ประเด นย ทธศาสตร ท 2 : สร างผลงานว จ ยและงานสร างสรรค ท ม ค ณภาพ เป าประสงค หล ก : ผลงานว ชาการและงานว จ ยม ค ณภาพระด บชาต และนานาชาต

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ประเด นย ทธศาสตร ท 2 : สร างผลงานว จ ยและงานสร างสรรค ท ม ค ณภาพ เป าประสงค หล ก : ผลงานว ชาการและงานว จ ยม ค ณภาพระด บชาต และนานาชาต"

Transcription

1 ส วนท 1 การบร หารโครงการว จ ย ข อม ลท วไป ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน จ งหว ดนนทบ ร เป นว ทยาล ยพยาบาลในส งก ดของ สถาบ นพระบรม ราชชนก ส าน กงานปล ดกระทรวง กระทรวงสาธารณส ข เก ดจากการรวมต วของว ทยาล ยพยาบาล ๓ แห งใน จ งหว ดนนทบ ร ค อ ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน นนทบ ร ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน ศร ธ ญญา และ ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน บ าราศนราด ร เพ อเป นการปร บโครงสร างระบบบร หารจ ดการให ด าเน นการ ภายใต สภาพการเป นองค กรเด ยวท ม ประส ทธ ภาพในการปฏ บ ต งานท ด ย งข นซ งป จจ บ นเร ยกแต ละว ทยาล ยว า ว ทยาเขต ว ส ยท ศน ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน จ งหว ดนนทบ ร ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน จ งหว ดนนทบ ร เป นสถาบ นอ ดมศ กษาท ม งเน นความเป นเล ศด าน การสร างเสร มส ขภาพ ประเด นย ทธศาสตร ท 2 : สร างผลงานว จ ยและงานสร างสรรค ท ม ค ณภาพ เป าประสงค หล ก : ผลงานว ชาการและงานว จ ยม ค ณภาพระด บชาต และนานาชาต กลย ทธ ของงานพ ฒนาผลผล ตทางว ชาการ 1. พ ฒนาระบบและกลไกท เอ อต อการสร างผลงานว จ ยและนาไปใช ให เก ดประโยชน 2. ผล กด นให อาจารย ท ม ว ฒ ปร ญญาเอกเป นผ นาและสร างท มงานในการว จ ยเพ อร บท นว จ ยจาก ภายนอก 3. เร งร ดการผล ตผลงานว ชาการ/ว จ ย/งานสร างสรรค /นวตกรรมเพ อตอบสนองนโยบายของว ทยาล ยฯ ด านการสร างเสร มส ขภาพ นโยบายและย ทธศาสตร การว จ ย การว จ ยเป นกระบวนการแสวงหาความร ใหม เพ อน าไปส การสร างทฤษฎ หร อหาแนวทางปฏ บ ต เพ อ น าไปส การปร บปร งค ณภาพการท างาน โดยใช ระเบ ยบว ธ ว จ ยซ งเป นกระบวนการทางว ทยาศาสตร หร อ กระบวนการค นคว าแก ป ญหา ส าน กงานคณะกรรมการว จ ยแห งชาต (วช.) ได ก าหนดย ทธศาสตร การว จ ยไว สอดคล องก บท ถาบ นพระบรมราชชนก ซ งก าก บด แลว ทยาล ยฯก ได ก าหนดแนวทางการส งเสร มการผล ตผล งานว จ ย/ว ชาการของว ทยาล ยฯในส งก ดเพ อสน บสน นให เก ดการผล ตผลงานว ชาการ งานว จ ย งานสร างสรรค ตามนโยบาย ด งน น ว ทยาล ยฯจ งประกาศนโยบายการพ ฒนางานว จ ย/ว ชาการของว ทยาล ยฯ และประกาศ เร อง หล กเกณฑ การสน บสน นท นอ ดหน นว จ ยของว ทยาล ย โดยม งานพ ฒนาผลผล ตทางว ชาการ เป นหน วยงาน

2 ค ม อบร หารงานพ ฒนาผลผล ตทางว ชาการ 2 ท ร บผ ดชอบในการจ ดทาหล กเกณท และแนวทางการดาเน นงานต างๆท เก ยวข อง เพ อให ผ ว จ ยและอาจารย ใช ใน การบร หารโครงการว จ ย ซ งหล กเกณท และแนวทางด งกล าวน น ได ผ านการร บรองโดยคณะกรรมการบร หาร ว ทยาล ยฯแล ว ด งม รายละเอ ยดต อไปน 1. กรอบประเด นงานว จ ยและผลงานว ชาการ 2. เกณฑ และการพ จารณาโครงการว จ ย/โครงการตารา 3. หล กจร ยธรรมพ นฐานการว จ ยในมน ษย และจรรยาบรรณน กว จ ย 4. การค มครองส ทธ ผลงานว จ ย ผลงานว ชาการและนว ตกรรม 5. การจ ดทารายละเอ ยดงบประมาณโครงการ 6. การเบ กจ ายเง นสน บสน นการว จ ย การผล ตผลงานว ชาการ 7. การต ดตามความก าวหน าการดาเน นงาน 8. การปร บโครงการ การขยายเวลา และการย ต โครงการ 9. แนวทางการจ ดทาหน าปกผลงานว จ ย ผลงานว ชาการ 10. การต พ มพ หร อเผยแพร ผลงานว จ ย งานสร างสรรค 11. การนาผลงานว จ ยหร องานสร างสรรค ไปใช ประโยชน 12. การจ ดทาผลงานว ชาการ 13. การขอร บเง นรางว ล ซ งม รายละเอ ยดต างๆด งน 1. กรอบประเด นงานว จ ยและผลงานว ชาการ เพ อให งานว จ ย ผลงานว ชาการ และนว ตกรรม ม ค ณภาพ ตอบสนองความต องการและสามารถใช ประโยชน ในพ นท อย างเป นร ปธรรม ตลอดจนสามารถต พ มพ เผยแพร ว ทยาล ยฯ จะสน บสน นงานว จ ย ผลงาน ว ชาการ และนว ตกรรม ใน 5 ประเด นหล ก ค อ 1. งานว จ ย ผลงานว ชาการและนว ตกรรม เพ อพ ฒนาความเช ยวชาญเฉพาะสาขาและศ นย ศ กษา (Excellent center) ด านการสร างเสร มส ขภาพ 2. งานว จ ย ผลงานว ชาการและนว ตกรรม บนพ นฐานภ ม ป ญญาท องถ น หร อจากสภาพป ญหาส งคม เพ อตอบสนองความต องการของท องถ นและส งคม (สกอ 4.1 ข อ 8) 3. งานว จ ย ผลงานว ชาการและนว ตกรรม ท สอดคล องก บความหลากหลายทางว ฒนธรรมในพ นท 4. งานว จ ย ผลงานว ชาการและนว ตกรรม เพ อพ ฒนากระบวนการเร ยนการสอน การเร ยนร 5. งานว จ ยสถาบ นหร อว จ ยในงานประจา ท งน หากประเด นการว จ ย ผลงานว ชาการ และนว ตกรรม ไม อย ในกรอบประเด นท กาหนด ผ ขอร บท น สน บสน น สามารถส งโครงการให คณะกรรมการว จ ยฯ ของว ทยาล ย พ จารณาได แต ต องอธ บายถ งเหต ผลความ จาเป น และความเก ยวข องหร อประโยชน ท คาดว าจะได ร บจากการดาเน นโครงการด งกล าว 2. เกณฑ และแนวทางการพ จารณาโครงการว จ ย/โครงการตารา นอกจากว ทยาล ยฯ จะม นโยบายสน บสน นการท าว จ ย ผลงานว ชาการ และนว ตกรรมตามกรอบ ประเด นท กาหนดแล ว งานว จ ย ผลงานว ชาการและนว ตกรรม ควรม ล กษณะท เข าหล กเกณฑ ต อไปน ด วย ค อ 1. งานว จ ย ผลงานว ชาการ และนว ตกรรม ท บ รณาการก บการเร ยนการสอนหร อการบร การว ชาการ

3 ค ม อบร หารงานพ ฒนาผลผล ตทางว ชาการ 3 2. งานว จ ยท สามารถเผยแพร ผลงานว จ ยในท การประช มว ชาการหร อต พ มพ เผยแพร ในวารสาร ระด บชาต หร อนานาชาต 3. งานว จ ย ผลงานว ชาการและนว ตกรรมท หน วยงานหร อบ คคลภายนอกสามารถนาไปใช ประโยชน ท งน หมายเหต อาจารย สามารถส งโครงการเพ อขอร บการสน บสน นงบประมาณได ตลอดท งป โดยงาน พ ฒนาผลผล ตทางว ชาการ ฝ ายว จ ยและบร การว ชาการ ร วมก บคณะกรรมการพ จารณาผลงานว ชาการได วาง แผนการพ จารณาโครงการในส ปดาห ท 2 ของเด อน ม นาคม ม ถ นายน ก นยายน และธ นวาคม และน าโครงร าง การว จ ยท ปร บแก แล วส งพ จารณาโดยคณะกรรมการจร ยธรรมการว จ ยในมน ษย ในส ปดาห ท 3 ของเด อน มกราคม เมษายน กรกฏาคม และต ลาคม โดยโครงร างน นต องส งก อนการพ จารณาผลงานว ชาการและการ พ จารณาจร ยธรรมการว จ ยในมน ษย อย างน อย 7 ว น ท งน ในการพ จารณาแต ละคร งอาจม การเปล ยนแปลงว น เวลา กรณ ท ไม ม โครงการเพ อการพ จารณาและความสะดวกของคณะกรรมการฯท งสองช ด 3. หล กจร ยธรรมพ นฐานการว จ ยในมน ษย และจรรยาบรรณน กว จ ย หล กจร ยธรรมพ นฐานการว จ ยในมน ษย ตามแนวทางของ The Belmont Report: Ethical Principles and Guidelines for the Protection of Human Subjects of Research ได เสนอหล กจร ยธรรมการว จ ยในมน ษย ไว 3 ข อ ค อ (ค ม อ การพ จารณาจร ยธรรมการว จ ยในมน ษย สถาบ นพระบรมราชชนก, 2554) 1. หล กความเคารพในความเป นบ คคล (Respect for persons) ค อ การเคารพศ กด ศร มน ษย และ ยอมร บในการต ดส นใจด วยตนเอง (Autonomy) ของแต ละบ คคล 2. หล กค ณประโยชน ไม เป นโทษ (Beneficence and Non-maleficence) หมายถ ง ความปรารถนาด และการด แลผ เข าร วมโครงการว จ ย พยายามให เก ดประโยชน แก ผ เข าร วมโครงการว จ ย และไม ก อให เก ด อ นตรายหร อลดความเส ยงของอ นตรายให เหล อน อยท ส ด 3. หล กความเป นธรรม (Justice) หมายถ ง ความย ต ธรรมในการดาเน นการว จ ย จรรยาบรรณน กว จ ย ขอให ผ ว จ ยย ดหล กจรรยาบรรณน กว จ ยในการด าเน นการว จ ยในท กข นตอน จรรยาบรรณในการว จ ย จ ดเป นองค ประกอบท ส าค ญของระเบ ยบว ธ ว จ ย สภาว จ ยแห งชาต จ งก าหนด "จรรยาบรรณน กว จ ย" ไว เป น แนวทางสาหร บน กว จ ยย ดถ อปฏ บ ต เพ อให การดาเน นงานว จ ยต งอย บนพ นฐานของจร ยธรรม และหล กว ชาการ ท เหมาะสม ตลอดจนประก นมาตรฐานของการศ กษาค นคว าให เป นไปอย างสมศ กด ศร และเก ยรต ภ ม ของ น กว จ ยไว 9 ประการ ด งน 1. น กว จ ยต องซ อส ตย และม ค ณธรรม ในทางว ชาการ และการจ ดการ 2. น กว จ ยต องตระหน กถ ง พ นธกรณ ในการทางานว จ ย ตามข อตกลงท ทาไว ก บหน วยงาน ท สน บสน น การว จ ย และต อหน วยงานท ตนส งก ด 3. น กว จ ยต องม พ นฐานความร ในสาขาว ชาการท ท าว จ ย 4. น กว จ ยต องม ความร บผ ดชอบต อส งท ศ กษาว จ ย ไม ว าจะเป นส งท ม ช ว ตหร อไม ม ช ว ต 5. น กว จ ยต องเคารพศ กด ศร และส ทธ ของมน ษย ท ใช เป นต วอย างในการว จ ย 6. น กว จ ยต องม อ สระทางความค ด โดยปราศจากอคต ในท กข นตอนของการทาว จ ย 7. น กว จ ยพ งนาผลงานว จ ยไปใช ประโยชน ในทางท ชอบ

4 ค ม อบร หารงานพ ฒนาผลผล ตทางว ชาการ 4 8. น กว จ ยพ งเคารพความค ดเห นทางว ชาการของผ อ น 9. น กว จ ยพ งม ความร บผ ดชอบต อส งคมท กระด บ 4. การค มครองส ทธ ผลงานว จ ย ผลงานว ชาการ ส งประด ษฐ ส งสร างสรรค หร อนว ตกรรม เพ อเป นการสน บสน น ส งเสร มให เก ดแรงจ งใจในการผล ตผลงานสร างสรรค ต างๆ ของอาจารย และ น กศ กษา และเป นการค มครองส ทธ ของผ ประด ษฐ และของว ทยาล ย ข นตอนการปฏ บ ต เพ อขอร บการค มครอง ส ทธ ผลงานว จ ย ผลงานว ชาการ ส งประด ษฐ ส งสร างสรรค หร อนว ตกรรม ม ด งต อไปน 1. กรณ ผลงานว จ ย เม อผลงานว จ ยแล วเสร จ ขอให ระบ ช อผ ว จ ยท กคนบนหน าปกว จ ยและในใบสร ป ผลงานว จ ย 2. กรณ ผลงานว ชาการ สามารถขอหมายเลข ISBN สามารถเข าใช บร การโดยเข าเว บไซต เพ อร บการบร การเลขมาตรฐานสากลประจ าหน งส อ (ISBN) ระบบ e-service ได จากส าน กงานหอสม ดแห งชาต ซ งสามารถอ านรายละเอ ยดได ท ค ม อการใช งาน ระบบสารสนเทศทางด าน มรดกศ ลปว ฒนธรรมทางอ เล กทรอน กส (e-service) ท (ผลงานว จ ย และผลงานว ชาการท ใช ในการขอเล อนระด บไม ต องขอ ISBN) 3. กรณ ส งประด ษฐ ส งสร างสรรค หร อนว ตกรรม ให ระบ ช อผ ว จ ย/ผ ประด ษฐ ท กคน (รวมท งน กศ กษา ผ ม ส วนร วมในการว จ ย/ประด ษฐ ) และส ดส วนการด าเน นงานว จ ยในโครงร างว จ ย และ ส ทธ บ ตรการประด ษฐ / อน ส ทธ บ ตร (Invention Disclosure Form) ตามแบบฟอร มของว ทยาล ย 4. กรณ ท ผ ผล ตประสงค จะจดส ทธ บ ตรหร ออน ส ทธ บ ตรส าหร บส งประด ษฐ ส งสร างสรรค หร อ นว ตกรรม ขอให ผ ผล ตผลงานทาบ นท กแจ งความจานงค ท งานพ ฒนาผลผล ตทางว ชาการฯ เพ อจะได ด าเน นการ ตามระบบท กาหนด 5. กรณ ท การผล ตผลงานว จ ย ว ชาการ ส งประด ษฐ ส งสร างสรรค หร อนว ตกรรมน นได ร บท นของ ว ทยาล ย 5.1 ส ทธ ในทร พย ส นทางป ญญาใดๆ ท เก ดข นจากโครงการท ได ร บท นของว ทยาล ย ผ ว จ ยและ น กศ กษาผ ผล ตผลงานม ส ทธ เป นเจ าของโดยสมบ รณ แต ทางว ทยาล ยในฐานะผ สน บสน นท น สามารถใช ผลงาน หร อค ดเป น KPI ของว ทยาล ยได หากผ ร บท นต องการนาผลการว จ ยไปใช ประโยชน จะต องขออน ญาตทาง ว ทยาล ยก อน ยกเว นการนาไปต พ มพ ในวารสารว ชาการหร อนาเสนอในท ประช มว ชาการระด บชาต ข นไปท ม peer review 5.2 การเผยแพร ข อม ลอ นเก ยวข องก บการว จ ย ส งประด ษฐ ส งสร างสรรค หร อนว ตกรรม เช น หน าปกเล มว จ ย ก ตต กรรมประกาศ การนาเสนอผลงานด วยวาจาหร อในร ปแบบโปสเตอร ผ ว จ ยต องระบ ข อความว า โครงการ หร อรายงานว จ ยฉบ บน ได ร บท นสน บสน นจากว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน จ งหว ด นนทบ ร หร อแจ งข อความด งกล าวด วยท กคร ง สาหร บผลงานว จ ยท แล วเสร จต องม การท าลายน าเป น ส ญล กษณ ของว ทยาล ยลงในส วนท เป นเน อหาท กหน า 5.3 หากผลงานน นม ศ กยภาพท จะนามาพ ฒนาต อยอดในเช งพาน ชย น กว จ ยสามารถสม คร ขอร บท นว จ ยเพ อพ ฒนาผล ตภ ณฑ ได ตามหล กเกณฑ การสม ครขอร บท นสน บสน นการว จ ยของว ทยาล ย โดย

5 ค ม อบร หารงานพ ฒนาผลผล ตทางว ชาการ 5 น กว จ ยหล กจะต องไม ม โครงการท ได ร บท นอ นของว ทยาล ยค างอย โดยอาจจะม ส ญล กษณ ของว ทยาล ยต ดบน ช นงานด วย (ตามความเหมาะสม) 5.4 หากผล ตภ ณฑ น นสามารถจาหน ายเก ดเป นรายได หล งห กค าใช จ ายผ ผล ตผลงานจะต อง นากาไร 20% นาเข าบาร งว ทยาล ย ท งน ภายในระยะเวลาไม เก น 5 ป (หล งจาก 5 ป ผ ผล ตต องเส ย ค าธรรมเน ยมรายป ก บกรมทร พย ส นทางป ญญา 1,000 ถ ง 20,000 บาท/ป ) โดยว ทยาล ยเป นผ ร บผ ดชอบ ค าใช จ ายในการขอร บความค มครองส ทธ ในทร พย ส นทางป ญญาคร งแรก (ไม เก น 500 บาท/ 1 ช นงาน) หล งจาก 5 ป ให ส ทธ บ ตรตกเป นของผ ผล ตผลงาน (โดยปกต หล งจาก 5 ป ส ทธ ในการประด ษฐ จะตกเป นของ สาธารณะ ยกเว นผ ผล ตไปย นความจานงค ขอต ออาย ส ทธ บ ตรอ ก) 6. กรณ ท งานว จ ย งานสร างสรรค หร อนว ตกรรม น นไม ได ใช ท นของว ทยาล ยในการผล ตผลงาน 6.1 หากกระบวนการผล ต กระทาภายใต การจ ดการเร ยนการสอนตามหล กส ตรของว ทยาล ย ผ ว จ ยและน กศ กษาผ ผล ตผลงานม ส ทธ เป นเจ าของทร พย ส นทางป ญญาน นโดยสมบ รณ แต นาผลงานมาค ดเป น ผลงานหร อ KPI ของว ทยาล ยได 6.2 ต องม การระบ ช อผ ว จ ย/ผ ประด ษฐ ท กคน (รวมท งน กศ กษาผ ม ส วนร วมในการว จ ย/ ประด ษฐ ) และส ดส วนการดาเน นงานว จ ยในโครงร างว จ ย และ ส ทธ บ ตรการประด ษฐ /อน ส ทธ บ ตร (Invention Disclosure Form) ตามแบบฟอร มของว ทยาล ย 6.3 กรณ ท ต องการให ม การจดส ทธ บ ตรหร ออน ส ทธ บ ตรสาหร บส งประด ษฐ ส งสร างสรรค หร อ นว ตกรรม ขอให ผ ผล ตผลงานแจ งความจ านงค ท งานพ ฒนาผลผล ตทางว ชาการฯ เพ อจะได ด าเน นการตาม ระบบท ก าหนด โดยผ ว จ ย/ผ ประด ษฐ เป นผ ร บผ ดชอบค าใช จ ายท เก ยวข องในการขอร บความค มครองส ทธ ใน ทร พย ส นทางป ญญาเองท งหมด 6.4 หากม การพ ฒนาในเช งพาน ชย และสามารถทาให เก ดรายได หล งห กค าใช จ ายผ ผล ต ผลงานจะต องน ากาไร 5% นาเข าบาร งว ทยาล ย ท งน ภายในระยะเวลาไม เก น 3 ป 6.5 หากผลงานน นม ศ กยภาพท จะน ามาพ ฒนาต อยอดในเช งพาน ชย น กว จ ยสามารถสม คร ขอร บท นว จ ยเพ อพ ฒนาผล ตภ ณฑ ได ตามหล กเกณฑ การสม ครขอร บท นสน บสน นการว จ ยของว ทยาล ย โดย น กว จ ยหล กจะต องไม ม โครงการท ได ร บท นอ นของว ทยาล ยค างอย (ซ งต องกล บไปใช หล กเกณฑ ตามข อท 5 ข างต น กรณ ท การผล ตผลงานว จ ย ว ชาการ ส งประด ษฐ ส งสร างสรรค หร อนว ตกรรมน นได ร บท นของว ทยาล ย) 5. การจ ดทารายละเอ ยดงบประมาณโครงการ การพ จารณางบประมาณในโครงการจะพ จารณาตามระเบ ยบว ธ ดาเน นการและก จกรรมอย าง สมเหต สมผล ถ กต องตามระเบ ยบ และเป นไปเพ อการใช ทร พยากรอย างม ประส ทธ ภาพ ด งน 1. การจ ดสรรเง นสน บสน นการผล ตผลงานว จ ย ผลงานว ชาการ ว ทยาล ยฯ จะสน บสน นการด าเน น งานว จ ยในล กษณะด งต อไปน 1.1 การท าว จ ยท ม ความต อเน อง (Research road map) สอดคล องก บประเด นงานว จ ยและผลงาน ว ชาการของว ทยาล ย ระยะท 1 เป นการว จ ยเช งสารวจ อย างน อยเร องละ 15,000 บาท ระยะท 2 เป นการว จ ยเช งปฏ บ ต การหร อเช งพ ฒนา อย างน อยเร องละ 25,000 บาท ระยะท 3 เป นการว จ ยเช งสารวจเพ อย นย นแนวค ดทฤษฎ อย างน อยเร องละ 20,000 บาท

6 ค ม อบร หารงานพ ฒนาผลผล ตทางว ชาการ กรณ ท เป นว จ ยในงานประจา ว จ ยสถาบ น อย างน อยเร องละ 15,000 บาท 1.3 กรณ ท เป นว จ ยคล น ก ช มชน หร อพ ฒนาการเร ยนการสอน ท สร างองค ความร ใหม หร อตอบสนอง ความต องการ/แก ไขป ญหาส งคมและบ รณาการก บการเร ยนการสอนหร อการบร การว ชาการ) อย างน อยเร อง ละ 25,000 บาท 1.4 ผลงานว ชาการ (ตารา) และนว ตกรรม อย างน อยเร องละ 5,000 บาท (หน าละ 100 บาท) หมายเหต : เง นสน บสน นการผล ตผลงานว จ ย ผลงานว ชาการและนว ตกรรม ข นอย ก บระเบ ยบว ธ ว จ ย และจานวนหน าและจานวนบทท จ ดทาตารา 2. การจ ดสรรเง นสน บสน นการเผยแพร ผลงานว จ ยในท ประช มระด บชาต หร อนานาชาต ภายในประเทศ ตามหล กฐานการเบ กจ ายจร งในการนาเสนอผลงานในคร งน นๆ ให ส ทธ ในการเด นทาง โดยเคร องบ นไป-กล บ และไม น บรวมก บงบประมาณในการพ ฒนาตนเอง 3. การจ ดสรรเง นสน บสน นการเผยแพร ผลงานว จ ยในท ประช มระด บนานาชาต ในต างประเทศ คณะกรรมการบร หารว ทยาล ยฯ จะพ จารณาเป นรายกรณ โดยม หล กเกณฑ ในเบ องต นด งน 3.1 อาจารย ท จะไปนาเสนอผลงานว จ ยในท ประช มระด บนานาชาต ในต างประเทศ ต องน ามาต พ มพ เผยแพร ในวารสารหร อท ประช มว ชาการระด บชาต นานาชาต ตามหล กเกณฑ ค ณภาพงานว จ ย 3.2 การไปน าเสนอผลงานว จ ย ผลงานว ชาการในต างประเทศ ต องเป นไปตามประกาศส าน กงาน ปล ดกระทรวงสาธารณส ข เร องหล กเกณฑ อ ตรา ว ธ การ และเง อนไขการเบ กจ ายเง นรายได สถานศ กษา เพ อไป น าเสนอผลงานว ชาการและเป นว ทยากร ในการประช มระด บนานาชาต ในต างประเทศ พ.ศ (ลงว นท 9 ก นยายน 2552) และประกาศของสถาบ นพระบรมราชชนกเร อง เร องหล กเกณฑ และแนวปฏ บ ต เก ยวก บการ สน บสน นบ คลากร เพ อไปน าเสนอผลงานทางว ชาการและเป นว ทยากรในการประช มระด บนานาชาต ใน ต างประเทศ (ลงว นท 16 มกราคม 2552) ด รายละเอ ยดได ท งานว พ ฒนาผลผล ตทางว ชาการ 3.3 การจ ดท ารายละเอ ยดงบประมาณในโครงการขอให เป นไปตามประกาศของสถาบ นพระบรมราช ชนกเร องหล กเกณฑ อ ตรา ว ธ การ และเง อนไขการเบ กจ ายเง นรายได สถานศ กษา เพ อเป นค าใช จ ายการว จ ย และผล ตผลงานว จ ยและผล ตผลงานทางว ชาการ พ.ศ (ลงว นท 20 ม นาคม 2552) หมวดค าตอบแทน 1. ค าเบ ยเล ยง ค าพาหนะ ค าเด นทาง ค าท พ ก ใช ระเบ ยบการเด นทางไปราชการ หล กฐาน : บ นท กข อความขออน ม ต ไปราชการ รายงานการเด นทาง และใบเสร จร บเง น 2. ข อม ลเช งปร มาณ (แบบส มภาษณ แบบสอบถาม) ฉบ บละไม เก น 25 บาท หร อว สด ราคาไม เก น 25 บาท/คน หล กฐาน: ใบสาค ญร บเง น กรณ 500 บาท ให แนบสาเนาบ ตรประจาต วผ ร บจ างด วย 3. ค าตอบแทนผ ให ข อม ลเช งค ณภาพ อ ตราคนละไม เก น 100 บาท/ว น 4. ค าตอบแทนผ ช วยว จ ยซ งไม ได ม ส วนร วมในงานว จ ย อ ตราว นละไม เก น 240 บาท (12 ช วโมง) หล กฐาน : รายงานการเด นทาง หร อใบสาค ญร บเง น กรณ 500 บาท ให แนบสาเนาบ ตรประจาต วผ ร บจ างด วย 5. ค าตอบแทนผ ประสานงานในพ นท คนละไม เก น 500 บาท 6. ค าตอบแทนผ ช วยเก บข อม ลว จ ย ช ดละไม เก น 100 บาท (ข นอย ก บเคร องม อว จ ย) 7. ค าตอบแทนผ ทรงค ณว ฒ ตรวจสอบค ณภาพโครงการว จ ย ไม เก น 500 บาท/คน 8. ค าตอบแทนผ เช ยวชาญในการตรวจสอบเคร องม อว จ ย ไม เก น 500 บาท/คน 9. ค าตอบแทนผ ทรงค ณว ฒ ประเม นรายงานว จ ยต นฉบ บต พ มพ ในวารสารไม เก น 2,000 บาท/2 คน

7 ค ม อบร หารงานพ ฒนาผลผล ตทางว ชาการ ค าตอบแทนผ เช ยวชาญตรวจสอบความถ กต องของตารา ไม เก น 1,000 บาท/คน (ไม เก น 3 คน) 11. ค าตอบแทนการพ ส จน อ กษรของตารา ไม เก น 1,000 บาท/คน 12. ค าตอบแทนการแปลรายงานว จ ยเป นภาษาอ งกฤษ หน าละไม เก น 500 บาท และเหมาจ ายไม เก น 5,000 บาท หล กฐาน: ข อ 5-12 ให ทาบ นท กข อความขออน ม ต จ ดซ อจ ดจ าง ตามระเบ ยบพ สด เม อดาเน นการแล ว เสร จ ใช ใบสาค ญร บเง นเป นหล กฐาน กรณ จ ดจ าง 500 บาท ให แนบสาเนาบ ตรประจาต วผ ร บจ างด วย หมวดค าใช สอย 13. ค าจ างเหมาว เคราะห ข อม ล/แปลผลข อม ล ไม เก น 5,000 บาท หร อค าจ างบ นท กข อม ล เคาะละ 25 สตางค 14. ค าจ างถอดเทปบ นท กเส ยงพร อมพ มพ กรณ ว จ ยเช งค ณภาพ หน าละ 50 บาท 15. ค าจ างเหมาในการพ มพ เอกสารรวมแก ไข หน าละไม เก น 20 บาท 16. ค าจ างออกแบบปกตารา เล มละไม เก น 500 บาท หล กฐาน : ข อ ให ทาบ นท กข อความขออน ม ต จ ดซ อจ ดจ าง ตามระเบ ยบพ สด เม อดาเน นการ แล วเสร จ ใช ใบสาค ญร บเง นเป นหล กฐาน กรณ จ ดจ าง 500 บาท ให แนบสาเนาบ ตรประจาต วผ ร บจ างด วย 17. ค าสาเนาเอกสาร หน าละไม เก น 50 สตางค 18. ค าเข าร ปเล มและทาปก เล มละไม เก น 200 บาท หล กฐาน : ข อ ให ทาบ นท กข อความขออน ม ต จ ดซ อจ ดจ าง และทาตามระเบ ยบพ สด เม อ ดาเน นการแล วเสร จใช ใบเสร จร บเง นระบ ช อว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน จ งหว ดนนทบ ร และ ร านค าต องม ช อร าน สถานท ต ง และเลขประจาต วผ เส ยภาษ หมวดค าว สด 1. ค าว สด และอ ปกรณ เพ อการว จ ยโครงการละไม เก น 10,000 บาท หล กฐาน: ให ทาบ นท กข อความขออน ม ต จ ดซ อจ ดจ าง และทาตามระเบ ยบพ สด เม อดาเน นการแล ว เสร จใช ใบเสร จร บเง นระบ ช อว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน จ งหว ดนนทบ ร และ ร านค าต องม ช อร าน สถาน ท ต ง และเลขประจาต วผ เส ยภาษ 2. ตราไปรษณ ยากร ตามท จ ายจร ง หมายเหต : 1. กรณ ท ม การซ อว สด อ ปกรณ หร อจ ดจ าง ให ทาบ นท กข อความขออน ม ต จ ดซ อจ ดจ าง และทาตาม ระเบ ยบพ สด 2. เม อทางงานพ สด ด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างเร ยบร อยแล ว ผ ว จ ยจ งทาบ นท กข อความขอเบ กจ ายเง น สน บสน นการทาว จ ย พร อมแนบหล กฐานการดาเน นการจ ดซ อจ ดจ างและหล กฐานผลการดาเน นงาน ส งท งาน พ ฒนาผลผล ตทางว ชาการ 6. การเบ กจ ายเง นสน บสน นการว จ ย การผล ตผลงานว ชาการ การเบ กจ ายเง นสน บสน นการดาเน นการว จ ย การผล ตผลงานว ชาการ เป นไปตามความก าวหน าในการ ดาเน นงาน และม แนวทางด งน ทางเล อกท 1 เบ กจ ายตามความก าวหน าของการดาเน นงานด งน 1. พ จารณาอน ม ต เบ กจ ายเง นสน บสน น เป นเง นร อยละ 30 เม อทาส ญญาร บท นว จ ย

8 ค ม อบร หารงานพ ฒนาผลผล ตทางว ชาการ 8 2. พ จารณาอน ม ต เบ กจ ายเง นสน บสน น เป นเง นร อยละ 50 เม อผลงานว จ ย เสร จบทท แล ว หร อตาราเสร จแล วอย างน อยร อยละ 50 ของจานวนบทท ก าหนดในสารบ ญ 3. พ จารณาอน ม ต เบ กจ ายเง นสน บสน น เป นเง นร อยละ 70 เม อผลงานว จ ย เสร จบทท แล ว 4. พ จารณาอน ม ต เบ กจ ายเง นสน บสน น เป นเง นท เหล อท งหมด เม อผลงานว จ ยเสร จบทท และส งรายงานว จ ยฉบ บสมบ รณ พร อมไฟล ให งานพ ฒนาผลผล ตทางว ชาการ ทางเล อกท 2 เบ กจ ายเง นท งหมดเม อ 5. ผลงานว จ ยแล วเสร จ บทท และส งรายงานว จ ยฉบ บสมบ รณ จานวน 3 เล ม (เก บไว ท งานฯ 1 เล ม เข าห องสม ด 2 เล ม) และบทความเพ อต พ มพ พร อมไฟล ให งานพ ฒนาผลผล ตทางว ชาการ 6. ตาราแล วเสร จ และส งเล มตาราให งานว จ ยจานวน 5 เล ม (เก บไว ท งานฯ 1 เล ม เข าห องสม ด 4 เล ม) 7. งานนวตกรรมแล วเสร จ และส งค ม องานนว ตกรรมให งานว จ ยจานวน 4 เล ม (เก บไว ท งานฯ 1 เล ม เข าห องปฏ บ ต การพยาบาล 3 เล ม) 7. การต ดตามความก าวหน าการดาเน นงาน งานฯ จะต ดตามความก าวหน าการดาเน นการว จ ยฯ และรายงาน ต อท ประช มกรรมการบร หาร ว ทยาล ยและท ประช มประจาเด อน ในเด อนม นาคม (กลางป งบประมาณ) และเด อนก นยายน (ส น ป งบประมาณ) โดยใช ส ญล กษณ แทนความก าวหน าในการด าเน นงานด งน No proposal แทน ม ช อโครงการในแผนปฏ บ ต การฯ แต ย งไม ส งโครงร างว จ ยฯ Proposal แทน ส งโครงร างว จ ย/โครงการตาราแล ว อย ระหว างการพ จารณาของคณะกรรมการฯ Proposal passed แทน โครงร างว จ ย/โครงการตารา ผ านการพ จารณาของคณะกรรมการฯ และ ได ร บอน ม ต จากผ อานวยการว ทยาล ยฯแล ว Chap 123 แทน ผลงานว จ ย เสร จบทท แล ว Chap แทน ผลงานว จ ย เสร จบทท แล ว Text 50% แทน ตารา เสร จแล วอย างน อยร อยละ 50 ของจานวนบทท กาหนดในสารบ ญ Text 100% แทน ตารา เสร จแล วครบท กบทของจานวนบทท กาหนดในสารบ ญ Text reviewed แทน ตาราอย ในระหว างการตรวจอ านโดยผ ทรงค ณว ฒ Text approved แทน ตาราผ านการตรวจอ านโดยผ ทรงค ณว ฒ และได ร บการต พ มพ เผยแพร Full Paper & File แทน ส งบทความว จ ยฉบ บสมบ รณ (Full paper) พร อมไฟล ให งานฯแล ว Full Text & File แทน ส งรายงานว จ ยฉบ บสมบ รณ จานวน 3 เล ม พร อมไฟล ให งานฯ แล ว Full Paper, Text & File แทน ส งบทความว จ ยฉบ บสมบ รณ (Full paper) และรายงานว จ ยฉบ บ สมบ รณ จานวน 3 เล ม พร อมไฟล ให งานว จ ยแล ว Under review แทน ผลงานว จ ยอย ระหว างกระบวนการ peer review เพ อการต พ มพ ในวารสาร Under publication แทน ผลงานว จ ยได ร บการตอบร บให ต พ มพ ในวารสาร/ได ร บการต พ มพ แล ว และส งหน งส อตอบร บจากวารสาร/วารสารฉบ บท ม ผลงานได ร บการต พ มพ ให งานฯ แล ว Proceedings แทน บทความว จ ยฉบ บสมบ รณ (Full paper) ได ร บการต พ มพ ในรายงานส บเน องจาก การประช มว ชาการ (Proceedings) และส งเล ม proceedings ให งานฯแล ว Application แทน ผลงานว จ ย ได ถ กนาไปใช ประโยชน ตามว ตถ ประสงค ท ระบ ไว ในโครงการว จ ย และ รายงานการว จ ยอย างถ กต อง โดยได ร บหน งส อร บรองการใช ประโยชน จากหน วยงานท เก ยวข อง

9 ค ม อบร หารงานพ ฒนาผลผล ตทางว ชาการ 9 8. การปร บโครงการ การขยายเวลา และการย ต โครงการ 1. การปร บโครงการ กรณ ท ห วหน าโครงการต องการปร บเปล ยนช อโครงการ ระเบ ยบว ธ ว จ ย หร องบประมาณ ให ทาบ นท ก ข อความพร อมแจงรายละเอ ยดการปร บเปล ยนมาย งงานว จ ยฯ งานว จ ยฯ จะนาเร องเข าพ จารณาในท ประช ม คณะกรรมการฯ ภายใน 2 ส ปดาห 2. การขยายเวลา และย ต โครงการ กรณ ท ห วหน าโครงการต องการขยายเวลา ให ทาบ นท กข อความขอปร บงานว จ ยฯ ส งไปย งงานพ ฒนา ผลผล ตทางว ชาการ กรณ ท ห วหน าโครงการต องการย ต โครงการ หากห วหน าโครงการย งไม ม การเบ กจ ายเง น สน บสน น สามารถย ต โครงการได ตลอดเวลา และให ทาบ นท กข อความขอยกเล กโครงการ/ก จกรรม ส งไปย งงาน พ ฒนาผลผล ตทางว ชาการ หากห วหน าโครงการม การเบ กจ ายเง นสน บสน นไปแล ว ไม ว าจะบางส วนหร อ ท งหมด จะไม สามารถย ต โครงการได ต องดาเน นโครงการจนแล วเสร จ หากต องการทาว จ ย/ตาราเร องใหม คณะกรรมการฯ จะพ จารณาเป นรายกรณ 9. แนวทางการค มครองส ทธ ของการจ ดทาผลงานว จ ย ผลงานว ชาการ และนว ตกรรม เพ อเป นการค มครองส ทธ ของการจ ดทาผลงานว จ ย ผลงานว ชาการ และนว ตกรรม อ กท งเพ อให ร ปเล ม งานว จ ยม ร ปแบบเด ยวก น เพ อความสะดวกในการจ ดเก บข อม ลในฐานข อม ลการว จ ย เล มรายงานว จ ยฉบ บ สมบ รณ ควรม องค ประกอบด งน 1. ผลงานว จ ย 1.1 หน าปก ประกอบด วย - โลโก ของว ทยาล ย (กรณ ได ร บท นสน บสน นการว จ ยจากว ทยาล ยฯ) - ช อว จ ยท งภาษาไทยและภาษาอ งกฤษ - ช อผ ว จ ยท กคน - ม ข อความระบ ว า รายงานว จ ยฉบ บน ได ร บท นสน บสน นจากว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน จ งหว ดนนทบ ร ประจาป การศ กษา... หร อหากได ร บท นสน บสน นการว จ ยจากแหล งท นอ น ให ระบ ช อแหล งท นว จ ย - เด อน ป ท ผลงานแล วเสร จ (กร ณาระบ เด อน เพ อความสะดวกในการน บวงรอบผลงาน และการลง บ นท กข อม ลในฐานข อม ล) 1.2 บทค ดย อ ต องม ท งภาษาไทยและภาษาอ งกฤษ (ไม ควรเก น 1 หน ากระดาษ) พร อมด วย Key word ท งภาษาไทยและภาษาอ งกฤษ 1.3 เน อหา สาหร บผลงานว จ ยต องม การทาลายน าเป นส ญล กษณ ของว ทยาล ยลงในส วนท เป นเน อหา ท กหน า 2. ผลงานว ชาการ ตารา นวตกรรม 2.1 หน าปก ประกอบด วย - โลโก ของว ทยาล ย (กรณ ได ร บท นสน บสน นการว จ ยจากว ทยาล ยฯ) - ช อเร องภาษาไทย

10 ค ม อบร หารงานพ ฒนาผลผล ตทางว ชาการ 10 - ช อเร องภาษาอ งกฤษ (ถ าม ) - ช อผ จ ดทาผลงานท กคน - ม ข อความระบ ว า รายงานฉบ บน ได ร บท นสน บสน นจากว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน จ งหว ด นนทบ ร ประจาป... หร อหากได ร บท นสน บสน นจากแหล งท นอ น ให ระบ ช อแหล งท น - เด อน ป ท ผลงานแล วเสร จ (กร ณาระบ เด อน เพ อความสะดวกในการน บวงรอบผลงาน และ การลง บ นท กข อม ลในฐานข อม ล) - หมายเลข ISBN (ถ าม ) หมายเหต : กรณ เป นผลงานว ชาการเพ อใช ในการเล อนระด บ ไม ต องขอ ISBN 10. การต พ มพ หร อเผยแพร ผลงานว จ ย งานสร างสรรค (สมศ.5) ใช เกณฑ การประเม น และกาหนดระด บค ณภาพงานว จ ยท ต พ มพ เผยแพร ตามเกณฑ การประเม นท กาหนดไว ในต วบ งช สมศ.5 ด งน ค าน าหน ก ระด บค ณภาพงานว จ ย 0.25 ม การต พ มพ ในรายงานส บเน องจากการประช มว ชาการระด บชาต /นานาชาต หร อม การต พ มพ ในวารสารว ชาการท ปรากฎในฐานข อม ล TCI 0.50 ม การต พ มพ ในวารสารว ชาการระด บชาต ท ม ช อปรากฏอย ในประกาศของสมศ ม การต พ มพ ในวารสารว ชาการระด บนานาชาต ท ปรากฏในฐานข อม ลการจ ดอ นด บ วารสาร SJR (SCImago Journal Rank: โดยวารสารน น ถ กจ ดอย ในควอไทล ท 3 หร อ 4 (Q3 หร อ Q4) ในป ล าส ด ใน subject category ท ต พ มพ หร อม การต พ มพ ในวารสารว ชาการระด บนานาชาต ท ม ช อปรากฏอย ใน ประกาศของสมศ ม การต พ มพ ในวารสารว ชาการระด บนานาชาต ท ปรากฏในฐานข อม ลการจ ดอ นด บ วารสาร SJR (SCImago Journal Rank: โดยวารสารน นถ กจ ด อย ใน ควอไทล ท 1 หร อ 2 (Q1 หร อ Q2) ในป ล าส ด ใน subject category ท ต พ มพ หร อม การต พ มพ ในวารสารว ชาการระด บนานาชาต ท ปรากฏในฐานข อม ลสากล ISI หมายเหต : รายช อวารสารว ชาการท ได ร บการร บรองจากสกอ. สามารถด ได ท ศ นย ให คาปร กษาฯ 11. การนาผลงานว จ ยหร องานสร างสรรค ไปใช ประโยชน (สมศ.6) การนาผลงานว จ ยหร องานสร างสรรค ไปใช ประโยชน หมายถ ง งานว จ ยหร องานสร างสรรค ท ได น าไปใช ประโยชน ตามว ตถ ประสงค ท ระบ ไว ในโครงการ/โครงการว จ ย และรายงานการว จ ยอย างถ กต อง สามารถ นาไปส การแก ป ญหาได อย างเป นร ปธรรมก บกล มเป าหมาย โดยม หล กฐานปรากฏอย างช ดเจนถ งการนาไปใช จน ก อให เก ดประโยชน ได จร งตามว ตถ ประสงค และได ร บการร บรองการใช ประโยชน จากหน วยงานท เก ยวข อง (สมศ.6)

11 ค ม อบร หารงานพ ฒนาผลผล ตทางว ชาการ การจ ดทาผลงานว ชาการ (สมศ.7) ผลงานว ชาการ หมายถ ง บทความว ชาการ ตารา หร อหน งส อ ท ผ านกระบวนการกล นกรองและได ร บ การร บรองค ณภาพแล ว บทความว ชาการ เป นการเสนอองค ความร ใหม ท น าสนใจในด านท ทาการศ กษา ท ม การว เคราะห ว จารณ ประเด นต างๆ ตาม หล กว ชาการ ผ เข ยนควรศ กษาประเด นท วารสารน นๆ สนใจ และจ ดทาตามร ปแบบ การเข ยนตามท วารสารน นๆ กาหนด (หากบทความไม ตรงก บความสนใจของวารสาร และไม เข ยนตามร ปแบบ ท วารสารกาหนด อาจไม ได ร บการตอบร บให ต พ มพ ได ) ตารา หมายถ ง เอกสารท ใช ในการเร ยนว ชาใดว ชาหน งท ครบถ วนสมบ รณ ท นสม ย โดยจะต องม เน อหา สาระอย างละเอ ยดครอบคล มว ชาหร อส วนของว ชา โดยม ว ตถ ประสงค ท ใช เป นหล กในการเร ยนการสอนตาม หล กส ตรซ งสถานศ กษากาหนด แต ละเร องแต ละตอนควรม การอธ บาย หร อว เคราะห อย าง ถ ถ วนและล กซ ง ควรม การสร ปหร อแสดงความค ดเห นท เป นของตนเองประกอบไว ในส วนท ายตามสมควร การแบ งส ดส วนกาไรจากการผล ตหน งส อ ตารา กรณ : สาหร บอาจารย ท เข ยนตาราโดยผ านเกณฑ ประเม นค ณภาพภายนอกและได ร บการต พ มพ ร ปเล มแล ว ทางว ทยาล ยจะมอบเง นรางว ลจานวน ๕,๐๐๐ บาทต อการเข ยนตารา ๑ เล ม ในส วนของผลงานเล อนระด บจะ ไม ม รางว ลมอบให กรณ เข าโครงการตาราของว ทยาล ย โดยว ทยาล ย เป นผ สน บสน นค าใช จ ายในการผล ต เป นผ พ มพ และจ ดจาหน าย จะแบ งส ดส วนค าตอบแทนให ว ทยาล ยร อยละ ๕๕ ผ จ ดจาหน ายจากโครงการต าราของ สถาบ นพระบรมราชชนกร อยละ ๒๕ และผ แต งร อยละ ๒๐ ระด บค ณภาพผลงานว ชาการ กาหนดระด บค ณภาพผลงานว ชาการ ด งน (สมศ.7) ค าน าหน ก ระด บค ณภาพผลงานว ชาการ 0.25 บทความว ชาการท ได ร บการต พ มพ ในวารสารระด บชาต 0.50 บทความว ชาการท ได ร บการต พ มพ ในวารสารระด บนานาชาต 0.75 ตาราหร อหน งส อท ม การตรวจอ านโดยผ ทรงค ณว ฒ ท สถานศ กษาก าหนด 1.00 ตาราหร อหน งส อท ใช ในการขอผลงานทางว ชาการและผ านการพ จารณาตามเกณฑ การขอ ตาแหน งทางว ชาการแล วหร อตาราหร อหน งส อท ม ค ณภาพส งม ผ ทรงค ณว ฒ ตรวจอ านตาม เกณฑ การขอตาแหน งทางว ชาการ

12 ค ม อบร หารงานพ ฒนาผลผล ตทางว ชาการ การขอร บเง นรางว ล 13.1 งานว จ ยท ได ร บการต พ มพ หร อเผยแพร (ได เพ ยงคนเด ยว) ค าน าหน ก ระด บค ณภาพงานว จ ย ม การต พ มพ ในรายงานส บเน องจากการประช มว ชาการ ระด บชาต /นานาชาต หร อม การต พ มพ ใน วารสารว ชาการท ปรากฎในฐานข อม ล TCI ม การต พ มพ ในวารสารว ชาการระด บชาต ท ม ช อปรากฏ อย ในประกาศของ สมศ. ม การต พ มพ ในวารสารว ชาการระด บนานาชาต ท ปรากฏ ในฐานข อม ลการจ ดอ นด บวารสาร SJR (SCImago Journal Rank: โดยวารสารน น ถ กจ ดอย ในควอไทล ท 3 หร อ 4 (Q3 หร อ Q4) ในป ล าส ด ใน subject category ท ต พ มพ หร อม การต พ มพ ในวารสารว ชาการระด บนานาชาต ท ม ช อปรากฏอย ใน ประกาศของสมศ. ม การต พ มพ ในวารสารว ชาการระด บนานาชาต ท ปรากฏใน ฐานข อม ลการจ ดอ นด บวารสาร SJR (SCImago Journal Rank: โดยวารสารน นถ กจ ดอย ใน ควอไทล ท 1 หร อ 2 (Q1 หร อ Q2) ในป ล าส ด ใน subject category ท ต พ มพ หร อม การต พ มพ ในวารสารว ชาการ ระด บนานาชาต ท ปรากฏในฐานข อม ลสากล ISI จานวนเง นรางว ลท ได ร บ ช อแรก/ Corresponding ช ออ น author 2,000 บาท 1,200 บาท 5,000 บาท 3,000 บาท 7,500 บาท 4,500 บาท 10,000 บาท 6,000 บาท 13.2 งานสร างสรรค ท เผยแพร (ได เพ ยงคนเด ยว) ค าน าหน ก ระด บค ณภาพผลงานว ชาการ จานวนเง นรางว ลท ได ร บ ช อแรก ช ออ น ๐.๑๒๕ - งานสร างสรรค ท ได ร บการเผยแพร ในระด บสถาบ นหร อจ งหว ด 1,250 บาท 750 บาท ๐.๒๕ - งานสร างสรรค ท ได ร บการเผยแพร ในระด บชาต 2,500 บาท 1,500 บาท ๐.๕๐ - งานสร างสรรค ท ได ร บการเผยแพร ในระด บความร วมม อระหว าง ประเทศ 5,000 บาท 3,000 บาท ๐.๗๕ - งานสร างสรรค ท ได ร บการเผยแพร ในระด บภ ม ภาคอาเซ ยน 7,500 บาท 4,500 บาท ๑.๐๐ - งานสร างสรรค ท ได ร บการเผยแพร ในระด บนานาชาต 10,000 บาท 6,000 บาท

13 ค ม อบร หารงานพ ฒนาผลผล ตทางว ชาการ ผลงานว ชาการท ได ร บรองค ณภาพ (ได เพ ยงคนเด ยว) ค าน าหน ก ระด บค ณภาพผลงานว ชาการ จานวนเง นรางว ลท ได ร บ ช อแรก ช ออ น 0.25 บทความว ชาการท ได ร บการต พ มพ ในวารสารระด บชาต 2,500 บาท 1,500 บาท 0.50 บทความว ชาการท ได ร บการต พ มพ ในวารสารระด บนานาชาต 5,000 บาท 3,000 บาท 0.75 ตาราหร อหน งส อท ม การตรวจอ านโดยผ ทรงค ณว ฒ ท สถานศ กษา 7,500 บาท 4,500 บาท กาหนด 1.00 ตาราหร อหน งส อท ใช ในการขอผลงานทางว ชาการและผ านการ พ จารณาตามเกณฑ การขอตาแหน งทางว ชาการแล วหร อต ารา หร อหน งส อท ม ค ณภาพส งม ผ ทรงค ณว ฒ ตรวจอ านตามเกณฑ การ ขอตาแหน งทางว ชาการ หมายเหต การขอร บเง นรางว ล จะต องเป นเร องท ไม เคยขอร บเง นรางว ลมาก อน 10,000 บาท 6,000 บาท

14 ค ม อบร หารงานพ ฒนาผลผล ตทางว ชาการ 14 ส วนท 2 ระบบและกลไกการดาเน นงาน ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน จ งหว ดนนทบ ร ม จ ดเน นในการว จ ยด านการสร างเสร มส ขภาพท เป น ว ส ยท ศน ของว ทยาล ยฯ ด งน น จ งต องม ระบบและกลไกควบค มให สามาถดาเน นการในพ นธก จด านน ได อย างม ประส ทธ ภาพและค ณภาพตามจ ดเน นเฉพาะของสถาบ น เพ อให ได ผลงานว จ ยและงานสร างสรรค ท ม ประโยชน การว จ ยจะประสบความสาเร จและเก ดประโยชน จาเป นต องม ระบบและกลไก ตลอดจนม การสน บสน น ทร พยากรให สามารถดาเน นการได ตามแบบแผน และอาจารย ม ส วนร วมในการว จ ยอย างเข มแข ง ด งน นระบบ และกลไกการดาเน นงาน จ งประกอบด วยรายละเอ ยด ด งน

15 ค ม อบร หารงานพ ฒนาผลผล ตทางว ชาการ 15 ระบบและกลไกการบร หารงานว จ ยหร องานสร างสรรค กาหนดนโยบายและประกาศหล กเกณฑ การ สน บสน นท นว จ ยของว ทยาล ย คณะกรรมการบร หารฯ กย.-ตค. ตค.-พย. จ ดสรรงบประมาณการว จ ย ประกาศให ท น คณะกรรมการบร หารฯ คณะกรรมการบร หารฯ ก อนว นท ๑ ของเด อนท พ จารณา พย. กพ. พค. สค. ผ ว จ ยส งโครงร างว จ ย ส งพ จารณาคณะกรรรมการพ จารณาผลงานว ชาการ ผ ว จ ยหล ก คณะกรรมการพ จารณา ผลงานว ชาการ คณะกรรมการพ จารณา ไม ผ าน ธค. ม ค. ม ย. กย. ผ าน ส งคณะกรรรมการจร ยธรรมการว จ ยในมน ษย คณะกรรมการจร ยธรรม การว จ ยในมน ษย คณะกรรมการพ จารณา ผ าน ไม ผ าน ภายใน ๒ ส ปดาห หล งผ านการ พ จารณาจากคณะกรรมการ ผ าน ประกาศโครงร างการว จ ยท ได ร บท น ห วหน าโครงการว จ ยทาส ญญาการร บท นและลงบ นท กข อม ลในฐานข อม ล PIEiS งานพ ฒนาผลผล ตฯ ผ ว จ ยหล ก ดาเน นงานว จ ยตามแผน ท มน กว จ ย ต ดตามการดาเน นงานว จ ย รายงานผลการดาเน นการว จ ยท ก ๓ เด อน งานพ ฒนาผลผล ตฯ ผ ว จ ย ผ ว จ ยหล ก พ จารณา ผ าน ไม ผ าน งานว จ ยท แล วเสร จ (ส งเล มท ทาตามแนวทางการค มครองส ทธ ในหน า 9, ไฟล, CD) บ นท กสร ปป ดโครงการ หล กฐานการลงข อม ล PIEiS ครบท กสถานะ (โครงร าง ต พ มพ การบ รณาการงานว จ ย นาไปใช ประโยชน ) ต พ มพ เผยแพร งานว จ ยและลงบ นท กข อม ลในฐานข อม ล PIEiS งานพ ฒนาผลผล ตฯ ท มน กว จ ย ท มน กว จ ย

16 ค ม อบร หารงานพ ฒนาผลผล ตทางว ชาการ 16 ระบบและกลไกการสน บสน นการเผยแพร ผลงานว จ ย ว ชาการหร องานสร างสรรค ผ ร บผ ดชอบ ส งเสร ม/พ ฒนาศ กยภาพอาจารย ด านการ เผยแพร ว จ ย/ว ชาการ/งานสร างสรรค งานพ ฒนาผลผล ตฯ นาผลงานการว จ ยมาข นทะเบ ยนงานว จ ยท แล วเสร จ และสร ปงานว จ ย ตามร ปแบบการเตร ยมต นฉบ บเพ อต พ มพ งานว จ ยหร องานสร างสรรค ผ ว จ ย เล อกวารสารท ต องการต พ มพ ท อย ในฐานข อม ล TCI/SJR หร อเล อกเวท นาเสนอระด บชาต นานาชาต ท ม peer review และ proceedings ผ ว จ ย/ร วมก บ งานพ ฒนาผลผล ตฯ แก ไขค ณภาพผลงานตามข อเสนอแนะ ของบรรณาธ การและ reviewer วารสารท ลงต พ มพ ผ ว จ ย ต ดตามความก าวหน าของการส งบทความว จ ยเพ อ การต พ มพ /นาเสนอ งานพ ฒนาผลผล ตฯ เผยแพร ผลงาน ผ ว จ ย นาผลงานท ได ต พ มพ มาข นทะเบ ยนเพ อสน บสน นค าใช จ าย ในการนาเสนอ/ต พ มพ และขอร บรางว ลประจาเด อน ผ ว จ ยและ งานพ ฒนาผลผล ตฯ ประชาส มพ นธ และประกาศเก ยรต ค ณ พร อมท งเบ กเง นรางว ลให แก เจ าของ ผลงาน งานพ ฒนาผลผล ตฯ

17 ค ม อบร หารงานพ ฒนาผลผล ตทางว ชาการ 17 ระบบและกลไกการพ จารณากรณ ม น กว จ ยจากภายนอกมาขอเก บข อม ลว จ ยในว ทยาล ย ผ ว จ ยส งหน งส อขอความอน เคราะห เก บข อม ลว จ ยถ งผ อานวยการพร อมโครง ร างว จ ย แบบร บรองการพ จารณาจร ยธรรมว จ ย ใบย นยอมและแบบสอบถาม ผ ว จ ยภายนอก ตรวจสอบโครงร างการว จ ยและการร บรองจร ยธรรมการว จ ยในมน ษย รองฯ ฝ ายว จ ยฯ พ จารณาผลกระทบ ต อว ทยาล ยฯ รองฯ ฝ ายว จ ยฯ ไม ม แจ งผลการพ จารณา และ ให ผ ว จ ยชาระเง นค าธรรมเน ยม ไม อน ม ต และแจ งผลการพ จารณา ให ผ ว จ ยทราบ ม รองฯฝ ายว จ ยฯ รองฯฝ ายว จ ยฯ มอบให ผ เก ยวข องประสานงานการเก บข อม ล รองฯฝ ายว จ ยฯ ผ ประสานงานดาเน นการเก บข อม ล ผ ประสานงานว จ ย ผ ประสานงานรวบรวมแบบสอบถามส งงานว จ ย ผ ประสานงานว จ ย ส งแบบสอบถามท เก บแล วค นให ผ ว จ ย งานพ ฒนาผลผล ตฯ

18 ค ม อบร หารงานพ ฒนาผลผล ตทางว ชาการ 18 ระบบและกลไกส งเสร มการผล ตผลงานว จ ย ผลงานว ชาการและนวตกรรม บนพ นฐานภ ม ป ญญาท องถ นหร อจากสภาพป ญหาส งคม กรณ ร บท นสน บสน นจากว ทยาล ย เสนอโครงร างว จ ยตามข นตอนของว ทยาล ย กรณ ร บท นสน บสน นจากภายนอกดาเน นการตามข อตกลงของแหล งท น ผ ว จ ย พ จารณางบประมาณ และจร ยธรรมการว จ ย อน ม ต เสนอโครงการว จ ย/โครงการตารา ท ปร บแก ตามมต คณะกรรมการว จ ยฯ ภายใน 1 เด อน ไม อน ม ต คณะกรรมการท น และจร ยธรรมฯ ตรวจสอบโครงการว จ ย/ โครงการตาราให เป นไปตาม มต คณะกรรมการว จ ยฯ ไม อน ม ต งานพ ฒนาผลผล ตฯ อน ม ต เสนอโครงการว จ ย/โครงการตารา เพ อขออน ม ต ผ ว จ ย พ จารณาอน ม ต ไม อน ม ต ผ อานวยการว ทยาล ย อน ม ต ทาส ญญาขอร บท นสน บสน นการว จ ย และการผล ตผลงานว ชาการ บนพ นฐานภ ม ป ญญาท องถ น และจากสภาพป ญหาส งคม ผ ว จ ย

19 ค ม อบร หารงานพ ฒนาผลผล ตทางว ชาการ 19 ระบบและกลไกการรวบรวม ค ดสรร ว เคราะห และส งเคราะห ความร จากงานว จ ยหร องานสร างสรรค รวบรวมงานว จ ยท แล วเสร จ ภายในเด อน พ.ค.ของท กป ย อนหล ง 3 ป คณะกรรมการส งเคราะห ความร งานว จ ย จาแนก ค ดสรร ว เคราะห งานว จ ย แบ งตามคาถามการว จ ย คณะกรรมการส งเคราะห ความร งานว จ ย เล อกงานว จ ยท ค ดสรรแล วมาส งเคราะห เพ อให ได องค ความร คณะกรรมการส งเคราะห ความร งานว จ ย เผยแพร องค ความร ท ได จากการส งเคราะห งานว จ ย ส สาธารณชนและผ เก ยวข อง คณะกรรมการส งเคราะห ความร งานว จ ย ผ ว จ ยและงาน เทคโนฯ ต ดตามการน าองค ความร ท ได จากการ ส งเคราะห งานว จ ยไปใช ประโยชน คณะกรรมการส งเคราะห ความร งานว จ ยและงานพ ฒนาผลผล ตฯ เก บสาเนาหล กฐานท แสดงถ งการนาองค ความร ท ได จากการส งเคราะห งานว จ ย ไปใช เข าแฟ ม งานพ ฒนาผลผล ต ทางว ชาการ

20 ค ม อบร หารงานพ ฒนาผลผล ตทางว ชาการ 20 ระบบและกลไกการบร หารงานจ ดการความร การบ งช ความร ผ ร บผ ดชอบ คณะกรรมการบร หาร แผนงานจ ดการความร การสร างและแสวงหาความร คณะกรรมการบร หาร แผนงานจ ดการความร การจ ดการความร ให เป นระบบ คณะกรรมการบร หาร แผนงานจ ดการความร การประมวลและกล นกรองความร คณะกรรมการบร หาร แผนงานจ ดการความร การเข าถ งความร คณะกรรมการบร หาร แผนงานจ ดการความร การแบ งป นและแลกเปล ยนความร คณะกรรมการบร หาร แผนงานจ ดการความร การเร ยนร คณะกรรมการบร หาร แผนงานจ ดการความร

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

รายงานการจ ดการความร เร อง ประสบการณ การต พ มพ ผลงานว จ ยในวารสารว ชาการ โดย ส ทธาน นท ก ลกะ จ ราพร อ ดมก จพ พ ฒน

รายงานการจ ดการความร เร อง ประสบการณ การต พ มพ ผลงานว จ ยในวารสารว ชาการ โดย ส ทธาน นท ก ลกะ จ ราพร อ ดมก จพ พ ฒน รายงานการจ ดการความร เร อง ประสบการณ การต พ มพ ผลงานว จ ยในวารสารว ชาการ โดย ส ทธาน นท ก ลกะ จ ราพร อ ดมก จพ พ ฒน ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน ส ราษฎร ธาน สถาบ นพระบรมราชชนก ส าน กงานปล ดกระทรวง กระทรวงสาธารณส

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท (ฉบ บปร บปร ง) ว นท บ งค บใช ๑ ส งหาคม ๒๕๕๔ หน า ๑ ของ ๙ สารบ ญ ห วข อ หน า ว ตถ ประสงค ๑ ขอบเขต ๒

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operation Procedure)

มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operation Procedure) : SOP 1-3-01 ถ ง SOP 1-3-04 : SOP 1-5-01 ถ ง SOP 1-5-04 เลขท สาเนาเอกสาร :... งานสารบรรณ ด านบร หารและวางแผน คณะบร หารธ รก จและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม งานจ ดเอกสาร SOP 1-5-01

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ค ม อ การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร ง จ ดทาโดย คณะกรรมการจ ดทาแผนกลย ทธและแผนปฏ บ ต การ ด านทาน บาร ง ส วนท 3 ระบบและกลไกการทาน บาร ง ผ ร บผ ดชอบ ข นตอน หล กฐาน / เอกสาร เร มต น กาหนดผ ร บผ ดชอบด านการทาน

More information

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง)

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ตามหน งส อสาน กงาน ก.ค.ศ.ด วนท ส ด ท ศธ 0206.4/ว 17 ลงว นท 30 ก นยายน 2552 (ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ว ทยฐานะชานาญการ 2) แบบรายงานผลการปฏ

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

การบ นท กโครงการตามแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558

การบ นท กโครงการตามแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 การบ นท กโครงการตามแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 1. การเข าส โปรแกรม 1.1) ด บเบ ลคล กท Icon หน าจอท ม ช อว า Shortcut GFMIS01.exe 1 ภาพท 1 แสดง Icon โปรแกรม GFMIS 1.2) กรอกรห สผ ใช และรห สผ าน

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา ในป พ.ศ.2546 กรมอ ต น ยมว ทยาสามารถลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเก นกว าร อยละ 50 ซ งมากกว ามต คณะร ฐมนตร ท ให ส วนราชการลดข นตอนลง 30-50% และได ร

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

สารบ ญตาราง ตารางท หน า

สารบ ญตาราง ตารางท หน า สารบ ญ บทท หน า บทสร ปผ บร หาร I 1 บทนา 1 หล กการและเหต ผล 1 ว ตถ ประสงค และเป าหมาย 2 ขอบเขตของการว จ ย 2 ประโยชน ท ได ร บจากการว จ ย 4 น ยามศ พท เฉพาะ 4 กรอบแนวค ดของการว จ ย 7 2 แนวค ด ทฤษฎ และงานว

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1. ว ตถ ประสงค รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1.1 ช วยงานธ รการตามคาส งผ บ งค บบ ญชา 1.2 บ นท กข อม ลในระบบฐานข อม ล และเว ปไซด 1.2 พ มพ เอกสารราชการและงานอ น ๆ ตามค าส งผ บ งค บบ ญชา 1.4

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

บร หารโครงการว จ ยและบร การว ชาการ จากแหล งท นภายนอก มหาว ทยาล ยพะเยา ประจาป งบประมาณ 2556

บร หารโครงการว จ ยและบร การว ชาการ จากแหล งท นภายนอก มหาว ทยาล ยพะเยา ประจาป งบประมาณ 2556 ค ม อบร หาร บร หารโครงการว จ ยและบร การว ชาการ จากแหล งท นภายนอก มหาว ทยาล ยพะเยา ประจาป งบประมาณ 2556 ------------------------------------------------------------------------------- กองบร หารงานว จ ยและประก

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย จ ดท าโดย นางสาวพ ไลพรรณ โพธ สม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ค ม อการใช

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต จ ดท าข นเพ ออ านวยความสะดวกให ก บ ภาคว ชาและคณะได ท าการจ ดอาจารย ผ สอนลงตามคาบเวลาตามท

More information

ข นตอนการด าเน นการว จ ย

ข นตอนการด าเน นการว จ ย ข นตอนการด าเน นการว จ ย ข นตอนการด าเน นการว จ ยประกอบด วยการเสนอโครงร างเพ อขอร บการพ จารณาจาก คณะกรรมการพ จารณาโครงร างว จ ยและจร ยธรรมการว จ ยในมน ษย (แบบฟอร มแสดงในภาคผนวก) การด าเน นการว จ ย การก

More information

แผนการจ ดการความร ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน ประจ าป งบประมาณ 2554 ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน

แผนการจ ดการความร ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน ประจ าป งบประมาณ 2554 ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน 1 แผนจ ดความร ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน ประจ าป งบประมาณ 2554 ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน 2 จ ดความร ประเด นย ทธศาสตร จ ดศ กษาเพ อผล ตบ ณฑ ตพยาบาล 3 แบบฟอร มท 1 จ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อผล

More information

เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25..

เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25.. เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25.. 1 เอกสารช แจงประกอบการจ ดท าแผนบร หารความเส ยงระด บคณะว ชา/หน วยงาน ( คณะว ชา/สถาบ น/หน วยงาน/ สาน ก/สาน กงาน/ศ นย ) ประจาป

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

กองส ขภาพจ ตส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 ระเบ ยบปฏ บ ต ท P-EP-03 ประกาศใช : 1 เมษายน 2548 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ลระบาดว ทยาส ขภาพจ ต หน าท : 1/5

กองส ขภาพจ ตส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 ระเบ ยบปฏ บ ต ท P-EP-03 ประกาศใช : 1 เมษายน 2548 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ลระบาดว ทยาส ขภาพจ ต หน าท : 1/5 กองส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ล หน าท : 1/5 หน วยงาน : หน วยงานท เก ยวข อง : (ให ใส หน วยงานท เก ยวข อง) ผ จ ดเตร ยม คณะท างานจ ดท าเอกสาร.. () ผ ทบทวน ผ แทนฝ ายบร หารค ณภาพ..

More information

การขอตราต ดรถยนต. 1. ดาวน โหลดแบบฟอร ม ขอตราต ดรถยนต ได ท www.prm.chula.ac.th ห วข อดาวน โหลด

การขอตราต ดรถยนต. 1. ดาวน โหลดแบบฟอร ม ขอตราต ดรถยนต ได ท www.prm.chula.ac.th ห วข อดาวน โหลด การขอตราต ดรถยนต 1. ดาวน โหลดแบบฟอร ม ขอตราต ดรถยนต ได ท www.prm.chula.ac.th ห วข อดาวน โหลด หร อจากท ายเอกสารฉบ บน 2. ย นแบบฟอร มพร อมเอกสารแนบ กรณ บ คลากรท ประจ าการ ย นเร องผ านคณะ/สถาบ นหร อหน วยงานท

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบสอบถามน ม ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความค ดเห นเก ยวก บการจ ดประช ม สาหร บเป นข อม ลพ นฐานในการ

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

ว ตถ ประสงค ระบบการจ ดเก บข อม ล ล กษณะท ส าค ญของระบบ ประโยชน ในการใช งานของสถาบ นอ ดมศ กษา การใช งานในป การศ กษา 2553

ว ตถ ประสงค ระบบการจ ดเก บข อม ล ล กษณะท ส าค ญของระบบ ประโยชน ในการใช งานของสถาบ นอ ดมศ กษา การใช งานในป การศ กษา 2553 1 การจ ดท า SAR ผ านระบบ CHE QA ONLINE ว ตถ ประสงค ระบบการจ ดเก บข อม ล ล กษณะท ส าค ญของระบบ ประโยชน ในการใช งานของสถาบ นอ ดมศ กษา การใช งานในป การศ กษา 2553 2 ว ตถ ประสงค เพ ออ านวยความสะดวกให ก บสถาบ

More information

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน หน า 1/6 ผ จ ดทา ผ ตรวจสอบ.. (นางสาวมณฑ รา ถาวรย ต การต ) (นางสาวอ มพ ชน นวลแสง) ห วหน าฝ ายตรวจประเม น ผ แทนฝ ายบร หาร 14 / ม.ค. / 55 12 / ม.ค. / 55 ผ อน ม ต (นางธน ฏฐา จงพ ร เพ ยร) ผ อ านวยการศ นย พ

More information

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58 แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 25 ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาศ กยภาพของครอบคร ว เป าหมาย 1. ครอบคร วม ศ กยภาพ และส มพ นธภาพท ด สามารถทาบทบาทหน าท ได อย างเหมาะสม 2. สมาช กของครอบคร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

ข อ ๓ การขออน ญาตน าเข าว ตถ อ นตราย ให ย นหน งส อขออน ญาตน าเข าตามแบบ วอ./อก.๑๒

ข อ ๓ การขออน ญาตน าเข าว ตถ อ นตราย ให ย นหน งส อขออน ญาตน าเข าตามแบบ วอ./อก.๑๒ (ร าง) ประกาศกระทรวงอ ตสาหกรรม เร อง หล กเกณฑ การน าเข า หร อม ไว ในครอบครองซ งว ตถ อ นตรายชน ดท ๔ เพ อใช เป นสารมาตรฐานในการว เคราะห ทางห องปฏ บ ต การ ท กรมโรงงานอ ตสาหกรรม ร บผ ดชอบ พ.ศ.... อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา

More information

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล Page 1 ช องทางในการของบประมาณ ของหน วยงานส วนภ ม ภาคในส

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information