การพ ฒนาช ดการเร ยนร รายว ชาศ กษาท วไป

Size: px
Start display at page:

Download "การพ ฒนาช ดการเร ยนร รายว ชาศ กษาท วไป"

Transcription

1 การพ ฒนาช ดการเร ยนร รายว ชาศ กษาท วไป ความสาเร จของงาน ข นตอนการปฏ บ ต งาน ดาเน นการแล ว ระหว างดาเน นการ ย งไม ดาเน นการ 1. อน ม ต โครงการ 2. แต งต งคณะกรรมการ 3. ประช มคณะกรรมการจ ดทาโครงร าง เน อหา และมอบหมายงาน 4. ประช มต ดตามความค บหน าของงาน 5. จ ดทาร างค ม อ 6. ว พากษ ค ม อ 7. จ ดทาค ม อฉบ บสมบ รณ 8. ทดลองใช 9. ปร บปร ง หมายเหต ข อม ลการปร บปร งด งเอกสารแนบ

2 2 GE101 ภาษา การส อสาร และเทคโนโลย สารสนเทศ 6(3-6-9) Language, Communication and Information Technology ว ตถ ประสงค รายว ชา ผ เร ยนสามารถ 1. ต ดต อส อสารด วยภาษาไทย ภาษาอ งกฤษ ม ท กษะการฟ ง พ ด อ าน เข ยน โดยใช ภาษาถ กหล ก ภาษาและกาลเทศะ 2. สามารถเล อกใช เทคโนโลย สารสนเทศในช ว ตประจาว นได อย างเหมาะสมและร เท าท น 3. ค นคว า รวบรวม เร ยบเร ยงข อม ลด วยเทคโนโลย สารสนเทศ สามารถค ดกรองข อม ลท เป น ประโยชน ได 4. สามารถใช เทคโนโลย ช วยในการเข ยนโครงการและการทารายงานเช งว ชาการ 5. สามารถใช เทคโนโลย ในการน าเสนองานด วยภาพน ง และภาพเคล อนไหว เผยแพร ตามส อต างๆ 6. ม ค ณธรรมและจร ยธรรมในการใช ภาษาและเทคโนโลย สารสนเทศ คาอธ บายรายว ชา ส งเสร ม และพ ฒนาให ผ เร ยนเก ดความร ความเข าใจในการใช ภาษาไทย และภาษาอ งกฤษ ในท กษะ การฟ ง การพ ด การอ าน การเข ยน เพ อการส อสารอย างม ประส ทธ ภาพ ร จ กประย กต ใช เทคโนโลย สารสนเทศ เพ อการค นคว าและน าเสนองานในร ปแบบต างๆ ม ท กษะการส อสาร การส อสารในส งคมพห ว ฒนธรรม ใช เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารอย างร เท าท น ตระหน กถ งความเส ยงในส งคมออนไลน ตระหน กถ ง ค ณธรรมจร ยธรรมในการใช ภาษาและเทคโนโลย ตลอดจนม ท กษะการร สารสนเทศเพ อการเร ยนร ในศตวรรษท 21 และม ท กษะในการแสวงหาความร ตลอดช ว ต การประเม นผล ลาด บ ผลการเร ยนร ว ธ การประเม น ส ดสวนของการประเม นผล 1 1. ค ณธรรม จร ยธรรม 1. การเข าช นเร ยน 10% 4.ท กษะ ความส มพ นธ ระหว าง บ คคล 2. การม ส วนร วม การซ กถาม การแสดง ความค ดเห น 3. ความซ อส ตย 4. การส งงานตามกาหนด 2 2. ความร สอบปลายภาค 20% 3 3. ท กษะทางป ญญา 5. ท กษะการ ว เคราะห เช งต วเลข การส อสาร และการใช เทคโนโลย 1. ว เคราะห กรณ ศ กษาและก จกรรมใน ห อง 2. โครงงานประจ าว ขา : จ ดท าสารคด เร องท น กศ กษาสนใจ โดยม การบรรยายท ง ภาษาไทยและภาษาอ งกฤษ 40% 30%

3 3 หน วยการเร ยนร และก จกรรม หน วยการเร ยนร เน อหา ช วโมง ก จกรรม ส อและแหล งเร ยนร 1. การว เคราะห ข อเท จจร งและข อค ดเห น - ความหมายของข อเท จจร ง 9 - ชมส อเช น คล ปว ด โอเหต การณ คล ปว ด โอ - ล กษณะของข อเท จจร ง ท เป นป จจ บ น ตารางจาแนก - ความหมายของข อค ดเห น - ใช ตารางจาแนกข อเท จจร งและ ใบก จกรรม ข อค ดเห น - ล กษณะของข อค ดเห น - ร วมก นสร ปล กษณะของข อเท จจร งและ - การค ดว เคราะห เพ อแยกข อเท จจร งและ ข อค ดเห น ข อค ดเห น 2. ท กษะการฟ งและการอ าน - การฟ งภาษาไทย 9 - ชมส อ เช นคล ปว ด โอ คล ปว ด โอ - การอ านภาษาอ งกฤษ - ใช ตารางว เคราะห สาร ตารางจาแนก - การฟ งภาษาอ งกฤษ - ร วมก นสร ปกระบวนการว เคราะห สาร ใบก จกรรม - การอ านภาษาอ งกฤษ 3. บ นเท งคด และสารคด - ความหมายของบ นเท งคด 9 - ชมส อ เช น คล ปว ด โอ หน งส อ ต วอย างบ นเท งคด - องค ประกอบของบ นเท งคด - ใช ตารางว เคราะห สาร ต วอย างสารคด - ความหมายของสารคด - ร วมก นสร ปกระบวนการว เคราะห สาร ตารางจาแนก - องค ประกอบของสารคด ใบก จกรรม 4. ท กษะการร สารสนเทศ - ความหมายของการร สารสนเทศ 9 - กรณ ศ กษาท เป นป จจ บ น กรณ ศ กษา - องค ประกอบของการร สารสนเทศ - ร วมก นสร ปท กษะการร สารสนเทศ ใบก จกรรม - ค ณล กษณ และความสามารถในการร สารสนเทศ และประโยขน - ประโยชน ของการร สารสนเทศ 5. ท กษะการส บค น - ความหมายของการส บค นสารสนเทศ 9 - กรณ ศ กษา - เคร องม อส บค นสารสนเทศ - กาหนดให น กศ กษาค นคว า ใบก จกรรม - เทคน คการส บค นสารสนเทศ เร องท ตนเองสนใจ - ภาษาอ งกฤษเพ อการส บค น - ตอบคาถามในใบก จกรรม

4 4 หน วยการเร ยนร เน อหา ช วโมง ก จกรรม ส อและแหล งเร ยนร 6. การใช เทคโนโลย สารสนเทศ - ความหมายของส อ 9 - กรณ ศ กษาท เป นป จจ บ น กรณ ศ กษา เช น อย างร เท าท นและความเส ยงในส งคม - การร เท าท นส อ - สถานการณ จาลอง ผล ตภ ณฑ เสร มความงาม ออนไลน - ความหมายของส งคมออนไลน - ร วมก นว เคราะห พฤต กรรมท ควร-ไม ยกต วอย างภาพยนต ท ม - ความเส ยงในส งคมออนไลน ควร และผลกระทบ เน อหาไม เหมาะสม - จรรยาบรรณและกฎหมายท เก ยวก บเทคโนโลย ข าวท ส งต อในส งคม สารสนเทศ ออนไลน 7. การอย ร วมก นในส งคมพห ว ฒนธรรม - ความหมายของส งคมพห ว ฒนธรรม 9 - กรณ ศ กษาท เป นป จจ บ น กรณ ศ กษา - การใช ภาษาเพ อความเข าใจความหลากหลายใน ส งคม - ร วมก นสร ปป ญหา ว ธ แก และป องก น ป ญหา 8. การเข ยนรายงานเช งว ชาการ - ความหมายของการเข ยนรายงานเช งว ชาการ 9 - ร วมก นเข ยนผ งความค ด ผ งความค ด - ประเภทของการเข ยนรายงานเช งว ชาการ - ศ กษาข อม ลเพ มเต ม หน งส อ - ว ธ การเข ยนรายงานเช งว ชาการ - ทดลองเข ยนงานเช งว ชาการ ต วอย างงานเช งว ชาการ - จ ดทารายงานผลการดาเน นโครงการ รายงานผลการดาเน น โครงการ 9. การเข ยนโครงการ - ความหมายของการเข ยนโครงการ 9 - นาห วข อท น กศ กษาสนใจมาเข ยนเป น ห วข อท น กศ กษาสนใจ - ความสาค ญของการเข ยนโครงการ โครงการ ทาโครงการ - หล กการเข ยนโครงการ - ร วมก นให คาแนะนาหล กการเข ยน โครงการ ร ปแบบการเข ยน โครงการท ถ กต อง 10. เทคน คการเก บรวบรวมข อม ล - การส งเกต 9 - ช วยก นสร างเคร องม อ ต วอย างเคร องม อ - การส มภาษณ - นาเสนอและช วยก นปร บแก จาลองสถานการณ - การสอบถาม - นาไปทดลองเก บข อม ล สถานการณ จร ง - หากได ข อม ลไม ครบถ วนนามาปร บแก และเก บข อม ลเพ มเต ม 11. ท กษะการพ ดภาษาไทยและ - ท กษะการพ ดภาษาไทย 9 - เตร ยมห วข อเร องท จะพ ด สถานการณ จร ง ภาษาอ งกฤษ - การพ ดในท ประช ม - พ ดหน าช นเร ยน

5 5 หน วยการเร ยนร เน อหา ช วโมง ก จกรรม ส อและแหล งเร ยนร - การพ ดในท ประช มชน - ร วมก นให คาแนะนาปร บแก - การพ ดภาษาอ งกฤษ 12. ท กษะการนาเสนอ - การใช ภาษาไทยเพ อการนาเสนองาน 9 - นาเสนอรายงานผลการดาเน น สถานการณ จร ง - การใช ภาษาอ งกฤษเพ อการนาเสนองาน โครงการหน าช นเร ยน - การใช เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการนาเสนองาน - ตอบข อสงส ยซ กถามของเพ อน - ร วมก นให ข อค ดเห นแนะนา

6 GE102 อ ตล กษณ บ ณฑ ตวไลยอลงกรณ 6(3-6-9) VRU Identities ว ตถ ประสงค รายว ชา เพ อให น กศ กษา 1. ม บ คล กภาพท ด ม ความร บผ ดชอบ ร จ กประเม นตน พ ฒนาตนเอง 2. ม ความร เร องเคารพกฎระเบ ยบของมหาว ทยาล ย ส งคม และประเทศชาต 3. ม ความสามารถน อมนาแนวค ดปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงมาใช ในการดาเน นช ว ต 4. ม ส วนร วมในการแก ไขป ญหาพ ฒนาส งคม 5. ม ความภาคภ ม ใจในความเป นน กศ กษาของมหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ คาอธ บายรายว ชา ส งเสร ม และพ ฒนาผ เร ยนให ม ความภาคภ ม ใจในความเป น วไลยอลงกรณ สร างเสร มเอกล กษณ การด าเน นช ว ตตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง อ ตล กษณ การม จ ตอาสา เพ อให เก ดบ คล กภาพท ด เข าใจตนเอง ร จ กประเม นตนเอง พ ฒนาตนเอง ร จ กกาลเทศะ เคารพกฎระเบ ยบ ม ความร บผ ดชอบต อตนเอง มหาว ทยาล ยและส งคม ม ท กษะช ว ต ความเป นมน ษย ท สมบ รณ ความตระหน กและอน ร กษ ส งแวดล อม ความ เป นผ นา ม ส วนร วมในการแก ไขป ญหาพ ฒนาส งคม และม จร ยธรรมในการดาเน นช ว ต การประเม นผล ลาด บ ผลการเร ยนร ว ธ การประเม น 1 1.ค ณธรรม จร ยธรรม 4.ท กษะ ความส มพ นธ ระหว างบ คคล 1. การเข าช นเร ยน 2. การม ส วนร วม การซ กถาม การ แสดงความค ดเห น 3. ความซ อส ตย 4. การส งงานตามกาหนด ส ดสวนของการ ประเม นผล 20% 2 2. ความร 1.. สอบปลายภาค 30% 3 3. ท กษะทางป ญญา 1. ว เคราะห กรณ ศ กษา 20% 5. ท กษะการ ว เคราะห เช ง 2. จ ดท าโครงการจ ตอาสา และ 30% ต วเลข การส อสาร และการ นาเสนอโครงการ ใช เทคโนโลย

7 หน วยการเร ยนร และก จกรรม หน วยการเร ยนร เน อหา ช วโมง ก จกรรม ส อและแหล งเร ยนร 1. ภาคภ ม ใจในความเป นวไลยอลงกรณ - ประว ต ความเป นมา 9 - เช ญศ ษย เก าท ม ช อเส ยง อาจารย อาว โส ศ ษย เก า - สถาบ นพระมหากษ ตร ย ก บมหาว ทยาล ย และผ ม ความทรงจาด ๆ เก ยวก บ อาจารย อาว โส - ศ ษย ท ภาคภ ม ใจ มหาว ทยาล ยมาจ ดทา Focus group Flip Chart - ถอดบทเร ยนการจ ดทา Focus group - ร วมก นสร ปความร ท ได 2. ตามรอยเบ องพระย คลบาท - พระราชประว ต พระอ จร ยภาพ พระราชกรณ ยก จ 18 - เช ญว ทยากรจากโครงการพระราชดาร ว ทยากร - หล กการทรงงานของพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว มาให ความร เก ยวก บพระราชกรณ ยก จ คล ปว ด โอ - โครงการอ นเน องมาจากพระราชดาร หร อให ด คล ปว ด โอพระราชกรณ ยก จ Flip Chart - ถอดบทเร ยน 3. เศรษฐก จพอเพ ยง - ความหมายของปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง 9 - ศ กษาโครงการพระราชดาร ในพ นท ท ตน ศ นย การเร ยนร - ความสาค ญของปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง อาศ ย หร อ จ ดก จกรรมเร ยนร เศรษฐก จ คณะและหน วยงาน - หล กการและแนวค ดของปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง พอเพ ยงจากแหล งเร ยนร ในมหาว ทยาล ย ภายในมหาว ทยาล ย - การน อมนาหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยงมาปฏ บ ต - ค นคว าข อม ลเพ มเต ม - การประย กต ใช เศรษฐก จพอเพ ยง - ร วมก นสร ปความร ท ได 4. ท กษะช ว ต จ ตอาสา พ ฒนาท องถ น - ท กษะกระบวนการค ด/การแก ป ญหา 18 - เตร ยมสารวจข อม ลช มชน เตร ยมคาถาม ช มชนเคร อข าย - การม ส วนร วมในการแก ป ญหา พ ฒนาส งคม และเตร ยมแก ป ญหาสถานการณ ท พบ สถานการณ จาลอง ด วยโครงการจ ตอาสา - ลงช มชนเพ อสารวจข อม ลป ญหาในช มชน สถานการณ จร ง - ท กษะการทางานร วมก บช มชนและการลงพ นท - น ดหมายเป นระยะเพ อตรวจสอบข อม ล - ท กษะการนาเสนอและการประเม นผล ท ได - ร วมก นสร ปข อม ล 5. ความเป นพลเม อง - ความร บผ ดชอบต อตนเองและส งคม 9 - นาเสนอคล ปว ด โอ หร อข าวสถานการณ ข าวและสถานการณ - การเคารพกฎหมาย กฎระเบ ยบ ข อบ งค บ ป จจ บ น ป จจ บ น - ส ทธ และหน าท ของพลเม องท ด - ค นคว าข อม ลเพ มเต มในส งท ย งไม ร - ค ณธรรม จร ยธรรม ค าน ยมพ นฐานในการดาเน นช ว ต - ร วมก นสร ปถ งข อด ข อเส ย ความร ท ได

8 8 หน วยการเร ยนร เน อหา ช วโมง ก จกรรม ส อและแหล งเร ยนร 6. ภาวะผ นา และบ คล กภาพ - การพ ฒนาตนเอง การพ ด กร ยามารยาท 9 - นาน กศ กษาลงพ นท เก บข อม ลช มชน - การพ ฒนาบ คล กภาพ - พ จารณาความเหมาะสมของบ คล กภาพ - ท กษะการทางานร วมก บผ อ น และการแต งกายของน กศ กษา ให คาแนะนา - การนาเสนอหน าช นเร ยน - ร วมก นสร ปถ งความสาค ญของบ คล กภาพ

9 GE103 นว ตกรรมและการค ดทางว ทยาศาสตร 6(3-6-9) Innovation and Scientific Thinking ว ตถ ประสงค รายว ชา 1. ม ความร ความเข าใจเก ยวก บนว ตกรรม เทคโนโลย และผลกระทบ 2. สามารถนานว ตกรรมและเทคโนโลย มาประย กต ใช ในช ว ตประจาว นได 3. ม ความค ดสร างสรรค ค ดอย างม ว จารณญาณ ใช เหต ผลในการแก ป ญหา 4. ม ท กษะกระบวนการค ดและเจตคต ทางว ทยาศาสตร 5. สามารถประย กต คณ ตศาสตร เพ อใช ในช ว ตประจาว น คาอธ บายรายว ชา ส งเสร มและพ ฒนาผ เร ยนให ม ความร ความเข าใจเก ยวก บนว ตกรรม และเทคโนโลย ด านต างๆ ท ใช ใน ช ว ตประจ าว นและใช ในการประกอบอาช พ เพ อให เก ดแนวค ดในการเล อกใช ท เหมาะสม ร เท าท น พ ฒนา ผ เร ยนให ม ความค ดสร างสรรค ค ดอย างม ว จารณญาณ ค ดแบบองค รวม ม เหต ผล ม เจตคต ทางว ทยาศาสตร ม ท กษะกระบวนการทางว ทยาศาสตร และคณ ตศาสตร เพ อการว เคราะห ค านวณ ศ กษาข อม ลประกอบการ ต ดส นใจ การประเม นทางเล อกเพ อน าไปส การแก ป ญหาท เหมาะสม ประย กต ใช ในช ว ตประจ าว น สามารถ ดารงช ว ตในว ฒนธรรมทางว ทยาศาสตร การประเม นผล ลาด บ ผลการเร ยนร ว ธ การประเม น ส ดสวนของการประเม นผล 1 1. ค ณธรรม จร ยธรรม 1. การเข าช นเร ยน 10% 4.ท กษะ ความส มพ นธ ระหว าง บ คคล 2. การม ส วนร วม การซ กถาม การแสดง ความค ดเห น 3. ความซ อส ตย 4. การส งงานตามกาหนด 2 2. ความร สอบกลางภาค 20% 3 3. ท กษะทางป ญญา 5. ท กษะการ ว เคราะห เช งต วเลข การส อสาร และการใช เทคโนโลย สอบปลายภาค 1. ว เคราะห กรณ ศ กษาและก จกรรมใน ห อง 2. โครงงานประจ าว ขา : ให ความร แก บ คคลท วไป หร อจ ดทานว ตกรรม 20% 15% 45%

10 หน วยการเร ยนร และก จกรรม หน วยการเร ยนร เน อหา ช วโมง ก จกรรม ส อและแหล งเร ยนร 1. ความหมาย ความสาค ญของ - ความหมายของว ทยาศาสตร 18 - นาเสนอคล ป เพ อให เห นความแตกต าง คล ปนว ตกรรม นว ตกรรม เทคโนโลย และผลกระทบ - ความหมายของนว ตกรรมและเทคโนโลย นว ตกรรมและเทคโนโลย คล ปเทคโนโลย - ประเภทของนว ตกรรมและเทคโนโลย - คล ปรายการโทรท ศน เช น สมรภ ม ไอเด ย, อ นเทอร เน ต - ธรรมชาต ของว ทยาศาสตร และเทคโนโลย Survival - กระบวนการทางว ทยาศาสตร - ช วยก นสร ปความแตกต าง - น กศ กษาเล อกห วข อท สนใจเพ อค นคว า เพ มเต มและนาเสนอ - สร ปความร ท ได 2. การประย กต ใช นว ตกรรม และ - คอมพ วเตอร โทรศ พท ม อถ อ และเกมออนไลน 18 - ยกต วอย างข าวป จจ บ น หร อโฆษณา ข าวจากหน งส อพ มพ เทคโนโลย - โฟม แก ว พลาสต ก - แบ งกล มค นหาคาสาค ญจากข าว อ นเทอร เน ต - อาหารเสร มและเคร องสาอางค - แลกเปล ยนข อม ลท ร และค นหาข อม ล ฟล ปชาร ต ท ไม ร เพ มเต ม - นาเสนอข อม ลท ค นคว า - สร ปความร ท ได 3. ความค ดข นส ง - ตรรกศาสตร 18 - นาเสนอภาพยนตร หร อสารคด สารคด หร อภาพยนตร - การค ดอย างม ว จารณญาณ ส บสวนสอบสวน - อาจารย กระต นให น กศ กษาเช อมโยงก บ กระบวนการค ด - บรรยายเพ มเต มกรณ น กศ กษาไม เข าใจ 4. ท กษะกระบวนการค ด - ระเบ ยบว ธ การทางว ทยาศาสตร 9 - ให น กศ กษาเล นเกมท ต องอาศ ยกระบวน เกม - ท กษะและกระบวนการทางว ทยาศาสตร การค ดแบบว ทยาศาสตร - เจตคต ทางว ทยาศาสตร - ช วยก นสร ปความร ท ได จากการเล นเกม 5. คณ ตศาสตร ประย กต - สถ ต เบ องต น 27 - ยกต วอย างสถ ต ในช ว ตประจาว น ต วอย างใน - ร อยละ ส ดส วน - ฝ กคานวณดอกเบ ย ภาษ กยศ. LTF, RMF, ทดลอง Trade ห น ช ว ตประจาว น กรณ ศ กษาการคานวณ

11 11 หน วยการเร ยนร เน อหา ช วโมง ก จกรรม ส อและแหล งเร ยนร ดอกเบ ย ร อยละ - ความน าจะเป น - ยกต วอย างเร อง หวย ห น โหราศาสตร - ฝ กการคานวณโดยไม ใช เคร องค ดเลข

12 GE104 ความเป นสากลเพ อการดาเน นช ว ตในประชาคมอาเซ ยนและประชาคมโลก 6(3-6-9) Internationalization for Living in the ASEAN and Global Communities ว ตถ ประสงค รายว ชา 1. อธ บายถ งความส าค ญของประชาคมเซ ยนและประชาคมโลก ท ม ผลกระทบต อประเทศไทยได 2. ม ความร เก ยวก บประชาคมอาเซ ยนและประชาคมโลก รวมถ งล กษณะส าค ญของประเทศต างๆในอาเซ ยน 3. ว เคราะห ประเม นตนเอง ยอมร บความหลากหลายและผลกระทบ เพ อพ ฒนาตนเองให อย ในส งคมพห ว ฒนธรรมได คาอธ บายรายว ชา ส งเสร ม และพ ฒนาผ เร ยนให ม ความร ความเข าใจในความหลากหลายด านว ฒนธรรม ศาสนา เช อชาต เคารพกฎกต กาของส งคม ประชาคมอาเซ ยน และประชาคมโลก ร และเข าใจในอ ทธ พลของโลกท ม ต อความ เปล ยนแปลงของส งคมไทย โดยเฉพาะบทบาทของส งคมตะว นตกท ม ผลกระทบต อความเปล ยนแปลงของ ส งคมไทย เพ อให เข าใจและยอมร บผลกระทบจากความเปล ยนแปลง ท งในด านเศรษฐก จ การเม อง ส งคม ส งแวดล อม เพ อเตร ยมความพร อมด านท ศนคต การปร บต ว และม ท กษะการดาเน นช ว ตในส งคมพห ว ฒนธรรม การประเม นผล ลาด บ ผลการเร ยนร ว ธ การประเม น ส ดสวนของการประเม นผล 1 1. ค ณธรรม จร ยธรรม 1. การเข าช นเร ยน 10% 4.ท กษะ ความส มพ นธ ระหว าง บ คคล 2. การม ส วนร วม การซ กถาม การแสดง ความค ดเห น 3. ความซ อส ตย 4. การส งงานตามกาหนด 2 2. ความร สอบกลางภาค 20% 3 3. ท กษะทางป ญญา 5. ท กษะการ ว เคราะห เช งต วเลข การส อสาร และการใช เทคโนโลย สอบปลายภาค 1. ว เคราะห กรณ ศ กษาและก จกรรมใน ห อง 2. โครงงานประจ าว ขา : ให ความร หร อ จ ดท ากรณ ศ กษาเก ยวก บประเทศใน อาเซ ยน 20% 10% 40%

13 หน วยการเร ยนร และก จกรรม หน วยการเร ยนร เน อหา ช วโมง ก จกรรม ส อและแหล ง เร ยนร 1. ประชาคมอาเซ ยน - ความเป นมาของประชาคม 36 - นาเสนอคล ปว ด โอ คล ปว ด โอ อาเซ ยน เก ยวก บอาเซ ยน - ว ตถ ประสงค ในการก อต ง - แบ งกล มเพ อส บค น อ นเทอร เน ต อาเซ ยน ข อม ลเพ มเต มตาม - กฎบ ตรอาเซ ยน คาสาค ญ ฟล ปชาร ต - ประเทศในอาเซ ยน - แบ งกล มค นคว า สถานการณ จร ง เก ยวก บประเทศท สนใจ ในอาเซ ยน ส มภาษณ ผ ท เคยไปประเทศท สนใจ หร อแรงงานท มา จากประเทศน น - นาเสนอผลการศ กษา แลกเปล ยนเร ยนร ก บกล มอ น 2. อาเซ ยน ความร วมม อในกรอบอาเซ ยน 9 - นาเสนอคล ปว ด โอ คล ปว ด โอ +3 - ความร วมม อในกรอบอาเซ ยน +6 - ความส มพ นธ ระหว างอาเซ ยน ก บสหประชาชาต - ความส มพ นธ ระหว างอาเซ ยน ก บสหภาพย โรป เก ยวก บอาเซ ยน +3 อาเซ ยน +6 ความส มพ นธ ระหว าง อาเซ ยน ก บสหประชาชาต และ ความส มพ นธ ระหว าง อาเซ ยนก บสหภาพย โรป - แบ งกล มอภ ปราย เก ยวก บผลกระทบของ การรวมกล ม ค นคว า เพ มเต ม - นาเสนอและ แลกเปล ยนเร ยนร ฟล ปชาร ต

14 14 หน วยการเร ยนร เน อหา ช วโมง ก จกรรม ส อและแหล ง เร ยนร 3. ประชาคมอาเซ ยน - ความเป นมาของประชาคม 36 - นาเสนอคล ปว ด โอ คล ปว ด โอ อาเซ ยน เก ยวก บอาเซ ยน - ว ตถ ประสงค ในการก อต ง - แบ งกล มเพ อส บค น อ นเทอร เน ต อาเซ ยน ข อม ลเพ มเต มตาม - กฎบ ตรอาเซ ยน คาสาค ญ ฟล ปชาร ต - ประเทศในอาเซ ยน - แบ งกล มค นคว า สถานการณ จร ง เก ยวก บประเทศท สนใจ ในอาเซ ยน ส มภาษณ ผ ท เคยไปประเทศท สนใจ หร อแรงงานท มา จากประเทศน น - นาเสนอผลการศ กษา แลกเปล ยนเร ยนร ก บกล มอ น 4. ความเป นพลเม อง โลก และอาเซ ยน - ความหมายและความสาค ญ ของพลเม องท ด 27 - นาเสนอข าวและ สถานการณ ป จจ บ น - การปฏ บ ต ตนเป นพลเม องด เก ยวก บความเป น ของประเทศชาต และ พลเม อง ส งคมโลก - ผ สอนเช อมโยงส การ เป นพลเม องโลกและ - ค ณล กษณะของพลเม อง พลเม องอาเซ ยน อาเซ ยน ตามกฎบ ตรอาเซ ยน - ร วมก นสร ปเก ยวก บ ความเป นพลเม อง โลกและพลเม องอาเซ ยน ข าว สถานการณ ป จจ บ น คล ปว ด โอ

15 15 GE105 ส ขภาพเพ อค ณภาพช ว ต 6(3-6-9) Health for Quality of Life ว ตถ ประสงค รายว ชา น กศ กษาสามารถ 1. ด แลตนเองในด านร างกาย จ ตใจ และส งคม 2. ดารงช ว ตอย ในส งแวดล อมท ส งผลต อค ณภาพช ว ต 3. ร จ กแก ป ญหาส วนต ว ไม พ งพายาเสพต ด 4. เตร ยมความพร อมในการป องก นและแก ป ญหาเม อเก ดอ บ ต ภ ย 5. การพ กผ อนหย อนใจ ใช เวลาว างให เป นประโยชน ด วยน นทนาการและส นทร ยภาพ คาอธ บายรายว ชา ส งเสร มและพ ฒนาผ เร ยนให ม พฤต กรรมการสร างส ขภาพกาย จ ต และส งคม ม ท กษะช ว ต ม ความร ความ เข าใจเก ยวก บส ขภาพผ บร โภค การใช ยา การออกก าล งกายท เหมาะสมก บเพศ และว ย ป องก นอ บ ต ภ ยและ เตร ยมความพร อมในภาวะฉ กเฉ น การปฐมพยาบาลเบ องต น ว ธ คลายเคร ยดด วยน นทนาการและส นทร ยภาพ การประเม นผล ลาด บ ผลการเร ยนร ว ธ การประเม น ส ดสวนของการประเม นผล 1 1. ค ณธรรม จร ยธรรม 1. การเข าช นเร ยน 10% 4.ท กษะ ความส มพ นธ ระหว าง บ คคล 2. การม ส วนร วม การซ กถาม การแสดง ความค ดเห น 3. ความซ อส ตย 4. การส งงานตามกาหนด 2 2. ความร สอบปลายภาค 20% 3 3. ท กษะทางป ญญา 5. ท กษะการ ว เคราะห เช งต วเลข การส อสาร และการใช เทคโนโลย 1. ว เคราะห กรณ ศ กษาและก จกรรมใน ห อง 2. โครงงานประจ าว ขา : โครงการพ ฒนา ตนเองด าน กาย จ ต ส งคม หร อการใช เวลาว างให เป นประโยชน 30% 40%

16 16 หน วยการเร ยนร และก จกรรม หน วยการเร ยนร เน อหา ช วโมง ก จกรรม ส อและแหล งเร ยนร 1. ส ขภาพกาย - ส ขว ทยาส วนบ คคล 18 - ยกต วอย างสถานการณ ป จจ บ น ข าว หร อ ข าว ว ด โอ สถานการณ - อาหารและโภชนาการ โฆษณา ป จจ บ น - ส ขภาพผ บร โภค - แบ งกล มระดมสมองเร องท สนใจ และ ฟล ปชาร ต - ยาและสารเสพต ด ค นคว าความร เพ มเต ม - การออกกาล งกายเพ อส ขภาพ - แลกเปล ยนเร ยนร ระหว างกล ม - จ ดโครงงานพ ฒนาส ขภาพกาย 2. ส ขภาพจ ต ส งคม และท กษะช ว ต - การปร บต ว 18 - ข าวหร อเหต การณ ป จจ บ น ข าว ว ด โอ สถานการณ - การจ ดการความเคร ยด - ว เคราะห ผลกระทบท เก ดข น ป จจ บ น - การส งเสร มส ขภาพจ ตและน นทนาการ - หาสาเหต ของป ญหาท เก ดข นในข าว ฟล ปชาร ต - การอย ร วมก นในครอบคร ว ช มชน ท ทางาน ส งคม ศ กษาข อม ลเพ มเต ม และโลก รวมถ งการให บร การทางส งคม - หาว ธ ป องก น และแก ไข สาหร บต ว - การค ด การต ดส นใจ การแก ป ญหา การส อสารและ น กศ กษา และผ อ น การพ ฒนาตนเอง 3. อ บ ต ภ ยและการป องก น - ภ ยจากช ว ตประจาว น 18 - ให น กศ กษาค นคว าข าวเก ยวก บภ ยต างๆ สถานการณ จร ง - ภ ยจากธรรมชาต ในช ว ตประจาว น ภ ยธรรมชาต - การป องก นอ บ ต ภ ย การเตร ยมความพร อม - สารวจข อม ลช มชนเก ยวก บภ ยท เก ดข น - ค นหาว ธ การป องก นภ ย 4. การปฐมพยาบาล - การปฐมพยาบาลเบ องต น 18 - แสดงบทบาทสมม ต เก ยวก บการ สถานการณ จาลอง - การประเม นเพ อการช วยเหล อ ปฐมพยาบาล หร อการช วยช ว ต - การช วยช ว ตเบ องต น - สร ปความร ท ได ร วมก น 5. ส นทร ยภาพ - ความร ความเข าใจเก ยวก บศ ลปะ 18 - นาเสนองานศ ลป งานศ ลป - องค ประกอบของงานศ ลป และการร บร ค ณค าความงาม - น กศ กษาอภ ปรายเก ยวก บการร บร - ก จกรรม : ท ศนศ ลป, ดนตร, การแสดง ค ณค าความงาม - ช วยการสร ปความร

ระด บการศ กษาข นพ นฐาน ประถมศ กษา:ม ธยมศ กษา

ระด บการศ กษาข นพ นฐาน ประถมศ กษา:ม ธยมศ กษา ระด บการศ กษาข นพ นฐาน ประถมศ กษา:ม ธยมศ กษา มาตรฐานค ณภาพผ เร ยน มาตรฐานท 1 ผ เร ยนม ส ขภาวะท ด และม ส นทร ยภาพ ท ต วบ งช ร อยละ ผลการประเม น คะแนนท คานวณได ระด บ ค ณภาพ 1.1 ผ เร ยนม ส ขน ส ยในการด แลส

More information

หน วยการเร ยนร ท สอดคล องก บ ASEAN Curriculum Sourcebook

หน วยการเร ยนร ท สอดคล องก บ ASEAN Curriculum Sourcebook หน วยการเร ยนร ท สอดคล องก บ ASEAN ต วอย างการจ ดหน วยการเร ยนร ท บ รณาการสาระการเร ยนร เก ยวก บอาเซ ยน ตามหล กส ตรแกนกลาง การศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 และสอคล องก บ ASEAN เพ อส งเสร มให ผ เร ยนม

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฎก าแพงเพชร ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม สาขาว ชาว ศวกรรมไฟฟ า

รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฎก าแพงเพชร ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม สาขาว ชาว ศวกรรมไฟฟ า รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฎก าแพงเพชร ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม สาขาว ชาว ศวกรรมไฟฟ า หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป 1. รห สและช อรายว ชา 5711110 การโปรแกรมคอมพ

More information

ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก

ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก หล กส ตรการศ กษานอกระบบ ระด บการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ส าน กงาน กศน.จ งหว ดฉะเช งเทรา ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย ส าน กงานปล

More information

ในรอบป ๒๕๕๕ บทท ผลการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

ในรอบป ๒๕๕๕ บทท ผลการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ๓ บทท ผลการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ในรอบป ๒๕๕๕ ในป การศ กษา ๒๕๕๕ โรงเร ยนสตร ว ดระฆ งด าเน นงานตามแผนพ ฒนาค ณภาพ การศ กษาจนบรรล ความส าเร จตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน ด งน ๑. ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การประจ

More information

มคอ.2 รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) หมวดท 1 ข อม ลท วไป - 1 -

มคอ.2 รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) หมวดท 1 ข อม ลท วไป - 1 - - 1 - รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) มคอ.2 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา ว ทยาล ยช มชนป ตตาน ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา - ไม ม - หมวดท 1 ข อม ลท วไป

More information

โครงการสอนรายว ชาภาษาไทยพ นฐาน

โครงการสอนรายว ชาภาษาไทยพ นฐาน โครงการสอนรายว ชาภาษาไทยพ นฐาน รห สว ชา ท21101 ช อว ชา ภาษาไทยพ นฐาน สถานภาพของว ชา ภาษาไทยพ นฐาน จานวน 120 ช วโมง/ป จานวน 1.5 หน วยก ต/ภาคเร ยน ช อผ สอนนางสาวเพ ยงเพ ญ ส นหพงศ *************************************************************************************************

More information

(...) ผ อ านวยการโรงเร ยนบ านบ ญเร อง(อ นทะวงศาน เคราะห )

(...) ผ อ านวยการโรงเร ยนบ านบ ญเร อง(อ นทะวงศาน เคราะห ) คำนำ เน องจากหล กส ตรสถานศ กษา เป นหล กส ตรแกนกลางท ม ล กษณะเป นกรอบและแนวทางในการจ ด การศ กษา เพ อพ ฒนาผ เร ยนให เป นไปตามว ส ยท ศน เป าหมาย และค ณล กษณะอ นพ งประสงค ท โรงเร ยน ก าหนด โดยน าต วช ว ดและสาระการเร

More information

หล กส ตรสถานศ กษา โรงเร ยนว ดบางนางบ ญ พ ทธศ กราช 2553

หล กส ตรสถานศ กษา โรงเร ยนว ดบางนางบ ญ พ ทธศ กราช 2553 หล กส ตรสถานศ กษา โรงเร ยนว ดบางนางบ ญ พ ทธศ กราช 2553 ตามหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาปท มธาน เขต 1 - 2 - ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 1 แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 2 คานา แผนการจ ดการความร ประจาป การศ กษา 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ จ ดทาข นเพ อใช เป นแนวทางในการดาเน

More information

หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2556

หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2556 หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2556 เล มท 3 ประเภทว ชาอ ตสาหกรรม สาขาว ชาช างก อสร าง สาขาว ชาช างเคร องเร อนและตกแต งภายใน สาขาว ชาสถาป ตยกรรม สาขาว ชาสารวจ สาขาว ชาโยธา สาน กงานคณะกรรมการการอาช

More information

โครงสรางหล กส ตรสถานศ กษา

โครงสรางหล กส ตรสถานศ กษา โครงสรางหล กส ตรสถานศ กษา ๑๘ ระด บช นประถมศ กษา ( ป. ๑ ๓ ) กล มสาระการเร ยนร / ก จกรรม เวลาเร ยน ( ช วโมง / ป ) ประถมศ กษาป ท ๑ ประถมศ กษาป ท ๒ ประถมศ กษาป ท ๓ รห สว ชา ชม./ป รห สว ชา ชม./ป รห สว ชา ชม./ป

More information

ตอน ท การพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษา ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป

ตอน ท การพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษา ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป ๒ ตอน ท การพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษา ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป ๑. ระบบโครงสร างการบร หาร โรงเร ยนสตร ว ดระฆ งม การบร หารจ ดการเป นระบบช ดเจน ม งเน นการบร หารแบบม ส วน ร วมและด าเน นการตามระบบ PDCAจ งท าให

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา ภาคว ชาบร หารธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ

รายละเอ ยดของรายว ชา ภาคว ชาบร หารธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ รายละเอ ยดของรายว ชา มคอ.3 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ คณะ / ภาคว ชา ภาคว ชาบร หารธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป 1. รห สและช อรายว ชา 3601101A การใช โปรแกรมสาเร จร ปทางธ

More information

รห ส UTQ-102: การบร หารหล กส ตร

รห ส UTQ-102: การบร หารหล กส ตร UTQ online e-training Course ใบความร ท 1 เร อง ความสามารถและความจาเป นของ การบร หารจ ดการหล กส ตรระด บสถานศ กษา โครงการยกระด บค ณภาพคร ท งระบบ ภายใต ปฏ บ ต การไทยเข มแข ง (Upgrading Teacher Qualification

More information

หล กส ตรน กบร หารการศ กษา

หล กส ตรน กบร หารการศ กษา หล กส ตรน กบร หารการศ กษา ********************************** ๑. หล กการและเหต ผล พระราชบ ญญ ต ระเบ ยบบร หารงานบ คคลส วนท องถ น พ.ศ. ๒๕๔๒ ก าหนดให คณะกรรมการกลางข าราชการ หร อพน กงานส วนท องถ น (ก.จ. ก.ท.

More information

เป าหมาย (เช งปร มาณและค ณภาพ)

เป าหมาย (เช งปร มาณและค ณภาพ) ตอนท 3 ผลการพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษาของสถานศ กษา 3.1 ผลการดาเน นงานตามแผนปฏ บ ต การประจาป ของสถานศ กษา กลย ทธ ท 1 พ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการศ กษาท กระด บ โครงการ/ก จกรรม 1. โครงการพ ฒนา ผ เร ยนให ม ส ขภาวะท

More information

การใช หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551

การใช หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 การใช หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ตามค าส งกระทรวงศ กษาธ การท ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานท 293/2551 เร อง ให ใช หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน ลงว นท 11 กรกฎาคม 2551 ก าหนดให

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป

รายละเอ ยดของรายว ชา หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป รายละเอ ยดของรายว ชา เอกสารหมายเลข มคอ.3 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป 1. รห สและช อรายว ชา 5711107 เข ยน Engineering

More information

หล กส ตรส งเสร มศ กยภาพส ความเป นเล ศของน กเร ยนส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น รายว ชาเพ มเต มคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย

หล กส ตรส งเสร มศ กยภาพส ความเป นเล ศของน กเร ยนส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น รายว ชาเพ มเต มคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หล กส ตรส งเสร มศ กยภาพส ความเป นเล ศของน กเร ยนส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น รายว ชาเพ มเต มคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย โดย กรมส งเสร มการปกครองท องถ น กระทรวงมหาดไทย ค าน า รายว

More information

การให ความเห นชอบ แผนพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษาม ธยมศ กษา ป 2556-2559 เคร อข ายส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาม ธยมศ กษาจ งหว ดพ ษณ โลก...

การให ความเห นชอบ แผนพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษาม ธยมศ กษา ป 2556-2559 เคร อข ายส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาม ธยมศ กษาจ งหว ดพ ษณ โลก... การให ความเห นชอบ แผนพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษาม ธยมศ กษา ป 2556-2559 เคร อข ายส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาม ธยมศ กษาจ งหว ดพ ษณ โลก... ท ประช มคณะกรรมการบร หารเคร อข ายส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา (มคอ.3) ประจาภาคเร ยนท 1 / 2556

รายละเอ ยดของรายว ชา (มคอ.3) ประจาภาคเร ยนท 1 / 2556 รายละเอ ยดของรายว ชา (มคอ.3) ประจาภาคเร ยนท 1 / 2556 รห สว ชา 3823303 ช อรายว ชา เพ องานทางบ ญช ตอนเร ยน A1, B1, C1 น กศ กษาหล กส ตรบ ญช บ ณฑ ต รห ส 54 อาจารย ผ สอน นางสาววาร ศร ส รพล อาจารย ผ ประสานงานรายว

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย

แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏเพชรบ รณ พ.ศ. 2556 คานา จากป การศ กษา 2552 เป นต นมา คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ได ม การจ ดท า แผนพ ฒนาบ คลากรและม การทบทวนท กป การศ กษา เพ อให

More information

ประกาศคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เร อง แนวทางการปฏ บ ต ตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแห งชาต พ.ศ. ๒๕๕๒ -------------------------------- เพ ออน ว ต

ประกาศคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เร อง แนวทางการปฏ บ ต ตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแห งชาต พ.ศ. ๒๕๕๒ -------------------------------- เพ ออน ว ต ประกาศคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เร อง แนวทางการปฏ บ ต ตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแห งชาต พ.ศ. ๒๕๕๒ -------------------------------- เพ ออน ว ต ให เป นไปตามประกาศกระทรวงศ กษาธ การ เร อง กรอบมาตรฐานค

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2557 โรงเร ยนสมเสม ดว ทยา

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2557 โรงเร ยนสมเสม ดว ทยา 1 แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2557 โรงเร ยนสมเสม ดว ทยา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 32 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ 2 คานา แผนปฏ บ ต การ ค อ ท ศทางในการบร หารงานของโรงเร

More information

ตอนท 5 แนวทางการประเม นการดาเน นงาน การจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน

ตอนท 5 แนวทางการประเม นการดาเน นงาน การจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน ตอนท 5 แนวทางการประเม นการดาเน นงาน การจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน สมาคมประชาชาต แห งเอเช ยตะว นออกเฉ ยงใต ( ASEAN ) ได ก อต งข น โดยม ว ตถ ประสงค เพ อส งเสร มความเข าใจอ นด ต อก นระหว างประเทศในภ ม

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย งานประด ษฐ ง 33101 โรงเร ยนดอนเม องทหารอากาศบ าร ง

แผนการจ ดการเร ยนร ว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย งานประด ษฐ ง 33101 โรงเร ยนดอนเม องทหารอากาศบ าร ง แผนการจ ดการเร ยนร ว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย งานประด ษฐ ง 33101 โรงเร ยนดอนเม องทหารอากาศบ าร ง นางปาร ชาต ว ระพ นธ คร ว ทยฐานะช านาญการพ เศษ กล มสาระการเร ยนร ว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย โรงเร ยนดอนเม

More information

แนวการจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน ระด บประถมศ กษา สำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ

แนวการจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน ระด บประถมศ กษา สำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ แนวการจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน ระด บประถมศ กษา สำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ คำนำ ประเทศสมาช กอาเซ ยนจะม การรวมต วก นเป นประชาคมอาเซ ยนในป 2558 เป นการสร างส งคม ภ ม ภาคให

More information

ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม สาขาว ชาเทคโนโลย ไฟฟ าอ ตสาหกรรม หมวดท ๑ ข อม ลท วไป

ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม สาขาว ชาเทคโนโลย ไฟฟ าอ ตสาหกรรม หมวดท ๑ ข อม ลท วไป ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา คณะ/ว ทยาเขต/ภาคว ชา คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม สาขาว ชาเทคโนโลย ไฟฟ าอ ตสาหกรรม ๑. รห สและช อรายว ชา หมวดท ๑ ข อม ลท วไป EIT๑๒o๑ โปรแกรมและการเข ยนแบบ (Drawing

More information