส ประชาคมอาเซ ยน กระทรวงศ กษาธ การ ให ความสาค ญก บการศ กษา (โอกาส/ ค ณภาพ) โดยเน นการเร ยนการสอนทางไกล และการศ กษาตลอดช ว ต ค ณภาพการศ กษา การศ กษาเพ อเด กยากจนและพ การ การรณรงค เพ อการไม ร หน งส อ การสร างอ ตล กษณ และโอกาสและ ความเสมอภาคทางการศ กษา การส งเสร มการจ างงานท เหมาะสม โดยม งพ ฒนาแรงงานให ม ท กษะและความร ผล ตน กศ กษาสายอาช พให ตรงก บความ ต องการของตลาดแรงงงาน การจ ดระบบ การร บรองสมรรถนะของแรงงาน และเตร ยม ความพร อมและฝ กอบรมให ก บแรงงาน อย างต อเน อง การลงท นในด านการพ ฒนาทร พยากรมน ษย ให ความสาค ญก บการอบรมภาษาอ งกฤษและ ภาษาจ น การปร บหล กส ตรอาเซ ยน โดยจ ดท า หล กส ตรการเร ยนข นพ นฐานเป นภาษาอ งกฤษ การถ ายโอนหน วยการเร ยนของ ระด บอ ดมศ กษา การจ ดงบประมาณ ด านการศ กษา และม งพ ฒนาคร การส งเสร มเทคโนโลย สารสนเทศ (ICT) และ การอ านวยความสะดวกในการเข าถ ง ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย เช งประย กต โดย เน นการส งเสร มการเร ยนว ทยาศาสตร คณ ตศาสตร การเร ยนการสอนผ านแท บเล ต การเร ยนการสอนผ านดาวเท ยม และการใช ระบบ e-learning 31

32 ค ณล กษณะเด กไทยในประชาคมอาเซ ยน ด านความร อาเซ ยน จ ดก าเน ด กฎบ ตรอาเซ ยน ประชาคมอาเซ ยน ความส มพ นธ ก บภายนอก อาเซ ยน ประเทศในอาเซ ยน การเม อง เศรษฐก จ ส งคมและว ฒนธรรม ด านเจตคด ม ความภ ม ใจ ความเป นไทย ความเป นอาเซ ยน ร วมร บผ ดชอบ ตระหน กในความเป นอาเซ ยน ว ถ ช ว ตประชาธ ปไตย ยอมร บความแตกต างทาง ศาสนา ด าเน นช ว ตตามหล กปร ชญา เศรษฐก จพอเพ ยง 32

33 พระไทย พระพม า 33

34 ค ณล กษณะเด กไทยในประชาคมอาเซ ยน ด านท กษะและกระบวนการ ส อสารได อย างน อย 2 ภาษา ม ท กษะการใช ICT อย าง สร างสรรค ม ความสามารถแก ป ญหาอย าง ส นต ว ธ สามารถท างานร วมก บผ อ นได ท กษะพลเม อง ความร บผ ดชอบ ทางส งคม เคารพยอมร บ ความหลากหลายทางว ฒนธรรม ม ภาวะผ น า เห นป ญหาส งคมและท าเพ อ น าไปส การเปล ยนแปลง ท กษะการเร ยนร พ ฒนาตน เห นค ณค าความเป นมน ษย เท า เท ยมก น ม ส วนร วมแสดงความค ดเห นและ แลกเปล ยนเร ยนร ม ความสามารถในการค ดว เคราะห อย างม เหต ผล ม ความสามารถในการจ ดการ ควบค มตนเอง 34

35 เร มต นด วยเว บไซต พ ฒนาเว บไซต ด วย ท กษะไอซ ท ท สร างสรรค การค าน งถ งต นท น ราคาไม แพง ม ความม นคงปลอดภ ย ไม ละเม ดประเด นทร พย ส นทางป ญญา แบ งป นความร ม เน อหาหลากหลายแบบ 35

36 36

37 เคร องม อท น าใช wordpress.com sites.google.com facebook.com librarything.com youtube.com slideshare.net flickr.com เล อกบร การฟร ออนไลน เพ อสร างส อบร การความร บนฐานการเร ยนร ศตวรรษท 21 37

38 38

39

40 https://www.facebook.com/libraryps 40

41 41

42 https://sites.google.com/a/pvlearners.net/horizon-mediacenter/home 42

43 43

44 44

45 ห องสม ดประชาชนนครช คาโก (Chicago Public Library) 45

46 46

47 ระบบห องสม ด (ฟร ) โดย STKS 47

48 48

49 49

50 50

51 51

52 ความหลากหลายของทร พยากร สาขาว ชา ร ปแบบ การได มา การเผยแพร การเข าถ ง เน อหาในร ปแบบ ebook ฟอร แมตเน อหาท ม ให เล อกหลายฟอร แมต 52

53 ebook เพ อใช งานก บอ ปกรณ ท ฟอร แมต Text Format Document Format HTML Format PDF Flip Book Flash Flip Book epub Kindle Digital Book หลากหลาย เคร องม อ มาตรฐานการสร าง/พ ฒนา การเข าถ ง ประเด นทร พย ส นทาง ป ญญา 53

54 54

55 55

56 เน อหาในร ปแบบ Apps บน ipad/androids 56

57 Our Choice: A Plan to Solve the Climate Crisis Interactive ebook ปรากฏการณ โลกร อน ผลงานเข ยนของ Al Gore อด ตรองประธานาธ บด สหร ฐอเมร กาและ บอร ดบร หารของ Apple น าเสนอเน อหาท ค อนข าง หน ก เป นทางการ แต ได ร บความสนใจมาก เพราะม อ นเตอร แอคท ฟ ต างๆ ไม ว าจะเป น ภาพประกอบแบบ Animation / Video 57

58 ร วมก นสร างสรรค เน อหาออนไลน แบบง ายๆ

59 59

60 60

61 ประเด น พ จารณา ห องสม ด ทราบหร อว าไม ณ ว นน ควรเล อกใช เทคโนโลย ใดในการน าเสนอเน อหาบนพ นฐาน ของความหลากหลายของอ ปกรณ ห องสม ดท าน ผสานระบบต างๆ ท ม อย เด ม เช น OPAC การประชาส มพ นธ เข าก บ Social Network อย างไร ภายใต แนวปฏ บ ต ท เหมาะสม อย างไร 61

62 ส อด จ ท ลห วใจส าค ญของการบร การย คด จ ท ล ฟอนต Error เข าถ งยาก ม แต PDF โหลดช า เส ยเวลา ค นหายากมาก โห!! สร างสารบ ญ เส ยเวลาจ ง เป ดไม ได นะ คนละ version ตอบร บ เทคโนโลย อ บ ต ใหม ท เก บกระจาย ข อก าหนดม การ ปร บเปล ยน เส ยเวลาปร บแต ง เป ดแล ว ฟอร แมตเส ย ท างานซ าซ อน เส ยเวลา/เง น

63 ภาษาไทย... ป ญหาใหญ ท ต องรณรงค ต อไป ค ณร จ ก... Thai Encoding แล วหร อย ง ANSI, TIS-620, Windows-874, UTF-8 63

64 64

65 65

66 66

67 การบร หารจ ดการ Born-Digital Media เอกสารจาก Microsoft Office Word/PowerPoint สร างเอกสารแบบ Style ก าหนด Metadata บ นท กเอกสารแบบฝ งฟอนต ส งออกเป น PDF/A

68 การบร หารจ ดการ Born-Digital Media ภาพถ ายด จ ท ล ต งค าว น/เวลาของกล องถ ายภาพด จ ท ล ถ ายภาพด วยค า Config ในระด บส ง น าภาพมาบ นท ก IPTC Metadata

69 69

70 ประเด นล ขส ทธ ค ดลอกมาโดยไม ได ขออน ญาต ค ดลอกโดยไม ได ขออน ญาต แล วย งเผยแพร ในช อตนเอง ค ดลอกโดยไม ได ขออน ญาต แล วย งเผยแพร ในช อตนเองรวมท ง เปล ยนแปลงส ญญาอน ญาต เผยแพร อย างไร ไม ให ถ กละเม ดล ขส ทธ ม เน อหาอยากเผยแพร และอยากแสดง ส ทธ ให ท กคนเห นอย างช ดเจน สงวนล ขส ทธ Copyright (c) สมบ ต สาธารณะ Public Domain (pd) CreativeCommons (cc) 70

71 71

72 72

73 Creative Commons - Level 73

74 ประเด นล ขส ทธ ในย คด จ ท ล ล ขส ทธ เน อหา ล ขส ทธ โปรแกรมสร างสรรค ล ขส ทธ ภาพ/ส อม ลต ม เด ย ล ขส ทธ ฟอนต

75

76

77

78

79

80 Pingback & Trackback

81 From: YouTube Date: December 28, :32:52 GMT+07:00 To: Subject: Information about your video ปปปปปปป Dear xxxx, Your video, ปปปปปปปป, may have content that is owned or licensed by [Merlin] Ninja Tune Ltd. No action is required on your part; however, if you are interested in learning how this affects your video, please visit the Content ID Matches section of your account for more information. Sincerely, -The YouTube Team YouTube, LLC 901 Cherry Ave, San Bruno, CA

82 ล ขส ทธ เพลง ภาพเคล อนไหว

83 ซอฟต แวร ท น ามาใช งาน... ถ กล ขส ทธ หร อไม

84

85 https://drive.google.com 85

86

87 การให เครด ตผ สร างสรรค 87

88 88

89 89

90 90

91 91

92 92

93 93

94 94

95 Open Educational Resources 95

96 QR Code ต วช วย การเข าถ ง 96

97 ขอขอบค ณ facebook.com/boonlert.aroonpiboon 97

ตอนท 1: ส วนนา หล กการเหต ผลของการจ ดโรงเร ยนมาตรฐานสากล

ตอนท 1: ส วนนา หล กการเหต ผลของการจ ดโรงเร ยนมาตรฐานสากล 1 ตอนท 1: ส วนนา หล กการเหต ผลของการจ ดโรงเร ยนมาตรฐานสากล กระแสโลกาภ ว ตน และความเปล ยนแปลงของโลกท เก ดข นอย างรวดเร ว ท งด านว ทยาการ ส งคม เศรษฐก จฐานความร (Knowledge-based Economy) และความก าวหน าทางเทคโนโลย

More information

รายงานผลการด าเน นงาน

รายงานผลการด าเน นงาน รายงานผลการด าเน นงาน ประจ าป งบประมาณ 2555 ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยอ าเภอห างฉ ตร ส าน กงาน กศน.จ งหว ดล าปาง กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า ป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ

More information

ในรอบป ๒๕๕๕ บทท ผลการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

ในรอบป ๒๕๕๕ บทท ผลการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ๓ บทท ผลการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ในรอบป ๒๕๕๕ ในป การศ กษา ๒๕๕๕ โรงเร ยนสตร ว ดระฆ งด าเน นงานตามแผนพ ฒนาค ณภาพ การศ กษาจนบรรล ความส าเร จตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน ด งน ๑. ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การประจ

More information

เป าหมาย (เช งปร มาณและค ณภาพ)

เป าหมาย (เช งปร มาณและค ณภาพ) ตอนท 3 ผลการพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษาของสถานศ กษา 3.1 ผลการดาเน นงานตามแผนปฏ บ ต การประจาป ของสถานศ กษา กลย ทธ ท 1 พ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการศ กษาท กระด บ โครงการ/ก จกรรม 1. โครงการพ ฒนา ผ เร ยนให ม ส ขภาวะท

More information

ตอนท 5 แนวทางการประเม นการดาเน นงาน การจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน

ตอนท 5 แนวทางการประเม นการดาเน นงาน การจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน ตอนท 5 แนวทางการประเม นการดาเน นงาน การจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน สมาคมประชาชาต แห งเอเช ยตะว นออกเฉ ยงใต ( ASEAN ) ได ก อต งข น โดยม ว ตถ ประสงค เพ อส งเสร มความเข าใจอ นด ต อก นระหว างประเทศในภ ม

More information

หล กส ตรส งเสร มศ กยภาพส ความเป นเล ศของน กเร ยนส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น รายว ชาเพ มเต มคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย

หล กส ตรส งเสร มศ กยภาพส ความเป นเล ศของน กเร ยนส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น รายว ชาเพ มเต มคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หล กส ตรส งเสร มศ กยภาพส ความเป นเล ศของน กเร ยนส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น รายว ชาเพ มเต มคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย โดย กรมส งเสร มการปกครองท องถ น กระทรวงมหาดไทย ค าน า รายว

More information

(...) ผ อ านวยการโรงเร ยนบ านบ ญเร อง(อ นทะวงศาน เคราะห )

(...) ผ อ านวยการโรงเร ยนบ านบ ญเร อง(อ นทะวงศาน เคราะห ) คำนำ เน องจากหล กส ตรสถานศ กษา เป นหล กส ตรแกนกลางท ม ล กษณะเป นกรอบและแนวทางในการจ ด การศ กษา เพ อพ ฒนาผ เร ยนให เป นไปตามว ส ยท ศน เป าหมาย และค ณล กษณะอ นพ งประสงค ท โรงเร ยน ก าหนด โดยน าต วช ว ดและสาระการเร

More information

แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ.2555-2559)

แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ.2555-2559) แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ.2555-2559) กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา มกราคม 2555 ก ค าน า กรมพลศ กษา กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา ม ภารก จหล กในการส งเสร ม ก ฬา และน นทนาการแก เด ก เยาวชน และประชาชนในชาต

More information

แผนบร หารจ ดการก าล งคน ของจ งหว ดราชบ ร (HR Scorecard) ป พ.ศ. 2552-2555

แผนบร หารจ ดการก าล งคน ของจ งหว ดราชบ ร (HR Scorecard) ป พ.ศ. 2552-2555 แผนบร หารจ ดการก าล งคน ของจ งหว ดราชบ ร (HR Scorecard) ป พ.ศ. 2552-2555 จ ดท าโดย กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กงานจ งหว ดราชบ ร โทร.0-3233-7890 ค าน า การบร หารบ คลากรของราชการส วนภ ม ภาคท ม ภารก จเก

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2557

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2557 แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2557 ของ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 เอกสารล าด บท 33/2556 กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 www.korat4.go.th ค

More information

ตอน ท การพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษา ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป

ตอน ท การพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษา ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป ๒ ตอน ท การพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษา ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป ๑. ระบบโครงสร างการบร หาร โรงเร ยนสตร ว ดระฆ งม การบร หารจ ดการเป นระบบช ดเจน ม งเน นการบร หารแบบม ส วน ร วมและด าเน นการตามระบบ PDCAจ งท าให

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได ร บจ ดสรร)

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได ร บจ ดสรร) แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได ร บจ ดสรร) - 2 - แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได

More information

แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556

แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556 แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556 สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครปฐม กระทรวงศ กษาธ การ มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครปฐม สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556 สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ

More information

นายมะดาโอะ อาแว ผ อ านวยการโรงเร ยนบ านตะโละม ญอ สพป.นธ.1

นายมะดาโอะ อาแว ผ อ านวยการโรงเร ยนบ านตะโละม ญอ สพป.นธ.1 1 ผลงานท ประสบผลส าเร จด านการบร หารสถานศ กษา เร อง การพ ฒนาระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา โรงเร ยนบ านตะโละม ญอ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานราธ วาส เขต 1 1. ความเป นมา ส งคมโลกในย คป จจ บ น

More information

ประกาศคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เร อง แนวทางการปฏ บ ต ตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแห งชาต พ.ศ. ๒๕๕๒ -------------------------------- เพ ออน ว ต

ประกาศคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เร อง แนวทางการปฏ บ ต ตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแห งชาต พ.ศ. ๒๕๕๒ -------------------------------- เพ ออน ว ต ประกาศคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เร อง แนวทางการปฏ บ ต ตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแห งชาต พ.ศ. ๒๕๕๒ -------------------------------- เพ ออน ว ต ให เป นไปตามประกาศกระทรวงศ กษาธ การ เร อง กรอบมาตรฐานค

More information

สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554

สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554 สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554 ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย อาเภอห างฉ ตร สาน กงานการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย จ งหว ดลาปาง สาน กงานการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการม งการพ ฒนาสมรรถนะหล กของบ คลากร

More information

การให ความเห นชอบ แผนพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษาม ธยมศ กษา ป 2556-2559 เคร อข ายส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาม ธยมศ กษาจ งหว ดพ ษณ โลก...

การให ความเห นชอบ แผนพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษาม ธยมศ กษา ป 2556-2559 เคร อข ายส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาม ธยมศ กษาจ งหว ดพ ษณ โลก... การให ความเห นชอบ แผนพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษาม ธยมศ กษา ป 2556-2559 เคร อข ายส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาม ธยมศ กษาจ งหว ดพ ษณ โลก... ท ประช มคณะกรรมการบร หารเคร อข ายส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ

More information

การพ ฒนาท นมน ษย เพ อผล ตภาพ (Human Capital Development for Better Productivity)

การพ ฒนาท นมน ษย เพ อผล ตภาพ (Human Capital Development for Better Productivity) การส มมนาว ชาการประจ าป 2556 โมเดลใหม ในการพ ฒนา: ส การเต บโตอย างม ค ณภาพโดยการเพ มผล ตภาพ (New Development Model: Towards Quality Growth Based on Productivity Improvement) บทความท 3. การพ ฒนาท นมน ษย

More information

แผนพ ฒนาป การศ กษา 2555-2557

แผนพ ฒนาป การศ กษา 2555-2557 แผนพ ฒนาป การศ กษา 2555-2557 โรงเร ยนเซนต จอห นโปล เทคน ค ส งก ด สาน กบร หารงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน เลขท 25 ซอย พหลโยธ น 23 (ว ภาวด ร งส ต 32) แขวงจต จ กร เขตจต จ กร กร งเทพมหานคร 10900 โทรศ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงศ กษาธ การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ กล มนโยบายและแผน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงศ กษาธ การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ กล มนโยบายและแผน แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต สาน กนายกร ฐมนตร tjr ~ n1 Y'l 61'El-.:J 66f..j'W~W-J 'W 1 6 ~ r'l1~n 966 \N ~~-.:JA~ 6 6

More information

มาตรฐาน พ.ศ. ๒๕๕๒ การปฏ บ ต งานโรงเร ยนม ธยมศ กษา สำน กบร หารงานการม ธยมศ กษาตอนปลาย สำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน

มาตรฐาน พ.ศ. ๒๕๕๒ การปฏ บ ต งานโรงเร ยนม ธยมศ กษา สำน กบร หารงานการม ธยมศ กษาตอนปลาย สำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน มาตรฐาน การปฏ บ ต งานโรงเร ยนม ธยมศ กษา พ.ศ. ๒๕๕๒ สำน กบร หารงานการม ธยมศ กษาตอนปลาย สำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ช อหน งส อ : มาตรฐานการปฏ บ ต งานโรงเร ยนม ธยมศ กษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ISBN : 978-616-202-036-0

More information

การบร หารจ ดการแหล งเร ยนร

การบร หารจ ดการแหล งเร ยนร การบร หารจ ดการแหล งเร ยนร โดย ไพโรจน คะเชนทร chan2.obec.go.th/wattungpelschool การบร หารจ ดการแหล งเร ยนร โดย ไพโรจน คะเชนทร พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. /01/ และท 4แก ไขเพ 4มเต ม(ฉบ บท 4 /) พ.ศ.

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กพ ฒนาทร พยากรบ คคล แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กพ ฒนาทร พยากรบ คคล ค าน า ส าน กงานเลขาธ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 www.sp2.go.th กล มงานนโยบายและแผน กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา ส พรรณบ ร เขต 2 ค าน า แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2558 ฉบ บน จ ดท าข

More information

ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ

ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ บทสร ปผ บร หาร ป จจ บ นเทคโนโลย สารสนเทศได ม การพ ฒนาอย างรวดเร ว และม บทบาทท ส าค ญ ในการ ปฏ บ ต งาน ท งน เน องจากเทคโนโลย สารสนเทศเป นเคร องม อท ส าค ญในการท านว ตกรรมกระบวนการ ท างาน (Process Innovation)

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๘) กรมส งเสร มว ฒนธรรม

แผนปฏ บ ต ราชการ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๘) กรมส งเสร มว ฒนธรรม แผนปฏ บ ต ราชการ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๘) กรมส งเสร ม ม นาคม ๒๕๕๔ ค าน า ตามบทบ ญญ ต ของร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย ก าหนดให ร ฐบาลต องจ ดท าแผนการ บร หารราชการแผ นด นท แสดงมาตรการและรายละเอ ยดแนวทางการปฏ

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ จ งหว ดปท มธาน

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ จ งหว ดปท มธาน แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ จ งหว ดปท มธาน ต ลาคม 2555 คานา ส บเน องจากพระราชพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว

More information

ประกาศคณะกรรมการกลางพน กงานเทศบาล เร อง ต าแหน งและว ทยฐานะพน กงานคร และบ คลากรทางการศ กษาเทศบาล

ประกาศคณะกรรมการกลางพน กงานเทศบาล เร อง ต าแหน งและว ทยฐานะพน กงานคร และบ คลากรทางการศ กษาเทศบาล ประกาศคณะกรรมการกลางพน กงานเทศบาล เร อง ต าแหน งและว ทยฐานะพน กงานคร และบ คลากรทางการศ กษาเทศบาล อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา 17(3) ประกอบมาตรา 24 วรรคเจ ด แห งพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบ บร หารงานบ คคลส วนท องถ

More information