ประเด นย ทธศาสตร ท 2 : สร างผลงานว จ ยและงานสร างสรรค ท ม ค ณภาพ เป าประสงค หล ก : ผลงานว ชาการและงานว จ ยม ค ณภาพระด บชาต และนานาชาต

Size: px
Start display at page:

Download "ประเด นย ทธศาสตร ท 2 : สร างผลงานว จ ยและงานสร างสรรค ท ม ค ณภาพ เป าประสงค หล ก : ผลงานว ชาการและงานว จ ยม ค ณภาพระด บชาต และนานาชาต"

Transcription

1 ส วนท 1 การบร หารโครงการว จ ย ข อม ลท วไป ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน จ งหว ดนนทบ ร เป นว ทยาล ยพยาบาลในส งก ดของ สถาบ นพระบรม ราชชนก ส าน กงานปล ดกระทรวง กระทรวงสาธารณส ข เก ดจากการรวมต วของว ทยาล ยพยาบาล ๓ แห งใน จ งหว ดนนทบ ร ค อ ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน นนทบ ร ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน ศร ธ ญญา และ ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน บ าราศนราด ร เพ อเป นการปร บโครงสร างระบบบร หารจ ดการให ด าเน นการ ภายใต สภาพการเป นองค กรเด ยวท ม ประส ทธ ภาพในการปฏ บ ต งานท ด ย งข นซ งป จจ บ นเร ยกแต ละว ทยาล ยว า ว ทยาเขต ว ส ยท ศน ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน จ งหว ดนนทบ ร ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน จ งหว ดนนทบ ร เป นสถาบ นอ ดมศ กษาท ม งเน นความเป นเล ศด าน การสร างเสร มส ขภาพ ประเด นย ทธศาสตร ท 2 : สร างผลงานว จ ยและงานสร างสรรค ท ม ค ณภาพ เป าประสงค หล ก : ผลงานว ชาการและงานว จ ยม ค ณภาพระด บชาต และนานาชาต กลย ทธ ของงานพ ฒนาผลผล ตทางว ชาการ 1. พ ฒนาระบบและกลไกท เอ อต อการสร างผลงานว จ ยและนาไปใช ให เก ดประโยชน 2. ผล กด นให อาจารย ท ม ว ฒ ปร ญญาเอกเป นผ นาและสร างท มงานในการว จ ยเพ อร บท นว จ ยจาก ภายนอก 3. เร งร ดการผล ตผลงานว ชาการ/ว จ ย/งานสร างสรรค /นวตกรรมเพ อตอบสนองนโยบายของว ทยาล ยฯ ด านการสร างเสร มส ขภาพ นโยบายและย ทธศาสตร การว จ ย การว จ ยเป นกระบวนการแสวงหาความร ใหม เพ อน าไปส การสร างทฤษฎ หร อหาแนวทางปฏ บ ต เพ อ น าไปส การปร บปร งค ณภาพการท างาน โดยใช ระเบ ยบว ธ ว จ ยซ งเป นกระบวนการทางว ทยาศาสตร หร อ กระบวนการค นคว าแก ป ญหา ส าน กงานคณะกรรมการว จ ยแห งชาต (วช.) ได ก าหนดย ทธศาสตร การว จ ยไว สอดคล องก บท ถาบ นพระบรมราชชนก ซ งก าก บด แลว ทยาล ยฯก ได ก าหนดแนวทางการส งเสร มการผล ตผล งานว จ ย/ว ชาการของว ทยาล ยฯในส งก ดเพ อสน บสน นให เก ดการผล ตผลงานว ชาการ งานว จ ย งานสร างสรรค ตามนโยบาย ด งน น ว ทยาล ยฯจ งประกาศนโยบายการพ ฒนางานว จ ย/ว ชาการของว ทยาล ยฯ และประกาศ เร อง หล กเกณฑ การสน บสน นท นอ ดหน นว จ ยของว ทยาล ย โดยม งานพ ฒนาผลผล ตทางว ชาการ เป นหน วยงาน

2 ค ม อบร หารงานพ ฒนาผลผล ตทางว ชาการ 2 ท ร บผ ดชอบในการจ ดทาหล กเกณท และแนวทางการดาเน นงานต างๆท เก ยวข อง เพ อให ผ ว จ ยและอาจารย ใช ใน การบร หารโครงการว จ ย ซ งหล กเกณท และแนวทางด งกล าวน น ได ผ านการร บรองโดยคณะกรรมการบร หาร ว ทยาล ยฯแล ว ด งม รายละเอ ยดต อไปน 1. กรอบประเด นงานว จ ยและผลงานว ชาการ 2. เกณฑ และการพ จารณาโครงการว จ ย/โครงการตารา 3. หล กจร ยธรรมพ นฐานการว จ ยในมน ษย และจรรยาบรรณน กว จ ย 4. การค มครองส ทธ ผลงานว จ ย ผลงานว ชาการและนว ตกรรม 5. การจ ดทารายละเอ ยดงบประมาณโครงการ 6. การเบ กจ ายเง นสน บสน นการว จ ย การผล ตผลงานว ชาการ 7. การต ดตามความก าวหน าการดาเน นงาน 8. การปร บโครงการ การขยายเวลา และการย ต โครงการ 9. แนวทางการจ ดทาหน าปกผลงานว จ ย ผลงานว ชาการ 10. การต พ มพ หร อเผยแพร ผลงานว จ ย งานสร างสรรค 11. การนาผลงานว จ ยหร องานสร างสรรค ไปใช ประโยชน 12. การจ ดทาผลงานว ชาการ 13. การขอร บเง นรางว ล ซ งม รายละเอ ยดต างๆด งน 1. กรอบประเด นงานว จ ยและผลงานว ชาการ เพ อให งานว จ ย ผลงานว ชาการ และนว ตกรรม ม ค ณภาพ ตอบสนองความต องการและสามารถใช ประโยชน ในพ นท อย างเป นร ปธรรม ตลอดจนสามารถต พ มพ เผยแพร ว ทยาล ยฯ จะสน บสน นงานว จ ย ผลงาน ว ชาการ และนว ตกรรม ใน 5 ประเด นหล ก ค อ 1. งานว จ ย ผลงานว ชาการและนว ตกรรม เพ อพ ฒนาความเช ยวชาญเฉพาะสาขาและศ นย ศ กษา (Excellent center) ด านการสร างเสร มส ขภาพ 2. งานว จ ย ผลงานว ชาการและนว ตกรรม บนพ นฐานภ ม ป ญญาท องถ น หร อจากสภาพป ญหาส งคม เพ อตอบสนองความต องการของท องถ นและส งคม (สกอ 4.1 ข อ 8) 3. งานว จ ย ผลงานว ชาการและนว ตกรรม ท สอดคล องก บความหลากหลายทางว ฒนธรรมในพ นท 4. งานว จ ย ผลงานว ชาการและนว ตกรรม เพ อพ ฒนากระบวนการเร ยนการสอน การเร ยนร 5. งานว จ ยสถาบ นหร อว จ ยในงานประจา ท งน หากประเด นการว จ ย ผลงานว ชาการ และนว ตกรรม ไม อย ในกรอบประเด นท กาหนด ผ ขอร บท น สน บสน น สามารถส งโครงการให คณะกรรมการว จ ยฯ ของว ทยาล ย พ จารณาได แต ต องอธ บายถ งเหต ผลความ จาเป น และความเก ยวข องหร อประโยชน ท คาดว าจะได ร บจากการดาเน นโครงการด งกล าว 2. เกณฑ และแนวทางการพ จารณาโครงการว จ ย/โครงการตารา นอกจากว ทยาล ยฯ จะม นโยบายสน บสน นการท าว จ ย ผลงานว ชาการ และนว ตกรรมตามกรอบ ประเด นท กาหนดแล ว งานว จ ย ผลงานว ชาการและนว ตกรรม ควรม ล กษณะท เข าหล กเกณฑ ต อไปน ด วย ค อ 1. งานว จ ย ผลงานว ชาการ และนว ตกรรม ท บ รณาการก บการเร ยนการสอนหร อการบร การว ชาการ

3 ค ม อบร หารงานพ ฒนาผลผล ตทางว ชาการ 3 2. งานว จ ยท สามารถเผยแพร ผลงานว จ ยในท การประช มว ชาการหร อต พ มพ เผยแพร ในวารสาร ระด บชาต หร อนานาชาต 3. งานว จ ย ผลงานว ชาการและนว ตกรรมท หน วยงานหร อบ คคลภายนอกสามารถนาไปใช ประโยชน ท งน หมายเหต อาจารย สามารถส งโครงการเพ อขอร บการสน บสน นงบประมาณได ตลอดท งป โดยงาน พ ฒนาผลผล ตทางว ชาการ ฝ ายว จ ยและบร การว ชาการ ร วมก บคณะกรรมการพ จารณาผลงานว ชาการได วาง แผนการพ จารณาโครงการในส ปดาห ท 2 ของเด อน ม นาคม ม ถ นายน ก นยายน และธ นวาคม และน าโครงร าง การว จ ยท ปร บแก แล วส งพ จารณาโดยคณะกรรมการจร ยธรรมการว จ ยในมน ษย ในส ปดาห ท 3 ของเด อน มกราคม เมษายน กรกฏาคม และต ลาคม โดยโครงร างน นต องส งก อนการพ จารณาผลงานว ชาการและการ พ จารณาจร ยธรรมการว จ ยในมน ษย อย างน อย 7 ว น ท งน ในการพ จารณาแต ละคร งอาจม การเปล ยนแปลงว น เวลา กรณ ท ไม ม โครงการเพ อการพ จารณาและความสะดวกของคณะกรรมการฯท งสองช ด 3. หล กจร ยธรรมพ นฐานการว จ ยในมน ษย และจรรยาบรรณน กว จ ย หล กจร ยธรรมพ นฐานการว จ ยในมน ษย ตามแนวทางของ The Belmont Report: Ethical Principles and Guidelines for the Protection of Human Subjects of Research ได เสนอหล กจร ยธรรมการว จ ยในมน ษย ไว 3 ข อ ค อ (ค ม อ การพ จารณาจร ยธรรมการว จ ยในมน ษย สถาบ นพระบรมราชชนก, 2554) 1. หล กความเคารพในความเป นบ คคล (Respect for persons) ค อ การเคารพศ กด ศร มน ษย และ ยอมร บในการต ดส นใจด วยตนเอง (Autonomy) ของแต ละบ คคล 2. หล กค ณประโยชน ไม เป นโทษ (Beneficence and Non-maleficence) หมายถ ง ความปรารถนาด และการด แลผ เข าร วมโครงการว จ ย พยายามให เก ดประโยชน แก ผ เข าร วมโครงการว จ ย และไม ก อให เก ด อ นตรายหร อลดความเส ยงของอ นตรายให เหล อน อยท ส ด 3. หล กความเป นธรรม (Justice) หมายถ ง ความย ต ธรรมในการดาเน นการว จ ย จรรยาบรรณน กว จ ย ขอให ผ ว จ ยย ดหล กจรรยาบรรณน กว จ ยในการด าเน นการว จ ยในท กข นตอน จรรยาบรรณในการว จ ย จ ดเป นองค ประกอบท ส าค ญของระเบ ยบว ธ ว จ ย สภาว จ ยแห งชาต จ งก าหนด "จรรยาบรรณน กว จ ย" ไว เป น แนวทางสาหร บน กว จ ยย ดถ อปฏ บ ต เพ อให การดาเน นงานว จ ยต งอย บนพ นฐานของจร ยธรรม และหล กว ชาการ ท เหมาะสม ตลอดจนประก นมาตรฐานของการศ กษาค นคว าให เป นไปอย างสมศ กด ศร และเก ยรต ภ ม ของ น กว จ ยไว 9 ประการ ด งน 1. น กว จ ยต องซ อส ตย และม ค ณธรรม ในทางว ชาการ และการจ ดการ 2. น กว จ ยต องตระหน กถ ง พ นธกรณ ในการทางานว จ ย ตามข อตกลงท ทาไว ก บหน วยงาน ท สน บสน น การว จ ย และต อหน วยงานท ตนส งก ด 3. น กว จ ยต องม พ นฐานความร ในสาขาว ชาการท ท าว จ ย 4. น กว จ ยต องม ความร บผ ดชอบต อส งท ศ กษาว จ ย ไม ว าจะเป นส งท ม ช ว ตหร อไม ม ช ว ต 5. น กว จ ยต องเคารพศ กด ศร และส ทธ ของมน ษย ท ใช เป นต วอย างในการว จ ย 6. น กว จ ยต องม อ สระทางความค ด โดยปราศจากอคต ในท กข นตอนของการทาว จ ย 7. น กว จ ยพ งนาผลงานว จ ยไปใช ประโยชน ในทางท ชอบ

4 ค ม อบร หารงานพ ฒนาผลผล ตทางว ชาการ 4 8. น กว จ ยพ งเคารพความค ดเห นทางว ชาการของผ อ น 9. น กว จ ยพ งม ความร บผ ดชอบต อส งคมท กระด บ 4. การค มครองส ทธ ผลงานว จ ย ผลงานว ชาการ ส งประด ษฐ ส งสร างสรรค หร อนว ตกรรม เพ อเป นการสน บสน น ส งเสร มให เก ดแรงจ งใจในการผล ตผลงานสร างสรรค ต างๆ ของอาจารย และ น กศ กษา และเป นการค มครองส ทธ ของผ ประด ษฐ และของว ทยาล ย ข นตอนการปฏ บ ต เพ อขอร บการค มครอง ส ทธ ผลงานว จ ย ผลงานว ชาการ ส งประด ษฐ ส งสร างสรรค หร อนว ตกรรม ม ด งต อไปน 1. กรณ ผลงานว จ ย เม อผลงานว จ ยแล วเสร จ ขอให ระบ ช อผ ว จ ยท กคนบนหน าปกว จ ยและในใบสร ป ผลงานว จ ย 2. กรณ ผลงานว ชาการ สามารถขอหมายเลข ISBN สามารถเข าใช บร การโดยเข าเว บไซต เพ อร บการบร การเลขมาตรฐานสากลประจ าหน งส อ (ISBN) ระบบ e-service ได จากส าน กงานหอสม ดแห งชาต ซ งสามารถอ านรายละเอ ยดได ท ค ม อการใช งาน ระบบสารสนเทศทางด าน มรดกศ ลปว ฒนธรรมทางอ เล กทรอน กส (e-service) ท (ผลงานว จ ย และผลงานว ชาการท ใช ในการขอเล อนระด บไม ต องขอ ISBN) 3. กรณ ส งประด ษฐ ส งสร างสรรค หร อนว ตกรรม ให ระบ ช อผ ว จ ย/ผ ประด ษฐ ท กคน (รวมท งน กศ กษา ผ ม ส วนร วมในการว จ ย/ประด ษฐ ) และส ดส วนการด าเน นงานว จ ยในโครงร างว จ ย และ ส ทธ บ ตรการประด ษฐ / อน ส ทธ บ ตร (Invention Disclosure Form) ตามแบบฟอร มของว ทยาล ย 4. กรณ ท ผ ผล ตประสงค จะจดส ทธ บ ตรหร ออน ส ทธ บ ตรส าหร บส งประด ษฐ ส งสร างสรรค หร อ นว ตกรรม ขอให ผ ผล ตผลงานทาบ นท กแจ งความจานงค ท งานพ ฒนาผลผล ตทางว ชาการฯ เพ อจะได ด าเน นการ ตามระบบท กาหนด 5. กรณ ท การผล ตผลงานว จ ย ว ชาการ ส งประด ษฐ ส งสร างสรรค หร อนว ตกรรมน นได ร บท นของ ว ทยาล ย 5.1 ส ทธ ในทร พย ส นทางป ญญาใดๆ ท เก ดข นจากโครงการท ได ร บท นของว ทยาล ย ผ ว จ ยและ น กศ กษาผ ผล ตผลงานม ส ทธ เป นเจ าของโดยสมบ รณ แต ทางว ทยาล ยในฐานะผ สน บสน นท น สามารถใช ผลงาน หร อค ดเป น KPI ของว ทยาล ยได หากผ ร บท นต องการนาผลการว จ ยไปใช ประโยชน จะต องขออน ญาตทาง ว ทยาล ยก อน ยกเว นการนาไปต พ มพ ในวารสารว ชาการหร อนาเสนอในท ประช มว ชาการระด บชาต ข นไปท ม peer review 5.2 การเผยแพร ข อม ลอ นเก ยวข องก บการว จ ย ส งประด ษฐ ส งสร างสรรค หร อนว ตกรรม เช น หน าปกเล มว จ ย ก ตต กรรมประกาศ การนาเสนอผลงานด วยวาจาหร อในร ปแบบโปสเตอร ผ ว จ ยต องระบ ข อความว า โครงการ หร อรายงานว จ ยฉบ บน ได ร บท นสน บสน นจากว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน จ งหว ด นนทบ ร หร อแจ งข อความด งกล าวด วยท กคร ง สาหร บผลงานว จ ยท แล วเสร จต องม การท าลายน าเป น ส ญล กษณ ของว ทยาล ยลงในส วนท เป นเน อหาท กหน า 5.3 หากผลงานน นม ศ กยภาพท จะนามาพ ฒนาต อยอดในเช งพาน ชย น กว จ ยสามารถสม คร ขอร บท นว จ ยเพ อพ ฒนาผล ตภ ณฑ ได ตามหล กเกณฑ การสม ครขอร บท นสน บสน นการว จ ยของว ทยาล ย โดย

5 ค ม อบร หารงานพ ฒนาผลผล ตทางว ชาการ 5 น กว จ ยหล กจะต องไม ม โครงการท ได ร บท นอ นของว ทยาล ยค างอย โดยอาจจะม ส ญล กษณ ของว ทยาล ยต ดบน ช นงานด วย (ตามความเหมาะสม) 5.4 หากผล ตภ ณฑ น นสามารถจาหน ายเก ดเป นรายได หล งห กค าใช จ ายผ ผล ตผลงานจะต อง นากาไร 20% นาเข าบาร งว ทยาล ย ท งน ภายในระยะเวลาไม เก น 5 ป (หล งจาก 5 ป ผ ผล ตต องเส ย ค าธรรมเน ยมรายป ก บกรมทร พย ส นทางป ญญา 1,000 ถ ง 20,000 บาท/ป ) โดยว ทยาล ยเป นผ ร บผ ดชอบ ค าใช จ ายในการขอร บความค มครองส ทธ ในทร พย ส นทางป ญญาคร งแรก (ไม เก น 500 บาท/ 1 ช นงาน) หล งจาก 5 ป ให ส ทธ บ ตรตกเป นของผ ผล ตผลงาน (โดยปกต หล งจาก 5 ป ส ทธ ในการประด ษฐ จะตกเป นของ สาธารณะ ยกเว นผ ผล ตไปย นความจานงค ขอต ออาย ส ทธ บ ตรอ ก) 6. กรณ ท งานว จ ย งานสร างสรรค หร อนว ตกรรม น นไม ได ใช ท นของว ทยาล ยในการผล ตผลงาน 6.1 หากกระบวนการผล ต กระทาภายใต การจ ดการเร ยนการสอนตามหล กส ตรของว ทยาล ย ผ ว จ ยและน กศ กษาผ ผล ตผลงานม ส ทธ เป นเจ าของทร พย ส นทางป ญญาน นโดยสมบ รณ แต นาผลงานมาค ดเป น ผลงานหร อ KPI ของว ทยาล ยได 6.2 ต องม การระบ ช อผ ว จ ย/ผ ประด ษฐ ท กคน (รวมท งน กศ กษาผ ม ส วนร วมในการว จ ย/ ประด ษฐ ) และส ดส วนการดาเน นงานว จ ยในโครงร างว จ ย และ ส ทธ บ ตรการประด ษฐ /อน ส ทธ บ ตร (Invention Disclosure Form) ตามแบบฟอร มของว ทยาล ย 6.3 กรณ ท ต องการให ม การจดส ทธ บ ตรหร ออน ส ทธ บ ตรสาหร บส งประด ษฐ ส งสร างสรรค หร อ นว ตกรรม ขอให ผ ผล ตผลงานแจ งความจ านงค ท งานพ ฒนาผลผล ตทางว ชาการฯ เพ อจะได ด าเน นการตาม ระบบท ก าหนด โดยผ ว จ ย/ผ ประด ษฐ เป นผ ร บผ ดชอบค าใช จ ายท เก ยวข องในการขอร บความค มครองส ทธ ใน ทร พย ส นทางป ญญาเองท งหมด 6.4 หากม การพ ฒนาในเช งพาน ชย และสามารถทาให เก ดรายได หล งห กค าใช จ ายผ ผล ต ผลงานจะต องน ากาไร 5% นาเข าบาร งว ทยาล ย ท งน ภายในระยะเวลาไม เก น 3 ป 6.5 หากผลงานน นม ศ กยภาพท จะน ามาพ ฒนาต อยอดในเช งพาน ชย น กว จ ยสามารถสม คร ขอร บท นว จ ยเพ อพ ฒนาผล ตภ ณฑ ได ตามหล กเกณฑ การสม ครขอร บท นสน บสน นการว จ ยของว ทยาล ย โดย น กว จ ยหล กจะต องไม ม โครงการท ได ร บท นอ นของว ทยาล ยค างอย (ซ งต องกล บไปใช หล กเกณฑ ตามข อท 5 ข างต น กรณ ท การผล ตผลงานว จ ย ว ชาการ ส งประด ษฐ ส งสร างสรรค หร อนว ตกรรมน นได ร บท นของว ทยาล ย) 5. การจ ดทารายละเอ ยดงบประมาณโครงการ การพ จารณางบประมาณในโครงการจะพ จารณาตามระเบ ยบว ธ ดาเน นการและก จกรรมอย าง สมเหต สมผล ถ กต องตามระเบ ยบ และเป นไปเพ อการใช ทร พยากรอย างม ประส ทธ ภาพ ด งน 1. การจ ดสรรเง นสน บสน นการผล ตผลงานว จ ย ผลงานว ชาการ ว ทยาล ยฯ จะสน บสน นการด าเน น งานว จ ยในล กษณะด งต อไปน 1.1 การท าว จ ยท ม ความต อเน อง (Research road map) สอดคล องก บประเด นงานว จ ยและผลงาน ว ชาการของว ทยาล ย ระยะท 1 เป นการว จ ยเช งสารวจ อย างน อยเร องละ 15,000 บาท ระยะท 2 เป นการว จ ยเช งปฏ บ ต การหร อเช งพ ฒนา อย างน อยเร องละ 25,000 บาท ระยะท 3 เป นการว จ ยเช งสารวจเพ อย นย นแนวค ดทฤษฎ อย างน อยเร องละ 20,000 บาท

6 ค ม อบร หารงานพ ฒนาผลผล ตทางว ชาการ กรณ ท เป นว จ ยในงานประจา ว จ ยสถาบ น อย างน อยเร องละ 15,000 บาท 1.3 กรณ ท เป นว จ ยคล น ก ช มชน หร อพ ฒนาการเร ยนการสอน ท สร างองค ความร ใหม หร อตอบสนอง ความต องการ/แก ไขป ญหาส งคมและบ รณาการก บการเร ยนการสอนหร อการบร การว ชาการ) อย างน อยเร อง ละ 25,000 บาท 1.4 ผลงานว ชาการ (ตารา) และนว ตกรรม อย างน อยเร องละ 5,000 บาท (หน าละ 100 บาท) หมายเหต : เง นสน บสน นการผล ตผลงานว จ ย ผลงานว ชาการและนว ตกรรม ข นอย ก บระเบ ยบว ธ ว จ ย และจานวนหน าและจานวนบทท จ ดทาตารา 2. การจ ดสรรเง นสน บสน นการเผยแพร ผลงานว จ ยในท ประช มระด บชาต หร อนานาชาต ภายในประเทศ ตามหล กฐานการเบ กจ ายจร งในการนาเสนอผลงานในคร งน นๆ ให ส ทธ ในการเด นทาง โดยเคร องบ นไป-กล บ และไม น บรวมก บงบประมาณในการพ ฒนาตนเอง 3. การจ ดสรรเง นสน บสน นการเผยแพร ผลงานว จ ยในท ประช มระด บนานาชาต ในต างประเทศ คณะกรรมการบร หารว ทยาล ยฯ จะพ จารณาเป นรายกรณ โดยม หล กเกณฑ ในเบ องต นด งน 3.1 อาจารย ท จะไปนาเสนอผลงานว จ ยในท ประช มระด บนานาชาต ในต างประเทศ ต องน ามาต พ มพ เผยแพร ในวารสารหร อท ประช มว ชาการระด บชาต นานาชาต ตามหล กเกณฑ ค ณภาพงานว จ ย 3.2 การไปน าเสนอผลงานว จ ย ผลงานว ชาการในต างประเทศ ต องเป นไปตามประกาศส าน กงาน ปล ดกระทรวงสาธารณส ข เร องหล กเกณฑ อ ตรา ว ธ การ และเง อนไขการเบ กจ ายเง นรายได สถานศ กษา เพ อไป น าเสนอผลงานว ชาการและเป นว ทยากร ในการประช มระด บนานาชาต ในต างประเทศ พ.ศ (ลงว นท 9 ก นยายน 2552) และประกาศของสถาบ นพระบรมราชชนกเร อง เร องหล กเกณฑ และแนวปฏ บ ต เก ยวก บการ สน บสน นบ คลากร เพ อไปน าเสนอผลงานทางว ชาการและเป นว ทยากรในการประช มระด บนานาชาต ใน ต างประเทศ (ลงว นท 16 มกราคม 2552) ด รายละเอ ยดได ท งานว พ ฒนาผลผล ตทางว ชาการ 3.3 การจ ดท ารายละเอ ยดงบประมาณในโครงการขอให เป นไปตามประกาศของสถาบ นพระบรมราช ชนกเร องหล กเกณฑ อ ตรา ว ธ การ และเง อนไขการเบ กจ ายเง นรายได สถานศ กษา เพ อเป นค าใช จ ายการว จ ย และผล ตผลงานว จ ยและผล ตผลงานทางว ชาการ พ.ศ (ลงว นท 20 ม นาคม 2552) หมวดค าตอบแทน 1. ค าเบ ยเล ยง ค าพาหนะ ค าเด นทาง ค าท พ ก ใช ระเบ ยบการเด นทางไปราชการ หล กฐาน : บ นท กข อความขออน ม ต ไปราชการ รายงานการเด นทาง และใบเสร จร บเง น 2. ข อม ลเช งปร มาณ (แบบส มภาษณ แบบสอบถาม) ฉบ บละไม เก น 25 บาท หร อว สด ราคาไม เก น 25 บาท/คน หล กฐาน: ใบสาค ญร บเง น กรณ 500 บาท ให แนบสาเนาบ ตรประจาต วผ ร บจ างด วย 3. ค าตอบแทนผ ให ข อม ลเช งค ณภาพ อ ตราคนละไม เก น 100 บาท/ว น 4. ค าตอบแทนผ ช วยว จ ยซ งไม ได ม ส วนร วมในงานว จ ย อ ตราว นละไม เก น 240 บาท (12 ช วโมง) หล กฐาน : รายงานการเด นทาง หร อใบสาค ญร บเง น กรณ 500 บาท ให แนบสาเนาบ ตรประจาต วผ ร บจ างด วย 5. ค าตอบแทนผ ประสานงานในพ นท คนละไม เก น 500 บาท 6. ค าตอบแทนผ ช วยเก บข อม ลว จ ย ช ดละไม เก น 100 บาท (ข นอย ก บเคร องม อว จ ย) 7. ค าตอบแทนผ ทรงค ณว ฒ ตรวจสอบค ณภาพโครงการว จ ย ไม เก น 500 บาท/คน 8. ค าตอบแทนผ เช ยวชาญในการตรวจสอบเคร องม อว จ ย ไม เก น 500 บาท/คน 9. ค าตอบแทนผ ทรงค ณว ฒ ประเม นรายงานว จ ยต นฉบ บต พ มพ ในวารสารไม เก น 2,000 บาท/2 คน

7 ค ม อบร หารงานพ ฒนาผลผล ตทางว ชาการ ค าตอบแทนผ เช ยวชาญตรวจสอบความถ กต องของตารา ไม เก น 1,000 บาท/คน (ไม เก น 3 คน) 11. ค าตอบแทนการพ ส จน อ กษรของตารา ไม เก น 1,000 บาท/คน 12. ค าตอบแทนการแปลรายงานว จ ยเป นภาษาอ งกฤษ หน าละไม เก น 500 บาท และเหมาจ ายไม เก น 5,000 บาท หล กฐาน: ข อ 5-12 ให ทาบ นท กข อความขออน ม ต จ ดซ อจ ดจ าง ตามระเบ ยบพ สด เม อดาเน นการแล ว เสร จ ใช ใบสาค ญร บเง นเป นหล กฐาน กรณ จ ดจ าง 500 บาท ให แนบสาเนาบ ตรประจาต วผ ร บจ างด วย หมวดค าใช สอย 13. ค าจ างเหมาว เคราะห ข อม ล/แปลผลข อม ล ไม เก น 5,000 บาท หร อค าจ างบ นท กข อม ล เคาะละ 25 สตางค 14. ค าจ างถอดเทปบ นท กเส ยงพร อมพ มพ กรณ ว จ ยเช งค ณภาพ หน าละ 50 บาท 15. ค าจ างเหมาในการพ มพ เอกสารรวมแก ไข หน าละไม เก น 20 บาท 16. ค าจ างออกแบบปกตารา เล มละไม เก น 500 บาท หล กฐาน : ข อ ให ทาบ นท กข อความขออน ม ต จ ดซ อจ ดจ าง ตามระเบ ยบพ สด เม อดาเน นการ แล วเสร จ ใช ใบสาค ญร บเง นเป นหล กฐาน กรณ จ ดจ าง 500 บาท ให แนบสาเนาบ ตรประจาต วผ ร บจ างด วย 17. ค าสาเนาเอกสาร หน าละไม เก น 50 สตางค 18. ค าเข าร ปเล มและทาปก เล มละไม เก น 200 บาท หล กฐาน : ข อ ให ทาบ นท กข อความขออน ม ต จ ดซ อจ ดจ าง และทาตามระเบ ยบพ สด เม อ ดาเน นการแล วเสร จใช ใบเสร จร บเง นระบ ช อว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน จ งหว ดนนทบ ร และ ร านค าต องม ช อร าน สถานท ต ง และเลขประจาต วผ เส ยภาษ หมวดค าว สด 1. ค าว สด และอ ปกรณ เพ อการว จ ยโครงการละไม เก น 10,000 บาท หล กฐาน: ให ทาบ นท กข อความขออน ม ต จ ดซ อจ ดจ าง และทาตามระเบ ยบพ สด เม อดาเน นการแล ว เสร จใช ใบเสร จร บเง นระบ ช อว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน จ งหว ดนนทบ ร และ ร านค าต องม ช อร าน สถาน ท ต ง และเลขประจาต วผ เส ยภาษ 2. ตราไปรษณ ยากร ตามท จ ายจร ง หมายเหต : 1. กรณ ท ม การซ อว สด อ ปกรณ หร อจ ดจ าง ให ทาบ นท กข อความขออน ม ต จ ดซ อจ ดจ าง และทาตาม ระเบ ยบพ สด 2. เม อทางงานพ สด ด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างเร ยบร อยแล ว ผ ว จ ยจ งทาบ นท กข อความขอเบ กจ ายเง น สน บสน นการทาว จ ย พร อมแนบหล กฐานการดาเน นการจ ดซ อจ ดจ างและหล กฐานผลการดาเน นงาน ส งท งาน พ ฒนาผลผล ตทางว ชาการ 6. การเบ กจ ายเง นสน บสน นการว จ ย การผล ตผลงานว ชาการ การเบ กจ ายเง นสน บสน นการดาเน นการว จ ย การผล ตผลงานว ชาการ เป นไปตามความก าวหน าในการ ดาเน นงาน และม แนวทางด งน ทางเล อกท 1 เบ กจ ายตามความก าวหน าของการดาเน นงานด งน 1. พ จารณาอน ม ต เบ กจ ายเง นสน บสน น เป นเง นร อยละ 30 เม อทาส ญญาร บท นว จ ย

8 ค ม อบร หารงานพ ฒนาผลผล ตทางว ชาการ 8 2. พ จารณาอน ม ต เบ กจ ายเง นสน บสน น เป นเง นร อยละ 50 เม อผลงานว จ ย เสร จบทท แล ว หร อตาราเสร จแล วอย างน อยร อยละ 50 ของจานวนบทท ก าหนดในสารบ ญ 3. พ จารณาอน ม ต เบ กจ ายเง นสน บสน น เป นเง นร อยละ 70 เม อผลงานว จ ย เสร จบทท แล ว 4. พ จารณาอน ม ต เบ กจ ายเง นสน บสน น เป นเง นท เหล อท งหมด เม อผลงานว จ ยเสร จบทท และส งรายงานว จ ยฉบ บสมบ รณ พร อมไฟล ให งานพ ฒนาผลผล ตทางว ชาการ ทางเล อกท 2 เบ กจ ายเง นท งหมดเม อ 5. ผลงานว จ ยแล วเสร จ บทท และส งรายงานว จ ยฉบ บสมบ รณ จานวน 3 เล ม (เก บไว ท งานฯ 1 เล ม เข าห องสม ด 2 เล ม) และบทความเพ อต พ มพ พร อมไฟล ให งานพ ฒนาผลผล ตทางว ชาการ 6. ตาราแล วเสร จ และส งเล มตาราให งานว จ ยจานวน 5 เล ม (เก บไว ท งานฯ 1 เล ม เข าห องสม ด 4 เล ม) 7. งานนวตกรรมแล วเสร จ และส งค ม องานนว ตกรรมให งานว จ ยจานวน 4 เล ม (เก บไว ท งานฯ 1 เล ม เข าห องปฏ บ ต การพยาบาล 3 เล ม) 7. การต ดตามความก าวหน าการดาเน นงาน งานฯ จะต ดตามความก าวหน าการดาเน นการว จ ยฯ และรายงาน ต อท ประช มกรรมการบร หาร ว ทยาล ยและท ประช มประจาเด อน ในเด อนม นาคม (กลางป งบประมาณ) และเด อนก นยายน (ส น ป งบประมาณ) โดยใช ส ญล กษณ แทนความก าวหน าในการด าเน นงานด งน No proposal แทน ม ช อโครงการในแผนปฏ บ ต การฯ แต ย งไม ส งโครงร างว จ ยฯ Proposal แทน ส งโครงร างว จ ย/โครงการตาราแล ว อย ระหว างการพ จารณาของคณะกรรมการฯ Proposal passed แทน โครงร างว จ ย/โครงการตารา ผ านการพ จารณาของคณะกรรมการฯ และ ได ร บอน ม ต จากผ อานวยการว ทยาล ยฯแล ว Chap 123 แทน ผลงานว จ ย เสร จบทท แล ว Chap แทน ผลงานว จ ย เสร จบทท แล ว Text 50% แทน ตารา เสร จแล วอย างน อยร อยละ 50 ของจานวนบทท กาหนดในสารบ ญ Text 100% แทน ตารา เสร จแล วครบท กบทของจานวนบทท กาหนดในสารบ ญ Text reviewed แทน ตาราอย ในระหว างการตรวจอ านโดยผ ทรงค ณว ฒ Text approved แทน ตาราผ านการตรวจอ านโดยผ ทรงค ณว ฒ และได ร บการต พ มพ เผยแพร Full Paper & File แทน ส งบทความว จ ยฉบ บสมบ รณ (Full paper) พร อมไฟล ให งานฯแล ว Full Text & File แทน ส งรายงานว จ ยฉบ บสมบ รณ จานวน 3 เล ม พร อมไฟล ให งานฯ แล ว Full Paper, Text & File แทน ส งบทความว จ ยฉบ บสมบ รณ (Full paper) และรายงานว จ ยฉบ บ สมบ รณ จานวน 3 เล ม พร อมไฟล ให งานว จ ยแล ว Under review แทน ผลงานว จ ยอย ระหว างกระบวนการ peer review เพ อการต พ มพ ในวารสาร Under publication แทน ผลงานว จ ยได ร บการตอบร บให ต พ มพ ในวารสาร/ได ร บการต พ มพ แล ว และส งหน งส อตอบร บจากวารสาร/วารสารฉบ บท ม ผลงานได ร บการต พ มพ ให งานฯ แล ว Proceedings แทน บทความว จ ยฉบ บสมบ รณ (Full paper) ได ร บการต พ มพ ในรายงานส บเน องจาก การประช มว ชาการ (Proceedings) และส งเล ม proceedings ให งานฯแล ว Application แทน ผลงานว จ ย ได ถ กนาไปใช ประโยชน ตามว ตถ ประสงค ท ระบ ไว ในโครงการว จ ย และ รายงานการว จ ยอย างถ กต อง โดยได ร บหน งส อร บรองการใช ประโยชน จากหน วยงานท เก ยวข อง

9 ค ม อบร หารงานพ ฒนาผลผล ตทางว ชาการ 9 8. การปร บโครงการ การขยายเวลา และการย ต โครงการ 1. การปร บโครงการ กรณ ท ห วหน าโครงการต องการปร บเปล ยนช อโครงการ ระเบ ยบว ธ ว จ ย หร องบประมาณ ให ทาบ นท ก ข อความพร อมแจงรายละเอ ยดการปร บเปล ยนมาย งงานว จ ยฯ งานว จ ยฯ จะนาเร องเข าพ จารณาในท ประช ม คณะกรรมการฯ ภายใน 2 ส ปดาห 2. การขยายเวลา และย ต โครงการ กรณ ท ห วหน าโครงการต องการขยายเวลา ให ทาบ นท กข อความขอปร บงานว จ ยฯ ส งไปย งงานพ ฒนา ผลผล ตทางว ชาการ กรณ ท ห วหน าโครงการต องการย ต โครงการ หากห วหน าโครงการย งไม ม การเบ กจ ายเง น สน บสน น สามารถย ต โครงการได ตลอดเวลา และให ทาบ นท กข อความขอยกเล กโครงการ/ก จกรรม ส งไปย งงาน พ ฒนาผลผล ตทางว ชาการ หากห วหน าโครงการม การเบ กจ ายเง นสน บสน นไปแล ว ไม ว าจะบางส วนหร อ ท งหมด จะไม สามารถย ต โครงการได ต องดาเน นโครงการจนแล วเสร จ หากต องการทาว จ ย/ตาราเร องใหม คณะกรรมการฯ จะพ จารณาเป นรายกรณ 9. แนวทางการค มครองส ทธ ของการจ ดทาผลงานว จ ย ผลงานว ชาการ และนว ตกรรม เพ อเป นการค มครองส ทธ ของการจ ดทาผลงานว จ ย ผลงานว ชาการ และนว ตกรรม อ กท งเพ อให ร ปเล ม งานว จ ยม ร ปแบบเด ยวก น เพ อความสะดวกในการจ ดเก บข อม ลในฐานข อม ลการว จ ย เล มรายงานว จ ยฉบ บ สมบ รณ ควรม องค ประกอบด งน 1. ผลงานว จ ย 1.1 หน าปก ประกอบด วย - โลโก ของว ทยาล ย (กรณ ได ร บท นสน บสน นการว จ ยจากว ทยาล ยฯ) - ช อว จ ยท งภาษาไทยและภาษาอ งกฤษ - ช อผ ว จ ยท กคน - ม ข อความระบ ว า รายงานว จ ยฉบ บน ได ร บท นสน บสน นจากว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน จ งหว ดนนทบ ร ประจาป การศ กษา... หร อหากได ร บท นสน บสน นการว จ ยจากแหล งท นอ น ให ระบ ช อแหล งท นว จ ย - เด อน ป ท ผลงานแล วเสร จ (กร ณาระบ เด อน เพ อความสะดวกในการน บวงรอบผลงาน และการลง บ นท กข อม ลในฐานข อม ล) 1.2 บทค ดย อ ต องม ท งภาษาไทยและภาษาอ งกฤษ (ไม ควรเก น 1 หน ากระดาษ) พร อมด วย Key word ท งภาษาไทยและภาษาอ งกฤษ 1.3 เน อหา สาหร บผลงานว จ ยต องม การทาลายน าเป นส ญล กษณ ของว ทยาล ยลงในส วนท เป นเน อหา ท กหน า 2. ผลงานว ชาการ ตารา นวตกรรม 2.1 หน าปก ประกอบด วย - โลโก ของว ทยาล ย (กรณ ได ร บท นสน บสน นการว จ ยจากว ทยาล ยฯ) - ช อเร องภาษาไทย

10 ค ม อบร หารงานพ ฒนาผลผล ตทางว ชาการ 10 - ช อเร องภาษาอ งกฤษ (ถ าม ) - ช อผ จ ดทาผลงานท กคน - ม ข อความระบ ว า รายงานฉบ บน ได ร บท นสน บสน นจากว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน จ งหว ด นนทบ ร ประจาป... หร อหากได ร บท นสน บสน นจากแหล งท นอ น ให ระบ ช อแหล งท น - เด อน ป ท ผลงานแล วเสร จ (กร ณาระบ เด อน เพ อความสะดวกในการน บวงรอบผลงาน และ การลง บ นท กข อม ลในฐานข อม ล) - หมายเลข ISBN (ถ าม ) หมายเหต : กรณ เป นผลงานว ชาการเพ อใช ในการเล อนระด บ ไม ต องขอ ISBN 10. การต พ มพ หร อเผยแพร ผลงานว จ ย งานสร างสรรค (สมศ.5) ใช เกณฑ การประเม น และกาหนดระด บค ณภาพงานว จ ยท ต พ มพ เผยแพร ตามเกณฑ การประเม นท กาหนดไว ในต วบ งช สมศ.5 ด งน ค าน าหน ก ระด บค ณภาพงานว จ ย 0.25 ม การต พ มพ ในรายงานส บเน องจากการประช มว ชาการระด บชาต /นานาชาต หร อม การต พ มพ ในวารสารว ชาการท ปรากฎในฐานข อม ล TCI 0.50 ม การต พ มพ ในวารสารว ชาการระด บชาต ท ม ช อปรากฏอย ในประกาศของสมศ ม การต พ มพ ในวารสารว ชาการระด บนานาชาต ท ปรากฏในฐานข อม ลการจ ดอ นด บ วารสาร SJR (SCImago Journal Rank: โดยวารสารน น ถ กจ ดอย ในควอไทล ท 3 หร อ 4 (Q3 หร อ Q4) ในป ล าส ด ใน subject category ท ต พ มพ หร อม การต พ มพ ในวารสารว ชาการระด บนานาชาต ท ม ช อปรากฏอย ใน ประกาศของสมศ ม การต พ มพ ในวารสารว ชาการระด บนานาชาต ท ปรากฏในฐานข อม ลการจ ดอ นด บ วารสาร SJR (SCImago Journal Rank: โดยวารสารน นถ กจ ด อย ใน ควอไทล ท 1 หร อ 2 (Q1 หร อ Q2) ในป ล าส ด ใน subject category ท ต พ มพ หร อม การต พ มพ ในวารสารว ชาการระด บนานาชาต ท ปรากฏในฐานข อม ลสากล ISI หมายเหต : รายช อวารสารว ชาการท ได ร บการร บรองจากสกอ. สามารถด ได ท ศ นย ให คาปร กษาฯ 11. การนาผลงานว จ ยหร องานสร างสรรค ไปใช ประโยชน (สมศ.6) การนาผลงานว จ ยหร องานสร างสรรค ไปใช ประโยชน หมายถ ง งานว จ ยหร องานสร างสรรค ท ได น าไปใช ประโยชน ตามว ตถ ประสงค ท ระบ ไว ในโครงการ/โครงการว จ ย และรายงานการว จ ยอย างถ กต อง สามารถ นาไปส การแก ป ญหาได อย างเป นร ปธรรมก บกล มเป าหมาย โดยม หล กฐานปรากฏอย างช ดเจนถ งการนาไปใช จน ก อให เก ดประโยชน ได จร งตามว ตถ ประสงค และได ร บการร บรองการใช ประโยชน จากหน วยงานท เก ยวข อง (สมศ.6)

11 ค ม อบร หารงานพ ฒนาผลผล ตทางว ชาการ การจ ดทาผลงานว ชาการ (สมศ.7) ผลงานว ชาการ หมายถ ง บทความว ชาการ ตารา หร อหน งส อ ท ผ านกระบวนการกล นกรองและได ร บ การร บรองค ณภาพแล ว บทความว ชาการ เป นการเสนอองค ความร ใหม ท น าสนใจในด านท ทาการศ กษา ท ม การว เคราะห ว จารณ ประเด นต างๆ ตาม หล กว ชาการ ผ เข ยนควรศ กษาประเด นท วารสารน นๆ สนใจ และจ ดทาตามร ปแบบ การเข ยนตามท วารสารน นๆ กาหนด (หากบทความไม ตรงก บความสนใจของวารสาร และไม เข ยนตามร ปแบบ ท วารสารกาหนด อาจไม ได ร บการตอบร บให ต พ มพ ได ) ตารา หมายถ ง เอกสารท ใช ในการเร ยนว ชาใดว ชาหน งท ครบถ วนสมบ รณ ท นสม ย โดยจะต องม เน อหา สาระอย างละเอ ยดครอบคล มว ชาหร อส วนของว ชา โดยม ว ตถ ประสงค ท ใช เป นหล กในการเร ยนการสอนตาม หล กส ตรซ งสถานศ กษากาหนด แต ละเร องแต ละตอนควรม การอธ บาย หร อว เคราะห อย าง ถ ถ วนและล กซ ง ควรม การสร ปหร อแสดงความค ดเห นท เป นของตนเองประกอบไว ในส วนท ายตามสมควร การแบ งส ดส วนกาไรจากการผล ตหน งส อ ตารา กรณ : สาหร บอาจารย ท เข ยนตาราโดยผ านเกณฑ ประเม นค ณภาพภายนอกและได ร บการต พ มพ ร ปเล มแล ว ทางว ทยาล ยจะมอบเง นรางว ลจานวน ๕,๐๐๐ บาทต อการเข ยนตารา ๑ เล ม ในส วนของผลงานเล อนระด บจะ ไม ม รางว ลมอบให กรณ เข าโครงการตาราของว ทยาล ย โดยว ทยาล ย เป นผ สน บสน นค าใช จ ายในการผล ต เป นผ พ มพ และจ ดจาหน าย จะแบ งส ดส วนค าตอบแทนให ว ทยาล ยร อยละ ๕๕ ผ จ ดจาหน ายจากโครงการต าราของ สถาบ นพระบรมราชชนกร อยละ ๒๕ และผ แต งร อยละ ๒๐ ระด บค ณภาพผลงานว ชาการ กาหนดระด บค ณภาพผลงานว ชาการ ด งน (สมศ.7) ค าน าหน ก ระด บค ณภาพผลงานว ชาการ 0.25 บทความว ชาการท ได ร บการต พ มพ ในวารสารระด บชาต 0.50 บทความว ชาการท ได ร บการต พ มพ ในวารสารระด บนานาชาต 0.75 ตาราหร อหน งส อท ม การตรวจอ านโดยผ ทรงค ณว ฒ ท สถานศ กษาก าหนด 1.00 ตาราหร อหน งส อท ใช ในการขอผลงานทางว ชาการและผ านการพ จารณาตามเกณฑ การขอ ตาแหน งทางว ชาการแล วหร อตาราหร อหน งส อท ม ค ณภาพส งม ผ ทรงค ณว ฒ ตรวจอ านตาม เกณฑ การขอตาแหน งทางว ชาการ

12 ค ม อบร หารงานพ ฒนาผลผล ตทางว ชาการ การขอร บเง นรางว ล 13.1 งานว จ ยท ได ร บการต พ มพ หร อเผยแพร (ได เพ ยงคนเด ยว) ค าน าหน ก ระด บค ณภาพงานว จ ย ม การต พ มพ ในรายงานส บเน องจากการประช มว ชาการ ระด บชาต /นานาชาต หร อม การต พ มพ ใน วารสารว ชาการท ปรากฎในฐานข อม ล TCI ม การต พ มพ ในวารสารว ชาการระด บชาต ท ม ช อปรากฏ อย ในประกาศของ สมศ. ม การต พ มพ ในวารสารว ชาการระด บนานาชาต ท ปรากฏ ในฐานข อม ลการจ ดอ นด บวารสาร SJR (SCImago Journal Rank: โดยวารสารน น ถ กจ ดอย ในควอไทล ท 3 หร อ 4 (Q3 หร อ Q4) ในป ล าส ด ใน subject category ท ต พ มพ หร อม การต พ มพ ในวารสารว ชาการระด บนานาชาต ท ม ช อปรากฏอย ใน ประกาศของสมศ. ม การต พ มพ ในวารสารว ชาการระด บนานาชาต ท ปรากฏใน ฐานข อม ลการจ ดอ นด บวารสาร SJR (SCImago Journal Rank: โดยวารสารน นถ กจ ดอย ใน ควอไทล ท 1 หร อ 2 (Q1 หร อ Q2) ในป ล าส ด ใน subject category ท ต พ มพ หร อม การต พ มพ ในวารสารว ชาการ ระด บนานาชาต ท ปรากฏในฐานข อม ลสากล ISI จานวนเง นรางว ลท ได ร บ ช อแรก/ Corresponding ช ออ น author 2,000 บาท 1,200 บาท 5,000 บาท 3,000 บาท 7,500 บาท 4,500 บาท 10,000 บาท 6,000 บาท 13.2 งานสร างสรรค ท เผยแพร (ได เพ ยงคนเด ยว) ค าน าหน ก ระด บค ณภาพผลงานว ชาการ จานวนเง นรางว ลท ได ร บ ช อแรก ช ออ น ๐.๑๒๕ - งานสร างสรรค ท ได ร บการเผยแพร ในระด บสถาบ นหร อจ งหว ด 1,250 บาท 750 บาท ๐.๒๕ - งานสร างสรรค ท ได ร บการเผยแพร ในระด บชาต 2,500 บาท 1,500 บาท ๐.๕๐ - งานสร างสรรค ท ได ร บการเผยแพร ในระด บความร วมม อระหว าง ประเทศ 5,000 บาท 3,000 บาท ๐.๗๕ - งานสร างสรรค ท ได ร บการเผยแพร ในระด บภ ม ภาคอาเซ ยน 7,500 บาท 4,500 บาท ๑.๐๐ - งานสร างสรรค ท ได ร บการเผยแพร ในระด บนานาชาต 10,000 บาท 6,000 บาท

13 ค ม อบร หารงานพ ฒนาผลผล ตทางว ชาการ ผลงานว ชาการท ได ร บรองค ณภาพ (ได เพ ยงคนเด ยว) ค าน าหน ก ระด บค ณภาพผลงานว ชาการ จานวนเง นรางว ลท ได ร บ ช อแรก ช ออ น 0.25 บทความว ชาการท ได ร บการต พ มพ ในวารสารระด บชาต 2,500 บาท 1,500 บาท 0.50 บทความว ชาการท ได ร บการต พ มพ ในวารสารระด บนานาชาต 5,000 บาท 3,000 บาท 0.75 ตาราหร อหน งส อท ม การตรวจอ านโดยผ ทรงค ณว ฒ ท สถานศ กษา 7,500 บาท 4,500 บาท กาหนด 1.00 ตาราหร อหน งส อท ใช ในการขอผลงานทางว ชาการและผ านการ พ จารณาตามเกณฑ การขอตาแหน งทางว ชาการแล วหร อต ารา หร อหน งส อท ม ค ณภาพส งม ผ ทรงค ณว ฒ ตรวจอ านตามเกณฑ การ ขอตาแหน งทางว ชาการ หมายเหต การขอร บเง นรางว ล จะต องเป นเร องท ไม เคยขอร บเง นรางว ลมาก อน 10,000 บาท 6,000 บาท

14 ค ม อบร หารงานพ ฒนาผลผล ตทางว ชาการ 14 ส วนท 2 ระบบและกลไกการดาเน นงาน ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน จ งหว ดนนทบ ร ม จ ดเน นในการว จ ยด านการสร างเสร มส ขภาพท เป น ว ส ยท ศน ของว ทยาล ยฯ ด งน น จ งต องม ระบบและกลไกควบค มให สามาถดาเน นการในพ นธก จด านน ได อย างม ประส ทธ ภาพและค ณภาพตามจ ดเน นเฉพาะของสถาบ น เพ อให ได ผลงานว จ ยและงานสร างสรรค ท ม ประโยชน การว จ ยจะประสบความสาเร จและเก ดประโยชน จาเป นต องม ระบบและกลไก ตลอดจนม การสน บสน น ทร พยากรให สามารถดาเน นการได ตามแบบแผน และอาจารย ม ส วนร วมในการว จ ยอย างเข มแข ง ด งน นระบบ และกลไกการดาเน นงาน จ งประกอบด วยรายละเอ ยด ด งน

15 ค ม อบร หารงานพ ฒนาผลผล ตทางว ชาการ 15 ระบบและกลไกการบร หารงานว จ ยหร องานสร างสรรค กาหนดนโยบายและประกาศหล กเกณฑ การ สน บสน นท นว จ ยของว ทยาล ย คณะกรรมการบร หารฯ กย.-ตค. ตค.-พย. จ ดสรรงบประมาณการว จ ย ประกาศให ท น คณะกรรมการบร หารฯ คณะกรรมการบร หารฯ ก อนว นท ๑ ของเด อนท พ จารณา พย. กพ. พค. สค. ผ ว จ ยส งโครงร างว จ ย ส งพ จารณาคณะกรรรมการพ จารณาผลงานว ชาการ ผ ว จ ยหล ก คณะกรรมการพ จารณา ผลงานว ชาการ คณะกรรมการพ จารณา ไม ผ าน ธค. ม ค. ม ย. กย. ผ าน ส งคณะกรรรมการจร ยธรรมการว จ ยในมน ษย คณะกรรมการจร ยธรรม การว จ ยในมน ษย คณะกรรมการพ จารณา ผ าน ไม ผ าน ภายใน ๒ ส ปดาห หล งผ านการ พ จารณาจากคณะกรรมการ ผ าน ประกาศโครงร างการว จ ยท ได ร บท น ห วหน าโครงการว จ ยทาส ญญาการร บท นและลงบ นท กข อม ลในฐานข อม ล PIEiS งานพ ฒนาผลผล ตฯ ผ ว จ ยหล ก ดาเน นงานว จ ยตามแผน ท มน กว จ ย ต ดตามการดาเน นงานว จ ย รายงานผลการดาเน นการว จ ยท ก ๓ เด อน งานพ ฒนาผลผล ตฯ ผ ว จ ย ผ ว จ ยหล ก พ จารณา ผ าน ไม ผ าน งานว จ ยท แล วเสร จ (ส งเล มท ทาตามแนวทางการค มครองส ทธ ในหน า 9, ไฟล, CD) บ นท กสร ปป ดโครงการ หล กฐานการลงข อม ล PIEiS ครบท กสถานะ (โครงร าง ต พ มพ การบ รณาการงานว จ ย นาไปใช ประโยชน ) ต พ มพ เผยแพร งานว จ ยและลงบ นท กข อม ลในฐานข อม ล PIEiS งานพ ฒนาผลผล ตฯ ท มน กว จ ย ท มน กว จ ย

16 ค ม อบร หารงานพ ฒนาผลผล ตทางว ชาการ 16 ระบบและกลไกการสน บสน นการเผยแพร ผลงานว จ ย ว ชาการหร องานสร างสรรค ผ ร บผ ดชอบ ส งเสร ม/พ ฒนาศ กยภาพอาจารย ด านการ เผยแพร ว จ ย/ว ชาการ/งานสร างสรรค งานพ ฒนาผลผล ตฯ นาผลงานการว จ ยมาข นทะเบ ยนงานว จ ยท แล วเสร จ และสร ปงานว จ ย ตามร ปแบบการเตร ยมต นฉบ บเพ อต พ มพ งานว จ ยหร องานสร างสรรค ผ ว จ ย เล อกวารสารท ต องการต พ มพ ท อย ในฐานข อม ล TCI/SJR หร อเล อกเวท นาเสนอระด บชาต นานาชาต ท ม peer review และ proceedings ผ ว จ ย/ร วมก บ งานพ ฒนาผลผล ตฯ แก ไขค ณภาพผลงานตามข อเสนอแนะ ของบรรณาธ การและ reviewer วารสารท ลงต พ มพ ผ ว จ ย ต ดตามความก าวหน าของการส งบทความว จ ยเพ อ การต พ มพ /นาเสนอ งานพ ฒนาผลผล ตฯ เผยแพร ผลงาน ผ ว จ ย นาผลงานท ได ต พ มพ มาข นทะเบ ยนเพ อสน บสน นค าใช จ าย ในการนาเสนอ/ต พ มพ และขอร บรางว ลประจาเด อน ผ ว จ ยและ งานพ ฒนาผลผล ตฯ ประชาส มพ นธ และประกาศเก ยรต ค ณ พร อมท งเบ กเง นรางว ลให แก เจ าของ ผลงาน งานพ ฒนาผลผล ตฯ

17 ค ม อบร หารงานพ ฒนาผลผล ตทางว ชาการ 17 ระบบและกลไกการพ จารณากรณ ม น กว จ ยจากภายนอกมาขอเก บข อม ลว จ ยในว ทยาล ย ผ ว จ ยส งหน งส อขอความอน เคราะห เก บข อม ลว จ ยถ งผ อานวยการพร อมโครง ร างว จ ย แบบร บรองการพ จารณาจร ยธรรมว จ ย ใบย นยอมและแบบสอบถาม ผ ว จ ยภายนอก ตรวจสอบโครงร างการว จ ยและการร บรองจร ยธรรมการว จ ยในมน ษย รองฯ ฝ ายว จ ยฯ พ จารณาผลกระทบ ต อว ทยาล ยฯ รองฯ ฝ ายว จ ยฯ ไม ม แจ งผลการพ จารณา และ ให ผ ว จ ยชาระเง นค าธรรมเน ยม ไม อน ม ต และแจ งผลการพ จารณา ให ผ ว จ ยทราบ ม รองฯฝ ายว จ ยฯ รองฯฝ ายว จ ยฯ มอบให ผ เก ยวข องประสานงานการเก บข อม ล รองฯฝ ายว จ ยฯ ผ ประสานงานดาเน นการเก บข อม ล ผ ประสานงานว จ ย ผ ประสานงานรวบรวมแบบสอบถามส งงานว จ ย ผ ประสานงานว จ ย ส งแบบสอบถามท เก บแล วค นให ผ ว จ ย งานพ ฒนาผลผล ตฯ

18 ค ม อบร หารงานพ ฒนาผลผล ตทางว ชาการ 18 ระบบและกลไกส งเสร มการผล ตผลงานว จ ย ผลงานว ชาการและนวตกรรม บนพ นฐานภ ม ป ญญาท องถ นหร อจากสภาพป ญหาส งคม กรณ ร บท นสน บสน นจากว ทยาล ย เสนอโครงร างว จ ยตามข นตอนของว ทยาล ย กรณ ร บท นสน บสน นจากภายนอกดาเน นการตามข อตกลงของแหล งท น ผ ว จ ย พ จารณางบประมาณ และจร ยธรรมการว จ ย อน ม ต เสนอโครงการว จ ย/โครงการตารา ท ปร บแก ตามมต คณะกรรมการว จ ยฯ ภายใน 1 เด อน ไม อน ม ต คณะกรรมการท น และจร ยธรรมฯ ตรวจสอบโครงการว จ ย/ โครงการตาราให เป นไปตาม มต คณะกรรมการว จ ยฯ ไม อน ม ต งานพ ฒนาผลผล ตฯ อน ม ต เสนอโครงการว จ ย/โครงการตารา เพ อขออน ม ต ผ ว จ ย พ จารณาอน ม ต ไม อน ม ต ผ อานวยการว ทยาล ย อน ม ต ทาส ญญาขอร บท นสน บสน นการว จ ย และการผล ตผลงานว ชาการ บนพ นฐานภ ม ป ญญาท องถ น และจากสภาพป ญหาส งคม ผ ว จ ย

19 ค ม อบร หารงานพ ฒนาผลผล ตทางว ชาการ 19 ระบบและกลไกการรวบรวม ค ดสรร ว เคราะห และส งเคราะห ความร จากงานว จ ยหร องานสร างสรรค รวบรวมงานว จ ยท แล วเสร จ ภายในเด อน พ.ค.ของท กป ย อนหล ง 3 ป คณะกรรมการส งเคราะห ความร งานว จ ย จาแนก ค ดสรร ว เคราะห งานว จ ย แบ งตามคาถามการว จ ย คณะกรรมการส งเคราะห ความร งานว จ ย เล อกงานว จ ยท ค ดสรรแล วมาส งเคราะห เพ อให ได องค ความร คณะกรรมการส งเคราะห ความร งานว จ ย เผยแพร องค ความร ท ได จากการส งเคราะห งานว จ ย ส สาธารณชนและผ เก ยวข อง คณะกรรมการส งเคราะห ความร งานว จ ย ผ ว จ ยและงาน เทคโนฯ ต ดตามการน าองค ความร ท ได จากการ ส งเคราะห งานว จ ยไปใช ประโยชน คณะกรรมการส งเคราะห ความร งานว จ ยและงานพ ฒนาผลผล ตฯ เก บสาเนาหล กฐานท แสดงถ งการนาองค ความร ท ได จากการส งเคราะห งานว จ ย ไปใช เข าแฟ ม งานพ ฒนาผลผล ต ทางว ชาการ

20 ค ม อบร หารงานพ ฒนาผลผล ตทางว ชาการ 20 ระบบและกลไกการบร หารงานจ ดการความร การบ งช ความร ผ ร บผ ดชอบ คณะกรรมการบร หาร แผนงานจ ดการความร การสร างและแสวงหาความร คณะกรรมการบร หาร แผนงานจ ดการความร การจ ดการความร ให เป นระบบ คณะกรรมการบร หาร แผนงานจ ดการความร การประมวลและกล นกรองความร คณะกรรมการบร หาร แผนงานจ ดการความร การเข าถ งความร คณะกรรมการบร หาร แผนงานจ ดการความร การแบ งป นและแลกเปล ยนความร คณะกรรมการบร หาร แผนงานจ ดการความร การเร ยนร คณะกรรมการบร หาร แผนงานจ ดการความร

คำ แนะนำ ในการจ ดทำ และจ ดส งโครงการว จ ย เพ อร บการพ จารณาจากคณะกรรมการจร ยธรรมการว จ ย กรมควบค มโรค

คำ แนะนำ ในการจ ดทำ และจ ดส งโครงการว จ ย เพ อร บการพ จารณาจากคณะกรรมการจร ยธรรมการว จ ย กรมควบค มโรค เพ อร บการพ จารณาจากคณะกรรมการจร ยธรรมการว จ ย กรมควบค มโรค (ฉบ บปร บปร งคร งท 3) สำ น กจ ดการความร กรมควบค มโรค กระทรวงสาธารณส ข บรรณาธ การ นพ.ศ ภช ย ฤกษ งาม พญ.วรรณา หาญเชาว วรก ล นพ.กรกฎ จ ฑาสม ต บรรณาธ

More information

การจ ดการเร ยนการสอน การท าว จ ย

การจ ดการเร ยนการสอน การท าว จ ย ค ม อและแนวปฏ บ ต การจ ดการเร ยนการสอน การท าว จ ย คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ค าน า พ นธก จด านการจ ดการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพบ ณฑ ตและพ นธ ก จด านการว จ ย เป นพ นธก จท ส าค ญของคณะว

More information

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ 2554 ก คำนำ ค ม อการให บร การทางว ชาการแก ส งคม คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง จ ดท าข น โดยคณาจารย คณะว ทยาการจ ดการ และโดยความร วมม อของคณะกรรมการเคร อข ายแลกเปล ยนเร ยนร ด าน งานประก นค ณภาพการศ

More information

องค ความร ท 3 การบร หารแผนงาน/โครงการ

องค ความร ท 3 การบร หารแผนงาน/โครงการ องค ความร ท 3 การบร หารแผนงาน/โครงการ การบร หารแผนงาน/โครงการ การด าเน นงานแผนงาน/โครงการจะประสบผลส าเร จ บรรล ว ตถ ประสงค และเป าหมายได ต องอาศ ย ความร วมม อและความร บผ ดชอบของผ เก ยวข องท กคน ซ งจ าเป

More information

A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark

A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark คำนำ โครงการเง นหม นเว ยนส งเสร มผลผล ตเพ อโครงการอาหารกลางว น ค อเง นดอกผลของกองท น เพ อ โครงการอาหารกลางว นในโรงเร ยนประถมศ กษา

More information

ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท

ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท จ ดพ มพ เผยแพร โดย ส าน กงานหล กประก นส ขภาพแห งชาต (สปสช.) อาคาร B ช น ๒,๓ และ

More information

สารบ ญ หน า ท มาและความส าค ญ 1 ส วนท 1 การบร หารโครงการ 2 1.1 กลไกการบร หารจ ดการโครงการ 2 1.2 แนวทางการสน บสน น 3 1.3 กลไกและข นตอนในการบร

สารบ ญ หน า ท มาและความส าค ญ 1 ส วนท 1 การบร หารโครงการ 2 1.1 กลไกการบร หารจ ดการโครงการ 2 1.2 แนวทางการสน บสน น 3 1.3 กลไกและข นตอนในการบร สารบ ญ หน า ท มาและความส าค ญ 1 ส วนท 1 การบร หารโครงการ 2 1.1 กลไกการบร หารจ ดการโครงการ 2 1.2 แนวทางการสน บสน น 3 1.3 กลไกและข นตอนในการบร หารโครงการ 5 1.4 ผลการพ จารณาโครงการ 7 1.5 ข อม ลและเอกสารท

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

ค ม อการดาเน นงาน โครงการบร การว ชาการแก ส งคม กองบร หารงานว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยพะเยา

ค ม อการดาเน นงาน โครงการบร การว ชาการแก ส งคม กองบร หารงานว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยพะเยา ค ม อการดาเน นงาน โครงการบร การว ชาการแก ส งคม กองบร หารงานว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ค ม อการด าเน นงานโครงการบร การว ชาการแก ส งคมฉบ บน จ ดท าข นเพ อให ผ ท เก ยวข องก บการ ขอร

More information

ค ม อปฏ บ ต งานสาน กงาน คณะว ทยาการจ ดการ ป การศ กษา 2552

ค ม อปฏ บ ต งานสาน กงาน คณะว ทยาการจ ดการ ป การศ กษา 2552 ค ม อปฏ บ ต งานสาน กงาน คณะว ทยาการจ ดการ ป การศ กษา 2552 ประว ต ความเป นมาของคณะว ทยาการจ ดการ ประว ต คณะว ทยาการจ ดการ คณะว ทยาการจ ดการ พ ฒนามาจากภาคว ชาสหกรณ คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ตาม นโยบายของร

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน งานธ รการ (ปร บปร ง พ.ศ. 2555) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร จ ดทาโดย งานธ รการ นายจ กรกฤษณ สนอ อง

ค ม อการปฏ บ ต งาน งานธ รการ (ปร บปร ง พ.ศ. 2555) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร จ ดทาโดย งานธ รการ นายจ กรกฤษณ สนอ อง ค ม อการปฏ บ ต งาน งานธ รการ (ปร บปร ง พ.ศ. 2555) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร จ ดทาโดย งานธ รการ นายจ กรกฤษณ สนอ อง สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร คานา งานธ รการ สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ได จ ดทาค ม

More information

ล กษณะการใช งบประมาณ การใช จ ายงบประมาณ แนวทางการด าเน นงาน

ล กษณะการใช งบประมาณ การใช จ ายงบประมาณ แนวทางการด าเน นงาน การบร หารงบประมาณงบเง นอ ดหน น ประเภทเง นอ ดหน นท วไป เง นอ ดหน นค าใช จ ายในการจ ดการศ กษาข นพ นฐาน รายการค าจ ดการสอน (ค าอาหารน กเร ยนประจาพ กนอน) 51 น ยาม งบประมาณงบเง นอ ดหน น ประเภทเง นอ ดหน นท วไป

More information

ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา ต ลาคม 2551

ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา ต ลาคม 2551 ค ม อท น โครงการเคร อข ายเช งกลย ทธ เพ อการผล ตและพ ฒนาอาจารย ใน สถาบ นอ ดมศ กษา ท นศ กษาหล กส ตรปร ญญาเอกในประเทศ ร วมก บต างประเทศ และหล กส ตรปร ญญาเอกในประเทศ ประจ าป 2551 ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ

More information

ค ม อปฏ บ ต งาน. การจ ดฝ กอบรมหล กส ตร In-house Training ท ส าน กฝ กอบรมเป นเจ าของโครงการ

ค ม อปฏ บ ต งาน. การจ ดฝ กอบรมหล กส ตร In-house Training ท ส าน กฝ กอบรมเป นเจ าของโครงการ ค ม อปฏ บ ต งาน การจ ดฝ กอบรมหล กส ตร In-house Training ท ส าน กฝ กอบรมเป นเจ าของโครงการ โดย นางแอนนา ทร พย ภ ย น กว ชาการศ กษาช านาญการ ห วหน ากล มงานบร การฝ กอบรม ส าน กฝ กอบรม สถาบ นบ ณพ ตพ ฒนบร หารศาสตร

More information

ค ม อบร หารหล กส ตร หล กส ตรพยาบาลศาสตรบ ณฑ ต (พ.ศ.๒๕๕๕ - พ.ศ.๒๕๕๘)

ค ม อบร หารหล กส ตร หล กส ตรพยาบาลศาสตรบ ณฑ ต (พ.ศ.๒๕๕๕ - พ.ศ.๒๕๕๘) ๑ ค ม อบร หารหล กส ตร หล กส ตรพยาบาลศาสตรบ ณฑ ต (พ.ศ.๒๕๕๕ - พ.ศ.๒๕๕๘) ว ทยาล ยพยาบาล บรมราชชนน นครลาปาง สถาบ นพระบรมราชชนก สาน กปล ดกระทรวง กระทรวงสาธารณส ข ๒ คานา ว ทยาล ยพยาบาล บรมราชนน นครล าปาง ให

More information

ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม

ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม (ปร บปร งจากค ม อการปฏ บ ต งานการท างานบร การส งคม ส าหร บพน กงานค มประพฤต เอกสารหมายเลข 8/2549) กล มงานบร การส งคม กองก จการช มชนและบร การส งคม กรมค มประพฤต เอกสารหมายเลข

More information

หน าท 188 บทท 7 โครงการว จ ย

หน าท 188 บทท 7 โครงการว จ ย บทท 7 โครงการว จ ย เม อจะศ กษาเร องใดก ให พยายามจ บเค าโครงเร องของเร องน นให ได ก อนแล ว จ งพยายามมองลงไปในส วนละเอ ยดท ละส วนให เห นช ดโดยถ วนถ เม อร ว านามาค ดพ จารณาให เห นประเด น ให เห นส วนท เป นเหต

More information

การบร หารความเส ยง ในว ทยาล ยพยาบาลบรมชนน พะเยา

การบร หารความเส ยง ในว ทยาล ยพยาบาลบรมชนน พะเยา การบร หารความเส ยง ในว ทยาล ยพยาบาลบรมชนน พะเยา เฉล มพรรณ เมฆลอย พร บ ญม ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน พะเยา สถาบ นพระบรมราชชนก ส าน กงานปล ดกระทรวงสาธารณส ข กระทรวงสาธารณส ข ก ค าน า ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน

More information

แนวทางและหล กเกณฑ การจ ดท าข อเสนอโครงการภายใต แผนพล งงานทดแทน เพ อขอร บการสน บสน นจาก กองท นเพ อส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน ป งบประมาณ 2558

แนวทางและหล กเกณฑ การจ ดท าข อเสนอโครงการภายใต แผนพล งงานทดแทน เพ อขอร บการสน บสน นจาก กองท นเพ อส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน ป งบประมาณ 2558 แนวทางและหล กเกณฑ การจ ดท าข อเสนอโครงการภายใต แผนพล งงานทดแทน เพ อขอร บการสน บสน นจาก กองท นเพ อส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน ป งบประมาณ 2558 ส าน กนโยบายอน ร กษ พล งงานและพล งงานทดแทน ส าน กงานนโยบายและแผนพล

More information

สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554

สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554 สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554 ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย อาเภอห างฉ ตร สาน กงานการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย จ งหว ดลาปาง สาน กงานการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย

More information

แผนพ ฒนาป การศ กษา 2555-2557

แผนพ ฒนาป การศ กษา 2555-2557 แผนพ ฒนาป การศ กษา 2555-2557 โรงเร ยนเซนต จอห นโปล เทคน ค ส งก ด สาน กบร หารงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน เลขท 25 ซอย พหลโยธ น 23 (ว ภาวด ร งส ต 32) แขวงจต จ กร เขตจต จ กร กร งเทพมหานคร 10900 โทรศ

More information

ค ม อ การด าเน นงานแผนงาน/โครงการเช งร ก :

ค ม อ การด าเน นงานแผนงาน/โครงการเช งร ก : ค ม อ การด าเน นงานแผนงาน/โครงการเช งร ก : การบร หารแผนงาน/โครงการ และการบร หารการเง นการบ ญช และพ สด ส าน กงานกองท นสน บสน นการสร างเสร มส ขภาพ ฉบ บปร บปร งคร งท 4 : 1 ม นาคม 2554 (ปร บบางส วน 5 ก นยายน

More information

แนวทาง เทคน คการทาว จ ยในช นเร ยน

แนวทาง เทคน คการทาว จ ยในช นเร ยน แนวทาง เทคน คการทาว จ ยในช นเร ยน คณะบร หารธ รก จ ป การศ กษา 2554 โดย : คณะกรรมการบร หารจ ดการความร 0 คำนำ การท าว จ ยในช นเร ยนน บว าเป นงานว จ ยท ส าค ญต อการจ ดการเร ยนการสอนเป นอย างย ง เป น เคร องม

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร แผนท ย ทธศาสตร Strategy Map แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด กลย ทธ ท 1 กลย ทธ ด านนโยบายและแผน เช อมโยงก บโครงการในแผนกลย

More information

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา คานา การส งเสร มการประกอบอาช พอ สระเพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน เป นก จกรรม ท กรมสาม ญศ

More information

รายงานต ดตามผลการดาเน นงานตาม แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556

รายงานต ดตามผลการดาเน นงานตาม แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 รายงานต ดตามผลการดาเน นงานตาม แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด ปร ชญา บร การม มาตรฐาน ย ดหล กธรรมาภ บาล ผลส มฤทธ งานม ค ณภาพ ว ส ยท ศน ม งพ ฒนาสาน กงานอธ การบด ส มาตรฐานสากล พ นธก จ 1. พ

More information

รายงานผลการดาเน นงาน ประจาป 2557

รายงานผลการดาเน นงาน ประจาป 2557 1 รายงานผลการดาเน นงาน ประจาป 2557 หน วยตรวจสอบภายใน สาน กงาน กศน. รายงานผลการดาเน นงานประจาป 2557 หน า 2 สารบ ญ คานา ก โครงสร างและอ ตรากาล ง 1 หน าท และความร บผ ดชอบ 2 กฎบ ตรการตรวจสอบภายใน 5 แผนการตรวจสอบประจาป

More information

ข อบกพร องการเบ กจ ายเง นอ ดหน นให หน วยงานอ น

ข อบกพร องการเบ กจ ายเง นอ ดหน นให หน วยงานอ น ข อบกพร องการเบ กจ ายเง นอ ดหน นให หน วยงานอ น ข อบกพร องท ตรวจพบ ข อเสนอแนะ 1. องค การบร หารส วนต าบลจ ดท า ข อบ ญญ ต องค การบร หารส วนต าบล เร อง งบประมาณรายจ ายประจ าป งบประมาณ 2555 หมวดเง นอ ดหน น

More information

รายงานการประช ม คณะกรรมการบร หาร กพส. คร งท 2 ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ว นอ งคารท 31 พฤษภาคม 2554 เวลา 09.00 น. ณ ห องประช มช น 1 ส าน กพ

รายงานการประช ม คณะกรรมการบร หาร กพส. คร งท 2 ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ว นอ งคารท 31 พฤษภาคม 2554 เวลา 09.00 น. ณ ห องประช มช น 1 ส าน กพ รายงานการประช ม คณะกรรมการบร หาร กพส. คร งท 2 ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ว นอ งคารท 31 พฤษภาคม 2554 เวลา 09.00 น. ณ ห องประช มช น 1 ส าน กพ ฒนาระบบการบร หารการจ ดการสหกรณ กรมส งเสร มสหกรณ ****************************

More information

ค ม อการปฏ บ ต งานด านงานสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งานด านงานสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งานด านงานสารบรรณ โดย สำน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วภ ม พลอด ลยเดช เม อจะทำางาน อย าหย บยกเอาความขาดแคลนเป นข ออ าง จงทำาท ามกลางความขาดแคลนให

More information