บทท 6 แผนการบร หารงานโครงการและบ คลากร

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "บทท 6 แผนการบร หารงานโครงการและบ คลากร"

Transcription

1 บทท 6 แผนการบร หารงานโครงการและบ คลากร บร ษ ทท ปร กษาฯ จ ดท าและน าเสนอแผนการด าเน นงานในข นตอนต างๆ และจ ดเตร ยมอ ปกรณ เคร องม อ ต างๆ ท ใช งานในโครงการจ ดท าฐานข อม ลและว เคราะห เพ อการวางผ งอน ภาค พร อมท งบ คลากรท ม ความร และ ประสบการณ ในต าแหน งต างๆ อย างเพ ยงพอต อการด าเน นงานโครงการ รวมถ งได เสนอแนวทางมาตรการควบค ม ตรวจสอบการด าเน นงาน เพ อให ได ผลงานท ม ความถ กต องและเป นท เช อถ อ 6.1 แผนงานด าเน นโครงการ เพ อให การจ ดท าฐานข อม ลและว เคราะห เพ อการวางผ งอน ภาคของ กรมโยธาธ การและผ งเม อง สามารถ ด าเน นการได ส าเร จล ล วงตามระยะเวลาภายใน 240 ว น และผลการด าเน นงานโครงการฯ น บรรล จ ดประสงค และ เป าหมายท วางไว และเฉพาะอย างย งกรมโยธาธ การและผ งเม อง สามารถใช ระบบฐานข อม ลน ซ งน าไปใช ในการวาง ผ งอน ภาคได อย างม ประส ทธ ภาพส งส ดในอนาคต ข นตอนการด าเน นงานหล กของโครงการ 1) ข นตอนการศ กษาทบทวน ว เคราะห ผ งนโยบายและผ งกลย ทธ ของผ งประเทศและผ งภาค เป นการ ก าหนดแนวทาง และย ทธศาสตร ในการพ ฒนาพ นท ลงส กล มจ งหว ด และจ งหว ด ซ งจะน าไปส การศ กษาล กษณะ และองค ประกอบของการวางผ งอน ภาค ระยะเวลาในการด าเน นงานประมาณ 1 เด อน ประกอบด วย การศ กษาองค ประกอบและความต องการของข อม ลในการศ กษาว เคราะห วางผ งอน ภาค โดยการศ กษาทบทวน และว เคราะห นโยบายและผ งกลย ทธ ของผ งประเทศ ท าการศ กษาและก าหนดเป าหมายตามว ส ยท ศน ของการพ ฒนาให สอดคล องก บผ งประเทศ และผ งภาคในแต ละเร องประเด นหร อโครงการท อย ในผ งประเทศ/ผ งภาค พร อมก าหนด ว ตถ ประสงค ในห วข อการศ กษา ก าหนดกล มข อม ลท จะน ามาใช ในการศ กษาว เคราะห ในประเด นเป าหมาย และจ ดท า แบบจ าลองข อม ล (Data Model) จ านวนของแบบจ าลองข อม ลจะประกอบด วยหลาย แบบจ าลองข อม ลตามห วข อหร อเป าหมายท ก าหนด ซ งอาจจะม การใช ข อม ลร วมก น หร อใช ผลข อม ลจากการว เคราะห ในประเด นเป าหมายอ นๆ มาใช ร วมก นก บอ กแบบจ าลองข อม ล หน ง ศ กษาร ปแบบการใช งานข อม ล รวบรวมแหล งข อม ล และว ธ ซ งการได มาของข อม ลท ต องการ 2) ออกแบบการว เคราะห ข อม ลเช งพ นท และข อม ลเช งสถ ต เป นการก าหนดออกแบบว ธ การว เคราะห ข อม ล ซ งประกอบด วยการก าหนดห วเร องประเด นการว เคราะห จากการศ กษาทบทวน มาส การ ว เคราะห ในร ปแบบการว เคราะห ข อม ลเช งพ นท ก าหนดว ธ การ ข อม ลท ใช ออกแบบแบบจ าลอง บร ษ ท โชต จ นดา ม เชล คอนซ ลแตนท จ าก ด 6-1

2 (Model Spatial Analysis) การว เคราะห เช งพ นท และเช งสต ถ รวมถ งการก าหนดค าป จจ ย ค าน าหน ก ต างๆ เพ อใช ในการจ ดท าแบบจ าลองและว เคราะห ข อม ลต อไป ระยะเวลาด าเน นงานประมาณ 1.5 เด อน 3) ส ารวจ รวบรวมข อม ล และศ กษาข อม ลเบ องต น เป นข นตอนของการด าเน นการรวบรวม ส ารวจข อม ล ท งหมดท ใช ในการศ กษาของโครงการและข อม ลท ต องน าเข าส ฐานข อม ล ระยะเวลาในการ ด าเน นงานประมาณ 3.5 เด อน เป นการรวมรวบข อม ลในท กรายสาขาท เก ยวข อง เป นข อม ลท หน วยงานต างๆ หร อจาก โครงการวางผ งประเทศ/ผ งภาค รวมถ งข อม ลกายภาพเพ อการวางผ งของกรมโยธาธ การและ ผ งเม อง ท ได จ ดท าไว แล ว ท งหมดให ครอบคล มพ นท โครงการ ท าการศ กษาตรวจสอบความครบถ วน ซ งในกรณ ท ข อม ลไม ครบถ วน หร อไม ม ความถ กต อง ตามช วงเวลาท ใช งาน ม ความจ าเป นท จะต องจ ดหาด าเน นการเพ มเต มตามกรรมว ธ ต างๆ ส ารวจและปร บปร งข อม ลให ม ความถ กต อง ครบถ วน โดยว ธ การส ารวจหาค าพ ก ดด วย ดาวเท ยม GPS และการส ารวจข อม ลระยะไกล (Remote Sensing) ด วยภาพถ ายดาวเท ยม/ การส ารวจร งว ดด วยภาพถ ายทางอากาศ (Photogrammetry) 4) จ ดท าและน าเข าข อม ล GIS/MIS ซ งในงานส วนน เป นกล มงานท ใช ระยะเวลาค อนข างมากในการ ด าเน นการ โดยใช ระยะเวลาในการด าเน นงานประมาณ 7 เด อน การออกแบบระบบโครงสร างฐานข อม ล อ ปกรณ เคร องม อ และช ดโปรแกรม การด าเน นการ ออกแบบในรายละเอ ยดต างๆ การจ ดท าพจนาน กรมฐานข อม ล Data Dictionary การน าเข าข อม ล ท ได จากการรวบรวม การส ารวจ จากการว เคราะห ต างๆ พร อมจ ดท าข อม ล อธ บายข อม ล (Metadata) เข าส ฐานข อม ล ซ งแต ละข นตอนของการน าเข าจะต องท าการ ตรวจควบค ไปด วย เพ อให ม ความม นใจในความถ กต องของข อม ลและร ปแบบโครงสร าง ต างๆ และท าการต ดต งเพ อทดสอบปร บปร งแก ไข ท าช ดโปรแกรมประย กต Customize ArcGIS และ พ ฒนา Front-End MS Access ของ MIS เพ อให ผ ใช สามารถใช งานได ง าย และสะดวก 5) ว เคราะห ข อม ลเช งพ นท ด วยว ธ การ Sieve Analysis, PSA และสถ ต จากข นตอนการออกแบบโมเดล การว เคราะห (Model Analysis) ก จะท าการสร างแบบจ าลองการว เคราะห ท าการทดสอบและปร บแก และท าการว เคราะห ข อม ลในแต ละห วเร องโดยใช ข อม ลในฐานข อม ลระบบ GIS/MIS และผลท ได จาก การว เคราะห จะถ กส งไปเก บในฐานข อม ล GIS/MIS ต อไป ในข นตอนน ใช ระยะเวลาในการ ด าเน นงานประมาณ 5 เด อน บร ษ ท โชต จ นดา ม เชล คอนซ ลแตนท จ าก ด 6-2

3 6) การจ ดประช มส มมนา ประชาส มพ นธ โครงการฯ และถ ายทอดเทคโนโลย เพ มพ นประสบการณ ความร ด านการวางผ งและพ ฒนาเม องให แก คณะกรรมการและเจ าหน าท ซ งจะม การร วมพ จารณาก บกรม โยธาธ การและผ งเม องในรายละเอ ยดต างๆ ก อนด าเน นการ ระยะเวลาแสดงไว ในแผนภ ม การ ด าเน นงาน การประชาส มพ นธ โครงการ โดยการจ ดท า Webpage เพ อใช ในการประชาส มพ นธ รายงาน ความก าวหน าของโครงการ และร บความค ดเห นจากประชาชน ซ งจะต องด าเน นการต งแต ช วงเด อนแรกของโครงการ และท าการปร บปร งรายละเอ ยดตลอดระยะเวลาของโครงการ ส าหร บ แผ นพ บ โปสเตอร ประชาส มพ นธ ก จะต องด าเน นการไปพร อมก บการจ ด ประช มส มมนาเช งปฏ บ ตการ ส าหร บในส วนของการประชาส มพ นธ ร ปแบบอ นๆ เช น หน งส อพ มพ ว ทย โทรท ศน อาจจะพ จารณาในแง ความจ าเป นร วมก บกรมโยธาธ การและผ ง เม องต อไป การประช มระดมความค ดเห นจ านวน 1 คร ง และการประช มเช งปฏ บ ต การกล มใหญ และ กล มย อย จ านวน 2 คร ง ถ ายทอดเทคโนโลย ให แก เจ าหน าท ของกรมโยธาธ การและผ งเม องในการใช งานระบบ ฐานข อม ลท จ ดท าข นในโครงการโดยจ ดฝ กอบรมท กรมฯ ส าหร บการเพ มพ นประสบการณ ด านการวางผ งและพ ฒนาเม อง จะท าการพ จารณาแนวทางร วมก นก บคณะกรรมการก าก บ ด แลโครงการฯ ต อไป 7) ส งมอบรายงานการศ กษาต างๆ ตามข อก าหนดขอบเขตงานของโครงการ จ านวน 3 ฉบ บ ได แก รายงานการศ กษาข นต น, รายงานการศ กษาฉบ บกลาง, รายงานการศ กษาฉบ บสมบ รณ ซ งบร ษ ทฯ ได พ จารณาแล วเห นควรเพ มร างรายงานฉบ บสมบ รณ อ ก 1 ฉบ บ เพ อใช ในการตรวจสอบความถ กต อง ครบถ วนก อนท จะจ ดท ารายงานฉบ บสมบ รณ ซ งระยะเวลารายละเอ ยดจะแสดงไว ใน แผนภ ม แสดง แผนการด าเน นงานโครงการ ฯ ล าด บถ ดไป บร ษ ท โชต จ นดา ม เชล คอนซ ลแตนท จ าก ด 6-3

4 บร ษ ท โชต จ นดา ม เชล คอนซ ลแตนท จ าก ด 6-4

5 6.2 มาตรการตรวจสอบความถ กต องและควบค มการบร หารงาน มาตรการตรวจสอบความถ กต อง บร ษ ทท ปร กษาให ความส าค ญก บการตรวจสอบความถ กต องและค ณภาพของข อม ลเป นอย างย ง ด งน นจ งได วางมาตรการตรวจสอบความถ กต องและค ณภาพของข อม ล ด งน 1) ตรวจสอบความถ กต องของฐานข อม ล บร ษ ทท ปร กษาจะตรวจสอบความถ กต อง ครบถ วนของข อม ล ท ม การรวบรวมมาจาก แหล งข อม ลต างๆ โดยจะม การจ ดแบ งข อม ลเป นหมวดหม ตามรายสาขาท ใช ในการศ กษา และจด บ นท กลงสม ดเพ อจะได อ างอ งถ งแหล งท มาของข อม ล หน วยงานท จ ดเก บ ป ท จ ดท าข อม ล ฯลฯ รวมถ งเป นประโยชน ต อการจ ดท า Metadata นอกจากน จะตรวจสอบข อม ลว าเป นข อม ลล าส ด หร อไม เพ อให ได ข อม ลท ท นสม ยท ส ด 2) ตรวจสอบการจ ดท าฐานข อม ล GIS และ MIS บร ษ ทท ปร กษาจะท าการตรวจสอบฐานข อม ล GIS และ MIS ท ได ม การจ ดท าในร ป Digital เช น ข อม ลแผนท ท ม การจ ดท าเป นข อม ล GIS ในร ปแบบ ArcGIS จะม การส มตรวจโดย การ plot check ก บข อม ลต นฉบ บ การตรวจสอบความถ กต องและครบถ วนของข อม ลเช ง บรรยาย (Attribute Data) 3) การควบค มค ณภาพงานส ารวจ GPS ส าหร บข อม ลท ต องม การส ารวจโดยละเอ ยด เช น พ นท จ ดท าผ งเฉพาะ จะม การควบค ม ค ณภาพในท กข นตอน ด งน - ก อนการส ารวจ จะม การประช มเจ าหน าท เด นส ารวจท กคร ง เพ อวางแผนการ ส ารวจและซ กซ อมความเข าใจถ งข อม ลท ต องส ารวจ - การท าการส ารวจ จะเล อกใช อ ปกรณ ท ม ค ณภาพและม ความถ กต อง แม นย าส ง เพ อให เก ดความถ กต องของข อม ลมากท ส ด - หล งท าการส ารวจ จะท าการตรวจสอบความถ กต อง ครบถ วนของข อม ลท กว น หล งจากการออกส ารวจ เพ อจ ดท าเป นฐานข อม ลต อไป 4) การตรวจสอบความถ กต องของการว เคราะห ข อม ล จะท าการตรวจสอบโดยให ผ เช ยวชาญในแต ละสาขาตรวจสอบผลการว เคราะห ข อม ล เพ อให ข อม ลม ความถ กต องมากท ส ด 5) ตรวจสอบฐานข อม ลผ งอน ภาคให ม ความสอดคล องก บฐานข อม ลผ งประเทศ ผ งภาค และผ ง ระด บอ นๆ ของกรมโยธาธ การและผ งเม อง บร ษ ท โชต จ นดา ม เชล คอนซ ลแตนท จ าก ด 6-5

6 6.2.2 การควบค มการบร หารงาน บร ษ ทท ปร กษาม แนวทางการควบค มการบร หารงาน ด งน 1) เพ อให การบร หารงานโครงการเป นไปตามแผนการด าเน นงานและอย ในกรอบระยะเวลา 240 ว น บร ษ ทท ปร กษาจะจ ดประช มคณะท างานร วมก บผ เช ยวชาญสาขาต างๆ ส ปดาห ละ 1 คร ง หร อตามความเหมาะสม เพ อจะได ทราบความค บหน าของการด าเน นงาน 2) จะเร ยนเช ญเจ าหน าท กรรมการควบค มการด าเน นงานโครงการฯ จากกรมโยธาธ การและผ ง เม อง เพ อเข าร วมประช มกล มย อย ปร กษาหาร องานด านว ชาการของโครงการและ ประสานงานในด านต างๆ อย างน อยเด อนละ 1 คร ง 3) จ ดท ารายงานความก าวหน าเสนอแก ประธานกรรมการควบค มการด าเน นงานโครงการฯ เป นรายเด อน เพ อรายงานความก าวหน าของการด าเน นงาน 4) จ ดเตร ยมบ คลากร ว สด อ ปกรณ เคร องม อส อสารให เพ ยงพอต อการใช งาน เพ อให เก ดความ สะดวกในการต ดต อประสานงานก บทางกรมโยธาธ การและผ งเม อง 6.3 การจ ดประช มเช งปฏ บ ต การและประชาส มพ นธ โครงการ เพ อให ผลการศ กษาของการด าเน นงานโครงการเก ดประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลส งส ด พร อมท งได ร บ ความร วมม อจากประชาชนในพ นท วางผ งอน ภาค หน วยงานราชการในพ นท ตลอดจนประชาชนท อย ในพ นท เก ยวเน องท เป นพ นท เขตอ ทธ พล บร ษ ทท ปร กษาจะจ ดให ม ก จกรรม ด งน 1. การประช มร บฟ งความค ดเห นจ านวน 1 คร ง เพ อแนะน าโครงการฯ ว ส ยท ศน เป าหมาย ว ตถ ประสงค ผลท ได จากการด าเน นโครงการ ฯลฯ ให แก ประชาชน หน วยงานต างๆ ในพ นท วางผ งอน ภาค กล มจ งหว ดกาญจนบ ร ส พรรณบ ร นครปฐม และ ราชบ ร โดยจ ดประช มในพ นท ศ กษา ม ผ เข าร วมประช มจ งหว ดละ 50 ท าน ใช ระยะเวลาประช มจ งหว ด 1 ว น ซ งทางบร ษ ทท ปร กษาจะจ ดประช มร บฟ งความค ดเห นภายใน 45 ว น น บจากว นท เร มปฏ บ ต งาน และ จะต องได ร บความเห นชอบจากกรมโยธาธ การและผ งเม องก อนท จะจ ดประช ม 2. การประช มเช งปฏ บ ต การจ านวน 2 คร ง เพ อระดมความค ดเห นจากหน วยงานท เก ยวข องในระด บพ นท กล มจ งหว ด จ งหว ด และท องถ น ได แก ภาคประชาชน ภาคร ฐ เอกชน องค กรพ ฒนาเอกชน สถาบ นการศ กษา ผ ทรงค ณว ฒ ผ แทนท องถ น หร อองค กรปกครองส วนท องถ น ตลอดจนผ น ากล มอาช พ และกล มอ นๆ ท ม บทบาทต อการพ ฒนาพ นท กล ม จ งหว ดและจ งหว ด โดยจะจ ดให ม การประช มเช งปฏ บ ต การ (Workshop) ท งกล มใหญ และกล มย อย (Focus Group) การจ ดประช มเช งปฏ บ ต การ คร งท 1 - ภายใน 100 ว น น บจากว นท เร มปฏ บ ต งาน - จ านวนผ เข าร วมประช มจ านวน จ งหว ดละ 50 ท าน บร ษ ท โชต จ นดา ม เชล คอนซ ลแตนท จ าก ด 6-6

7 - ระยะเวลาในการจ ดประช มจ งหว ดละ 1 ว น โดยคร งว นแรกเป นการประช มกล ม ใหญ และในคร งว นบ ายจะแบ งกล มย อย (Focus Group) การจ ดประช มเช งปฏ บ ต การ คร งท 2 - ภายใน 200 ว น น บจากว นท เร มปฏ บ ต งาน - จ านวนผ เข าร วมประช มจ านวน จ งหว ดละ 50 ท าน - ระยะเวลาในการจ ดประช มจ งหว ดละ 1 ว น โดยคร งว นแรกเป นการประช มกล ม ใหญ และในคร งบ ายจะแบ งกล มย อย (Focus Group) ท งน การด าเน นงานจะต องได ร บความเห นชอบจากกรมโยธาธ การและผ งเม องก อนท จะจ ดประช ม 3. จ ดท าแผนงานเผยแพร ประชาส มพ นธ โครงการ จ ดท า Webpage ประชาส มพ นธ โครงการ ซ งประกอบ รายละเอ ยด ข นตอน การร บความ ค ดเห นในประเด นห วข อต างๆ ของประชาชน การรายงานความก าวของโครงการ ซ ง Webpage ของโครงการจะต อเช อมก บ Homepage หล กของกรมโยธาธ การและผ งเม อง จะ ด าเน นงานต งแต เร มโครงการ จนส นส ดโครงการ ซ งต องปร บปร งเปล ยนแปลงข อม ลท น าเสนอใน Webpage อย างสม าเสมอ จ ดท าเอกสารแผ นพ บ A4 และโปสเตอร ขนาด A1 จ านวน 200 ช ด ในการเผยแพร เพ อให เก ดการม ส วนร วมในการว เคราะห ข อม ลด านต างๆ สามารถวางผ งได อย างม ประส ทธ ภาพ และทราบถ งความต องการ นโยบายและโครงการพ ฒนาพ นท ท จะเก ดข นในอนาคต ตลอดจนป ญหาท ต องการแก ไขจากผ ม ส วนเก ยวข อง ในกรณ ท การประชาส มพ นธ โดยว ธ การข างต นไม ท วถ ง ก จะเสนอให ใช ส ออ นๆ เพ มเต ม เช น ส อว ทย หน งส อพ มพ โทรท ศน โดยพ จารณาถ งความเหมาะสมต อไป 6.4 ถ ายทอดเทคโนโลย และเพ มพ นประสบการณ บร ษ ทท ปร กษาจะจ ดท าโปรแกรมการฝ กอบรม เพ อให ความร ถ ายทอดเทคโนโลย และเพ มพ น ประสบการณ ทางด านการใช งานฐานข อม ล โปรแกรมประย กต การใช งานระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร (GIS) ระบบ สารสนเทศเพ อการจ ดการ (MIS) และความร ด านการวางผ งเม องและการพ ฒนาเม อง ให แก คณะกรรมการก าก บ การศ กษาและเจ าหน าท ของกรมโยธาธ การและผ งเม อง ว ตถ ประสงค ของการฝ กอบรมเพ อเป นการให ความร แก เจ าหน าท ของกรมโยธาธ การและผ งเม องในเร อง ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร (GIS) การจ ดการฐานข อม ลด วยระบบสารสนเทศเพ อการจ ดการ (MIS) การวางผ งเม อง และการพ ฒนาเม อง และการใช งานโปรแกรมต างๆ ท เก ยวข อง บร ษ ท โชต จ นดา ม เชล คอนซ ลแตนท จ าก ด 6-7

8 การถ ายทอดเทคโนโลย โดยการจ ดฝ กอบรมเจ าหน าท กรมโยธาธ การและผ งเม องท เก ยวข องจ านวน 5-10 ท าน จ านวน 1-2 ว น ประกอบด วยเน อหาด งน - ความร พ นฐานทางด านแผนท ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร (GIS) - การใช งานระบบสารสนเทศเพ อการจ ดการ (MIS) ของโครงการฯ - การใช งานระบบฐานข อม ล GIS เพ อการวางผ งอน ภาค - การใช งานโปรแกรม ArcGIS ในการว เคราะห เช งพ นท (Spatial Analysis) เพ อการวางผ ง และพ ฒนาเม อง การเพ มพ นประสบการณ ด านวางผ งเม องและการพ ฒนาเม องให แก คณะกรรมการก าก บการศ กษา และเจ าหน าท โดยการจ ดท ศนศ กษาและด งานทางด านการวางผ งเม องและการพ ฒนาเม องของ จ งหว ดในประเทศไทยท ได ม การวางผ งไว ตามมาตรฐานแล ว ซ งร ปแบบ สถานท และระยะเวลา ทาง บร ษ ทฯ จะท าการพ จารณาร วมก บคณะกรรมการก าก บการศ กษาของกรมโยธาธ การและผ งเม อง ก อน 6.5 หน าท ความร บผ ดชอบและระยะเวลาในการปฏ บ ต งานของบ คลากร บ คลากรท บร ษ ทฯ น าเสนอเพ อเข าปฏ บ ต งานในโครงการฯ น เป นบ คลากรท ม ความร ความช านาญในด าน การศ กษาว เคราะห และจ ดท าผ งประเทศ/ผ งภาค/อน ภาค และผ งพ นท เฉพาะ การจ ดท าและพ ฒนาระบบสารสนเทศ ภ ม ศาสตร (GIS) และระบบสารสนเทศเพ อการจ ดการ (MIS) เป นอย างด ท มงานของบร ษ ทม ประสบการณ และผลงาน ในงานด านการวางผ งประเภทต างๆ เช น ผ งอน ภาค การวางผ งจ งหว ด การวางผ งเม องรวม การวางผ งเพ อเฉพาะ ผ ง อ ตสาหกรรม ผ งท อย อาศ ยและเคหะการ การศ กษาโครงข ายคมนาคมขนส งและจราจร รวมถ ง การพ ฒนาระบบ สารสนเทศภ ม ศาสตร GIS/MIS ซ งงานส วนใหญ ม ล กษณะคล ายคล งก บงานจ ดท าฐานข อม ลและว เคราะห เพ อการวาง ผ งอน ภาค ของส าน กงานโยธาธ การและผ ง ต าแหน งบ คลากรหล กและร ปแบบโครงสร างบร หารโครงการฯ รายช อของบ คลากรหล กของบร ษ ท ท เสนอจ านวน 15 ต าแหน ง ซ งแต ละท านม ประสบการณ การ ท างานในต าแหน งท ร บผ ดชอบมามากกว า 10 ป ข นไป และม ว ฒ การศ กษาในระด บปร ญาโท-ปร ญาเอก ตารางท 6.1 แสดงรายช อบ คลากรหล ก ล าด บ ต าแหน ง ช อ 1 ผ จ ดการโครงการ นาวาโทว ร ฬห โชต บ ตร 2 ผ เช ยวชาญด านเศรษฐศาสตร ดร.น พ นธ ว เช ยรน อย 3 ผ เช ยวชาญด านการวางผ งเม องระด บภาค/อน ภาค ผศ.ดร ด ษฎ ทายตะค 4 ผ เช ยวชาญด านส งคมและประชากรศาสตร ดร.ทว ดา กมลเวชช 5 ผ เช ยวชาญด านว ศวกรรมการข นส งและจราจร นายป ญจะ หาญจกล 6 ผ เช ยวชาญด านแหล งน า/อ ทกว ทยา ผศ.เอกช ย แคล วกลาง บร ษ ท โชต จ นดา ม เชล คอนซ ลแตนท จ าก ด 6-8

9 7 ผ เช ยวชาญด านโครงสร างพ นฐาน นายเท ดศ กด พ วงจ นดา 8 ผ เช ยวชาญด านทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม นายศ กด ช ย โอวาทน พ ฒน 9 ผ เช ยวชาญด านจ ดการทร พยากรชายฝ งทะเล นาวาโทว ร ฬห โชต บ ตร 10 ผ เช ยวชาญด านว ศวกรรมชลประทาน นายอมรเทพ ห งสพฤกษ 11 ผ เช ยวชาญด านเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร นายว เช ยร ฤกษ พ ฒนก จ 12 ผ เช ยวชาญด านภ ม ศาสตร นายส พ ฒน เท ยนประเสร ฐ 13 ผ เช ยวชาญด านท าเร อและขนส งทางน า นายป ญญา ส งเจร ญ 14 ผ เช ยวชาญด านสารสนเทศภ ม ศาสตร พ นโทอน เทพ ภาณ มาศตระก ล นอกจากต าแหน งท เป นบ คลากรหล กแล ว บร ษ ทฯ เสนอให ม บ คลากรสน บสน น ซ งท างานร วม เพ อให การด าเน นงานโครงการจ ดท าฐานข อม ลและว เคราะห เพ อการวางผ งอน ภาคส าเร จได ตาม ว ตถ ประสงค ตารางท 6.2 แสดงต าแหน งบ คลากรสน บสน นโครงการ ล าด บ ต าแหน ง จ านวน 1 ห วหน างานระบบฐานข อม ล GIS/MIS 1 2 น กผ งเม อง 4 3 ว ศวกรส ารวจ 1 4 เจ าหน าท ว เคราะห ระบบ System Analyst 1 5 เจ าหน าท โปรแกรมเมอร (GIS/MIS) 2 6 เจ าหน าท ภาพถ ายทางอากาศ/ดาวเท ยม 3 7 เจ าหน าท ว เคราะห ข อม ล 4 8 เจ าหน าท น าเข าข อม ล 8 9 เจ าหน าท ส ารวจ 8 10 เจ าหน าท ธ รการ 2 11 เจ าหน าท ประสานงานโครงการ หน าท ความร บผ ดชอบของบ คลากรหล ก เพ อให การปฏ บ ต งานเป นไปตามว ตถ ประสงค ของโครงการและส าเร จล ล วงตามเวลาท ก าหนด บร ษ ทฯ จ งได พ จารณาจ ดร ปแบบของการบร หารโครงการ และหน าท ร บผ ดชอบของบ คลากรหล กใน ต าแหน งต างๆ ในการปฏ บ ต งานโครงการฯ น บร ษ ท โชต จ นดา ม เชล คอนซ ลแตนท จ าก ด 6-9

10 ตารางท 6.3 แสดงหน าท ความร บผ ดชอบของบ คลากรหล ก ล าด บ ต าแหน ง รายละเอ ยดหน าท ความร บผ ดชอบ 1 ผ จ ดการโครงการ เป นต วแทนของท ปร กษาในการต ดต อ ประสานงานก บกรมโยธาฯ และหน วยงาน อ นๆ ท เก ยวข อง ก าก บด แลการท างานของบ คลากรของท ปร กษาให ม ประส ทธ ภาพ บร หาร / วางแผน / ต ดตาม / ตรวจสอบ ด แลความก าวหน าท งหมดของโครงการ ตรวจสอบการด าเน นงานให ม ค ณภาพ และ เป นไปตามแผนงานท วางไว ประช มหาร อก บคณะกรรมการ ก าก บ การศ กษาโครงการฯ ประสานงานด านการจ ดท ารายงานและ เอกสารท ใช ในการประชาส มพ นธ โครงการ และการประช มเช งปฏ บ ต การ 2 ผ เช ยวชาญด านเศรษฐศาสตร ศ กษาทบทวนข อม ลด านเศรษฐก จใน ป จจ บ น รวมท งข อม ลผล ตภ ณฑ มวลรวม ใน ระด บจ งหว ด ว เคราะห โครงสร างทางเศรษฐก จรายสาขา เช น สาขาอ ตสาหกรรม เกษตรกรรม การค า บร การ และการท องเท ยว ว เคราะห และคาดการแนวโน มทางเศรษฐก จ ในอนาคต 3 ผ เช ยวชาญด านการวางผ งเม องระด บภาค/อน ภาค ศ กษาทบทวนด านนโยบายและกลย ทธ ของ การวางผ งภาค รวมท งย ทธศาสตร การ พ ฒนาพ นท ในจ งหว ดท เก ยวข อง ว เคราะห และเสนอแนะด านการก าหนด ท ศทางและบทบาทของการพ ฒนาพ นท กล มจ งหว ด ศ กษาล กษณะและองค ประกอบของการวาง ผ งอน ภาค และน ามาใช ในการก าหนด รายการข อม ล แบบจ าลอง และว ธ การเก บ บร ษ ท โชต จ นดา ม เชล คอนซ ลแตนท จ าก ด 6-10

11 ข อม ลท ใช ประกอบการจ ดท าฐานข อม ลด าน ระบบสารสนเทศทางภ ม ศาสตร (GIS) และ ระบบสารสนเทศเพ อการจ ดการ (MIS) ก าก บด แลด านการจ ดส ารวจและเก บข อม ล เพ อน ามาว เคราะห รายสาขา ท งด าน กายภาพ ด านทร พยากรธรรมชาต และ ส งแวดล อม ด านประชากรและแรงงาน ด าน บร การส งคม การศ กษา สาธารณส ข ฯลฯ 4 ผ เช ยวชาญด านส งคมและประชากรศาสตร ศ กษาว เคราะห ข อม ลด านประชากรและ แรงงานในระด บภาค จ งหว ด อ าเภอ ต าบล และเทศบาล เช น จ านวนประชากร คร วเร อน การเก ด การตาย การอพยพย าย ถ น ประชากรแฝง แรงงานต างด าว ขนาด คร วเร อน โครงสร างประชากร และการ คาดการณ ในอนาคต ศ กษาว เคราะห ข อม ลด านส งคม ประกอบด วย การศ กษา การบร การ สาธารณส ข การส นทนาการในท องถ น เสนอแนะผลการว เคราะห ด านส งคมและ ประชากรก บการคาดการณ ท เก ยวข องก บ ก จกรรมของส งคม 5 ผ เช ยวชาญด านว ศวกรรมการขนส งและจราจร ศ กษาข อม ลด านคมนาคมขนส งและ ระบบลอจ สต กส ซ งประกอบด วยการ คมนาคมขนส งทางบก ทางน า และทาง อากาศ ว เคราะห ข อม ลด านคมนาคมขนส งรวมท ง ความเช อมโยงของโครงข ายแต ละระบบใน พ นท และก บประเทศเพ อนบ าน คาดการณ ปร มาณการขนส งส นค ารวมท ง ม ลค าส นค าน าเข าและส งออกเพ อน ามาใช ว เคราะห ด านความต องการของระบบ คมนาคมขนส ง ลอจ สต กส และ Supply Chain ก าก บด แลข อม ลด านการคมนาคมขนส ง บร ษ ท โชต จ นดา ม เชล คอนซ ลแตนท จ าก ด 6-11

12 เพ อน ามาใช ประกอบในฐานข อม ลหล กใน การศ กษา 6 ผ เช ยวชาญด านแหล งน า/อ ทกว ทยา ศ กษาข อม ลเก ยวก บการบร หารจ ดการ ทร พยากรน า ซ งรวมถ งสถานการณ น าใน ภาคการผล ตต างๆ ป ญหาการจ ดการ ทร พยากรน า การก าหนดแนวทางบร หาร จ ดการทร พยากรน า ฯลฯ ว เคราะห ป ญหาและการแก ไขท เก ยวข องก บ การบร หารจ ดการทร พยากรน ารวมท งการ คาดการณ ปร มาณความต องการใช น าใน อนาคต ก าก บด แลข อม ลด านแหล งน าและอ ทก ว ทยาเพ อน ามาใช ประกอบในฐานข อม ล หล กในการศ กษา 7 ผ เช ยวชาญด านโครงสร างพ นฐาน ศ กษาข อม ลเก ยวก บโครงสร างพ นฐานซ ง รวมถ งพล งงาน เทคโนโลย และว ทยาศาสตร ไฟฟ า ประปา การก าจ ดของเส ยและกาก ของเส ย และน ามาใช ในการก าหนดท ศ ทางการวางแผนด านโครงสร างพ นฐาน ว เคราะห ป ญหาและการแก ไขท เก ยวข องก บ โครงสร างพ นฐานในระด บภ ม ภาคและระด บ จ งหว ดและน าไปประกอบการเสนอแนะกล ย ทธ ในการแก ไขป ญหาในอนาคต ก าก บด แลข อม ลด านโครงสร างพ นฐานเพ อ น ามาใช ประกอบในฐานข อม ลหล กใน การศ กษา 8 ผ เช ยวชาญด านทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ศ กษาข อม ลเก ยวก บทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม เช น ทร พยากรป าไม ทร พยากรด น ทร พยากรน า ทร พยากรแร ธาต ทร พยากรช วภาพ ทร พยากรทางทะเล และชายฝ ง พ นท ล มน า พ นท ช มน า น เวศว ทยา สภาวะโลกร อน ภาวะมลพ ษ ฯลฯ ว เคราะห ข อม ลด านทร พยากรธรรมชาต และ บร ษ ท โชต จ นดา ม เชล คอนซ ลแตนท จ าก ด 6-12

13 ส งแวดล อมเพ อน ามาประกอบในการวางกล ย ทธ การแก ไขป ญหา และการป องก น ผลกระทบท เก ดจากการใช ประโยชน พ นท ต อทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก าก บด แลข อม ลด านทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมเพ อน ามาใช ประกอบใน ฐานข อม ลหล กในการศ กษา 9 ผ เช ยวชาญด านจ ดการทร พยากรชายฝ งทะเล ศ กษาข อม ลเก ยวก บทร พยากรชายฝ งทะเล ซ งม ผลกระทบต อส งคมและช มชนในจ งหว ด รวมท งการประกอบอาช พตามแนวชายฝ ง ทะเล ว เคราะห ข อม ลด านทร พยากรชายฝ งทะเล และน ามาประกอบการจ ดท ากลย ทธ ในการ พ ฒนาและอน ร กษ ทร พยากรชายฝ งทะเล ก าก บด แลข อม ลด านทร พยากรชายฝ งทะเล เพ อน ามาใช ประกอบในฐานข อม ลหล กใน การศ กษา 10 ผ เช ยวชาญด านว ศวกรรมชลประทาน ศ กษาข อม ลเก ยวก บชลประทานและแหล ง น าซ งประกอบด วยโครงการพ ฒนาระบบ ชลประทานในอด ตของภ ม ภาคและจ งหว ด ว เคราะห ข อม ลด านชลประทานและแหล ง น าซ งม ผลต อประชากรและช มชนในระด บ จ งหว ดด านความเป นอย อาช พ และการจ าง งาน ก าก บด แลข อม ลด านชลประทานเพ อ น ามาใช ประกอบในฐานข อม ลหล กใน การศ กษา 11 ผ เช ยวชาญด านเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ศ กษาข อม ลเก ยวก บเทคโนโลย สารสนเทศ และการส อสารในระด บภ ม ภาคและระด บ จ งหว ดซ งประกอบไปด วยการใช ประโยชน ของเทคโนโลย สารสนเทศ ระบบส อสาร และ การเข าถ ง ระบบด งกล าวของช มชนและ ประชากรหล กในภ ม ภาค ว เคราะห แนวโน มความจ าเป นในการใช บร ษ ท โชต จ นดา ม เชล คอนซ ลแตนท จ าก ด 6-13

14 ประโยชน เทคโนโลย สารสนเทศและการ ส อสารในระด บภ ม ภาคและจ งหว ดเพ อ น ามาประกอบการวางกลย ทธ การพ ฒนา ในอนาคต ก าก บด แลข อม ลด านเทคโนโลย สารสนเทศ และการส อสารเพ อน ามาใช ประกอบใน ฐานข อม ลหล กในการศ กษา 12 ผ เช ยวชาญด านภ ม ศาสตร ศ กษาข อม ลเก ยวก บภ ม ศาสตร ของภ ม ภาค และจ งหว ดซ งประกอบด วยล กษณะทาง กายภาพของพ นท ความเปล ยนแปลงของ สภาพพ นท ในช วงท ผ านมา ว เคราะห ข อม ลความเปล ยนแปลงทางด าน ภ ม ศาสตร ในภ ม ภาคและจ งหว ดเพ อน ามา ประกอบการวางกลย ทธ ในการพ ฒนาพ นท และการวางผ งเม อง ก าก บด แลข อม ลด านภ ม ศาสตร เพ อน ามาใช ประกอบในฐานข อม ลหล กในการศ กษา 13 ผ เช ยวชาญด านท าเร อและขนส งทางน า ศ กษาข อม ลเก ยวก บท าเร อและการขนส ง ทางน าซ งประกอบด วยปร มาณการขนส ง ส นค าและการส ญจรในระด บภ ม ภาคและ จ งหว ด ล กษณะของท าเร อและยานพาหนะ ทางน าท ใช ประโยชน ในการขนส ง ว เคาระห ข อม ลด านท าเร อและการขนส งทาง น าเพ อน ามาประกอบการวางกลย ทธ ในการ พ ฒนาระบบการขนส งทางน าและท าเร อใน อนาคต ก าก บด แลข อม ลด านท าเร อและขนส งทาง น าเพ อน ามาใช ประกอบในฐานข อม ลหล ก ในการศ กษา 14 ผ เช ยวชาญด านสารสนเทศภ ม ศาสตร ศ กษาร ปแบบการใช ข อม ลระบบสารสน ภ ม ศาสตร ท ใช งานในโครงการท งหมด ออกแบบระบบฐานข อม ล Database Design และโครงสร างเทคโนโลย ต างๆ ท เก ยวข อง ก าหนดว ธ การร ปแบบการว เคราะห ข อม ล บร ษ ท โชต จ นดา ม เชล คอนซ ลแตนท จ าก ด 6-14

15 เช งพ นท Spatial Data Analysis และให ค าปร กษาในการว เคราะห ข อม ลในร ปแบบ ต างๆ ศ กษาจ ดท าแบบจ าลอง Modeling เพ อการ ว เคราะห ข อม ลในด านต างๆ รายสาขา ควบค มด แลในจ ดท า การส ารวจ และน าเข า ข อม ล GIS ด าเน นการด านตรวจสอบ ค ณภาพความถ กต องของข อม ล บร ษ ท โชต จ นดา ม เชล คอนซ ลแตนท จ าก ด 6-15

16 บร ษ ท โชต จ นดา ม เชล คอนซ ลแตนท จ าก ด 6-16

17 6.6 ประว ต และประสบการณ ของบ คลากรหล ก ตารางท 6.4 สร ปประสบการณ ของบ คลากรหล ก ล าด บ ต าแหน ง/ช อ 1 ผ จ ดการโครงการ นาวาโทว ร ฬห โชต บ ตร 2 ผ เช ยวชาญด านเศรษฐศาสตร ดร.น พ นธ ว เช ยรน อย ประสบการณ การท างานโดยสร ป เป นกรรมการผ จ ดการบร ษ ท โชต จ นดา ม เชล คอนซ ล แตนท จ าก ด ม ประสบการณ เป นผ จ ดการโครงการ และ บร หารงานโครงการต างๆ มากกว า 15 โครงการ รวมท ง งานก าก บด แล ควบค มการปฏ บ ต งานท เก ยวก บท าเร อ ว ศวกรรมชายฝ งทะเล การบร หารจ ดการด านทร พยากร ชายฝ งทะเล งานระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร (GIS) การ ประสานงานในนามบร ษ ทท ปร กษา หน วยงานซ งเป น เจ าของโครงการ และหน วยงานราชการ ร ฐว สาหก จ และ เอกชนท เก ยวข องในการด าเน นงานโครงการต างๆ เช น โครงการศ กษาและจ ดท าข อม ลสารสนเทศภ ม ศาสตร จ งหว ดสต ล โครงการศ กษาความเหมาะสมเพ อก าหนด แนวทางพ ฒนาพ นท อ าวภ เก ต โครงการศ กษาและจ ดท า ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร จ งหว ดสระบ ร โครงการ ศ กษาและจ ดท าฐานข อม ลสารสนเทศภ ม ศาสตร พ นท จ งหว ดประจวบค ร ข นธ รวมท งโครงการด านการวางแผน แม บท ฯ โครงการวางผ งพ ฒนาพ นท ต างๆ และพ นท บร เวณชายฝ งทะเลอ กมากมาย ป จจ บ นเป นข าราชการบ านาญ ต าแหน งรอง ศาสตราจารย ระด บ 9 ภาคว ชาการวางแผนภาคและ เม อง คณะสถาป ตยกรรมศาสตร จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย และเป นอาจารย สาขาเศรษฐศาตร รวมท งสาขาว ชาการผ งเม อง คณะสถาป ตยกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ศ นย ร งส ต ม ประสบการณ ด านผ งเม อง โดยเป นว ทยากรอบรมหล กส ตรการ บร หารงานผ งเม องให ก บข าราชการของส าน กผ งเม อง กร งเทพมหานคร และของกรมการผ งเม อง กระทรวงมหาดไทย และม ประสบการณ เป นผ เช ยวชาญ ด านการวางผ งเม อง การวางแผนภาค งานศ กษา ว เคราะห และออกแบบการวางผ ง การวางแผนการใช บร ษ ท โชต จ นดา ม เชล คอนซ ลแตนท จ าก ด 6-17

18 3 ผ เช ยวชาญด านการวางผ งเม องระด บภาค/อน ภาค ผศ.ดร ด ษฎ ทายตะค 4 ผ เช ยวชาญด านส งคมและประชากรศาสตร ดร.ทว ดา กมลเวชช ประโยชน ท ด น งานศ กษาและออกแบบ เช น โครงการ ศ กษาความเหมาะสมการจ ดต งน คมอ ตสาหกรรมท เกาะ กง ประเทศก มพ ชาโครงการท อย อาศ ยตามเส นทาง รถไฟฟ าขนส งมวลชนโครงการพ ฒนาศ นย พาณ ชยกรรม ช มชนย านบางกะป การพ ฒนาช มชนเม อง โครงสร าง พ นฐาน การพ ฒนาภ ม ภาคของโครงการต างๆ เช น โครงการท พ กอาศ ย การพ ฒนาปร บปร งระบบการจราจร สาธารณ ปโภค และสาธารณ ปการต างๆ ให ค าแนะน า และจ ดท าแผนผ งพ นท เฉพาะ รวมถ งการจ ดท าแนวค ด ว ส ยท ศน ในการพ ฒนาพ นท และศ กษาผลกระทบต อการ พ ฒนาช มชนเม อง ระด บจ งหว ดและภ ม ภาค ให ก บ หน วยงานท งภาคร ฐและเอกชน ม ประสบการณ กว า 31 ป ในการออกแบบช มชนเม องเช น ร างผ งฟ นฟ ท าพระจ นทร การออกแบบพ นท บร เวณบ ง ม กกะส น การวางผ งแม บทจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย การออกแบบผ งบร เวณและภ ม ท ศน สถานท ท องเท ยว ภ เขาหญ า จ งหว ดระนอง งานว จ ยเร องการส ารวจ ศ กษา รวบรวม และว เคราะห ข อม ลด านผ งเม องและเศรษฐก จ ช มชน โครงการอน ร กษ และพ ฒนานครประว ต ศาสตร พระนครศร อย ธยา แหล งท นจากกรมศ ลปากร ป จจ บ น เป นผ ช วยศาสตราจารย ห วหน าสาขาว ชาการวางผ ง ช มชน และกรรมการ ภาคว ชาการวางแผนภาคและเม อง คณะสถาป ตยกรรมศาสตร จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ม ประสบการณ ด านส งคม ประชากรศาสตร องค กรและ การม ส วนร วม งานศ กษาว เคราะห ด านเศรษฐก จส งคม ประชากร องค กร การพ ฒนาช มชน/เม อง การด าเน นงาน ด านประชาส มพ นธ มวลชนส มพ นธ การร บฟ งความ ค ดเห น และการม ส วนร วม ของโครงการต างๆ และเป น อาจารย สอนว ชาสถ ต การว จ ยทางส งคมศาสตร, การ บร หารองค การและทร พยากรมน ษย ความซ บซ อนและ เคร อข ายส งคมในการบร หารสาธารณะ รวมท งการม ผลงานว จ ยด านส งคมศาสตร ในแง ม มต างๆ และได ร บท น ว จ ย ท นพ ฒนา ผลงานด านส งพ มพ ซ งเก ยวข องก บ นโยบายประชาส งคม ม มมองซ งเก ยวข องก บส งคมและ บร ษ ท โชต จ นดา ม เชล คอนซ ลแตนท จ าก ด 6-18

19 5 ผ เช ยวชาญด านว ศวกรรมการขนส งและจราจร นายป ญจะ หาญจงกล 6 ผ เช ยวชาญด านแหล งน า/อ ทกว ทยา ผศ.เอกช ย แคล วกลาง 7 ผ เช ยวชาญด านโครงสร างพ นฐาน นายเท ดศ กด พ วงจ นดา การม ส วนร วม ม ประสบการณ ด านการศ กษา ส ารวจ ว เคราะห ออกแบบวางแผนระบบการจราจร ส าหร บการพ ฒนา พ นท การวางผ งด านระบบคมนาคม ระบบขนส งมวลชน ในโครงการขนาดใหญ ของร ฐและเอกชน เช น โครงการ ศ กษาความเหมาะสมและออกแบบเบ องต นการก อสร าง สถาน ขนส งส นค า จ.ช ยภ ม, การศ กษาความเหมาะสม ทางด านเศรษฐก จว ศวกรรมและผลกระทบส งแวดล อม เบ องต นโครงการปร บปร งทางหลวงหมายเลข 3 (บางป - บ านคลองกระบ อ), โครงการศ กษาความเหมาะสมเพ อ จ ดต งเขตเศรษฐก จพ เศษ น คมฯสะหว น-เซโน ประเทศ ลาว โครงการวางผ งพ ฒนาศ นย ช มชนย านบางนา-ศร นคร นทร เป นต น ม ประสบการณ มากกว า 12 ป ด านการศ กษา ออกแบบ รายละเอ ยด ให ค าแนะน า ว เคราะห ตรวจสอบด านแหล ง น า อ ทกว ทยา อ ทกว ทยาผ วด น เข อน ฝาย อ างเก บน า ด านชลศาสตร ระบบทร พยากรน า ส าหร บการพ ฒนา พ นท บร เวณต างๆ รวมท งเคยเป นว ศวกรแหล งน า อ ทก ว ทยา กองพ ฒนาทร พยากรแหล งน า กรมการเร งร ด พ ฒนาชนบทโดยศ กษาศ กยภาพล มน าขนาดเล ก จ งหว ด นครราชส มา และย งม ผลงานเป นอาจารย ด านว ชา ว ศวกรรมชลศาสตร รวมท งม ผลงานด านบทความท เก ยวข องก บการประย กต ใช ข อม ลสารสนเทศทาง ภ ม ศาสตร เพ อหาศ กยภาพของพ นท ชลประทานในล ม น าโขงตอนล าง ม ประสบการณ ด านบร หารงานโครงการ งานส ารวจ งาน ศ กษาออกแบบระบบโครงสร างพ นฐาน โครงการด านผ ง เม อง ผ งเฉพาะ แผนพ ฒนาท อย อาศ ย ว ศวกรรมโยธา งานจราจรขนส ง และงานส ารวจต างๆ ท งภาคสนามและ ในห องปฏ บ ต การ รวมท งให ค าปร กษาและประสานงาน โครงการศ กษาออกแบบ และจ ดท าผ งเม องพ นท และผ ง พ ฒนาส าหร บโครงการต างๆ เช น โครงการท อย อาศ ย ตามเส นทางรถไฟฟ าขนส งมวลชน โครงการวางและ จ ดท าผ งเม องรวมจ งหว ดเลย โครงการศ กษาความ บร ษ ท โชต จ นดา ม เชล คอนซ ลแตนท จ าก ด 6-19

20 8 ผ เช ยวชาญด านทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม นายศ กด ช ย โอวาทน พ ฒน 9 ผ เช ยวชาญด านจ ดการทร พยากรชายฝ งทะเล นาวาโทว ร ฬห โชต บ ตร เหมาะสมเพ อจ ดต งเขตเศรษฐก จพ เศษ น คมฯ สะหว น- เซโน ประเทศลาว โครงการวางผ งและจ ดท าผ งเม อง เฉพาะพ นท โดยรอบท าอากาศยานส วรรณภ ม, การศ กษาเพ มเต มโครงการจ ดท าแผนแม บทการพ ฒนา พ นท ศ นย ซ อมบ าร งรถไฟฟ า และโครงการวางผ งพ ฒนา ย านพหลโยธ นเป นต น ม ประสบการณ ด านทร พยากรธรรมชาต ส งแวดล อม สม ทรศาสตร และชายฝ งทะเล ท งในด านการบร หารและ วางแผนโครงการ งานศ กษาด านเทคน ค นโยบาย และ มาตรการป องก น ด แล ร กษาทร พยากรธรรมชาต และ ส งแวดล อม งานก าก บด แลและตรวจสอบมาตรการ และ ว เคราะห หาว ธ การป องก นและประเม นผลกระทบต อ ส งแวดล อมจากงานปร บและถมท ด น รวมท งการต ดต ง ว สด อ ปกรณ งานข ดลอก การเคล อนย ายว สด ต างๆ และ การแก ป ญหาท อาจเก ดข นส งผลกระทบต อส งแวดล อม ตรวจสอบผลการท งว สด ในบร เวณท ก าหนด และใน บร เวณบ อพ กน าในท ถมด นเพ อประเม นผลกระทบด าน ทร พยากรธรรมชาต ด านส งแวดล อม ตลอดจนม ความ ช านวญและเช ยวชาญในการจ ดท าแบบจ าลอง คณ ตศาสตร เพ อศ กษาสภาพทางชลศาสตร และค ณภาพ น าทะเลและการเปล ยนแปลงชายฝ ง โดยเฉพาะ แบบจ าลองทางคณ ตศาสตร ช ด MIKE21 และช ด LITPACK รวมท งได ศ กษาข อม ลด านทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมในโครงการการศ กษาข อม ลสารสนเทศ ภ ม ศาสตร ในพ นท จ งหว ดต างๆ ม ประสบการณ ด านงานบร หารจ ดการด านทร พยากร ชายฝ งทะเล โดยศ กษาด านว ศวกรรมชายฝ ง ในโครงการ ต างๆ เช น โครงการศ กษาผลกระทบส งแวดล อมโครงการ ถมทะเลท าเร ออ ตสาหกรรมมาบตาพ ด ระยะท 1 2 โครงการพ ฒนาระบบ GIS Utility Base Map ส าน กงาน น คมอ ตสาหกรรมมาบตาพ ด จ งหว ดระยอง โดยท าการ ส ารวจจ ดท าแผนท ฐานและแผนท ระบบสาธารณ ปโภค ต างๆ โครงการต ดตามและตรวจสอบการก ดเซาะชายฝ ง บร เวณรอบๆ ท าเร ออ ตสากรรมมาบตาพ ด ระยะท 2 ป ท บร ษ ท โชต จ นดา ม เชล คอนซ ลแตนท จ าก ด 6-20

21 10 ผ เช ยวชาญด านว ศวกรรมชลประทาน นายอมรเทพ ห งสพฤกษ 11 ผ เช ยวชาญด านเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร นายว เช ยร ฤกษ พ ฒนก จ 12 ผ เช ยวชาญด านภ ม ศาสตร นายส พ ฒน เท ยนประเสร ฐ 13 ผ เช ยวชาญด านท าเร อและขนส งทางน า นายป ญญา ส งเจร ญ 1-3 โครงการส ารวจและจ ดหาข อม ลพ นฐานแหล งก าเน ด มลพ ษ และจ ดท าแผนปฏ บ ต การฟ นฟ ค ณภาพน าบร เวณ ชายฝ งทะเลในอ าวไทยและฝ งทะเลอ นดาม น เป นต น ม ประสบการณ มากกว า 31 ป ด านศ กษา ส ารวจ ออกแบบ ควบค มงานด านว ศวกรรมชลประทาน ระบบ สาธารณ ปโภค ระบบน าประปา ระบบชลประทาน ส าหร บระบบขนส งมวลชน รวมท งเป นท ปร กษา และ ว ศวกรชลประทานในโครงการเพ อพ ฒนาพ นท บร เวณ ต างๆ เช น โครงการออกแบบคลองชลประทาน ช วงแก ง คอย-บ านหมอ จ งหว ดสระบ ร โครงการวางท อส ง น าประปาในพ นท บร เวณกร งเทพมหานคร เป นต น ม ประสบการณ มากกว า 28 ป ด านระบบสารสนเทศเพ อ การจ ดการ (MIS) การว เคราะห การจ ดท าและออกแบบ ระบบฐานข อม ลท เก ยวข องก บเทคโนโลย สารสนเทศและ การส อสาร การออกแบบและวางระบบด านการ ปฏ บ ต การ การพ ฒนาระบบส อสาร และการบร หาร จ ดการข อม ล รวมท งเป นอาจารย ด านเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ม ผลงานการบรรยายพ เศษ โครงการว จ ย และส งต พ มพ ท เก ยวข องก บการจ ดการ ฐานข อม ล และเป นท ปร กษาโครงการท เก ยวข องก บการ ประย กต ใช เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ใน โครงการวางผ งพ ฒนาพ นท ต างๆ ร บผ ดชอบการศ กษาและว เคราะห ข อม ลด านภ ม ศาสตร ภ ม ประเทศ ล กษณะทางกายภาพ จ ดท าภาพ Orthophoto โดยใช โปรแกรม Erdas Imagine ให ก บ โครงการต างๆ จ ดท าแบบจ าลองความส งภ ม ประเทศ จ ดท าฐานข อม ล ตรวจสอบค ณภาพข อม ล GIS ว เคราะห ข อม ล ArcGIS จ ดท า ปร บแก และเข ยนแผนท การอ าน แปลและว เคราะห ข อม ลภาพถ ายทางอากาศ ออก ส ารวจพ นท ภาคสนาม และประสานงานด านการจ ดท า แผนท และแผนผ งเม องก บผ เช ยวชาญด านผ งเม องใน โครงการวางผ งพ ฒนาเม องต างๆ ม ประสบการณ มากกว า 32 ป ในการให ค าปร กษาด าน การขนส งทางน า ทางทะเล งานบร หารจ ดการท าเร อและ บร ษ ท โชต จ นดา ม เชล คอนซ ลแตนท จ าก ด 6-21

22 14 ผ เช ยวชาญด านสารสนเทศภ ม ศาสตร พ นโทอน เทพ ภาณ มาศตระก ล บร หารชายฝ ง งานออกแบบท าเร อ การวางแผนการ ขนส งทางน า งานควบค มการก อสร างและพ ฒนาท าเร อ น าล กและท าเร อชายฝ ง การจ ดการด านความปลอดภ ย ท เก ยวข องก บการขนส งทางน า และการเด นเร อ โดยม ประสบการณ เป นผ อ านวยการกองความปลอดภ ยในการ เด นเร อ ว ศวกรโครงการพ ฒนาขนส งทางน า ส าหร บ ท าเร อในจ งหว ดของภาคต างๆ เช น จ งหว ดภ เก ต จ งหว ด นครสวรรค จ งหว ดระยอง ของกรมขนส งทางน าและ พาณ ชยนาว ม ประสบการณ งานส ารวจ การร งว ดด วยระบบดาวเท ยม งานระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร งานพ ฒนา ประมวลผล ระบบแผนท การจ ดท าฐานข อม ลเพ อการท าแผนท ภาพถ ายทางอากาศ การใช โปรแกรมประย กต ระบบ สารสนเทศภ ม ศาสตร ประกอบการวางผ งเม อง ผ งภาค ผ งพ นท ในภาคต างๆ เช น โครงการจ ดท าแผนผ งแม บท เพ อพ ฒนาและออกแบบก อสร างโครงการพ นท หม เกาะ ช างและพ นท ใกล เค ยง จ งหว ดตราด (ต อเน อง 2546) โครงการวางและจ ดท าผ งพ นท เฉพาะช มชนชายแดน จ งหว ดเช ยงราย โครงการจ ดท าแผนท เปร ยบเท ยบเพ อ พ ส จน ส ทธ การครอบครองและร องรอยการท าประโยชน ในท ราชพ สด แปลงหมายเลขทะเบ ยนท กจ. 209 จ งหว ด กาญจนบ ร รวมท งเคยท าหน าท ห วหน าช ดส ารวจ ภาคสนามและในห องปฎ บ ต การ และย งเป นอาจารย กรมแผนท ทหาร เป นท ปร กษา ว ทยากรด านระบบ สารสนเทศภ ม ศาตร โดยม ผลงาน งานว จ ยและส งต พ มพ ด านภ ม สารสนเทศอ กมากมาย บร ษ ท โชต จ นดา ม เชล คอนซ ลแตนท จ าก ด 6-22

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

การจ ดก จกรรม KM DAY ส าน กชลประทานท 3 องค ความร ท 1 การพ ฒนาฐานข อม ล ด านว ศวกรรม ด านพ จารณาโครงการเบ องต น ในเขตโครงการชลประทานพ ษณ โลก ว นท 26 ส

การจ ดก จกรรม KM DAY ส าน กชลประทานท 3 องค ความร ท 1 การพ ฒนาฐานข อม ล ด านว ศวกรรม ด านพ จารณาโครงการเบ องต น ในเขตโครงการชลประทานพ ษณ โลก ว นท 26 ส การจ ดก จกรรม KM DAY ส าน กชลประทานท 3 องค ความร ท 1 การพ ฒนาฐานข อม ล ด านว ศวกรรม ด านพ จารณาโครงการเบ องต น ว นท 26 ส งหาคม ๒๕๕๗ องค ความร ท 1 การพ ฒนาฐานข อม ลด านว ศวกรรม ด านการพ จารณาโครงการเบ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

กองส ขภาพจ ตส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 ระเบ ยบปฏ บ ต ท P-EP-03 ประกาศใช : 1 เมษายน 2548 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ลระบาดว ทยาส ขภาพจ ต หน าท : 1/5

กองส ขภาพจ ตส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 ระเบ ยบปฏ บ ต ท P-EP-03 ประกาศใช : 1 เมษายน 2548 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ลระบาดว ทยาส ขภาพจ ต หน าท : 1/5 กองส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ล หน าท : 1/5 หน วยงาน : หน วยงานท เก ยวข อง : (ให ใส หน วยงานท เก ยวข อง) ผ จ ดเตร ยม คณะท างานจ ดท าเอกสาร.. () ผ ทบทวน ผ แทนฝ ายบร หารค ณภาพ..

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

--------------------------------------------------------------------------------------------------- หน วยเคล อนท เพ อความปลอดภ ยด านอาหาร

--------------------------------------------------------------------------------------------------- หน วยเคล อนท เพ อความปลอดภ ยด านอาหาร ประกาศร บสม ครงาน หน วยเคล อนท เพ อความปลอดภ ยด านอาหาร สาน กอาหาร ห อง 420 ช น 4 สาน กงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณส ข 88/24 ถ.ต วานนท อ.เม อง จ.นนทบ ร 11000 โทรศ พท : 0-2590-7252, 0-2590-7026

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System)

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System) 1 จ ดเตร ยมข อสอบมาตรฐานฯ 10 สาขา เพ อใช สาหร บนาร อง การทดลองระบบฯ พร อมจ ดทาโครงการฯ และแต งต ง ฝ ม อแรงงาน และศ นย เทคโนโลย กองแผนงานและ 2 ประช ม จ ดทาแผนปฏ บ ต งาน กาหนดร ปแบบฐานข อม ล การ ออกแบบหน

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

การส มมนา เร อง การวางผ งเม องเพ อรองร บการพ ฒนาพ นท เขต เศรษฐก จพ เศษ จ งหว ดสงขลา

การส มมนา เร อง การวางผ งเม องเพ อรองร บการพ ฒนาพ นท เขต เศรษฐก จพ เศษ จ งหว ดสงขลา เศรษฐก จพ เศษ จ งหว ดสงขลา ว นจ นทร ท 15 ธ นวาคม 2558 โรงแรมบ ร ศร ภ อ าเภอหาดใหญ จ งหว ดสงขลา นายธ ารง เจร ญก ล ผ ว าราชการจ งหว ดสงขลา ผ อ านวยการ ผ ร วมเสวนาจากภาคส วนต างๆ ผ ร วมเสวนาจากภาคส วนต างๆ

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

หน าท ความร บผ ดชอบ และล กษณะงานท ปฏ บ ต ต าแหน งเจ าหน าท บร หารงานท วไป หน าท ความร บผ ดชอบ ปฏ บ ต งานในฐานะผ ปฏ บ ต งานระด บต นท ต องใช ความร ความสามารถทางว ชาการในการ ท างาน ปฏ บ ต งานเก ยวก บการบร

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา ในป พ.ศ.2546 กรมอ ต น ยมว ทยาสามารถลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเก นกว าร อยละ 50 ซ งมากกว ามต คณะร ฐมนตร ท ให ส วนราชการลดข นตอนลง 30-50% และได ร

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง 4-1-001 มาตรฐานก าหนดต าแหน ง สายงาน ปฏ บ ต งานธ รการ ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งต าแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานธ รการและงานสารบรรณ ซ งม ล กษณะงาน ท ปฏ บ ต เก ยวก บการร าง โต ตอบ บ นท ก ย อเร อง ตรวจทานหน

More information

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1. ว ตถ ประสงค รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1.1 ช วยงานธ รการตามคาส งผ บ งค บบ ญชา 1.2 บ นท กข อม ลในระบบฐานข อม ล และเว ปไซด 1.2 พ มพ เอกสารราชการและงานอ น ๆ ตามค าส งผ บ งค บบ ญชา 1.4

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

การเตร ยมความพร อม โครงการพ ฒนาระบบขนส งทางบกระยะเร งด วนของ กรมทางหลวงชนบท (โครงการเง นก 15,000 ล าบาท) ว นท 20 ก มภาพ นธ 2558

การเตร ยมความพร อม โครงการพ ฒนาระบบขนส งทางบกระยะเร งด วนของ กรมทางหลวงชนบท (โครงการเง นก 15,000 ล าบาท) ว นท 20 ก มภาพ นธ 2558 การเตร ยมความพร อม โครงการพ ฒนาระบบขนส งทางบกระยะเร งด วนของ กรมทางหลวงชนบท (โครงการเง นก 15,000 ล าบาท) ว นท 20 ก มภาพ นธ 2558 แผนการบร หารโครงการพ ฒนาระบบขนส งทางบกระยะเร งด วนของ กรมทางหลวงชนบท (โครงการเง

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ *** ทาความร จ ก ผ ร ของเรา *** ช อ : นางว มลวรรณ วงษ สง า ตาแหน ง : น กทร พยากรบ คคลชานาญการพ เศษ เบอร โทรศ พท : 0896925188 E-Mail Address : vimolwan_ann@hotmail.com

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

ค ม อการใช โปรแกรมจ ดเก บเอกสาร PSO ส าน กงานป องก นควบค มโรคท 5 จ งหว ดนครราชส มา *********************

ค ม อการใช โปรแกรมจ ดเก บเอกสาร PSO ส าน กงานป องก นควบค มโรคท 5 จ งหว ดนครราชส มา ********************* 1 ค ม อการใช โปรแกรมจ ดเก บเอกสาร PSO ส าน กงานป องก นควบค มโรคท 5 จ งหว ดนครราชส มา ********************* บทน า โปรแกรมจ ดเก บเอกสาร PSO ค อ ฐานข อม ลท จ ดเก บข อม ล ภารก จ กล มงาน ฐานข อม ล แฟ ม และเอกสาร

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

กรรมการประสานงานภาคปกต อ.ส นต อ. สาว ตร

กรรมการประสานงานภาคปกต อ.ส นต อ. สาว ตร หมายเหต ป 2 การจ ดการ 11 การบ ญช 7 การท องเท ยว 12 การจ ดการ 9 คอมพ วเตอร การบ ญช การท องเท ยว 10 201 57 THT 223 การวางแผนการจ ดนาเท ยว THT 112 จ ตบร การ อ.ดวงดาว ส ขภาพ ส ขภาพ ส ขภาพ ส ขภาพ มหาล ยกร งเทพส

More information

ข อเสนอโครงการ ภายใต กรอบแนวค ดการพ ฒนาระบบข อม ลสน บสน นการต ดส นใจ

ข อเสนอโครงการ ภายใต กรอบแนวค ดการพ ฒนาระบบข อม ลสน บสน นการต ดส นใจ ข อเสนอโครงการ ภายใต กรอบแนวค ดการพ ฒนาระบบข อม ลสน บสน นการต ดส นใจ ข อเสนอโครงการ พ ฒนาระบบสารสนเทศทร พยากรน าบาดาลเพ อสน บสน นการต ดส นใจ (ฉบ บแก ไข) - 0 - จ ดท าโดย ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศทร พยากรน

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

หน า ๗ เล ม ๑๒๖ ตอนท ๔๗ ก ราชก จจาน เบกษา ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ กฎกระทรวง

หน า ๗ เล ม ๑๒๖ ตอนท ๔๗ ก ราชก จจาน เบกษา ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ กฎกระทรวง หน า ๗ กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐาน หล กเกณฑ และว ธ การจ ดการพล งงาน ในโรงงานควบค มและอาคารควบค ม พ.ศ. ๒๕๕๒ อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา ๖ วรรคสอง มาตรา ๙ (๑) และมาตรา ๒๑ (๑) แห งพระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กสตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร *จ าเป น ตอนท ข อม ลท วไป ค าช แจง กรณาเล อกในช องท ตรงก บความเป นจร งของท าน สถานภาพ * ค าช แจง อาจารย ประจ าหล กส

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

ช อแผนงาน/โครงการ/งาน โครงการน าเข าข อม ลแผนท ร ปแปลงท ด นราชพ สด ประเภททะเบ ยนท วไปท ย งม ได น าเข าในระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร (GIS) ในเขตพ นท กร

ช อแผนงาน/โครงการ/งาน โครงการน าเข าข อม ลแผนท ร ปแปลงท ด นราชพ สด ประเภททะเบ ยนท วไปท ย งม ได น าเข าในระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร (GIS) ในเขตพ นท กร ช องาน/โครงการ/งาน โครงการน าเข าข อม ลท ร ปแปลงท ด นราชพ สด ประเภททะเบ ยนท วไปท ย งม ได น าเข าในระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร (GIS) ในเขตพ นท กร งเทพมหานครและ พ นท 76 จ งหว ดท วประเทศ ประจ าป งบประมาณ 2556 หน

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย --------------------------

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย -------------------------- ร ปแบบ และการก าหนดรห ส อน ม ต โดย ตรวจสอบโดย จ ดท าโดย -------------------------- (...) กรรมการ / ผ จ ดการใหญ ผ แทนฝ ายบร หาร -------------------------- (...) ผ ช วยผ จ ดการ แผนกมาตรฐานค ณภาพ และความปลอดภ

More information

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2)

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2) หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) ว ชา การใช โปรแกรมน าเสนอข อม ล รห สว ชา - ระด บ ปวช. ปวส. สาขางาน คอมพ วเตอร ธ รก จ ป การศ กษา / 6 ผ สอน นางจ ราย บ ญมาปล ก ล กษณะว ชา ทฤษฎ +ปฏ บ ต มาตรฐานรายว ชา. อธ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

ปฏ ญญากองอาคารสถานท ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยนเรศวร พ.ศ. 2554

ปฏ ญญากองอาคารสถานท ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยนเรศวร พ.ศ. 2554 ปฏ ญญากองอาคารสถานท ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยนเรศวร พ.ศ. 2554 สารบ ญ หน า มต สภามหาว ทยาล ย 1 ส วนน า 2 ส วนท 1 เป าหมาย 3 ส วนท 2 ว ตถ ประสงค 4 ส วนท 3 ค ณล กษณะท พ งม 6 ส วนท 4 ทร พยากรท ใช ในการด

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1. ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.1 ค ณธรรม และจร ยธรรมในการดาเน นช ว ต 3.8 1.2 ม จ ตสาธารณะ 3.9 1.ผลรวมด านค ณธรรม

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรกองกลาง ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยนครพนม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552-2562

แผนพ ฒนาบ คลากรกองกลาง ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยนครพนม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552-2562 แผนพ ฒนาบ คลากรกองกลาง ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยนครพนม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552-2562 1. เก ยวก บกองกลาง ส าน กงานอธ การบด เม อว นท 21 กรกฎาคม 2551 ได ม ประกาศกระทรวงศ กษาธ การ ให แบ งส วนราชการในมหาว

More information

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล Page 1 ช องทางในการของบประมาณ ของหน วยงานส วนภ ม ภาคในส

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม www.thatoomhsp.com เร อง พ ฒนาระบบรายงานโปรแกรม HOSxP สมาช ก ประกอบด วยเจ าหน าท ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ 2 คน นายธราท พย พรหมบ ตร ห วหน าศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ

More information

แบบเสนอโครงการว จ ยเพ อพ ฒนาการเร ยนร กองท นเพ อการว จ ย มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต

แบบเสนอโครงการว จ ยเพ อพ ฒนาการเร ยนร กองท นเพ อการว จ ย มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต แบบ สวกท. - 01 แบบเสนอโครงการว จ ยเพ อพ ฒนาการเร ยนร กองท นเพ อการว จ ย มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ---------------------------------- 1. ช อโครงการว จ ย 1.1 (ภาษาไทย).................... 1.2 (ภาษาอ งกฤษ)..................

More information