Medical Educational Technology

Size: px
Start display at page:

Download "Medical Educational Technology"

Transcription

1 Medical Educational Technology Medical Educational Technology ผ ช วยศาสตราจารย, คณะแพทยศาสตร มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร เทคโนโลย การศ กษา (Educational technology) หมายถ ง ศาสตร ว าด วยว ธ การทางการศ กษา การพ ฒนา และการประย กต ว สด เคร องม อ ว ธ การ เพ อนามาใช ในสถานการณ การเร ยนการสอนได อย าง เหมาะสม ท งน เพ อเพ มประส ทธ ภาพการเร ยนร ของคนให ด ย งข น การพ ฒนางานแพทยศาสตรศ กษา คณะ แพทยศาสตร มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ม การด าเน นการในหลายด านเพ อเพ มค ณภาพของบ ณฑ ต แพทย การพ ฒนาด านเทคโนโลย การศ กษาและแพทยศาสตรศ กษา เป นงานหน งท คณะแพทย ฯส งเสร ม และสน บสน นในการจ ดหา ผล ต และพ ฒนาเทคโนโลย การศ กษามาใช ในภารก จด านการเร ยนการสอน อย างต อเน อง เพ อเพ มประส ทธ ภาพด านการจ ดการเร ยนการสอน ร วมก บการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร และท กษะการใช เทคโนโลย อย างม ค ณภาพและม ประส ทธ ภาพส งส ด นอกจากน ได พ ฒนาผ เร ยนให ม ความ สามารถใช เทคโนโลย เพ อศ กษาค นคว าหาความร และส งเสร มให เก ดการเร ยนร ด วยตนเองตาม ศ กยภาพของแต ละบ คคล เทคโนโลย การศ กษาและแพทยศาสตรศ กษา การนาเทคโนโลย การศ กษามาใช ในงานแพทยศาสตรศ กษา ม การประย กต ใช และพ ฒนาในหลาย ด านเช นเด ยวก บการศ กษาสาขาว ชาอ น แต เทคโนโลย การศ กษาบางอย างอาจจะจาเพาะก บสาขา แพทยศาสตรศ กษา และคล ายก บการศ กษากล มสาขาว ชาว ทยาศาสตร ส ขภาพ เช น การพ ฒนาด าน ห นจาลองและผ ป วยจาลอง การพ ฒนาเทคโนโลย การศ กษาก บแพทยศาสตร ศ กษาในภาพรวมม แนวทาง 2 ประการค อ 1. ด านพฤต กรรมศาสตร ค อการพ ฒนาด านกระบวนการจ ดการเร ยนการสอนและจ ตว ทยาการ เร ยนร ป จจ บ นการจ ดการศ กษาจะม งพ ฒนากระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นสาค ญ เพ อให ผ เร ยนม พฤต กรรมตามปร ชญาการศ กษาของคณะฯ ค อเน นให ผ เร ยนสามารถเร ยนร ได ด วยตนเองอย างต อเน อง ตลอดช พ ต วอย างของการจ ดการเร ยนการสอนเพ อให บรรล ตามเป าหมายข างต นค อ การสอนแบบใช ป ญหาเป นฐาน (problem-based learning) นอกจากน ย งม การสอนแบบกล มย อย และโครงการต างๆ ท เน นให ผ เร ยนม ท กษะการเร ยนร และเน นกระบวนการค ดและกระบวนการกล ม ซ งเป นการเร ยนร แบบสอง 1 of 6

2 แหล งข อม ลด านแพทยศาสตรศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ทาง (two ways learning system) มากกว าการบรรยายสอนเน อหาแบบทางเด ยว (one way learning system) 2. ด านว ทยาศาสตร กายภาพ ค อการพ ฒนาและการประย กต ใช เทคโนโลย และส อการเร ยนร อย างเหมาะสม เพ อเพ มประส ทธ ภาพการจ ดการเร ยนการสอน การพ ฒนาด านต างๆ เพ อให ท นต อการ เปล ยนแปลงม ด งน 2.1 การใช เทคโนโลย คอมพ วเตอร มาใช ในการบร หารจ ดการศ กษา (e-learning management) การใช เทคโนโลย คอมพ วเตอร มาใช ในการบร หารจ ดการศ กษา ช วยทาให งานดาเน นไปได อย างม ประส ทธ ภาพและรวดเร ว ลดช วโมงการทางานของบ คลากรได แก - การบ นท กคะแนนการประเม นกระบวนการเร ยนร ของผ เร ยนโดยใช ระบบคอมพ วเตอร สแกน ทาให การประเม นม ความรวดเร วและแม นย า ช วยลดความล าช าในการให ข อม ลป อนกล บแก ผ เร ยน ทาให การพ ฒนาผ เร ยนม ประส ทธ ภาพมากข น - การใช ระบบเคร อข ายในการบร หารจ ดการตารางการท างานของอาจารย ผ สอนกล มย อย ช วย ให การบร หารจ ดการเป นไปอย างม ประส ทธ ภาพ - การจ ดให ผ เร ยนประเม นอาจารย และประเม นการจ ดการเร ยนการสอนผ านทางระบบเคร อข าย เป นการช วยเพ มความสะดวกและสามารถรวบรวมข อม ลได อย างรวดเร ว - การใช ระบบบร หารการจ ดการเร ยนการสอนผ านทางเคร อข ายคอมพ วเตอร (learning management system) ช วยเพ มประส ทธ ภาพในการให น กศ กษาเข าถ งเอกสารค าสอนและส อการเร ยนร อ เลคทรอน กส ได อย างสะดวกและท วถ ง 2 of 6

3 Medical Educational Technology 2.2 สถานการณ จ าลองและผ ป วยจาลอง (patient simulation) การสอนโดยการใช สถานการณ จาลองและผ ป วยจาลอง เป นการสร างสถานการณ จาลองท เสม อนจร งค อ การใช ผ ป วยจ าลอง และจ ดสร างส งแวดล อมจาลองให คล ายสภาพจร ง การจ ดการสอนด วย ว ธ น ผ เร ยนจะม โอกาสฝ กท กษะในผ ป วยจาลองก อนปฏ บ ต ในผ ป วยจร ง ซ งจะช วยลดอ นตรายจากการ เก ดความผ ดพลาดในการฝ กท กษะในผ ป วยจร งโดยเฉพาะอย างย งในกรณ ผ ป วยท ม ภาวะฉ กเฉ น ผ เร ยน สามารถฝ กปฏ บ ต ซ าได หลายคร งตามต องการ การจ ดการเร ยนสามารถจ ดได ตามว ตถ ประสงค การเร ยนร มากกว าการเร ยนจากผ ป วยจร ง ซ งม กจะกาหนดชน ดของผ ป วยไม ได การสอนโดยใช ผ ป วยจร งจะเป นไป ตามโอกาสท ได พบผ ป วยท มาโรงพยาบาล ณ เวลาน น แต การจ ดการสอนโดยใช ผ ป วยจ าลองจะม ข อจาก ดค ออาจารย จะต องม ท กษะการเข ยนบทและฝ กผ ป วยจาลอง ท าให ต องใช เวลามากข นและค าใช จ ายในการดาเน นการส งข นมากด วย จ งต องคาน งถ งความเหมาะสมของเน อหาท จะเล อกสอนโดยว ธ น 2.3 ห นจาลอง (models and manikins) ห นจาลองสาหร บฝ กท กษะทางคล น ก ม การพ ฒนาให คล ายผ ป วยจร งมากข น บางชน ดม การนา เทคโนโลย ด านคอมพ วเตอร มาผสมผสานทาให สามารถใช ฝ กท กษะได หลายม ต ป จจ บ นน ยมน าห นจาลอง มาใช ในด านการเร ยนการสอนควบค ก บผ ป วยจาลอง เพ อให เก ดการฝ กท กษะท คล ายการปฏ บ ต ในผ ป วย จร งให มากท ส ด ซ งทาให ผ เร ยนได เร ยนร ท กษะด านการส อสารและการปฏ บ ต ต วต อผ ป วยมากกว าการฝ ก ด วยห นจาลองเพ ยงอย างเด ยว ห นจ าลองส วนมากเป นผล ตภ ณฑ จากต างประเทศและม ราคาแพง ทาให ม ข อจาก ดด านงบประมาณในการจ ดหาห นจาลองเพ อใช ในการเร ยนการสอน จ งได จ ดต งหน วยผล ต ห นจาลอง เพ อใช เองในคณะแพทย ฯ และดาเน นการมาประมาณ 1 ป สามารถประด ษฐ ห นจ าลองท ม 3 of 6

4 แหล งข อม ลด านแพทยศาสตรศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ค ณภาพบางประเภทได และสามารถนามาให น กศ กษาได ใช ฝ กท กษะอย างเพ ยงพอ โดยไม ต องซ อห น จาลองจากต างประเทศ 2.4 ห องฝ กท กษะทางคล น ก (clinical skill lab) ห องฝ กท กษะทางคล น ก เป นสถานท ท จ ดต งห นจาลองและอ ปกรณ ต างๆ ส าหร บให น กศ กษา เร ยนร และฝ กท กษะทางคล น กเพ มเต มด วยตนเอง ห องฝ กท กษะทางคล น กจะม การพ ฒนาไปเป นศ นย ฝ ก ท กษะทางคล น ก (clinical skill center) ค อเป นหน วยงานท ม อาจารย และบ คลากรท ม ความชานาญ เฉพาะ ม หน าท ในการพ ฒนาและประก นค ณภาพด านการสอนความร ท กษะพ นฐานของแพทย ในภาพรวม และช วยส งเสร มให การพ ฒนาการสอนท กษะทางคล น กเป นไปในท ศทางเด ยวก น 2.5 การสอนแบบ e-learning e-learning เป นแนวโน มท ส าค ญและม ผลต อการเร ยนร ของผ เร ยนในป จจ บ น การดาเน นการสอน แบบ e-learning จะต องม การพ ฒนาระบบเคร อข ายคอมพ วเตอร ให ม ประส ทธ ภาพ ม คอมพ วเตอร และ โสตท ศน ปกรณ ท เพ ยงพอ และจ ดต งหน วยงานสาหร บพ ฒนาและว จ ยการจ ดท า e-learning เพ อสน บสน น อาจารย ซ งเป นผ เช ยวชาญด านเน อหา สามารถสอนแบบ e-learning ได อย างม ประส ทธ ภาพและ ค ณภาพมากข น หน วยงาน e-learning จะต องม บ คลากรท ม ความร ด านต างๆ 4 ด านค อ ผ เช ยวชาญด าน การออกแบบบทเร ยน ด านโปรแกรมการผล ตบทเร ยน ด านการจ ดทาภาพแอนน เมช น และผ ด แลระบบ นอกจากน จะต องม การพ ฒนาหร อจ ดหาโปรแกรมท เหมาะสมและท นสม ย ม การพ ฒนาอาจารย ด านการ 4 of 6

5 Medical Educational Technology สอนแบบ e-learning และสร างแรงจ งใจในการผล ตส อการเร ยนร อ เลคทรอน กส การสอนแบบ e- learning อาจแบ งออกเป น 3 ประเภทค อ - ก จกรรมการเร ยนร (learning interaction) ค อการสร างสภาวะแวดล อมการเร ยนร บนระบบ เคร อข ายท ม การโต ตอบระหว างผ สอนและผ เร ยน หร อระหว างกล มผ เร ยน หร อการใช โปรแกรมท ระบบ เคร อข ายสามารถตอบโต ก บผ เร ยนได การเร ยนแบบน จะเป นการเร ยนท ผ สอนและผ เร ยนไม ต องใช เวลา เร ยนพร อมก น (asynchronous learning) เช น การใช กระดานสนทนาในการอภ ปราย การนาเสนอและ แลกเปล ยนข อม ลผ านการใช blog การใช แบบทดสอบอ เลคทรอน กส ท ออกแบบเพ อให เก ดการเร ยนร เป น ต น - บทเร ยนสาเร จร ป (courseware e-learning) ค อการออกแบบบทเร ยนโดยใช โปรแกรมท เหมาะสม เพ อใช เป นส อการเร ยนร ด วยตนเอง สามารถผสมผสานส อประเภทต างๆ ได แก ภาพ เส ยง ว ด ท ศน ลงไปในบทเร ยนได นอกจากน การออกแบบบทเร ยนท สามารถสร างสถานการณ ท ผ เร ยนได ม ปฏ ส มพ นธ ก บบทเร ยน จะทาให ผ เร ยนสน กต อการเร ยนร และจดจาบทเร ยนได มากข น ด งน นการเล อก โปรแกรมท นามาผล ตบทเร ยนควรให ม ความเหมาะสมก บเน อหาและร ปแบบท จะนาเสนอ - การสอนผ านทางระบบเคร อข าย เป นการจ ดสร างระบบเทคโนโลย การส อสารท สามารถ เช อมต อส ญญาณภาพและเส ยงจากต างสถานท การเร ยนร แบบน ผ สอนและผ เร ยนจะต องใช เวลาการทา ก จกรรมการเร ยนการสอนในเวลาเด ยวก น (synchronous learning) เช น การสอนทางไกลผ านระบบว ด ท ศน (teleconference) หร อใช สอนผ านทางระบบเคร อข ายคอมพ วเตอร ได เช นก น 2.6 พ ฒนาการสอนโดยใช ผ ป วยจาลองผสมผสานก บ e-learning เป นนว ตกรรมการศ กษาท เร มจ ดสอนในป การศ กษา 2552 น กศ กษาจะได ฝ กท กษะการซ กประว ต และตรวจร างกาย ตลอดจนให การด แลร กษาผ ป วยจาลอง ผสานก บการใช เทคโนโลย คอมพ วเตอร เพ อ ประเม นการเร ยนร และให ข อม ลป อนกล บแก น กศ กษา โดยม อาจารย เป นผ กาก บและช แนะการฝ กปฏ บ ต ของน กศ กษาเป นรายบ คคล 2.7 การพ ฒนาเทคโนโลย การศ กษาอ นๆ เทคโนโลย การศ กษาท ม การดาเน นการอย างต อเน อง ได แก การจ ดท าพ พ ธภ ณฑ กายว ภาค ศาสตร เกษม แก วอ ม เพ อให เป นแหล งเร ยนร ด านกายว ภาคศาสตร และพยาธ ว ทยา ซ งจะม การพ ฒนาโดย นาเทคโนโลย ด านคอมพ วเตอร มาใช เพ มประส ทธ ภาพของการเร ยนร ท พ พ ธภ ณฑ ให มากข น นอกจากน ย ง ต องม การพ ฒนาเปล ยนแปลงว ธ การสอนในร ปแบบต างๆ เพ อให ท นสม ยและท นต อการเปล ยนแปลง 5 of 6

6 แหล งข อม ลด านแพทยศาสตรศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร สร ป การพ ฒนาทางด านเทคโนโลย การศ กษา และแพทยศาสตรศ กษาของคณะแพทยศาสตร มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ม การด าเน นอย างต อเน องเพ อเพ มค ณภาพการจ ดการเร ยนการสอนให ด ย งข น ท นต อการเปล ยนแปลง และค าน งถ งการใช เทคโนโลย การศ กษาท ค มค าและม ความเหมาะสมก บ กระบวนการจ ดการเร ยนการสอนเสร ม ให บ ณฑ ตแพทย สงขลานคร นทร ม ความร ความสามารถตาม ค ณล กษณะของบ ณฑ ตแพทย สงขลานคร นทร ท พ งประสงค ส งหาคม of 6

แลกเปล ยนเร ยนร การจ ดก จกรรมศ กษาด งานและท ศนศ กษา

แลกเปล ยนเร ยนร การจ ดก จกรรมศ กษาด งานและท ศนศ กษา แลกเปล ยนเร ยนร การจ ดก จกรรมศ กษาด งานและท ศนศ กษา 1. อาจารย ควรกาหนดว ตถ ประสงค สถานท ท จะไปให เหมาะก บเวลา สอดคล องก บการเร ยนและ ความร ของน กเร ยน 2. ออกจดหมายถ งผ ปกครองแจ งให ทราบว า ระหว างเวลาน

More information

การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา

การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา ๑ ความน า การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา ยงย ทธ ส มส พ มพ ผ อ านวยการโรงเร ยนหว านใหญ ประชาคม สพป.อ ดรธาน เขต 3 สถานศ กษาม ภารก จหล กในการจ ดการศ กษาให ผ เร ยนได ร บการพ ฒนาอย างเต มตามศ กยภาพ สถานศ กษาจ

More information

เทคน คว ธ สอนท เน นการเร ยนร เช งร ก

เทคน คว ธ สอนท เน นการเร ยนร เช งร ก องค ความร จากการแลกเปล ยนเร ยนร เร อง การเร ยนร เช งร ก 1 เทคน คว ธ สอนท เน นการเร ยนร เช งร ก (Active Learning) ความส าค ญ/สภาพป ญหา พ นธก จท ส าค ญท ส ดของสถาบ นการศ กษา ค อการผล ตบ ณฑ ตหร อการจ ดก จกรรมการเร

More information

แผนการจ ดการความร (Knowledge Management Action Plan) คณะว ศวกรรมศาสตร และเทคโนโลย ว ทยาล ยอ นเตอร เทคลาปาง ป 2556

แผนการจ ดการความร (Knowledge Management Action Plan) คณะว ศวกรรมศาสตร และเทคโนโลย ว ทยาล ยอ นเตอร เทคลาปาง ป 2556 แผนการจ ดการความร (Knowledge Management Action Plan) คณะว ศวกรรมศาสตร และเทคโนโลย ว ทยาล ยอ นเตอร เทคลาปาง ป 2556 1 2 คานา คณะว ศวกรรมศาสตร และเทคโนโลย เป ดด าเน นการเร ยนการสอนในหล กส ตร เทคโนโลย บ ณฑ

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา ภาคว ชาบร หารธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ

รายละเอ ยดของรายว ชา ภาคว ชาบร หารธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ รายละเอ ยดของรายว ชา มคอ.3 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ คณะ / ภาคว ชา ภาคว ชาบร หารธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป 1. รห สและช อรายว ชา 3601101A การใช โปรแกรมสาเร จร ปทางธ

More information

การศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม : ความหมายและความสาค ญ

การศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม : ความหมายและความสาค ญ ประส ทธ ภาพการเร ยนการสอนทางไกลผ านดาวเท ยม * ความนา ส รศ กด ปาเฮ รองผ อานวยการสาน กงานเขตพ นท การศ กษาแพร เขต 2 เป าหมายส งส ดของการจ ดการศ กษาค อ การสร างคนด ม ค ณธรรม ม ความร ความสามารถ เพ ยงพอท จะพ

More information

แผนพ ฒนาคณะเทคโนโลย การเกษตร พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาคณะเทคโนโลย การเกษตร พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาคณะเทคโนโลย การเกษตร พ.ศ.2555-2558 คณะเทคโนโลย การเกษตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา หน า 1 ค าน า แผนพ ฒนาคณะเทคโนโลย การเกษตร พ.ศ.2555-2558 จ ดท าข นตามกรอบแผนย ทธศาสตร ของ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา พ.ศ.

More information

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2013 ระหว างว นท 7 8 พฤษภาคม 2557

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2013 ระหว างว นท 7 8 พฤษภาคม 2557 รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2013 ระหว างว นท 7 8 พฤษภาคม 2557 สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา 1 รายงานผล

More information

มาตรฐานท 2 หล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ต วบ งช ท 13 ร อยละหล กส ตรฐานสมรรถนะท ม ค ณภาพ ความตระหน ก 1. สถานศ กษาได ด าเน นการแต งต งผ ร บผ

มาตรฐานท 2 หล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ต วบ งช ท 13 ร อยละหล กส ตรฐานสมรรถนะท ม ค ณภาพ ความตระหน ก 1. สถานศ กษาได ด าเน นการแต งต งผ ร บผ 86 มาตรฐานท 2 หล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ต วบ งช ท 13 ร อยละหล กส ตรฐานสมรรถนะท ม ค ณภาพ ความตระหน ก 1. สถานศ กษาได ด าเน นการแต งต งผ ร บผ ดชอบงานหล กส ตร งานก จกรรมการเร ยนการ สอน งานว ดและประเม

More information

ค าน า กล มบร หารงานว ชาการ

ค าน า กล มบร หารงานว ชาการ ค าน า ค ม อการบร หารงานว ชาการเป นเอกสารท จ ดข น โดยม ว ตถ ประสงค เพ อเป นแนวทางการบร หารและ ปฏ บ ต งานของกล มงานบร หารว ชาการโรงเร ยนอ บลร ตนราชก ญญาราชว ทยาล ย กร งเทพมหานคร โดยแนวทาง การด าเน นงานน

More information

6. การเป นบ คคลแห งการเร ยนร และการเป นผ นาทางว ชาการ

6. การเป นบ คคลแห งการเร ยนร และการเป นผ นาทางว ชาการ 6. การเป นบ คคลแห งการเร ยนร และการเป นผ นาทางว ชาการ 6.1 การเป นบ คคลแห งการเร ยนร บ คคลแห งการเร ยนร หมายถ ง ผ ท ม ค ณล กษณะน ส ยใฝ ร ใฝ เร ยน ม พฤต กรรมท แสดงออกถ ง ความกระต อร อร น สนใจเสาะแสวงหาความร

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2557 กล มบร หารว ชาการ

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2557 กล มบร หารว ชาการ แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2557 กล มบร หารว ชาการ 2 คาน า แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2557 กล มบร หารว ชาการ โรงเร ยนวช รธรรมสาธ ต จ ดทา ข นเพ อใช เป นแนวทางการปฏ บ ต งาน และการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาของโรงเร

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา

รายละเอ ยดของรายว ชา 1 รายละเอ ยดของรายว ชา มคอ. 3 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏเทพสตร ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา คณะเทคโนโลย สารสนเทศ หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป 1. รห สและช อรายว ชา ศท 0044020 เทคโนโลย สารสนเทศเพ อส งคมเคร อข

More information

สอนอย างไรท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ-การออกแบบและการวางแผนการจ ดการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ

สอนอย างไรท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ-การออกแบบและการวางแผนการจ ดการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ สอนอย างไรท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ-การออกแบบและการวางแผนการจ ดการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ สอนอย างไรท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ การออกแบบและการวางแผนการจ ดการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นสาค ญ อ.ส รพล เอ ยมอ

More information

การสร างหล กส ตรและการจ ดท าโครงการฝ กอบรม

การสร างหล กส ตรและการจ ดท าโครงการฝ กอบรม การสร างหล กส ตรและการจ ดท าโครงการฝ กอบรม การจ ดท าโครงการฝ กอบรมเป นกระบวนการท จ ดข นอย างเป นระบบ เพ อพ ฒนาบ คลากร ให เป นทร พยากรมน ษย โดยม งเน นให เก ดความร (Knowledge) ความเข าใจ (Understanding)

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา

รายละเอ ยดของรายว ชา รายละเอ ยดของรายว ชา สาหร บอาจารย (มคอ.3/1) มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม รายละเอ ยดของรายว ชา คณะเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป. 1. รห สและช อรายว ชา 7010103 ปฏ บ ต การการใช

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป

รายละเอ ยดของรายว ชา หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป รายละเอ ยดของรายว ชา เอกสารหมายเลข มคอ.3 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป 1. รห สและช อรายว ชา 5711107 เข ยน Engineering

More information

เอกสารแนะน าการใช ค ม อแนวทางการสอนว ชาโครงการ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) และ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.)

เอกสารแนะน าการใช ค ม อแนวทางการสอนว ชาโครงการ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) และ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) เอกสารแนะน าการใช ค ม อแนวทางการสอนว ชาโครงการ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) และ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) 1 บทท 1 แนวทางการสอนว ชาโครงการโดยใช กระบวนการว จ ย ท าไมต องสอน การท าโครงการโดยใช

More information

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ 2554 ก คำนำ ค ม อการให บร การทางว ชาการแก ส งคม คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง จ ดท าข น โดยคณาจารย คณะว ทยาการจ ดการ และโดยความร วมม อของคณะกรรมการเคร อข ายแลกเปล ยนเร ยนร ด าน งานประก นค ณภาพการศ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ว ทยาล ยนครราชส มา ประจาป การศ กษา 2556

แผนพ ฒนาบ คลากร ว ทยาล ยนครราชส มา ประจาป การศ กษา 2556 แผนพ ฒนาบ คลากร ว ทยาล ยนครราชส มา ประจาป การศ กษา 2556 โดย ส าน กทร พยากรบ คคล ฝ ายบร หาร ว ทยาล ยนครราชส มา ว ทยาล ยนครราชส มา จ งหว ดนครราชส มา ว ทยาล ยนครราชส มา 290 ม. 2 ถ. ม ตรภาพ ต.บ านใหม อ.เม

More information

จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร

จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2555 จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร ต ลาคม 2555 2 บทนา กระบวนการจ ดการความร เป นองค ประกอบส

More information

ระยะเวลาด าเน นการ ตรงก บมาตรฐานด าน มาตรฐานท

ระยะเวลาด าเน นการ ตรงก บมาตรฐานด าน มาตรฐานท 62 ช อโครงการ การปร บปร งหล กส ตรสถานศ กษาบ รณาการเข าส แผนงาน ว ชาการ ผ ร บผ ดชอบโครงการ นางด ษฎ ป ดตะค รองผ อานวยการฝ ายว ชาการ ระยะเวลาดาเน นการ ป การศ กษา 2554 ตรงก บมาตรฐานด าน ป จจ ย,กระบวนการ,ผลผล

More information

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง การศ กษาค นคว าเร อง การพ ฒนาช ดก จกรรมการเร ยนร แบบร วมม อท ส งเสร ม ความสามารถด านการค ดว เคราะห รายว ชาว ทยาศาสตร เร อง สารรอบต วส าหร บน กเร ยนช น ม ธยมศ กษาป ท 1

More information

ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน

ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน การบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยนให บรรล เป าหมายในการพ ฒนาเด กไทยให ม ศ กยภาพและค ณล กษณะท จะด ารงช ว ตในประชาคมอาเซ ยนได อย างม ความส ข หน วยงานด

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ พ.ศ.2556

แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ พ.ศ.2556 แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ พ.ศ.2556 บทนา การพ ฒนาบ คลากรของมหาว ทยาล ยเปร ยบเสม อนห วใจของการพ ฒนามหาว ทยาล ย เน องจากป จจ ยท เก ยวก บบ คลากรเป นป จจ ยท ส าค ญในการช ขาดความส าเร จในการท างานของมหาว

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 แผนการจ ดการ (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ว นท 25/ มกราคม /2555 คำนำ จากพระราชกฤษฎ กา ว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ.2526 มาตรา 11 ส วนราชการ

More information

ร ร ร ม มม ร ม ล ย ร มร ร ลย ร ร ร ย ร ร ย

ร ร ร ม มม ร ม ล ย ร มร ร ลย ร ร ร ย ร ร ย ร ร ร ม มม ร ม ล ย ร มร ร ลย ร ร ร ย ร ร ย 28 ย ย 2554 ร รม ม ร ยล ม ม ย ม 2 ร ญ ข ร ภ ร ย ร ลย ร ร ร ย ร ย ไร ล ถ 4 หล กการและแนวค ดการจ ดการเร ยนการสอน 4 กลย ทธ การเร ยนการสอนบรรยาย 4 Active Learning

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฎก าแพงเพชร ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม สาขาว ชาว ศวกรรมไฟฟ า

รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฎก าแพงเพชร ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม สาขาว ชาว ศวกรรมไฟฟ า รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฎก าแพงเพชร ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม สาขาว ชาว ศวกรรมไฟฟ า หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป 1. รห สและช อรายว ชา 5711110 การโปรแกรมคอมพ

More information

คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน แนวปฏ บ ต ท ด : เทคน คการสอนน กศ กษา 1

คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน แนวปฏ บ ต ท ด : เทคน คการสอนน กศ กษา 1 แนวปฏ บ ต ท ด เทคน คการสอนน กศ กษา คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน แนวปฏ บ ต ท ด : เทคน คการสอนน กศ กษา 1 ค าน า แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) เทคน คการสอนน กศ กษา เล มน จ ดท าข นเพ อแสดงถ งว ธ การ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 1 แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 2 คานา แผนการจ ดการความร ประจาป การศ กษา 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ จ ดทาข นเพ อใช เป นแนวทางในการดาเน

More information