บทท 6 แผนการบร หารงานโครงการและบ คลากร

Size: px
Start display at page:

Download "บทท 6 แผนการบร หารงานโครงการและบ คลากร"

Transcription

1 บทท 6 แผนการบร หารงานโครงการและบ คลากร บร ษ ทท ปร กษาฯ จ ดท าและน าเสนอแผนการด าเน นงานในข นตอนต างๆ และจ ดเตร ยมอ ปกรณ เคร องม อ ต างๆ ท ใช งานในโครงการจ ดท าฐานข อม ลและว เคราะห เพ อการวางผ งอน ภาค พร อมท งบ คลากรท ม ความร และ ประสบการณ ในต าแหน งต างๆ อย างเพ ยงพอต อการด าเน นงานโครงการ รวมถ งได เสนอแนวทางมาตรการควบค ม ตรวจสอบการด าเน นงาน เพ อให ได ผลงานท ม ความถ กต องและเป นท เช อถ อ 6.1 แผนงานด าเน นโครงการ เพ อให การจ ดท าฐานข อม ลและว เคราะห เพ อการวางผ งอน ภาคของ กรมโยธาธ การและผ งเม อง สามารถ ด าเน นการได ส าเร จล ล วงตามระยะเวลาภายใน 240 ว น และผลการด าเน นงานโครงการฯ น บรรล จ ดประสงค และ เป าหมายท วางไว และเฉพาะอย างย งกรมโยธาธ การและผ งเม อง สามารถใช ระบบฐานข อม ลน ซ งน าไปใช ในการวาง ผ งอน ภาคได อย างม ประส ทธ ภาพส งส ดในอนาคต ข นตอนการด าเน นงานหล กของโครงการ 1) ข นตอนการศ กษาทบทวน ว เคราะห ผ งนโยบายและผ งกลย ทธ ของผ งประเทศและผ งภาค เป นการ ก าหนดแนวทาง และย ทธศาสตร ในการพ ฒนาพ นท ลงส กล มจ งหว ด และจ งหว ด ซ งจะน าไปส การศ กษาล กษณะ และองค ประกอบของการวางผ งอน ภาค ระยะเวลาในการด าเน นงานประมาณ 1 เด อน ประกอบด วย การศ กษาองค ประกอบและความต องการของข อม ลในการศ กษาว เคราะห วางผ งอน ภาค โดยการศ กษาทบทวน และว เคราะห นโยบายและผ งกลย ทธ ของผ งประเทศ ท าการศ กษาและก าหนดเป าหมายตามว ส ยท ศน ของการพ ฒนาให สอดคล องก บผ งประเทศ และผ งภาคในแต ละเร องประเด นหร อโครงการท อย ในผ งประเทศ/ผ งภาค พร อมก าหนด ว ตถ ประสงค ในห วข อการศ กษา ก าหนดกล มข อม ลท จะน ามาใช ในการศ กษาว เคราะห ในประเด นเป าหมาย และจ ดท า แบบจ าลองข อม ล (Data Model) จ านวนของแบบจ าลองข อม ลจะประกอบด วยหลาย แบบจ าลองข อม ลตามห วข อหร อเป าหมายท ก าหนด ซ งอาจจะม การใช ข อม ลร วมก น หร อใช ผลข อม ลจากการว เคราะห ในประเด นเป าหมายอ นๆ มาใช ร วมก นก บอ กแบบจ าลองข อม ล หน ง ศ กษาร ปแบบการใช งานข อม ล รวบรวมแหล งข อม ล และว ธ ซ งการได มาของข อม ลท ต องการ 2) ออกแบบการว เคราะห ข อม ลเช งพ นท และข อม ลเช งสถ ต เป นการก าหนดออกแบบว ธ การว เคราะห ข อม ล ซ งประกอบด วยการก าหนดห วเร องประเด นการว เคราะห จากการศ กษาทบทวน มาส การ ว เคราะห ในร ปแบบการว เคราะห ข อม ลเช งพ นท ก าหนดว ธ การ ข อม ลท ใช ออกแบบแบบจ าลอง บร ษ ท โชต จ นดา ม เชล คอนซ ลแตนท จ าก ด 6-1

2 (Model Spatial Analysis) การว เคราะห เช งพ นท และเช งสต ถ รวมถ งการก าหนดค าป จจ ย ค าน าหน ก ต างๆ เพ อใช ในการจ ดท าแบบจ าลองและว เคราะห ข อม ลต อไป ระยะเวลาด าเน นงานประมาณ 1.5 เด อน 3) ส ารวจ รวบรวมข อม ล และศ กษาข อม ลเบ องต น เป นข นตอนของการด าเน นการรวบรวม ส ารวจข อม ล ท งหมดท ใช ในการศ กษาของโครงการและข อม ลท ต องน าเข าส ฐานข อม ล ระยะเวลาในการ ด าเน นงานประมาณ 3.5 เด อน เป นการรวมรวบข อม ลในท กรายสาขาท เก ยวข อง เป นข อม ลท หน วยงานต างๆ หร อจาก โครงการวางผ งประเทศ/ผ งภาค รวมถ งข อม ลกายภาพเพ อการวางผ งของกรมโยธาธ การและ ผ งเม อง ท ได จ ดท าไว แล ว ท งหมดให ครอบคล มพ นท โครงการ ท าการศ กษาตรวจสอบความครบถ วน ซ งในกรณ ท ข อม ลไม ครบถ วน หร อไม ม ความถ กต อง ตามช วงเวลาท ใช งาน ม ความจ าเป นท จะต องจ ดหาด าเน นการเพ มเต มตามกรรมว ธ ต างๆ ส ารวจและปร บปร งข อม ลให ม ความถ กต อง ครบถ วน โดยว ธ การส ารวจหาค าพ ก ดด วย ดาวเท ยม GPS และการส ารวจข อม ลระยะไกล (Remote Sensing) ด วยภาพถ ายดาวเท ยม/ การส ารวจร งว ดด วยภาพถ ายทางอากาศ (Photogrammetry) 4) จ ดท าและน าเข าข อม ล GIS/MIS ซ งในงานส วนน เป นกล มงานท ใช ระยะเวลาค อนข างมากในการ ด าเน นการ โดยใช ระยะเวลาในการด าเน นงานประมาณ 7 เด อน การออกแบบระบบโครงสร างฐานข อม ล อ ปกรณ เคร องม อ และช ดโปรแกรม การด าเน นการ ออกแบบในรายละเอ ยดต างๆ การจ ดท าพจนาน กรมฐานข อม ล Data Dictionary การน าเข าข อม ล ท ได จากการรวบรวม การส ารวจ จากการว เคราะห ต างๆ พร อมจ ดท าข อม ล อธ บายข อม ล (Metadata) เข าส ฐานข อม ล ซ งแต ละข นตอนของการน าเข าจะต องท าการ ตรวจควบค ไปด วย เพ อให ม ความม นใจในความถ กต องของข อม ลและร ปแบบโครงสร าง ต างๆ และท าการต ดต งเพ อทดสอบปร บปร งแก ไข ท าช ดโปรแกรมประย กต Customize ArcGIS และ พ ฒนา Front-End MS Access ของ MIS เพ อให ผ ใช สามารถใช งานได ง าย และสะดวก 5) ว เคราะห ข อม ลเช งพ นท ด วยว ธ การ Sieve Analysis, PSA และสถ ต จากข นตอนการออกแบบโมเดล การว เคราะห (Model Analysis) ก จะท าการสร างแบบจ าลองการว เคราะห ท าการทดสอบและปร บแก และท าการว เคราะห ข อม ลในแต ละห วเร องโดยใช ข อม ลในฐานข อม ลระบบ GIS/MIS และผลท ได จาก การว เคราะห จะถ กส งไปเก บในฐานข อม ล GIS/MIS ต อไป ในข นตอนน ใช ระยะเวลาในการ ด าเน นงานประมาณ 5 เด อน บร ษ ท โชต จ นดา ม เชล คอนซ ลแตนท จ าก ด 6-2

3 6) การจ ดประช มส มมนา ประชาส มพ นธ โครงการฯ และถ ายทอดเทคโนโลย เพ มพ นประสบการณ ความร ด านการวางผ งและพ ฒนาเม องให แก คณะกรรมการและเจ าหน าท ซ งจะม การร วมพ จารณาก บกรม โยธาธ การและผ งเม องในรายละเอ ยดต างๆ ก อนด าเน นการ ระยะเวลาแสดงไว ในแผนภ ม การ ด าเน นงาน การประชาส มพ นธ โครงการ โดยการจ ดท า Webpage เพ อใช ในการประชาส มพ นธ รายงาน ความก าวหน าของโครงการ และร บความค ดเห นจากประชาชน ซ งจะต องด าเน นการต งแต ช วงเด อนแรกของโครงการ และท าการปร บปร งรายละเอ ยดตลอดระยะเวลาของโครงการ ส าหร บ แผ นพ บ โปสเตอร ประชาส มพ นธ ก จะต องด าเน นการไปพร อมก บการจ ด ประช มส มมนาเช งปฏ บ ตการ ส าหร บในส วนของการประชาส มพ นธ ร ปแบบอ นๆ เช น หน งส อพ มพ ว ทย โทรท ศน อาจจะพ จารณาในแง ความจ าเป นร วมก บกรมโยธาธ การและผ ง เม องต อไป การประช มระดมความค ดเห นจ านวน 1 คร ง และการประช มเช งปฏ บ ต การกล มใหญ และ กล มย อย จ านวน 2 คร ง ถ ายทอดเทคโนโลย ให แก เจ าหน าท ของกรมโยธาธ การและผ งเม องในการใช งานระบบ ฐานข อม ลท จ ดท าข นในโครงการโดยจ ดฝ กอบรมท กรมฯ ส าหร บการเพ มพ นประสบการณ ด านการวางผ งและพ ฒนาเม อง จะท าการพ จารณาแนวทางร วมก นก บคณะกรรมการก าก บ ด แลโครงการฯ ต อไป 7) ส งมอบรายงานการศ กษาต างๆ ตามข อก าหนดขอบเขตงานของโครงการ จ านวน 3 ฉบ บ ได แก รายงานการศ กษาข นต น, รายงานการศ กษาฉบ บกลาง, รายงานการศ กษาฉบ บสมบ รณ ซ งบร ษ ทฯ ได พ จารณาแล วเห นควรเพ มร างรายงานฉบ บสมบ รณ อ ก 1 ฉบ บ เพ อใช ในการตรวจสอบความถ กต อง ครบถ วนก อนท จะจ ดท ารายงานฉบ บสมบ รณ ซ งระยะเวลารายละเอ ยดจะแสดงไว ใน แผนภ ม แสดง แผนการด าเน นงานโครงการ ฯ ล าด บถ ดไป บร ษ ท โชต จ นดา ม เชล คอนซ ลแตนท จ าก ด 6-3

4 บร ษ ท โชต จ นดา ม เชล คอนซ ลแตนท จ าก ด 6-4

5 6.2 มาตรการตรวจสอบความถ กต องและควบค มการบร หารงาน มาตรการตรวจสอบความถ กต อง บร ษ ทท ปร กษาให ความส าค ญก บการตรวจสอบความถ กต องและค ณภาพของข อม ลเป นอย างย ง ด งน นจ งได วางมาตรการตรวจสอบความถ กต องและค ณภาพของข อม ล ด งน 1) ตรวจสอบความถ กต องของฐานข อม ล บร ษ ทท ปร กษาจะตรวจสอบความถ กต อง ครบถ วนของข อม ล ท ม การรวบรวมมาจาก แหล งข อม ลต างๆ โดยจะม การจ ดแบ งข อม ลเป นหมวดหม ตามรายสาขาท ใช ในการศ กษา และจด บ นท กลงสม ดเพ อจะได อ างอ งถ งแหล งท มาของข อม ล หน วยงานท จ ดเก บ ป ท จ ดท าข อม ล ฯลฯ รวมถ งเป นประโยชน ต อการจ ดท า Metadata นอกจากน จะตรวจสอบข อม ลว าเป นข อม ลล าส ด หร อไม เพ อให ได ข อม ลท ท นสม ยท ส ด 2) ตรวจสอบการจ ดท าฐานข อม ล GIS และ MIS บร ษ ทท ปร กษาจะท าการตรวจสอบฐานข อม ล GIS และ MIS ท ได ม การจ ดท าในร ป Digital เช น ข อม ลแผนท ท ม การจ ดท าเป นข อม ล GIS ในร ปแบบ ArcGIS จะม การส มตรวจโดย การ plot check ก บข อม ลต นฉบ บ การตรวจสอบความถ กต องและครบถ วนของข อม ลเช ง บรรยาย (Attribute Data) 3) การควบค มค ณภาพงานส ารวจ GPS ส าหร บข อม ลท ต องม การส ารวจโดยละเอ ยด เช น พ นท จ ดท าผ งเฉพาะ จะม การควบค ม ค ณภาพในท กข นตอน ด งน - ก อนการส ารวจ จะม การประช มเจ าหน าท เด นส ารวจท กคร ง เพ อวางแผนการ ส ารวจและซ กซ อมความเข าใจถ งข อม ลท ต องส ารวจ - การท าการส ารวจ จะเล อกใช อ ปกรณ ท ม ค ณภาพและม ความถ กต อง แม นย าส ง เพ อให เก ดความถ กต องของข อม ลมากท ส ด - หล งท าการส ารวจ จะท าการตรวจสอบความถ กต อง ครบถ วนของข อม ลท กว น หล งจากการออกส ารวจ เพ อจ ดท าเป นฐานข อม ลต อไป 4) การตรวจสอบความถ กต องของการว เคราะห ข อม ล จะท าการตรวจสอบโดยให ผ เช ยวชาญในแต ละสาขาตรวจสอบผลการว เคราะห ข อม ล เพ อให ข อม ลม ความถ กต องมากท ส ด 5) ตรวจสอบฐานข อม ลผ งอน ภาคให ม ความสอดคล องก บฐานข อม ลผ งประเทศ ผ งภาค และผ ง ระด บอ นๆ ของกรมโยธาธ การและผ งเม อง บร ษ ท โชต จ นดา ม เชล คอนซ ลแตนท จ าก ด 6-5

6 6.2.2 การควบค มการบร หารงาน บร ษ ทท ปร กษาม แนวทางการควบค มการบร หารงาน ด งน 1) เพ อให การบร หารงานโครงการเป นไปตามแผนการด าเน นงานและอย ในกรอบระยะเวลา 240 ว น บร ษ ทท ปร กษาจะจ ดประช มคณะท างานร วมก บผ เช ยวชาญสาขาต างๆ ส ปดาห ละ 1 คร ง หร อตามความเหมาะสม เพ อจะได ทราบความค บหน าของการด าเน นงาน 2) จะเร ยนเช ญเจ าหน าท กรรมการควบค มการด าเน นงานโครงการฯ จากกรมโยธาธ การและผ ง เม อง เพ อเข าร วมประช มกล มย อย ปร กษาหาร องานด านว ชาการของโครงการและ ประสานงานในด านต างๆ อย างน อยเด อนละ 1 คร ง 3) จ ดท ารายงานความก าวหน าเสนอแก ประธานกรรมการควบค มการด าเน นงานโครงการฯ เป นรายเด อน เพ อรายงานความก าวหน าของการด าเน นงาน 4) จ ดเตร ยมบ คลากร ว สด อ ปกรณ เคร องม อส อสารให เพ ยงพอต อการใช งาน เพ อให เก ดความ สะดวกในการต ดต อประสานงานก บทางกรมโยธาธ การและผ งเม อง 6.3 การจ ดประช มเช งปฏ บ ต การและประชาส มพ นธ โครงการ เพ อให ผลการศ กษาของการด าเน นงานโครงการเก ดประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลส งส ด พร อมท งได ร บ ความร วมม อจากประชาชนในพ นท วางผ งอน ภาค หน วยงานราชการในพ นท ตลอดจนประชาชนท อย ในพ นท เก ยวเน องท เป นพ นท เขตอ ทธ พล บร ษ ทท ปร กษาจะจ ดให ม ก จกรรม ด งน 1. การประช มร บฟ งความค ดเห นจ านวน 1 คร ง เพ อแนะน าโครงการฯ ว ส ยท ศน เป าหมาย ว ตถ ประสงค ผลท ได จากการด าเน นโครงการ ฯลฯ ให แก ประชาชน หน วยงานต างๆ ในพ นท วางผ งอน ภาค กล มจ งหว ดกาญจนบ ร ส พรรณบ ร นครปฐม และ ราชบ ร โดยจ ดประช มในพ นท ศ กษา ม ผ เข าร วมประช มจ งหว ดละ 50 ท าน ใช ระยะเวลาประช มจ งหว ด 1 ว น ซ งทางบร ษ ทท ปร กษาจะจ ดประช มร บฟ งความค ดเห นภายใน 45 ว น น บจากว นท เร มปฏ บ ต งาน และ จะต องได ร บความเห นชอบจากกรมโยธาธ การและผ งเม องก อนท จะจ ดประช ม 2. การประช มเช งปฏ บ ต การจ านวน 2 คร ง เพ อระดมความค ดเห นจากหน วยงานท เก ยวข องในระด บพ นท กล มจ งหว ด จ งหว ด และท องถ น ได แก ภาคประชาชน ภาคร ฐ เอกชน องค กรพ ฒนาเอกชน สถาบ นการศ กษา ผ ทรงค ณว ฒ ผ แทนท องถ น หร อองค กรปกครองส วนท องถ น ตลอดจนผ น ากล มอาช พ และกล มอ นๆ ท ม บทบาทต อการพ ฒนาพ นท กล ม จ งหว ดและจ งหว ด โดยจะจ ดให ม การประช มเช งปฏ บ ต การ (Workshop) ท งกล มใหญ และกล มย อย (Focus Group) การจ ดประช มเช งปฏ บ ต การ คร งท 1 - ภายใน 100 ว น น บจากว นท เร มปฏ บ ต งาน - จ านวนผ เข าร วมประช มจ านวน จ งหว ดละ 50 ท าน บร ษ ท โชต จ นดา ม เชล คอนซ ลแตนท จ าก ด 6-6

7 - ระยะเวลาในการจ ดประช มจ งหว ดละ 1 ว น โดยคร งว นแรกเป นการประช มกล ม ใหญ และในคร งว นบ ายจะแบ งกล มย อย (Focus Group) การจ ดประช มเช งปฏ บ ต การ คร งท 2 - ภายใน 200 ว น น บจากว นท เร มปฏ บ ต งาน - จ านวนผ เข าร วมประช มจ านวน จ งหว ดละ 50 ท าน - ระยะเวลาในการจ ดประช มจ งหว ดละ 1 ว น โดยคร งว นแรกเป นการประช มกล ม ใหญ และในคร งบ ายจะแบ งกล มย อย (Focus Group) ท งน การด าเน นงานจะต องได ร บความเห นชอบจากกรมโยธาธ การและผ งเม องก อนท จะจ ดประช ม 3. จ ดท าแผนงานเผยแพร ประชาส มพ นธ โครงการ จ ดท า Webpage ประชาส มพ นธ โครงการ ซ งประกอบ รายละเอ ยด ข นตอน การร บความ ค ดเห นในประเด นห วข อต างๆ ของประชาชน การรายงานความก าวของโครงการ ซ ง Webpage ของโครงการจะต อเช อมก บ Homepage หล กของกรมโยธาธ การและผ งเม อง จะ ด าเน นงานต งแต เร มโครงการ จนส นส ดโครงการ ซ งต องปร บปร งเปล ยนแปลงข อม ลท น าเสนอใน Webpage อย างสม าเสมอ จ ดท าเอกสารแผ นพ บ A4 และโปสเตอร ขนาด A1 จ านวน 200 ช ด ในการเผยแพร เพ อให เก ดการม ส วนร วมในการว เคราะห ข อม ลด านต างๆ สามารถวางผ งได อย างม ประส ทธ ภาพ และทราบถ งความต องการ นโยบายและโครงการพ ฒนาพ นท ท จะเก ดข นในอนาคต ตลอดจนป ญหาท ต องการแก ไขจากผ ม ส วนเก ยวข อง ในกรณ ท การประชาส มพ นธ โดยว ธ การข างต นไม ท วถ ง ก จะเสนอให ใช ส ออ นๆ เพ มเต ม เช น ส อว ทย หน งส อพ มพ โทรท ศน โดยพ จารณาถ งความเหมาะสมต อไป 6.4 ถ ายทอดเทคโนโลย และเพ มพ นประสบการณ บร ษ ทท ปร กษาจะจ ดท าโปรแกรมการฝ กอบรม เพ อให ความร ถ ายทอดเทคโนโลย และเพ มพ น ประสบการณ ทางด านการใช งานฐานข อม ล โปรแกรมประย กต การใช งานระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร (GIS) ระบบ สารสนเทศเพ อการจ ดการ (MIS) และความร ด านการวางผ งเม องและการพ ฒนาเม อง ให แก คณะกรรมการก าก บ การศ กษาและเจ าหน าท ของกรมโยธาธ การและผ งเม อง ว ตถ ประสงค ของการฝ กอบรมเพ อเป นการให ความร แก เจ าหน าท ของกรมโยธาธ การและผ งเม องในเร อง ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร (GIS) การจ ดการฐานข อม ลด วยระบบสารสนเทศเพ อการจ ดการ (MIS) การวางผ งเม อง และการพ ฒนาเม อง และการใช งานโปรแกรมต างๆ ท เก ยวข อง บร ษ ท โชต จ นดา ม เชล คอนซ ลแตนท จ าก ด 6-7

8 การถ ายทอดเทคโนโลย โดยการจ ดฝ กอบรมเจ าหน าท กรมโยธาธ การและผ งเม องท เก ยวข องจ านวน 5-10 ท าน จ านวน 1-2 ว น ประกอบด วยเน อหาด งน - ความร พ นฐานทางด านแผนท ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร (GIS) - การใช งานระบบสารสนเทศเพ อการจ ดการ (MIS) ของโครงการฯ - การใช งานระบบฐานข อม ล GIS เพ อการวางผ งอน ภาค - การใช งานโปรแกรม ArcGIS ในการว เคราะห เช งพ นท (Spatial Analysis) เพ อการวางผ ง และพ ฒนาเม อง การเพ มพ นประสบการณ ด านวางผ งเม องและการพ ฒนาเม องให แก คณะกรรมการก าก บการศ กษา และเจ าหน าท โดยการจ ดท ศนศ กษาและด งานทางด านการวางผ งเม องและการพ ฒนาเม องของ จ งหว ดในประเทศไทยท ได ม การวางผ งไว ตามมาตรฐานแล ว ซ งร ปแบบ สถานท และระยะเวลา ทาง บร ษ ทฯ จะท าการพ จารณาร วมก บคณะกรรมการก าก บการศ กษาของกรมโยธาธ การและผ งเม อง ก อน 6.5 หน าท ความร บผ ดชอบและระยะเวลาในการปฏ บ ต งานของบ คลากร บ คลากรท บร ษ ทฯ น าเสนอเพ อเข าปฏ บ ต งานในโครงการฯ น เป นบ คลากรท ม ความร ความช านาญในด าน การศ กษาว เคราะห และจ ดท าผ งประเทศ/ผ งภาค/อน ภาค และผ งพ นท เฉพาะ การจ ดท าและพ ฒนาระบบสารสนเทศ ภ ม ศาสตร (GIS) และระบบสารสนเทศเพ อการจ ดการ (MIS) เป นอย างด ท มงานของบร ษ ทม ประสบการณ และผลงาน ในงานด านการวางผ งประเภทต างๆ เช น ผ งอน ภาค การวางผ งจ งหว ด การวางผ งเม องรวม การวางผ งเพ อเฉพาะ ผ ง อ ตสาหกรรม ผ งท อย อาศ ยและเคหะการ การศ กษาโครงข ายคมนาคมขนส งและจราจร รวมถ ง การพ ฒนาระบบ สารสนเทศภ ม ศาสตร GIS/MIS ซ งงานส วนใหญ ม ล กษณะคล ายคล งก บงานจ ดท าฐานข อม ลและว เคราะห เพ อการวาง ผ งอน ภาค ของส าน กงานโยธาธ การและผ ง ต าแหน งบ คลากรหล กและร ปแบบโครงสร างบร หารโครงการฯ รายช อของบ คลากรหล กของบร ษ ท ท เสนอจ านวน 15 ต าแหน ง ซ งแต ละท านม ประสบการณ การ ท างานในต าแหน งท ร บผ ดชอบมามากกว า 10 ป ข นไป และม ว ฒ การศ กษาในระด บปร ญาโท-ปร ญาเอก ตารางท 6.1 แสดงรายช อบ คลากรหล ก ล าด บ ต าแหน ง ช อ 1 ผ จ ดการโครงการ นาวาโทว ร ฬห โชต บ ตร 2 ผ เช ยวชาญด านเศรษฐศาสตร ดร.น พ นธ ว เช ยรน อย 3 ผ เช ยวชาญด านการวางผ งเม องระด บภาค/อน ภาค ผศ.ดร ด ษฎ ทายตะค 4 ผ เช ยวชาญด านส งคมและประชากรศาสตร ดร.ทว ดา กมลเวชช 5 ผ เช ยวชาญด านว ศวกรรมการข นส งและจราจร นายป ญจะ หาญจกล 6 ผ เช ยวชาญด านแหล งน า/อ ทกว ทยา ผศ.เอกช ย แคล วกลาง บร ษ ท โชต จ นดา ม เชล คอนซ ลแตนท จ าก ด 6-8

9 7 ผ เช ยวชาญด านโครงสร างพ นฐาน นายเท ดศ กด พ วงจ นดา 8 ผ เช ยวชาญด านทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม นายศ กด ช ย โอวาทน พ ฒน 9 ผ เช ยวชาญด านจ ดการทร พยากรชายฝ งทะเล นาวาโทว ร ฬห โชต บ ตร 10 ผ เช ยวชาญด านว ศวกรรมชลประทาน นายอมรเทพ ห งสพฤกษ 11 ผ เช ยวชาญด านเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร นายว เช ยร ฤกษ พ ฒนก จ 12 ผ เช ยวชาญด านภ ม ศาสตร นายส พ ฒน เท ยนประเสร ฐ 13 ผ เช ยวชาญด านท าเร อและขนส งทางน า นายป ญญา ส งเจร ญ 14 ผ เช ยวชาญด านสารสนเทศภ ม ศาสตร พ นโทอน เทพ ภาณ มาศตระก ล นอกจากต าแหน งท เป นบ คลากรหล กแล ว บร ษ ทฯ เสนอให ม บ คลากรสน บสน น ซ งท างานร วม เพ อให การด าเน นงานโครงการจ ดท าฐานข อม ลและว เคราะห เพ อการวางผ งอน ภาคส าเร จได ตาม ว ตถ ประสงค ตารางท 6.2 แสดงต าแหน งบ คลากรสน บสน นโครงการ ล าด บ ต าแหน ง จ านวน 1 ห วหน างานระบบฐานข อม ล GIS/MIS 1 2 น กผ งเม อง 4 3 ว ศวกรส ารวจ 1 4 เจ าหน าท ว เคราะห ระบบ System Analyst 1 5 เจ าหน าท โปรแกรมเมอร (GIS/MIS) 2 6 เจ าหน าท ภาพถ ายทางอากาศ/ดาวเท ยม 3 7 เจ าหน าท ว เคราะห ข อม ล 4 8 เจ าหน าท น าเข าข อม ล 8 9 เจ าหน าท ส ารวจ 8 10 เจ าหน าท ธ รการ 2 11 เจ าหน าท ประสานงานโครงการ หน าท ความร บผ ดชอบของบ คลากรหล ก เพ อให การปฏ บ ต งานเป นไปตามว ตถ ประสงค ของโครงการและส าเร จล ล วงตามเวลาท ก าหนด บร ษ ทฯ จ งได พ จารณาจ ดร ปแบบของการบร หารโครงการ และหน าท ร บผ ดชอบของบ คลากรหล กใน ต าแหน งต างๆ ในการปฏ บ ต งานโครงการฯ น บร ษ ท โชต จ นดา ม เชล คอนซ ลแตนท จ าก ด 6-9

10 ตารางท 6.3 แสดงหน าท ความร บผ ดชอบของบ คลากรหล ก ล าด บ ต าแหน ง รายละเอ ยดหน าท ความร บผ ดชอบ 1 ผ จ ดการโครงการ เป นต วแทนของท ปร กษาในการต ดต อ ประสานงานก บกรมโยธาฯ และหน วยงาน อ นๆ ท เก ยวข อง ก าก บด แลการท างานของบ คลากรของท ปร กษาให ม ประส ทธ ภาพ บร หาร / วางแผน / ต ดตาม / ตรวจสอบ ด แลความก าวหน าท งหมดของโครงการ ตรวจสอบการด าเน นงานให ม ค ณภาพ และ เป นไปตามแผนงานท วางไว ประช มหาร อก บคณะกรรมการ ก าก บ การศ กษาโครงการฯ ประสานงานด านการจ ดท ารายงานและ เอกสารท ใช ในการประชาส มพ นธ โครงการ และการประช มเช งปฏ บ ต การ 2 ผ เช ยวชาญด านเศรษฐศาสตร ศ กษาทบทวนข อม ลด านเศรษฐก จใน ป จจ บ น รวมท งข อม ลผล ตภ ณฑ มวลรวม ใน ระด บจ งหว ด ว เคราะห โครงสร างทางเศรษฐก จรายสาขา เช น สาขาอ ตสาหกรรม เกษตรกรรม การค า บร การ และการท องเท ยว ว เคราะห และคาดการแนวโน มทางเศรษฐก จ ในอนาคต 3 ผ เช ยวชาญด านการวางผ งเม องระด บภาค/อน ภาค ศ กษาทบทวนด านนโยบายและกลย ทธ ของ การวางผ งภาค รวมท งย ทธศาสตร การ พ ฒนาพ นท ในจ งหว ดท เก ยวข อง ว เคราะห และเสนอแนะด านการก าหนด ท ศทางและบทบาทของการพ ฒนาพ นท กล มจ งหว ด ศ กษาล กษณะและองค ประกอบของการวาง ผ งอน ภาค และน ามาใช ในการก าหนด รายการข อม ล แบบจ าลอง และว ธ การเก บ บร ษ ท โชต จ นดา ม เชล คอนซ ลแตนท จ าก ด 6-10

11 ข อม ลท ใช ประกอบการจ ดท าฐานข อม ลด าน ระบบสารสนเทศทางภ ม ศาสตร (GIS) และ ระบบสารสนเทศเพ อการจ ดการ (MIS) ก าก บด แลด านการจ ดส ารวจและเก บข อม ล เพ อน ามาว เคราะห รายสาขา ท งด าน กายภาพ ด านทร พยากรธรรมชาต และ ส งแวดล อม ด านประชากรและแรงงาน ด าน บร การส งคม การศ กษา สาธารณส ข ฯลฯ 4 ผ เช ยวชาญด านส งคมและประชากรศาสตร ศ กษาว เคราะห ข อม ลด านประชากรและ แรงงานในระด บภาค จ งหว ด อ าเภอ ต าบล และเทศบาล เช น จ านวนประชากร คร วเร อน การเก ด การตาย การอพยพย าย ถ น ประชากรแฝง แรงงานต างด าว ขนาด คร วเร อน โครงสร างประชากร และการ คาดการณ ในอนาคต ศ กษาว เคราะห ข อม ลด านส งคม ประกอบด วย การศ กษา การบร การ สาธารณส ข การส นทนาการในท องถ น เสนอแนะผลการว เคราะห ด านส งคมและ ประชากรก บการคาดการณ ท เก ยวข องก บ ก จกรรมของส งคม 5 ผ เช ยวชาญด านว ศวกรรมการขนส งและจราจร ศ กษาข อม ลด านคมนาคมขนส งและ ระบบลอจ สต กส ซ งประกอบด วยการ คมนาคมขนส งทางบก ทางน า และทาง อากาศ ว เคราะห ข อม ลด านคมนาคมขนส งรวมท ง ความเช อมโยงของโครงข ายแต ละระบบใน พ นท และก บประเทศเพ อนบ าน คาดการณ ปร มาณการขนส งส นค ารวมท ง ม ลค าส นค าน าเข าและส งออกเพ อน ามาใช ว เคราะห ด านความต องการของระบบ คมนาคมขนส ง ลอจ สต กส และ Supply Chain ก าก บด แลข อม ลด านการคมนาคมขนส ง บร ษ ท โชต จ นดา ม เชล คอนซ ลแตนท จ าก ด 6-11

12 เพ อน ามาใช ประกอบในฐานข อม ลหล กใน การศ กษา 6 ผ เช ยวชาญด านแหล งน า/อ ทกว ทยา ศ กษาข อม ลเก ยวก บการบร หารจ ดการ ทร พยากรน า ซ งรวมถ งสถานการณ น าใน ภาคการผล ตต างๆ ป ญหาการจ ดการ ทร พยากรน า การก าหนดแนวทางบร หาร จ ดการทร พยากรน า ฯลฯ ว เคราะห ป ญหาและการแก ไขท เก ยวข องก บ การบร หารจ ดการทร พยากรน ารวมท งการ คาดการณ ปร มาณความต องการใช น าใน อนาคต ก าก บด แลข อม ลด านแหล งน าและอ ทก ว ทยาเพ อน ามาใช ประกอบในฐานข อม ล หล กในการศ กษา 7 ผ เช ยวชาญด านโครงสร างพ นฐาน ศ กษาข อม ลเก ยวก บโครงสร างพ นฐานซ ง รวมถ งพล งงาน เทคโนโลย และว ทยาศาสตร ไฟฟ า ประปา การก าจ ดของเส ยและกาก ของเส ย และน ามาใช ในการก าหนดท ศ ทางการวางแผนด านโครงสร างพ นฐาน ว เคราะห ป ญหาและการแก ไขท เก ยวข องก บ โครงสร างพ นฐานในระด บภ ม ภาคและระด บ จ งหว ดและน าไปประกอบการเสนอแนะกล ย ทธ ในการแก ไขป ญหาในอนาคต ก าก บด แลข อม ลด านโครงสร างพ นฐานเพ อ น ามาใช ประกอบในฐานข อม ลหล กใน การศ กษา 8 ผ เช ยวชาญด านทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ศ กษาข อม ลเก ยวก บทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม เช น ทร พยากรป าไม ทร พยากรด น ทร พยากรน า ทร พยากรแร ธาต ทร พยากรช วภาพ ทร พยากรทางทะเล และชายฝ ง พ นท ล มน า พ นท ช มน า น เวศว ทยา สภาวะโลกร อน ภาวะมลพ ษ ฯลฯ ว เคราะห ข อม ลด านทร พยากรธรรมชาต และ บร ษ ท โชต จ นดา ม เชล คอนซ ลแตนท จ าก ด 6-12

13 ส งแวดล อมเพ อน ามาประกอบในการวางกล ย ทธ การแก ไขป ญหา และการป องก น ผลกระทบท เก ดจากการใช ประโยชน พ นท ต อทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก าก บด แลข อม ลด านทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมเพ อน ามาใช ประกอบใน ฐานข อม ลหล กในการศ กษา 9 ผ เช ยวชาญด านจ ดการทร พยากรชายฝ งทะเล ศ กษาข อม ลเก ยวก บทร พยากรชายฝ งทะเล ซ งม ผลกระทบต อส งคมและช มชนในจ งหว ด รวมท งการประกอบอาช พตามแนวชายฝ ง ทะเล ว เคราะห ข อม ลด านทร พยากรชายฝ งทะเล และน ามาประกอบการจ ดท ากลย ทธ ในการ พ ฒนาและอน ร กษ ทร พยากรชายฝ งทะเล ก าก บด แลข อม ลด านทร พยากรชายฝ งทะเล เพ อน ามาใช ประกอบในฐานข อม ลหล กใน การศ กษา 10 ผ เช ยวชาญด านว ศวกรรมชลประทาน ศ กษาข อม ลเก ยวก บชลประทานและแหล ง น าซ งประกอบด วยโครงการพ ฒนาระบบ ชลประทานในอด ตของภ ม ภาคและจ งหว ด ว เคราะห ข อม ลด านชลประทานและแหล ง น าซ งม ผลต อประชากรและช มชนในระด บ จ งหว ดด านความเป นอย อาช พ และการจ าง งาน ก าก บด แลข อม ลด านชลประทานเพ อ น ามาใช ประกอบในฐานข อม ลหล กใน การศ กษา 11 ผ เช ยวชาญด านเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ศ กษาข อม ลเก ยวก บเทคโนโลย สารสนเทศ และการส อสารในระด บภ ม ภาคและระด บ จ งหว ดซ งประกอบไปด วยการใช ประโยชน ของเทคโนโลย สารสนเทศ ระบบส อสาร และ การเข าถ ง ระบบด งกล าวของช มชนและ ประชากรหล กในภ ม ภาค ว เคราะห แนวโน มความจ าเป นในการใช บร ษ ท โชต จ นดา ม เชล คอนซ ลแตนท จ าก ด 6-13

14 ประโยชน เทคโนโลย สารสนเทศและการ ส อสารในระด บภ ม ภาคและจ งหว ดเพ อ น ามาประกอบการวางกลย ทธ การพ ฒนา ในอนาคต ก าก บด แลข อม ลด านเทคโนโลย สารสนเทศ และการส อสารเพ อน ามาใช ประกอบใน ฐานข อม ลหล กในการศ กษา 12 ผ เช ยวชาญด านภ ม ศาสตร ศ กษาข อม ลเก ยวก บภ ม ศาสตร ของภ ม ภาค และจ งหว ดซ งประกอบด วยล กษณะทาง กายภาพของพ นท ความเปล ยนแปลงของ สภาพพ นท ในช วงท ผ านมา ว เคราะห ข อม ลความเปล ยนแปลงทางด าน ภ ม ศาสตร ในภ ม ภาคและจ งหว ดเพ อน ามา ประกอบการวางกลย ทธ ในการพ ฒนาพ นท และการวางผ งเม อง ก าก บด แลข อม ลด านภ ม ศาสตร เพ อน ามาใช ประกอบในฐานข อม ลหล กในการศ กษา 13 ผ เช ยวชาญด านท าเร อและขนส งทางน า ศ กษาข อม ลเก ยวก บท าเร อและการขนส ง ทางน าซ งประกอบด วยปร มาณการขนส ง ส นค าและการส ญจรในระด บภ ม ภาคและ จ งหว ด ล กษณะของท าเร อและยานพาหนะ ทางน าท ใช ประโยชน ในการขนส ง ว เคาระห ข อม ลด านท าเร อและการขนส งทาง น าเพ อน ามาประกอบการวางกลย ทธ ในการ พ ฒนาระบบการขนส งทางน าและท าเร อใน อนาคต ก าก บด แลข อม ลด านท าเร อและขนส งทาง น าเพ อน ามาใช ประกอบในฐานข อม ลหล ก ในการศ กษา 14 ผ เช ยวชาญด านสารสนเทศภ ม ศาสตร ศ กษาร ปแบบการใช ข อม ลระบบสารสน ภ ม ศาสตร ท ใช งานในโครงการท งหมด ออกแบบระบบฐานข อม ล Database Design และโครงสร างเทคโนโลย ต างๆ ท เก ยวข อง ก าหนดว ธ การร ปแบบการว เคราะห ข อม ล บร ษ ท โชต จ นดา ม เชล คอนซ ลแตนท จ าก ด 6-14

15 เช งพ นท Spatial Data Analysis และให ค าปร กษาในการว เคราะห ข อม ลในร ปแบบ ต างๆ ศ กษาจ ดท าแบบจ าลอง Modeling เพ อการ ว เคราะห ข อม ลในด านต างๆ รายสาขา ควบค มด แลในจ ดท า การส ารวจ และน าเข า ข อม ล GIS ด าเน นการด านตรวจสอบ ค ณภาพความถ กต องของข อม ล บร ษ ท โชต จ นดา ม เชล คอนซ ลแตนท จ าก ด 6-15

16 บร ษ ท โชต จ นดา ม เชล คอนซ ลแตนท จ าก ด 6-16

17 6.6 ประว ต และประสบการณ ของบ คลากรหล ก ตารางท 6.4 สร ปประสบการณ ของบ คลากรหล ก ล าด บ ต าแหน ง/ช อ 1 ผ จ ดการโครงการ นาวาโทว ร ฬห โชต บ ตร 2 ผ เช ยวชาญด านเศรษฐศาสตร ดร.น พ นธ ว เช ยรน อย ประสบการณ การท างานโดยสร ป เป นกรรมการผ จ ดการบร ษ ท โชต จ นดา ม เชล คอนซ ล แตนท จ าก ด ม ประสบการณ เป นผ จ ดการโครงการ และ บร หารงานโครงการต างๆ มากกว า 15 โครงการ รวมท ง งานก าก บด แล ควบค มการปฏ บ ต งานท เก ยวก บท าเร อ ว ศวกรรมชายฝ งทะเล การบร หารจ ดการด านทร พยากร ชายฝ งทะเล งานระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร (GIS) การ ประสานงานในนามบร ษ ทท ปร กษา หน วยงานซ งเป น เจ าของโครงการ และหน วยงานราชการ ร ฐว สาหก จ และ เอกชนท เก ยวข องในการด าเน นงานโครงการต างๆ เช น โครงการศ กษาและจ ดท าข อม ลสารสนเทศภ ม ศาสตร จ งหว ดสต ล โครงการศ กษาความเหมาะสมเพ อก าหนด แนวทางพ ฒนาพ นท อ าวภ เก ต โครงการศ กษาและจ ดท า ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร จ งหว ดสระบ ร โครงการ ศ กษาและจ ดท าฐานข อม ลสารสนเทศภ ม ศาสตร พ นท จ งหว ดประจวบค ร ข นธ รวมท งโครงการด านการวางแผน แม บท ฯ โครงการวางผ งพ ฒนาพ นท ต างๆ และพ นท บร เวณชายฝ งทะเลอ กมากมาย ป จจ บ นเป นข าราชการบ านาญ ต าแหน งรอง ศาสตราจารย ระด บ 9 ภาคว ชาการวางแผนภาคและ เม อง คณะสถาป ตยกรรมศาสตร จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย และเป นอาจารย สาขาเศรษฐศาตร รวมท งสาขาว ชาการผ งเม อง คณะสถาป ตยกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ศ นย ร งส ต ม ประสบการณ ด านผ งเม อง โดยเป นว ทยากรอบรมหล กส ตรการ บร หารงานผ งเม องให ก บข าราชการของส าน กผ งเม อง กร งเทพมหานคร และของกรมการผ งเม อง กระทรวงมหาดไทย และม ประสบการณ เป นผ เช ยวชาญ ด านการวางผ งเม อง การวางแผนภาค งานศ กษา ว เคราะห และออกแบบการวางผ ง การวางแผนการใช บร ษ ท โชต จ นดา ม เชล คอนซ ลแตนท จ าก ด 6-17

18 3 ผ เช ยวชาญด านการวางผ งเม องระด บภาค/อน ภาค ผศ.ดร ด ษฎ ทายตะค 4 ผ เช ยวชาญด านส งคมและประชากรศาสตร ดร.ทว ดา กมลเวชช ประโยชน ท ด น งานศ กษาและออกแบบ เช น โครงการ ศ กษาความเหมาะสมการจ ดต งน คมอ ตสาหกรรมท เกาะ กง ประเทศก มพ ชาโครงการท อย อาศ ยตามเส นทาง รถไฟฟ าขนส งมวลชนโครงการพ ฒนาศ นย พาณ ชยกรรม ช มชนย านบางกะป การพ ฒนาช มชนเม อง โครงสร าง พ นฐาน การพ ฒนาภ ม ภาคของโครงการต างๆ เช น โครงการท พ กอาศ ย การพ ฒนาปร บปร งระบบการจราจร สาธารณ ปโภค และสาธารณ ปการต างๆ ให ค าแนะน า และจ ดท าแผนผ งพ นท เฉพาะ รวมถ งการจ ดท าแนวค ด ว ส ยท ศน ในการพ ฒนาพ นท และศ กษาผลกระทบต อการ พ ฒนาช มชนเม อง ระด บจ งหว ดและภ ม ภาค ให ก บ หน วยงานท งภาคร ฐและเอกชน ม ประสบการณ กว า 31 ป ในการออกแบบช มชนเม องเช น ร างผ งฟ นฟ ท าพระจ นทร การออกแบบพ นท บร เวณบ ง ม กกะส น การวางผ งแม บทจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย การออกแบบผ งบร เวณและภ ม ท ศน สถานท ท องเท ยว ภ เขาหญ า จ งหว ดระนอง งานว จ ยเร องการส ารวจ ศ กษา รวบรวม และว เคราะห ข อม ลด านผ งเม องและเศรษฐก จ ช มชน โครงการอน ร กษ และพ ฒนานครประว ต ศาสตร พระนครศร อย ธยา แหล งท นจากกรมศ ลปากร ป จจ บ น เป นผ ช วยศาสตราจารย ห วหน าสาขาว ชาการวางผ ง ช มชน และกรรมการ ภาคว ชาการวางแผนภาคและเม อง คณะสถาป ตยกรรมศาสตร จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ม ประสบการณ ด านส งคม ประชากรศาสตร องค กรและ การม ส วนร วม งานศ กษาว เคราะห ด านเศรษฐก จส งคม ประชากร องค กร การพ ฒนาช มชน/เม อง การด าเน นงาน ด านประชาส มพ นธ มวลชนส มพ นธ การร บฟ งความ ค ดเห น และการม ส วนร วม ของโครงการต างๆ และเป น อาจารย สอนว ชาสถ ต การว จ ยทางส งคมศาสตร, การ บร หารองค การและทร พยากรมน ษย ความซ บซ อนและ เคร อข ายส งคมในการบร หารสาธารณะ รวมท งการม ผลงานว จ ยด านส งคมศาสตร ในแง ม มต างๆ และได ร บท น ว จ ย ท นพ ฒนา ผลงานด านส งพ มพ ซ งเก ยวข องก บ นโยบายประชาส งคม ม มมองซ งเก ยวข องก บส งคมและ บร ษ ท โชต จ นดา ม เชล คอนซ ลแตนท จ าก ด 6-18

19 5 ผ เช ยวชาญด านว ศวกรรมการขนส งและจราจร นายป ญจะ หาญจงกล 6 ผ เช ยวชาญด านแหล งน า/อ ทกว ทยา ผศ.เอกช ย แคล วกลาง 7 ผ เช ยวชาญด านโครงสร างพ นฐาน นายเท ดศ กด พ วงจ นดา การม ส วนร วม ม ประสบการณ ด านการศ กษา ส ารวจ ว เคราะห ออกแบบวางแผนระบบการจราจร ส าหร บการพ ฒนา พ นท การวางผ งด านระบบคมนาคม ระบบขนส งมวลชน ในโครงการขนาดใหญ ของร ฐและเอกชน เช น โครงการ ศ กษาความเหมาะสมและออกแบบเบ องต นการก อสร าง สถาน ขนส งส นค า จ.ช ยภ ม, การศ กษาความเหมาะสม ทางด านเศรษฐก จว ศวกรรมและผลกระทบส งแวดล อม เบ องต นโครงการปร บปร งทางหลวงหมายเลข 3 (บางป - บ านคลองกระบ อ), โครงการศ กษาความเหมาะสมเพ อ จ ดต งเขตเศรษฐก จพ เศษ น คมฯสะหว น-เซโน ประเทศ ลาว โครงการวางผ งพ ฒนาศ นย ช มชนย านบางนา-ศร นคร นทร เป นต น ม ประสบการณ มากกว า 12 ป ด านการศ กษา ออกแบบ รายละเอ ยด ให ค าแนะน า ว เคราะห ตรวจสอบด านแหล ง น า อ ทกว ทยา อ ทกว ทยาผ วด น เข อน ฝาย อ างเก บน า ด านชลศาสตร ระบบทร พยากรน า ส าหร บการพ ฒนา พ นท บร เวณต างๆ รวมท งเคยเป นว ศวกรแหล งน า อ ทก ว ทยา กองพ ฒนาทร พยากรแหล งน า กรมการเร งร ด พ ฒนาชนบทโดยศ กษาศ กยภาพล มน าขนาดเล ก จ งหว ด นครราชส มา และย งม ผลงานเป นอาจารย ด านว ชา ว ศวกรรมชลศาสตร รวมท งม ผลงานด านบทความท เก ยวข องก บการประย กต ใช ข อม ลสารสนเทศทาง ภ ม ศาสตร เพ อหาศ กยภาพของพ นท ชลประทานในล ม น าโขงตอนล าง ม ประสบการณ ด านบร หารงานโครงการ งานส ารวจ งาน ศ กษาออกแบบระบบโครงสร างพ นฐาน โครงการด านผ ง เม อง ผ งเฉพาะ แผนพ ฒนาท อย อาศ ย ว ศวกรรมโยธา งานจราจรขนส ง และงานส ารวจต างๆ ท งภาคสนามและ ในห องปฏ บ ต การ รวมท งให ค าปร กษาและประสานงาน โครงการศ กษาออกแบบ และจ ดท าผ งเม องพ นท และผ ง พ ฒนาส าหร บโครงการต างๆ เช น โครงการท อย อาศ ย ตามเส นทางรถไฟฟ าขนส งมวลชน โครงการวางและ จ ดท าผ งเม องรวมจ งหว ดเลย โครงการศ กษาความ บร ษ ท โชต จ นดา ม เชล คอนซ ลแตนท จ าก ด 6-19

20 8 ผ เช ยวชาญด านทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม นายศ กด ช ย โอวาทน พ ฒน 9 ผ เช ยวชาญด านจ ดการทร พยากรชายฝ งทะเล นาวาโทว ร ฬห โชต บ ตร เหมาะสมเพ อจ ดต งเขตเศรษฐก จพ เศษ น คมฯ สะหว น- เซโน ประเทศลาว โครงการวางผ งและจ ดท าผ งเม อง เฉพาะพ นท โดยรอบท าอากาศยานส วรรณภ ม, การศ กษาเพ มเต มโครงการจ ดท าแผนแม บทการพ ฒนา พ นท ศ นย ซ อมบ าร งรถไฟฟ า และโครงการวางผ งพ ฒนา ย านพหลโยธ นเป นต น ม ประสบการณ ด านทร พยากรธรรมชาต ส งแวดล อม สม ทรศาสตร และชายฝ งทะเล ท งในด านการบร หารและ วางแผนโครงการ งานศ กษาด านเทคน ค นโยบาย และ มาตรการป องก น ด แล ร กษาทร พยากรธรรมชาต และ ส งแวดล อม งานก าก บด แลและตรวจสอบมาตรการ และ ว เคราะห หาว ธ การป องก นและประเม นผลกระทบต อ ส งแวดล อมจากงานปร บและถมท ด น รวมท งการต ดต ง ว สด อ ปกรณ งานข ดลอก การเคล อนย ายว สด ต างๆ และ การแก ป ญหาท อาจเก ดข นส งผลกระทบต อส งแวดล อม ตรวจสอบผลการท งว สด ในบร เวณท ก าหนด และใน บร เวณบ อพ กน าในท ถมด นเพ อประเม นผลกระทบด าน ทร พยากรธรรมชาต ด านส งแวดล อม ตลอดจนม ความ ช านวญและเช ยวชาญในการจ ดท าแบบจ าลอง คณ ตศาสตร เพ อศ กษาสภาพทางชลศาสตร และค ณภาพ น าทะเลและการเปล ยนแปลงชายฝ ง โดยเฉพาะ แบบจ าลองทางคณ ตศาสตร ช ด MIKE21 และช ด LITPACK รวมท งได ศ กษาข อม ลด านทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมในโครงการการศ กษาข อม ลสารสนเทศ ภ ม ศาสตร ในพ นท จ งหว ดต างๆ ม ประสบการณ ด านงานบร หารจ ดการด านทร พยากร ชายฝ งทะเล โดยศ กษาด านว ศวกรรมชายฝ ง ในโครงการ ต างๆ เช น โครงการศ กษาผลกระทบส งแวดล อมโครงการ ถมทะเลท าเร ออ ตสาหกรรมมาบตาพ ด ระยะท 1 2 โครงการพ ฒนาระบบ GIS Utility Base Map ส าน กงาน น คมอ ตสาหกรรมมาบตาพ ด จ งหว ดระยอง โดยท าการ ส ารวจจ ดท าแผนท ฐานและแผนท ระบบสาธารณ ปโภค ต างๆ โครงการต ดตามและตรวจสอบการก ดเซาะชายฝ ง บร เวณรอบๆ ท าเร ออ ตสากรรมมาบตาพ ด ระยะท 2 ป ท บร ษ ท โชต จ นดา ม เชล คอนซ ลแตนท จ าก ด 6-20

21 10 ผ เช ยวชาญด านว ศวกรรมชลประทาน นายอมรเทพ ห งสพฤกษ 11 ผ เช ยวชาญด านเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร นายว เช ยร ฤกษ พ ฒนก จ 12 ผ เช ยวชาญด านภ ม ศาสตร นายส พ ฒน เท ยนประเสร ฐ 13 ผ เช ยวชาญด านท าเร อและขนส งทางน า นายป ญญา ส งเจร ญ 1-3 โครงการส ารวจและจ ดหาข อม ลพ นฐานแหล งก าเน ด มลพ ษ และจ ดท าแผนปฏ บ ต การฟ นฟ ค ณภาพน าบร เวณ ชายฝ งทะเลในอ าวไทยและฝ งทะเลอ นดาม น เป นต น ม ประสบการณ มากกว า 31 ป ด านศ กษา ส ารวจ ออกแบบ ควบค มงานด านว ศวกรรมชลประทาน ระบบ สาธารณ ปโภค ระบบน าประปา ระบบชลประทาน ส าหร บระบบขนส งมวลชน รวมท งเป นท ปร กษา และ ว ศวกรชลประทานในโครงการเพ อพ ฒนาพ นท บร เวณ ต างๆ เช น โครงการออกแบบคลองชลประทาน ช วงแก ง คอย-บ านหมอ จ งหว ดสระบ ร โครงการวางท อส ง น าประปาในพ นท บร เวณกร งเทพมหานคร เป นต น ม ประสบการณ มากกว า 28 ป ด านระบบสารสนเทศเพ อ การจ ดการ (MIS) การว เคราะห การจ ดท าและออกแบบ ระบบฐานข อม ลท เก ยวข องก บเทคโนโลย สารสนเทศและ การส อสาร การออกแบบและวางระบบด านการ ปฏ บ ต การ การพ ฒนาระบบส อสาร และการบร หาร จ ดการข อม ล รวมท งเป นอาจารย ด านเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ม ผลงานการบรรยายพ เศษ โครงการว จ ย และส งต พ มพ ท เก ยวข องก บการจ ดการ ฐานข อม ล และเป นท ปร กษาโครงการท เก ยวข องก บการ ประย กต ใช เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ใน โครงการวางผ งพ ฒนาพ นท ต างๆ ร บผ ดชอบการศ กษาและว เคราะห ข อม ลด านภ ม ศาสตร ภ ม ประเทศ ล กษณะทางกายภาพ จ ดท าภาพ Orthophoto โดยใช โปรแกรม Erdas Imagine ให ก บ โครงการต างๆ จ ดท าแบบจ าลองความส งภ ม ประเทศ จ ดท าฐานข อม ล ตรวจสอบค ณภาพข อม ล GIS ว เคราะห ข อม ล ArcGIS จ ดท า ปร บแก และเข ยนแผนท การอ าน แปลและว เคราะห ข อม ลภาพถ ายทางอากาศ ออก ส ารวจพ นท ภาคสนาม และประสานงานด านการจ ดท า แผนท และแผนผ งเม องก บผ เช ยวชาญด านผ งเม องใน โครงการวางผ งพ ฒนาเม องต างๆ ม ประสบการณ มากกว า 32 ป ในการให ค าปร กษาด าน การขนส งทางน า ทางทะเล งานบร หารจ ดการท าเร อและ บร ษ ท โชต จ นดา ม เชล คอนซ ลแตนท จ าก ด 6-21

22 14 ผ เช ยวชาญด านสารสนเทศภ ม ศาสตร พ นโทอน เทพ ภาณ มาศตระก ล บร หารชายฝ ง งานออกแบบท าเร อ การวางแผนการ ขนส งทางน า งานควบค มการก อสร างและพ ฒนาท าเร อ น าล กและท าเร อชายฝ ง การจ ดการด านความปลอดภ ย ท เก ยวข องก บการขนส งทางน า และการเด นเร อ โดยม ประสบการณ เป นผ อ านวยการกองความปลอดภ ยในการ เด นเร อ ว ศวกรโครงการพ ฒนาขนส งทางน า ส าหร บ ท าเร อในจ งหว ดของภาคต างๆ เช น จ งหว ดภ เก ต จ งหว ด นครสวรรค จ งหว ดระยอง ของกรมขนส งทางน าและ พาณ ชยนาว ม ประสบการณ งานส ารวจ การร งว ดด วยระบบดาวเท ยม งานระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร งานพ ฒนา ประมวลผล ระบบแผนท การจ ดท าฐานข อม ลเพ อการท าแผนท ภาพถ ายทางอากาศ การใช โปรแกรมประย กต ระบบ สารสนเทศภ ม ศาสตร ประกอบการวางผ งเม อง ผ งภาค ผ งพ นท ในภาคต างๆ เช น โครงการจ ดท าแผนผ งแม บท เพ อพ ฒนาและออกแบบก อสร างโครงการพ นท หม เกาะ ช างและพ นท ใกล เค ยง จ งหว ดตราด (ต อเน อง 2546) โครงการวางและจ ดท าผ งพ นท เฉพาะช มชนชายแดน จ งหว ดเช ยงราย โครงการจ ดท าแผนท เปร ยบเท ยบเพ อ พ ส จน ส ทธ การครอบครองและร องรอยการท าประโยชน ในท ราชพ สด แปลงหมายเลขทะเบ ยนท กจ. 209 จ งหว ด กาญจนบ ร รวมท งเคยท าหน าท ห วหน าช ดส ารวจ ภาคสนามและในห องปฎ บ ต การ และย งเป นอาจารย กรมแผนท ทหาร เป นท ปร กษา ว ทยากรด านระบบ สารสนเทศภ ม ศาตร โดยม ผลงาน งานว จ ยและส งต พ มพ ด านภ ม สารสนเทศอ กมากมาย บร ษ ท โชต จ นดา ม เชล คอนซ ลแตนท จ าก ด 6-22

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ 2555 (แผนกลย ทธ )

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ 2555 (แผนกลย ทธ ) แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ 2555 (แผนกลย ทธ ) กรมเจ าท า กระทรวงคมนาคม ส าน กแผนงาน กรมเจ าท า มกราคม 2555 แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ 2555 (แผนกลย ทธ ) กรมเจ าท า สารบ ญ หน า สร ปสาระส าค ญแผนปฏ

More information

โครงการการศ กษาเพ อจ ดล าด บการพ ฒนาเม อง การค นหาเม องค ณภาพด วยมาตรฐานผ งเม อง

โครงการการศ กษาเพ อจ ดล าด บการพ ฒนาเม อง การค นหาเม องค ณภาพด วยมาตรฐานผ งเม อง รายงานฉบ บส ดท าย โครงการการศ กษาเพ อจ ดล าด บการพ ฒนาเม อง การค นหาเม องค ณภาพด วยมาตรฐานผ งเม อง จ ดท าโดย ส าน กพ ฒนามาตรฐาน กรมโยธาธ การและผ งเม อง ศ กษาโดย คณะสถาป ตยกรรมศาสตร จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล

More information

ร างแก ไข ณ ว นท 13 ส งหาคม 2556

ร างแก ไข ณ ว นท 13 ส งหาคม 2556 ร างแก ไข ณ ว นท 13 ส งหาคม 2556 (ร าง) แนวทางการจ ดทารายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อมโครงการหร อก จการประเภท โครงการน คมอ ตสาหกรรมตามกฎหมายว าด วยการน คม อ ตสาหกรรม หร อโครงการท ม ล กษณะเช นเด ยวก

More information

ค ม อการจ ดท าแผนปฏ บ ต การเพ อการจ ดการค ณภาพส งแวดล อม ในระด บจ งหว ด

ค ม อการจ ดท าแผนปฏ บ ต การเพ อการจ ดการค ณภาพส งแวดล อม ในระด บจ งหว ด ค ม อการจ ดท าแผนปฏ บ ต การเพ อการจ ดการค ณภาพส งแวดล อม ในระด บจ งหว ด จ ดท าโดย ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม กระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ส งหาคม 2554 ค าน า พระราชบ ญญ

More information

ค ม อการจ ดท าแผนปฏ บ ต การเพ อการจ ดการค ณภาพส งแวดล อม ในระด บจ งหว ด

ค ม อการจ ดท าแผนปฏ บ ต การเพ อการจ ดการค ณภาพส งแวดล อม ในระด บจ งหว ด ค ม อการจ ดท าแผนปฏ บ ต การเพ อการจ ดการค ณภาพส งแวดล อม ในระด บจ งหว ด จ ดท าโดย ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม กระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ม ถ นายน 2555 ค าน า พระราชบ ญญ

More information

รายงานฉบ บสมบ รณ (Final Report) โครงการประเม นผลการพ ฒนาอ ตสาหกรรม

รายงานฉบ บสมบ รณ (Final Report) โครงการประเม นผลการพ ฒนาอ ตสาหกรรม รายงานฉบ บสมบ รณ (Final Report) โครงการประเม นผลการพ ฒนาอ ตสาหกรรม เสนอต อ สาน กงานเศรษฐก จอ ตสาหกรรม กระทรวงอ ตสาหกรรม โดย บร ษ ท ไลคอน จาก ด บร ษ ทท ปร กษาไทยภายใต ศ นย ข อม ลท ปร กษาไทย กระทรวงการคล

More information

รายงานสร ปประเม นผลความส าเร จ การด าเน นการตามต วช ว ดท 1.4

รายงานสร ปประเม นผลความส าเร จ การด าเน นการตามต วช ว ดท 1.4 รายงานสร ปประเม นผลความส าเร จ การด าเน นการตามต วช ว ดท 1.4 ระด บความส าเร จของการด าเน นงานตามแผนการต ดตามและประเม นผล ด านนโยบาย/แผนงาน/โครงการ ด านการขนส งและจราจร (แผนปฏ บ ต ราชการ สนข. พ.ศ. 2555-2558)

More information

คณะกรรมการพ จารณาค ดเล อกโครงการเพ อออกแบบและก อสร าง ระบบการบร หารจ ดการทร พยากรน าอย างย งย น และระบบแก ไขป ญหาอ ทกภ ยของประเทศไทย และ

คณะกรรมการพ จารณาค ดเล อกโครงการเพ อออกแบบและก อสร าง ระบบการบร หารจ ดการทร พยากรน าอย างย งย น และระบบแก ไขป ญหาอ ทกภ ยของประเทศไทย และ ข อก าหนดและขอบเขตของงาน (TOR) Module A2 การจ ดท าผ งการใช ท ด น/การใช ประโยชน ท ด น ในพ นท ล มน า รวมท งการจ ดท าพ นท ป ดล อมพ นท ช มชนและ เศรษฐก จหล ก ส าหร บพ นท ล มน าเจ าพระยา คณะกรรมการพ จารณาค ดเล

More information

โครงการท าเท ยบเร อบ านคลองร ว

โครงการท าเท ยบเร อบ านคลองร ว เอกสารเผยแพร ก มภาพ นธ 2557 เอกสารประกอบการประช มร บฟ งความค ดเห นของประชาชนและผ ม ส วนได เส ย ในการก าหนดขอบเขตและแนวทางการประเม นผลกระทบส งแวดล อม (Public Scoping) (ค.1) การศ กษาและจ ดท ารายงาน การว

More information

แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ.2555-2559)

แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ.2555-2559) แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ.2555-2559) กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา มกราคม 2555 ก ค าน า กรมพลศ กษา กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา ม ภารก จหล กในการส งเสร ม ก ฬา และน นทนาการแก เด ก เยาวชน และประชาชนในชาต

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 ของ กรมการขนส งทางบก

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 ของ กรมการขนส งทางบก แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 25 ของ กรมการขนส งทางบก กรมการขนส งทางบก กองแผนงาน กล มแผนงานและแผนงบประมาณ โทร./โทรสาร 0 2271 844๓ โทร. ภายใน 4507 สามารถ Download ได ท เว บไซด ของกรมการขนส งทางบก

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กพ ฒนาทร พยากรบ คคล แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กพ ฒนาทร พยากรบ คคล ค าน า ส าน กงานเลขาธ

More information

รายงานผลการด าเน นงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2550 ส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต

รายงานผลการด าเน นงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2550 ส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต รายงานผลการด าเน นงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2550 ส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต 1. ความเป นมา ส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต (สศช.) เป นหน

More information

กษาเพ อจ ดท าแผนปฏ บ ต การตามแผนแม บทการพ ฒนา พ นท พ เศษเพ อการท องเท ยวอย างย งย นเม องเก าน าน ระยะ ๕ ป (พ.ศ.

กษาเพ อจ ดท าแผนปฏ บ ต การตามแผนแม บทการพ ฒนา พ นท พ เศษเพ อการท องเท ยวอย างย งย นเม องเก าน าน ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ข อกาหนดการจ าง (Term Of Reference) โครงการศ กษาเพ อจ ดทาแผนปฏ บ ต การตามแผนแม บทการพ ฒนา พ นท พ เศษเพ อการท องเท ยวอย างย งย นเม องเก าน าน ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒๕๖๐) ------------------------------------------------------

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) ของส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 *******************

แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) ของส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ******************* แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) ของส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ******************* ****-กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา ---------------------------------------------------

More information

งานว จ ยน ได ร บท นสน บสน นจากว ทยาล ยนอร ทกร งเทพ ป การศ กษา 2549 ล ขส ทธ เป นของว ทยาล ยนอร ทกร งเทพ

งานว จ ยน ได ร บท นสน บสน นจากว ทยาล ยนอร ทกร งเทพ ป การศ กษา 2549 ล ขส ทธ เป นของว ทยาล ยนอร ทกร งเทพ รายงานว จ ย การศ กษาผลการด าเน นงานตามโครงการพ ฒนาศ กยภาพ หม บ าน/ช มชน : กรณ ศ กษาบ านบ อน า ต าบลหนองยายโต ะ อ าเภอช ยบาดาล จ งหว ดลพบ ร A Study of Consequence in SML Project in Case Study : Baanbornam

More information

รายงานการว จ ยและพ ฒนา เร อง ร ปแบบการบร หารจ ดการสถานศ กษาข นพ นฐาน ดร. พ ณส ดา ส ร ธร งศร เสนอต อ สาน กงานเลขาธ การสภาการศ กษา

รายงานการว จ ยและพ ฒนา เร อง ร ปแบบการบร หารจ ดการสถานศ กษาข นพ นฐาน ดร. พ ณส ดา ส ร ธร งศร เสนอต อ สาน กงานเลขาธ การสภาการศ กษา รายงานการว จ ยและพ ฒนา เร อง ร ปแบบการบร หารจ ดการสถานศ กษาข นพ นฐาน ดร. พ ณส ดา ส ร ธร งศร เสนอต อ สาน กงานเลขาธ การสภาการศ กษา บทสร ปสาหร บผ บร หาร การว จ ยเร อง ร ปแบบการบร หารจ ดการสถานศ กษาข นพ นฐาน

More information

ภาพรวมแผนย ทธ ศาสตร ป 2555-2559 และ แผนปฏ บ ต การประจ าป 2556 ส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม

ภาพรวมแผนย ทธ ศาสตร ป 2555-2559 และ แผนปฏ บ ต การประจ าป 2556 ส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม ภาพรวมแผนย ทธ ศาสตร ป 25552559 และ แผนปฏ บ ต การประจ าป 2556 ส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม ย ทธศาสตร การด าเน นงาน ของส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม (สสว.). บทน า ส าน กงานส

More information

รายงานผลการด าเน นงาน/โครงการส าค ญด านทางหลวงของการทางพ เศษแห งประเทศไทย ประจ าป งบประมาณ 2557 ณ เด อนธ นวาคม 2556 งบประมาณ ป ๒๕๕7 1,550

รายงานผลการด าเน นงาน/โครงการส าค ญด านทางหลวงของการทางพ เศษแห งประเทศไทย ประจ าป งบประมาณ 2557 ณ เด อนธ นวาคม 2556 งบประมาณ ป ๒๕๕7 1,550 รายงานผลการด าเน นงาน/ส าค ญด านทางหลวงของการทางพ เศษแห งประเทศไทย ประจ าป 2557 ณ เด อนธ นวาคม 2556 งาน//ก จกรรม 1. ทางพ เศษสายศร ร ช-วงแหวน รอบนอกกร งเทพมหานคร 27,022 (เง นอ ดหน น ค าจ ด กรรมส ทธ ท ด

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป 2552

แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป 2552 แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป 2552 ค าน า ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร โดยคณะกรรมการนโยบายและแผนส าน กเลขาธ การ คณะร ฐมนตร ได มอบหมายให ส าน ก/กองผ ร บผ ดชอบโครงการประจ าป 2552 พ จารณาทบทวนโครงการ

More information

แผนปฏ บ ต การของกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2554-2563

แผนปฏ บ ต การของกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2554-2563 สำน กงานนโยบายและแผนการขนส งและจราจร กระทรวงคมนาคม แผนปฏ บ ต การของกระทรวงคมนาคม 2554-2563 เสนอโดย บร ษ ท พ ซ บ เค อ นเตอร เนช นแนล จำก ด สถาบ นว จ ยและให คำปร กษาแห งมหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ก มภาพ นธ 2554

More information

ค ม อการก อสร างโครงการชลประทานขนาดกลาง

ค ม อการก อสร างโครงการชลประทานขนาดกลาง กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ ค ม อการก อสร าง คณะท างานจ ดท าค ม อในการด าเน นการก อสร างโครงการขนาดกลาง ธ นวาคม 2551 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ ค ม อการก อสร าง คณะท างานจ ดท าค ม อในการด าเน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

ค าน า ศ นย บร การว ชาการแห งจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ธ นวาคม 2551

ค าน า ศ นย บร การว ชาการแห งจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ธ นวาคม 2551 - ธ นวาคม 2551 แผนส ทธ มน ษยชนแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ. 2552-2556) ค าน า โครงการการจ ดท าแผนส ทธ มน ษยชนแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ. 2552-2556) โดยกระบวนการม ส วนร วม จากท กภาคส วน เป นโครงการท ม เป าหมาย ค อ ท

More information

คาแถลงนโยบาย คณะร ฐมนตร ของ พลเอก ประย ทธ จ นทร โอชา นายกร ฐมนตร แถลงต อสภาน ต บ ญญ ต แห งชาต ว นศ กร ท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗

คาแถลงนโยบาย คณะร ฐมนตร ของ พลเอก ประย ทธ จ นทร โอชา นายกร ฐมนตร แถลงต อสภาน ต บ ญญ ต แห งชาต ว นศ กร ท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ คาแถลงนโยบาย ของ คณะร ฐมนตร พลเอก ประย ทธ จ นทร โอชา นายกร ฐมนตร แถลงต อสภาน ต บ ญญ ต แห งชาต ว นศ กร ท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ สารบ ญ ประกาศแต งต งนายกร ฐมนตร ก ประกาศแต งต งร ฐมนตร ข คาแถลงนโยบายของคณะร ฐมนตร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๘) กรมส งเสร มว ฒนธรรม

แผนปฏ บ ต ราชการ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๘) กรมส งเสร มว ฒนธรรม แผนปฏ บ ต ราชการ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๘) กรมส งเสร ม ม นาคม ๒๕๕๔ ค าน า ตามบทบ ญญ ต ของร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย ก าหนดให ร ฐบาลต องจ ดท าแผนการ บร หารราชการแผ นด นท แสดงมาตรการและรายละเอ ยดแนวทางการปฏ

More information

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2 ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2 ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 เพ อให สถานศ กษา และกล มต าง ๆ ในส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต ๒ ใช เป น กรอบในการด

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ พ.ศ. 2555 2558 กระทรวงคมนาคม เด อนพฤศจ กายน 2554

แผนปฏ บ ต ราชการ พ.ศ. 2555 2558 กระทรวงคมนาคม เด อนพฤศจ กายน 2554 แผนปฏ บ ต ราชการ พ.ศ. 2555 2558 กระทรวงคมนาคม เด อนพฤศจ กายน 2554 ค าน า ตามร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช 2550 มาตรา 76 พระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. 2546

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร แผนท ย ทธศาสตร Strategy Map แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด กลย ทธ ท 1 กลย ทธ ด านนโยบายและแผน เช อมโยงก บโครงการในแผนกลย

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information